KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (s) xx Christel Jonasson (s) Suzanne Svensson, 1 v ordf (s) xx Göran Svensson (s) x Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m) xx Britt Kilsäter (m) x Per-Ola Mattsson (s)( ) xx Linn Nilsson (s)(tj ) x Vivianne Andersson (s) Leif Håkansson (s) x Bärthil Ottosson (m) Gunnar Solem (m) x Anders Englesson (mp)( ) Hélène Nordin (mp) x Mats Lindstén (s) Kenneth Hake (s) Ingrid Hagberg-Hake (s) xx Jan Bremberg (s)(tj ) Marco Paulsson (m) Magnus Gärdebring (m) x Stig Werner (sd) Anette Kennartsson (sd) x Rolf Tholén (fp) Lennarth Malm (fp) x Laila Johansson (kd)( ) x Britt Jämstorp (kd) x Kennet Aronsson (c) xx Per-Ivar Ivarsson (c)(tj ) x Jens Henningsson (v) Eva Olsson-Bengtsson (v) Tjänstemän, övriga Bengt Mattsson, kommundirektör(ej ) Eva Håkansson, kostchef( 178) Roland Ohlsson, ordf servicenämnden( 178) Lena Lund, controller( 179) Dan Munter, v ordf servicenämnden( 178) Kent Wahnström, ekonom( 180) Susanne Andersen, ekonom( 178) Rosita Wendell, förvaltn.assistent Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Sven-Åke Svensson Carl-Eric Birgersson Vivianne Andersson Rosita Wendell (ej ) (tj som ordf ) ( ) Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten

2 Rosita Wendell KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Innehållsförteckning KS 178 Kostenheten informerar KS 179 Rapport från Nätverket Dacke KS 180 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2009 KS 181 Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd KS 182 Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun KS 183 Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun samråd KS 184 Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter KS 185 Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB KS 186 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tillsvidare KS 187 Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB KS 188 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling KS 189 Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun KS 190 Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun KS 191 Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum KS 192 Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola KS 193 Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd KS 194 Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB KS 195 Redovisning av delegationsbeslut KS 196 Ärenden för kännedom KS 197 Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen förslag till yttrande KS 198 Förslag om förstudie Skärgård för alla KS 199 Förordnande av kommundirektör KS 200 Borgen för upptagande av lån, Västblekinge Miljö AB KS 201 Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Kostverksamheten informerar Servicenämndens ordförande och representanter från kostservice redovisar bokslut, budget och prognos med anledning av ökade livsmedelskostnader.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Rapport från Nätverket Dacke Nätverket Dacke är ett av ca tjugonio nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Ronneby, Tranås, Vetlanda och Sävsjö. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Nätverket har i sin fjärde rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra kommunernas arbete med ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetscontroller Lena Lund redovisar rapporten vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att ta rapporten till dagens protokoll.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Ekonom Kent Wahnström redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Månadsuppföljning per Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 181 AU Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd Blekinge Offshore AB planerar att bygga en vindkraftsanläggning på omkring 500 vindkraftverk i havet öster om Hanö. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att lämnas till miljödomstolen under hösten. Samrådsunderlag har översänts till Karlshamns kommun för synpunkter. Ärendet har remitterats till Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden för yttrande. Kanslichefens tjänsteskrivelse Samrådsunderlag för den planerade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Delges Blekinge Offshore AB, SWECO, Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Karlshamns Hamn AB Miljöförbundet Blekinge Väst byggnadsnämnden

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun Ansökan avser ändringstillstånd för förändrad brytningskvantitet vid bergtäkt inom fastigheten Karlshamn 8:1 m fl. Ändringen berör enbart totalvolymen inom ramen för täkttillståndet. Exploateringsingenjören föreslår i yttrande att Karlshamns kommun ej har något att erinra mot den ansökta utökningen av den totala mängden under förutsättning att övriga villkor som finns i tidigare beslut följs. Exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med exploateringsingenjörens förslag. Delges länsstyrelsen Blekinge län exploateringsingenjören

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 183 AU Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun - samråd Under tiden 3 september till 25 september pågår samråd rörande förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet, som omfattar ca 5 ha, är beläget ca 1 km sydväst om Karlshamns centrum. Planen syftar till att ersätta del av gällande plan så att den bekräftar befintliga planförhållanden. Planarbetet avses genomföras med ett enkelt planförfarande. Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjören Planhandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Delges byggnadsnämnden

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter Projektledare Lennart Henriksson redovisar i skrivelse behovet av en konsultutredning kring trafiksituationen vid infarten till AB Aarhus Karlshamn. Utredningen föreslår finansieras gemensamt av AB Aarhus Karlshamn (51%) och Karlshamns kommun (49 %). För Karlshamns kommuns del innebär detta max kronor. Tjänsteskrivelse från Lennart Henriksson Finansieringsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att ersätta AAK med 49 % av kostnaderna för gemensam trafikutredning avseende den tunga trafiken, max kronor att konsultutredningen finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda anslag med kronor. Delges AAK via Lennart Henriksson ekonomichefen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest i Sverige AB har översänt följande skrivelse till Karlshamns kommun, kommunstyrelsens ordförande, och anför följande; "Vi skriver till Dig som kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar Som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen Skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 24 november Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. Som ett led i upptagande av sagda lån upprättas också i vissa fall rättsutlåtanden, s.k legal opinions, från advokatbyrå som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordnings-arbetet har en handling betecknad "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen") tagits fram. Bekräftelsen skickas till samtliga medlemmar och är bifogad detta brev. Syftet med Bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden. En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem skall vidta vid tecknandet av bekräftelsen. För att enhetlighet skall uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer punktlistan. Karlshamns kommun skall fatta och verkställa beslut enligt följande.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunfullmäktige skall fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag: Att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bekräftelsen skall undertecknas av två företrädare för Karlshamns kommun. Nämnda företrädare skall antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att underteckna bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna Bekräftelsen. 3. Karlshamns kommun skall till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. Kommuninvest önskar erhålla undertecknad bekräftelse i retur senast den 31 oktober 2009." "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" KF Sammanställning av lån i koncernen per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen"). att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. att Karlshamns kommun inträder som part i det regressansvarsavtal mellan medlemmarna, i vilket medlemmarnas inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tills vidare Bakgrund Ekonomikontoret har överlämnat förslag till beslutsattestanter jämte ersättare för kommunstyrelsen, driftbudget och tillsvidare. Attestförteckning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning. Delges ekonomikontoret envar utsedd Jörgen Nilsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 187 Stadsvapnet Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning har upprättats mellan Stadsvapnet i Karlshamn AB och Brinova Fastigheter AB (publ). Syftet med att bilda ett samägt bolag är att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns Hamn. Stadsvapnets protokoll Aktieägaravtal Bolagsordning. Stadsvapnets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse NN till röstombud och NN till ersättare för röstombudet att utse NN och NN till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse Ethel Duvskog till röstombud och Anita Martinsson till ersättare för röstombudet

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att nominera Sven-Åke Svensson och Björn Nilsson till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling_ Mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola, BTH har upprättats förslag till avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling. Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun Lars Jeppsson (K) m fl har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera för minst ett ålderdomshem i kommunen. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen avslås. Kommunfullmäktige har även , 59, beslutat om förlängd beredningstid. Motion från Lars Jeppsson m fl Kommunsekreterarens sammanställning Kommunfullmäktiges protokoll Yrkanden Ordföranden föreslår att motionen avslås. Jens Henningsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit densamma. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun Rolf Tholén (FP) och Gun Hedlund (FP) har i en motion föreslagit att en värdighetsgaranti inför inom äldreomsorgen i Karlshamn kommun. Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Motion. Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i avvaktan på kommande lagstiftning anse motionen besvarad med vad omsorgsnämnden anfört.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum Marco Gustafsson (C) har i en motion föreslagit att kommunen arbetar för att så fort som möjligt börja bygga ett nytt seniorboende/trygghetsboende i Mörrum. Motionen har remitterats till Karlshamnsbostäder AB och omsorgsnämnden för yttrande. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Yrkande Ordföranden föreslå att motionen besvaras enligt följande Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan om ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas. Kennet Aronsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Kennet Aronssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen enligt följande: Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan i enlighet med ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola Hélène Nordin (MP) yrkar i en motion att Karlshamns kommun i sina matsalar en dag i veckan serverar endast vegetarisk mat. Motionen har remitterats till servicenämnden, gymnasienämnden, BUS-nämnden och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga nämnder föreslår att motionen avslås. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd Bo Sturesson (M) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att installera en voterings-anläggning i Rådhussalen, som mötesstöd vid kommunfullmäktiges sammanträden och att begära in anbud för densamma. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens demokratiansvarig för yttrande. Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat en kompletterande skrivelse i ärendet. Motion från Bo Sturesson Kommunsekreterarens sammanställning Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ägarsamråd den 20 november 2009 kl i Alvesta. Karlshamns kommun skall utse ombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunsekreterare/försäkringssamordnare Johan Abrahamson till att företräda kommunen såsom ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd den 20 november Delges Kommunassurans Syd Försäkrings AB

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 195 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunledningsförvaltningen Förköpsanmälningar 80, Upphandling av jubileumsur Upphandling av julgåva Borgen för lån. 244/2009 Serveringstillstånd. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 196 Ärenden för kännedom Årsrapport inom alkohol- och tobaksområdet ( ) Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010 Migrationsverkets svar på brev angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn ( ) Skrivelse från migrationsministern angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande barn ( ) Redovisning av uppgifter om enskilda avloppsanläggningar i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner ( ) Tidplaner för upprättande av detaljplaner för Kolleviks camping och stugby samt Långasjönäs camping och turistanläggning ( ) Karlshamn 5:1, Väggabadet upprättande av detaljplan ( ) Riktlinjer för Stortorget, delprogram i stadsmiljöprogrammet Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) ( ) Ansökan om tillstånd till förköp av Tostarp 1:12, 1:65 och 1:84 ( ) Tillstånd för nedgrävning av 10 kv kabel inom naturreservatet Mörrumsåns dalgång ( ).

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen_- förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande över Knut Svenssons, Trensum, skrivelse såsom befullmäktigat ombud för Ragnar Johnsson att länsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut , 51, och återförvisar det till kommunfullmäktige för ny handläggning. Länsrätten har anmodat kommunen att lämna yttrande över Ragnar Johnssons överklagande av kommunfullmäktiges beslut , 81. Kanslichefen har upprättat förslag till yttrande. Skrivelse från Knut Svensson. Förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget. Delges Länsrätten Blekinge län

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Förslag om förstudie Skärgård för alla Ett förslag till förstudie för att öka tillgängligheten i skärgården har tagits fram. Projektidén är att utveckla, modernisera och i större utsträckning än hittills göra Karlshamns skärgård och speciellt Tärnö mer tillgängligt för ett större flertal besökare samt att därigenom skapa förutsättningar för mindre verksamheter kopplade till detta. Karlshamns kommun svarar för projektet i samarbete med kommunens bostadsföretag, Karlshamnsbostäder. Förslag om förstudie Skärgård för alla. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande upplägg till förstudie att utse kommundirektören att leda och samordna förstudiearbetet att förstudien avrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med angiven tidplan. Delges Karlshamnsbostäder AB kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen KS 199 PoU Förordnande av kommundirektör Ordföranden föreslår att Bengt Mattssons förordnande som kommundirektör förlängs under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställnings- och lönevillkor. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts i centrala samverkans-gruppen Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Delges personal- och organisationsutskottet lönekontoret

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgen för upptagande av lån Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Den framtida avfallshanteringen som beskrivs i den regionala avfallsplanen, antagen 2009, innebär att källsortering införs i minst två fraktioner. Utbyggnaden kommer att påbörjas under Investeringen av nya avfallskärl kommer att göras av Västblekinge Miljö AB. Kostnaderna för detta kommer att finansieras via den kommunala renhållningstaxan. För kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg beräknas den sammanlagda investeringen uppgå till 35 milj.kr. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal borgen från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 17,5 milj. kr, Olofström 8,75 milj kr, och Sölvesborg 8,75 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en kommunal borgen på 17,5 milj. kr. Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att fatta det av bolaget föreslagna beslutet innebärande att kommun beviljar bolaget en kommunal borgen på 17,5 milj. kr., då det ger bättre lånevillkor för Västblekinge Miljö AB. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17,5 milj. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Västblekinge Miljö AB bedriver verksamhet enligt miljöbalken. För detta gäller att anläggningen skall prövas enligt miljöbalken och inneha erforderliga tillstånd för verksamheten. Den 7 april 2009 erhöll Västblekinge Miljö AB tillstånd av Miljööver-domstolen att fortsätta sin verksamhet vid anläggningen i Mörrum. Domen vann laga kraft den 11 maj I beslutet angav Miljööver-domstolen att bolaget senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft skal inkomma med en säkerhet för verksamheten. Säkerheten avser eventuella kostnader som kan uppstå vid en eventuell konkurs. Säkerheten skall inte förväxlas med de kostnader som uppstår när verksamheten avslutas. För detta har bolaget reserverat medel i bokslutet med 18,5 milj. kr. Säkerheten som skall prövas av Miljö-domstolen skall uppgå till 30 milj. kr enligt Miljööverdomstolen. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal säkerhet från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 15 milj. kr, Olofström 7,5 milj kr, och Sölvesborg 7,5 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en säkerhet för bolaget enligt Miljööverdomstolens beslut Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att ställa säkerhet i form av kommunal borgen, då alternativ som bakgaranti bedöms som kostsamt, för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

30 att Karlshamns kommun såsom för egen skuld ingår borgen (proprieborgen) för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr.

31 .

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen 2013-03-19 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl17.00-19.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 2010-03-09 39 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl 13.15-16.40 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Pehr-Ove Pehrson, ordförande (m) Harriet Paulsson, 1:e vice ordförande (c) Stefan Lissmark,

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-09-10

Kommunstyrelsen 2013-09-10 Kommunstyrelsen 2013-09-10 Ks 134 Detaljplan Skönvik 1:10... 2 Ks 135 Detaljplan Storhaga 7:4... 3 Ks 136 Besök från Räddningstjänsten Dala Mitt... 4 Ks 137 Begäran om utökad kommunal borgen... 6 Ks 138

Läs mer

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten

29 april 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads- och integrationsenheten Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-04-22 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 29 april 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med en information om Arbetsmarknads-

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Skärgårdssalen, Haninge kommunhus (entréplan) måndag kl 16:00 Marietta de Pourbaix-Lundin (M) Ordförande Rebecca Band Sekreterare Ca kl 17:20 delar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 470 (524) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 18.30 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer