Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 5 februari På Region Skånes webbplats finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Nyheter i korthet: Regionstyrelsen beslutade att satsa 1,3 miljoner kronor på utökat ett uppdrag för medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem. En utvärdering av det utökade uppdraget ska göras efter 1 år. Region Skåne ska medverka i projektet GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING som Lead partner och medverka i ansökan om EU-medel samt genomförande av projektet. Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg genom utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG och laddningsstationer för elfordon. Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden. Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärende 9 gällande att det under blir möjligt att köpa biljett med bank- eller betalkort på Region Skånes stadsbussar mot en extra avgift. Bifogat finns hela dagordningen med reservationer, protokollsanteckningar och ändringar För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, telefon eller mail Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

2 Dagordningen på regionstyrelsens möte 5 februari Justering 2. Anmälan av delegationsbeslut 1. lägga rapporten till handlingarna. 3. Anmälan av informationshandlingar 1. lägga sammanställningen till handlingarna. 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 37 i arbetsordningen för regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 5. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Region Skåne har utarbetat en ny regional handlingsplan för att inkludera ytterligare intressenter i Skåne och i syfte att inkludera en större del av läkemedelskedjan och läkemedelsflödet i miljöarbetet, inklusive spridningen av miljöpåverkande substanser till vattenmiljön. 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till inriktning till Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan för genomförande av handlingsplanen. 6. Fortsatt medfinansiering av K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Region Skåne medfinansierar under 2013 och 2014 etableringsfasen av det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2. Regionstyrelsen har nu att ta ställning till Region Skånes fortsatta medfinansiering för åren medfinansiera K2 med 3 miljoner kronor årligen under åren , totalt 15 miljoner kronor, under förutsättning av övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2

3 2. uppdra åt regiondirektören att i samverkan med övriga parter utforma tillhörande avtalskonstruktion. 7. GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg. Projektet innehåller utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG snabbladdnings-stationer för elfordon samt tankställen för vätgas. Region Skåne ska enligt förslaget medverka i ansökan om EU-medel och i genomförande av projekt som Lead partner. 1. godkänna förslag till projekt avseende Region Skånes medverkan i ansökan till Connecting Europé Facility (CEF) om stöd till projektet Green REgion with Alternative fuels for Transport. 8. Förlustgaranti för Jojo Sommar inför 2015 Gällande förlustgaranti för Jojo - kort föreslås även omfatta erbjudandet Jojo Sommar. Tillägget för förlustgarantin är 30 kronor, vilket innebär att nuvarande pris justeras från 595 kronor till 625 kronor inför försäljningen Detta pris gäller för samtliga säljkanaler. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att nytt pris för resekortet Jojo Sommar 2015 är 625 kronor i alla säljkanaler efter tillägg för förlustgaranti. FP, M och C: protokollsanteckning 9. Nytt ombordpris vid betalning med betal- och kreditkort Betalning ombord med betal- och kreditkort för enkelresa införs successivt under i stadsbusstrafiken. Denna möjlighet finns redan i regionbusstrafiken. Samtidigt införs ett nytt ombordpris att gälla vid köp av enkelbiljett i såväl stadsbuss- som regionbusstrafiken med betal- och kreditkort. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige inför ett nytt ombordpris för köp av enkelbiljett med betal- och kreditkort vid resa med stadsbuss- och regionbusstrafiken. Det nya ombordpriset ska vara ordinarie taxa plus 10 kronor per resa för vuxna och 5 kronor per resa för barn samt 10 kronor vid betalaning av DuoFamilj-biljett. Förslaget återremitterades 10. Revidering av förbundsordning - FINSAM De finansiella samordningsförbunden (Finsam) i Burlöv - Staffanstorp och Skåne Nordost har reviderat sina förbundsordningar och beskriver i bägge fallen ett krav på enkel majoritet vid beslut. Gjorda förändringar ska fastställas av respektive parts beslutande organ, i detta sammanhang regionfullmäktige. 3

4 Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp fastställs enligt föreliggande förslag. 2. Den reviderade förbundsordning för samordningsförbundet Skåne Nordost fastställs enligt föreliggande förslag. 11. Finansiering av ST-tjänster till följd av tidigare införande av vårdval 2015 Till följd av införandet av vårdval för hud och hudsjukvård samt ögonsjukvård utöver grå starr, tillfördes inför 2014 finansiering av de av hälso- och sjukvårdsnämnden icke finansierade ST-tjänster inom hud och ögon. Avseende finansiering inför 2015 innebär en utökning med 6 ST, totalt 2,1 mkr. Nytt beslut krävs avseende finansiering inför 2016 liksom prioritering i det kommande budgetarbetet. 1. fördela finansieringen för de av hälso- och sjukvårdsnämnden utökade 6 ST-tjänsterna inom hud och ögon under 2015, omfattande 2,1 miljoner kronor. 12. Plan för laddstolpar till fordon Inom ramen för Region Skånes miljöarbete, med målet om att vara fossilfria till 2020, är fortsatt utveckling av fordonsflottan en viktig del. Andelen elbilar i Region Skåne är idag begränsat. En förutsättning för att Region Skåne ska öka andelen elbilar i fordonsflottan är att laddningsmöjligheter finns. 1. Regionstyrelsen avsätter kronor ur ramen för utrustningsinvesteringar 2015, för installation av laddningsstolpar för elbilar vid Region Skånes sjukhusområden. M, FP, och C: Protokollsanteckning 13. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Region Skåne beviljar ekonomiskt stöd till föreningar med utgångspunkt från den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne, (RF , 64). Målsättningen är att föreningens verksamhet ska bidra till att öka delaktigheten och minska utanförskapet för att härigenom bidra till den regionala utvecklingsstrategins målbild - ett öppnare Skåne. Beviljat stöd för verksamhetsåret 2015 uppgår till kronor (2014: kronor). 1. bevilja ekonomiskt stöd till Friluftsfrämjandet Region Syd om kronor för år 2015 (2014: ), 2. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen FMN Malmö om kronor för år 2015 (2014: kronor), 3. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen KFUM/KIOSK om kronor för år 2015 (2014: kronor), 4

5 4. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen NTF Sydost om kronor för år 2015 (2014: kronor), 5. bevilja ekonomiskt stöd till Skåneidrotten (inkl. SISU-bidrag och bidrag till handikappidrott) om kronor för år 2015 (2014: kronor), 6. bevilja ekonomiskt stöd till Skånes Nykterhetsförbund (SNF) om kronor för år 2015 (2014: kronor) 7. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen Verdandi Skåne om kronor för år 2015 (2014: kronor), 8. avslå ansökan från Bjuvs Föreningars samorganisation (BFSO) om kronor. 9. uppdra åt regiondirektören att initiera en översyn av riktlinjer och kriterier för ekonomiskt stöd till organisationer/ föreningar, kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, kravet på regional balans samt till överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor. 10. uppdra till regiondirektören att återrapportera uppdraget senast SD: Reservation 14. Upphandlingsplan 2015 Region Skånes samlade upphandlingsverksamhet fastställs årligen i en upphandlingsplan. Ansvaret för att bereda upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster vilar på upphandlingsstrategiutskottet (USU), som vid sidan av sin uppgift att följa den generella utvecklingen inom upphandlingsområdet och att utveckla regionövergripande och strategiska upphandlingspolicyer, också har en roll i enskilda upphandlingsärenden. 1. uppdra åt upphandlingsstrategiutskottet att bereda föreliggande ärenden i upphandlingsplan M, FP, C och V: protokollsanteckning SD: reservation 15. Avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB Samtliga regioner och landsting har 2013 (regionstyrelsen ) ingått avtal om samverkan avseende ledning, samordning och administration av gemensamma IT-tjänster genom det enkla bolaget Center för ehälsa i samverkan CeHis EB. Styrelserna för CeHis EB och Inera AB har beslutat att verksamheterna ska läggas samman i en gemensam organisation. 1. godkänna upplösning av CeHis EB i enlighet med föreliggande förslag till avtal. 16. Utökat uppdrag fotvård Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden avsattes kronor för att finansiera utökat uppdrag för medicinsk fotvård till följd av hudsjukdomar (exklusive psoriasis) inom egen regi. Det beslutades även om att föreslå 5

6 upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. Sistnämnda del är i detta ärende detsamma som vid beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden , men kompletterat med att en särskild uppföljning ska ske. 1. Regionstyrelsen genomför upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. 2. En uppföljning ska ske, efter 1 år från startdatum för verksamheten, huruvida målgrupperna som beviljas medicinsk fotvård är komplett för patienter med kroniska sjukdomar vilka manifesterar sig i fötterna. V: Protokollsanteckning M, FP och C: Reservation 17. Utvecklat samarbete i Sydsverige Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 med syftet att ta fram underlag för beslut om en ansökan att bilda gemensam region från 2019 omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Styrelsen för den ideella föreningen konstaterade att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om regionbildning. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Det råder enighet om att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form. 1. ställa sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form. 2. ställa sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under ställa sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas. 4. avsätta 150 tkr för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige. M, F och C: Reservation 18. Fusion av Innovator AB, Teknopol AB och ClinTrials AB Ett samgående med tre stycken helägda dotterbolag, Teknopol AB, Innovator Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB föreslås med syfte att öka kraften i Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Samgående ska ske genom fusion. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att bilda Innovation Skåne AB genom att fusionera Teknopol AB, Clin Trials Skåne AB samt Innovator Skåne AB. 6

7 2. Regionfullmäktige godkänner, i huvudsaklig lydelse, föreliggande förslag till bolagsordning för Innovation Skåne AB. 3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta de åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra punkt 1 och Regionfullmäktige förrättar val av styrelseledamöter i Innovation Skåne AB att tillträda när fusionen verkställts. 19. Innovation Skåne AB - styrelsearvode Utdelas senare - behandlas av arvodesberedningen Region Skåne Holding AB - ändring av bolagsordning Bolagsordningen för Region Skåne Holding AB ska avseende styrelsen utökas med möjligheten att utse suppleanter. I gällande bolagsordning kan suppleanter endast utses då styrelsen består av två ledamöter. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till reviderad bolagsordning för Region Skåne Holding AB. 21. Nytt regionavtal och arbetsordning - Södra Regionvårdsnämnden Nytt förslag till regionavtal och ny arbetsordning föreligger avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdsregionen. Bl a har avsnitten om utbildning och kompetensförsörjning samt nämndens arbetsformer utvecklats. 1. godkänna föreliggande förslag till regionavtal och arbetsordning avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdregionen. 22. Finansiellt stöd för Nordea Masters - ansökan Business Region Skåne AB har gjort en framställan till regionstyrelsen om finansiellt stöd med 4 miljoner kronor, med anledning av den förfrågan bolaget fått från arrangörerna om ytterligare medfinansiering av Nordea Masters avslå Business Region Skåne AB:s framställan om finansiellt stöd till medfinansiering av Nordea Master Ärendet redigerades före beslut och nytt beslutsförslag blev: 1. Ramen för Business Region Skåne AB utökas med 2 miljoner kronor och Business Region Skåne AB får i uppdrag att hantera frågan om närmare villkor för de 7

8 evenemang som anses få finansiellt stöd. Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag till förfogande. V: Protokollsanteckning SD: Reservation 23. Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Region Skåne har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). 1. avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt föreliggande förslag. 24. Yttrande över taxehöjning i Ventrafiken Landskrona stad önskar att Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet inkommer med synpunkter på den av staden antagna taxan för Rederi AB Ventrafiken. 1. avge yttrande till Landskrona stad, med kopia till Länsstyrelsen Skåne, enligt föreliggande förslag. 25. Tillägg till avtal med Folktandvården Skåne AB I detta ärende föreslås att tillämpa upprättat tilläggsavtal avseende sammanhållen journalföring mellan Region Skåne och Folktandvården Skåne AB. Syftet med tilläggsavtalet är att säkerställa en god patientsäkerhet. 1. tillämpa tilläggsavtal till huvudavtal avseende sammanhållen journalföring. Tilläggsavtalet avser samma avtalstid som huvudavtalet, Regionstyrelsens delegationsordning - tillägg Regionstyrelsen har enligt Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och för det interna miljöarbetet. Ansvaret för genomförandet av detta i linjeorganisationen åligger regiondirektören och ska framgå av regionstyrelsens delegationsordning. Som en konsekvens av valen till regionstyrelsens olika beredningar måste ett antal delegation dras in eller överflyttas till annan förtroendevald. 1. Regionstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation till regiondirektören att besluta om arbetsmiljö och om Region Skånes interna miljöarbete i enlighet med upprättat förslag till delegationer. 8

9 2. Delegationen till ordföranden i folkhälsoberedningen att besluta om finansiering av folkhälsoinsatser inom ramen för den beslutade regionala folkhälsostrategin och inom den ram som regionstyrelsen har avsatt dras in. 3. Delegationen till ordföranden och vice ordföranden i folkhälsoberedningen, handikappberedningen och demokratiberedningen att besluta om förtroendevaldas deltagande i, samt arvode vid deltagande i, ersättningsberättigade förrätningar flyttas över till regionstyrelsens ordförande vad avser förtroendevalda i dessa beredningar. Ärendet redigerades före beslut 27. Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - Skånes Universitetssjukvård (rapport nr ) Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål. Föreliggande rapport avser Skånes Universitetssjukvård (SUS). Förvaltningen har under det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder som har som syfte att skapa en struktur för en ändamålsenlig organisation som kan uppnå uppsatta ekonomi- och verksamhetsmål. Förmågan att nå sina resultat har dock ännu inte generellt förbättrats. 1. avge yttrande till Region Skånes revisorer enligt föreliggande förslag. V: Protokollsanteckning 28. Firmateckning - Förvaltningsnivå I detta ärende föreslås att ett antal namngivna personer bemyndigas en rätt att teckna Region Skånes firma inom respektive verksamhetsområde (förvaltning). 1. Regionstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna Region Skånes firma inom sina respektive verksamhetsområden: Thorbjörn Lindhqvist (Koncernkontoret) Björn Zackrisson (Skånevård Sund) Pia Lundbom (Skånevård Kryh exklusive division habilitering och hjälpmedel) Karin Bengtsson (Skånevård Kryh, dock enbart division habilitering och hjälpmedel) Jan Eriksson (Skånes Universitetssjukvård) Lars Kristensson (Medicinsk Service) Maria Holmgren (Skånetrafiken) Helena Ohlsson (Regionservice) Sergio Garay Valderrama (Hälsostaden) 29. Friskvård för medarbetare i Region Skåne - översyn av riktlinjer Gällande riktlinjer för friskvård för medarbetare kommer att bli föremål för översyn. I avvaktan på detta föreslås att styrelsens beslut från 2010 om avveckling av friskvårdsanläggningar upphävs. 9

10 1. Regionstyrelsen upphäver, i avvaktan på genomförd översyn, styrelsens beslut , 268, avseende avveckling av egna friskvårdsanläggningar. M, FP; C och SD: Reservation 30. Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne I detta ärende föreslås förändringar i organisationen för central brukarsamverkan i Region Skåne. Ett centralt funktionshindersråd inrättas, samtidigt som ett antal politiska organ får i uppdrag att inrätta funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 1. inrätta Region Skånes Centrala Funktionshindersråd som samrådsorgan mellan Region Skåne och brukarorganisationerna på central nivå. 2. utse två ledamöter och två ersättare i Funktionshindersrådet samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, personalnämnden och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att välja 2 ledamöter och två ersättare som representanter för respektive nämnd/beredning. 3. utse ordföranden i Funktionshindersrådet. 4. uppdra åt habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att etablera funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 31. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Val ska förrättas av regionstyrelsen bl a avseende uppkomna vakanser. Därutöver har Näringsdepartementet inbjudit till nominering av ledamöter och ersättare i aktuella Interregprojekt. Vidare ska val förrättas till ny organisation för brukarsamverkan. Regionstyrelsen ska för sin del utse två ledamöter och två ersättare. Styrelsen ska även utse ordförande i föreslaget råd och dess arbetsutskott. För att samordna processen med övriga nämnders val föreslås att styrelsens ordförande bemyndigas att utse dessa poster. 1. Regionstyrelsen förrättar val enligt följande: Handikappberedningen (ersättare) Marlen Jensen (SD) Pensionärsråd (ersättare) Vakant (MP) SydSam (ersättare) Magnus Wellroos (V) CETC EGTC Supervisory Board Vakant 10

11 Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak Mätta Ivarsson (MP) 1 ersättare (vakant) Styrkommittén för Interreg Öresund 2 Mätta Ivarsson 1 ledamot (vakant) 2 ersättare (vakanta) Subkommitté för Interreg Nordsjön Roland Palmqvist (S) ledamot 1 ledamot (vakant) Tomas Hansson (MP) ersättare 1 ersättare vakant Nätverket HH-gruppen 1 ledamot (vakant) Öresundsinstitutet Daniel Persson, ledamot (stabschef regional utveckling) Region Skånes centrala funktionshindersråd Carl Johan Sonesson (M) ledamot 1 ledamot vakant Anders Åkesson (MP) ersättare Birgitta Södertun (KD) ersättare Political forum i STRING Mätta Ivarsson (MP) ledamot Ilmar Reepalu (S) ersättare Pontus Lindberg (M) ersättare 2. Regionstyrelsen bemyndigar styrelsens ordförande att utse ordföranden i centrala funktionshindersrådet och dess arbetsutskott. Extra 1. Upphandling av omskärelse Region Skåne har tecknat avtal med Capio Närsjukvård AB för perioden angående omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Avtalet kan inte förlängas. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt upphandlingsstrategiutskottet att upphandla omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder på två år utan vidare förlängning. 11

12 2. Regionstyrelsen skickar frågan om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder till etiska rådet för möjlighet att se över frågan och återkomma till regionstyrelsen under SD: Reservation För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, tel

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne

Nyheter i korthet: Majoritetens budget för 2010 gick igenom Skånes universitetssjukhus och Universitetsmedicinskt centrum Skåne bildas Region Skåne Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 23-24 november 2009 För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/rf091123--24

Läs mer

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod.

Information gavs av inköpsdirektör Per Dahlgren om utveckling av arbetet med uppförandekod. Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 oktober 2008. På Region Skånes webbplats, www.skane.se/rs081009 finns handlingarna

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c).

Förslag till beslut bevilja anhållan under punkt a) - c). FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (16) Organ Plats Landstingsfullmäktige Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås Tidpunkt Tisdagen den 18 juni 2013, klockan 09.00 1 Sammanträdet öppnas 2 Närvaro Upprop enligt särskild

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30.

Protokoll 1(28) 2014-04-28--29. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30. Protokoll 1(28) Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 28 april 08.00-17.00 och 29 april 08.30-15.30 Harriet Jorderud (S) Robert Uitto (S) Lena Bäckelin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom

Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-15 Möte nr 2 Sida 1(6) Landstingsfullmäktige Elin Beyersdorff Till landstingsfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Datum Onsdag 3 juni 2015 Tid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012

Remisshandling. Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 Remisshandling Översyn och reviderade stadgar Mälardalsrådet Remissperiod 15 december 2011-15 mars 2012 1 Översyn av Mälardalsrådet Bakgrund Enligt Rådsmötets beslut från 2010 ska en fördjupad översyn

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet.

Ls 2005-10-17. Arbetsutskottets förslag Landstingsstyrelsen beslutar att utse Dan Skantz att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2005-10-17 Landstingsstyrelsen Tid: Måndagen den 17 oktober 2005, kl 10:00 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad 1 Justering utse Dan Skantz att jämte ordföranden

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00.

REGIONSTYRELSEN. Kallelse Datum: 2015-01-07. Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö. Tid onsdag 14 januari 2015 09:00. Kallelse Datum: 2015-01-07 REGIONSTYRELSEN Tid onsdag 14 januari 2015 09:00 Plats Kallade Oden, Sigfridsområdet Emil Lindells väg 15, Växjö Ordinarie ledamöter Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08. Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15. Föreläsningssalen, Sigfridsområdet, Växjö PROTOKOLL LS 2008-11-10 1(23) Ledningsenheten Kansliavdelningen/Kristina Brundin LS 10/08 Landstingsstyrelsen Tid Måndagen den 10 november 2008, kl. 09.00 11.45 12.30 16.15 Plats Närvarande ledamöter Närvarande

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008

Utses att justera Håkan Jonsson (s) Justeringens plats och tid Måndagen den 26 maj 2008 1 Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, kommunhuset Måndagen den 19 maj kl. 09.00-16.00 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Göran Ohlsson, nämndsekreterare Karin Thalén, förvaltningschef 79-98

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20

Protokoll 1(44) 2011-03-30. Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Protokoll 1(44) 2011-03-30 Landstingsstyrelsen Tid och plats för Sammanträdet Beslutande Styrelserummet, Landstingshuset, Östersund den 30 mars 2011 klockan 13-15:20 Harriet Jorderud Nils Hultin för Robert

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2014-11-10. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2014-11-10, kl. 13.30 16.55 Beslutande 1/33 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 13.30 16.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande

Läs mer