Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen beslutade att satsa 750 000 för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden."

Transkript

1 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 5 februari På Region Skånes webbplats finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet. Nyheter i korthet: Regionstyrelsen beslutade att satsa 1,3 miljoner kronor på utökat ett uppdrag för medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem. En utvärdering av det utökade uppdraget ska göras efter 1 år. Region Skåne ska medverka i projektet GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING som Lead partner och medverka i ansökan om EU-medel samt genomförande av projektet. Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg genom utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG och laddningsstationer för elfordon. Regionstyrelsen beslutade att satsa för laddstolpar till elbilar på Region Skånes sjukhusområden. Regionstyrelsen beslutade att återremittera ärende 9 gällande att det under blir möjligt att köpa biljett med bank- eller betalkort på Region Skånes stadsbussar mot en extra avgift. Bifogat finns hela dagordningen med reservationer, protokollsanteckningar och ändringar För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, telefon eller mail Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

2 Dagordningen på regionstyrelsens möte 5 februari Justering 2. Anmälan av delegationsbeslut 1. lägga rapporten till handlingarna. 3. Anmälan av informationshandlingar 1. lägga sammanställningen till handlingarna. 4. Redovisning av ej avgjorda motioner Redovisning föreligger från Koncernstab kansli avseende ej avgjorda motioner i enlighet med 37 i arbetsordningen för regionfullmäktige. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige lägger redovisningen till handlingarna. 5. Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Region Skåne har utarbetat en ny regional handlingsplan för att inkludera ytterligare intressenter i Skåne och i syfte att inkludera en större del av läkemedelskedjan och läkemedelsflödet i miljöarbetet, inklusive spridningen av miljöpåverkande substanser till vattenmiljön. 1. Regionstyrelsen ställer sig bakom förslag till inriktning till Regional handlingsplan för läkemedel och miljö Regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan för genomförande av handlingsplanen. 6. Fortsatt medfinansiering av K2 - nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik Region Skåne medfinansierar under 2013 och 2014 etableringsfasen av det nationella kunskapscentret för kollektivtrafik, K2. Regionstyrelsen har nu att ta ställning till Region Skånes fortsatta medfinansiering för åren medfinansiera K2 med 3 miljoner kronor årligen under åren , totalt 15 miljoner kronor, under förutsättning av övriga finansiärer fullföljer sina åtaganden. 2

3 2. uppdra åt regiondirektören att i samverkan med övriga parter utforma tillhörande avtalskonstruktion. 7. GREAT Green REgion with Alternative fuels for Transport STRING Projektets syfte är att fylla luckorna för tank/laddstationer för hållbara drivmedel i transportkorridoren Oslo-Hamburg. Projektet innehåller utbyggnad av infrastruktur för fordonsgas LNG/CNG snabbladdnings-stationer för elfordon samt tankställen för vätgas. Region Skåne ska enligt förslaget medverka i ansökan om EU-medel och i genomförande av projekt som Lead partner. 1. godkänna förslag till projekt avseende Region Skånes medverkan i ansökan till Connecting Europé Facility (CEF) om stöd till projektet Green REgion with Alternative fuels for Transport. 8. Förlustgaranti för Jojo Sommar inför 2015 Gällande förlustgaranti för Jojo - kort föreslås även omfatta erbjudandet Jojo Sommar. Tillägget för förlustgarantin är 30 kronor, vilket innebär att nuvarande pris justeras från 595 kronor till 625 kronor inför försäljningen Detta pris gäller för samtliga säljkanaler. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att nytt pris för resekortet Jojo Sommar 2015 är 625 kronor i alla säljkanaler efter tillägg för förlustgaranti. FP, M och C: protokollsanteckning 9. Nytt ombordpris vid betalning med betal- och kreditkort Betalning ombord med betal- och kreditkort för enkelresa införs successivt under i stadsbusstrafiken. Denna möjlighet finns redan i regionbusstrafiken. Samtidigt införs ett nytt ombordpris att gälla vid köp av enkelbiljett i såväl stadsbuss- som regionbusstrafiken med betal- och kreditkort. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige inför ett nytt ombordpris för köp av enkelbiljett med betal- och kreditkort vid resa med stadsbuss- och regionbusstrafiken. Det nya ombordpriset ska vara ordinarie taxa plus 10 kronor per resa för vuxna och 5 kronor per resa för barn samt 10 kronor vid betalaning av DuoFamilj-biljett. Förslaget återremitterades 10. Revidering av förbundsordning - FINSAM De finansiella samordningsförbunden (Finsam) i Burlöv - Staffanstorp och Skåne Nordost har reviderat sina förbundsordningar och beskriver i bägge fallen ett krav på enkel majoritet vid beslut. Gjorda förändringar ska fastställas av respektive parts beslutande organ, i detta sammanhang regionfullmäktige. 3

4 Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Den reviderade förbundsordningen för samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp fastställs enligt föreliggande förslag. 2. Den reviderade förbundsordning för samordningsförbundet Skåne Nordost fastställs enligt föreliggande förslag. 11. Finansiering av ST-tjänster till följd av tidigare införande av vårdval 2015 Till följd av införandet av vårdval för hud och hudsjukvård samt ögonsjukvård utöver grå starr, tillfördes inför 2014 finansiering av de av hälso- och sjukvårdsnämnden icke finansierade ST-tjänster inom hud och ögon. Avseende finansiering inför 2015 innebär en utökning med 6 ST, totalt 2,1 mkr. Nytt beslut krävs avseende finansiering inför 2016 liksom prioritering i det kommande budgetarbetet. 1. fördela finansieringen för de av hälso- och sjukvårdsnämnden utökade 6 ST-tjänsterna inom hud och ögon under 2015, omfattande 2,1 miljoner kronor. 12. Plan för laddstolpar till fordon Inom ramen för Region Skånes miljöarbete, med målet om att vara fossilfria till 2020, är fortsatt utveckling av fordonsflottan en viktig del. Andelen elbilar i Region Skåne är idag begränsat. En förutsättning för att Region Skåne ska öka andelen elbilar i fordonsflottan är att laddningsmöjligheter finns. 1. Regionstyrelsen avsätter kronor ur ramen för utrustningsinvesteringar 2015, för installation av laddningsstolpar för elbilar vid Region Skånes sjukhusområden. M, FP, och C: Protokollsanteckning 13. Ekonomiskt stöd till organisationer/föreningar, verksamhetsåret 2015 Region Skåne beviljar ekonomiskt stöd till föreningar med utgångspunkt från den reviderade överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne, (RF , 64). Målsättningen är att föreningens verksamhet ska bidra till att öka delaktigheten och minska utanförskapet för att härigenom bidra till den regionala utvecklingsstrategins målbild - ett öppnare Skåne. Beviljat stöd för verksamhetsåret 2015 uppgår till kronor (2014: kronor). 1. bevilja ekonomiskt stöd till Friluftsfrämjandet Region Syd om kronor för år 2015 (2014: ), 2. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen FMN Malmö om kronor för år 2015 (2014: kronor), 3. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen KFUM/KIOSK om kronor för år 2015 (2014: kronor), 4

5 4. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen NTF Sydost om kronor för år 2015 (2014: kronor), 5. bevilja ekonomiskt stöd till Skåneidrotten (inkl. SISU-bidrag och bidrag till handikappidrott) om kronor för år 2015 (2014: kronor), 6. bevilja ekonomiskt stöd till Skånes Nykterhetsförbund (SNF) om kronor för år 2015 (2014: kronor) 7. bevilja ekonomiskt stöd till föreningen Verdandi Skåne om kronor för år 2015 (2014: kronor), 8. avslå ansökan från Bjuvs Föreningars samorganisation (BFSO) om kronor. 9. uppdra åt regiondirektören att initiera en översyn av riktlinjer och kriterier för ekonomiskt stöd till organisationer/ föreningar, kopplat till den regionala utvecklingsstrategin, kravet på regional balans samt till överenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor. 10. uppdra till regiondirektören att återrapportera uppdraget senast SD: Reservation 14. Upphandlingsplan 2015 Region Skånes samlade upphandlingsverksamhet fastställs årligen i en upphandlingsplan. Ansvaret för att bereda upphandlingar av hälso- och sjukvårdstjänster vilar på upphandlingsstrategiutskottet (USU), som vid sidan av sin uppgift att följa den generella utvecklingen inom upphandlingsområdet och att utveckla regionövergripande och strategiska upphandlingspolicyer, också har en roll i enskilda upphandlingsärenden. 1. uppdra åt upphandlingsstrategiutskottet att bereda föreliggande ärenden i upphandlingsplan M, FP, C och V: protokollsanteckning SD: reservation 15. Avtal om upphörande av samverkan inom CeHis EB Samtliga regioner och landsting har 2013 (regionstyrelsen ) ingått avtal om samverkan avseende ledning, samordning och administration av gemensamma IT-tjänster genom det enkla bolaget Center för ehälsa i samverkan CeHis EB. Styrelserna för CeHis EB och Inera AB har beslutat att verksamheterna ska läggas samman i en gemensam organisation. 1. godkänna upplösning av CeHis EB i enlighet med föreliggande förslag till avtal. 16. Utökat uppdrag fotvård Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden avsattes kronor för att finansiera utökat uppdrag för medicinsk fotvård till följd av hudsjukdomar (exklusive psoriasis) inom egen regi. Det beslutades även om att föreslå 5

6 upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. Sistnämnda del är i detta ärende detsamma som vid beslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden , men kompletterat med att en särskild uppföljning ska ske. 1. Regionstyrelsen genomför upphandling av medicinsk fotvård till patienter med svåra fotproblem på grund av nedsatt blodcirkulation, känselnedsättning, reumatoid artrit och psoriasis. 2. En uppföljning ska ske, efter 1 år från startdatum för verksamheten, huruvida målgrupperna som beviljas medicinsk fotvård är komplett för patienter med kroniska sjukdomar vilka manifesterar sig i fötterna. V: Protokollsanteckning M, FP och C: Reservation 17. Utvecklat samarbete i Sydsverige Sydsvensk regionbildning ideell förening bildades 2012 med syftet att ta fram underlag för beslut om en ansökan att bilda gemensam region från 2019 omfattande Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Skåne. Styrelsen för den ideella föreningen konstaterade att det för närvarande inte är aktuellt med en gemensam ansökan om regionbildning. Därmed är föreningens uppdrag i denna del fullgjort. Det råder enighet om att arbetet så här långt varit givande och att man gärna ser ett fortsatt fördjupat samarbete i någon form. 1. ställa sig bakom att samarbetet i Sydsverige fortsätter under 2015 i den ideella föreningens form. 2. ställa sig bakom att lämplig samarbetsform på längre sikt för Sydsverige utreds under ställa sig bakom att föreningen närmare analyserar inom vilka områden samarbete ska fördjupas. 4. avsätta 150 tkr för 2015 för sekretariat med koppling till det politiska arbetet i Sydsverige. M, F och C: Reservation 18. Fusion av Innovator AB, Teknopol AB och ClinTrials AB Ett samgående med tre stycken helägda dotterbolag, Teknopol AB, Innovator Skåne AB samt ClinTrials Skåne AB föreslås med syfte att öka kraften i Region Skånes bidrag till den skånska innovationsutvecklingen. Samgående ska ske genom fusion. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige beslutar att bilda Innovation Skåne AB genom att fusionera Teknopol AB, Clin Trials Skåne AB samt Innovator Skåne AB. 6

7 2. Regionfullmäktige godkänner, i huvudsaklig lydelse, föreliggande förslag till bolagsordning för Innovation Skåne AB. 3. Regionfullmäktige uppdrar till regionstyrelsen att vidta de åtgärder som kan komma att krävas för att genomföra punkt 1 och Regionfullmäktige förrättar val av styrelseledamöter i Innovation Skåne AB att tillträda när fusionen verkställts. 19. Innovation Skåne AB - styrelsearvode Utdelas senare - behandlas av arvodesberedningen Region Skåne Holding AB - ändring av bolagsordning Bolagsordningen för Region Skåne Holding AB ska avseende styrelsen utökas med möjligheten att utse suppleanter. I gällande bolagsordning kan suppleanter endast utses då styrelsen består av två ledamöter. Regionstyrelsen beslutade att föreslå regionfullmäktige följande: 1. Regionfullmäktige godkänner föreliggande förslag till reviderad bolagsordning för Region Skåne Holding AB. 21. Nytt regionavtal och arbetsordning - Södra Regionvårdsnämnden Nytt förslag till regionavtal och ny arbetsordning föreligger avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdsregionen. Bl a har avsnitten om utbildning och kompetensförsörjning samt nämndens arbetsformer utvecklats. 1. godkänna föreliggande förslag till regionavtal och arbetsordning avseende samverkan mellan sjukvårdshuvudmännen i södra sjukvårdregionen. 22. Finansiellt stöd för Nordea Masters - ansökan Business Region Skåne AB har gjort en framställan till regionstyrelsen om finansiellt stöd med 4 miljoner kronor, med anledning av den förfrågan bolaget fått från arrangörerna om ytterligare medfinansiering av Nordea Masters avslå Business Region Skåne AB:s framställan om finansiellt stöd till medfinansiering av Nordea Master Ärendet redigerades före beslut och nytt beslutsförslag blev: 1. Ramen för Business Region Skåne AB utökas med 2 miljoner kronor och Business Region Skåne AB får i uppdrag att hantera frågan om närmare villkor för de 7

8 evenemang som anses få finansiellt stöd. Finansiering sker ur regionstyrelsens anslag till förfogande. V: Protokollsanteckning SD: Reservation 23. Remiss. Betänkande Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45) Region Skåne har lämnats möjlighet att lämna synpunkter på betänkandet Unik kunskap genom registerforskning (SOU 2014:45). 1. avge yttrande till Utbildningsdepartementet enligt föreliggande förslag. 24. Yttrande över taxehöjning i Ventrafiken Landskrona stad önskar att Region Skåne i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet inkommer med synpunkter på den av staden antagna taxan för Rederi AB Ventrafiken. 1. avge yttrande till Landskrona stad, med kopia till Länsstyrelsen Skåne, enligt föreliggande förslag. 25. Tillägg till avtal med Folktandvården Skåne AB I detta ärende föreslås att tillämpa upprättat tilläggsavtal avseende sammanhållen journalföring mellan Region Skåne och Folktandvården Skåne AB. Syftet med tilläggsavtalet är att säkerställa en god patientsäkerhet. 1. tillämpa tilläggsavtal till huvudavtal avseende sammanhållen journalföring. Tilläggsavtalet avser samma avtalstid som huvudavtalet, Regionstyrelsens delegationsordning - tillägg Regionstyrelsen har enligt Region Skånes reglemente för styrelse och nämnder ett övergripande ansvar för arbetsmiljö och för det interna miljöarbetet. Ansvaret för genomförandet av detta i linjeorganisationen åligger regiondirektören och ska framgå av regionstyrelsens delegationsordning. Som en konsekvens av valen till regionstyrelsens olika beredningar måste ett antal delegation dras in eller överflyttas till annan förtroendevald. 1. Regionstyrelsens delegationsordning kompletteras med delegation till regiondirektören att besluta om arbetsmiljö och om Region Skånes interna miljöarbete i enlighet med upprättat förslag till delegationer. 8

9 2. Delegationen till ordföranden i folkhälsoberedningen att besluta om finansiering av folkhälsoinsatser inom ramen för den beslutade regionala folkhälsostrategin och inom den ram som regionstyrelsen har avsatt dras in. 3. Delegationen till ordföranden och vice ordföranden i folkhälsoberedningen, handikappberedningen och demokratiberedningen att besluta om förtroendevaldas deltagande i, samt arvode vid deltagande i, ersättningsberättigade förrätningar flyttas över till regionstyrelsens ordförande vad avser förtroendevalda i dessa beredningar. Ärendet redigerades före beslut 27. Uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål - Skånes Universitetssjukvård (rapport nr ) Revisorerna har gjort en uppföljande granskning av förvaltningarnas förmåga att klara sina mål. Föreliggande rapport avser Skånes Universitetssjukvård (SUS). Förvaltningen har under det senaste året vidtagit ett flertal åtgärder som har som syfte att skapa en struktur för en ändamålsenlig organisation som kan uppnå uppsatta ekonomi- och verksamhetsmål. Förmågan att nå sina resultat har dock ännu inte generellt förbättrats. 1. avge yttrande till Region Skånes revisorer enligt föreliggande förslag. V: Protokollsanteckning 28. Firmateckning - Förvaltningsnivå I detta ärende föreslås att ett antal namngivna personer bemyndigas en rätt att teckna Region Skånes firma inom respektive verksamhetsområde (förvaltning). 1. Regionstyrelsen bemyndigar följande personer att teckna Region Skånes firma inom sina respektive verksamhetsområden: Thorbjörn Lindhqvist (Koncernkontoret) Björn Zackrisson (Skånevård Sund) Pia Lundbom (Skånevård Kryh exklusive division habilitering och hjälpmedel) Karin Bengtsson (Skånevård Kryh, dock enbart division habilitering och hjälpmedel) Jan Eriksson (Skånes Universitetssjukvård) Lars Kristensson (Medicinsk Service) Maria Holmgren (Skånetrafiken) Helena Ohlsson (Regionservice) Sergio Garay Valderrama (Hälsostaden) 29. Friskvård för medarbetare i Region Skåne - översyn av riktlinjer Gällande riktlinjer för friskvård för medarbetare kommer att bli föremål för översyn. I avvaktan på detta föreslås att styrelsens beslut från 2010 om avveckling av friskvårdsanläggningar upphävs. 9

10 1. Regionstyrelsen upphäver, i avvaktan på genomförd översyn, styrelsens beslut , 268, avseende avveckling av egna friskvårdsanläggningar. M, FP; C och SD: Reservation 30. Ny organisation för brukarsamverkan i Region Skåne I detta ärende föreslås förändringar i organisationen för central brukarsamverkan i Region Skåne. Ett centralt funktionshindersråd inrättas, samtidigt som ett antal politiska organ får i uppdrag att inrätta funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 1. inrätta Region Skånes Centrala Funktionshindersråd som samrådsorgan mellan Region Skåne och brukarorganisationerna på central nivå. 2. utse två ledamöter och två ersättare i Funktionshindersrådet samt uppdrar åt hälso- och sjukvårdsnämnden, habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, regionala utvecklingsnämnden, personalnämnden och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att välja 2 ledamöter och två ersättare som representanter för respektive nämnd/beredning. 3. utse ordföranden i Funktionshindersrådet. 4. uppdra åt habiliterings- och hjälpmedelsnämnden, kollektivtrafiknämnden, sjukvårdsnämnd SUS, sjukvårdsnämnd Sund, sjukvårdsnämnd Kryh och beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård att etablera funktionshindersråd på förvaltningsnivå. 31. Val som skall förrättas av regionstyrelsen Val ska förrättas av regionstyrelsen bl a avseende uppkomna vakanser. Därutöver har Näringsdepartementet inbjudit till nominering av ledamöter och ersättare i aktuella Interregprojekt. Vidare ska val förrättas till ny organisation för brukarsamverkan. Regionstyrelsen ska för sin del utse två ledamöter och två ersättare. Styrelsen ska även utse ordförande i föreslaget råd och dess arbetsutskott. För att samordna processen med övriga nämnders val föreslås att styrelsens ordförande bemyndigas att utse dessa poster. 1. Regionstyrelsen förrättar val enligt följande: Handikappberedningen (ersättare) Marlen Jensen (SD) Pensionärsråd (ersättare) Vakant (MP) SydSam (ersättare) Magnus Wellroos (V) CETC EGTC Supervisory Board Vakant 10

11 Övervakningskommittén för Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak Mätta Ivarsson (MP) 1 ersättare (vakant) Styrkommittén för Interreg Öresund 2 Mätta Ivarsson 1 ledamot (vakant) 2 ersättare (vakanta) Subkommitté för Interreg Nordsjön Roland Palmqvist (S) ledamot 1 ledamot (vakant) Tomas Hansson (MP) ersättare 1 ersättare vakant Nätverket HH-gruppen 1 ledamot (vakant) Öresundsinstitutet Daniel Persson, ledamot (stabschef regional utveckling) Region Skånes centrala funktionshindersråd Carl Johan Sonesson (M) ledamot 1 ledamot vakant Anders Åkesson (MP) ersättare Birgitta Södertun (KD) ersättare Political forum i STRING Mätta Ivarsson (MP) ledamot Ilmar Reepalu (S) ersättare Pontus Lindberg (M) ersättare 2. Regionstyrelsen bemyndigar styrelsens ordförande att utse ordföranden i centrala funktionshindersrådet och dess arbetsutskott. Extra 1. Upphandling av omskärelse Region Skåne har tecknat avtal med Capio Närsjukvård AB för perioden angående omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder. Avtalet kan inte förlängas. 1. Regionstyrelsen uppdrar åt upphandlingsstrategiutskottet att upphandla omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder på två år utan vidare förlängning. 11

12 2. Regionstyrelsen skickar frågan om omskärelse av pojkar på icke medicinska grunder till etiska rådet för möjlighet att se över frågan och återkomma till regionstyrelsen under SD: Reservation För ytterligare information: Jimmy Gottfridsson, stf presschef, tel

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10)

Region Skåne har delat ut bidrag till lokala folkhälsosatsningarna sedan 2009. (Ärende 10) Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 7 maj 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till

Läs mer

Nyheter i korthet 2014-05-23

Nyheter i korthet 2014-05-23 Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 maj. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen

Läs mer

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte.

Sammanfattning Informationshandlingar till fastighets- och servicenämnden sedan föregående nämndsmöte. Fastighets- och servicenämnden DAGORDNING Datum 2014-12-12 1 (7) Sammanträde i fastighets- och servicenämnden Ledamöter och ersättare i fastighets- och servicenämnden kallas till sammanträde. Tid: 2014-12-17

Läs mer

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16

Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Nyhetsbrev regionstyrelsen Kristianstad 2004-12-16 Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 16 december 2004. På

Läs mer

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård DAGORDNING Datum 2015-04-13 1 (5) Sammanträde i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård Ledamöter och ersättare i beredningen för primärvård,

Läs mer

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö

Datum 2015-08-27. Protokoll från servicenämndens sammanträde. Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Servicenämnden PROTOKOLL 29 34 Datum 2015-08-27 1 (4) Protokoll från servicenämndens sammanträde Tid: 2015-08-27 kl. 09.00-11.00 Plats: Rum Öresund, Dockplatsen 26, Malmö Beslutande Daniel Hedén (S), ordförande

Läs mer

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626

Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 Regionstyrelsen Charlotte Karbassi Stabschef ekonomi 040-675 36 41 Charlotte.Karbassi@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-04 Dnr 1501626 1 (5) Regionstyrelsen Ekonomiskt läge och åtgärder Ordförandens

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Britt Carlsson-Green Projektsamordnare 044-309 39 27 Britt.Carlsson-Green@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 20150121 Dnr 1402598 1 (5) Regionstyrelsen GREAT Green REgion with Alternative

Läs mer

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen

Nyheter i korthet: Satsning på ett nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik i Skåne Satsning på mikrolån ska ge fler arbetstillfällen Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 april 2012. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar

Bättre tillgänglighet till logopeder ska minska köerna för dyslexiutredningar Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 mars 2012. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-02-11

KALLELSE. Datum 2015-02-11 KALLELSE Datum 2015-02-11 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson För kännedom: Landstingsfullmäktiges ledamöter Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen

Läs mer

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas.

Juridisk bedömning kommer att ske när avtalsförslag upprättas. Regionstyrelsen Ledningsstrateg 044-309 35 30 marianne.palmqvistberg@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2009-06-09 Dnr 0901212 1 (2) Regelverk för förvaltningar inom Region Skåne gällande försäljning/uthyrning

Läs mer

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet

Förslag till föredragningslista Arbetsutskottet Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Uppdaterad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-11 Sida 1(5) Till Arbetsutskottets ledamöter Direktionens övriga ledamöter

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR 1 (5) BILAGA 3 RESPEKTIVE FÖRVALTNINGS ÖVERGRIPANDE SYSTEMFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER FOLKTANDVÅRDEN Analys: Nejsvaren finns huvudsakligen på kliniker där chefen är ny och inte hunnit gå grundutbildning i arbetsmiljö.

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Datum 2013-09-25 Dnr 0902057. Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal Regionstyrelsen Ingemar Nilsson Servicedirektör 0702-37 57 61 Ingemar.A.Nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-09-25 Dnr 0902057 1 (7) Regionstyrelsen Försäljning av fastigheter - godkännande av köpeavtal

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Regionstyrelsen 28-41

Regionstyrelsen 28-41 PROTOKOLL 1(9) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Malin Wengholm (M) Jimmy Henriksson (FP) Malin

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten

Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka. Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande (M) (S) Caroline Wallensten 1 (5) Sammanträde i Programberedningen för äldre och multisjuka Datum Tid 14.00 15.50 Plats Stockholms sjukhem, Mariebergsgatan 22 Ledamöter (KD) Thorbjörn Larsson Ordförande Caroline Wallensten Tuva Lund

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden PROTOKOLL 1-9 Datum 2014-02-03 1 (5) Protokoll från sammanträde Tid: 2014-02-03 kl. 09.30-12.50 Plats: Skånetrafiken, Hässleholm Beslutande Mats Persson (FP), ordf Lars Johansson (M), 1:e vice ordf, Stefan

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid medlemsmötet 2011-03- 23 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127

Regionstyrelsens arbetsutskott 108-127 PROTOKOLL 1(10) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Håkan Jansson (M), ordförande Maria Frisk (KD) Carina Ödebrink (S) Rune Backlund (C) Annica Nordqvist (MP) Övriga: Agneta Jansmyr,

Läs mer

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg

Revisorerna 527 552 2005-06-03. Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg REGION SKÅNE PROTOKOLL Revisorerna 527 552 2005-06-03 Tid: 2005-06-03 Plats: Lasarettet Trelleborg Beslutande: Kent Ericson, ordförande Cay Kallin, vice ordförande Donald Almlöf, ers. för Hans Östergren

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Primärvårdsnämnden i Halmstad

Primärvårdsnämnden i Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-02-03 Primärvårdsnämnden i Halmstad Tid: Tisdagen den 3 februari 2004 kl. 14:00 Plats: Primärvårdsförvaltningen, Torsgatan 1 1 Justering Primärvårdsnämnden i Halmstad

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-10-24 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 24 oktober 2013, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice, Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Tid: Måndagen den 27 januari 2014 kl. 09.00-12.00 Plats: Riverside, Uddevalla Beslutande Hans Henriksson, Eva Lind Johansson, Boel Lanne, Elin Ruist, Gunilla Magnusson, Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09.

Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september 2014, klockan 09. Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2014-08-25 1 (5) Dag och tid Tisdagen den 9 september 2014, klockan 15:00 Plats Rinmansalen Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning: Tisdagen den 2 september

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 17.00-17.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lars Carlén

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning:

2004-06-10 2.3. Stiftelsen Skånska Landskap stiftelse för skånsk naturoch. Ärendebeskrivning: 2004-06-10 2.3 Ärendebeskrivning: Regionfullmäktige beslöt 2002-12-09 10 i samband med beslut om budget att uppdra åt miljö- och naturvårdsnämnden att utarbeta förslag till bildande av stiftelse för regionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 08-05-06 JUSTERAT 08-05-19 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen/Kristina Brundin Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 6 maj 2008, kl.10.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen

Beslutsärenden till landstingsstyrelsen KALLELSE Datum 2015-06-09 Sida 1(6) Landstingsstyrelsen Marie Nilsson Till landstingsstyrelsens ledamöter Till ersättare för kännedom Landstingsstyrelsen Datum Tisdag 9 juni 2015 Tid Kl 10.00 Plats Smedjan,

Läs mer

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag.

Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås avge yttrande enligt förslag. G Landstinget Halland Tjänsteskrivelse Datum 2007-04-03 Diarienummer Ls060227-1 Konsult & stöd Kristian Samuelsson, utvecklare Planerings- och utvecklingsavdelningen Tf n 035-13 48 90 kristian.samuelsson

Läs mer

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18

Kansliavdelningen/Kristina Brundin LSAU 1/2005. Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 1 (5) Kansliavdelningen/Kristina Brundin Protokoll från sammanträde med landstingsstyrelsen arbetsutskott 2005-01-18 Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sven-Åke Gustavsson, ordf Paul Johansson (c)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skåne Nordost Bakgrund Ovanstående Samordningsförbund bildades den 1 januari 2011, bildandet gjordes genom en ombildning av Samordningsförbundet i Kristianstads

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer