UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl."

Transkript

1 Dnr Ädh 1756/2007 Dnr planmodul: P 07/0017 Program för nya detaljplaner UTÖKAD DETALJHANDEL I ODENSKOG Kvarteren Långtradaren, Släpvagnen m.fl. Konsekvenser Den fysiska planeringen är tänkt att medverka till en långsiktig hållbar utveckling. Hållbarhetsbegreppet har tre dimensioner sociala, miljömässiga samt ekonomiska. Miljöbalkens lagstiftning reglerar hur fysiska planer ska förhålla sig till den miljömässiga dimensionen. Inom ramen för en miljöbedömning ska kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Enligt plan- och bygglagen ska planens konsekvenser för hela hållbarhetsbegreppet tydligt framgå. Avsnitten Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning, matrisen med Miljökonsekvenser samt Åtgärder och uppföljning utgör själva MKB:n. Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning Syftet med miljöbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) är att integrera miljöaspekterna i planen så att en hållbar utveckling främjas. Miljöbedömningen fokuserar på den betydande miljöpåverkan som planens genomförande kan antas orsaka. Här följer en avgränsning av miljökonsekvensbeskrivningens innehåll. Alternativavgränsning En MKB ska innehålla alternativ till planförslaget. Ett nollalternativ som visar på en trolig utveckling av området om planförslaget inte genomförs ska alltid ingå. Även rimliga alternativ till planförslaget bör presenteras. Geografisk avgränsning MKB:n omfattar i första hand det område som omfattas av programmet. Den tar i vissa avseenden också upp den påverkan som förslaget kan medföra i ett större område med avseende på trafikflödesförändringar och påverkan på befintlig handel. Ämnesavgränsning En MKB ska enbart behandla den betydande miljöpåverkan. MKB:n tar upp bestämningsfaktorerna Bebyggelse, Natur och rekreation, Påverkan på vattenkvalitéen, utsläpp av växthusga-

2 ser, utsläpp av luftföroreningar, påverkan från buller, risker för olycksfall, risker från fasta verksamheter samt markföroreningar. Under Övriga konsekvenser tas följande bestämningsfaktorer upp; Tillgänglighet till dagligvaruhandel, tillgång till trafikmiljö som stödjer aktiva transporter, tillgång till god arkitektur, energi, avfall, regional utveckling samt kostnader för gatuombyggnader och kollektivtrafik. Bestämningsfaktorerna har valts ur Checklista att välja bestämningsfaktorer utifrån miljömål och folkhälsomål i konsekvensbeskrivningar. Bedömningen av negativa/positiva konsekvenser relateras till de bedömningsgrunder som finns angivna i Checklistan, bilaga 1. Val av alternativ Konsekvensbeskrivningen tar upp nollalternativet och planförslaget samt ett alternativ som inte innehåller handel med dagligvaror. Något specifikt alternativ avseende den geografiska lokaliseringen av ny storskalig handel har inte bedömts möjligt att formulera, med hänsyn till handelspolicyns rekommendationer och tillgången till tänkbara platser för en motsvarande etablering. Nollalternativ Nollalternativ ska spegla en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. Ett nollalternativ innebär också att alla gällande planer och tillstånd kan utnyttjas fullt ut. För programområdet antas gällande detaljplaner styra den fortsatta utvecklingen. Gällande detaljplaner för industri ger utrymme för en betydande nybyggnad, eftersom byggrätterna är utnyttjade endast till mellan %. Av nollalternativets följer också indirekt att storskalig handel kommer att etableras någon annanstans än i det aktuella planområdet, sannolikt utspritt i och kring staden. Konsekvenserna av en sådan utveckling har inte kunnat bedömas inom ramen för nollalternativet. Planförslaget Nuvarande industriändamål ersätts med handel, upp till en sammanlagd lokalyta om ca kvm BTA. Detta innebär att endast en del av de fastigheter som ingår i programområdet omvandlas för handelsanvändning. I den tillkommande ytan ingår även handel med dagligvaror, utan angiven ytbegränsning i programskedet. Omfattningen prövas i detaljplan mot bakgrund av konsekvensanalysen Alternativ ej dagligvaror Alternativet innebär att endast handel med sällanköpsvaror etableras. Ingen ytterligare dagligvaruhandel tillkommer i området. Beaktande av mål Planförslaget innebär följande för de miljökvalitetsmål som berörs: Begränsad klimatpåverkan Planerad utökning av handeln bedöms medföra ett tillskott till utsläppen av växthusgaser, bl. a. genom ökad biltrafik. Tillgängligheten för gående och cyklister samt kollektivtrafik stärks genom olika åtgärder. Planförslaget kan bidra till att uppnå målet.

3 Frisk luft Miljökvalitetsnormen för utomhusluft bedöms inte överskridas med föreslagen markanvändning. Globalt ökar dock belastningen på luften genom större utsläpp. Bedömningen är att planförslaget bidrar till att uppnå målet. Giftfri miljö Vid omvandlingen av tidigare industrimark ska eventuella markföroreningar tas om hand på godtagbart sätt. Detta bidrar till att uppnå målet. Levande sjöar och vattendrag Planförslaget bedöms sammantaget inte negativt påverka vattenkvalitéen. Vid nyexploatering ska andelen hårdgjorda ytor minskas och en större del av dagvattnet infiltreras i mark. God bebyggd miljö Planförslaget innebär en allmän förbättring av områdets bebyggelse och markutformning. Även gatumiljön förbättras. Planförslaget ger upphov till ökad trafik med åtföljande störningar, dock berörs inte bostäder i nämnvärd omfattning. Bedömningen är att planförslaget bidrar till att delvis uppnå målet. Ett rikt växt- och djurliv Planförslaget anger att större delen av befintliga grönytor och skogsområden ska bevaras, vilket bidrar till att uppnå målet. Agenda 21 för Östersund Planförslaget är i linje med flera av de mål som finns i kommunens lokala agenda 21-dokument. Dit hör utnyttjande av redan påverkad mark, förbättringar för gående, och cyklister, ökad lokal infiltration av dagvatten och en allmänt förbättrad stadsbild med mer gröna inslag. I några andra avseenden stämmer planförslaget mindre väl med agendan. Trafikarbetet ökar och resursförbrukning och en större etablering av dagligvaruhandel kan komma att påverka befintliga livsmedelsbutiker i bostadsområden negativt. Östersunds kommuns inriktningsmål för miljö Inriktningsmålen har nära koppling till miljökvalitetsmålen. När det gäller energianvändning och avfall bidrar planförslaget till ökning av bådadera. För utsläpp av luftföroreningar se miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft. Planförslaget innebär följande för folkhälsomålen: Delaktighet och inflytande i samhället Målet rymmer även handikappolitikens mål eftersom tillgänglighet för alla, även funktionshindrade ska beaktas. Planförslaget bidrar till att den yttre miljön utformas för god tillgänglighet och orienterbarhet. Å andra sidan kan en koncentration av främst dagligvaruhandeln försämra tillgängligheten för dem som saknar bil. Planförslaget bidrar delvis till att uppnå målet. Ekonomisk och social trygghet Planförslaget ger en fysisk förutsättning för att öka tryggheten i närmiljön inom planområdet genom t ex belysningskrav och skyltning. Detta bidrar till att uppnå målet.

4 Trygga och goda uppväxtvillkor Uppfyllandet av målet är svårbedömt i förhållande till syftet utökad handel. Planförslaget innebär att grönytan för bostäderna och förskolan kan komma att minskas. Stor hänsyn ska tas i detaljplaneringen för att inte målet ska motverkas. Ökad hälsa i arbetslivet Planförslaget ger fysisk möjlighet till återhämtning under arbetstiden i och med bevarande och upprustning av grönytor och utbyggnad av GC-nätet. Miljöerna kommer dock att vara bullerstörda varför kvalitén blir lägre. Detta bidrar delvis till en möjlighet att uppnå målet. Sunda och säkra miljöer och produkter Planförslaget innebär att eventuell förorenad mark ska saneras, se miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Hälsopåverkan från buller, se miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. När det gäller risk för olycksfall bidrar planförslaget till att förbättra trafikmiljön. Samtidigt innebär det ökad biltrafik i området och ett större antal gående och cyklister vilket kan medföra fler konfliktsituationer. Ökad fysisk aktivitet Ökad fysisk aktivitet gynnas av tillgängliga skogsområden med rekreationsvärden, stödjande vardagsmiljöer, en förtätning av stadsbyggandet och en trafikmiljö som möjliggör för aktiva transporter. Planförslaget medför vissa förbättringar av gång- och cykelvägnätet, bland annat genom en förbindande länk mellan Körfältet och Lillsjön, och bidrar till att målet kan uppnås. I ett större sammanhang kan planförslaget leda till en koncentration av handeln, vilket minskar möjligheterna till klara inköpen genom att gå eller cykla. Jämställdhet & Barnkonventionen Ur aspekten jämställdhet är det viktigt att kollektivtrafiken blir god inom planområdet. Planområdet ligger så pass långt från bostadsområden att cykel och gång i många fall kan upplevas som otillgängliga färdmedel. Infrastrukturen har betydelse för möjligheten att öka jämställdheten när det gäller att dela på ansvaret för hemarbetet.

5 MILJÖKONSEKVENSER Bestämningsfaktor Nollalternativet Planförslaget Alternativ - Ej livsmedel Bebyggelse Staden bör byggas tätt vilket ger nära avstånd mellan olika funktioner och ett minskat transportarbetet, en bättre folkhälsa och ökad jämställdhet. En balans ska finnas mellan stadsbebyggelse och gröna ytor för möjlighet till biologisk mångfald och rekreation. Natur och rekreation Grönområden ska finnas tillgängliga inom 5-10 minuters promenad från bostaden för möjlighet till rekreation, lek etc. Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt Påverkan på vattenkvalitéen Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Arbetsområdet innehåller många verksamheter inom begränsad yta och är relativt bra integrerat i staden. I stort sett all kvartersmark inom området förblir bebyggd eller hårdgjord De begränsade grönytor som finns i området bevaras oförändrade. Fortsatt utveckling av verksamheter med i huvudsak hårdgjorda ytor ger små möjligheter till lokal infiltration av dagvatten. Redan etablerade handelsområdet Lillänge kan expandera med större ytor och bredare varuutbud. Koncentration av handeln är effektiv genom att flera ärenden kan uträttas på samma plats. Ökande konkurrens inom dagligvaruhandeln kan påverka befintliga butiker. + Vid nyexploatering för handel ska en viss del av tomtarealen vara grön och bevuxen. Något förbättrad balans mellan bebyggelse och gröna ytor. + Ny förbindelse mellan Lillänge och Lillsjön gör ett större område tillgängligt för promenader och friluftsliv. - Del av parkområdet öster om Hagvägen exploateras. Området består av relativt opåverkad skogsmark och utgör en grönyta till närliggande bostäder och förskola. + Mer gröna ytor, i kombination med genomsläpplig markbeläggning ger möjligheter att infiltrera en större del av dagvattnet på platsen. Lika planförslaget, men påverkan på befintlig dagligvaruhandel blir mindre. - Lika planförslaget Utsläpp av växthusgaser Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. - Biltrafiken ökar måttligt i takt med den fortsatta utvecklingen av Odenskog och Lillänge handelsplats, med ökande utsläpp som följd. - Ett utökat handelsområde innebär ökad biltrafik. Särskilt nyetablering av dagligvaror medför relativt stora tillkommande trafikmängder. Tillskottet blir större än den som försvinner med de verksamheter som ersätts. och blir därmed större än i nollalternativet. Påverkan reduceras i viss grad genom att en del längre bilresor, till bland - Trafikmängderna blir mindre än i planförslaget, eftersom dagligvaror genererar relativt mycket trafik, i varutransporter och kundtrafik.

6 annat Sundsvall kan undvaras om sällanköpsvaruhandeln i Östersund stärks. Utsläppsökningen kan generellt sett begränsas genom successiv utveckling av bränslesnåla fordon, ökande andel förnyelsebara drivmedel samt ekonomiska styrmedel för användningen av fossilbränslen. Utsläpp av luftföroreningar Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Luftföroreningarna härrör från främst biltrafiken och består av många skadliga ämnen. Nivåer ha beräknats för ett par representativa ämnen, med senast uppmätta trafikmängder vid det mest trafikerade avsnittet, Hagvägen norr om Lillänge handelsplats ( fordon ÅDT): Koloxid, CO: 1.1 mg/m3 Kvävedioxid, NO2: 29 mikrogram/m3 Beräknade värden vid det mest trafikerade avsnittet ( fordon ÅDT): CO: 1.2 mg/m3 NO2: 31 mikrogram/m3 Den ökade trafiken medför en marginell förändring. Nivåerna ligger under naturvårdsverkets riktvärden, (CO: 6,0 NO2: 110) Lika planförslaget. De relativt lägre trafikmängderna saknar betydelse för bullernivån. Påverkan från buller. Den dominerande källan är trafiken. Antalet människor som utsätts för buller över riksdagens riktvärden ska minska. - Ekvivalenta bullernivåer, db(a), vid GC-bana, med dagens trafik: Fagerbacken: 66. Hagvägen norr om Lillänge: 67 Hagvägen söder om Lillänge: 65. Maximalnivå, 84 db(a) - Ekvivalenta bullernivåer, db(a), vid GC-bana, med förväntade trafikmängder: Fagerbacken: Ökar från 66 till 67. Hagvägen norr om Lillänge: Ökar från 67 till 68. Hagvägen söder om Lillänge: Ökar från 65 till 67. Maximalnivå, 84 db(a) förändras inte. Lika planförslaget. De relativt lägre trafikmängderna saknar betydelse för utsläppsnivån Risk för olycksfall - relaterade till faror i trafikmiljön Samhället ska utformas så att risken för skador genom olycksfall är liten. Fortsatt relativt stor risk för trafikolyckor p.g.a. brister i korsningsutformning och GC-vägar, i kombination med hög trafikbelastning och stor Planförslaget medför ett marginellt tillskott av buller, i en miljö med redan höga bullernivåer. Gällande riktvärden för arbetsplatser överskrids inte i utomhus- eller inomhusmiljö. + Ny cirkulationsplats och separata GC-banor höjer trafiksäkerheten.. Den tunga trafiken kan minska i och med att transportföretag kan komma att flytta till annan

7 andel tung trafik komma att flytta till annan plats för att ge plats åt handel. Nyttan äts delvis upp genom att biltrafiken ökar markant till följd av handelsetableringarna. Risker från fasta verksamheter i området - t ex brand eller utsläpp av farliga ämnen. Förorenad mark Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Enligt nuvarande detaljplaner för industriändamål får inte verksamheterna vara störande för omgivningen, vilket utesluter större riskobjekt. Ett par tankställen finns inom området. Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. Det finns inga verksamheter i området som medför större risker för besökare till handelsområdet. Etablering av handel medför inte att risknivån ökar. + Något generellt krav på provtagning avseende markföroreningar är inte aktuellt. Vid misstanke om markföroreningar, ex.vis tankställen, ska provtagning ske enligt MIFO-metoden, i samband med detaljplanläggning för handel. Vid behov ska då marken saneras till godtagbar nivå (mindre känslig markanvändning). Lika planförslaget Förklaring Alternativet medför ingen förändring + Alternativet medför/bidrar till en förbättring - Alternativet medför/bidrar till en försämring Bedömningen om alternativen innebär förbättring eller försämring har gjorts med hänsyn till bestämningsfaktorerna, som har sin utgångspunkt i uppställda mål för miljö och folkhälsa.

8 ÖVRIGA KONSEKVENSER Bestämningsfaktor Noll -alternativet Planförslaget Alternativ - ej livsmedel Tillgänglighet till dagligvaruhandel i staden generellt. Livsmedelsbutik ska finnas inom gång/cykelavstånd från bostäder, för god tillgänglighet för alla invånare. Befintlig stormarknad i Lillänge är väl tillgängligt från delar av Körfältets bostadsområde. - Ytterligare dagligvaruhandel i området kommer att behöva ta en relativt stor andel av sin omsättning från befintlig handel. Det kan bidra till att dagligvarubutiker i andra stadsdelar läggs ned och att boende får sämre tillgång till dagligvaruservice. Befintlig stormarknad kan öka sin omsättning i takt med utvecklingen av handelsområdet. befintlig dagligvaruhandel påverkas inte i högre grad. Tillgång till trafikmiljö för aktiva transporter. Trafikstrukturen för fotgängare, cyklister och kollektivresenärer ska vara säker och tillgänglig för att möjliggöra aktiva transporter - att vara fysiskt aktiv i det vardagliga livet och minska bilberoendet. Befintligt trafiknät genomgår inga större förändringar. + Utökad handel både kräver och ger underlag för trafikåtgärder som förbättrar tillgängligheten till och inom området, för alla trafikslag. Kompletteringen av gång- och cykelnätet främjar aktiva transporter Tillgång till god arkitektur Stads- och landskapsbild ska bevaras och utvecklas så att de estetiska värdena kvarstår. Små eller inga förbättringar av den genomgående ganska splittrade stadsbilden i arbetsområdet. + Miljön kring Hagvägen förbättras med ny bebyggelse och tomtutformning Gaturummen kompletteras med trädrader och ger en mer sammanhållen karaktär åt området. Energi Energianvändningen i byggnader ska minska samt vara miljöanpassad och innebära långsiktig god hushållning med resurser. Tillkommande bebyggelse i arbetsområdet förutsätts vara energieffektiv och möjlig att ansluta till fjärrvärmenätet. + Den nya bebyggelsen förutsätts kunna bli mer energieffektiv än den äldre bebyggelse som ersätts. Fjärrvärme finns i området. Avfall Mängden avfall ska inte öka och den resurs som avfallet utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Avfallet ökar i proportion till arbetsområdets tillväxt. Området innehåller inga verksamheter med onormala avfallsmängder. Mer handel kan alstra relativt mycket avfall i form av emballage, som till största delen återvinns. Lika planförslaget

9 Regional utveckling Kostnader för gatuombyggnader Kostnader för kollektivtrafik + Odenskog och Lillänge nuvarande handelsplats utvecklas inom nuvarande planer, i första hand för nya arbetsplatser. Arbetsområdet innehåller betydande markreserver för nya verksamheter. Endast begränsade investeringar i trafikåtgärder. Ingen väsentlig förändring av nuvarande busslinjer. + Planförslaget bidrar till att stärka Östersund som handelsstad och till att behålla en större del av köpkraften inom kommunen och regionen. Konkurrensen i dagligvaruhandeln ökar vilket leder till lägre priser. - Omvandlingen till handelsområde kräver investeringar i främst gatuombyggnader på ca 10 milj.kr. Detta finansieras delvis med exploateringsbidrag från fastighetsägare i samband med planläggning för ny verksamhet. - Busstrafiken till Odenskog behöver sannolikt förstärkas på sikt för att tillgodose ett ökat resbehov p.g.a. nya handelsetableringar. Ifall möjligheterna för privat bilresande skulle komma att begränsas i framtiden fordras en genomgripande utbyggnad av kollektivtrafiken överlag. nollalternativet. - Lika planförslaget - Behovet av kollektivtrafik blir inte fullt lika starkt utan dagligvaror i området.

10 Åtgärder och uppföljning Trafikflöden i gatunätet mäts regelbundet. Den faktiska utvecklingen i Odenskog ska följas upp i samband med att detaljplaner upprättas. Ifall trafikmängderna visar sig öka mer än väntat kan det behövas ytterligare åtgärder som tillgodoser säkerhet och framkomlighet. Möjligheterna att genomföra den nya anslutning till E 14 som beskrivs i programmet bör i så fall utredas. Kvalitén på det dagvatten som tillförs Lillsjön ska kontrolleras fortlöpande av Östersund Vatten enligt kontrollprogram. Vid eventuell förorening kan vattnet ledas över till Storsjön. Nya detaljplaner ska reglera att minst 10 % av tomten ska bestå av grönytor. Detaljplanering för ny dagligvaruhandel ska beakta den konsekvensanalys som gjorts av Handelns utredningsinstitut. Kommande detaljplan för bebyggelse inom nuvarande parkområdet ska utformas med stor hänsyn till närliggande förskola och bostäder. Busstrafiken till området ska ordnas för bästa tillgänglighet, så att den kan fungera som ett konkurrenskraftigt alternativ till privat bilresande. Behovsbedömning av kommande detaljplaner Programmet med tillhörande konsekvensbeskrivning är av översiktlig karaktär och utgår inte från kända, konkreta etableringsönskemål. Det finns osäkerheter om vilken grad av miljöpåverkan som kan uppstå vid ett genomförande av de detaljplaner som kommer att upprättas. Avgörande är det närmare innehållet och omfattningen i dessa planer. En behovsbedömning ska därför göras för varje detaljplan. Om det visar sig att detaljplanen medför en betydande miljöpåverkan ska miljökonsekvensbeskrivningen fördjupas. Den i tiden närmast liggande detaljplanen är den för etableringen av Jula-butiken på fastigheten Släpvagnen 2. Den preliminära bedömningen är att denna plan inte kommer att medföra betydande miljöpåverkan. Östersund den 8 januari 2008 SAMHÄLLSBYGGNAD Siv Reuterswärd Stadsarkitekt Krister Frykberg Planarkitekt