Ett tillgängligt Luleå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett tillgängligt Luleå"

Transkript

1 Ett tillgängligt Luleå Rapport om Luleå kommuns arbete med att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

2 Den här rapporten avser att öka kunskapen om tillgängligheten i Luleå och att ge en överblick över Luleå Kommuns pågående arbete inom tillgänglighetsområdet. Rapporten är riktad till beslutsfattare och medarbetare inom Luleå Kommun. Den har sammansställts av Ullacarin Palm på Stadsbyggnadskontoret i samarbete med representanter från det kommunala tillgänglighetsnätverket. E-post: Tfn

3 Innehåll Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Vad styr oss? Tillgänglighet handlar inte bara om trösklar 4 Funktionshinderspolitiken 4 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 4 Lagar som berör tillgänglighet 5 Vad säger Luleå kommun? Programmen 7 Styrkortsarbetet 7 Kommunikationspolicy 7 Varför har vi tillgänglighet på agendan? 7 Alla ska kunna delta! Alla ska kunna... 8 Att fundera vidare på 8 Kommunens sociala ansvar 8 Nya perspektiv och ändrade attityder Se film och diskutera 9 Tre tillgänglighetsområden 9 Hur ser tillgängligheten ut i Luleå? SKL:s förstudie - Framgångsfaktorer för tillgänglighet i fysisk planering och fastigheter 10 Humanas tillgänglighetsbarometer Kommunal kartläggning 13 Övergripande resultat 13 Detta gör vi i Luleå kommun Struktur för uppdrag och samordning 14 Tillgänglighetsnätverkets sammansättning 14 Detaljerad kommunal kartläggning Arbetsmarknadsförvaltningen 15 Barn- och utbildningsförvaltningen 15 Fritidsförvaltningen 16 Kommunledningsförvaltningen 17 Kulturförvaltningen 19 Miljökontoret 19 Räddningstjänsten 19 Socialförvaltningen 20 Stadsbyggnadskontoret 20 Tekniska förvaltningen 21 Lulebo 22 Luleå Hamn AB 22 Luleå Energi AB 23 Luleå lokaltrafik AB 23 Tankar inför framtiden 24 3

4 Vad styr oss? Tillgänglighet handlar inte bara om trösklar Tillgänglighet omfattar allt från bemötande och information till fysiska miljöer och hjälpmedel. Regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken för åren , påverkar kommunens samtliga verksamhetsområden. Strategin innebär att identifiera och åtgärda hinder för delaktighet samt att integrera perspektivet i kommunens verksamhetsplanering så att inte nya hinder uppstår. Det kommer att innebära ett generellt ökat kunskapsbehov, nya arbetssätt och samordning. Funktionshinderspolitiken Regeringen har utarbetat en strategi för hur genomförandet av funktionshinderspolitiken ska ske i Sverige under Strategins syfte är att fastställa konkreta mål och hur dessa ska uppnås och följas upp under perioden. Nationella mål I den sista och gällande nationella handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2009/19:166) fastställde man de övergripande målen och inriktningen för funktionshinderspolitiken. De nationella målen uttrycker att man ska skapa en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att människor med funktionsnedsättning ska bli fullt delaktiga i samhället och det ska inte finnas några skillnader i levnadsförhållandena mellan flickor och pojkar, kvinnor eller män med funktionsnedsättning. Hur ska de nationella målen uppnås? För att uppnå dessa mål ska arbetet framförallt inriktas på att: 1. Identifiera och undanröja hinder för full delaktighet. 2. Förebygga och bekämpa diskriminering av personer med funktionsnedsättning. 3. Skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Tio politikområden Politiken har identifierat tio politikområden där tillgänglighetfrågorna diskuteras: Arbetsmarknadspolitiken Socialpolitiken Utbildningspolitiken Transportpolitiken IT-politiken Ökad fysisk tillgänglighet Rättsväsendet Folkhälsopolitiken Kultur, medier och idrott Strategin för funktionshinderspolitiken kan hämtas hem här: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar År 2006 antog FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Sedan 2009 är konventionen gällande i Sverige. Regler om mänskliga rättigheter Konventionen är skapad för att alla personer med funktionsnedsättning ska visas respekt och omfattas av de mänskliga rättigheterna. Konventionen består av 50 artiklar. Varje artikel handlar om ett ämne och beskriver vilka rättigheter som personer med funktionsnedsättningar ska ha inom det ämnet. Konventionens grundprinciper Konventionen bygger på följande åtta grundprinciper: Respekt för att alla har ett eget värde, för att var och en ska kunna bestämma om sig själv och kunna välja och klara sig så bra som möjligt. Ingen ska bli diskriminerad. Alla ska kunna vara med i samhället. 4

5 Respekt för att alla personer med funktionsnedsättning är olika precis som alla andra. Alla ska ha samma möjligheter. Samhället ska vara tillgängligt. Kvinnor och män ska behandlas lika. Respekt för att barn med funktionsnedsättning kan utvecklas och för deras rätt att vara en person med eget namn. Vad räknas som funktionsnedsättning? En person med funktionsnedsättning kan ha svårigheter att kontrollera eller använda kroppen optimalt, psykiska funktionsnedsättningar eller ha svårigheter att minnas och förstå. Dessa funktionsnedsättningar i samspel med hinder i samhället kan skapa barriärer och försvåra för personer att medverka och leva i samhället fullt ut. Hela konventionen kan hämtas hem här: FN - Förenta nationerna. Konvention - En konvention är regler som alla deltagande länder i FN kommer överrens om att de ska följa. Lagar som berör tillgänglighet Arbetsmiljölagen Betonar bland annat att arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Lagen betonar bland annat att arbetsgivaren måste anpassa arbetsförhållandena till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar. Diskrimineringslagen Man får inte diskriminera personer med funktionsnedsättning (och andra) när man: Rekryterar. Beslutar om befordran eller utbildning för befordran. Tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor. Leder och fördelar arbetet. Avskedar, permitterar eller vidtar annan ingripande åtgärd mot arbetstagare. Förvaltningslagen Förvaltningslagen uppmanar alla offentligt anställda att sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Kommunallagen Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Förtroendevalda med funktionsnedsättning ska kunna delta i handläggningen av ärenden på samma villkor som andra förtroendevalda. Lagen om offentlig upphandling Tekniska specifikationer bör göras med hänsyn till kriterier avseende tillgänglighet för personer med funktionshinder eller utformning med tanke på samtliga användares behov. Plan- och bygglagen, PBL Inom områden med sammanhållen bebyggelse ska miljön utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan använda området. Enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet ska undanröjas. Det gäller i byggnader som har allmänna lokaler och på allmänna platser. 5

6 Regeringsformen Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv. Det allmänna ska också verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet samt motverka diskriminering. Skollagen Utbildningen ska ta hänsyn till elever med behov av särskilt stöd. Socialtjänstlagen Socialnämnden ska arbeta för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sina liv får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Språklagen Som säger att alla myndigheter ska i sina kontakter med allmänheten uttrycka sig vårdat, enkelt och begripligt. Samma språklag fastställer nu för första gången att svenska språket är huvudspråk i Sverige. I språklagen finns också skyddet för de nationella minoritetsspråken meänkieli, finska, samiska, romani och jiddisch uttryckt. Vallagen En kommun måste använda en vallokal som är tillgänglig för väljare med fysiskt funktionsnedsättning. Undantag får bara ske om kommunen inte kan använda en lokal som är tillgänglig. Om kommunen planerar att använda en otillgänglig lokal måste det ske i samråd med länsstyrelsen innan beslut tas. Fler lagar Det finns fler lagar (t ex om brand, utrymning etc.), som tydligt säger att den som lagen ger ansvaret också har ansvar för att det fungerar för alla således finns det en mängd skäl till varför vi ska arbeta med tillgänglighet. Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken Den grundläggande principen för funktionshinderspolitiken är att alla människor, oavsett funktionsförmåga, ska ha samma möjligheter som andra att vara delaktiga i samhället och ta del av mänskliga rättigheter. Personer med funktionsnedsättning har samma rätt till självständighet och självbestämmande som andra. Det kan handla om möjligheten till arbete och utbildning samt rätten till ekonomisk och social trygghet och välbefinnande. I strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken har regeringen satt upp konkreta mål för samhällets insatser och beskrivit hur resultaten ska följas upp de kommande fem åren. En viktig utgångspunkt är de mänskliga rättigheter som slås fast i bland annat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och FN:s konvention om barnets rättigheter Symbolerna visar olika typer av stöd som kan erbjudas personer med funktionsnedsättning. På bilden ovan från vänster: symboler för lättläst, översättningstjänst, uppläsning, förstorad text, teckenspråk. 6

7 Vad säger Luleå kommun? I Luleå kommun ska alla behandlas lika. För att nå dit krävs det att man har ett utarbetat material och att alla arbetar i samma riktning i hela kommunen. Här redovisas vilka dokument som används för att uppnå det målet. Programmen (del av Vision Luleå 2050) De nationella målen överensstämmer väl med kommunens antagna riktningar för att uppnå Vision Luleå I alla riktningar finns intentioner att underlätta för alla att vara med och forma Luleå, ett öppet samhälle med mångfald i alla dess former, ett attraktivt centrum och attraktiva boendealternativ. En bredd i kultur och fritidsliv som ger möjlighet till ett aktivt liv. I den nya översiktsplanen konkretiseras detta ytterligare. Här beskrivs vad kommunen ska göra för att nå ökad tillgänglighet på övergripande nivå till år Varför har vi tillgänglighet på agendan? Alla ska kunna delta! Vi har ett gemensamt ansvar för att skapa ett samhälle där alla kan vara delaktiga i samhället oavsett funktionsförmåga. För att alla människor ska kunna ta del av kommunens tjänster krävs det att lokaler, byggnader, utemiljö, information och de olika verksamheterna är tillgängliga. Det är också viktigt att alla kan ha Luleå kommun som arbetsgivare och du som anställd i ditt arbete tar hänsyn till människors olika förutsättningar i ditt arbete. Styrkortsarbetet Ett av kommunstyrelsens mål för var åtgärder för förbättrad tillgänglighet. Tillgänglighet i kommunal service är ett stort begrepp som omfattar allt från bemötande och information till fysiska miljöer och hjälpmedel. Det ger ett stort utrymme att tolka begreppen utifrån sin verksamhet och sätta mål därefter. I kommunstyrelsens mål för förtydligas begreppet på följande sätt; Förbättrad tillgänglighet med avseende på nåbarhet, tillgång, tillträde, inflytande och/eller påverkan. Kommunikationspolicy Tillgänglighet finns med som en av tre huvudpunkter i kommunens kommunikationspolicy. De två övriga är öppenhet och saklighet. 7

8 Alla ska kunna delta! Alla ska kunna... besöka kommunens olika verksamheter. arbeta inom Luleå kommun. ta del av informationen om Luleå kommun. kommunicera med kommunen. delta i de konferenser/utbildningar/samråd som Luleå kommun erbjuder. Att fundera vidare på Hur påverkar det här oss? Kan man besöka våra lokaler? Hur bemöter vi dem som kommer hit? Hur ska vi göra om någon som har talsvårigheter behöver tala med en tjänsteman hos oss? Kommunens sociala ansvar Kommunen och socialtjänsten är också ytterst ansvariga för de svagaste i samhället. Personer med funktionsnedsättning skiljer ut sig på ett negativt sätt i statistiken: Högre arbetslöshet Sämre hälsa Mer utsatt för våld i nära relationer Sämre ekonomiska marginaler Lägre social delaktighet Lägre tillgänglighet till samhället 8

9 Nya perspektiv och ändrade attityder 20 procent av alla som lever i Luleå har någon form av funktionsnedsättning. En funktionsnedsättning behöver inte vara livslång, men kan vara det. En person med ADHD kan ha svårt att orientera sig, läsa längre texter och behöver information på lättläst svenska för att kunna vara delaktig i samhället. En person som hör dåligt eller har nedsatt talfunktion hur är det för dem att ha kontakt med kommunen eller delta i våra samråd och möten? Om vi vill få in synpunkter kan alla läsa dokumentet eller få det uppläst via webben? För att alla ska kunna ta del av kommunens tjänster krävs att lokaler, byggnader, utemiljö, information och våra olika verksamheter är tillgängliga. Alla vinner på att tänka mer ur tillgänglighetsperspektiv. Vi måste skaffa oss ett funktionshindersperspektiv och se vilka hinder som måste bort för att alla ska kunna arbeta hos oss, besöka oss, leva och vistas i vår kommun. Se film och diskutera Handisam har tagit fram ett antal filmer som tar upp kunskap och väcker nya tankar kring tillgänglighet. Dessa kan ses på: Informationsmaterial/Oka-tillganglighetennu1/Tillganglighetsfilmer/ Läs mer om respektive tillgänglighetsområde på: Tre tillgänglighetsområden Fysisk tillgänglighet Alla personer ska kunna vara delaktiga i samhället. Genom att förenkla den fysiska tillgängligheten och riva bort hinder kan fler människor vara delaktiga. För att alla ska kunna ta del av viktig information och komma i kontakt med organisationer bör informationen och kommunikationen vara tillgänglig. Tillgänglig verksamhet Kommunen som arbetsgivare ska skapa en arbetsplats där alla ska kunna delta på lika villkor. För att skapa detta är det viktigt att verksamheten ses över. Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att samordna funktionshinderspolitiken i Sverige. Handisams verksamhetsidé är att skynda på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett funktionsförmåga. 9

10 Hur ser tillgängligheten ut i Luleå? I Sverige finns det flertalet organisationer och myndigheter som bevakar och uppmärksammar tillgänglighetsfrågorna deltog Luleå i en granskning av tillgängligheten i kommunen. Granskningen genomfördes av bland annat Sveriges kommuner och landsting (SKL). SKLs granskning visade att Luleå får 60,8 poäng av totalt 100 när det gäller tillgänglighet på offentliga platser. Ett antal olika platser och byggnader har varit med i undersökningen. Läs hela resultatet på: boende--miljo/boendemiljo-och-trygghet/ enkeltavhjalpta-hinder-.html Luleå kommun genomförde en enkätundersökning för att ta reda på hur långt arbetet har kommit med att få bort alla enkelt avhjälpta hinder, som enligt lagen skulle vara borta vid utgången av Enkäten följde upp resultat från Kommunens enkätundersökning om arbetet med enkelt avhjälpta hinder visar att 80 procent av fastighetsägarna i Luleå har åtgärdat åtminstone 75 procent av hindren. Läs hela resultatet på: boende--miljo/boendemiljo-och-trygghet/ enkeltavhjalpta-hinder-.html En kartläggning av Luleå kommuns pågående arbete med tillgänglighet har under 2012 genomförts. På detta sätt har en god överblick skapats över Luleå kommuns tillgänglighetsarbete både med utomstående och med egna ögon. SKL:s förstudie Framgångsfaktorer för tillgänglighet i fysisk planering och fastigheter SKL har under 2012 haft ett uppdrag att stödja medlemmarna i arbetet med förbättrad tillgänglighet i deras ansvar för fysisk planering och fastigheter. För att ge vägledning i vilka frågor som bör prioriteras har SKL genomfört en förstudie. Syftet med förstudien var att identifiera de viktigaste framgångsfaktorerna som kommuner och landsting upplever i sitt tillgänglighetsarbete. Förstudien är författad av Anna Rogberg och Rikard Berg von Linde på Evidens. Till sin hjälp har författarna haft en referensgrupp som medverkat i arbetet, bistått med information och gett värdefulla synpunkter. Referensgruppen har bestått av Ann Bjellert, Botkyrka kommun; Pelle Kölhed, Personskadeförbundet RTP och HSO; Lena Mellbladh, Borås Stad; Ullacarin Palm, Luleå kommun och Marianne Salén, Västra Götalandsregionen. Sonja Pagrotsky, Emilie Gullberg och Martin Englund från Sveriges Kommuner och Landsting var projektledare. Fyra tydliga framgångsfaktorer (utan inbördes ordning) Organisation. Tydlig, centralt placerad organisation som har rätt mandat och kompetens. Mål, styrning och uppföljning. Lämpliga mål finns och frågorna är en del av befintliga styrsystem. Motivation och engagemang. Genuin övertygelse på alla nivåer om frågornas betydelse. Verktyg. Effektiva verktyg som underlättar internt och hjälper leverantörer att göra rätt från början. Att det finns en politisk förankring är grundläggande för att tillgänglighetsarbetet ska bli framgångsrikt. Med god politisk förankring följer ofta att tillräckliga resurser avsätts och att krav ställs på återrapportering och uppföljning. 10

11 Humanas tillgänglighetsbarometer 2012 Humanas tillgänglighetsbarometer ligger till grund för att granska och sammanställa hur Sveriges kommunala verksamheter utmärker sig gällande tillgänglighetsfrågor. Humanas tillgänglighetsbarometer genomförs i enkätform. Enkäten innehåller 15 olika frågor som både behandlar tillgänglighet på en övergripande policynivå samt inom mer specifika sakområden. Enkäten skickades ut till landets 290 kommuner. År 2012 besvarade 202 kommuner enkäten. Enkäten är utarbetad av Humana i samarbete med Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, och Myndigheten för Handikappolitisk Samordning, Handisam. Resultat Luleå kommun 2011 Luleå kommun deltog även i undersökningen 2011 och var då rankade till 140:e placering i Sverige. Nu, 2012, var placeringen 13. En tydlig förstärkning av tillgängligheten i kommunen har skett. Resultat Luleå kommun 2012 Resultatet som gavs 2012 gällande Luleå kommun innehöll nästan enbart positiva aspekter. Av de 15 ställda frågorna svarade Luleå kommun att de genomfört eller arbetar med frågeställningen i 13 fall av dessa. Av de övriga 2 var en av frågorna irrelevant för resultatet då det var en fråga som inte berörde Luleå kommuns arbetssätt. Enbart en fråga visade på bristande tillgänglighetsarbete. Av de 15 frågorna som ställdes i enkäten var 10 stycken samma som år Fyra av frågorna gav bättre resultat år 2012 jämfört med En fråga visade på en försämring och resterande stannade på samma resultat. Positiva aspekter Förbättringar hade skett angående tillgänglighet och mätbara mål av tillgänglighet i översiktsplan. En kartläggning har skett angående tillgänglighet i butiker och andra offentliga lokaler. Kommunen har även genomfört flertalet insatser för att driva på de privata aktörernas arbete kring tillgänglighet. Detta genom att erbjuda checklistor och forum för att kunna diskutera kring tillgänglighetsfrågor. Andra positiva aspekter är även att kommunen erbjuder sommarjobb för unga med funktionsnedsättning samt att samråd med olika brukarorganisationer gällande tillgänglighet sker oftare nu än för tre år tillbaka, Bristande aspekter Den faktor som försämrats i år jämfört med 2011 var andelen badplatser som är tillgängliga för personer som använder rullstol. År 2011 redovisades andelen ligga mellan 25-49%. I år, 2012, redovisades ett resultat mellan 1-24%. I årets tillgänglighetsbarometer noterades enbart en enda fråga där ingen hänsyn togs kring tillgänglighet. Denna gällde att kommunen inte ställer några krav på tillgänglighet när de beviljar anslag till kulturverksamhet. Slutsats är att krav bör ställas. Vissa av frågorna visade på påbörjade åtgärder för att förenkla tillgängligheten inom kommunen. En sådan aspekt är andelen tillgänglighetsanpassade övergångsställen som kommunen ansvarar för. Andelen anpassade övergångsställ är noterat mellan 25-49%. 11

12 Kartläggning av tillgänglighet i kommunen Har kommunen under de senaste fyra åren kartlagt tillgänglighet och användbarhet i butiker och andra offentliga lokaler i kommunen? Enkelt avhjälpta hinder Hur stor del av de övergångsställen som kommunen ansvarar för är tillgänglighetsanpassade för personer med funktionsnedsättning? Tillgänglighet på skolor Har kommunen under de senaste fyra åren genomfört inventeringar av grundskolorna i kommunen i avseende tillgänglighet för personer med funktiosnedsättning? Tillgängliga uteserveringar Innehåller kommunens lokala ordningsföreskrifter kring uteserveringar krav på att dessa, och tillhörande toalett, ska vara tillgängliga och användbara för personer som använder rullstol? Tillgängliga lekplatser Har kommunen beslut på eller skriftlig plan för att tillgänglighetsanpassa lekplatser som kommunen ansvarar för? Tillgänglighet till badplatser Hur stor del av de badplatser som kommunen ansvarar för är tillgängliga och användbara, inkluderande möjlighet att ta sig i och ur vattnet, för personer som använder rullstol? Tillgänglighet till idrottsanläggningar och simhallar Hur stor del av kommunens idrottsanläggningar och simhallar är tillgängliga och användbara för såväl utövare som publik och funktionärer som använder rullstol? Privata aktörer Genomför kommunen insatser för att driva på privata aktörers arbete med att förbättra tillgängligheten och användbarhet? Privata aktörer Vilka av följande insatser genomför kommunen för att driva på privata aktörers arbete med förbättrad tillgänglighet och användbarhet? Samråd med brukarorganisationer Sker samråd med brukarorganisationer kring tillgänglighet och funktionshindersfrågor oftare eller mer sällan idag jämfört med för tre år sedan? Tillgänglighet i översiktsplaner Innehåller kommunens översiktsplan mätbara mål och/eller angivna förbättringsprojekt för ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning? Rapporteringsansvar i tilllgänglighets- och användbarhetsfrågor Har er kommun en tjänsteman eller en förtroendevald som i sin arbetsinstruktion har ett särskilt raporteringsansvar i tillgänglighets- och användbarhetsfrågor gentemot kommunstyrelsen? Funktionsnedsättning och sysselsättning Erbjuder kommunen sommarjobb för unga med funktionsnedsättning? Kultur och tillgänglighet Ställer kommunen krav på tillgänglighet vid beviljande av anslag till kulturverksamhet? Ja, både privata och kommunala lokaler % Ja, men enbart på de kommunala skolorna Ja Ja 1-24 % 100 % Ja Checklistor Forum Andra insatser Samråd sker oftare idag än för tre år sedan Ja Ja Ja Nej 12

13 Kommunal kartläggning 2012 genomfördes en kartläggning där respektive förvaltning/bolag redovisat hur deras tillgänglighetsarbete bedrivits. Redovisningsmetod För att enkelt skapa sig en övergripande bild över hur tillgänglighetsarbetet ser ut i kommunen har kartläggningen sammanställts till en matris. Matrisen visar vilket/vilka tillgänglighetsområden som respektive förvaltning arbetar med. En prick indikerar på att arbete utförs, men inte hur pass omfattande arbetet är. Har ingen prick erhållits betyder detta att inget arbete gällande tillgänglighet har redovisats. Vilka uppgifter som vardera förvaltningen/bolag arbetar med kan läsas om närmare i kapitel 12. Övergripande resultat Den totala sammanställningen visar tydligt att Luleå kommun arbetar aktivt med att implementera tillgänglighetsaspekter i sitt arbete. Svaren visar på att det finns ett engagemang och att medvetenhet kring ämnesområdet finns. Därav är det inte sagt att förbättringar inte kan/bör ske. Kvot tillgänglig- Fysisk Tillgänglig Tillgänglig hetsarbete tillgänglighet kommunikation verksamhet per förvaltning Arbetsmarknadsförvaltningen 3/3 Barn- & utbildningsförvaltningen 3/3 Fritidsförvaltningen 3/3 Hamnförvaltningen 1/3 Kulturförvaltningen 3/3 Kommunledningsförvaltningen 3/3 Lulebo 3/3 Luleå Energi AB 3/3 Luleå Lokaltrafik AB 3/3 Miljökontoret 2/3 Räddningstjänsten 2/3 Socialförvaltningen 3/3 Stadsbyggnadskontoret 3/3 Tekniska förvaltningen 3/3 Kvot tillgänglighetsarbete per område 11/14 14/14 13/14 13

14 Detta gör vi i Luleå kommun Struktur för uppdrag och samordning Under perioden har en struktur för samordningen av kommunens tillgänglighetsarbete arbetats fram. Ett kommunalt tillgänglighetsnätverk har skapats för att ge överblick, öka engagemang och medvetenhet kring tillgänglighetsområdet. Nätverkets uppdrag är att: Sammanställa och rapportera det tillgänglighetsarbete som görs på den egna förvaltningen/bolaget. Gemensamt identifiera det vi behöver förbättra och ge förbättringsförslag. Identifiera övergripande fortbildningsbehov inom tillgänglighetsområdet och återge informationen till egna förvaltningen/bolaget. Under perioden har en kartläggning genomförts där respektive förvaltning/bolag i detalj redovisat hur de arbetar med tillgänglighet. Det förstärker medvetenheten och identifierar förbättringsområden för det framtida tillgänglighetsarbetet. Tillgänglighetsnätverkets sammansättning I flera av kommunens förvaltningar/bolag finns ansvarig utsedd för genomförandet av tillgänglighetsarbetet. I nätverket ingår även representanter från det kommunala tillgänglighetsrådet. Förvaltningar/bolag har en ordinarie representant i nätverket men beroende på innehållet i nätverksträffen har ytterligare ett flertal nyckelpersoner deltagit. Luleås kommuns tillgänglighetsnätverk har väckt uppmärksamhet och intresse från andra kommuner i Sverige. Luleås kommuns tillgänglighetsnätverk Stadsbyggnadskontoret: Ullacarin Palm, Robert Fredriksson Arbetsmarknadsförvaltningen: Magnus Johansson Barn och utbildningsförvaltningen: Carina Lundström Tekniska förvaltningen: Maria Nordgren Kommunledningsförvaltningen: Ulrica Öhman Fritidsförvaltningen: Per Johansson Kulturförvaltningen: Ingela Ögren Weinmar, Cecilia Kjellander Socialförvaltningen: Margareta Hederyd Luleå Lokaltrafik AB: Gun Söderberg Luleå Energi AB: Ann-Helene Willberg Lulebo: Katrina Wikström Kommunala tillgänglighetsrådet: Ordförande: Anita Geijer Vice ordförande: Kristina Hjorth Rådet består av 17 ledamöter. Tio är representanter för olika kommunala nämnder, fem representerar handikappförbundets samarbetsorgan (HSO), en representerar Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder, Delaktighet, Handlingskraft och Rörelsefrihet (DHR) och en representerar Synskadades Riksförbund (SRF). 14

15 Detaljerad kommunal kartläggning Arbetsmarknadsförvaltningen Fysisk tillgänglighet Med hjälp av Handisams checklista Tillgängliga besökslokaler har en analys gjorts av hur tillgängliga förvaltningens olika verksamhetslokaler är för våra kunder. Förvaltningen har utifrån den genomförda tillgänglighetsinventeringen vidtagit åtgärder. Bland annat på vuxenutbilningen är receptionsdisken och disken i biblioteket ombyggda. Ny hiss, gul-svart tape på trappor för synskadade, trösklar till grupprum i lärcentrum är borttagna. Vi har även jobbat med ökad tillgänglighet i trädgården på Hertsö miljögård. En person på förvaltningen har utsetts att ingå i tillgänglighetsnätverket. Utbildningsinsatser till personal har hållits under en halv dag. Samtliga projekt vid arbetsmarknadsförvaltningen som finansieras av Europeiska socialfonden har tagit stöd av Handisam för att säkerställa tillgängligheten i projektet. Tillgängligheten utvärderas kontinuerligt både internt i projekten samt av extern utvärderare. Inom förvaltningen finns flera goda exempel på hur vi målgruppsanpassar information och kommunikation. Likabehandlingsplan finns på lättläst svenska. Informationsmaterial till olika målgrupper inom förvaltningen finns även som lättläst. Nyanlända har möjlighet att ringa eller besöka flyktingmottagningen spontant för att få hjälp och stöd, de bokar tid med flyktingsekreteraren som håller samtal med tolk. Luleå kommun har tagit fram en broschyr på 9 olika språk som handlar om familjelivet i Sverige, den heter Att umgås med barn, den använder flyktingsekreterarna i arbetet med nyanlända barnfamiljer. Inom pilotprojektet Romsk inkludering har en brobyggare anställts för att öka den ömsesidiga förståelsen mellan olika kulturer, och förbättra Luleå kommuns bemötande av romer. I ungdomsprojektet VÅGA används nya angreppssätt för att skapa bättre förutsättningar för unga att få jobb. I projektet utgår man från de ungas önskmål, och arbetar med alternativa mötesplatser. Tillgänglig verksamhet Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att anpassa insatser till olika individers och målgruppers särskilda behov. Målet är att all personal ska inneha kompetens om rätt bemötande av kund/elev från start till mål. Vuxenutbildningen har utarbetat en handlingsplan för elever i behov av särskilt stöd. Det finns lärare med specialkompetens för att möta elever med funktionshinder. Dessa lärare stöttar både personal och elever. Tillgänglighet utifrån behov, till exempel liten studiegrupp, hjälp med struktur och lugn och ro för elever med koncentrationssvårigheter. Vuxenutbildningen utgår från elevens behov och förutsättningar och anordnar kvällskurser och distansstudier för de som inte har möjlighet att delta dagtid. Vägvalet använder motiverande samtal för att möta ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier samt små studiegrupper för att ge eleven mer individuell tid. En specialpedagog är kopplad till gruppen som stöd för lärandet. Under våren 2013 startas en försöksverksamhet upp Nästa steg med syfte att underlätta och förbättra matchningen för personer i behov av att hitta en lämlig sysselsättningsplats. Personalen på flyktingmottagningen gör hembesök och verkar för att anpassa lägenheter och boendet för de med funktionsnedsättning. Mottagningshandläggaren genomför tillsammans med tolk en bo skola för alla nyanlända som tillhör etableringsreformen. Eftersom delar av våra målgrupper har någon form av funktionsnedsättning inbegrips tillgänglighetsaspekten vid planering av nya verksamheter. 15

16 Barn- och utbildningsförvaltningen Fysisk tillgänglighet Inventering påbörjad för alla skolr och förskolor. (Genomförs av TF) Påbörjat ett utvecklingsarbete under våren 2012 för mer tillgänglig information för alla medborgare på förvaltningens hemsidor. Tillgänglig verksamhet Arbetar kontinuerligt med tillgänglighetsfrågor i verksamheten utifrån arbetsmiljö och enskilda personers funktionsnedsättning. Avsatt särskilda investeringsmedel för detta. Har organiserat upp ett internt nätverk för tillgänglighet för att kunna täcka upp kompetensen inom alla tre TG-områden. Startades hösten Deltagit i samtliga möten med det kommunala tillgänglighetsnätverket Enkelt avhjälpta hinder Inventering av kommunala skol- och förskolelokaler pågår på uppdrag av BUF av Tekniska förvaltningen. Uppfyllnadsgad: 80 % inventerade Enkelt avhjälpta hinder. Inventering av publika lokaler. Fritidsförvaltningen Fysisk tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder Alla badhus och bassänger är tillgängliga för personer som sitter i rullstol. Alla sporthallar är tillgängliga för personer i rullstol. Alla idrottsplatser är tillgängliga för personer i rullstol. Tillgänglighet per telefon följs upp månadsvis. Ska ej överskrida 10 % i obesvarade samtal. Tillgänglig verksamhet Ingår i tillgänglighetsnätverk. Ansvarig för tillgänglighetsfrågor är utsedd. Samtliga chefer och personal har fått information av samordnaren. Påbörjat framtagning av plan för arbete med tillgänglighet. Enkelt avhjälpta hinder Alla badhus och bassänger, sporthallar och idrottsplatser är tillgängliga för personer som är rullstolsburna. Det betyder att tillgängligheten och uppfyllnaden av enkelt avhjälpta hinder är väl uppfylld för vissa funktionsnedsättningar. Det finns dock några få lokaler som inte uppfyller kravet. 80 % 20 % Inventerade 80 % Kvarstående 20 % 16

17 Kommunledningsförvaltningen Fysisk tillgänglighet Med hjälp av Handisams checklista Tillgängliga besökslokaler har en analys har gjorts av hur tillgängligt stadshuset entré är för besökare. Vid kartläggningen av tillgänglig kommunikation/information har en analys gjorts med utgångspunkt från Handisams checklista för /information. Skrivspråket inom förvaltningen är ganska enkelt och begripligt. Däremot är rubriker inte alltid så informativa och längre dokument inleds inte med en kort sammanfattning. Kommunikationskontoret arbetar för att språket ska vara enkelt och begripligt. Kontoret har tidigare ordnat: Lättlästa texter med basinformation om Luleå kommun på lulea.se Radioutsändningar av fullmäktigesammanträden sänds via närradion idag. Från och med 2013 sänds dessa även via webbradio med länk från lulea.se. Hushållstidningen Vårt Luleå läses in av Taltidningen Föreläsningar i ämnet för fövaltningsredaktörer Språkhandbok med riktlinjer finns men behöver uppdateras Språktips och länkar på intranätet Utvecklingen på området följs, bl a via statliga språkrådet. Webbplatser För lulea.nu, platsen för Luleås platsmarknadsföring, har en tillgänglighetsanalys gjorts som visat på ett dåligt resultat. Någon handlingsplan har inte fastställts. Intranätet - Luleå kommun strävar efter att följa de riktlinjer och rekommendationer som lämnas av e-delegationen för utveckling av webbplatser i offentlig sektor. Vägledande har varit Statskontorets 24-timmarswebben. En tillgänglighetsanalys är beställd. Målet är att de brister som konstaterats ska åtgärdas. lulea.se - Luleå kommuns webbplats lulea.se görs om helt och hållet under Lansering mars Rådande standarder, och e-riktlinjer för webbutveckling ska följas. Tillgänglighetsrådet har representerats i referensgrupp. En tillgänglighetsanlys har beställts. Målet är att de brister som konstaterats på nuvarande webbplats ska åtgärdas. Alternativa format Uppläsningstjänst finns på lulea.se (ReadSpeaker) Telesvar har ordnats Undersökning pågår om inköp av punktskriftsskrivare Tillgänglig pdf programvaror och utbildning saknas och efterfrågas E-tjänster arbete för att utveckla e-tjänster pågår. Dessa kommer på sikt att ersätta en hel del behov ur tillgänglighetsaspekter. Film, tv och dvd Allt tal i filmer och tv-program textas inte - en fråga om resurser. Telefonsamtal Texttelefon med manual finns i receptionen sedan många år, men har aldrig efterfrågats. Möjligen behöver nyare variant införskaffas. Alla i Kundtjänsten har kunskap om texttelefonen. Talsvarssystemet har max fyra val. Ett av valen är personlig kontakt. Om inget val görs inom 15 sekunder vidarekopplas samtalet till telefonist. Tillgängliga konferenser Handisams folder om tillgängliga konferenser har delats ut till kontorschefer eller personer som bokar konferenslokaler. forts. 17

18 Tillgänglig verksamhet Styrdokument - Kommunikationspolicy och grafisk profil Att Luleå kommun ska uppfattas som tillgänglig i sin kommunikation finns inskrivet i kommunens nya kommunikationspolicy. Den nya grafiska profilen för Luleå kommun uppfyller Handisams krav på tillgänglig layout. För särskilda behov, exempelvis starkt nedsatt syn, krävs särskilda produkter och alternativa trycksaker som beställs vid behov. Gemensamma rutiner saknas för detta. Ett tillgängligt typsnitt Helvetica har köpts in och installerats på alla kommunens datorer. Varumärket Luleå kommun - Den nya plattformen för varumärket Luleå kommun poängterar att kommunen ska vara en tillgänglig kommun. Det ska vara lätt att komma i kontakt med Luleå kommun. Halv inspirations-/kunskapsdag har hållits där tillgänglighetsområdet har introducerats för alla medarbetare. Grupparbeten ingick där hinder för tillgänglighet och förslag på åtgärder diskuterades. Listan handläggs nu av kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för vidare åtgärder. Listan har vidarebefordrats till en arbetsgrupp med representanter från alla kontor som ska lyfta fram fem fokusområden att arbeta vidare med under PPT-material för chefer att arbeta med frågan har tagits fram. Huvudtankarna i detta material åskådliggjordes under KLF-dagen. Materialet introducerar tillgänglighetsfrågan, pekar ut ansvarsfördelning och innehåller diskussionsuppgifter. Förvaltningen har utsedd tillgänglighetssamordnare som deltar i tillgänglighetsnätverkets arbete. Upphandling av översättningstjänster och tillgängliga konferenser pågår. Standardiserad text finns med i alla kommunens rekryteringsannonser Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt kulturell mångfald tillför verksamheten. Tillgänglighetsperspektivet är en del i skautbildningen om rekrytering. Denna utbildning vänder sig till chefer och hr-funktioner. Förbättringsförslag Öka antalet praktikanter med funktionshinder inom förvaltningen Utveckla klarspråksarbetet Se över rutiner för alternativa format Fler interaktiva guider Genomgång av certifierad person av hur tillgängligt stadshuset är att besöka, undersöka om enkelt avhjälpta hinder finns. 18

19 Kulturförvaltningen Miljökontoret Fysisk tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder Fler platser tillgängliga för funktionsnedsatta i stora salen, Kulturens Hus Arbete pågår med förbättrade hemsidor Arbete pågår med sociala medier Synliggör servicedeklarationerna Omfattande information på hemsidan Annonsering om aktuella miljöfrågor Servicetelefon för inkommande frågor Arbete med förbättrad telefonstatistik Bemötande Språkgranskare Tillgänglig verksamhet Ingår i tillgänglighetsnätverk Ser över sina öppettider Verkar för olika utställningar som ska ge tillgänglighet till konsten och det offentliga rummet Planerar en internutbildning under 2012 med fokus på allmän information om talboksverksamhet Förbättrade bokningsrutiner på Lillan Arbete pågår gällande bokbussens turtider Verkar för olika utställningar som ska öka tillgänglighet till konsten och det offentliga rummet. Flertalet utställningar har uppmärksammat tillgänglighet och de rättigheter som människor med funktionsnedsättningar innehar. Genom utställningen Sinnligt fick man med hjälp av alla sina sinnen utforska konsten. Hör ni mig var en utställning som anordnades 2010 där symbolspråket Bliss uppmärksammades. Under hösten 2012 kommer en utställning, Ta plats, som utnyttjar samtidskonstens möjligheter att nå alla och att vara en mötesplats oberoende av faktorer som ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga. Räddningstjänsten Informerat om skydd och säkerhet vid olika publika arrangemang under året. Hemsidan underlättar informationsspridningen Tillgänglig verksamhet Kursverksamheten utökas ständigt Schemaplanering för de dagstidsanställda, för att skapa god tillgänglighet 19

20 Socialförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Fysisk tillgänglighet Alla nyproducerade vård och omsorgsboenden samt gruppbostäder är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Eftersträvar att alltid ha uppdaterad information på webben Tillgänglig verksamhet Tillgänglighet per telefon följs upp kontinuerligt Ingår i tillgänglighetsnätverk Arbetar löpande med tillgänglighetsaspekterna som en del av det dagliga arbetet. Arbetar löpande med tillgänglighetsaspekterna som en del av planeringsarbetet Fysisk tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder Bostadsanpassning Tillsyn i enlighet med PBL (Plan- & bygglagen) Inventering av offentliga lokaler på Storgatan är påbörjad. Högtalaranläggning inköpt för offentliga möten och samråd, likväl som vid interna möten. Utbildning/information kring inre och yttre tillgänglighet samt enkelt avhjälpta hinder för flertalet förvaltningar och politiska nämnder. Tillgänglig verksamhet Övergripande samordningsansvar för kommunkoncernens tillgänglighetsfrågor riktade till personer med funktionsnedsättning. Implementerar plan-och bygglagen i det dagliga arbetet. Under 2012 arbetat med att inom förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete även implementera tillgänglighetsperspektivet. Stödjande och kompetenshöjande aktiviteter, till förvaltningar, bolag och nämnder, har genomförts och pågår kontinuerligt. Insiktsvecka i samarbete med HSO för att öka kunskaper och insikter om funktionshindersperspektivet för att förbättra tillgängligheten inom stadsbyggnadskontoret och för att bli bättre stadsplanerare. 20

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Kommunala Tillgänglighetsrådet 1 Uppdrag För att bereda personer med funktionsnedsättning medinflytande och insyn i handläggning av frågor av allmän karaktär skall finnas ett

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63

Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun. Antagen av KF 2010-04-14 63 Förslag till Tillgänglighetsplan för allmänna platser och lokaler i Vårgårda kommun Antagen av KF 2010-04-14 63 1 Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA

SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA SIGTUNA KOMMUN EN KOMMUN FÖR ALLA Åtgärder för en ökad tillgänglighet är nödvändigt för några få, bra för de flesta och bekvämt för alla. I Sigtuna arbetar vi för att skapa en kommun för alla. Läs mer

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14

kommun Dokumenttyp: Program Dokument-ID: 0433 Diarienummer: 521/14 Sida (6) funktionsnedsättning i Tranås kommun Förvaltning: Kommunledningsförvaltningen Ansvarig: Kansli- och personalavdelningen Dokumenttyp: Program Diarienummer: 52/4 Beslutat av: Kommunstyrelsen Publiceringsdatum:

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093

Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1093 2013-02-18 Kommunstyrelsen Rapport från beredning för full delaktighet KS-2011/1093 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla

SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla TILLGÄNGLIGHET. PÅ RIKTIGT. Tillgänglighet för alla innebär att människor ska kunna delta i samhällslivet oavsett funktionsnedsättning. SIGTUNA KOMMUN - en kommun för alla Tillgänglighet för alla innebär

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132)

Yttrande över remissförslag Handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KSKF/2016:132) Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-02 Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningsledningen BUN/2016:299 Thomas Åkerblom Telefon 016-710 22 96 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Yttrande över remissförslag

Läs mer

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017

Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Funktionshindersplan för Mullsjö kommun år 2013 2017 Ett Mullsjö för alla Framtagen och beslutad i socialnämnden 2013-04-09 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-28 1(6) Funktionshinderplan för Mullsjö

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå

Ett Skellefteå för alla. Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Ett Skellefteå för alla Sammanfattning av det handikappolitiska arbetet i Skellefteå Inledning Den här broschyren handlar om mänskliga rättigheter. Om rätten att delta i samhällslivet och om rätten att

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun

Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun EMELIE HALLIN SID 1/5 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (V) Vallentuna ska bli Sveriges tillgängligaste kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande.

MUSIK WCDI/ET. Ärende. Beslut U CKIVC I. Beslutande. Föredragande. Stina Westerberg. Anna Hedar. Övriga i handläggningen deltagande. Beslut 1(1) 2015-04-24 MUSIK WCDI/ET U CKIVC I Diarienummer: 0640/15 Handläggare: Marika Johansson Beslutande Stina Westerberg Föredragande Övriga i handläggningen deltagande Avdelningschefer Ärende Beslut

Läs mer

Stockholm - en stad för alla

Stockholm - en stad för alla Bilaga 2 Stockholm - en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011-2015 Oktober 2010 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö

EN STAD FÖR ALLA 2010. Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö EN STAD FÖR ALLA 2010 Örebro kommuns plan för tillgänglighet och användbarhet i inne- och utemiljö December 2008 EN STAD FÖR ALLA... 2 MÅL... 2 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 2 NATIONELL PLAN FÖR HANDIKAPPOLITIKEN...

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan

Bilaga 30. Antagen 2013-12-10. Tillgänglighetsplan Antagen 2013-12-10 Tillgänglighetsplan Murberget Länsmuseet Västernorrland 2014-2016 INLEDNING Murberget Länsmuseet Västernorrlands tillgänglighetsplan tar sin utgångspunkt i kulturrådets delmål i funktionshinderspolitiken,

Läs mer

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013

Policy för full delaktighet. antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Policy för full delaktighet antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2013 Inledning I Knivsta kommun vill vi vidareutveckla ett samhälle tillgängligt för alla. Denna ambition ska vara en ledstjärna i all

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Handikappolitisk handlingsplan

Handikappolitisk handlingsplan Handikappolitisk handlingsplan 2010-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31, 40 Innehållsförteckning Åtgärder...2 Ansvar...2 Inventering...2 Åtgärder... 3 Standardregel 1 - Ökad medvetenhet...3 Standardregel

Läs mer

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan

Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan Funktionshinderspolitisk policy inklusive handlingsplan 2016-2019 Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 99 Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Definition... 1 FN:s konvention om rättigheter för personer

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv

Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Brottsofferjourens policy för tillgänglighet ur ett funktionshinderperspektiv Fastställd av Brottsofferjouren Sverige den 2 september 2014 Innehållsförteckning Alla människor har lika värde och lika rättigheter...

Läs mer

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället.

Stockholm en stad för alla. lättläst. Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. lättläst Stockholm en stad för alla Program för hur personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på lika villkor i samhället. Programmet gäller år 2011 2016 Kommun-fullmäktige beslutade om programmet

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation

Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Riktlinjer för tillgänglig information och kommunikation Antagna av regionstyrelsen 2013-02-26, 38 Diarienummer RS 678-2011 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Riktlinjer för tillgänglig information och

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016

TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 TILLGÄNGLIGHETSPROGRAM 2012-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2012-01-19 16 Från handikapprogram till tillgänglighetsprogram På lika villkor Personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet som

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Handlingsplan för tillgänglighet

Handlingsplan för tillgänglighet Handlingsplan för tillgänglighet Dnr SU 149-0617-09 Handlingsplan för tillgänglighet vid Stockholms universitet 2009-2011 Målet för tillgänglighetsarbetet vid Stockholms universitet är att personer med

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning

Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Tillgänglighet i vårt Avesta 2012-2016. Inledning Arbetet med att uppnå full delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning har bedrivits i Sverige sedan cirka 40 år tillbaka. Under 1990

Läs mer

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016

Stockholm en stad för alla. Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Stockholm en stad för alla Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2011 2016 Beslut i kommunfullmäktige den 13 juni 2011 Förord Stockholms stad har en vision om ett Stockholm i världsklass

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet

Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet 2016-12-20 Förvaltningsavdelningen Plan för lika rättigheter och möjligheter i Regeringskansliet Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Denna plan... 3 1.2 Inkluderande synsätt... 3 2. Diskrimineringslagen...

Läs mer

Handikappolitisk plan

Handikappolitisk plan Handikappolitisk plan Norbergs kommun Antagen av KF 2010-10-04, 102 HANDIKAPPOLITISK PLAN FÖR NORBERGS KOMMUN Grunden för den svenska jämlikhetssynen är alla människors lika värde. Den ovillkorliga rätten

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Fastställd JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN

Fastställd JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN Fastställd 2014-04-14 JAMTLIS TILLGÄNGLIGHETSPOLICY MED HANDLINGSPLAN 2014 TILLGÄNGLIGHETSPOLICY Övergripande policy Inledning Jamtlis tillgänglighetspolicy är baserad på FN:s konvention om mänskliga rättigheter

Läs mer

handlingsplan för tillgänglighet

handlingsplan för tillgänglighet Checklista handlingsplan för tillgänglighet Den här checklistan kan du använda för att vara säker på att du får med det som ska finnas med i en handlingsplan för tillgänglighet. En handlingsplan är ett

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Sektorsansvaret på webben

Sektorsansvaret på webben Datum 2008-11-05 Diarienummer 2008/0190 Sektorsansvaret på webben Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2008 Titel: Sektorsansvaret på webben Handisam Serie B 2008:1 (diarienummer 2008/0190)

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar

Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Processtöd Tillgänglighet Att inkludera ett tillgänglighetsperspektiv i projektutvärderingar Hur kan vi i vårt projekt få hjälp av utvärderaren att uppmärksamma, belysa, analysera och reflektera kring

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani

FNs konvention om mänskliga. funktionsnedsättning. Ulrika Gani FNs konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ulrika Gani ulrika.gani@mfd.se www.mfd.se Myndigheten för delaktighet Bildades 1 maj 2014 och är en sammanslagning av Handisam

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN. Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM 2011-2014 OLOFSTRÖMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-29 KF 135 FN S STANDARDREGLER 1-22 FÖRUTSÄTTNINGAR Regel 1: Ökad medvetenhet Regel 2: Medicinsk vård och behandling

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA

BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) BRA FÖR ALLA, NÖDVÄNDIG FÖR NÅGRA Tillgänglighetsdatabasen (TD) 1 Tillgänglighetsdatabasen (TD) 2 Förord Tillgänglighet handlar om att göra verksamheter och miljöer tillgängliga

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2011-2012

Tillgänglighetsplan 2011-2012 UFV 2010/1548 Tillgänglighetsplan 2011-2012 avseende tillgänglighet för och bemötande av personer med funktionshinder Fastställd av Rektor 2011-01-25 1 2011-01-25 UFV 2010/1548 Innehållsförteckning Uppsala

Läs mer

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan.

Ale för alla. Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. Ale för alla Hur ska alla människor kunna vara med i samhället? De saker som ska göra det bättre finns med i en plan. I planen står det vad som ska göras i år, nästa år, 2013 och 2014. Varje år ska politikerna

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplan för genomförande av ett program för personer med funktionsnedsättning Diarienr 2016/00628-KS nternati Handlingsplan för genomförande av ett program för personer 2017-2018 Antagen av den 2016-12-07 program policy handlingsplan riktlinje Handlingsplan för genomförande av ett

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36

Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsät t- ning Svar på remiss av SOU2009:36 SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖR- VALTNINGEN KANSLIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SAN 2009-10-22 SID 1 (5) 2009-10-01 Handläggare: Lisbeth Westerlund Telefon: 08-508 25 016 Till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning

LÄTTLÄST SVENSKA. Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning LÄTTLÄST SVENSKA Plan för att göra Uppsala bättre för personer med funktionsnedsättning Ett samhälle för alla Politiker i Uppsala kommun har bestämt en plan för delaktighet för personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007

Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Handikapplan 2006-2010 med handlingsplan för 2006-2007 Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. (Regeringsformen

Läs mer

HANDIKAPPOLITISK PLAN

HANDIKAPPOLITISK PLAN HANDIKAPPOLITISK PLAN 2014 2019 Dnr KS/2012:87 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Vår bakgrund för arbetet med den handikappolitiska planen 2 1.3 Syftet 3 1.4 Läsanvisning 3 1.5 Uppföljning

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2015-02-02 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer