Risk- och sårbarhetsanalys för Ulricehamns kommun 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risk- och sårbarhetsanalys för Ulricehamns kommun 2011"

Transkript

1 Risk- och sårbarhetsanalys för Ulricehamns kommun 2011 Sida 1 av 70

2 Innehållsförteckning ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING OCH SAMMANFATTNING 4 HOT OCH RISKER 4 FÖRMÅGA ATT HANTERA EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 4 FÖRMÅGA ATT HANTERA VARDAGSHÄNDELSER HÄNDELSER 4 FORTSATT ARBETE 4 INLEDNING 5 SYFTE 6 ANSVAR OCH ROLLER 6 MÅL 7 ARBETSPROCESS OCH METOD 8 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KOMMUNEN 10 BEFOLKNINGSSTATISTIK OCH UTVECKLING 11 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 14 IDENTIFIERADE OCH VÄRDERADE RISKER 16 IDENTIFIERADE RISKER AV KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR 16 SÄKERHETSARBETE I KOMMUNENS FÖRVALTNINGAR 22 BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA VAROR 23 CBRN E 23 RISKOBJEKT 23 KRITISKA BEROENDEN 24 FÖRDJUPNINGSOMRÅDEN 25 SUICID 25 BRAND 27 EKONOMISKA RISKER 28 SOCIALA RISKER 29 KLIMATFÖRÄNDRINGARS PÅVERKAN PÅ ULRICEHAMN 33 ÖVERSVÄMNINGAR OCH SKREDRISKER 36 IT OCH IT RELATERADE HOT 40 TEKNISK INFRASTRUKTUR 47 BROTT 50 FALLOLYCKOR 53 Sida 2 av 70

3 SKADOR OCH OLYCKOR I SVERIGE 55 TRYGGHET OCH SÄKERHET I SJUHÄRAD 59 SÄRSKILT VIKTIGA RESURSER 60 FÖRMÅGAN HOS SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET 62 KOMMUNENS FÖRMÅGA ATT MOTSTÅ OCH HANTERA IDENTIFIERADE RISKER 64 PLANERADE OCH GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER 68 Bilagor 1. Säkerhetsarbete och förmåga i förvaltningarna, förbundet och bolagen 2. Riskobjekt 3. Samhällsviktig verksamhet Sida 3 av 70

4 Övergripande bedömning och sammanfattning Hot och risker Samhällsutvecklingen kännetecknas bl.a. av demografiska och socio-ekonomiska förändringar, snabb teknikutveckling, specialisering och globalisering. Dessa trender kan tillsammans leda till, att hittills okända risker uppträder, men även att nya möjligheter till ökad trygghet och säkerhet öppnar sig. Denna ökade komplexitet gör det samtidigt svårare att få en helhetsbild av hot, risker och sårbarheter i samhället, vilket i sin tur ökar osäkerheten i analyserna. En sammanfattande bild av samhällstrenderna kan beskrivas som en situation med hög förändringshastighet och i stora delar okända konsekvenser - i kombination med många och komplexa hotbilder. Därför blir det också svårare att förutsäga den framtida krisutvecklingen och vilka samhällskonsekvenserna kan komma att bli. Förmåga att hantera extraordinära händelser Robustheten och redundansen i den tekniska infrastrukturen inom kommunen och olika aktörers tillgång till materiella resurser för krishantering är i huvudsak god. Kommunen bör i samverkan med andra aktörer i samhället verka för att skapa redundans i den tekniska infrastrukturen samt öva hur samverkan mellan myndigheter och olika organisationer ska gå till vid extraordinära händelser. Verklig trygghet handlar om att lita på sin egen förmåga. Förmåga att hantera vardagshändelser händelser Beredskapen för stora händelser läggs i vardagsarbetet, likaså det förebyggande arbetet. Det vardagliga säkerhetsarbetet fungerar i huvudsak bra, det har sina brister i framförallt dokumentation (brandskyddsarbetet och tillbud och olyckor) samt i en systematisk analys av hot och risker kopplade till lokala åtgärder. Den nya organisationen och projektet utvecklings på insidan kvalité på utsidan går hand i hand med säkerhetsarbetet som handlar om att skapa bra rutiner och arbetssätt för att undvika tillbud och olyckor i våra verksamheter samt lägga grunden för en bra beredskap för större samhällsstörningar. Genom att öka vår förmåga i vardagen höjs även ribban för när vi når gränsen där verksamheten själva inte klarar ut en situation. Fortsatt arbete I det fortsatta arbetet är det viktigt att inte bara fokusera på ett område utan helheten och en övergripande målbild för kommunen samt tydliga åtgärdsmål inom de olika områdena: skydd mot olyckor, extraordinära händelser, brottsförebyggande arbete och internt skydd. Kontinuitetsplanering 1 bör i framtiden vara den metod som samtliga verksamheter arbetar efter. Utifrån risk- och sårbarhetsanalysen ska en handlingsplan tas fram som tydligt ska specificera mål, åtgärder, ansvarsförhållanden, uppföljning och förbättringsarbete. 1 Kontinuitetsplanering är en metod för att säkerställa företagets leveransförmåga genom att planera för fortsatt verksamhet vid förlust av operativ förmåga. Det vill säga att trots avbrott kunna leverera de tjänster och produkter som är viktigast för företaget och dess kunder. Sida 4 av 70

5 Inledning Vi lever i ett allt mer sårbart samhälle. Våra beroenden av teknisk infrastruktur och system ökar och är i många fall avgörande för driva samhällsviktiga funktioner. Den tekniska infrastrukturen ägs och drivs till största delen av privata aktörer vilket ställer stora krav på samverkan och samordning mellan privat och offentlig sektor. Den informationstekniska utvecklingen går snabbt och skapar möjligheter för snabb informationsspridning. Detta i sin tur ställer stora krav på myndigheter att snabbt kunna ta emot, kvalitetsgranska och källkontrollera det stora och snabba flödet av information. I det globaliserade och högteknologiska samhället saknar hoten tydliga avgränsningar, de kan därför uppträda snabbt och vara svåra att förutse. Exempelvis sprids smitta allt fortare, ett strömavbrott får större konsekvenser än för 50 år sedan, en jordbävning i Indiska Oceanen får direkta konsekvenser på det svenska samhället. Förmåga att hantera nya hot och kriser har sin grund i förberedelser och ansvarstagande i det vardagliga arbetet. Många risker kan vi arbeta långsiktigt med att förebygga, till exempel att stärka samhällets motståndskraft. Erfarenheter från senare år visar att människor ställer höga krav på att samhället kan hantera och förebygga inte bara hot från terrorgrupper och andra aktörer utan också olika naturliga katastrofer. Uppfattningen tycks också vara att samhällets ansvar gentemot den enskilde ökar i förhållande till hur omfattande och oförutsedd en kris är 2. Samtidigt är det viktigt att påpeka att den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar, det vill säga att vi som individer har ett eget ansvar för vår och våra näras säkerhet 3. Krishanteringssystemet har utvecklats utifrån en förändrad hotbild från millitära hot till civila hot och kriser. Bredden i systemet ska kunna hantera fredstida kriser, höjd beredskap och krig utifrån ett underifrån perspektiv. Geografiskt områdesansvar, reglerat i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, tydliggör kommunens ansvar. Ett stort spann av händelser kan inträffa i en kommun, allt ifrån våra vardagshändelser med fall-, trafikolyckor och bränder till de stora naturliga eller onaturliga katastrofer som skulle kunna inträffa, så som stormar och kemolyckor. Sannolikheten att en trafikolycka inträffar är relativt stor men konsekvenserna på samhällets funktionsförmåga liten, dock inte att glömma är att en sådan händelse får stora konsekvenser för de enskilda inblandade individerna. Sannolikheten för de stora olyckorna, extra ordinära händelserna, är liten men om de skulle inträffa kan de få stora konsekvenser på samhällets funktionsförmåga och få avgörande effekter för många människors liv, hälsa och för miljön. 2 Hot och riskrapport 2006, Krisberedskapsmyndigheten 3 KBM:s publikation Krisberedskap så funkar det. Att förbereda sig på det värsta Sida 5 av 70

6 Syfte De viktigaste syftena med att arbeta med riskoch sårbarhetsanalyser är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering. Underlaget utgör dessutom en viktig källa för information till medborgare och anställda. Kommunens riskoch sårbarhetsanalys ska även bidra till att ge en bild av de risker och sårbarheter som finns i samhället i stort. Det finns således två perspektiv som risk- och sårbarhetsanalyserna måste tillgodose, dels egennyttan för den egna organisationen eller verksamheten och dels att tillgodose behovet av att kunna ge en samlad riskbild för hela samhället. Risk- och sårbarhetsanalyser ger viktig kunskap för att förebygga, förbereda och hantera kriser. Syftet med risk- och sårbarhetsanalysen är att: öka medvetande och kunskap hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga ge underlag för information till kommuninvånare och anställda, ge underlag för planering och genomförande av åtgärder, som minskar risker och sårbarhet, stödja den fysiska planeringen och utveckla Ansvar och roller Enligt statsmakterna skall samhällets beredskap byggas i ett underifrånperspektiv. Med underifrånperspektiv menas två saker. För det första att det är samhällets normala fredsverksamhet som skall vara utgångspunkten, för det andra att förmågan på lokal nivå utgör grunden för beredskapen och att denna förmåga vid behov skall kunna kompletteras med åtgärder på regional och central nivå. Detta kan också sammanfattas i tre principer: ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen (se prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap). Verksamhetsansvaret är utgångspunkten för kommunens uppgifter i samhällets krishanteringssystem. Det betyder att ansvaret för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden också gäller under extraordinära händelser. Kommunen måste kunna upprätthålla samhällsviktig verksamhet oavsett situationens omfattning och karaktär och tillgodose de särskilda behov av information och stöd till enskilda som uppstår i samband med krisen. För att klara verksamhetsansvaret måste kommunen ha en organisation för krishantering, planer, förberedda lokaler med mera. Det ingår även att kontinuerligt utbilda och öva krishanteringsorganisationen. Kommunens krisberedskapsarbete är reglerat i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att ge människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor i hela landet. Den innehållet skyldigheter för bland annat kommuner och enskilda som omfattar både förebyggande Sida 6 av 70

7 verksamhet, räddningstjänst och efterföljande åtgärder för alla typer av olyckor både de som leder till räddningsinsatser och de som inte gör det. Andra lagar och förordningar som kommunens säkerhets och trygghetsarbete måste ta hänsyn till är bland annat följande. Kommunallagen som talar om att vi ska analysera risker som kan störa eller skada kommunala funktioner och intressen och/eller hota ekonomiska värden. Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter som reglerar en trygg och säker arbetsplats. Hälso- och sjukvårdslagen som reglerar åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Socialtjänstlagen som anger att kommunen har det yttersta ansvaret för de som vistas där. Skollagen som är till för att skapa en trygg arbetsmiljö för elever, inklusive skolans systematiska kvalitetsarbete. Miljöbalken vars intressen är att skydda natur och reglerar bland annat miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och avfall. Livsmedelslagen som reglerar produktion, distribution av livsmedel. Trygghets och säkerhetsarbetet kan delas upp på fyra ben: Skydd mot olyckor, Extraordinära händelser, Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt Internt skydd. Mål Utgångspunkterna är de av regeringen framtagna nationella målen för Sverige säkerhet och krisberedskap: - värna befolkningens liv och hälsa, - värna samhällets funktionalitet och - värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Kommunernas förberedelser för hantering av allvarliga kriser sker i ett sammanhang för hela hotskalan fred krig med utgångspunkt i förmågan att motstå allvarliga störningar i verksamheter, som alltid måste kunna upprätthållas. Denna helhetssyn blir därmed också grunden för förmågan att klara en svår påfrestning i fred och kraven vid höjd beredskap. Kraven på kommunen i samhällets krishanteringssystem kan sammanfattas i följande målbild: Kommunen ska ha god kunskap om risker och sårbarhet, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten ska analyseras. Kommunen ska ha en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen ska också ha en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse. Kommunen ska ha en god förmåga att hantera en extraordinär händelse, d.v.s. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen. Kommunen ska ha en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom kommunens geografiska område. Kommunen ska verka för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom sitt geografiska område. Sida 7 av 70

8 Det finns även uppsatta mål för de verksamheter i samhället som alltid måste fungera, så kallade samhällsviktiga verksamheter. - Varje samhällsviktig verksamhet bör vara så robust och kunna upprätthålla en sådan kontinuitet att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå, oavsett händelse eller tillstånd i samhället. - Verksamheten bör också ha en förmåga att återhämta sig efter en allvarlig händelse eller kris. I 1 kap. 1 och 3 lag (2003:778) om skydd mot olyckor anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen: Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor. Räddningstjänst skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett likvärdigt sätt. Arbetsprocess och metod Kommunens säkerhetsgrupp 4 har tagit farm underlag som ligger till grund för en så kallad nulägesanalys. Nulägesanalysen ger en bild av vilka händelser som inträffat utifrån farmtagen statistik och olika indikatorer. Vissa områden har behövt åskådliggöras tydligare och speciella fördjupningar har tagits fram. Utifrån förra mandatperiodens Risk- och sårbarhetsanalys där två scenarion analyserades i en förmågebedömning har kommunens säkerhetsgrupp arbetat fram två nya scenario, utifrån nulägesanalysen som ska behandlas i varje förvaltnings förmågeanalys. I ett första steg i analysfasen träffade säkerhetssamordnaren slumpvis utvalda medarbetare från de olika förvaltningarna, en förvaltning åt gången. Utvalda förvaltningar var: Vård- och omsorgsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen, Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, Serviceförvaltningen, Kommunledningskontoret, Kulturförvaltningen, Ulricehamns Energi AB och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Mötet innehöll en allmän diskussion om säkerhetsarbetet i förvaltningen, representanterna fick sedan lämna sin bild av vad de ser som de största riskerna och/eller hoten mot verksamheten utifrån sannolikhet och konsekvens. Därefter genomfördes en förmågeanalys utifrån de två förutbestämda scenario som säkerhetsgruppen tagit fram, analysen utfördes med stöd av analysverktyget IBERO från Länsstyrelsen i Stockholm. I nästa steg träffade säkerhetssamordnaren ledningsgruppen föra varje förvaltning och bolag. Inför mötet skickas underlag ut till ledningsgruppen i forma av en nulägesanalys. Vid mötet redovisades nulägesanalysen samt respektive förvaltnings syn på hot och risker, sin syn på det säkerhetsarbete som bedrevs samt resultatet av förmågeanalysen. Ledningsgruppen diskuterade resultatet samt fick bedöma förvaltningens krishanteringsförmåga utifrån de indikatorer som ställts upp i de nya föreskrifterna för Risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2010:6. Säkerhetssamordnaren har sedan sammanfattat resultatet i en övergripande risk- och sårbarhetsanalys samt att varje förvaltning/verksamhet fått tillbaka sitt egna sammanställda resultat för vidare arbete. 4 Representanter från processer och bolag inom kommunkoncernen. Sida 8 av 70

9 Utifrån analysen ska sedan kommunens säkerhetsgrupp ta fram en handlingsplan för kommunens interna säkerhetsarbete, förebyggande arbetet mot olyckor samt extraordinära händelser. Handlingsplanen ska ange viljeinriktning, mål och åtgärder från kommunens sida samt ge uppdrag till olika verksamheter, bolag och kommunalförbund. Handlingsplanen ska fungera som underlag till räddningstjänstförbundets handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggandeverksamhet. Större delen av analysarbetet med risk- och sårbarhetsanalysen genomfördes under 2010 och sammanställdes våren Två saker har inträffat som har påverkan på arbetet: 1. Vid årsskiftet 2010/2011 ändrade kommunen organisation från sex förvaltningar till en förvaltning med två processer och 14 verksamheter. 2. Nya föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser kom att börja gälla från 1 januari Omorganisationen innebär i sak ingen skillnad i vare sig resultatet av analysen eller tillvaratagandet av föreslagna åtgärder som istället för att hamna i en förvaltning hamnar i en av de två processerna och dess verksamheter. Ikraftträdandet av den nya föreskriften och den vägledning som sedan kom i april 2011 innebar några förändringar i upplägget av analysen samt att hela arbetsprocessen blev försenad med ett halvår. Sida 9 av 70

10 Övergripande beskrivning av kommunen Ulricehamn med omnejd omnämns i historieböckerna för första gången årsskiftet 1306/1307. Kommunens centralort har dock funnits som en namngiven plats ända sedan 1200-talet. Fram till 1741 var namnet Bogesund. Därefter bytte man till Ulricehamn efter dåvarande drottning Ulrika Eleonora den yngre. Ulricehamns kommun består idag av 21 mindre orter och arealen uppgår till kvadratkilometer. Kommunen ligger i Sjuhäradsregionen med drygt 3 mil till Borås, 5 mil till Jönköping och 10 mil till Göteborg. Det bor ca invånare i kommunen, men till år 2020 är målet satt till I Ulricehamns kommun finns idag 16 5 grundskolor, 23 6 förskolor, en gymnasieskola samt särskola. Till verksamheten hör även vuxenutbildningen Komvux. Kommunen ansvarar även för musikskolan, skolmaten och skolskjutsarna. Antalet lägenheter i särskilt boende för äldre är 293 stycken. Funktionshindrade med beslut om boende är cirka 67 personer. Personer i ordinärt boende med hemtjänst är cirka 454 personer personer är färdtjänstberättigade. Kommunen har 6 behandlingsplatser mot missbruk samt 5 jourlägenheter. Det finns omkring bostäder varav 68 % i småhus och 32 % i flerbostadshus. 41 % är hyresrätt, 4 % bostadsrätt och 55 % äganderätt (kalkylerat bestånd 2009). 82,8 % (2008) av personer mellan år är förvärvsarbetande. Enligt siffror från 2011 är de större företagen i kommunen, sett till antalet anställda följande: B & B Tools Services AB (300), Emballator Ulricehamns Bleck AB (162), Ulricehamns Betong AB (124), Iro AB (115), AP&T Automation & Tooling AB (105), Precomp Solutions AB (f.d. Consilium Components) (100), Autotube AB (100). 5 Varav 2 drivs i enskild regi 6 Varav 5 drivs i enskild regi Sida 10 av 70

11 Befolkningsstatistik och utveckling Invånarantalet i Ulricehamns kommun var i december Detta är en folkökning med 85 personer jämfört med samma datum ett år tillbaka i tiden. Befolkningsunderlaget är avgörande för all kommunal planering och det är därför en viktig fråga att analysera både bakåt och framåt i tiden. Figur 1 beskriver Ulricehamns befolkning år 2010 fördelat efter kön samt andelen i åldersklasser. Den gula bakgrunden beskriver samma fördelning för riket Figur 1 Befolkningspyramid Ulricehamns kommun jämfört med riket, 2009 Ulricehamns befolkningsstruktur skiljer sig något från riket. I kommunen finns fler barn och ungdomar i åldrarna 5 19 år. Andelen åringar är betydligt lägre än rikets snitt. Detta är en mycket vanlig bild av hur varuproducerande kommuners befolkningspyramider ser ut. Midjan för åringar är vanligare i mindre kommuner som saknar universitet och högskola. Från 50 år och äldre har Ulricehamn en högre andel befolkning i varje åldersklass än rikets snitt. Ulricehamn har alltså en äldre befolkning än rikets snitt prognos Folkmängd Figur 2 Invånarantal samt framskrivning 2020 målbefolkning invånare Sida 11 av 70

12 Tabell 1 Medellivslängd Medellivslängd Västra Ulricehamn Götaland Riket Kvinnor 84,46 83,12 83,05 Män 79,63 78,91 78, w 400 differens Figur 3 Förändring av antal invånare och åldersgrupp mellan år 2009 och 2020 Av figur 3 framgår att befolkningen växer över alla åldrar utom gruppen unga vuxna mellan 16 och 24 år. Den största ökningen sker bland gruppen pensionärer i åldrarna år. Viktigt att påpeka är att figur 3 endast redovisar befolkningsförändringen i reella tal. Figur 4 beskriver befolkningsförändringen i procent. Här ser man att den lilla förändringen i gruppen år är mycket större i procent. Gruppen åringar är den grupp i samhället som får den näst största förändringen, en negativ utveckling på 15,9 procent. Störst är fortfarande gruppen åringar, här är förändringen hela 34,3 procent. 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% w 20,0% befolkningsförändring i procent Figur 4 Förändringen av antal medborgare och åldersgrupper mellan åren 2009 och 2020, i procent Sida 12 av 70

13 År Inpendling Utpendling Nettopendling Tabell 2 in-, ut- och nettopendling, Ulricehamn kommun, Tabell 2 beskriver att Ulricehamn är en pendlingskommun. Kommunen tillhör Borås Lokala Arbetsmarknad (LA) där Borås stad är den starka pendlingsorten. Ungefär 50 procent av alla pendlare från Ulricehamns kommun pendlar till just Borås stad. Mellan åren 2007 och 2008 sjönk utpendlingen något samtidigt som inpendlingen fortsätter att stiga. Detta renderade i att nettopendlingen sjönk för första gången sedan Pendlingsutbyte närliggande kommuner (2009) Kommun Inpendling Utpendling Borås Tranemo Göteborg Jönköping Falköping Under de 2013 kommer riksväg 40 mellan Ulricehamn och Borås vara helt utbyggd till motorvägsstandard vilket sannolikt kommer att ha en positiv utveckling på pendlingen till och från Ulricehamn. Trots ett ökat invånarantal fram till år 2020 förväntas inte de grupper som är i störst behov av kommunal omsorg att öka. Herrljunga Antalet födda beräknas inte ligga kvar på dagens nivå, dvs. drygt 260 per år, en sänkning till de tidigare årens genomsnitt på drygt 220 födda barn per år är trolig då kvinnor i de mest fertila åldrarna är relativt låga. Om befolkningsmålet ska nås måste därför antalet inflyttare till kommunen öka från ett genomsnitt på ca personer per år de senaste 5 åren till nära personer de kommande 5 åren. Om detta ska lyckas krävs bland annat att bostäder produceras och servicen anpassas till de nya kommuninvånarnas behov. Produktionen av bostäder måste öka och uppgå till cirka 100 per år för att kommunen skall ha möjlighet att nå sitt mål på invånare. De flesta pendlar till Borås. Potentiell folkökning i västra delarna av kommunen speciellt med tanke på de bättre förbindelserna som motorvägen innebär. En grundtanke måste vara att den ökade pendlingen inte skapar problem för barnfamiljerna föräldrar bör inte behöva börja arbetsdagen med att åka ett tiotal kilometer i fel riktning för att lämna sina barn innan de beger sig av till sitt arbete. Inom kommunen är det centralorten som växer befolkningsmässigt. Nya bosättningsmönster leder även till ökad arbetspendling. Redan idag dominerar Borås som utpendlingsort. Denna regionförtätning ställer krav på ett ökat samarbete mellan kommunerna så att den administrativa gräns, som kommungränsen utgör, inte skall vara ett hinder i våra kommuninvånares vardag. Detta gäller bland annat, som ovan nämnt, var barnomsorgstjänster erbjuds. Sida 13 av 70

14 Samhällsviktig verksamhet Vissa verksamheter är av särskild betydelse för befolkningens liv och hälsa samt samhällets funktionalitet och är därför nödvändiga eller mycket väsentliga för samhällets förmåga att förebygga, motstå och hantera extraordinära händelser och kriser. Varje sådan samhällsviktig verksamhet bör därför vara så robust att den alltid kan fortgå, åtminstone på en miniminivå, oavsett händelser eller tillstånd i samhället. Eftersom ingen på förhand vet var, när eller hur en oönskad extraordinär händelse inträffar så bör viktiga samhällsfunktioner alltid ha en beredskap och en i någon form fastställd minsta förmåga att förebygga och hantera sådana händelser. När en sådan händelse inträffar måste samhället på olika nivåer aktivera de funktioner som är särskilt viktiga vid hanteringen av just den händelsen för att ett tillstånd av kris ska undvikas. Vilka verksamheter som blir utsatta vid en allvarlig störning kommer att variera beroende på aktuell händelse eller händelseutveckling. Inför och under en pandemi exempelvis är givetvis hälso- och sjukvården särskilt viktiga verksamheter medan en IT-attack mot centrala finansiella system innebär att andra viktiga funktioner och verksamheter kan drabbas av allvarliga Med samhällsviktig verksamhet avses en verksamhet som uppfyller det ena eller båda av följande villkor: Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället störningar. De verksamheter som vid en viss extraordinär händelse inte utsätts för påfrestningar är trots det inte mindre samhällsviktiga. Dessa kan i stället drabbas vid nästa allvarliga händelse. Detta synsätt innebär att samhället måste planera för att ha en bred beredskap och förmåga att motstå olika typer av allvarliga händelser som annars skulle kunna leda till en kris. Samhällsviktiga verksamheter har identifierats i flera omgångar under åren, bland annat när kommunens pandemiplanering genomfördes inför den nya influensan H1N1, inför risk- och sårbarhetsanalysen 2006 och Under första kvartalet 2011 har kommunen använt dessa underlag och kompletterat i enlighet med den inriktningen som myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram för arbetet med STYREL, styrning av el till prioriterade elanvändare. Den slutliga sammanställningen av samhällsviktiga verksamheter omfattar ett stort antal objekt. I och med att dessa är identifierade krävs nu också att dessa planerar och förbereder sig för att alltid, åtminstone med en miniminivå, alltid kunna upprätthålla sin verksamhet oavsett yttre omständigheter. Dessa samhällsviktiga verksamheter kan vara både offentliga och privata. eller Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt Exempel på sektorer där det finns verksamheter som alltid måste fungera är: Energiförsörjning Vattenförsörjning Information och kommunikation Finansiella tjänster Socialförsäkringar Hälso och sjukvård Social omsorg Skydd och säkerhet Transporter Livsmedel Sida 14 av 70

15 Förutom de objekt som identifierats som samhällsviktiga (skyddsvärda) finns det ett antal värden som är viktiga att skydda och upprätthålla. Kommunens värden Universiella värden Säker försörjning Tillgänglighet Trovärdighet Handlingskraft Yttrandefrihet Offentlighetsprincipen Rutienr vid problem God arbetsmiljö Demokrati Människors lika värde Religionsfrihet Mötesfrihet Öppenhet Trygghet Kulturvärden Egenansvar Sida 15 av 70

16 Identifierade och värderade risker Identifierade risker av kommunens förvaltningar En bred grupp av medarbetare från varje förvaltning har diskuterat och kommit fram till ett antal risker mot sina verksamheter, resultatet har redovisats och stämts av med respektive förvaltningsledning. Detta är ett viktigt steg i att medvetengöra risker för enskilda medarbetare och förvaltningar som helhet. Kunskapen kring risker och olyckor har i allmänhet ute i förvaltningarna varit begränsad till egna erfarenheter i närtid. Ett viktigt steg i det fortsatta arbetet att öka riskmedvetenheten är att varje verksamhet årligen ska inventera och analysera sina risker. Riskinventeringsarbetet har utgått ifrån nio riskområden, inom varje område har förvaltningens medarbetare fått identifiera specifika risker för sin verksamhet. Nedan är en sammanställning av samtliga förvaltningars bedömning av risk för de olika riskområdena. Olyckor och naturrelaterade händelser anser förvaltningarna utgör risker med hög konsekvens och relativt hög sannolikhet. Störningar i infrastruktur liksom sjukdomsspridning är liksom kriminella handlingar ytterligare områden som förvaltningarna anger som riskområden som bör beaktas. Diagram: Sammanställning av förvaltningarnas bedömning av risker inom olika riskområden. Sida 16 av 70

17 Digram: Förvaltningarnas bedömning av risker inom olika områden. Förklaringar: KLK: Kommunledningskontor, VOF: Vård- och omsorgsförvaltning, BUF: Barn- och utbildningsförvaltning, SF: Serviceförvaltning, MSB: Miljö- och samhällsbyggnadskontoret, Kultur: Kulturförvaltningen, UEAB: Ulricehamns Energi AB, SÄRF: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Sida 17 av 70

18 Ovanstående sex diagram visar de olika förvaltningarnas egna bedömningar av hur stor risk (sannolikhet och konsekvens) som varje riskområde utgör för dem. Inom riskområden olyckor, kriminella handlingar och naturrelaterade handlingar är uppfattningen om den egna risken relativt lika. Både barn och utbildning samt vård och omsorgsförvaltningen ser sjukdomsspridning som en både större och mer sannolik risk än övriga förvaltningar. De flesta förvaltningar anger en medel till hög sannolikhet för störningar i infrastrukturen (el, tele, vatten, värme, data, väg mm.) men en intressant observation är att vården anger konsekvenserna som mycket allvarliga och skolan som små. Här syns en tydlig tolkning av hur dessa händelser påverkar inte bara samhället utan även kärnverksamheten inom dessa två förvaltningar olika. Inget stort antal risker har identifierats inom området störningar i sociala funktioner. Endast störningar i vården och biståndsutbetalningar har identifierats som risk av en förvaltning. Inom området social oro är det främst händelser som är identifierade där skolelever eller ungdomar är inblandade i händelseskedet. Endast en förvaltning som identifierat krig och terror som risk. Endast skolan har identifierat risken att handlingar försvinner och att grundlagsstridig myndighetsutövning skulle kunna ske. Riskområde olyckor innehåller en stor bredd på händelser. Allt från bränder, trafikolyckor, arbetsplatsolyckor till skadehändelser med elever. Även olyckor med farligt gods finns med. I det presenterade urvalet utgör stora transportolyckor det i särklass dominerande olyckstypen. Urvalet är gjort utifrån perspektivet stora olyckor och påverkan på samhället och dess funktionsförmåga. Även fast sannolikheten är relativt låg bör åtgärder vidtas för att de största olyckorna inte inträffar eller att skadebegränsade åtgärder är vidtagna för att konsekvenserna inte ska bli ohanterbara. Sida 18 av 70

19 Inom området naturrelaterade händelser finns många risker som identifierats där stormar och snöoväder är vanligt förekommande. Ofta kopplat till konsekvenser på elförsörjning. Stormar är kopplat till oväder men stora mängder nederbörd finns även med i förvaltningarnas analyser. Det selekterade urvalet i diagrammet är gjort utifrån större händelsers påverkan på samhället och dess funktionsförmåga. Naturrelaterade händelser går oftast inte att förebygga, strategin är då att öka förmågan att hantera dem samt minska dess konsekvenser när de väl inträffar. Samhällets och kommunens förmåga bör vara så god att naturrelaterade påfrestningar inte i stort äventyrar liv och hälsa. Målet att skapa en hög lägsta förmåga (grund förmåga/beredskap) är av yttersta vikt. Inom området sjukdomsspridning återfinns klassiska sjukdomar som den årliga influensan och magsjukebakterier. Även en del händelser identifierade med smitta i livsmedel som t.ex. storköksverksamheten samt dricksvattenförsörjningen. Konsekvenser i form av personal som Sida 19 av 70

20 inte kan jobba i samhällsviktig verksamhet har också tagits upp. Saknas inom detta område är sjukdomar som sprids mellan djur men även de som sprids från djur till människa. Hygienrutiner och kontroll i livsmedelsproduktion samt att säkra robustheten i dricksvattenförsörjningen samt revidering av kommunens pandemiberedskap är områden som behöver extra uppmärksamhet. Händelser inom riskområdet infrastruktursvikt som är identifierade är strömavbrott samt störningar i It och kommunikation med stora samhälls konsekvenser. Kommunalteknisk infrastruktur är samhällsviktiga verksamheter och behöver därför prioriteras i att skapa robusta lösningar då många andra funktioner i samhället är beroende av att detta ska fungera för att de själva skall kunna bedriva sin samhällsviktiga verksamhet. Avsaknad av tekniska riskanalyser för varje del av den kommunaltekniska försörjningen är en brist, dessa utgör grunden i att kunna identifiera tekniska brister och ofullkomligheter. Fortfarande saknar många prioriterade fastigheter reservkraft. Sida 20 av 70

21 Förvaltningarna har identifierat en stor bredd på olika kriminella handlingar allt från små stölder till grov organiserad brottslighet som påverkar riskområdet kriminella handlingar. Skolornas förebyggande arbete mot mobbing/ trakasserier och identifiering av stödbehov för elever som hamnat snett måste utgöra ett prioriterat område att arbeta med då de utgör källan till allvarliga följdhändelser. Likväl måste man uppmärksamma och vidta tydligare åtgärder mot hot och våld mot egen personal, framförallt personal i olika myndighetsfunktioner. Kommunens it-system är ytterligare ett område som lyfts upp utifrån risksynpunkt. Risk Mycket hög risk Hög risk Medelhög risk Låg risk Mycket låg risk Värdering av sannolikhet 1Liten sannolikhet < 1 gång per 10år 2 1 gång per 5 10 år 3 Sannolik 1 gång per 1 5 år ggr per år 5Stor sannolikhet > 10 ggr per år Värdering av konsekvenser Liv och hälsa Miljö Egendom 1 Små Övergående lindriga obehag Ingen sanering, liten utbredning <0,1 MKr 2 Lindriga Enstaka skadade, varaktiga obehag Enkel sanering, liten utbredning 0,1 1 MKr 3Stora Enstaka svårt skadade, svåra obehag Enkel sanering, stor utbredning 1 5 MKr 4Mycket stora Enstaka dödsfall, flera svårt skadade Svår sanering, liten utbredning 5 20 MKr 5 Katastrofala Flera dödsfall, 10 tals svårt skadade Svår sanering, stor utbredning >20 MKr Sida 21 av 70

22 Säkerhetsarbete i kommunens förvaltningar Utifrån intervjuer med anställda samt av stämning med respektive ledningsgrupp fås följande bilda av det interna säkerhetsarbetet i kommunen. Det systematiska brandskyddsarbete bedrivs i enlighet med de rekommendationer som finns, dock brister det på en rad punkter. Framförallt när det gäller att brandskyddsansvariga inte följer upp verksamhetens arbete årligen samt att det är oklart om nyanställda får en genomgång av de rutiner och regler som gäller vid brand. En delvis annan bild får vi genom den årliga, nytt för 2010 och framåt, internkontrollen på brandskyddsarbetet i samtliga verksamheter. Det troliga skälet till vissa av de dåliga siffrorna är att verksamheten inte dokumenterat sitt arbete, detta gäller till exempel brandutbildningen till all personal där andra siffror talar för att den genomförs enligt plan. Däremot stämmer det troligtvis att årsuppföljningen inte genomförs ordentligt. En annan tydlig signal är att verksamheten genom fastighetsägaren och det företag som tar fram brandskyddsritningar inte får tillgång till uppdaterat och riktiga fastighetsritningar. Detta kan få allvarliga konsekvenser då dessa är underlag för bland annat planering av utrymning. Vi vet sedan tidigare att utrymningsövningar inte genomförts enligt rutin inom vård och omsorgsverksamheterna i kommunen. När det gäller kontroll av brandlarm är den största bristen inte frånvaro av kontroller utan dokumentationen därav. Informationssäkerhetsutbildning ska ges till all personal via ett webbaserat utbildningsprogram. Det är oklart om framförallt nyanställda genomgått denna utbildning. Klassning av hur samhällsviktiga kommunens olika it-system är har genomförts och uppdaterats regelbundet. Systemsäkerhetsanalyser har genomförts på de viktigaste systemen, utifrån SS-ISO/IEC Endast enstaka förvaltningar har tagit fram systemsäkerhetsplaner för sina samhällsviktiga system och undantagsvis har inga tagit fram kontinuitetsplaner för hanteringen om det värsta inträffar. Klassning av information utifrån riktighet, tillgänglighet och konfidentialitet sker över huvudtaget inte. Få systemägare följer upp sina system och användarloggar. Få verksamheter har enkel och lättläst information om informationssäkerhet lätt tillgänglig för sin personal. Ungefär hälften av kommunens förvaltningar använder aktivt kommunens incidentrapporteringssystem. Bolag och förbund har egna rutiner för rapportering och uppföljning. Uppdatering av systemet samt utbildning har skett under året vilket ska bidra till underlättat och ökat användande. Större delen av de verksamheter som bedöms ha behov av utbildning och åtgärder inom hot och våld har vidtagit dessa åtgärder. Brister finns framförallt när tillsynspersonal gör besök ute hos kunder. Två av tre receptioner är inte ändamålsenligt utformade. Förvaring och rutiner för nyckelhantering är bristfällig inom vissa verksamheter. Större delen av kommunens personal saknar utbildning i hjärtlungräddning, även tillgången till hjärtstartare är begränsad i kommunen. Sida 22 av 70

23 Brandfarliga och explosiva varor Definitioner Brandfarliga varor Brandfarlig gas: är gaser eller gasblandningar som kan antändas i luft vid en temperatur av 20 C och ett atmosfärstryck på 101,3 kpa. Vätska indelas i klasser beroende på flampunkt t.ex: Vätska kl.1: Bensin, thinner, röd sprit Vätska kl.2: Fotogen Vätska kl.3: Eldningsolja Förekomst av brandfarlig vätska och gas inom vattentäkt är att anses som en miljörisk. Elva stycken företag som bedriver verksamhet med brandfarliga varor finns inom primär och sekundär skyddszon för vattentäkter i kommunen. Ur olyckssynpunkt, förhållande till liv och hälsa, så finns brandfarlig gas inom tätbebyggt område. Framför allt i stora cisterner finns risk för läckage och explosioner. Här behöver kommunen ta ställning till hur vi planerar våra samhällen och beviljandet av dessa tillstånd inom tätbebyggt område. Ett exempel är att kommunens enda 2:4 anläggning som ligger inom sekundär skyddszon för vattentäckt samt drygt 200 meter från en förskola. CBRN-E Västra Götaland är ett centrum för petrokemisk industri och raffinaderier. Stora mängder farliga ämnen transporteras och hanteras dagligen inom industri- och transportsektorn. Särskilt området längs södra Bohuskusten ner mot Göteborg pekas ut som ett riskområde. I länet finns viktiga transportvägar för godstrafik på land och till sjöss, inte minst via Göteborgs hamn. I länet finns också flera större sjukhus, laboratorier med biologisk forskning och en närhet till Ringhals kärnkraftverk i Halland. En olycka vid någon av dessa anläggningar kan få allvarliga konsekvenser. Riskobjekt Vid vissa anläggningar kan verksamheten innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljö. Sådana anläggningar klassas som farlig verksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor och det är länsstyrelsen som fattar beslut om vilka anläggningar det gäller. I Ulricehamns kommun finns i dagsläget en sådan verksamhet, det är IRO AB. Ytterligare elva, 11, objekt finns med i kommunens lista över farliga verksamheter, de är dock inte klassade som verksamheter med farlig verksamhet enligt LSO 2003:778 2:4. De vanligaste riskerna i dessa uppstår vid; läckage av släckvatten vid brand, läckage av kemikalier i hanteringsprocessen, spridning av giftiga gaser samt läckage av kemikalier ut i vattentäkt. Sida 23 av 70

24 En genomgång av de verksamheter som finns i kommunen är gjord enligt Länsstyrelsens riktlinjer för farlig verksamhet och ger ett bra underlag för framtida samhällsplanering och riskhänsyn i samhällsplaneringen. Enligt 18 kap 13 offentlighets- och sekretesslagen föreligger den sammanställda informationen i listan med sekretess och prövning skall ske innan information lämnas ut. Kritiska beroenden Beroenden är identifierade genom förvaltningarnas respektive pandemiplaner som togs fram under 2009 samt genom arbetet med STYREL, där samhällsviktiga elanvändare identifierats. El, vatten, värme, tele-/datakommunikation, transporter samt vissa kompetensområden har visat sig vara kritiska för många aktörer i samhället. För att samhällsviktiga verksamheter skall kunna upprätthållas krävs det även att de kritiska beroenden fungerar. Sida 24 av 70

25 Fördjupningsområden Suicid Drygt 20 procent av alla dödsfall till följd av skador hos barn 0-17 år är självmord (inklusive skador med oklar avsikt). Under perioden 1998 till 2004 omkom i genomsnitt lite fler än 20 personer per år genom självdestruktiva handlingar. Nästan alla var tonåringar och de flesta, nästan 60 procent, var pojkar. Det vanligaste tillvägagångssättet var hängning följt av förgiftning (med läkemedel) och skjutning. Någon tydlig trend går inte att urskilja. Drygt fem procent av alla barn som vårdas på sjukhus till följd av skador gör det efter självdestruktiva handlingar. Totalt rör det sig om cirka barn per år, nästan samtliga i åldern år. Tre fjärdedelar av alla vårdade är flickor. Över 85 procent av de vårdade hade förgiftning som orsak. Självdestruktiva handlingar med skärande eller stickande föremål står för sex procent av de vårdade. När det gäller själdestruktiva handlingar som leder till sluten vård finns för flickor i åldersgruppen 0-17 år en tydlig ökning sedan början på 1990-talet. Ökningen är större i glesbyggd än i förort 7. Suicid och suicidförsök är ett stort folkhälsoproblem där suicid är den vanligaste dödsorsaken i åldersgruppen år i Sverige. Varje år väljer ca 1500 personer att ta sitt liv, vilket innebär att var sjätte timme tar någon sitt liv. Det är tre gånger fler än de som dör i trafiken varje år. Detta innebär att suicidprevention är ett mycket viktigt område och där World Health Organization har satt upp målet att de nuvarande suicidtalen ska minska med minst en tredjedel till år Suicidprevention bör utgå dels från ett befolkningsperspektiv och dels från ett individperspektiv. Den psykiska ohälsan ökar samt destruktiva beteenden bland unga. Självmordstalen har sjunkit konstant och avsevärt sedan 1980 för alla åldersgrupper över 25 år. I åldersgruppen år har inga förbättringar skett sedan 1990-talets början och självmord bland unga kvinnor mellan 15 och 24 år ökar. Mot denna bakgrund är det angeläget att förstärka insatserna kring självmord bland ungdomar i åldersgruppen år. Omkring 90 % av alla som tar sitt liv lider av en psykisk störning eller sjukdom, vanligast depression, missbruk eller beroendesjukdomar med inslag av ångest. Av dem som tagit sitt liv har ungefär hälften någon gång haft kontakt med psykiatriska vården. Psykisk ohälsa är vanligt förekommande bland äldre. Vid 75 års ålder har cirka 15 procent någon psykiatrisk diagnos, t.ex. depressivt syndrom, ångestsyndrom eller olika former av psykotiska tillstånd. Depression är den enskilt vanligaste orsaken till psykisk ohälsa hos äldre 8. I Regeringens proposition 2007/08:110 om En förnyad folkhälsopolitik fastslås en övergripande vision att ingen bör hamns i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Regeringen har som vision att ingen ska behöva ta sitt liv. För att kunna uppnå denna vision redovisas i folkhälsopropositionen nio olika suicidpreventiva strategier. 7 Olyckor i siffror NCO 2007:7 8 Källa: En förnyad folkhälsopolitik 2007/08:11 Sida 25 av 70

26 Antal Antal döda till följd av suicid per år och kön Självmord eller ovisshet, antal döda, män, alla åldrar Ulricehamn Självmord eller ovisshet, antal döda, kvinnor, alla åldrar Ulricehamn Källa: Socialstyrelsens statistikdatabaser Den officiella statistiken från Socialstyrelsen över antalet suicid har flera års eftersläpning, vilket inneburit att kommunen använder lokal statistik från polisens registrering över uppdrag som polisen bedömer som suicid. Polisens statistik: Suicid i Ulricehamns kommun , 3 anmälningar suicid. 2004, 8 anmälningar suicid. 2005, 3 anmälningar suicid. 2006, 5 anmälningar suicid. 2007, 6 anmälningar suicid. 2008, 2 anmälningar suicid. 2009, 1 anmälning suicid. 2010, 2 anmälda suicid. Suicidproblematik är inte enbart ett medicinskt problem där landstinget har ansvar utan har också samband med livsåskådning och kulturella faktorer samt problemområden som missbruk, avbrott i viktiga relationer, sociala missförhållanden, ekonomiska problem, olycksfall och våld. Goda förutsättningar för hälsa och tillfredsställelse i livet är relationer, socialt nätverk, boendemiljö, arbete, fritid samt en förmåga att se sammanhang och mening i tillvaron. Viktigt är även att kunna hantera olika svårigheter som uppstår i livet. Sida 26 av 70

27 Brand Följande slutsatser kan dras från räddningstjänstens insatser för brand under åren 1997 till och med Vanligaste byggnadstyperna för insatser är villor där 173 av 514 insatser genomfördes det var också här flest personer omkom (1) och skadades (9) vid händelserna. Personskador har också inträffat vid brand i flerbostadshus, lantbruk, äldrevård och rad-/par-/kedjehus. Totalt har 2 personer omkommit och 24 personer skadats under perioden 1997 till och med De vanligaste startutrymmena för bränder i byggnad är i följande ordning; skorsten, kök, pannrum och förråd/uthus. Föremål där bränderna startat är bland annat; rökkanal, eldstad och spis. Brandorsak (brand i byggnad) Total 13 Soteld Okänd orsak/ej angiven 07 Tekniskt fel Värmeöverföring Annan Gnistor Glömd spis Anlagd med uppsåt Brandorsak för brand i byggnad per insats , enligt räddningsledarens bedömning i samband med insatsen. Källa: MSB IDA räddningstjänstinsatser Utöver bränder i byggnader så åker räddningstjänsten på larm vid brand ej i byggnad, där är de vanligaste objekten, gräs (30 %), personbilar (24%) och container (7 %) bland de objekt som behöver belysas som risker. Största orsakerna är okänd (44%), eldning luntning av gräs (10%) anlagd med uppsåt (10%) 10. Trots det låga skadeutfallet bland brandhändelser i relation till andra olyckor och skador (trafik, suicid mm.) påvisar dock detta ett tydligt tecken på att villabränder med start i någon typ av uppvärmningsanordning bör vara ett prioriterat område att arbeta förebyggande mot. Kommunen har enligt lag (2033:778) om skydd mot olyckor ansvar för sotningsverksamheten, via Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och upphandlad utförare av sotning och brandskyddskontroll. Kopplat till avsnittet Trygghet i sjuhärad som anger medianresponstiden 11 för räddningstjänsten i Ulricehamns kommun till 15 minuter innebär det att mycket stor skada redan kan inträffat innan de är på plats. Sotning och brandskyddskontroll utgör grunden i det förebyggande arbetet men bör kompletteras genom att ge den enskilde förmågan att hantera händelser som uppstår. 9 Enligt räddningsledarens bedömning i samband med insatsen Källa: MSB IDA, räddningstjänstinsatser Brandorsak för brand ej i byggnad per insats , enligt räddningsledarens bedömning i samband med insatsen. Källa: MSB IDA räddningstjänstinsatser Mediantiden från larm till SOS Alarm till att första enhet är på plats. Sida 27 av 70

28 Ekonomiska risker Lågkonjunkturen har fått ett flertal allvarliga samhällskonsekvenser för Sveriges del, framför allt när det gäller långvariga och negativa effekter på sysselsättningen och arbetslösheten. Den svenska ekonomin försvagades av krympande BNP 12, minskade investeringar, ökat antal konkurser och uppsägningar 13, stigande arbetslöshet 14 etc. En sårbarhet i detta sammanhang är att Sverige har en liten och öppen ekonomi med ett stort exportberoende, vilket starkt bidrog till den sjunkande tillväxten i ekonomin. Samtidigt var de svenska bankerna hårt utsatta av den finansiella oro som spred sig efter konkursen av investmentbanken Lehman Brothers i USA hösten Riksbanken underströk både i sin analys i november 2009 och i juni 2010 att utvecklingen framöver är osäker och att stora risker kvarstår inom den finansiella sektorn. Den globala finansiella krisen och lågkonjunkturen fick inte så stor inverkan på Sverige som på flera andra länder, t.ex. Baltikum och Island. I dessa länder blev kombinationen av finanskris och lågkonjunktur så kännbar för stora delar av befolkningen att den ledde till social oro i form av upplopp och demonstrationer. Arbetslösheten påverkar samhället på ett flertal sätt, både ekonomiskt och socialt. Exempelvis ökar de offentliga utgifterna för arbetslöshetsersättning, försörjningsstöd och sjukersättning etc 15. Vissa grupper av arbetslösa, framför allt ungdomar, utomeuropeiskt födda, funktionshindrade personer och personer med kort utbildning drabbas under en lågkonjunktur hårdare än andra och riskerar därigenom en långvarig arbetslöshet 16. Även antalet skuldsaneringar gick upp under 2009 och antalet ansökningar om omprövning av skuldsaneringsbeslut har ökat, vilket bedöms bero på en svårare privatekonomisk situation 17. Inom Ulricehamns kommun hanteras ekonomiska värden av varierad storlek. Det är således av vikt att ha bra och säkra rutiner och så långt möjligt kunna förbygga att hanteringen förorsakar några ekonomiska skador. Efter en genomgång av vilka risker som bedöms kan finnas inom den ekonomiska hanteringen i Ulricehamns kommun görs följande sammanställning. Om en befarad risk inträffar så får den någon form av konsekvens för kommunen, således görs också en gradering av varje konsekvens. 1. Investeringar/värdepappersplaceringar risken för felaktigheter bedöms som liten, men om den inträffar så får det stora konsekvenser. 2. Kontanthantering risken för en felaktig hantering bedöms som liten. Om den inträffar så får det små eller ringa konsekvenser då det handlar om små belopp. 3. Felkalkyleringar relativt liten risk, men om kalkyleringarna blir fel kan det få stora konsekvenser då det handlar om stora belopp. 4. Kundförluster liten risk. Små konsekvenser då det rör sig om små belopp. 5. Leverantörer som inte fullföljer liten risk och konsekvenserna bedöms som små. 6. Korruption, mutor och bedrägerier risken bedöms som liten, men om den inträffar så får det betydande konsekvenser då det ofta rör sig om stora belopp. 12 Enligt SCB:s nationalräkenskaper minskade BNP med 4,9 procent under Kronofogden, Kronofogdens årsrapport för konkurstillsynen 2009, KFM rapport 2010:2, 14 Enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU) var arbetslösheten för ,4 procent och 9,3 procent första kvartalet Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd kvartal 1 3, år 2009, Läns och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd, 2009, 16 Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009, Ura 2009:1, 17 Kronofogden, Pressmeddelande , Allt fler får skuldsanering Sida 28 av 70

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun

Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun 2007 POLICY OCH RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETE Fastställt av kommunstyrelsen 2007-11-21 267. Säkerhetspolicy för Kristianstad kommun Syfte Kristianstads kommun har ett ansvar att upprätthålla sina verksamheter

Läs mer

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga

Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014. Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Höstkonferens Lokal och regional krisberedskap 2014 Borås Stads RSA-arbete - med fokus på bedömning av förmåga Organisationen och dess ansvar, verksamhet och geografi Borås Stads organisation Stadshuskoncernen,

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Begrepp och definitioner

Begrepp och definitioner Begrepp och definitioner I riskanalysen förekommer flera begrepp och definitioner som är nödvändiga att känna till för att kunna förstå riskanalysen. Några väsentliga begrepp och definitioner förklaras

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet

De största hoten och riskerna i vårt län. En folder om det svenska krishanteringssystemet De största hoten och riskerna i vårt län En folder om det svenska krishanteringssystemet Omslagsbild Översvämning i Brattforsen 2013. Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län/björn Olofsson. Utgiven av Länsstyrelsen

Läs mer

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet

Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet Informations- och IT-säkerhet i kommunal verksamhet En kommuns roll i trygghets och säkerhetsarbetet och var informations- och IT-säkerheten kommer in i detta Vad, vem och hur man kan arbeta med informations-

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Hälsans. och arv hälsan.

Hälsans. och arv hälsan. Kommunkartläggning 2011 Bilden inspirerad av Haglund och Svanströms i "Folkhälsovetenskap - en introduktion", 1992 Hälsans bestämningsfaktorer Hälsans bestämningsfaktorer visar de påverkbara faktorer som

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting

Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting LS 1112-1733 Informationssäkerhetspolicy inom Stockholms läns landsting 2013-02-01 Beslutad av landstingsfullmäktige 2013-03-19 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål... 4 3 Omfattning... 4 4

Läs mer

Trygghetsbokslut 2011

Trygghetsbokslut 2011 Trygghetsbokslut 11 Innehållsförteckning Trygghetsbokslut 3 Vi och omvärlden 3 Indikatorer 4 Våra mål 7 Internt skydd 7 Olycka/brand 7 Krissituation 7 Vad gjordes? 8 Vårt insatsarbete 8 Vårt förebyggande

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Version 2 2011-09-30 (rev. 2012-05-07) Antagen av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx, FÖRSLAG till Kommunfullmäktige

Läs mer

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet

Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram Trygghet och Säkerhet. Ks 2010:250 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Delprogram för suicidprevention. Ingår i Handlingsprogram

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun

Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för säkerhetsarbetet i Piteå kommun Riktlinjer 2011-08-22, 189 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Arbete och försörjning

Arbete och försörjning KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2015-03-10 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Arbete och försörjning Tematisk månadsrapport av indikatorer

Läs mer

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2010/424 Riktlinjer för säkerhetsarbetet vid Uppsala universitet Fastställda av Universitetsdirektören 2010-03-31 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Underlåtelse 3 4 Definitioner 3

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

HYLTE. Revisionsrapport "Skyddad identitet" 2012-03- 1 9 2012-03-09

HYLTE. Revisionsrapport Skyddad identitet 2012-03- 1 9 2012-03-09 HYLTE Kommunrevisionen 2012-03-09 Ki-loYLTE KOMMUN I mm9iiingskontor 2012-03- 1 9 _'idnerir Till Kommunstyrelseii- Hylte kommun Revisionsrapport "Skyddad identitet" Ernst & Young har, på revisorernas uppdrag,

Läs mer

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna

Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna Erfarenheter från det Nationella skadeförebyggande programmets besök i de svenska Säkra och trygga kommunerna BAKGRUND OCH SYFTE Under 2003 genomförde det Nationella skadeförebyggande programmet (SFP)

Läs mer

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP)

Inför en nollvision mot självmord i Huddinge svar på motion väckt av Lisbeth Krogh (HP) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/576.719 1 (4) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Inför en nollvision mot självmord i

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning

ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) Kommunkansliet Antagen av Kommunfullmäktige 2009-02-04, 14 Dnr ks 09/20. Innehållsförteckning ÅNGE KOMMUN Informationssäkerhetspolicy 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSPOLICY Innehållsförteckning Sida 1.1 Informationssäkerhet 1 1.2 Skyddsområden 1 1.3 Övergripande mål 2 1.4 Årliga mål 2 1.5 Organisation

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009

Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Kommunstyrelsen Paul Brehmer 1 (9) Pandemiplanering Kalmar kommun 2009 2 (9) Innehållsförteckning Inledning 3 Influensa pandemi 3

Läs mer

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2

Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Inledning 3 Begreppens defi nitioner 4 Syfte, avgränsning och struktur 4 Strategiskt sammanhang och målkedja 6 Andra arbetsområden

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Brandförebyggande verksamhet

Brandförebyggande verksamhet Brandförebyggande verksamhet DELPROGRAM TILL HANDLINGSPROGRAM TRYGGHET OCH SÄKERHET 2012-2014 OCH TILLSYNSPLAN 2012-2014 Räddningstjänsten 2012-08-03 Kommunstyrelsen 2012-10-10 198 Dokumentet Brandförebyggande

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014

Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Seminarium SAMBRUK Stockholm 20-21 oktober 2014 Ann Malmström, divisionschef Social omsorg Kristina Silverarfve, enhetschef Social omsorg Susanne Arnberg, stabschef Tekniska divisionen Stefan Ekholm, räddningschef

Läs mer

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING 3 MULLSJÖ KOMMUN BEFOLKNING Folkmängdsförändring - Befolkningens åldersfördelning 9 9 9 + Ålder Andel Folkmängd den december Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto Flyttnings- Kv

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun.

Sedan år 2000 har Anita Eckersand arbetat inom Varbergs kommun. V A R B E R G S K O M M U N föregångare inom IT-säkerhet av lena lidberg Vilka är kommunens viktigaste IT-system? Och hur länge kan systemen ligga nere innan det uppstår kaos i verksamheterna? Frågor som

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun.

2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. 2013-02-28 1 (8) Dnr Kst 2013/145 Mål och riktlinjer för arbetet med säkerhet, beredskap och krishantering i Järfälla kommun. Kommunstyrelseförvaltningen Februari 2013 2013-02-28 2 (8) 1. INLEDNING I dagens

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet

Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Revisionsrapport* Systematisk egenkontroll inom brandskyddet Mora kommun Mars 2010 Ove Axelsson Innehållsförteckning 1 Bakgrund, uppdrag, revisionsfråga... 3 1.1 Uppdrag och revisionsfråga... 3 2 Metod

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Befolkning, sysselsättning och pendling

Befolkning, sysselsättning och pendling Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Petersson 213-4-24 Innehåll 1 Inledning 5 2 Befolkningsutveckling 6 3 Befolkningsförändring 7 3.1 Födda... 8 3.1.1 Födda i Arboga jämfört med riket, index... 8 3.1.2 Fruktsamhet...

Läs mer

Informationssäkerhetspolicy

Informationssäkerhetspolicy 2006-09-07 Informationssäkerhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2006-09-28, 140 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 MÅL FÖR INFORMATIONSSÄKERHETSARBETET...4 2.1 LÅNGSIKTIGA MÅL...4 2.2 ÅRLIGA MÅL...4 3 ORGANISATION,

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län

Pilotprojektet Första hjälpen till psykisk hälsa YMHFA i Jönköpings län Pilotprojektet YMHFA i Jönköpings län Margit Ferm Projektledare Ordförande SPES kretsen V ordförande NSPH Jönköpings län Socionom Emma Asserholt Första hjälpare Ungdomsutvecklare Kultur & Fritidsförvaltningen

Läs mer

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015

Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning. WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Välkommen till webbinar om säkerhetslagstiftning WSP Natlikan WSP Brand & Risk våren 2015 Digitala verktyg, Brand & Risk Digitala verktyg, webbanpassade lösningar och gedigen kunskap om lagstiftningen.

Läs mer

Skriftlig redogörelse av brandskyddet

Skriftlig redogörelse av brandskyddet Skriftlig redogörelse av brandskyddet RÄDDNINGSTJÄNSTEN Postadress: 551 89 Jönköping, Besöksadress: Glansgatan 7 Telefon: 036-10 70 00 Telefax: 036-71 29 44 E-post: raddning@rtj.jonkoping.se www.jonkoping.se/rtj

Läs mer

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter

Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter Kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter 1 Syftet med denna folder är att informera om vad kommunens plan för räddningsinsatser vid Sevesoverksamheter kan innehålla. Foldern tar dels

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010

RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 RISK OCH SÅRBARHETSANALYS OCKELBO KOMMUN 2010 Innehållsförteckning Förord 1. Övergripande beskrivning av kommunen 2. Övergripande beskrivning av identifierad samhällviktig verksamhet inom kommunens geografiska

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne

Samverkan vid hot om Suicid. Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Samverkan vid hot om Suicid Räddsam Skåne SOS Alarm Polismyndigheten Region Skåne Bakgrund Suicid är att betrakta som ett stort folkhälsoproblem Vanligaste dödsorsaken bland män i åldrarna 15-44 år, näst

Läs mer

Svar på inspektionsmeddelande

Svar på inspektionsmeddelande VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 4/2007 SVAR INSPEKTIONSMEDDELANDE 1 (6) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Jan Nilsson, utredare 2006-11-23 AILI 2006/31728 Arbetsmiljöverket

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70

Trygg och säker. Mellansveriges ledande saneringsföretag! Jour dygnet runt 0709-81 49 70 Mer än en brandkår Trygg och säker Räddningstjänsten i Strängnäs arbetar med säkerhet och trygg het för alla som bor eller vistas i Strängnäs kommun. Genom samarbete med andra organisationer verkar vi

Läs mer

Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi. - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007

Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi. - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007 Samhällsviktig verksamhet vid en influensapandemi - en sammanställning av länsstyrelsernas arbete 2007 2008-06-11 KBM 0176/2007 Titel: Samhällsviktig verksamhet vid influensapandemi - en sammanställning

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688

Revisionsrapport. Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011. Sammanfattning 2012-05-22 32-2011-0688 Revisionsrapport Malmö Högskola 205 06 Malmö Datum Dnr 2012-05-22 32-2011-0688 Granskning av intern styrning och kontroll av informationssäkerheten vid Malmö Högskola 2011 Riksrevisionen har som ett led

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011

GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 GODKÄND AV KS 2011-09-13 172 RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS FÖR BORGHOLMS KOMMUN 2011 1. Övergripande beskrivning av kommunen. Borgholms kommun har 10 654 invånare (1/7 2011) och ligger på den norra delen

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun

Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Rapport från enkät om krisberedskap i Gnosjö kommun Inledning Under slutet av januari till mitten av februari 010 fick medborgarpanelen i Gnosjö kommun svara på en enkät om krisberedskap. Inga alternativ

Läs mer

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga

Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Regeringsuppdraget - Första hjälpen till psykisk hälsa med fokus på unga Margit Ferm Ordförande SPES kretsen i Jönköpings län Medarbetare NASP/KI Bildades 1987 SPES kretsen i Jönköpings län 1997 SPES avdelningen

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20

Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? Brandskyddsföreningen 1. 2010-11-20 Brandsäkerhet under byggtiden- är det ett problem? 1. 2010-11-20 2. 2010-11-20 Trend Byggnadsplats 25 20 15 10 5 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 3. 2010-11-20 Brandorsaker

Läs mer

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN

BEFOLKNING # VETLANDA KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 3 3 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd Födelsenettnetto

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 3 1 1 1 1 17 9 17 17 7 17 17 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning

Läs mer

Plan för Extraordinär händelse

Plan för Extraordinär händelse Plan för Extraordinär händelse Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx 0. Förkortningar och definitioner... 3 1. Inledning... 4 1.1 Krisledningsplan... 4 1.2 Kriskommunikationsplan... 5 2. Vad säger lagen?...

Läs mer

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN

BEFOLKNING # EKSJÖ KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken, men inte i brottsstatistiken. Olyckor, skador och otrygghet bland äldre medför Uppdraget Att ge förslag på en handlings-och åtgärdsplan för äldres säkerhet (fall, trafik, brand, drunkning, suicid, våld och andra brott) Ett regeringsuppdrag i samverkan mellan Socialstyrelsen, MSB,

Läs mer

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN

BEFOLKNING 9 VÄRNAMO KOMMUN Andel BEFOLKNING 9 Folkmängdsförändring -13 Befolkningens åldersfördelning 13 33 33 33 3 3 3 3 3 1 1 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 13 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3

13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 KAPITEL 13 TOTALFÖRSVAR SID 1/6 13. Totalförsvar 13.1 Mål... 2 Nationella mål... 2 Regionala mål... 2 Kommunala mål... 2 Inriktningsmål:... 2 Effektmål:... 3 13.2 Verksamhet... 4 Beredskapsplanläggning...

Läs mer

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN

BEFOLKNING # TRANÅS KOMMUN Andel BEFOLKNING # Folkmängdsförändring -1 Befolkningens åldersfördelning 1 1 1 1 1 17 17 17 7 9 11 13 1 3 7 9 1+ Ålder Folkmängd den 31 december 1 Folkmängdsförändring från Ålder uell fördelning År Folkmängd

Läs mer

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna

BEREDSKAP. När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna KRIS BEREDSKAP När samhället hotas av kris krävs engagemang från alla för att vi ska hitta de bästa lösningarna Innehåll Kända politiker dog av viruset 3 Tingsrydsbor ihjälfrusna i hemmet När hemtjänsten

Läs mer

Särskild förmågebedömning 2011

Särskild förmågebedömning 2011 Särskild förmågebedömning 2011 1. Generell förmågebedömning 2. Störningar i elförsörjningen 3. Kärnteknisk olycka Sektorns förmåga Svar på vissa av de indikatorer som är i stort sett oberoende av händelse

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010

Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Risk- och sårbarhetsanalys Hylte kommun 2010 Sammanfattning Varje kommun ska enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA

TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA TRYGG OCH SÄKER I UPPSALA FÄRRE SKA SKADAS OCH DÖ Färre ska dö och skadas i olyckor och bränder Det arbetar Brandförsvaret ständigt för. De som drabbas av olyckor ska få snabb och effektiv hjälp och så

Läs mer

2012-12-12 Dnr 074-11-19

2012-12-12 Dnr 074-11-19 HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Regler för informationssäkerhet Regler för informationssäkerhet är beslutade av enhetschefen för i enlighet med Högskolans säkerhetspolicy (dnr 288-11-101)

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser?

Hur används insatsstatistiken? Hur utvärderar ni enskilda insatser? Hur används insatsstatistiken? Analyser till politiker Trender i samhället, fungerar för stora organisationer Sporadiska analyser av trender för att få åtgärder vidtagna Verksamhetsberättelse Lokal analys

Läs mer