1 Inledning Bakgrund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Inledning Bakgrund"

Transkript

1 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN Inledning Detta PM är en del av leveransen i uppdraget gällande omdefinition av kompletteringstrafiken i Sörmlands län. Övriga delar av leveransen är kartmaterial tillhörande uppdraget samt ett uppdaterat informationsmaterial för den nya kompletteringstrafiken. 1.1 Bakgrund Dagens kompletteringstrafik följer definitionen att boende med längre än två kilometer till närmaste busshållplats har möjlighet att beställa kompletteringstrafik fram till närmaste hållplats, se Figur 1. Nuvarande kompletteringsområden har därmed tagits fram genom att följa en radie om två kilometer längs linjesträckningarna i länet och därefter redigera dessa erfarenhetsbaserat. Ingen hänsyn har tagits till hur turutbudet ser ut på hållplatserna. Figur 1. Nuvarande informationsmaterial om kompletteringstrafiken. När förändringar skett i linjetrafiken har kompletteringsområdena inte setts över. Till följd ser områdena olika ut i olika kommuner, områden saknas i vissa delar av länet som inte försörjs av kollektivtrafik och där nya linjer tillkommit finns fortfarande kompletteringsområden kvar. En uppdatering behövs därmed av kompletteringsområdena i Sörmland. Utöver detta rekommenderas att kompletteringstrafiken börjar nyttjas i större utsträckning som ett komplement till linjetrafiken i områden där resandeunderlaget är litet eller oregelbundet. 1 Detta kan uppnås genom att ställa högre krav på vad som anses vara ett kollektivtrafikförsörjt område, genom att en minsta turtäthet bör krävas för hållplatserna i området. 1 Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, Sweco, juni 2015 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN 1 (7)

2 En omdefinition med högre vetenskaplig förankring önskas, där områdenas utformning dessutom är lika i samtliga kommuner. Istället för att använda fågelavstånd som mått från hållplatser önskas istället avstånd längs befintlig infrastruktur, i form av allmänna och enskilda vägar. Definitioner för den nya kompletteringstrafiken I samråd med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet har följande definitioner antagits. 2 En busshållplats anses vara försörjd om den trafikeras av mer än tre dubbelturer en snittvardag det vill säga sju eller fler enkelturer. En snittvardag antas vara en helgfri skoldag, vintertid. Det innebär att turer som körs helger, sommartid och lovdagar samt natturer ej inkluderas. Anropsstyrda turer i linjetrafiken inkluderas i definitionen. Kompletteringstrafiken ska trafikeras under den övriga kollektivtrafikens lågtrafik, helgfri vardag Kompletteringsresor bör ske till närmaste hållplats om önskad avresetid överensstämmer med linjetrafiken och bör annars ske till närmaste ort med en viss lägsta servicenivå. Varje kompletteringområde tilldelas därmed varsin ort, företrädesvis inom kommunen. Föreslagna orter i länet finns i Bilaga 1. Kompletteringsresorna samordnas med de särskilda resorna i länet, det vill säga färdtjänst, sjukresor och viss skolskjuts. Därmed bör de följa samma villkor som de särskilda resorna gällande omvägstid och avvikelse från önskad avresetid. Underlag Underlag för detta uppdrag är tidtabeller och turutbud som börjar gälla 1 november 2015, vilka använts för att bestämma vilka hållplatser som anses försörjda med minst 7 enkelturer en snittvardag. Befolkningsdata i rutnätsformat från 2014 har även tillhandahållits för nulägesbeskrivning för nuvarande kompletteringsområden samt utvärdering av de nya kompletteringsområdena. Särskilda resebeställningar från 2014 har även tillhandahållits för utvärdering av de nya kompletteringsområdenas koppling till den särskilda trafiken. Vidare har kartmaterial hämtats från Lantmäteriets öppna geodatabank. 2 Startmöte och avstämningsmöte med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 (7) KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN

3 2 Nulägesbeskrivning En översikt av nuvarande kompletteringsområden presenteras kommunvis i Bilaga 2. Gemensamt för kommunerna i Sörmland är att nuvarande kompletteringsområden har en del brister. Detta kommer leda till att både nya kompletteringsområden uppstår och att nuvarande kompletteringsområden försvinner. De brister som noterats är: Områden med stråk av hållplatser som med ny definition inte längre anses försörjda nya kompletteringsområden bör uppkomma där. Områden utan hållplatser, vilket kan bero på indragna linjer eller ändrade linjesträckningar nya kompletteringsområden bör uppkomma där. Kompletteringsområden med försörjda hållplatser enligt ny definition, vilket kan bero på att ny linje tillkommit eller linjesträckningar förändrats nuvarande kompletteringsområden bör avvecklas där. Kompletteringsområden som överlappar varandra kompletteringsområden bör slås ihop och därmed reduceras i antal. Antalet invånare som är folkbokförda i nuvarande kompletteringsområden samt det totala antalet invånare i respektive kommun visas i Tabell 1 3. Antal invånare Kommun Nuvarande kompl. Totalt Andel Eskilstuna % Flen % Gnesta % Katrineholm % Nyköping % Oxelösund % Strängnäs % Trosa % Vingåker % Sörmland % Tabell 1. Antal invånare i nuvarande kompletteringsområden. Totalt inkluderas ca invånare av länets ca invånare i nuvarande områden, vilket motsvarar 5 % av befolkningen. Det finns i nuläget 85 kompletteringsområden i länet. 3 Baserat på befolkningsdata 2014 i rutnätsskikt, tillhandahållet av Sörmlands kollektivtrafikmyndighet KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN 3 (7)

4 3 Tillvägagångssätt Nedan beskrivs kortfattat det tillvägagångssätt som använts vid framtagning av de nya kompletteringsområdena. 3.1 Definitionsalternativ för hållplatstäckning Den nya definitionen av hållplatstäckning består av två parametrar, en parameter X som beskriver avståndet längs infrastrukturen med utgångspunkt i en försörjd hållplats och en parameter Y som representerar en buffertzon, vilken beskriver fågelavståndet mellan en bostad och närmast utmarkerade allmänna eller enskilda väg. Det innebär att infrastruktur inom X kilometer avstånd anses vara försörjd och att en buffertzon om Y meter skapas runt denna försörjda infrastruktur. Buffertzonen gör det därmed möjligt att boende en bit ifrån närmaste allmänna eller enskilda väg inkluderas i hållplatsförsörjningen. Ett exempel på en hållplatstäckning för hållplatsen Korsbäcken som ligger öster om Stavsjö i länets sydvästra hörn visas i Figur 2. De blåa linjerna representerar försörjd infrastruktur inom X kilometer från hållplatsen medan de orange linjerna kring försörjd infrastruktur representerar buffertzonen om Y meter. Boende utanför denna buffertzon har rätt till kompletteringstrafik. Figur 2. Hållplatstäckning runt hållplatsen Korsbäcken, öster om Stavsjö. Efter avstämning väljs parameter Y till 200 meter buffertzon kring försörjd infrastruktur för att inkludera boende inom lämpligt avstånd från vägen. Två alternativ för parameter X väljs om 2 respektive 3 kilometer från närmaste hållplats Utvärdering De två alternativen för definition av kompletteringsområden har utvärderats med GIS-analys med hänsyn befolkningsmängd, tydlighet i utformning och kopplingen till det särskilda resandet i länet. Utvärderingen har skett kommunvis och jämförelser med nuvarande kompletteringsområden har utförts. 4 Avstämningsmöte med Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 4 (7) KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN

5 4 Resultat och diskussion I detta kapitel presenteras en översikt av resultaten gällande antal invånare som är folkbokförda i de nya kompletteringsområdena. Samtliga kartbilder för områden med definition 2 km hållplatstäckning finns i Bilaga 3 och med definition 3 km hållplatstäckning i Bilaga 4. Områdenas koppling till den särskilda trafiken, i form av antal särskilda resor som sker en snittvecka samt de två populäraste resmålen i respektive område, presenteras i Bilaga 5. I Tabell 2 sammanfattas antal områden, antal och andel invånare som inkluderas i kompletteringsområdena samt yta och andel yta för kompletteringsområdena i respektive kommun, med en hållplatstäckning om 2 kilometer. Antal områden Antal invånare Yta (km 2 ) Kompl.omr. Totalt Andel Kompl.omr. Totalt Andel Eskilstuna ,3% % Flen ,5% % Gnesta ,7% % Katrineholm ,6% % Nyköping ,5% % Oxelösund ,5% % Strängnäs ,7% % Trosa ,1% % Vingåker ,6% % Sörmland % % Tabell 2. Resultat för områden med 2 km hållplatstäckning. Med en definition om 2 km hållplatstäckning är antalet invånare som har möjlighet att beställa kompletteringstrafik ca stycken, vilket motsvarar en andel om 9 % av länets invånare. Kompletteringsområdena är totalt 92 stycken och täcker 49 % av länets yta. I Tabell 3 sammanfattas antal områden, antal och andel invånare som inkluderas i kompletteringsområdena samt yta och andel yta för kompletteringsområdena i respektive kommun, med en hållplatstäckning om 3 kilometer. Antal områden Antal invånare Yta (km 2 ) Kompl.omr. Totalt Andel Kompl.omr. Totalt Andel Eskilstuna ,3% % Flen ,0% % Gnesta ,6% % Katrineholm ,4% % Nyköping ,9% % Oxelösund ,2% % Strängnäs ,1% % Trosa ,1% % Vingåker ,6% % Sörmland % % Tabell 3. Resultat för områden med 3 km hållplatstäckning. KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN 5 (7)

6 Med en definition om 3 km hållplatstäckning är antalet invånare som har möjlighet att beställa kompletteringstrafik ca stycken, vilket motsvarar en andel om 6 % av länets invånare. Kompletteringsområdena är totalt 77 stycken och täcker 38 % av länets yta. En jämförelse av andelen invånare som har möjlighet att resa med kompletteringstrafiken visas i Tabell 4. Andel invånare visas för nuvarande kompletteringsområden och nya områden med 2 km hållplatstäckning respektive 3 km hållplatstäckning. Andel invånare Kommun Nuvarande kompl. 2 km kompl. 3 km kompl. Eskilstuna 3% 6% 4% Flen 7% 12% 9% Gnesta 8% 11% 7% Katrineholm 3% 12% 7% Nyköping 3% 8% 6% Oxelösund 0% 1,5% 0,2% Strängnäs 8% 14% 9% Trosa 8% 15% 9% Vingåker 18% 14% 10% Sörmland 5% 9% 6% Tabell 4. Jämförelse av andelen inkluderade medborgare. Med nya områden med 2 km hållplatstäckning ökar andelen invånare som inkluderas i kompletteringsområdena i samtliga kommuner. Med 3 km hållplatstäckning ökar andelen inkluderade invånare något i de flesta kommunerna, men minskar i Gnesta och Vingåker. En total ökning sker dock i länet. 6 (7) KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN

7 5 Rekommendation Enligt tidigare rekommendation 5 bör den nya definitionen av hållplatstäckning inkludera fler medborgare i kompletteringsområdena. Detta uppfylls av båda studerade hållplatstäckningar om 2 respektive 3 km. 5.1 Vidare arbete En diskussion bör nu föras med kommunerna om vilken hållplatstäckning som ska väljas och om den bör vara samma i alla kommuner eller kan variera. Detsamma gäller även vilka tider kompletteringstrafiken ska utföras och hur man ska hantera fritidsboenden. En avvägning bör göras om invånare ska vara folkbokförda på en adress i ett kompletteringsområden eller om fritidsboenden även ska inkluderas. Dessa val kan även erbjudas i olika paketlösningar för kommunerna att välja bland, där varje paketlösning har olika servicenivå. 5 Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, Sweco, juni 2015 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN 7 (7)

8 BILAGA 1 ORTER MED SERVICENIVÅ I denna bilaga i Tabell 1.1 presenteras de orter i Sörmlands län som anses ha en viss lägsta servicenivå, sorterade på kommunnivå. Dessa orter ska kunna angöras från de olika kompletteringsområdena i länet. Tätort Kommun Övrigt Alberga Eskilstuna Eskilstuna Eskilstuna Centralort Torshälla Eskilstuna Ärla Eskilstuna Flen Flen Centralort Hälleforsnäs Flen Malmköping Flen Sparreholm Flen Björnlunda Gnesta Gnesta Gnesta Centralort Stjärnhov Gnesta Björkvik Katrineholm Katrineholm Katrineholm Centralort Valla Katrineholm Äsköping Katrineholm Jönåker Nyköping Nyköping Nyköping Centralort Nävekvarn Nyköping Stigtomta Nyköping Tystberga Nyköping Oxelösund Oxelösund Centralort Mariefred Strängnäs Stallarholmen Strängnäs Strängnäs Strängnäs Centralort Åkers styckebruk Strängnäs Trosa Trosa Centralort Vagnhärad Trosa Högsjö Vingåker Vingåker Vingåker Centralort Kvicksund Västerås Tabell 1.1. Orter i Sörmlands län som kan angöras med kompletteringstrafik. B IL AG A 1 O RT E R M E D S E R V IC E 1 (1)

9 BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING I denna bilaga presenteras kommunöversikter över nuvarande kompletteringsområden samt områdenas tillgångar och brister. I översikterna visas även samtliga hållplatser i länet, där blåa symboler representerar försörjda hållplatser och röda symboler representerar oförsörjda hållplatser. Eskilstuna I Eskilstuna kommun följer nuvarande kompletteringsområden linjesträckningarna väl. I de nordöstra och sydöstra delarna av kommunen finns dock flertalet hållplatser som med ny definition inte längre anses försörjda. Figur 1. Nuläge i Eskilstuna kommun. Flen I södra delarna av Flens kommun finns oförsörjda områden utan kompletteringstrafik, vilket kan bero på indragna linjer eller ändrade linjesträckningar. I de norra delarna av kommunen finns även hållplatser som med ny definition inte längre anses försörjda. BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING 1 (6)

10 Figur 2. Nuläge i Flens kommun. Gnesta I nordvästra delen av Gnesta kommun finns oförsörjda områden utan kompletteringstrafik idag. På några ställen finns även hållplatser som med ny definition inte anses försörjda. I södra delen av kommunen finns istället kompletteringsområde där hållplatser anses vara försörjda med ny definition. Detta kan bero på att en ny linje tillkommit sedan områdena uppdaterades sist. 2 (6) BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING

11 Figur 3. Nuläge i Gnesta kommun. Katrineholm I Katrineholms kommun är utritningen av kompletteringsområden något bristfällig då flera områden överlappar varandra och stora oförsörjda områden i norra delen av kommunen saknar kompletteringstrafik. På flera ställen i kommunen finns även hållplatser som med ny definition inte anses försörjda. Figur 4. Nuläge i Katrineholms kommun. Nyköping I norra delen av Nyköpings kommun finns oförsörjda områden utan kompletteringstrafik. Hållplatser som med ny definition inte anses försörjda förekommer även här och var i kommunen. BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING 3 (6)

12 Figur 5. Nuläge i Nyköpings kommun. Oxelösund I dagsläget finns inga kompletteringsområden i Oxelösunds kommun. Med ny definition kan dock områden tillkomma där möjlighet att beställa kompletteringstrafik bör ges. Figur 6. Nuläge i Oxelösunds kommun. Strängnäs I Strängnäs kommun följer nuvarande kompletteringsområden linjesträckningarna väl. På flera ställen i kommunen men koncentrerat till den nordöstra delen finns flertalet hållplatser som med ny definition inte anses försörjda. 4 (6) BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING

13 Figur 7. Nuläge i Strängnäs kommun. Trosa I Trosa kommun är kompletteringsområdena något bristfälligt utritade då vissa områden är sammanslagna med områden i Nyköpings kommun. I sydvästra delen av kommunen finns hållplatser som med ny definition inte anses försörjda. 5 (6) BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING

14 Figur 8. Nuläge i Trosa kommun. Vingåker I Vingåkers kommun finns hållplatser som med ny definition inte anses försörjda, främst i södra och nordöstra delarna. I nordöstra delen av kommunen finns även ett kompletteringsområde som försörjs av linjetrafik, vilket kan bero på att en ny linje tillkommit sedan områdena uppdaterades sist. Figur 9. Nuläge i Vingåkers kommun. 6 (6) BILAGA 2 - NULÄGESBESKRIVNING

15 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN I områden där boende har längre än två kilometer till närmaste busshållplats finns möjlighet att förbeställa så kallad kompletteringstrafik fram till närmaste busshållplats eller tätort. Avståndet mellan boende och busshållplats mäts längs befintlig infrastruktur. Kompletteringsresor får utföras på helgfria vardagar mellan kl 9.00 och Resan ska beställas i förväg, senast kl xx.xx vardagen före. Ring 0155-XX XX XX för beställning och mer information. Kompletteringsresor samordnas med de särskilda resorna i länet. Kartor över områdena kan beställas när du ringer eller hittas på sormlandstrafiken.se/kompletteringstrafik. Gäller 1 december november 2017

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN I områden där boende har längre än tre kilometer till närmaste busshållplats finns möjlighet att förbeställa så kallad kompletteringstrafik fram till närmaste busshållplats eller tätort. Avståndet mellan boende och busshållplats mäts längs befintlig infrastruktur. Kompletteringsresor får utföras på helgfria vardagar mellan kl 9.00 och Resan ska beställas i förväg, senast kl xx.xx vardagen före. Ring 0155-XX XX XX för beställning och mer information. Kompletteringsresor samordnas med de särskilda resorna i länet. Kartor över områdena kan beställas när du ringer eller hittas på sormlandstrafiken.se/kompletteringstrafik. Gäller 1 december november 2017

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 BILAGA 5 SÄRSKILDA TRAFIKEN I KOMPLETTERINGSOMRÅDEN I denna bilaga presenteras antalet särskilda resor som sker en snittvecka i de nya kompletteringsområdena. Detta är baserat på data från fyra månader under 2014; februari, mars, september och november och avrundat uppåt till närmaste heltal. För respektive område visas även det populäraste och näst populäraste resmålet. I Tabell 5.1 visas resultaten för kompletteringsområdena med hållplatstäckning om 2 km. Resmål Kommun Område Särskilda resor/vecka Populärast Näst populärast Eskilstuna E1 92 Eskilstuna Torshälla Eskilstuna E2 2 Eskilstuna Eskilstuna E3 22 Eskilstuna Torshälla Eskilstuna E4 36 Eskilstuna Torshälla Eskilstuna E5.1 1 Eskilstuna Eskilstuna E5.2 1 Eskilstuna Eskilstuna E6.1 1 Eskilstuna Eskilstuna E Eskilstuna E7 14 Eskilstuna Örebro Eskilstuna E8 31 Eskilstuna Katrineholm Eskilstuna E9 60 Eskilstuna Ärla Eskilstuna E10 22 Eskilstuna Ärla Flen F1 1 Katrineholm Flen Flen F2 14 Flen Malmköping Flen F3 12 Malmköping Gnesta Flen F4 3 Malmköping Eskilstuna Flen F5 3 Flen Katrineholm Flen F6 21 Flen Katrineholm Flen F7 3 Katrineholm Eskilstuna Flen F Flen F Gnesta G1 4 Gnesta Nyköping Gnesta G2 9 Gnesta Nyköping Gnesta G3 0 - Gnesta G4 3 Gnesta Stjärnhov Gnesta G Gnesta G Gnesta G6 10 Gnesta Stockholm Gnesta G7 4 Gnesta Nyköping Katrineholm K1 6 Katrineholm Äsköping Katrineholm K2 3 Äsköping Katrineholm Katrineholm K3 25 Katrineholm Eskilstuna Katrineholm K4.1 1 Vingåker Uppsala Katrineholm K Katrineholm K5 3 Katrineholm Uppsala Katrineholm K6 15 Katrineholm Eskilstuna Katrineholm K7 13 Katrineholm Flen Katrineholm K8 3 Katrineholm Björkvik Nyköping N1 2 Nyköping Katrineholm Nyköping N2 10 Nyköping Eskilstuna BILAGA 5 SÄRSKILDA TRAFIKEN I KOMPLETTERINGSOMRÅDEN 1 (4)

36 Nyköping N Nyköping N Nyköping N4 6 Nyköping Eskilstuna Nyköping N5 8 Nyköping Eskilstuna Nyköping N6 7 Nyköping Eskilstuna Nyköping N7 0 - Nyköping N8 0 - Nyköping N9 8 Nyköping Gnesta Nyköping N10 1 Nyköping Nyköping N11 1 Nyköping Nyköping N12 1 Nyköping Nyköping N13 5 Nyköping Norrköping Nyköping N Nyköping N Nyköping Uppsala Nyköping N15 1 Nyköping Nyköping N16 4 Nävekvarn Nyköping Oxelösund O1 1 Nyköping Oxelösund O2 0 - Oxelösund O3 1 Nyköping Uppsala Oxelösund O4 1 Nyköping Strängnäs S1 1 Eskilstuna Strängnäs S2 2 Strängnäs Eskilstuna Strängnäs S3 2 Eskilstuna Strängnäs Strängnäs S4 0 - Strängnäs S5 0 - Strängnäs S6 0 - Strängnäs S7 1 Eskilstuna Uppsala Strängnäs S8 1 Strängnäs Eskilstuna Strängnäs S Strängnäs S Strängnäs S10 16 Eskilstuna Mariefred Strängnäs S11 2 Eskilstuna Katrineholm Strängnäs S12 4 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S13 9 Strängnäs Mariefred Strängnäs S14 3 Mariefred Strängnäs Strängnäs S15 2 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S16 2 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S17 3 Eskilstuna Mariefred Trosa T1.1 1 Vagnhärad Nyköping Trosa T Trosa T2 0 - Trosa T3 0 - Trosa T4 16 Vagnhärad Nyköping Trosa T5 6 Stockholm Trosa Trosa T6 1 Trosa Stockholm Trosa T7 4 Trosa Uppsala Vingåker V1 2 Katrineholm Vingåker Vingåker V2 3 Vingåker Katrineholm Vingåker V3 6 Vingåker Katrineholm Vingåker V4 2 Vingåker Örebro Vingåker V5 4 Katrineholm Vingåker Tabell 5.1. Särskilda resandet i kompletteringsområdena med 2 km hållplatstäckning. 2 (4) BILAGA 5 SÄRSKILDA TRAFIKEN I KOMPLETTERINGSOMRÅDEN FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

37 I Tabell 5.2 visas resultaten för kompletteringsområdena med hållplatstäckning om 3 km. Resmål Kommun Område Särskilda resor/vecka Populärast Näst populärast Eskilstuna E1 44 Eskilstuna Hällbybrunn Eskilstuna E2 3 Eskilstuna Eskilstuna E3 1 Eskilstuna Eskilstuna E4 18 Eskilstuna Torshälla Eskilstuna E5 32 Eskilstuna Torshälla Eskilstuna E6 0 - Eskilstuna E7 14 Eskilstuna Örebro Eskilstuna E8 20 Eskilstuna Katrineholm Eskilstuna E9 49 Eskilstuna Uppsala Eskilstuna E10 1 Eskilstuna Eskilstuna E11 22 Eskilstuna Ärla Flen F2 13 Flen Flen F3 0 - Flen F4 3 Malmköping Eskilstuna Flen F7 2 Katrineholm Eskilstuna Flen F5 2 Flen Katrineholm Flen F6 21 Flen Malmköping Flen F1 1 Katrineholm Flen F8 0 - Gnesta G1 3 Gnesta Nyköping Gnesta G2 1 Gnesta Gnesta G3 3 Mariefred Gnesta Gnesta G4 3 Stjärnhov Gnesta Gnesta G5 8 Gnesta Gnesta G Gnesta G Katrineholm K1 5 Katrineholm Eskilstuna Katrineholm K2 3 Äsköping Katrineholm Katrineholm K3 25 Katrineholm Eskilstuna Katrineholm K4 1 Vingåker Uppsala Katrineholm K5 3 Katrineholm Uppsala Katrineholm K6 12 Eskilstuna Katrineholm Katrineholm K7 11 Katrineholm Valla Katrineholm K8 1 Björkvik Katrineholm Nyköping N1 2 Björkvik Katrineholm Nyköping N2 4 Nyköping Eskilstuna Nyköping N3 4 Nyköping Nyköping N4 8 Nyköping Eskilstuna Nyköping N5 1 Eskilstuna Nyköping Nyköping N6 6 Nyköping Gnesta Nyköping N7 0 - Nyköping N8 0 - Nyköping N9 1 Nyköping Nyköping N10 3 Nyköping Nyköping N11 1 Nävekvarn Oxelösund Nyköping N12 1 Nyköping Nyköping N13 1 Nyköping Oxelösund O1 1 Nyköping Oxelösund O2 0-3 (4) BILAGA 5 SÄRSKILDA TRAFIKEN I KOMPLETTERINGSOMRÅDEN FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

38 Strängnäs S1 0 - Strängnäs S Strängnäs S Strängnäs S3 1 Strängnäs Eskilstuna Strängnäs S4 0 - Strängnäs S5 0 - Strängnäs S6 0 - Strängnäs S7 1 Eskilstuna Uppsala Strängnäs S8 1 Strängnäs Eskilstuna Strängnäs S9 12 Eskilstuna Mariefred Strängnäs S10 2 Eskilstuna Katrineholm Strängnäs S11 4 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S12 1 Katrineholm Strängnäs S13 3 Mariefred Strängnäs Strängnäs S14 2 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S15 2 Mariefred Eskilstuna Strängnäs S16 3 Eskilstuna Mariefred Trosa T1 0 - Trosa T2 0 - Trosa T3 4 Trosa Uppsala Trosa T4 16 Vagnhärad Nyköping Trosa T5 5 Stockholm Trosa Vingåker V1 1 Högsjö Eskilstuna Vingåker V5 1 Örebro Vingåker V2 0 - Vingåker V3 3 Vingåker Katrineholm Vingåker V4 6 Vingåker Katrineholm Vingåker V6 4 Katrineholm Vingåker Tabell 5.2. Särskilda resandet i kompletteringsområdena med 3 km hållplatstäckning. 4 (4) BILAGA 5 SÄRSKILDA TRAFIKEN I KOMPLETTERINGSOMRÅDEN FEL! HITTAR INTE REFERENSKÄLLA.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län.

BILAGA 1 2015-06-12 1 (20) S w e co T ra n spo r t S yste m AB. Bilaga 1 till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik I Sörmlands län. 2015-06-12 Särskilt resande i Sörmlands län I denna bilaga redovisas kompletterande underlag till rapporten Översyn av allmän anropsstyrd kollektivtrafik i Sörmlands län, gällande den särskilda anropsstyrda

Läs mer

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken

Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken Information från Länstrafiken Justeringar i busstrafiken 2013-05-24 Justeringar i busstrafiken i sommar Många av Länstrafikens linjer fortsätter med samma utbud under sommaren som under övriga året. Men

Läs mer

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar.

Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Stadskortet öppnas upp för laddning och köp ombord på länets alla bussar. 2012-07-23 Nyheter och förändringar tidtabell 19 augusti - 8 december 2012: Från tidtabellsskiftet den 19 augusti tas shoppingbiljetten ur stadstrafikernas utbud av färdbevis. Shoppingkortet, som består

Läs mer

Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa

Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa Nuvarande kollektivtrafik och resande i område Gnesta,, Oxelösund och Trosa Nuvarande trafik och resande Regional kollektivtrafik Linjetrafiken i området utgörs av stadstrafik och strafik. Stadstrafik

Läs mer

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred

Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred KF 22:1 KF 22:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE KF 22:3 Stabsavdelningen Handläggare Kristina Welin Tel. 0152-292 45 Kommunstyrelsen Dnr KS/2013:423-034 2015-03-19 1/2 Motion om utökade bussförbindelser i Mariefred Kommunstyrelsen

Läs mer

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter

Pristabeller Nya Pendlarbiljetter 30 dagar 30 dagar Reducerad 90 dagar 90 dagar Reducerad Årsbiljett Årsbiljett Reducerad 2016-04-28 Pristabeller Nya Pendlarbiljetter Nedan visas av MÄLAB beslutade priser. Priserna ska underställas de

Läs mer

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16.

Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Här kommer ett förslag på serieindelning för pojkar division 1/division 2 och P16. Bakgrund: 2 lag har anmält sig till pojkar division 1. 2 lag har anmält sig till pojkar division 2 och 4 lag har anmält

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

ÖVERSYN AV ALLMÄN ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLANDS LÄN

ÖVERSYN AV ALLMÄN ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLANDS LÄN ÖVERSYN AV ALLMÄN ANROPSSTYRD KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLANDS LÄN UPPDRAGSNUMMER 7000770000 Denna rapport innehåller en översyn av resandet med landsbygdslinjetrafiken, den särskilda anropsstyrda kollektivtrafiken

Läs mer

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland

Kollektivtrafik på landsbygden i Västra Götaland på landsbygden i Västra Götaland Martin Elofsson, regionutvecklare sekretariatet Landsbygdsarbetet Målet: Sammanhållen region 1. Utredning Syfte, minsta utbud Långsiktigt ansvar 2. Projekt anropsstyrd

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Vingåker Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Vingåker Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Kollektivtrafiken i Örebro län

Kollektivtrafiken i Örebro län Kollektivtrafiken i Örebro län är ett centralt verktyg i arbetet med att skapa goda möjligheter till vardagasresande, funktionell regionförstoring och omställning till ett hållbart transportsystem. Region

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Eskilstuna Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Eskilstuna Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping

Återblick länstransportplanerna Analys och uppföljning inför ny länstransportplan Infrastrukturberedningen Malmköping Återblick länstransportplanerna 2010-2016 Analys och uppföljning inför ny länstransportplan 2018-2029. Infrastrukturberedningen Malmköping 20160419. Fredrik Högberg, strateg, regionförbundet Sörmland Analys

Läs mer

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling

Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet SAMRÅDSUNDERLAG FÖR SÖRMLANDS REGIONALA TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM Strategisk plattform för kollektivtrafikens utveckling Ska bytas ut mot högupplöst

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Nyköping Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Nyköping Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Svarsfrekvenser... 4 Problem i

Läs mer

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge

Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4) Uppsala- Björklinge 2015-02-19 Dnr KTF2015-0044 Samhälle och trafik Lena Hübsch Tfn 073-866 59 62 E-post lena.hubsch@ul.se Analys och förslag till förändring och upprustning av hållplatser längs väg 600 (gamla Europaväg 4)

Läs mer

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14

Översyn och förslag till ändringar i färdtjänsttaxan, KFS 4.14 UTREDNING 1 (4) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lednings- och verksamhetsstöd 2014-02-06 VON/2014:11-715 Dnr Vår handläggare Jan Nilsson, utredare Victoria Carlsson, färdtjänsthandläggare Översyn och förslag

Läs mer

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland

88% 79% 38% Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina drömmar ambitioner och idéer i Sörmland De digitala tjänsterna blir allt mer betydelsefulla i våra liv. Därmed är det viktigt att Sörmland har en vision om hur

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Flen Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Flen Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet för

Läs mer

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm

Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland. Resultat från Katrineholm Trygghetsmätning 2013 Polismyndigheten i Södermanland Resultat från Katrineholm Innehållsförteckning Inledning... 2 Teknisk beskrivning... 3 Svarsfrekvenser... 4 Problem i området där Du bor... 5 Utsatthet

Läs mer

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen

Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Bostadsmarknaden idag och utmaningar inför morgondagen i Stockholm- Mälarregionen och Sörmland Peter Eklund och Patrik Tornberg, Länsstyrelsen Befolkningsutveckling 2003 (län) Flyttnetto 2003 Storleken

Läs mer

Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst

Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst Kommunstyrelsen 2015-07-27 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd /Ärendebeteckning/ Tryggve Lundh 016-710 55 19 1 (1) Kommunstyrelsen Förslag till nya riktlinjer och taxa för färdtjänst Förslag

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30.

... \?... PROTOKOLL Sammanträdesdatum NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet. Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30. NYKÖPINGS KOMMUN Kommunala Anhörigrådet PROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Stadshuset, Sal B kl. 09:00-11 :30 Politiker och representanter Johan Schenström (M), vice ordförande Mimmi Grip, ledamot

Läs mer

Planeringsprocess och beslutsordning 3.0

Planeringsprocess och beslutsordning 3.0 Planeringsprocess och beslutsordning 3.0 Version för hantering i förbundsdirektionen den 2017-03-16 Sida 1( 15) Denna uppdaterade version av Planeringsprocess- och beslutsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Läs mer

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län

Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Trygghetsmätning 2011 Polismyndigheten i Södermanland län Sammanfattande rapport Utgivare: Polismyndigheten i Södermanlands län Trygghetsmätning 2011 gjord av Insitutet för kvalitetsindikatorer AB Förord

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister. Förutsättningar för investeringar i kommande plan

Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister. Förutsättningar för investeringar i kommande plan Analys av åtgärdsvalsstudier och behov och brister Förutsättningar för investeringar i kommande plan Analysens syfte Förstå planläge för behov och brister Möjliga åtgärder enligt fyrstegsprincipen Låsningar

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

God vård för äldre i Sörmland 2015

God vård för äldre i Sörmland 2015 God vård för äldre i Sörmland 2015 Uppföljning av målen Anita Segring, utvecklingsledare 1 Uppföljning av målen God vård för äldre i Sörmland 2015 Innehåll God läkemedelsbehandling... 2 Eskilstuna... 2

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015 Flextrafik Ovanåker Gäller tills vidare, dock längst t o m 12 december 2015 Innehållsförteckning Sida 4-5 Skolskjutslinjen Svabensverk 6-7 Flextrafik Svabensverk 8-9 Skolskjutslinjen Voxna 10-11 Flextrafik

Läs mer

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016.

MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS KOLLEKTIVTRAFIK 2012 2016. Styrdokument Dokumenttyp: Plan Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-10-08 154 Ansvarig: Utredningssekreteraren Revideras: Vart fjärde år Följas upp: Årligen MÅL FÖR TÄTORTERNAS OCH LANDSBYGDENS

Läs mer

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 10 december 2016

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 10 december 2016 Flextrafik Ovanåker Gäller tills vidare, dock längst t o m 10 december 2016 Innehållsförteckning Sida 4-5 Skolskjutslinjen Mållångsta 6-7 Flexlinjen Svabensverk 8-9 Skolskjutslinjen Voxna 10-11 Flexlinjen

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. TJÄNSTESKRIVELSE 2015-08-21 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare Telefon 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se Lokalbussar som cirkulerar i Nykvarn KS/2014:373 Medborgarförslag: Förvaltningens

Läs mer

Assyriska FF Målsnitt Plac Serie P Nivå GM DELTOG EJ ,59 1,48

Assyriska FF Målsnitt Plac Serie P Nivå GM DELTOG EJ ,59 1,48 Målsnitt År Plac Serie M V O F GM IM P Nivå GM IM 1975 11 Div 7 Östra 20 0 0 20 11-101 0 7 0,55 5,05 Assyriska Föreningen 1976 DELTOG EJ 1977 5 Div 7 Östra 18 9 4 5 49-35 22 7 2,72 1,94 1978 4 Div 7 Östra

Läs mer

Ortstruktur Östra Sörmland november 2016

Ortstruktur Östra Sörmland november 2016 Ortstruktur Östra Sörmland 2050-27 november 2016 Upplägg 1. Bakgrund och syfte (Christian) 2. Metod och slutsatser (Sarah) 3. Vad har det används till? (Christian) Ostlänken och städers relation Ostlänken

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9

FAQ UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN. Tilldelningsbesked upphandling Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 Serviceresor och annan anropsstyrd trafik Sida 1 av 9 UPPHANDLINGEN, MEDBORGAREN OCH RESENÄREN 1. Vad gäller upphandlingen för typ av trafik? Serviceresor och annan anropsstyrd trafik: färdtjänst, omsorgsresor,

Läs mer

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet

Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Kartläggning gällande personliga ombuds samverkan i länet Bakgrund Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel har 2014-05-23 efterfrågat en kartläggning om hur det ser ut gällande kommunernas och landstingets

Läs mer

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering

Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr MÄLARSJUKHUSET. Klinik Sektion Sommarplanering Plan för reducerat öppethållande inom HoS sommaren 2011 Ledningsbeslut HoS Nr 2011-018 MÄLARSJUKHUSET Klinik Sektion Sommarplanering Akuten Ingen reducering Ambulansen Ingen reducering Anestesi Centraloperation

Läs mer

Södertälje SK Målsnitt Plac Serie P GM Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien

Södertälje SK Målsnitt Plac Serie P GM Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Östsvenska serien Målsnitt År Plac Serie M V O F GM IM P GM IM 1925 5 Sörmlandsserien 8 0 0 8 6-26 0 0,75 3,25 1926-27 6 Östsvenska serien 12 3 2 7 13-25 8 1,08 2,08 1927-28 2 Östsvenska serien 8 5 1 2 24-17 11 3,00 2,13

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 4. Hållbart transportsystem 2011-11-01 Petra Bjurhall, Grontmij AB Petra.Bjurhall@grontmij.com, 070-317 17 67 Inventering av åtgärder

Läs mer

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena

Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Linje 390 Tätortstrafik Vadstena Beskrivning av trafiken Ansvaret för tätortstrafiken i Vadstena togs över från kommunen 2013. Under tiden som Vadstena kommun körde trafiken i egen regi var bussen avgiftsfri

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Eskilstuna kommun. Remissversion 2011-11-11

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Eskilstuna kommun. Remissversion 2011-11-11 Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Eskilstuna kommun Remissversion 2011-11-11 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE

2016-04-28 PRESSMEDDELANDE 2016-04-28 PRESSMEDDELANDE Klart med nytt trafikavtal, mer trafik och nya pendlarbiljetter för regionaltågtrafiken i Mälardalen De 6 länen Uppsala, Stockholm, Västmanland, Östergötland, Örebro och Sörmland

Läs mer

Beställning D Etablera samverkan

Beställning D Etablera samverkan Beställning D Etablera samverkan Beställningen skall ske av tjänstedomänansvarig eller en person som fått denna rättighet delegerad av tjänstedomänansvarig. Via denna beställning kopplas logiska verksamhetsadresser

Läs mer

Pendling och resvanor i Örebro län

Pendling och resvanor i Örebro län Pendling och resvanor i Örebro län Fredrik Eliasson & Fredrik Idevall Fredagsakademi 25 april 2014 Varför är det intressant att veta mer om hur människor pendlar? Sociala kostnader Hälsokonsekvenser Pendling

Läs mer

Befolkning med tillgång till fiber

Befolkning med tillgång till fiber Bredband Vision och Beslut Målet är att uppfylla Regeringens vision om 90% av befolkningen bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 2020 dvs fiber... -> 2020, statliga pengar 3.25 miljarder, 113 (!)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-13 22 Sida Ks Dnr 4/2011 530 Bildandet av kollektivtrafikmyndighet. Överenskommelse om kollektivtrafiken i Sörmland Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola

Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola 4 november 2013 Öppna jämförelser 2013 Gymnasieskola En lokal jämförelse med Sörmlands kommuner, Finspång, Norrköping och Hallsberg. Sammanfattning Årets Öppna jämförelser - gymnasieskolan visar att Katrineholm

Läs mer

Uddevalla. Kollektivtrafik

Uddevalla. Kollektivtrafik 2016-05-17 Uddevalla Kollektivtrafik Från Trafikförsörjningsprogram till kundffrrån trafikförsörjningsprogram till kund Dialog om kollektivtrafikens utveckling Steg 1: Övergripande utvecklingsplan & Affärsutvecklings

Läs mer

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015

Flextrafik Ovanåker. Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015 Flextrafik Ovanåker Gäller tills vidare, dock längst t o m 15 augusti 2015 Innehållsförteckning Sida 4-5 Skolskjutslinjen Svabensverk 6-7 Flexlinjen Svabensverk 8-9 Skolskjutslinjen Voxna 10-11 Flexlinjen

Läs mer

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats?

2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till andra kommuner i landet och hur har den utvecklats? 2011-01-29 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:1 Hur förhåller sig lönenivån i Eskilstuna till

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Eskilstuna kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Fordon och transport 27 24 23 25 99 Hälsa, vård och omsorg 19 20 39 Säkerhetstjänster

Läs mer

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst

KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst Sida 1 (7) KONKRETA MÅL FÖR Svensk Tennis Öst 1. KLUBBUTVECKLING 1.1 Utbildning Föreningskunskap Klubbstyrelse SISU, Tennislyftet Valberedningar Valberedning SISU, Tennislyftet Föräldrar Föräldrar Plan

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Skoltrafik i andra län Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 18 Skoltrafik i andra län KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Dalarnas län... 3 2.1 Skolskjuts...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF2016:339 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (4) Kommunstyrelsen Förslag till beslut om priser och nivå på rabatter för Sörmlandstaxan

Läs mer

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013

www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 www.fou.sormland.se Välkomna till nätverkets konferens 13 mars 2013 Dagens innehåll www.fou.sormland.se Redovisning av kvalitetsuppföljning (Annika) Förbättringsarbete Hur kan vi arbeta med våra resultat

Läs mer

Malmen kl

Malmen kl KOMMUN 2014-05-20 Plats och tid Malmen kl 13.15 14.30 Beslutande Robert Berggren Bo Berg Margareta Westerberg Johann Küberger Mats Westerberg Ewa Sandstedt Maria Selberg Päivi Sulin Björn Åkesson Nils-Erik

Läs mer

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN

RESENÄREN OCH MEDBORGAREN Sida 1 av 5 RESENÄREN OCH MEDBORGAREN 1. Vad vill man uppnå med den här upphandlingen? Upphandlingen syftar till att säkerställa transporter och för att tillgodose medborgarnas behov av trygga och säkra

Läs mer

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter

Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi från senast tillgängliga uppgifter Fakta och statistik om Sparreholm Sammanställt av Ekonomi och strategi 2011-04-05 från senast tillgängliga uppgifter Antal invånare i tätorten Sparreholm År 1990 1991 1992 1993 1994 Invånare 957 948 911

Läs mer

Befolkningsutvecklingen 2012

Befolkningsutvecklingen 2012 1 (6) Kommunstyrelsens kontor Kanslifunktionen Lisa Sollenborn Befolkningsutvecklingen 2012 Liten minskning under 2012 31 december 2012 hade Oxelösund 11 236 invånare, en minskning med 14 personer sedan

Läs mer

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg

Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland - för oss som är på väg Länstrafiken Sörmland för oss Nyköpings bussterminal - en mötespunkt. I Sörmland finns något för alla Sörmland är ett fantastiskt landskap fullt av slott,

Läs mer

(Trafik i Mälardalen)

(Trafik i Mälardalen) VI ÄR TıM (Trafik i Mälardalen) TIM KRYMPER MÄLARDALEN! Sedan Trafik i Mälardalen (TiM) bildades i slutet av 1990- talet har människors resemönster successivt förändrats. Också regionens struktur har ändrats.

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

KOLBAR Kundnöjdhet

KOLBAR Kundnöjdhet 27-1-1 Bilaga 3. Kollektivtrafikbarometern och Barometer för anropsstyrd trafik Sammanställning riksresultat, stadstrafik och lokala resultat Svenska Lokaltrafikföreningens (SLTF) kundbarometer kollektivtrafikbarometern

Läs mer

Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur

Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur Datum Dnr 2015-11-24 15-027 Regionstyrelsen Årligt beslut om genomförande av regional plan för transportinfrastruktur Bakgrund En gemensam tjänstemannaberedning av budget och VP har genomförts med Regionförbundet

Läs mer

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Detta kapitel syftar till att beskriva kommunen samt de förutsättningar som ligger till grund för översiktsplaneringen. Poängteras bör att presentationen är en nulägesbeskrivning

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

Strategisk inriktning

Strategisk inriktning Idrottspolitik 2.0 Program för kvällen Inledning Mona Kanaan - Strategisk inriktning 2016-2019 Eskilstuna kommun Tema Utveckling och nya möjligheter: Idrotten utvecklar Eskilstuna (SI) Svensk idrotts strategi

Läs mer

UTEBLIVNA BESÖK Mammoenheten,MSE 2014

UTEBLIVNA BESÖK Mammoenheten,MSE 2014 EXAMENSARBETE 214 Carina Sundbüe Medicinsk Sekreterare, 4 yh-poäng UTEBLIVNA BESÖK Mammoenheten,MSE 214 Stora torget 7 611 83 Nyköping Tfn 155-24 87 85 info@campusnykoping.se www.campusnykoping.se Sammanfattning

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst

Ulla Sahlström 2013. Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Ulla Sahlström 2013 Hofors kommun Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst Innehållsförteckning Begrepp och avgränsningar 1 Den regionala kollektivtrafikmyndigheten 1 Den allmänna kollektivtrafiken

Läs mer

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström

Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs. Per Francke 101011 / 01. 101007 / Magnus Dahlström Magnus Dahlström Ny påfartsramp vid Björknäs Datum / Version: 2010-10-11 / 01 Sidan 1 av 12 Bussutredning för ny påfartsramp vid Björknäs HANDLÄGGARE: DATUM / VERSION: Per Francke 101011 / 01 GRANSKAD (DATUM / SIGNATUR):

Läs mer

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015

BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 5: RESOR OCH TRANSPORTER SÄKO 2015 Sida 1 (6) Bilaga 5 Resor och transporter Sida

Läs mer

701, 801 Eskilstuna - Malmköping - Nyköping

701, 801 Eskilstuna - Malmköping - Nyköping 701, 801 Eskilstuna - Malmköping - Nyköping Dagar: M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F M-F LINJE 701 801 701 801 701 701 801 701 701 701 701 801 701 801 701 Anmärkning E E E E E Eskilstuna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september månad 2012 Färre lediga platser Under september anmäldes närmare 950 lediga platser till Arbetsförmedlingen i

Läs mer

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem

November 2012. Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem PM November 2012 Komplettering av Trafikplan 2017 med beskrivning om antagande av trafik i övriga trafiksystem Bakgrund och syfte Detta PM ska ses som komplettering till den beskrivning av trafiksystemet

Läs mer

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort

Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Bilaga Förslag till nivå på priser och rabatter för Sörmlandstaxa inklusive skolkort Inom ramen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets uppdrag att utveckla kollektivtrafiken i länet har översyn genomförts

Läs mer

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019

Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Arbetsbok Kartläggning och analys av verksamheten för barn och unga 7 25 med tillhörande utvecklingsplan. Idrottslyftet 2016 2019 Föreningslivet Innehåll Idrottslyftsmedlen Ekonomi Utbildning Nyanlända

Läs mer

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Flens kommun. Remissversion

Framtida kollektivtrafik i Sörmland. Kommunöversyn Flens kommun. Remissversion Framtida kollektivtrafik i Sörmland Kommunöversyn Flens kommun Remissversion 2011-10-07 Förord Kollektivtrafikfrågan står under betydande påverkan. En ny lagstiftning är på väg in, en lagstiftning vars

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

SÖRMLANDS LÄN Gäller tiden 11 december 2011-18 augusti 2012

SÖRMLANDS LÄN Gäller tiden 11 december 2011-18 augusti 2012 KOMPLETTERINGSTRAFIKEN I SÖRMLANDS LÄN Gäller tiden 11 december 2011 18 augusti 2012 www.lanstrafiken.se I vissa områden där boende har längre än två kilometer till närmaste busshållplats finns möjlighet

Läs mer

Jönköpings Länstrafik - JLT

Jönköpings Länstrafik - JLT Jönköpings Länstrafik - JLT JLT är en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län Landstinget är kollektivtrafikmyndighet skatteväxlat kollektivtrafiken 2012 (34öre) skatteväxlat färdtjänsthandläggning,

Läs mer

Jönköpings Länstrafik

Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:8 ÅNGE KOMMUN

BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:8 ÅNGE KOMMUN KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.7: TRAFIKBESKRIVNING TRAFIKUPPDRAG 10:8 ÅNGE KOMMUN Sid 1 av 10 Datum 2014-12-01

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151

Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 2012-05-30 1(6 Regler och riktlinjer för färdtjänst i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-05-30 151 Färdtjänst Inledning Färdtjänst är ett komplement till och en del av den allmänna kollektivtrafiken.

Läs mer

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING

OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING MÄLAB Regional tågtrafik 2017 Samråd inför upphandling (SIU) OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR EN UPPHANDLING Om SIU-processen Detta Samråd inför Upphandling (SIU)

Läs mer

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf)

Bostäder. FörslagTofta. Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) FörslagTofta Identitet Där stad möter natur(skog och sjö)/rekreation (friluftsliv, bad, golf) Karaktär Tofta östra - föreslås utvecklas som ett stugområde med inslag av bostadshus. Utmed väg 23 är området

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (v) yrkade bifall till motionen.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Peter Linnstrand (v) yrkade bifall till motionen. 1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-06-05 LS-LED06-473 46 Inrätta en syncentral i Nyköping - Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Rickard

Läs mer

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare Välkomna till Framtidens roll som förskrivare Framtidens roll som förskrivare Program 09.00 09.15 Inledning och presentation 09.15 09.30 Fika 09.30 10.00 Fritt val av hjälpmedel 10.00 12.00 Förskrivarens

Läs mer

Persontrafik på TGOJbanan

Persontrafik på TGOJbanan Persontrafik på TGOJbanan Trafikanalyser 2030 Kerstin Pettersson och Siv Schéele Inregia AB, april 2006 på uppdrag av Region Sörmland Inregia AB, part of WSP Group Förord I samband med järnvägsutredning

Läs mer