Foton inlaga: PRoDUKtion:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foton inlaga: PRoDUKtion:"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehåll 4 Grums kommun 4 Koncernen 5 Förvaltningsberättelse 7 Ny förvaltnings organisation 9 Medborgarkontor 11 Gemensam service 14 Verksamhet 22 Personalanalys 25 Finansiell analys 28 Fem år i sammandrag 29 Var kommer pengarna ifrån? 31 Räkenskaper 32 Driftredovisning 32 Investeringsredovisning 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 34 Noter koncernredovisningen 35 Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 41Särredovisning av va-verksamheten 45 Revisionsberättelse Foton inlaga: Tony Axelsson, Helena Bergström, Magnus andersen, Therese Haraldsson, Arild viken, lillemor wahlström, sandra kåberg och annsofie jönsson. PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora TEXTBEARBETNING: Eva JÖNSSON KORREKTUR: NOOMI SVAHN LAYOUT: IVAR FERNEMO

3 2009 i sammandrag Ny organisation Grums kommun införde den 1 september en ny politisk och förvaltningsorganisation. Årets resultat för Grums kommunkoncern var 2 mkr. För kommunen, exklusive kommunägda bolag, var årets resultat 5,9 mkr. Det innebär att vi uppfyllde balanskravet. De största avvikelserna i förhållande till budgeten var individ- och familjeomsorgens underskott på 5,4 mkr. Gymnasieutbildningen och äldreomsorgen hade en avvikelse på 1,1 mkr vardera. Verksamheternas samlade avvikelser uppgick till 4,2 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick för kommunen till 23,2 mkr. Nettoinvesteringarna var totalt på samma nivå som föregående år. 706 personer var vid årets slut tillsvidareanställda i Grums kommun, vilket var en minskning med 28 stycken. Av dessa var 84 procent kvinnor och 16 procent män. Befolkningen Grums kommun hade vid årets slut invånare. Kommunens befolkning minskade därmed under året med 108 personer. Antal inflyttade var 381 och 452 personer flyttade ut. Födelsetalet var lägre än dödstalet och födelsenettot hamnade på minus 36 personer.

4 Grums kommun politisk organisation Kommunfullmäktige 31 ledamöter, 19 ersättare Revision Överförmyndare Valnämnd Tillfälliga Visions - 5 revisorer beredningar beredning Jävsnämnd 5 ledamöter, 3 ersättare Kommunstyrelsen 13 ledamöter, 13 ersättare UTSKOTT UTSKOTT Planerings- GHAB Samhällsbyggnad Omsorg UTSKOTT styrelse Utbildning Koncernen Grums Hyresbostäder AB 100 % Stiftelsen Grums Hyresbostäder 100 % Karlstad-Grums Vattenverksförbund 50 % Koncernen Grums kommun Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital Bolag (tkr) Grums Hyresbostäder AB Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder Karlstad-Grums Vattenverksförbund Grums kommun, politisk organisation

5 Förvaltningsberättelse

6 Förvaltningsberättelse Koncernen Övergripande analys med koncernperspektiv Från ekonomisk synpunkt var 2009 ett bättre år än Koncernen Grums kommun redovisade ett överskott på 2 mkr. Befolkningen minskade med 108 personer, till invånare. Minskningen ligger inom kalkylerna för kommunens skatteintäkter. Koncernen uppfyllde inget av de finansiella målen. Årets resultat innebär krav på en fortsatt ekonomisk återhållsamhet. För att förbättra förutsättningarna för att utnyttja kommunens ekonomiska resurser effektivare infördes en ny politisk organisation den 1 september. Denna förändrade politiska organisation ska tydliggöra kommunfullmäktiges roll och ge ökad medborgardialog samtidigt som demokratiaspekten betonas. Viktiga händelser under året För att stödja det förändrade arbetssättet infördes även en ny förvaltningsorganisation. Den nya organisationen, som består av endast en förvaltning, ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Hyresvakanserna i bostadsbolaget ökade kraftigt och motsvarar inte ägardirektivets mål. De framtida åtagandena tillsammans med den minskande befolkningen kräver fortsatt anpassning av verksamheterna för att kommunen ska klara större investeringar och utvecklingsinsatser för att göra kommunen mer attraktiv för boende och näringsliv. Ekonomiskt utfall Grums Hyresbostäder AB Grums Hyresbostäder AB redovisade ett underskott på 4,6 mkr. Antalet vakanta lägenheter ökade kraftigt. I genomsnitt var 77 lägenheter outhyrda, 6 Förvaltningsberättelse

7 vilket var 10,2 procent var vakansgraden 8 procent. Det innebär att ägardirektivens mål om en vakansgrad på under 5 procent inte uppnåddes. För att minska antalet tomma lägenheter har styrelsen beslutat att riva Eds-Strand 1:55 i Slottsbron. En nedskrivning av fastighetens värde på 2,6 mkr belastade därför resultatet. Det fanns en bostadskö med cirka 20 sökande till lägenheter vilka inte ingick i utbudet av vakanta lägenheter (markplan eller hus med hiss). Grums Hyresbostäder påbörjade en utredning om att utrusta fler trapphus med hiss för att tillgodose efterfrågan på ökad tillgänglighet. Befolkningsminskningen bidrog till den ökade vakansgraden. Bostadsbolaget, med dess service och trygghet, är betydelsefullt för en positiv befolkningsutveckling. Att aktivt marknadsföra kommunen i samarbete med näringslivet är viktiga åtgärder för att öka inflyttningen och efterfrågan på lägenheter. De flesta av årets budgeterade underhållsarbeten utfördes. Driftsidan hade högre kostnader än budgeterat, främst avseende kostnaden för reparationer, el och värme. Lågkonjunkturen medförde låga räntenivåer och lägre räntekostnader än föregående år. För 2010 höjs hyrorna med 1 procent, vilket motsvarar 8,26 kronor per kvadratmeter och år. Stiftelsen Grums Hyresbostäder Stiftelsen Grums Hyresbostäder förvaltar i huvudsak specialbostäder för äldre och handikappade. Bostäderna blockhyrs av kommunens äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionshinder. Dessutom hyr förskoleverksamheten Backvägen 1 för skolbarnsomsorgen. Uthyrningsbeståndet består av 90 lägenheter och 6 lokaler. Stiftelsen sysslar i huvudsak med drift och underhåll. Stiftelsen redovisade för 2009 ett överskott på 0,7 mkr på grund av lägre räntekostnader. Med årets resultat uppgick den balanserade vinsten till 1 mkr. Karlstad Grums Vattenverksförbund Karlstad Grums Vattenverksförbund har till uppgift att producera dricksvatten till kommunerna Grums och Karlstad. Kostnaderna täcks med avgifter för vattenförbrukningen. Under året producerades 1,3 miljoner kubikmeter vatten, varav Grums stod för 0,7 miljoner kubikmeter vilket var samma mängd som Årets resultat var 0 kronor. Grums kommun Kommunen redovisade ett överskott på 5,9 mkr, vilket var 2,4 mkr sämre än budgeterat. Resultatet blev dock betydligt bättre än enligt prognoserna under året. En sänkning av arbetsmarknadsförsäkringarna gav en förbättring på 3,8 mkr. Dessutom blev skatteutfallet bättre i slutet av året. Verksamheternas nettokostnader gav underskott på 6,2 mkr och har en obalans som måste åtgärdas. Underskottet beror främst på kraftigt ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen, såväl försörjningsstöd som vårdinsatser. Skatter och statsbidrag redovisade ett underskott på 5,6 mkr. Den kraftiga nedgången i konjunkturen medförde en större negativ avräkning av den preliminära skatteutbetalningen. Finansnetto För finansnettot redovisades ett överskott på 6,5 mkr. På grund av den kraftiga konjunkturnedgången har räntorna legat på en historiskt låg nivå. En engångsutbetalning från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förstärkte finansnettot med 0,5 mkr. Låneskulden minskade med 3,7 mkr, till 405 mkr. Den del av låneskulden som inte vidareutlånades till bolagen var 194 mkr. Det beräknade pensionsåtagandet minskade under året. Det medförde att kommunens skuldbörda, inklusive pensionsåtagandet, minskade med 1 mkr till 421 mkr. De finansiella målen Kommunens resultat innebär att balanskravet uppfylldes och kommunen är inte skyldig att återställa något kapital. Däremot uppfylldes inte de finansiella målen enligt god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i Grums kommun: QQ Resultatnivån ska vara minst 3 procent av skatter och statsbidrag. QQ Verksamhetens kostnadsandel ska vara 92 procent exklusive jämförelsestörande poster. QQ Den totala låneskulden, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 mkr årligen. Förvaltningsberättelse 7

8 Ny förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige beslutade i december 2008 om en ny politisk organisation för kommunen. För att stödja det förändrade arbetssättet i en ny politisk organisation krävs förändring också inom administration och förvaltning. En ny organisation som främjar samarbete och helhetssyn, har ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny organisation för administration och förvaltning. Förändringsarbetet skulle ske med öppenhet och delaktighet gentemot medarbetare och arbetstagarorganisationer. Kommunfullmäktige tog i mars 2009 ett beslut om principer och metod för framtagande av en ny organisation av administration och förvaltning. Organisationsgrundande principer I arbetet med organisationsförändringen så är det några viktiga organisationsgrundande principer som har slagits fast. Vi ska ha en organisation som: QQ Främjar samarbete över gränserna. QQ Underlättar en helhetssyn. QQ Har tydligt medborgarfokus genom att sätta den enskilde individen i fokus. QQ Underlättar för den enskilde i mötet med kommunen. QQ Skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur. 8 Ny förvaltningsorganisation

9 Ny organisation Den nya kommunala organisationen ska kännetecknas av medborgarfokus och samordning av resurser. Invånarna ska ha en väg in så att kontakterna med kommunen blir smidigare. De ska få ett bra bemötande i ett medborgarkontor där administrativ personal med utåtriktade arbetsuppgifter samlas. Kommunens ( kärn- )verksamheter samlas i en gemensam del och verksamheterna ska stödjas av en samordnad administrativ stödfunktion Gemensam service. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av tre enheter med olika uppdrag och roller. Det innebär en renodling av verksamheten i Medborgarkontor, Verksamhet och Gemensam service. Kommunchefen är övergripande ansvarig. KOMMUNC HEF GEMENSAM SERVICE MEDBORGAR- KONTORETS CHEF VERKSAMHETS- CHEF MEDBORGARKONTOR VERKSAMHETER Den nya förvaltningsorganisationen började gälla den 1 september. Ny förvaltningsorganisation 9

10 Medborgarkontor En väg in Besökare ska mötas av en kundtjänst som ska ha kunskap om hela kommunen så att de kan erbjuda medborgare och näringsliv information, vägledning, och rådgivning med såväl personlig service som via webben. Kundtjänst ska också serva med blanketter och ansökningshandlingar, så att ett möte med handläggare kan vara förberett så långt som möjligt. Verksamheterna och den gemensamma servicen har ansvaret för att hålla Medborgarkontoret uppdaterat så att de lämnar rätt information. Öppettider Kontoret har öppet till utan lunchstängning. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten De miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar inom denna verksamhet har ansvaret för att tillse att miljöbalken och dess följdlagstiftningar efterlevs. Till verksamheten hör även livsmedelskontrollen samt tillsynen av viss speciallagstiftning. En miljösamordnare har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och samordningsansvaret för miljö- och hälsoskyddsverksamheten och bygglovsverksamheten. Miljösamordnare har också ett övergripande miljöstrategiskt ansvar inom den kommunala verksamheten, i denna del är miljösamordnaren kopplad till Gemensam service. Bygglovsverksamheten Bygglovsverksamheten har till uppgift att stötta personer/verksamheter så att de tar sitt ansvar 10 Medborgarkontor

11 gentemot lagar och regler som följer av Planoch bygglagen (PBL). Verksamheten sköts av en byggnadsinspektör. Samhällsplanering I uppdraget ingår arbete med detaljplaner och översiktsplan. Planfunktionen ska ha god beredskap för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden och kunna ge exploateringsmöjligheter för handel och småindustri. Översiktsplanen ska ses över så den håller aktualitet varje mandatperiod. I uppdraget ingår också omvärldsbevakning för den fysiska planeringen och att se till att planeringsunderlag från länsstyrelsen och andra statliga myndigheter hålls ajour. Funktionen ska också vara den tekniska verksamheten behjälplig med t ex inventering och kartering av Va-ledningar. Inom denna funktion finns en stadsarkitekt och 0,5 planingenjör. Energirådgivning Energirådgivningen sköts genom ett samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Hit kan kommuninnevånare vända sig med frågor. Företagslots En av dem som arbetar i kundtjänst har som en del i sitt uppdrag att fungera som företagslots och därmed stödja företagare i deras kontakt med kommunen och GNC. Grums hyresbostäder AB De assistenter som arbetar med uthyrning av GHAB:s bostäder är placerade i medborgarkontoret. En av assistenterna ska ha sin placering i kundtjänst. Avgifter Alla avgifter i form av hemtjänst, hyror, VA, avfall, barnomsorgsavgifter, taxor inom Miljö- o Bygg mm hanteras här. Bostadsanpassningsbidrag Kundtjänst ska lämna information om bostadsanpassningsbidrag och vilka blanketter och intyg som behövs. Byggnadsinspektören bistår med tekniskt stöd vid bostadsanpassningsärenden utom i de fall då åtgärden kräver bygglov då bistår område fastighet istället. Biståndsbedömning Verksamheten omfattar ansökan, utredning och beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), som hemtjänst, särskild bostad och trygghetstelefon, och ansökan och beslut om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Även beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst ingår samt beslut om parkeringstillstånd. Biståndsbedömarna är placerade i medborgarkontoret men samverkar med verksamheten i sakfrågorna. Konsumentfrågor Verksamheten omfattar budgetrådgivning, konsumentrådgivning och skuldsanering. Skuldsaneringen och budgetrådgivning köps, som en tjänst, av Karlstad kommun. Turism Kundtjänst ska fungera som kommunens turistbyrå, under sommarmånaderna förstärks bemanningen med den turismansvarige från gemensam service och tillfällig personal. Övrigt QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Utskänkningstillstånd/tillsyn Lotteritillstånd Tillstånd/tillsyn för automatspel Tillstånd för torghandel Uthyrning av Gruvans lokaler Kondoleanser till förmån för donationsfonder Administration av feriepraktik Info till inflyttade/enkät till in- och utflyttade Info om utbildningar vilka linjer som finns på Gymnasienivå, Komvux, Sär vux mm. Info om förskolornas och skolornas inriktningar och även friskolor och kooperativ som finns i kommunen. Samarbetspartners Arbetsförmedling, försäkringskassa och polis ska erbjudas möjligheten att ha kontor och samverka med Medborgarkontoret. Medborgarkontor 11

12 Gemensam service Gemensam Service är en funktion som har till uppgift att samla resurserna så att man kan stödja de förtroendevalda, kommunchefen, Verksamhet och Medborgarkontor med de uppgifter som ligger i uppdraget för Gemensam service. När det gäller Verksamhet och Medborgarkontor har Gemensam service dessutom uppdraget att bl a vara styrande och bestämmande i hur det administrativa arbetet ska utföras. De funktioner som ingår i Gemensam service arbetar mot mer än ett verksamhetsområde och/ eller att det finns andra funktioner inom Gemensam service som har närbesläktade arbetsuppgifter. Utgångspunkt att all administration ingår som en del i Gemensam service. Styrningen av enhetens arbete utgår från kommunstyrelsens reglemente i arbetet gentemot de förtroendevalda. I uppdraget ingår också att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning stödja de beredningsgrupper som arbetar under fullmäktige. Övergripande administrativ service till politik och förvaltning ligger också i uppdraget. Riktat stöd för ledning av verksamhet För att driva utveckling i verksamheten och säkerställa verksamhetens behov av kunskap inom de olika sakområdena finns tre strateger, en för socialtjänst, en för utbildning och en för teknik. Den administrative chefen har personalansvaret för tjänsterna men verksamhetschefen har det operativa ansvaret. Utöver de tre strategerna finns en tjänst som IT-pedagog och en tjänst som utvecklingsledare för skolan. Denna funktion har ett framåtsyftande uppdrag. Det finns ett behov av utvecklingsledare inom socialtjänst och övrig verksamhet och det 12 Gemensam service

13 är en målsättning att det ska gå att lösa så småningom. I den gemensamma administrationen placeras också vissa andra administrativa tjänster som kommer att fungera som ett stöd mot Verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som en kommun bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). MAS/MAR är placerad inom enheten. Sekretariat Funktionen handhar all inkommande post, sköter registrering och avgör om ärendena ska remitteras till Verksamheten eller Medborgarkontoret för yttrande eller verkställighet eller om ärendet ska hanteras inom Gemensam service. Sekretariatet svarar för sammanställning av föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten och svarar för sekreterarskapet i samtliga politiska organ inklusive kommunfullmäktiges fasta beredning och tillfälliga beredningar samt i eventuellt förekommande arbetsgrupper. Funktionen ansvarar för expediering av beslut och uppföljning av dessa. På en av tjänsterna ligger ansvar för administrationen kring de allmänna valen men också sekreterarskap i valnämnden. Ekonomifunktion Funktionen ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete i ekonomifrågor. Ekonomifunktionen är såväl stödjande som styrande och beslutande. Ekonomifunktionen är kommunens verkställande organ för den ekonomiska förvaltningen. Funktionens uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen en så god service som möjligt. All samordning och styrning är sammanfört till ekonomifunktionen. Den ekonom och den assistent som arbetar med ekonomi på GHAB placeras i Gemensam service. GHAB är anställningsmyndighet. Personalfunktion Personalfunktionen har både en strategisk uppgift och en serviceuppgift. Den strategiska uppgiften är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som hålls samman under gemensamma värderingar och som bidrar till att verksamheterna samverkar på för kommunen bästa sätt. Det strategiska arbetet ska bidra till att öka möjligheterna för att kunna rekrytera och behålla de medarbetare som behövs. För att verksamheterna ska fungera och medverka till kvalitet, utveckling och resultat är det viktigt med en tydlig personalstrategi. Uppgifterna inom personalfunktionen är, beroende på art, stödjande, styrande eller bestämmande. IT-funktion Inom funktionen hanteras verksamhets- och användarstöd, drift, service, utveckling av kommungemensamma och verksamhetsspecifika program och samordning av IT- och säkerhetsutbildning. Funktionen har också ansvar för produkthantering, anskaffning, installation, service, utrangering, säkerhet och mjukvarulicenser. Utvecklingen av infrastruktur, drift och utveckling av kommunikation via data och tele inklusive kommunens telefonväxel hanteras inom funktionen. Uppdraget ska utföras enligt fastställda strategier och policydokument och funktionen är stödjande, styrande och beslutande. GIS/MBK-verksamhet GIS ska fungera som ett hjälpmedel och vara stödjande i den moderna informationshanteringen hos samtliga verksamheter och på alla nivåer. GISsamordnarens uppgift är att fånga upp användarnas synpunkter och möjliggöra förbättringar vid tillämpning av GIS mot andra verksamhetsprogram. Syftet är också att vara konsultativ i att hålla de olika verksamheterna uppdaterade på förändringar av program och applikationer samt fungera som ett forum för GIS-frågor. Vid val av kartunderlag och även inköp och användning av geografisk data till egna verksamhetsprogram ska GIS-enheten vara bestämmande. Inom funktionen finns en GISsamordnare och 0,5 planingenjör. Juridiska frågor Juridiska frågor med koppling till specifika verksamhetsområden bör hanteras på verksamhetsnivå. Tjänstemän inom Gemensam service bör ha tillgång till informationsstöd om lagstiftning inom samtliga förekommande verksamhetsområden. Gemensam service 13

14 Arkivfunktion Arkivfunktionen bör lösas genom att personal med arkivutbildning anställs i samverkan med andra kommuner i regionen. Informationsfunktion Funktionen har som uppgift att genom olika insatser främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt, marknadsföring av kommunen för att stärka och utveckla kommunen som boende-, besöks- och etableringsort. I uppdraget ligger också att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Uppdraget ska utföras enligt fastställda strategier och policydokument och funktionen är stödjande, styrande och beslutande. Säkerhet Tjänst köps från Karlstadregionens Räddningstjänstförbund. IT- och informationssäkerhet ska ingå. 14 Gemensam service

15 Verksamhet Uppdraget är att utföra tjänster inom exempelvis omsorg, lärande och teknisk service. Verksamheten inom denna enhet är mycket stor, både vad gäller medarbetare och budget. Tjänsterna som utförs i Verksamheten ska utföras med den kvalitet och service som det beslutats om i uppsatta kvalitetsmål och utföras på ett så rationellt sätt som möjligt. Verksamheten leds av en verksamhetschef. Uppgiften att vara verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården ingår som en del i chefskapet för verksamhetschefen. Omsorg om äldre Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott totalt sett. Inom hemtjänsten redovisades ett underskott, främst beroende på ökat omvårdnadsbehov och svårighet att ställa om personalresurser samt ökade rehabiliteringskostnader. Hemtjänsten bedrev omfattande vård i livets slutskede, och de centrala grupperna av hemtjänstpersonalen bytte lokal under Hemtjänsten genomförde också ett arbete med att få en samlad hemtjänst med arbetslag istället för geografisk uppdelning. Verksamhet 15

16 Inom gruppbostäder var fyra lägenheter outhyrda under året. För kommunsjuksköterskor blev årets resultat ett överskott. Sjuksköterskorna var under året involverade i olika utvecklingsprojekt med hjälp av stimulansbidrag, exempelvis läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition samt demensvård. Verksamheten kunde inte tillsätta alla tjänster hela året, då det saknades sökande med rätt kompetens. Inom kommunrehabiliteringen bedrevs dagrehabilitering två dagar per vecka med 4 5 personer vid varje tillfälle. En utbildning i belastningsergonomi och förflyttningsteknik genomfördes för viss vårdpersonal. Personalen ansvarar också för olika projekt som bekostas av stimulansbidrag, exempelvis förebyggande hembesök, rehabilitering i hemmet och fallförebyggande arbete. Korttidsinsatser vid resurscentrum Pilen och rehabiliterings- och korttidsenheten Linden redovisade ett underskott. För att undvika kostnader för utskrivningsklara vid sjukhusklinik hade både Linden och Pilen hög beläggning med stora omvårdnadsbehov och sjukvårdsbehov under året. Verksamheten bostadsanpassning redovisade ett överskott. Anhörigstödet utvecklades och Café Träffpunkten har blivit ett nav i verksamheten där många nya kontakter har skapats till och mellan anhörigvårdare. Utvecklingen fortsätter med en ökning av stödet för de som vårdar sina anhöriga. I enlighet med Nationell handlingsplan för äldrepolitiken inriktas omsorgen om äldre mer på insatser av hemtjänst och sjukvård i hemmet. Tillgången på rehabilitering och korttidsinsatser i form av avlastning utanför den egna bostaden behöver ökas. Antalet lägenheter för människor med behov av särskild bostad är otillräckligt och kommunen behöver anordna så kallade trygghetsbostäder. Antal besök inom hemtjänsten År Hemtjänst Sjukvård Totalt * ** * Besök vid Karlbergs och Segmons äldrebostäder ingår inte längre. **Hotellgatans äldrebostäder ingår inte fr o m Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett överskott, främst beroende på minskade kostnader. Merparten av underskottet inom personlig assistans kan hänföras till nya ärenden och ökade sjukvårdsinsatser inom personlig assistans, som kommunen måste stå för. Sjukvikarier är också kommunens kostnad även om assistansen sköts av en annan samordnare. Inom gruppbostäder och korttidsvistelse klarade korttidsvistelsehemmet Floran inte att hålla budget. Verksamheten vid gruppbostäderna Åshammar, Åsgatan och Floravägen redovisade däremot överskott. Gruppbostäderna hade kostnader för fyra outhyrda lägenheter. Avseende övriga insatser har kommunen gjort uppföljning och omprövning av insatser som ledsagning och kontaktpersoner. Regnbågen, ett sinnescenter för personer med funktionsnedsättning, planeras att läggas ner Bland personer med psykisk ohälsa fick elva personer stöd i bostaden eller stöd vid fritidsaktiviteter. Verksamheten har en egen lokal i Sveaplan, kallad Femman, där sju personer deltagit under året. Inom verksamheten bedrivs även arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten anställningsstöd ryms inte inom budget och redovisade ett underskott, liksom feriepraktik där 202 ungdomar (171 år 2008) fick feriepraktik i 1 2 veckor. Arbetscentrum omfattar verksamhet för ungdomar år som inte kommit in på arbetsmarknaden, varav de flesta är hänvisade till försörjningsstöd. För 2009 redovisade arbetscentrum ett överskott, och 15 ungdomar deltog i verksamheten. Genom stöd från arbetscentrum och kontakter med arbetsförmedlingen ska ungdomarna komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. 16 Verksamhet

17 Individ och familjeomsorg Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott. Verksamheten kännetecknades under 2009 av snabba och kraftiga förändringar i behovet och typen av insatser, och viss rekrytering av personal gjordes. Individ- och familjeverksamheten hanterade 779 ärenden, varav 225 nya ärenden/anmälningar där 157 ledde till utredning, Inom institutionsvård för barn och ungdom minskade antalet placeringar något under 2009 och verksamheten redovisade ett överskott. Samtidigt har behoven utvecklats mot fler avancerade och därmed kostsamma placeringar. Elva barn och ungdomar hade under året insats vid institution under en kortare eller längre period. För familjehem för barn och ungdom har behoven ökat påtagligt och fortsatte att öka även barn var under året placerade i familjehem. Behovsprövad öppen vård redovisade ett överskott. Här ingår personligt stöd genom kontaktperson/kontaktfamilj inklusive avlastning för föräldrar. Övriga öppna insatser för barn och ungdomar omfattar bland annat avancerade familjeinsatser och socialjour. Totalt hade 63 barn och ungdomar insats i form av kontaktperson eller kontaktfamilj under året. I tio ärenden förekom insats hemma hos barnets egen familj. Denna verksamhet redovisade ett överskott. I verksamheten ingår samarbetsprojektet Växtriket som är ett förebyggande arbete avseende hälsa för barn och unga. Insatser till vuxna missbrukare gav totalt ett underskott, beroende på ett fortsatt stort behov och intresse för behandling. Flera omhändertaganden enligt LVU gjordes av unga som börjat missbruka alkohol och narkotika. Droger av olika slag har ökat i samhället. I slutet av 2009 gjordes även flera omhändertaganden av vuxna personer enligt LVM, på grund av blandmissbruk. Inom ekonomiskt bistånd ökade behovet av försörjningsstöd ytterligare under 2009, vilket gav ett underskott för nettokostnaderna som motsvarar en ökning med drygt 31 procent jämfört med Det kan dock jämföras med 2008 då ökningen var hela 53 procent. Ungdomsarbetslöshet, deltidsarbetslöshet och utförsäkring från sjukförsäkring är några av orsakerna. Utredningar och insatser för asylsökande omfattade ett antal ärenden under Kommunen fick ekonomiskt stöd från Migrationsverket till riktade insatser för asylsökande barn. Under 2010 väntas behovet av försörjningsstöd öka till personer som utförsäkrats från sjukförsäkring eller inte har rätt till a-kassa. Kostnader för försörjningsstöd (medelvärden) År Kostnad, tkr Andel av invånare, % , , , , ,4 Förskoleverksamhet Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Överskottet inom förskoleverksamheten uppnåddes bland annat genom effektivisering av vikariehantering och -anskaffning. En annan orsak är att en planerad resurs för utökning av organisationen från årets början kunnat nyttjas effektivare än planerat, där omorganisationen inom barndagvårdarverksamheten var huvudorsaken till den minskade kostnadsnivån. Verksamheten hade en god måluppfyllelse. Ittekniken bidrog till olika utvecklingsprojekt och utvecklingsområden. Stora delar av personalen genomgick PIM-utbildning. Flera enheter certifierades med Grön Flagg under året, och arbetet pågår med certifiering av alla enheter. Ökningen av inskrivna barn i verksamheten bedöms fortsätta, främst på grund av ett ökat barnafödande. I dagsläget har organisationen en extremt hög beläggningsgrad. I princip alla kommunens barn i förskoleålder deltar på något sätt i verksamheten. Enligt Skolverket finns inga krav vad gäller barn per enhet och personaltäthet. Verksamhet 17

18 Av Skolverkets riktlinjer för förskolan kan man dock utläsa att avdelningar med omkring 15 barn är att föredra. För personaltäthet har ett riktvärde varit 5 barn per personal. Med tanke på att beläggningsnivåerna ökar ytterligare under vårterminen ger detta en för låg personaltäthet i jämförelse med Skolverkets rekommendationer. En fortsatt utveckling och uppfräschning av förskoleverksamhetens lokaler behövs. Grundskola Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Grundskoleverksamheten redovisade ett underskott, främst beroende på högre kostnader än beräknat inom de interkommunala ersättningarna. Det stora intresset för skolgång inom Engelska skolan (friskola i Karlstad) påverkade resultatet betydligt. Även Sparnäs friskolas start av årskurs 6 bidrog till underskottet. Mindre underskott på Jättestenskolan och inom Södra, Slottsbron och Skruvstad på grund av konverteringssituationer och resursökningar för barn i svårigheter bidrog också till underskottet. Inom grundskolan infördes utbildningsprogrammet SET (social emotionell träning) och ett antal lärare utbildades för att kunna utbilda vidare inom sin egen organisation. Tanken är att detta ska bli en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete och vara ett schemalagt ämne för grundskolans elever. En grupp med representanter från skola, socialtjänst och landsting arbetade med samverkansprojektet Växtriket som syftar till att hitta samverkansformer över organisationsgränser för barns och ungas bästa. Gruppen formulerade mål och utbildades i förhållningssättet ICDP (International Child Development Programme), och verksamheten startade i en gemensam lokal under På Jättestenskolan infördes också livskunskap som obligatoriskt ämne. En organisationsövergripande kompetensutveckling inom it (PIM) genomfördes för all pedagogisk personal. Utbildningen gav kunskaper om användandet av it i pedagogiken. Efter utbildningen fick varje pedagog en personlig dator och tekniken i klassrummen har utvecklats. Under året byttes också stationära elevdatorer ut mot bärbara, främst på Jättestenskolan. Det så kallade e-twinningprojektet utvecklades med utbyte och kontakter internationellt, och Slottsbrons skola fick pris inom detta område. Ett nytt projektinriktat arbete kring praktiken i åk 8 startades upp. Under hösten var Jättestenskolan värdskola för en språklärarassistent från Litauen inom ramen för ett EU-projekt. En miljögrupp arbetar med att få skolan Grön Flagg-certificerad. Utveckling av individuella utvecklingsplaner startade och nya pedagogiska arbetssätt infördes, bland annat prao i åk 8. Föräldrautbildningen Nya steg genomfördes. Måluppfyllelsen var god. Andelen elever med godkända slutbetyg i åk 9 redovisas nedan (inom parentes förra årets genomsnitt för Grums respektive årets riksgenomsnitt). QQ QQ QQ Svenska 92,6 procent (88,7 resp. 96,8) Engelska 91,2 procent (87,2 resp. 94) Matematik 87,6 procent (87,9 resp. 92,6) I samband med starten av träningsskoleverksamheten från och med höstterminen 2009 har kostnadsminskningar uppnåtts. Träningsskoleverksamheten omfattar grundskola för barn med olika former av funktionshinder, som tidigare gått i skola i andra kommuner. Starten av verksamhet i egen regi har gett positiva effekter, framför allt ett minskat resande för barnen och lägre kostnader för kommunen. Den drastiska minskningen av medelpersonaltätheten för läsåret 2008/2009 beror på avvecklingen av Liljenäs och Segmons grundskoleenheter. Södra områdets personaltäthet är långt under riksgenomsnittet men anses acceptabel då Södra skolan är samlad inom ett mindre geografiskt område. Lokalernas beskaffenhet ger också möjligheter för personal inom skolbarnsomsorg att stödja skolverksamheten. Verksamheten inom förskoleklass till årskurs 5 har volymmässigt stabiliserats och bedöms öka något på Södra och Slottsbrons skola. Inom åk 6 9 beräknas antalet elever fortsätta att minska. Verksamheten strävar efter en fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt för att nå högre måluppfyllelse för elever, och utveckling av it som en viktig del i all pedagogik och kommunikation. Elevaktivt och entreprenöriellt lärande ska genomsyra hela skolperioden och även vär- 18 Verksamhet

19 degrundsfrågor och likabehandling är viktiga områden för skolan. Gymnasieskola och vuxenutbildning Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott. Underskottet består till största delen av en semesterlöneskuld på Åsfjärdens utbildningscenter (600 tkr). 300 tkr av underskottet beror på en avsevärt högre kostnad än beräknat hos Karlstad gymnasieförvaltning för industri- och processprogrammets laborationsdel. Resterande underskott beror på sju externa elever färre än beräknat på Åsfjärdens utbildningscenter. Samverkan med näringslivet utvecklades och ett branschråd bildades tillsammans med styrelsen för Grumsföretagarna. Ansökan till servicecollege lämnades in tillsammans med flertalet kommuner i Värmland. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) utvecklades med avtal om fasta platser hos några företagare. Internationaliseringen fortsatte och ett samarbetsavtal skrevs med en tysk gymnasieskola. Avtalet avser både samhällsprogrammet och APU för både IP- och HR-programmen. Samverkan med socialtjänsten utvecklades. Måluppfyllelsen var god. Skolans resultat avseende andelen slutbetyg och elevers meritpoäng fortsatte att öka. Andelen slutbetyg var 68 procent, vilket var högre än riksgenomsnittet. Meritvärdet för elevernas betyg var strax under riksgenomsnittet. 90 procent av eleverna uppgav att de trivs bra och att ingen mobbning förekommer. Gymnasiesärskoleverksamheten redovisade ett överskott beroende på att elevantalet var en elev mindre än budgeterat. Kostnadsområdet omfattar i sin helhet interkommunala ersättningar. Inom vuxenutbildningen skedde en stor ökning av elevantalet. Budgeten var inte tillräcklig utifrån de nya förutsättningarna, vilket gjorde att resurser från gymnasieverksamheten fick styras över för att klara situationen. Elevutvecklingen för Åsfjärden ser fortsatt positiv ut trots att antalet gymnasieelever minskar totalt i riket. Omfattande marknadsföringsarbete tillsammans med skolans goda rykte har bidragit till utvecklingen. För att skolan ska kunna fortsätta sin positiva trend är förmågan att hålla en hög kvalitet på undervisningen och fungerande marknadsföringsåtgärder helt avgörande för skolans framtid. Kostnader för gymnasieelever som går gymnasieutbildning utanför den egna kommunen utgör en stor del av verksamhetens totala budgetram. Under 2010 görs skolan om avseende klassrum, gemensamma utrymmen och personalrum. It-utrustningen ska också utvecklas. Mellan 70 och 80 procent av eleverna väljer utbildning utanför Grums kommun, och läsårskostnaden är tkr per elev beroende på gymnasieinriktning. Utöver detta tillkommer elever som av olika anledningar går om årskurser. Kost och städ Verksamhetsbeskrivning: Kost- och städenheten är en resultatenhet som ansvarar för matproduktion och städning inom Grums kommun. Kostenheten har fem tillagningskök och nio mottagningskök. Centralköket på Jättestensskolan lagar mat till de skolor och förskolor som inte har egen matproduktion samt till en del av kommunens äldreomsorg. Förskolorna Järpen, Mossen, Svalan och Borgvik lagar egen mat. Det produceras ca 1300 lunchportioner hos kostenheten. Kvällsmat lagas till Linden och Pilens äldreboende. Städenheten ansvarar för städning i kommunens fastigheter och till några externa kunder. Totalt städas ca kvadratmeter varje vardag fördelat på 37 städobjekt Inom enheten arbetar 39 personer på 32,25 tjänster. Av dessa är 15 sysselsatta inom kost, 13 inom städ, 10 personer har kombinationstjänster med både kost och städ och en är administrativ chef. Tjänsterna fördelas med 15,42 tjänst på kost och 16,88 på städ. Måluppfyllelse Kostpolicyn antagen i fullmäktige i november Slottsbrons skolas mottagningskök och Skruvstads skolas mottagningskök har renoverats och är nu mer ändamålsenliga och godkända enligt livsmedelslagens bestämmelser. Arbetet med att certifiera en skolrestaurang pågår men är inte uppfyllt. För att målet skall nås måste skolans schema läggas så att lunchen Verksamhet 19

20 inte serveras innan 11 och vi skall även servera mjölk som måltidsdryck alla dagar vilket inte görs idag. Matråd håller på att startas på Jättestensskolan och Södra. Första möte är planerat till vårtermin Utbildning i service har skjutits upp till Områdeschefen har tidigare ingått i hälso- och trygghetsrådets livsstilsgrupp. Denna finns inte kvar men områdeschefen för kost och städ utsågs hösten 2009 som folkhälsoansvarig tjänsteman. Områdeschefen har varit med i arbetsgruppen för att ta fram en handlinsplan för att förebygga och minska övervikt och fetma hos barn och unga i Värmland. Mindre skurmaskiner har köpts in för att användas dagligen, detta för att få ett ännu bättre resultat av städningen och samt få en bättre arbetsmiljö för lokalvårdarna. Fler mindre skurmaskinert kommer att köpas in under så att alla städområden har tillgång till maskinell utrustning i den dagliga städningen. En plan för samverkan mellan lokalvårdare när det gäller storstädning finns och kommer att startas inför sommaren Resultat Kostenheten har ett underskott på 562 tkr. Förväntat resultat var 600 tkr. Orsaken till underskottet var att portionspriset inte fick höjas i väntan på beslut i kostutredningen. Resultatet blev något bättre än förväntat på grund av lägre vikariekostnad. Städområdet uppvisar ett överskott på 326 tkr. Orsak till detta är indragning av assistenttjänst och bättre vikariesamordning p.g.a. inrättande av pool, mindre vikarietillsättning p.g.a. av stängning av förskolor sommartid och av nyttjande av vikariebanken. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

