Ett säkrare samhälle. Mikael Odenberg. It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat. stamnätet är elförsörjningens ryggrad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett säkrare samhälle. Mikael Odenberg. It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat. stamnätet är elförsörjningens ryggrad."

Transkript

1 annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons Ett säkrare samhälle säkerhet i tiden JUNI 2013 It-säkerhet id-stölder ökar lavinartat Transportsäkerhet svensk säkerhetskultur belönad Sveriges krisberedskap fokus på samverkan Mikael Odenberg stamnätet är elförsörjningens ryggrad Experterna svarar framtidens säkerhetsbehov Säkerhetsutbildning hoten förändrar inriktningar Säkerhetsarbete skillnader i kommuners utmaningar Huvudpartner Branschorganisationer/myndigheter För dig som arbetar med samhällssäkerhet, beredskap och krishantering. Konferens och mässa den november 2013 på Kistamässan. Välkommen! För mer information: Arrangör

2 2 LEDARE En översyn av regelverken som styr bevakningsbranschen på gång läs mer om Det ska vara säkert och tryggt att leva i Sverige. Människor ska kunna röra sig fritt utan att bli utsatta för brott eller hamna i situationer som är hotfulla. Beatrice Ask, justitieminister Polisen ska vara tillgänglig, oavsett var i landet man bor. Staffen ska stå i proportion till brottens allvar. Att människor känner sig trygga är en förutsättning för en god livskvalitet. Polisen har huvudansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen och ge allmänheten det skydd som behövs. Att poliser är synliga och närvarande bidrar till det. Något som fått ökad betydelse är att polisen såväl i det brottsutredande som i det brottsförebyggande arbetet i olika former samarbetar med kommuner, företag och olika andra aktörer. En viktig utgångspunkt för ett tryggt samhällsklimat är sjävklart också medborgarna själva. Efter oroligheterna med våld och skadegörelse som bland annat drabbade Stockholms förorter nu under våren, såg vi hur invånare bidrog till att situationen lugnade ned sig. Vuxna rörde sig ute på kväller och nätter. Olika aktiviteter anordnandes. Att nattvandrarare, föräldrar på stan, idrottsrörelsen och andra civila krafter engagerar sig för och med unga spelar en mycket viktig roll. Ordningsvakter och väktare har viktiga uppgifter när det gäller säkerheten i samhället. De har olika befogenheter och finns på olika platser. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen. De lyder direkt under polisen och är skyldiga att lyda order som en polisman meddelar i tjänsten som rör tjänstgöringen som ordningsvakt. En ordningsvakt får avvisa, avlägsna och tillfälligt omhänderta en person som stör den»en viktig skillnad är att ordningsvakterna är starkare knutna till polisen. allmänna ordningen. Ordningsvakter förordnas att tjänstgöra vid särskilt angivna platser, bland annat i lokaler där alkohol serveras till allmänheten, i tunnelbanan och i annan kollektivtrafik samt i domstolar. Även väktare har en viktig roll för säkerheten i samhället, bland annat när det gäller att bevaka byggnader och olika verksamheter. Väktare kan även bevaka till exempel festivaler och liknande evenemang i syfte att se till att obehöriga personer inte dyker upp, och att brandfaror undanröjs. Väktare får efter särskild utbildning och under vissa förutsättningar bära handfängsel och batong. Gemensamt för ordningsvakter och väktare är att deras lämplighet för uppgiften kontrolleras, och att de utbildas för att klara av de utmaningar som de många gånger ställs inför. Som jag redan har nämnt har de dock olika funktioner och kompletterar genom sina olika arbetssätt och arbetsytor varandra. En viktig skillnad är att ordningsvakterna är starkare knutna till polisen. Jag tror att detta är bra och att vi därför ska behålla den skillnaden. Bland annat av det skälet tror jag också att det är bra att vi har olika regelverk. Jag får då och då ta del av bevakningsbranschens synpunkter på de regelverk som styr den. För mig som justitieminister är det särskilt viktigt att få veta hur lagstiftningen fungerar i praktiken. De synpunkter som har framförts av branschföreträdare i olika sammanhang rör bland annat om kraven vid rekrytering är tillräckliga, vem som ska bedriva tillsyn och vad den ska innehålla samt utbildningsfrågor. Jag kommer att verka för att reglerna ses över på de områden där det finns ett behov av detta Samhällsskydd lokal riskhantering 06 Säkerhetsarbete kommunernas ansvar 08 It-säkerhet dataintrång ökar 10 Profilintervju Mikael Odenberg 12 Utbildning viktiga inriktningar 14 Transport svensk säkerhetskultur 16 Expertpanel trygga fastigheter 18 Krönika 14 ett säkrare samhälle Projektledare: Veronika Tynnerman, Produktionsledare: Daniel Sivertsson, Affärsutvecklare: Marcus Carloni, Text:Anders Edström Frejman, Anders Olow Omslagsbild: Peter Knutsson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB Layout och repro: Ivar Bigestans Distribution: Svenska Dagbladet, juni 2013 Tryck: V-TAB Södertälje Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, Stockholm Tel Detta är Smart Media Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman satta redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grundläggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande tidningens hela spridningsområde och selekterar automatiskt ut den målgrupp som är i marknad för företagets produkter och tjänster. Följ oss: Flygsäkerhet en självklarhet Effektivitet ett måste Miljö en överlevnadsfråga Samarbete en framgångsfaktor LFV är ett affärsverk med drygt anställda som driver fl ygtrafi ktjänst för civila och militära kunder vid 32 platser i Sverige och vi leder omkring fl ygplan per år i det svenska luftrummet. Våra lösningar för ännu säkrare och mer kostnadseffektiv fl ygtrafi k uppmärksammas i omvärlden och inom miljö-området går vi i bräschen för att minimera miljöbelastningen. Tillsammans med fl ygbolag och fl ygplats jobbar LFV för att fl yget ska fortsätta att spela en viktig roll för människor, näringsliv och regioners utveckling.

3 Emil, Berit och Gudrun Bring it on! Oss rår varken storm, rusk eller andra stora påfrestningar på. Vi erbjuder nämligen ett riktigt robust nät och den absolut bästa täckningen. Dessutom satsar vi mycket på säkerhet och stabila kommunikationslösningar. Tack vare denna unika kombination kan du alltid nå dem du behöver, oavsett var de befinner sig. Ring oss så berättar vi mer. Lindhagensgatan Stockholm +46 (0)

4 4 perspektiv Samhällsskydd & civilsäkerhet Alla har ett ansvar för krisberedskapen Den svenska krisberedskapen är starkt decentraliserad ned på kommunnivå, där dagligt ansvar även innebär samma ansvar vid en större kris. text Anders Edström Frejman Den första januari 2009 tog Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB, över det yttersta ansvaret för planering och uppföljning av Sveriges krisplanering. Denna supermyndighet blev resultatet av att Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar lades ned och gick in i MSB. MSB:s uppdrag är brett och kan sammanfattas med orden; förebygga, förbereda, hantera och lära. Man ska stödja enskilda människor, kommuner, myndigheter, men även näringslivet för att öka deras förmåga att arbeta förebyggande. I MSB:s uppdrag ingår även att se till så att relevanta och realistiska övningar mellan viktiga samhällsfunktioner tas fram och genomförs. Ett exempel är den stora övningen i Oskarshamn 2011 som simulerade ett större radioaktivt utsläpp. Under övningen deltog personer från uppemot 70 organisationer. Den enskilt största utmaningen är att skapa en uthållighet. Skillnaden mellan en övning och ett skarpt läge är stort där man i det senare fallet kanske tvingas arbeta dygnet runt. Myndigheten finansierar även forskning och driver projekt som alla har bäring på samhällsskydd och beredskap, samt utbildar personer inom olika delar av samhället som har strategiska funktioner i händelse av en kris. Utgångspunkten i svensk krisberedkap är att i möjligaste mån undvika kriser och begränsa dessa. I detta sammanhang definieras kris som ett tillstånd som uppstår hastigt,»i en del andra länder skjuter man ansvaret uppåt. I Sverige är den regionala och centrala nivån ett stöd till kommunen. Svante Werger där många drabbas samtidigt och där samhällets normala resurser inte räcker till. Ordet är något svårdefinierat. Av denna anledning används begreppet samhällsskydd och beredskap. Här inryms allt från olyckor och kriser till civilt försvar. Men även om ansvaret vilar tungt på MSB är det operativa ansvaret både för krisplanering och hantering av kriser starkt decentraliserat i Sverige, ned på kommunnivå. Här sker grunden för arbetet med samhällsskydd och beredskap i landet. Kommuner har ett ansvar att till exempel planera dricksvattenförsörjning, avlopp och vägar på ett klokt sätt utifrån de detaljkunskaper man har. Kommunernas stora ansvar för krisberedskapen bygger på det ansvar de har för en mängd verksamheter även till vardags, säger Svante Werger, kommunikationsdirektör vid MSB. Krishanteringssystemet bygger på tre grundläggande principer; ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Tyngdpunkten finns på den förstnämnda som innebär att den som under normala omständigheter ansvarar för en funktion även gör detta i händelse av en kris. Likhetsprincipen innebär att verksamheten ska drivas på ett liknande sätt som vid normala förhållanden, och om möjligt skötas på samma plats. Närhetsprincipen som innebär att en kris ska hanteras där den inträffar och av de som är närmast berörda och ansvarige medför att i första hand den kommun eller det landsting som drabbats även ansvarar för insatsen. I en del andra länder väljer man att skjuta ansvaret uppåt, så att regional eller central nivå får ett tydligare ansvar att leda samhällets insatser vid en kris. I Sverige ser vi i stället i stor utsträckning den regionala och centrala nivån som stöd till kommunens arbete på den lokala nivån, säger Svante Werger. Både kommuner och landsting har en lagstadgad skyldighet att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser. I dessa redogör man var för sig vilka potentiella risker som identifieras, kritiska beroenden och resurser som finns. Här redovisar man sina bedömningar av i vilken mån man kan serva allmänheten i händelse av de scenarier man målat upp. Länsstyrelserna har en samordnande funktion och utgör länken mellan lokala kommuner och den centrala nivån. I den senare har flera myndigheter ansvar för olika delar av beredskapen utöver MSB. Regeringen har särskilt pekat ut cirka 25 särskilt viktiga centrala myndigheter, exempelvis Socialstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, Svenska Kraftnät,

5 Samhällsskydd & civilsäkerhet 5 perspektiv HALLÅ DÄR... Foto: MSB Bildbank Strålsäkerhetsmyndigheten och Jordbruksverket, säger Svante Werger. Risk- och sårbarhetsanalyser utmynnar i åtgärder, program och planer för hur man ska förbättra sin förmåga att hantera kriser och olyckor som kan uppstå. En viktig del i detta är att redogöra för verksamheten under extraordinära händelser i fredstid. Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det normala, och som medför en allvarlig störning eller riskerar att medföra en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner. Större och långvariga elavbrott eller extrem väderlek är exempel på sådant som kan klassas om extraordinär händelse. Vid en extraordinär händelse kan kommunerna behöva stödja varandra, och det kan även behövas statliga förstärkningsresurser som reservkraftsaggregat, översvämningsbarriärer eller expertstöd inom olika områden, säger Svante Werger. Ett klassiskt exempel på ett kritiskt beroende är el- och vattenförsörjning. Samhällets allt ökade beroende av el avspeglas inte minst i att ytterst få, om ens några, samhällsfunktioner klarar sig utan elförsörjning under en längre tid. Transporter, data- och telekommunikation, krisledning och handel är några få exempel på funktioner som är starkt beroende av säker och kontinuerlig tillgång på el. Stormen Gudrun 2005 slog inte bara ut elförsörjningen i stora områden i södra Sverige under lång tid. De försvårade även kommunikationen mellan de funktioner som behövde samverka för att lösa den situation som uppstått. Deras starka beroende av mobiltelefoni blev till exempel tydligt. Både Gudrun, och stormen Per två år senare, föranledde skärpningar i lagstiftningen som medförde krav på större kontinuitet på elförsörjningen. Bland annat har kraftbolag sedan dess grävt ned tiotusentals kilometer kabel som en följd av detta, men också av ren självbevarelsedrift. Mobilmaster klarade under Gudrun bara några få timmars strömlöshet och även i Rakel fanns brister, som nu är åtgärdade. Rakel är ett nationellt kommunikationsnät som MSB ansvarar för. Det syftar till att stödja samverkan mellan viktiga samhällsfunktioner. I först hand polis, ambulans, räddningstjänst och kommuners krisledning, men också viktiga spelare som exempelvis kraftbolag. Även Försvarsmakten använder Rakel. En av alla nycklar för att hantera en kris är just kommunikation. I slutet av maj blev det klart att Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tecknat en överenskommelse med MSB om statlig ersättning från 2014 till Stödet består dels av en pengapåse för att stimulera övningsverksamhet och planering inför kriser och dels ett subventionerat abonnemangspris för Rakel. Detta för att få över fler kommuner och deras räddningstjänster till Rakel. Att utveckla kommunernas krisberedskap ligger både i statens och kommunernas intresse. Överenskommelsen innebär tydligare mål, mer fokus på samverkan och bättre uppföljning vilket är en bra grund för detta arbete, sade Helena Lindberg, MSB:s generaldirektör i ett pressmeddelande. Smart fakta Grundbulten i Sveriges krishantering bygger på ett omfattande och detaljerat arbete som görs på kommunnivå och samordnas regionalt och uppåt. MSB har det övergripande ansvaret för att samordna arbetet, men också ett brett ansvar för att utbilda allmänhet, näringsliv och myndigheter i krisberedskaparbete....göran Gunnarsson, förbundsdirektör i Storstockholms brandförsvar! Hur ser samarbetet mellan räddningstjänster i Stockholmsområdet ut? Vi upplever just nu en väldigt god dialog mellan räddningstjänsterna i hela Stockholmsområdet och även i regionen i stort. Vi står inför stora utmaningar de kommande åren. Regionen expanderar och vi behöver tänka nytt och samverka. Det finns mycket god kompetens inom alla våra brandförsvar och det tar vi nu till vara på. Hur kan samarbetet öka ytterligare och vilka är vinsterna med det? Vi är till för allmänheten och för att skapa trygghet i vardagen, men även för att finnas till vid kriser. Vi ser stora fördelar med att kunna samarbeta om larm och ledning, men även vid utryckningar. Vi behöver bli mer flexibla vid större insatser och utnyttja varandras specialkunskaper bättre. Har du några allmänna råd för hur man kan höja brandsäkerheten hemma? Som privatperson kan du göra en hel del för att höja säkerheten både i egna hemmet och hos nära och kära. Ett bra tips är att ha en fungerande brandvarnare hemma och att lära alla i familjen hur man ska bete sig vid en eventuell brand. Besök gärna vår hemsida storstockholm.brand.se för fler tips om brandsäkerhet. Hur säker är du på att ditt larm når fram till larmcentralen? ANNONS Med övervakad larmöverföring spar du kostnader och ökar säkerheten Över 90 procent av de drygt larmanläggningar som installerats på svenska företag saknar funktioner för övervakad larmöverföring. Det innebär att du inte kan vara säker på att överföringen från din larmanläggning fungerar till larmcentralen. En orsak till att många larmanläggningar inte fungerar tillfredsställande är att de kommunicerar via analoga protokoll. Dagens telesystem är anpassade för digital överföring som inte alltid är kompatibla med den äldre analoga tekniken för larmsändning. För att säkerställa larmets funktion rekommenderar jag att välja en leverantör av larmöverföring som tar ansvar även för sträckan mellan larmsändare och larmcentral, säger Peter Sääv, försäljningschef på Safetel. Driftsäkert, pålitligt och kostnadseffektivt Safetel erbjuder kostnadseffektiva lösningar för övervakad larmöverföring via mobilnätet och internet. Lösningarna är kompatibla med alla säkerhetssystem och överför larm till alla certifierade larmcentraler. Vi tar ansvar för hela förbindelsen, från kundens anläggning till larmcentralen. Med övervakad larmöverföring kan du vara säker på att ditt larm når hela vägen till larmcentralen, vilket förstås ökar tryggheten, säger Peter Sääv. I april i år introducerades nya certifieringskrav för larmöverföring. Enligt de nya kraven ska leverantörer av certifierade larmsändare mäta tillgängligheten på samtliga larmsändare som är anslutna till en larmcentral. Rekommendation Min rekommendation till kunderna är att säkerställa att deras larmöverföring verkligen fungerar som den ska. Det görs enklast genom att uppgradera till digital teknik med övervakad förbindelse som underhålls och uppdateras vid behov av leverantören. Även att man ser över sitt försäkringsbrev för att kontrollera vilka krav som försäkringsbolagen ställer, så man kan få ersättning till fullo om en eventuell skada uppstår, avslutar Peter Sääv. Peter Sääv, försäljningschef - Safetel

6 6 inspiration säkerhetsarbete Foto: Okg Cctv effektivt Kommuner har olika utmaningar i sitt säkerhetsarbete, till exempel känsliga vattendrag eller skyddsobjekt som kraftverk. Långsiktigt säkerhetsarbete i kommuner Säkerhetsarbetet i Sveriges 290 kommuner har vissa gemensamma nämnare, men i vissa fall har man speciella verksamheter inom kommungränsen eller andra utmaningar som färgar säkerhetsarbetet. text Anders Edström Frejman Kommuner har olika utmaningar och förutsättningar i sitt säkerhetsarbete. Östhammars, Varbergs och Oskarshamns kommun har till exempel alla kärnkraftsanläggningar inom kommungränserna. I det senare fallet innebär det till exempel att räddningstjänsten är dubblerad jämfört med en kommun av jämförbar storlek, då den kommunala räddningstjänsten bland annat också ansvarar för kärnkraftverkets räddningstjänst. I en kommun som Gällivare är ytan i sig en utmaning, vilket ställer stora krav på samarbetet med grannkommunerna. Denna, till ytan tredje största kommunen, har tre kraftverksdammar, två stora gruvor, två sprängmedelsfabriker och dessutom en kommunal flygplats. Västervik är exempel på en kommun med helt andra utmaningar. Vår kommuns riskexponering ser väldigt olika ut mellan sommar och vinter. Vi är en utpräglad besökskommun med många evenemang i stadskärnan. Sommaren präglas av turism, mycket vattenburen trafik och tyvärr en del alkohol som ställer vårt säkerhetsarbete på sin spets, berättar Räddnings- och Säkerhetschef Joakim Jansson. Kommunen har arbetat mycket strukturerat med säkerhetsarbetet under många år från, som han säger, den lilla händelsen till den stora. Något han menar är gemensamt för alla kommuner är att alla, oavsett årstid, är ytterst beroende av el och vatten. Därför blir hela samhällets sårbarhet stor vid sträng kyla. Till exempel har vi stationära reservkraftverk vid skolor och serviceboenden. Våra äldre medborgare är sårbara vid låga temperaturer och är dels beroende av till exempel fungerande hissar och utrustning för andningshjälp. Den före detta polisen Marcus Qvennerstedt, är säkerhetschef i Borkyrka kommun och belyser andra aspekter i kommuners säkerhetsarbete: I Botkyrka talar vi om fyra ansvarsområden. Först säkerhetsarbetet med lås, larm, kamera, personskydd som också går inåt i organisationen. Det andra är trygghetsfrågor som riktar sig utåt mot kommuninvånarna där vi bland annat arbetar med att bygga säkrare stadsdelar. Det tredje är informationssäkerhet, och det fjärde är försäkringar. På frågan om Botkyrka kommun har några särskilda utmaningar på säkerhetsområdet svarar han: Det som sätter profilen på vårt säkerhetsarbete är att vi är en ung kommun där befolkningens ålder ligger under genomsnittet. Vi är en internationell kommun där det talas över hundra språk och tyvärr är arbetslösheten relativt hög. Det interkulturella leder till en del utmaningar. Bland annat är det viktigt att samarbeta med representanter för kulturella och religiösa grupper och parera för eventuellt missnöje som till exempel kan ha sin grund i socioekonomisk utsatthet. Något som varit mycket positivt är att Botkyrka klarat sig bra under vårens oroligheter i förorter. Det tror jag beror på ett samarbete över både kulturella och religiösa gränser. Bland annat har man nattvandrat mycket tillsammans, vilket varit lika betydelsefullt som unikt. Smart fakta Kommuner får bära ett stort ansvar när det gäller säkerhetsarbetet. Detta som en följd av det starka kommunala självstyret som är relativt unikt för det moderna svenska samhället. Utvärderingar och forskning som gjorts gällande kameraövervakning (cctv) visar att effekten av denna typ av övervakning varierar, men rätt använt och i rätt sammanhang kan det sannolikt minska brott mot personer och egendomar på allmänna platser såväl som på privata områden. Cctv är inte helt okontroversiellt. De flesta svenskar ställer sig dock positiva till kameraövervakning på offentlig plats. En viktig del i frågan är avvägningen mellan möjlig nytta och riskerna mellan negativa intrång i den personliga integriteten. Detta enligt information från Brottsförebyggande rådet, Brå. Enligt forskningssammanställning som Brå publicerat förefaller cctv ha högst brottsförebyggande effekt på parkeringsplatser. Kameraövervakning tycks även ha bäst effekt i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder. Även vikten av tydlig skyltning är en viktig parameter sammanhanget visar forskningen. Sammantaget ser cctv ut att ha störst potential till brottsprevention när det gäller att minska planerade brott, som till exempel egendomsbrott som stöld, inbrott och skadegörelse. Brå skriver även att mycket talar också för att publicitet om brott som klarats upp med hjälp av kameraövervakning, kan bidra till minskad brottslighet. Swesafe. En enda lokal leverantör täcker hela din kommuns säkerhetsbehov. Sedan starten 1998 har Swesafe byggts upp av många mindre lokala företag, väl förankrade i närområdet. Det präglar oss dagligen. Det personliga engagemanget, den höga servicenivån och hantverksmässigheten är viktiga värderingar för oss. Samtidigt som vi med våra 350 medarbetare har en styrka som hör det stora företaget till. Idag är Swesafe en av Sveriges största leverantör av säkerhetsprodukter och tjänster. Öppna lösningar, hög kvalitet, leveranssäkerhet och servicevänlighet är grundbultar i vår affärsidé. Genom vårt fabrikantoberoende kan vi alltid se till vår kunds unika behov och kan erbjuda kompletta lösningar. Oavsett om det gäller inbrotts- och brandlarmssystem, kopieringsskyddade låssystem, nyckel- och kortadministration eller elektroniska passersystem. Hör av dig till oss. Vi har resurser att täcka alla dina säkerhetsbehov. Swesafe finns på 26 orter i Sverige. Välkommen att kontakta oss. swesafe.se

7 Med teknisk och affärsmässig kompetens förser vi det svenska försvaret med produkter, system och tjänster. För våra medarbetare finns stora utvecklingsmöjligheter i de många spännande och komplexa projekt vi driver, många i internationell miljö. Vår kompetens och vårt engagemang skapar försvarsförmåga Besök oss på

8 8 fokus it-säkerhet Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet fortsätter it-brotten att öka rejält mest ökade de anmälda dataintrången, som 2012 var hela 140 procent fler än Lås internetdörren som du låser dörren till ditt hem Rubriker om hemliga attacker på det internationella datanätverket har varit många på sist one. Allt från USA:s underrättelsetjänst, Kinas regering till direkt kriminella hackerorganisationer. Ingen verkar gå säker. text ANDERS OLOW Varje dator ansluten till internet är en dörr också mot det du inte har koll på, säger Torbjörn Alander, expert på it-säkerhet och senior it-konsult för medlemmarna i säkerhetsföreningen SNSC, Swedish Network Security Center. Nyligen avslöjades det att USA:s president gett direktiv till landets säkerhets- och underrättelsetjänster att lista potentiella måltavlor för amerikanska cyberattacker. Obama ska också ha auktoriserat cyberattacker i andra länder utan samtycke från det landets regering när helst amerikanska nationella intressen kräver det. Hur ironiskt är inte det?, skämtade den amerikanske tv-profilen Jay Leno i sin tv-show. Vi ville ha en president som lyssnade på det amerikanska folket och nu har vi fått det!. Det har också avslöjats att USA:s underrättelsetjänst har skaffat sig direkttillgång till nio internetjättars servrar, däribland Facebook och Google, och gett myndigheterna möjlighet att övervaka och samla in bland annat bilder, mejl, dokument, ljud- och videosamtal. Även Kina har anklagats för att ha tagit sig in i bland annat Coca-Colas, försvarsjätten Lockheed Martins och datasäkerhetsbolaget RSA:s datasystem. Att det är just USA som utmålas som storbov får väl sägas paradoxalt nog bero på yttrande- och tryckfriheten i det demokratiska samhället, men det är också ett faktum att de knutpunkter som används mest i världens datanätverk finns i just USA. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, fortsätter it-brotten att öka rejält. Mest ökade de anmälda dataintrången, som 2012 var hela 140 procent fler än året före. Dataintrången riktas i större utsträckning mot privatpersoner och då blir volymerna större. Men även om dataintrånget ökat så mycket är det fortfarande de it-relaterade bedrägerierna som är flest. Brott där någon olovligen påverkar resultatet av en automatiserad informationsbehandling eller liknande automatisk process. Till exempel när ett kreditkort används»det som är gratis är aldrig gratis. Det är bara inte du som är kunden. Torbjörn Alander på ett otillåtet sätt för köp på nätet anmälningar om datorbedrägeri gjordes under 2012 enligt BRÅ. En ökning på tolv procent jämfört med året före. Vi är alla en del av världens nätverk i och med att de flesta av oss har tillgång till en dator och internet. Och vi blir då också en användbar länk för dem som inte är ute i goda syften, säger Torbjörn Alander, som också är ordförande i den ideella föreningen SNSC. Målet är att gemensamt minska kostnader och risker genom samverkan mellan oss it-kollegor och internetanvändare i samarbete med organisationer, näringslivet, universitet och högskolor, förklarar Torbjörn Alander. I dag har metoderna för it-brott blivit än mer förfinade, menar Torbjörn Alander, och it-brottsligheten har blivit en grovt brottsligt organiserad industri. Det handlar om allt från avancerad industrispionage, överbelastningsattacker och shanghaiade datorer vars information säljs vidare. I vårt datasamhälle är det enklare att förstöra en samhällelig infrastruktur genom dataintrång än genom bombning. Och it-buset ligger alltid före. Jag skulle tro att de stora kommersiella antivirusaktörerna ligger ungefär ett halvår efter, säger Torbjörn Alander. SNSC arbetar också med utveckling av metoder för it-säkerhetstestning och utför i dag över it-säkerhetstester per vecka, med tillhörande rådgivning för att lösa olika typer av problem. Ett Iitsäkerhetstest letar i dag efter »Jag skulle tro att de stora kommersiella antivirusaktörerna ligger ungefär ett halvår efter. Torbjörn Alander sårbarheter och det tillkommer ett 100-tal nya tester efter nya sårbarheter per vecka. Den del av nätverket som syns ut mot internet utsätts ständigt för attacker av olika slag. Attackerna är till största delen automatiserade och söker efter flera redan kända brister. En väldigt dedikerad eller resursstark angripare kommer alltid att kunna utgöra allvarligt hot. Men den datormiljö som scanningen avsöker och som hela tiden hålls tätad kommer alltid att vara ett svårt mål och därmed kanske inte värt att lägga tid och resurser på att försöka angripa. Försvarets Radioanstalt, FRA, är en civil myndighet som verkar för att skydda Sverige och svenska säkerhets- eller försvarspolitiska intressen. Det handlar om andras staters spionage och industrispionage. Vi ser angreppen och de har gradvis ökat under de senaste tio åren, säger Fredrik Wallin vid FRA. Framför allt är man ute efter avancerad högteknologi inom till exempel flygindustrin och forskningsresultat inom medicin. Men även verkstadsindustri och telekom är drabbade. Även om det är omöjligt att helt garantera it-skydd, menar Torbjörn Alander att om vi beter oss lika sunt med våra datorer som vi gör i verkligheten så är mycket vunnet. Vi undviker mörka gator en sen lördagsnatt, vi lämnar inte bilen olåst. Det vi gör på internet är inte hemligt. Och det som är gratis är aldrig gratis. Det är bara inte du som är kunden. Smart fakta Under perioden 10 maj 6 juni hittade CERT infekterade datorer i Sverige. Compliance Portal V3 nästa generations GRC-verktyg för säkerhetsstyrning Compliance Portal stödjer innovativa processer inom kravuppfyllnad genom interaktiv kravhantering och visar status på verksamhetens säkerhet i realtid. För mer info, kontakta Mikael Sundberg, Boosting your performance Cybercom 251x40.indd

9 Rädd för strömavbrott? Eaton UPSer skyddar din kritiska utrustning Eaton UPSer levererar avbrottsfri, ren och konstant ström till din kritiska utrustning. Tack vare den unika modulära designen är skalbarhet möjligt och UPSsystemen kan utökas för att möta din datahalls växande behov. Switch n to Eaton Eaton har en mängd olika UPSer, anpassade för olika slags verksamheter. Våra UPSer skyddar kritiska affärsapplikationer för ett stort antal företag över hela världen.

10 10 PROFILINTERVJU Politiker och elbolag Foto: Svenska Kraftnät tar näten för givna Samhällets allt tydligare beroende av säker elförsörjning och utbyggnaden av förnybar energi ställer stora krav på stamnätet, menar Mikael Odenberg. text Anders Edström Frejman Mikael Odenberg är välformulerad, påläst och tydlig precis som man förväntar sig att en generaldirektör för ett statligt verk ska vara. Han är chef för Svenska Kraftnät, det verk som har som uppgift att förvalta det svenska stamnätet ryggraden för elförsörjningen i landet. Han konstaterar att samhället blir allt mer sårbart för varje år. Detta beroende på det starka beroendet av el. Det accelererade redan vid omställningen från uppvärmning med fossila bränslen till olika lösningar där beroendet av el är centralt. Elberoendet är även tydligt i dagens informationssamhälle. Transporter, kommunikation, pengatransaktioner, ja egentligen det mesta stannar förr eller senare vid ett strömbortfall. Samtidigt blir elnätet i stort allt mer robust. Till exempel på så vis att det blir allt mer finmaskigt. Det vill säga att elen kan ta andra vägar i händelse av ett avbrott, konstaterar han. Elbolagen har sedan många år tillbaka omfattande program för att gräva ned tusentals mil av elkablar för att minska sårbarheten i de egna distributionsnäten på regional och lokal nivå. Ett arbete som accelererade efter stormarna Per och Gudrun. Svenska Kraftnät disponerar även årligen 250 miljoner i stödpengar»fortfarande finns en stor politisk osäkerhet rörande kärnkraftens framtida roll. att dela ut till projekt i landet som konkret bidrar till robustare nät, till exempel just nedgrävning av elledningar på lokalt plan. Denna stödpeng samlas in via svenska elkonsumenternas elräkningar. Men det finns gott om utmaningar för Svenska Kraftnät både tekniska och pedagogiska. Våra kraftledningar har så stora spänningsnivåer att de inte lämpar sig för att gräva ned. Varken rent tekniskt eller ur driftsäkerhetssynpunkt. Det skulle ta för lång tid att lokalisera ett fel och åtgärda det, medan kanske en hel landsända väntar på att få tillbaka elen. Och här ligger det stora dilemmat. Våra ledningar tar plats på så vis att de är stora och kräver röjda kraftledningsgator. Men om vi ska möta ett ökande elbehov, öka kapaciteten i kärnkraftverken och framför allt bygga ut förnyelsebar energi i den takt vi gör i dag så måste vi bygga ut stamnätet. Han menar att såväl marknadsaktörer som politiker på sina håll tagit ledningarna för givna. Vill man ha mer vindkraft och ett modernt robust elnät så leder detta ofrånkomligen till fler synliga ledningar. Nätet riskerar alltså att bli den begränsande faktorn då Svenska Kraftnät har svårt att komma fram med nödvändiga ledningar. Både på grund av lokalt motstånd och på sina håll brist på lämpliga ledningsstråk. För en tid sedan gick därför Svenska Kraftnät ut med att man objektivt konstaterade att det på grund av markbrist och distributionstekniska skäl i praktiken är svårt att bygga ny kärnkraft i Oskarshamn och Forsmark. På frågan om kärnkraftens betydelse för den svenska elförsörjningen på sikt kommer att minska svarar han: Ja, det tror jag nog. Ett nytt kärnkraftverk handlar om enorma investeringar. Vem vågar göra det innan den politiska osäkerheten kring energislaget är undanröjd? För det krävs att alliansen och Socialdemokraterna är överens. Och han fortsätter: Samtidigt kommer vi någon gång att komma till en gräns där andelen el från vind som till sin natur är varierande skapar ett behov av mer baskraft. Att till exempel ha Elberoendet är starkt i dagens informationssamhälle; transporter, kommunikat Storstockholms brandförsvar vi skapar trygghet! Lär dig mer om hur du kan förebygga olyckor och skador samt hur du ska agera om olyckan är framme. Ring gärna eller besök vår webbplats: Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten åt tio kommuner: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker.

11 PROFILINTERVJU 11 Foto: Hakan Flank ion, pengatransaktioner, ligger i tydlig riskzon vid elbortfall.»att ha gaskondens som backup för naturliga dipp i elproduktionen känns inte rätt. gaskondens som backup för naturliga dipp i elproduktionen känns inte rätt. Men parallellt med allt detta arbetar Svenska Kraftnät kontinuerligt med att både rusta upp befintliga nät och planera för framtiden. I dagsläget satsas årligen fem miljarder på denna typ av investeringar. Bara för ett par år sedan så låg den årliga budgeten för detta på några hundra miljoner. Till exempel så ligger våra så kallade reglerresurser i form av vattenkraft i Norrland. Den är otroligt viktig för balansen i den samlade svenska elproduktionen. Enkelt förklarat arbetar Svenska Kraftnät bland annat på att förstärka stamnätets möjligheter att transportera kraft, främst från norr till söder, men också via kopplingar till våra grannländer. Norge, som har det mesta av sin elproduktion i södra delarna av landet, satsar stort på att bygga länkar till Tyskland för export av el. Just Tyskland är intressant i sammanhanget på grund av satsningen Energiwende som bland annat innefattar nya kol- och gaskraftverk, en fortsatt aggressiv satsning på sol och vind och en total nedläggning av kärnkraftverk. Ett dilemma för tyskarna är deras ännu så länge underdimensionerade stamnät mellan de norra delarna, där huvuddelen av deras förnybara elproduktion finns, och de södra delarna där större delen av industrierna finns. Faktum är att det tyska nätet drabbats av elinfakter på grund av tillfälliga toppar genererade av sol- och vindkraft, något som även dess grannländer på kontinenten fått känna av. Sverige har en länk till Tyskland, men det kommer att bli fler, menar Mikael Odenberg. Man följer bland annat utvecklingen på den tyska elmarknaden noga. Förra året hade Sverige en nettoexport på 20 terawattimmar el till andra länder, bland annat Tyskland. Det kan bli mer i framtiden, men det förutsätter att stamnäten byggs ut. Smart fakta Mikael Odenberg, född 14 december 1953, har varit moderat svensk landstingspolitiker , och satt i riksdagen för moderaterna mellan åren Under åren var han försvarsminister och tillträdde den 1 mars 2008 som generaldirektör och chef för Svenska Kraftnät. Risk: Anställdas privata mobiler Att anställda använder privata datorer, surfplattor eller smartphones i jobbet för att ansluta till arbetsplatsens datanätverk är inte ovanligt. Företeelsen kallas "bring your own device" eller byod. Bakgrunden kan till exempel vara att ett företag vill framstå som flexibelt mot sina anställda eller att man bedömer att man kan spara in lite på företagets kostnader för hårdvara och licenser. Det säger Fredrik Wallström på it-konsultbolaget Cybercom, som bland annat hjälper företag och organisationer att utforma säkerhetsstrategier för it. Men ur ett säkerhetsperspektiv kan det vara problematiskt då man inte centralt kan styra säkerhetsnivåer full ut. Ja, det passar inte in i alla verksamheters it-säkerhetsarbete där man måste ha kontroll på hur och var känslig information lagras, och hur man till exempel kan minimera risker vid stöld. En lösning är att på olika sätt minimera mängden data som lagras lokalt i mobila enheter. Ett stort missförstånd är att man ofta sätter ett likhetstecken mellan å ena sidan it-säkerhet och å andra sidan virusskydd och datapolicys som anställda får skriva på. Få har bra lösenord och ännu färre har säkerhetsprogram på surfplattor och smartphones, avslutar Fredrik Wallström. LÖSNINGAR FÖR VERKSAMHETSKRITISK KOMMUNIKATION Som exklusiv leverantör av Motorolas Rakelmobiler och 35 års erfarenhet av verksamhetskritisk kommunikation kan vi garantera en optimal lösning för just er verksamhet. Våra lösningar ansvarar för kommunikationen hos bland andra. Strängnäs kommun Svenska Kraftnät Göteborg Energi OKG

12 12 framtid säkerhetsutbildningar Enligt en undersökning som MSB har gjort tycker åtta av tio svenskar att vi bör ha ett militärt försvar. Utbildning sätter ledarskapet i centrum Det är tryggt att leva i Sverige, men tryggheten kräver att medborgarna och samhället har beredskap för att klara kriser av olika slag. text ANDERS OLOW Vi måste vara uppmärksamma på hur världen förändras, så att vi står förberedda på bästa möjliga sätt, säger Monica Edsgård, chef på utbildningsenheten inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB fick nyligen i uppdrag av regeringen att utveckla det civila försvarets planering inför höjd beredskap. Uppdraget från regeringen beror inte på en ny akut överhängande hotbild, utan syftar till att effektivisera beredskapsplaneringen och stärka samverkan mellan civila verksamheter och Försvarsmakten. MSB ska redovisa sitt uppdrag om ett år. Att de civila myndigheterna samverkar med Försvarsmakten i planeringen för höjd beredskap är ett viktigt led i arbetet med att stärka totalförsvaret, förklarade försvarsminister Karin Enström. Det var enklare förr. Hotet kom från öster och det stod i de tjocka telefonkatalogerna vad vi skulle göra Om kriget kommer. I mobiliseringsförråd spridda över landet fanns både konserver och rakborstar. Nu ser vi annorlunda på hotbilden, andra förutsättningar gäller. Monica Edsgård nämner några. Ett exempel är klimatförändringen. Nordliga vattenleder som förr var isbelagda har nu blivit så pass isfria att stora fraktfartyg kan ta alternativa vägar. Det förändrar riskerna för svåra olyckor och bilden av vilka kriser som kan hända. Ett annat exempel är informationssäkerhet och hur ny teknik gör samhället sårbart och alltmer sammanflätat. MSB har genomfört ett flertal undersökningar om vad det är som gör landets innevånare oroliga och vad de i så fall anser att vi bör göra åt det: Två av tio svenskar ser det som troligt att det kommer att inträffa en terrorattack under de närmsta fem åren. Tre av fyra svenskar oroas av organiserad internationell brottslighet. Oro över relationerna mellan den muslimska världen och den kristna världen har ökat till 73 procent. Användandet av jordens naturresurser oroar två av tre i undersökningen.»vi måste ständigt utveckla utbildningarna i takt med att världen och hoten förändras. Monica Edsgård Svenska myndigheter och organisationer (aktörer) lokalt, regionalt och nationellt ska ha en god förmåga att hantera krissituationer, oavsett när krisen inträffar. Det gäller såväl vid fredstida krissituationer som vid höjd beredskap för krig. Myndigheter ska kunna samverka med Försvarsmakten inom ramen för totalförsvaret (åtta av tio svenskar tycker att vi bör ha ett militärt försvar). I Sverige används ansvarsprincipen, som innebär att varje aktör, inom sina respektive verksamheter, ansvarar för att ha beredskap att hantera kriser. Alla aktörer är också skyldiga att samverka sinsemellan för att klara kriser. MSB:s uppgift är att stödja aktörernas förberedelser och deras förmåga att hantera och samverka om en kris inträffar. En oerhört viktig del av förberedelserna är utbildning och därför är just det en mycket viktig del av MSB:s verksamhet. Vi måste ständigt utveckla utbildningarna i takt med att världen Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten och hoten förändras, säger Monica Edsgård. MSB genomför de flesta kurserna i egen regi, men engagerar även externa utbildningsleverantörer. Kurser med de externa leverantörerna vänder sig i första hand till chefer, högre tjänstemän och handläggare som i sitt arbete behöver vara väl insatta i samhällets krisberedskap, i säkerhetspolitik och i frågor som rör civil-militär samverkan. MSB:s kurser i egen regi vänder sig till personer som arbetar inom samhällsskydd och beredskap på lokal, regional eller nationell nivå. MSB genomför en tvåårig eftergymnasial utbildning för att bli brandman och arbete med räddning och säkerhet, samt en rad kurser inom olika områden. Det kan handla om transporter, el- och teleförsörjning, kriskommunikation. Vem gör vad och hur? Våra utbildningar handlar mer och mer hur man samverkar och leder på bästa sätt i en krissituation, säger Monica Edsgård. Flera kurser beställer MSB från Försvarshögskolan. Grunden i all vår utbildning är att skapa en generell kunskap i krishantering, säger Lars Hedström, avdelningschef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap Institutet för högre totalförsvarsutbildning vid Försvarshögskolan. Man kan nog säga att tsunamin blev en vändpunkt för vår arbete med krisberedskap. Varje situation är i och för sig unik, men vi gör risk- och sårbarhetsanalyser och mycket handlar om hur vi kan använda dem för att stå ännu bättre förberedda. Saab skapar säkerhet på vägarna I takt med att trafiken på vägarna ökar så växer också behovet av pålitlig information om läget på våra vägar. Trafikverket, som har huvudansvaret för Sveriges transportsystem, byggande av vägnät, drift och underhåll, samlar därför in en mängd olika data via flera olika tekniska system. Bland annat finns det cirka 775 mätstationer som står utmed våra vägar, levererade av Saab, som registrerar vägvädret, temperaturen på vägen och i luften, vindstyrka, vindriktning, luftfuktighet och nederbörd. Saab är i dag ett globalt försvars- och säkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer några av världens mest avancerade militära och civila system. Det handlar om teknologi på mycket hög nivå som också ska underhållas och supportas. Underhåll av samhällsviktiga system är en förutsättning för att våra samhällsfunktioner ska kunna fatta korrekta beslut. I det här fallet för att Trafikverket bland annat ska veta när de ska skicka ut plogbilar och saltbilar i rätt tid, säger Dan Mårdberg, supportansvarig för Trafikverkets vägväderinformationssystem på Saab. Skärpta trafiksäkerhetsmål Trafikdödligheten har minskat med 40 procent de senaste tio åren. Sveriges arbete med att nå nollvisionen för antal döda och allvarligt skadade i trafiken har gett resultat, men mycket återstår att göra. Nuvarande etappmål kräver en halvering av antal dödade och en minskning av antal allvarligt skadade med 25 procent mellan år 2007 och Under 2012 har en analysgrupp sett över både etappmål och indikatorer för trafiksäkerhetsarbetet. Analysen visar att det är möjligt att skärpa målen, till en halvering av antal dödade och en minskning av antal mycket allvarligt skadade med 40 procent mellan år 2010 och DET HÄR ÄR DEN KLOKASTE PLATSEN FÖR UTBILDNINGAR INOM HÄLSA, SÄKERHET OCH MILJÖ Se hela vårt utbildningsutbud på SSG.SE vårt utbud av webbaserade utbildningar utvecklas hela tiden. Vi kan bland annat erbjuda fyra starka utbildningar som ger både individen och företaget en helt ny plattform för arbetet med hälsa, säkerhet och miljö. Alla fyra utbildningar genomförs via webben och går enkelt att följa upp och administrera via vår kompetensdatabas. Bra koll på utbildningarna ger också bra koll på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I paketet, som ni kan nyttja i delar eller som helhet ingår: SSG Entre, gemensam säkerhetsutbildning för entreprenörer till industrin. SSG Brandskyddsbevis, viktig utgångspunkt för brandskyddsarbetet. SSG Säkerhetskörkort, för alla anställda inom industrin. SSG Miljöpass, ansvaret för vår gemensamma miljö i fokus.

13 ANNONS Risk- och räddningsprogrammet utbildar för framtidens beteendevetenskapliga yrken Arlanda Risk och räddning är ett samhällsvetenskapligt program med beteendevetenskaplig inriktning som kombinerar teori, i form av samhällsoch beteendevetenskapliga ämnen, med praktik, i form av räddnings- och polisövningar. Detta i samarbete med Räddningsskolan och polisen, som bedriver utbildningsverksamhet i anslutning till gymnasiet. På Risk- och räddningsprogrammet får eleverna en bred högskoleförberedande utbildning och rustas samtidigt för yrken där samarbetsförmåga och ledarskap värderas högt, exempelvis polis, brandman, militär, sjuksköterska eller lärare. Här utvecklar eleverna sin ledarskaps- och samarbetsförmåga. De förbereder sig för universitetsstudier och får samtidigt en värdefull erfarenhet av räddningsinsatser och kompetens kring att hjälpa människor i nöd som de har stor nytta av, oavsett vilken väg de väljer i framtiden, säger Jonas Egervärn, rektor och programansvarig för Risk- och räddningsprogrammet. Beteendevetenskap varvas med räddningsinsatser Här lär sig eleverna att ge första hjälpen och agera vid exempelvis bränder, trafikolyckor och andra räddningsinsatser. Ämnen som psykologi, kommunikation, ledarskap och krishantering varvas med realistiska räddningsinsatser. Utbildningen passar både killar och tjejer, många elever uppskattar kombinationen av teori och praktik, det nära samarbetet med Räddningstjänsten och polisen och småskaligheten med 120 elever i en naturnära miljö vid Rosersbergs slott. Vi förenar det bästa från två världar eftersom programmet är en egen liten enhet med egna lokaler, men samtidigt en del av Arlandagymnasiet med Sigtuna kommun som huvudman, säger Jonas Egervärn. Läs mer på: Varför välja? Få två yrkesprofiler bli både elektriker och kunnig inom larm och säkerhet på Sjödalsgymnasiet i Huddinge. När Felix Bergetoft, 19 år, tog studenten från Sjödalsgymnasiet blev ledigheten inte lång. Eftersom han redan var elektriker med fördjupade kunskaper inom säkerhet och larm var det flera aktörer i branschen som drog i honom. Redan veckan därpå, efter studenten, gick han till sin första dag på det nya jobbet. Direkt efter avslutningen från Sjödalsgymnasiet var jag helt redo för arbetslivet. Skolan har ett nära samarbete med ett antal företag och som elev fick jag lära känna branschen. Vi hade vid flera tillfällen chefer och ägare från potentiella arbetsplatser i skolan som föreläsare och bollplank. Att dessutom få ha fackmän som lärare gjorde yrket mer verkligt, berättar Felix Bergetoft. En av de största skillnaderna på eloch säkerhetsutbildningen mellan Sjödalsgymnasiet och andra gymnasier är att Sjödal har alla säkerhetskurser, sammanlagt 600 poäng, medan många andra skolor enbart har grundkursutbudet. Eleverna genomgår också den så kallade Sjödalsgymnasiet Paradistorget 4, Huddinge ANNONS Felix Bergentoft, 19 år, hade samma dag han tog studenten ett första jobb som elektriker klart. vandelkontrollen, eftersom ett krav för larmutbildningen är att du är ostraffad. Dessutom kräver branschen att eleverna ska klara sina studier med godkänt i alla ämnen. Vi arbetar efter den här modellen eftersom det är vad branschen förespråkar, och det är vi ganska ensamma om. Jag vill att elever som tar studenten hos oss direkt ska kunna ta för sig i arbetslivet. Språnget in i vuxenvärlden ska inte behöva bli så långt, säger Ulf Holts, yrkeslärare på el- och energiprogrammet, sedan 20 år tillbaka. Riktade attacker mot verksamheter och samhällsfunktioner Antalet riktade dataattacker mot myndigheter, företag och samhällsfunktioner ökar för varje år. Tekniska hjälpmedel och rutiner på plats Verksamheter måste ha rätt teknik och rutiner på plats för att upptäcka intrång och skydda kritiska system. Enligt Verizons 2013 Data Breach Investigations Report som sammanfattar förra årets rapporterade dataintrång världen över, har antalet riktade attacker mot utvalda mål ökat. Hans Graah-Hagelbäck, säkerhetskonsult och affärsområdeschef på Sourcecom konstaterar att statistiken ser dyster ut men att det ändå går att vara proaktiv. Vi på Sourcecom har lösningar för både små och stora verksamheter som ger möjlighet att stå emot de ökande hoten med riktade attacker mot specifika mål. Även om de flesta intrång fortfarande sker slumpmässigt finns det en klar ökning av intrång där man har siktat in sig på att komma åt förutbestämd information. Vi kan hjälpa till att införa lösningar som identifierar intrång och som också kan hindra information från att läcka ut. Var förberedd En vanlig angreppsmetod är DDoS attacker, Distributed Denial of Service, som kan slå ut funktioner och tjänster med kraft från många kapade datorer på Internet. När hackernätverket Anonymous förra året slog ut flertalet hemsidor för svenska myndigheter använde man sig av DDoS attacker. Det krävs speciell hårdvara för att hantera den här typen av anstormning. Vi kan hjälpa verksamheter med att vara förberedda innan det händer. Sourcecom, med 20 års erfarenhet av nätverk och säkerhet, har lösningar för både dataintrång, DDoS och dataläckage. För mer information: Hans Graah-Hagelbäck Sourcecom Svenska AB

14 14 aktuellt transportsäkerhet Foto: Lars Lindström Foto: Joakim Kling I stadstrafiken är en av de viktigaste åtgärderna att se till att hastighetsgränsen är max 30 kilometer per timme. Svensk säkerhetskultur internationellt belönad Varje år sker nära flygningar i svenskt luftrum. LFV, en av Europas ledande aktörer inom flygtrafiktjänst, har säkerhetsansvaret. text ANDERS OLOW Det finns en svensk säkerhetskultur som vunnit respekt långt utanför våra gränser, en kultur som innebär att anställda ska våga rapportera oegentligheter eller oavsiktliga fel som de begått, utan rädsla för att bli straffade av varken företaget eller rättsväsendet. Detta säger Billy Josefsson på Luftfartsverket, LFV, och internationellt belönad med Global Safety Award. Det kräver ett högt säkerhetstänkande och ett systematiskt arbete för att utesluta alla tänkbara risker. Den säkerhetskulturen, i kombination med ett strikt internationellt regelverk, har gjort flyget till det säkraste av alla transportsätt. Men säkerhetsarbetet kräver också en ständig uppdatering. Rapporteringen av fel och brister har tredubblats på ett decennium. Nu har vi cirka rapporter årligen, och vi gör bortåt 30 omfattande utredningar varje år, säger Billy Josefsson, Senior Advisor ATM & Human Performance på LFV. Det ökade antalet rapporteringar beror dock inte på att säkerheten blivit allt sämre, det beror snarare på att den blivit bättre menar Billy Josefsson. En sund säkerhetskultur har flera olika beståndsdelar. En av dem är rättvisekulturen. Anställda ska våga rapportera oegentligheter eller oavsiktliga fel som de begått utan rädsla för att bli straffade av varken företaget eller rättsväsendet. Och den kulturen är vi kända för i Sverige. Vi har hög rapporteringsbenägenhet, vilket jag tolkar som en väl utvecklad säkerhetskultur hos personalen. Det finns skillnader i säkerhetskulturen mellan länder. I Sverige finns ett juridiskt skydd för den som rapporterar egna fel, men i vissa andra länder saknas det skyddet. Av rädsla för att bli åtalad undviker därför medarbetarna att rapportera.»anställda ska våga rapportera oavsiktliga fel som de begått utan rädsla för att bli straffade. Billy Josefsson När det inträffat en situation som inneburit en risk eller avvikelse från normala rutiner har alla inom LFV både skyldighet och rättighet att rapportera detta. Det vanligaste felet är flygplan som kommer för nära varandra. Alla avvikelser som identifieras rapporteras och analyseras noga för att man ska hitta orsaker och kunna vidta åtgärder för att minimera risken att felet ska återuppstå. Den som anmält kan dessutom följa ärendet via ett intranät och se att det behandlas. När det gäller säkerheten på våra vägar är hastigheten den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Systemet med trafiksäkerhetskameror som räddar 15 till 20 människoliv om året i trafiken infördes i Sverige 2006, och består i dag av cirka enheter som Trafikverket ansvarar för. Med början nästa år ska de dock bytas för att de tekniskt sett börjar bli för gamla. Det är viktigt att systemet är pålitligt och därför byter vi kamerorna innan de blir för gamla, säger Eva Lundberg, nationell samordnare på Trafikverket. Mohsen Towliat, teknikchef för trafiksäkerhet inom Vectura som arbetar som teknikkonsulter inom transportinfrastruktur, arbetar bland annat med projekt för att förbättra trafiksäkerheten, och instämmer: Generellt sett är den viktigaste faktorn för att förbättra trafiksäkerheten att skapa en så kallad hastighetsefterlevnadskultur. I stadstrafiken är en av de viktigaste åtgärderna, att se till att hastighetsgränsen är max 30 kilometer per timme, och att efterlevnaden av denna hastighet är maximal vid gång- och cykelpassager, där oskyddade trafikanter korsar bilvägar. Det handlar också om att hitta smarta lösningar som hjälper bilister att bättre anpassa sin hastighet i olika trafiksituationer. Vi har till exempel sett att införandet av variabla hastighetsgränser medför att bilister anpassar sin hastighet bättre än före införandet, och det gör att trafiksäkerheten förbättras i de miljöerna, säger Mohsen Towliat. ANNONS Hög tid att agera om svensk sjöfart ska kunna bevara sin ledande säkerhetsposition Merparten av sjöfartens globala regelverk fattas av FN:s sjöfartsorgan IMO. För att behålla sin trovärdighet i IMO krävs en stark svensk handelsflotta. Svensk sjöfart är beroende av rätt näringspolitiska förutsättningar som gör att Sverige kan befästa sin position som en av världens ledande sjöfartsnationer när det kommer till säkerhets- och miljöfrågor. Sverige har profilerat sig i flera högprioriterade miljö- och säkerhetsfrågor inom IMO, däribland frågan om renare bränslen och effektivare teknik. För att kunna påverka Östersjön är det viktigt att Sverige behåller sin starka röst i IMO. Många svenska politiker talar sig varma för att vårda Östersjöns känsliga miljö, men ser inte sambandet mellan vår styrka som sjöfartsnation och vårt inflytande i IMO, säger Tryggve Ahlman, sjösäkerhetsansvarig på Sveriges Redareförening. Drivande i globala miljö- och säkerhetsfrågor Svensk sjöfart har på senare år positionerat sig inom miljöteknik och säkerhet. Svenska rederier är innovativa och ligger långt fram på dessa områden, vilket stärker vår internationella konkurrenskraft. Som en konsekvens av snedvridna villkor för sjöfartsindustrin står denna ställning nu på spel. Sverige är bland annat engagerade i IMO:s regelutvecklingsarbete och är drivande i utvecklingen av ett energi-index (Energy Efficiency Design Index) som styr regler för fartygens konstruktion som ska leda till så energieffektiva fartyg som möjligt utifrån framtidens mycket restriktiva miljöoch säkerhetskrav. I fem års tid har Redareföreningen och Transportstyrelsen i samverkan skapat en lösning för passagerarfärjor och RoRo fartyg. Den svenska sjöfartspolitiken bidrar till en snedvriden konkurrens mellan den svenska handelsflottan och våra grannländers flotta. Den svenska handelsflottan krymper och grannländernas flottor växer. Utvecklingen är alarmerande, om den inte bromsas riskerar Sverige att förlora sin ställning som en sjöfartsnation att räkna med. Det är hög tid att politikerna agerar för att harmonisera sjöfartens villkor i de nordiska länderna, säger Tryggve Ahlman. Tryggve Ahlman sjösäkerhetsansvarig - Sveriges Redareförening

15 ANNONS De står för tryggheten i kollektivtrafiken Män och kvinnor i signalgula västar med texten Ordningsvakt på ryggen. Du ser dem på perronger i tunnelbanan och på nattbussarna i norra Storstockholm. De ger signaler om trygghet och säkerhet till resenärer och personal inom kollektivtrafiken. När vi är färdiga med våra kunder vill vi helst inte se dem igen. Okej, vi medger att det är en sanning med modifikation, då det främst utgör ett kvalitetslöfte från oss till våra kunder. När våra brand- och riskingenjörer utfört sitt uppdrag ska kunden känna sig trygg och nöjd med sin lösning. Modifikationen ligger i att vi gärna träffar kunderna igen, men då i samband med nästa projekt. Vi kan stödja er i olika projekt inom Risk- och Sårbarhetsanalyser, Brandskyddsprojektering, Systematiskt brandskyddsarbete (SBA), Utbildningar, Hantering av brandfarlig vara m.m. Västarna med texten Ordningsvakt på ryggen signalerar trygghet i kollektivtrafiken. De kommer från bevakningsföretaget Commuter Security Group, CSG, som med över 450 medarbetare arbetar dygnet runt, årets alla dagar i hela Sverige, med specialisering på kollektivtrafik och mänskliga flöden. Patrik Strandberg, vd på CSG, tycker inte att ordningen generellt sett försämrats för resenärerna i kollektivtrafiken. Vi har ungefär lika mycket att göra, men karaktären på uppdragen skiftar lite utifrån säsong, säger han. På somrarna huserar fler ficktjuvar, på vintern är problematiken annorlunda. I tunnelbanan har CSG:s ordningsvakter nästan samma behörighet som polis. Förutom ordningsvakter har CSG också trygghetsvärdar, vars uppdrag handlar mer om att kunna hjälpa och informera osäkra resenärer. På grund av vårt uppdrag är det oerhört viktigt för oss att rekrytera rätt, säger Patrik Strandberg. Förutom kravet på grundutbildning till ordningsvakt eller väktare har vi en egen kurs på fem dagar som handlar mycket om mjuka värden och de specialkunskaper som har direkt med uppdraget att göra. Vårt uppdrag kan handla om bortsprungna barn likaväl som hundratals fotbollsfans som återvänder efter ett derby, säger Patrik Strandberg. CSG har dessutom som enskilt uppdrag att motverka skadegörelse och klotter. CSG arbetar efter ett kvalitetsledningssystem och är certifierade för uppdraget gentemot Storstockholms lokaltrafik avseende egendomsskydd. Certifieringen är en kvalitetsstämpel för oss, säger Patrik Strandberg.

16 16 framtid expertpanel Trygga fastigheter nya behov och förväntningar Vi har frågat tre experter inom områdena försäkring, säkerhetsprodukter och säkerhetstjänster vilka nya behov som uppstått och hur dessa krav utvecklar produkterna i framtiden. text Anders Edström Frejman Filip Berglund SAFERA Sweden Bo Jonasson, Försäljningschef Swesafe AB Peter Hawksworth CEO, Security Products from Siemens 1. Vilka nya säkerhetsbehov ser ni i dag på marknaden och hur har behoven utvecklats de senaste åren? Bostadsmiljöns beredning för framtiden är en kärnfråga då försäkringsbehov uppstår där samhällsinsatsen minskar. Sjukfallsförsäkring som exempel, där företag saknar resurser att vänta på vårdtillfällen för anställda. En mer komplex fråga är den åldrande befolkningen som bara kan beskrivas som ett globalt ekonomiskt dilemma där vi saknar resurser för framtiden. Att säkra hemmiljön för äldre är en politisk brännpunkt där vi inte kommer ges möjlighet att bo i andra typer av boenden än de vi huserar i dag. All form av preventivt skydd blir kravnorm där lösningar som agerar, snarare än meddelar, prioriteras. En bra liknelse är bilindustrins kreativitet för att ständigt öka antalet säkerhetssystem och skapa en tryggare förare av produktens innehåll. Eftersom lönsamhetskraven ökar, efterfrågas säkerhetssystem med ett enkelt handhavande och som inte är tidskrävande att administrera. Att handla upp hela säkerhetsanläggningen från en och samma leverantör är ofta en fördel. Behovet av inbrotts- och brandlarm är fortfarande stort med anledning av kravställare typ försäkringsbolag och myndigheter. Man kan dock se en ökad efterfrågan av kamerasystem. Kamerasystemens funktioner har blivit så avancerade att de används i allt större utstäckning till larmdetektering. Man efterfrågar tjänster där mottagande larmcentral via kamerasystemet kan bedöma åtgärd vid larm samt även kunna utföra kamerarondering, vilket blir en kostnadseffektiv lösning. Vi ser ett ökande intresse för att integrera passerkontroll, cctv och intrångslarm i takt med att användarna ser en affärsnytta i detta. Faktum är att hela marknaden rör sig mot networked systems med ip/ ethernet-kommunikation, eftersom detta optimerar pris, prestanda och flexibilitet. Vi frågade nyligen svenska konsumenter om det utbredda användandet av övervakningskameror inkräktar på den personliga integriteten. 69 procent höll inte med, vilket var den högsta siffran i de fem europeiska länder vi gjort undersökningen. 88 procent tror att cctv är betydelsefull för bevisinsamling och för att minska brott. 2. Vilka viktiga krav ställer användarna och vad förväntar de sig av moderna produkter? Om vi jämför i dag och framtid är användarens krav ett ökande anspråk på hur snabbt produkten kan hjälpa dig. Desto mindre tid du behöver avsätta att lösa ett problem, desto högre värde ger produkten. I kombination med tillgängligheten blir således utfallet en ökad upplevd trygghet. Säkerhetssystemen ska vara enkla att administrera, flexibla, driftsäkra, miljövänliga samt kostnadseffektiva. När det gäller större säkerhetssystem ställs det ofta krav på att administrationen ska utföras från ett och samma överordnade system. Säkerhetschefer har ofta behov av att kunna administrera säkerhetssystemen centralt samt få löpande rapporter på händelser. Ett annat krav, eller önskemål, är att säkerhetsleverantören ska kunna utföra vissa servicearbeten via internet, speciellt när restiden är lång och kravet på utförandetid är kort. Slutanvändare förväntar sig framför allt tillförlitlighet och det är naturligtvis viktigt när dessa produkter ska säkerställa trygghet och säkerhet för människor, egendomar och tillgångar. När det gäller installatörer och specialister av säkerhetsutrustning, är deras behov något annorlunda. Naturligtvis är tillförlitlighet nyckeln, men vi ser till att alltid förse dem med rätt produktmix. 3. Hur ser produkterna ut i framtiden? Desto mindre vi själva behöver engagera oss för att lösa ett problem desto mer attraktivt är erbjudandet. Integrerade lösningar som inte är i vägen men som förväntas göra jobbet utan egen inblandning ställs parallellt med en hög grad av tilltalande design. Vi är måna om våra investeringar och vill gärna vara stolta över dess integritet, det egna självförverkligandet uppnås genom att vi ser oss själva som innovatörer när vi anammar nya lösningar. När det gäller design så är känslan att produkterna i större utsträckning kommer att finnas i olika utföranden för att passa in i omgivningen. Systemen kommer säkert i större utsträckning att kunna administreras via appar i våra telefoner och surfplattor. En stor nyhet i branschen är gemensamma plattformar, så att användare kan uppdatera sitt säkerhets- och passersystem utan att behöva byta ut hela sin befintliga hårdvara. Detta innebär att nya funktioner kan läggas till en produkt enbart med en programuppdatering. Även äldre produkter och system ges på detta sätt en tydlig migreringsväg. En annan viktig trend är "plug-and-play"-produkter. Produkterna blir allt mer sofistikerade, men tillverkarna paketerar dessa finesser så att produkterna ändå blir lättare att installera och använda. FRANKE SAFTEY SYSTEM Franke Safe spisvakt förhindrar olyckor genom att först larma och därefter stänga av strömmen till spisen ifall man glömt den på. Franke Safe Plus är spisvakten som dessutom kan släcka en brand på spisen, även fett som brinner. Tekniken i Franke Safety System är framtagen av SAFERA.

17 Läsare för säkra dörrmiljöer PAS Card har läsare som kan hantera alla marknadens chiptekniker. Fråga din leverantör om läsare från PAS Card för tryggare fastigheter och lokaler. SafeTeam levererar trygga och säkra lösningar till fastigheter! Vi kan allt som rör säkerheten i och kring din fastighet. Det gör att vi alltid kan erbjuda en säkerhetslösning anpassad för just dina behov. Vi finns där du finns, vid den tid på dygnet när du behöver vår hjälp! Därför kallar vi oss för Din partner i säkerhet. En pusselbit eller hela pusslet! Berätta om ditt säkerhetsbehov så lägger vi pusslet. Lås & Passersystem Larm & Övervakning Inbrottsskydd Dörrautomatik Fastighetsfilm Pelite Diorite Scoria Prox Scoria Bio Adakite Ökad säkerhet steg för steg Behovsanalys, Projektering, Installation, Utbildning, Service/Serviceavtal, Jour dygnet runt. PAS Card AB Årstaängsvägen 1A Stockholm Tel SVERIGE DANMARK NORGE Regionkontor & butik Rökerigatan Johanneshov Norrmalm Butik Frejgatan 16 Kista Kontor Finlandsgatan ANNONS Ett tryggare samhälle En betydelsefull samhällsresurs är till stora delar outnyttjad. De privata säkerhetsföretagen kan avlasta polisen genom att överta arbetsuppgifter som inte kräver en polismans befogenheter. Administrativa uppgifter och uppgifter av enklare karaktär, exempelvis brottsplatsbevakning, kan utföras av säkerhetsföretagen. Detta skulle innebära att polisen i större utsträckning kan fokusera på brottsförebyggande arbete och fältarbete klarade polisen endast upp cirka 18 procent av de brott som anmäldes. Antalet uppklarade brott ligger på samma låga nivå som 2005, trots att Polismyndigheten har fått förstärkning med ytterligare poliser. I samband med Almedalsveckan arrangerar säkerhetsföretaget G4S en paneldebatt med fokus på hur säkerhetsföretagen kan hjälpa polisen att skapa ett tryggare samhälle. I debatten medverkar bland annat juristen och författaren Thomas Bodström, Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson (FP), Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson samt Polisförbundets ordförande Lena Nitz. Säkerhetsföretagen ett viktigt komplement till polisen Polisen utför överlag ett mycket bra arbete. Problemet är att de ofta har för mycket på sitt bord och inte fullt ut kan fokusera på renodlat polisiära uppgifter i yttre tjänst. De privata säkerhetsföretagen är en viktig resurs som kan avlasta Thomas Lundin, VD polisen så att deras kompetens kan tillvaratas på bästa sätt. Detta ökar förutsättningarna att klara upp fler brott och ger även möjlighet till mer brottsförebyggande arbete, säger Thomas Lundin, VD på G4S. Frigör värdefulla polisiära resurser Thomas Lundin menar att de privata säkerhetsföretagen har de resurser och den kompetens som krävs. I många andra europeiska länder, däribland Storbritannien, avlastar säkerhetsföretagen polisen med exempelvis brottsplatsövervakning och administrativa arbetsuppgifter, som inte kräver någon kvalificerad polisiär utbildning. En närmare och mer strukturerad samverkan mellan polis och säkerhetsföretag frigör inte bara polisiära resurser, det ökar även möjligheterna att disponera skattepengar på ett effektivare sätt och att klara upp fler brott. De privata säkerhetsföretagen, med sina drygt medarbetare, är i mångt och mycket en outnyttjad resurs i det brottsförebyggande arbetet, säger Thomas Lundin

18 18 krönika Internetbedrägerier och id-kapningar en guldgruva för svensk maffia»med drabbade 2012 har id-stölder seglat upp som den största bedrägeriformen. Bedrägerier är en av vår tids snabbast växande brottslighet och sedan 2006 har bedrägeribrotten mer än fördubblats. text Per Geijer, säkerhetschef, Svensk Handel Dagligen attackeras vi av mail som försöker få oss att lämna ut våra personuppgifter eller besöka falska hemsidor, där vi luras att uppge våra olika inloggningsuppgifter till kriminella krafter. Bedrägeriförsöken blir dessutom allt bättre och svårare att genomskåda. Klumpigt utformade Nigeriabrev och dåligt Google-översatta mail har nu finslipats till välformulerade utskick med alla attribut som vi förväntar oss från vår ordinarie bank eller internetleverantör. Just nu ser vi hur identitetsstölder ökar lavinartat. Med drabbade 2012 och förluster på nära tre miljarder kronor har id-stölder seglat upp som den största bedrägeriformen, följt av gisslet med bluffakturor. Tillsammans står dessa företeelser för cirka fyra miljarder kronor per år, en enorm summa som går rätt in i den grova organiserade brottsligheten och därmed finansierar en stor mängd andra brottsliga aktiviteter i Sverige. Ett grundproblem är att bedragarnas vinster är höga men risken för att åka fast är mycket liten. De straff som döms ut för internetbedrägerier ligger dessutom nästan alltid i den lägsta delen av straffskalan. Det är bevisligen en brottslighet som samhället behöver prioritera högre. Att bli utsatt för en id-stöld är en hemsk upplevelse, som många gånger upplevs som minst lika integritetskränkande som ett inbrott eller en stöld. Det går åt mycket tid att spärra sina personuppgifter hos olika kreditupplysningsföretag och andra organisationer. När man väl har spärrat sin identitet uppstår nya problem, då möjligheterna att själv handla över internet eller ansöka om krediter begränsas. Ett stöd för en drabbad kan vara Svensk Handels folder kring id-stölder som kan laddas ner gratis från vår hemsida. Det är i dag oerhört lätt att komma över personuppgifter. Med ett par knapptryckningar kan vem som helst få tillgång till alla uppgifter som behövs för en id-kapning. För ett par tusenlappar kan bedragaren sedan skaffa ett falskt id-kort som är så välgjort att det går igenom de flesta kontroller. Vi i handeln har mycket stora problem med dagens falska idkort och det är nära nog omöjligt att se om de är äkta eller inte. Det krävs krafttag för att bromsa den utveckling vi ser nu. Modern teknik måste användas för att förbättra id-kontrollerna, exempelvis id-kort med chip innehållande bild på den rättmätiga innehavaren, eller uppkoppling mot en databas där äktheten kan kontrolleras. Oavsett vilket så måste de hinder som i dag bromsar utvecklingen undanröjas, så att vi kan börja lita på våra identitetshandlingar igen. ANNONS Elektronisk identitet gårdagens science fiction är dagens verklighet Få innovationer har varit så revolutionerade som e-legitimationen. För bara ett decennium sedan lät det som science fiction. Nu är det verklighet! De teknologiska framstegen och möjligheterna att i dag använda sig av en elektronisk identitet är häpnadsväckande. Utan e-legitimationer skulle inte de e-tjänster som vi nu tar förgivna att fungera. E-legitimationen har också gett oss minskad pappershantering, kraftig minskning av bedrägeri, transparens, säkra betalningar och en snabbare och bättre service. Ett e-id är jämförbart med ett fysiskt pass, körkort och andra betrodda id-handlingar. Sverige har i dag över sex miljoner användare. PrimeKey Solutions AB, och dess dotterbolag, är världsledande inom utgivning av elektroniska legitimationer, säker identifiering och signeringslösningar. PrimeKey har levererat sin teknologi till BankID, Polisen och många andra kunder i Sverige och världen över. Med samma koncept som till bankerna och polisväsendet har PrimeKey etablerat sin teknologi i ett 30-tal länder. Våra produkter och tjänster möjliggör utfärdandet av elektroniska id-handlingar. Exempel på detta är BankID och tjänster för Polisen och Skatteverket. Dessa utgivare, och många fler, kan nu erbjuda sina kunder att på ett säkert sätt logga in och identifiera sig. De elektroniska id-handlingarna kan på samma sätt även användas i mobiler, servrar, routrar, bilar, fartyg och enormt mycket mer, berättar Konstantin Papaxanthis, vd och koncernchef för PrimeKey företagen. Utmaningarna vad gäller e-tjänster i ett samhälle och dess olika aktörer på alla nivåer är många. I dag är Sverige en av föregångsländerna inom området och flera följer efter. Men utmaningarna är många. Komplexiteten är hög i de länder där det inte finns ett samordnat befolkningsregister. PrimeKey har varit ute i flertalet länder tidigt, där den elektroniska mognaden är i ett jungfrustadium. Möjligheterna är enorma och vi har erfarenheten att hjälpa till med utvecklingen, säger Konstantin. Konstantin Papaxanthis, vd/koncernchef på PrimeKey föreläser också i olika länder om hur elektroniska legitimationer används, om syftet, nyttan samt kopplingen till e-tjänsterna. PrimeKey

19 Koja eller slott? Vi säkrar upp Sverige Oavsett vad hur eller när, vi har rätt lösning för rätt ändamål n Kameraövervakning n Passagesystem n Inbrottslarm n Brandlarm SD_251x370.indd :15:17

20 ANNONS Öka patientsäkerheten med en gemensam standard Många länder har redan tagit hjälp av modern standardisering för att öka patientsäkerheten. Ett av de sjukhus i Sverige som planerar att arbeta med standardiserade processer för hög patientsäkerhet är Nya Karolinska Solna (NKS), som står klart Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instrument och patienter. Streckkoder, och andra informationsbärare, kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen. Patientnära scanning är det uttryck som nu börjar användas i Sverige. Internationellt kallas det för bedside scanning, något som bland annat införts i länder som Nederländerna, Frankrike, USA, Schweiz och Storbritannien. Med hjälp av det arbetssättet scannas information, från till exempel en streckkod, i det patientnära arbetet och informationen kan sedan användas för kvalitetssäkring och journalföring. Förutom att möjligheterna till identifiering och spårbarhet ökar, elimineras en mängd mänskliga felkällor. Färre skadas med patientnära scanning Vid en genomgång av Lex Maria-fall på Karolinska Universitetssjukhuset under 2011 uppskattades att elva av fallen, vilket motsvarar 15 procent, hade kunnat undvikas med patientnära scanning. Ett flertal av fallen handlade om förväxling av patienter, läkemedel eller annat vårdmaterial, berättar Elisabeth Ström som arbetar med servicetjänster och logistik vid Karolinska Universitetssjukhuset. I Norrbottens läns landsting arbetar Mats Johansson, som är enhetschef för landstingets service- och stödverksamheter till vården. Han ser stora fördelar med att införa en gemensam global standard för all verksamhet inom vården. Det finns en mängd olika standarder inom vår verksamhet i dag: en för förbrukningsmaterial, en för medicinsk-teknisk utrustning, en för datorer, en för hjälpmedel och så vidare. Vi får inte några synergier och det når inte in i den patientnära vården. Mats Johansson ser dock att kunskapen och intresset för att ta ett större grepp om standardiseringen växer även hos dem som arbetar i vården. Bilden är en idébild från Nya Karolinska Solna där patientsäkerheten ska bli central och genomsyrar alla led. Patientsäkerheten flyttar upp frågan och intresset ökar varje dag. När önskemålen kommer från vården ska vi vara beredda att kunna erbjuda en etablerad och väl utprovad standard. Mats Johansson hoppas också att öppnandet av Nya Karolinska Solna ska innebära ett genombrott i Sverige för standardisering inom vården. Mottot för det nya sjukhuset är patienten alltid först och patientsäkerheten är central. Karolinska och ett antal landsting i Sverige har ställt sig bakom ett visionsdokument om hur arbetet kring standardisering inom vården ska drivas vidare med utgångspunkt från GS1-systemet. Genom att använda en global standard inom sjukvården kan tiotusentals liv räddas och kostnaderna minskas drastiskt. Det visar en rapport från McKinsey & Co som presenterades hösten Om en global standard används genom hela leveranskedjan inom sjukvården kan liv räddas årligen. Rapporten visar tydligt de fördelar som vi pekat på när vi arbetar för att införa GS1-systemets standarder inom sjukvården i Sverige. Det leder till bättre patientsäkerhet och effektiviserar verksamheten, och av rapporten framgår att alla i värdekedjan vinner på det, säger Tomas Wennebo, ansvarig på GS1 Sweden för hälso- och sjukvårdssektorn. GS1-systemet effektiviserar och förenklar GS1 är en global branschneutral standardiseringsorganisation som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem. Bild/illustration: White Tengbom Team svenskinformation.se

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Legala aspekter - dispostion

Legala aspekter - dispostion Legala aspekter - dispostion Hot och risker en tillbakablick Styrande regler på regional och nationell nivå Krishanteringssystemet Lagen om skydd mot olyckor Exempel på andra viktiga författningar Civil

Läs mer

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor

Målet för samhällets krisberedskap är att minska risken för, och konsekvenserna av, kriser och allvarliga olyckor när det händer Vi lever ett tryggt och bekvämt liv i Sverige. Men samhället är sårbart och kriser av olika slag kommer att inträffa. Det måste vi ha beredskap för att kunna hantera. Att hantera stora påfrestningar

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsstörning

Handlingsplan för Samhällsstörning Handlingsplan för Samhällsstörning Kungsbacka kommun 2015-10-29 Sammanfattning Det här dokumentet beskriver Kungsbacka kommuns fastlagda mål och riktlinjer för arbetet med krisberedskap. Handlingsplanen

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 1 (10) Anvisningar om hur statlig ersättning för kommunernas krisberedskap får användas samhällsskydd och beredskap 2 (10) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Exempel

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län

Så klarar vi krisen. Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län Så klarar vi krisen Om krisberedskap och hotbilder i Kronobergs län I Kronoberg har vi varit med om både stormar och översvämningar. Händelser som fick svåra konsekvenser för vårt län. Men det gav också

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Resiliens i en förändrad omvärld

Resiliens i en förändrad omvärld WWW.FORSVARSMAKTE N.SE Resiliens i en förändrad omvärld 2015-03- 27 1 AGENDA Kort presentation inklusive Försvarsmaktens uppgifter Förändrad omvärld och förändrat samhälle hur ser hotbilden ut? Förändrat

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8

SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING SÄKERHETSPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUNKONCERN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-01-28, 8 RIKTLINJER FÖR SÄKERHETSARBETET ANTAGNA AV KOMMUN- STYRELSEN 2013-01-14, 10

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018

Styrdokument för krisberedskap. Ragunda kommun 2015-2018 Styrdokument för krisberedskap Ragunda kommun 2015-2018 Innehåll Termer... 3 1. Inledning... 4 1.1 Mål med styrdokumentet enligt överenskommelsen... 4 2. Krav enligt lagen om Extraordinära händelser...

Läs mer

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet?

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? 6 åtgärder för förbättrad informationssäkerhet Sälen 2008-01-14 Vem har ansvaret vid en storskalig it-attack? Vem skulle vara ansvarig om Sverige utsattes

Läs mer

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015

ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 ALLMÄNNA FÖRSVARSFÖRENINGEN ÖVERGRIPANDE STRATEGI 2013-2015 Antagen av årsstämman 15 maj 2013 ÖVERGRIPANDE STRATEGI 1. INRIKTNING Allmänna försvarsföreningens uppgift är och har alltid varit att lyfta

Läs mer

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet

Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet P 1 Det här vill Civilförsvarsförbundet: Vårt samhälle behöver ett civilt försvar för en bättre krisberedskap både till vardags och vid hot mot rikets säkerhet I Inledning Inför uppbyggnaden av ett nytt

Läs mer

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv

Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Fred kris krig Lagstiftning ur kommuners och landstings perspektiv Marika Ericson En kort session om lagstiftning Från totalförsvar till krisberedskap och nu? Lagar och förordningar ansvar och uppgifter

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Våra roller vid en kris

Våra roller vid en kris Våra roller vid en kris Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Krisberedskap bygger på samarbete Vi lever i ett sårbart samhälle, i en tid då hot och risker inte känner några nationsgränser. Allvarliga

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Sårbarhetsanalyser. för kommuner. - numera en nödvändighet

Sårbarhetsanalyser. för kommuner. - numera en nödvändighet Sårbarhetsanalyser för kommuner - numera en nödvändighet Inledning Detta informationsblad ger matnyttig information kring de krav som ställs på kommuner i och med den nya dataskyddsförordning (GDPR), NIS,

Läs mer

Sårbarhetsanalyser. för kommuner. - numera en nödvändighet

Sårbarhetsanalyser. för kommuner. - numera en nödvändighet Sårbarhetsanalyser för kommuner - numera en nödvändighet Inledning Detta informationsblad ger matnyttig information kring de krav som ställs på kommuner i och med den nya dataskyddsförordning (GDPR), MSB:s

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP

Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP Öckerö kommun PROGRAM FÖR KRISBEREDSKAP 2015-2018 Antaget kommunfullmäktige 2015-09-10 KF 88/15 Dnr.110/15 1 Förord M ålet för det svenska samhällets gemensamma säkerhet är att skydda befolkningens liv

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

HEL-projektet i korthet:

HEL-projektet i korthet: HEL-projektet i korthet: 2001 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att utveckla elförsörjningens säkerhet och beredskap genom att skapa en helhetssyn och utveckla formerna för samverkan och informationsutbyte.

Läs mer

Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm mars 2010 Syfte med seminariet är att:

Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm mars 2010 Syfte med seminariet är att: Regionalt krisledningsseminarium avseende el- och telekomfunktioner Stockholm 10-11 mars 2010 Syfte med seminariet är att: 1. Utveckla förståelsen mellan teleoperatörer, elnätsägare och områdesansvariga

Läs mer

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna

Bildtexter - Samhällets krishantering. På uppdrag av Försvarsutbildarna Bildtexter - Samhällets krishantering På uppdrag av Försvarsutbildarna Innehållsförteckning Bild 1 - SAMHÄLLETS KRISHANTERING... 3 Bild 2 - KRIS & EXTRAORDINÄR HÄNDELSE... 3 Kris... 3 Extraordinär händelse...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling Indikatorer för bedömning av landstingets generella krisberedskap Norrbottens läns landsting dnr 3520-16 Syftet med en bedömning av landstingets

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Nytt från SKL. SKL Trygghet & säkerhet

Nytt från SKL. SKL Trygghet & säkerhet Nytt från SKL SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Extremism Internt skydd Rakel Krisberedskap

Läs mer

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Joakim Aspengren Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Saker du kanske inte visste om PTS våra brevdetektiver hittar avsändare eller adressat till 70 000 brev per år som

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap

Länsstyrelsens uppgift är bland annat att samordna arbetet med krisberedskap L Ä N S S T Y R E L S E N I U P P S A L A L Ä N : Regional risk- och sårbarhetsanalys kräver en god ambassadör tomas eriksson Man måste vara en god ambassadör för sitt arbete för att kunna engagera andra

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015.

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. samhällsskydd och beredskap 1 (9) Opinioner 2015 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen den 10 januari 2015. Konferensdeltagare! De senaste åren

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap; SFS 2015:1052 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 17 december 2015.

Läs mer

Störningar i elförsörjningen

Störningar i elförsörjningen Störningar i elförsörjningen Scenario Under de senaste månaderna har diskussioner om elmarknaden varit framträdande i samhällsdebatten. Det är kallt och det kommer att fortsätta vara det den närmaste tiden.

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap föreskriver följande med stöd

Läs mer

Krisberedskap - Älvsbyns kommun

Krisberedskap - Älvsbyns kommun 1(6) 2016-02-10 Krisberedskap - Älvsbyns kommun 2016-2019 Enligt överenskommelsen mellan staten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Sveriges Kommuner och Landsting om kommunernas krisberedskap

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013

Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Miljö- och byggnadskontoret Maria Pålsson Bilaga 1 2013-03-15 1 (7) Dnr 2013/0039 Miljö- och byggnadsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys för miljö- och byggnadsnämnden 2013 Bakgrund 2012-06-13 beslutade

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

AVROP: EN INKÖPARE, TACK!

AVROP: EN INKÖPARE, TACK! AVROP: EN INKÖPARE, TACK! Härmed beställer vi en initiativrik och ansvarsfull person till Saab Aerotech i Skövde. Vi vill att du levereras till oss under hösten, för att förstärka vår nya funktion Centralt

Läs mer

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1

Kommunens geografiska områdesansvar. krishanteringsrådets samordnande roll. kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll kbm rekommenderar 2007:1 kbm rekommenderar 2007:1 Kommunens geografiska områdesansvar krishanteringsrådets samordnande roll Titel:

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet

Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Försvarsdepartementet Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid. Hotet Regelverket Kriget Total-försvaret Kris! Extraordinär händelse! Svår påfrestning! Samhället Krisberedskap

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället

Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt i det vi vill uppnå i samhället Vad vill MSB? Information till alla medarbetare om verksamheten 2014 med utgångspunkt

Läs mer

Styrdokument för kommunens krisberedskap

Styrdokument för kommunens krisberedskap Verksamhetsstöd - Kommunkansli Reinhold Sehlin, 0485-476 15 reinhold.sehlin@morbylanga.se POLICY Datum 2015-10-19 Beslutande Kommunfullmäktige 214 2015-12-21 Sida 1(7) Dnr 2015/000694-161 Nummer i författningssamlingen

Läs mer

Grundläggande begrepp och regelverk

Grundläggande begrepp och regelverk Grundläggande begrepp och regelverk Regeringsformen om krig och krigsfara Sverige ska ha regler som så långt det är möjligt skapar grund för legalt handlande även i krigstid. Krigsdelegation i stället

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-05-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2013/26-016 Kulturnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag till risk-

Läs mer

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap

Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Ansvar, samverkan, handling åtgärder för stärkt krisberedskap Presskonferens den 31 mars 2016 Helena Lindberg, generaldirektör Jan Wisén, projektledare Anna Johansson, biträdande projektledare Uppdraget

Läs mer

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Regionala enheten för Kris- och katastrofberedskap 2008-12-11 LS 0801-0055 Bilaga 2 Extrema vädersituationer i Stockholms län Risk- och sårbarhetsanalys samt förmågeanalys

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL

Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun , enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 1/8 Styrdokument för krisberedskap Sotenäs kommun 2015-2018, enligt överenskommelse med MSB och SKL KA 2016/147 2/8 Styrdokument för kommunens krisberedskap 2015-2018 Överenskommelsen om kommunernas

Läs mer

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar

Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-18 124 Plan för samhällsstörning - när det som inte ska hända ändå inträffar Version 1.0 Upprättad: 2013-05-23 I händelse av besvärliga situationer som kan komma att

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Handlingsplan Trygg och säker

Handlingsplan Trygg och säker 1/7 Beslutad när: 2016-05-30 121 Beslutad av Kommunfullmäktige Diarienummer: KS/2016:215-003 Ersätter: Gäller fr o m: 2016-05-30 Gäller t o m: 2018-12-30 Dokumentansvarig: Uppföljning: 2018 Säkerhetschef

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014

Kommittédirektiv. Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden. Dir. 2014:116. Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Kommittédirektiv Skogsbranden i Västmanlands län lärdomar för framtiden Dir. 2014:116 Beslut vid regeringssammanträde den 14 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utifrån hanteringen av

Läs mer

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017

Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (10) Opinioner 2016 Anförande av MSB:s generaldirektör Helena Lindberg vid Folk och Försvars rikskonferens den 9 januari 2017 Ers Majestät! Ärade

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Varför öva tillsammans?

Varför öva tillsammans? Varför öva tillsammans? - övningsverksamhet i Sverige Niclas Karlsson niclas.karlsson@msb.se Uppdrag Samordna, genomföra och stödja regionala, nationella och internationella övningar inom området samhällsskydd

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Stormen Gudrun informationen till allmänheten

Stormen Gudrun informationen till allmänheten Stormen Gudrun informationen till allmänheten Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Förord KBM sammanfattade erfarenheter efter stormen Gudrun som härjade i Sydsverige under januari 2005. Dessa

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet

Läs Skydd mot olyckor. och arbeta med räddning och säkerhet Läs Skydd mot olyckor och arbeta med räddning och säkerhet Utbildningen Skydd mot olyckor Skydd mot olyckor är en tvåårig efter gymnasial utbildning som ger dig både de teoretiska kunskaper och de praktiska

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun

Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun Plan för Trygghetspunkter vid kris i Eksjö kommun 2015-05-25 Innehållsförteckning Plan för trygghetspunkt vid kris... 3 Beslut... 3 En fungerande Trygghetspunkt kräver... 4 Bemanning... 4 Frivillig resursgrupp

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland

IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Bilaga 1, LS 115 /02 1.0 1(5) IT-säkerhetspolicy för Landstinget Sörmland Inledning Bakgrund och motiv Mål Medel Omfattning Organisation och ansvar Regelverk 1.0 2(5) Inledning Policyn är landstingsstyrelsens

Läs mer

Regional utbildnings- och övningsstrategi

Regional utbildnings- och övningsstrategi Regional utbildnings- och övningsstrategi 2017 2020 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation

Introduktion. Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Introduktion Ingår som en del i Handbok i kriskommunikation Handbok i Kriskommunikation Introduktion Innehåll Förord Vad är en kris? Vad innebär kriskommunikation? Sanningen finns hos mottagaren Medierna

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle

Forskning för ett säkrare samhälle FORSKNING Forskning för ett säkrare samhälle Sammandrag av Forskningsprogram för MSB 2011 2013 MSB och forskningen Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar för ett tryggare och säkrare

Läs mer

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien C LAES N O R G R E N R I K S R E V I S O R Tal till Kungl. Krigsvetenskapsakademien Riksrevisor Claes Norgren talar om informationssäkerhet inför Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Försvarshögskolan 27 april

Läs mer

Landstingsuppföljning 2010

Landstingsuppföljning 2010 Landstingsuppföljning 2010 Enligt lagen (2006:544) om kommuner och landstings uppgifter inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 2 MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240

Läs mer

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO)

Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) Uppsala KOMMUN Are^j,e (JO KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2012-09-14 BUN-2012-1125 Barn- och ungdomsnämnden Inlämnande av riskanalys och handlingsprogram

Läs mer

Kommunikationsplan vid kris

Kommunikationsplan vid kris Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2002, 82 Reviderad av kommunfullmäktige 13 februari 2009, 4 Reviderad kommunfullmäktige 25 oktober 2012, 145 Innehåll 1 Kommunikationsplan för Arboga kommun 5 1.1

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner

Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner Krisberedskapsseminarium i Stockholm el- och telekommunikationsfunktioner att kunna läsa spelet The key to winning is getting first where the puck is going next livsmedel elförsörjning elektroniska kommunikationer

Läs mer

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande.

Föredragande borgarrådet Sten Nordin anför följande. PM 2014: RI (Dnr 307-877/2014) Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser Remiss från Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015

Styrel. Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist. Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Styrel Ett system för prioritering av elanvändare vid elbrist Konferens för fastighetschefer, 1 juni 2015 Agenda Styrels bakgrund och målsättning Styrelprocessen Positiva effekter av Styrel Film om Styrel

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Styrdokument för krisberedskap

Styrdokument för krisberedskap Styrdokument för krisberedskap 2016-2019 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrdokument för krisberedskap Riktlinjer 2016-02-15 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering

Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Riktlinjer för kris- och kontinuitetshantering Krisorganisationen vid Uppsala universitet Fastställda av Rektor 2015-09-29 1 Inledning Uppsala universitets verksamhet är omfattande och bedrivs både i Sverige

Läs mer