KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (s) xx Christel Jonasson (s) Suzanne Svensson, 1 v ordf (s) xx Göran Svensson (s) x Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m) xx Britt Kilsäter (m) x Per-Ola Mattsson (s)( ) xx Linn Nilsson (s)(tj ) x Vivianne Andersson (s) Leif Håkansson (s) x Bärthil Ottosson (m) Gunnar Solem (m) x Anders Englesson (mp)( ) Hélène Nordin (mp) x Mats Lindstén (s) Kenneth Hake (s) Ingrid Hagberg-Hake (s) xx Jan Bremberg (s)(tj ) Marco Paulsson (m) Magnus Gärdebring (m) x Stig Werner (sd) Anette Kennartsson (sd) x Rolf Tholén (fp) Lennarth Malm (fp) x Laila Johansson (kd)( ) x Britt Jämstorp (kd) x Kennet Aronsson (c) xx Per-Ivar Ivarsson (c)(tj ) x Jens Henningsson (v) Eva Olsson-Bengtsson (v) Tjänstemän, övriga Bengt Mattsson, kommundirektör(ej ) Eva Håkansson, kostchef( 178) Roland Ohlsson, ordf servicenämnden( 178) Lena Lund, controller( 179) Dan Munter, v ordf servicenämnden( 178) Kent Wahnström, ekonom( 180) Susanne Andersen, ekonom( 178) Rosita Wendell, förvaltn.assistent Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Sven-Åke Svensson Carl-Eric Birgersson Vivianne Andersson Rosita Wendell (ej ) (tj som ordf ) ( ) Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten

2 Rosita Wendell KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Innehållsförteckning KS 178 Kostenheten informerar KS 179 Rapport från Nätverket Dacke KS 180 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2009 KS 181 Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd KS 182 Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun KS 183 Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun samråd KS 184 Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter KS 185 Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB KS 186 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tillsvidare KS 187 Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB KS 188 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling KS 189 Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun KS 190 Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun KS 191 Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum KS 192 Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola KS 193 Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd KS 194 Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB KS 195 Redovisning av delegationsbeslut KS 196 Ärenden för kännedom KS 197 Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen förslag till yttrande KS 198 Förslag om förstudie Skärgård för alla KS 199 Förordnande av kommundirektör KS 200 Borgen för upptagande av lån, Västblekinge Miljö AB KS 201 Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Kostverksamheten informerar Servicenämndens ordförande och representanter från kostservice redovisar bokslut, budget och prognos med anledning av ökade livsmedelskostnader.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Rapport från Nätverket Dacke Nätverket Dacke är ett av ca tjugonio nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Ronneby, Tranås, Vetlanda och Sävsjö. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Nätverket har i sin fjärde rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra kommunernas arbete med ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetscontroller Lena Lund redovisar rapporten vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att ta rapporten till dagens protokoll.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Ekonom Kent Wahnström redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Månadsuppföljning per Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 181 AU Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd Blekinge Offshore AB planerar att bygga en vindkraftsanläggning på omkring 500 vindkraftverk i havet öster om Hanö. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att lämnas till miljödomstolen under hösten. Samrådsunderlag har översänts till Karlshamns kommun för synpunkter. Ärendet har remitterats till Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden för yttrande. Kanslichefens tjänsteskrivelse Samrådsunderlag för den planerade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Delges Blekinge Offshore AB, SWECO, Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Karlshamns Hamn AB Miljöförbundet Blekinge Väst byggnadsnämnden

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun Ansökan avser ändringstillstånd för förändrad brytningskvantitet vid bergtäkt inom fastigheten Karlshamn 8:1 m fl. Ändringen berör enbart totalvolymen inom ramen för täkttillståndet. Exploateringsingenjören föreslår i yttrande att Karlshamns kommun ej har något att erinra mot den ansökta utökningen av den totala mängden under förutsättning att övriga villkor som finns i tidigare beslut följs. Exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med exploateringsingenjörens förslag. Delges länsstyrelsen Blekinge län exploateringsingenjören

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 183 AU Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun - samråd Under tiden 3 september till 25 september pågår samråd rörande förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet, som omfattar ca 5 ha, är beläget ca 1 km sydväst om Karlshamns centrum. Planen syftar till att ersätta del av gällande plan så att den bekräftar befintliga planförhållanden. Planarbetet avses genomföras med ett enkelt planförfarande. Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjören Planhandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Delges byggnadsnämnden

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter Projektledare Lennart Henriksson redovisar i skrivelse behovet av en konsultutredning kring trafiksituationen vid infarten till AB Aarhus Karlshamn. Utredningen föreslår finansieras gemensamt av AB Aarhus Karlshamn (51%) och Karlshamns kommun (49 %). För Karlshamns kommuns del innebär detta max kronor. Tjänsteskrivelse från Lennart Henriksson Finansieringsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att ersätta AAK med 49 % av kostnaderna för gemensam trafikutredning avseende den tunga trafiken, max kronor att konsultutredningen finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda anslag med kronor. Delges AAK via Lennart Henriksson ekonomichefen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest i Sverige AB har översänt följande skrivelse till Karlshamns kommun, kommunstyrelsens ordförande, och anför följande; "Vi skriver till Dig som kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar Som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen Skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 24 november Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. Som ett led i upptagande av sagda lån upprättas också i vissa fall rättsutlåtanden, s.k legal opinions, från advokatbyrå som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordnings-arbetet har en handling betecknad "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen") tagits fram. Bekräftelsen skickas till samtliga medlemmar och är bifogad detta brev. Syftet med Bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden. En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem skall vidta vid tecknandet av bekräftelsen. För att enhetlighet skall uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer punktlistan. Karlshamns kommun skall fatta och verkställa beslut enligt följande.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunfullmäktige skall fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag: Att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bekräftelsen skall undertecknas av två företrädare för Karlshamns kommun. Nämnda företrädare skall antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att underteckna bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna Bekräftelsen. 3. Karlshamns kommun skall till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. Kommuninvest önskar erhålla undertecknad bekräftelse i retur senast den 31 oktober 2009." "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" KF Sammanställning av lån i koncernen per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen"). att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. att Karlshamns kommun inträder som part i det regressansvarsavtal mellan medlemmarna, i vilket medlemmarnas inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tills vidare Bakgrund Ekonomikontoret har överlämnat förslag till beslutsattestanter jämte ersättare för kommunstyrelsen, driftbudget och tillsvidare. Attestförteckning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning. Delges ekonomikontoret envar utsedd Jörgen Nilsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 187 Stadsvapnet Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning har upprättats mellan Stadsvapnet i Karlshamn AB och Brinova Fastigheter AB (publ). Syftet med att bilda ett samägt bolag är att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns Hamn. Stadsvapnets protokoll Aktieägaravtal Bolagsordning. Stadsvapnets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse NN till röstombud och NN till ersättare för röstombudet att utse NN och NN till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse Ethel Duvskog till röstombud och Anita Martinsson till ersättare för röstombudet

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att nominera Sven-Åke Svensson och Björn Nilsson till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling_ Mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola, BTH har upprättats förslag till avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling. Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun Lars Jeppsson (K) m fl har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera för minst ett ålderdomshem i kommunen. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen avslås. Kommunfullmäktige har även , 59, beslutat om förlängd beredningstid. Motion från Lars Jeppsson m fl Kommunsekreterarens sammanställning Kommunfullmäktiges protokoll Yrkanden Ordföranden föreslår att motionen avslås. Jens Henningsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit densamma. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun Rolf Tholén (FP) och Gun Hedlund (FP) har i en motion föreslagit att en värdighetsgaranti inför inom äldreomsorgen i Karlshamn kommun. Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Motion. Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i avvaktan på kommande lagstiftning anse motionen besvarad med vad omsorgsnämnden anfört.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum Marco Gustafsson (C) har i en motion föreslagit att kommunen arbetar för att så fort som möjligt börja bygga ett nytt seniorboende/trygghetsboende i Mörrum. Motionen har remitterats till Karlshamnsbostäder AB och omsorgsnämnden för yttrande. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Yrkande Ordföranden föreslå att motionen besvaras enligt följande Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan om ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas. Kennet Aronsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Kennet Aronssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen enligt följande: Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan i enlighet med ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola Hélène Nordin (MP) yrkar i en motion att Karlshamns kommun i sina matsalar en dag i veckan serverar endast vegetarisk mat. Motionen har remitterats till servicenämnden, gymnasienämnden, BUS-nämnden och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga nämnder föreslår att motionen avslås. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd Bo Sturesson (M) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att installera en voterings-anläggning i Rådhussalen, som mötesstöd vid kommunfullmäktiges sammanträden och att begära in anbud för densamma. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens demokratiansvarig för yttrande. Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat en kompletterande skrivelse i ärendet. Motion från Bo Sturesson Kommunsekreterarens sammanställning Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ägarsamråd den 20 november 2009 kl i Alvesta. Karlshamns kommun skall utse ombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunsekreterare/försäkringssamordnare Johan Abrahamson till att företräda kommunen såsom ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd den 20 november Delges Kommunassurans Syd Försäkrings AB

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 195 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunledningsförvaltningen Förköpsanmälningar 80, Upphandling av jubileumsur Upphandling av julgåva Borgen för lån. 244/2009 Serveringstillstånd. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 196 Ärenden för kännedom Årsrapport inom alkohol- och tobaksområdet ( ) Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010 Migrationsverkets svar på brev angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn ( ) Skrivelse från migrationsministern angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande barn ( ) Redovisning av uppgifter om enskilda avloppsanläggningar i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner ( ) Tidplaner för upprättande av detaljplaner för Kolleviks camping och stugby samt Långasjönäs camping och turistanläggning ( ) Karlshamn 5:1, Väggabadet upprättande av detaljplan ( ) Riktlinjer för Stortorget, delprogram i stadsmiljöprogrammet Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) ( ) Ansökan om tillstånd till förköp av Tostarp 1:12, 1:65 och 1:84 ( ) Tillstånd för nedgrävning av 10 kv kabel inom naturreservatet Mörrumsåns dalgång ( ).

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen_- förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande över Knut Svenssons, Trensum, skrivelse såsom befullmäktigat ombud för Ragnar Johnsson att länsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut , 51, och återförvisar det till kommunfullmäktige för ny handläggning. Länsrätten har anmodat kommunen att lämna yttrande över Ragnar Johnssons överklagande av kommunfullmäktiges beslut , 81. Kanslichefen har upprättat förslag till yttrande. Skrivelse från Knut Svensson. Förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget. Delges Länsrätten Blekinge län

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Förslag om förstudie Skärgård för alla Ett förslag till förstudie för att öka tillgängligheten i skärgården har tagits fram. Projektidén är att utveckla, modernisera och i större utsträckning än hittills göra Karlshamns skärgård och speciellt Tärnö mer tillgängligt för ett större flertal besökare samt att därigenom skapa förutsättningar för mindre verksamheter kopplade till detta. Karlshamns kommun svarar för projektet i samarbete med kommunens bostadsföretag, Karlshamnsbostäder. Förslag om förstudie Skärgård för alla. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande upplägg till förstudie att utse kommundirektören att leda och samordna förstudiearbetet att förstudien avrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med angiven tidplan. Delges Karlshamnsbostäder AB kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen KS 199 PoU Förordnande av kommundirektör Ordföranden föreslår att Bengt Mattssons förordnande som kommundirektör förlängs under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställnings- och lönevillkor. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts i centrala samverkans-gruppen Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Delges personal- och organisationsutskottet lönekontoret

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgen för upptagande av lån Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Den framtida avfallshanteringen som beskrivs i den regionala avfallsplanen, antagen 2009, innebär att källsortering införs i minst två fraktioner. Utbyggnaden kommer att påbörjas under Investeringen av nya avfallskärl kommer att göras av Västblekinge Miljö AB. Kostnaderna för detta kommer att finansieras via den kommunala renhållningstaxan. För kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg beräknas den sammanlagda investeringen uppgå till 35 milj.kr. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal borgen från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 17,5 milj. kr, Olofström 8,75 milj kr, och Sölvesborg 8,75 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en kommunal borgen på 17,5 milj. kr. Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att fatta det av bolaget föreslagna beslutet innebärande att kommun beviljar bolaget en kommunal borgen på 17,5 milj. kr., då det ger bättre lånevillkor för Västblekinge Miljö AB. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17,5 milj. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Västblekinge Miljö AB bedriver verksamhet enligt miljöbalken. För detta gäller att anläggningen skall prövas enligt miljöbalken och inneha erforderliga tillstånd för verksamheten. Den 7 april 2009 erhöll Västblekinge Miljö AB tillstånd av Miljööver-domstolen att fortsätta sin verksamhet vid anläggningen i Mörrum. Domen vann laga kraft den 11 maj I beslutet angav Miljööver-domstolen att bolaget senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft skal inkomma med en säkerhet för verksamheten. Säkerheten avser eventuella kostnader som kan uppstå vid en eventuell konkurs. Säkerheten skall inte förväxlas med de kostnader som uppstår när verksamheten avslutas. För detta har bolaget reserverat medel i bokslutet med 18,5 milj. kr. Säkerheten som skall prövas av Miljö-domstolen skall uppgå till 30 milj. kr enligt Miljööverdomstolen. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal säkerhet från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 15 milj. kr, Olofström 7,5 milj kr, och Sölvesborg 7,5 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en säkerhet för bolaget enligt Miljööverdomstolens beslut Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att ställa säkerhet i form av kommunal borgen, då alternativ som bakgaranti bedöms som kostsamt, för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

30 att Karlshamns kommun såsom för egen skuld ingår borgen (proprieborgen) för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr.

31 .

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 Godkännande av anhållan från Förvaltnings AB Östra Piren om byggstart och borgen för etapp II på Östra Piren Samarbetsavtal med Blekinge Tekniska Högskola (BTH)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 2 27(54) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1(26) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17 00 19 45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 Socialnämnden PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL SocN 14 1 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED SOCIALNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen, Rådhuset, Karlshamn kl 14:50 16:00. Deltagande (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (358) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (358) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 12 334(358) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18.15 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2000-11-06 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 45. Paragraferna 137-158 Innehåll KF 137 Fråga om iordningställande av utemiljön vid Väggabadet KF 138 Fråga om reningsverkstomten

Läs mer

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Halda Utvecklingscentrum i Svängsta kl 17:00-19:00 Närvarande: (markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 8 188 (214) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18.45 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 6 194 (222) Sammanträde den 7 september 2009 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Kommunfullmäktige 2007-10-01. Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 291 (329) Sammanträde den 1 oktober 2007 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-10-10 168 Förnyelse av avtal med Kommuninvest KS-2016/584 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att Knivsta

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 205 ( ) Sammanträde den 1 september 2008 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 270 (315) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 270 (315) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 11 270 (315) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 19.50 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 7 221 (242) Sammanträde den 3 oktober 2011 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter och ersättare enligt bifogad närvarolista. De är valda för tiden

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2003-06-17 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 Paragrafer 133-150 Innehåll KS 133 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 134 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 14 Kommunstyrelsens protokoll 2006-11-21 Asarumssalen, Rådhuset kl 17 00-18 45 Paragraferna 243-265 Innehållsförteckning KS 243 Renhållningstaxor 2007 för Västblekinge Miljö

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 1 1 (24) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl 17.00 18 20 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016

Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 1(5) Beslut kommunstyrelsens sammanträde Sävsjö tisdag 7 juni 2016 Besök Tid Ärende Urban Blücher 13.40 18 Ola Rosander 14.00 5 Bert Runesson 14.45 17 1. Val av protokolljusterare samt tid och plats för

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 32 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.10 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gunilla Karlsson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 152 (204) Sammanträde den 17 juni 2008 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S)

Tommy Rosenkvist (M) Sabine Noresson (MP) Bengt Björkman (SD) Leif Lindqvist (V) Helene Cranser (S) Johan Tolinsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 måndagen den 14 december 2015, Övergransalen, Kommunhuset, Bålsta Carina Lund (M), Ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

(Ajournering kl )

(Ajournering kl ) 2004-11-09 Sida 1 (15) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, tisdagen den 9 november 2004 kl. 17.15-18.00. (Ajournering kl 17.45-17.50) Beslutande Jens Åberg, s, ordförande Per-Olov Larsen, s Arne Bogren,

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS

Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-21 66 Granskning av Fabos rutiner vid beslut av principiell beskaffenhet eller av större vikt. KS 2016-266

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Protokoll från extra sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Protokoll från extra sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Protokoll från extra sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB Plats och tid: Sammanträdeslokal Zambesi, hus A på Östra Piren, kl 17:00 17:50 Närvarande: (markerade med x): Ledamöter x Rune

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Sid nr Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 2011-02-03 Ärendelista Sid nr Justering...2 16 Information om arbetet med ansökan om fortsa medel till arbete med jämställdhetsintegrering...3 17 Intern

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2002-06-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00 22 00. Paragraferna 95-111 KF 95 Godkännande av avtal om överlåtelse av aktier i Karlshamns Kabel AB KF 96 Besked om fyllnadsval

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 127 (149) Sammanträde den 3 maj 2010 i Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades

Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl Mötet ajournerades Styrelsemöte nr 6 2014-06-16 1 [7] Plats och tid Sammanträdesrummet TMAB, 16 juni Vallhamn kl.09.00 10.30 Mötet ajournerades 09.15 09.30 Beslutande Anders Wernesten (FP), ordförande Berne Petersson (KD),

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-01-19 1-10 Plats och tid Sammanträdesrum Norrtull, kl 14.00-15.40 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand (c) Ulla-Britt

Läs mer