2. Biblioteksplan ftir Härryda kommun. Dnr 2014KS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Biblioteksplan ftir Härryda kommun. Dnr 2014KS358 880"

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE Nämnd/styrelse Plats och tid ftir sammanträde Kommunstyrelsen Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen den27 oktober 2014 ki Ä.renden l. Antagande av entreprenör ftir Guldsmedsplatsen i Landvetter Dnr 2014KS Biblioteksplan ftir Härryda kommun. Dnr 2014KS Motion angående fìirlängda vistelsetider på fritidshem für barn till fìiräldralediga. Dnr 2014KS Läsårstider ftir grundskola, grundsärskola, gymnasies?irskola och ungdomsgymnasium20l Dnr 2014KS Motion om matlag i hemtjåinsten. Dnr 2014KS Revidering av taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade Dnr 2014K Ansökan om serveringstillstand enligt alkohollagen ftir servering av alkoholdrycker ftir Food Factory. Dnr 2014KS Upphävande av kommunfullmäktiges beslut rörande bidrag till Rävlanda AIS Dnr 2014KS Dokumenthanteringsplan für IT-funktionen. Dnr 2014KS Dokumenthanteringsplan ftir städservice Dnr 20l4KS Dokumenthanteringsplan für service. Dnr 2014KS Dokumenthanteringsplan für mark och anläggningar. Dnr 2014KS3 004 I 3. Informationsstikerhetspolicy. Dnr 2014KS

2 14. Systematiskt miljöarbete i Hänyda kommun Dnr 2014KS Medborgarftirslag om åtgärder mot miljöproblem i Landvetter Dnr 2014KS Markanvisningsavtal med Hällingsjö Rydet 1:4 AB Dnr 2014KS Medborgarft)rslag om att ingen luftledning (130 kv) ska gå genom Tahult. Dnr 2014KS Bidrag till enskild väghållning ftir vägar med kollektivtrafik i Hänyda kommun. Drr20l2KSl Motion om "Grön kompensation". Dnr 2014KS Taxa ftir anläggningsavgifter och brukningsavgifter avseende vattentjänster Dnr 2014KS I. Taxa für avfalls- och slamhantering 2015 Dnr 2014K Antagarrde av detaljplan ftir Kullbäckstorp 2;2 m fl, Vällkullevägen, i Mölnlycke. Dnr 2012K Exploateringsavtal Vällkullevägen i Mölnlycke. Dnr 2014K Yttrande över regionala miljömål ftir Västra Götaland. Dnr 2014KS Politiska verksamhetsmål ftir vatten och avlopp Dnr 2014KS Motion om att göra visstidsanställningar till fasta tjänster Dnr 2014KS Taxor och taxebestämmelser ftir räddningstjåinsten Storgöteborg fran och med 2015 samt uppräkning av taxor. Dnr 2014KS Andring av avgiftskonstruktion och taxa ftir sotning och rengöring enligt lag om skydd mot olyckor. Dnr 2014KS Motion om välkomstskyltning och informationstavlor. Dnr 2014KS Förvaltningsgemensamt kvalitetsledningssystem. Dnr20l4KS

3 31. Delårsbokslut per den 31 augusti samt helarsprognos for Förslag till planer och budget/plan for Borgerliga vigselftinättare. Dnr 2014KS Statistiska uppgifter per den 3l augusti Dnr 2014KS Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

4 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ARENDE 1 Dnr20l4KS ANTAGANDE AV ENTREPRENÖN TÖN GULDSMEDSPLATSEN I LANDVETTER Sektorn ftjr samhällsbyggnad har upprättat ftlrfrågningsunderlag fiir markoch ledningsarbeten avseende Guldsmedsplatsen i Landvetter. Ytan framftir kulturhuset kommer att iordningsställas som torg- och park a med framkomlighet ftir transportfordon. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgang hade XX anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av XX. Arbetet planeras att genomfüras under hösten 2014 ochvåren Medel für genomfiirande finns inom ramen für investeringsbudgeten 2015 och genom gatukostnader kopplade till Landvetter kulturhus. Entreprenadkostnaden är beräknad till 9 miljoner kronor. Från sektom for samhällsbyggnad ftreligger skrivelse av den 12 september 20t4. Ordfürandens ftirslag till beslut o a Kommunstyrelsen utser XX som entreprenör ftir mark- och ledningsarbeten i Guldsmedsplatsen i Landvetter. Paragrafen ftirklaras omedelbart justerad. natur justerande Utdragsbestyrkande 1

5 HARRYDA KOMMUN S ektorn för samhallsbyggnad Henrik Yngve 20r4-09-t2 Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV ENTREPRE,NÖR FÖR GULDSMEDSPLATSEN I LANDVETTER Uppdrag och bakgrund Sektorn för samhällsbyggnad har upprättat förfrågningsunderlag för mark- och ledningsarbeten avseende Guldsmedsplatsen i Landvetter. Ytan framfür kulturhuset kommer att iordningsställas som torg- och parkyta med framkomlighet för transportfordon. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör skall utses. Vid anbudstidens utgång hade XX anbud inkommit. Utvärdering har skett och framgår av bifogad sammanställning. Förmånligaste anbud har lämnats av XX. Arbetet planeras att genomföras under hösten 2014 och våren Medel för genomförande finns inom ramen für investeringsbudgeten 2015 och genom gatukostnader kopplade till Landvetter kulturhus. Entreprenadkostnaden är beräknad till 9 miljoner kronor. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan. Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser XX som entreprenör für mark- och ledningsarbeten i Guldsmedsplatsen i Landvetter. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. SAMHÄLLSBYGGNAD J ggnadschef Björn Sundén Verksamhetschef trafik Bilagor: Protokoll från anbudsöppning Utvärdering av anbud 2

6 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE2 Dnr 2014KS BIBLIOTEKSPLAN FOR HARRYDA KOMMUN Den 1 januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som ersätter tidigare biblioteksla g (l :l 5 9 6). Lagen gäller både ftir de kommunala folkbiblioteken och für andra offentliga bibliotek. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan ftir sin biblioteksverksamhet. Planens syfte är att ta tillvara på de biblioteksresurser som finns i kommunen och stimulera till utveckling. Från sektorn ftir utbildning och kultur fìireligger skrivelse av den 1l juni 2014 samt ftirslag till biblioteksplan. Ordfìirandens fìirslag till beslut Fullmäktige antar Biblioteksplan ftir Håirryda kommun enligt ftireliggande fürslag. justerande Utdragsbestyrkande 3

7 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Berit van Lokhorst tt Kommunstyrelsen 1 (4) Dnr 2014KS BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄRRYDA KOMMUN Uppdrag och bakgrund Den 1 januari 2014 tr?idde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som ersätter tidigare bibliotekslag (1996:1596). Lagen gäller både for kommunala folkbibliotek och ftir andra offentliga bibliotek som högskolebibliotek, regionbibliotek och lånecentraler. Däremot gäller den inte för privata bibliotek eller filretagsbibliotek. Det står en kommun fritt att utforma och driva sina bibliotek på önskat sätt så länge de uppfuller de regler och bestämmelser som bibliotekslagen anger. Enligt bibliotekslagen ska varje kommun anta en plan for biblioteksverksamheten. Sektorn für utbildning och kultur har arbetat fram ett ft)rslag till biblioteksplan att gälla till och med Bibliotekslagen i korthet Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset für bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig ftir alla. Enligt lagen ska varje kommun ha folkbibliotek. Folkbibliotekens uppdrag är att: - vaía tillgängliga ftir alla och anpassade till anvåindarnas behov, - särskilt främja läsning och tillgång till litteratur, - agna särskild uppmärksamhet åt bam och ungdomar ftir att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Enligt den nya bibliotekslagen ska litteratur lånas ut avgiftsfritt oavsett publiceringsform, det vill säga oavsett om den tillhandahålls i fl'sisk form eller digitalt som till exempel e-böcker. Folkbiblioteken ska främja kunskap om hur informationsteknik kan användas ftir kunskapsinhämtning, låirande och delaktighet i kulturlivet. Dessutom ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper såsom personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål åin svenska samt nationella minoriteter. Alla, oavsett bostadsort, ska ha tillgång till landets samlade biblioteksresurser. För att uppnå det målet ska biblioteken samverka genom att avgiftsfritt stalla litteratur ur de egna samlingarna till varandras fürfogande. 4

8 Biblioteksplanen i korthet 2 (4) Syftet med planen är att tillvaratade biblioteksresurser som finns i kommunen och stimulera till utveckling. Planen ska också garantera likvärdighet oavsett var i kommunen någon bor. Biblioteksplanen är framtagen med utgångspunkt i bibliotekslagen samt lokala politiska mål ftir kultur-och biblioteksverksamheten. Planen är framtagen i samverkan med medarbetarna inom biblioteken. I biblioteksplanen beskrivs vilka bibliotek som berörs av planen, vad biblioteken ska arbeta med samt hur de ska arbeta. Enligt biblioteksplanen ska folkbiblioteken i Hänyda kommun: o arbeta med litteratur, kultur och information. vara tillgängligt fìir alla och anpassat efter besökarens behov o inspirera till läsning och vara aktuella och mångsidiga. erbjuda lättillgängliga digitala tjänster och bidra till digital jämlikhet o vara en inspirerande miljö där besökaren möter både det fiirvåintade och det oväntade. vara en naturlig plats ffir kunskapande och lärande i alla skeden i livet. vara samtida men också framåtblickande, vara klimatsmart och verka für en hållbar utveckling Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar biblioteksplanen enligt ftireliggande ftirslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Tf sektorschef \rai*btcqotz van Lokhorst Verksamhetschef Bilaga Biblioteksplan Härryda kommun 5

9 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för utbildning och kultur Berit van Lokhorst Biblioteksplan Härryda kommun Här beskrivs vilka bibliotek som berörs av biblioteksplanen, vad biblioteken ska arbeta med samt hur de ska arbeta, det vill säga strategier för biblioteken. Biblioteksplanen ska gälla till och med Biblioteksplanen ftir Härryda kommun utgår dels från bibliotekslagen och dels från Hänyda kommuns lokala politiska mål kultur-och biblioteksverksamheten. Kommunfullmäktige antog i ç det politiska inriktningsmålet som lyder: Alla har möjlighet att utöva och ta del av kulturverksamhet. Kommunstyrelsen antog i $ det politiska verksamhetsmålet som lyder: Biblioteken bidrar till ldsglädje och kunskapsutveckling samt cir det lilla samhrillets mötesplats. Biblioteken i Härryda kommun Folkbiblioteken i Härryda består av ett huvudbibliotek i Mölnlycke kulturhus samt bibliotek i Landvetter, Hindås och Rävlanda. Från 2015 ligger Landvetters bibliotek i det nya kulturhuset i Landvetter. Mölnlycke bibliotek är även skolbibliotek fiir Hulebäcksgymnasiet. Rävlanda bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Skolbiblioteken styrs av skollagen. Hänyda kommuns bibliotek ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för människors kulturliv. Biblioteket är en plats ftir lärande, möten, skapande och upplevelser. Folkbiblioteken i Härryda kommun ska o arbeta med litteratur, kultur och information. vara tillgaingligt für alla och anpassat efter besökarens behov o inspirera till läsning och vara aktuella och mångsidiga. erbjuda lättillgängliga digitala tjänster och bidra till digital jämlikhet. vara en inspirerande miljö där besökaren möter både det ftirväntade och det oväntade. vara en naturlig plats ftir kunskapande och lärande i alla skeden i livet o vara samtida men också framåtblickande, vara klimatsmart och verka ftir en hållbar utveckling Strategier Tillgdnglighet skapas genom generösa öppettider, bibliotek i flera kommundelar, välutvecklade digitala tjänster och professionellt bemötande av kunnig personal. I det ldsfrcimjande arbetet ska biblioteket samarbeta med ftirskola och skola för att nå alla barn. Aven under barns fritid och lov ska aktiviteter av olika slag erbjudas ftir att 6

10 stärka barns läslust. För vuxna ska fürfattarbesök, bokcirkelverksamhet och andra arrangemang med litterär anknytning affangeras. Biblioteket ska erbjuda läsning i en rad olikaþrmaf, lättläst, storstil, e- böcker, ljudböcker och på en rad olika språk. Biblioteket ska arbeta aktivt med hela sitt bestånd och välkomna inköpsftirslag från besökama. Biblioteket ska arbeta für digital tillgdnglighet ochha aktiviteter som leder till ökad digital delaktighet. Bibliotekets digitala plattform Arena ska fortsätta utvecklas ftir att underlätta ftir besökaren att anvtinda sig av bibliotekets tjêinster. Databaser ska i stor utsträckningvaratillgängliga hemifrån. Biblioteken ska erbjuda trådlöst nätverk, dropin-datorer och bokningsbara datorer, liksom möjlighet att boka en bibliotekarie eller få handledning i bruket av e-tjänster. Det goda bemötandel som professionellt ftirhållningssätt ska vara en röd tråd i verksamheten. Biblioteken ska utveckla fler och hållbara samarbeten ftir kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling. Olika verksamheter och aktiviteter ska kunna pågå samtidigt i biblioteket. Möjlighet ska ges till läsning, lek, möten, skapande, lärande, lugn och ro men också liv och rörelse. Biblioteket ska erbjuda läsplatser och studierum såväl som plats ftir det mer lekfulla lärandet. 7

11 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 3 Dnr 2014KS MOTION ANGÅENDE FÖRLÄNGDA VISTE SETIDER PÄ. FRITIDS- HEM FÖR BARN TILL FÖRÄLDRALEDIGA Kommunfullmäktige beslutade i ç att till kommunstyrelsen remittera motion från Kerstin Sandberg (V) om ftirlängda vistelsetider på fritidshem för barn till ftiräldralediga. Motionåiren menar att dessa bam kan hamna i ett socialt utanftirskap och ensamhet då de far lämna sitt sociala sammanhang när fürskoleklassen eller skolan slutar sin verksamhet ftir dagen. Motionären ftireslår därftir att barn till ftiräldralediga vuxna ska ges rätt att gå på fritids fram till klockan de dagar då fritidshemmen är öppna. Motionären menar att någon extra timme på fritidshemmet bland annat skulle innebära att barnen kommer in i en gemenskap och lär sig det sociala spelet. Sektorn ftir utbildning och kultur anfür i skrivelse av den 13 augusti 2014 bland annat ftiljande: I dagsläget påryär fürskoleklassens verksamhet från åtta på morgonen fram till lunchtid, vilket motsvarar ca 20 timmar/vecka. I årskurs 1-3 går eleverna i skolan i genomsnitt drygt l8 timmar/vecka. Detta kan jämftiras med de 15 timmar/vecka som skollagen fiireskriver für allmän fürskola. För innevarande läsår har hittills 14 elever beviljats utökad tid på fritidshem utifrån vårdnadshavares ansökan. Ingen av ansökningama har blivit avslagna. I nuläget är det 19.5 barn per årsarbetare inom fritidshemverksamheten. En ñrlängning av vistelsetiderna skulle kunna leda till fler barn i barngrupperna eller behov av en fürändrad organisation och därmed ökade kostnader. Detta är medel som inte ryms inom budget/plan. Sektorn anser att fritidshemmet utgör en viktig del i barnets sociala sammanhang. Sektorns bedömning är dock att barn till ftiräldralediga redan nu får en stor del av sitt sociala sammanhang samt stimulans till utveckling inom ft)rskoleklassen eller skolan. Redan idag nyttjas möjligheten att forlänga vistelsetider ftir barn med särskilda behov. Sektorns samlade bedömning är därför att dagens vistelsetider ftjr barn till föräldralediga ska kvarstå. Ordftirandens fiirslag till beslut Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 13 augusti 2014 fråtn sektorn för utbildning och kultur. gnatur nde bestyrkande 8

12 HÄRRYDA KOMMUN Sektom ftir utbildning och kultur Ann Nilsson-Mäki l 3 Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014KS MOTION ANG,Å.ENDE FÖRLÄNCO. VISTELSE IDER P,Å. FRITIDSHEM NÖR n.nn TILL nönäiun LEDIGA Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i $ 86/2014 att till kommunstyrelsen remittera motion från Kerstin Sandberg (V) om ñrlängda vistelsetider på fritidshem für barn till ftiräldralediga. Motionären menar att dessa barn kan hamna i ett socialt utanftirskap och ensamhet då de får lämna sitt sociala sammanhang när förskoleklassen eller skolan slutar sin verksamhet ftir dagen. Motionären ftireslår därför att barn till ftiräldralediga vuxna ska ges rätt att gäpå fritids fram till klockan de dagar då fritidshemmen är öppna. Motionären menar att någon extra timme på fritidshemmet bland annat skulle innebära att barnen kommer in i en gemenskap och lär sig det sociala spelet. Fritidshem Fritidshemmet är en del av skolväsendet och verksamheten regleras i skollagen. Enligt skollagen ska eleven erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till ftlräldrarnas ftirvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett behov på grund av familjens situation i övrigt. Även barn till arbetslösa och sjukskrivna ft)räldrar har rätt till fritidshemsplats. I dagsläget pågar ftirskoleklassens verksamhet från åtta på morgonen fram till lunchtid, vilket motsvarar ca 20 timmar/vecka. I årskurs l-3 gär eleverna i skolan i genomsnitt drygt 18 timmar/vecka. Detta kan jämftiras med de 15 timmarlvecka som skollagen füreskriver ft)r allmän fiirskola. Särskild ansökan om ftirlängd vistelsetid Som motionären skriver hnns det möjlighet att ansöka om ftirlängd vistelsetid om det finns goda sociala eller pedagogiska skäi. För innevarande läsar har hittills 14 elever beviljats utökad tid på fritidshem utifrån vardnadshavares ansökan. Ingen av ansökningarna har blivit avslagna. Konsekvenser av fìirlängd vistelsetid Idag finns totalt 120 barn i äldrama 6-8 ar som av olika anledningar inte är inskrivna i fritidshem i Hänyda kommun. Det är svårt att ftirutse exakt hur många av dessa barn som skulle skrivas in i fritidsverksamheten om vistelsetiderna skulle fiirlängas. I nuläget är det 19.5 barn per årsarbetare inom fritidshemverksamheten. En ft)rlängning av vistelsetiderna skulle kunna leda till fler barn i barngruppema eller behov av en fiir- 9

13 2 (2) ändrad organisation och därmed ökade kostnader. Detta är medel som inte ryms inom budget/plan. Sektorns bedömning Sektorn anser att fritidshemmet utgör en viktig del i barnets sociala sammanhang. Sektorns bedömning är dock att barn till ftiräldralediga redan nu far en stor del av sitt sociala sammanhang samt stimulans till utveckling inom ftirskoleklassen eller skolan. Redan idag nyttjas möjligheten att ftirlänga vistelsetider fìir barn med såirskilda behov. Sektorns samlade bedömning är dåirftir att dagens vistelsetider ftir barn till fiiräldralediga ska kvarstå. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har gjorts och biläggs ärendet. Förslag till beslut Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 13 augusti 2014 frän sektorn ftir utbildning och kultur. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Tf sektorschef {lr,r,r* lv, l'nr' - /Vr/ø Ann Nilsson-Mfüi Verksamhetschef 10

14 N v HÄRRYDA KOMMUN BARNCHECKLISTA Dnr 2014KS BARNCHECKLISTA FöR HIiRRYDA KOMMUN Barnchecklistan skall användas som ett redskap i Hänyda kommuns strävan att tillämpa principema i FN:s barnkonvention då det bedöms relevant med en s irskild barnkonsekvensanalys under beredningen av ärenden. Checklistan bifogas ärendet som bilaga. Alternativt kan svaren på frågorna inarbetas direkt i åirendet. 1. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Xru EN.j På vilket sîitt? lvarftir inte? Befìntliga regler für vistelsetider utgår fran att både fritidshemmet och barnets hem är viktiga sociala arenor. I de fall där det finns särskilda behov hos ett barn eller en familj finns möjlighet att göra enskilda anpassningar. 2. Ar beslutet belyst ur barnets perspektiv? X u EN.j På vilket sätt? lvarftir inte? Den tid barnet tillbringar i ftirskoleklass eller skola anses kunna ge den utveckling och lärande som bamet generellt behöver. Finns ytterligare behov så tas det om hand genom att utöka vistelsetiden ftir de barn som behöver det. 3. Innebär beslutet att barnets rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bl. a. kön, etniskt urspnrng, hälsa, funktionshinder, tro eller social ställning? Xru nn.j På vilket sätt? lvarftlr inte? Samma grundregler och villkor gäller for alla barn, men det finns alltid möjlighet att göra anpassningar efter det enskilda barnets behov. 4. Har barn och ungdomar fått uttrycka sin mening? I u XN.j På vilket sätt? lvarft)r inte? I de fall då barnet uttryckt sitt önskemål i den ansökan om utökad vistelesetid som gjort, har detta funnits med i underlaget ftir beslutet. Övrigt som bör tas hänsyn till 11

15 uiaar I ),"r i{üi\ifmlrhì llcrirrrursry relsen 20t I 4 0iar ení Diårieplanbeteckt Vänsterpartiet I Härryda Motion till Kommunfullmäktige i Härryda: Förlängda vistelsetider på fritidshem för barn till föräldralediga Barn i florskoleklass ("nollan") och skola har i dagsläget ingen rätt afi gãpä fritidshem om de har en lorälder som är foräldraledig på heltid med ett yngre syskon. Barnen fär gå de timmar då det är undervisning vilket ftir exempelvis en fiirskoleklass är rnellan kl Man har rätt att söka speciellt undantag och fä ha sitt barn längre på fritidshem. Då skall det dock finnas goda skäi, såvâl pedagogiska som sociala. Vi i Vänsterpartiet är av uppfattningen att barns sociala liv har en plats både i hemmet och på fritids. Vid kl. 13 är det dock mycket få barn hemma och de bam som kommer hem vid denna tid hamnar i ett socialt bakvatten och ofta blir ensamsittande hemma. En florälder har fullt upp med yngre syskon och hemmets bestyr och hinner dåirftjr ofta inte med att stimulera ett ensamt äldre syskon. Vi i Vänsterpartiet anser att genom att ge barnen möjlighet atf varanågon extra timma på fritids så skulle detta inneb ara att barnen far vara med kompisar och ha roligt, lära sig det sociala spelet och komma in i en gemenskap. Att känna sig trygg socialt i en grupp dr även en viktig ftirutsättning flor ett bra lärande och att klara sig i skolan. Vi floreslår: att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att besluta ge barn till ftiräldralediga vuxna rätt att gå på fritids fram till kl de dagar då fritidshemmen är öppna. Mölnlycke

16 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 20t Sida ARENDE 4 Dnr 2o13Ks3oe 608 LÄS,{RSTIDER FÖR GRI.INDSKOLA, GRUNDSÄRSKOLA, GYMNASIE- SÄRSKOLA och UNGDOMSGYMNASIUM 2OI 5 I2OI 6 Från sektorn fiir utbildning och kultur fiireligger skrivelse av den I september 2014 med ftirslag till läsårstider ftir grundskola, grundsärskola, gymnasiesåirskola och ungdomsgymnasium. Ordfìirandens fürslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer läsårstider fìir grundskola, grundsåirskola, gymnasiesèirskola och ungdomsgymnasium 20r 5 l20l 6, enligt füreliggande fürslag, bilaga. justerande 13

17 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Jenny Hagelberg r Kommunstyrelsen I (l) Dnr 2013KS läsånsudnr rön cnundskola, crundsärskola, GYMNASIESÄRSKOLA OCH UNGDOMSGYMNASIUM O16 Uppdrag och bakgrund Enligt skollagen ska kommunstyrelsen fatta beslut om datum ftir höst- och vårterminens början och slut. Läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12lovdagar. Utöver detta far det, inom läsaret, läggas ut högst 5 studiedagar für planering av skolarbetet eller ftir fortbildning av lärare. I övrigt beslutar kommunen om sina läsårstider. Förslaget har arbetats fram i samråd med berörda verksamhetschefer och sektorsråd. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom det är ett administrativt rutinärende som sker i samverkan med GR. Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer läsårstider ftir grundskola, grundsåirskola, gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium , enligt bilaga. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Ol Tf sektorschef Bilaga Läsårstider ftir grundskola, grundsåirskola, gymnasiesärskola och ungdomsgymnasium läsåret

18 N v HÄRRYDA KOMMUN Sektorn ftir utbildning och kultur Jenny Hagelberg Dnr 2013KS309 I (l) r,äsånsudnr BILAGA 2otst2ot6 Grundskola och grundsärskola Höstterminen 2015 Måndagen den 17 augusti - fredagen den 18 december Vårterminen20l6 Torsdagen den 7 januari - fredagen den I 0 juni Gymnasiesärskola och ungdomsrymnasium Höstterminen 2015 Måndagen den 17 augusti - fredagen den 18 december Vårterminen20l6 Torsdagen den Tjanuari - fredagen den l0juni 85 dagar 98 dagar Totalt 183 dagar, varav 5 kompetensutvecklingsdagar 85 dagar Totalt 183 dagar, varav 5 kompetensutvecklingsdagar Lovdagar fìir eleverna Höstterminen 2015 v.44 Måndagen den26 oktober - Vårterminen2016 v. 7 Måndagen den 15 februari - v. 13 Måndagen den 28 mars - v. 18 Fredagen den 6 maj fredagen den 30 oktober fredagen den 20 februari fredagen den 1 april 15

19 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ÄneruDE 5 Dnr 20l4KS2l l 008 MOTION OM MATLAG I HEMTJÄNSTEN Kommunfullmåiktige beslutade i ç att till kommunstyrelsen remittera motion från Siw Hallbert (S) och Mats Wemer (S) angående matlag i hemtjänsten. Motionärerna betonar vikten av att äta och Ë i sig rätt näring under hela vår levnad men att äta inte bara handlar om att ñ i sig näring. Att äta fuller ett socialt behov. Att äta tillsammans med andra höjer värdet i matsituationen. En hel del pensionärer/brukare med "hemtjänstmat" sitter ensamma hemma och äter alla sina måltider under en dag. Går det att hitta lösningar, undrar motionärerna och hänvisar till Munkedal. Kommunen har där med gott resultat prövat att personal inom hemtjänsten, med god kunskap i matlagning, testat en ny "matmetod". Metoden bestar i att en personal lagar mat i hemmet hos en pensionär/brukare. Sedan ansluter två pensionärer/brukare och så äter man måltiden tillsammans. Enligt motionärerna blev metoden kostnadsneutral. Motionärerna fiireslår dëirftir att man inom hemtjänsten i Härryda testar metoden för några frivilliga pensionåirer/brukare som bor i närheten av varandra och därefter gör en utvärdering av projektet. Sektorn ftir socialtjänst anftir i skrivelse av den 7 augusti 2014blandannat ftiljande: I samband med sektorns brukarundersökningar 2013 ställdes ett antal uppftiljningsfrågor om matdistributionen och huruvida brukarna var nöjda med anledning av den genomfürda ftirändringen. Undersökningen avslöjade att över 80 Yo var ganska nöjda, nöjda eller mycket nöjda med det sätt de får hjälp med maten idag. Med hänvisning till att målgruppen är relativt nöjd med sin matdistribution samt kostnaderna ftir den ftireslagna ftirändringen, vilka inte ryms inom sektorns budgetramar, bedömer sektorn ftir socialtjänst att ftirslaget inte kan genomft)ras. Ordfärandens ftirslag till beslut Fullmdktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 7 augusti 2014 frän sektorn für socialtjänst. Signatur 16

20 HARRYDA KOMMUN Sektorn für socialtjänst Marcus Larsson Kommunstyrelsen (2) Dnr 2014KS MOTION OM MATLAG I HEMTJANSTEN Uppdrag och bakgrund Kommunfullmäktige beslutade i att till kommunstyrelsen remittera motion fran Siw Hallbert (S) och Mats Wemer (S) angående matlag i hemtjänsten. Motionärerna betonar vikten av att äta och få i sig rätt näring under hela vår levnad men att äta inte bara handlar om att få i sig näring. Att äta fyller ett socialt behov. Att äta tillsammans med andra höjer värdet i matsituationen. En hel del pensionärer/brukare med "hemtjänstmat" sitter ensamma hemma och äter alla sina måltider under en dag. Går det att hitta lösningar, undrar motionärerna och hänvisar till Munkedal. Kommunen har dåir med gott resultat prövat att personal inom hemtjänsten, med god kunskap i matlagning, testat en ny "matmetod". Metoden bestar i att en personal lagar mat i hemmet hos en pensionär/brukare. Sedan ansluter två pensionärer/brukare och så äter man måltiden tillsammans. Enligt motionärerna blev metoden kostnadsneutral. Motionärerna füreslår därftir att man inom hemtjänsten i Härryda testar metoden für några frivilliga pensionärer/brukare som bor i närheten av varandra och därefter gör en utvärdering av projektet. Matdistribution till äldre i Härryda Kommunstyrelsen behandlade i matdistributionen ñr äldre i kommunen och beslutade då att införa ett system med fyra insatser: Leverans av dagligvaror (A) Kommunstyrelsens beslut 2012 medftirde att kommunens biståndshandläggare genomfürde en omprövning av samtliga individuella beslut ftir de ca 180 personer som vid tillfiillet hade behov av matdistribution. Vid dessa omprövningar framkom att en övera o o Matleverans av kyld mat (B) Matlagning i hemmet (C) Ledsagning till matställe (D) Genom detta tillkom en ny insats i form av matlagning i hemmet (C). Denna insats kan beviljas personer som på grund av fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsnedsättningar har betydande svårigheter att klara sina vardagsrutiner och där den enskilde har en önskan om delaktighet i matlagningssituationen och detta skulle ge den enskilde ökad livskvalitet. Olika kombinationer av insatser är möjligt utifrån den individuella behovsbedömningen. 17

21 2 (2) väldigande majoritet önskade hemleverans av dagligvaror (A). Insatsen består i att brukarna väljer ur utbudet av fìirdigftirpackad mat från livsmedelsbutik som sedan levereras hem till dem. I målgruppen fanns ett flertal personer som avböjde matlagning i hemmet (C) med hänvisning till att man inte vill att hemtjänsten ska vara närvarande vid matsituationen. Sedan ftirändringen genomfürdes har hemtjänsten utftjrt matlagning i hemmet ftir två personer som sökt och beviljats denna insats. I samband med sektorns brukarundersökningar 2013 ställdes ett antal uppföljningsfrågor om matdistributionen och huruvida brukarna var nöjda med anledning av den genomftirda förändringen. Undersökningen visade att över 80 o/o var ganska nöjda, nöjda eller mycket nöjda med det sätt de får hjälp med maten idag. Ekonomi Varje beviljad insats om matlagning i hemmet (C) medfür en ftirhöjd kostnad für kommunen motsvarande ca kr/år och brukare, jämftirt med alternativa insatser, exempelvis (A) eller (B). Med motionärernas fürslag, att ytterligare två brukare kan ansluta så att måltiden kan intas tillsammans, skulle kostnadsökningen motsvara ca kr/år per år och brukare. Detta ft)rutsätter dock att dessa anslutande brukare har möjlighet att på egen hand ftirflytta sig till måltidsplatsen. Om en hypotetisk andel brukare, exempelvis 20 %o, av de ca 130 personer som 28 augusti 2014 var beviljade matdistribution (A) eller (B) i stället beviljas matlagning i hemmet skulle kostnaderna öka med kr/ år. Sammantagen bedömning Med hänvisning till att målgruppen är relativ nöjd med sin matdistribution samt kostnaderna fiir den ftireslagna ftirändringen, vilka inte ryms inom sektorns budgetramar, bedömer sektorn ñr socialtjlinst att fürslaget inte kan genomföras. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom ärendet rör äldre. Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till skrivelse av den 7 augusti 2014 frän sektorn lor socialtjänst. SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST Bilaga Motion om matlag i hemtjänsten Verksamhetschef 18

22 201{. -ß_ I 7 Motion om matlag i hemtjänsten Att äta och få isig rätt näring äroerhörtviktigt under hela vår levnad. Men att äta handlar inte bara om att få i sig näring. Att äta fyller ett socialt behov. Att äta tillsammans med andra höjer värdet i matsituationen. En hel del pensionärer/brukare med "hemtjänstmat" sitter ensamma hemma och äter alla sina måltider under en dag. Går det att hitta lösningar? I Munkedal har man med gott resultat prövat att personal inom hemtjänsten, med god kunskap i matlagning testat en ny "matmetod". En personal lagar mat i hemmet hos en pensionär/brukare, Sedan ansluter två pensionärer/brukare och så äter man måltiden tillsammans. I Munkedal blev metoden kostnadsneutral. Vi föreslår däför - Att man inom hemtjänsten testar metoden för några frivilliga pensionärer/brukare som bor i närheten av varandra. - Att man gör en utvärdering av "projektet" Möl n lycke För Socialdemokraterna i Härryda Siw Hallbert.,4r(/,/en".- Mats Werner 19

23 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida ARENDE 6 Dnr 2014K REVIDERING AV TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄTPNP OCH FUNKTIONSHINDRADE Nuvarande taxa für äldre och funktionshindrade fastställdes av kommunfullmäktige i ç Taxan skall årligen justeras av kommunstyrelsen med hèinsyn till ftirändringar i prisbasbeloppet. I ftjrvaltningens fìirslag till driftbudget loreslås en översyn av avgiftssystemet i syfte att minska och/eller öka intäktema. Sektom ftir socialtjänst redovisar i skrivelse av den 1 september 2014 ftirslag till ny taxa samt tillåimpningsanvisningar till taxa att gälla fran och med den 1 april20l5. Samråd kommer att ske med pensionärsrådet den2l oktober 2014 och med rådet ftir funktionshindersfrågor den 16 oktober Protokoll från samråden biläggs åirendet. OrdfÌirandens fürslag till beslut O Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade att galla från och med 1 april 2015, enligt bilaga. Kommunfullmäktige fastställer reviderade tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade att gälla från och med I april2015, enligtbilaga. 20

24 N HÄRRYDA v KOMMUN Sektorn fü r socialtj änst Jonas Lundqvist t Kommunstyrelsen 1 (4) Dnr 2014K REVIDERING AV TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR I T,UNN OCH FUNKTIONSHINDRADE 2015 Uppdrag och bakgrund I ekonomiutskottets ftirslag till driftbudget20l finns under not 2035 översyn av avgiftssystemet, d v s taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade, i syfte att minska kostnaderna och/eller öka intåikterna. Kommunfullmåiktige fastställde nuvarande taxa i maj2006. Kommunfullmfütige beslutade då också att taxan arligen skall revideras av kommunstyrelsen med hänsyn till ftiråindringar i prisbasbeloppet. Taxan innehåller avgifter ftir insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen i ordinärt och särskilt boende. Lagstiftning Kommunerna får med stöd av socialtjänstlagen ta ut avgifter ftir hemtjänst och boende i sèirskilda boendeformer. Avgifterna skall vara skäliga och får inte överstiga kommunens självkostnad. Avgifterna får vidare inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte ftirbehålls tillräckliga medel für sina personliga behov. Storleken på avgifterna regleras av ett högkostnadsskydd (maxtaxa). Redovisning av uppdraget Översynen av befintlig taxa har gjorts i syfte att minska de administrativa kostnaderna och att utifran jämfürelser med övriga kommuner och med beaktande av utvecklingen av ny teknik fìireslå rimliga avgifter inom taxan. Administrativa kostnader Administrationen av taxan sköts av avgiftshandläggare inom handläggarenheten. Avgiftshandläggarna begär vid nytillkomna ärenden, och därefter årligen, in inkomstuppgifter m m från den enskilde ftir att fatta ett avgiftsbeslut som ftiljer socialtjänstlagen. Varje månad görs reduceringar i den faktiska avgift som den enskilde betalar utifrån regler som kommunfullmäktige fastställt. Avgiften reduceras om den enskilde minst 3 dagar i ftirväg meddelar att den avsäger sig hjälpen. Vid sjukhusvistelse gäller inte kravet på avbeställning i ftirväg. En mätning visar att det görs ca reduceringar inom såirskilt boende varje månad och att nästan 70 %o av dessa beror på sjukhusvistelse. Inom hemtjänsten görs drygt 100 reduceringar av avgifterna varje månad varav knappt 40 o/o beror på sjukhusvistelse eller vistelse på korttidsplats. Sektorn ftireslår därft)r att reglerna ft)r reducering av avgift ftirändras ftir att minska antalet reduceringar varje månad och därmed minskas administrationen av avgifterna. Förslaget innebär att avgifterna fortsättningsvis endast reduceras vid frånvaro som beror på sjukhusvistelse eller vis- 21

25 2 (4) telse på korttidsplats. I övrigt betraktas taxan, i likhet med taxan inom t ex ft)rskolan, som ett abonnemang med en fast månadsavgift utifrån avgiftsbeslutet. Jämftirelse med övnsa och utvecklins av nv teknik Socialstyrelsen publicerade i maj 2014 "Avgifter inom äldreomsorgen - Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem". Syftet med rapporten är att ge samlad, aktuell kunskap om kommunernas avgifter inom vården och omsorgen om äldre och beskriva de olika avgiftssystemen. Rapporten syftar också till att ge ett underlag ftir kommunerna i deras arbete med avgiftsfrågor. Befintlig taxai Hänyda kommun innebär att personer på särskilt boende betalar motsvarande maxtaxan für sin omsorg medan personer i ordinärt boende betalar olika mycket beroende på omfattningen av insatser. Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport på sidan 26 att "Andelen äldre som betalar maxtaxa och medelavgiften åir lägre i kommuner med nivåsystem. Timavgift medför också enklare administration men en hög eller medelhög timavgift innebåir att brukarna kommer upp till maxtaxa efter relativt få insatser". Härryda kommun tillåimpar en blandning av nivåsystem (omvårdnadsinsatser), fast avgift och timtaxa (serviceinsatser och hälso- och sjukvård) ftr hemtjänst i ordinärt boende och av de brukare som har fler insatser än enbart trygghetslarm är det knappt 26 o/o som betalar maxtaxa. En övergång till renodlad timtaxa i Härryda skulle enligt Socialstyrelsens rapport innebära enklare administration, högre intäkter och att flera brukare än idag far betala en högre avgift samt att fler når upp till maxtaxan. Socialstyrelsens rapport visar också på mediankostnaden für vissa insatser. Matavgifterna i särskilt boende varierar mellan kommunerna och medianavgiften uppgår till 3090 kr/månad. Avgiften ftir trygghetslarm i ordinärt boende tas vanligast ut som en fast månadsavgift med avgiftsfria utryckningar och medianavgiften uppgår här till 200 kr/manad. I Härryda kommun tillreds måltiderna på särskilt boende av måltidsservice inom sektorn ftir teknik- och ftirvaltningsstöd (TOF) och säljs till sektorn lor socialtjänst (SOC) for 147 kr/dygn vilket motsvarar en målnadskostnad pâ,4 471kr per boende ftir SOC. De boende betalar enligt nuvarande taxa2 634V lmänad vilket motsvarar 87 kr/dygn. För att anpassa matavgiften till övriga kommuner och fiir att öka kostnadstäckningsgraden ft)reslås en höjning av avgiften till kr/månad vilket motsvarar 99k<rldygn, eller en kostnadstäckningsgrad pä 67 %. Avgiften ftir trygghetslarm uppgår für närvarande till 135 kr/månad i Hänyda. I avgiften ingår larm, installation och utryckningar. Trygghetslarm är ett område under utveckling och ett arbete pågår ftir byte till larm som klarar övergången till digital teknik. Denna övergång kommer att innebära ökade kostnader ftir kommunen, både för utbyte av larmenheter och ft)r löpande driftskostnader ftir datatrafik. Denna kostnadsökning tillsammans med att Härryda i nuläget har en ftirhållandevis låg avgift gör att en höjning av avgiften till 200 kr/månad föreslås. Övriga justerinear Personer som flyttar in på särskilt boende har möjlighet att få sitt behov av städmaterial tillgodosett av boendet mot en avgift om 75 kr/månad som i dagsläget ligger utanftir taxan. Denna avgift lyfts i ftireliggande fürslag in i taxan ftir att säkerställa likabehandling av de boende och höjs enligt ftirslaget till 130 kr/månad ftir att täcka de verkliga kostnaderna. 22

26 3 (4) Avgiften ftir städ och tvätt i ordinärt boende tas ut som en timtaxa som ftlljer den ersättning som de kommunala utfürama av hemtjänst erhåller. I vissa situationer beviljas dessa insatser som tillfìillig hemtjänst och sektorn füreslår att samma avgift tas ut ftir den tillftilliga hjälpen som fiir permanent hjälp. Sektorn ftireslår även att avgiften ftir yttre hemtjåinst (gräsklippning och snöröjning) likställs med avgiften för städ och tvätt. Enligt socialtjänstlagen kan kommunen i vissa fall minska minimibeloppet om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i beråikningen av beloppet om denna kostnad exempelvis ingår i hyran. De som bor på särskilt boende i Hänyda kommun betalar ingen tv-avgift, vilket är en av de kostnader som ingår i beräkningen av minimibeloppet. Sektorn ftjreslår dåirför att minimibeloppet minskas med denna kostnad som uppgår till 173 kr/månad. Bedömning Sektom ftir socialtjänst föreslår inte en ftirändring av taxestrukturen i nuläget även om det enligt Socialstyrelsens rapport bl a skulle innebära enklare administration och högre intäkter. Sektorn fìirordrar istället en justering av bef,rntlig taxa utifrån vad som beskrivits ovan och som framgår av bilaga 1. Till ärendet bifogas även reviderade tillämpningsanvisningar utifrån ovanstående ft)rslag (bilaga 2). Enligt gällande taxa ska kommunstyrelsen årligen revidera taxan utifran ftirändringar i prisbasbeloppet. Denna revidering är också inräknad i ftireliggande ftirslag. Prisbasbeloppet fastställs av regeringen ftir ett år i taget och ftir 2015 har det fastställts till kr, vilket är en höjning med 100 kr jämñrt med Detta innebär att högkostnadsskyddet ftir 2015, som beräknas som en tolftedel av 48 o/o av prisbasbeloppet, höjs till kr (från 1 776kr2014). Samråd Samråd i åirendet ska genomftiras med Hänyda kommuns pensionärsñd2l oktober 2014 och med rådet ftir funktionshindersfrågor 16 oktober Protokoll från samråden biläggs åirendet. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys har bedömts vara relevant i ärendet, se bifogad bamchecklista. Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer reviderad taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade enligt bilaga I att gîilla från och med I april2}l5. Kommunfullmeiktige fastställer reviderade tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade enligt bilaga 2 att gälla från och med I april

27 SEKTORN FÖR SOCIALTJÄNST 4 (4) J chef Bilagor l. Taxa avseende insatser ftir äldre och funktionshindrade Tillämpningsanvisningar till taxa avseende insatser fìjr äldre och funktionshindrade i Härryda kommun 3. Exempel på effekter av förlindrad taxa 4. Protokoll från pensionärsråd och rådet ftir funktionshindersfrågor 5. Barnchecklista 24

28 N U HARRYDA KOfr4l'4UN Bilaga I Sektorn lor socialtj änst TAXA AVSEENDE INSATSER FöR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE 2015 Prisbasbelopp kr Högkostnadsskydd 2015 (1l12av 48% av Pb) kr I högkostnadsskyddet ingår avgifter för omvårdnad, trygghet, service, kommunal hälso- och sjukvård, omvårdnad i särskilt boende samt korttidsboende Belopp kr kr SÄRSKILT BOENDE INSATS AVGIFT 7o av Hk" Omvårdnad i särskilt boende '1 780 kr/månad 100,0% Korttidsboende 59 kr/dvqn 33% ORDINART BOENDE INSATS AVGIFT 7o av Hktl Omvårdnad2) Nivå 1, upp till 1 besök/vecka 329 kr/månad 18,5% Nivå 2, 2 tillt besök/vecka 659 kr/månad 37,0% Nivå 3, I eller fler besök/vecka 989 kr/månad 55,6% Tryqqhetslarm 200 kr/månad Städ och tvätt 343 kr/tim Ovriq service lnköp 166 kr/månad 9,3% Ovrig service Arenden 83 kr/månad 4,7% Hälso- och siukvård 267 krlmànad 15,0o/o övnrcr INSATS AVGIFT o/o av Hk'r Avqift för kost i särskilt boende kr/månad 157.7% Avgift for kost i korttidsboende"r 99 kr/dvqn Avqift för kost vid matleverans 50 kr/portion 2.8% Avqift för kost i daqverksamheta) 79 kr/daq Städmaterial i särskilt boende 130 kr/månad Tillfälliq hemtiänst, omvårdnad 153 kr/tim 8,6% Tillfälliq hemtiänst, service 343 kr/tim Tillfâllig avlösning/avlastning i hemmet samt tillfällig ledsagning dock höqst Yttre hemtjänst för snöröininq dock höqst 1) Högkostnadsskydd 36 kr/tim 151 kr/dvqn 343 kr/tim '1 029 kr/månad 2,0% 8,5% kr 58 kr 329 kr 657 kr 987 kr 135 kr 343 kr 153 kr" 153 kr* 266 kr kr 87 kr 50 kr 69 kr 153 kr 153kr 36 kr 151 kr 222 kr 710 kr "per timme ')Om den sammanlagda tiden för insatsen omvårdnad per månad inte överstiger 3 timmar hamnar brukaren i nivå I oavsett antalet besok. 3) Beräknas genom att avgiften for kost i särskilt boende multipliceras med 12 månader och därefter divideras med 365 dagar. o) 80o/o av avgiften för kost i korttidsboende 25

29 HÄRRYDA KOMf\4UN 20t TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR Är,unn och FUNKTIoNSHINDRAUn r nännyda KoMMUN lnledning. Avgiften (8 kap 2 S SoL) Boendekostnad Inkomstbegreppet (8 kap. a $ SoL)... Högkostnadsskydd (8 kap 5 S SoL)... Förbehållsbeloppet (8 kap 6-8 SS SoL) Reducering av avgift Omprövning av avgift (8 kap. 9 $ SoL) Jämkning Uttag av faktiska kostnader för lämnad hjälp Överklagande... Dokumentation Förändringar jämfärt med tillämpningsanvisningar fastställda av kommunfullmäktige har kursiv text och är markerade med en sidokantlinje. 26

30 2 Inledning Kommunerna får med stöd av 8 kap. 2 $ socialtjänstlagen ta ut avgifter ftir hemtjänst; d v s omvårdnad, service och trygghet, hälso- och sjukvård samt ftir boende i såirskilda boendeformer. Avgifterna skall vara skäliga och de ffir inte överstiga kommunens självkostnad. Avgifterna ffir vidare inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte fìirbehålls tillräckliga medel für sina personliga behov. Storleken på avgifterna regleras av ett högkostnadsskydd (maxtaxa) som innebär att avgiften ftir den enskilde per månad högst får uppgå till en tolftedel av 48Yo av prisbasbeloppet. Beslut om avgiftssystem fattas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen reviderar taxan årligen med htinsyn till ñrändringar i bl a prisbasbeloppet. Avgiften (8 kap.2 $ SoL) o Avgiftsutrymme : Summa inkomster - Förbehållsbelopp o Summa inkomster: Aktuell inkomst efter skatt + Bostadstillägg o Förbehållsbelopp : Faktisk boendekostnad + Minimibelopp + Individuellt ftirbehållsbelopp Av gift en fastställ s eft er insatsens omfattnin g : För personer som bor i ordinåirt boende indelas avgiften i omvardnad, trygghetslarm, stcid och tvcitt, övrig service och hälso- och sjukvård. a o o Omvårdnad omfattar tre nivåer: Nivå l: Hjälp upp till ett besök per vecka Nivå 2: Hjälp två till sju besök per vecka Nivå 3: Hjälp åtta eller fler besök per vecka Personen hamnar i nivå 1 oavsett antalet besök om den sammanlagda tiden ftir insatsen per månad inte överstiger 3 timmar. Om personen tillftilligfvis behöver mer eller mindre hjälp ftirrindras inte avgiften. Om det ftiråindrade vårdbehovet anses som bestående ändras vårdnivån. För trygghetstelefon och eller trygghetsskapande telefonkontakt uttas en fast avgift per månad. För strid och nrffi uttas en avgift per timme. För övrig service uttas enfast avgift per månad. Serviceintervallerna styrs av gällande riktlinjer ftir bistand. Som övrig service definieras inköp av matportioner och dagligvaror samt åirenden till post, bank och apotek. Hälso- och sjukvård, avser rehab- och/eller hemsjukvardsinsats. Avgift utgår ftir person som är inskriven i kommunens hälso- och sjukvard och tas ut som en fast kostnad per månad oavsett antal besök. För personer som bor i såirskilt boende debiteras avgift ftir omvårdnad, kost och stddmaterial.i omvårdnadsavgiften ftir särskilt boende ingår även larm och kommunala hälsooch sj ukvardsinsatser. 27

31 3 Vid tillfälligt boende, avlastning och korttidsvärd eller trygghetsplats debiteras avgift ftir omvårdnad och kost. I omvårdnadsavgiften ftir dessa insatser ingår även larm och kommunala hälso- och sj ukvårdsinsatser. TillfÌillig hemtjtinst används endast då behovet av hjälp åir tillftillig. Som tillfìillig råiknas insatser under en kortare och tidsbegrêinsad period eller som utfürs vid enstaka tillfìillen under ett år, t ex ftinsterputsning. För denna insats debiteras en avgift per påbörjad halvtimma. Om insatsen görs vid mer än ett tillfìille per dygn summeras tiden till nåirmsta dåirpå ftljande hel- eller halvtimme per dygn. TillfÌillig hemtjänst ingår inte i högkostnadsskyddet (maxtaxan). Vid tillfällig avlösning/avlastning i hemmet samt tillfdllig ledsagning debiteras en särskild avgift per påbörjad halr,timma. Avgifter debiteras månadsvis i efterskott Avgift ftir hälso- och sjukvård Avgift utgar ftir person i ordinåirt boende som Èir inskriven i kommunens hälso- och sjukvård. Personer som bor i gruppbostad med LSS-beslut betalar ingen avgift fìir hälso- och sjukvard. För barn och ungdomar t o m 19 år tas ingen avgift ut ftir kommunal hälsooch sjukvård. Hälso- och sjukvård omfattar insatser ftir rehabilitering och/eller hemsjukvard. Kostnader ftir mat Lagen reglerar inte avgifter ftir kost. Boende i såirskilt boende betalar en fast avgift per månad ftir kost. För korttidsboende utgår en avgift per dygn ftir kost. Avgiften avser helpension. I dagverksamhet uttages ett fast pris per dag ftir kost. Då ingår ftirmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. För kost som levereras till ordinärt boende uttages en fast kostnad per portion. I portionskostnaden är leveransen inkluderad. Vem betalar avgift? Avgift tas ut av ensamstående, makar, registrerade partners och sammanboende som får insatser enligt SoL och HsL och är stadigvarande bosatta i Härryda kommun. För personer som vistas tillñlligt i Härryda kommun i fritidsboende debiteras hemkommunen fiir utftirda insatser och det åir hemkommunen som tar ut avgift av den enskilde. Som sammanboende räknas personer som bor tillsammans i ett hushåll. För makar och registrerade partners skall beräkningen av avgifter baseras på hälften av deras sammanlagda inkomster ftlrdelade lika. Motsvarande gäller inte ftir sammanboendes inkomster. Makar, registrerade partners och sammanboende i ordinärt boende betalar var sin avgift om båda har hjälp, om bara en har hjälp betalas en avgift. 28

32 Makar, registrerade partners och sammanboende i särskilt boende betalar avgift fìir kost, avgift far sftidmaterial och avgift ftir omvardnad var ftir sig. Om de bor i varsinn ldgenhet betalar de tiven hyra var Jör sig. Boendekostnad Vid beräkning av boendekostnad skall reglerna som gäller vid bostadskostnad enligt BTP, bostadstilläg till pensionärer, tillåimpas (8 kap. 4 $ SoL). Boendekostnaden beräknas genom att makar, registrerade partners och sammanboende som delar lägenhet i ordinärt eller särskilt boende delar lika på boendekostnaden. Inkomstbegreppet (8 kap.4 $ SoL) 4 Med inkomst avses den inkomst, den enskilde kan beräknas ffi per innevarande ålr. Inkomst beräknas med tillämpning av 102 kap. 29 $ 1, 2,4 och 5 st. i socialfürsäkringsbalken. Som inkomst räknas inkomst av tjåinst, näringsverksamhet och inkomst av kapital. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet skall grundas på uppskattat överskott (baserat påföregående års överskott).beriú<ning av överskottet av kapital skall grundas på den faktiska inkomsten per den 31 decemberjöregående år. Realisationsvinst räknas in i kapitalinkomster året efter att den fürvärvats. Förmögenhet skall inte påverka inkomstens storlek. Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg räknas som inkomst. Skatteavdrag framgår av skattetabell. Awikelse från skattetabell p g a avgift till trossamfund medges inte. Avgiftshandläggarna inhämtar minst en gång per år underlag ftir att fastställa inkomsten via inkomstftirfrågan. Denna skall undertecknas av den person som beviljats hjälp eller av till denne behjälplig person. Om efterfråryade uppgifter inte lämnas till kommunen ft)r avgiftsberäkning debiteras avgift enligt fastställd taxa. Högkostnadsskydd (8 kap.5 $ SoL) Högkostnadsskydd, s k maxtaxa, innebåir att kommunen får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt boende och omvårdnad i särskilt boende samt kommunal hälso- och sjukvård. Avgiften per månad far uppgå till högst en tolftedel av 48 % av prisbasbeloppet. Förbehållsbeloppet (8 kap.6-8 $$ SoL) Avgiftema får inte, tillsammans med avgifter som avses i 26 $ 3 st. hälso- och sjukvårdslagen uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte ftirbehålls medel für sina personliga behov, boendekostnader och normala levnadsomkostnader. Kommunen ska ftirsäkra sig om att omsorgstagarens make/maka, registrerade partner eller sambo inte drabbas av en oskäligt ftirsämrad ekonomisk situation. 29

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2015-11-01 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2017-10-10 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap. 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen

AVGIFTER. Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari Vård- och omsorgsförvaltningen AVGIFTER 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen Avgifter för omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från 1 januari 2017 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2017 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015

Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg 2015 Avgifter för vård och omsorg, 2015 I kommunen erbjuds en rad tjänster och insatser inom vård och omsorg. För insatserna tar kommunen ut en omsorgsavgift. Avgifterna för

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun V00,2100is-i Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om av ifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg.

Avgifter I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter 2016 I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2016 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till hemvård, hemsjukvård- och omvårdnadsinsatser

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg 2016 Avgifter för äldreomsorg För dig som är 65 år och äldre, är bosatt i Stockholms stad och har trygghetslarm, hemtjänst, dagverksamhet, korttidsvård eller bor i servicehus eller vårdoch omsorgsboende.

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA

Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01. LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 12 Avgiftsregler gällande för särskilt och ordinärt boende från och med 2014-04-01 LANDSKRONA STAD Omsorgsförvaltningen 261 80 LANDSKRONA 2 11 Denna broschyr är en översiktlig redovisning av avgiftsreglerna

Läs mer

vård och omsorg Avgifter inom

vård och omsorg Avgifter inom Avgifter inom vård och omsorg SVENSKA Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service och omvårdnad. Gäller från och med 2016-07-01

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01

Arboga kommun. Regler och avgifter för förskola och fritidshem. Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Arboga kommun Regler och avgifter för förskola och fritidshem Regler och avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2013-06-13 Gäller från 2013-07-01 Innehåll 1 Förskola, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende

Omvårdnad Gävle. Avgifter för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Omvårdnad Gävle Avgifter 2017 för hjälp i hemmet & vård- och omsorgsboende Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som beviljats stöd, omsorg och service i hemmet eller på ett vård- och omsorgs

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTN ADER

AVGIFTER OCH KOSTN ADER 1 AVGIFTER OCH KOSTN ADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.12) Senast reviderad av kommunfullmäktige,

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2017 Vård och omsorg

Avgifter 2017 Vård och omsorg Avgifter 2017 Vård och omsorg I denna broschyr finner du information om våra avgifter inom vård och omsorg. Avgifter Båstads kommun 2017 För att alla, oavsett inkomst, ska ha möjlighet till trygghetslarm,

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med

Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd. Gäller från och med Avgifter inom äldreomsorg och funktionsstöd Gäller från och med 2017-10-01 Avgif för hemtjänst Avgifter för äldre- och handikappomsorg regleras i 8: e kapitlet Socialtjänstlagen. Den högsta avgift som

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg.

Avgifter 2015. I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. Avgifter 2015 I denna broschyr kan du ta del av våra avgiftsregler inom vård och omsorg. 2 Avgifter 2015 Från och med 2002-07-01 gäller lagen om maxtaxa inom äldreoch handikappomsorgen. Enligt beslut i

Läs mer

AVGIFTER OCH KOSTNADER

AVGIFTER OCH KOSTNADER AVGIFTER OCH KOSTNADER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Servicehus Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt boende (Korttidsvård)

Läs mer

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg

Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg Avgifter 2014 inom äldre- och handikappomsorg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Information om avgifter 4 Maxtaxa 4 Förbehållsbelopp 6 Hemtjänst 8 Hemtjänstinsatser 8 Avsägning av hemtjänstinsatser

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll.

Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Avgifter inom Vård och Omsorg 2014 Avgifter inom vård och omsorg Avgift betalas alltid av varje person som erhåller en insats, inte per hushåll. Hemtjänstavgift Hemtjänstavgift beräknas på beviljade timmar

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta

Avgifter Äldre och funktionsnedsatta Sidan 1 (8) Avgifter 2017 Äldre och funktionsnedsatta Karlsborgs kommun tar ut avgifter för den hjälp du fått beviljad i form av hemvård, korttidsboende, särskilt boende, dagverksamhet eller andra insatser

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

REGLER FÖR VÅRDAVGIFT M.M. INOM HEMTJÄNST OCH SÄRSKILT BOENDE

REGLER FÖR VÅRDAVGIFT M.M. INOM HEMTJÄNST OCH SÄRSKILT BOENDE Blad 1 REGLER FÖR VÅRDAVGIFT M.M. INOM HEMTJÄNST OCH SÄRSKILT BOENDE Antagna av kommunfullmäktige den 14 maj 2002, 81 med ändring den 12 november 2003, 129 och den 11 februari 2004, 16 tidigare regler

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer