A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013"

Transkript

1 A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013 INLEDNING 1. Omfattning Nedanstående Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter till slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 ("Allmänna Villkor") har utformats för att skapa en rättvis, korrekt och effektiv process för köp och användning av Biljetter till UEFA Dam-EM Försäljning och användning av Biljetterna omfattas av följande Allmänna Villkor samt andra eventuellt tillämpliga lagar eller regelverk (enligt definition under punkten "Regelverk" nedan) för tillträde till och användning av Arenorna för UEFA Dam-EM Definitioner Ansökningsformulär Arena Biljett Biljettinnehavare Biljettportal Gäst betyder det dokument som en Sökande skickar in online för att ansöka om Biljetter. betyder samtliga lokaler i och i anslutning till de arenor där Matcherna spelas, inklusive alla områden till vilka det krävs en Biljett för att få tillträde och den omedelbara omgivningen till sådana områden. betyder en biljett som ger rätt till inträde till UEFA Dam-EM 2013 enligt vad som anges på Biljetten. betyder varje fysisk person som innehar en Biljett. betyder den plattform på vilken Sökande kan ansöka om Biljetter på adressen / betyder sådan fysisk person för vars räkning Sökande ansöker om Biljetter (eller till vilken han får överlåta sådana Biljetter) enligt dessa Allmänna Villkor. Match betyder en match under slutspelet i UEFA Dam-EM Ombud betyder varje ombud för Ticnet AB, Sankt Eriksgatan 60, Box 6639, Stockholm. Regelverk SvFF Sökande UEFA UEFA Dam-EM 2013 betyder bland annat följande: svenska lagar och författningar, regelverk för arena, och/eller UEFA:s och SvFF:s stadgar och regelverk. betyder Svenska Fotbollförbundet, med registrerad adress på Evenemangsgatan 31 A, Solna, ansvarig arrangör förr UEFA Dam-EM 2013 i Sverige. betyder varje fysisk person med rättskapacitet att ansöka om Biljett till UEFA Dam-EM 2013 i enlighet med dessa Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter. UEFA betyder Union des associations européennes de football, med adress Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Schweiz. betyder slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 som hålls i Sverige den 10 till 28 juli 2013.

2 B. BILJETTFÖRSÄLJNING 3. Köp av Biljetter 3.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn. I mån av tillgång kan Biljetter köpas genom följande distributionskanaler: a. Online via Biljettportalen från den 14 februari 2013 fram till avspark i den valda Matchen. Ansökningar gjorda utanför denna tidsperiod kommer inte att behandlas. Endast Ansökningsformulär som är fullständigt ifyllda av Sökanden kommer att behandlas. Felaktigt ifyllt Ansökningsformulär medför att ansökningen avvisas. b. Genom Ombud från den 14 februari 2013 till dagen för Finalen. Mer information om platser och öppettider finns på Biljettportalen. c. Från biljettkontoren vid respektive Arena. Mer information om adresser och öppettider för respektive Arena finns på Varje Sökande får ansöka om högst sex (6) Biljetter per Match inom en (1) priskategori. Ansökningar som överstiger detta antal är ogiltiga och kommer att avvisas. Om en Sökande skickar in fler än en ansökan kommer de inte att godkännas. UEFA, SvFF och deras ombud förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara eller avvisa en ansökan. Falska ansökningar kan bli föremål för civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Större grupper som vill gå på en Match ska kontakta SvFF direkt Sökande är införstådda med att de inte kan garanteras platser i samma sektion av Arenan Varken UEFA eller SvFF ansvarar för skada som uppkommer till följd av att Sökande matat in felaktiga uppgifter, tekniskt fel på internet, fel i hårdvara eller mjukvara, eller att ansökan försvinner, är ofullständig eller oläslig (om inte skadan vållats genom försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF) Vid insändande av Ansökningsformulär och/eller vid köp av Biljetter genom Ombud eller på biljettkontor vid Arena ska Sökande granska de Allmänna Villkoren som finns på och kommer att finnas tillgängliga hos Ombuden och på Arenornas biljettkontor. Varje person som köper Biljetter är bunden av och förbinder sig att följa de Allmänna Villkoren för försäljning av Biljetter UEFA och/eller SvFF fastställer priser för Biljetterna och får efter eget gottfinnande anordna försäljningskampanjer. C. TILLDELNING, BETALNING OCH LEVERANS AV BILJETTER 4. Tilldelning av Biljetter 4.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn och endast i mån av tillgång. Vid försäljning online via Biljettportalen kommer en godkänd Ansökan omgående att bekräftas och en bekräftelse kommer efter godkänd betalning att sändas till den Sökande med e-post Ett begränsat antal Biljetter till rullstolsplatser kommer att finnas för personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bevista en Match utan rullstol. Dessutom kommer en gratis Biljett att tillhandahållas för en medföljande person som bevistar Matchen tillsammans med den rullstolsburne. Antalet platser och dessas placering beror på varje Arenas utformning. Dessa Biljetter måste köpas genom Biljettportalen. 5. Betalning och leverans av Biljetter 5.1. Betalning för Biljetter som köps via Biljettportalen kan endast ske med ett giltigt kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen), eller genom internetbank, fram till avspark i den valda Matchen.

3 5.2. Biljettköp vid Arena och hos Ombud kan betalas med kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen) Alla betalningar görs i svenska kronor (SEK). Totalbeloppet ska inkludera mervärdesskatt (moms) och eventuellt gällande leveransavgifter och/eller administrativa avgifter. Kostnaderna för dessa ska tydligt anges vid behandlingen av varje ansökan Det måste finnas tillräckligt med pengar på kontot för att betala Biljetterna. Om det inte finns täckning för hela biljettkostnaden har UEFA och SvFF rätt att makulera tilldelade Biljetter och tilldela dem till annan Sökande Alla köp blir bindande när betalning mottagits. Biljettinnehavare får inte återlämna eller byta ut betalda Biljetter utan föregående skriftligt medgivande av SvFF Om en Sökande önskar leverans via post och detta ryms inom tidsramarna, skickas Biljetterna inom tre till fem (3-5) arbetsdagar med expressförsändelse till den leveransadress som Sökanden uppgivit i det Ansökningsformulär som insänts till UEFA och SvFF via Biljettportalen Om en Sökande önskar hämta ut Biljetterna vid Arenan eller hos ett Ombud gäller e- postbekräftelsen som kvitto på betalning av Biljetten. E-postmeddelandet ska skrivas ut och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto av godkänd Sökande eller någon av dennes Gäster på Arenans biljettkontor eller hos Ombud för utbyte mot de förbetalda Biljetterna. Biljetter kan avhämtas på respektive Arenas biljettkontor eller hos Ombud av Sökanden eller dennes Gäster från inköpsdagen fram till en timma före avspark på Matchdagen Dubbletter av Biljetter utfärdas inte under några omständigheter. Inte i något fall ansvarar UEFA eller SvFF för förlorade Biljetter eller för försenad leverans som orsakats av störning eller avbrott i postgången eller av att ofullständiga eller felaktiga personuppgifter eller adresser uppgivits i Ansökningsformuläret, eller som inte är hänförlig till försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF På begäran ska Sökande uppge namn, pass- eller personnummer och adress för sig själv och för eventuella Gäster. Sökande ansvarar fullständigt och ovillkorligen för att deras Gäster är införstådda med, samtycker till och kommer att följa dessa Allmänna Villkor och andra tillämpliga lagar och regelverk. D. ANVÄNDNING AV BILJETTER 6. Inträde 6.1. Inträde till Arenan medges endast mot uppvisande av en hel och giltig Biljett för varje person och att identiteten, på begäran, kan styrkas genom ID-handling med foto och giltig underskrift. Biljettinnehavare som lämnar Arenan släpps inte in igen Barn (0 till 14 år) som bevistar UEFA Dam-EM 2013 måste ha sällskap av vuxen över arton (18) år och måste ha en egen giltig Biljett till Matchen Så långt det är tillåtet enligt gällande lag friskriver sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och ombud) från ansvar för varje förlust, personskada eller annan skada som, oavsett orsak, drabbar Biljettinnehavare. Innehav av en Biljett utgör ett ovillkorligt godkännande från Biljettinnehavarens sida av de Allmänna Villkoren och medför en skyldighet för Biljettinnehavaren att respektera och följa dessa. Vid brott mot de Allmänna Villkoren från Biljettinnehavarens sida, förbehåller sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och agenter), rätten att makulera Biljettinnehavarens Biljetter och behålla den betalning som mottagits för dessa Inträde till Arenan kommer att vägras alla personer som är påtagligt påverkade av alkohol, narkotika eller annan substans som påverkar deras uppträdande, samt alla personer som uppträder eller kan befaras uppträda våldsamt, farligt eller störa den allmänna ordningen.

4 Om sådana personer ändå lyckas ta sig in i Arenan kommer de att avvisas. I sådana fall utgår ingen återbetalning eller ersättning. Biljettinnehavare samtycker till att underkasta sig kontroller och undersökningar enligt de instruktioner som meddelas av säkerhetspersonalen och enligt tillämplig lag Både UEFA och SvFF har rätt att kräva strikt efterlevnad av de Allmänna Villkoren och Regelverken. Alla Biljetter förblir UEFA:s egendom och får inte överlåtas, med undantag för vad som anges i Artikel 6.7. Vid brott mot de Allmänna Villkoren blir Biljetterna ogiltiga. Inträde till Arenan kommer att vägras alla Biljettinnehavare som bryter mot de Allmänna Villkoren och Biljetterna ska på begäran av UEFA eller SvFF (eller någon av deras behöriga representanter som är närvarande i Arenan) överlämnas till SvFF Sökande ska köpa Biljetter uteslutande för sitt eget, eller i förekommande fall, för sina Gästers personliga bruk. Varje annan användning är förbjuden. Köpare får inte köpa Biljetter som ombud för en annan person Sökande ska behålla en (1) Biljett för sitt eget personliga bruk och överlåta de återstående Biljetterna till sina Gäster för deras personliga bruk, dock under förutsättning att överlåtelsen sker till ett pris som inte överstiger Biljetternas nominella plus en proportionell andel av de administrativa avgifter som anges i de Allmänna Villkoren. Med undantag för vad som stadgas i föregående mening får Biljettinnehavare inte sälja, utbjuda till försäljning, utauktionera (för sig eller tillsammans med andra föremål), återförsälja eller på annat sätt överlåta Biljetterna utan föregående skriftligt medgivande av UEFA och SvFF Sökande försäkrar att både de själva och deras Gäster är införstådda med och kommer att efterleva dessa Allmänna Villkor Varje Biljettinnehavare är införstådd med att alla personer som säljer eller på annat sätt förfogar över Biljetterna utan uttryckligt godkännande från UEFA och SvFF kommer att anmälas till myndigheterna Sökande är, genom insändandet av sin ansökan, införstådd med att Biljetterna utställs med förbehåll för de lokala lagar, regelverk eller regler som kan gälla för den Arena där Matchen spelas. E. SÄKERHET OCH SKYDD 7. Uppträdande i Arenan 7.1. För att upprätthålla säkerheten ska alla personer som bevistar en Match på begäran av polis, funktionär, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer vid varje tidpunkt samarbeta (om så begärs) genom att: a. för kontroll överlämna giltig Biljett och ID-handling med foto; b. medge kontroller, kroppsvisitationer och lämna ifrån sig förbjudna föremål; och c. följa de instruktioner och riktlinjer som meddelas av all sådan personal Ingen person släpps in i Arenan om denne är påverkad, eller om denne innehar, använder, medför eller försöker smuggla in exempelvis något av följande föremål: a. alla slags vapen eller föremål som kan användas som vapen; b. alla föremål, material eller substanser som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller den allmänna ordningen eller som kan störa Matchen eller orsaka person- eller sakskada; c. alla slags projektiler, såsom bultar, trä- eller metallstycken, sten, glas, burkar, flaskor (oavsett om de är fyllda med brännbara vätskor) samt förbjudna behållare som innehåller eller kan innehålla vätska och som, om de kastas, skulle kunna orsaka personskada; d. brännbara eller explosiva ämnen, vätskor och gaser, fyrverkerier eller bloss av alla slag; e. alkoholhaltiga drycker, mediciner, narkotika, stimulantia eller liknande substanser; f. banderoller eller andra skyltar med stötande, kränkande, provokativa, politiska, rasistiska eller sekteristiska texter eller budskap, eller reklammaterial/material för kommersiella ändamål; g. flaggor, flaggstänger, banér, märken, huvudbonader, uppblåsbara föremål eller symboler som kan störa ordningen, hota säkerheten eller skymma sikten för andra åskådare;

5 h. djur - utom ledarhundar (efter godkännande i förväg från SvFF); i. alla slags föremål och material för reklamsyfte eller kommersiellt ändamål, såsom exempelvis dokument, flygblad, broschyrer, utstyrslar, märken, skyltar, symboler, banderoller eller liknande; eller j. andra föremål som upptäcks av polis, funktionärer, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer och som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende När en åskådare befinner sig inne i Arenan får denne inte: a. kasta, slänga, skjuta eller tända eld på något föremål; b. uppföra sig störande eller våldsamt eller på något sätt uppmana till våld, rasism, sekterism eller främlingsfientlighet på ett sätt som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende; c. ge uttryck för nationalistiska, politiska, religiösa, etniska och/eller rasistiska idéer eller åsikter; d. framkalla fara för sin egen eller för annan persons liv eller säkerhet eller i något avseende skada någon annan person; e. klättra upp i belysningsmaster, stängsel eller på tak, avbytarbänkar och andra anordningar och byggnader eller stå på sätena; f. vid någon tidpunkt stå på planen eller någon plats runt planen; g. stå upp på Arenans sittplatssektioner; h. röka inom Arenan; i. flytta från en sektion till en annan, om detta inte är tillåtet; j. vid någon tidpunkt orsaka person- eller sakskada; eller k. stanna kvar i Arenan längre än Matchen pågår eller omedelbart efter Matchen uppehålla sig i, blockera eller på annat sätt använda område som är avsett att användas vid eventuell fara, som till exempel nödutgångar, ingångar, trappor, trappavsatser etc. F. ÖVRIGT 8. Kommersiella aktiviteter 8.1. Biljetter får inte användas för kommersiellt ändamål såsom exempelvis reklam, marknadsföring, vinst i tävling eller utlottning eller som del i representations- eller paketresa (som till exempel kombinerar flyg, hotell och Biljetter) utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA och SvFF Ingen person får bedriva reklamaktiviteter eller andra kommersiella aktiviteter i Arenan, inklusive utsändning av matchresultat, statistik eller andra uppgifter, utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA Det är förbjudet för personer som uppehåller sig i Arenan att använda eller inneha varor i kommersiellt syfte eller reklamsyfte liksom att utbjuda, sälja eller inneha varor i försäljningssyfte, såsom exempelvis drycker, mat, souvenirer, Biljetter, kläder, reklamartiklar och/eller andra kommersiella varor. Alla sådana varor får tas bort eller tillfälligt konfiskeras av polis och/eller funktionärer och/eller andra behöriga personer. 9. Inspelning av ljud och bild 9.1. Alla personer som bevistar en Match är införstådda med att deras bild och ljudet av deras röst utan ersättning får användas i direktsänd eller inspelad video eller annan utsändning av rörliga bilder, stillbilder eller annan existerande och/eller framtida mediateknik Personer som bevistar en Match får inte inspela och/eller utsända ljud, bild och/eller skildring av Arenan eller Matchen (eller resultat och/eller statistik från Matchen) annat än för privat bruk. Således är det strängt förbjudet att genom internet, radio, television eller annat nu existerande och/eller framtida medium, helt eller delvis, sprida ljud, bild, skildring, resultat eller statistik från Matchen eller att medverka till att sådana aktiviteter bedrivs av andra personer. 10. Brott mot Allmänna Villkor och Regelverk Biljettinnehavare som uppför sig i strid mot de Allmänna Villkoren eller vars Biljetter inte har

6 anskaffats i enlighet med de Allmänna Villkoren kommer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Biljettinnehavare är skyldig att på begäran redogöra för hur, var och från vem de förvärvat sina Biljetter UEFA och SvFF förbehåller sig alla rättigheter enligt lag. 11. Obehöriga Åskådare Personer som ålagts tillträdesförbud vid fotbollsmatcher av behörig myndighet eller idrottsorgan får inte ansöka om eller köpa Biljetter. Om denna situation ändå skulle uppstå kommer sådana personer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Rätten till ytterligare sanktioner förbehålles. 12. Ersättning Sökande och deras Gäster ansvarar för användningen av alla Biljetter de tilldelats och förbinder sig att ersätta UEFA och SvFF och hålla dessa skadeslösa för alla skador och skadeståndsanspråk som uppkommer i samband med, till följd av eller genom avtalsbrott mot Allmänna Villkor och Regelverk. 13. Skydd av personuppgifter Sökande är införstådda med att de personuppgifter som lämnats av dem i Ansökningsformuläret registreras, lagras och används av SvFF och dennes Ombud. Sökande som köper Biljetter samtycker till att deras personuppgifter behandlas för att organisera och genomföra Matchen (särskilt med avseende på Biljettförsäljning och/eller eventuella säkerhetsåtgärder). 14. Oförutsedda Händelser SvFF och UEFA förbehåller sig rätten att ändra tid, datum och plats för Matcherna på grund av oförutsedda extraordinära händelser: force majeure och/eller säkerhetsskäl eller andra beslut som fattas av behörig myndighet och som påverkar någon av de Matcher som spelas i Arenorna Om någon Match inställs, flyttas, uppskjuts eller omspelas är Sökande bunden av de allmänna villkor som i vederbörlig ordning fastställts av SvFF och UEFA för återbetalning för Biljetter som köpts av Sökande, dock under förutsättning att återbetalning endast görs till Sökande och inte till deras Gäster och endast med det nominella beloppet för varje Biljett som köpts av sådan Sökande. 15. Enskild bestämmelses ogiltighet och Ändringar Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren skulle befinnas ogiltig, utan verkan eller icke verkställbar av behörig domstol eller annan myndighet ska återstående bestämmelser i de Allmänna Villkoren förbli gällande som om sådan ogiltig, verkningslös eller icke verkställbar bestämmelse inte funnits Inom de gränser som anges i lag förbehåller sig UEFA och SvFF en absolut rätt att från tid till annan ändra de Allmänna Villkoren för att säkerställa ett lämpligt och säkert genomförande av Matcherna i Arenorna. Sökande kommer att underrättas om sådana ändringar om de i väsentligt avseende påverkar Sökandes rättigheter som konsument. Uppdaterade versioner ska hållas tillgängliga på Biljettportalen och kan på begäran erhållas från SvFF under den adress som anges i Artikel Språkversioner Dessa Allmänna Villkor har upprättats på engelska och översatts till svenska. Vid avvikelse mellan det engelska originalet och den översatta texten ska den engelska texten äga företräde.

7 17. Tillämplig lag och Forum De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige. UEFA och SvFF förbehåller sig dock rätten att väcka talan vid behörig domstol i svarandens hemort. 18. Information Alla förfrågningar besvaras av de kundserviceombud som utsetts av SvFF för biljettförsäljningen till UEFA Dam-EM 2013: Per telefon av Ticnet AB (personal som talar engelska och svenska). Inom Sverige: Från utlandet: +46 (0) Arbetstider: måndag till fredag För all övrig information hänvisas till

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN

ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN Välkommen till Illusionen! Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder,

Läs mer

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP

HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP HEIDELBERG SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV WEBBPLATS/ON-LINE SHOP Vi ber er läsa igenom dessa allmänna villkor noggrant innan ni använder denna webbplats. Om ni inte godkänner dessa allmänna

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR GROUPONS VOUCHERS SVERIGE 1. Allmän information 1.1 Dessa Försäljningsvillkor gäller för varje Voucher ni köper från Groupon. 1.2 Groupon avser Groupon AB, ett företag registrerat

Läs mer

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com

För mer information eller svar på frågor kring tävlingen, skicka e-post till nordic@chiquita.com Regler och villkor Vinn en bananbåt från Chiquita (Sverige) ARTIKEL 1: Kampanjregler I dessa regler och villkor (härefter Regler och Villkor ) beskrivs de officiella reglerna för tävlingen Vinn en bananbåt

Läs mer

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser:

Genom att delta i tävlingen samtycker alla deltagare automatiskt till följande bestämmelser: Deltagandevillkor Zalando SE (hädanefter "Zalando"), Tamara-Danz-Str. 1, 10243 Berlin, Tyskland, är ett tyskt företag registrerat vid tingsrätten i Berlin (Charlottenburg) med registreringsnummer HRB 158855B

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER

PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER 1. ALLMÄNT PALAVER VILLKOR FÖR GÄSTER Dessa villkor (nedan dessa villkor eller villkoren ) gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss

Läs mer

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen

2.3 För att ditt medlemskap skall beviljas måste du vara över 18 år och vara registrerad kund på Webbplatsen ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SVENSKA SPELS MEDLEMSTJÄNSTER 1. ALLMÄNT 1.1 Detta avtal fastställer villkoren ( Allmänna Villkor ) för AB Svenska Spels ( Svenska Spel ) tillhandahållande av interaktiva tjänster

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna.

Officiella tävlingsregler Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Inget köp krävs för att delta eller vinna. Anmäl dig till konventet nu, vinn STORT Tävlingsperiod: 28 mars till 23 juni Fördelarna med att delta i vårt 20-åriga jubileumskonvent består inte bara av oöverträffad utbildning och oförglömliga upplevelser,

Läs mer

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT.

Ändring av priset för Tjänsten meddelas Kunden till den e-mailadress Kunden anmält till Trust-IT. 1. Avtalet och parterna 1.1 Om Tjänsten, 556538-4699 (Trust-IT), tillhandahåller en webbaserad tjänst som heter TimeOrganizer (Tjänsten). Det är en tidsrapporteringstjänst med GPSpositionering för både

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE.

ANVÄNDARVILLKOR. 1. GODKÄNNANDE. Senaste revision 2012-09-01 ANVÄNDARVILLKOR. Sport3x med webbadress www.sport3x.se 1. GODKÄNNANDE. 1.1 Sport3x administrerar Webbsida ("Sport3x") med adress www.sport3x.se och den tjänst som där tillhandahålls

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Januari 2012 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 519 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det

Läs mer

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket

Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket Villkor för användande av Postens funktion spåra brev och paket 1 Allmänt 1.1 Posten AB (publ), nedan kallat Posten, erbjuder företag och privatpersoner att ladda ner och använda Postens datorprogram med

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare

ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare ANVÄNDARVILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY för köpare och säljare 1. Allmänna villkor 2. Medlemskap 3. Personuppgifter 4. Immateriella rättigheter 5. Ansvarsfrihet 6. Cookies 7. Budgivning och köp 8. Kostnader

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016

Användarvillkor. LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 LoungeKey Användarvillkor Från den 8 april 2016 Användarvillkor 1. LoungeKey är ett program som ger tillträde till flygplatslounger med hjälp av ett behörigt betalkort, lojalitetskort, elektroniskt pass

Läs mer

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING

Snälltåget. Allmänna villkor för tågresor 2 DEFINITIONER 1 INLEDNING 1 INLEDNING Resenärens och Snälltågets skyldigheter och rättigheter regleras i järnvägstrafiklagen (1985:192, i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) 1371/2007 om rättigheter och skyldighet för

Läs mer

V I L L KOR. Sida 1 av 5

V I L L KOR. Sida 1 av 5 V I L L KOR S E P A C O R E D I R E C T D E B E T, f ö r B e t a l a r e ( n e d a n k a l l a t S D D C o r e ) f ö r K o n s u m e n t / I c k e - k o n s u m e n t Sida 1 av 5 Villkor för SDD Core utgörs

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats

Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats 22 FS 2008:15 Utkom från trycket den 22 februari 2008 Länsstyrelsen i Västernorrlands län föreskrifter; Ordningsföreskrifter för Sundsvall Härnösand flygplats beslutade den 19 februari 2008. (Dnr 213-17318-07)

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013

Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 Allmänna Villkor Punkt 1-17 Publicerad 1 April 2012 Uppdaterad 7 Januari 2013 Uppdaterad 1 Mars 2013 Punkt Punkt 18 Publicerad 1 Augusti 2013 ALLMÄNNA VILLKOR för Juristuppdrag hos RiVe Juridiska Byrå

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA

VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA VÄLKOMMEN TILL RÅSUNDA Välkommen till Råsunda Stadion! I den här guiden finns information och svar på en del vanliga frågor inför ett besök på något av våra evenemang här. Vägbeskrivning...3 Goda råd...3-4

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING

Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING Allmänna villkor för Arbetsgivare vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb FÖRSÄKRING v 1.1 maj 2012 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkrings aktiebolag,

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E).

Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). KRAVSPECIFIKATION ARENAN (SÄKERHET) Arena: Förening: Datum: Närvarande: Om inget annat anges gäller kriteriet både Allsvenskan och Superettan. Svenska Elitlicenskriterier är markerade med (E). 1. Arenacertifiering

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor

AMERICAN EXPRESS. Webbplats för affärspartners regler och villkor AMERICAN EXPRESS Webbplats för affärspartners regler och villkor Webbplatsen för affärspartners tillhandahålls av American Express Payment Services Limited (här även kallat "American Express", "vår/t",

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet

Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Allmänna avtalsvillkor för anslutning till HoforsNet Parter HoforsNet Hofors Elverk AB, Box 153, 813 23 HOFORS 556425 7441 Namn : Adress: Postadress: Org.nr /Personnummer: 1 Tillämpningsområde Dessa villkor

Läs mer

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB

Villkor och krav för. MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av. INTERTEK Semko AB Villkor och krav för MedTech info-tjänsterna som tillhandahålls av INTERTEK Semko AB 17 september 2009 1 Artikel I. DEFINITIONER 1.1 Inom ramen för detta Avtal ska följande ord och uttryck ha den betydelse

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING

AVTAL FÖR AUKTORISERING AV MOTTAGNING LS xxxxx Sid 1 (5) Mellan 1. Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom Hälso- och sjukvårdsnämnden ( Beställaren ); och 2. [**], organisationsnummer [**] ( Vårdgivaren ), har slutits

Läs mer

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb

Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Sida: 0 av 5 Licens för användning av Arbetsförmedlingens API för lediga jobb Version 1.0 Sida: 1 av 5 Innehållsförteckning Bakgrund... 2 1. Licens... 2 2. Immateriella rättigheter... 2 3. Personuppgiftsbehandling...

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan).

2.1 Fastighet Med Fastighet avses fast egendom som angivits i Avtalet (definierat nedan). 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller när du som husägare ( Fastighetsägaren ) tecknar avtal med Satellithuset i limmared ab, org nr 556180-4583, med adress Fabriksgatan 2, 51442 Limmared,

Läs mer

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län

Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län 1(5) Tjänstekoncessionskontrakt vårdval Landstinget i Jönköpings län Landstinget i Jönköpings län har huvudansvaret för all offentlig och privat bedriven hälso- och sjukvård i Jönköpings län, vilket även

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Kenzan Tours AB s resevillkor

Kenzan Tours AB s resevillkor Kenzan Tours AB s resevillkor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR

PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR PRENUMERATION LOTTO MED JOKER KUNDVILLKOR S. 1/6 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Förutsättningar för att bli prenumerant... 3 3 Avtal om Prenumeration... 3 4 Betalning via autogiro... 3 5 Upphörande

Läs mer

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling )

Villkor och bestämmelser för Sverige. LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Villkor och bestämmelser för Sverige LEGO Batman 3: Beyond Gotham Facebook-tävling: 'Dela karaktärskort' ( Tävling ) Genom att delta i tävlingen godtar och samtycker varje deltagare (enligt definitionen

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan

Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan Ungerska Fotbollsförbundets ordningsregler på arenan 1. Genom att köpa biljett eller säsongskort, eller genom att registrera sig för inträde accepterar deltagaren ordnigsreglerna som gäller på arenan.

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser

Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Villkor och bestämmelser Lojalitetsprogram för registrerade partners (LPRP) Villkor och bestämmelser Genom att delta i lojalitetsprogrammet för registrerade partners ( LPRP ), samtycker Partnern till att

Läs mer

Användarvillkor för Folkets Väder

Användarvillkor för Folkets Väder Användarvillkor för Folkets Väder Avtalsparter m.m. 1. Dessa användarvillkor gäller mellan Folkets Väder AB, (nedan kallad FV ) och den person (nedan kallad Användaren ) som använder FV:s internetbaserade

Läs mer

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR

LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR LANTMÄNNENS ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR FÖR VAROR Dessa villkor utgör en integrerad del av avtalet. Hänvisningar till avtalet omfattar också dessa villkor. 1 Definitioner I dessa allmänna villkor gäller följande

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande

Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal [ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande Detta personuppgiftsbiträdesbiträdesavtal Biträdesavtal[ååmmdd] mellan: [**.], reg. no. [**], med addressen [**] (i det följande [**], reg. no. [**],med addressen [**] (i det följande Leverantören samt

Läs mer

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo).

Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). Unionens personförsäkringar 2017 Gruppavtal nr 1005 ANSÖKAN: Studentmedlem FYLL I: 1. Personer Uppgifter om dig och den person du vill medförsäkra (make/maka/sambo). 2. Försäkring 3. Intygande 4. Betala

Läs mer

Regler för tävlingen Resa för 0 kr

Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1 Allmänna föreskrifter Regler för tävlingen Resa för 0 kr 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, som ligger på gatan Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i nationella domstolsregistret

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

AFA Försäkrings kundwebb

AFA Försäkrings kundwebb v 1.02 augusti 2011 Allmänna villkor för Privatpersoner vid nyttjande av AFA Försäkrings kundwebb 1. Bakgrund 1.1 AFA Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen AFA Sjukförsäkringsaktiebolag, AFA

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar

Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds. Representationsbestämmelser Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Svenska Fotbollförbundets & Upplands Fotbollförbunds Representationsbestämmelser 2017 Kapitel 5 - Registreringshantering av övergångar Representationsbestämmelser år 2017 Genom förevarande bestämmelser

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken "Delta".

OFFICIELLA REGLER. 4. Gå in på hemsidan www.laroche-posay.se/100familjer och klicka på länken Delta. OFFICIELLA REGLER 1. LIPIKAR FAMILJER-prorammet administreras av La Roche-Posay, en enhet inom L Oréal Sverige AB. Programmet är öppet för personer bosatta i Sverige och pågår från 01.10.2014 kl. 00:01

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KONSULTUPPDRAG Mellan (nedan kallad Uppdragsgivaren), org nr.. med adress och (nedan kallad Konsulten), org nr... med adress.. har denna dag träffats följande avtal: 1 Uppdragets

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar:

Företag erbjuds att, enligt gällande prislista, få ökad exponering bland bostadsrättsföreningar: Villkor och regler för tjänsteleverantörer För att Brfofferter.se ska kunna erbjuda den bästa möjliga tjänsten, så har vi nedan angett villkor och regler som alla användare av tjänsten måste följa. Nedan

Läs mer

Gårdsauktion 2015-02-26

Gårdsauktion 2015-02-26 Gårdsauktion 2015-02-26 Hos Anders Samuelsson & Yvonne Brandt Stora Gåra 1 585 97 Linköping 10 dräktiga kvigor 9 yngre kvigor och 13 stutar Villkor för auktioner anordnade av SAJAB AB A Allmänt A1 Vid

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa.

Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Villkor för avtal mellan resenär och 0-summit, High Mountain Adventures, gällande paketresa. Med paketresa menas ett arrangemang som utformats innan avtal ingår och som består av inkvartering och transport

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR

ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR ALLMÄNNA RESEVILLKOR FÖR PAKETRESOR Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer