Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län"

Transkript

1 BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000 med planbestämmelser och illustrationskarta, skala 1:1000 Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Grundkarta Fastighetsförteckning Samrådsredogörelse Detaljplanen har: upprättats: antagits av KF: vunnit laga kraft:

2 Syfte och bakgrund Planeringens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder i en till två våningar inom planområdet. Förslaget innebär fortsatt detaljplanering av ett större utbyggnadsområde i östra Viken i enlighet med gällande översiktsplan. I planförslaget ingår också ett allmänt parkstråk med gång- och cykelväg mellan den planerade parken norr om planområdet och Stengärdesgatan i söder. Planavdelningen har fått i uppdrag att genomföra planprocess för Stubbarp 40:2 m fl genom kommunstyrelsens beslut om planprioritering daterat Programsamråd Planarbete inleddes med ett program till detaljplan upprättat Programsamråd genomfördes under tiden 19 januari -2 februari Underrättelse om programsamråd har skett genom utskick i enlighet med fastighetsägarförteckning och sändlista samt annons i ortens dagstidningar och kommunens hemsida den 10 januari Samrådsmöte hölls onsdagen den 20 januari 2010, kl i Vikens hemgård. På samrådsmötet närvarade ca 10 personer. Höganäs kommun representerades av planchef Mila Sladic och planassistent Agneta Olsson. Även Sören Stenqvist, Stenqvist Arkitekt, och Christian Witt, Bästa bostaden, närvarade. Vid mötet presenterades den formella planprocessen samt planförslaget med tillhörande bakgrund. Följande frågor och synpunkter kom fram under samrådsmötet: I den sydöstra delen av planområdet finns en nyidentifierad fornlämning. I söder finns inget dike, men en stengärdesgård. Vad ska de planteringar som föreslås i östra och södra gränsen bestå av? Intresset för bostäderna, särskilt enplanshus, är stort. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras avseende uppgifter om stengärdesgård och fornlämningar. Illustrerade planteringar i östra och södra gränsen avser befintlig vegetation. Inkomna skrivelser Höganäs Energi AB (ink ) meddelar att befintlig luftledning över planområdet har ersatts av en kabel. Luftledningen kommer att rivas under våren Socialförvaltningen (ink ) påpekar att seniorbostäder är eftertraktade i kommunen och att planerad bebyggelse troligen kommer att bli attraktiv för äldre personer, vilket man ser positivt på. Hänsyn bör tas till trygghetsaspekter i bl a placering av vegetation och vid planering av belysning. Planering för busshållplats kan vara lämpligt eftersom nuvarande busshållplats ligger ca 700 m från planområdet. Tillgängligheten till service och kommunikationer är viktigt för att äldre personer ska kunna bo kvar i ordinärt boende. Vikten av handikappanpassning lyfts fram med hög tillgänglighet och möjlighet för rörelsehindrade att komma fram på ett enkelt sätt. TeliaSonera Skanova Access AB (ink ) har inget att erinra. Lantmäteriet (ink ) har inget att erinra. Vägverket (ink ) meddelar att de i detta skede inte har något att invända, men att de i det fortsatta planarbetet kan komma att ha synpunkter på bl a trafikmatning. 2

3 Tekniska förvaltningen (ink ) påpekar att inga kvartersspecifika objekt får placeras i de centrala gång- och cykelstråken mellan de båda kvarteren. Kommentar: Tekniska förvaltningens synpunkter beaktas vid planutformning. E.ON Gas Sverige AB (ink ) har inget att erinra. Räddningstjänsten (ink ) har inget att erinra under förutsättning att tillgängligheten för räddningstjänstens fordon beaktas och kontakt tas med Räddningstjänsten vid utbyggnad av vattenledningsnätet i området för strategisk placering av brandposter. Kommentar: Räddningstjänstens synpunkter ska beaktas vid planens genomförande. Länsstyrelsen (ink ) meddelar att förslaget inte strider mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Planförslaget bedöms inte stå i konflikt med riksintresset för kustzonen. Kommunen bör i det fortsatta arbetet redogöra för om eventuella störande verksamheter i närområdet samt elledning kan påverka planområdet. Man bör vidare planera för klimatförändringar i ett 100 års perspektiv. Behovsbedömningen bör kompletteras med miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Miljökvalitetsnormerna måste beaktas i de fall en plan kan antas bidra till att en miljökvalitetsnorm inte uppnås eller att tillståndet i en vattenförekomst försämras. Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att planen genomförande inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planen bör kompletteras med information om den långsträckta stuktur som löper utmed diket på Stubbarp 29:6 Man bör även redogöra för hur tillgänglighetskraven ska tillgodoses inom planområdet, med tanke på stora nivåskillnader inom planområdet. Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om verksamheter i anslutning till planområdet. Behovsbedömningen kompletteras med miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten. Planen kompletteras avseende befintliga strukturer inom området. Planförslaget förtydligas avseende höjdnivåskillnader inom planområdet. Bygglovsavdelningen (ink ) har inget att erinra. Sammanfattning av programsamråd och det fortsatta arbetet Föreslagen planläggning bemöts positivt av boende i anslutning till planområdet. Fortsatt planarbete föreslås ske enligt riktlinjer i programmet med beaktande av ovan redovisade synpunkter. Samråd Samråd kring planförslaget genomfördes under tiden 28 juni -31 juli Samrådsmöte hölls den 30 juni 2010 kl i Vikens hemgård. På samrådsmötet närvarade 7 personer. Höganäs kommun representerades av planchef Mila Sladic och från Fojab Arkitekter var Karin Fagerberg och Elvira Grandin närvarande. En representant 3

4 från markägaren Bästa bostaden AB deltog även på samrådsmötet. Vid mötet presenterades den formella planprocessen samt planförslaget med tillhörande bakgrund. Följande frågor och synpunkter diskuterades under samrådsmötet: Gatornas och utfarternas lägen i planförslaget. Gång- och cykelvägens fortsättning norr om planområdet. De framtida grönytornas utformning. Avstånd mellan nya och befintliga hus. Tomstorlekar Bullernivåer Dagvattenfrågor Djurhållning i planområdets närhet. Inkomna skrivelser Höganäs Energi AB (ink ) meddelar att luftledningen över planområdet tagits bort och ersatts av en kabel. Höganäs Energi AB har inget att erinra. Lantmäteriet (ink ) har inget att erinra. E.ON Gas Sverige AB (ink ) har inget att erinra. Johan Berg med familj (ink ) undrar varför inte infart till området kopplats till befintlig cirkulationsplats längs Stenåldersvägen/Stengärdesgatan. Han framför även att många av de bilister som använder cirkulationsplatsen inte gör det på ett korrekt sätt och att cirkulationsplatsen därför borde byggas om. Vidare undrar han vilka åtgärder som kommer att vidtas för att minska störningar för de kringboende under byggtiden. Kommentar: Vid planarbetet gjordes bedömningen att såväl Stenåldersvägen som Stengärdesgatan var så pass lågt trafikerade att nya infarter skulle kunna förläggas dit. Med anledning av synpunkter från sakägare och berörda myndigheter tas infarten från Stenåldersvägen bort. I fördjupad översiktsplan för Viken är Stenåldersvägen planerad som en huvudgata, förbindelsegata mellan södra och norra delar av samhället, som i takt med utbyggnad av Viken får mer trafik. Infart till den östra delen av planområdet samordnas därför istället med infart till intilliggande bostadsområde. Efter samrådet har en trafikutredning tagits fram som visar att de båda infarterna till den västra delen av planområdet längs Stengärdesgatan kan behållas. Alternativet att ersätta dessa med en enda norr om cirkulationsplatsen skulle innebära att de fastigheter som placerats i närheten av infarterna skulle komma att passeras av dubbelt så många fordon, att parkstråket i nordsydlig riktning skulle behöva korsas av biltrafik och att biotopskyddad stengärdesgård norr om cirkulationsplatsen inte skulle kunna bevaras. Cirkulationsplatsen längs Stenåldersväge /Stengärdesgatan ingår inte i planområdet. Cirkulationsplatsen är reglerad i gällande detaljplan för Viken 124:2 mfl, Vikens Ry som vunnit laga kraft och har genomförandetid kvar till år Störningar under byggtiden kan inte regleras via detaljplan. Räddningstjänsten (ink ) har inget att erinra under förutsättning att tillgängligheten för räddningstjänstens fordon beaktas och kontakt tas med Räddningstjänsten vid utbyggnad av vattenledningsnätet i området för strategisk placering av brandposter. Bertil Persson och Britt-Marie Persson, Larsvikens Lantbruks AB(ink ) upplyser om att de i dagsläget använder väg S47 för transporter till och från deras lantbruk öster och söder om planområdet. De anser att de fortsättningsvis behöver kunna 4

5 köra till och från sina åkrar genom det planerade bostadsområdet. Vidare upplyser man om att man bedriver småskaligt jordbruk med djurhållning och att stengärdesgårdar i östra Viken redan avlägsnats. Kommentar: I detaljplaneförslaget finns ingen anslutning som möjliggör fortsatt möjlighet att korsa bostadsområdet för att nå åkermark i öster och söder. Befintlig väg är inte reglerad och något servitut eller avtal som föreskriver att den måste finnas inom planområdet saknas. Alternativa körvägar för transporter diskuteras. Kommunen utreder möjlighet att anordna alternativa körvägar för lantbrukets behov. Mark där det kan förekomma djurhållning bedöms ligga tillräckligt långt bort från planområdet. Inga stengärdesgårdar inom planområdet har avlägsnats. Maj-Britt Larsson och Ture Larsson, Stubbarp 38:1(ink ) anser att väg S47 borde finnas kvar inom planområdet, om inte annat som gång- och cykelväg. Man tycker att det är synd att kommunen inte tar hänsyn till att den behövs för att nå deras åkermark samt upplyser om att denna väg funnits länge på platsen. Larssons påpekar att deras arrendator har djur och att transporter med lantbruksfordon kan förekomma såväl tidig morgon som sen kväll. Parkområde i norr bör utformas så att arter som tidigare varit vanliga i området, exempelvis rapphöns, trivs. Larssons vill även uppmärksamma kommunen på att väg 111 bullrar mycket och att hänsyn bör tas till vägbuller vid planering. Kommentar: Vägbuller från väg 111 bedöms inte ha någon negativ inverkan på planområdet. Parken i norr ligger utanför detaljplanen och regleras därmed inte i samband med denna. I övrigt, se kommentar till Bertil och Britt-Marie Persson. Länsstyrelsen (ink ) anser inte att detaljplanen strider mot de intressen Länsstyrelsen har att bevaka enligt 12 kap 1 plan- och bygglagen. Länsstyrelsen påpekar att normalriskområde för markradon medför att nya byggnaders grundkonstruktion skall utföras radonskyddande. Om planområdet ligger inom normalriskområde kan plankartans upplysningsruta kompletteras med information om att så är fallet samt om att byggnaders grundkonstruktion skall utföras radonskyddande. Länsstyrelsen ser positivt på att biotopskyddade delar bevaras i samband med planförslaget samt påminner om att ansökan för eventuellt borttagande bör göras i god tid och att dispens kan innebära krav på kompensationsåtgärder. Stenar från gärdesgårdar kan flyttas och användas för att utvidga de delar som bevaras. I behovsbedömningen framgår det inte vilka delar som utgör stengärdesgårdar och Länsstyrelsen efterlyser ett förtydligande på denna punkt. Man anser även att miljömålet Ett rikt odlingslandskap bör tas upp i behovsbedömningen. Kommentar: Plankartans upplysningsruta kommer att kompletteras med information om att radonskyddande grundkonstruktion kan komma att behövas. Rester av stengärdesgårdar återfinns i planområdets västra och södra del, medan vegetationsstruktur i mitten av planområdet samt längst i öster består av granplanteringar som inte omfattas av biotopskydd. Behovsbedömningen kompletteras med denna information samt med miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Tekniska förvaltningen (ink ) upplyser om att lutning på kommunal parkmark högst får vara 1:6 samt att hörnavskärningar vid utfarter mot Stengärdesgatan som korsar cykelbanan bör vara minst 3x3 m. Man undrar hur avvattning av den norra husraden samt mittkvarteret i öster skall göras samt upplyser om att renhållningsfordon behöver kunna utföra sitt ärende utan att behöva backa inom området. Kommentar: I planförslaget återfinns inga lutningar på kommunal parkmark som överstiger 1:6. Hörnavskärningar mot Stengärdesgatan saknas på såväl plankarta som på illustrationskarta eftersom planområdet tar slut vid cykelbanans norrsida. Den del av utfarterna som skulle behöva utformas med hörnavskärningar på 3x3 m ligger 5

6 därmed inom angränsande detaljplan i söder. Planbestämmelsen för såväl gata som trädplantering och cykelbana inom denna detaljplan är lokalgata. Hörnavskärningar på 3x3 m är därmed fullt möjliga att göra inom gällande planbestämmelse söder om planområdet. Princip för avvattning redovisas på detaljplanens illustrationskarta. Den norra husraden samt mittkvarterets dagvatten kommer att ledas ut i gatan innan det leds vidare. Interngatornas mått och hörnavskärningar har utformats så att renhållningsfordon skall kunna ta sig fram utan att backa. Återvändsgatan i mitten av det västra området är inte tillgänglig för dessa fordon och en uppställningsplats för berörda tomters soptunnor har ordnats vid återvändsgatans infart. Trafikverket (ink ) påpekar vikten av att gena och säkra cykelvägar byggs till busshållplatser och skolor. Man påpekar att en av infarterna till området skulle kunna anslutas till befintlig cirkulationsplats med ökad trafiksäkerhet till följd. Kommentar: Med anledning av synpunkter från sakägare och berörda myndigheter tas infarten från den mer trafikerade Stenåldersvägen bort. Infart till den östra delen av planområdet samordnas istället med infart till intilliggande bostadsområde. Anslutning till befintlig cirkulationsplats görs inte eftersom parkstråket i nordsydlig riktning då skulle behöva korsas av biltrafik och eftersom den biotopskyddade stengärdesgården norr om cirkulationsplatsen då inte skulle kunna bevaras. Sammanfattning av samråd och det fortsatta arbetet Följande frågor kommer ses över inför utställning av planförslaget: Infart i öster flyttas, med en mindre utökning av planområdet till följd. Information från ny trafikutredning förs in i planbeskrivning. Plankarta kompletteras med information om radonskyddande grundläggning. Behovsbedömning justeras med information om stengärdesgårdar och med miljömålet Ett rikt odlingslandskap. PLANAVDELNINGEN Mila Sladic Planchef 6