Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg maj 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg 29 30 maj 2012"

Transkript

1 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg maj 2012

2 Program Avfall Sveriges årsmöte 2012 Måndagen den 28 maj Avfall Sverige Golfen Guidad visning på Universeum Stadsrundtur i Göteborg Avfall Sverige Yngre Avfallsinformatörernas nätverksträff Dagen före-träff med mingel på Göteborgs Konserthus Tisdagen den 29 maj Registrering, Draken, Folkets Hus Utställningen öppnas Moderator: Kaj Andersson Välkomsthälsning Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad Läs mer om måndagens program på sidorna 6-7 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte Vad vill avfallsutredningen? Presentation av utredning om översyn av avfallsområdet Vilket ansvar har handeln för hållbar avfallshantering? Hur ser kommunernas roller och ansvar ut i framtiden? Kjell-Arne Landgren, ordförande, Avfall Sverige Lars Ekecrantz, enmansutredare, Regeringskansliet Åsa Domeij, miljöchef, Axfood Weine Wiqvist, VD Avfall Sverige Leder avfallsutredningens förslag till att uppfylla samhällets miljömål? Utdelning av Avfall Sveriges stipendier Utdelning av SAKAB AllFa stipendium Diskussion med Anneli Hulthén, Lars Ekecrantz, Åsa Domeij och Weine Wiqvist under ledning av Kaj Andersson Kjell-Arne Landgren, ordförande, Avfall Sverige Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande, Göteborgs Stad

3 Lunch Besök på Avfall Sveriges företagsutställning i anslutning till Folkets Hus Finns det någon hållbar utveckling? Stå upp-föreläsning med Peter Wahlbeck Årsmötesförhandlingar i Avfall Sverige under ledning av ordförande Kjell-Arne Landgren: Beslut om att godkänna bokslut för 2011, avgifter för 2013, val av styrelse m.m. Arbetet med att nå Avfall Sveriges vision Det finns inget avfall och kampanjen Vi skapar ren välfärd Välkommen till Växjö 2013 Cirka Avslutning Gemensam middag på Rondo, Liseberg, värdar är Kretsloppskontoret Göteborgs stad och Renova. Onsdagen den 30 maj Fyra parallella sessioner hålls i två pass, varje deltagare har alltså möjlighet att delta i två olika sessioner. Se detaljerad presentation av sessionerna på nästa sida Parallella sessioner, pass 1: S11: Att arbeta med förebyggande av avfall hur och varför? S12: En hållbar avfallshantering i en hållbar stadsutveckling S13: Hållbara transporter S14: Svenskt avfallskunnande en exportvara? Paus Parallella sessioner, pass 2: S21: Att arbeta med förebyggande av avfall hur och varför? S22: En hållbar avfallshantering i en hållbar stadsutveckling S23: Hållbara transporter S24: Svenskt avfallskunnande en exportvara? Lunch, därefter avslutas årsmötet Intresserade erbjuds studiebesök på Renova, läs mer på sidan 7.

4 S11/S21: Att arbeta med förebyggande av avfall hur och varför? I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall. Men avfallsmängderna har en tendens att öka. Fortsätter utvecklingen har avfallet dubblerats till Om vi fortsätter använda naturresurserna på samma sätt som idag hotas såväl miljön som ekonomin. Var fjärde matkasse som bärs hem slängs! Det innebär stort slöseri med energi, resurser och pengar. Varje svensk köper 15 kilo kläder varje år, mindre än 3 kilo lämnas till klädinsamling. Samtidigt innebär produktionen av textil en stor miljöbelastning. Hälften av Sveriges avfall är bygg- och rivningsavfall, men bara en bråkdel av det återvinns. Förebyggande av avfall är högsta prioritet inom svensk avfallshantering. Det lyfts upp i EUs avfallshierarki och i den nationella avfallsplanen. Att minska mängderna avfall som uppstår är också Avfall Sverige ledstjärna genom vår vision Det finns inget avfall. Vad får kommunen göra? Hur kan vi arbeta? Regelverket är inte glasklart. Och hur mycket ska vi greppa över är vissa områden prioriterade? Detta tas upp under sessionen Att förebygga avfall hur och varför? Där ges också några konkreta exempel inom områdena mat-, textil- och byggavfall. Program Vad innehåller den nya nationella avfallsplanen och hur tar vi fram ett avfallsförebyggande program? Hans Wrådhe, sektionschef, Naturvårdsverkets sektion för Avfall och kemikalier Vad kan, får, bör kommunen göra inom områdena återanvändning och avfallsförebyggande? Allwin en lösning för matsvinnet som alla vinner på. Sven Lundgren, jurist Avfall Sverige Jesper Uebel, Allwin, ansvarig Malmö och Öresundsregionen Vad kan en kommun göra för återvinning och återanvändning av textilier? Hans Skoglund, affärsutvecklare för avfallsfrågor, Borås Energi och Miljö Så här arbetar vi för att öka återanvändningen av byggavfall på Alelyckan. Pål Mårtensson, ansvarig för Kretsloppsparken Alelyckan, Kretsloppskontoret Göteborg S12/S22: En hållbar avfallshantering i en hållbar stadsutveckling Kraven på avfallshanteringen ökar. Uppfyllande av miljömål och nationell avfallsplan ska samverka med arbetsmiljölagstiftning och kundbehov. Att förebygga, minska mängderna och återbruka avfall samt återvinna material och energi blir allt viktigare och är innebörden av avfallshierarkin. Avfallshanteringen ska samtidigt integreras i samhällets infrastruktur och bidra till en hållbar stadsutveckling. Grunden för hela processen finns framförallt i den nya plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken. Men det behövs också processer för samverkan mellan olika aktörer för att främja en hållbar stadsutveckling, något som Mistra Urban Futures skapar underlag för. I sin handbok om avfallshantering ger Boverket inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler. Ledorden är att det ska vara tillgängligt, säkert och estetiskt tilltalande. En viktig förutsättning är att avfallsfrågorna uppmärksammas tidigt i planprocessen. Här behöver kommunens avfallsansvariga i samverkan med andra delar av den fysiska planeringen skapa effektiva samarbetsformer för att fokusera mer på avfallshanteringen. Exploatörer och byggherrar behöver klara riktlinjer tidigt i byggprocessen för att undvika allvarliga planeringsmissar. Det gäller allt från insamlingsmiljön via återvinningsstationer och återvinningscentraler till lokalisering av lokala och regionala återvinnings- och behandlingsanläggningar. Utförarna, kommunala och privata entreprenörer för insamling och behandling av avfallet, kan slutligen tvingas till kostsamma kompromisser eller komma i konflikt med arbetsmiljö- och kundkrav. Program Mistra Urban Futures arena för utveckling och överföring av kunskap för en hållbar stadsutveckling Lars Reuterswärd, Mistra Urban Futures Avfallshantering: tillgänglig, säker och estetisk Kristina Einarsson, Boverket Tre nyckelaktörers syn på avfallshanteringens roll i plan-, bygg- och hanteringsprocessen Kommunen Sara Pettersson, Kretsloppskontoret Göteborgs Stad Diskussion och frågor. Moderator Anna-Carin Gripwall, Avfall Sverige Exploatören Erika Bengtsson, Älvstranden Utveckling AB Entreprenören Jessika Lind-Petrén, Stena Metall Diskussion och frågor. Moderator Per Nilzen, Avfall Sverige

5 S13/S23: Hållbara transporter Utsläppen från transportsektorn utgör knappt en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transporter av avfall utgör en mindre del av detta men är inte försumbar. Avfallsbranschen i Sverige har samtidigt minskat sin totala klimatpåverkan på ett väldigt kraftfullt sätt. Ständiga förbättringar för att minska utsläppen ytterliga görs inom alla aspekter av avfallshanteringen, inte minst på transportsidan. Det arbetas ihärdigt med att förbättra prestandan, minska utsläpp och använda ny grön teknik i logistikledet. Ett gott exempel är naturligtvis de stora satsningar som gjorts inom biogasutveckling i Sveriges kommuner och användandet av fordonsgas för sopbilar, bussar, taxibilar och personbilar fortsätter öka. Andra exempel är användandet av ny teknologi som utvecklas och förbättras, både för fordon och drivmedel, men också för insamlingssystem. På sessionen förklaras varför Renova på fordonssidan kontinuerligt har varit tidiga med att införa och utveckla nya gröna tekniker. Vad krävs för att ligga i framkant? IVL tar upp relationen mellan klimat och transporter i ett större perspektiv. Dessutom hur transporter och drivmedel kommer att förändras i framtiden. Praktiskt användande av ny teknik för ITsystem och förare kommer också upp under sessionen. Användandet av ruttoptimering som ett effektivt logistikverktyg är relativt ovanligt i avfallsbranschen. Ett nytt forskningsprojekt om ruttoptimering som pågår på Högskolan i Skövde presenteras. Avslutningsvis tar VTI kunskap upp hur man kan påverka förarmiljön, beteende och klimatpåverkan, till exempel genom Eco-Driving. Program Grön teknik i framkant. Hans Zackrisson, Renova Transporter, miljö och klimat. Idag och imorgon. Åke Sjödin, IVL Svenska Miljöinstitutet Ruttoptimering för effektivare avfallshämtning, ett forskningsprojekt. Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde Förarmiljön och dess roll i miljöarbetet. Katja Kircher, Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI S14/S24: Svenskt avfallskunnande en exportvara? I Sverige finns de bästa och mest heltäckande systemen för avfallshantering det är många överens om, även utanför landets gränser. Inte minst märks det på det stora flöde av förfrågningar från olika länder som kommer in till landets kommuner och anläggningar det är många som på olika sätt önskar ta del av det svenska kunnandet. Trots detta är den svenska exporten av tjänster, kunnande och utrustning liten. Avfall Sverige har därför startat en ny arbetsgrupp som ska arbeta med att kraftsamla aktörerna i Sverige för att sprida det svenska kunnandet och tekniken bättre. Under denna session kommer arbetsgruppen att presenteras varför behövs denna kraftsamling och vad ska den leda till? Hur kan resurserna koordineras och kanaliseras för att verkligen ta till vara de stora exportmöjligheter som finns inom miljöteknik- och avfallsområdet? Det finns en enorm potential att skapa hållbar tillväxt och utveckling både här hemma och i omvärlden. För att få ut det mesta möjliga krävs dock att samverkan i olika former utvecklas. Under sessionen presenteras ett exempel ur verkligheten där behovet finns. Grannlandet Polen står nu inför en stor omställning av avfallshanteringssystemet hur kan svenskt kunnande och teknik bidra till det? Vidare presenteras exempel från kommuner och bolag som i olika former har medverkat till att sprida svenskt avfallskunnande internationellt. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter och ge den nya arbetsgruppen råd på vägen. Program Avfall Sveriges nya arbetsgrupp för export från knattefotboll till världsligan. Thomas Nylund, förbundsdirektör Gästrike Återvinnare, ordförande i arbetsgruppen för export Reflektioner från den polska marknaden. Gunnar Haglund, ambassadråd, Svenska ambassaden i Warszawa Att arbeta med att sprida svenskt avfallskunnande internationellt - svenska kommuner och företag delar med sig av sina erfarenheter. Diskussion och frågor. Moderator Jon Nilsson-Djerf, Avfall Sverige I panelen: Envac, Kristianstads Renhållning, Renova, Stockholms stad, Tekniska Verken i Linköping, Umeva, Vafab Miljö. Moderator Jenny Åström, Avfall Sverige

6 Anmälan till konferensen och hotell Anmälan till årsmötet, val av sessioner och eventuell hotellbokning görs via Avfall Sveriges hemsida Sista anmälningsdag är den 27 april. Alla förbokade hotell ligger på gångavstånd från Folkets Hus i Göteborg där konferensen äger rum. En bekräftelse visas automatiskt vid anmälan, men BokningsBolaget skickar sedan även ut bekräftelse på deltagandet och boendet löpande via mail. För frågor kring din anmälan kontakta BokningsBolagets congressavdelning via mail till eller tel Konferensavgift I konferensavgiften ingår samtliga aktiviteter i programmet, inklusive måltider, dagen företräffen och årsmötesmiddagen samt dokumentation. Konferensavgiften för Avfall Sveriges medlemmar är kr. Myndigheter och liknande organisationer deltar till samma pris som Avfall Sveriges medlemmar. För högskolestuderande och doktorander är avgiften kr. Konferensavgiften för icke medlemmar är kr. Samtliga angivna avgifter är exklusive moms. Debitering sker via BokningsBolaget. Årsmöteshandlingar Föredragningslista till årsmötesförhandlingarna, Årsberättelsen för 2011 med bokslut och revisorernas berättelse, förslag till avgifter för 2013, valberedningens förslag samt andra årsmöteshandlingar skickas ut i början av april. Röstrepresentant Anmälan om röstrepresentant gäller enbart kommuner, kommunbolag och kommunalförbund görs i samband med anmälan till konferensen via hemsidan senast den 27 april. Konferenslokal Biograf Draken, Folkets Hus, Olof Palmes Plats i Göteborg, tel , vägbeskrivning finns på hemsidan: Årsmötesmiddagen Rondo, Örgrytevägen 5 (entré till vänster om Lisebergs huvudentré). Värdar är Kretsloppskontoret i Göteborg och Renova. För information om kollektivtrafik i Göteborg se Dokumentation Dokumentation från föredragen finns på efter årsmötets slut. Allmän information Avfall Sveriges utställning Avfall Sveriges medlemmar har möjlighet att delta som utställare utomhus, i anslutning till konferenslokalen. Frågor om utställningen ställs till Jon Nilsson-Djerf: avfallsverige.se. Sista anmälningsdag är den 27 april. Kommunikationer Tågförbindelserna till och från Göteborg är bra och Folkets Hus ligger cirka min. promenad från stationen i Göteborg. Det finns parkering i anslutning till Folkets Hus, med avgift. Det är gångavstånd mellan alla hotell och Folkets Hus, för den som vill åka kollektivt finns information på Dagen före-träff Måndag den 28 maj på Göteborgs Konserthus, Götaplatsen. Träffa kollegor och utställare, enklare förtäring finns framdukad kl Under kvällen sker prisutdelning för Avfall Sverige-golfen. Observera att anmälan krävs. Avfall Sverige Golfen Golfturneringen äger rum måndagen den 28 maj på Sankt Jörgen Park Golf, mer information om banan finns på Golftävlingen är öppen för alla aktiva golfspelare som innehar hcp. 36 eller lägre och är gäster vid Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg. Deltagandet sponsras av Geesinknorba och Varig Teknik & Miljö och är därför kostnadsfritt. Turneringen inkluderar greenfee, tävlingsservice och lunch. Avfall Sverige Yngre Nätverket Avfall Sverige Yngre träffas måndagen den 28 maj. För mer information se nätverkets hemsida: Avfallsinformatörernas nätverk Nätverket för avfallsinformatörer träffas måndagen den 28 maj, för mer information se Avfall Sveriges nyhetsbrev eller kontakta Kanslitelefon Under årsmötet kan Avfall Sveriges kansli nås på mobiltel Mer information För frågor som rör årsmötet, kontakta Petra Kvist Carlsson: eller tel

7 Erbjudanden från årets värdar Göteborgs Stad och Renova Avfall Sverige Golfen I samband med Avfall Sveriges Årsmöte 2012 bjuder vi in till den årliga golftävlingen Avfall Sverige Golfen, måndagen den 28 maj kl på Sankt Jörgen Park Golf. Banan ligger endast 5 km från centrum av Göteborg. Golftävlingen är öppen för alla aktiva golfspelare som har handicap 36 eller lägre och som är gäster vid Avfall Sveriges årsmöte i Göteborg. Tävlingen sponsras av Geesinknorba och Varig Teknik & Miljö som bjuder på både green fee och lunch på golfbanan. Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 30 april på renova.se/goteborg2012. Här finns också mer information om golftävlingen och banan. Universeum Se Universeum Nordens största science center som varje år besöks av en halv miljon människor. Var med på vår guidade visning kl måndagen den 28 maj. Här upplever du oceanens djup, regnskogens fuktiga värme och rymdens oändlighet på en och samma dag. Utmana din hjärna, lös kriminalfall och var med vid matningen av sandtigerhajen Herman och hans kompisar i Oceantanken. Anmälan senast den 30 april på renova.se/goteborg2012 Värdar: Göteborgs Stad Kretsloppskontoret och Renova Göteborg ur ett stadsbyggnads- och hållbarhetsperspektiv Vi bjuder tillsammans med Green Gothenburg på en specialkomponerad stadsrundtur med hållbarhetstema måndagen den 28 maj kl ca Vi inleder i Älvrummet med en inspirerande introduktion med historia och framåtblickar då du får veta mer om bland annat de spännande utvecklingsprojekten Centrala Älvstaden och Kvillestaden. Vi tar oss sedan med Älvsnabben över till Norra Älvstranden som genomgått en imponerande omvandling från varvsmiljöerna på 1970-talet till dagens blandning av företag, utbildning, forskning och bostäder. Anmälan senast den 30 april på renova.se/goteborg2012 Värdar: Göteborgs Stad Kretsloppskontoret och Renova På alla trappstegen Häng med på en busstur då vi berättar den spännande historien om hur vi i Göteborgsregionen tar hand om avfall från invånare och verksamheter. Du kliver på bussen onsdagen den 30 maj kl och är tillbaka senast kl Vår ciceron kan allt som är värt att veta om avfall och miljö och hur Renova, tillsammans med ägarkommunerna, jobbar med att flytta avfallet uppåt i avfallstrappan. Vi gör korta stopp på några av de allra nyaste anläggningarna. Anmälan senast den 30 april på renova.se/goteborg2012 Värd: Renova

8 Avfall Sverige AB Adress Prostgatan 2, Malmö Telefon Fax E-post Hemsida Bilder: Klas Eriksson, Peter Svensson och Matilda Karlsson

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Linköping 2 3 juni 2015 Program Måndagen den 1 juni Kl. 08.30 Kl. 13.30-16.30 Kl. 11.00 17.00 Kl. 18.00 Kl. 19.00 Avfall Sverige-golfen på Linköpings GK (se separat

Läs mer

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014

Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 Välkommen till årsmötet i Borås 20 21 maj 2014 AVfall Sveriges årsmöte Avfall Sveriges uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intressen inom avfall och återvinning. Det sker exempelvis genom påverkansarbete,

Läs mer

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Norrköping 2-3 juni 2009

Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Norrköping 2-3 juni 2009 Foto: Miche Seiko, Kolmården Foto: Göran Billeson Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte i Norrköping 2-3 juni 2009 Foto: Jeppe Gustavsson Välkommen till Avfall Sveriges årsmöte 2009! Miljö- och klimatfrågorna

Läs mer

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23

INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15. Personal 23 Å R E T 2 0 1 1 I N N E H Å L L INTERVJU MED VD OCH ORDFÖRANDE 3-5 Aktuellt i omvärlden 6-7 AVFALL SVERIGES VERKSAMHET 8-12 AVFALL SVERIGES EKONOMI 14-15 AVFALL SVERIGEs UTVECKLINGssatsning 16-17 Rapporter

Läs mer

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN

AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN AVFALLSPLAN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunfullmäktige den 16 oktober 2014 Ansvarig samt giltighetstid: Kommunledningskontoret 2014 2018 POLICY Uttrycker ett övergripande förhållningssätt. Policyn

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Kvartersnära återvinningscentraler RAPPORT U2013:18 ISSN 1103-4092 förord Ett sätt att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna är att inrätta kvartersnära, mindre enheter. Men det är oklart

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Redovisning av fattade delegeringsbeslut Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Helena Pettersson,0550-881 05 helena.pettersson1@kristinehamn.se Datum 2014-03-19 Redovisning av fattade delegeringsbeslut Sammanfattning Nedanstående

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Tisdagen den 6 november

Tisdagen den 6 november Bild: Beyond Oil, Shaghai, Resources.07/ Mejan Arc. Program 6-8 november 2012 Arena hållbar stad Tisdagen den 6 november Kl. 09.00 Registrering kaffe och smörgås Kl. 10.00 Inledning och välkomsthälsning

Läs mer

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015

MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 MEDLEMSBLADET EN PUBLIKATION FRÅN SAMHÄLLSBYGGARNA NUMMER 4/2015 ÅRSMÖTE SAMHÄLLS- BYGGARNA 28 april Frukostseminarium, forskning & samarbete 5 maj Årsmöte i Region Syd Anders Tojkander med engagemang

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre

Programöversikt. BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre Programöversikt BUSINESS ARENA STOCKHOLM 2015 16-17 september Stockholm Waterfront Congress Centre partners Business Arena stockholm 2015 Per den 21 april 2015 Cu be Swedish Association En mötesplats

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll

NSR skiftar fokus. VD har ordet. NSR-året 2012 i korthet. Innehåll Årsbokslut 2012 NSR-året 2012 i korthet VD har ordet NSR skiftar fokus NSR:s tidigare inriktning som avfallsbehandlings- och återvinningsföretag tillhör numera historieböckerna. Vi kan se tillbaka på 30

Läs mer

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖCHEFEN HAR ORDET De senaste åren på Älvstranden har varit

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

ENGAGEMANG & HANDlingskraft!

ENGAGEMANG & HANDlingskraft! ENGAGEMANG & HANDlingskraft! Det du håller i din hand är Göteborgs Stads första miljöprogram. Vårt gemensamma miljöprogram. Ett avstamp mot framtiden. Göteborg ska vara en föregångare i miljöoch stadsutveckling

Läs mer

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg

Slutrapport nummer 2003: 1. Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige. Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Slutrapport nummer 2003: 1 Inventering av bilpooler i Gävleborgs län och övriga Sverige Av Bodil Dürebrandt, Kretslopp Gävleborg Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 5 Metod... 5 Förväntat resultat...

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND!

VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! MED FRAMTIDEN I FOKUS EN NATIONELL MILJÖKONFERENS FÖR LANDSTING, REGIONER OCH KOMMUNER GÖTEBORG, 1-2 JUNI 2005 VI HAR FRAMTIDENS MILJÖ I VÅR HAND! Med kunskap och aktiva insatser kan vi själva bestämma

Läs mer

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27

malmö VÄSTRA HAMNEN10ÅR HÅLLBAR STAD Så ska staden utvecklas Klimatavtal i Hyllie sidan 20 Miljardsatsning på hållbarhet i Rosengård sidan 27 malmö HÅLLBAR STAD Vi har utvecklat en ny livsstil och det är mycket angenämt. Cord Siegel, arkitekt och en av skaparna bakom prisbelönta Urbana Villorna sidan 18 VÄSTRA HAMNEN10ÅR Det som var framtid

Läs mer

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör!

Boverket jobbar för dig. Nu visar vi vad vi gör! Boverket jobbar för dig Nu visar vi vad vi gör! I den här broschyren berättar några av oss som jobbar på Boverket om myndighetens arbete. Vi vill göra vårt uppdrag och nyttan av vårt arbete tydligt och

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1

Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Årsredovisning 2014 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2014 1 Innehållsförteckning sid 4 sid 6 sid 8 sid 10 sid 12 sid 14 sid 16 sid 18 sid20 sid 22 sid 24 sid 26 sid 28 sid 29 sid 30 sid 31 sid 32 sid

Läs mer

Ung Företagsamhets Rådgivarguide

Ung Företagsamhets Rådgivarguide Ung Företagsamhets Rådgivarguide Året som Rådgivare Vi vill börja med att tacka dig för den tid och det engagemang som du väljer att lägga som rådgivare åt ett nystartat UF-företag. I utbyte lovar vi ett

Läs mer