KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 9 243(271) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter Ersättare x Sven-Åke Svensson, ordf (s) xx Christel Jonasson (s) Suzanne Svensson, 1 v ordf (s) xx Göran Svensson (s) x Carl-Eric Birgersson, 2 v ordf (m) xx Britt Kilsäter (m) x Per-Ola Mattsson (s)( ) xx Linn Nilsson (s)(tj ) x Vivianne Andersson (s) Leif Håkansson (s) x Bärthil Ottosson (m) Gunnar Solem (m) x Anders Englesson (mp)( ) Hélène Nordin (mp) x Mats Lindstén (s) Kenneth Hake (s) Ingrid Hagberg-Hake (s) xx Jan Bremberg (s)(tj ) Marco Paulsson (m) Magnus Gärdebring (m) x Stig Werner (sd) Anette Kennartsson (sd) x Rolf Tholén (fp) Lennarth Malm (fp) x Laila Johansson (kd)( ) x Britt Jämstorp (kd) x Kennet Aronsson (c) xx Per-Ivar Ivarsson (c)(tj ) x Jens Henningsson (v) Eva Olsson-Bengtsson (v) Tjänstemän, övriga Bengt Mattsson, kommundirektör(ej ) Eva Håkansson, kostchef( 178) Roland Ohlsson, ordf servicenämnden( 178) Lena Lund, controller( 179) Dan Munter, v ordf servicenämnden( 178) Kent Wahnström, ekonom( 180) Susanne Andersen, ekonom( 178) Rosita Wendell, förvaltn.assistent Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter Sekreterare Sven-Åke Svensson Carl-Eric Birgersson Vivianne Andersson Rosita Wendell (ej ) (tj som ordf ) ( ) Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset I tjänsten

2 Rosita Wendell KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Innehållsförteckning KS 178 Kostenheten informerar KS 179 Rapport från Nätverket Dacke KS 180 Ekonomisk rapport för perioden januari augusti 2009 KS 181 Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd KS 182 Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun KS 183 Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun samråd KS 184 Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter KS 185 Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB KS 186 Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tillsvidare KS 187 Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB KS 188 Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling KS 189 Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun KS 190 Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun KS 191 Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum KS 192 Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola KS 193 Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd KS 194 Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB KS 195 Redovisning av delegationsbeslut KS 196 Ärenden för kännedom KS 197 Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen förslag till yttrande KS 198 Förslag om förstudie Skärgård för alla KS 199 Förordnande av kommundirektör KS 200 Borgen för upptagande av lån, Västblekinge Miljö AB KS 201 Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Kostverksamheten informerar Servicenämndens ordförande och representanter från kostservice redovisar bokslut, budget och prognos med anledning av ökade livsmedelskostnader.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Rapport från Nätverket Dacke Nätverket Dacke är ett av ca tjugonio nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet. De kommuner som deltar i nätverket är Aneby, Eksjö, Karlshamn, Ljungby, Mjölby, Nässjö, Ronneby, Tranås, Vetlanda och Sävsjö. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Inriktningen är att försöka finna sambandet mellan kostnader och kvalitet. Nätverket har i sin fjärde rapport haft uppdraget från sin styrgrupp att jämföra kommunernas arbete med ungdomars arbete, studier och försörjning samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamhetscontroller Lena Lund redovisar rapporten vid sammanträdet. Kommunstyrelsen beslutar att ta rapporten till dagens protokoll.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ekonomisk rapport för perioden januari augusti Ekonom Kent Wahnström redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Månadsuppföljning per Kommunstyrelsen beslutar att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll.

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 181 AU Vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore samråd Blekinge Offshore AB planerar att bygga en vindkraftsanläggning på omkring 500 vindkraftverk i havet öster om Hanö. En ansökan om tillstånd enligt miljöbalken kommer att lämnas till miljödomstolen under hösten. Samrådsunderlag har översänts till Karlshamns kommun för synpunkter. Ärendet har remitterats till Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden för yttrande. Kanslichefens tjänsteskrivelse Samrådsunderlag för den planerade vindkraftsanläggningen Blekinge Offshore. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Kommunstyrelsen beslutar att instämma i de synpunkter som framförts av Karlshamns Hamn AB, Miljöförbundet Blekinge Väst och byggnadsnämnden. att uppmärksamma Blekinge Offshore AB på vikten av att beakta de synpunkter som kan framkomma vid kommande studier avseende påverkan av bottenlevande flora och fauna samt fisket. Delges Blekinge Offshore AB, SWECO, Östra Vittusgatan 34, Karlskrona Karlshamns Hamn AB Miljöförbundet Blekinge Väst byggnadsnämnden

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Yttrande över NCC Roads AB, Sverige Sydvästs ansökan om ändringstillstånd för utökad totalvolym i pågående bergtäkt inom fastigheterna Karlshamn 8:1 m fl i Karlshamns kommun Ansökan avser ändringstillstånd för förändrad brytningskvantitet vid bergtäkt inom fastigheten Karlshamn 8:1 m fl. Ändringen berör enbart totalvolymen inom ramen för täkttillståndet. Exploateringsingenjören föreslår i yttrande att Karlshamns kommun ej har något att erinra mot den ansökta utökningen av den totala mängden under förutsättning att övriga villkor som finns i tidigare beslut följs. Exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med exploateringsingenjörens förslag. Delges länsstyrelsen Blekinge län exploateringsingenjören

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 183 AU Detaljplan för fastigheterna Lastbilen 1 och 2, Karlshamns kommun - samråd Under tiden 3 september till 25 september pågår samråd rörande förslag till detaljplan för rubricerat område. Planområdet, som omfattar ca 5 ha, är beläget ca 1 km sydväst om Karlshamns centrum. Planen syftar till att ersätta del av gällande plan så att den bekräftar befintliga planförhållanden. Planarbetet avses genomföras med ett enkelt planförfarande. Tjänsteskrivelse från exploateringsingenjören Planhandlingar. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte ha någon erinran mot planförslaget. Delges byggnadsnämnden

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Gemensam trafikutredning med AAK, avseende lastbilstransporter Projektledare Lennart Henriksson redovisar i skrivelse behovet av en konsultutredning kring trafiksituationen vid infarten till AB Aarhus Karlshamn. Utredningen föreslår finansieras gemensamt av AB Aarhus Karlshamn (51%) och Karlshamns kommun (49 %). För Karlshamns kommuns del innebär detta max kronor. Tjänsteskrivelse från Lennart Henriksson Finansieringsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att ersätta AAK med 49 % av kostnaderna för gemensam trafikutredning avseende den tunga trafiken, max kronor att konsultutredningen finansieras genom kommunstyrelsens oförutsedda anslag med kronor. Delges AAK via Lennart Henriksson ekonomichefen

10 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgensförbindelse Kommuninvest i Sverige AB Kommuninvest i Sverige AB har översänt följande skrivelse till Karlshamns kommun, kommunstyrelsens ordförande, och anför följande; "Vi skriver till Dig som kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun som är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen"). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). För att Kommuninvest i sin upplåning skall få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar Som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse skall ansvara solidariskt såsom för egen Skuld för Kommuninvests samtliga förbindelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Karlshamns kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 24 november Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. vid Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras borgensförbindelserna för långivaren. Som ett led i upptagande av sagda lån upprättas också i vissa fall rättsutlåtanden, s.k legal opinions, från advokatbyrå som bekräftar förekomsten av borgen. I den praktiska hanteringen vid företeende av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna. I Kommuninvest pågår ett arbete för samordning avseende medlemmarnas borgensåtaganden. Detta arbete skall ses bl.a. mot bakgrund av att Föreningen för närvarande har drygt 240 medlemmar som vid olika tidpunkter har tecknat borgensförbindelse. Inom ramen för samordnings-arbetet har en handling betecknad "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen") tagits fram. Bekräftelsen skickas till samtliga medlemmar och är bifogad detta brev. Syftet med Bekräftelsen är att säkerställa en enhetlig dokumentation kring medlemmarnas borgensåtaganden. En punktlista har upprättats över åtgärder som respektive medlem skall vidta vid tecknandet av bekräftelsen. För att enhetlighet skall uppnås är det viktigt att samtliga medlemmar följer punktlistan. Karlshamns kommun skall fatta och verkställa beslut enligt följande.

11 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunfullmäktige skall fatta ett beslut med lydelse identisk med följande förslag: Att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer. 2. Bekräftelsen skall undertecknas av två företrädare för Karlshamns kommun. Nämnda företrädare skall antingen av kommunfullmäktige vara särskilt bemyndigade att underteckna bekräftelsen eller på annat sätt ha behörighet att underteckna Bekräftelsen. 3. Karlshamns kommun skall till Kommuninvest översända (i) kopia av lagakraftvunnet protokoll med fullmäktiges beslut enligt punkten 1 ovan, (ii) Bekräftelsen i original, och (iii) dokumentation som utvisar att behörighet föreligger för de personer som undertecknat Bekräftelsen. Kommuninvest önskar erhålla undertecknad bekräftelse i retur senast den 31 oktober 2009." "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" KF Sammanställning av lån i koncernen per Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Karlshamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 24 november 1997 ("Borgensförbindelsen"), vari Karlshamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest") förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Karlshamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests borgenärer och blivande borgenärer.

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande och ekonomichefen att underteckna "Bekräftelse av borgensförbindelse och fullmakt att kommunicera borgensförbindelse" ("Bekräftelsen"). att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att ingå. att Karlshamns kommun inträder som part i det regressansvarsavtal mellan medlemmarna, i vilket medlemmarnas inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.

13 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Attestförteckning för kommunstyrelsens verksamhet och tills vidare Bakgrund Ekonomikontoret har överlämnat förslag till beslutsattestanter jämte ersättare för kommunstyrelsen, driftbudget och tillsvidare. Attestförteckning. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslaget till attestförteckning. Delges ekonomikontoret envar utsedd Jörgen Nilsson

14 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 187 Stadsvapnet Aktieägaravtal mellan Karlshamns kommun och Brinova Fastigheter AB Förslag till aktieägaravtal och bolagsordning har upprättats mellan Stadsvapnet i Karlshamn AB och Brinova Fastigheter AB (publ). Syftet med att bilda ett samägt bolag är att utveckla en industri- och logistikpark i anslutning till Karlshamns Hamn. Stadsvapnets protokoll Aktieägaravtal Bolagsordning. Stadsvapnets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse NN till röstombud och NN till ersättare för röstombudet att utse NN och NN till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisat förslag till aktieägaravtal med Brinova Fastigheter AB att godkänna förslag till bolagsordning för Logistikposition Karlshamn AB att kronor ska utgöra Stadsvapnets i Karlshamn AB del av aktiekapitalet och finansieras ur Stadsvapnets i Karlshamn AB likvida medel att utse Ethel Duvskog till röstombud och Anita Martinsson till ersättare för röstombudet

15 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS att nominera Sven-Åke Svensson och Björn Nilsson till ledamöter i bolaget för en mandatperiod om ett år.

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Avtal med Blekinge Tekniska Högskola om forskning, utbildning, samverkan och utveckling_ Mellan Karlshamns kommun och Blekinge Tekniska Högskola, BTH har upprättats förslag till avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling. Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Avtal om forskning, utbildning, samverkan och utveckling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna avtalen.

17 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om byggande av ett nytt ålderdomshem i Karlshamns kommun Lars Jeppsson (K) m fl har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar att utreda och projektera för minst ett ålderdomshem i kommunen. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Nämnden föreslår i sitt yttrande att motionen avslås. Kommunfullmäktige har även , 59, beslutat om förlängd beredningstid. Motion från Lars Jeppsson m fl Kommunsekreterarens sammanställning Kommunfullmäktiges protokoll Yrkanden Ordföranden föreslår att motionen avslås. Jens Henningsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå motionen och finner att kommunstyrelsen har avslagit densamma. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

18 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införande av en kommunal värdighetsgaranti inom äldreomsorgen i Karlshamns kommun Rolf Tholén (FP) och Gun Hedlund (FP) har i en motion föreslagit att en värdighetsgaranti inför inom äldreomsorgen i Karlshamn kommun. Motionen har remitterats till omsorgsnämnden för yttrande. Motion. Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att i avvaktan på kommande lagstiftning anse motionen besvarad med vad omsorgsnämnden anfört.

19 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om seniorboende/trygghetsboende i Mörrum Marco Gustafsson (C) har i en motion föreslagit att kommunen arbetar för att så fort som möjligt börja bygga ett nytt seniorboende/trygghetsboende i Mörrum. Motionen har remitterats till Karlshamnsbostäder AB och omsorgsnämnden för yttrande. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Yrkande Ordföranden föreslå att motionen besvaras enligt följande Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan om ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas. Kennet Aronsson yrkar bifall till motionen. Proposition Ordföranden ställer proposition mellan sitt eget förslag och Kennet Aronssons yrkande och finner att kommunstyrelsen har bifallit det förstnämnda. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att besvara motionen enligt följande: Med kommunfullmäktiges beslut i april 2006, följer kommunstyrelsen tillsammans med Karlshamnsbostäder kontinuerligt frågan i enlighet med ägardirektiven för bolaget innefattande också frågan om s k seniorboenden. I samarbete med byggnadsnämnden genomför Karlshamnsbostäder en utredning för ytterligare seniorbostäder i Mörrum. Kommunstyrelsen förbereder just nu också en enkät för att undersöka intresset hos äldre av denna typ av bostäder, där storlek på bostad och vilken hyresnivå som kan accepteras ska kartläggas.

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om servering av vegetariska måltider i omsorg och skola Hélène Nordin (MP) yrkar i en motion att Karlshamns kommun i sina matsalar en dag i veckan serverar endast vegetarisk mat. Motionen har remitterats till servicenämnden, gymnasienämnden, BUS-nämnden och omsorgsnämnden för yttrande. Samtliga nämnder föreslår att motionen avslås. Motion Kommunsekreterarens sammanställning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Motion om införskaffande av voteringsanläggning/mötesstöd Bo Sturesson (M) har i en motion yrkat att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att installera en voterings-anläggning i Rådhussalen, som mötesstöd vid kommunfullmäktiges sammanträden och att begära in anbud för densamma. Yttrande-beredning Motionen har remitterats till kommunfullmäktiges presidium och kommunstyrelsens demokratiansvarig för yttrande. Kommunfullmäktiges ordförande har lämnat en kompletterande skrivelse i ärendet. Motion från Bo Sturesson Kommunsekreterarens sammanställning Skrivelse från kommunfullmäktiges ordförande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Utseende av ombud till ägarsamråd Kommunassurans Syd Försäkrings AB Styrelsen för Kommunassurans Syd Försäkrings AB har kallat till ägarsamråd den 20 november 2009 kl i Alvesta. Karlshamns kommun skall utse ombud. Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunsekreterare/försäkringssamordnare Johan Abrahamson till att företräda kommunen såsom ombud vid Kommunassurans Syd Försäkrings AB:s ägarsamråd den 20 november Delges Kommunassurans Syd Försäkrings AB

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 195 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunstyrelsens personal- och organisationsutskott, protokoll Kommunledningsförvaltningen Förköpsanmälningar 80, Upphandling av jubileumsur Upphandling av julgåva Borgen för lån. 244/2009 Serveringstillstånd. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS 196 Ärenden för kännedom Årsrapport inom alkohol- och tobaksområdet ( ) Informations- och prognosbrev om asyl- och flyktingmottagande 2009 och 2010 Migrationsverkets svar på brev angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn ( ) Skrivelse från migrationsministern angående ekonomiska förutsättningar för kommunernas mottagande av ensamkommande barn ( ) Redovisning av uppgifter om enskilda avloppsanläggningar i Karlshamns, Sölvesborgs och Olofströms kommuner ( ) Tidplaner för upprättande av detaljplaner för Kolleviks camping och stugby samt Långasjönäs camping och turistanläggning ( ) Karlshamn 5:1, Väggabadet upprättande av detaljplan ( ) Riktlinjer för Stortorget, delprogram i stadsmiljöprogrammet Detaljplan för del av Karlshamn 8:24 m fl, Karlshamn (brytningsområdet på Stärnö) ( ) Ansökan om tillstånd till förköp av Tostarp 1:12, 1:65 och 1:84 ( ) Tillstånd för nedgrävning av 10 kv kabel inom naturreservatet Mörrumsåns dalgång ( ).

25 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Ragnar Johnsson./.Karlshamns kommun, Kommunfullmäktige angående laglighetsprövning enligt kommunallagen_- förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande över Knut Svenssons, Trensum, skrivelse såsom befullmäktigat ombud för Ragnar Johnsson att länsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut , 51, och återförvisar det till kommunfullmäktige för ny handläggning. Länsrätten har anmodat kommunen att lämna yttrande över Ragnar Johnssons överklagande av kommunfullmäktiges beslut , 81. Kanslichefen har upprättat förslag till yttrande. Skrivelse från Knut Svensson. Förslag till yttrande Kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande i enlighet med förslaget. Delges Länsrätten Blekinge län

26 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Förslag om förstudie Skärgård för alla Ett förslag till förstudie för att öka tillgängligheten i skärgården har tagits fram. Projektidén är att utveckla, modernisera och i större utsträckning än hittills göra Karlshamns skärgård och speciellt Tärnö mer tillgängligt för ett större flertal besökare samt att därigenom skapa förutsättningar för mindre verksamheter kopplade till detta. Karlshamns kommun svarar för projektet i samarbete med kommunens bostadsföretag, Karlshamnsbostäder. Förslag om förstudie Skärgård för alla. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande upplägg till förstudie att utse kommundirektören att leda och samordna förstudiearbetet att förstudien avrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med angiven tidplan. Delges Karlshamnsbostäder AB kommundirektören bevakningslista

27 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen KS 199 PoU Förordnande av kommundirektör Ordföranden föreslår att Bengt Mattssons förordnande som kommundirektör förlängs under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställnings- och lönevillkor. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts i centrala samverkans-gruppen Personal- och organisationsutskottets förslag till kommunstyrelsens beslut: Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Kommunstyrelsen beslutar att förordna Bengt Mattsson som kommundirektör under tiden , i enlighet med föreliggande förslag till anställningsavtal. Delges personal- och organisationsutskottet lönekontoret

28 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Borgen för upptagande av lån Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Den framtida avfallshanteringen som beskrivs i den regionala avfallsplanen, antagen 2009, innebär att källsortering införs i minst två fraktioner. Utbyggnaden kommer att påbörjas under Investeringen av nya avfallskärl kommer att göras av Västblekinge Miljö AB. Kostnaderna för detta kommer att finansieras via den kommunala renhållningstaxan. För kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg beräknas den sammanlagda investeringen uppgå till 35 milj.kr. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal borgen från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 17,5 milj. kr, Olofström 8,75 milj kr, och Sölvesborg 8,75 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en kommunal borgen på 17,5 milj. kr. Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att fatta det av bolaget föreslagna beslutet innebärande att kommun beviljar bolaget en kommunal borgen på 17,5 milj. kr., då det ger bättre lånevillkor för Västblekinge Miljö AB. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: att Karlshamns kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för Västblekinge Miljö AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 17,5 milj. kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.

29 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS KS Säkerhet för fortsatt drift Västblekinge Miljö AB VD för Västblekinge Miljö AB, Göran Sternsén, har i skrivelse till Karlshamns kommun anfört följande: Västblekinge Miljö AB bedriver verksamhet enligt miljöbalken. För detta gäller att anläggningen skall prövas enligt miljöbalken och inneha erforderliga tillstånd för verksamheten. Den 7 april 2009 erhöll Västblekinge Miljö AB tillstånd av Miljööver-domstolen att fortsätta sin verksamhet vid anläggningen i Mörrum. Domen vann laga kraft den 11 maj I beslutet angav Miljööver-domstolen att bolaget senast 3 månader efter att tillståndet vunnit laga kraft skal inkomma med en säkerhet för verksamheten. Säkerheten avser eventuella kostnader som kan uppstå vid en eventuell konkurs. Säkerheten skall inte förväxlas med de kostnader som uppstår när verksamheten avslutas. För detta har bolaget reserverat medel i bokslutet med 18,5 milj. kr. Säkerheten som skall prövas av Miljö-domstolen skall uppgå till 30 milj. kr enligt Miljööverdomstolen. Västblekinge Miljö AB har vid sitt styrelsemöte den 29 maj 2009 beslutat att hos respektive ägare begära en kommunal säkerhet från vardera ägaren i förhållande till dess ägarandel. För Karlshamn 15 milj. kr, Olofström 7,5 milj kr, och Sölvesborg 7,5 milj.kr. Västblekinge Miljö AB begär med vad ovan sagts att Karlshamns kommun beviljar en säkerhet för bolaget enligt Miljööverdomstolens beslut Ekonomichef Hans Hyllstedt har vid kommunledningsförvaltningens kansliberedning rekommenderat kommunledningen föreslå kommunfullmäktige besluta, att ställa säkerhet i form av kommunal borgen, då alternativ som bakgaranti bedöms som kostsamt, för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr. Ordföranden är ej närvarande vid behandlingen av detta ärende. Carl-Eric Birgersson tjänstgör som ordförande. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:

30 att Karlshamns kommun såsom för egen skuld ingår borgen (proprieborgen) för Västblekinge Milj AB:s förpliktelser vid händelse av konkurs upp till ett totalt högsta belopp om 15 milj.kr.

31 .

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-01-23. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-23 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 23 januari 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201. Kommunfullmäktige 2007-06-04 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 5 201 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KF 106 Besked om fyllnadsval KF 107 Kommunens aktiebolag och kommunalförbund informerar om verksamheten KF 108 Budgetramar för år 2008 KF 109 Ekonomisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll

Kommunfullmäktiges protokoll Kommunfullmäktiges protokoll 2003-02-03 Rådhussalen, Rådhuset, kl 17 00-19 10 Paragraferna 1-13 KF 1 Demokratiberedningens slutrapport KF 2 Svar på motion om överföring av medel för Ungdomsfullmäktige

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152)

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 4 122 (152) Sammanträde den 2 maj Rådhussalen, Rådhuset Kommunfullmäktige består av 51 ledamöter jämte ersättare enligt den på nästföljande sida återgivna förteckningen.

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 31 augusti, 2014 klockan 18.00 19.00 Christina Waster Jansson (S),Ordf, Chatarina Ståhl (S) Olle Thorell (S) Johanna Skottman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-12-18 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 195-219 Innehåll KS 195 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 196 Redovisning av beslutade ärenden under

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-02-02 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 14:00 15.50 ande Övriga närvarande Ewa Lindstrand (S) ordf Jan Norberg (S) Per-Arne Frisk (S) Berth Henriksson (S) Mari Eliasson (S) Anders Rydahl (S) Lars-Erik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll Datum 2008-02-25

Protokoll Datum 2008-02-25 1 Plats och tid Timrå kommunhus, Alliansen kl 17.00-20.00 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Britt-Louise Nyholm, utredningssekreterare Mediarepr Åhörare Micael

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2001-02-20 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 17 50 Paragrafer 15-34 Innehåll KS 15 Besked om beslut på kommunstyrelsens vägnar KS 16 Redovisning av beslutade ärenden under bevakning

Läs mer

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund

Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund 2013-09-26 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 26 september kl. 18.00. Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Fredrik Michaelsson och Malin Hedlund Kl. 17.00 Gruppmöten

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen

Se bifogad deltagarförteckning. Kommunsekreterare Linn Erlandsson Rune Malm, direktör West Sweden Anders Andersson (C), vice ordförande revisionen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-01-28 (12) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-20:40 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 15 juni 2015 kl. 10:00 Plats Stora Konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S)

Katarina Lundin, kommunchef Sandra Norsell, sekreterare. Annika Holmstrand (C), Kristina Kristiansson (S) 1(16) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-14.50 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Kjell-Arne Ottosson (KD) Lars Gustafsson (FP) Annika Sahlin (FP) Mikael Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande

Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande Mellan Kommuninvest i Sverige AB, Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening har träffats följande AVTAL OM REGRESS M.M 1. Bakgrund Kommuninvest i Sverige AB ( Kommuninvest

Läs mer

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 17.30 18.00 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), 2:e v ordf Leif Hägg (M), 1:e v ordf Gunnar Bengtsson (S) Agnetha Persson (C) Sven-Inge Dahlman

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-26 1 (12) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.20 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-09 0 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB... 167 142 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB... 168 143 Redovisning av inkomna budgetförslag...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-25 KOMMUNSTYRELSEN STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 18:00 18:15 Plats Ledamöter Kulturhuset Fregatten Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson administrativ chef Agneta Dejenfelt kommunsekreterare

Läs mer

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30

Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 2015-03-09 1 (14) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset, Överrsten Måndagen den 9 mars 2015 kl 18:00 21:30 Hanna Ershytt (C), ordförande Marianne Ragntoft (S), 1:e vice ordf Ingemar Kristensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer