Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning. H Säk Hot"

Transkript

1 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning H Säk Hot

2 FÖRSVARSMAKTEN :64709 Högkvarteret Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning (H Säk Hot), 2006 års utgåva fastställs för tillämpning fr o m Målgrupp är främst FM Ledning, chefer för organisationsenheter, säkerhetsoch IT-säkerhetschefer samt biträdande IT-säkerhetschefer. Därmed upphävs Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning (H SÄK Hot), 2002 års utgåva (M ). Beslut i ärendet har fattats av generalmajor Håkan Pettersson. Deltagit i den slutliga handläggningen av ärendet har varit John Daniels och major Thomas Ruthberg och som föredragande major Lennart Engvall. Håkan Pettersson Chef för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten Lennart Engvall 2006 Försvarsmakten, Stockholm Att mångfaldiga innehållet i denna publikation, helt eller delvis, utan medgivande av Försvarsmakten, är förbjudet enligt upphovsrättslagen. Inom Försvarsmakten får bild- och textmaterialet användas, t ex kopieras, vid utbildning eller annan verksamhet. På lämpligt sätt skall källan anges. Tryck: Elanders Berlings, Malmö, 2006 Boken är producerad i samarbete med Sörman Information & Media AB M H Säk Hot Central lagerhållning: Försvarets bok- och blankettförråd

3 Förord Målet för den militära säkerhetstjänsten är att förhindra att sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet kommer obehöriga till del och att Försvarsmaktens personal, materiel, information och anläggningar, såväl inom som utom landet, har erforderligt skydd mot säkerhetshotande verksamhet. Försvarsmaktens säkerhetstjänst kan indelas i följande huvudområden: Säkerhetsunderrättelsetjänst som syftar till att klarlägga de säkerhetshot som riktas mot Försvarsmakten och dess intressen, såväl nationellt som internationellt. Säkerhetsskyddstjänst som syftar till att vidta åtgärder för att hindra eller försvåra säkerhetshotande verksamhet. Åtgärderna skall förebygga att uppgifter som omfattas av sekretess som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs. Signalskyddstjänst är en säkerhetsskyddsangelägenhet som syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan på totalförsvarets telekommunikationer samt användning av kryptografiska funktioner i informationssystem. De flesta verksamheter som bedrivs, inom ramen för Försvarsmaktens verksamhet, kräver någon form av säkerhetsåtgärder. Med ökade internationella verksamheter ställs idag även krav på ett fungerande säkerhetsarbete från partners och aktörer inom olika koalitioner där Försvarsmakten deltar. Hur svensk personal hanterar säkerhetsfrågor är alltså inte längre enbart en nationell angelägenhet. Som grund för olika säkerhetsåtgärder skall en säkerhetsanalys göras där hot-, risk- och sårbarhetsanalyser är en delmängd som skall mynna ut i en dokumenterad säkerhetsplan. I arbetet med säkerhetsanalysen, och uppföljningen av, belyses såväl bedömda hot som åtgärder för att möta dem. Innebörden av att ha aktuella säkerhetsanalyser och säkerhetsplaner är att säkerhetstjänsten kan verka förebyggande och möjligheter skapas för att ligga steget före de aktörer som bedriver säkerhetshotande verksamhet. En väsentlig del i detta är kunskap om den säkerhetshotande verksamheten. Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Hotbedömning (H SÄK Hot) är en del i denna kunskapsuppbyggnad. Håkan Pettersson Chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten 3

4

5 Innehållsförteckning 1 Grunder... 9 Inledning... 9 Bakgrund... 9 Definitioner Säkerhetsanalys Skyddsvärdesanalys Hotanalys Sårbarhet Risk Sammanhang Underrättelseverksamhet Inledning Skyddsvärden Utvecklingsprojekt Operativa system med hög teknikprofil Information kring större affärer Internationella relationer Internationella operationer Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Statsaktör Företaget Kriminalitet Inledning Skyddsvärden Materiel Personal Angriparbeskrivning Metod Sammanhang Terrorism Inledning Terrorism som fenomen Skyddsvärden Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Sabotage Inledning Skyddsvärden

6 Angriparbeskrivning och metodbeskrivning Sammanhang Subversion Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Internationella miljöer Inledning Underrättelseverksamhet Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Kriminalitet Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning/aktörsbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Terrorism Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Sammanhang Sabotage Inledning Skyddsvärden Metodbeskrivning Sammanhang Subversion Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning Metodbeskrivning Hot mot tekniska system Inledning Skyddsvärden Angriparbeskrivning Statliga organisationer

7 Icke-statliga organisationer Metodbeskrivning Computer Network Attack Computer Network Intelligence/ Computer Network Exploitation Insiderproblematiken Skadlig kod Tillförsel och modifiering av hårdvara Röjda källkoder, konstruktionsunderlag och säkerhetsmekanismer Radiokommunikation Radiolänk Mobiltelefoni Trådlösa nätverk Röjande signaler Telefoni tråd/telefonväxel Avlyssning Sammanhang Sammanfattning Bilagor 1 Förkortningar, akronymer och definitioner Förenklad riskanalys Exempel på metod för säkerhetsanalys Analysmodell för bedömning av underrättelsehot Referenser och relevant styrdokumentation

8

9 1 Grunder Inledning Säkerhetshot eller säkerhetshotande verksamhet kännetecknas av att de hotar säkerheten för Försvarsmaktens personal, materiel, information, planer, förband, anläggningar och verksamhet. Detta gäller även för Försvarsmakten i utlandet eller utländsk personal som besöker eller genomför verksamhet i Försvarsmaktens regi. Klarläggandet av säkerhetshotande verksamhet sker inom säkerhetsunderrättelsetjänsten och ingår tillsammans med säkerhetsskyddstjänsten som en del i Försvarsmaktens totala säkerhetstjänstarbete. I detta sammanhang syftar säkerhetsunderrättelsetjänstens klarläggande av säkerhetshotande verksamhet, till att leverera beslutsunderlag för säkerhetskyddsåtgärder. Säkerhetshot eller säkerhetshotande verksamhet indelas i fem kategorier 1 : Underrättelseverksamhet Kriminalitet Terrorism Sabotage Subversion Dessa hotkategorier kommer att beskrivas närmare i de följande kapitlen. Dess särarter och likheter kommer att belysas liksom de skyddsvärden som dessa hot riktas mot. Med anledning av att den internationella arenan delvis har en annan karaktär och i viss mån omfattas av andra styrdokument och miljöförhållanden kommer internationell verksamhet att till del beskrivas i ett särskilt kapitel. På samma sätt kommer hot som relaterar till IT-miljö eller som använder ITrelaterade metoder till del att beskrivas i ett särskilt kapitel trots att detta egentligen är ett antal metoder att iscensätta angrepp inom ramen för ovan listade hotkategorier. Bakgrund Fokus i denna bok är olika typer av säkerhetshot och hur dessa kan beskrivas och analyseras. I de flesta fall räcker det dock inte med endast att utvärdera 1. Dessa begrepp kommer att definieras i respektive kapitel. 9

10 1 Grunder ett hot det måste också sättas i ett större sammanhang. Detta sker exempelvis i form av en säkerhetsanalys, där man förutom hotet tar hänsyn till en mängd andra faktorer, så som våra egna skyddsåtgärder och konsekvenser om ett skyddsvärde skulle förloras eller komprometteras. För att sätta denna bok, H SÄK HOT, i ett större sammanhang presenteras därför nedan en modell för riskanalys, där hotbedömningen endast utgör en del i en större helhet. Riskanalysen är i sin tur en delmängd av den säkerhetsanalys som beskrivs i H SÄK SKYDD och regleras i 5 Säkerhetsskyddsförordningen 1996:633 Myndigheter och andra som förordningen gäller för skall undersöka vilka uppgifter i deras verksamhet som skall hållas hemliga med hänsyn till rikets säkerhet och vilka anläggningar som kräver ett säkerhetsskydd med hänsyn till rikets säkerhet eller skyddet mot terrorism. Resultatet av denna undersökning (Säkerhetsanalys) skall dokumenteras. Detta åligger enskilda förband i samband med all verksamhet. Definitioner För att redan från början skapa klarhet i vad som avses med olika begrepp så listas de viktigaste begreppen med definition innan närmare beskrivning sker. Ytterligare begrepp och förkortningar återkommer i Bilaga 1 Förkortningar, akronymer och definitioner (sida 75). Notera att vissa begrepp i något eller några angränsande sammanhang kan finnas beskrivna med en delvis annan innebörd: Angripare Aktör Hot Intention Kapacitet Tillfälle Sårbarhet En angripare är den huvudman som, själv eller via en aktör, planerar och genomför ett angrepp. Detta innebär att en angripare kan vara en nation, organisation, rörelse, företag eller en person. En aktör är den eller de som genomför det praktiska angreppet. Ett hot är den sammanvägda bilden av en angripares vilja och förmåga att angripa ett skyddsvärde. Som en del i kapacitetsbegreppet ingår att tillfälle måste finnas för att bruka vald metod. I vissa fall kan hotet därför beskrivas som den sammanvägda bilden av intention, kapacitet och tillfälle. En angripares intention består av den uttalade eller påvisade vilja som angriparen innehar för ett angrepp. En angripares kapacitet är tillgängliga resurser till angrepp. Dessa består exempelvis av personal, organisation, ekonomi och utrustning. Tillfälle är de tids- och rumsaspekter som en angripare kan använda vid ett angrepp. Sårbarhet är den sammanvägda bilden av vår förmåga att skydda ett skyddsvärde utifrån säkerhetsmedvetande, tillgängliga resurser och exponeringen i tid och rum. 10

11 1 Grunder Säkerhetsmedvetande Resurser Exponering Modus Skyddsvärde Sannolikhet Konsekvens Risk Förmåga Vårt säkerhetsmedvetande är vår vilja och vår förståelse för att skydda våra skyddsvärden. Våra tillgängliga resurser för att skydda oss mot ett angrepp. Dessa består exempelvis av personal, organisation, ekonomi och utrustning. Exponering är de tids- och rumsaspekter då vi kan bli utsatta för ett angrepp. Det tillvägagångssätt eller den metod en angripare använder sig av vid angrepp. Begreppet Modus, eller Modus Operandi, används såväl för att ange en konkret metod som en strategi för angrepp. Ett skyddsvärde är någonting som Förvarsmakten av olika anledningar anser värt att skydda. Detta är ofta något vitalt för Försvarsmaktens förmåga att genomföra sin uppgift, till exempel nyckelresurser (personal, materiel eller information) och organisationens anseende. En sammanvägning av hot och sårbarhet som uttrycker sannolikheten för att en konsekvens skall uppstå vid ett angrepp. Den konsekvens som uppstår när ett skyddsvärde förloras eller komprometteras. En sammanvägning av sannolikhet och konsekvens, där konsekvensen värderas tyngre än sannolikheten. Förmåga är Förvarsmaktens möjligheter att fullgöra sina uppgifter, faktiskt och upplevt. Den faktiska gäller fysiska resurser så som personal, materiel och information och den upplevda Försvarsmaktens anseende. Observera att det i vissa sammanhang används delvis andra benämningar för intention, kapacitet och modus. Ett exempel är de benämningar som används inom IT-säkerhetsområdet mål, medel och metoder. 11

12 1 Grunder Säkerhetsanalys Bilden nedan beskriver den utvecklade metoden som ska användas för att genomföra säkerhetsanalys. Samtliga delmoment kommer att översiktligt beskrivas för att skapa det sammanhang som krävs för att arbetet med att analysera hot ska underlättas. Detta i sin tur för att hotanalysen ska generera resultat som gör det möjligt att effektivisera säkerheten utan att begränsa verksamheten mer än absolut nödvändigt. Bilden återfinns även i Bilaga 3 Exempel på metod för säkerhetsanalys (sida 79). Hot och sårbarhetsanalys Identifiera och prioritera det skyddsvärda Bedöm hotet Hotnivå Bedöm sårbarheten 5a Kalkylerad risktagning 5b Skyddsåtgärder Underlag för Riskanalys 5 Hantera risken Risknivå 4 Sannolikhet Bedöm risken Konsekvens Illustration: Victoria Jacobsson/Sörman I&M Bild 1:1 Säkerhetsanalys Skyddsvärdesanalys Riskanalysen utgår med naturlighet i det skyddsvärda. Av den anledningen är det första som sker en identifiering av vad som faktiskt är skyddsvärt. Detta är verksamhetens ansvar och kan sällan bestämmas av säkerhetsorganisationen även om det många gånger är så det går till. I den här delen av riskanalysen är det lämpligt att använda sig av menbegreppet. För att avgöra 12

13 1 Grunder om en verksamhet, ett ting eller en information är skyddsvärd kan kopplingen till vilket skada, eller men, som uppstår vid ett angrepp mot det studerade skyddsvärdet göras. Detta tillvägagångssätt ger dessutom ett mervärde senare i processen då konsekvenser skall bedömas. Det finns fyra områden inom vilka skyddsvärden kan uppstå: Information, Personal, Materiel och Förtroende. Hotanalys När det skyddsvärda är identifierat skall eventuella hot mot detta bedömas. Hotanalysen är den avgjort svåraste delen i hela säkerhetsanalysen även om själva frågan är lätt att formulera: Finns det en eller flera angripare som har intention och kapacitet att genomföra ett angrepp? Problemet ligger i att det ofta krävs kvalificerade resurser för att säkert kunna svara på frågan, om det ens är möjligt. Dessutom krävs det i nästa steg, sannolikhetsbedömning, mer än bara ja eller nej som svar vilket ställer stora krav på information och erfarenhet. Sårbarhet Inledningsvis måste omständigheterna kring de skyddsvärden som omfattas av säkerhetsanalysen studeras noga. Dels för att reda ut vilka svagheter som finns i säkerhetsskyddet, dels vilka angreppspunkter som föreligger men också en noggrann genomlysning av karaktären på skyddsvärdet. Det sistnämnda är avgörande för att det skall gå att bedöma om det finns angripare som har intention till angrepp och det förra för att kunna bedöma en angripares kapacitet till angrepp. Det är därför ofta lämpligt att sårbarheten inledningsvis bedöms redan i skyddsvärdesanalysen även om bedömningen måste kompletteras efter att hotanalysen är genomförd. Enkelt uttryck handlar det om att identifiera vad som är skyddsvärt, var det hypotetiskt går att angripa och vilken eller vilka metoder som är möjliga att använda för angreppet. Risk Riskanalysen svarar på hur stor produkten är; mellan sannolikhet för, och konsekvens av, att ett hot realiseras. Att göra en riskbedömning innebär ofta att två relativt subjektiva bedömningar multipliceras med varandra vilket i sin tur kan innebära att resultatet blir ännu mer osäkert. Därför bör bred belysning och tydliga bedömningskriterier föreligga under denna del av processen. Den metod som exemplifieras i de kommande kapitlen hjälper till att strukturera tydliga bedömningskriterier. 13

14 1 Grunder Sammanhang Verksamheten omfattas av en stridsskjutning med finkalibrig ammunition på skjutfältet. Skyddsvärdesanalys Vapen och ammunition är skyddsvärt med anledning av den skada de får i orätta händer och menet anses som betydande (8 på en skala till 10). Hotanalys Det finns en kriminell organisation som enligt uppgift behöver vapen och traditionellt ägnar sig åt rån och således har både intention och kapacitet att genomföra ett angrepp. Sårbarhetsanalys Skyddsvärde Angreppspunkter Möjliga metoder Vapen På skjutbanan Rån Riskanalys Hotet i förhållande till sårbarheten gör att sannolikheten för ett angrepp bedöms som möjlig (6 på en skala till 10). Risken blir då 48. Sannolikhet Konsekvens Illustration: Victoria Jacobsson/Sörman I&M Bild 1:2 Om svaret blir att det finns en angripare som har intention och kapacitet och kommer fram till att det finns en betydande risk kan man i riskanalysen se att säkerhetsskydd skall sättas in på skjutbanan. Detta kan antingen vara sannolikhetshämmande (bevakning) eller konsekvenshämmande (låtsasvapen). 14

15 2 Underrättelseverksamhet I hotbilder som skall ligga till stöd för utvecklingsprojekt, exempelvis av framtida ledningssystem kan det vara svårt att applicera ett sannolikhetsbegrepp. Anledningen till det är att det är oerhört svårt att ens bedöma vilken teknik som är tillgänglig vid tid för realisering och produktifiering av projektet. Då blir risken med nödvändighet mer fokuserad på vilken konsekvens som är acceptabel och vilken som inte är det. Inledning Förenklat kan ett underrättelsehot förklaras genom att Försvarsmaktens, eller för Försvarsmakten viktig, kunskap sammanfaller inom ett område där en angripare har en önskan om motsvarande kunskap. Underrättelseverksamhet är drivet av rationalitet. Egentligen är det både naturligt och självklart och det är viktigt att man ser på underrättelsehotet som ett naturligt inslag i vår dagliga verksamhet. Det är inget mystiskt hemlighetsmakeri utan bara frukten av en enkel ekvation; X+Y=Z. Saknas X blir det inget Z. Är det enklare att komma över X på andra sätt än att lära sig det själv kommer alternativa försök att tillskansa sig X att övervägas. I tider av nedskärningar och rationalitetssträvanden i kombination med ökade krav på resultat kommer alla ekvationer förr eller senare att halta. Målsättning och resurser möter inte varandra på samma sätt som tidigare. Metoderna och processerna måste förändras. Forskning blir dyrare och dyrare och det gäller att göra mesta möjliga med de resurser som står tillbuds. Problemet är lika vanligt som det är globalt och inte bara en statsangelägenhet utan lika mycket en företagsangelägenhet, eller för den delen en personlig angelägenhet. I skenet av detta och satt i ett sammanhang bestående av det nya informationssamhället och en ökad vilja till öppenhet och globalisering förefaller underrättelseinhämtning som ett naturligt komplement till traditionella utvecklings- eller anskaffningsmetoder. Sverige är en nation med stor kompetens inom de teknik- och konstruktionsområden som idag ianspråktas för världsledande produkter såväl civilt som militärt. Inte minst satsningen mot det nätverksbaserade försvaret och den internationella uppmärksamhet som den får visar just på det. Dessa kompetensområden är ansedda som bristområden eller nyckelområden för många nationer och företag. Det finns fler områden som ideligen utsetts för 15

16 2 Underrättelseverksamhet klara och tydliga underrättelseangrepp. Det är inga bedömningar utan påvisade förhållanden. Utöver det är vi ofta en mycket uppskattad samarbetspartner såväl för operativa insatser, övningsverksamhet som för utvecklingsprojekt. Detta ger oss möjligheten att nyttja andras kunskaper vilket innebär att vårat förtroende är avgörande för fortsatt framgång och således är även förtroendet i sig skyddsvärt. I och med globaliseringen ökar vår sårbarhet då angreppsytan dramatiskt ökat inte minst inom områden som samutveckling, interoperabilitetsstudier och gemensamma operationer inom ramen för exempelvis NATO, EU och FN. Skyddsvärden När resonemang förs kring skyddsvärden finns det två relevanta frågor som det inte alltid är så lätt att svara på. Vad utgör ett skyddsvärde? Hur vet jag om ett föremål eller en verksamhet är skyddsvärd? Ett sätt att angripa problematiken är att utgå ifrån menbegreppet. Det vill säga, vad blir konsekvensen av en förlust av det betraktade skyddsvärdet. Exempelvis vad innebär det att företaget X får kännedom om information i kontraktet mellan företag Y och FMV. Genom att ställa dessa frågor faller svaret inte bara ut som ett ja- eller nej-svar huruvida en företeelse är skyddsvärd eller inte utan också med en gradering på hur skyddsvärd den är. Den informationen är viktig i riskanalysen som annars riskerar att bli en mycket subjektiv bedömning. En sak mer än andra utmärker de skyddsvärden som generellt är mest ansatta av underrättelseverksamhet, nämligen att det handlar om information eller kunskap. Det är aldrig en handling, en dator, en människa eller en radar som är målet för underrättelseangreppet utan den information som finns lagrad i objektet. Det är informationen i datorn eller människan som skall skyddas, sällan datorn eller människans fysiska egenskaper. Med utgångspunkt i dessa resonemang och med den kunskap och erfarenhet som nu föreligger går det att generalisera och säga att det finns vissa områden som är mer utsatta än andra. Inom dessa områden finns både synbara och misstänkta fall av underrättelseangrepp med förhållandevis stor frekvens. 16

17 2 Underrättelseverksamhet Utvecklingsprojekt Inom både större och mindre utvecklingsprojekt som omfattar teknikutveckling, systemutveckling och/eller utveckling av nya metoder föreligger en generellt sett hög sannolikhet för angrepp. Inom dessa projekt, som idag ofta är nationella eller internationella samprojekt med mer än en inblandad aktör, finns det ofta krav på öppenhet som inte alltid går helt i linje med kraven på sekretess. Förutom problematiken med tillgång till information kontra sekretess innebär också dessa projekt att det uppstår mycket stora angreppsytor. Detta är den drivande faktorn till att sannolikheten för angrepp generellt sett är hög. En annan är svårigheten att få flera nationer, företag och myndigheter att anta, implementera och också följa upp en gemensam säkerhetspolicy. Öppenhet Bath tub curve Bild 2:1 Förhållande mellan tillgång på information och tid under traditionella utvecklingsprojekt. Hög tillgång på information vid idégenerering, grundforskning och försäljning, låg informationstillgång vid utveckling och validering. Om ovanstående sårbarheter exploateras riskerar känslig information såsom källkoder, säkerhetslösningar, övriga tekniska lösningar, nationella ställningstaganden, affärsinformation och information kring olika bi- och multilaterala avtal att förloras. Tid Illustration: Victoria Jacobsson/Sörman I&M 17

18 2 Underrättelseverksamhet Operativa system med hög teknikprofil Det här är en kategori som historiskt sett alltid har varit ansatt av underrättelseangrepp; Förr ofta för att söka information om prestanda så motåtgärder kunde utvecklas, nu med den förändrade världsordningen och den därtill kopplade globaliseringen, finns möjlighet och anledning att istället försöka kopiera eller utveckla egna liknande system. Således är det numera ofta inte bara prestanda som är föremål för underrättelseangrepp utan lika mycket hela den tekniska, logistiska, metodologiska och ekonomiska lösningen. 2 Foto: FBB/Anders Nylén Bild 2:2 FSR 890 Information kring större affärer Det är idag inte ovanligt med offerter i miljardklassen. Även för nationer och storföretag är detta stora och viktiga affärer. Det är naturligt att konkurrerande företag skulle vara beredda att lägga mycket energi för att komma åt innehållet i konkurrentens offert om det ansågs möjligt att åstadkomma. Det behöver inte med nödvändighet vara hela offerten i detalj utan även små delar kan skapa komparativa fördelar som kan komma att visa sig avgörande i slutändan. Lyckas underrättelseangrepp i detta avseende kommer stora ekonomiska konsekvenser, såväl som försämrat förtroende att drabba För- 2. Såväl sårbarhet som skada liknar de beskrivna under utvecklingsprojekt. 18

19 2 Underrättelseverksamhet svarsmakten och försvarsindustrin. Det är påvisat att försök till underrättelseinhämtning har gjorts i flera större affärer under det senaste decenniet. Foto: FBB/Peter Liander Bild 2:3 JAS 39 Gripen från Tjeckien Internationella relationer Samarbeten och samprojekt inklusive gemensamma internationella insatser är idag mycket vanligt. Inom många områden är det helt nödvändigt för utveckling av den svenska försvarsförmågan i det nya insatsförsvaret. Utan dessa samarbeten skulle inte Försvarsmakten kunna fortsätta i den riktning den är på väg. Således blir det oerhört viktigt att Försvarsmakten förvaltar det förtroende som visas oss. Om förtroendet nedgår kommer förmågan på sikt att nedgå i samma utsträckning. Dessa samarbeten är sårbara i analogi med vad som redovisats under utvecklingsprojekt. 19

20 2 Underrättelseverksamhet Illustration: Victoria Jacobsson/Sörman I&M Foto: Peppe Ericsson/Studio Ljusspel Bild 2:4 MNE (Multinational experiment) Internationella operationer Gemensamma operationer är förvisso en delmängd av det som är beskrivet ovan men förtjänar ändå att belysas separat. En tydligare beskrivning återfinns dessutom i kapitel 7 Internationella miljöer (sida 45). Inom ramen för en internationell operation såsom exempelvis den av NATO ledda operationen i Kosovo eller den av EU ledda operationen i Bosnien föreligger alltid en stor mängd operativt orienterad och känslig information. Det är inte alltid som svensk lagstiftning eller gällande säkerhetsskyddsavtal helt och hållet skyddar den informationen. Hotet tenderar att öka eftersom samma information kan vara eftertraktad av många olika angripare. Det innebär att det kan finnas många olika anledningar till att informationen är skyddsvärd, inte minst Sveriges och Försvarsmaktens förtroende som partner på den internationella insatsscenen. 20

21 2 Underrättelseverksamhet Foto: FBB/Rick Forsling Bild 2:5 Från Liberia Angriparbeskrivning Traditionellt sett betraktas underrättelseangripare i första hand som andra staters nationella underrättelsetjänster, men potentiella underrättelseangripare kan vara av vitt skilda slag. 3 Underrättelsetjänst bedrivs exempelvis av: nationalstaters civila och militär underrättelsetjänster. polismyndigheter. affärsdrivande företag. akademiska organisationer. ickestatliga organisationer (NGOs). media. religiösa samfund eller klanstrukturer. kriminella organisationer och nätverk. Den dimensionerande angriparen för Försvarsmakten i Sverige är dock även fortsättningsvis de nationella civila och militära underrättelsetjänsterna 3. Jämför Robert Steele Seven Tribes of Intelligence. 21

22 2 Underrättelseverksamhet samt, i viss mån och inom vissa områden, affärsdrivande företag. De nationella underrättelsetjänsterna har tillräckligt tydliga intentioner och omfattande kapacitet. Storföretagen har mycket tydliga intentioner och inom givna områden tillräcklig kapacitet. Underrättelseverksamhet drivs av att angripare agerar utifrån rationella överväganden i en strävan efter optimal effekt, dvs att en angripare med begränsade resurser 4 eftersträvar att erhålla ett så komplett informationsläge så möjligt i varje given situation. Det innebär att inriktningen från en given underrättelseangripares öppna underrättelseverksamhet till övervägande del är samstämmig med inriktningen för dold underrättelseverksamhet. 5 Metodbeskrivning På underrättelsespråk benämns ofta metoder för inhämtning som Modus Operandi eller bara Modus. De angripare som nämnts i föregående stycke kan alltså gå tillväga på många olika sätt för att tillskansa sig information. Det är angriparens kapacitet som sätter gränserna för vilka tillvägagångssätt som kan användas. För underrättelseinhämtning är variation och kombinationer en nyckel. Modus för underrättelseinhämtning är även beroende på om angriparen agerar själv eller genom ombud. Det vanligaste tillvägagångssättet är olika former av informationsinhämtning av öppen information, företrädesvis genom internet. Genom att sammanställa öppen men känslig information från olika källor kan mycket åstadkommas. Mycket vanligt är att aktörer till exempel deltar i relevanta konferenser och besöker specialbibliotek. Gränsen mellan naturlig nyfikenhet och regelrätt inhämtning är dock otydlig. Det kanske inte är främst seminarierna under konferenserna som angriparna är intresserade av utan snarare att målsöka potentiella informationsbärare. För att identifiera och värva människor finns det ett antal metoder som varit kända i alla tider. En målperson kan vara intressant för en angripare av många skäl, kanske för att hon eller han sitter på nyckelinformation eller för hennes eller hans kontaktnät. Professionella förfaranden är långsiktiga och bygger på att man skapar en relation som präglas av generositet och förtro- 4. För underrättelseverksamhet avses ekonomiska resurser och resurser för underrättelseinhämtning och analys. 5. Säkerhetstjänsten måste därför prioritera underrättelseverksamhet gentemot den mest skyddsvärda verksamheten, där en prioritering av det mest skyddsvärda kommer att vara styrande för var säkerhetsunderrättelsetjänsten agerar gentemot en angripares underrättelseverksamhet. 22

23 2 Underrättelseverksamhet ende mellan angriparen och målpersonen. Det kan börja med en otvungen middag och ett antal oskyldiga förfrågningar som belönas väl för att sedan utvecklas mot allt känsligare frågor. Tillvägagångssätt är ofta indirekta. Själva inhämtningsförsöket kan mycket väl ske i utlandet. Till exempel, att frågor om Norge ställs till den svenska Försvarsmakten i Stockholm. Naturligtvis kan mer spektakulära metoder också användas som exempelvis inbrott, som verkar vara för att stjäla men som syftar till att kunna avlyssna telefoner eller motsvarande. Ibland används dock mer påstridiga tillvägagångssätt. Genom att utnyttja besöksverksamhet kan vissa länder skicka delegation efter delegation som var och en tar med sig lite information och samtidigt målsöker nyckelpersoner. Det är därför viktigt att tänka igenom säkerheten kring besöksverksamhet, även om besöket i sig inte verkar vara uppseendeväckande. Varje enskilt besök måste sättas i ett större sammanhang. Vad gäller teknik- och industrispionage finns det många metoder som är mer eller mindre vedertagna. Ofta sker spjutspetsforskning på civila och militära universitet och högskolor där den öppna attityden och önskan att delge resultat gör att säkerhetsmedvetandet är lågt. De aktörer som har större resurser kan dock till och med finansiera forskning eller rent av köpa nyckelföretag som bedriver dem för att få del av forskningsresultaten. Med strategisk teknologi som redan är implementerad är det inte heller ovanligt att enskilda produkter köps upp, hyrs eller lånas genom bulvaner för att använda sig av omvänd ingenjörskonst, reverse engineering, för att sedan kunna producera egna varianter eller för att kunna bedöma prestanda. Särskilt för inhämtning av information beskriven ovan är olika typer av teknisk inhämtning möjliga metoder. Den tekniska inhämtningen kan utgå från så väl fasta som mobila signalspaningsplattformar, satellitspaning och datorbaserad inhämtning. Delar av den tekniska inhämtningen kommer att diskuteras ytterligare under kapitel 8 Hot mot tekniska system (sida 63). Sammanhang Statsaktör Nationalstaten X har i sin nya militärstrategiska doktrin uttalat en målsättning om att under det kommande årtiondet utveckla sitt nätverksbaserade försvar generellt och ledningssystem i synnerhet. Det visar sig även att nationalstaten X har tilldelat en ansenlig mängd ekonomiska resurser till ledningssystemutveckling i sin försvarsbudget. Nationalstaten X har två 23

24 2 Underrättelseverksamhet välfungerande underrättelsetjänster (en civil och en militär) som bedöms ha stor kapacitet att operera utanför landets gränser dessutom har nationalstaten X underrättelsenärvaro i Sverige i form av en försvarsattaché. Sverige har framstående forskning inom området och Försvarsmakten satsar resurser på att utveckla just NBF och ledningssystem. Inom det svenska NBF-utvecklingen finns det ett 10-tal särskilt skyddsvärda utvecklingsprojekt. Säkerhetsorganisationen vid ett av de känsliga projekten inom NBF har uppmärksammat att en nyckelperson blivit kontaktad av en representant för nationalstaten X:s försvarsmakt i samband ett officiellt besök. Representanten har ställt ett stort antal frågor till nyckelpersonen om de tekniska prestanda som projektet uppnår. Representanten har även efterfrågat information om andra deltagare i projektet och vilka externa konsulter som engagerats i utvecklingsarbetet. Tack vare säkerhetsanalysen som genomförts vid projektet där tänkbara främmande intressen presenterats uppmärksammar nyckelpersonen sin säkerhetschef på intresset. Säkerhetschefen informerar i sin tur säkerhetstjänsten och övriga deltagare i projektet som målsökts av nationalstaten X. För säkerhetstjänsten är incidenten i projektet en av flera indikationer som bekräftar att underrättelseintresse finns gentemot det svenska NBF-projektet från nationalstaten X sida. Det bekräftade underrättelseintresset för projektet samt en bekräftelse av nationalstatens X kapacitet att inhämta underrättelser föranleder att säkerhetstjänsten inleder omvänd målsökning inom ramen för projektet. Eftersom nationalstaten X även har stor teknisk kompetens och stora tekniska resurser och rekommenderas en höjning av beredskapen vad avser även andra modus för inhämtning som exempelvis dataintrång. Företaget I samband med att Sverige planerar sälja 25 stycken JAS-plan till landet Y finns konkurrenter i form av företagen Aviation Ltd och Volar SA. Upphandlingsförfarandet är konfidentiellt där de olika företagen offererar sin produkt. Landet Y har formulerat en kravspecifikation som ingen av produkterna uppfyller helt. Därmed finns det en intresse för de olika konkurrenterna att ta reda på vilken av kraven som kommer att väga tyngst och om JAS uppfyller dem. Allteftersom förhandlingarna fortskrider framstår JAS som landet Y:s val. En av konkurrenterna anlitar en fristående svensk konsult med insyn i upphandlingsförfarandet för att ta reda på detaljer kring JAS prestanda och offertens innehåll. Konsulten kontaktar underleverantörer till JAS i hopp om att erhålla information om prestanda. Underleverantören reagerar på konsultens närgångna frågor om hemlig information och tar kontakt med sä- 24

25 2 Underrättelseverksamhet kerhetsorganisationen inom JAS-projektet och ingen information delges konsulten. Samme konsult tar även kontakt med deltagare i den svenska förhandlingsdelegationen för att ta reda på offertens innehåll utan att berätta vem hans uppdragsgivare är. Delegationsdeltagaren har varit kurskamrat med konsulten och går med på att träffas över en lunch och diskuterar då upphandlingen i generella termer. Konsulten tar ånyo kontakt med henne för ett nytt möte. Vid det andra mötet frågar konsulten delegationsdeltagaren om vad offerten innehåller och om hon har en uppfattning om vilka krav som landet Y uppfattar som särskilt viktiga. Delegationsdeltagaren berättar att det inte är hennes ansvarsområde att redogöra för detaljerna, men att hon förmodligen kan skaffa den efterfrågade informationen om offerten som helhet. Däremot vet hon redan nu att landet Y särskilt har betonat vikten av att Sverige kostar på utbildningen för de tänkta flygförarna och teknikerna samt att de just nu diskuterar, för landet Y, förmånliga avtal för underhåll. Konsulten säger att det låter som en intressant affär och uttrycker sin sympati för affären. I ett mycket sent skede av förhandlingarna beslutar land Y mot alla förväntningar att inte anskaffa JAS, utan slutförhandlar med Volar SA. I efterhand framkommer till den svenske försvarsattachén att Volar SA har justerat sin offert i slutskedet av förhandlingarna och anpassat villkoren för utbildning och underhåll. Försvarsattachén rapporterar detta bland annat till Säkerhetstjänsten som kontaktar delegationschefen och genomför säkerhetsskyddssamtal med samtliga delegationsmedlemmar. Vid samtalen uppdagas konsultens agerande. Säkerhetstjänstens bedömande av incidenten leder till en omvärdering av det underrättelseintresse som kan riktas gentemot skyddsvärd information i samband med upphandlingar och informerar andra pågående upphandlingar om vad som kan inträffa. Säkerhetstjänsten omvärderar också underrättelsehotet som härrör från icke traditionella underrättelseaktörer så som företag. Detta innebar inte bara en förlorad miljardaffär för Gripenkonsortiet utan får också negativa konsekvenser för Försvarsmakten och Sverige. Förtroendet för svensk försvarsindustri nedgår vilket innebär att det blir svårare att avsluta affärer i framtiden. Detta i sin tur innebär att Försvarsmakten får bära en större andel av utvecklingskostnaderna för JAS-projektet. 25

26

27 3 Kriminalitet Inledning Den kriminalitet som beskrivs inom ramen för detta kapitel riktar sig främst mot Försvarsmakten i Sverige. Vissa delar är allmängiltiga, men kriminella hot som är mer specifika för internationell verksamhet redovisas i huvudsak i kapitel 7 Internationella miljöer (sida 45). Hotet avseende kriminalitet är högst i de fall Försvarsmaktens materiel och kunskap sammanfaller med behov som kriminella element har. I detta sammanhang måste även konsekvenser för Försvarsmakten vägas i sammanhanget. De skyddsvärda värden som kriminella handlingar riktas mot som får allvarligast konsekvenser är också de som måste ägnas mest skyddsåtgärder. Kriminalitet som riktas gentemot Försvarsmaktens olika skyddsvärden kan få olika typer av konsekvenser beroende på omfattning (organiserad kriminalitet) och inriktning (vilka skyddsvärden som ansätts). Förluster av materiel genom kriminella handlingar får varierande grad ekonomiska konsekvenser för organisationen. Negativa konsekvenser som inte skall förbises, men som sällan får mer långsiktiga konsekvenser för Försvarsmakten och dess verksamhet. Däremot innebär vissa typer av förlorad materiel mer omfattande konsekvenser för bland annat Försvarsmaktens förtroende och för möjligheten att fullfölja de uppdrag som anstår Försvarsmakten att lösa. I många fall har den kriminalitet som riktas mot Försvarsmakten varit av tillfällighetsbrott där tillfället gör tjuven. Här är det vanligare att enskild materiel stjäls och är sällan organiserad. Trots att denna typ av stölder inte skadar Försvarsmakten lika mycket kopplat till värdet på materielen, så kan den skada Försvarsmaktens trovärdighet avseende kontroll över den egna materielen. Brister i säkerhetsskyddet och kontroll kan leda till en känsla av acceptans för viss kriminalitet. Det kan också beskrivas som normer om vad som är tillåtet och vad som inte är det. 27

28 3 Kriminalitet Skyddsvärden Materiel En del av Försvarsmaktens förrådsställda materiel bedöms som eftertraktad i kriminella sammanhang. Särskilt stöldbegärligt är naturligtvis vapen och ammunition. Personlig skyddsutrustning, optronik, sambandsutrustning, uniformer, legitimationer och fordonsskyltar är också utrustning som är eftertraktad av kriminella vid genomförande av brottslig verksamhet som t ex rån. Annan utrustning som är att betrakta som stöldbegärlig är den som används dagligen vid arbetsplatsen; här kan datorer, skrivare, telefoner och faxar nämnas. I detta sammanhang bör nämnas att skadan inte nödvändigtvis begränsas till den ekonomiska förlusten av stulen hårdvara. Skadan av förlorad information kan många gånger vida överstiga den rena ekonomiska förlusten. Om en dator med övningsplaner för en större övning stjäls kan detta ge konsekvenser som innebär förlust av vapen och ammunition. Försvarsmaktens vapen och ammunition är fortfarande begärliga i vissa grovt kriminella kretsar. Det beror på bland annat status, eldkraft och det värde vapnet betingar vid avyttring om det inte används för eget bruk. Stöld av vapen och ammunition måste tas på stort allvar på grund av vilka konsekvenser det kan få för Försvarsmaktens anseende och inte minst för de som drabbas vid brottsutövning. Lika allvarligt som tillgrepp av vapen är tillgrepp av vapendelar och patronlägeslås, eftersom det går att para ihop delar från flera vapen och därigenom erhålla ett komplett vapen. Sammanfattningsvis kan sägas att det som utmärker de skyddsvärden som är mest hotade är de som betingar ett högt ekonomiskt värde, eller att de betingar ett mindre värde men har stor tillgänglighet. Personal Hot riktade mot Försvarsmaktens personal förekommer i form av missnöjesyttringar från olika grupperingar såväl som från enskilda samt från socialt utstötta och mentalt sjuka individer. Sannolikheten för att utsättas för den här typen av hot ökar beroende på faktorer som den enskildes uppträdande samt typ av befattning t ex befattningar med stort mediafokus. Av särkskilt skyddsvärde är Försvarsmaktens högsta ledning, då skyddet av densamma är av avgörande betydelse för Försvarsmaktens trovärdighet och möjlighet att lösa sina uppgifter. 28

29 3 Kriminalitet Angriparbeskrivning En kriminell aktör styrs precis som övriga aktörer av intention, kapacitet, och tillfälle och ställs mot våra skyddsvärden och sårbarheter. Kriminaliteten mot Försvarsmakten bedrivs av aktörer utanför Försvarsmakten; dessa kan vara enskilda aktörer eller organiserade på olika vis. Kriminaliteten kan dessutom bedrivas av aktörer inom Försvarsmakten (insiders). I flera fall är det dessutom fråga om både och, det vill säga aktörer utanför Försvarsmakten och insiders som samarbetar med varandra. Detta gör att de kriminella aktörerna i detta samarbete får tillgång till underrättelser rörande våra rutiner och skydd kring Försvarsmaktens skyddsvärden vilket ökar tillgängligheten för tillgrepp. Detta kan också beskrivas som underrättelseverksamhet mot Försvarsmakten som förberedelser för själva tillgreppet. Det finns flera typer av organiserade kriminella aktörer. De aktörer som på sikt dock bedöms kunna utgöra det allvarligaste hotet är; kriminella MCgäng, grupperingar med kopplingar till extremistiska höger- och vänsterorganisationer och tyngre gränsöverskridande brottslighet. En mer oförutsägbar angripare som uppmärksammats på senare tid, inte minst efter mordet på Anna Lind, är enskilda irrationella aktörer som drivs av inre övertygelser om rätt och fel i samhället. Dessa kan t ex utgöras av utstötta, eller mentalt sjuka individer som kan använda okonventionella och irrationella angreppsmetoder. Metod Som nämnts tidigare kan vissa angripare använda sig av underrättelseinhämtning innan angrepp. Underrättelser som är av intresse inför tillgrepp av olika slag kan vara innehåll i förråd, rutiner för ronderingar, larmutrustning och tidsförhållanden för insatsstyrkor. Vid flera tillgrepp har gärningsmännen haft tillgång till sådan kunskap att hjälp av insiders är mycket trolig. Dessa brott är ofta omfattande i det avseendet att tillgrepp skett mot större/ dyrare skyddsvärden som t ex hela förråd snarare än enskilda artiklar. I kriminella kretsar har de figurerat instruktioner om hur man enklast kommer över olika typer av skyddsvärd materiel, t ex ammunition. Här har kvartermästare och ammunitionsgruppchefer omnämnts som objekt vid målsökning. Beslag av svensk ammunition både i Sverige och utomlands pekar på att ammunitionspartier som är anmälda som förbrukade trots allt inte är det. Detta pekar åter på insiderproblematiken eftersom ammunition 29

30 3 Kriminalitet som är anmäld som förbrukad är uthämtad av en eller flera personer inom Försvarsmakten. Behovet av att bibehålla eller till och med öka kontrollen i samband med hantering av skyddsvärd materiel är nödvändig. De kriminella metoder som främst används mot Försvarsmakten är de traditionella metoderna såsom exempelvis: Stöld Rån Tillgrepp av fortskaffningsmedel Förskingring Generellt gäller att angreppen präglas av våldsamhet i större utsträckning idag, främst med anledning av vidtagna säkerhetsskyddsåtgärder de senaste 10 åren. Sammanhang Nedan kommer några exempel hur på Försvarsmaktens skyddsvärden kan utsättas från kriminella angripare och en kortfattad redogörelse för den konsekvens som det kan medföra. Exemplen nedan visar på vikten att tänka flera steg framåt i samband med upprättandet av en säkerhetsanalys eller vid implementerandet av skyddsåtgärder. Det som kanske inledningsvis verkar vara av mindre skyddsvärd karaktär kan visa sig vara mycket skyddsvärt utifrån vilka konsekvenser ett eventuellt tillgrepp kan orsaka. Drivmedel Det har genomförts stölder av stora mängder drivmedel, avsett för flygförband. Trots att själva tillgreppet av tusentals liter flygbränsle är försumbar, men förövarna har vid angreppet samtidigt kontaminerat återstoden av bränslet. Effekten av detta blir att bränslet inte längre kan användas av flygförbanden utan att felfunktioner riskeras. De flygförband som var tänkta att använda bränsledepåerna har beredskapsansvar som inte längre kan fullgöras på grund av bristen av bränsle. Sammanfattningsvis kan konstateras att stora skyddsvärden blir lidande genom de föroreningar som hamnar i tankarna i samband med tillgreppet om tillgreppet inte upptäcks och drivmedlet som finns kvar i tankarna nyttjas till flygplan eller helikoptrar eller om det påverkar möjligheten att fullgöra beredskap. 30

31 3 Kriminalitet Datorer En stöld av 6 servrar har genomförts vid S1 i Enköping två dagar innan övning Viking 05 skall genomföras. Möjligheten att genomföra övningen är beroende av att datorkapaciteten inte nedgår samt att den information som är nödvändig för övningens genomförande fanns lagrade på de stulna servrarna. Den ekonomiska skadan vid stöld av en dator är liten. Informationen på datorn kan som tidigare nämnts generera både höga kostnader och skada på personer eller på annan materiel. När tillgängligheten på informationen upphör uppstår risker och kostnader som kan vara synnerligen allvarliga och stora. Även IT utrustning måste alltså skyddas, dels för det ekonomiska värdet, men inte minst då denna kan innehålla skyddsvärd information om vilken förloras, kan leda till menlig informationsförlust. AK5 100 vapen försvinner i samband med ett rån under en kompaniövning i Eksjö. Den ekonomiska skadan, även vid stölder av hundratals vapen är överkomlig för Försvarsmakten. Den skada som Försvarsmakten lider vid förlust av hundra vapen är stor, men kommer inte att initialt påverka vår förmåga att lösa uppgifter. Den skada som dessa vapen däremot kan orsaka i händerna på en potentiell rånare är omätbar. Den förtroendeförlust som uppstår i samband med rånet kan allvarligt hämma Försvarsmaktens utveckling. Förlust av vapen kan således leda till stora konsekvenser, både för allmänhetens säkerhet och Försvarsmaktens trovärdighet. Vapen måste alltså likaså skyddas på grund av vad de kan göra i orätta händer och med anledning av den förtroendekris som riskerar att uppstå. 31

32

33 4 Terrorism Inledning Det är tänkbart att svenskt politiskt eller annat agerande upprör en aktör till den grad att intention att genomföra direktriktade terroraktioner mot Försvarsmakten uppstår. Aktören kan beroende på omständigheterna välja att slå till mot Försvarsmakten i Sverige eller utomlands. En nationell bedömning om terrorhotet riktat mot Försvarsmakten måste därför alltid göras, och görs regelbundet på central nivå. Vi skall i detta kapitel diskutera terrorism både som säkerhetshot och som fenomen. För att kunna göra det måste vi emellertid först försöka svara på frågan: Vad är terrorism? Det är svårt att på ett enkelt sätt definiera terrorism. Detta beror delvis på att det är ett politiskt mycket laddat begrepp. Det är t ex inte ovanligt att en rörelse som klassas som en terroristorganisation av den ena parten i en konflikt, ses som en legitim motståndsrörelse av den andra sidan. Den enes terrorist är den andres frihetskämpe, är ett talesätt som är ganska träffande för den problematiken. Vidare är det ibland svårt avgöra om en händelse skall klassas som ett terrordåd beroende på om man ser terror som en metod, ett modus, eller som ett sätt att nå politiska målsättningar. Är metoden att använda bilbomber det samma som terrorism, eller krävs också ett politisk mål med dessa bilbomber? Det finns idag ingen entydig svensk nationell definition av terrorism. Det närmaste som finns är en lagtext, SFS 2003:142, Lag om straff för terroristbrott, vilken i sin tur grundar sig på EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism från den 13 juni 2002 (2002/475/RIF). Lagen om straff för terroristbrott säger följande i 2: För terroristbrott döms den som begår en gärning som anges i 3, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att 1 injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 2 otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd, eller 3 allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. I 3 presenteras sedan en rad gärningar, däribland mord, dråp, människorov (dvs kidnappning), grov skadegörelse, allmänfarlig ödeläggelse, sabotage, 33

34 4 Terrorism spridande av gift eller smitta, uppsåtligt vapenbrott, smuggling och olaga hot. För säkerhetstjänsten får detta följden att bedömningar om intentionen hos en viss grupp eller syftet bakom en viss gärning blir centralt för att avgöra om ett visst hot skall falla inom kategorin terrorism eller inte. Modus får i sammanhanget en underordnad betydelse. En gärning, t ex en bilbomb som dödar en stats president, skadar sannolikt den staten allvarligt. Sannolikt injagas också fruktan hos landets befolkning, och kanske destabiliseras landets politiska struktur. Men om gärningsmannen visar sig vara presidentens granne, och motivet bakom mordet är att presidenten har en affär med grannens fru, rör det sig alltså inte om terrorism. Terrorism som fenomen Terrorism används ofta av en aktör som befinner sig i ett materiellt, politiskt och strukturellt underläge gentemot sin fiende. Man talar ofta om asymmetrisk krigföring i dessa sammanhang. Terrorism har tidvis visat sig vara en effektiv metod för att nå politiska mål. Det var exempelvis först efter att den palestinska befrielserörelsen PLO började använda terrorism som omvärlden på allvar kom att intressera sig för konflikten mellan Israel och palestinierna. Ett annat exempel är Algeriets frigörelse från Frankrike där ett flertal terrorattacker i Alger bidrog till att den franska militären lämnade landet. Slagkraften i terrorismen ligger i det faktum att den drabbar urskillningslöst. Den är inte alltid beroende av vem som dödas eller skadas, utan skapar skräck terror genom det faktum att vem som helst kan bli nästa offer. Detta genererar en stor oro hos befolkningen vilka sedan sätter press på politikerna genom krav på att terrorattackerna skall stoppas. Många gånger har organisationerna bakom attackerna också en genomtänkt propagandastrategi, där terrordåden sätts samman med det politiska budskapet på olika sätt. Ofta kan därför kopplingar göras mellan subversion och terrorism, där båda är metoder att nå en politisk målsättning. I historien har politiker gjort olika val för att försöka lösa denna typ av problem. Vissa har tillmötesgått terroristernas krav, andra har vägrat och försökt sätta hårt mot hårt. I båda fallen har resultaten varit varierande. 34

Säkerhetsskydd en vägledning

Säkerhetsskydd en vägledning Säkerhetsskydd en vägledning s ä k e r h e t s s k y d d s ä k e r h e t s p o l i s e n Produktion: Säkerhetspolisen, maj 2008. Reviderad juli 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi:

Läs mer

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014

Vägledning Informationsoch. säkerhetsskydd MARS 2014 Vägledning Informationsoch IT-säkerhet samt säkerhetsskydd MARS 2014 Omslagsfoto: Hasse Eriksson Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Svenska kraftnät om inte annat anges. Org.Nr 202 100-4284

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2008

Årsrapport Säkerhetstjänst 2008 Årsrapport Säkerhetstjänst 2008 HÖGKVARTERET Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Årsrapport säkerhetstjänst 2008 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Denna årsredovisning

Läs mer

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se

107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se 107 85 Stockholm Telefon: 08-788 75 00 Fax: 08-788 77 78 www.forsvarsmakten.se Årsrapport Säkerhetstjänst 2011 Årsrapport säkerhetstjänst 2011 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, MUST Innehåll

Läs mer

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005

Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Årsrapport Säkerhetstjänst 2005 Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten MUST Den militära säkerhetstjänstens omfattning Säkerhetsunderrättelsetjänst Följa hotutvecklingen och klarlägga den säkerhetshotande

Läs mer

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet

Sidan 1 av 29. Samhällets informationssäkerhet Sidan 1 av 29 Samhällets informationssäkerhet 2006 Lägesbedömning 2007 2008 2009 Innehållsförteckning Sid 2(29) 1 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 2 Inledning... 5 2.1 KBM:s uppdrag...

Läs mer

Säkerhetspolisens Årsbok

Säkerhetspolisens Årsbok Säkerhetspolisens Årsbok 2014 Foton: Säkerhetspolisen: sid. 2 4, 39, 48, 60, 66, 71 och 73. TT: sid. 34, 62, 68 70, 72 74 och 76. Shutterstock: Framsida, sid. 57 och 59. Getty Images: sid. 28 och 61.

Läs mer

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige The attempt to find a unique explanation for political violence is the same chance that you succeed in the attempt to find an explanation for holes della

Läs mer

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster

Vägledning informationssäkerhet i upphandling. Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling av system, outsourcing och molntjänster Vägledning informationssäkerhet i upphandling Informationssäkerhet i upphandling

Läs mer

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen

Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen RAPPORT 1 (18) Dnr (åberopas vid korresp.) AD001-8770-09 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Er referens Ju2009/5174/PO Förstudierapport Översyn av säkerhetsskyddslagen Sammanfattning Vid en allmän

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet

Samhällets informationssäkerhet Samhällets informationssäkerhet 2007 Lägesbedömning 2008 2009 2010 Sammanfattning... 3 Ord- och förkortningslista... 4 1 Inledning... 5 1.1 KBM:s årliga lägesbedömning till regeringen... 5 1.2 Vad är informationssäkerhet?...

Läs mer

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012

Nationell hotbild. Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner. november 2012 Nationell hotbild Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på viktiga samhällsfunktioner november 2012 Nationell hotbild Gob Den grova organiserade brottslighetens otillåtna påverkan på

Läs mer

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning

Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning Handbok Säkerhetstjänst Säkerhetsprövning 2013 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst, Säkerhetsprövning H Säk Säkprövn Datum HKV beteckning 2013-06-18 10 440:58640 Handbok för Försvarsmaktens säkerhetstjänst

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2.

1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 PROBLEMDISKUSSION... 4 1.3 SYFTE... 5 1.4 AVGRÄNSNINGAR... 5 1.5 MÅLGRUPP... 5 1.6 DISPOSITION... 6 2. METOD... 7 2.1 VAL AV ÄMNE... 7 2.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 7

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

KBM En utvecklad krisberedskap 2005-03-18. En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap

KBM En utvecklad krisberedskap 2005-03-18. En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap En utvecklad krisberedskap KBM:s underlag inför 2005 års proposition om krisberedskap 1 Innehåll INNEHÅLL 2 SAMMANFATTNING 6 1. UPPDRAG OCH GENOMFÖRANDE 9 1.1 Uppdraget 9 1.2 Genomförande 11 2. HOT OCH

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift

Artilleri & Luftvärn. Artilleri-Tidskrift Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Nr 1 2005 Artilleri & Luftvärn Artilleri-Tidskrift Tidskrift för artilleriet och luftvärnet Häfte 1 2005 Årgång 134 Lennart Gustafsson År 2005...2 Anders Carell

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

En motiverande bok om att beställa användbarhet

En motiverande bok om att beställa användbarhet En motiverande bok om att beställa användbarhet Henrik Artman, Ulrika Dovhammar, Stefan Holmlid, Ann Lantz, Sinna Lindquist, Erik Markensten och Anna Swartling 1 2 ATT BESTÄLLA NÅGOT ANVÄNDBART ÄR INTE

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Business Intelligence Intern Delgivning

Business Intelligence Intern Delgivning Stockholms Universitet School of Business Magisteruppsats Vårterminen 2000 Handledare : Olof Holm Stig G Johansson Författare: Marianna Paakkanen Ann-Sophie Tegenborg Business Intelligence Intern Delgivning

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Business Intelligence

Business Intelligence Stockholms universitet Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats: Vt 99 Handledare: Birgitta Wadell Claes Hääg Business Intelligence -Att bevaka omvärlden över tid- Mattias Axelson Sammanfattning

Läs mer

handbok säkerhet vid energiföretag

handbok säkerhet vid energiföretag handbok säkerhet vid energiföretag förord En väl fungerande energiförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett fungerande samhälle. Företag verksamma inom energiförsörjningen utsätts varje dag för

Läs mer

Beställning: Publikationen kan laddas ner från www.sakerhetspolisen.se och beställas via info@sakerhetspolisen.se. Produktion: Säkerhetspolisen

Beställning: Publikationen kan laddas ner från www.sakerhetspolisen.se och beställas via info@sakerhetspolisen.se. Produktion: Säkerhetspolisen Säkerhetspolisen 2009 Beställning: Publikationen kan laddas ner från www.sakerhetspolisen.se och beställas via info@sakerhetspolisen.se Produktion: Säkerhetspolisen Grafisk formgivning: Jerhammar & Co

Läs mer

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser

Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Förslag till insatsstrategiska dimensioner och insatsstrategisk cykel för ledning av räddningsinsatser Denna rapport ingår i Räddningsverkets serie av forsknings- och utvecklingsrapporter. I serien ingår

Läs mer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer

Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våldets karaktär och offrens erfarenheter av kontakter med rättsväsendet Rapport 2009:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer