Lånespecifika villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lånespecifika villkor"

Transkript

1 Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av villkoren för detta lån. De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Eventuella indikativa villkor är markerade med * ). Slutliga indikativa villkor för ett enskilt Lån publiceras på Internet på adressen under "Produkter och tjänster" och vidare under "Masslån" senast Betalningsombud: Aktia Sparbank Abp Lånets namn: Aktia masskuldebrevslån P Lånekapital: Högst euro *) Skuldebrevets nominella belopp: euro Antal skuldebrev: Högst 400 st *) Lånets prioritetsställning: Emissionssätt: Masskuldebrevslån. Lånet har samma förmånsrätt som Emittentens övriga förbindelser utan säkerhet. I form av värdeandelar Emissionsdag: Emissionskurs: Minimiteckning: Teckningsavgift: Rörlig euro Av tecknaren uppbärs varken teckningsprovision eller andra kostnader. Löptid: 10 år, Återbetalningsdag: , såvida förtida återbetalning ej har skett. Förtida återbetalning: Emittenten återbetalar lånet i dess helhet jämte upplupen avkastning, dock högst 6,0 %, efter år 5 ( ) eller efter år 6 ( ) ifall summan av de utbetalda avkastningarna, inklusive den avkastning som då förfaller till betalning, uppgår till inalles minst 30 % av lånekapitalet. Belopp som återbetalas: Ifall förtida återbetalning ej har skett återbetalas lånekapitalet på förfallodagen till kursen 100 % jämte upplupen avkastning och det återstående värdet på reservkontot. Teckningstid: kl kl Teckningsställe: Aktia Sparbank Abp, Mannerheimvägen 14 A, Helsingfors Betalning av teckning: Senast kl Ränta eller annan gottgörelse:

2 Ränta: På lånet betalas ränta/avkastning enligt följande: För tiden betalas en fast ränta på 6,0 % per annum. För tiden betalas en årlig avkastning, som är lika med den genomsnittliga årliga indexavkastningen räknad från startdagen till respektive värderingsdag, för de sista sju ränteåren ökad med det aktuella värdet på ett reservkonto, vilket årligen ökas/minskas med den del av den genomsnittliga årliga indexavkastningen i procent som överstiger/understiger 6,0 % för varje ränteår från och med det tredje ränteåret ( ). Avkastningen är högst 6,0 % per annum. Avkastningen för det tredje ränteåret ( ) beräknas enligt formeln: Avkastningen = Min [ 6,0%;Indexavkastningen t ], där t = 3 Avkastningen för det fjärde till och med det tionde ränteåret ( ) beräknas enligt formeln: Avkastningen = Min[ 6,0%;Indexavkastningen Re ] t + servkontot t 1, där t = 4-10 Indexavkastningen Indexavkastningen utgörs av avkastningen från startdagen till respektive ränteårs värderingsdag för Dow Jones Euro STOXX 50 SM Index. Indexet beräknas och publiceras av STOXX Limited, som ägs av Dow Jones & Company, Deutsche Börse AG och SWX Group. Mer information: Indexavkastningen uttrycks i procent och beräknas enligt formeln: Index Indexavkastningen = Index Max t t 0 1,0 där t = 3-10 Reservkontot beräknas för det tredje ränteåret ( ) enligt formeln: Reservkontot = Max[ Indexavkastningent 6,0%;0] där t = 3 Reservkontot beräknas för det fjärde till och med det tionde ränteåret ( ) enligt formeln: Reservkontot = [ Indexavkastningen Re servkontot 6,0%;0] där t = 4-10 Max t t 1 + Index0 är lika med det officiella slutvärdet för Index på startdagen.

3 Indext är lika med det officiella slutvärdet för Index på ifrågavarande värderingsdag. Startdag Värderingsdagar: Värderingstidpunkt: Betalningsdagar: , förutsatt att denna dag är en ordinarie börsdag. Ifall startdagen inte är en ordinarie börsdag, skall närmast följande ordinarie börsdag vara startdag , , , , , , och , förutsatt att dessa dagar är ordinarie börsdagar. Ifall en värderingsdag inte är en ordinarie börsdag, skall närmast följande ordinarie börsdag vara värderingsdag. Tidpunkten då indexets officiella slutvärde beräknas och publiceras av STOXX Limited, förutom ifall Marknadsavbrott råder, varvid värderingstidpunkten för varje aktie som ingår i indexet skall utgöras av den ordinarie stängningstidpunkten, obeaktat efterbörshandel eller annan handel utanför den ordinarie handelstiden, på den börs där handeln i respektive aktie enligt kalkyleringsombudets uppfattning huvudsakligen idkas samt för options- eller futurkontrakt med indexet som underliggande egendom, på Eurex-börsen , , , , , , och , förutsatt att dessa dagar är bankdagar i TARGET-systemet. Börs: Med börs avses för varje aktie som ingår i indexet den värdepappersbörs eller det prisnoteringssystem där handel i denna aktie eller i options- eller terminskontrakt med indexet som underliggande egendom enligt kalkyleringsombudets uppfattning huvudsakligen idkas eller en ersättande börs, samt EUREX-börsen. Ordinarie börsdag: Med ordinarie börsdag avses varje sådan dag då STOXX Limited har för avsikt att beräkna och publicera ett officiellt slutvärde för indexet och då börsen har för avsikt att vara öppen för normal handel. Störd börsdag: Marknadsavbrott: Med störd börsdag avses ordinarie börsdag då STOXX Limited inte beräknar och publicerar ett officiellt slutvärde för indexet, då börsen inte håller öppet eller då ett marknadsavbrott råder eller inträffar. Marknadsavbrott anses föreligga då det under de sista sextio minuterna innan börshandeln avslutas skett eller råder ett inställande eller annan inskränkning av handeln eller någon annan händelse som enligt kalkyleringsombudets bedömning försvårar eller stör handeln och erhållandet av marknadspriser och som gäller aktier, som ingår i indexet och enligt kalkyleringsombudets uppskattning utgör minst 20 procent av indexets värde, eller som gäller options- eller futurkontrakt med indexet som underliggande egendom, och kalkyleringsombudet bedömer att inställandet, inskränkningen eller händelsen är väsentlig. Marknadsavbrott anses också föreligga, då en eller flera börser, där handel med aktier som enligt kalkyleringsombudets uppskattning utgör minst 20 procent av indexets värde, eller med options- eller futurkontrakt med indexet som underliggande egendom, tidigarelägger den normala sluttidpunkten för den ordinarie handeln utan att ha meddelat därom minst sextio minuter före den tidigarelagda sluttidpunkten eller före tidpunkten då anbud senast skall inmatas i börsens affärssystem. Beräkning av slutvärde vid störd börsdag:

4 Ifall en värderingsdag är en störd börsdag skall närmast följande ordinarie börsdag som inte är en störd börsdag vara värderingsdag. Ifall störd börsdag föreligger även under de åtta följande ordinarie börsdagarna efter den ursprungliga värderingsdagen, skall den åttonde ordinarie börsdagen vara värderingsdag oberoende av att störd börsdag föreligger och Kalkyleringsombudet skall på det sätt han finner bäst fastställa indexets slutvärde i enlighet med formeln och metoden för beräkning av indexets slutvärde som var i kraft före den första störda börsdagen och med tillämpning av priset vid värderingstidpunkten på ifrågavarande börs den åttonde ordinarie börsdagen för varje aktie som ingår i indexet eller, ifall störd börsdag föreligger för en aktie denna åttonde dag, sin uppskattning gjord i god tro av det pris som hade rått vid ifrågavarande börs ifall störd börsdag inte hade förelegat denna åttonde ordinarie börsdag. Ersättning av organisation som kalkylerar och publicerar indexet: Ersättning av indexet: Ändringar i indexet: Avsaknad av index: Rättelse av indexet: Om indexet inte kalkyleras och publiceras av den organisation som dittills kalkylerat och publicerat indexet utan av en ny organisation, som kalkyleringsombudet godkänner, skall indexet kalkyleras och publiceras av den nya organisationen. Om indexet ersätts med ett nytt index som enligt kalkyleringsombudets uppfattning beräknas medelst samma eller en i huvudsak likvärdig kalkyleringsformel och metod, skall indexet utgöras av detta nya index. Om organisationen, som kalkylerar och publicerar indexet, före eller på en värderingsdag gör en väsentlig ändring i formeln eller metoden för kalkylering av indexet eller på annat sätt i väsentlig utsträckning ändrar indexet (undantaget en i formeln eller metoden beskriven ändring i avsikt att upprätthålla indexet vid ändringar i aktiekapital och kapitalisering, samt andra rutinartade händelser) skall kalkyleringsombudet fastställa indexet på värderingsdagen enligt den formel och metod för kalkylering av indexet som senast var i kraft före ändringen, dock så att härvid används endast de aktier som ingick i indexet före ändringen (utom sådana aktier vilkas notering på ifrågavarande fondbörs har upphört). Om organisationen som kalkylerar och publicerar indexet, underlåter eller upphör att kalkylera eller publicera indexet på någon värderingsdag, skall kalkyleringsombudet fastställa indexets slutvärde enligt den formel och metod för kalkylering av indexet som senast var i kraft före ändringen, dock så att härvid anges endast de aktier som ingick i indexet före ändringen (utom sådana aktier vilkas notering på ifrågavarande fondbörs upphört). Om indexets slutvärde för en startdag eller värderingsdag rättas efter det att värdet har publicerats, skall detta rättade värde användas vid beräkningen av indexutvecklingen förutsatt att ett meddelande om rättelsen har publicerats på emittentens internetsida senast på den sista värderingsdagen.

5 Kalkyleringsombud: Aktia Asset Management Oy Ab. Alla i lånevillkoren beskrivna beräkningar utförs av kalkyleringsombudet. Avgöranden och beräkningar gjorda av kalkyleringsombudet är bindande utom i fall av ett uppenbart fel. Övrigt: På det tecknade lånebeloppet betalas ingen ränta mellan teckningsdagen och emissionsdagen. Förbehåll för emissionens genomförande: Emittenten har rätt att låta emissionen förfalla om det tecknade beloppet för detta lån inte uppgår till minst euro. Information om att emissionen har förfallit finns tillgänglig på Emittentens huvudkontor senast Ifall emissionen har förfallit sker återbetalning av teckningsbeloppet senast till det konto tecknaren angivit vid teckningen. På beloppet som tecknaren betalat erlägger Emittenten ingen ränta för tiden mellan teckningsdagen och återbetalningsdagen. Ränteberäkningsgrund: Verkliga dagar/360 dagar Bankdag: Bankdagsantagande: Räntans maximi-/ minimibelopp: Med bankdag avses en dag då TARGET-systemet (the Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) är öppet. Följande För åren 1-2 betalas en fast ränta på 6%. För åren 3-9 betalas en ränta som är minst 0% och högst 6%. År 10 betalas en ränta som är minst 0% och högst 6% samt det återstående värdet på reservkontot. Emittentens rätt till förtida återbetalning: Ja (se "Förtida återbetalning" på sida 1) Fordringsägares rätt att kräva förtida återbetalning: Börslistning: Låneavkastning och lånets duration: Nej Nej Emedan lånets slutliga avkastning och duration är beroende av indexets utveckling kan varken lånets slutliga avkastning eller duration beräknas på förhand. Ifall bara minimiavkastningen uppnås är lånets effektiva årliga avkastning cirka 1,26 %. Ifall 6,0 % avkastning uppnås varje år blir lånets effektiva årliga avkastning cirka 6,0 %. Beräkningarna är gjorda utgående från att teckning sker på teckningstidens sista dag till emissionskursen 100 %. Om emissionskursen stiger sjunker den effektiva avkastningen och om emissionskursen sjunker stiger den effektiva avkastningen. Den effektiva avkastningen och durationen har beräknats enligt nuvärdesprincipen som används allmänt på värdepappersmarknaden. Beräkningsformeln för durationen (Macauley duration) är följande: T ( NV ( kft ) * t) t= 1 DA = NV ( A) där DA = Duration för tillgång A

6 NV = Nuvärde kft = Kassaflöde vid tidpunkt t t = Tid NV(A) = Nuvärde av tillgång A Lånets ISIN-kod: Rätt att använda indexet: FI Dow Jones Euro STOXX 50 SM Index är föremål för ägande- och upphovsrätt. Aktia Sparbank Abp har enligt ett licensavtal rätt att använda Dow Jones Euro STOXX 50 SM Index i samband med emissionen av detta debenturlån. Enligt licensavtalet är Aktia Sparbank Abp skyldig att inkludera följande text i detta börsprospekt: DISCLAIMER STOXX and Dow Jones have no relationship to Aktia Savings Bank p.l.c., other than the licensing of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index and the related trademarks for use in connection with the Aktia masskuldebrevslån P (hereinafter the Product). STOXX and Dow Jones do not: o Sponsor, endorse, sell or promote the Product. o Recommend that any person invest in the Product or any other securities. o Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Product. o Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Product. o Consider the needs of the Product or the owners of the Product in determining, composing or calculating the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index or have any obligation to do so. STOXX and Dow Jones will not have any liability in connection with the Product. Specifically, STOXX and Dow Jones do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the Product, the owner of the Product or any other person in connection with the use of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index and the data included in the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index ; The accuracy or completeness of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index and its data; STOXX and Dow Jones will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Dow Jones EURO STOXX 50 SM Index or its data; Under no circumstances will STOXX or Dow Jones be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or Dow Jones knows that they might occur. The licensing agreement between Aktia Savings Bank p.l.c. and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Product or any other third parties.

7 Uppgifter om emission av masskuldebrev Dessa uppgifter om emission av masskuldebrevslån presenteras vid varje låneemission. Beslut och befogenheter som emissionen av lånet grundar sig på: Emissionens karaktär: Teckningsrätt: Emittentens ledningsgrupps beslut i enlighet med fullmakt utfärdad av styrelsen S.k. enskilt lån. Lånet erbjuds inte till allmänheten. Teckningsrätten har begränsats till ett begränsat antal utvalda investerare Teckningstid: kl kl Löptid: 10 år, Förtida återbetalning: Förfallodag: Belopp som återbetalas: Överlåtelse av skuldebrev: Emissionskurs: Emittenten återbetalar lånet i dess helhet jämte upplupen avkastning, dock högst 6,0 %, efter år 5 ( ) eller efter år 6 ( ) ifall summan av de utbetalda avkastningarna, inklusive den avkastning som då förfaller till betalning, uppgår till inalles minst 30 % av lånekapitalet , såvida förtida återbetalning ej har skett. Ifall förtida återbetalning ej har skett återbetalas lånekapitalet på förfallodagen till kursen 100 % jämte upplupen avkastning och det återstående värdet på reservkontot. Masskuldebreven noteras på tecknarnas värdeandelskonton (RMsystemet) efter teckningstidens utgång. Rörlig Ränta eller annan gottgörelse: Ränta: På lånet betalas ränta/avkastning enligt följande: För tiden betalas en fast ränta på 6,0 % per annum. För tiden betalas en årlig avkastning, som är lika med den genomsnittliga årliga indexavkastningen räknad från startdagen till respektive värderingsdag, för de sista sju ränteåren ökad med det aktuella värder på ett reservkonto, vilket årligen ökas/minskas med den del av den genomsnittliga årliga indexavkastningen i procent som överstiger/understiger 6,0 % för varje ränteår från och med det tredje ränteåret ( ). Avkastningen är högst 6,0 % per annum. Minimiteckning: euro

8 Teckningsavgift: Teckningsförbindelser: Säkerhet: Uppskattning av kapital som inflyter till emittenten och planerat användningsändamål: Risker: Av tecknaren uppbärs varken teckningsprovision eller andra kostnader. Nej Nej Högst euro *). Lånet ingår i emittentens kapitalanskaffning. Riskerna som är förknippade med detta värdepapper är beskrivna i Grundprospektet s.11-12, punkt 3. Helsingfors den AKTIA SPARBANK ABP

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 jämte komplettering 7.3.2005 villkoren för detta

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.4.2004 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

Lånespecifika villkor

Lånespecifika villkor Lånespecifika villkor Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Aktia Sparbank Abp:s masskuldebrevsprogram av 26.4.2005 villkoren för detta lån. De allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN INDEXOBLIGATION MILJÖ PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Indexobligation Miljö Private (ISIN-kod: FI4000019682) har den 15 december 2010 fastställts till följande:

Läs mer

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION EMERGING MARKETS TILLVÄXT PRIVATE SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Aktieindexobligation Emerging Markets Tillväxt Private (ISIN-kod: FI4000018668)

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011

SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 SLUTLIGA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN AKTIEINDEXOBLIGATION FINLAND + SVERIGE 2 emitteras under ÅLANDSBANKEN MASSKULDEBREVSPROGRAM 2011 Dessa slutliga villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS055 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen.

De allmänna villkoren tillämpas om inte annat bestäms i de lånespecifika villkoren. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialen. LÅNESPECIFIKA VILLKOR Lånespecifika villkor för Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Helsingforsfilialens masskuldebrevsprogram. Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN RÄNTEOBLIGATION SPECIALRÄNTA 1/2011 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Ränteobligation Specialränta 1/2011 (FI4000020391) har den 15 februari 2011 fastställts till följande:

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån SEBS030 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 1 juli

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2005 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2005 (Grundprospektet),

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1028. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1028 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1043. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1043 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1117. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1117 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012)

5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) Utdrag ur Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram 2009, av den 13 maj 2009. 5. Allmänna villkor för Programmet (Gäller endast för Ålandsbanken Masskuldebrevslån 2009-2012) 5.1. Allmänt Inom ramen för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3722 Kupongobligation Utvecklade Marknader Plus/Minus VIII under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL), FILIALVERKSAMHETEN I FINLAND MASSKULDEBREVSLÅN 31 Dessa lånespecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren för Svenska Handelsbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1112. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1112 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 252

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 252 EMISSIONSBILAGA Lån 252, serie A, B, C och D FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 252 Europa Serie A - Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 103 procent. Återbetalningsdag

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3754. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3754 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR ÅLANDSBANKEN ABP MASSKULDEBREVSPROGRAM 2006 Dessa lånespecifika villkor bildar tillsammans med de allmänna villkoren för Ålandsbanken Abp:s masskuldebrevsprogram år 2006 (Grundprospektet),

Läs mer

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹

Aktiv Total. Strategiobligation. Fångar positiva trender i flera tillgångsslag. Aktiv Total 14. Aktiv Total Tillväxt 14. Kapitalskydd: 100 %¹ Strategiobligation Aktiv Total Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktiv Total 14 Aktiv Total Tillväxt 14 VILLKOR Kategori: Strategiobligation Kapitalskydd: 100 %¹ Löptid: 5 år Emittent: UBS

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 1161

Slutliga Villkor avseende lån 1161 Slutliga Villkor avseende lån 1161 Lån 1161 (SHBO TXT22) emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007

LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 LÅNESPECIFIKA VILLKOR FÖR OKO FOND-OBLIGATION II/2007 De här Lånespecifika villkoren bildar tillsammans med de Allmänna lånevillkoren för OKO Bank Abp:s masskuldebrevsprogram av 29.5.2007, som uppdaterats

Läs mer

Aktier, råvaror eller räntor

Aktier, råvaror eller räntor Aktiv Total 11 Aktiv Total Tillväxt 11 Strategiobligation Fångar positiva trender i flera tillgångsslag Aktier, råvaror eller räntor Anmälningsperiod: 18 mars 2009 30 april 2009 Emittent: UBS AG, London

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 500. Slutliga Villkor Lån 500

Swedbank ABs. SPAX Lån 500. Slutliga Villkor Lån 500 Slutliga Villkor Lån 500 Swedbank ABs SPAX Lån 500 Valutaindex G10 - Återbetalningsdag 2009-03-18 Serie A (SWEOVI12) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige

Certifikat. Betalningsdag: 11 april 2013. Sid. l Kupongcertifikat Sverige. l Premiumcertifikat Kina. l Premiumcertifikat Sverige Certifikat l Kupongcertifikat Sverige l Premiumcertifikat Kina l Premiumcertifikat Sverige Avseende: Kupongcertifikat Sverige: OMXS30 TM index Premiumcertifikat Kina: Hang Seng China Enterprises index

Läs mer