21 Kultur och fritid I kulturverksamheten ingår ansvar för kulturprogram för vuxna och barn, stöd till den föreningsdrivna kulturskolan, stöd till kulturföreningarna och studieförbunden. Biblioteksverksamhet bedrivs med ett huvudbibliotek och sex skolbibliotek. Eleverna och lärarna får regelbunden biblioteks- och bokinformation. Under året har en teaterfestival anordnats för alla barn och ungdomar mellan 5 och 16 år. I samarbete med länsprojektet Ung kultur möts har det arrangerats ett kulturevenemang för ungdomar mellan 13 och 20 år. I samarbete med ABF och Grums Folkets hus har en serie av sju musikprogram, Musik i vintermörkret, anordnats för vuxna i kommunen, med sammanlagt ca personer i publiken. Under året har en 75 % tjänst tagits bort från administrationen. Statliga litteraturstöd har förbättrat bokbestånden på barnavdelningen och i skolbiblioteken. Genom bibliotekets försorg har lärarna kunnat låna boklådor upplagda temavis och anpassade till olika åldersgrupper. Antalet personer som använder internetdatorerna är ca. 40/dag. Lärstudion som invigdes förra året används av studerande men också till fortbildning inom kommunen och av arbetssökande. Ett av målen inom kulturverksamheten är att erbjuda alla barn och ungdomar minst en teaterföreställning årligen. Hittills har det varit möjligt tack vare samarbetet med ABF och Riksteatern, som erbjuder teater till subventionerat pris. Biblioteksverksamheten uppfyller de mål som satts upp. Utlåningen ligger på 8,0 utlån/invånare. Utlåningen av kassett- och cd-böcker har ökat mest procentuellt sett. Videoutlåningen har minskat. För barnverksamheten finns följande mål: QQ Alla barn skall komma i kontakt med biblioteket. QQ Första gången vid två års ålder, då biblioteket skänker varje barn en bok. QQ Andra gången i sexårsåldern, då barnet kommer på visning till biblioteket. QQ Tredje gången när barnet går i åk. 2 och får ett eget lånekort. QQ Varje barn skall under sin skolgång ha fått bokinformation, vid minst tre tillfällen. Under året har barnbibliotekarien genomfört bokinformation för elever vid 12 tillfällen för sammanlagt 180 elever. Biblioteksvisning för låg- och mellanstadiet vid 14 tillfällen. Kulturverksamheten fortsätter som tidigare med allt fler samarrangemang. Samarbetet med ABF har varit väldigt lyckat. Under vintern har fem olika musikcaféer genomförts i Gruvan. Kulturskolans verksamhet drivs nu av en ny styrelse och studieförbundet ABF. Biblioteksverksamheten förändras allt eftersom tekniken utvecklas. Behovet av datorer och utbildning inom informationssökning via databaser ökar. Nu erbjuder biblioteket via den egna webbplatsen, e-musik och e-böcker. Det går att hämta hem böcker till den egna datorn direkt via Internet till en kostnad för biblioteket på 20:-/lån. Samarbetet i länet utökas och förbättras kontinuerligt på den gemensamma webbplatsen/ portalen 12 av Värmlands kommuner har nu ett gemensamt datasystem för sina bibliotek och en satsning på en bättre gemensam webbplats har startat. Område fritid driver Bad och sporthallen med egen personal som skall ha en attityd så att de besökande upplever det så positivt att de gärna återvänder. God simkunnighet, att klara 25 m bröstsim i årskurs 3, är målsättningen för sim- och sporthallen. Läsåret fanns 69 elever och endast 2 var ej simkunniga. Området administrerar bidrag för skötsel av idrottsanläggningar och stöder även det rörliga friluftslivet genom drift av badplatser, bidrag till vandringsleder och båt- och hamnanläggningar. Målet under 2009 ha varit att utbilda 1 föreningspersonal i driftsfrågor för bland annat kylmaskiner och anlägga en boulebana i Värmskog. Dessa mål har tyvärr inte kunnat uppfyllas. Gästnätterna i våra hamnar ökade med 25 %. Målet var 10 %. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Gata och VA Området arbetar efter det huvudsakliga målet att verksamheten ska bedrivas med en kombination av egen regi och köpta tjänster så att bästa effektivitet uppnås. Området ska ha kunden i fokus och alltid sträva efter varaktiga och miljöriktiga lösningar Verksamhet 21

22 inom alla verksamhetsområden. Delaktighet i samhällsförnyelse ska eftersträvas. Avfallshantering Under 2009 har man samverkat med kommunerna i Karlstadregionen och tillsammans har en ny avfallsplan och lokal renhållningsföreskrift tagits fram. Målet med att minska mängden hushållsavfall har infriats. Totalt har mängden hushållsavfall minskat med 5.3 %. Målet att antal fastigheter, fritidshus och företag som har sopkärl skall öka med 15 st har inte infriats. Arbetet med att inventera befintliga fritidshus har påbörjats vilket sannolikt kommer leda till en viss ökning på sikt. Fastighet Området förvaltar och hyr ut cirka m2 fastighetsyta. Fastighetsförvaltningen kommer att fortlöpande utveckla och anpassa den offentliga organisationen för fastighetsdrift för att kunna realisera driftoptimerade lösningar baserade på tydliga mål inom ekonomi så att den utifrån gällande driftmässiga förutsättningar genererar bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Målet för område fastigheters samtliga verksamheter är att tiden från anmälan till dess felet är avhjälp inte överstiger sju dagar. Snittiden blev under 2009 sju dagar men tyvärr tog en del felanmälningar mer än sju dagar att åtgärda. Målet att sänka energiförbrukningen med 1 % klarades inte. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Gator och Vägar Målet att inom 10 timmar från det att snöfall upphört ska gatu- och GC-nätet vara avröjt har under 2009 inte uppnåtts. Orsaken är extrema snöfall. Under 2009 har man inventerat gatubelysningen och utrett det framtida behovet. Målet har varit att byta ut minst 3 % av gatubelysningen men är något som måste påbörjas i mycket intensivare takt för att klara elsäkerhets- och miljökrav. På grund av denna inventering har få utbyten gjorts under året. Vatten och avlopp Målet är att minska volymen ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Flertalet åtgärder har gjorts för att göra spillvattennätet tätare men då sommaren 2009 var regning kunde ingen förbättring uppmätas utan i stället det omvända då det kom in mer vatten per ställe där spillvattennätet inte var tätt. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

23 Personalanalys Anställda Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 706 personer, varav 84 procent kvinnor och 16 procent män. Av alla anställda var 452 personer anställda på heltid och 313 på deltid. Dessutom tillkommer timanställningar och blandade anställningsformer, exempelvis uppdragstagare. Anställningar Tillsvidareanställningar (procent) Heltid Deltid 0 Kvinnor Män Personalanalys 23

24 Könsfördelning Av kommunens anställda var 78 procent kvinnor och 22 procent män. Kvinnorna arbetade till största delen med vård och omsorg medan männen främst fanns inom teknik och anläggning. Inom barn- och utbildningsnämnden arbetade bland annat förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare (83 procent kvinnor och 17 procent män). Bland lärarna var 72 procent kvinnor och 28 procent män. Dock var förhållandet för gruppen gymnasielärare omvänt, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Socialtjänsten sysselsätter vårdbiträden, vårdare, undersköterskor och skötare. Andelen kvinnor var 97 procent inom dessa kategorier. Kvinnorna dominerade även sjuksköterskegruppen (87 procent). Verksamhetsledare inom vård och omsorg representerades av 75 procent kvinnor och 25 procent män. Av övriga arbetsledare inom nämnda område var alla kvinnor. Inom övrig vård och omsorg var 91 procent kvinnor och 9 procent män. Ungefär samma fördelning hade socialsekreterarna, 89 procent kvinnor och 11 procent män (= en man). Inom kost- och städverksamheterna var alla anställda kvinnor. Även administrativ personal, kontorspersonal och handläggare samt bibliotekspersonal, utgjordes huvudsakligen av kvinnor, 88 procent mot 12 procent män. De stora grupperna av manliga anställda återfanns inom det tekniska området. Kommunalarbetare och vaktmästare var till 95 procent män och 5 procent kvinnor (= en kvinna). Av ingenjörerna var en kvinna. En jämn fördelning, 50 procent av vardera kön, fanns bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer och skolledare. Pensionsavgångar År Antal Fram till 2012 beräknas 108 ålderspensionsavgångar ske, vilket är 15 procent av anställningarna inom kommunen. Efter perioden beräknas antalet avgångar stiga ytterligare. Föräldraledighet Av de föräldralediga var 96 kvinnor och 66 män, och de tog totalt ut en ledighet på arbetsdagar. Kvinnorna var lediga i sammanlagt dagar, vilket var 90 procent av alla dagar, och männen i 799 dagar (10 procent). I genomsnitt var kvinnorna föräldralediga i 92 dagar och männen i 50 dagar. 24 kvinnor och 2 män hade nedsatt tjänstgöringsgrad för vård av barn. Sjukfrånvaro Under 2009 registrerades sjukdagar på hel- eller deltid, varav 89 procent av dagarna avsåg kvinnor och 11 procent avsåg män. Av det totala antalet sjukdagar var 20 procent sjukfrånvaro i 2 14 dagar, där kvinnors andel var 85 procent och mäns 15 procent. Sjukfrånvaro i dagar uppgick till dagar, där kvinnor svarade för 88 procent och män för 12 procent. 57 kvinnor och 12 män hade mer än 90 dagars långtidssjukskrivning. Sammanlagt utgjorde långtidssjukskrivningarna 59 procent av det totala antalet sjukskrivningsdagar. Kvinnorna stod för 91 procent av dessa. Under året var 6 kvinnor helt sjukskrivna eller hade hel sjukersättning i två år (2008 och 2009). Under perioden förtidspensionerades en kvinna och ingen man. Totala antalet sjukdagar 2009: (procent) Dag 2-14 Dag Sjukfrånvarons andel av möjliga arbetstid 2009 Kvinnor Män Dag 90- (%) Totalt Kvinnor Män Kommunen 5,30 (6,50) 5,60 (6,40) 4,10 (7,00) 29 år 2,80 (2,20) år 4,20 (5,80) 50 år 6,80 (8,10) Uppgifter inom parentes avser Personalanalys

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2013 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING GRUMS KOMMUN Innehåll 3 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvaltningsberättelse 11 Förvaltningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personalanalys

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Granskning avseende assistentersättning

Granskning avseende assistentersättning Granskning avseende assistentersättning Härryda kommun Oktober 2013 Johan Osbeck, revisor Pernilla Lihnell, certifierad kommunal revisor Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskning...

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier.

Godkännande av dagordning. Verksamhetscheferna informerar. Ou-budget 2014 och verksamhetsmål 2014. Lokala värdighetsgarantier. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 16 oktober 2013 kl. 08:30 1. Val av

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1

KOMMUNS KVALITET I K ORTHET. Kompletterande mått. - mått till hjälp för analys. Kompletterande mått 1 KOMMUNS KVALITET I K ORTHET Kompletterande mått - mått till hjälp för analys 2015 Kompletterande mått 1 1. DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET MÅTT 6 B Väntetid till förskoleplats, ytterfall Syftet med måttet är

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Äldre- och Handikappomsorgen

Äldre- och Handikappomsorgen Äldre- och Handikappomsorgen i Haparanda Välkommen till Haparanda-Tornio Vi är den snabbast växande regionen i norra Sverige och Finland. Här finns 34 000 invånare och 1 900 företag. Tvillingstaden Tornio

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Handikappomsorg 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förutsättningar för kvalitet 1-2 Åtgärder utifrån föregående års kvalitetsredovisning 2 Viktig kvalitativ/kvantitativ information 3 Uppföljning

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi

Nämndens uppdrag. Årets händelser. Ekonomi Nämndens text till årsredovisning År: 2012 Period: December Nämnd: Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Nämndens uppdrag Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning har ansvaret

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S)

Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S) Sofia Andersson (S) 1(30) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12.20, 13.15-14.15 Beslutande Bertil Börjeson (HEL), ordförande Kristina Wang (HEL) Lars-Erik Andersson (C) Tommy Glader (S)

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer