Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå"

Transkript

1 Förklaringar till Årsvärdepappers förteckning och deklarationsuppgifter depå Sparas till inkomstdeklarationen för inkomståret Detta dokument innehåller förklaringar till årsvärdepappersförteckning och deklarations uppgifter depå.

2 I denna bilaga, Förklaringar till årsvärdepappersförteckning och deklarationsuppgifter depå, har vi sammanställt de viktigaste nyheterna och skattereglerna för värde papper och fonder. Vi informerar också om när vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket. Följande text gäller för dig med en konventionellt beskattad depå. Har du Investeringssparkonto kommer du att få information om det i ett separat utskick efter årsskiftet. Inkomstuppgifter försäljning av fonder Fondandelsägare betalar en årlig schablonskatt som grundar sig på värdet av fondinnehav i värdepappersfonder och specialfonder vid ingången av beskattningsåret. På värdet av fondandelarna beräknas en schablonintäkt som utgörs av 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent vilket ger en faktisk skatt på 0,12 procent av fondvärdet. När det gäller utländska fonder lämnar vi kontrolluppgift om schablon intäkt för sådana fonder som marknadsförs i Sverige. Den som har utländska fonder som inte marknadsförs i Sverige får ta upp schablonintäkten själv i sin deklaration. De fonder som ska tas upp till beskattning är sådana som kan anses motsvara svenska fonder. Vi gör dock inget avdrag för preliminärskatt. Fysiska personer och dödsbon som ska skatta för en schablonintäkt från fondinnehav behöver inte deklarera om de inte har andra deklarationspliktiga intäkter. Dessutom gäller att den som äger andelar i värdepappersfonder och specialfonder vars sammanlagda värde understiger kronor, inte behöver betala skatt på innehavet om andra inkomster av kapital eller annan inkomst som ska beskattas med statlig inkomstskatt saknas. De här reglerna medför ingen förändring av nuvarande regler för beskattning av kapitalvinst och eventuell utdelning avseende fondandelar. Vinst och utdelning beskattas fortsatt med 30 procent. Den nya skatten omfattar innehav av alla fonder som är registrerade i Sverige. Även innehav av de flesta fonder registrerade i utlandet omfattas av skatten. De enda fonder som undantas från skatten är utländska fonder som inte anses motsvara svenska värdepappersfonder och specialfonder. Främst handlar det om fonder som investerar direkt i tillgångar som inte är tillåtna för svenska fonder.

3 Årsvärdepappersförteckningen Värdepapper tas upp till marknadsvärdet på årsvärdepappersförteckningen. Utländska värdepapperskurser har omräknats till svenska kronor enligt valutakursen per den 30 december. När det gäller terminer lämnas inget värde, eftersom detta är beroende av avtalad köp- respektive säljkurs i varje enskilt kontrakt. För aktieterminer anges marknadskursen på den underliggande aktien. Vi svarar inte för riktigheten av de kurser som inhämtats från annan. Årsskiftesaffärer Har du sålt värdepapper i slutet av december men ännu inte fått betalt är värdepappren borttagna ur förteckningen. Däremot är de med om du har köpt värdepapper i slutet av december men ännu inte betalat. Deklarationsuppgifter depå Om inte annat anges avser förklaringarna fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Fysiska personer som har skatterättslig hemvist utanför Sverige får söka råd om beskattningen i sitt hemland. Kontrolluppgifter till Skatteverket Rapportering till Skatteverket görs för alla fysiska personer oavsett skatterättslig hemvist och för svenska dödsbon. Vi markerar med bokstaven K eller i text i bilagorna där rapportering har ägt rum. Kontrolluppgift lämnas om avyttring av värdepapper samt om ränta, utdelning och annan avkastning på värdepapper. Kontrolluppgift lämnas inte om innehav av värdepapper. Bosatta i USA Upplysningar om produkter och tjänster som beskrivs här är inte avsedda för dem bosatta i USA och är inte ett erbjudande att tillhandahålla sådana produkter och tjänster i USA. Inkomstuppgifter Försäljning av fonder Vi beräknar och lämnar kontrolluppgift till Skatteverket där så är möjligt om kapitalvinster och kapitalförluster för fysiska personer och svenska dödsbon som har sålt andelar i Sverigebaserade och utlandsbaserade värdepappers- och specialfonder. Vinster och förluster på försäljning av fondandelar förtrycks i deklarationen men du bör ändå kontrollera att alla fondförsäljningar finns med. Om uppgift om anskaffningsutgift (omkostnadsbelopp) saknas, lämnar vi kontrolluppgift på hela försäljningslikviden. I de fallen måste du själv räkna ut vinsten/förlusten. Vinstberäkningen görs på grundval av din verkliga anskaffningsutgift. För marknadsnoterade fonder som stigit mycket i värde kan det löna sig att istället beräkna vinsten enligt den så kallade schablonregeln. Det innebär att 20 procent av försäljningslikviden får användas som anskaffningsutgift istället för den verkliga anskaffningsutgiften. Detta har inte beaktats i bankens uträkning utan du måste själv göra en ändring i deklarationen om schablonregeln ska användas. Observera att de fondförvaltningsavgifter och andra kostnader som redovisas för värdepappers- och specialfonderna inte är avdragsgilla i andelsägarens deklaration, utan dras av i fondens deklaration. Försäljning och inlösen av övriga värde papper Banken lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om försäljningslikviden vid försäljningar (inklusive uppköp), inlösen och vissa skattepliktiga byten av värde papper som skett under Det gäller till exempel aktier, konvertibler och obligationer. Uppgift lämnas om försäljnings- respektive inlösen likviden (inklusive värdet av eventuellt erhållna värdepapper och efter avdrag för försäljningskostnader), antal värdepapper och värdepappersslag. Observera att dessa kontrolluppgifter upptar hela försäljningslikviden och inte den skattepliktiga vinsten. Du måste själv dra av anskaffningsutgiften för att få fram kapital vinst/kapitalförlust i deklarationen. Kontrollera mot kontrolluppgiftsspecifikationen, som är en bilaga till deklarationen, att alla försäljningar och inlösenfall som du haft under året kommit med. Vinsterna beräknar och redovisar du på samlingsblankett K4. 3

4 Avyttringar av optioner och terminer Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om avyttring av marknadsnoterade och onoterade optioner och terminer. Optioner Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av optioner. Det anses också som avyttring när: innehavaren av en option får betalt för att utfärdarens förpliktelse ska upphöra (kvittning) innehavaren får betalt utan att den under liggande tillgången överlåts (kontantavräkning/stängning) tiden för utnyttjande av en option löper ut utan att optionen utnyttjas (förfall). Kontrolluppgift lämnas det år transaktionen genomförts. Beträffande utfärdaren lämnas kontrolluppgift det år optionen utfärdas trots att premien i vissa fall inte ska redovisas förrän utfärdaren befrias från sina förpliktelser. Om det är en kort option, löptid på högst ett år, beskattas premien först vid löptidens slut. Har optionen en löptid på mer än ett år ska premien tas upp till beskattning det beskattningsår som du utfärdar optionen. Skulle förpliktelsen upphöra under samma år som optionen utfärdades görs en gemensam vinstberäkning. Terminer Med avyttring avses försäljning, byte och liknande överlåtelser av terminer. Det anses också som avyttring när: ena parten i ett terminsavtal får betalt för att motpartens förpliktelser ska upphöra (kvittning) ena parten i ett terminsavtal får betalt utan att de underliggande tillgångarna överlåts vid sluttidpunkten (kontantavräkning/stängning). En terminsaffär beskattas först när slutresultatet är känt, det vill säga när leverans enligt kontraktet ska ske. Det finns två typer av terminer forwards och futures. Forwards regleras först på slutdagen medan det för futures görs en daglig avräkning. Det innebär att en future kan säljas under löptiden (kvittas) vilket inte är möjligt med en forward. Kontrolluppgift för forwards som avslutas genom stängning lämnas det år stängningen sker. När ett forwardskontrakt nettas lämnas kontrolluppgift det år då terminsavtalet löper ut. Kontrolluppgift för ett futureskontrakt som avslutas genom kvittning eller stängning lämnas det år kvittningen eller stängningen genomförs. För ytterligare information om beskattning av optioner och terminer, uppgifter om i vilka olika fall kontrolluppgift för optioner/terminer lämnas på brutto- eller nettoersättning samt regler om beskattning av optioner/terminer som inte är lämpade för allmän omsättning hänvisas till Aktieobligationer Försäljning eller inlösen av aktieobligationer redovisas som kapitalvinst eller kapitalförlust. Om underliggande tillgång är aktierelaterad, till exempel aktier eller aktieindex tillämpas samma regler som för aktier. Är underliggande tillgång något annat än aktier, till exempel räntor, valutor eller råvaror, ska istället reglerna för fordringsrätter tillämpas. Beskattning av avkastning från en aktieobligation är olika beroende på om obligationen har garanterad och/eller rörlig avkastning. Garanterad avkastning ska beskattas som ränta (preliminärskatt dras), medan den rörliga avkastningen i vissa fall utgör annan inkomst av tillgång och i övriga fall kapitalvinst/kapitalförlust. Aktieobligationer där avkastningen betalas ut vid löptidens slut och där ingen del av avkastningen är garanterad Kapitalvinsten/kapitalförlusten beräknas som skillnaden mellan det som innehavaren betalat för obligationen och det som erhålles vid inlösen eller avyttring, inklusive avkastningen på obligationen. Aktieobligationer med garanterad avkastning eller med garanterad och rörlig avkastning som betalas vid löptidens slut Den garanterade avkastningen ska tas upp som ränta. Om obligationen avyttras under löptiden ska den del av avkastningen som är garanterad tas upp som ränta (så kallad räntekompensation). Den rörliga avkastningen tas upp tillsammans med ersättningen för obligationen som kapitalvinst/kapitalförlust, vid försäljning eller inlösen. 4

5 Aktieobligationer där avkastningen betalas löpande För vissa aktieobligationer betalas avkastningen ut löpande. Den löpande avkastningen kan vara garanterad och/eller rörlig. Den garanterade avkastningen tas upp som ränta. Övrig avkastning som utbetalas årligen tas upp som annan inkomst av tillgång. Erhållen inlösenlikvid tas upp som kapitalvinst/kapitalförlust. Om en aktieobligation avyttras under löptiden ska den garanterade delen tas upp som ränta, övrig avkastning tas upp tillsammans med själva ersättningen för obligationen och redovisas som kapitalvinst/kapitalförlust. För den del av avkastningen som behandlas som ränta, förtrycks detta belopp som ränteinkomst i inkomstdeklarationen. Aktiebyten Byten av aktier är i vissa fall skattepliktiga. Om bytet är skattepliktigt lämnas om möjligt kontrolluppgift om avyttringen. Som likvid upptas därvid marknadsvärdet av de tillbytta aktierna vid tidpunkten för bytet. Så kallade andelsbyten är däremot inte skattepliktiga. Kontrolluppgift lämnas därför inte om det är ett andelsbyte. Vid andelsbyten får beskattningen skjutas fram för fysiska personer och dödsbon om vissa förutsättningar är uppfyllda. Det innebär att du inte ska räkna ut eller deklarera någon vinst eller förlust vid bytet, utan de tillbytta aktierna övertar de bortbytta aktiernas anskaffningsutgift. Eventuell kontantdel vid bytet ska dock alltid tas upp som kapitalvinst i deklarationen. Observera att vid aktiebyten mot nyemitterade aktier lämnas ingen kontrolluppgift även om bytet är skattepliktigt. Utdelning Utdelning på aktier och fondandelar beskattas med 30 procent. Vi har innehållit preliminärskatt med 30 procent på kontanta utdelningar till personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas till Skatteverket om utdelningsbelopp och innehållen preliminärskatt. För personer bosatta utanför Sverige innehålls kupongskatt på utdelningen med 30 procent eller med den lägre skattesats som gäller enligt ett dubbel beskattningsavtal och uppgift lämnas till Skatteverket. Även utdelning i annan egendom än pengar är normalt skattepliktig och kontrolluppgift lämnas om uppgift finns om värdet, men för dessa utdelningar görs inget preliminärskatte avdrag. Öresund har under 2013 delat ut aktier i SkiStar. För varje tiotal aktier i Öresund anses utdelning ha erhållits med 78 kronor. Däremot innehålls det kupongskatt på utdelning av sådan egendom för den som är bosatt utanför Sverige. När bolag lämnar utdelning i form av aktier i ett dotterbolag är detta i vissa fall skattefritt (Lex Asea). Istället fördelas moderbolagets anskaffnings utgift mellan moderbolagets och dotterbolagets aktier. För nedan upptagna bolag har Skatteverket 2013 fastställt följande fördelning: Aktiefördelning Aktie Fördelning Accelerator Nordic Spago Imaging 86 % / 14 % Värdet av ett bolags utdelning av inköpsrätter behandlas som skattepliktig utdelning. Om inköpsrätterna säljs tas försäljningslikviden upp som skattepliktig utdelning. Om inköpsrätterna utnyttjas uppgår den skattepliktiga utdelningen till ett värde som publiceras på Skatteverkets hemsida. Detta värde ingår som en del av anskaffningsutgiften för de värdepapper som köps. Om rätterna förfaller utan att ha utnyttjats ska inte något värde tas upp som utdelning. Vid utdelning av inköpsrätter lämnas därför inte någon kontrolluppgift annat än om inköpsrätterna säljs. I de fallen lämnas en kontrolluppgift om försäljning och det beloppet tas alltså upp som skattepliktig utdelning. På värdet av inköpsrätter som tillfaller den som är bosatt utanför Sverige utgår kupongskatt om rätterna utnyttjas eller avyttras. Vid utlåning för blankning (VP-lån) är den ersättning som utlånaren får skattepliktig. Kontrolluppgift lämnas av oss men preliminärskatt innehålls inte. (För låntagaren hör den erlagda ersättningen till kapitalvinstberäkningen för de sålda aktierna.) Inlösen av värdepapper Tilldelning av så kallade inlösenrätter (rätter till inlösen av aktier) räknas inte som skattepliktig utdelning. Däremot utlöser försäljning av inlösenrätter kapitalvinstbeskattning. Anskaffningsutgiften är noll om inlösenrätterna har erhållits på grund av aktieinnehav. Inlösen av aktier beskattas som en försäljning av aktierna. Kontrolluppgift lämnas om inlösenlikviden. 5

6 Om denna består av kontanter och värdepapper eller bara värdepapper upptar kontrolluppgiften det totala värdet av kontanter och värdepapper för de inlösta aktierna. Under 2013 fick Creades aktieägare erbjudande om att lösa in sina aktier och som ersättning erhölls aktier i Sedarec. Varje aktie i Creades som har lösts in mot likvid av aktie i Sedarec bör anses avyttrad för 139,30 kronor. I vissa fall har bolag genomfört en aktiesplit med inlösen, varvid man erhållit vanliga aktier och inlösen aktier. Skatteverket fastställer fördelningen av anskaffningsvärdet mellan aktier och inlösenaktier. För nedan upptagna bolag har Skatteverket 2013 fastställt följande fördelning (kvarstår på gamla aktien/förs till nya aktien): Aktie Fördelning Björn Borg 92 % / 8 % Betsson 94,7 % / 5,3 % Cherry 67 % / 33 % Enea 93,1 % / 6,9 % Net Entertainment A och B 97,7 % / 2,3 % Sectra 92 % / 8 % Tele2 A 78 % / 22 % Tele2 B 74 % / 26 % För den som inte har skatterättslig hemvist i Sverige betraktas inlösen som utdelning och kupongskatt ska innehållas på hela inlösenlikviden. Tilldelning av inlösenrätter utlöser inte kupongskatt och inte heller försäljning av inlösenrätter. Om inlösenaktien sålts före inlösen utlöser inte heller det kupongskatt. Preliminärskatt Följande gäller om skatteavdrag för räntor och utdelningar som betalats till fysiska personer och dödsbon som är skattskyldiga i Sverige. Vi innehåller 30 procent preliminärskatt på räntor och utdelningar. Preliminärskatt innehålls inte på försäljningslikvider. Vid utdelning på utländska aktier som betalas till person bosatt i Sverige innehålls preliminärskatt med ett belopp som tillsammans med eventuell i utlandet innehållen skatt uppgår till 30 procent. Utdelning på utländska aktier, ränta på utländska fordringar etcetera. anges med bruttobelopp i utdelningskolumnen. Till Skatteverket lämnas kontrolluppgift även om eventuell avräkningsbar utländsk källskatt har innehållits i utlandet. I deklarationen, under Särskilda upplysningar, bör anges: Jag yrkar avräkning för utländsk källskatt med kronor eller, om det inte kan medges, avdrag som omkostnad i inkomstslaget kapital. Upplupen ränta Upplupen ränta (räntekompensation) som vid köp av obligationer (och andra fordringar i svenska kronor och utländsk valuta) har erlagts under 2013 är avdragsgill om den kupongränta kompensationen avser, har betalats ut efter köpet under 2013 eller om obligationen sålts under Räntekompensation som har erhållits vid försäljning av obligationer behandlas som ränteinkomst. Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket om erhållen räntekompensation vid försäljning men drar inte någon preliminärskatt. Likaså lämnar vi kontrolluppgift på erlagd räntekompensation vid köp, men bara i de fall där kupongräntan förfaller till betalning efter köpet under Erlagd räntekompensation, som inte ingår i kontrolluppgift, måste du själv komma ihåg att yrka avdrag för i rätt års deklaration. Premieobligationer Dragningsvinster på premieobligationer ska inte tas upp i deklarationen. Kapitalvinst vid försäljning eller inlösen av premieobligationer ska däremot deklareras. Kapitalförluster vid försäljning/ inlösen av premieobligationer är avdragsgilla till 70 procent, medan kapitalvinster ska tas upp i sin helhet. Vi lämnar kontrolluppgift till Skatteverket vid försäljning av premieobligationer under löptiden och vid inlösen. 6

7 Juridiska personer Särskilda skatteregler gäller för juridiska personers värdepappersinnehav. Kontrolluppgift lämnas inte för utdelningar och andra inkomster som betalas ut till juridiska personer (förutom dödsbon). Personlig rådgivning Oavsett vilket av våra erbjudanden du väljer får du alltid personlig service för alla dina bankärenden. Målet för oss är att hitta de bästa finansiella lösningarna för dig i varje unik situation för din vardag, din framtid och din familj. Samtliga rådgivare hos oss är licensierade eller certifierade vilket innebär att de uppfyller Finansinspektionens kompetenskrav för finansiell rådgivning. Professionell rådgivning Som kund hos oss kan du själv välja hur aktiv du vill vara. Du kan antingen själv fatta de löpande besluten kring dina placeringar eller välja att lämna över ansvaret till oss. Inom ramen för det erbjudande du väljer kan vi utifrån dina behov erbjuda flera attraktiva rådgivningsformer. Tre unika erbjudanden Det första som händer i din kontakt med oss är att vi går igenom din ekonomi och tillsammans diskuterar oss fram till vilket av våra erbjudanden som passar dina behov bäst: Privatrådgivning Som kund hos oss kan du få träffa en av våra privatrådgivare. Någon som hjälper dig med att se över just din ekonomi. En finansiell samtalspartner som ger dig konkreta förslag på lösningar och aktiviteter och som försäkrar sig om att du är nöjd. Du bestämmer hur ofta och på vilket sätt du vill ha kontakt med någon av våra rådgivare. Du kan även få hjälp via Telefonbanken på där vi har personlig service dygnet runt, alla dagar. Kapitalrådgivning Kapitalrådgivning vänder sig till dig som har behov av kvalificerad privatekonomisk rådgivning med fokus på placeringar. Du får en egen rådgivare som, vid behov, går igenom din ekonomi en gång om året samt upprättar en ekonomisk handlingsplan inom områdena placeringar, juridik, skatter, försäkringar samt mer vardagsnära banktjänster. Private Banking Private Banking inom SEB är till för dig för varje skede i livet. Det är en exklusiv tjänst som ger finansiell helhetssyn både för privatpersoner och företagare som har en förmögenhet att förvalta. Boka tid för rådgivning och få bättre koll på din ekonomi Vi vet att det alltid finns något i privatekonomin som går att förbättra. Lägre kostnader, smartare lån, rätt tjänster. Hos oss har du alltid tillgång till personlig rådgivning. Någon som hjälper dig med att se över just din ekonomi, som ger dig konkreta förslag och som försäkrar sig om att du är nöjd. Välkommen in till något av våra bankkontor eller boka tid hos en rådgivare på telefon Vi har personlig service dygnet runt, alla dagar. 7

8 Välkommen till banken som alltid har öppet Internetbanken når du dygnet runt var du än befinner dig. Telefonbanken ( ) är öppen dygnet runt, alla dagar. Här får du personlig hjälp med nästan alla bankärenden på över 20 olika språk. Våra bankkontor finns på över 160 ställen i landet. Boka gärna ett personligt möte med oss. Våra mobila tjänster (seb.se/mobil) når du dygnet runt, var du än är. Allt för att du ska kunna bestämma själv när och var du vill sköta dina bank ärenden. Ladda ner någon av våra appar för iphone, Android-mobil eller ipad. SEB på facebook och twitter (facebook.com/sebsverige och twitter.com/sebsverige) ger dig möjlighet att ställa frågor och se vad andra frågar. Vi har bemannad kundservice alla vardagar klockan This document has been sent to you by a member of the SEB Group, the ultimate parent company of which is Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), organised under the laws of the Kingdom of Sweden. The services referred to in this document are intended to be provided to persons or entities resident or located outside the jurisdiction of the SEB Group member originating this document only if, and to the extent permissible, under applicable law. Such services are not made generally available to residents of the US. SERB0203 Blomquist & Co

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen Juridik & Skatter Januari 2012 PRIVATE BANKING Hjälp inför deklarationen Inför ditt kommande deklarationsarbete har våra skattejurister sammanställt denna informationsfolder,

Läs mer

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING

Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Värdepappersinformation inför deklarationen PRIVATE BANKING Juridik & Skatter Januari 2011 Hjälp inför deklarationen Som hjälp inför årets deklarationsarbete skickar vi ett underlag över de värdepapperstransaktioner

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 677 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer 641 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10-13, 15, 19-20, 30 och 31-32 IL, 48 kap 15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724,

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d., Avsnitt 32 705 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23 24 IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570 571, 573 574 och 584 585 Vad beskattas? När

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO Vad är ett Investeringssparkonto? Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som är tillgänglig för privatpersoner och dödsbon från och med den

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO

FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 1 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d.

32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 629 32 Kapitalvinst svenska fordringsrätter o.d. 48 kap. 3 och 23-24 IL prop. 1989/90:110 s. 458 465, 725 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 570-571, 573-574 och 584-585 Vad beskattas? När sker beskattning?

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ)

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 14 augusti 2012 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt

Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt Investeringssparkonto med förenklad värdepappersskatt investeringssparkonto förenklad värdepappersskatt från årsskiftet Investeringssparkonto, ISK, är en ny kontoform för investerare som är tillgänglig

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d., Avsnitt 33 711 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 6, 17, 24 IL 54 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0005337821 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 10 februari 2014 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622

Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna i East Capital Financials Investors AB (publ) SE0001599622 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 5 juli 2013 avseende styrelsens förslag om aktiesplit och

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s.

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 629 33 Kapitalvinst utländsk o.d. 41 kap. 1 2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 532, 574,

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer 673 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10 13, 15, 19 20, 30 och 31 32 IL, 48 kap. 2 3 och15 IL, prop. 1989/90:110 s. 439 449, 709 710, 712 713, 724, 725 726, SkU30

Läs mer

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen

Bakgrund och motiv. Linköping i oktober Sectra AB. Styrelsen INLÖSEN 2011 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför extra bolagsstämma den 22 november 2011 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13

Hur fungerar det? FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO 2015-10-13 FÖRHANDSINFORMATION OM INVESTERINGSSPARKONTO ska tillhandahållas Kunden innan avtal om Investeringssparkonto undertecknas. Vad är ett Investeringssparkonto?

Läs mer

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE

Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE Information till aktieägarna i East Capital Baltic Property Investors AB (publ) SE0001467572 Information till aktieägarna inför extra bolagsstämma den 27 september 2016 avseende styrelsens förslag om aktiesplit

Läs mer

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman

aktieägaren. Sammanlagt innebär förslaget att kronor kommer att återbetalas till aktieägarna. Under förutsättning att årsstämman INLÖSEN 2012 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 28 juni 2012 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta underlag är

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

38 Optioner och terminer

38 Optioner och terminer Optioner och terminer, Avsnitt 38 759 38 Optioner och terminer 41 kap. 1 och 2 IL, 42 kap. 1 IL, 44 kap. 4 och 10 13, 15, 19 20, 30 och 31 32 IL, 48 kap. 2 3 och15 IL, prop. 1999/2000:2, del 1, s. 508

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006

information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 information om inlösen av aktier i sweco ab (publ) 2006 INNEHÅLL TIDPLAN... 1 BAKGRUND OCH MOTIV... 2 SÅ HÄR GÅR INLÖSENFÖRFARANDET TILL... 3 DETALJERAD BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET... 4 SKATTEFRÅGOR

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d.

33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. Kapitalvinst utländsk valuta o.d 635 33 Kapitalvinst utländsk valuta o.d. 41 kap. 1-2 IL 42 kap. 1 IL 44 kap. 16 IL 48 kap. 4, 17, 23 IL 54 kap. IL prop. 1990/91:54 s. 202 204, 308, 311 312, 315 317, SkU10

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING avseende ERBJUDANDE FRÅN NORDIC LEISURE AB (PUBL) TILL AKTIEÄGARNA I BETTING PROMOTION SWEDEN AB (PUBL) Tillägg till Erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital

Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113. Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital * Skatteverket 1 PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-04 1 31 93333-13/113 Förenklade kvittningsregler i inkomstslaget kapital www.skatteverket.se Postadress Skatteupplysningen, telefon E-postadress

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ)

Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Information om automatisk aktieinlösen i Investment AB Kinnevik (publ) Detta dokument utgör inte ett erbjudande att köpa eller sälja aktier. Detta dokument är endast avsett som information till aktieägarna

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Obligationsfond och Swedbank Robur Räntefond Sverige Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Information om inlösenförfarande

Information om inlösenförfarande Information om inlösenförfarande Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 2 BESKRIVNING AV 3 INLÖSENFÖRFARANDET VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5 FINANSIELLA EFFEKTER 6 FÖR CHERRY SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7 FRÅGOR OCH SVAR 9

Läs mer

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet.

Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. INFORMATION OM AKTIESPLIT OCH INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (PUBL) 2007 Man kan konstatera att mycket återstår att göra för oss som arbetar för att vår planet på alla plan ska bli en bättre planet. innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE

ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE INFORMATION OM 2014 ÅRSREDOVISNING INLÖSENFÖRFARANDE MR GREEN & CO AB (publ) 2015 INNEHÅLL Villkor i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Styrelsens förslag i korthet 5 Viktiga datum 5 Så här går det till

Läs mer

Novestra: Inlösen 2013

Novestra: Inlösen 2013 Novestra: Inlösen 2013 Information till aktieägarna i AB Novestra (publ) med anledning av styrelsens förslag om utbetalning av 1 krona per aktie genom ett obligatoriskt inlösenförfarande INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris

37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 675 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1998/99:113 s. 20f. och 25 prop. 1998/99:15 s. 174f. och 298f. Sammanfattning Om en fysisk person eller ett handelsbolag överlåter

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

2011 INLÖSEN AV AKTIER

2011 INLÖSEN AV AKTIER 2011 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 14 APRIL 2011 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kaptalvinst andra tillgångar 629 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2013 ref. 20. Lagrum: 44 kap. 9, 13, 14 och 29 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2013 ref. 20 I samband med blankning av aktier ska en s.k. utdelningsersättning som låntagare av aktier utger till långivaren behandlas som utgift för avyttringen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Läs mer

37 Överlåtelse av privata tillgångar

37 Överlåtelse av privata tillgångar Överlåtelse av privata tillgångar till underpris, Avsnitt 37 753 37 Överlåtelse av privata tillgångar till underpris 53 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 1 s. 237 239 och del 2, s. 608 612 Sammanfattning

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd

Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd Information till depåbevisinnehavare i Vostok Nafta Investment Ltd inför EBS den 29 augusti 2012 om styrelsens förslag om split och obligatoriskt inlösenförfarande Detta dokument har tagits fram med enda

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 oktober 2016 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: BB Skeppsbron Skatt Skeppsbron 20 111 30 Stockholm

Läs mer

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013

Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Stockholm februari 2013 1(4) Swedbank Robur Ethica Försiktig och Swedbank Robur Ethica Ränta slås samman den 18 april 2013 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Bilaga till avsnitt 6.13 Bilaga 8 Investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Innehållsförteckning Bilaga

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2008:1063 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto

Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto Juni 2012 1 Sammanfattning I denna promemoria lämnas förslag om ändring

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2014 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2011:1289 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inlösen av aktier i OEM International

Inlösen av aktier i OEM International Inlösen av aktier i OEM International INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I OEM INTERNATIONAL AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 29 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN

Läs mer

54 Beslut om särskild inkomstskatt

54 Beslut om särskild inkomstskatt Beslut om särskild inkomstskatt, Avsnitt 54 1 54 Beslut om särskild inkomstskatt SINK A-SINK SFL 54.1 Inledning I 54 kap. SFL finns bestämmelser om beslut om särskild inkomstskatt. Kapitlet innehåller

Läs mer

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll

Villkor i sammandrag för aktieinlösen 2015. Innehåll INLÖSENPROGRAM 2015 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken Net Entertainment NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

Investeringssparkonto (ISK)

Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto (ISK) Investeringssparkonto hos Strukturinvest Fondkommission Samla ditt sparande i strukturerade placeringar och fonder. Med ett investeringssparkonto (ISK) kan du enkelt omplacera

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB (PUBL)2013 BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER

Läs mer

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014

NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 NET ENTERTAINMENT INLÖSENPROGRAM 2014 DEFINITIONER Med eller Bolaget avses Net Entertainment NE AB (publ) eller den koncern i vilken NE AB (publ) är moderbolag. Med Koncernen avses den koncern i vilken

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

2015 INLÖSEN AV AKTIER

2015 INLÖSEN AV AKTIER 2015 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 11 MAJ 2015 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

2014 INLÖSEN AV AKTIER

2014 INLÖSEN AV AKTIER 2014 INLÖSEN AV AKTIER INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I BJÖRN BORG AB (PUBL) INFÖR ÅRSSTÄMMA DEN 10 APRIL 2014 AVSEENDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL KAPITALÖVERFÖRING GENOM AUTOMATISK INLÖSEN AV AKTIER INNEHÅLL

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar, Avsnitt 36 745 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Kompletterande förslag till ändrade skatteregler för investeringsfonder och deras delägare 1 Innehållsförteckning 1 Lagtext...5 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB

Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB Trend 100 Trend 50 Granit Fonder AB 17 oktober 2013 Innehållsförteckning 1. Fondbolaget Fonder Uppdragsavtal Registerhållning Limitering av försäljning- och inlösenorder Fondens upphörande eller överlåtelse

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017.

Definitioner. Inlösenaktierna löses automatiskt in mot en inlösenlikvid om 2,00 SEK per inlösenaktie som beräknas utbetalas den 12 juni 2017. INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2017 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Beskattning av vissa delägare i riskkapitalfonder Mars 2012 Sammanfattning Beskattningen av vissa delägare och investerare i riskkapitalfonder har under

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I BETSSON AB Betsson AB:s verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer