SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande."

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson (s) Susann Åsbogård (kd) Gun Vårhall (fp) Inga Olausson (c) Aina Andersson (s) Jörgen Edelgård (kd) Sandra Magnusson (mp) Sandra Magnusson (mp) Per-Arne Häll, facklig företrädare Elisabeth Persson, facklig företrädare Bo Holgersson, rektor Sundlergymn Thomas Johansson, Bernt Lennde, utbildningsekonom Lena Hacker, specialpedagog Annelie Fischer, utbildningschef Kerstin Hellman, sekreterare Aina Andersson Ordförande tjänstgörande ersättare Ej tj g ersättare Föredragningen och Plats och tid för justering Utbildningsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Anslag och protokollsutdrag Sekreterare Kerstin Hellman för anslags uppsättande Ordförande Ingamaj Wallertz Olsson för anslags nedtagande Justerande Aina Andersson Bestyrkande av anslag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Förteckning UN 21 Diarienr Verksamhetsplan UN 22 Diarienr Avvikelserapport per UN 23 Diarienr Underskott UN 24 Diarienr Kvalitetsredovisning UN 25 Diarienr Barnomsorgsläget... 9 UN 26 Diarienr Modersmål och svenska som andraspråk UN 27 Diarienr Särskilda skäl för att gå i gymnasieskola i Alingsås UN 28 Diarienr COPE föräldrautbildning UN 29 Diarienr Välfärdsbokslut UN 30 Diarienr Motion Trygghetsvärdar i Vårgårda kommun UN 31 Diarienr Remiss - Upphandlingspolicy UN 32 Diarienr Detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort UN 33 Diarienr Planprogram för Del av Lagmansholm 2:79, Vårgårda kommun UN 34 Diarienr Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning UN 35 Diarienr Konferens- och kursinbjudningar UN 36 Diarienr Information/skrivelser/förvaltningsärenden UN 37 Diarienr

3 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Delegationsbeslut... 24

4 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 21 Diarienr Verksamhetsplan Förslag till tidsplan för framtagande av preliminär verksamhetsplan för presenterades av utbildningsekonom Bernt Lennde. Planeringen av framtagandet av Verksamhetsplan diskuterades på sammanträdet. Ärendet återremitteras för framtagande av nytt förslag till tidsplan för framtagande av preliminär verksamhetsplan för

5 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 22 Diarienr Avvikelserapport per Utbildningsekonom Bernt Lennde presenterade på dagens sammanträde Utbildningsnämndens avvikelserapportering per den 29/ Utbildningsnämnden antager efter diskussion Utbildningsnämndens avvikelserapportering per den 29/

6 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 23 Diarienr Underskott 2007 Utbildningsnämnden har antagit principer för resultatreglering av ansvarsenheternas resultat för ett verksamhetsår. Principerna bygger på de av fullmäktige antagna ekonomistyrprinciperna som gäller mellan nämnd och fullmäktige. Antagna regler säger att 25 % av över- eller underskott med automatik förs över till nästa års budget. Dessa medel flyttas med, oavsett om resultatenheten har uppfyllt de verksamhetsmål som nämnden har beslutat eller inte. Resterande del av över- eller underskottet blir föremål för politisk behandling vid en bokslutsdialog. Utbildningsnämnden ska fastställa resultatreglering för 2007 till resultatenheterna. Utbildningsnämnden behandlade på sammanträdet ärendet Underskott 2007 och skickade följande beslut till Kommunfullmäktige: Utbildningsnämnden antager Utbildningsnämndens förslag till hantering av underskottet 2007 med följande ändring: Nämnden är helt införstådd med resultatregleringens krav. Efter dialog enas man ändå om att inför Kommunfullmäktiges behandling, i Kommunstyrelsen lyfta frågan om hanteringen av den interkommunala ersättningen och hur man kan söka former för att möta den osäkerhet som elevernas frihet att söka undervisning i annan kommun innebär. Vi vill fästa Kommunstyrelsens uppmärksamhet på Sundlergymnasiets önskemål om en treårig avbetalningsperiod som ett alternativ. Av nämndens underskott om tkr utgör interkommunal ersättning tkr. Om man i enlighet med nämndens önska väljer att hantera den interkommunala ersättningen i särskild ordning, återstår 765 tkr varav nämnden med gällande styrprinciper har att ta med sig 25 % till 2008.

7 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Utbildningsnämnden har i sitt beslut lyft frågan om hantering av Interkommunal ersättning. Om nämnden finner gehör för sin synpunkt begränsas nämndens belastning till 25 % av 765 tkr. Med anledning av detta formulerar nämnden, att avgöras av Kommunfullmäktiges beslut, två alternativ för hantering av 2007 års underskott. Dels ett alternativ enligt nämndens äskande, dels ett enligt förvaltningens förslag, alternativ B.

8 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Skolverket Kommunfullmäktige Berörda resultatenhetschefer UN 24 Diarienr Kvalitetsredovisning 2007 Skolor och kommuner är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av arbetsplanen och skolplanen. Det grundläggande motivet för att kravet på kvalitetsredovisningar har införts är att de ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten genom att skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. Ett syfte med kvalitetsredovisningarna är att vara viktiga underlag för politiska beslut på lokal nivå. Kvalitetsredovisning 2007 är utskickad med kallelsen. Utbildningsnämnden har tagit del av Kvalitetsredovisningen och uttrycker sitt gillande över materialets höga kvalitet. Utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsredovisning 2007 och översänder den till Skolverket samt till Kommunfullmäktige för kännedom.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunfullmäktige Bernt Lennde Berörda resultatenhetschefer Marianne Svensson UN 25 Diarienr Barnomsorgsläget Utbildningschef Annelie Fischer informerade på sammanträdet om barnomsorgen, utifrån sammanställningen Information om behov av platser inom förskoleverksamheten, daterad Stor efterfrågan finns på förskoleplatser framför allt i tätorten och i Lenaområdet. Utbildningsnämnden beslutade att meddela Kommunfullmäktige, utifrån utbildningschef Annelie Fischers sammanställning, daterad , att redovisad efterfrågan på barnomsorg inte kan klaras inom Utbildningsnämndens budgetram för Till dagens sammanträde presenterades Information om barnomsorgsläget upprättad av utbildningschef Annelie Fischer. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Information om barnomsorgsläget, upprättad av utbildningschef Annelie Fischer, daterad och översänder den till Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden lyfter särskilt fram det sista stycket i sammanställningen: En kostnadsberäkning visar att behovet inför 2009 i detta läge ligger på drygt 8 mkr exkl ev införande av vårdnadsbidrag. Av detta behov bedöms c:a 2 mkr redan behövas inför hösten 2008 för att kunna garantera kommuninvånarna placering i förskolan inom fyra månader. Att acceptera en kösituation inom barnomsorgen är inte en acceptabel lösning för en kommun med ambition att attrahera ytterligare invånare. De för verksamheten hittills fördelade medlen har utnyttjats maximalt med

10 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) långt fler platser än från börjat beräknat. Ytterligare verksamhetsökningar för att klara 2008 års behov, beräknat till 2000 tkr måste finansieras av Kommunfullmäktige. Alternativt att Kommunfullmäktige meddelar Utbildningsnämnden att acceptera en kö i avvaktan på 2009 års utökning.

11 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelsen Bernt Lennde Berörda resultatenhetschefer UN 26 Diarienr Modersmål och svenska som andraspråk Nulägesbeskrivning Vårgårda kommun Projektet mångfald interkulturellt lärande, daterad är upprättad av utbildningschef Annelie Fischer och beskriver modersmålsundervisningen. Nulägesbeskrivning av arbetet i år 1-6 med invandrar- och flyktingbarn i Vårgårda kommun daterad är upprättad av rektor Roland Johansson och beskriver hur grundskolan tar emot nyanlända flykting- och invandrarbarn, år 1-6. På dagens sammanträde informerade utbildningschef Annelie Fischer utifrån dessa två skrivelser. På Utbildningsnämndens sammanträde beslutades: Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att ersättningarna för flyktingmottagande omförhandlas så att Utbildningsnämnden får en större del av schablonersättningen till förskola och grundskola. Framställan om omförhandling gjordes redan för ett år sedan. Med detta som stöd gör Utbildningsnämnden anspråk på de medel som kvarstår från föregående års verksamhet. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att komplettera presenterat material och skicka det till Kommunstyrelsen för att ytterligare belysa Utbildningsnämndens framställan

12 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 27 Diarienr Särskilda skäl för att gå i gymnasieskola i Alingsås Utbildningsnämnden har att fatta ett principbeslut när det gäller vad som räknas som särskilda skäl för att en elev från Vårgårda ska få gå på gymnasieskola i Alingsås. Ansökningar från elever som önskar gå i gymnasieskolan i Alingsås och ej Borås har inkommit. Största anledning till att elever vill gå i Alingsås är den kortare resvägen och därmed kortare restiden. Den tiden, har flera framfört, kan läggas på skolarbete i stället. På sammanträdet redogör rektorerna på Sundlergymnasiet Thomas Johansson och Bo Holgersson för ansökningsförfarandet till gymnasieskolan i och med att Vårgårda tillhör Sjuhärads Kommunalförbund. Rektor har delegation från Utbildningsnämnden att besluta om elev får gå i gymnasieskola i Alingsås. Utbildningsnämnden avslår ansökan om att få gå i gymnasieskola i Alingsås där skälet som angetts är kortare resväg.

13 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Berörda resultatenhetschefer UN 28 Diarienr COPE föräldrautbildning COPE föräldrautbildning (The Community Parent Education Program) har genomförts i Vårgårda under fyra omgångar hittills med bidrag till finansieringen genom s k Miltonpengar. Utbildningen har fallit mycket väl ut för föräldrarna som deltagit och med mycket goda resultat hos barnen. Ledarna för utbildningen är Hillevi Lennström och Lena Hacker. På dagens sammanträde informerade Lena Hacker om utbildningen och tog bl a upp följande ur utbildningen: - Förstärkning av positiva beteenden hos barn - Ignorering av negativa beteenden - Hantering av negativa beteenden - Förvarning om vad som ska ske för barnen - Time out Utbildningsnämnden lägger denna värdefulla information till handlingarna.

14 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Folkhälsorådet Berörda resultatenhetschefer UN 29 Diarienr Välfärdsbokslut 2006 Välfärdsbokslut är ett styrdokument för kommunens folkhälsoarbete. Med hjälp av olika indikatorer mäts förändringar i hälsa och välfärd över tid. Indikatorerna är valda av kommunens folkhälsoråd och ska belysa olika aspekter av hälsa, både friskfaktorer och faktorer som påverkar hälsan negativt. Vårgårda kommuns första välfärdsbokslut genomfördes och godkändes av Kommunfullmäktige Välfärdsbokslut ska framställas vart fjärde år i slutet av mandatperioden. Kommunfullmäktige godkände , 57 Välfärdsbokslut 2006 för Vårgårda kommun och föreslog samtliga nämnder att analysera Välfärdsbokslut 2006 och komma med förslag på åtgärder till folkhälsorådet, senast för att uppnå ett förbättrat resultat. Utbildningsnämnden beslutade att ta emot Vårgårda kommuns Välfärdsbokslut 2006 för att i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag analysera det utifrån nämndens sakområde och uppdrag. Utbildningsnämnden beslutade att varje ledamot skulle välja ut en eller flera av följande rubriker: Jämställdhetsindex, Utbildningsnivå, Simkunnighet, Behörighet till gymnasieskolan, Förvärvsfrekvens eller Barnfattigdom och göra en analys. På extra sammanträdet valde ledamöterna ämnesrubriker för analys enligt mallen 1) Bakgrund 2) Nuläge 3) Egna synpunkter och på sammanträdet redogjorde ledamöterna muntligt för sitt arbete. Till dagens sammanträde presenterades av ledamöter upprättade analyser av - Jämställdhetsindex - Barnfattigdom i Vårgårda

15 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) - Drogvanor - Utbildningsnivå - Simkunnighet Utbildningsnämnden ställer sig bakom analyserna av Välfärdsbokslutets rubriker Jämställdhetsindex, Barnfattigdom i Vårgårda, Drogvanor, Utbildningsnivå och Simkunnighet översänder dem till Folkhälsorådet.

16 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelsen Berörda resultatenhetschefer UN 30 Diarienr Motion Trygghetsvärdar i Vårgårda kommun Bert Ottosson (m) har lämnat en motion angående trygghetsvärdar i Vårgårda kommun. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och Utbildningsnämnden. Remissen kom Utbildningsnämnden På Utbildningsnämndens sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att skriva förslag till svar. ska fattas på sammanträdet Kommunfullmäktige behandlade ärendet och beslutade: 1. Mot bakgrund av inkomna remissyttranden besluta att fortsatt utredning sker om trygghetsvärdar kan införas. 2. Kommunchefen tillsätter grupp som skall arbeta vidare med frågan. 3. Motionen anses därmed besvarad. Förslaget har efter inrådan från Folkhälsorådet skickats till Sundlergymnasiet och Gullhögskolan för synpunkter från elever. I SAMU-gruppen ingår representanter från Gullhögskolan och Sundlergymnasiet, Polisen, Fritidsgården, fältassistenter m fl och gruppen har fått i uppdrag att yttra sig. Ärendet har behandlats i skolkonferens på Sundlergymnasiet under hösten 2007, där eleverna var tveksamma till förslaget. Thomas Johansson framförde då elevernas synpunkter till kommunchef Kjell Karlsson. Beredningsförslag Förslaget om inrättande av trygghetsvärdar har på ett positivt sätt under remissarbetet inspirerat till andra typer av lösningar med motsvarande syfte, såsom projektet Friends och kamratstödjare i skolan upp t o m år 9. Härmed

17 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) anses motionen besvarad för Utbildningsnämndens del. Enligt beredningsförslaget.

18 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelseförvaltningen Resultatenhetschefer Bernt Lennde UN 31 Diarienr Remiss - Upphandlingspolicy Kommunstyrelseförvaltningen presenterar ett förslag till upphandlingspolicy som skickats till nämnderna för yttrande. Förslaget är utskickat till nämnden som diskuterade detta på sammanträdet. Utbildningsnämnden framför synpunkten under rubriken Miljöhänsyn vid upphandling att kommunen har ett övergripande miljöpolicydokument som reglerar dessa typer av frågor.

19 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Miljönämnden UN 32 Diarienr Detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort Miljöförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en detaljplan för Tånga Hed. Den har tidigare behandlats i ett samrådsskede under oktober-november Utbildningsnämnden hade då inga erinringar utifrån sitt verksamhetsområde. Utbildningsnämnden har nu möjlighet att yttra sig över planen senast Utbildningsnämnden har inga nya synpunkter att framföra över detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort.

20 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Miljönämnden Berörda resultatenhetschefer UN 33 Diarienr Planprogram för Del av Lagmansholm 2:79, Vårgårda kommun Miljöförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett planprogram för rubricerade område. Handlingarna översändes till Utbildningsnämnden för möjlighet till yttrande senast Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för avstyckning av mark för nybyggnation av ett 20-tal villor s k hästnära boende samt etablering av ett nytt hästcentra med veterinärmottagning. Beredningsförslag All planering av bostadsbebyggelse medför att behovet av platser i förskola och skola ska tas med i planeringen. Enligt beredningsförslaget.

21 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Rektor Sundlergymnasiet Bernt Lennde UN 34 Diarienr Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Skolhuvudmän, som hösten 2008 erbjuder gymnasial yrkesförberedande utbildning på nationella eller specialutformade program, kan ansöka om att delta i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Ansökan görs till Myndigheten för skolutveckling och ska vara myndigheten tillhanda senast meddelas senast Försöket beräknas omfatta lärlingsplatser per år. Statens Skolverk beslutar om utbetalning av bidrag. Skolhuvudmän som beviljas deltagande i försöksverksamheten erhåller ett statsbidrag på kr per läsår och elev för de elever som går lärlingsutbildningen. Statsbidraget för höstterminen ( kr) utbetalas i slutet av oktober Sundlergymnasiet har för avsikt lämna in en ansökan för lärling inom fordon/transport och VVS och svetsning. Rektor på Sundlergymnasiet informerade på sammanträdet. Minst halva utbildningstiden ska vara på arbetsplatsen. Eleverna ska vara behöriga till gymnasiet. Efter att ha mottagit informationen ställer sig Utbildningsnämnden bakom ansökningarna för lärlingsutbildning inom Fordonsprogrammet: Transport/ Yrkesförare och Energiprogrammet: VVS-kylteknik.

22 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 35 Diarienr Konferens- och kursinbjudningar GR Utbildning Pedagogiskt centrum , kl 9-12, Göteborg Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen (U2007:01) Följande personer är anmälda: Ingamaj Wallertz Olsson, Klas-Göran Olsson, Annelie Fischer, Thomas Johansson och Bo Holgersson. Delgavs och lades till handlingarna. _

23 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 36 Diarienr Information/skrivelser/förvaltningsärenden Jonas Damgren, vald revisor Vårgårda kommun Inventering av samverkan (projekt m m ) inom ramen för Kommunalförbundet Sjuhärad Annelie Fischer, utbildningschef * Ansökan till ESF från Vårgårda kommun angående kompetensutveckling * Ansökan om barnomsorg i annan kommun. Delgavs och lades till handlingarna.

24 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 37 Diarienr Delegationsbeslut Annelie Fischer, utbildningschef Delegering av arbetsmiljöuppgifter Facklig ledighet Lisbeth Hedlund, Resursenhetschef Inskrivning i särskola 20 Anställning 21 Christer Rembeck, rektor Lena/Hol Ledighet 15 Anställning 16 Per-Hugo Hansson, rektor Gullhögskolan Anställning 24 Anpassad studiegång Delgavs och lades till handlingarna.

Utbildningsförvaltningen 070123

Utbildningsförvaltningen 070123 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 1(9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, 16.00-19.35 Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-05-13 1. Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 arbetsutskott 2003-05-13 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd kl 14.00-18.00 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune Johansson (c) 1:e vice ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-24 1-21 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-18.00 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Tommy Sjöström (C) Eva Petersson

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-10-29 133 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2014-10-29, kl 13.00 16.20 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55

Sammanträdesprotokoll 1 (23) Sammanträdesdatum 2015-01-21. Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred 2015-01-21 kl. 13.30-16.55 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 13.30-16.55 ande Övriga deltagande Pär Edgren, M Lennart Eklund, C Christian Nytorpet, KD Åsa Landberg, C Mikael Lång,

Läs mer