SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl 15.00-19.10. Ingamaj Wallertz Olsson. Ordförande."

Transkript

1 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, kl ande Övriga närvarande Utses att justera Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson (s) Susann Åsbogård (kd) Gun Vårhall (fp) Inga Olausson (c) Aina Andersson (s) Jörgen Edelgård (kd) Sandra Magnusson (mp) Sandra Magnusson (mp) Per-Arne Häll, facklig företrädare Elisabeth Persson, facklig företrädare Bo Holgersson, rektor Sundlergymn Thomas Johansson, Bernt Lennde, utbildningsekonom Lena Hacker, specialpedagog Annelie Fischer, utbildningschef Kerstin Hellman, sekreterare Aina Andersson Ordförande tjänstgörande ersättare Ej tj g ersättare Föredragningen och Plats och tid för justering Utbildningsförvaltningen Paragrafer Underskrifter Anslag och protokollsutdrag Sekreterare Kerstin Hellman för anslags uppsättande Ordförande Ingamaj Wallertz Olsson för anslags nedtagande Justerande Aina Andersson Bestyrkande av anslag Protokollet förvaras på kommunkontoret i Vårgårda

2 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Förteckning UN 21 Diarienr Verksamhetsplan UN 22 Diarienr Avvikelserapport per UN 23 Diarienr Underskott UN 24 Diarienr Kvalitetsredovisning UN 25 Diarienr Barnomsorgsläget... 9 UN 26 Diarienr Modersmål och svenska som andraspråk UN 27 Diarienr Särskilda skäl för att gå i gymnasieskola i Alingsås UN 28 Diarienr COPE föräldrautbildning UN 29 Diarienr Välfärdsbokslut UN 30 Diarienr Motion Trygghetsvärdar i Vårgårda kommun UN 31 Diarienr Remiss - Upphandlingspolicy UN 32 Diarienr Detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort UN 33 Diarienr Planprogram för Del av Lagmansholm 2:79, Vårgårda kommun UN 34 Diarienr Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning UN 35 Diarienr Konferens- och kursinbjudningar UN 36 Diarienr Information/skrivelser/förvaltningsärenden UN 37 Diarienr

3 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Delegationsbeslut... 24

4 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 21 Diarienr Verksamhetsplan Förslag till tidsplan för framtagande av preliminär verksamhetsplan för presenterades av utbildningsekonom Bernt Lennde. Planeringen av framtagandet av Verksamhetsplan diskuterades på sammanträdet. Ärendet återremitteras för framtagande av nytt förslag till tidsplan för framtagande av preliminär verksamhetsplan för

5 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 22 Diarienr Avvikelserapport per Utbildningsekonom Bernt Lennde presenterade på dagens sammanträde Utbildningsnämndens avvikelserapportering per den 29/ Utbildningsnämnden antager efter diskussion Utbildningsnämndens avvikelserapportering per den 29/

6 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Bernt Lennde Resultatenhetschefer UN 23 Diarienr Underskott 2007 Utbildningsnämnden har antagit principer för resultatreglering av ansvarsenheternas resultat för ett verksamhetsår. Principerna bygger på de av fullmäktige antagna ekonomistyrprinciperna som gäller mellan nämnd och fullmäktige. Antagna regler säger att 25 % av över- eller underskott med automatik förs över till nästa års budget. Dessa medel flyttas med, oavsett om resultatenheten har uppfyllt de verksamhetsmål som nämnden har beslutat eller inte. Resterande del av över- eller underskottet blir föremål för politisk behandling vid en bokslutsdialog. Utbildningsnämnden ska fastställa resultatreglering för 2007 till resultatenheterna. Utbildningsnämnden behandlade på sammanträdet ärendet Underskott 2007 och skickade följande beslut till Kommunfullmäktige: Utbildningsnämnden antager Utbildningsnämndens förslag till hantering av underskottet 2007 med följande ändring: Nämnden är helt införstådd med resultatregleringens krav. Efter dialog enas man ändå om att inför Kommunfullmäktiges behandling, i Kommunstyrelsen lyfta frågan om hanteringen av den interkommunala ersättningen och hur man kan söka former för att möta den osäkerhet som elevernas frihet att söka undervisning i annan kommun innebär. Vi vill fästa Kommunstyrelsens uppmärksamhet på Sundlergymnasiets önskemål om en treårig avbetalningsperiod som ett alternativ. Av nämndens underskott om tkr utgör interkommunal ersättning tkr. Om man i enlighet med nämndens önska väljer att hantera den interkommunala ersättningen i särskild ordning, återstår 765 tkr varav nämnden med gällande styrprinciper har att ta med sig 25 % till 2008.

7 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Utbildningsnämnden har i sitt beslut lyft frågan om hantering av Interkommunal ersättning. Om nämnden finner gehör för sin synpunkt begränsas nämndens belastning till 25 % av 765 tkr. Med anledning av detta formulerar nämnden, att avgöras av Kommunfullmäktiges beslut, två alternativ för hantering av 2007 års underskott. Dels ett alternativ enligt nämndens äskande, dels ett enligt förvaltningens förslag, alternativ B.

8 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Skolverket Kommunfullmäktige Berörda resultatenhetschefer UN 24 Diarienr Kvalitetsredovisning 2007 Skolor och kommuner är skyldiga att årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av arbetsplanen och skolplanen. Det grundläggande motivet för att kravet på kvalitetsredovisningar har införts är att de ska fungera som hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten genom att skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål synliggörs. Ett syfte med kvalitetsredovisningarna är att vara viktiga underlag för politiska beslut på lokal nivå. Kvalitetsredovisning 2007 är utskickad med kallelsen. Utbildningsnämnden har tagit del av Kvalitetsredovisningen och uttrycker sitt gillande över materialets höga kvalitet. Utbildningsnämnden godkänner Kvalitetsredovisning 2007 och översänder den till Skolverket samt till Kommunfullmäktige för kännedom.

9 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunfullmäktige Bernt Lennde Berörda resultatenhetschefer Marianne Svensson UN 25 Diarienr Barnomsorgsläget Utbildningschef Annelie Fischer informerade på sammanträdet om barnomsorgen, utifrån sammanställningen Information om behov av platser inom förskoleverksamheten, daterad Stor efterfrågan finns på förskoleplatser framför allt i tätorten och i Lenaområdet. Utbildningsnämnden beslutade att meddela Kommunfullmäktige, utifrån utbildningschef Annelie Fischers sammanställning, daterad , att redovisad efterfrågan på barnomsorg inte kan klaras inom Utbildningsnämndens budgetram för Till dagens sammanträde presenterades Information om barnomsorgsläget upprättad av utbildningschef Annelie Fischer. Utbildningsnämnden ställer sig bakom Information om barnomsorgsläget, upprättad av utbildningschef Annelie Fischer, daterad och översänder den till Kommunfullmäktige. Utbildningsnämnden lyfter särskilt fram det sista stycket i sammanställningen: En kostnadsberäkning visar att behovet inför 2009 i detta läge ligger på drygt 8 mkr exkl ev införande av vårdnadsbidrag. Av detta behov bedöms c:a 2 mkr redan behövas inför hösten 2008 för att kunna garantera kommuninvånarna placering i förskolan inom fyra månader. Att acceptera en kösituation inom barnomsorgen är inte en acceptabel lösning för en kommun med ambition att attrahera ytterligare invånare. De för verksamheten hittills fördelade medlen har utnyttjats maximalt med

10 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) långt fler platser än från börjat beräknat. Ytterligare verksamhetsökningar för att klara 2008 års behov, beräknat till 2000 tkr måste finansieras av Kommunfullmäktige. Alternativt att Kommunfullmäktige meddelar Utbildningsnämnden att acceptera en kö i avvaktan på 2009 års utökning.

11 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelsen Bernt Lennde Berörda resultatenhetschefer UN 26 Diarienr Modersmål och svenska som andraspråk Nulägesbeskrivning Vårgårda kommun Projektet mångfald interkulturellt lärande, daterad är upprättad av utbildningschef Annelie Fischer och beskriver modersmålsundervisningen. Nulägesbeskrivning av arbetet i år 1-6 med invandrar- och flyktingbarn i Vårgårda kommun daterad är upprättad av rektor Roland Johansson och beskriver hur grundskolan tar emot nyanlända flykting- och invandrarbarn, år 1-6. På dagens sammanträde informerade utbildningschef Annelie Fischer utifrån dessa två skrivelser. På Utbildningsnämndens sammanträde beslutades: Utbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att ersättningarna för flyktingmottagande omförhandlas så att Utbildningsnämnden får en större del av schablonersättningen till förskola och grundskola. Framställan om omförhandling gjordes redan för ett år sedan. Med detta som stöd gör Utbildningsnämnden anspråk på de medel som kvarstår från föregående års verksamhet. Utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningschefen att komplettera presenterat material och skicka det till Kommunstyrelsen för att ytterligare belysa Utbildningsnämndens framställan

12 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 27 Diarienr Särskilda skäl för att gå i gymnasieskola i Alingsås Utbildningsnämnden har att fatta ett principbeslut när det gäller vad som räknas som särskilda skäl för att en elev från Vårgårda ska få gå på gymnasieskola i Alingsås. Ansökningar från elever som önskar gå i gymnasieskolan i Alingsås och ej Borås har inkommit. Största anledning till att elever vill gå i Alingsås är den kortare resvägen och därmed kortare restiden. Den tiden, har flera framfört, kan läggas på skolarbete i stället. På sammanträdet redogör rektorerna på Sundlergymnasiet Thomas Johansson och Bo Holgersson för ansökningsförfarandet till gymnasieskolan i och med att Vårgårda tillhör Sjuhärads Kommunalförbund. Rektor har delegation från Utbildningsnämnden att besluta om elev får gå i gymnasieskola i Alingsås. Utbildningsnämnden avslår ansökan om att få gå i gymnasieskola i Alingsås där skälet som angetts är kortare resväg.

13 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Berörda resultatenhetschefer UN 28 Diarienr COPE föräldrautbildning COPE föräldrautbildning (The Community Parent Education Program) har genomförts i Vårgårda under fyra omgångar hittills med bidrag till finansieringen genom s k Miltonpengar. Utbildningen har fallit mycket väl ut för föräldrarna som deltagit och med mycket goda resultat hos barnen. Ledarna för utbildningen är Hillevi Lennström och Lena Hacker. På dagens sammanträde informerade Lena Hacker om utbildningen och tog bl a upp följande ur utbildningen: - Förstärkning av positiva beteenden hos barn - Ignorering av negativa beteenden - Hantering av negativa beteenden - Förvarning om vad som ska ske för barnen - Time out Utbildningsnämnden lägger denna värdefulla information till handlingarna.

14 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Folkhälsorådet Berörda resultatenhetschefer UN 29 Diarienr Välfärdsbokslut 2006 Välfärdsbokslut är ett styrdokument för kommunens folkhälsoarbete. Med hjälp av olika indikatorer mäts förändringar i hälsa och välfärd över tid. Indikatorerna är valda av kommunens folkhälsoråd och ska belysa olika aspekter av hälsa, både friskfaktorer och faktorer som påverkar hälsan negativt. Vårgårda kommuns första välfärdsbokslut genomfördes och godkändes av Kommunfullmäktige Välfärdsbokslut ska framställas vart fjärde år i slutet av mandatperioden. Kommunfullmäktige godkände , 57 Välfärdsbokslut 2006 för Vårgårda kommun och föreslog samtliga nämnder att analysera Välfärdsbokslut 2006 och komma med förslag på åtgärder till folkhälsorådet, senast för att uppnå ett förbättrat resultat. Utbildningsnämnden beslutade att ta emot Vårgårda kommuns Välfärdsbokslut 2006 för att i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag analysera det utifrån nämndens sakområde och uppdrag. Utbildningsnämnden beslutade att varje ledamot skulle välja ut en eller flera av följande rubriker: Jämställdhetsindex, Utbildningsnivå, Simkunnighet, Behörighet till gymnasieskolan, Förvärvsfrekvens eller Barnfattigdom och göra en analys. På extra sammanträdet valde ledamöterna ämnesrubriker för analys enligt mallen 1) Bakgrund 2) Nuläge 3) Egna synpunkter och på sammanträdet redogjorde ledamöterna muntligt för sitt arbete. Till dagens sammanträde presenterades av ledamöter upprättade analyser av - Jämställdhetsindex - Barnfattigdom i Vårgårda

15 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) - Drogvanor - Utbildningsnivå - Simkunnighet Utbildningsnämnden ställer sig bakom analyserna av Välfärdsbokslutets rubriker Jämställdhetsindex, Barnfattigdom i Vårgårda, Drogvanor, Utbildningsnivå och Simkunnighet översänder dem till Folkhälsorådet.

16 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelsen Berörda resultatenhetschefer UN 30 Diarienr Motion Trygghetsvärdar i Vårgårda kommun Bert Ottosson (m) har lämnat en motion angående trygghetsvärdar i Vårgårda kommun. Kommunstyrelsen beslutade att remittera motionen till Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Brottsförebyggande rådet, Folkhälsorådet och Utbildningsnämnden. Remissen kom Utbildningsnämnden På Utbildningsnämndens sammanträde fick förvaltningen i uppdrag att skriva förslag till svar. ska fattas på sammanträdet Kommunfullmäktige behandlade ärendet och beslutade: 1. Mot bakgrund av inkomna remissyttranden besluta att fortsatt utredning sker om trygghetsvärdar kan införas. 2. Kommunchefen tillsätter grupp som skall arbeta vidare med frågan. 3. Motionen anses därmed besvarad. Förslaget har efter inrådan från Folkhälsorådet skickats till Sundlergymnasiet och Gullhögskolan för synpunkter från elever. I SAMU-gruppen ingår representanter från Gullhögskolan och Sundlergymnasiet, Polisen, Fritidsgården, fältassistenter m fl och gruppen har fått i uppdrag att yttra sig. Ärendet har behandlats i skolkonferens på Sundlergymnasiet under hösten 2007, där eleverna var tveksamma till förslaget. Thomas Johansson framförde då elevernas synpunkter till kommunchef Kjell Karlsson. Beredningsförslag Förslaget om inrättande av trygghetsvärdar har på ett positivt sätt under remissarbetet inspirerat till andra typer av lösningar med motsvarande syfte, såsom projektet Friends och kamratstödjare i skolan upp t o m år 9. Härmed

17 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) anses motionen besvarad för Utbildningsnämndens del. Enligt beredningsförslaget.

18 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Kommunstyrelseförvaltningen Resultatenhetschefer Bernt Lennde UN 31 Diarienr Remiss - Upphandlingspolicy Kommunstyrelseförvaltningen presenterar ett förslag till upphandlingspolicy som skickats till nämnderna för yttrande. Förslaget är utskickat till nämnden som diskuterade detta på sammanträdet. Utbildningsnämnden framför synpunkten under rubriken Miljöhänsyn vid upphandling att kommunen har ett övergripande miljöpolicydokument som reglerar dessa typer av frågor.

19 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Miljönämnden UN 32 Diarienr Detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort Miljöförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram en detaljplan för Tånga Hed. Den har tidigare behandlats i ett samrådsskede under oktober-november Utbildningsnämnden hade då inga erinringar utifrån sitt verksamhetsområde. Utbildningsnämnden har nu möjlighet att yttra sig över planen senast Utbildningsnämnden har inga nya synpunkter att framföra över detaljplan för Tånga Hed, Vårgårda tätort.

20 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Miljönämnden Berörda resultatenhetschefer UN 33 Diarienr Planprogram för Del av Lagmansholm 2:79, Vårgårda kommun Miljöförvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett planprogram för rubricerade område. Handlingarna översändes till Utbildningsnämnden för möjlighet till yttrande senast Syftet med planprogrammet är att skapa förutsättningar för avstyckning av mark för nybyggnation av ett 20-tal villor s k hästnära boende samt etablering av ett nytt hästcentra med veterinärmottagning. Beredningsförslag All planering av bostadsbebyggelse medför att behovet av platser i förskola och skola ska tas med i planeringen. Enligt beredningsförslaget.

21 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) Rektor Sundlergymnasiet Bernt Lennde UN 34 Diarienr Försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning Skolhuvudmän, som hösten 2008 erbjuder gymnasial yrkesförberedande utbildning på nationella eller specialutformade program, kan ansöka om att delta i försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning. Ansökan görs till Myndigheten för skolutveckling och ska vara myndigheten tillhanda senast meddelas senast Försöket beräknas omfatta lärlingsplatser per år. Statens Skolverk beslutar om utbetalning av bidrag. Skolhuvudmän som beviljas deltagande i försöksverksamheten erhåller ett statsbidrag på kr per läsår och elev för de elever som går lärlingsutbildningen. Statsbidraget för höstterminen ( kr) utbetalas i slutet av oktober Sundlergymnasiet har för avsikt lämna in en ansökan för lärling inom fordon/transport och VVS och svetsning. Rektor på Sundlergymnasiet informerade på sammanträdet. Minst halva utbildningstiden ska vara på arbetsplatsen. Eleverna ska vara behöriga till gymnasiet. Efter att ha mottagit informationen ställer sig Utbildningsnämnden bakom ansökningarna för lärlingsutbildning inom Fordonsprogrammet: Transport/ Yrkesförare och Energiprogrammet: VVS-kylteknik.

22 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 35 Diarienr Konferens- och kursinbjudningar GR Utbildning Pedagogiskt centrum , kl 9-12, Göteborg Informationstillfälle om resultatet av gymnasieutredningen (U2007:01) Följande personer är anmälda: Ingamaj Wallertz Olsson, Klas-Göran Olsson, Annelie Fischer, Thomas Johansson och Bo Holgersson. Delgavs och lades till handlingarna. _

23 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 36 Diarienr Information/skrivelser/förvaltningsärenden Jonas Damgren, vald revisor Vårgårda kommun Inventering av samverkan (projekt m m ) inom ramen för Kommunalförbundet Sjuhärad Annelie Fischer, utbildningschef * Ansökan till ESF från Vårgårda kommun angående kompetensutveckling * Ansökan om barnomsorg i annan kommun. Delgavs och lades till handlingarna.

24 UTBILDNINGSNÄMNDEN (24) UN 37 Diarienr Delegationsbeslut Annelie Fischer, utbildningschef Delegering av arbetsmiljöuppgifter Facklig ledighet Lisbeth Hedlund, Resursenhetschef Inskrivning i särskola 20 Anställning 21 Christer Rembeck, rektor Lena/Hol Ledighet 15 Anställning 16 Per-Hugo Hansson, rektor Gullhögskolan Anställning 24 Anpassad studiegång Delgavs och lades till handlingarna.

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519

Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda. Utbildningsförvaltningen 080519 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-05-13 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Yxnås, Kommunhuset, Vårgårda Beslutande Övriga närvarande Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Ulrika

Läs mer

Utbildningsförvaltningen 070123

Utbildningsförvaltningen 070123 UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-01-16 1(9) Plats och tid Sundlergymnasiets konferensrum, 16.00-19.35 Beslutande Ingamaj Wallertz-Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare

Per-Arne Häll, facklig företrädare, föredragningen, 34-36 Kerstin Hellman, sekreterare 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda sammanträdesrum Ljungås kl 16.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2009-12-15 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 15.30-19.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordf Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Inga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 2009-05-12 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl 15.30-19.30 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordf Per Johansson (s), föredragning 43-45 Heli

Läs mer

Birgit Kullingsjö (c) Jörgen Edelgård (kd) Thomas Johansson, Per-Arne Häll Zlatan Suskic, Boris Kulisic Annelie Fischer Bernt Lennde Kerstin Hellman

Birgit Kullingsjö (c) Jörgen Edelgård (kd) Thomas Johansson, Per-Arne Häll Zlatan Suskic, Boris Kulisic Annelie Fischer Bernt Lennde Kerstin Hellman UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-08 1(18) Plats och tid Sammanträdesrum Ljungås, Kommunhuset, Vårgårda, kl 15.00-19.30 ande Ingamaj Wallertz Olsson (m) Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson (c) Ulrika Sjölin

Läs mer

Kommunkontoret, Vårgårda, Protokollet förvaras på Kommunkontoret i Vårgårda. Per Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

Kommunkontoret, Vårgårda, Protokollet förvaras på Kommunkontoret i Vårgårda. Per Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Vårgårda,, kl 15.30-17.00 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson, (m), ordförande Henrik Hermansson, (c) Agneta Lindberg, (c) Per Johansson, (s) Klas-Göran Olsson, (s) Heli

Läs mer

Datum Annelie Fischer, utbildningschef Bernt Lennde, utbildningsekonom, föredragningen

Datum Annelie Fischer, utbildningschef Bernt Lennde, utbildningsekonom, föredragningen 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum Ljungås, Kommunhuset Vårgårda, kl 15.30-18.30 Beslutande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande Agneta Lindberg (c) Inga Olausson (c) Klas-Göran Olsson (s) Per Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Gullhögskolans personalmatsal, kl Anders Lennermo. ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Gullhögskolans personalmatsal, kl Anders Lennermo. ordförande UTBILDNINGSNÄMNDEN 2006-11-14 1(15) Plats och tid Gullhögskolans personalmatsal, kl 15-20 ande Anders Lennermo (c) Per Johansson (s) Agneta Lindberg (c) Annelie Stridh (c) Inger Nyström (fp) Ingamaj Wallertz-Olsson

Läs mer

Datum 2010-04-13. Lena Asthré, rektor Centrum, föredragningen. Kerstin Codan, chef Elevhälsan, föredragningen. Kommunkontoret 2010-04-19 kl 15.

Datum 2010-04-13. Lena Asthré, rektor Centrum, föredragningen. Kerstin Codan, chef Elevhälsan, föredragningen. Kommunkontoret 2010-04-19 kl 15. 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Ljungås, Kommunhuset Vårgårda, kl 15.30-19.00 Beslutande Övriga närvarande Ingamaj Wallertz Olsson (m), ordförande 24-29, 31-33 Agneta Lindberg (c) Henrik Hermansson

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s)

Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) GYMNASIENÄMNDEN 2008-01-31 1 Plats och Tid Norrtull, kl 13.00 17.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf Laila Andrén (s) Övriga

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m)

Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson (v) Berndt Skogbergs (s) Maith Lassbo (m) Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-14 1 Plats och tid Rådhuset, Säter, kl 10.00 16.30 Beslutande Abbe Ronsten (s) ordförande Tommy Alvik (s) Kenneth Eresjö (c) Birgitta Gustafsson (fp) Göran Johansson

Läs mer

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00

Kommunkontoret måndag 2006-10-23, kl. 16.00 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2006-10-16 1(12 Plats och tid Folkets hus måndag 2006-10-16, kl. 17.30-20.30 Beslutande Berth Ottosson (m) Karin Johansson (kd) Marielle Palm (s) Margareta Johansson (s) Jan Smok

Läs mer

Kommunkontoret, måndag , kl

Kommunkontoret, måndag , kl KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN 2007-03-12 1(9) Plats och tid Kommunkontoret rum Yxnås, måndag 2007-03-12. kl. 17.30-20.30 Beslutande Leif Gunnarsson (fp) Marielle Palm (s) Marianne Andersson (c) Anneli Stridh

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn

Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Bror Sterner Agneta Rönn Utbildningsnämnden 2004-08-31 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.30-13.10. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Monica Lantz Thomas Uppman Stefan Ohlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11

Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Barn- och utbildningsnämnden 2009-03-24 11 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 24 mars 2009, kl 08.30-09.30. Beslutande Svenerik Nykvist (s), ordförande Solveig Oskarsson (s) Kjell Söderlund (s) Sami Hoikkala

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Eva-Lena Johansson (s) Clary Svensson (s), 2-7 Monica Gustavsson (s) Leif Karlsson (s) ) 2004-02-26 1 (16) Plats och tid: Furåsen, Färgelanda, torsdagen den 26 februari 2004, klockan 13.00-16.00. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande Tommy Widekärr (fp)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Gun Magnberg Pål Magnussen Arne Engström Nr Kultur- och utbildningsnämnden 2005-11-23 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, Dalslandsrummet klockan 08.30 12.20, därefter studiebesök på Åsebro skola Beslutande Per-Axel Andersson (s) Harald

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-22 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.00 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Anders Hansson (c), ers f Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-11-18 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.30 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Gunnemar Olsson (FP)) Kenneth Hermansson (C) Mona Olausson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-11-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16.50 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S AnnSofi

Läs mer

Gymnasienämnden (11)

Gymnasienämnden (11) Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, 2001-11-20, kl 15.00-18.55 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 11 februari 2009, klockan 16.00 18.50 Beslutande Elisabeth Persson (s), Mikael Peterson (s), Camilla Dahl (s), Ingrid D. Andersson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2010-01-26 1 Plats och tid Hovmantorps Folkets Hus Tisdagen den 26 januari 2010, kl. 08.30 17.00 Beslutande Ragnar Lindberg ( s) Börje Erlandsson (m) Monica Johansson (s) Lars

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47

Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Sammanträdet öppet för allmänheten. Inga personer närvarande. Justerare: Mats Hallsten (c) Paragrafer : 35-47 ) 2005-04-28 1 (15) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda, torsdagen den 28 april 2005, kl 13.00 15.10. Beslutande: Ulla Börjesson (s) ordförande Eva-Lena Johansson (s) Monica Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-03-22 1 Innehållsförteckning Ärende 20 Information från Hagens förskole- och skolområde... 3 21 Besök av studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte... 4 22 Ekonomisk månadsrapport... 5 23 Granskning av

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-11-17 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-10:00 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum:

ANSLAGSBEVIS: Förvaringsplats: Kommunstyrelseförvaltningen Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: 1/8 Utbildningsnämnden Sammanträdestid: 2017-01-25, kl. 14.00-16.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M) ordförande Jeanette Janson (LP) vice ordförande Anders C Nilsson (S) Margareta

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 1 (10) Plats och tid: Barn- och utbildningskontoret, klockan 09.00 17.00 Beslutande: Christer Bäckman (fp), ordförande Matz Johansson (c) Roland Ahlstrand (kd) Tomas Johansson (s) Anneli Kousmanen (s)

Läs mer

Kommunkontoret , kl 17.00

Kommunkontoret , kl 17.00 1(13) Plats och tid Kulturen Vårgårda, kl 18.30-19.00 Beslutande Enligt närvarolista Övriga närvarande Kerstin Hellman, sekreterare Utses att justera Sirpa Bergenstoff och Ingamaj Wallertz Olsson Plats

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 46 Plats och tid Personalrummet Bäckaskolan F-6 kl 17.30 19.15 Beslutande Lise Märith Svensson (kd) ordförande Lizbeth Johansson (c) 1:e vice ordförande Markus Kauppinen

Läs mer

PROTOKOLL Gymnasienämnden

PROTOKOLL Gymnasienämnden sid 1 av 12 Plats och tid Rhone, klockan 13:15 15.45 Beslutande: Paul Hedlund Ordförande (L) Cecilia Holmberg Ledamot (M) Johnny Persson Vice Ordförande (S) Mona Wettergren Ledamot (SD) Torgny Lindqvist

Läs mer

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189

Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40. Gun-Britt Taivalsaari-Nyberg, sekreterare Birgitta Palo-Johansson,ekonom, 188-189 Barn- utbildning- och kulturnämnden 2009-12-14 1 Plats och tid Plats och tid Förvaltningsbyggnaden i Gällivare, måndagen den 14 december 2009, kl 08.15-09.30 Sammanträdet ajuorneras kl 08.25 08.40 Beslutande

Läs mer

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande

Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-15.15 Beslutande Lars Ottosson (PF), ordförande Lina Löfberg (M), 1:e vice ordförande Kent Holmer (S), 2: vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll 2012-09-12 Tid och plats Onsdagen den 12 september. 2012, kl 17.00 20.00 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Lena Gerby (M), ordförande Hanna Svensson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson

Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 41-51. Hans Måhagen. Ordförande: Pontus Wessman. Justerande: Lena Ringensjö Andersson Barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl. 09.00-15.15 Beslutande: Pontus Wessman (mp), ordförande Sigvard Olsson (s), för Jörgen Banck Torbjörn

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-03-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 12.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Laila

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 54 Plats och tid Hjernet, tisdagen den 12 oktober 2010, kl 08.30-08.50. Beslutande Solveig Oscarsson (S), ordförande Kjell Söderlund (S) Eva Overgaard (S) Eleonore Karlsson (S) Johanna Bergström (S) tj

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Skolstyrelsen 2006-09-18 91 Plats och tid Bäckaskolans sammanträdesrum 17.00 19.45 Beslutande Lise-Märith Svensson (kd) ordförande Markus Kauppinen (s) vice ordförande Johanna Dahlin (kd) Kenneth Lidman

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan

Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 1 (10) Plats och tid: Barn- och utbildningskontorets sammanträdesrum, klockan 08.30 12.00 Beslutande: Övriga deltagande: Utses att justera: Christer Bäckman (fp), ordförande Harriet Åström (c) Margareta

Läs mer

GYMNASIENÄMNDEN

GYMNASIENÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN 2007-10-18 1 Plats och Tid Norrtull, kl 08.00 11.15 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Thomas Fridlund (c), ers f Sven Callenberg (c) Christer Törnell (kd) Michael Karlsson (s), v ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-04-14 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Örskär (SR 2), Östhammar, kl. 08.30 14.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef Per-Åke

Läs mer

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45

Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 2007-08-22 1 (15) Plats och tid Lilla Rådmansgatan 2 kl. 19.00 19.45 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-17 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 17:00 19:30 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset 2015-09-24

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 Sida 1 (15) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-09-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 13.00 13.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer