FRAMTIDENS KYRKA Om- och tillbyggnadsförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FRAMTIDENS KYRKA Om- och tillbyggnadsförslag"

Transkript

1 FRAMTIDENS KYRKA Om- och tillbyggnadsförslag Presentation 8 maj 2011 Anders Collstrand Jimmy Hellström Ingemar Hermansson Lennart Hermansson Lennart Johansson Johan Lundin Marita Lundin 1(12)

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING Otroligt strategiskt läge Förslag till om- och tillbyggnad: BESKRIVNING AV FÖRSLAGET Inledning Läge kommunikationer Byggnadernas delar Parkgatan Huvudbyggnad inklusive kyrksal Tillbyggnad Energibesparande åtgärder Förslag till om- och tillbyggnad TIDPLAN BYGGKOSTNADER INKL MOMS, KKR INREDNINGSKOSTNADER INKL MOMS, KKR Nettokostnad ombyggnad STANDARDFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER (PÅBÖRJAS INOM EN FEMÅRSPERIOD) FINANSIERINGSPLAN Ytterligare finansiering DRIFTSBUDGET KOMMENTARER KRING STORLEK PÅ LOKALYTOR (12)

3 Möjligheternas kyrka - vår kyrka Förslag till om- och tillbyggnad av nuvarande kyrka 1. SAMMANFATTNING 1.1 Otroligt strategiskt läge Det var tf stadsbyggnadsdirektörens beskrivning av läget för vår kyrka vid ett informationsmöte den 22 feb i år i Smyrnakyrkan. Stadsbyggnadsdirektören kompletterade med kommentaren Ni sitter på ett guldläge typ trippel A. En central placering var ett önskemål från det stora flertalet av cirka 40 funktionsgrupper i församlingen som deltog i lokalbehovsanalysen Många grupper önskade dessutom max 10 minuter gångavstånd från Centralstationen och framhöll att närhet till kommunala förbindelser är angeläget. Alternativ Möjligheternas kyrka innebär att vi blir kvar i det centrala läge som är välkänt för många även utanför vår kyrka. Utgångspunkten för alternativ Möjligheternas kyrka har varit att tillgodose behovet av fler lokaler för söndag förmiddag då det råder brist på lokaler, ge viss möjlighet för framtida expansion, förbättra tillgängligheten samt att om möjligt anpassa befintliga lokaler för att bättre passa dagens verksamhet där ett av önskemålen var större plana ytor på estraden. Kyrksalen bedöms ha tillräckligt antal sittplatser och är omvittnat mycket vacker även om pelarna stör vissa platser. Hela byggnaden, förutom tillbyggnaden från 1982, har en planbestämmelse i detaljplanen, som säger att kyrkan är en särskilt värdefull byggnad, som vid yttre och inre ombyggnader inte får förvanskas eller rivas. 1.2 Förslag till om- och tillbyggnad: a) Påbyggnad av båda sidoläktarna med en våning, ger cirka 2 x 100 kvm ytterligare lokalyta. b) Ombyggnad av estrad för att få två större plana ytor och färre nivåskillnader. c) Ombyggnad av nuvarande församlingsvåning (plan 2) till café samt ombyggnad av nuvarande café (plan 3) till församlingsvåning/möteslokal. Detta ger samordningsfördelar för kök/servering på kyrktorget och plan 2. På plan 3 anordnas en församlingsvåning/möteslokal för upp till 300 personer. Nuvarande församlingsvåning rymmer 250 personer. d) Ny trappa från kyrktorget till nytt café (plan 2) installeras. Dessutom byggs två nya anslutningar (broar) mellan caféet och foajén utanför läktaren. Arrangemanget ökar tillgängligheten till café plan 2 avsevärt. e) Eventuell permanent gångramp för ljus och ljud byggs infälld i nuvarande undertak 3(12)

4 Följande sammanställning avser kostnader för genomförande av förslagen ovan. En utförligare redovisning finns i avsnitt 6. Observera att förslagen kan genomföras etappvis allt eftersom ekonomin tillåter. Byggkostnader i kkr (tusental kronor) Inredningskostnader 750 Frivilligarbete -100 Summa bygg- och inredningskostnader Dessutom finns förslag till standardhöjande åtgärder utöver ombyggnad: Från Multimediarådet (nya kameror, högtalare m m) Från Fastighetsrådet (ny ventilations- och elanläggning i hela fastigheten, målning, mattläggning i kyrksalen) Renovering av orgeln 200 Summa kostnader standardhöjande åtgärder Summa ombyggnad och standardhöjande åtgärder * *Av summan kan cirka kkr finansieras genom energibesparande åtgärder. Den effektiva lokalytan, kallad LOA, i våra nuvarande lokaler blir efter påbyggnad av sidoläktarna cirka 4600 kvm. (I LOA ingår inte kommunikationsytor eller teknikutrymmen.) Ytan blir något större än motsvarande yta i skissen för en ny kyrka (4546 kvm). 2. BESKRIVNING AV FÖRSLAGET 2.1 Inledning Med detta alternativ kompletteras vår nuvarande fastighet med ytterligare lokaler för att lösa i första hand söndagsskolans akuta lokalproblem. Dessutom anpassas våra befintliga lokaler för att öka tillgängligheten och bättre uppfylla kraven för dagens verksamhet enligt de önskemål som framkommit i lokalbehovsanalys våren 2009 samt i dialog med verksamhetsansvariga under hösten Detta kan genomföras utan alltför mycket störningar på vårt gudstjänstliv och övriga verksamheter. 2.2 Läge kommunikationer Smyrnakyrkan ligger i stadsdelen Vasastaden som är ett centrum för högskoleutbildning och därigenom har även restauranger och caféer fått ett naturligt läge i stadsdelen. Vårt läge nära Hagaparken innebär att allmänna kommunikationer som spårvagnar och bussar går regelbundet i alla riktningar. Det finns dessutom planer på stombusslinje på Parkgatan. En station för den planerade Västlänken med två entréer kommer att placeras i Hagaparken. Västlänken, som är en förbindelse av järnvägen från centralstation till Korsvägen och sedan söderut, kommer att få stor betydelse för lokaltågen till angränsande kommuner. När biltullarna införs är det en stor fördel med vårt läge vid hållplatserna för de allmänna kommunikationerna. Idag finns parkering inom 200 m från kyrkan samt handikapplatser direkt utanför kyrkan. 4(12)

5 Fig 2.1. Entréer till Västlänkens station Haga, den vänstra bilden visar läget mellan spårvagnshållplats vid Hagakyrkan och Vallgraven, den högra visar läget vid Handelshögskolan. 2.3 Byggnadernas delar Smyrnakyrkan består av byggnader från tre tidsepoker varav den äldsta är från 1879 (Parkgatan 3) och huvudbyggnaden med kyrksal från 1941 samt tillbyggnaden från Hela byggnaden förutom tillbyggnaden från 1982 har en planbestämmelse i detaljplanen, som säger att kyrkan är en särskilt värdefull byggnad, som vid yttre och inre ombyggnader inte får förvanskas eller rivas. Vid inre ändringar skall befintliga kvaliteter och kulturhistoriska värden avseende planlösning, fast inredning såsom dörrar, lister mm bevaras Parkgatan 3 Fig 2.2. Planritning över Parkgatan 3, plan 200. Rödmarkerade ytor avser ombyggnad. 5(12)

6 Byggnadsdelen har en utformning tidstypisk med övriga i Vasastaden som byggdes i slutet på 1800-talet, putsad tegelfasad med många utsmyckningar. Byggnaden är grundlagd på plankbädd kompletterad med korta pålar. Byggnaden är totalt ombyggd 1981 då fönster, fasadputs, takplåt och EL- och VVS-system byttes ut. Idag inryms bibelskola, ungdomsvåning, musikrum, kapell och studio. Kyrkan disponerar cirka 900 kvm. Dessutom finns två lägenhetsplan med 6 lägenheter. Tillgängligheten är via hiss från Viktoriagatan, entré Parkgatan och via kyrksal till musikrummen på källarplan. Studion på vinden plan 6 nås via en trappa från plan Huvudbyggnad inklusive kyrksal Byggnadsdelen har ett tidstypiskt funktionalistiskt utseende d v s inga utsmyckningar utan enkelt och funktionellt. Stommen är av armerad betong med lättbetong på utsidan som värmeisolering. Fasadbeklädnaden består av puts. Byggnaden är grundlagd genom stödpålar till berg. Byggnaden är byggd 1941 och totalt ombyggd då fönster, fasadputs, takplåt och EL- och VVS-system byttes ut. Av denna del utgör kyrksalen med tillhörande kommunikations- och serviceutrymme den större delen. Övriga lokaler som använts fortlöpande är Växthuset, Rabatten och Lilla Salen. I byggnadsdelen finns också församlingens expedition på plan 3. Kyrkan disponerar cirka 2300 kvm. Dessutom finns tre lägenhetsplan med 16 lägenheter på plan 4-6. Tillgängligheten är via hiss från kyrktorget i tillbyggnaden till kyrksalens nedre plan och till expeditionen via hiss Storgatan 2. Övriga lokaler nås via halvtrappor Tillbyggnad 1982 byggdes Smyrnakyrkan till för att skapa utrymme för mindre lokaler för servering m m och kyrktorg för gemenskap. Tillbyggnaden är utförd med betongstomme och glasfasad. Glasfasaden är tänkt som en ljuslykta som välkomnar besökare att komma in. Kyrkan använder hela tillbyggnaden för sin verksamhet, ungefär 1200 kvm. Caféet på kyrktorget har kommit till under 2000-talet och caféet på plan 3 har byggts om under 1990-talet. Alla fyra planen är tillgängliga via hiss. 2.4 Energibesparande åtgärder Under har energisparåtgärder vidtagits som gör att energiförbrukningen har reducerats med 20%. Det innebär att energiförbrukningen är lägre än för normhuset. 2.5 Förslag till om- och tillbyggnad Alternativ Möjligheternas kyrka kan genomföras antingen i etapper eller i en följd enligt nedan: a) Påbyggnad av sidoläktarna, ger cirka 200 kvm ytterligare lokalyta. Med påbyggnad av sidoläktare med en våning (båda sidor) anordnas nya lokaler för i första hand 6(12)

7 söndagsskolans samlingar på söndag förmiddag. Lokalerna föreslås bli flexibla med 1-2 vikväggar. Lokalerna nås antingen genom trappor i anslutning till äldre fastighet Parkgatan 3 eller genom en förlängd trappa för lokalen vid Storgatan. Alternativt finns möjlighet att använda befintliga trapphus i västra delen av fastigheten där även trapphissar inrättas. Dessutom förbättras ljusavskärmningen mot kyrksalen. Fig 2.3. Sektion (genomskärning) av kyrksalen med påbyggnad sidoläktare. Rödmarkerade ytor avser påbyggnad eller ombyggnad Fig 2.4. Planritning över påbyggnad sidoläktare samt ny församlingsvåning plan 3. Rödmarkerade ytor avser påbyggnad eller ombyggnad. 7(12)

8 b) Ombyggnad av estrad för att få två större plana ytor och färre nivåskillnader. Detta är ett önskemål från musikansvariga. Estraden får två större plana ytor längst bak och längst fram med en mindre plattform däremellan. En lyftplatta typ plattformshiss för transport av musikinstrument och rullstol anordnas. Fig 2.5. Plan över ombyggd estrad. De olika färgerna markerar olika nivåer. Fig 2.6. Sektion (genomskärning) av ombyggd estrad. 8(12)

9 c) Ombyggnad av nuvarande församlingsvåning (plan 2) till café samt ombyggnad av nuvarande café (plan 3) till församlingsvåning/möteslokal. Genom att caféet på plan 3 byggs om erhålles en samlingslokal för max 300 personer (nuvarande församlingsvåning rymmer 250 personer). Lokalen föreslås få en mindre scen med musikanläggning som kan användas såväl av ungdomsgrupper på fredag kväll som internationella gruppen på söndag eftermiddag. Ett nytt café inrättas på plan 2 som underlättar kommunikationen mellan caféerna. Kök/serveringsdisk kan inrättas vid läget för nuvarande konferensrum Oasen där en trappa mellan våningarna redan finns. ( Oasen kan placeras längst söderut på plan 3 eller i en del av påbyggnad sidoläktare). Fig 2.7. Planritning över ombyggt café på plan 2 och ombyggd estrad. Rödmarkerade ytor avser ombyggnad. d) Ny trappa från kyrktorget och anslutningar från läktarfoajén till nytt café (plan 2) installeras. Två broar byggs genom ljusschaktet mellan läktarfoajén och nytt café. På en av dessa ansluter en ny trappa från kyrktorget vilket underlättar kommunikationen från både läktare och kyrktorg för cafégäster. 9(12)

10 Fig 2.8. Sektion (genomskärning) av ny trappa sedd från kyrktorget. Den brunfärgade rutan indikerar nuvarande konstverk. e) Eventuell permanent gångramp för ljus och ljud byggs infälld i nuvarande undertak. En permanent gångramp föreslås byggas, delvis infälld i undertaket och med tillträde från ombyggt trapphus vid sidoläktare. Rampen utförs lämpligen i samband med påbyggnad sidoläktare. En gångbrygga ger möjlighet för ljus- och ljudtekniker att arrangera högtalare och strålkastare för olika evenemang utan att sladdar behöver hänga från golv till tak. 3. TIDPLAN En rimlig byggstart är under senare delen av Vi vet att när det blir skarpt läge gäller det att få in alla synpunkter igen. Slutlig prioritering sker i samråd med församlingsledningen Ombyggnaden kan som nämnts utföras i etapper. Samordningsfördelar finns dock om allt genomföres i följd. Bedömningen är att verksamheten kan fortgå utan alltför omfattande störningar. 4. BYGGKOSTNADER INKL MOMS, KKR a) Påbyggnad sidoläktare b) Ombyggnad estrad inkl lyftplatta 600 c) Trappa Kyrktorg - Café plan 2, nytt café plan 2, d) Ny samlingslokal plan 3 (inkl solavskärmning) 3300 Summa byggkostnader INREDNINGSKOSTNADER INKL MOMS, KKR a) Möbler till påbyggnad sidoläktare 200 b) Möbler till nytt café plan c) Multimedia, ljus, ljud i café och församlingsvåning (12)

11 d) Hörslinga i kyrkan 100 Summa inredningskostnader Nettokostnad ombyggnad Summa enligt punkt 5 och 6 ovan Frivilliginsatser, till exempel nya väggar och tak i kök, ombyggnad estrad samt rivningsarbeten kan försiktigtvis bedömas till motsvarande 400 tim till ett värde av 100 kkr Nettokostnad efter frivilliginsatser STANDARDFÖRBÄTTRANDE ÅTGÄRDER (PÅBÖRJAS INOM EN FEMÅRSPERIOD) Bygg- och VVS-arbeten enligt förslag från Fastighetsrådet 6 100* (Målning, mattläggning i kyrksal, ny ventilation och elinstallation i hela fastigheten mm) *Av beloppet bedöms kkr vara självfinansierande på grund av insparade energikostnader. Multimedia enligt förslag från Multimediarådet Renovering av orgeln 200 Summa kostnader standardförbättring Total kostnad för ombyggnad, inredning och standardförbättring * *Av beloppet bedöms kkr vara självfinansierande på grund av insparade energikostnader. 7. FINANSIERINGSPLAN Ett insamlingsmål bör vara cirka 8 miljoner kr. Två andra församlingar i vår närhet som utfört eller planerar omfattande ombyggnader (Pingstkyrkan i Borås och Saronkyrkan i Göteborg) uppvisar betydligt högre insamlingssiffror per medlem. Erfarenheter från ombyggnaden av pingstkyrkan i Borås visar att kommunala bidrag eventuellt kan erhållas för handikappanpassning m m. Eventuella bidrag är inte budgeterade. Insamling Lån Kapitalkostnad 5 % av kkr (om kkr samlas in) Ytterligare finansiering Kan stora studion vindsvåningen på Parkgatan 3 byggas om till lägenheter? Förslaget kan ge vissa bidrag till finansieringen och bör utredas vidare. 11(12)

12 8. DRIFTSBUDGET Driftskostnad exkl fastighetsskötare/v aktmästare Underhållskostnader 730 (Målning, mattläggning och översyn av ventilations- och elinstallationer under en 5 års period. Beloppet avser genomsnittskostnad per år) Kapitalkostnad om- och tillbyggnad 618 Kapitalkostnad nuvarande lån 230 Intäkter från hyror 1100 kr/kvm Summa nettokostnad per år Kommentar till nettokostnad Nettokostnad per kvm blir /4 600 = 241 kr/kvm 9. KOMMENTARER KRING STORLEK PÅ LOKALYTOR Den effektiva lokalytan (kallad LOA) i våra nuvarande lokaler är cirka 4400 kvm. Med påbyggnad sidoläktare erhålles ytterligare 200 kvm, d v s totalt 4600 kvm. I Programskissen för ny kyrka, är motsvarande yta 4546 kvm, det vill säga ytorna är i stort sett lika stora. Av lokalbehovsanalysen från våren 2009 framgår att det är framför allt på söndag förmiddag som fler lokaler efterfrågas. För att ytterligare bedöma lokalanvändningen har lokalbokningsscheman för tre typiska veckor studerats. Från denna undersökning kan slutsatsen dras att våra nuvarande lokaler räcker till för veckans alla dagar förutom söndag förmiddag. Detta lokalbehov tillgodoses genom påbyggnad av sidoläktarna. 12(12)

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista

Kallelse extra årsmöte. Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus. Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund. Föredragningslista Göteborgs Bridgeförbund Kallelse extra årsmöte Tid: 2010-11-30, kl 18.30 Plats: Bridgens Hus Kallade: Klubbar och medlemmar i Göteborgs bridgeförbund Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter

Läs mer

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed

Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed 2012-11-21 Framtida lokalbehov för skola och barnomsorg i Dals-Ed - en studie över förutsättningar och alternativ för att anpassa och optimera skolans och barnomsorgens lokaler utifrån nuvarande och kommande

Läs mer

Kyrka. i Fruängen. Program för allmän arkitekttävling. Brännkyrka församling, Stockholm

Kyrka. i Fruängen. Program för allmän arkitekttävling. Brännkyrka församling, Stockholm Kyrka i Fruängen Brännkyrka församling, Stockholm Program för allmän arkitekttävling 2003 OMSLAGSFOTO: HÅKAN FLANK ÖVRIGT FOTO: KENNETH HELLMAN, ÖRJAN HÖGBERG Kyrka i Fruängen Brännkyrka församling, Stockholm

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Innehållsförteckning Dagordning Budgetanpassning 2013 Budget 2014 / Plan 2015-2016 Plan - uppföljning/egenkontroll Matdistribution till ordinärt boende Information om ombyggnation/flytt av äldreboende

Läs mer

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena

Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena Förstudie: Västerås framtida ishockeyarena F Ö R S T U D I E V Ä S T E R Å S F R A M T I D A I S H O C K E Y A R E N A 3P arkitektur AB 12 december 2014 Förstudien är utförd av Andreas Puskas och Claes

Läs mer

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening

Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Lerkrogen, Brännkyrka hembygdsförening Stockholms stad, tidigare Brännkyrka socken Stockholms

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön

Anhållan om att uppföra Göteborgs nya kulturhus i Bergsjön Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2014-11-27 Diarienummer: N132-0474/12 Sektor Kultur och fritid Åsa Schöier, Ann-Charlotte Gustafsson Telefon: 365 30 37 E-post: asa.schoier@ostra.goteborg.se Anhållan om att

Läs mer

FRIHAMNEN OCH DEL AV RINGÖN BYGGBARHET OCH ÖVERSIKTLIG EXPLOATERINGSEKONOMI

FRIHAMNEN OCH DEL AV RINGÖN BYGGBARHET OCH ÖVERSIKTLIG EXPLOATERINGSEKONOMI FRIHAMNEN OCH DEL AV RINGÖN BYGGBARHET OCH ÖVERSIKTLIG EXPLOATERINGSEKONOMI RAPPORT 2014-02-05 Uppdrag: 250530, FRIHAMNEN OCH DEL AV RINGÖN Titel på rapport: Frihamnen och del av Ringön Status: Datum:

Läs mer

Rapport R25:1988. Varsam förbättring av stjärnhusen i Rosta. Arkitektur, funktion, teknik och ekonomi. Olof Anteil Anders Walldén Sonja Vidén

Rapport R25:1988. Varsam förbättring av stjärnhusen i Rosta. Arkitektur, funktion, teknik och ekonomi. Olof Anteil Anders Walldén Sonja Vidén CM Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning

Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-28 KS 2015/0044 Kommunstyrelsen Redovisning av utredning kring framtida badoch friskvårdsanläggning Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Byggmöjligheter i miljonprogrammets flerbostadshus exemplet Romalyckan

Byggmöjligheter i miljonprogrammets flerbostadshus exemplet Romalyckan Institutionen för teknik och design, TD Byggmöjligheter i miljonprogrammets flerbostadshus exemplet Romalyckan Building possibilities for residential houses from the Swedish Million Program example Romalyckan

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD

PLANPROGRAM. tillhörande detaljplan för HALMSTADS TEATER, HALMSTAD PLANPROGRAM PROGRAMSAMRÅD tillhörande detaljplan för ÖSTERSKANS 3 HALMSTADS TEATER, HALMSTAD 2010-06-23 Byggnadskontoret Halmstads kommun Box 153, 301 05 Halmstad Besöksadress: Rådhuset Tel 035-13 72 30

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE

Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Omlokalisering för Exceed En sammanslagning av två företag EMELIE HANZÉN EXAMENSARBETE Kandidatprogrammet Affärsutveckling och entreprenörskap inom byggsektorn Institutionen för arkitektur CHALMERS TEKNISKA

Läs mer

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser BBR avsnitt 3 Fördjupning ekonomiska konsekvenser Bilaga 1 till Konsekvensutredning revidering av avsnitt 3 och 8 i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) Diarienummer: 1120-3668/2005

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan

9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan 9 Tidsförhållande för genomförande förändring detaljplan Alternativ 2 innebär att nya byggnader måste skapas. Det är oklart om detta leder till att nu gällande detaljplan måste justeras. Om en förändring

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Jämförelse av Lokalkostnader 2007

Jämförelse av Lokalkostnader 2007 l Jämförelse av Lokalkostnader 27 28-8-18 POSTADRESS Ekonomikontoret BESÖKSADRESS TELEFON 8-535 32 8 TELEFAX E-POST bo.garneij@huddinge.se 2(28) Innehållsförteckning Sida 1 Sammanfattning 3 2 Bakgrund

Läs mer

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014

REJÄL UNDERHÅLLSPLAN. Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg 2014-03-19. www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 REJÄL UNDERHÅLLSPLAN Bostadsrättsföreningen Styrmannen på Norra Älvstranden Göteborg TM www.rejalbyggkonsult.se Rejäl Byggkonsult AB 2014 ENKELT OCH TYDLIGT En kort sammanfattning av underhållsplanen Fastigheten

Läs mer

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen

Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen Brf Ingemarshov Ekonomiska effekter av att en hyresgäst lämnar föreningen information om påqäende projekt Föreningen har i dagsläget en bra ekonomi men situationen men att hyresavtalet är uppsagt med Club

Läs mer

När är vi redo? Var ska vi fira gudstjänst och bedriva vår övriga verksamhet?

När är vi redo? Var ska vi fira gudstjänst och bedriva vår övriga verksamhet? När är vi redo? Var ska vi fira gudstjänst och bedriva vår övriga verksamhet? Hur ser vår framtid och våra behov ut? Vad vill vi med vår församling och våra lokaler? Just nu står vi inför många stora frågor

Läs mer

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP

TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP KS/2009/506 SAMRÅDSREDOGÖRELSE DETALJPLAN FÖR TUNNEBERGA 5:2 M FL, I JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2013-12-09 Reviderad enligt beslut i Kommunstyrelsens planutskott 2013-12-17 2 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN,

Läs mer