Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 5 februari På Region Skånes webbplats finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Nyheter i korthet: Regionstyrelsen beslutade att satsa 1,3 miljoner kronor på utökat ett uppdrag för medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem. En utvärdering av det utökade uppdraget ska göras efter 1 år. Region Skåne ska medverka i projektet GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING som Lead partner och medverka i ansökan om EU-medel samt genomförande av projektet. Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg genom utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG och laddningsstationer för elfordon. Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden. Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärende 9 gällande att det under blir möjligt att köpa biljett med bank- eller betalkort på Region Skånes stadsbussar mot en extra avgift. Bifogat finns hela dagordningen med reservationer, protokollsanteckningar och ändringar För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, telefon eller mail Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

2 Dagordningen på regionstyrelsens möte 5 februari Justering 2. Anmälan av delegationsbeslut 1. lägga rapporten till handlingarna. 3. Anmälan av informationshandlingar 1. lägga sammanställningen till handlingarna. 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 37 i arbetsordningen för regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 5. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Region Skåne har utarbetat en ny regional handlingsplan för att inkludera ytterligare intressenter i Skåne och i syfte att inkludera en större del av läkemedelskedjan och läkemedelsflödet i miljöarbetet, inklusive spridningen av miljöpåverkande substanser till vattenmiljön. 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till inriktning till Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan för genomförande av handlingsplanen. 6. Fortsatt medfinansiering av K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Region Skåne medfinansierar under 2013 och 2014 etableringsfasen av det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2. Regionstyrelsen har nu att ta ställning till Region Skånes fortsatta medfinansiering för åren medfinansiera K2 med 3 miljoner kronor årligen under åren , totalt 15 miljoner kronor, under förutsättning av övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2

3 2. uppdra åt regiondirektören att i samverkan med övriga parter utforma tillhörande avtalskonstruktion. 7. GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg. Projektet innehåller utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG snabbladdnings-stationer för elfordon samt tankställen för vätgas. Region Skåne ska enligt förslaget medverka i ansökan om EU-medel och i genomförande av projekt som Lead partner. 1. godkänna förslag till projekt avseende Region Skånes medverkan i ansökan till Connecting Europé Facility (CEF) om stöd till projektet Green REgion with Alternative fuels for Transport. 8. Förlustgaranti för Jojo Sommar inför 2015 Gällande förlustgaranti för Jojo - kort föreslås även omfatta erbjudandet Jojo Sommar. Tillägget för förlustgarantin är 30 kronor, vilket innebär att nuvarande pris justeras från 595 kronor till 625 kronor inför försäljningen Detta pris gäller för samtliga säljkanaler. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att nytt pris för resekortet Jojo Sommar 2015 är 625 kronor i alla säljkanaler efter tillägg för förlustgaranti. FP, M och C: protokollsanteckning 9. Nytt ombordpris vid betalning med betal- och kreditkort Betalning ombord med betal- och kreditkort för enkelresa införs successivt under i stadsbusstrafiken. Denna möjlighet finns redan i regionbusstrafiken. Samtidigt införs ett nytt ombordpris att gälla vid köp av enkelbiljett i såväl stadsbuss- som regionbusstrafiken med betal- och kreditkort. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige inför ett nytt ombordpris för köp av enkelbiljett med betal- och kreditkort vid resa med stadsbuss- och regionbusstrafiken. Det nya ombordpriset ska vara ordinarie taxa plus 10 kronor per resa för vuxna och 5 kronor per resa för barn samt 10 kronor vid betalaning av DuoFamilj-biljett. Förslaget återremitterades 10. Revidering av förbundsordning - FINSAM De finansiella samordningsförbunden (Finsam) i Burlöv - Staffanstorp och Skåne Nordost har reviderat sina förbundsordningar och beskriver i bägge fallen ett krav på enkel majoritet vid beslut. Gjorda förändringar ska fastställas av respektive parts beslutande organ, i detta sammanhang regionfullmäktige. 3

4 Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp fastställs enligt föreliggande förslag. 2. Den reviderade förbundsordning för samordningsförbundet Skåne Nordost fastställs enligt föreliggande förslag. 11. Finansiering av ST-tjänster till följd av tidigare införande av vårdval 2015 Till följd av införandet av vårdval för hud och hudsjukvård samt ögonsjukvård utöver grå starr, tillfördes inför 2014 finansiering av de av hälso- och sjukvårdsnämnden icke finansierade ST-tjänster inom hud och ögon. Avseende finansiering inför 2015 innebär en utökning med 6 ST, totalt 2,1 mkr. Nytt beslut krävs avseende finansiering inför 2016 liksom prioritering i det kommande budgetarbetet. 1. fördela finansieringen för de av hälso- och sjukvårdsnämnden utökade 6 ST-tjänsterna inom hud och ögon under 2015, omfattande 2,1 miljoner kronor. 12. Plan för laddstolpar till fordon Inom ramen för Region Skånes miljöarbete, med målet om att vara fossilfria till 2020, är fortsatt utveckling av fordonsflottan en viktig del. Andelen elbilar i Region Skåne är idag begränsat. En förutsättning för att Region Skåne ska öka andelen elbilar i fordonsflottan är att laddningsmöjligheter finns. 1. Regionstyrelsen avsätter kronor ur ramen för utrustningsinvesteringar 2015, för installation av laddningsstolpar för elbilar vid Region Skånes sjukhusområden. M, FP, och C: Protokollsanteckning 13. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Region Skåne beviljar ekonomiskt stöd till föreningar med utgångspunkt från den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne, (RF , 64). Målsättningen är att föreningens verksamhet ska bidra till att öka delaktigheten och minska utanförskapet för att härigenom bidra till den regionala utvecklingsstrategins målbild - ett öppnare Skåne. Beviljat stöd för verksamhetsåret 2015 uppgår till kronor (2014: kronor). 1. bevilja ekonomiskt stöd till Friluftsfrämjandet Region Syd om kronor för år 2015 (2014: ), 2. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen FMN Malmö om kronor för år 2015 (2014: kronor), 3. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen KFUM/KIOSK om kronor för år 2015 (2014: kronor), 4

5 4. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen NTF Sydost om kronor för år 2015 (2014: kronor), 5. bevilja ekonomiskt stöd till Skåneidrotten (inkl. SISU-bidrag och bidrag till handikappidrott) om kronor för år 2015 (2014: kronor), 6. bevilja ekonomiskt stöd till Skånes Nykterhetsförbund (SNF) om kronor för år 2015 (2014: kronor) 7. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen Verdandi Skåne om kronor för år 2015 (2014: kronor), 8. avslå ansökan från Bjuvs Föreningars samorganisation (BFSO) om kronor. 9. uppdra åt regiondirektören att initiera en översyn av riktlinjer och kriterier för ekonomiskt stöd till organisationer/ föreningar, kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, kravet på regional balans samt till överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor. 10. uppdra till regiondirektören att återrapportera uppdraget senast SD: Reservation 14. Upphandlingsplan 2015 Region Skånes samlade upphandlingsverksamhet fastställs årligen i en upphandlingsplan. Ansvaret för att bereda upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster vilar på upphandlingsstrategiutskottet (USU), som vid sidan av sin uppgift att följa den generella utvecklingen inom upphandlingsområdet och att utveckla regionövergripande och strategiska upphandlingspolicyer, också har en roll i enskilda upphandlingsärenden. 1. uppdra åt upphandlingsstrategiutskottet att bereda föreliggande ärenden i upphandlingsplan M, FP, C och V: protokollsanteckning SD: reservation 15. Avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB Samtliga regioner och landsting har 2013 (regionstyrelsen ) ingått avtal om samverkan avseende ledning, samordning och administration av gemensamma IT-tjänster genom det enkla bolaget Center för ehälsa i samverkan CeHis EB. Styrelserna för CeHis EB och Inera AB har beslutat att verksamheterna ska läggas samman i en gemensam organisation. 1. godkänna upplösning av CeHis EB i enlighet med föreliggande förslag till avtal. 16. Utökat uppdrag fotvård Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden avsattes kronor för att finansiera utökat uppdrag för medicinsk fotvård till följd av hudsjukdomar (exklusive psoriasis) inom egen regi. Det beslutades även om att föreslå 5

6 upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. Sistnämnda del är i detta ärende detsamma som vid beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden , men kompletterat med att en särskild uppföljning ska ske. 1. Regionstyrelsen genomför upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. 2. En uppföljning ska ske, efter 1 år från startdatum för verksamheten, huruvida målgrupperna som beviljas medicinsk fotvård är komplett för patienter med kroniska sjukdomar vilka manifesterar sig i fötterna. V: Protokollsanteckning M, FP och C: Reservation 17. Utvecklat samarbete i Sydsverige Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 med syftet att ta fram underlag för beslut om en ansökan att bilda gemensam region från 2019 omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Styrelsen för den ideella föreningen konstaterade att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om regionbildning. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Det råder enighet om att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form. 1. ställa sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form. 2. ställa sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under ställa sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas. 4. avsätta 150 tkr för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige. M, F och C: Reservation 18. Fusion av Innovator AB, Teknopol AB och ClinTrials AB Ett samgående med tre stycken helägda dotterbolag, Teknopol AB, Innovator Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB föreslås med syfte att öka kraften i Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Samgående ska ske genom fusion. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att bilda Innovation Skåne AB genom att fusionera Teknopol AB, Clin Trials Skåne AB samt Innovator Skåne AB. 6

7 2. Regionfullmäktige godkänner, i huvudsaklig lydelse, föreliggande förslag till bolagsordning för Innovation Skåne AB. 3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta de åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra punkt 1 och Regionfullmäktige förrättar val av styrelseledamöter i Innovation Skåne AB att tillträda när fusionen verkställts. 19. Innovation Skåne AB - styrelsearvode Utdelas senare - behandlas av arvodesberedningen Region Skåne Holding AB - ändring av bolagsordning Bolagsordningen för Region Skåne Holding AB ska avseende styrelsen utökas med möjligheten att utse suppleanter. I gällande bolagsordning kan suppleanter endast utses då styrelsen består av två ledamöter. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till reviderad bolagsordning för Region Skåne Holding AB. 21. Nytt regionavtal och arbetsordning - Södra Regionvårdsnämnden Nytt förslag till regionavtal och ny arbetsordning föreligger avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdsregionen. Bl a har avsnitten om utbildning och kompetensförsörjning samt nämndens arbetsformer utvecklats. 1. godkänna föreliggande förslag till regionavtal och arbetsordning avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdregionen. 22. Finansiellt stöd för Nordea Masters - ansökan Business Region Skåne AB har gjort en framställan till regionstyrelsen om finansiellt stöd med 4 miljoner kronor, med anledning av den förfrågan bolaget fått från arrangörerna om ytterligare medfinansiering av Nordea Masters avslå Business Region Skåne AB:s framställan om finansiellt stöd till medfinansiering av Nordea Master Ärendet redigerades före beslut och nytt beslutsförslag blev: 1. Ramen för Business Region Skåne AB utökas med 2 miljoner kronor och Business Region Skåne AB får i uppdrag att hantera frågan om närmare villkor för de 7

8 evenemang som anses få finansiellt stöd. Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag till förfogande. V: Protokollsanteckning SD: Reservation 23. Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Region Skåne har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). 1. avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt föreliggande förslag. 24. Yttrande över taxehöjning i Ventrafiken Landskrona stad önskar att Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet inkommer med synpunkter på den av staden antagna taxan för Rederi AB Ventrafiken. 1. avge yttrande till Landskrona stad, med kopia till Länsstyrelsen Skåne, enligt föreliggande förslag. 25. Tillägg till avtal med Folktandvården Skåne AB I detta ärende föreslås att tillämpa upprättat tilläggsavtal avseende sammanhållen journalföring mellan Region Skåne och Folktandvården Skåne AB. Syftet med tilläggsavtalet är att säkerställa en god patientsäkerhet. 1. tillämpa tilläggsavtal till huvudavtal avseende sammanhållen journalföring. Tilläggsavtalet avser samma avtalstid som huvudavtalet, Regionstyrelsens delegationsordning - tillägg Regionstyrelsen har enligt Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och för det interna miljöarbetet. Ansvaret för genomförandet av detta i linjeorganisationen åligger regiondirektören och ska framgå av regionstyrelsens delegationsordning. Som en konsekvens av valen till regionstyrelsens olika beredningar måste ett antal delegation dras in eller överflyttas till annan förtroendevald. 1. Regionstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation till regiondirektören att besluta om arbetsmiljö och om Region Skånes interna miljöarbete i enlighet med upprättat förslag till delegationer. 8

9 2. Delegationen till ordföranden i folkhälsoberedningen att besluta om finansiering av folkhälsoinsatser inom ramen för den beslutade regionala folkhälsostrategin och inom den ram som regionstyrelsen har avsatt dras in. 3. Delegationen till ordföranden och vice ordföranden i folkhälsoberedningen, handikappberedningen och demokratiberedningen att besluta om förtroendevaldas deltagande i, samt arvode vid deltagande i, ersättningsberättigade förrätningar flyttas över till regionstyrelsens ordförande vad avser förtroendevalda i dessa beredningar. Ärendet redigerades före beslut 27. Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - Skånes Universitetssjukvård (rapport nr ) Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål. Föreliggande rapport avser Skånes Universitetssjukvård (SUS). Förvaltningen har under det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder som har som syfte att skapa en struktur för en ändamålsenlig organisation som kan uppnå uppsatta ekonomi- och verksamhetsmål. Förmågan att nå sina resultat har dock ännu inte generellt förbättrats. 1. avge yttrande till Region Skånes revisorer enligt föreliggande förslag. V: Protokollsanteckning 28. Firmateckning - Förvaltningsnivå I detta ärende föreslås att ett antal namngivna personer bemyndigas en rätt att teckna Region Skånes firma inom respektive verksamhetsområde (förvaltning). 1. Regionstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna Region Skånes firma inom sina respektive verksamhetsområden: Thorbjörn Lindhqvist (Koncernkontoret) Björn Zackrisson (Skånevård Sund) Pia Lundbom (Skånevård Kryh exklusive division habilitering och hjälpmedel) Karin Bengtsson (Skånevård Kryh, dock enbart division habilitering och hjälpmedel) Jan Eriksson (Skånes Universitetssjukvård) Lars Kristensson (Medicinsk Service) Maria Holmgren (Skånetrafiken) Helena Ohlsson (Regionservice) Sergio Garay Valderrama (Hälsostaden) 29. Friskvård för medarbetare i Region Skåne - översyn av riktlinjer Gällande riktlinjer för friskvård för medarbetare kommer att bli föremål för översyn. I avvaktan på detta föreslås att styrelsens beslut från 2010 om avveckling av friskvårdsanläggningar upphävs. 9

10 1. Regionstyrelsen upphäver, i avvaktan på genomförd översyn, styrelsens beslut , 268, avseende avveckling av egna friskvårdsanläggningar. M, FP; C och SD: Reservation 30. Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne I detta ärende föreslås förändringar i organisationen för central brukarsamverkan i Region Skåne. Ett centralt funktionshindersråd inrättas, samtidigt som ett antal politiska organ får i uppdrag att inrätta funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 1. inrätta Region Skånes Centrala Funktionshindersråd som samrådsorgan mellan Region Skåne och brukarorganisationerna på central nivå. 2. utse två ledamöter och två ersättare i Funktionshindersrådet samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, personalnämnden och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att välja 2 ledamöter och två ersättare som representanter för respektive nämnd/beredning. 3. utse ordföranden i Funktionshindersrådet. 4. uppdra åt habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att etablera funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 31. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Val ska förrättas av regionstyrelsen bl a avseende uppkomna vakanser. Därutöver har Näringsdepartementet inbjudit till nominering av ledamöter och ersättare i aktuella Interregprojekt. Vidare ska val förrättas till ny organisation för brukarsamverkan. Regionstyrelsen ska för sin del utse två ledamöter och två ersättare. Styrelsen ska även utse ordförande i föreslaget råd och dess arbetsutskott. För att samordna processen med övriga nämnders val föreslås att styrelsens ordförande bemyndigas att utse dessa poster. 1. Regionstyrelsen förrättar val enligt följande: Handikappberedningen (ersättare) Marlen Jensen (SD) Pensionärsråd (ersättare) Vakant (MP) SydSam (ersättare) Magnus Wellroos (V) CETC EGTC Supervisory Board Vakant 10

11 Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak Mätta Ivarsson (MP) 1 ersättare (vakant) Styrkommittén för Interreg Öresund 2 Mätta Ivarsson 1 ledamot (vakant) 2 ersättare (vakanta) Subkommitté för Interreg Nordsjön Roland Palmqvist (S) ledamot 1 ledamot (vakant) Tomas Hansson (MP) ersättare 1 ersättare vakant Nätverket HH-gruppen 1 ledamot (vakant) Öresundsinstitutet Daniel Persson, ledamot (stabschef regional utveckling) Region Skånes centrala funktionshindersråd Carl Johan Sonesson (M) ledamot 1 ledamot vakant Anders Åkesson (MP) ersättare Birgitta Södertun (KD) ersättare Political forum i STRING Mätta Ivarsson (MP) ledamot Ilmar Reepalu (S) ersättare Pontus Lindberg (M) ersättare 2. Regionstyrelsen bemyndigar styrelsens ordförande att utse ordföranden i centrala funktionshindersrådet och dess arbetsutskott. Extra 1. Upphandling av omskärelse Region Skåne har tecknat avtal med Capio Närsjukvård AB för perioden angående omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Avtalet kan inte förlängas. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt upphandlingsstrategiutskottet att upphandla omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder på två år utan vidare förlängning. 11

12 2. Regionstyrelsen skickar frågan om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder till etiska rådet för möjlighet att se över frågan och återkomma till regionstyrelsen under SD: Reservation För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, tel

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-02-05 1 (17) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-02-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Datum Sammanträde i regionfullmäktige

Datum Sammanträde i regionfullmäktige DAGORDNING Datum 2016-02-22 1 (8) Sammanträde i regionfullmäktige Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: 2016-03-01, kl. 10.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan

Läs mer

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014

Dagordningen på regionstyrelsens möte 18 december 2014 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 18 december 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-06 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-11 kl. 13.00 Plats: Rum Öresund, Skånevåningen, Dockplatsen

Läs mer

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015

Dagordning på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 31 augusti 2015 Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 68 75 Datum 2014-12-04 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2014-12-04 kl. 13.00 14.20 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För ytterligare information kontakta: Region Skånes presstjänst 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs140904 finns handlingarna

Läs mer

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet

I bifogad PDF-fil finns alla ärenden som avhandlades på mötet Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 25 november 2014. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rf141125 finns

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-10-19 1 (7) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-12-15

Nyheter i korthet 2014-12-15 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 15 december. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman

Nyheter i korthet: Vårdcentralerna Stattena och Tågaborg slås samman Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 4 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011

Nyheter i korthet: Ökade anslag till sjukhusförvaltningarna i Kristianstad, Helsingborg och Ängelholm för 2011 Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 30 november 2011. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa

Strategi tas fram för Region Skånes arbete med kultur och hälsa Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2013. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet

Uppföljning januari-mars 2009 inklusive fördjupning av produktionsuppföljning och tillgänglighet Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid vårdproduktionsberedningens sammanträde den 27 april 2009. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under

Läs mer

Nyheter i korthet

Nyheter i korthet Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Danskt-svenskt forskningssamarbete kopplat till ESS och MAX IV, regionalt hållbart resande, och ungdomssatsningar i Skåne får miljoner

Danskt-svenskt forskningssamarbete kopplat till ESS och MAX IV, regionalt hållbart resande, och ungdomssatsningar i Skåne får miljoner Nyheter från regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2015-01-29 Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 januari

Läs mer

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna.

Ordförandens förslag Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. DAGORDNING Datum 2015-10-29 1 (14) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2015-11-05 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Nyheter i korthet

Nyheter i korthet Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund Region Skåne

Nyheter i korthet: Sjukhusnära vårdcentral avlastar akuten i Malmö Ny vårdcentral öppnar på sjukhusområdet i Lund  Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 28 oktober 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015

Datum 2015-01-23 Dnr 1402016. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-01-23 Dnr 1402016 1 (6) Folkhälsoberedningen Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar,

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 35 43 Datum 2013-05-02 1 (5) Protokoll från regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde Tid: 2013-05-02 kl. 09.00-11.30 Plats: Sammanträdesrum 3, Skånehuset, Kristianstad

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2015-01-26 1 (5) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-01-26 kl 09.30 Plats: Skånetrafiken Hässleholm

Läs mer

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden

Datum 2015-10-15. Sammanträde i servicenämnden DAGORDNING Datum 2015-10-15 1 (7) Sammanträde i servicenämnden Ledamöter och ersättare i servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-10-22 kl. 09.00-16.00 Plats: Rum Aktiv, Projektkontoret NSH, Bergaliden

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-12-15 1 (16) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-15 Plats:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2014-05-19 1 (12) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-05-23 09.30-14.30

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2016-11-21 1 (12) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013

Vårdval inom allmän barn- och ungdomstandvård startar i maj 2013 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 september 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för

Läs mer

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling

Nyheter i korthet: Fler Parkinsonpatienter får möjlighet till DBS-behandling Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 27 november 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2015-02-12 1 (12) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-02-24 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden DAGORDNING Datum 2015-06-18 1 (6) Sammanträde i hälso- och sjukvårdsnämnden Ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2015-06-18 11.00

Läs mer

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling

Datum Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2015-10-08 1 (3) 161 Bildande av bolag för genterapeutisk forskning och behandling Diarienummer 1502087 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Nyheter i korthet

Nyheter i korthet Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 april 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det

Läs mer

Datum Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 8 december

Datum Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 8 december DAGORDNING Datum 2016-12-08 1 (17) Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 8 december 1. Val av justeringsperson 2. Anmälan av delegationsbeslut Diarienummer 1600060 1. lägger rapporten

Läs mer

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 Ärende Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Christina Ståhl Enhetschef 040-675 31 34 christina.stahl@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-31 Dnr 1300977 1 (5) Beredningen för primärvård, psykiatri

Läs mer

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet

Vårdproduktionsutskottet PROTOKOLL 60 65 Datum 2014-06-17 1 (5) Protokoll från vårdproduktionsutskottets sammanträde Tid: 2014-06-17, kl. 12.45-13.00 Plats: Rum 208, Rådhus Skåne, Kristianstad Beslutande Stefan Lamme (M), Ordförande

Läs mer

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde

Datum Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Regionfullmäktige PROTOKOLL 1 18 Datum 2015-02-24 1 (16) Protokoll från regionfullmäktiges sammanträde Tid: 2015-02-24 kl. 10.00-18.00 Plats: Sessionssalen, Rådhus Skåne, V Storgatan 12, Kristianstad 1

Läs mer

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne

Nyheter i korthet: Framtidens ambulanssjukvård i Region Skåne Förbättrad tillgänglighet till ortopister på ögonmottagning Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 20 juni 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Dnr Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i Region Skåne Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget BESLUTSFÖRSLAG Karl Gustav Andersson Datum 2012-11-08 Dnr 1200810 1 (5) Samlad budget för förtroendemannaverksamheten i 2013 Ordförandens förslag 1. fastställer föreliggande förslag till detaljbudget om

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2016-12-08 1 (17) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2016-12-08 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015

Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015 Dagordning på regionala utvecklingsnämndens möte 17 april 2015 1. Val av justeringsperson NN (partibeteckning) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 1. Delegationsbeslut regionala utvecklingsnämnden

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17

Nyheter i korthet: Mer information: Region Skånes Pressjour 044-309 39 77 al presschef Lina Miller 044-309 31 17 Denna information redogör kortfattat för ärenden som togs upp vid regionstyrelsens sammanträde den 19 september 2013. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till ärendena på dagordningen.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden DAGORDNING Datum 2016-04-18 1 (8) Sammanträde i regionala utvecklingsnämnden Ledamöter och ersättare i regionala utvecklingsnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-04-18

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne

Nyheter i korthet: Bättre tillgänglighet till dyslexi-utredningar Framgångsrikt cancerrehabiliteringsprojekt blir permanent Region Skåne Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 22 maj 2014. Vårdproduktionsutskottet- /beredningen bereder och

Läs mer

Datum I ärendet finns följande dokument 1. Regionala utvecklingsnämndens beslut , 79

Datum I ärendet finns följande dokument 1. Regionala utvecklingsnämndens beslut , 79 DAGORDNING Datum 2016-06-17 1 (6) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2016-06-20 kl. 09.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad 1.

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning

Regionfullmäktiges Valberedning Regionfullmäktiges Valberedning BILAGA Datum 2015-09-29 1 (5) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2015-09-29 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser Nämndemän

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2017-01-23 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-10-30 1 (9) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2016-02-10 1 (15) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-11 kl. 13.00 Plats: Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2013-11-27 1 (7) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö

Nämnd för Trafik, Infrastruktur och miljö PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum Närvarande: ande: Rune Backlund (C) ordförande Per Hansson (L) 1:e vice ordf. Jeanette Söderström (S) 2:e vice ordf. Bengt Petersson

Läs mer

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016

Datum Dnr Stöd till länsövergripande föreningar 2016 Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1502977 1 (5) Folkhälsoberedningen Stöd till länsövergripande föreningar

Läs mer

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget. Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag. Regiondirektören Alf Jönsson +46 44 309 31 21 alf.jönsson@skane.se Datum 2016-04-20 Dnr 1600180 1 (5) Åtgärder med anledning av det ekonomiska läget Regiondirektören beslutar i enlighet med bifogat förslag.

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen DAGORDNING Datum 2014-10-30 1 (5) Sammanträde i vårdproduktionsutskottet/-beredningen Ledamöter och ersättare i vårdproduktionsutskottet/-beredningen kallas till

Läs mer

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING

Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Regionfullmäktiges Valberedning FÖRTECKNING Datum 2017-06-09 1 (8) Beviljande av avsägelser och val som ska förrättas av regionfullmäktige 2017-06-20 AVSÄGELSER Uppdragets art samt tid som uppdraget avser

Läs mer

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden

Datum Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden Regionstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2014-11-11 1 (2) 183 Politisk organisation i Region Skåne för mandatperioden 2015-2018 Diarienummer 1402446 Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

Läs mer

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige 2015-10-20 Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Förslag till Stadgar och överenskommelse för regionsamverkan

Läs mer

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande

Datum Dnr Stöd till idéburna organisationer med länsövergripande Folkhälsoberedningen Ann-Christine Lundkvist Strateg 044-309 32 38 Ann-Christine.Lundkvist@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-11-25 Dnr 1603386 1 (6) Folkhälsoberedningen Stöd till idéburna organisationer

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 1 (8) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 16.20 Plats Mälarsalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) Caroline Wallensten

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden DAGORDNING Datum 2016-03-03 1 (5) Sammanträde i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Ledamöter och ersättare i habiliterings- och hjälpmedelsnämnden kallas till sammanträde.

Läs mer

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel

Nyheter i korthet: Region Skåne lämnar nya ansökningar för rikssjukvård gällande avancerad hjärtkirurgi för barn och vuxna med medfödda hjärtfel Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 mars 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum 2014-11-20. Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-11-20 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-11-27 kl. 13.00 Plats: RS-rummet 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden DAGORDNING Datum 2017-02-06 1 (6) Sammanträde i kollektivtrafiknämnden Ledamöter och ersättare i kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde. Tid: 2017-02-06 09.30 Plats: Hässleholm, Skånetrafiken 1.

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval

Nyheter i korthet: Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Barn- och ungdomstandvården och specialiserad tandreglering blir vårdval Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa

Yttrande över remiss från Sveriges kommuner och landsting om Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom ehälsa HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-03-27 p 18 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-02-27 HSN 1202-0133 Handläggare: Ewa Printz Kim Nordlander Yttrande över remiss från Sveriges kommuner

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg Plan Process: Planering, ledning Giltig fr.o.m: 2015-07-0109-30 Giltig t.o.m: 2018-12-31 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av Region Kronoberg 1

Läs mer

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan

Pilotstudie för ökad samverkan mellan högskola, gymnasiet och grundskolan Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 augusti 2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Beredningen för e-hälsa

Beredningen för e-hälsa Beredningen för e-hälsa PROTOKOLL 16 18 Datum 2017-05-31 1 (3) Protokoll från sammanträde i beredningen för e-hälsa Tid: 2017-05-31, 09.00-16.00 Plats: Rum Spettekakan, personalmatsalsbyggnaden, Hässleholms

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Dagordningen på regionstyrelsens möte 11 februari 2016

Dagordningen på regionstyrelsens möte 11 februari 2016 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 11 februari 2016. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni.

Jan Alexandersson (v) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Protokollet kommer att justeras senast den 14 juni. PROTOKOLL 2005-05-31 Sammanträde med Hälso- och sjukvårdsnämnden i norra Bohuslän den 30 maj 2005 kl 09.00-17.00 och den 31 maj 2005 kl 08.30-12.00 på Konferensanläggningen Skottarn, Gullholmen 58-70 NÄRVARANDE

Läs mer

Beredningen för framtidens sjukvård

Beredningen för framtidens sjukvård Beredningen för framtidens sjukvård PROTOKOLL 49 54 Datum 2016-11-23 1 (4) Protokoll från beredningen för framtidens sjukvårds sammanträde Tid: Plats: 2016-11-23 kl.08.30-12.30 Sal 6, Malmö konferenscenter,

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna.

Datum Ordförandens förslag 1. Regionstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. DAGORDNING Datum 2014-10-16 1 (11) Sammanträde i regionstyrelsen Ledamöter och ersättare i regionstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: 2014-10-23 kl. 14.00 Plats: Logerna 347-348 plan C, Malmö Arena,

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Regionstyrelsen har beslutat att Jonas Rastad blir ny regiondirektör i Region Skåne från och med den 1 december. (Ärende 6.24)

Regionstyrelsen har beslutat att Jonas Rastad blir ny regiondirektör i Region Skåne från och med den 1 december. (Ärende 6.24) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 13september 2012. På Region Skånes webbplats www.skane.se/rs120913 finns handlingarna

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-02-04 Dnr 1500342 1 (8) Regionstyrelsens arbetsutskott Budgetprocess

Läs mer