Foton inlaga: PRoDUKtion:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Foton inlaga: PRoDUKtion:"

Transkript

1 Årsredovisning 2009

2 Innehåll 4 Grums kommun 4 Koncernen 5 Förvaltningsberättelse 7 Ny förvaltnings organisation 9 Medborgarkontor 11 Gemensam service 14 Verksamhet 22 Personalanalys 25 Finansiell analys 28 Fem år i sammandrag 29 Var kommer pengarna ifrån? 31 Räkenskaper 32 Driftredovisning 32 Investeringsredovisning 33 Koncernens resultaträkning 34 Koncernens balansräkning 34 Noter koncernredovisningen 35 Resultaträkning 36 Balansräkning 37 Kassaflödesanalys 38 Noter 41Särredovisning av va-verksamheten 45 Revisionsberättelse Foton inlaga: Tony Axelsson, Helena Bergström, Magnus andersen, Therese Haraldsson, Arild viken, lillemor wahlström, sandra kåberg och annsofie jönsson. PRODUKTION: Fernemo Information & Grafik AB, Nora TEXTBEARBETNING: Eva JÖNSSON KORREKTUR: NOOMI SVAHN LAYOUT: IVAR FERNEMO

3 2009 i sammandrag Ny organisation Grums kommun införde den 1 september en ny politisk och förvaltningsorganisation. Årets resultat för Grums kommunkoncern var 2 mkr. För kommunen, exklusive kommunägda bolag, var årets resultat 5,9 mkr. Det innebär att vi uppfyllde balanskravet. De största avvikelserna i förhållande till budgeten var individ- och familjeomsorgens underskott på 5,4 mkr. Gymnasieutbildningen och äldreomsorgen hade en avvikelse på 1,1 mkr vardera. Verksamheternas samlade avvikelser uppgick till 4,2 mkr. Årets nettoinvesteringar uppgick för kommunen till 23,2 mkr. Nettoinvesteringarna var totalt på samma nivå som föregående år. 706 personer var vid årets slut tillsvidareanställda i Grums kommun, vilket var en minskning med 28 stycken. Av dessa var 84 procent kvinnor och 16 procent män. Befolkningen Grums kommun hade vid årets slut invånare. Kommunens befolkning minskade därmed under året med 108 personer. Antal inflyttade var 381 och 452 personer flyttade ut. Födelsetalet var lägre än dödstalet och födelsenettot hamnade på minus 36 personer.

4 Grums kommun politisk organisation Kommunfullmäktige 31 ledamöter, 19 ersättare Revision Överförmyndare Valnämnd Tillfälliga Visions - 5 revisorer beredningar beredning Jävsnämnd 5 ledamöter, 3 ersättare Kommunstyrelsen 13 ledamöter, 13 ersättare UTSKOTT UTSKOTT Planerings- GHAB Samhällsbyggnad Omsorg UTSKOTT styrelse Utbildning Koncernen Grums Hyresbostäder AB 100 % Stiftelsen Grums Hyresbostäder 100 % Karlstad-Grums Vattenverksförbund 50 % Koncernen Grums kommun Omsättning Tillgångar Skulder Eget kapital Bolag (tkr) Grums Hyresbostäder AB Stiftelsen Grums kommuns hyresbostäder Karlstad-Grums Vattenverksförbund Grums kommun, politisk organisation

5 Förvaltningsberättelse

6 Förvaltningsberättelse Koncernen Övergripande analys med koncernperspektiv Från ekonomisk synpunkt var 2009 ett bättre år än Koncernen Grums kommun redovisade ett överskott på 2 mkr. Befolkningen minskade med 108 personer, till invånare. Minskningen ligger inom kalkylerna för kommunens skatteintäkter. Koncernen uppfyllde inget av de finansiella målen. Årets resultat innebär krav på en fortsatt ekonomisk återhållsamhet. För att förbättra förutsättningarna för att utnyttja kommunens ekonomiska resurser effektivare infördes en ny politisk organisation den 1 september. Denna förändrade politiska organisation ska tydliggöra kommunfullmäktiges roll och ge ökad medborgardialog samtidigt som demokratiaspekten betonas. Viktiga händelser under året För att stödja det förändrade arbetssättet infördes även en ny förvaltningsorganisation. Den nya organisationen, som består av endast en förvaltning, ska främja samarbete och helhetssyn, ha ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Hyresvakanserna i bostadsbolaget ökade kraftigt och motsvarar inte ägardirektivets mål. De framtida åtagandena tillsammans med den minskande befolkningen kräver fortsatt anpassning av verksamheterna för att kommunen ska klara större investeringar och utvecklingsinsatser för att göra kommunen mer attraktiv för boende och näringsliv. Ekonomiskt utfall Grums Hyresbostäder AB Grums Hyresbostäder AB redovisade ett underskott på 4,6 mkr. Antalet vakanta lägenheter ökade kraftigt. I genomsnitt var 77 lägenheter outhyrda, 6 Förvaltningsberättelse

7 vilket var 10,2 procent var vakansgraden 8 procent. Det innebär att ägardirektivens mål om en vakansgrad på under 5 procent inte uppnåddes. För att minska antalet tomma lägenheter har styrelsen beslutat att riva Eds-Strand 1:55 i Slottsbron. En nedskrivning av fastighetens värde på 2,6 mkr belastade därför resultatet. Det fanns en bostadskö med cirka 20 sökande till lägenheter vilka inte ingick i utbudet av vakanta lägenheter (markplan eller hus med hiss). Grums Hyresbostäder påbörjade en utredning om att utrusta fler trapphus med hiss för att tillgodose efterfrågan på ökad tillgänglighet. Befolkningsminskningen bidrog till den ökade vakansgraden. Bostadsbolaget, med dess service och trygghet, är betydelsefullt för en positiv befolkningsutveckling. Att aktivt marknadsföra kommunen i samarbete med näringslivet är viktiga åtgärder för att öka inflyttningen och efterfrågan på lägenheter. De flesta av årets budgeterade underhållsarbeten utfördes. Driftsidan hade högre kostnader än budgeterat, främst avseende kostnaden för reparationer, el och värme. Lågkonjunkturen medförde låga räntenivåer och lägre räntekostnader än föregående år. För 2010 höjs hyrorna med 1 procent, vilket motsvarar 8,26 kronor per kvadratmeter och år. Stiftelsen Grums Hyresbostäder Stiftelsen Grums Hyresbostäder förvaltar i huvudsak specialbostäder för äldre och handikappade. Bostäderna blockhyrs av kommunens äldreomsorg och omsorgen om personer med funktionshinder. Dessutom hyr förskoleverksamheten Backvägen 1 för skolbarnsomsorgen. Uthyrningsbeståndet består av 90 lägenheter och 6 lokaler. Stiftelsen sysslar i huvudsak med drift och underhåll. Stiftelsen redovisade för 2009 ett överskott på 0,7 mkr på grund av lägre räntekostnader. Med årets resultat uppgick den balanserade vinsten till 1 mkr. Karlstad Grums Vattenverksförbund Karlstad Grums Vattenverksförbund har till uppgift att producera dricksvatten till kommunerna Grums och Karlstad. Kostnaderna täcks med avgifter för vattenförbrukningen. Under året producerades 1,3 miljoner kubikmeter vatten, varav Grums stod för 0,7 miljoner kubikmeter vilket var samma mängd som Årets resultat var 0 kronor. Grums kommun Kommunen redovisade ett överskott på 5,9 mkr, vilket var 2,4 mkr sämre än budgeterat. Resultatet blev dock betydligt bättre än enligt prognoserna under året. En sänkning av arbetsmarknadsförsäkringarna gav en förbättring på 3,8 mkr. Dessutom blev skatteutfallet bättre i slutet av året. Verksamheternas nettokostnader gav underskott på 6,2 mkr och har en obalans som måste åtgärdas. Underskottet beror främst på kraftigt ökade kostnader för individ- och familjeomsorgen, såväl försörjningsstöd som vårdinsatser. Skatter och statsbidrag redovisade ett underskott på 5,6 mkr. Den kraftiga nedgången i konjunkturen medförde en större negativ avräkning av den preliminära skatteutbetalningen. Finansnetto För finansnettot redovisades ett överskott på 6,5 mkr. På grund av den kraftiga konjunkturnedgången har räntorna legat på en historiskt låg nivå. En engångsutbetalning från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, förstärkte finansnettot med 0,5 mkr. Låneskulden minskade med 3,7 mkr, till 405 mkr. Den del av låneskulden som inte vidareutlånades till bolagen var 194 mkr. Det beräknade pensionsåtagandet minskade under året. Det medförde att kommunens skuldbörda, inklusive pensionsåtagandet, minskade med 1 mkr till 421 mkr. De finansiella målen Kommunens resultat innebär att balanskravet uppfylldes och kommunen är inte skyldig att återställa något kapital. Däremot uppfylldes inte de finansiella målen enligt god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige har fastställt de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning i Grums kommun: QQ Resultatnivån ska vara minst 3 procent av skatter och statsbidrag. QQ Verksamhetens kostnadsandel ska vara 92 procent exklusive jämförelsestörande poster. QQ Den totala låneskulden, inklusive ansvarsförbindelsen, ska minska med minst 2 mkr årligen. Förvaltningsberättelse 7

8 Ny förvaltningsorganisation Kommunfullmäktige beslutade i december 2008 om en ny politisk organisation för kommunen. För att stödja det förändrade arbetssättet i en ny politisk organisation krävs förändring också inom administration och förvaltning. En ny organisation som främjar samarbete och helhetssyn, har ett tydligt medborgarfokus och ett tydligt uppdrag att ge god service till kommuninvånarna. Kommunchefen fick i uppdrag att ta fram en ny organisation för administration och förvaltning. Förändringsarbetet skulle ske med öppenhet och delaktighet gentemot medarbetare och arbetstagarorganisationer. Kommunfullmäktige tog i mars 2009 ett beslut om principer och metod för framtagande av en ny organisation av administration och förvaltning. Organisationsgrundande principer I arbetet med organisationsförändringen så är det några viktiga organisationsgrundande principer som har slagits fast. Vi ska ha en organisation som: QQ Främjar samarbete över gränserna. QQ Underlättar en helhetssyn. QQ Har tydligt medborgarfokus genom att sätta den enskilde individen i fokus. QQ Underlättar för den enskilde i mötet med kommunen. QQ Skapar förutsättningar för kompetensutveckling och god organisationskultur. 8 Ny förvaltningsorganisation

9 Ny organisation Den nya kommunala organisationen ska kännetecknas av medborgarfokus och samordning av resurser. Invånarna ska ha en väg in så att kontakterna med kommunen blir smidigare. De ska få ett bra bemötande i ett medborgarkontor där administrativ personal med utåtriktade arbetsuppgifter samlas. Kommunens ( kärn- )verksamheter samlas i en gemensam del och verksamheterna ska stödjas av en samordnad administrativ stödfunktion Gemensam service. Huvudstrukturen för tjänstemannaorganisationen utgörs av tre enheter med olika uppdrag och roller. Det innebär en renodling av verksamheten i Medborgarkontor, Verksamhet och Gemensam service. Kommunchefen är övergripande ansvarig. KOMMUNC HEF GEMENSAM SERVICE MEDBORGAR- KONTORETS CHEF VERKSAMHETS- CHEF MEDBORGARKONTOR VERKSAMHETER Den nya förvaltningsorganisationen började gälla den 1 september. Ny förvaltningsorganisation 9

10 Medborgarkontor En väg in Besökare ska mötas av en kundtjänst som ska ha kunskap om hela kommunen så att de kan erbjuda medborgare och näringsliv information, vägledning, och rådgivning med såväl personlig service som via webben. Kundtjänst ska också serva med blanketter och ansökningshandlingar, så att ett möte med handläggare kan vara förberett så långt som möjligt. Verksamheterna och den gemensamma servicen har ansvaret för att hålla Medborgarkontoret uppdaterat så att de lämnar rätt information. Öppettider Kontoret har öppet till utan lunchstängning. Miljö- och hälsoskyddsverksamheten De miljö- och hälsoskyddsinspektörer som arbetar inom denna verksamhet har ansvaret för att tillse att miljöbalken och dess följdlagstiftningar efterlevs. Till verksamheten hör även livsmedelskontrollen samt tillsynen av viss speciallagstiftning. En miljösamordnare har det övergripande ansvaret för miljöfrågorna och samordningsansvaret för miljö- och hälsoskyddsverksamheten och bygglovsverksamheten. Miljösamordnare har också ett övergripande miljöstrategiskt ansvar inom den kommunala verksamheten, i denna del är miljösamordnaren kopplad till Gemensam service. Bygglovsverksamheten Bygglovsverksamheten har till uppgift att stötta personer/verksamheter så att de tar sitt ansvar 10 Medborgarkontor

11 gentemot lagar och regler som följer av Planoch bygglagen (PBL). Verksamheten sköts av en byggnadsinspektör. Samhällsplanering I uppdraget ingår arbete med detaljplaner och översiktsplan. Planfunktionen ska ha god beredskap för att tillskapa nya attraktiva bostadsområden och kunna ge exploateringsmöjligheter för handel och småindustri. Översiktsplanen ska ses över så den håller aktualitet varje mandatperiod. I uppdraget ingår också omvärldsbevakning för den fysiska planeringen och att se till att planeringsunderlag från länsstyrelsen och andra statliga myndigheter hålls ajour. Funktionen ska också vara den tekniska verksamheten behjälplig med t ex inventering och kartering av Va-ledningar. Inom denna funktion finns en stadsarkitekt och 0,5 planingenjör. Energirådgivning Energirådgivningen sköts genom ett samarbete mellan Grums, Kil, Munkfors och Forshaga kommun. Hit kan kommuninnevånare vända sig med frågor. Företagslots En av dem som arbetar i kundtjänst har som en del i sitt uppdrag att fungera som företagslots och därmed stödja företagare i deras kontakt med kommunen och GNC. Grums hyresbostäder AB De assistenter som arbetar med uthyrning av GHAB:s bostäder är placerade i medborgarkontoret. En av assistenterna ska ha sin placering i kundtjänst. Avgifter Alla avgifter i form av hemtjänst, hyror, VA, avfall, barnomsorgsavgifter, taxor inom Miljö- o Bygg mm hanteras här. Bostadsanpassningsbidrag Kundtjänst ska lämna information om bostadsanpassningsbidrag och vilka blanketter och intyg som behövs. Byggnadsinspektören bistår med tekniskt stöd vid bostadsanpassningsärenden utom i de fall då åtgärden kräver bygglov då bistår område fastighet istället. Biståndsbedömning Verksamheten omfattar ansökan, utredning och beslut om insatser enligt Socialtjänstlagen (SOL), som hemtjänst, särskild bostad och trygghetstelefon, och ansökan och beslut om insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Även beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst ingår samt beslut om parkeringstillstånd. Biståndsbedömarna är placerade i medborgarkontoret men samverkar med verksamheten i sakfrågorna. Konsumentfrågor Verksamheten omfattar budgetrådgivning, konsumentrådgivning och skuldsanering. Skuldsaneringen och budgetrådgivning köps, som en tjänst, av Karlstad kommun. Turism Kundtjänst ska fungera som kommunens turistbyrå, under sommarmånaderna förstärks bemanningen med den turismansvarige från gemensam service och tillfällig personal. Övrigt QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ Utskänkningstillstånd/tillsyn Lotteritillstånd Tillstånd/tillsyn för automatspel Tillstånd för torghandel Uthyrning av Gruvans lokaler Kondoleanser till förmån för donationsfonder Administration av feriepraktik Info till inflyttade/enkät till in- och utflyttade Info om utbildningar vilka linjer som finns på Gymnasienivå, Komvux, Sär vux mm. Info om förskolornas och skolornas inriktningar och även friskolor och kooperativ som finns i kommunen. Samarbetspartners Arbetsförmedling, försäkringskassa och polis ska erbjudas möjligheten att ha kontor och samverka med Medborgarkontoret. Medborgarkontor 11

12 Gemensam service Gemensam Service är en funktion som har till uppgift att samla resurserna så att man kan stödja de förtroendevalda, kommunchefen, Verksamhet och Medborgarkontor med de uppgifter som ligger i uppdraget för Gemensam service. När det gäller Verksamhet och Medborgarkontor har Gemensam service dessutom uppdraget att bl a vara styrande och bestämmande i hur det administrativa arbetet ska utföras. De funktioner som ingår i Gemensam service arbetar mot mer än ett verksamhetsområde och/ eller att det finns andra funktioner inom Gemensam service som har närbesläktade arbetsuppgifter. Utgångspunkt att all administration ingår som en del i Gemensam service. Styrningen av enhetens arbete utgår från kommunstyrelsens reglemente i arbetet gentemot de förtroendevalda. I uppdraget ingår också att enligt kommunfullmäktiges arbetsordning stödja de beredningsgrupper som arbetar under fullmäktige. Övergripande administrativ service till politik och förvaltning ligger också i uppdraget. Riktat stöd för ledning av verksamhet För att driva utveckling i verksamheten och säkerställa verksamhetens behov av kunskap inom de olika sakområdena finns tre strateger, en för socialtjänst, en för utbildning och en för teknik. Den administrative chefen har personalansvaret för tjänsterna men verksamhetschefen har det operativa ansvaret. Utöver de tre strategerna finns en tjänst som IT-pedagog och en tjänst som utvecklingsledare för skolan. Denna funktion har ett framåtsyftande uppdrag. Det finns ett behov av utvecklingsledare inom socialtjänst och övrig verksamhet och det 12 Gemensam service

13 är en målsättning att det ska gå att lösa så småningom. I den gemensamma administrationen placeras också vissa andra administrativa tjänster som kommer att fungera som ett stöd mot Verksamheten. Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) ansvarar för kvalitet och säkerhet i den verksamhet som en kommun bedriver enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). MAS/MAR är placerad inom enheten. Sekretariat Funktionen handhar all inkommande post, sköter registrering och avgör om ärendena ska remitteras till Verksamheten eller Medborgarkontoret för yttrande eller verkställighet eller om ärendet ska hanteras inom Gemensam service. Sekretariatet svarar för sammanställning av föredragningslistor till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten och svarar för sekreterarskapet i samtliga politiska organ inklusive kommunfullmäktiges fasta beredning och tillfälliga beredningar samt i eventuellt förekommande arbetsgrupper. Funktionen ansvarar för expediering av beslut och uppföljning av dessa. På en av tjänsterna ligger ansvar för administrationen kring de allmänna valen men också sekreterarskap i valnämnden. Ekonomifunktion Funktionen ansvarar för kommunens långsiktiga och strategiska arbete i ekonomifrågor. Ekonomifunktionen är såväl stödjande som styrande och beslutande. Ekonomifunktionen är kommunens verkställande organ för den ekonomiska förvaltningen. Funktionens uppgift är att ge den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen en så god service som möjligt. All samordning och styrning är sammanfört till ekonomifunktionen. Den ekonom och den assistent som arbetar med ekonomi på GHAB placeras i Gemensam service. GHAB är anställningsmyndighet. Personalfunktion Personalfunktionen har både en strategisk uppgift och en serviceuppgift. Den strategiska uppgiften är att på kommunledningsnivå utveckla en personalpolitik som hålls samman under gemensamma värderingar och som bidrar till att verksamheterna samverkar på för kommunen bästa sätt. Det strategiska arbetet ska bidra till att öka möjligheterna för att kunna rekrytera och behålla de medarbetare som behövs. För att verksamheterna ska fungera och medverka till kvalitet, utveckling och resultat är det viktigt med en tydlig personalstrategi. Uppgifterna inom personalfunktionen är, beroende på art, stödjande, styrande eller bestämmande. IT-funktion Inom funktionen hanteras verksamhets- och användarstöd, drift, service, utveckling av kommungemensamma och verksamhetsspecifika program och samordning av IT- och säkerhetsutbildning. Funktionen har också ansvar för produkthantering, anskaffning, installation, service, utrangering, säkerhet och mjukvarulicenser. Utvecklingen av infrastruktur, drift och utveckling av kommunikation via data och tele inklusive kommunens telefonväxel hanteras inom funktionen. Uppdraget ska utföras enligt fastställda strategier och policydokument och funktionen är stödjande, styrande och beslutande. GIS/MBK-verksamhet GIS ska fungera som ett hjälpmedel och vara stödjande i den moderna informationshanteringen hos samtliga verksamheter och på alla nivåer. GISsamordnarens uppgift är att fånga upp användarnas synpunkter och möjliggöra förbättringar vid tillämpning av GIS mot andra verksamhetsprogram. Syftet är också att vara konsultativ i att hålla de olika verksamheterna uppdaterade på förändringar av program och applikationer samt fungera som ett forum för GIS-frågor. Vid val av kartunderlag och även inköp och användning av geografisk data till egna verksamhetsprogram ska GIS-enheten vara bestämmande. Inom funktionen finns en GISsamordnare och 0,5 planingenjör. Juridiska frågor Juridiska frågor med koppling till specifika verksamhetsområden bör hanteras på verksamhetsnivå. Tjänstemän inom Gemensam service bör ha tillgång till informationsstöd om lagstiftning inom samtliga förekommande verksamhetsområden. Gemensam service 13

14 Arkivfunktion Arkivfunktionen bör lösas genom att personal med arkivutbildning anställs i samverkan med andra kommuner i regionen. Informationsfunktion Funktionen har som uppgift att genom olika insatser främja kommunens organisation med kommunikation internt och externt, marknadsföring av kommunen för att stärka och utveckla kommunen som boende-, besöks- och etableringsort. I uppdraget ligger också att ansvara för information i kris och vid extraordinära händelser. Uppdraget ska utföras enligt fastställda strategier och policydokument och funktionen är stödjande, styrande och beslutande. Säkerhet Tjänst köps från Karlstadregionens Räddningstjänstförbund. IT- och informationssäkerhet ska ingå. 14 Gemensam service

15 Verksamhet Uppdraget är att utföra tjänster inom exempelvis omsorg, lärande och teknisk service. Verksamheten inom denna enhet är mycket stor, både vad gäller medarbetare och budget. Tjänsterna som utförs i Verksamheten ska utföras med den kvalitet och service som det beslutats om i uppsatta kvalitetsmål och utföras på ett så rationellt sätt som möjligt. Verksamheten leds av en verksamhetschef. Uppgiften att vara verksamhetschef för den kommunala hälso- och sjukvården ingår som en del i chefskapet för verksamhetschefen. Omsorg om äldre Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott totalt sett. Inom hemtjänsten redovisades ett underskott, främst beroende på ökat omvårdnadsbehov och svårighet att ställa om personalresurser samt ökade rehabiliteringskostnader. Hemtjänsten bedrev omfattande vård i livets slutskede, och de centrala grupperna av hemtjänstpersonalen bytte lokal under Hemtjänsten genomförde också ett arbete med att få en samlad hemtjänst med arbetslag istället för geografisk uppdelning. Verksamhet 15

16 Inom gruppbostäder var fyra lägenheter outhyrda under året. För kommunsjuksköterskor blev årets resultat ett överskott. Sjuksköterskorna var under året involverade i olika utvecklingsprojekt med hjälp av stimulansbidrag, exempelvis läkemedelsgenomgångar, kost och nutrition samt demensvård. Verksamheten kunde inte tillsätta alla tjänster hela året, då det saknades sökande med rätt kompetens. Inom kommunrehabiliteringen bedrevs dagrehabilitering två dagar per vecka med 4 5 personer vid varje tillfälle. En utbildning i belastningsergonomi och förflyttningsteknik genomfördes för viss vårdpersonal. Personalen ansvarar också för olika projekt som bekostas av stimulansbidrag, exempelvis förebyggande hembesök, rehabilitering i hemmet och fallförebyggande arbete. Korttidsinsatser vid resurscentrum Pilen och rehabiliterings- och korttidsenheten Linden redovisade ett underskott. För att undvika kostnader för utskrivningsklara vid sjukhusklinik hade både Linden och Pilen hög beläggning med stora omvårdnadsbehov och sjukvårdsbehov under året. Verksamheten bostadsanpassning redovisade ett överskott. Anhörigstödet utvecklades och Café Träffpunkten har blivit ett nav i verksamheten där många nya kontakter har skapats till och mellan anhörigvårdare. Utvecklingen fortsätter med en ökning av stödet för de som vårdar sina anhöriga. I enlighet med Nationell handlingsplan för äldrepolitiken inriktas omsorgen om äldre mer på insatser av hemtjänst och sjukvård i hemmet. Tillgången på rehabilitering och korttidsinsatser i form av avlastning utanför den egna bostaden behöver ökas. Antalet lägenheter för människor med behov av särskild bostad är otillräckligt och kommunen behöver anordna så kallade trygghetsbostäder. Antal besök inom hemtjänsten År Hemtjänst Sjukvård Totalt * ** * Besök vid Karlbergs och Segmons äldrebostäder ingår inte längre. **Hotellgatans äldrebostäder ingår inte fr o m Verksamhet för personer med funktionsnedsättning Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett överskott, främst beroende på minskade kostnader. Merparten av underskottet inom personlig assistans kan hänföras till nya ärenden och ökade sjukvårdsinsatser inom personlig assistans, som kommunen måste stå för. Sjukvikarier är också kommunens kostnad även om assistansen sköts av en annan samordnare. Inom gruppbostäder och korttidsvistelse klarade korttidsvistelsehemmet Floran inte att hålla budget. Verksamheten vid gruppbostäderna Åshammar, Åsgatan och Floravägen redovisade däremot överskott. Gruppbostäderna hade kostnader för fyra outhyrda lägenheter. Avseende övriga insatser har kommunen gjort uppföljning och omprövning av insatser som ledsagning och kontaktpersoner. Regnbågen, ett sinnescenter för personer med funktionsnedsättning, planeras att läggas ner Bland personer med psykisk ohälsa fick elva personer stöd i bostaden eller stöd vid fritidsaktiviteter. Verksamheten har en egen lokal i Sveaplan, kallad Femman, där sju personer deltagit under året. Inom verksamheten bedrivs även arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten anställningsstöd ryms inte inom budget och redovisade ett underskott, liksom feriepraktik där 202 ungdomar (171 år 2008) fick feriepraktik i 1 2 veckor. Arbetscentrum omfattar verksamhet för ungdomar år som inte kommit in på arbetsmarknaden, varav de flesta är hänvisade till försörjningsstöd. För 2009 redovisade arbetscentrum ett överskott, och 15 ungdomar deltog i verksamheten. Genom stöd från arbetscentrum och kontakter med arbetsförmedlingen ska ungdomarna komma in på arbetsmarknaden eller börja studera. 16 Verksamhet

17 Individ och familjeomsorg Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott. Verksamheten kännetecknades under 2009 av snabba och kraftiga förändringar i behovet och typen av insatser, och viss rekrytering av personal gjordes. Individ- och familjeverksamheten hanterade 779 ärenden, varav 225 nya ärenden/anmälningar där 157 ledde till utredning, Inom institutionsvård för barn och ungdom minskade antalet placeringar något under 2009 och verksamheten redovisade ett överskott. Samtidigt har behoven utvecklats mot fler avancerade och därmed kostsamma placeringar. Elva barn och ungdomar hade under året insats vid institution under en kortare eller längre period. För familjehem för barn och ungdom har behoven ökat påtagligt och fortsatte att öka även barn var under året placerade i familjehem. Behovsprövad öppen vård redovisade ett överskott. Här ingår personligt stöd genom kontaktperson/kontaktfamilj inklusive avlastning för föräldrar. Övriga öppna insatser för barn och ungdomar omfattar bland annat avancerade familjeinsatser och socialjour. Totalt hade 63 barn och ungdomar insats i form av kontaktperson eller kontaktfamilj under året. I tio ärenden förekom insats hemma hos barnets egen familj. Denna verksamhet redovisade ett överskott. I verksamheten ingår samarbetsprojektet Växtriket som är ett förebyggande arbete avseende hälsa för barn och unga. Insatser till vuxna missbrukare gav totalt ett underskott, beroende på ett fortsatt stort behov och intresse för behandling. Flera omhändertaganden enligt LVU gjordes av unga som börjat missbruka alkohol och narkotika. Droger av olika slag har ökat i samhället. I slutet av 2009 gjordes även flera omhändertaganden av vuxna personer enligt LVM, på grund av blandmissbruk. Inom ekonomiskt bistånd ökade behovet av försörjningsstöd ytterligare under 2009, vilket gav ett underskott för nettokostnaderna som motsvarar en ökning med drygt 31 procent jämfört med Det kan dock jämföras med 2008 då ökningen var hela 53 procent. Ungdomsarbetslöshet, deltidsarbetslöshet och utförsäkring från sjukförsäkring är några av orsakerna. Utredningar och insatser för asylsökande omfattade ett antal ärenden under Kommunen fick ekonomiskt stöd från Migrationsverket till riktade insatser för asylsökande barn. Under 2010 väntas behovet av försörjningsstöd öka till personer som utförsäkrats från sjukförsäkring eller inte har rätt till a-kassa. Kostnader för försörjningsstöd (medelvärden) År Kostnad, tkr Andel av invånare, % , , , , ,4 Förskoleverksamhet Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Överskottet inom förskoleverksamheten uppnåddes bland annat genom effektivisering av vikariehantering och -anskaffning. En annan orsak är att en planerad resurs för utökning av organisationen från årets början kunnat nyttjas effektivare än planerat, där omorganisationen inom barndagvårdarverksamheten var huvudorsaken till den minskade kostnadsnivån. Verksamheten hade en god måluppfyllelse. Ittekniken bidrog till olika utvecklingsprojekt och utvecklingsområden. Stora delar av personalen genomgick PIM-utbildning. Flera enheter certifierades med Grön Flagg under året, och arbetet pågår med certifiering av alla enheter. Ökningen av inskrivna barn i verksamheten bedöms fortsätta, främst på grund av ett ökat barnafödande. I dagsläget har organisationen en extremt hög beläggningsgrad. I princip alla kommunens barn i förskoleålder deltar på något sätt i verksamheten. Enligt Skolverket finns inga krav vad gäller barn per enhet och personaltäthet. Verksamhet 17

18 Av Skolverkets riktlinjer för förskolan kan man dock utläsa att avdelningar med omkring 15 barn är att föredra. För personaltäthet har ett riktvärde varit 5 barn per personal. Med tanke på att beläggningsnivåerna ökar ytterligare under vårterminen ger detta en för låg personaltäthet i jämförelse med Skolverkets rekommendationer. En fortsatt utveckling och uppfräschning av förskoleverksamhetens lokaler behövs. Grundskola Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Grundskoleverksamheten redovisade ett underskott, främst beroende på högre kostnader än beräknat inom de interkommunala ersättningarna. Det stora intresset för skolgång inom Engelska skolan (friskola i Karlstad) påverkade resultatet betydligt. Även Sparnäs friskolas start av årskurs 6 bidrog till underskottet. Mindre underskott på Jättestenskolan och inom Södra, Slottsbron och Skruvstad på grund av konverteringssituationer och resursökningar för barn i svårigheter bidrog också till underskottet. Inom grundskolan infördes utbildningsprogrammet SET (social emotionell träning) och ett antal lärare utbildades för att kunna utbilda vidare inom sin egen organisation. Tanken är att detta ska bli en naturlig del i skolornas värdegrundsarbete och vara ett schemalagt ämne för grundskolans elever. En grupp med representanter från skola, socialtjänst och landsting arbetade med samverkansprojektet Växtriket som syftar till att hitta samverkansformer över organisationsgränser för barns och ungas bästa. Gruppen formulerade mål och utbildades i förhållningssättet ICDP (International Child Development Programme), och verksamheten startade i en gemensam lokal under På Jättestenskolan infördes också livskunskap som obligatoriskt ämne. En organisationsövergripande kompetensutveckling inom it (PIM) genomfördes för all pedagogisk personal. Utbildningen gav kunskaper om användandet av it i pedagogiken. Efter utbildningen fick varje pedagog en personlig dator och tekniken i klassrummen har utvecklats. Under året byttes också stationära elevdatorer ut mot bärbara, främst på Jättestenskolan. Det så kallade e-twinningprojektet utvecklades med utbyte och kontakter internationellt, och Slottsbrons skola fick pris inom detta område. Ett nytt projektinriktat arbete kring praktiken i åk 8 startades upp. Under hösten var Jättestenskolan värdskola för en språklärarassistent från Litauen inom ramen för ett EU-projekt. En miljögrupp arbetar med att få skolan Grön Flagg-certificerad. Utveckling av individuella utvecklingsplaner startade och nya pedagogiska arbetssätt infördes, bland annat prao i åk 8. Föräldrautbildningen Nya steg genomfördes. Måluppfyllelsen var god. Andelen elever med godkända slutbetyg i åk 9 redovisas nedan (inom parentes förra årets genomsnitt för Grums respektive årets riksgenomsnitt). QQ QQ QQ Svenska 92,6 procent (88,7 resp. 96,8) Engelska 91,2 procent (87,2 resp. 94) Matematik 87,6 procent (87,9 resp. 92,6) I samband med starten av träningsskoleverksamheten från och med höstterminen 2009 har kostnadsminskningar uppnåtts. Träningsskoleverksamheten omfattar grundskola för barn med olika former av funktionshinder, som tidigare gått i skola i andra kommuner. Starten av verksamhet i egen regi har gett positiva effekter, framför allt ett minskat resande för barnen och lägre kostnader för kommunen. Den drastiska minskningen av medelpersonaltätheten för läsåret 2008/2009 beror på avvecklingen av Liljenäs och Segmons grundskoleenheter. Södra områdets personaltäthet är långt under riksgenomsnittet men anses acceptabel då Södra skolan är samlad inom ett mindre geografiskt område. Lokalernas beskaffenhet ger också möjligheter för personal inom skolbarnsomsorg att stödja skolverksamheten. Verksamheten inom förskoleklass till årskurs 5 har volymmässigt stabiliserats och bedöms öka något på Södra och Slottsbrons skola. Inom åk 6 9 beräknas antalet elever fortsätta att minska. Verksamheten strävar efter en fortsatt utveckling av metoder och arbetssätt för att nå högre måluppfyllelse för elever, och utveckling av it som en viktig del i all pedagogik och kommunikation. Elevaktivt och entreprenöriellt lärande ska genomsyra hela skolperioden och även vär- 18 Verksamhet

19 degrundsfrågor och likabehandling är viktiga områden för skolan. Gymnasieskola och vuxenutbildning Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamheten redovisade ett underskott. Underskottet består till största delen av en semesterlöneskuld på Åsfjärdens utbildningscenter (600 tkr). 300 tkr av underskottet beror på en avsevärt högre kostnad än beräknat hos Karlstad gymnasieförvaltning för industri- och processprogrammets laborationsdel. Resterande underskott beror på sju externa elever färre än beräknat på Åsfjärdens utbildningscenter. Samverkan med näringslivet utvecklades och ett branschråd bildades tillsammans med styrelsen för Grumsföretagarna. Ansökan till servicecollege lämnades in tillsammans med flertalet kommuner i Värmland. APU (arbetsplatsförlagd utbildning) utvecklades med avtal om fasta platser hos några företagare. Internationaliseringen fortsatte och ett samarbetsavtal skrevs med en tysk gymnasieskola. Avtalet avser både samhällsprogrammet och APU för både IP- och HR-programmen. Samverkan med socialtjänsten utvecklades. Måluppfyllelsen var god. Skolans resultat avseende andelen slutbetyg och elevers meritpoäng fortsatte att öka. Andelen slutbetyg var 68 procent, vilket var högre än riksgenomsnittet. Meritvärdet för elevernas betyg var strax under riksgenomsnittet. 90 procent av eleverna uppgav att de trivs bra och att ingen mobbning förekommer. Gymnasiesärskoleverksamheten redovisade ett överskott beroende på att elevantalet var en elev mindre än budgeterat. Kostnadsområdet omfattar i sin helhet interkommunala ersättningar. Inom vuxenutbildningen skedde en stor ökning av elevantalet. Budgeten var inte tillräcklig utifrån de nya förutsättningarna, vilket gjorde att resurser från gymnasieverksamheten fick styras över för att klara situationen. Elevutvecklingen för Åsfjärden ser fortsatt positiv ut trots att antalet gymnasieelever minskar totalt i riket. Omfattande marknadsföringsarbete tillsammans med skolans goda rykte har bidragit till utvecklingen. För att skolan ska kunna fortsätta sin positiva trend är förmågan att hålla en hög kvalitet på undervisningen och fungerande marknadsföringsåtgärder helt avgörande för skolans framtid. Kostnader för gymnasieelever som går gymnasieutbildning utanför den egna kommunen utgör en stor del av verksamhetens totala budgetram. Under 2010 görs skolan om avseende klassrum, gemensamma utrymmen och personalrum. It-utrustningen ska också utvecklas. Mellan 70 och 80 procent av eleverna väljer utbildning utanför Grums kommun, och läsårskostnaden är tkr per elev beroende på gymnasieinriktning. Utöver detta tillkommer elever som av olika anledningar går om årskurser. Kost och städ Verksamhetsbeskrivning: Kost- och städenheten är en resultatenhet som ansvarar för matproduktion och städning inom Grums kommun. Kostenheten har fem tillagningskök och nio mottagningskök. Centralköket på Jättestensskolan lagar mat till de skolor och förskolor som inte har egen matproduktion samt till en del av kommunens äldreomsorg. Förskolorna Järpen, Mossen, Svalan och Borgvik lagar egen mat. Det produceras ca 1300 lunchportioner hos kostenheten. Kvällsmat lagas till Linden och Pilens äldreboende. Städenheten ansvarar för städning i kommunens fastigheter och till några externa kunder. Totalt städas ca kvadratmeter varje vardag fördelat på 37 städobjekt Inom enheten arbetar 39 personer på 32,25 tjänster. Av dessa är 15 sysselsatta inom kost, 13 inom städ, 10 personer har kombinationstjänster med både kost och städ och en är administrativ chef. Tjänsterna fördelas med 15,42 tjänst på kost och 16,88 på städ. Måluppfyllelse Kostpolicyn antagen i fullmäktige i november Slottsbrons skolas mottagningskök och Skruvstads skolas mottagningskök har renoverats och är nu mer ändamålsenliga och godkända enligt livsmedelslagens bestämmelser. Arbetet med att certifiera en skolrestaurang pågår men är inte uppfyllt. För att målet skall nås måste skolans schema läggas så att lunchen Verksamhet 19

20 inte serveras innan 11 och vi skall även servera mjölk som måltidsdryck alla dagar vilket inte görs idag. Matråd håller på att startas på Jättestensskolan och Södra. Första möte är planerat till vårtermin Utbildning i service har skjutits upp till Områdeschefen har tidigare ingått i hälso- och trygghetsrådets livsstilsgrupp. Denna finns inte kvar men områdeschefen för kost och städ utsågs hösten 2009 som folkhälsoansvarig tjänsteman. Områdeschefen har varit med i arbetsgruppen för att ta fram en handlinsplan för att förebygga och minska övervikt och fetma hos barn och unga i Värmland. Mindre skurmaskiner har köpts in för att användas dagligen, detta för att få ett ännu bättre resultat av städningen och samt få en bättre arbetsmiljö för lokalvårdarna. Fler mindre skurmaskinert kommer att köpas in under så att alla städområden har tillgång till maskinell utrustning i den dagliga städningen. En plan för samverkan mellan lokalvårdare när det gäller storstädning finns och kommer att startas inför sommaren Resultat Kostenheten har ett underskott på 562 tkr. Förväntat resultat var 600 tkr. Orsaken till underskottet var att portionspriset inte fick höjas i väntan på beslut i kostutredningen. Resultatet blev något bättre än förväntat på grund av lägre vikariekostnad. Städområdet uppvisar ett överskott på 326 tkr. Orsak till detta är indragning av assistenttjänst och bättre vikariesamordning p.g.a. inrättande av pool, mindre vikarietillsättning p.g.a. av stängning av förskolor sommartid och av nyttjande av vikariebanken. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

21 Kultur och fritid I kulturverksamheten ingår ansvar för kulturprogram för vuxna och barn, stöd till den föreningsdrivna kulturskolan, stöd till kulturföreningarna och studieförbunden. Biblioteksverksamhet bedrivs med ett huvudbibliotek och sex skolbibliotek. Eleverna och lärarna får regelbunden biblioteks- och bokinformation. Under året har en teaterfestival anordnats för alla barn och ungdomar mellan 5 och 16 år. I samarbete med länsprojektet Ung kultur möts har det arrangerats ett kulturevenemang för ungdomar mellan 13 och 20 år. I samarbete med ABF och Grums Folkets hus har en serie av sju musikprogram, Musik i vintermörkret, anordnats för vuxna i kommunen, med sammanlagt ca personer i publiken. Under året har en 75 % tjänst tagits bort från administrationen. Statliga litteraturstöd har förbättrat bokbestånden på barnavdelningen och i skolbiblioteken. Genom bibliotekets försorg har lärarna kunnat låna boklådor upplagda temavis och anpassade till olika åldersgrupper. Antalet personer som använder internetdatorerna är ca. 40/dag. Lärstudion som invigdes förra året används av studerande men också till fortbildning inom kommunen och av arbetssökande. Ett av målen inom kulturverksamheten är att erbjuda alla barn och ungdomar minst en teaterföreställning årligen. Hittills har det varit möjligt tack vare samarbetet med ABF och Riksteatern, som erbjuder teater till subventionerat pris. Biblioteksverksamheten uppfyller de mål som satts upp. Utlåningen ligger på 8,0 utlån/invånare. Utlåningen av kassett- och cd-böcker har ökat mest procentuellt sett. Videoutlåningen har minskat. För barnverksamheten finns följande mål: QQ Alla barn skall komma i kontakt med biblioteket. QQ Första gången vid två års ålder, då biblioteket skänker varje barn en bok. QQ Andra gången i sexårsåldern, då barnet kommer på visning till biblioteket. QQ Tredje gången när barnet går i åk. 2 och får ett eget lånekort. QQ Varje barn skall under sin skolgång ha fått bokinformation, vid minst tre tillfällen. Under året har barnbibliotekarien genomfört bokinformation för elever vid 12 tillfällen för sammanlagt 180 elever. Biblioteksvisning för låg- och mellanstadiet vid 14 tillfällen. Kulturverksamheten fortsätter som tidigare med allt fler samarrangemang. Samarbetet med ABF har varit väldigt lyckat. Under vintern har fem olika musikcaféer genomförts i Gruvan. Kulturskolans verksamhet drivs nu av en ny styrelse och studieförbundet ABF. Biblioteksverksamheten förändras allt eftersom tekniken utvecklas. Behovet av datorer och utbildning inom informationssökning via databaser ökar. Nu erbjuder biblioteket via den egna webbplatsen, e-musik och e-böcker. Det går att hämta hem böcker till den egna datorn direkt via Internet till en kostnad för biblioteket på 20:-/lån. Samarbetet i länet utökas och förbättras kontinuerligt på den gemensamma webbplatsen/ portalen 12 av Värmlands kommuner har nu ett gemensamt datasystem för sina bibliotek och en satsning på en bättre gemensam webbplats har startat. Område fritid driver Bad och sporthallen med egen personal som skall ha en attityd så att de besökande upplever det så positivt att de gärna återvänder. God simkunnighet, att klara 25 m bröstsim i årskurs 3, är målsättningen för sim- och sporthallen. Läsåret fanns 69 elever och endast 2 var ej simkunniga. Området administrerar bidrag för skötsel av idrottsanläggningar och stöder även det rörliga friluftslivet genom drift av badplatser, bidrag till vandringsleder och båt- och hamnanläggningar. Målet under 2009 ha varit att utbilda 1 föreningspersonal i driftsfrågor för bland annat kylmaskiner och anlägga en boulebana i Värmskog. Dessa mål har tyvärr inte kunnat uppfyllas. Gästnätterna i våra hamnar ökade med 25 %. Målet var 10 %. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Gata och VA Området arbetar efter det huvudsakliga målet att verksamheten ska bedrivas med en kombination av egen regi och köpta tjänster så att bästa effektivitet uppnås. Området ska ha kunden i fokus och alltid sträva efter varaktiga och miljöriktiga lösningar Verksamhet 21

22 inom alla verksamhetsområden. Delaktighet i samhällsförnyelse ska eftersträvas. Avfallshantering Under 2009 har man samverkat med kommunerna i Karlstadregionen och tillsammans har en ny avfallsplan och lokal renhållningsföreskrift tagits fram. Målet med att minska mängden hushållsavfall har infriats. Totalt har mängden hushållsavfall minskat med 5.3 %. Målet att antal fastigheter, fritidshus och företag som har sopkärl skall öka med 15 st har inte infriats. Arbetet med att inventera befintliga fritidshus har påbörjats vilket sannolikt kommer leda till en viss ökning på sikt. Fastighet Området förvaltar och hyr ut cirka m2 fastighetsyta. Fastighetsförvaltningen kommer att fortlöpande utveckla och anpassa den offentliga organisationen för fastighetsdrift för att kunna realisera driftoptimerade lösningar baserade på tydliga mål inom ekonomi så att den utifrån gällande driftmässiga förutsättningar genererar bästa möjliga resultat till lägsta möjliga kostnad. Målet för område fastigheters samtliga verksamheter är att tiden från anmälan till dess felet är avhjälp inte överstiger sju dagar. Snittiden blev under 2009 sju dagar men tyvärr tog en del felanmälningar mer än sju dagar att åtgärda. Målet att sänka energiförbrukningen med 1 % klarades inte. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Gator och Vägar Målet att inom 10 timmar från det att snöfall upphört ska gatu- och GC-nätet vara avröjt har under 2009 inte uppnåtts. Orsaken är extrema snöfall. Under 2009 har man inventerat gatubelysningen och utrett det framtida behovet. Målet har varit att byta ut minst 3 % av gatubelysningen men är något som måste påbörjas i mycket intensivare takt för att klara elsäkerhets- och miljökrav. På grund av denna inventering har få utbyten gjorts under året. Vatten och avlopp Målet är att minska volymen ovidkommande vatten till avloppsreningsverken. Flertalet åtgärder har gjorts för att göra spillvattennätet tätare men då sommaren 2009 var regning kunde ingen förbättring uppmätas utan i stället det omvända då det kom in mer vatten per ställe där spillvattennätet inte var tätt. Ekonomiskt resultat (tkr) Resultat 2008 Resultat 2009 Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Netto Verksamhet

23 Personalanalys Anställda Antalet tillsvidareanställda var vid årets slut 706 personer, varav 84 procent kvinnor och 16 procent män. Av alla anställda var 452 personer anställda på heltid och 313 på deltid. Dessutom tillkommer timanställningar och blandade anställningsformer, exempelvis uppdragstagare. Anställningar Tillsvidareanställningar (procent) Heltid Deltid 0 Kvinnor Män Personalanalys 23

24 Könsfördelning Av kommunens anställda var 78 procent kvinnor och 22 procent män. Kvinnorna arbetade till största delen med vård och omsorg medan männen främst fanns inom teknik och anläggning. Inom barn- och utbildningsnämnden arbetade bland annat förskollärare, fritidspedagoger, barnskötare och dagbarnvårdare (83 procent kvinnor och 17 procent män). Bland lärarna var 72 procent kvinnor och 28 procent män. Dock var förhållandet för gruppen gymnasielärare omvänt, 40 procent kvinnor och 60 procent män. Socialtjänsten sysselsätter vårdbiträden, vårdare, undersköterskor och skötare. Andelen kvinnor var 97 procent inom dessa kategorier. Kvinnorna dominerade även sjuksköterskegruppen (87 procent). Verksamhetsledare inom vård och omsorg representerades av 75 procent kvinnor och 25 procent män. Av övriga arbetsledare inom nämnda område var alla kvinnor. Inom övrig vård och omsorg var 91 procent kvinnor och 9 procent män. Ungefär samma fördelning hade socialsekreterarna, 89 procent kvinnor och 11 procent män (= en man). Inom kost- och städverksamheterna var alla anställda kvinnor. Även administrativ personal, kontorspersonal och handläggare samt bibliotekspersonal, utgjordes huvudsakligen av kvinnor, 88 procent mot 12 procent män. De stora grupperna av manliga anställda återfanns inom det tekniska området. Kommunalarbetare och vaktmästare var till 95 procent män och 5 procent kvinnor (= en kvinna). Av ingenjörerna var en kvinna. En jämn fördelning, 50 procent av vardera kön, fanns bland miljö- och hälsoskyddsinspektörer och skolledare. Pensionsavgångar År Antal Fram till 2012 beräknas 108 ålderspensionsavgångar ske, vilket är 15 procent av anställningarna inom kommunen. Efter perioden beräknas antalet avgångar stiga ytterligare. Föräldraledighet Av de föräldralediga var 96 kvinnor och 66 män, och de tog totalt ut en ledighet på arbetsdagar. Kvinnorna var lediga i sammanlagt dagar, vilket var 90 procent av alla dagar, och männen i 799 dagar (10 procent). I genomsnitt var kvinnorna föräldralediga i 92 dagar och männen i 50 dagar. 24 kvinnor och 2 män hade nedsatt tjänstgöringsgrad för vård av barn. Sjukfrånvaro Under 2009 registrerades sjukdagar på hel- eller deltid, varav 89 procent av dagarna avsåg kvinnor och 11 procent avsåg män. Av det totala antalet sjukdagar var 20 procent sjukfrånvaro i 2 14 dagar, där kvinnors andel var 85 procent och mäns 15 procent. Sjukfrånvaro i dagar uppgick till dagar, där kvinnor svarade för 88 procent och män för 12 procent. 57 kvinnor och 12 män hade mer än 90 dagars långtidssjukskrivning. Sammanlagt utgjorde långtidssjukskrivningarna 59 procent av det totala antalet sjukskrivningsdagar. Kvinnorna stod för 91 procent av dessa. Under året var 6 kvinnor helt sjukskrivna eller hade hel sjukersättning i två år (2008 och 2009). Under perioden förtidspensionerades en kvinna och ingen man. Totala antalet sjukdagar 2009: (procent) Dag 2-14 Dag Sjukfrånvarons andel av möjliga arbetstid 2009 Kvinnor Män Dag 90- (%) Totalt Kvinnor Män Kommunen 5,30 (6,50) 5,60 (6,40) 4,10 (7,00) 29 år 2,80 (2,20) år 4,20 (5,80) 50 år 6,80 (8,10) Uppgifter inom parentes avser Personalanalys

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning, förslag till ansvarsfördelning

Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning, förslag till ansvarsfördelning Ks 59 Dnr 07/KA0230 Förslag till ny organisation för kommunstyrelsens förvaltning, förslag till ansvarsfördelning Beslut Kommunstyrelsen beslutar anta redovisat förslag till ny organisation för kommunstyrelsens

Läs mer

GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012

GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll 3 2012 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvaltningsberättelse 11 Förvaltningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 25 Personalanalys

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 5 Förvaltningsberättelse 9 Förvaltnings organisation 10 Medborgarkontor 13 Gemensam service 16 Verksamhet 24 Personalanalys

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsuppföljning avseende miljö- och byggnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen

Verksamhetsuppföljning avseende miljö- och byggnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen Ks 55 Dnr 09/KA0008 Verksamhetsuppföljning avseende miljö- och byggnämnden, socialnämnden och kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Redovisningarna godkänns. Ärendet Enligt den nya planen för kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 GRUMS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2013 GRUMS KOMMUN ÅRSREDOVISNING GRUMS KOMMUN Innehåll 3 i sammandrag 4 Grums kommun 4 Koncernen 6 Förvaltningsberättelse 11 Förvaltningsorganisation 12 Medborgarkontor 15 Gemensam service 18 Verksamhet 26 Personalanalys

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Bilaga C. Radnummer 275 i RS

Bilaga C. Radnummer 275 i RS Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Jämförelsetal. Östersunds kommun

Jämförelsetal. Östersunds kommun Jämförelsetal Östersunds kommun Mars 215 Innehåll Sammanfattning... 3 Uppdrag och bakgrund... 3 Syfte... 3 Iakttagelser... 3 1.Inledning... 4 Uppdrag och bakgrund... 4 Revisionsfråga... 4 Avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet.

Kommunens tolkning av god kvalitet och säkerhet förtydligas under rubrik 3. Kvalitet. 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskilda förskolor och fritidshem 1. Godkännande Enligt 2 kap. 5 och 7 skollagen ska den som vill driva en förskola eller ett fritidshem som

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se ARKIVBESKRIVNING Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Arkivbeskrivning för c:\users\annsan\appdata\local\microsoft\windows\temporary

Läs mer

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret

STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Helårsprognos 3 per augusti 2013

Helårsprognos 3 per augusti 2013 Helårsprognos 3 per usti Vansbro kommun -09-23 Sammanfattning Årets tredje prognos pekar på ett nära 0-resultat (-63 tkr, -1,8 mkr jämfört med budget). en för kommunstyrelsens verksamheter är ett underskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S)

Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sammanträdesdatum Sida 1/9 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 14:30 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Dennis Byberg (M) Ann-Christine Janhagen

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg 2015-05-19 Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som inte är

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012

Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Så gick det för Håbo 2012 En sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2012 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Uppfyllde kommunen sina mål? Har Håbo en bra ekonomi? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2 PROGRAM FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I UPPSALA KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 29 maj 2001. Reviderat i april 2002 på grund av ändringar i lagen. Individ- och familjeomsorgens huvuduppgifter...2

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun

Rapport avseende granskning delårsrapport Forshaga Kommun Rapport avseende granskning delårsrapport 2011-08-31. Forshaga Kommun Oktober 2011 Innehåll Sammanfattning och kommentarer...1 1 Inledning...2 1.1 Syfte...2 2 Iakttagelser...3 2.1 Periodiseringar och delårsbokslutshandlingar...3

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Övergripande och nämndspecifika mål

Övergripande och nämndspecifika mål SOCIALFÖRVALTNINGEN VERKSAMHETSPLAN Stöd och sysselsättning 2014 Övergripande och nämndspecifika EKONOMI Kils kommun ska ha god ekonomisk hushållning. Detta åstadkommer vi genom att: det årliga överskottet

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer