sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden"

Transkript

1 sidan 2»Vi gillar samarbeten där det finns långsiktighet och möjlighet att utvecklas tillsammans«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Svenska Mässan Planer på hög nivå Renovas forskare ser in i framtiden AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Henrik Martinsson, logistikchef på Svenska Mässan och Gothia Towers

2 Vi hjälps åt för att utvecklas Välkommen till en ny vår och ett nytt nummer av vår kundtidning SORTERAT. Du kanske redan har märkt att den känns lite annorlunda? I höstas genomförde vi en stor läsarundersökning och vi har lyssnat på er: tidningen är lite tjockare och reportagen lite matigare. Vi vill helt enkelt ge er mer av sådant som vi tror att ni har nytta av, på rätt sätt och i rätt form. Tidningen ges nu ut två gånger per år i pappersform på nytt papper. Nytt är också det digitala nyhetsbrev som du antagligen redan har fått till din mejladress. Där serverar vi nyheter medan de fortfarande är färska. Vi lyssnar på er och tror att detta är ett steg i rätt riktning. För det är så vi lever och lär: vi ger mer Vi vore inget utan våra kunder. Vi gillar samarbeten som ger mer, där det finns långsiktighet och möjlighet att utvecklas ömsesidigt. Partnerskap som bygger på en helhet där vi hjälps åt att utvecklas och bli bättre. Där det finns fördelar för både kunden och oss. Ni kan påverka oss genom att uppmärksamma och ställa krav på områden och produkter som behöver utvecklas. Det är vår uppfattning om själva kärnan i begreppet kundnytta. Läs mer på: Från tipp till topp se Renovas film! Följ med på ett miljöäventyr och inspireras att bidra till en bättre miljö! I filmen, som finns på Renovas hemsida, tas du med genom olika världar i jakten på allt bättre sätt att minska avfallet. All rekvisita i filmen är avfall och second hand-material. I det här numret av SORTERAT kan du läsa om två riktigt goda exempel på samarbeten där vi tänker längre och ger mer, tillsammans: Byggföretaget AF Bygg samt Svenska Mässan och Gothia Towers. Båda dessa samarbeten bygger på genomtänkta lösningar och långsiktighet. Samarbeten som vi är stolta över. Ett annat exempel på hur våra samarbeten leder till ökad kundnytta är utvecklingen av storsäck till tre olika storlekar. Det är resultatet av kundens önskan och vår vidareutveckling. Samtidigt som vi verkar lokalt kan vi inte blunda för det faktum att avfall faktiskt inte är någon lokal fråga det är en global angelägenhet. Om det kan du läsa mer i detta nummer av SORTERAT. Det perspektivet, med siktet inställt på framtiden, är viktigt i allt vi gör. Därför bedriver vi en aktiv forskning och utveckling inom avfallsområdet. I det här numret kan du läsa mer om framtidens avfallshantering Vi ses! Kajsa Lager, Avdelningschef Försäljning Hallå där! Du har säkert redan fått Renovas nya digitala nyhetsbrev som också heter Sorterat. Inte? Hör av dig till så lägger vi genast till dig på sändlistan! Med fokus på framtidens avfallshantering Svensk avfallshantering är ledande. Enligt ett nytt forskningsprojekt är klimatpåverkan per behandlat ton avfall bland de lägsta i världen. Renovas Lia Detterfelt har deltagit i projektet som ska ge myndigheter och företag beslutsunderlag inför framtida förbättringar. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE GRAFIK LINA NYHOLM» sorterat Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg Telefon: , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö Redaktörer: Anders Örtegren, Christian Löwhagen, Produktion: Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens Sorterat utkommer 2 ggr under

3 Vid all förbränning bildas koldioxid. Brasan i öppna spisen under en gråkall vårdag bidrar till den totala mängden koldioxid i atmosfären på samma sätt som förbränningen av fossila bränslen som olja och bensin. Det som påverkar växthuseffekten är den ökande mängden koldioxid i atmosfären följden av att frigöra koldioxid som sedan länge bundits i marken.»mätningar visar att runt en tredjedel av avfallet som eldas upp kommer från fossila material«energiåtervinning av avfall där avfall eldas för att producera värme och el ger koldioxid från båda källorna, dels koldioxid från förbränning av avfall som ingår i det naturliga kretsloppet, dels fossilt koldioxid från oljebaserade material som plast. Mätningar visar att runt en tredjedel av avfallet som eldas upp kommer från fossila material. Det jag arbetat med i projektet är att se hur vi kan reducera utsläppen av fossilt koldioxid och undersöka vilka metoder som är långsiktigt hållbara ur ett miljö- och systemperspektiv, säger Lia Detterfelt. För att få den kompletta bilden finns det en mängd faktorer att beakta mer än vad som kommer ur den enskilda skorstenen. Förbränningen av avfall i avfallskraftvärmeverk ersätter annan produktion av el och värme som utnyttjar fossila bränslen och bidrar därmed till att reducera den totala mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Deponering av osorterat avfall samt restavfall, som är vanligt i andra länder, bidrar med höga utsläpp av växthusgaser under nedbrytningsprocessen. Och det utan att ta till vara på energiinnehållet. Störst effekt för att minska miljöpåverkan från avfallshantering kommer då deponeringen ersätts med någon sorts återvinning av avfallet, vilket har skett i stor utsträckning i Sverige under de senaste tio till femton åren. Energiåtervinning, materialåtervinning och biologisk behandling har i praktiken ersatt all deponering av avfall vilket gör att klimatpåverkan per behandlat ton avfall hör till den lägsta i världen. Lia Detterfelt, processingenjör på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk, har varit projektledare för en arbetsgrupp och deltagit i flera arbetsgrupper, i det tvååriga forskningsprojektet om framtida avfallshantering i Sverige. Under de kommande tio åren väntas kapaciteten för energiåtervinning fortsätta öka. Utbyggnaden av avfallskraftvärmeverk väntas öka kapaciteten med omkring 30 procent. Totalt beräknas detta minska koldioxidutsläppen från övrig produktion av svensk fjärrvärme med motsvarande ton (se diagram). Samtidigt finns en stor potential att göra förbättringar. I Sverige har vi en stor miljöpåverkan med tanke på vår höga materiella levnadsstandard. I ett internationellt perspektiv ligger mängden avfall per person högt och avfallet väntas också fortsätta öka. Lia Detterfelt har varit projektledare för en arbetsgrupp som tittat på vilka åtgärder som ändå kan göras för att minska koldioxidutsläppen vid energiåtervinning. I ett skorstensperspektiv släppte de svenska avfallskraftvärmeverken ut knappt 4» Kton CO-ekv avfallskraftvärmeverk minskar växthusgaser Förändrade utsläpp av koldioxid från de svenska el- och fjärrvärmesystemen, genom utbyggnad av 16 avfallskraftvärmeverk mellan år 2009 och år Renova invigde en fjärde panna på Sävenäs avfallskraftvärmeverk i december Staplarna visar: Utsläpp från avfallsförbränningen Minskade utsläpp pga ersatt fjärrvärmeproduktion med fossila bränslen Utsläpp som undviks pga ersatt elproduktion med fossila bränslen Nettobidrag från utbyggnad av avfallskraftvärme 5

4 två miljoner ton fossil koldioxid år Det är drygt tre procent av landets totala utsläpp av växthusgaser och runt 23 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från el- och värmeproduktion. Ett sätt att minska koldioxidutsläppen är att plocka bort det fossila materialet från avfallet, men vi har även tittat på andra metoder, som avskiljning och lagring av koldioxid i marken, så kallad CCS-teknik (Carbon Capture Storage), säger Lia Detterfelt. Plast är största källan till fossilt koldioxid vid avfallsförbränning. Plast är den enskilt största källan till fossilt koldioxid vid avfallsförbränning. Arbetsgruppen har tittat på flera olika åtgärder för att minska plastens miljöpåverkan (se diagrammet nedan). Bland annat hur mycket ökad insamling och återvinning av förpackningsplast kan bidra till att sänka koldioxidutsläppen (A). Plast som inte faller under producentansvaret, i forskningsrapporten kallad kommunplast (exempelvis möbler, leksaker, dunkar, pulkor och backar), ligger i dag utanför det vanliga systemet för återvinning, även om flera kommuner, däribland Göteborg, har börjat samla in den på återvinningscentralerna. I projektet har arbetsgruppen tittat på tre alternativ att minska kommunplastens miljöpåverkan: En ny insamlingsström för kommunplast för materialåtervinning (B). Insamling av kommunplast för förbränning i cementindustrin som till stor del är beroende av fossilia bränslen i dagsläget (C). Som jämförelse har man också undersökt effekten av en övergång från fossil råvara till förnyelsebar råvara vid tillverkning av all plast (D). I dag är detta inte möjligt, det finns allt för få tillverkare av förnyelsebar plast, men som jämförelse är det ändå relevant och utvecklingen kan ju gå fort. Lia Detterfelt»En sak som är lite förvånande är att alla åtgärderna är så kostsamma«arbetsgruppen har också tittat på kostnaderna för de olika åtgärderna. Samtliga åtgärder medför en merkostnad jämfört med energiåtervinning. Från och med 2013 ingår svensk energiåtervinning i EU:s handelssystem för utsläppsrätter för fossilt koldioxid. Enligt rapporten är åtgärderna förhållandevis dyra i ett internationellt klimatperspektiv i jämförelse med kostnaden för utsläppsrätter (som är ett sätt för samhället att sätta pris för utsläpp av växthusgaser). För att minska koldioxidutsläppen är materialåtervinning av plast en effektiv men förhållandevis dyrbar åtgärd. Men materialåtervinning har andra positiva miljöaspekter som exempelvis ökad resurshushållning och minskad nedskräpning som inte tagits upp i detta arbete. Rapporten ska ju vara ett beslutsunderlag så vi tar inte ställning till de olika åtgärderna utan redovisar bara vad vi kommit fram till, säger Lia Detterfelt. Men en sak som är lite förvånande är att alla åtgärderna är så kostsamma, till och med mer resurskrävande än CCStekniken som vanligtvis anses för dyr och komplicerad. Samtidigt är många forskare eniga om att CCS-tekniken måste utnyttjas om vi ska klara våra globala temperatur- och miljömål. «Projektet >> Forskningsprojektet Perspektiv på framtida avfallshantering har tagit ett grepp om den pågående och möjliga utvecklingen fram till 2020 och i vissa fall längre. >> Projektet har arbetat utifrån ett systemanalytiskt angreppssätt. >> Modellerna, som utvecklats av olika forskargrupper, beskriver hur materialflödena förändras av en beslutad eller tänkbar åtgärd, hur utsläppen påverkas samt hur kostnadseffektiva de olika åtgärderna är. >> Arbetet har pågått i två år och syftet är att ge ett beslutsunderlag för myndigheter och berörda aktörer. >> Projektet har genomförts inom ramen för Waste Refinery, ett nationellt kunskapscentrum där forskning och utvecklingsarbete sker i ett gemensamt kluster bestående av representanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer. Ton CO 2 -ekv/ton plast A b c d A b c d e Reduktion av 200 koldioxidutsläpp... för fyra olika åtgärder ur ett systemperspektiv. 150 Ökad insamling och återvinning av förpackningsplast A Ny insamlingsström för kommunplast för återvinning B 100 Insamling av kommunplast C för förbränning i cementindustrin 50 Byte från fossil råvara till D förnyelsebar råvara vid tillverkning av all plast 0 Kostnad för att minska utsläppen av koldioxid... från energiåtervinning, ur ett systemperspektiv. Som jämförelse finns även prisnivån för utsläppsrätter inom EU indikerade, för år 2020 och år Avskiljning och E lagring i marken av koldioxid från energiåtervinning, så kallad Carbon Capture Storage. 6 7 Euro/ton CO 2 -ekv Läs mer: Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige, Rapport U2012:02, Avfall Sverige rapporter-2012/

5 AF Bygg trappar upp sin avfallshantering montagebild gustav appell arkitektkontor En bra grund är avgörande för att bygga något hållbart. Därför är det värdefullt att ha med Renova redan från TEXT MALIN C LINDQVIST start vid planeringen av nya projekt. FOTO LARS ARDARVE Sten läggs på sten och sakta men säkert växer en byggnad upp framför ögonen på förbipasserande i Kvillebäcken. Går de samma väg i juni kan de slinka in i den färdiga saluhallen för en matbit på någon av restaurangerna, eller köpa med sig något och slå sig ned vid torget strax utanför. Det känns kul att få vara med och göra området kring Backaplan lite roligare och jag tror det här kommer att bli jättefint, säger Malin Svanberg, ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg. Deras bidrag till området slutar inte där. Tvärs över gatan påbörjas just arbetet med en sex våningar hög kontorsoch handelsbyggnad i egen regi, kallad Glasiären, som ska sträcka ut sig längs spårvagnsspåren och fungera som ljudbarriär för de bakomliggande bostadshusen. AF Bygg ligger bakom flera byggnader på Hisingen men nytt för i år är de orangefärgade containrarna vid arbetsplatsen. Som en del av norska koncernen AF Gruppen finns redan ett etablerat miljötänk, men ökad sortering är ett måste om Göteborgsfilialen ska nå nivån som hålls i grannlandet. Det nystartade samarbetet med Renova är ett steg mot det målet. Om vi tänker till kring sorteringen kan vi ju även få en billigare avfallshantering. Det är lätt för platschefen att bara ställa ut en blandad binge men om vi förstår varför sorteringen är viktig blir den mer självklar. Malin Svanberg berättar att målet för sorteringsgraden nu ligger på 80 procent, men med bättre planering ska den ökas. Och det är där Renova kommer in i bilden. Det jag ser fram emot mest är att vi, när nya projekt startas, kan planera avfallshanteringen tillsammans redan från början och inför hela byggtiden, konstaterar Malin Svanberg. Christer Ekdahl, säljare på Renova, är den som närvarar vid dessa uppstartsmöten. Han påpekar att Renova redan har flera byggföretag som kunder och därför har bra insikt i branschen. Vi har länge hoppats på ett samarbete med AF Bygg. Vi känner till deras krav och är nu med för att säkerställa deras miljömål. Enligt Malin Svanberg har miljötänket i byggbranschen hittills mest fokuserat på den färdiga byggnaden, och inga andra krav har ställts från kunderna. Men allt mer ljus riktas mot själva byggandet, mot energianvändning under byggtiden och framför allt avfallshantering. Även Christer Ekdahl kan konstatera att en förändring är på gång. Det har hänt mycket de senaste åren och miljöcertifiering av byggnader kommer stort. Kraven kommer att öka från beställarna och då är det ingen nackdel att ligga steget före. De två projekten i Kvillebäcken, Saluhallen och Glasiären, är inga undantag; båda ska uppnå silvernivå enligt kriterierna för Miljöbyggnad. För att kunna mäta hur det går får AF Bygg kontinuerligt en redogörelse med statistik från Renova, vilket är mycket uppskattat. Statistik kan vi få från andra också men styrkan Malin Svanberg, ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg, i det som snart är en färdig saluhall (se lilla bilden). ligger i att Renova verkligen är intresserade av våra målsättningar och av att hjälpa oss att höja vår nivå, säger Malin Svanberg. Ett nära samarbete har flera fördelar och det faktum att Renova är nära även bokstavligt talat är också ett plus påpekar hon. Att mottagningsanläggningarna finns här gör ju att vi slipper långa transporter med avfallet. Dessutom är det kul att det är ett Göteborgsföretag precis som vi. «Tony Axelsson, från Puts och tegel, är en av murarna som får Saluhallen att växa. Ett av de pågående projekten är Glasiären, en byggnad på kvadratmeter som ska rymma kontor, affärer och gym. Den får en fasad av glas och ska vara inflyttningsklar i december Bild: Arkitektbyrån What 8 AF Bygg Göteborg AF Gruppen ASA är en av Norges största entreprenörs- och industrikoncerner. Verksamhetsområdena innefattar fastighet, bygg, anläggning, miljö och energi. AF Bygg Göteborg är en av koncernens sju byggenheter och har sin bas i Göteborg och ett dotterbolag i Halmstad. Christer Ekdahl är Malin Svanbergs närmaste kontaktperson på Renova. Avtalet mellan AF Bygg Göteborg och Renova gäller en helhetslösning med start från årsskiftet. 9

6 Hållbara möten i stor skala 10 Svenska Mässan och Gothia Towers väljer Renova som partner i sitt miljöarbete. Tillsammans har helt nya rutiner tagits fram för avfallshantering med målsättningen att minska den totala miljöpåverkan. 11» TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ADARVE

7 Svenska Mässan är värd för ett 30-tal mässor och 100-tals konferenser varje år och har drygt en miljon besökare per år. Till Gothia Towers kommer både hotellgäster och de som vill beundra utsikten. Snart är även torn nummer tre klart. Pulsen känns redan vid Korsvägen. Mässan Baby och Barn har just slagit upp dörrarna. Samtidigt arrangerar Ung Företagsamhet en mötesplats mellan näringslivet och regionens alla UFföretag. Henrik Martinsson, logistikchef på Svenska Mässan och Gothia Towers, är mitt uppe i det avslutande planeringsarbetet inför inomhus- EM i friidrott, som samarrangeras i Scandinavium och Svenska Mässans lokaler. Det är fullt upp, men så är det för jämnan. Vi är värd för ett 30-tal mässor och 100-tals konferenser varje år. Sammanlagt har vi drygt en miljon besökare per år, säger han. Målsättningen är att besökarna ska bli ännu fler. Som mötesplats i den större skalan har Svenska Mässan ett unikt läge i centrala stan, samtidigt som man har allt under samma tak lokaler för mässor och mindre möten, restauranger och boende. Efter att det tredje hotelltornet färdigställts kommer Svenska Mässan och Gothia Towers på allvar att kunna konkurrera om värdskapet för stora globala kongresser och event. För att nå dit måste man även vara ledande inom hållbarhet. Det är oerhört viktigt att vi är bra på miljöområdet. Våra kunder kräver detta, och vi kräver i vår tur att våra samarbetspartners och leverantörer uppfyller hårda miljökrav, säger Henrik Martinsson. Henrik Martinsson Svenska Mässan och Gothia Towers ligger också långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Båda är diplomerade enligt Göteborgs stads Miljödiplomering. Sedan två år tillbaka har ett systematiskt arbete inletts för att sänka energiförbrukningen. Bland annat styrs all el, värme och kyla via ett centralt fastighetsövervakningssystem driften anpassas kontinuerligt efter den verksamhet som är i lokalerna. Energibesparingar görs även genom investeringar i energieffektiv teknik. Allt från att byta pumpar och fläktmotorer i ventilationssystemen till att byta till ledteknik och lågenergilampor i både utomhus- och inomhusbelysning. Svenska Mässan har också ett målmedvetet arbete för att minska användningen av kemikalier och rengöringsmedel. För att kunna följa utvecklingen har ett register upprättats där man listar alla godkända kemikalier och kan följa upp vilka medel och mängder som används. Avfallshanteringen är naturligtvis en betydande del i miljöarbetet. Exempelvis lämnar varje hotellgäst i snitt 2,2 kilo avfall efter sig. Till det kommer avfall från restauranger och möteslokaler. Målsättningen är att vi ska öka sorteringen av avfall inom alla våra verksamheter. I år är målet en återvinningsgrad på 70 procent. Meningen är också att vi ska kunna mäta alla evenemang var för sig, säger Henrik Martinsson.» Svenska Mässan och Gothia Towers Svenska Mässan och Gothia Towers är en ekonomiskt fristående stiftelse. Uppdraget är att främja näringslivets intressen. Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 900 miljoner kronor och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg (2012). Fastighetsbeståndet omfattar kvadratmeter. Lokalerna består av mässhallar, konferens- och kontorslokaler, restauranger samt hotellbyggnader.»det är oerhört viktigt att vi är bra på miljöområdet «12 I lobbyn till Gothia Towers finns, förutom en ljusinstallation, en modell av de tre tornen. 13

8 Visste du att... Svenska Mässan och Gothia Towers fem restauranger bidrar med 300 ton matavfall per år till biogasproduktion. Övrig förpackad överbliven mat skänks till Göteborgs Räddningsmission. Göteborg och Svenska Mässan är bäst i norden på hållbara mötesplatser och konferenslokaler. Göteborg är rankad som nummer ett bland 16 nordiska destinationer, enligt ICCA, International Congress and Convention Association. För att lyckas har logistikavdelningen tagit fram helt nya rutiner för avfallshanteringen inom anläggningen. Insamlingen och det interna flödet har trimmats för att nå en högre effektivitet. Tillsammans med Renova har man byggt upp en miljöstation centralt i fastigheten där allt avfall från Svenska Mässan och Gothia Towers samlas. Renova är mer än bara en entreprenör som hämtar avfallet. Det är nästan som ett partnerskap, där vi försöker hitta win-win-situationer, vilket i sin tur leder till stora vinster för miljön. Det handlar om allt från att minska antalet transporter till att förebygga felsortering av avfall i mässoch möteslokalerna. Från och med årsskiftet miljöcertifieras alla mässor som arrangeras i egen regi. Det innebär att varje mässa måste uppfylla en mängd miljökrav från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Men ribban kan vara ännu högre. Målet för inomhus- EM i friidrott är att vara de mest hållbara tävlingarna någonsin. Förutom kraven från Göteborgs stad ska tävlingarna uppfylla miljöstandarden för evenemang som togs fram till OS i London 2012 (ISO 20121) samt Sustainable Sport and Event Toolkit, SSET. De här kraven innebär att vi måste ha koll på hela avfallshanteringen. Renova arbetar på samma sätt som vi, med samma höga miljöambitioner, vilket känns tryggt när vi planerar inför ett event som till exempel inomhus-em. 3 Torn Gothia Towers blir första svenska hotell som certifieras enligt BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, som är den ledande metoden att miljöcertifiera både» byggnation och förvaltning 14av fastigheter. >> Det tredje tornet beräknas stå klart vid årsskiftet 2014/2015. >> Tornet blir 100 meter högt, och därmed Göteborgs högsta byggnad med sina 29 våningar. >> Den sammanlagda ytan i tornet blir kvadratmeter. >> Tolv nya möteslokaler skapas. Sju av dem, samt ett flertal lounger, kommer att vara på 28:e våningen med panoramavyer över Göteborg. >> Det nuvarande East Tower byggs samtidigt på till en höjd av 82 meter och West Tower, som i dag är högst (77 meter), blir i stället det lägsta tornet. >> Tornen kommer att bindas samman med två inglasade broar 55 meter över markytan. Vardera bro är 24 meter lång. >> Fyra nya restauranger tillkommer. I det tredje tornet ska man även bygga en festvåning för över 300 personer på översta våningen.»renova arbetar på samma sätt som vi, med samma höga miljöambitioner, vilket känns tryggt när vi planerar inför ett event som till exempel inomhus-em«15

9 Henrik Martinsson och Marie Ivkovic, transportledare på logistikavdelningen, arbetar med att schemalägga ankommande lastbilar. Med samma noggrannhet har man också byggt upp avfallsströmmarna inom Svenska Mässan och Gothia Towers. För att få en enkel logistik samlas avfallet i en central Miljöstation för samtliga återvinningsfraktioner. Det finns även andra paralleller mellan företagen. Exempelvis inom transportoch logistikområdet. Svenska Mässan och Gothia Towers arbetar aktivt för att minska användningen av fossila bränslen, precis som Renova. För resor i tjänsten finns en bilpool med fordon som drivs av grön gas. Truckar som används internt på mässan är eldrivna. För att minska utsläppen och trängseln i stan arbetar logistikavdelningen med schemalagda transporter för leveranser till mässorna. Mindre transporter styrs även om till en omlastningscentral på Hisingen där godset sedan sampackas före leverans till evenemanget eller mässan, så kallad cross docking. På det sättet avlastar vi gatorna kring Korsvägen och i centrala stan. Vi kanske tar emot lastbilar på omlastningscentralen, vars gods sedan körs hit av runt 100 lastbilar. Vi kan även erbjuda klimatkompenserade transporter av gods till och från mässan för dem som vill. Svenska Mässan och Gothia Towers har ett nära samarbete med bland andra Göteborg & Co, Got Event, Göteborgs stad, Business Region Göteborg och Liseberg. Visionen är att göra staden till en verkligt grön destination och mötesplats. Renova bidrar gärna till att förverkliga målsättningen. Vi började samarbetet kring årsskiftet, säger Patrik Ahlström, ansvarig säljare på Renova. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra Svenska Mässan och Gothia Towers till en internationell förebild inom hållbarhet. «Guldgrävare i Göteborg Renovas samarbetspartner, Göteborgsföretaget Optisort, har tagit sig in på tidningen Ny Tekniks och Affärsvärldens årliga lista över de 33 hetaste svenska innovationsföretagen. Optisort tillverkar utrustning som sorterar batterier efter innehåll för att urskilja dem med värdefulla metaller. Systemet kan sortera sju batterier i sekunden. Snart hoppas man även kunna sortera elektronikskrot med ett liknande system. De metaller man är på jakt efter är främst guld, silver, koppar och zink men även tantalium, indium och neodym. Utvecklingen sker i tre EU-projekt kring återvinning av metaller och andra råmaterial. Renova har samarbetat med Optisort i utvecklingsfasen av batterisorteringen. Hittills har två anläggningar för att sortera batterier installerats i Sverige och England. Källa Ny Teknik 16 se roboten på: [nova] nyheter från branschen Renovas Miljöstipendiat Hur blir företagets miljöengagemang lönsamt? Den frågan försöker Marcus Linder vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers besvara. I mars fick han Renovas årliga miljöstipendium på kronor för sin forskning kring återtillverkning och miljöriktiga affärsmodeller. Regnskydd krävs Enligt nya regler som träder i kraft den 1 maj måste elavfall lagras så att det är skyddat mot nederbörd. Ändringarna berör främst kommunernas återvinningscentraler, men även producenter, återförsäljare av framför allt vitvaror samt alla som hanterar el-avfall. Källa Avfall Sverige ton Så mycket avfall genereras varje dag i Hong Kong. Av det dumpas ton på öppna deponier. Endast 52 procent av avfallet återvinns. Varje år produceras 921 kilo sopor per invånare i staden. Källa The Organisation for economic cooperation and development Robot gör jobbet Finska ZenRobotics har utvecklat världens första automatiserade avfallssorteringsrobot. Den är framför allt anpassad för avfall från bygg- och rivningsbranschen och hittar snabbt värdefullt råmaterial i mängden. I nuläget kan den sortera ut metall, trä och sten men roboten kommer kontinuerligt att lära sig att urskilja fler material. 17

10 Utbyte med många vinnare Renova hjälper Manchester och Leeds att energiåtervinna avfall i Göteborg. Lösningen innebär att mer el och värme kan produceras lokalt i avfallskraftvärmeverket. Men den största vinnaren är den globala miljön. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE GRAFIK LINA NYHOLM Det är få saker som vi importerar till Sverige med en så god miljöeffekt som avfall, säger Johan Sundberg, analytiker på forskningsföretaget Profu. Det finns två huvudfaktorer som gör att behandlingen av avfallet i Sverige är miljösmart dels behöver Sverige bränsle för att producera energi, dels har avfallshanteringen inte kommit lika långt i Storbritannien som i Sverige. Avfallet som energiåtervinns i Sverige ersätter till stor del annan energi som skulle ha producerats med hjälp av fossila bränslen, samtidigt som deponering av avfall undviks i ursprungslandet. Sammantaget»Sverige är effektivast i världen på att energiåtervinna avfall och det öppnar för export av både kunskap och teknik «leder detta till en betydande minskning av utsläppen av klimatgaser, även om man räknar in transporterna, säger Johan Sundberg. Förutom att utsläppen av koldioxid minskar ur ett systemperspektiv tror han att kontakterna kan leda till ett ökat utbyte av kunskap. Sverige är effektivast i världen på att energiåtervinna avfall och det öppnar för export av både kunskap och teknik. Dessutom betalar myndigheterna i England för tjänsten. Liksom en hel del andra länder i Europa. För att minska utsläppen av klimatgaser har EU ålagt medlemsländerna att reducera mängden avfall som läggs på deponi. Behandlingstjänster av avfall har av den anledningen blivit en växande marknad för svensk fjärrvärmesektor. Fram till 2020 kommer mängden utländskt avfall som energiåtervinns i Sverige att fördubblas, säger Johan Sundberg. 18» Johan Sundberg på forskningsföretaget Profu har undersökt miljökonsekvenserna med energiåtervinning av utländskt avfall i Sverige. Avfallet är förbehandlat till ett högkvalitativt bränsle och packat i balar när det anländer till Göteborg från England. foto dfds seaways 19

11 Ändå kan det utländska avfallet väcka en hel del känslor. Men jämför man med andra bränslen så blir perspektivet delvis ett annat. Avfallet är ett förhållandevis energirikt bränsle. Det är därför det är attraktivt för stora energiaktörer. Och andra bränslen som olja eller biobränslen importeras också till Sverige från avlägsna länder. Christer Lundgren, verksamhetsansvarig för Återvinning och Behandling på Renova, berättar att avfallet är förbehandlat och packat i balar när det skickas från England. Metall och biologiskt avfall är redan utsorterat. Sedan sönderdelas och blandas avfallet innan det packas i balar, säger han. Kvar blir ett högkvalitativt Christer Lundgren.»Den stora miljövinsten är att vi kan ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt i stället för att det deponeras i ursprungslandet «bränsle, även kallat RDF (Refuse Derived Fuel). Bränslet har en låg fukthalt och det ger även en mindre mängd aska efter förbränning än normalt. minskade utsläpp Förändring i utsläpp av växthusgaser vid energiåtervinning av avfall från England Kg CO 2 -ekv/ton avfall A b c d Källa Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling, Waste refinery E F G Det är av högre kvalitet än det avfall vi normalt behandlar med energiåtervinning. Men framför allt handlar det om att vi kan hjälpa kommunerna i England med att ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt i väntan på att de byggt upp egna anläggningar. Renova räknar med att ta emot runt ton avfall i veckan fram till att eldningssäsongen slutar. Tillsammans med kunden och övriga aktörer har Renova ordnat en effektiv logistikkedja för transporter där man utnyttjar fri lastkapacitet på fartyg på väg till Göteborg. Vi har ett bra samarbete med alla inblandade aktörer, från Göteborgs Hamn till deras motpart i England, säger Christer Lundgren. «A B C D E F G Direkta CO2-utsläpp från förbränningen Utsläpp som undviks pga att deponering ersätts. Engelsk deponering är av förhållandevis god kvalitet Transporter Utsläpp som undviks pga att andra bränslen ersätts i fjärrvärmesystemet Utsläpp som undviks från externt producerad el pga ökad elproduktion från avfallsförbränningen El från kraftvärme i fjärrvärmesystemet minskar, vilket kompenseras med externt producerad el Total minskning av utsläpp 20»Det är lönsamt med socialt ansvar«samma saker kan vara bra för anställda, miljö och företag Det skrivs en massa policydokument. Det görs hållbarhetsredovisningar och ISO certifieringar. Det kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Men tyvärr händer det för lite. CSR handlar inte om att skriva dokument. Det handlar inte heller om att ge bort en liten del av vinsten till en välgörenhetsorganisation. Frågan är HUR du gör vinsten. Det handlar om att våga ifrågasätta själva kärnan i affären. Er produkt eller tjänst. Samt att se till så metoderna för att tillverka inte förstör miljön eller bryter ner människor, utan skapar ett hållbart samhälle och bra arbetstillfällen. Vi börjar närma oss en brytpunkt. Vi har förbrukat så mycket av jordens resurser att det blir billigare att återvinna och återanvända än att tillverka nytt. Jag driver en fabrik som tillverkar biobränslebricketter i Nepal från restprodukter. Målsättningen är att ersätta fossila bränslen och stoppa skövlingen av skog på Nepals bergssluttningar. 75 procent av skogen i Nepal har avverkats. Fossila bränslen fraktas med lastbilar över Himalaya från Indien till Kathmandu. När skogen skövlas blir veden allt dyrare. I dag är våra bricketter Nepals billigaste och effektivaste bränsle. Jag reste till Nepal när jag var 19 år. Jag bodde vid flodstranden där soporna från Kathmandu blandas med avloppsvatten som rinner genom staden. Tillsammans med mina vänner startade jag ett återvinningsföretag för att bli av med skräpet och skapa jobb för dem som bodde i området. Den mest lönsamma investering vi gjort var att lära de 15 anställda att läsa och skriva. Det kostade 150 kronor i månaden men förändrade hela företaget. När vi kunde Björn Söderberg krönika Ålder: 31 år Yrke: Driver flera företag i Nepal och Sverige: Web- Search Professional Pvt Ltd (utvecklar webb och mobila applikationer för hållbar utveckling), Subha briquettes Pvt ltd (tillverkar Biobränsle i Nepal), Fair Enterprise Network AB (föreläser om CSR och socialt företagande), Mobilwebb AB (utveckar mobila webbsidor). Övrigt: har fått många priser och utmärkelser, bland annat Göteborgspriset för hållbar utveckling Mer information: ge skriftliga instruktioner som ingen glömde ökade effektiviteten. Detta fick mig att inse att socialt ansvar inte bara är viktigt. Det är lönsamt. När man går från policy till praktisk handling är samma insatser som är bra för de anställda och miljön ofta också bra för lönsamheten. I utvecklingsländer kan det handla om att se till att de anställda har sjukförsäkring och skor på fötterna i fabriken, eller att de får lära sig läsa och skriva. Med skor jobbar man effektivare, när de anställda kan läsa och skriva kan produktionen planeras mer effektivt och med bra lön och försäkring får man motiverade och lojala anställda. De företag som fortsätter enligt traditionella metoder att borra djupare och producera fortare kommer ändå att möta ökade kostnader och sinande resurser. Det är dags att inse att det är bättre att återanvända och återvinna än att exploatera naturresurserna. Framtiden tillhör dem som vågar tänka nytt och ställa om till hållbara arbetsmetoder. «21

12 Vi ger alltid mer Tyst och effektiv med låga utsläpp Renovas fullhybridsopbil passar perfekt för insamling i stan. >> Den ur miljösynpunkt bästa behandlingen av allt avfall. >> Med så liten påverkan på miljön som möjligt under insamling och behandling. Men Renova gör mer. Text Jörgen Tiger Foto Renova Kunder som väljer Renova som leverantör bidrar till långsiktiga och hållbara lösningar på avfallshanteringen i regionen. Renova har egna anläggningar för all sorts behandling och återvinning av avfall. Som kommunägt bolag är Renova en garant för att avfallshanteringen fungerar i regionen. Nu och i framtiden. I vårt uppdrag från ägarna ingår även att vi ska bidra till samhällsnyttan, säger Marie- Louice Flach, projektledare på kommunikationsavdelningen. Vi har tre fokusområden som säkerställer att vi arbetar för en hållbar utveckling. Det är samhällsnytta, kundnytta och miljönytta. De kan ta sig uttryck i allt från forskning till vår utbildningsoch besöksverksamhet. Renova är en stor producent av energi. Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs är basleverantör till Sveriges största fjärrvärmesystem som täcker Göteborg, Mölndal samt delar av Partille, Ale och Kungälv. Produktionen av fjärrvärme gör att behovet av såväl fossila som förnybara bränslen minskar i regionen. Renova har också byggt upp en egen förbehandlingsanläggning för matavfall som gör att energi- och näringsinnehåll kan tas tillvara. Samtidigt arbetar Renova för att både insamling och behandling ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Renova driver aktivt utvecklingen av miljösmarta fordon och förnybara bränslen tillsammans med tillverkare och leverantörer. Målsättningen är att alla Renovas transporter ska vara klimatneutrala redan En effektiv ruttplanering och flera omlastningsstationer bidrar även till att minska trängseln på vägarna. Vi erbjuder närproducerad avfallshantering. Vi har full kontroll på planering,»vi har tre fokusområden: samhällsnytta, kundnytta och miljönytta «hantering och behandling på våra anläggningar. Det innebär också att transporterna blir kortare och ansvaret blir tydligt då vi inte behöver förlita oss på mellanhänder, säger Marie- Louice Flach. Tillgänglighet bäddar för nära samarbete och flexibla lösningar för alla kunder. «Marie-Louice Flach Visste du att Renova har ett brett samarbete med företag, akademi, avfallskraftverket på Sävenäs är mer ton råvara till biogas, så än tre gånger effektivare än genomsnittet för liknande anläggningar i kallad slurry, producerades organisationer och kommuner för att utveckla hållbara under Tio kilo slurry Europa. Sävenäs producerar kwh från Renovas förbehandlingsanläggning ger biogas som lösningar för framtiden. el och värme per ton brännbart avfall. I Europa är snittet kwh. 22 motsvarar sorterat en liter bensin. # Samlaren, Renovas insamlingsskåp för farligt avfall från hushållen, finns på fler än 150 ställen. Kapaciteten ligger på ett ton farligt avfall per Samlare per år. Renova tar emot över besökare på sina anläggningar per år, varav drygt är deltagare i Renovas Miljöakademi. Renova informerar även om miljö och hållbarhet vid föredrag, seminarier och olika event i regionen ton metaller går att återvinna ur slaggruset från Sävenäs varje år. Renova deltar även i forskningsprojekt för att återvinna värdefulla ämnen ur aska.

13 Namn: Ann-Christin Grundström Gör på Renova: Kemitekniker på Renovas avfallskraftvärmeverk Sävenäs. Det bästa med jobbet: Att vi är ett så gott gäng med en otroligt bra sammanhållning. Gör på fritiden: Är med mina två tonårssöner, dansar gammeldans och är volontär på Trappanér, ett kafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg. miljölabbet Koll på ph, Fe, Si och H2O Rätt värde är värt mycket. Kemitekniker Ann-Christin Grundström ser till att allt flyter som det ska. Bland de dagliga arbetsuppgifterna ingår att ta ning och ett ackrediterat labb måste kontrollera vattenprov på ångorna i avfallskraftvärmeverkets att vi håller vad vi lovar. fyra pannor. Att kontrollera hårdhet och Ann-Christin Grundström har arbetat på ph-värde, mäta järn, kisel, fosfat med mera. Renova sedan Efter några år protesterade Det får inte komma in syre som bildar axlarna mot krankörningen på sorterings- rost, hårdhet kan göra att tuberna spricker och anläggningen så 1995 började hon på labbet. kiselbeläggningar får turbinen att haverera. Även tidigare i livet ledde en skada till nystart. Hon ser även till att ph-värdet är rätt vid Hon lämnade arbetet som reparatör vid vattenreningarna, så att tungmetaller kan fällas Aitik-gruvan hemma i Gällivare, skolade om ut. Varje dygn tas utgående vattenprover och sig och hamnade i Göteborg. två gånger i månaden skickas de till ett utomstående Jag har alltid gillat att mecka och pyssla, labb för kontroll så att gränsvärden i stället för att sitta på kontor. Till det här för metaller och lösa partiklar inte överskrids. jobbet kommer jag med ett leende varje dag. Vattnet går ju ut i älven från vår anlägg- TEXT malin c lindqvist FOTO lars ardarve 24

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012

sorterat Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs Dubbel miljövinst gav stipendium en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 sidan 2»Vi har en unik möjlighet att vara det sammanhållande navet«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 1 2012 Gamlestadens fabriker Nya grepp i anrik miljö Slurryn skruvas fram 40 år i Sävenäs

Läs mer

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013

HÅLLBARHETS- REDOVISNING 2013 HÅLLBARHETS- REDOVISNING 213 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet vi minskar vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet vi skapar långsiktiga värden Social hållbarhet

Läs mer

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling

Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling 1 Denna bok är författad av Profu AB och kan beställas från: Profu i Göteborg AB Götaforsliden 13 nedre 431 34

Läs mer

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget

sorterat Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring med Skruf Kunskap minskar sopberget sidan 2»Dags att se på matavfall som en grön resurs med garanterad avkastning«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 4 2011 Ica Munkebäck Livsmedel får nytt liv biogas nästa för utgången mat Återbäring

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING

HÅLLBARHETSREDOVISNING HÅLLBARHETSREDOVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 4 Sid 6 Sid 1 Sid 12 VD har ordet Ekologisk hållbarhet minska vår miljöpåverkan Ekonomisk hållbarhet skapa långsiktiga värden Social hållbarhet samverkan

Läs mer

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil

sorterat På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg Ökat ansvar på Älvstranden Så stärker du din miljöprofil sidan 2»Nationsgränser är inget hinder för att avfall ska hitta rätt behandling«sorterat en nyttig kundtidning från renova # 3 2011 Göteborgs Hamn På plats vid kaj service till mängder av kryssningsfartyg

Läs mer

Här rattas molnfabriken

Här rattas molnfabriken SYSAV 3.13 E.ON: Här rattas molnfabriken Väder och ekonomi styr Heleneholmsverket Säker kryssning med TT-Line tung batterivinst Boliden BERGSÖE återvinner BLY UR BATTERIER Tre gånger effektivare än att

Läs mer

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change

BLICC #5 SVERIGE. Business Leaders Initiative on Climate Change BLICC #5 SVERIGE Klimatarbetet sprids till kunder Klimatneutralitet växande trend Beräkning av klimatpåverkan Fortum JM Lfv LÄNSFÖRSÄKRINGAR MKB Fastighets AB Statoil Stena Metall Vasakronan SMHI [expertpartner]

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2006/2007

Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen 2006/2007 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte,

Läs mer

Imponerande FÖRNYELSEN AV GÄRSTADVERKET det största projektet i Tekniska Verkens historia har. Ny teknik för säkrare elnät.

Imponerande FÖRNYELSEN AV GÄRSTADVERKET det största projektet i Tekniska Verkens historia har. Ny teknik för säkrare elnät. Stadspartner SID 11 Katrineholm Energi SID 24 25 Personalavdelningen en betydande resurs SID 27 SIFFROR OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2005. NU I 90 000 EX! Ny teknik för säkrare elnät VI HAR FOKUSERAT på

Läs mer

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN

Nummer 9. Ökad jämställdhet skapar. Midroc är ny partner när Boliden. Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN Nummer 9 Ökad jämställdhet skapar BALANS och DYNAMIK Midroc är ny partner när Boliden INVESTERAR I NY GRUVA Svensk miljöinnovation viktig för FRAMTIDEN GRUPPDYNAMIK SKAPAR vinnande team Foto: Hans Berggren

Läs mer

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig.

Denna miljöredovisning har sammanställts för att på ett öppet sätt redogöra för den miljöpåverkan och den nytta vår verksamhet för med sig. Öresundskraft är ett energibolag med stort lokalt engagemang. Visionen Energi för en bättre värld. Kraft för regionen speglar vårt huvudfokus på den skånska myllan, på Öresundsregionen och på vårt engagemang

Läs mer

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken

Vinnande samarbete. Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012. Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Effekt & Miljö Ett nyhetsbrev från Göteborg Energi december 2012 Prisvärt med uppvärmning i Göteborg Vinnande samarbete Volvo Lastvagnar med flytande biogas i tanken Sid 6 snurr på vindkraftssatsningen

Läs mer

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen.

innehållsförteckning Värmerapporten ges ut av Svensk Fjärrvärme för att berätta om trender, aktuell forskning och framtidsspaningar i branschen. värmerapporten 2013 innehållsförteckning Fjärrvärmen som samhällsbyggare 13 Trender i Sverige 17 Aktuell forskning 20 Vision förflyttning framtid 24 Goda exempel 26 Hälften av svenskarna vet inte vad den

Läs mer

HÅLL BARHETS REDOVISNING

HÅLL BARHETS REDOVISNING HÅLL BARHETS REDOVISNING INNEHÅLL 3 4 6 10 14 18 21 22 Vi skapar nytt värde 60-åring med återvinning i fokus Vi tar ansvar för miljön Vi bedriver ansvarsfulla affärer Vi vårdar våra relationer med kunder

Läs mer

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03

Sysavs Kretsloppsplan 2011-2015. antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 antagen av Sysavs styrelse 2010-12-03 Sysavs kretsloppsplan för perioden 2011-2015 visar vägen för avfallshanteringen inom Sysavregionen under de närmaste åren. Inriktning och mål i planen har tagits fram

Läs mer

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän

ÅrsredovisninG. ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän ÅrsredovisninG RAMBO ditt lokala miljöföretag för Miljöcertifierad avfallsminimering i mellersta Bohuslän 1 Innehåll VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Om RAMBO 6 Miljö 8 Miljöarbete 12 Miljötjänster

Läs mer

kretsloppsparken i ekeby

kretsloppsparken i ekeby Förstudie om cirkulär ekonomi med fokus på kretsloppsparken i ekeby På uppdrag av Kommunledningskontoret i Eskilstuna Kommun Av StuArt Pledger och erik Fälth 14-05-30 Innehållsförteckning Förord och sammanfattning

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1

Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Årsredovisning 2013 GÄSTRIKE ÅTERVINNARE ÅRSREDOVISNING 2013 1 Innehållsförteckning Thomas har ordet sid 4 En långsiktig röd tråd Händelser under året sid 6 Resumé Ny återvinningscentral i Gävle sid 8

Läs mer

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB. Årsredovisning 2014 BORÅS ENERGI OCH MILJÖ AB Årsredovisning 2014 1 2 Foto: sid 4-17 Superstudio Text: sid 4-17 The Fan Club INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord 4-5 Boråsarna är viktiga för miljön 6-7 Ständigt kretslopp! 8-9 Viaredspannan

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten ANNONS

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten ANNONS ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Avfall Sverige, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme och Svenskt Vatten ANNONS NY STAD EN TIDNING OM FRAMTIDENS miljölösningar ILMAR REEPALU ser fram emot fler

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008

magasinet Många miljölöften spikade på mässan LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 magasinet LOGISTIK Globala och lokala transport- och logistiklösningar Nummer 2 juni 2008 Många miljölöften spikade på mässan Sidan 11 Sidan 15-17 Sidan 20-21 Sidan 25-27 Premiär för första etanollastbilen

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande

Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092. Goda exempel på avfallsförebyggande Rapport: 2015:03 Finansierad av Avfall Sverige ISSN 1103-4092 Goda exempel på avfallsförebyggande FÖRORD Det finns inget avfall Avfall Sveriges vision säger egentligen allt om var fokus ska ligga inom

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer