ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF"

Transkript

1 , ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 MARMORLUNDEN BRF Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

2 Styrelsen för Marmorlunden Brf kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18:30 Plats: Sal: Ihre, Södersjukhuset (Ingång vid huvudentrén och lokalen finns på entréplanet) Förslag till dagordning 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 4 Godkännande av dagordning 5 Val av justeringsmän, tillika rösträknare 6 Fråga om stämman har blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7 Fastställande av röstlängd 8 Föredragning av styrelsens årsredovisning 9 Föredragning av revisorns berättelse 10 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11 Beslut om resultatdeposition 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13 Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår (2014) 14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och ev. styrelsesuppleanter 15 Val av styrelseledamöter och suppleanter 16 Val av revisor och revisorssuppleanter 17 Val av valberedning 18 Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem i enlighet med stadgarna anmält ärende 19 Stämmans avslutande Efter stämmans avslutande ges möjlighet till frågor och diskussioner. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna till stämman! Sidan 2 av 32

3 Innehåll Sida Kallelse med förslag till dagordning 2 Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4-10 Resultaträkning 11 Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 13 Kassaflödesanalys 14 Tilläggsupplysningar Upplysningar enskilda poster (noter) Underskrifter 22 Revisionsberättelse Årsredovisningen i bilder Ordlista 28 Egna anteckningar Fullmakt för ombud 32 Sidan 3 av 32

4 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsinformation Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare. Föreningen registrerades Nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket. Tillträde till fastigheten erhölls Föreningen äger och förvaltar fastigheterna: Stockholm Södersjukhuset 9, Stockholms kommun. Föreningens fastighet är belägen med adresser Marmorgatan 1, 3, 5, 7, 11 och 13 samt Tantogatan 11 och 13 i Stockholm. Historik Fastigheten byggdes efter andra världskriget som tillfälliga personalbostäder för Landstingsanställda. De stod färdiga Fastigheten förföll varför politikerna beslutade i mitten av nittiotalet att Stockholmshem skulle överta och förvalta fastigheten. Vilket innebar att all landstingspersonal som bodde i fastigheten vid det tillfället fick förstahandskontrakt på respektive lägenhet. Via ombildningen fick Marmorlunden brf tillträde den 15 december Därefter har en omfattande renovering av det kraftigt eftersatta underhållet tagit vid och pågår fortfarande. Alla husen i Marmorlunden byggda i Funktionalistisk stil. Sammansättning av styrelsen mm Styrelsen fram till ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleant: Angelica Öhrn Ordförande Hampus Grewin Jana Kimwall Hagel Vice ordförande Krister Sellman Fredrik Larsson Ledamot Rosmarie Rosenheim Claes Ahlström Ledamot Niklas Damm Ledamot Styrelsen från ordinarie föreningsstämma den 23 maj 2013 Ordinarie: Suppleanter: Angelica Öhrn Ordförande Ifete Binaku Jana Kimwall Hagel Vice ordförande Jonna Olsson Rosmarie Rosenhielm Ledamot Caroline Lindeberg Ledamot Karin Ernlund Ledamot Niklas Damm Ledamot Fredrik Larsson Ledamot Sidan 4 av 32

5 I tur att avgå är ordinarie ledamöterna Angelica Öhrn, Jana Kimvall Hagel, Rosmarie Hildenborg Rosenhielm och Fredrik Larsson. Under året har Niklas Damm (september), Karin Ernlund (december) och Jonna Olsson (november) lämnat sina styrelseuppdrag. Firmatecknare: Föreningens firma har tecknats av ordinarie ledamöterna två i förening eller styrelsen i sin helhet. Revisorer Ordinarie: Margareta Kleberg Auktoriserad revisor Valberedning Hannes Lundholm Jespèr Bolmen Ken Wiklund Mehran Arefi Arvoden förtroendevalda Arvode till förtroendevalda har utgått med oförändrade, tre prisbasbelopp exklusive arbetsgivaravgifter, samt att arvode till den auktoriserade revisorn utgår enligt godkänd räkning Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämman hölls den 23 maj Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i flera föreningsangelägenheter och avhållit 10 stycken protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret. Under året har 30 (f.å 26) bostadsrätter överlåtits samt två lägenheter upplåtits. Antal medlemmar per den 31 december 2013 var 232 (f.å 222) st. Samtliga nya medlemmar önskas välkomna i föreningen. Vid lägenhetsöverlåtelser tar föreningen ut en överlåtelseavgift i enlighet med stadgarna. Under året har föreningen har föreningen upplåtit två lägenheter. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Om flera medlemmar gemensamt har en bostadsrätt, har de endast en röst tillsammans. Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Sidan 5 av 32

6 Fastigheten Fastighetsbeteckning: Stockholm Södersjukhuset 9, Stockholms kommun. Nybyggnadsår 1952 och värdeår Årets Föreg. år Taxeringsvärde: Varav byggnader: Varav mark: Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret. Det bör observeras att detta är en försäkring för fastigheten och att varje lägenhetsinnehavare skall ha en egen hemförsäkring som täcker lösöre och ansvarsskada. Sedan 1 april 2013 har bostadsrättstillägget försvunnit. Lägenheter och lokaler Föreningen består av ett punkthus med 18 våningar, varav 17 med bostäder, inalles 167 lägenheter, samt tre låghus med tre våningar och 38 lägenheter Den totala landarealen är: Areal bostäder: Areal lokaler: kvm kvm 268 kvm Per den 31 december 2013 har föreningen upplåtit 182 (f.å. 180) lägenheter med bostadsrätt, 23 (f.å. 25) lägenheter med hyresrätt och 9 (f.å.9) lokaler med hyresrätt. Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen har på uppdrag av styrelsen handlagts av T&T Förvaltnings AB, som även har upprättat förslag till årsredovisning och budget. Avtal med leverantörer Teknisk förvaltning Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städning Tak,snöskottning Kabel-TV El Värme Vatten Sophämtning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning T & T Förvaltnings AB T & T Förvaltnings AB Stockholm Trädgårdstjänst NSF Städ AB Stockholm Trädgårdstjänst Com Hem AB/Ownit Broaband AB/ Stokab AB Fortum Markets AB Fortum Värme AB Stockholm Vatten AB Trafikkontoret T&T Förvaltnings AB T&T Förvaltnings AB Sidan 6 av 32

7 Verksamheten Fastigheternas förvaltning och skötsel Bostadsrättsföreningen förvaltas av T&T Förvaltnings AB. Förvaltaren svarar för teknisk- och ekonomisk förvaltning. Ansvarig förvaltare har varit Matz Eklund och teknisk förvaltare Cecilia Berg. Vattenskador har administrerats av Mattias Terneborg. Föreningens trädgård har sköts av Stockholms Trädgårdstjänst vilka även har ansvarat för snöröjning och sandning. Städning har skötts av NFS Städ AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och utförda underhållsarbeten Under året har renovering av el-stigare och elinstallationer skett i fastigheterna. Anlitad entreprenör har varit Adelsö Elektriska. Entreprenaden sträcker sig till första kvartalet Projektledning har skett genom ÅF. En inventering av alla hyreslägenheter har genomförts. Ett samköp avseende säkerhetsdörrar har genomförts i samband med detta och de hyreslägenheter som inte redan hade säkerhetsdörr har nu erhållit en. Ett pentry har installerats i den outhyrda lokalen på gaveln i M 11. Under året har 15 kortreliningar utförts endast ett fåtal kvarstår. Ett erbjudande har gått ut till alla som bor med hyresrätt om att få köpa sin bostadsrätt. Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts i samtliga byggander. En underhållsplan över 20 år har upprättats, planen är ett viktigt verktyg för styrelsen att planera kommande undrhåll. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut och planerade underhållsarbeten Från och med 2014 gäller ny god redovisningssed avseende upprättande av bokslut (de så kallade K2/K3- regelverken). Detta innebär att avskrivningsplanen för föreningens byggnader kan komma att behöva justeras, vilket kan medföra ökade avskrivningskostnader för räkenskapsåret 2014 Ränteswapparna har under året kostat kkr och fastighetslånen kkr. Styrelsen har tidigare försökt att lösa bort swapparna men Nordea har kategoriskt avslagit begäran. I januari 2014 begärde vi att få ett möte och med beslutsfattare för Nordea. Ifete Binaku och Matz Eklund företräde föreningen vid mötet. Vi var mycket kritiska till Nordeas upplägg och vi yrkade på att Nordea skulle ge oss bättre villkor eller tillåta oss att lösa bort alla swappar. Nordea tog åt sig av vår kritik och vi erhöll efter två veckor två olika alternativ. Efter grundlig analys av förslagen fattade styrelen beslut att lösa bort swapparna och flytta alla lån från Nordea. Att i förtid lösa bort swapparna har kostat föreningen kkr. Föreningens nya bank är Handelsbanken där Stadhypotek har lämnat ett lånelöfte och vi har tagit upp ett nytt lån och löst swapparna. Anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Sidan 7 av 32

8 Övrigt Information och ny hemsida Brf Marmorlunden har flera kanaler för att på bästa sätt nå ut och tillgodose medlemmar och utomståendes behov av information. På föreningens hemsida marmorlunden.se finns grundläggande information om bostadsrättsföreningen och dess fastighet. Ett informationsbrev, Vi i Marmorlunden sammanställs och delas ut till alla boende. Portanslag ger brådskande information. Ekonomi Fastighetslånen Under verksamhetsåret har ett nytt lån tagits upp för att finansiera elstigar entreprenaden, lånet är om kkr. Övriga lån ligger i Nordea med kopplade ränteswappar. Dold tillgång Föreningen har en dold tillgång i form av 23 st hyreslägenheter med en sammantagen yta om kvm, uppskattningsvis är detta värt miljoner kronor. Om en lägenhet årligen tomställs ger det ett kassatillskott om 2 miljoner kronor årligen. Fördelning intäkter och kostnader 22% Intäktsfördelning % 0% Årsavgifter Hyresintäkter Intäkter TKr Årsavgifter Hyresintäkter Övriga intäkter 204 Kapitalintäkter 0 Summa Övriga intäkter Kapitalintäkter 75% Kostnader Tkr Fastighetsskötsel 795 Reparation/underhåll 965 Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Fastighetsskatt 293 Övr.förv/rörelsekostn. 738 Arvoden och löner till styrelsen 177 Avskrivning Kapitalkostnader Summa % 10% 2% Kostnadsfördelning % 8% 20% 12% 6% Fastighetsskötsel Reparation/underhåll Taxebundna kostnader Övriga driftkostnader Övr.förv/rörelsekostn. Arvoden och löner till styrelsen Avskrivning Kapitalkostnader Sidan 8 av 32

9 Flerårsjämförelse/nyckeltal Nettoomsättning, tkr Resultat efter fin. poster, tkr Balansomslutning, tkr Långfristiga skulder, tkr Soliditet, % 58% 60% 58% Kassalikviditet, % 107% 160% 354% Kommentarer till årets resultat samt nyckeltal Årets resultat om - 5,145 kkr behöver kommenteras. Resultat innehåller flera engångsposter. Drift av sopsuganläggning M11, 2012 och 2013 med Sopstopp med Fjärrvärmebesparing vinsdelad Vattenskador Advokatarvoden Summa 170 kkr 105 kkr 280 kkr 738 kkr 45 kkr kkr Vid en revison hos Stockholmshem uppmärksammades att de betalade för sopsugsanläggningen även för Marmorgatan 11. Detta har varit så sedan Den årliga kostnaden för föreningens del i sopsugsanläggning är cirka 170 kkr per år. Efter en förhandling med Stockholmshem träffades en uppgörelse där föreningen betalar kostnaderna från och med Uppgörelsen innebar att föreningen sparade långt över en halv miljon kronor. Årets resultat belastas med 170 kkr som avser kostnaderna för 2012 och Föreningens synliga egna kapital uppgår till 152,6 miljoner kronor. Soliditeten uppgår till 58%, god soliditet är 40% vilket innebär att föreningen har en mycket god soliditet. Kassalikvititeten har minskat till 107% vilket är något under god kassalikviditet. Under året har en nyupplåning skett med 6,6 miljoner konor och upplåtelser har gett 4,37 miljoner kronor samt att 7,6 miljoner kronor har investerats i materiella anläggningstillgångar. De nya lånen utan ränteswappar ger i det korta perspektivet en sänkning av lånekostnaderna med cirka 50% men har även inneburit en kostnad för lösen av swapparna. Den ränteprognos som Riksbanken har ställt skulle inneburit att kostnaderna för swapparna skulle ökat ännu mera. Sidan 9 av 32

10 Framtidsutsikter och förslag till åtgärder Styrelsen har arbetat aktivt med att få ett positivt kassaflöde och minska föreningens kostnader. Den största kostnadsminskningen var att lösa bort ränteswapparna. Från och med andra halvåret 2014 ligger större delen av föreningens låneportfölj med rörlig ränta vilket kommer att minska räntekostnaderna. Under året har styrelsen erbjudit alla bostadshyresgäster att få förvärva sin hyresrätt. Tre hyresgäster har visat intresse och styrelsen arbetar vidare med dessa. En outhyrd lokal i gatuplan Marmorgatan 11 har renoverats och planeras att upplåtas med bostadsrätt. Nya parkeringsplatser har upplåtits på gården bakom Marmorgatan 11. Avtalet om bevakning av fastigheterna har sagts upp. Kostnaderna för vattenskador torde minska i omfattning efter utförda underhållsarbeten samt att var och en svarar för sin bostadsrättsförsäkring. Ovanstående åtgärder räckte inte för att få ett positivt resultat före avskrivnignar. Styrelsen arbetar med en förstudie för att kontrollera huruvida det är möjligt med en försäljning av taket på Marmorgatan 11. Om detta är genomförbart finns förutsättning att bygga lägenheter på vindsplan och även lägga på en våning. Detta skulle kunna ge 20 st lägenheter med en samlad BOA om 756 kvm och en årlig tillkommande årsavgift med 590 kkr. En försäljning av taket skulle kunna ge en intäkt om 30 miljoner kronor vilket kan nyttjas för amortering av fastighetslånen. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att ansamlad förlust behandlas enligt följande ansamlad förlust årets förlust disponeras så att till reserv för framtida fastighetsunderhåll avsätts i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Sidan 10 av 32

11 R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Fastighetsskötsel Reparationer Underhåll Taxebundna kostnader och uppvärmning Övriga driftkostnader Fastighetsskatt Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Arvoden och löner till styrelsen Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Extra ordinär intäkt Årets resultat Sidan 11 av 32

12 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier och installationer Pågående arbeten Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Sidan 12 av 32

13 B A L A N S R Ä K N I N G A R Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 15 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Föreningens reparations fond Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 13 av 32

14 K A S S A F L Ö D E S A N A L Y S Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amorteringar Ny upptagning av lån Insatser och upplåtelseavgifter Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Sidan 14 av 32

15 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I jämförelse med föregående år har vissa omklassificeringar skett vilket bör beaktas vid en jämförelse mellan åren. Värderingsprinciper Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,50% Förbättringsarbeten 2,5 % - 10% Installationer 10% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde. Omsättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettförsäljningsvärde. Fordringar Fodringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen den 29 december 2010 ska bostadsrättsföreningars ränteintäkter som är hänförliga till fastigheten vara skattefria. Om det förekommer verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning sker beskattning med 22 %. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat- och balansräkningarna. Föreningens fond för yttre underhåll Till fond för yttre underhåll avsätts årligen ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetens taxeringsvärde. Om föreningen har upprättat underhållsplan skall avsättning till fonden göras enligt planen. Sidan 15 av 32

16 Antalet anställda Under året har föreningen inte haft några anställda. Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Definition av nyckeltal Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet: Omsättningstillgångar inkl. outnyttjad checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder. UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not 1 Årsavgifter & hyror Årsavgifter bostäder Hyresintäkter bostäder Hyresintäkter lokaler Hyresintäkter garage, p-platser mm Not 2 Övriga rörelseintäkter Fastighetsskatt Överlåtelse- & pantavgifter Fakturerade kostnader Indrivningskostnader Försäkringsersättning Övriga intäkter Not 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel enligt avtal Städ Städning övrigt Besiktningskostander Bevakningskostander Markskötsel Snöröjning/Halkbekämpning Förbrukningsmaterial Sidan 16 av 32

17 Not 4 Reparationskostnader Reparation byggnader Reparation hiss Reparation tvättstuga Reparation installationer Reparation värmeinstallationer Reparation markanläggningar Not 5 Underhållskostnader Underhåll gemens. utrymme Underhåll installationer Not 6 Taxebundna kostnader och uppvärmning El Fjärrvärme Vatten Sophämtning Not 7 Övriga driftkostnader Fastighetsförsäkringar Förvaltningsarvode, tekniskt Försäkringsskador/självrisk Kabel-TV/Bredband Not 8 Fastighetsskatt Fastighetsskatt bostäder Fastighetsskatt lokaler Sidan 17 av 32

18 Not 9 Övriga förvaltning- och rörelsekostnader Möteskostnader, stämma m.m Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Telekommunikation Upplåtelse- o kontraktsavgift Datakommunikation Överlåtelse- & pantavgifter Indrivningskostnader Förlust hyres- & avgiftsfordringar Konstaterade förluster Revisionsarvode Arvode ekonomisk förvaltning Konsultarvoden Medlemsavgift organisationer Advokatkostnader Övriga externa tjänster Övriga omkostnader Not 10 Arvoden och löner till styrelsen Löner, ersättningar och sociala kostnader Arvoden till styrelsen Arbetsgivaravgifter Sidan 18 av 32

19 Not 11 Byggnader och mark Byggnader Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar byggnader Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Förbättringsarbeten Ingående anskaffningsvärde Årets anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar förbättringsarbeten Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Mark Ingående markvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Not 12 Maskiner, inventarier och installationer Installationer Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Utgående planenligt restvärde Sidan 19 av 32

20 Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kabel-TV/Datakommunikation Försäkring Arvode ekonomisk förvaltning Arvode teknisk förvaltning Arvode fastighetsskötsel Städning Ränteintäkter Not 14 Övriga kortfristiga placeringar Likviditetsfond SEB Not 15 Förändring av eget kapital Belopp vid Årets för- Belopp vid årets ingång ändringar årets utgång Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Reserv framtida fastigh.underhåll * Balanserat resultat Resultat föregående år Årets resultat * Avsättning enligt stämmobeslut Sidan 20 av 32

21 Not 16 Skulder till kreditinstitut Bank %-sats Omsättning * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg * Nordea 2,355% Stibor 90-dag + marg Nordea 2,868% Rörligt Nordea 2,868% Rörligt Stadshypotek 2,980% Nästa års amortering * Lånen är placerade hos Nordea via ränteswap enligt följande: Bank Stibor-90 Swap ränta Omsättning Belopp Nordea 1,205% 3,760% Nordea 1,205% 3,890% Nordea 1,205% 3,980% Nordea 1,205% 3,990% Sidan 21 av 32

22 Sidan 22 av 32

23 Sidan 23 av 32

24 Sidan 24 av 32

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF HEJAREN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Hejaren 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FYRSKEPPET Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF IDUN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehåll Sida - Innehållsförteckning 2 - Förvaltningsberättelse 3-8 - Resultaträkning 9 - Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga)

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014. BRF SOLHEM 1 Org. nr. 769609-1029. (Foto: Svandammen i Spånga) ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF SOLHEM 1 Org. nr. (Foto: Svandammen i Spånga) Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solhem 1 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2014 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten

Brf Fältöversten. Årsredovisning för Brf Fältöversten Årsredovisning för Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2013 KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA!"##$#%$& & '()*(++,-.,&/&0123,)2-433256-(./.7(.&84*369(-23(.&:,**,2&;4-+()& 3/**&1-)/.,-/(&56-(./.72234++,&

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÖNA OASEN Org. nr. ÅR 2013 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF PORLABACKEN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Ordinarie föreningsstämma Härmed kallas Du som medlem i Brf Porlabacken 1 i Bandhagen,

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF HALMSTRÅET Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSSAMMANSTÄLLNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 5 Org. nr. 769612-3251 Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - innehållsförteckning 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF HÄROLDEN 48 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Styrelsen för Brf Härolden 48 kallar härmed medlemmarna till Ordinarie

Läs mer

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012

BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 BRF SOLNA OXELN 5 Årsredovisning År 2012 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Org. Nr. www.brfoxeln5.se Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 3-8 - resultaträkningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STABEN I JÄRVASTADEN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2010

Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2010 Brf Fältöversten ÅRSREDOVISNING 2010 KALLELSE Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Fältöversten kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Onsdagen den 8 juni klockan 19:00. Registrering från klockan

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Fakta om föreningens fastighet Föreningens fastighet är belägen på Mosshagestigen 1-220 i Salem. Fastighetsbeteckningen är Salem Mosshagen 1. Tomtareal med Äganderätt är 103 293 kvm.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF GÅSHAGA PIRAR 4 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 4-10 - resultaträkningar 11

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF BOKLOK NORRA BRÅ Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Bostadsrättsföreningen BoKlok Norra Brå Dagordning 1 Stämmans öppnande

Läs mer

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201

BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr 769604-8201 BRF GÅSHAGA PIRAR 1 Org. nr Årsredovisning År 2014 Årsredovisningen är upprättad och tryckt av Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB Innehållsförteckning Sida - Innehållsförteckning 3 - Kallelse och dagordning

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma ÅRSREDOVISNING 2009 Årsredovisningen är upprättad av T&T Förvaltnings AB Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Mässen i Stockholm kallas härmed Till ordinarie föreningsstämma Tid: Tisdagen den 11 maj 2010

Läs mer