A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013"

Transkript

1 A. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV BILJETTER TILL SLUTSPELET I UEFA EUROPEAN WOMEN S CHAMPIONSHIP 2011/2013 INLEDNING 1. Omfattning Nedanstående Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter till slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 ("Allmänna Villkor") har utformats för att skapa en rättvis, korrekt och effektiv process för köp och användning av Biljetter till UEFA Dam-EM Försäljning och användning av Biljetterna omfattas av följande Allmänna Villkor samt andra eventuellt tillämpliga lagar eller regelverk (enligt definition under punkten "Regelverk" nedan) för tillträde till och användning av Arenorna för UEFA Dam-EM Definitioner Ansökningsformulär Arena Biljett Biljettinnehavare Biljettportal Gäst betyder det dokument som en Sökande skickar in online för att ansöka om Biljetter. betyder samtliga lokaler i och i anslutning till de arenor där Matcherna spelas, inklusive alla områden till vilka det krävs en Biljett för att få tillträde och den omedelbara omgivningen till sådana områden. betyder en biljett som ger rätt till inträde till UEFA Dam-EM 2013 enligt vad som anges på Biljetten. betyder varje fysisk person som innehar en Biljett. betyder den plattform på vilken Sökande kan ansöka om Biljetter på adressen / betyder sådan fysisk person för vars räkning Sökande ansöker om Biljetter (eller till vilken han får överlåta sådana Biljetter) enligt dessa Allmänna Villkor. Match betyder en match under slutspelet i UEFA Dam-EM Ombud betyder varje ombud för Ticnet AB, Sankt Eriksgatan 60, Box 6639, Stockholm. Regelverk SvFF Sökande UEFA UEFA Dam-EM 2013 betyder bland annat följande: svenska lagar och författningar, regelverk för arena, och/eller UEFA:s och SvFF:s stadgar och regelverk. betyder Svenska Fotbollförbundet, med registrerad adress på Evenemangsgatan 31 A, Solna, ansvarig arrangör förr UEFA Dam-EM 2013 i Sverige. betyder varje fysisk person med rättskapacitet att ansöka om Biljett till UEFA Dam-EM 2013 i enlighet med dessa Allmänna Villkor för försäljning av Biljetter. UEFA betyder Union des associations européennes de football, med adress Route de Genève 46, 1260 Nyon 2, Schweiz. betyder slutspelet i UEFA European Women s Championship 2011/2013 som hålls i Sverige den 10 till 28 juli 2013.

2 B. BILJETTFÖRSÄLJNING 3. Köp av Biljetter 3.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn. I mån av tillgång kan Biljetter köpas genom följande distributionskanaler: a. Online via Biljettportalen från den 14 februari 2013 fram till avspark i den valda Matchen. Ansökningar gjorda utanför denna tidsperiod kommer inte att behandlas. Endast Ansökningsformulär som är fullständigt ifyllda av Sökanden kommer att behandlas. Felaktigt ifyllt Ansökningsformulär medför att ansökningen avvisas. b. Genom Ombud från den 14 februari 2013 till dagen för Finalen. Mer information om platser och öppettider finns på Biljettportalen. c. Från biljettkontoren vid respektive Arena. Mer information om adresser och öppettider för respektive Arena finns på Varje Sökande får ansöka om högst sex (6) Biljetter per Match inom en (1) priskategori. Ansökningar som överstiger detta antal är ogiltiga och kommer att avvisas. Om en Sökande skickar in fler än en ansökan kommer de inte att godkännas. UEFA, SvFF och deras ombud förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ogiltigförklara eller avvisa en ansökan. Falska ansökningar kan bli föremål för civilrättsliga och straffrättsliga åtgärder. Större grupper som vill gå på en Match ska kontakta SvFF direkt Sökande är införstådda med att de inte kan garanteras platser i samma sektion av Arenan Varken UEFA eller SvFF ansvarar för skada som uppkommer till följd av att Sökande matat in felaktiga uppgifter, tekniskt fel på internet, fel i hårdvara eller mjukvara, eller att ansökan försvinner, är ofullständig eller oläslig (om inte skadan vållats genom försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF) Vid insändande av Ansökningsformulär och/eller vid köp av Biljetter genom Ombud eller på biljettkontor vid Arena ska Sökande granska de Allmänna Villkoren som finns på och kommer att finnas tillgängliga hos Ombuden och på Arenornas biljettkontor. Varje person som köper Biljetter är bunden av och förbinder sig att följa de Allmänna Villkoren för försäljning av Biljetter UEFA och/eller SvFF fastställer priser för Biljetterna och får efter eget gottfinnande anordna försäljningskampanjer. C. TILLDELNING, BETALNING OCH LEVERANS AV BILJETTER 4. Tilldelning av Biljetter 4.1. Biljetter tilldelas enligt principen först till kvarn och endast i mån av tillgång. Vid försäljning online via Biljettportalen kommer en godkänd Ansökan omgående att bekräftas och en bekräftelse kommer efter godkänd betalning att sändas till den Sökande med e-post Ett begränsat antal Biljetter till rullstolsplatser kommer att finnas för personer som på grund av en funktionsnedsättning inte kan bevista en Match utan rullstol. Dessutom kommer en gratis Biljett att tillhandahållas för en medföljande person som bevistar Matchen tillsammans med den rullstolsburne. Antalet platser och dessas placering beror på varje Arenas utformning. Dessa Biljetter måste köpas genom Biljettportalen. 5. Betalning och leverans av Biljetter 5.1. Betalning för Biljetter som köps via Biljettportalen kan endast ske med ett giltigt kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen), eller genom internetbank, fram till avspark i den valda Matchen.

3 5.2. Biljettköp vid Arena och hos Ombud kan betalas med kreditkort (detaljerad information om vilka kreditkort som accepteras finns på Biljettportalen) Alla betalningar görs i svenska kronor (SEK). Totalbeloppet ska inkludera mervärdesskatt (moms) och eventuellt gällande leveransavgifter och/eller administrativa avgifter. Kostnaderna för dessa ska tydligt anges vid behandlingen av varje ansökan Det måste finnas tillräckligt med pengar på kontot för att betala Biljetterna. Om det inte finns täckning för hela biljettkostnaden har UEFA och SvFF rätt att makulera tilldelade Biljetter och tilldela dem till annan Sökande Alla köp blir bindande när betalning mottagits. Biljettinnehavare får inte återlämna eller byta ut betalda Biljetter utan föregående skriftligt medgivande av SvFF Om en Sökande önskar leverans via post och detta ryms inom tidsramarna, skickas Biljetterna inom tre till fem (3-5) arbetsdagar med expressförsändelse till den leveransadress som Sökanden uppgivit i det Ansökningsformulär som insänts till UEFA och SvFF via Biljettportalen Om en Sökande önskar hämta ut Biljetterna vid Arenan eller hos ett Ombud gäller e- postbekräftelsen som kvitto på betalning av Biljetten. E-postmeddelandet ska skrivas ut och uppvisas tillsammans med giltig ID-handling med foto av godkänd Sökande eller någon av dennes Gäster på Arenans biljettkontor eller hos Ombud för utbyte mot de förbetalda Biljetterna. Biljetter kan avhämtas på respektive Arenas biljettkontor eller hos Ombud av Sökanden eller dennes Gäster från inköpsdagen fram till en timma före avspark på Matchdagen Dubbletter av Biljetter utfärdas inte under några omständigheter. Inte i något fall ansvarar UEFA eller SvFF för förlorade Biljetter eller för försenad leverans som orsakats av störning eller avbrott i postgången eller av att ofullständiga eller felaktiga personuppgifter eller adresser uppgivits i Ansökningsformuläret, eller som inte är hänförlig till försummelse eller grov vårdslöshet av UEFA eller SvFF På begäran ska Sökande uppge namn, pass- eller personnummer och adress för sig själv och för eventuella Gäster. Sökande ansvarar fullständigt och ovillkorligen för att deras Gäster är införstådda med, samtycker till och kommer att följa dessa Allmänna Villkor och andra tillämpliga lagar och regelverk. D. ANVÄNDNING AV BILJETTER 6. Inträde 6.1. Inträde till Arenan medges endast mot uppvisande av en hel och giltig Biljett för varje person och att identiteten, på begäran, kan styrkas genom ID-handling med foto och giltig underskrift. Biljettinnehavare som lämnar Arenan släpps inte in igen Barn (0 till 14 år) som bevistar UEFA Dam-EM 2013 måste ha sällskap av vuxen över arton (18) år och måste ha en egen giltig Biljett till Matchen Så långt det är tillåtet enligt gällande lag friskriver sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och ombud) från ansvar för varje förlust, personskada eller annan skada som, oavsett orsak, drabbar Biljettinnehavare. Innehav av en Biljett utgör ett ovillkorligt godkännande från Biljettinnehavarens sida av de Allmänna Villkoren och medför en skyldighet för Biljettinnehavaren att respektera och följa dessa. Vid brott mot de Allmänna Villkoren från Biljettinnehavarens sida, förbehåller sig UEFA och SvFF (inklusive deras respektive representanter och agenter), rätten att makulera Biljettinnehavarens Biljetter och behålla den betalning som mottagits för dessa Inträde till Arenan kommer att vägras alla personer som är påtagligt påverkade av alkohol, narkotika eller annan substans som påverkar deras uppträdande, samt alla personer som uppträder eller kan befaras uppträda våldsamt, farligt eller störa den allmänna ordningen.

4 Om sådana personer ändå lyckas ta sig in i Arenan kommer de att avvisas. I sådana fall utgår ingen återbetalning eller ersättning. Biljettinnehavare samtycker till att underkasta sig kontroller och undersökningar enligt de instruktioner som meddelas av säkerhetspersonalen och enligt tillämplig lag Både UEFA och SvFF har rätt att kräva strikt efterlevnad av de Allmänna Villkoren och Regelverken. Alla Biljetter förblir UEFA:s egendom och får inte överlåtas, med undantag för vad som anges i Artikel 6.7. Vid brott mot de Allmänna Villkoren blir Biljetterna ogiltiga. Inträde till Arenan kommer att vägras alla Biljettinnehavare som bryter mot de Allmänna Villkoren och Biljetterna ska på begäran av UEFA eller SvFF (eller någon av deras behöriga representanter som är närvarande i Arenan) överlämnas till SvFF Sökande ska köpa Biljetter uteslutande för sitt eget, eller i förekommande fall, för sina Gästers personliga bruk. Varje annan användning är förbjuden. Köpare får inte köpa Biljetter som ombud för en annan person Sökande ska behålla en (1) Biljett för sitt eget personliga bruk och överlåta de återstående Biljetterna till sina Gäster för deras personliga bruk, dock under förutsättning att överlåtelsen sker till ett pris som inte överstiger Biljetternas nominella plus en proportionell andel av de administrativa avgifter som anges i de Allmänna Villkoren. Med undantag för vad som stadgas i föregående mening får Biljettinnehavare inte sälja, utbjuda till försäljning, utauktionera (för sig eller tillsammans med andra föremål), återförsälja eller på annat sätt överlåta Biljetterna utan föregående skriftligt medgivande av UEFA och SvFF Sökande försäkrar att både de själva och deras Gäster är införstådda med och kommer att efterleva dessa Allmänna Villkor Varje Biljettinnehavare är införstådd med att alla personer som säljer eller på annat sätt förfogar över Biljetterna utan uttryckligt godkännande från UEFA och SvFF kommer att anmälas till myndigheterna Sökande är, genom insändandet av sin ansökan, införstådd med att Biljetterna utställs med förbehåll för de lokala lagar, regelverk eller regler som kan gälla för den Arena där Matchen spelas. E. SÄKERHET OCH SKYDD 7. Uppträdande i Arenan 7.1. För att upprätthålla säkerheten ska alla personer som bevistar en Match på begäran av polis, funktionär, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer vid varje tidpunkt samarbeta (om så begärs) genom att: a. för kontroll överlämna giltig Biljett och ID-handling med foto; b. medge kontroller, kroppsvisitationer och lämna ifrån sig förbjudna föremål; och c. följa de instruktioner och riktlinjer som meddelas av all sådan personal Ingen person släpps in i Arenan om denne är påverkad, eller om denne innehar, använder, medför eller försöker smuggla in exempelvis något av följande föremål: a. alla slags vapen eller föremål som kan användas som vapen; b. alla föremål, material eller substanser som kan utgöra ett hot mot säkerheten eller den allmänna ordningen eller som kan störa Matchen eller orsaka person- eller sakskada; c. alla slags projektiler, såsom bultar, trä- eller metallstycken, sten, glas, burkar, flaskor (oavsett om de är fyllda med brännbara vätskor) samt förbjudna behållare som innehåller eller kan innehålla vätska och som, om de kastas, skulle kunna orsaka personskada; d. brännbara eller explosiva ämnen, vätskor och gaser, fyrverkerier eller bloss av alla slag; e. alkoholhaltiga drycker, mediciner, narkotika, stimulantia eller liknande substanser; f. banderoller eller andra skyltar med stötande, kränkande, provokativa, politiska, rasistiska eller sekteristiska texter eller budskap, eller reklammaterial/material för kommersiella ändamål; g. flaggor, flaggstänger, banér, märken, huvudbonader, uppblåsbara föremål eller symboler som kan störa ordningen, hota säkerheten eller skymma sikten för andra åskådare;

5 h. djur - utom ledarhundar (efter godkännande i förväg från SvFF); i. alla slags föremål och material för reklamsyfte eller kommersiellt ändamål, såsom exempelvis dokument, flygblad, broschyrer, utstyrslar, märken, skyltar, symboler, banderoller eller liknande; eller j. andra föremål som upptäcks av polis, funktionärer, säkerhetspersonal och/eller andra behöriga personer och som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende När en åskådare befinner sig inne i Arenan får denne inte: a. kasta, slänga, skjuta eller tända eld på något föremål; b. uppföra sig störande eller våldsamt eller på något sätt uppmana till våld, rasism, sekterism eller främlingsfientlighet på ett sätt som kan påverka säkerheten, folkhälsan, den allmänna ordningen och/eller UEFA:s eller SvFF:s anseende; c. ge uttryck för nationalistiska, politiska, religiösa, etniska och/eller rasistiska idéer eller åsikter; d. framkalla fara för sin egen eller för annan persons liv eller säkerhet eller i något avseende skada någon annan person; e. klättra upp i belysningsmaster, stängsel eller på tak, avbytarbänkar och andra anordningar och byggnader eller stå på sätena; f. vid någon tidpunkt stå på planen eller någon plats runt planen; g. stå upp på Arenans sittplatssektioner; h. röka inom Arenan; i. flytta från en sektion till en annan, om detta inte är tillåtet; j. vid någon tidpunkt orsaka person- eller sakskada; eller k. stanna kvar i Arenan längre än Matchen pågår eller omedelbart efter Matchen uppehålla sig i, blockera eller på annat sätt använda område som är avsett att användas vid eventuell fara, som till exempel nödutgångar, ingångar, trappor, trappavsatser etc. F. ÖVRIGT 8. Kommersiella aktiviteter 8.1. Biljetter får inte användas för kommersiellt ändamål såsom exempelvis reklam, marknadsföring, vinst i tävling eller utlottning eller som del i representations- eller paketresa (som till exempel kombinerar flyg, hotell och Biljetter) utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA och SvFF Ingen person får bedriva reklamaktiviteter eller andra kommersiella aktiviteter i Arenan, inklusive utsändning av matchresultat, statistik eller andra uppgifter, utan föregående skriftligt tillstånd av UEFA Det är förbjudet för personer som uppehåller sig i Arenan att använda eller inneha varor i kommersiellt syfte eller reklamsyfte liksom att utbjuda, sälja eller inneha varor i försäljningssyfte, såsom exempelvis drycker, mat, souvenirer, Biljetter, kläder, reklamartiklar och/eller andra kommersiella varor. Alla sådana varor får tas bort eller tillfälligt konfiskeras av polis och/eller funktionärer och/eller andra behöriga personer. 9. Inspelning av ljud och bild 9.1. Alla personer som bevistar en Match är införstådda med att deras bild och ljudet av deras röst utan ersättning får användas i direktsänd eller inspelad video eller annan utsändning av rörliga bilder, stillbilder eller annan existerande och/eller framtida mediateknik Personer som bevistar en Match får inte inspela och/eller utsända ljud, bild och/eller skildring av Arenan eller Matchen (eller resultat och/eller statistik från Matchen) annat än för privat bruk. Således är det strängt förbjudet att genom internet, radio, television eller annat nu existerande och/eller framtida medium, helt eller delvis, sprida ljud, bild, skildring, resultat eller statistik från Matchen eller att medverka till att sådana aktiviteter bedrivs av andra personer. 10. Brott mot Allmänna Villkor och Regelverk Biljettinnehavare som uppför sig i strid mot de Allmänna Villkoren eller vars Biljetter inte har

6 anskaffats i enlighet med de Allmänna Villkoren kommer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Biljettinnehavare är skyldig att på begäran redogöra för hur, var och från vem de förvärvat sina Biljetter UEFA och SvFF förbehåller sig alla rättigheter enligt lag. 11. Obehöriga Åskådare Personer som ålagts tillträdesförbud vid fotbollsmatcher av behörig myndighet eller idrottsorgan får inte ansöka om eller köpa Biljetter. Om denna situation ändå skulle uppstå kommer sådana personer att vägras inträde till Arenan eller avvisas från Arenan utan rätt till återbetalning och de aktuella Biljetterna makuleras. Rätten till ytterligare sanktioner förbehålles. 12. Ersättning Sökande och deras Gäster ansvarar för användningen av alla Biljetter de tilldelats och förbinder sig att ersätta UEFA och SvFF och hålla dessa skadeslösa för alla skador och skadeståndsanspråk som uppkommer i samband med, till följd av eller genom avtalsbrott mot Allmänna Villkor och Regelverk. 13. Skydd av personuppgifter Sökande är införstådda med att de personuppgifter som lämnats av dem i Ansökningsformuläret registreras, lagras och används av SvFF och dennes Ombud. Sökande som köper Biljetter samtycker till att deras personuppgifter behandlas för att organisera och genomföra Matchen (särskilt med avseende på Biljettförsäljning och/eller eventuella säkerhetsåtgärder). 14. Oförutsedda Händelser SvFF och UEFA förbehåller sig rätten att ändra tid, datum och plats för Matcherna på grund av oförutsedda extraordinära händelser: force majeure och/eller säkerhetsskäl eller andra beslut som fattas av behörig myndighet och som påverkar någon av de Matcher som spelas i Arenorna Om någon Match inställs, flyttas, uppskjuts eller omspelas är Sökande bunden av de allmänna villkor som i vederbörlig ordning fastställts av SvFF och UEFA för återbetalning för Biljetter som köpts av Sökande, dock under förutsättning att återbetalning endast görs till Sökande och inte till deras Gäster och endast med det nominella beloppet för varje Biljett som köpts av sådan Sökande. 15. Enskild bestämmelses ogiltighet och Ändringar Om någon bestämmelse i de Allmänna Villkoren skulle befinnas ogiltig, utan verkan eller icke verkställbar av behörig domstol eller annan myndighet ska återstående bestämmelser i de Allmänna Villkoren förbli gällande som om sådan ogiltig, verkningslös eller icke verkställbar bestämmelse inte funnits Inom de gränser som anges i lag förbehåller sig UEFA och SvFF en absolut rätt att från tid till annan ändra de Allmänna Villkoren för att säkerställa ett lämpligt och säkert genomförande av Matcherna i Arenorna. Sökande kommer att underrättas om sådana ändringar om de i väsentligt avseende påverkar Sökandes rättigheter som konsument. Uppdaterade versioner ska hållas tillgängliga på Biljettportalen och kan på begäran erhållas från SvFF under den adress som anges i Artikel Språkversioner Dessa Allmänna Villkor har upprättats på engelska och översatts till svenska. Vid avvikelse mellan det engelska originalet och den översatta texten ska den engelska texten äga företräde.

7 17. Tillämplig lag och Forum De Allmänna Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av behörig domstol i Stockholm, Sverige. UEFA och SvFF förbehåller sig dock rätten att väcka talan vid behörig domstol i svarandens hemort. 18. Information Alla förfrågningar besvaras av de kundserviceombud som utsetts av SvFF för biljettförsäljningen till UEFA Dam-EM 2013: Per telefon av Ticnet AB (personal som talar engelska och svenska). Inom Sverige: Från utlandet: +46 (0) Arbetstider: måndag till fredag För all övrig information hänvisas till

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM

VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM VILLKOR FÖR INFOCELL AB:S ONLINETJÄNST EXCEL PREMIUM 1 Avtalet och parterna 1.1 Tjänsten och villkoren 1.2 Avtalet Infocell AB ( Infocell ) tillhandahåller som onlinetjänst en möjlighet för användare (

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen.

Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. ALLMÄNNA VILLKOR Användning av denna webbplats regleras av dessa Allmänna villkor och vi uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder webbplatsen. Webbplatsen Styrelseguiden.se tillhandahålls av Styrelseguiden

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan)

BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) BESTÄMMELSER FÖR FÖRSÄLJNINGS- & MARKNADSFÖRINGSPLATS (Tältplats och Marknadsbord under Jubileumsveckan) Vi förbehåller oss rätten att göra en rutinmässig kontroll av de som ansöker om försäljnings- och

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor.

Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Allmänna villkor för besök och användandet av Redeyes webbsidor. Information om Redeye AB Redeye AB, org nr 556581-2954, är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien

Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Bestämmelser och villkor Lägenhet I Italien Villkoren anges på denna sida är tänkt som automatiskt av klient med bekräftelse av reservationen av våra tjänster. 1. Bokningsvillkor och betalningssätt För

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med Allmänna villkor Giltiga från och med den 5 mars 2015 Villkoren omfattar elva (11) punkter och fem (5) sidor 1. Tillämplighet 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för alla tjänster som Umbra Juridiska med

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment:

Fullständiga villkor för försäkringsprodukten finns att hämta på www.aigdirekt.se. Försäkringen innehåller följande moment: Förköpsinformation För oss är det viktigt att du som kund vet vad du får. Vi uppmanar dig därför att ta del av förköpsinformationen nedan samt de fullständiga villkoren innan du tecknar försäkring. Allmänt

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MATSAJTEN 2014:1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) gäller vid all användning av de tjänster som tillhandahålls av Matsajten i Sverige AB, org.nr 556979-9876 ( Matsajten ),

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1

Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 Allmänna villkor för UL:s ombud, 2013-06-06 BILAGA: 1 1. DEFINITIONER UL-kort Ett smartkort som kan laddas med Biljetter och Reskassa. UL:s kunder får genom UL-kortet även tillgång till ett antal Tjänster.

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

Dokument GARANTI 25 ÅR

Dokument GARANTI 25 ÅR Dokument GARANTI 25 ÅR Garantidokument COSENTINO, S.A.U. garanti gäller registrerad ägare till monterad SILESTONE by Cosentino - produkt och omfattar eventuella tillverkningsfel under en period av TJUGOFEM

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01

Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 Allmänna villkor Allmänna användarvillkor för Yobeeda AB, http://www.yobeeda.com Senast ändrade 2014-07-01 De allmänna användarvillkoren ("Användarvillkor") finns tillgängliga på webbplatsen http://www.yobeeda.com

Läs mer

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen.

Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. TÄVLINGSREGLER Vi ger en (1) vinnare chansen att besöka Orsa Grönklitt, inträde för 7 personer, samt möjlighet att få låna en Volkswagen Sharan över vistelsen. Tävla så här: Besök tävlingssidan på http://www.disney.se

Läs mer

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter:

Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar har. När du registrerar dig godkänner du följande punkter: Qassa.se tillhör Qassa Sweden B.V.Postbus 120 NL-3890 AC Zeewolde Nederländerna Tfn: +31 (0)36 539 78 65 Fax: +31 (0)36 522 70 15 Nedan anges steg för steg de rättigheter och skyldigheter som Qassa medlemmar

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor Allmänna och särskilda villkor Som kund till Coach M: - Är jag medveten om att jag måste vara över 18 år och myndig med full juridisk rätt för att ingå avtal med Coach M. Coach

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift

Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Juli 2015 Du som har tv-mottagare ska betala radio- och tv-avgift Vad kostar det? Radio- och tv-avgiften kostar 554 kronor för tre månader. Du kan betala varje månad om du har autogiro. Då kostar det 184,67

Läs mer

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009.

Leveransvillkor. Gäller from 1 oktober 2009. Leveransvillkor Gäller from 1 oktober 2009. Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett optimalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund!

Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! Allmänna Villkor Våra allmänna villkor är framtagna för att skydda dig som kund! 1 Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet ( Avtalet ) mellan kunden ( Kund ) och Lokaldelen i Sverige AB(

Läs mer

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö

Telisol AB Jörgen Kocksgatan 9 211 20 Malmö Telisol AB Sida 1 5 Dessa försäljningsvillkor är gällande vid avtal där Telisol tillhandahåller varor och tjänster. Vad som nedan anges skall gälla om inget annat framgår av särskild överenskommelse i

Läs mer

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen.

1. Allmänna villkor. 2. Godkännade av uppdrag. 1. De beställningarna accepteras av den uppdragstagaren i den elektroniska formen. ORDBOK Föreskrifter för förverkligande av beställningar i storformat-digitaltryckeri Labo Print S.A. Uppdragstagare - Labo Print S.A., Rabczańska 1 gatan, 60-476 Poznań, registerad i företagsregister i

Läs mer

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01)

Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Försäkringsvillkor Allriskförsäkring för smycken och klockor Europeiska (gällande fr o m 2011-03-01) Allmänna övergripande regler Försäkringsgivare för denna försäkring är: Europeiska Försäkringsaktiebolaget

Läs mer

Allmänna villkor. Cision 2014

Allmänna villkor. Cision 2014 Allmänna villkor Cision 2014 juni 2014 ALLMÄNNA VILLKOR 1. Allmänt 1.1. Dessa Allmänna villkor gäller tjänster som Kunden abonnerar på (Tjänsten) från Cision Sverige AB (Cision). Genom Tjänsten kommer

Läs mer

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor.

Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. Allmänna villkor Mellan Batteriboxen Sverige KB, nedan kallat Batteriboxen, och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller dessa villkor. 1. Allmänt Definitioner: Återförsäljare Avser Batteriboxens avtalspart

Läs mer

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben!

TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! Användarvillkor 1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR Välkommen! TaxiPro24.se, är en tjänst för dig som vill optimera ditt åkeri med schemaläggning & passbokning via webben! TaxiPro24.se erbjuder dig som åkare en

Läs mer

Julmarknaden i Helsingborg december 2009

Julmarknaden i Helsingborg december 2009 Inbjudan September 2009 Julmarknaden i Helsingborg december 2009 Helsingborgs Ungdomsråd avser i enlighet med senaste årsmötets beslut att utöka den traditionella Julskyltningen på 1:a Advent med en Julmarknad

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter)

Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) Köp- och Leveransvillkor (Konsumenter) 1. Allmänt Följande köp- och leveransvillkor (hädanefter kallad villkoren ) gäller för order lagda av kunden (hädanefter kallad du eller kunden ) hos Volvo Merchandise

Läs mer

Allmänna och särskilda villkor

Allmänna och särskilda villkor Allmänna och särskilda villkor Allmänna villkor Köpevillkor - För att kunna ingå avtal och slutföra köp av samtliga tjänster som tillhandahålls av Coach M måste du vara minst 18 år och myndig samt ha full

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto.

2.3. Personer som ännu inte har fyllt arton år får inte skapa något kundkonto. Användarvillkor för användning av BoD:s sidor på www.bod.se I sin lydelse av den 8 oktober 2013 1. Användarvillkorens tillämpningsområde 1.1. Nedanstående användarvillkor gäller för webbsidorna på www.bod.se

Läs mer

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser

Användarvillkor. 1. Information om oss. 2. Ansökan och bundenhet. 3. Priser Användarvillkor Dessa villkor gäller för webbplatserna www.glossybox.se och www.themanbox.se ( Webbplatsen ), de prenumerationstjänster som erbjuds på Webbplatsen ( Prenumerationerna ) och de boxar eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om gränstullsamarbete med Danmark; SFS 2000:604 Utkom från trycket den 4 juli 2000 utfärdad den 15 juni 2000. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ).

2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe sprl, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgium ( MasterCard ). Villkor för UCL/Adidas-kampanjen 2015 A. Allmänna villkor för MasterCards Trivia-tävling ("Tävlingen") 1. Vid deltagande i Tävlingen godkänner du följande villkor. 2. Tävlingen hålls av MasterCard Europe

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Sekretesspolicy för privatkunder

Sekretesspolicy för privatkunder Sekretesspolicy för privatkunder 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen.

3. Tävlingen arrangeras i Polen. Samtliga användare av internetsidan polferries.se och polferreies.pl får delta i tävlingen. Villkor för tävlingen Nowa Mzovia jest malowana 1 Allmänna föreskrifter 1. Tävlingen arrangeras av Polish Baltic Shipping Co, adress: ul. Portowej 41, 78-100 Kołobrzeg, registrerat i Nationella Domstolsregistret

Läs mer

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines

Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines Europe a n Com m ission Youth in Action E-form 2012 Guidelines ecdc. eu I. Inledning Sedan september 2011 används onlineansökningsformulär inom programmet Ung och Aktiv i Europa. Den projektansvarige som

Läs mer

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk.

Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets datornätverk. Avtal för anslutning till Brf Bränneriets datornätverk 2014-06-18 rev.c ALLMÄNT Följande avtal gäller mellan brf Bränneriet (org nr 716416-4944) och boende i brf Bränneriet som ansluter sig till brf Bränneriets

Läs mer

Allmänna avtalsbestämmelser

Allmänna avtalsbestämmelser Allmänna avtalsbestämmelser God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (5) 1 Allmänna avtalsbestämmelser God

Läs mer

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem

Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Aktivering av bredbandsanslutning i Karlskogas stadsnät Kontrakt Karlskogahem Tjänsten: Leverantör: Avtalet: Företrädesordning: Avtalstid: Tjänsten består i att aktivera bredbandsanslutningen till stadsnätet

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Allmänna villkor för paketresor

Allmänna villkor för paketresor Allmänna villkor för paketresor 1. Avtalet 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som skall fullgöras

Läs mer

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats.

Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Allmänna regler Följande regler gäller för annonsering på Connoisseurs marknadsplats. Generella regler Ansvar Annonsören är personligen ansvarig för sin annons och för att de regler som gäller för annonsering

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel

Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel 1 (5) Avtal angående lån av digital utrustning samt övriga läromedel Skolan lånar ut ovan nämnda utrustning, inklusive hård- och mjukvara, på de villkor som anges i detta avtal. Utrustningen tillhör Uddevalla

Läs mer

1. Syfte och avslut av städavtalet

1. Syfte och avslut av städavtalet Allmänna Villkor för städtjänster av tjänsteutövare bokade genom www.helpling.se Helpling Sverige AB, org.nr: 556971-7225, Klarabergsgatan 29, 111 21 Stockholm ( Helpling ) driver förmedlingsplattformen

Läs mer

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan.

Användarvillkor för HEMSIDAN.COM. 1 Tjänsten. 2 Användarkonto. 3 Under utveckling. 4 Så här uppför man sig på Hemsidan. Användarvillkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat:

1.2 De tjänster som Vi tillhandahåller via Webbsidan får endast användas i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Tjänsterna innefattar bland annat: Allmänna villkor 1. INTRODUKTION Denna sida (tillsammans med de dokument som sidan hänvisar till) utgör de allmänna villkor ("Allmänna Villkor") som reglerar hur du som besökare, registrerad medlem med

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag

Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag Behörighetsanmälan för Alectas internetkontor Företag * Obligatorisk uppgift Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Vi vill byta behörighetsansvarig. Vi vill lägga till eller ta bort kundnummer.

Läs mer

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01

PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 PRISLISTA UTHYRNING 2013-09-01 ALLMÄNNA HYRESVILLKOR 1 Parter. Uthyrningen sker fritt Leif "Budda" Baltazars AB (Budda's Ljud & Ljus), Ruddammsgatan 5, 803 20 GÄVLE, nedan kallad Uthyraren. Vid eventuell

Läs mer

Allmänna villkor för paysafecard

Allmänna villkor för paysafecard Allmänna villkor för paysafecard Version: Oktober 2013 1. Allmänna Bestämmelser 1.1 Läs noga igenom dessa Allmänna Villkor eftersom de utgör villkoren för hur du får använda ditt paysafecard ("paysafecard").

Läs mer

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst.

Hästägare, Namn. Person/Org. Nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Fodervärd, Namn. Person/Org.nummer. Adress. Telefon; hem, mobil. Häst. FODERVÄRDSAVTAL Hästägare, Namn Person/Org. Nummer Adress Telefon; hem, mobil Fodervärd, Namn Person/Org.nummer Adress Telefon; hem, mobil Häst Härstamning Kön, födelseår, ras Färg, tecken Registreringsnr,

Läs mer