A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013"

Transkript

1 A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013 INLEDNING 1. Omfattning Nedanstående Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter till slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 ("Allmänna Villkor") har utformats för att skapa en rättvis, korrekt och effektiv process för köp och användning av Biljetter till UEFA Dam-EM Försäljning och användning av Biljetterna omfattas av följande Allmänna Villkor samt andra eventuellt tillämpliga lagar eller regelverk (enligt definition under punkten "Regelverk" nedan) för tillträde till och användning av Arenorna för UEFA Dam-EM Definitioner Ansökningsformulär Arena Biljett Biljettinnehavare Biljettportal Gäst betyder det dokument som en Sökande skickar in online för att ansöka om Biljetter. betyder samtliga lokaler i och i anslutning till de arenor där Matcherna spelas, inklusive alla områden till vilka det krävs en Biljett för att få tillträde och den omedelbara omgivningen till sådana områden. betyder en biljett som ger rätt till inträde till UEFA Dam-EM 2013 enligt vad som anges på Biljetten. betyder varje fysisk person som innehar en Biljett. betyder den plattform på vilken Sökande kan ansöka om Biljetter på adressen / betyder sådan fysisk person för vars räkning Sökande ansöker om Biljetter (eller till vilken han får överlåta sådana Biljetter) enligt dessa Allmänna Villkor. Match betyder en match under slutspelet i UEFA Dam-EM Ombud betyder varje ombud för Ticnet AB, Sankt Eriksgatan 60, Box 6639, Stockholm. Regelverk SvFF Sökande UEFA UEFA Dam-EM 2013 betyder bland annat följande: svenska lagar och författningar, regelverk för arena, och/eller UEFA:s och SvFF:s stadgar och regelverk. betyder Svenska Fotbollförbundet, med registrerad adress på Evenemangsgatan 31 A, Solna, ansvarig arrangör förr UEFA Dam-EM 2013 i Sverige. betyder varje fysisk person med rättskapacitet att ansöka om Biljett till UEFA Dam-EM 2013 i enlighet med dessa Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter. UEFA betyder Union des associations européennes de football, med adress Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Schweiz. betyder slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 som hålls i Sverige den 10 till 28 juli 2013.

2 B. BILJETTFÖRSÄLJNING 3. Köp av Biljetter 3.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn. I mån av tillgång kan Biljetter köpas genom följande distributionskanaler: a. Online via Biljettportalen från den 14 februari 2013 fram till avspark i den valda Matchen. Ansökningar gjorda utanför denna tidsperiod kommer inte att behandlas. Endast Ansökningsformulär som är fullständigt ifyllda av Sökanden kommer att behandlas. Felaktigt ifyllt Ansökningsformulär medför att ansökningen avvisas. b. Genom Ombud från den 14 februari 2013 till dagen för Finalen. Mer information om platser och öppettider finns på Biljettportalen. c. Från biljettkontoren vid respektive Arena. Mer information om adresser och öppettider för respektive Arena finns på Varje Sökande får ansöka om högst sex (6) Biljetter per Match inom en (1) priskategori. Ansökningar som överstiger detta antal är ogiltiga och kommer att avvisas. Om en Sökande skickar in fler än en ansökan kommer de inte att godkännas. UEFA, SvFF och deras ombud förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara eller avvisa en ansökan. Falska ansökningar kan bli föremål för civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Större grupper som vill gå på en Match ska kontakta SvFF direkt Sökande är införstådda med att de inte kan garanteras platser i samma sektion av Arenan Varken UEFA eller SvFF ansvarar för skada som uppkommer till följd av att Sökande matat in felaktiga uppgifter, tekniskt fel på internet, fel i hårdvara eller mjukvara, eller att ansökan försvinner, är ofullständig eller oläslig (om inte skadan vållats genom försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF) Vid insändande av Ansökningsformulär och/eller vid köp av Biljetter genom Ombud eller på biljettkontor vid Arena ska Sökande granska de Allmänna Villkoren som finns på och kommer att finnas tillgängliga hos Ombuden och på Arenornas biljettkontor. Varje person som köper Biljetter är bunden av och förbinder sig att följa de Allmänna Villkoren för försäljning av Biljetter UEFA och/eller SvFF fastställer priser för Biljetterna och får efter eget gottfinnande anordna försäljningskampanjer. C. TILLDELNING, BETALNING OCH LEVERANS AV BILJETTER 4. Tilldelning av Biljetter 4.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn och endast i mån av tillgång. Vid försäljning online via Biljettportalen kommer en godkänd Ansökan omgående att bekräftas och en bekräftelse kommer efter godkänd betalning att sändas till den Sökande med e-post Ett begränsat antal Biljetter till rullstolsplatser kommer att finnas för personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bevista en Match utan rullstol. Dessutom kommer en gratis Biljett att tillhandahållas för en medföljande person som bevistar Matchen tillsammans med den rullstolsburne. Antalet platser och dessas placering beror på varje Arenas utformning. Dessa Biljetter måste köpas genom Biljettportalen. 5. Betalning och leverans av Biljetter 5.1. Betalning för Biljetter som köps via Biljettportalen kan endast ske med ett giltigt kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen), eller genom internetbank, fram till avspark i den valda Matchen.

3 5.2. Biljettköp vid Arena och hos Ombud kan betalas med kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen) Alla betalningar görs i svenska kronor (SEK). Totalbeloppet ska inkludera mervärdesskatt (moms) och eventuellt gällande leveransavgifter och/eller administrativa avgifter. Kostnaderna för dessa ska tydligt anges vid behandlingen av varje ansökan Det måste finnas tillräckligt med pengar på kontot för att betala Biljetterna. Om det inte finns täckning för hela biljettkostnaden har UEFA och SvFF rätt att makulera tilldelade Biljetter och tilldela dem till annan Sökande Alla köp blir bindande när betalning mottagits. Biljettinnehavare får inte återlämna eller byta ut betalda Biljetter utan föregående skriftligt medgivande av SvFF Om en Sökande önskar leverans via post och detta ryms inom tidsramarna, skickas Biljetterna inom tre till fem (3-5) arbetsdagar med expressförsändelse till den leveransadress som Sökanden uppgivit i det Ansökningsformulär som insänts till UEFA och SvFF via Biljettportalen Om en Sökande önskar hämta ut Biljetterna vid Arenan eller hos ett Ombud gäller e- postbekräftelsen som kvitto på betalning av Biljetten. E-postmeddelandet ska skrivas ut och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto av godkänd Sökande eller någon av dennes Gäster på Arenans biljettkontor eller hos Ombud för utbyte mot de förbetalda Biljetterna. Biljetter kan avhämtas på respektive Arenas biljettkontor eller hos Ombud av Sökanden eller dennes Gäster från inköpsdagen fram till en timma före avspark på Matchdagen Dubbletter av Biljetter utfärdas inte under några omständigheter. Inte i något fall ansvarar UEFA eller SvFF för förlorade Biljetter eller för försenad leverans som orsakats av störning eller avbrott i postgången eller av att ofullständiga eller felaktiga personuppgifter eller adresser uppgivits i Ansökningsformuläret, eller som inte är hänförlig till försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF På begäran ska Sökande uppge namn, pass- eller personnummer och adress för sig själv och för eventuella Gäster. Sökande ansvarar fullständigt och ovillkorligen för att deras Gäster är införstådda med, samtycker till och kommer att följa dessa Allmänna Villkor och andra tillämpliga lagar och regelverk. D. ANVÄNDNING AV BILJETTER 6. Inträde 6.1. Inträde till Arenan medges endast mot uppvisande av en hel och giltig Biljett för varje person och att identiteten, på begäran, kan styrkas genom ID-handling med foto och giltig underskrift. Biljettinnehavare som lämnar Arenan släpps inte in igen Barn (0 till 14 år) som bevistar UEFA Dam-EM 2013 måste ha sällskap av vuxen över arton (18) år och måste ha en egen giltig Biljett till Matchen Så långt det är tillåtet enligt gällande lag friskriver sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och ombud) från ansvar för varje förlust, personskada eller annan skada som, oavsett orsak, drabbar Biljettinnehavare. Innehav av en Biljett utgör ett ovillkorligt godkännande från Biljettinnehavarens sida av de Allmänna Villkoren och medför en skyldighet för Biljettinnehavaren att respektera och följa dessa. Vid brott mot de Allmänna Villkoren från Biljettinnehavarens sida, förbehåller sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och agenter), rätten att makulera Biljettinnehavarens Biljetter och behålla den betalning som mottagits för dessa Inträde till Arenan kommer att vägras alla personer som är påtagligt påverkade av alkohol, narkotika eller annan substans som påverkar deras uppträdande, samt alla personer som uppträder eller kan befaras uppträda våldsamt, farligt eller störa den allmänna ordningen.

4 Om sådana personer ändå lyckas ta sig in i Arenan kommer de att avvisas. I sådana fall utgår ingen återbetalning eller ersättning. Biljettinnehavare samtycker till att underkasta sig kontroller och undersökningar enligt de instruktioner som meddelas av säkerhetspersonalen och enligt tillämplig lag Både UEFA och SvFF har rätt att kräva strikt efterlevnad av de Allmänna Villkoren och Regelverken. Alla Biljetter förblir UEFA:s egendom och får inte överlåtas, med undantag för vad som anges i Artikel 6.7. Vid brott mot de Allmänna Villkoren blir Biljetterna ogiltiga. Inträde till Arenan kommer att vägras alla Biljettinnehavare som bryter mot de Allmänna Villkoren och Biljetterna ska på begäran av UEFA eller SvFF (eller någon av deras behöriga representanter som är närvarande i Arenan) överlämnas till SvFF Sökande ska köpa Biljetter uteslutande för sitt eget, eller i förekommande fall, för sina Gästers personliga bruk. Varje annan användning är förbjuden. Köpare får inte köpa Biljetter som ombud för en annan person Sökande ska behålla en (1) Biljett för sitt eget personliga bruk och överlåta de återstående Biljetterna till sina Gäster för deras personliga bruk, dock under förutsättning att överlåtelsen sker till ett pris som inte överstiger Biljetternas nominella plus en proportionell andel av de administrativa avgifter som anges i de Allmänna Villkoren. Med undantag för vad som stadgas i föregående mening får Biljettinnehavare inte sälja, utbjuda till försäljning, utauktionera (för sig eller tillsammans med andra föremål), återförsälja eller på annat sätt överlåta Biljetterna utan föregående skriftligt medgivande av UEFA och SvFF Sökande försäkrar att både de själva och deras Gäster är införstådda med och kommer att efterleva dessa Allmänna Villkor Varje Biljettinnehavare är införstådd med att alla personer som säljer eller på annat sätt förfogar över Biljetterna utan uttryckligt godkännande från UEFA och SvFF kommer att anmälas till myndigheterna Sökande är, genom insändandet av sin ansökan, införstådd med att Biljetterna utställs med förbehåll för de lokala lagar, regelverk eller regler som kan gälla för den Arena där Matchen spelas. E. SÄKERHET OCH SKYDD 7. Uppträdande i Arenan 7.1. För att upprätthålla säkerheten ska alla personer som bevistar en Match på begäran av polis, funktionär, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer vid varje tidpunkt samarbeta (om så begärs) genom att: a. för kontroll överlämna giltig Biljett och ID-handling med foto; b. medge kontroller, kroppsvisitationer och lämna ifrån sig förbjudna föremål; och c. följa de instruktioner och riktlinjer som meddelas av all sådan personal Ingen person släpps in i Arenan om denne är påverkad, eller om denne innehar, använder, medför eller försöker smuggla in exempelvis något av följande föremål: a. alla slags vapen eller föremål som kan användas som vapen; b. alla föremål, material eller substanser som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller den allmänna ordningen eller som kan störa Matchen eller orsaka person- eller sakskada; c. alla slags projektiler, såsom bultar, trä- eller metallstycken, sten, glas, burkar, flaskor (oavsett om de är fyllda med brännbara vätskor) samt förbjudna behållare som innehåller eller kan innehålla vätska och som, om de kastas, skulle kunna orsaka personskada; d. brännbara eller explosiva ämnen, vätskor och gaser, fyrverkerier eller bloss av alla slag; e. alkoholhaltiga drycker, mediciner, narkotika, stimulantia eller liknande substanser; f. banderoller eller andra skyltar med stötande, kränkande, provokativa, politiska, rasistiska eller sekteristiska texter eller budskap, eller reklammaterial/material för kommersiella ändamål; g. flaggor, flaggstänger, banér, märken, huvudbonader, uppblåsbara föremål eller symboler som kan störa ordningen, hota säkerheten eller skymma sikten för andra åskådare;

5 h. djur - utom ledarhundar (efter godkännande i förväg från SvFF); i. alla slags föremål och material för reklamsyfte eller kommersiellt ändamål, såsom exempelvis dokument, flygblad, broschyrer, utstyrslar, märken, skyltar, symboler, banderoller eller liknande; eller j. andra föremål som upptäcks av polis, funktionärer, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer och som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende När en åskådare befinner sig inne i Arenan får denne inte: a. kasta, slänga, skjuta eller tända eld på något föremål; b. uppföra sig störande eller våldsamt eller på något sätt uppmana till våld, rasism, sekterism eller främlingsfientlighet på ett sätt som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende; c. ge uttryck för nationalistiska, politiska, religiösa, etniska och/eller rasistiska idéer eller åsikter; d. framkalla fara för sin egen eller för annan persons liv eller säkerhet eller i något avseende skada någon annan person; e. klättra upp i belysningsmaster, stängsel eller på tak, avbytarbänkar och andra anordningar och byggnader eller stå på sätena; f. vid någon tidpunkt stå på planen eller någon plats runt planen; g. stå upp på Arenans sittplatssektioner; h. röka inom Arenan; i. flytta från en sektion till en annan, om detta inte är tillåtet; j. vid någon tidpunkt orsaka person- eller sakskada; eller k. stanna kvar i Arenan längre än Matchen pågår eller omedelbart efter Matchen uppehålla sig i, blockera eller på annat sätt använda område som är avsett att användas vid eventuell fara, som till exempel nödutgångar, ingångar, trappor, trappavsatser etc. F. ÖVRIGT 8. Kommersiella aktiviteter 8.1. Biljetter får inte användas för kommersiellt ändamål såsom exempelvis reklam, marknadsföring, vinst i tävling eller utlottning eller som del i representations- eller paketresa (som till exempel kombinerar flyg, hotell och Biljetter) utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA och SvFF Ingen person får bedriva reklamaktiviteter eller andra kommersiella aktiviteter i Arenan, inklusive utsändning av matchresultat, statistik eller andra uppgifter, utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA Det är förbjudet för personer som uppehåller sig i Arenan att använda eller inneha varor i kommersiellt syfte eller reklamsyfte liksom att utbjuda, sälja eller inneha varor i försäljningssyfte, såsom exempelvis drycker, mat, souvenirer, Biljetter, kläder, reklamartiklar och/eller andra kommersiella varor. Alla sådana varor får tas bort eller tillfälligt konfiskeras av polis och/eller funktionärer och/eller andra behöriga personer. 9. Inspelning av ljud och bild 9.1. Alla personer som bevistar en Match är införstådda med att deras bild och ljudet av deras röst utan ersättning får användas i direktsänd eller inspelad video eller annan utsändning av rörliga bilder, stillbilder eller annan existerande och/eller framtida mediateknik Personer som bevistar en Match får inte inspela och/eller utsända ljud, bild och/eller skildring av Arenan eller Matchen (eller resultat och/eller statistik från Matchen) annat än för privat bruk. Således är det strängt förbjudet att genom internet, radio, television eller annat nu existerande och/eller framtida medium, helt eller delvis, sprida ljud, bild, skildring, resultat eller statistik från Matchen eller att medverka till att sådana aktiviteter bedrivs av andra personer. 10. Brott mot Allmänna Villkor och Regelverk Biljettinnehavare som uppför sig i strid mot de Allmänna Villkoren eller vars Biljetter inte har

6 anskaffats i enlighet med de Allmänna Villkoren kommer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Biljettinnehavare är skyldig att på begäran redogöra för hur, var och från vem de förvärvat sina Biljetter UEFA och SvFF förbehåller sig alla rättigheter enligt lag. 11. Obehöriga Åskådare Personer som ålagts tillträdesförbud vid fotbollsmatcher av behörig myndighet eller idrottsorgan får inte ansöka om eller köpa Biljetter. Om denna situation ändå skulle uppstå kommer sådana personer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Rätten till ytterligare sanktioner förbehålles. 12. Ersättning Sökande och deras Gäster ansvarar för användningen av alla Biljetter de tilldelats och förbinder sig att ersätta UEFA och SvFF och hålla dessa skadeslösa för alla skador och skadeståndsanspråk som uppkommer i samband med, till följd av eller genom avtalsbrott mot Allmänna Villkor och Regelverk. 13. Skydd av personuppgifter Sökande är införstådda med att de personuppgifter som lämnats av dem i Ansökningsformuläret registreras, lagras och används av SvFF och dennes Ombud. Sökande som köper Biljetter samtycker till att deras personuppgifter behandlas för att organisera och genomföra Matchen (särskilt med avseende på Biljettförsäljning och/eller eventuella säkerhetsåtgärder). 14. Oförutsedda Händelser SvFF och UEFA förbehåller sig rätten att ändra tid, datum och plats för Matcherna på grund av oförutsedda extraordinära händelser: force majeure och/eller säkerhetsskäl eller andra beslut som fattas av behörig myndighet och som påverkar någon av de Matcher som spelas i Arenorna Om någon Match inställs, flyttas, uppskjuts eller omspelas är Sökande bunden av de allmänna villkor som i vederbörlig ordning fastställts av SvFF och UEFA för återbetalning för Biljetter som köpts av Sökande, dock under förutsättning att återbetalning endast görs till Sökande och inte till deras Gäster och endast med det nominella beloppet för varje Biljett som köpts av sådan Sökande. 15. Enskild bestämmelses ogiltighet och Ändringar Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren skulle befinnas ogiltig, utan verkan eller icke verkställbar av behörig domstol eller annan myndighet ska återstående bestämmelser i de Allmänna Villkoren förbli gällande som om sådan ogiltig, verkningslös eller icke verkställbar bestämmelse inte funnits Inom de gränser som anges i lag förbehåller sig UEFA och SvFF en absolut rätt att från tid till annan ändra de Allmänna Villkoren för att säkerställa ett lämpligt och säkert genomförande av Matcherna i Arenorna. Sökande kommer att underrättas om sådana ändringar om de i väsentligt avseende påverkar Sökandes rättigheter som konsument. Uppdaterade versioner ska hållas tillgängliga på Biljettportalen och kan på begäran erhållas från SvFF under den adress som anges i Artikel Språkversioner Dessa Allmänna Villkor har upprättats på engelska och översatts till svenska. Vid avvikelse mellan det engelska originalet och den översatta texten ska den engelska texten äga företräde.

7 17. Tillämplig lag och Forum De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige. UEFA och SvFF förbehåller sig dock rätten att väcka talan vid behörig domstol i svarandens hemort. 18. Information Alla förfrågningar besvaras av de kundserviceombud som utsetts av SvFF för biljettförsäljningen till UEFA Dam-EM 2013: Per telefon av Ticnet AB (personal som talar engelska och svenska). Inom Sverige: Från utlandet: +46 (0) Arbetstider: måndag till fredag För all övrig information hänvisas till

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna transportvillkor. Februari 2013

Allmänna transportvillkor. Februari 2013 Allmänna transportvillkor Februari 2013 1 Innehåll Inledning 3 Vad vissa ord och uttryck betyder i dessa villkor, Artikel1 3 Giltighet, Artikel 2 6 Biljetter, Artikel 3 7 Priser, skatter och avgifter,

Läs mer

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage

Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Allmänna transportvillkor för passagerare och bagage Inledning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett flygplan som

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4

Innehållsförteckning Version 2013-02-11. Inledning... 2. 1. Definitioner... 2. 2. Tillämplighet... 3. 3. Biljetter... 4 Allmänna villkor för transport av passagerare Innehållsförteckning Version 2013-02-11 Inledning... 2 1. Definitioner... 2 2. Tillämplighet... 3 3. Biljetter... 4 4. Biljettpriser, skatter och avgifter...

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom")

Allmänna Villkor. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, TomTom) Sverige Allmänna Villkor TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederländerna, och eventuella koncernbolag (tillsammans, "TomTom") Innehåll 1 Omfattning... 3 2 Din beställning

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Avtal för Abooking.com

Avtal för Abooking.com Avtal för Abooking.com Uppdaterad 22 november 2012 Träder i kraft 17 december 2012 Tack för att du väljer Abooking.com! Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare

Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Trend Micro Licensavtal för Slutanvändare Mjukvara: Trend Micro Konsumentprodukter Version: Svensk Syfte: Testlicens och betald abonnemang licens Datum: Maj 2015 VIKTIGT: FÖLJANDE AVTAL ( AVTALET ) INNEHÅLLER

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP. 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP 1. Tillämpningsområde 1.1. Dessa allmänna villkor (AVK) för köp reglerar avtalsförhållandena mellan a) Eurofins, vilket innebär samtliga bolag som är helt eller delvist ägt av

Läs mer

Sverige: VILLKOR ( Villkor )

Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Sverige: VILLKOR ( Villkor ) Uppdaterad: 1 April 2006 1. OMFATTNING & TILLÄMPNING 1.1 Dessa villkor är tillämpliga på samtliga köp av produkter (inklusive utan begränsning, hårdvara och/eller programvara)

Läs mer

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet

Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet Allmänna villkor för insättning och betaltjänster - näringsidkare Del B av kontoavtalet 1. Öppnande av konto - kundidentifikation Den som vill öppna ett konto hos Banken ska lämna erforderliga identifikations-

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL

HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL HOSTELWORLD STANDARDMÄSSIGA TJÄNSTE- OCH LICENSAVTAL Detta avtal har upprättats mellan Hostelworld.com Limited ("HW") och ägaren av egendomen som nämns i "nyckeldetaljer här nedan. HW är ett företag som

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE

XANGO. Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE XANGO Policyregler och procedurer samt kompensationsplan SVERIGE Gäller från den 17 mars 2009 1 Policyer & Procedurer Dessa Policyer & Procedurer gäller per det datum som visas ovan och styr det sätt på

Läs mer

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion

Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION. Introduktion Villkor VIKTIG JURIDISK INFORMATION Introduktion Den här juridiska informationen gäller hela innehållet i den här bokningsmotorn. Var vänlig och ta dig tid att läsa igenom de här villkoren för användning

Läs mer

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage.

Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. Direktflygs allmänna resebestämmelser för passagerare och bagage. INLEDNING Dessa transportvillkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som transportör avseende din transport på ett

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ).

1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). ANVÄNDARVILLKOR 1 Allmänt om Sigmastocks.com 1.1 Välkommen till Sigmastocks.com, (nedan kallad Sigmastocks ) som tillhandahålls av Sigmastocks AB (nedan kallat vi eller oss ). 1.2 Sigmastocks tillhandahåller

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014

Användarvillkor. 1. Kontraktet mellan er och oss. Senast updaterad 10 juli 2014 Användarvillkor Senast updaterad 10 juli 2014 Disney Interactive har nöjet att kunna erbjuda er våra webbplatser, programvaror, applikationer, innehåll, produkter och tjänster ( Disney Services ), vilka

Läs mer