sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "sorterat Planer på hög nivå AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Renovas forskare ser in i framtiden"

Transkript

1 sidan 2»Vi gillar samarbeten där det finns långsiktighet och möjlighet att utvecklas tillsammans«sorterat en nyttig kundtidning från renova # Svenska Mässan Planer på hög nivå Renovas forskare ser in i framtiden AF Bygg ska sortera mera Engelskt avfall får svensk hjälp Henrik Martinsson, logistikchef på Svenska Mässan och Gothia Towers

2 Vi hjälps åt för att utvecklas Välkommen till en ny vår och ett nytt nummer av vår kundtidning SORTERAT. Du kanske redan har märkt att den känns lite annorlunda? I höstas genomförde vi en stor läsarundersökning och vi har lyssnat på er: tidningen är lite tjockare och reportagen lite matigare. Vi vill helt enkelt ge er mer av sådant som vi tror att ni har nytta av, på rätt sätt och i rätt form. Tidningen ges nu ut två gånger per år i pappersform på nytt papper. Nytt är också det digitala nyhetsbrev som du antagligen redan har fått till din mejladress. Där serverar vi nyheter medan de fortfarande är färska. Vi lyssnar på er och tror att detta är ett steg i rätt riktning. För det är så vi lever och lär: vi ger mer Vi vore inget utan våra kunder. Vi gillar samarbeten som ger mer, där det finns långsiktighet och möjlighet att utvecklas ömsesidigt. Partnerskap som bygger på en helhet där vi hjälps åt att utvecklas och bli bättre. Där det finns fördelar för både kunden och oss. Ni kan påverka oss genom att uppmärksamma och ställa krav på områden och produkter som behöver utvecklas. Det är vår uppfattning om själva kärnan i begreppet kundnytta. Läs mer på: Från tipp till topp se Renovas film! Följ med på ett miljöäventyr och inspireras att bidra till en bättre miljö! I filmen, som finns på Renovas hemsida, tas du med genom olika världar i jakten på allt bättre sätt att minska avfallet. All rekvisita i filmen är avfall och second hand-material. I det här numret av SORTERAT kan du läsa om två riktigt goda exempel på samarbeten där vi tänker längre och ger mer, tillsammans: Byggföretaget AF Bygg samt Svenska Mässan och Gothia Towers. Båda dessa samarbeten bygger på genomtänkta lösningar och långsiktighet. Samarbeten som vi är stolta över. Ett annat exempel på hur våra samarbeten leder till ökad kundnytta är utvecklingen av storsäck till tre olika storlekar. Det är resultatet av kundens önskan och vår vidareutveckling. Samtidigt som vi verkar lokalt kan vi inte blunda för det faktum att avfall faktiskt inte är någon lokal fråga det är en global angelägenhet. Om det kan du läsa mer i detta nummer av SORTERAT. Det perspektivet, med siktet inställt på framtiden, är viktigt i allt vi gör. Därför bedriver vi en aktiv forskning och utveckling inom avfallsområdet. I det här numret kan du läsa mer om framtidens avfallshantering Vi ses! Kajsa Lager, Avdelningschef Försäljning Hallå där! Du har säkert redan fått Renovas nya digitala nyhetsbrev som också heter Sorterat. Inte? Hör av dig till så lägger vi genast till dig på sändlistan! Med fokus på framtidens avfallshantering Svensk avfallshantering är ledande. Enligt ett nytt forskningsprojekt är klimatpåverkan per behandlat ton avfall bland de lägsta i världen. Renovas Lia Detterfelt har deltagit i projektet som ska ge myndigheter och företag beslutsunderlag inför framtida förbättringar. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE GRAFIK LINA NYHOLM» sorterat Sorterat, Renova AB, Box 156, Göteborg Telefon: , Ansvarig utgivare: Eva Adersjö Redaktörer: Anders Örtegren, Christian Löwhagen, Produktion: Studio Desktop AB, Tryck: Sandstens Sorterat utkommer 2 ggr under

3 Vid all förbränning bildas koldioxid. Brasan i öppna spisen under en gråkall vårdag bidrar till den totala mängden koldioxid i atmosfären på samma sätt som förbränningen av fossila bränslen som olja och bensin. Det som påverkar växthuseffekten är den ökande mängden koldioxid i atmosfären följden av att frigöra koldioxid som sedan länge bundits i marken.»mätningar visar att runt en tredjedel av avfallet som eldas upp kommer från fossila material«energiåtervinning av avfall där avfall eldas för att producera värme och el ger koldioxid från båda källorna, dels koldioxid från förbränning av avfall som ingår i det naturliga kretsloppet, dels fossilt koldioxid från oljebaserade material som plast. Mätningar visar att runt en tredjedel av avfallet som eldas upp kommer från fossila material. Det jag arbetat med i projektet är att se hur vi kan reducera utsläppen av fossilt koldioxid och undersöka vilka metoder som är långsiktigt hållbara ur ett miljö- och systemperspektiv, säger Lia Detterfelt. För att få den kompletta bilden finns det en mängd faktorer att beakta mer än vad som kommer ur den enskilda skorstenen. Förbränningen av avfall i avfallskraftvärmeverk ersätter annan produktion av el och värme som utnyttjar fossila bränslen och bidrar därmed till att reducera den totala mängden koldioxid som släpps ut i atmosfären. Deponering av osorterat avfall samt restavfall, som är vanligt i andra länder, bidrar med höga utsläpp av växthusgaser under nedbrytningsprocessen. Och det utan att ta till vara på energiinnehållet. Störst effekt för att minska miljöpåverkan från avfallshantering kommer då deponeringen ersätts med någon sorts återvinning av avfallet, vilket har skett i stor utsträckning i Sverige under de senaste tio till femton åren. Energiåtervinning, materialåtervinning och biologisk behandling har i praktiken ersatt all deponering av avfall vilket gör att klimatpåverkan per behandlat ton avfall hör till den lägsta i världen. Lia Detterfelt, processingenjör på Sävenäs Avfallskraftvärmeverk, har varit projektledare för en arbetsgrupp och deltagit i flera arbetsgrupper, i det tvååriga forskningsprojektet om framtida avfallshantering i Sverige. Under de kommande tio åren väntas kapaciteten för energiåtervinning fortsätta öka. Utbyggnaden av avfallskraftvärmeverk väntas öka kapaciteten med omkring 30 procent. Totalt beräknas detta minska koldioxidutsläppen från övrig produktion av svensk fjärrvärme med motsvarande ton (se diagram). Samtidigt finns en stor potential att göra förbättringar. I Sverige har vi en stor miljöpåverkan med tanke på vår höga materiella levnadsstandard. I ett internationellt perspektiv ligger mängden avfall per person högt och avfallet väntas också fortsätta öka. Lia Detterfelt har varit projektledare för en arbetsgrupp som tittat på vilka åtgärder som ändå kan göras för att minska koldioxidutsläppen vid energiåtervinning. I ett skorstensperspektiv släppte de svenska avfallskraftvärmeverken ut knappt 4» Kton CO-ekv avfallskraftvärmeverk minskar växthusgaser Förändrade utsläpp av koldioxid från de svenska el- och fjärrvärmesystemen, genom utbyggnad av 16 avfallskraftvärmeverk mellan år 2009 och år Renova invigde en fjärde panna på Sävenäs avfallskraftvärmeverk i december Staplarna visar: Utsläpp från avfallsförbränningen Minskade utsläpp pga ersatt fjärrvärmeproduktion med fossila bränslen Utsläpp som undviks pga ersatt elproduktion med fossila bränslen Nettobidrag från utbyggnad av avfallskraftvärme 5

4 två miljoner ton fossil koldioxid år Det är drygt tre procent av landets totala utsläpp av växthusgaser och runt 23 procent av de totala utsläppen av växthusgaser från el- och värmeproduktion. Ett sätt att minska koldioxidutsläppen är att plocka bort det fossila materialet från avfallet, men vi har även tittat på andra metoder, som avskiljning och lagring av koldioxid i marken, så kallad CCS-teknik (Carbon Capture Storage), säger Lia Detterfelt. Plast är största källan till fossilt koldioxid vid avfallsförbränning. Plast är den enskilt största källan till fossilt koldioxid vid avfallsförbränning. Arbetsgruppen har tittat på flera olika åtgärder för att minska plastens miljöpåverkan (se diagrammet nedan). Bland annat hur mycket ökad insamling och återvinning av förpackningsplast kan bidra till att sänka koldioxidutsläppen (A). Plast som inte faller under producentansvaret, i forskningsrapporten kallad kommunplast (exempelvis möbler, leksaker, dunkar, pulkor och backar), ligger i dag utanför det vanliga systemet för återvinning, även om flera kommuner, däribland Göteborg, har börjat samla in den på återvinningscentralerna. I projektet har arbetsgruppen tittat på tre alternativ att minska kommunplastens miljöpåverkan: En ny insamlingsström för kommunplast för materialåtervinning (B). Insamling av kommunplast för förbränning i cementindustrin som till stor del är beroende av fossilia bränslen i dagsläget (C). Som jämförelse har man också undersökt effekten av en övergång från fossil råvara till förnyelsebar råvara vid tillverkning av all plast (D). I dag är detta inte möjligt, det finns allt för få tillverkare av förnyelsebar plast, men som jämförelse är det ändå relevant och utvecklingen kan ju gå fort. Lia Detterfelt»En sak som är lite förvånande är att alla åtgärderna är så kostsamma«arbetsgruppen har också tittat på kostnaderna för de olika åtgärderna. Samtliga åtgärder medför en merkostnad jämfört med energiåtervinning. Från och med 2013 ingår svensk energiåtervinning i EU:s handelssystem för utsläppsrätter för fossilt koldioxid. Enligt rapporten är åtgärderna förhållandevis dyra i ett internationellt klimatperspektiv i jämförelse med kostnaden för utsläppsrätter (som är ett sätt för samhället att sätta pris för utsläpp av växthusgaser). För att minska koldioxidutsläppen är materialåtervinning av plast en effektiv men förhållandevis dyrbar åtgärd. Men materialåtervinning har andra positiva miljöaspekter som exempelvis ökad resurshushållning och minskad nedskräpning som inte tagits upp i detta arbete. Rapporten ska ju vara ett beslutsunderlag så vi tar inte ställning till de olika åtgärderna utan redovisar bara vad vi kommit fram till, säger Lia Detterfelt. Men en sak som är lite förvånande är att alla åtgärderna är så kostsamma, till och med mer resurskrävande än CCStekniken som vanligtvis anses för dyr och komplicerad. Samtidigt är många forskare eniga om att CCS-tekniken måste utnyttjas om vi ska klara våra globala temperatur- och miljömål. «Projektet >> Forskningsprojektet Perspektiv på framtida avfallshantering har tagit ett grepp om den pågående och möjliga utvecklingen fram till 2020 och i vissa fall längre. >> Projektet har arbetat utifrån ett systemanalytiskt angreppssätt. >> Modellerna, som utvecklats av olika forskargrupper, beskriver hur materialflödena förändras av en beslutad eller tänkbar åtgärd, hur utsläppen påverkas samt hur kostnadseffektiva de olika åtgärderna är. >> Arbetet har pågått i två år och syftet är att ge ett beslutsunderlag för myndigheter och berörda aktörer. >> Projektet har genomförts inom ramen för Waste Refinery, ett nationellt kunskapscentrum där forskning och utvecklingsarbete sker i ett gemensamt kluster bestående av representanter från näringsliv, samhälle och forskningsorganisationer. Ton CO 2 -ekv/ton plast A b c d A b c d e Reduktion av 200 koldioxidutsläpp... för fyra olika åtgärder ur ett systemperspektiv. 150 Ökad insamling och återvinning av förpackningsplast A Ny insamlingsström för kommunplast för återvinning B 100 Insamling av kommunplast C för förbränning i cementindustrin 50 Byte från fossil råvara till D förnyelsebar råvara vid tillverkning av all plast 0 Kostnad för att minska utsläppen av koldioxid... från energiåtervinning, ur ett systemperspektiv. Som jämförelse finns även prisnivån för utsläppsrätter inom EU indikerade, för år 2020 och år Avskiljning och E lagring i marken av koldioxid från energiåtervinning, så kallad Carbon Capture Storage. 6 7 Euro/ton CO 2 -ekv Läs mer: Bestämning av andel fossilt kol i avfall som förbränns i Sverige, Rapport U2012:02, Avfall Sverige rapporter-2012/

5 AF Bygg trappar upp sin avfallshantering montagebild gustav appell arkitektkontor En bra grund är avgörande för att bygga något hållbart. Därför är det värdefullt att ha med Renova redan från TEXT MALIN C LINDQVIST start vid planeringen av nya projekt. FOTO LARS ARDARVE Sten läggs på sten och sakta men säkert växer en byggnad upp framför ögonen på förbipasserande i Kvillebäcken. Går de samma väg i juni kan de slinka in i den färdiga saluhallen för en matbit på någon av restaurangerna, eller köpa med sig något och slå sig ned vid torget strax utanför. Det känns kul att få vara med och göra området kring Backaplan lite roligare och jag tror det här kommer att bli jättefint, säger Malin Svanberg, ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg. Deras bidrag till området slutar inte där. Tvärs över gatan påbörjas just arbetet med en sex våningar hög kontorsoch handelsbyggnad i egen regi, kallad Glasiären, som ska sträcka ut sig längs spårvagnsspåren och fungera som ljudbarriär för de bakomliggande bostadshusen. AF Bygg ligger bakom flera byggnader på Hisingen men nytt för i år är de orangefärgade containrarna vid arbetsplatsen. Som en del av norska koncernen AF Gruppen finns redan ett etablerat miljötänk, men ökad sortering är ett måste om Göteborgsfilialen ska nå nivån som hålls i grannlandet. Det nystartade samarbetet med Renova är ett steg mot det målet. Om vi tänker till kring sorteringen kan vi ju även få en billigare avfallshantering. Det är lätt för platschefen att bara ställa ut en blandad binge men om vi förstår varför sorteringen är viktig blir den mer självklar. Malin Svanberg berättar att målet för sorteringsgraden nu ligger på 80 procent, men med bättre planering ska den ökas. Och det är där Renova kommer in i bilden. Det jag ser fram emot mest är att vi, när nya projekt startas, kan planera avfallshanteringen tillsammans redan från början och inför hela byggtiden, konstaterar Malin Svanberg. Christer Ekdahl, säljare på Renova, är den som närvarar vid dessa uppstartsmöten. Han påpekar att Renova redan har flera byggföretag som kunder och därför har bra insikt i branschen. Vi har länge hoppats på ett samarbete med AF Bygg. Vi känner till deras krav och är nu med för att säkerställa deras miljömål. Enligt Malin Svanberg har miljötänket i byggbranschen hittills mest fokuserat på den färdiga byggnaden, och inga andra krav har ställts från kunderna. Men allt mer ljus riktas mot själva byggandet, mot energianvändning under byggtiden och framför allt avfallshantering. Även Christer Ekdahl kan konstatera att en förändring är på gång. Det har hänt mycket de senaste åren och miljöcertifiering av byggnader kommer stort. Kraven kommer att öka från beställarna och då är det ingen nackdel att ligga steget före. De två projekten i Kvillebäcken, Saluhallen och Glasiären, är inga undantag; båda ska uppnå silvernivå enligt kriterierna för Miljöbyggnad. För att kunna mäta hur det går får AF Bygg kontinuerligt en redogörelse med statistik från Renova, vilket är mycket uppskattat. Statistik kan vi få från andra också men styrkan Malin Svanberg, ansvarig för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöfrågor på AF Bygg Göteborg, i det som snart är en färdig saluhall (se lilla bilden). ligger i att Renova verkligen är intresserade av våra målsättningar och av att hjälpa oss att höja vår nivå, säger Malin Svanberg. Ett nära samarbete har flera fördelar och det faktum att Renova är nära även bokstavligt talat är också ett plus påpekar hon. Att mottagningsanläggningarna finns här gör ju att vi slipper långa transporter med avfallet. Dessutom är det kul att det är ett Göteborgsföretag precis som vi. «Tony Axelsson, från Puts och tegel, är en av murarna som får Saluhallen att växa. Ett av de pågående projekten är Glasiären, en byggnad på kvadratmeter som ska rymma kontor, affärer och gym. Den får en fasad av glas och ska vara inflyttningsklar i december Bild: Arkitektbyrån What 8 AF Bygg Göteborg AF Gruppen ASA är en av Norges största entreprenörs- och industrikoncerner. Verksamhetsområdena innefattar fastighet, bygg, anläggning, miljö och energi. AF Bygg Göteborg är en av koncernens sju byggenheter och har sin bas i Göteborg och ett dotterbolag i Halmstad. Christer Ekdahl är Malin Svanbergs närmaste kontaktperson på Renova. Avtalet mellan AF Bygg Göteborg och Renova gäller en helhetslösning med start från årsskiftet. 9

6 Hållbara möten i stor skala 10 Svenska Mässan och Gothia Towers väljer Renova som partner i sitt miljöarbete. Tillsammans har helt nya rutiner tagits fram för avfallshantering med målsättningen att minska den totala miljöpåverkan. 11» TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ADARVE

7 Svenska Mässan är värd för ett 30-tal mässor och 100-tals konferenser varje år och har drygt en miljon besökare per år. Till Gothia Towers kommer både hotellgäster och de som vill beundra utsikten. Snart är även torn nummer tre klart. Pulsen känns redan vid Korsvägen. Mässan Baby och Barn har just slagit upp dörrarna. Samtidigt arrangerar Ung Företagsamhet en mötesplats mellan näringslivet och regionens alla UFföretag. Henrik Martinsson, logistikchef på Svenska Mässan och Gothia Towers, är mitt uppe i det avslutande planeringsarbetet inför inomhus- EM i friidrott, som samarrangeras i Scandinavium och Svenska Mässans lokaler. Det är fullt upp, men så är det för jämnan. Vi är värd för ett 30-tal mässor och 100-tals konferenser varje år. Sammanlagt har vi drygt en miljon besökare per år, säger han. Målsättningen är att besökarna ska bli ännu fler. Som mötesplats i den större skalan har Svenska Mässan ett unikt läge i centrala stan, samtidigt som man har allt under samma tak lokaler för mässor och mindre möten, restauranger och boende. Efter att det tredje hotelltornet färdigställts kommer Svenska Mässan och Gothia Towers på allvar att kunna konkurrera om värdskapet för stora globala kongresser och event. För att nå dit måste man även vara ledande inom hållbarhet. Det är oerhört viktigt att vi är bra på miljöområdet. Våra kunder kräver detta, och vi kräver i vår tur att våra samarbetspartners och leverantörer uppfyller hårda miljökrav, säger Henrik Martinsson. Henrik Martinsson Svenska Mässan och Gothia Towers ligger också långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Båda är diplomerade enligt Göteborgs stads Miljödiplomering. Sedan två år tillbaka har ett systematiskt arbete inletts för att sänka energiförbrukningen. Bland annat styrs all el, värme och kyla via ett centralt fastighetsövervakningssystem driften anpassas kontinuerligt efter den verksamhet som är i lokalerna. Energibesparingar görs även genom investeringar i energieffektiv teknik. Allt från att byta pumpar och fläktmotorer i ventilationssystemen till att byta till ledteknik och lågenergilampor i både utomhus- och inomhusbelysning. Svenska Mässan har också ett målmedvetet arbete för att minska användningen av kemikalier och rengöringsmedel. För att kunna följa utvecklingen har ett register upprättats där man listar alla godkända kemikalier och kan följa upp vilka medel och mängder som används. Avfallshanteringen är naturligtvis en betydande del i miljöarbetet. Exempelvis lämnar varje hotellgäst i snitt 2,2 kilo avfall efter sig. Till det kommer avfall från restauranger och möteslokaler. Målsättningen är att vi ska öka sorteringen av avfall inom alla våra verksamheter. I år är målet en återvinningsgrad på 70 procent. Meningen är också att vi ska kunna mäta alla evenemang var för sig, säger Henrik Martinsson.» Svenska Mässan och Gothia Towers Svenska Mässan och Gothia Towers är en ekonomiskt fristående stiftelse. Uppdraget är att främja näringslivets intressen. Svenska Mässan har tillsammans med dotterbolag drygt 500 anställda, en omsättning på cirka 900 miljoner kronor och generar årligen runt 2,3 miljarder kronor i besöksnäringseffekter till Göteborg (2012). Fastighetsbeståndet omfattar kvadratmeter. Lokalerna består av mässhallar, konferens- och kontorslokaler, restauranger samt hotellbyggnader.»det är oerhört viktigt att vi är bra på miljöområdet «12 I lobbyn till Gothia Towers finns, förutom en ljusinstallation, en modell av de tre tornen. 13

8 Visste du att... Svenska Mässan och Gothia Towers fem restauranger bidrar med 300 ton matavfall per år till biogasproduktion. Övrig förpackad överbliven mat skänks till Göteborgs Räddningsmission. Göteborg och Svenska Mässan är bäst i norden på hållbara mötesplatser och konferenslokaler. Göteborg är rankad som nummer ett bland 16 nordiska destinationer, enligt ICCA, International Congress and Convention Association. För att lyckas har logistikavdelningen tagit fram helt nya rutiner för avfallshanteringen inom anläggningen. Insamlingen och det interna flödet har trimmats för att nå en högre effektivitet. Tillsammans med Renova har man byggt upp en miljöstation centralt i fastigheten där allt avfall från Svenska Mässan och Gothia Towers samlas. Renova är mer än bara en entreprenör som hämtar avfallet. Det är nästan som ett partnerskap, där vi försöker hitta win-win-situationer, vilket i sin tur leder till stora vinster för miljön. Det handlar om allt från att minska antalet transporter till att förebygga felsortering av avfall i mässoch möteslokalerna. Från och med årsskiftet miljöcertifieras alla mässor som arrangeras i egen regi. Det innebär att varje mässa måste uppfylla en mängd miljökrav från Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Men ribban kan vara ännu högre. Målet för inomhus- EM i friidrott är att vara de mest hållbara tävlingarna någonsin. Förutom kraven från Göteborgs stad ska tävlingarna uppfylla miljöstandarden för evenemang som togs fram till OS i London 2012 (ISO 20121) samt Sustainable Sport and Event Toolkit, SSET. De här kraven innebär att vi måste ha koll på hela avfallshanteringen. Renova arbetar på samma sätt som vi, med samma höga miljöambitioner, vilket känns tryggt när vi planerar inför ett event som till exempel inomhus-em. 3 Torn Gothia Towers blir första svenska hotell som certifieras enligt BREEAM, Building Research Establishment Environmental Assessment Method, som är den ledande metoden att miljöcertifiera både» byggnation och förvaltning 14av fastigheter. >> Det tredje tornet beräknas stå klart vid årsskiftet 2014/2015. >> Tornet blir 100 meter högt, och därmed Göteborgs högsta byggnad med sina 29 våningar. >> Den sammanlagda ytan i tornet blir kvadratmeter. >> Tolv nya möteslokaler skapas. Sju av dem, samt ett flertal lounger, kommer att vara på 28:e våningen med panoramavyer över Göteborg. >> Det nuvarande East Tower byggs samtidigt på till en höjd av 82 meter och West Tower, som i dag är högst (77 meter), blir i stället det lägsta tornet. >> Tornen kommer att bindas samman med två inglasade broar 55 meter över markytan. Vardera bro är 24 meter lång. >> Fyra nya restauranger tillkommer. I det tredje tornet ska man även bygga en festvåning för över 300 personer på översta våningen.»renova arbetar på samma sätt som vi, med samma höga miljöambitioner, vilket känns tryggt när vi planerar inför ett event som till exempel inomhus-em«15

9 Henrik Martinsson och Marie Ivkovic, transportledare på logistikavdelningen, arbetar med att schemalägga ankommande lastbilar. Med samma noggrannhet har man också byggt upp avfallsströmmarna inom Svenska Mässan och Gothia Towers. För att få en enkel logistik samlas avfallet i en central Miljöstation för samtliga återvinningsfraktioner. Det finns även andra paralleller mellan företagen. Exempelvis inom transportoch logistikområdet. Svenska Mässan och Gothia Towers arbetar aktivt för att minska användningen av fossila bränslen, precis som Renova. För resor i tjänsten finns en bilpool med fordon som drivs av grön gas. Truckar som används internt på mässan är eldrivna. För att minska utsläppen och trängseln i stan arbetar logistikavdelningen med schemalagda transporter för leveranser till mässorna. Mindre transporter styrs även om till en omlastningscentral på Hisingen där godset sedan sampackas före leverans till evenemanget eller mässan, så kallad cross docking. På det sättet avlastar vi gatorna kring Korsvägen och i centrala stan. Vi kanske tar emot lastbilar på omlastningscentralen, vars gods sedan körs hit av runt 100 lastbilar. Vi kan även erbjuda klimatkompenserade transporter av gods till och från mässan för dem som vill. Svenska Mässan och Gothia Towers har ett nära samarbete med bland andra Göteborg & Co, Got Event, Göteborgs stad, Business Region Göteborg och Liseberg. Visionen är att göra staden till en verkligt grön destination och mötesplats. Renova bidrar gärna till att förverkliga målsättningen. Vi började samarbetet kring årsskiftet, säger Patrik Ahlström, ansvarig säljare på Renova. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att göra Svenska Mässan och Gothia Towers till en internationell förebild inom hållbarhet. «Guldgrävare i Göteborg Renovas samarbetspartner, Göteborgsföretaget Optisort, har tagit sig in på tidningen Ny Tekniks och Affärsvärldens årliga lista över de 33 hetaste svenska innovationsföretagen. Optisort tillverkar utrustning som sorterar batterier efter innehåll för att urskilja dem med värdefulla metaller. Systemet kan sortera sju batterier i sekunden. Snart hoppas man även kunna sortera elektronikskrot med ett liknande system. De metaller man är på jakt efter är främst guld, silver, koppar och zink men även tantalium, indium och neodym. Utvecklingen sker i tre EU-projekt kring återvinning av metaller och andra råmaterial. Renova har samarbetat med Optisort i utvecklingsfasen av batterisorteringen. Hittills har två anläggningar för att sortera batterier installerats i Sverige och England. Källa Ny Teknik 16 se roboten på: [nova] nyheter från branschen Renovas Miljöstipendiat Hur blir företagets miljöengagemang lönsamt? Den frågan försöker Marcus Linder vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers besvara. I mars fick han Renovas årliga miljöstipendium på kronor för sin forskning kring återtillverkning och miljöriktiga affärsmodeller. Regnskydd krävs Enligt nya regler som träder i kraft den 1 maj måste elavfall lagras så att det är skyddat mot nederbörd. Ändringarna berör främst kommunernas återvinningscentraler, men även producenter, återförsäljare av framför allt vitvaror samt alla som hanterar el-avfall. Källa Avfall Sverige ton Så mycket avfall genereras varje dag i Hong Kong. Av det dumpas ton på öppna deponier. Endast 52 procent av avfallet återvinns. Varje år produceras 921 kilo sopor per invånare i staden. Källa The Organisation for economic cooperation and development Robot gör jobbet Finska ZenRobotics har utvecklat världens första automatiserade avfallssorteringsrobot. Den är framför allt anpassad för avfall från bygg- och rivningsbranschen och hittar snabbt värdefullt råmaterial i mängden. I nuläget kan den sortera ut metall, trä och sten men roboten kommer kontinuerligt att lära sig att urskilja fler material. 17

10 Utbyte med många vinnare Renova hjälper Manchester och Leeds att energiåtervinna avfall i Göteborg. Lösningen innebär att mer el och värme kan produceras lokalt i avfallskraftvärmeverket. Men den största vinnaren är den globala miljön. TEXT JÖRGEN TIGER FOTO LARS ARDARVE GRAFIK LINA NYHOLM Det är få saker som vi importerar till Sverige med en så god miljöeffekt som avfall, säger Johan Sundberg, analytiker på forskningsföretaget Profu. Det finns två huvudfaktorer som gör att behandlingen av avfallet i Sverige är miljösmart dels behöver Sverige bränsle för att producera energi, dels har avfallshanteringen inte kommit lika långt i Storbritannien som i Sverige. Avfallet som energiåtervinns i Sverige ersätter till stor del annan energi som skulle ha producerats med hjälp av fossila bränslen, samtidigt som deponering av avfall undviks i ursprungslandet. Sammantaget»Sverige är effektivast i världen på att energiåtervinna avfall och det öppnar för export av både kunskap och teknik «leder detta till en betydande minskning av utsläppen av klimatgaser, även om man räknar in transporterna, säger Johan Sundberg. Förutom att utsläppen av koldioxid minskar ur ett systemperspektiv tror han att kontakterna kan leda till ett ökat utbyte av kunskap. Sverige är effektivast i världen på att energiåtervinna avfall och det öppnar för export av både kunskap och teknik. Dessutom betalar myndigheterna i England för tjänsten. Liksom en hel del andra länder i Europa. För att minska utsläppen av klimatgaser har EU ålagt medlemsländerna att reducera mängden avfall som läggs på deponi. Behandlingstjänster av avfall har av den anledningen blivit en växande marknad för svensk fjärrvärmesektor. Fram till 2020 kommer mängden utländskt avfall som energiåtervinns i Sverige att fördubblas, säger Johan Sundberg. 18» Johan Sundberg på forskningsföretaget Profu har undersökt miljökonsekvenserna med energiåtervinning av utländskt avfall i Sverige. Avfallet är förbehandlat till ett högkvalitativt bränsle och packat i balar när det anländer till Göteborg från England. foto dfds seaways 19

11 Ändå kan det utländska avfallet väcka en hel del känslor. Men jämför man med andra bränslen så blir perspektivet delvis ett annat. Avfallet är ett förhållandevis energirikt bränsle. Det är därför det är attraktivt för stora energiaktörer. Och andra bränslen som olja eller biobränslen importeras också till Sverige från avlägsna länder. Christer Lundgren, verksamhetsansvarig för Återvinning och Behandling på Renova, berättar att avfallet är förbehandlat och packat i balar när det skickas från England. Metall och biologiskt avfall är redan utsorterat. Sedan sönderdelas och blandas avfallet innan det packas i balar, säger han. Kvar blir ett högkvalitativt Christer Lundgren.»Den stora miljövinsten är att vi kan ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt i stället för att det deponeras i ursprungslandet «bränsle, även kallat RDF (Refuse Derived Fuel). Bränslet har en låg fukthalt och det ger även en mindre mängd aska efter förbränning än normalt. minskade utsläpp Förändring i utsläpp av växthusgaser vid energiåtervinning av avfall från England Kg CO 2 -ekv/ton avfall A b c d Källa Tio perspektiv på framtida avfallsbehandling, Waste refinery E F G Det är av högre kvalitet än det avfall vi normalt behandlar med energiåtervinning. Men framför allt handlar det om att vi kan hjälpa kommunerna i England med att ta hand om avfallet på ett miljöriktigt sätt i väntan på att de byggt upp egna anläggningar. Renova räknar med att ta emot runt ton avfall i veckan fram till att eldningssäsongen slutar. Tillsammans med kunden och övriga aktörer har Renova ordnat en effektiv logistikkedja för transporter där man utnyttjar fri lastkapacitet på fartyg på väg till Göteborg. Vi har ett bra samarbete med alla inblandade aktörer, från Göteborgs Hamn till deras motpart i England, säger Christer Lundgren. «A B C D E F G Direkta CO2-utsläpp från förbränningen Utsläpp som undviks pga att deponering ersätts. Engelsk deponering är av förhållandevis god kvalitet Transporter Utsläpp som undviks pga att andra bränslen ersätts i fjärrvärmesystemet Utsläpp som undviks från externt producerad el pga ökad elproduktion från avfallsförbränningen El från kraftvärme i fjärrvärmesystemet minskar, vilket kompenseras med externt producerad el Total minskning av utsläpp 20»Det är lönsamt med socialt ansvar«samma saker kan vara bra för anställda, miljö och företag Det skrivs en massa policydokument. Det görs hållbarhetsredovisningar och ISO certifieringar. Det kallas Corporate Social Responsibility (CSR). Men tyvärr händer det för lite. CSR handlar inte om att skriva dokument. Det handlar inte heller om att ge bort en liten del av vinsten till en välgörenhetsorganisation. Frågan är HUR du gör vinsten. Det handlar om att våga ifrågasätta själva kärnan i affären. Er produkt eller tjänst. Samt att se till så metoderna för att tillverka inte förstör miljön eller bryter ner människor, utan skapar ett hållbart samhälle och bra arbetstillfällen. Vi börjar närma oss en brytpunkt. Vi har förbrukat så mycket av jordens resurser att det blir billigare att återvinna och återanvända än att tillverka nytt. Jag driver en fabrik som tillverkar biobränslebricketter i Nepal från restprodukter. Målsättningen är att ersätta fossila bränslen och stoppa skövlingen av skog på Nepals bergssluttningar. 75 procent av skogen i Nepal har avverkats. Fossila bränslen fraktas med lastbilar över Himalaya från Indien till Kathmandu. När skogen skövlas blir veden allt dyrare. I dag är våra bricketter Nepals billigaste och effektivaste bränsle. Jag reste till Nepal när jag var 19 år. Jag bodde vid flodstranden där soporna från Kathmandu blandas med avloppsvatten som rinner genom staden. Tillsammans med mina vänner startade jag ett återvinningsföretag för att bli av med skräpet och skapa jobb för dem som bodde i området. Den mest lönsamma investering vi gjort var att lära de 15 anställda att läsa och skriva. Det kostade 150 kronor i månaden men förändrade hela företaget. När vi kunde Björn Söderberg krönika Ålder: 31 år Yrke: Driver flera företag i Nepal och Sverige: Web- Search Professional Pvt Ltd (utvecklar webb och mobila applikationer för hållbar utveckling), Subha briquettes Pvt ltd (tillverkar Biobränsle i Nepal), Fair Enterprise Network AB (föreläser om CSR och socialt företagande), Mobilwebb AB (utveckar mobila webbsidor). Övrigt: har fått många priser och utmärkelser, bland annat Göteborgspriset för hållbar utveckling Mer information: ge skriftliga instruktioner som ingen glömde ökade effektiviteten. Detta fick mig att inse att socialt ansvar inte bara är viktigt. Det är lönsamt. När man går från policy till praktisk handling är samma insatser som är bra för de anställda och miljön ofta också bra för lönsamheten. I utvecklingsländer kan det handla om att se till att de anställda har sjukförsäkring och skor på fötterna i fabriken, eller att de får lära sig läsa och skriva. Med skor jobbar man effektivare, när de anställda kan läsa och skriva kan produktionen planeras mer effektivt och med bra lön och försäkring får man motiverade och lojala anställda. De företag som fortsätter enligt traditionella metoder att borra djupare och producera fortare kommer ändå att möta ökade kostnader och sinande resurser. Det är dags att inse att det är bättre att återanvända och återvinna än att exploatera naturresurserna. Framtiden tillhör dem som vågar tänka nytt och ställa om till hållbara arbetsmetoder. «21

12 Vi ger alltid mer Tyst och effektiv med låga utsläpp Renovas fullhybridsopbil passar perfekt för insamling i stan. >> Den ur miljösynpunkt bästa behandlingen av allt avfall. >> Med så liten påverkan på miljön som möjligt under insamling och behandling. Men Renova gör mer. Text Jörgen Tiger Foto Renova Kunder som väljer Renova som leverantör bidrar till långsiktiga och hållbara lösningar på avfallshanteringen i regionen. Renova har egna anläggningar för all sorts behandling och återvinning av avfall. Som kommunägt bolag är Renova en garant för att avfallshanteringen fungerar i regionen. Nu och i framtiden. I vårt uppdrag från ägarna ingår även att vi ska bidra till samhällsnyttan, säger Marie- Louice Flach, projektledare på kommunikationsavdelningen. Vi har tre fokusområden som säkerställer att vi arbetar för en hållbar utveckling. Det är samhällsnytta, kundnytta och miljönytta. De kan ta sig uttryck i allt från forskning till vår utbildningsoch besöksverksamhet. Renova är en stor producent av energi. Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs är basleverantör till Sveriges största fjärrvärmesystem som täcker Göteborg, Mölndal samt delar av Partille, Ale och Kungälv. Produktionen av fjärrvärme gör att behovet av såväl fossila som förnybara bränslen minskar i regionen. Renova har också byggt upp en egen förbehandlingsanläggning för matavfall som gör att energi- och näringsinnehåll kan tas tillvara. Samtidigt arbetar Renova för att både insamling och behandling ska ha så liten påverkan på miljön som möjligt. Renova driver aktivt utvecklingen av miljösmarta fordon och förnybara bränslen tillsammans med tillverkare och leverantörer. Målsättningen är att alla Renovas transporter ska vara klimatneutrala redan En effektiv ruttplanering och flera omlastningsstationer bidrar även till att minska trängseln på vägarna. Vi erbjuder närproducerad avfallshantering. Vi har full kontroll på planering,»vi har tre fokusområden: samhällsnytta, kundnytta och miljönytta «hantering och behandling på våra anläggningar. Det innebär också att transporterna blir kortare och ansvaret blir tydligt då vi inte behöver förlita oss på mellanhänder, säger Marie- Louice Flach. Tillgänglighet bäddar för nära samarbete och flexibla lösningar för alla kunder. «Marie-Louice Flach Visste du att Renova har ett brett samarbete med företag, akademi, avfallskraftverket på Sävenäs är mer ton råvara till biogas, så än tre gånger effektivare än genomsnittet för liknande anläggningar i kallad slurry, producerades organisationer och kommuner för att utveckla hållbara under Tio kilo slurry Europa. Sävenäs producerar kwh från Renovas förbehandlingsanläggning ger biogas som lösningar för framtiden. el och värme per ton brännbart avfall. I Europa är snittet kwh. 22 motsvarar sorterat en liter bensin. # Samlaren, Renovas insamlingsskåp för farligt avfall från hushållen, finns på fler än 150 ställen. Kapaciteten ligger på ett ton farligt avfall per Samlare per år. Renova tar emot över besökare på sina anläggningar per år, varav drygt är deltagare i Renovas Miljöakademi. Renova informerar även om miljö och hållbarhet vid föredrag, seminarier och olika event i regionen ton metaller går att återvinna ur slaggruset från Sävenäs varje år. Renova deltar även i forskningsprojekt för att återvinna värdefulla ämnen ur aska.

13 Namn: Ann-Christin Grundström Gör på Renova: Kemitekniker på Renovas avfallskraftvärmeverk Sävenäs. Det bästa med jobbet: Att vi är ett så gott gäng med en otroligt bra sammanhållning. Gör på fritiden: Är med mina två tonårssöner, dansar gammeldans och är volontär på Trappanér, ett kafé för hemlösa och socialt utsatta människor i Göteborg. miljölabbet Koll på ph, Fe, Si och H2O Rätt värde är värt mycket. Kemitekniker Ann-Christin Grundström ser till att allt flyter som det ska. Bland de dagliga arbetsuppgifterna ingår att ta ning och ett ackrediterat labb måste kontrollera vattenprov på ångorna i avfallskraftvärmeverkets att vi håller vad vi lovar. fyra pannor. Att kontrollera hårdhet och Ann-Christin Grundström har arbetat på ph-värde, mäta järn, kisel, fosfat med mera. Renova sedan Efter några år protesterade Det får inte komma in syre som bildar axlarna mot krankörningen på sorterings- rost, hårdhet kan göra att tuberna spricker och anläggningen så 1995 började hon på labbet. kiselbeläggningar får turbinen att haverera. Även tidigare i livet ledde en skada till nystart. Hon ser även till att ph-värdet är rätt vid Hon lämnade arbetet som reparatör vid vattenreningarna, så att tungmetaller kan fällas Aitik-gruvan hemma i Gällivare, skolade om ut. Varje dygn tas utgående vattenprover och sig och hamnade i Göteborg. två gånger i månaden skickas de till ett utomstående Jag har alltid gillat att mecka och pyssla, labb för kontroll så att gränsvärden i stället för att sitta på kontor. Till det här för metaller och lösa partiklar inte överskrids. jobbet kommer jag med ett leende varje dag. Vattnet går ju ut i älven från vår anlägg- TEXT malin c lindqvist FOTO lars ardarve 24

Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Perspektiv på framtida avfallsbehandling Perspektiv på framtida avfallsbehandling Johan Sundberg, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se I ett miljöperspektiv så har Sverige världens bästa avfallsbehandling!

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljöeffekter av avfallsförbränning 1. Fossila utsläpp i dag och i framtiden

Miljöeffekter av avfallsförbränning 1. Fossila utsläpp i dag och i framtiden Miljöeffekter av avfallsförbränning 1. Fossila utsläpp i dag och i framtiden Mattias Bisaillon, Profu Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Perspektiv på framtida avfallsbehandling

Läs mer

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17

FAKTA OM AVFALLSIMPORT. Miljö och importen från Italien. Fakta om avfallsimport 1 (5) 2012-04-17 1 (5) FAKTA OM AVFALLSIMPORT Fortum genomför test med import av en mindre mängd avfall från Italien. Det handlar om drygt 3000 ton sorterat avfall som omvandlas till el och värme i Högdalenverket. Import

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas och biogödsel Visste du att Biogas är ett miljöanpassat fordonsbränsle och ger inget nettotillskott av koldioxid till atmosfären vid förbränning. släpper ut betydligt

Läs mer

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB OM MIVA Miva () ett kommunalt bolag Bildades 2009, tidigare Tekniska kontoret Domsjö Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Miva Miva omsätter cirka 200 miljoner kronor och har drygt 100 medarbetare

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS.

ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. ATT ARBETA PÅ RAGN-SELLS. DET HÄR ÄR RAGN-SELLS VI SAMLAR IN AVFALLET Vi har över 1 600 fordon och ca 1 700 medarbetare. Sverige Norge AVFALL/SOPOR Danmark Estland Lettland VI SORTERAR AVFALLET Polen VI

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Klimatbokslut. Greenhouse gas protocol

Klimatbokslut. Greenhouse gas protocol Klimatbokslut för energiföretag Greenhouse gas protocol Framtaget av World Resources Institute (WRI) och World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Mer info på http://www.ghgprotocol.org/)

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? < Besökt

Avfall Sverige-rapport 2016:28 Vad slänger folk i soppåsen? <  Besökt Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 19 december 2016 SKRIVELSE: Indikator för avfallshantering i byggnaden med koppling till Indikator 4 - Energislag

Läs mer

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2012. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2012 Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Radisson Arlandia Hotel AB, kontaktperson är Maria Wiklund Denna rapport täcker verksamhetsåret 2012

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Avfallsindikatorer I projektet Indikatorer för

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER

LÄRAR- HANDLEDNING PAPPER LÄRARHANDLEDNING Papper Hej! Vi inom Papperskretsen brinner för pappersanvändning och återvinning. I Sverige lämnar vi tillsammans in över 90 procent av alla tidningar, tidskrifter, kataloger och reklamblad

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C)

Biobränsle. Biogas. Cirkulär ekonomi. Corporate Social Responsibility (CSR) Cradle to cradle (C2C) Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Capacities of sinks are limited!

Capacities of sinks are limited! Capacities of sinks are limited! Size of Earth s atmosphere Size of Earth s water. Source: Nieman/Novartis; Döberl Klimatneutralisering och företagsnätverket BLICC 1. Stena Metall 2. Återvinning är resurseffektivt

Läs mer

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB

Askor i e) hållbart energisystem. Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Askor i e) hållbart energisystem Monica Lövström VD Svenska EnergiAskor AB Svenska EnergiAskor Svenska EnergiAskor är ett branschorgan som arbetar för miljöriktig hantering av de askor som uppstår vid

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning

Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning med energiåtervinning Miljöbyggnad 3.0 Sweden Green Building Council Landsvägen 50A 172 63 Sundbyberg Malmö den 26 augusti 2016 Skrivelse: Synpunkter på hearingversionen av Miljöbyggnad 3.0 angående miljövärdering av avfallsförbränning

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller som en resurs. Partille kommun väljer att se matavfallet som

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Om projektet Stort forskningsprojekt, hösten

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010.

Fjärrvärmeåret 2010. Information och statistik från Mölndal Energi. Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. Fjärrvärmeåret 2010 Information och statistik från Mölndal Energi Bild från bränslehallen i samband med invigningen av Riskulla KVV i mars 2010. ~ 1 ~ Mölndal Energi erbjuder el och fjärrvärme Mölndal

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället

Avfallsplan 2015-2020. Vägen mot det hållbara samhället Avfallsplan 2015-2020 Vägen mot det hållbara samhället 1 En strävan efter att vara hållbar Övergripande mål Alla kommer i kontakt med avfall dagligen vare sig det är blöjor, nagellacksflaskor, potatisskal

Läs mer

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor

UPPDRAG: SOPOR. Värdefulla sopor. Farliga sopor UPPDRAG: SOPOR Vid gamla boplatser hittar arkeologer aska, ben och frön. Det kan vara fynd som är tusen år gamla spår efter människor som levde innan sopbergens tid. Deras sopor var inte farliga för miljön.

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget

Mattias Bisaillon. Profu. Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Mattias Bisaillon Delägare i forsknings- och utredningsföretaget, 2001- Doktorand i avfallsgruppen på Chalmers 1998-2004 (tekn. doktor i avfalls- och energisystemanalys 2004) (Projektinriktad forskning

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan

Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan Lätt att göra rätt! så tar vi hand om ditt avfall! En kortversion av Strängnäs kommuns avfallsplan 2 / Avfallsplan Vem ansvar för vad? Kommunens ansvar Det är kommunen som ansvarar för att samla in och

Läs mer

Profu. Johan Sundberg. Profu. Profu 2010-10-01. Avfall i nytt fokus Från teknik till styrmedel 22 23 september 2010, Borås

Profu. Johan Sundberg. Profu. Profu 2010-10-01. Avfall i nytt fokus Från teknik till styrmedel 22 23 september 2010, Borås Profu Profu Profu Johan Sundberg Delägare i forsknings- och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers 1993-25 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projektinriktad

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård

Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Produkter, tjänster och samarbeten för bättre sjukvård Baxter är ett globalt, mångsidigt medicinskt företag som utvecklar specialiserade behandlings metoder och läkemedel som räddar och förbättrar liv.

Läs mer

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning

Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning Avfallsutredningen och svenskarnas syn på tidningsåtervinning PappersKretsen FÖRORD Sverige har ett av världens bäst fungerande system för återvinning av tidningar och andra trycksaker. 91 procent av alla

Läs mer

Omnibusundersökning Återvinning 2009

Omnibusundersökning Återvinning 2009 Omnibusundersökning Återvinning 009 Projektledare: Katharina Norborg Beställare: Anna-Carina Gripwall Fältarbete: Februari 009 Proj. nr: 09000/090006 Genomförande Syfte: Metod: Urval: Urvalsstorlek: Syftet

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl.

Matavfall. Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling. Charlotta Ringdahl. Matavfall Erfarenheter från insamlingssystem och förbehandlingsanläggningens krav på kommunernas insamling 18 april 20131 Charlotta Ringdahl Agenda 1.NATIONELLT MÅL 2.HUR BIDRAR VI TILL ATT UPPNÅ MÅLET?

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser framtiden ut 5. Hur ser prisutvecklingen ut 6. Vad är

Läs mer

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6)

Klimatrapport 2014. Clarion Hotel Arlanda Airport. Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Klimatrapport 2014 Clarion Hotel Arlanda Airport Kontaktinformation: Jens Johansson jens.johansson@uandwe.se 1 (6) Företagsuppgifter Clarion Hotel Arlanda Airport, kontaktperson är Sara Dahlberg Denna

Läs mer

Optimering av olika avfallsanläggningar

Optimering av olika avfallsanläggningar Optimering av olika avfallsanläggningar ABBAS GANJEHI Handledare: LARS BÄCKSTRÖM Inledning Varje dag ökar befolkningen i världen och i vår lilla stad Umeå. Man förutsäg att vid år 2012 har Umeås folkmängd

Läs mer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer

Energisession 2009. Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Energisession 2009 Christina Lindbäck Kvalitets- och miljöchef, Ragn-Sells AB Ordförande, Näringslivets miljöchefer Fakta om Ragn-Sells Sveriges största miljö- och återvinningsföretag 2 800 anställda Verksamma

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Ditt avfall är inget skräp

Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Ditt avfall är inget skräp Var du lägger dina sopor har betydelse. Rätt sorterat blir ditt avfall en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Till exempel

Läs mer

Välkommen till REKO information Fjärrvärme

Välkommen till REKO information Fjärrvärme Välkommen till REKO information Fjärrvärme REKO Information 2012-12-01 Vad vill vi säga? 1. Vad är REKO 2. Vad har hänt de senaste året 3. Ekonomi 4. Hur ser prisutvecklingen ut 5. Fjärrvärmens miljöpåverkan

Läs mer

Lösningar för lönsamhet

Lösningar för lönsamhet Lösningar för lönsamhet Waste Refinerys öppna seminarium 21 mars Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Waste Refinery nationellt kunskapscentrum FoU i ett gemensamt kluster

Läs mer

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg

från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg från avfall till ren energi Avfallskraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg Ur en kranskopa med avfall utvinns el och värme som räcker cirka nio månader för en normalvilla. mesta möjliga energi av det som

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Profu. Johan Sundberg

Profu. Johan Sundberg Johan Sundberg Delägare i forsknings och utredningsföretaget Profu. Forskningsledare för avfallsgruppen på Chalmers Profu 1993 2005 (tekn. doktor i avfallssystemanalys 1993). Profu (Projek4nriktad forskning

Läs mer

Varför återanvända textil?

Varför återanvända textil? Europa minskar avfallet 2011 David Palm IVL Svenska Miljöinstitutet Klimat & Hållbara samhällssystem Naturresurser & Miljöeffekter Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier Organisationer, Produkter och Processer

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas

Nu kör vi igång. Ditt matavfall blir biogas Nu kör vi igång Ditt matavfall blir biogas 1 Skräp eller en råvara med möjligheter? Det finns två sätt att se på matavfall: som rent skräp eller en råvara med möjligheter. Lerums kommun väljer att satsa

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

döden i datorn SPN-uppdrag

döden i datorn SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Datorn på jobbet 1. Dator på jobbet intervju Väldigt många vuxna har inte bara en dator hemma som de använder ofta, de har en på jobbet också. Men, vad använder de egentligen sin dator till

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

Utbildningspaket Konsumtion

Utbildningspaket Konsumtion Utbildningspaket Konsumtion Hur och vad? Resurser Vi berättar om olika resurser och konsekvenserna av att vi använder dem. Hushållssopor Vi berättar om hushållssopor och vem som ansvarar för dem. Vad är

Läs mer

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun

Information från. Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras. Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun Information från Öppna broschyren! Låt dig inspireras och informeras Med vänliga hälsningar Avfallsenheten, Ystads kommun 2015 Sophanteringen i Ystad Tips & trix och annat intressant! I november 2014 gjordes

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Klimatverktyg. En sammanfattning.

Klimatverktyg. En sammanfattning. TILL FÖRMÅN FÖR FRÄLSNINGSARMÉNS SOCIALA ARBETE Klimatverktyg En sammanfattning. Myrorna har låtit det oberoende miljökonsultföretaget WSP göra ett klimatverktyg för hanteringen av secondhandkläder. Resultatet

Läs mer

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå.

NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. NCC har byggt upp en stabil grund för den tunga värmepannan och turbinen som kommer att byggas ovanpå. 10 cramo contact #2/2013 Cramo Contact 2013.indd 10 framtidens värmeteknik Sverige är världsledande

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel

Då införs viktdebiteringen i din stadsdel Småhus Nu kan du gå ner i vikt Stegvist införande av viktbaserad avfallstaxa 2010 2012 mycket du Du betala Vi inför successivt viktbaserad avfallstaxa i Göteborg. Schemat här nedan visar när systemet införs

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Avfallsförebyggande i praktiken

Avfallsförebyggande i praktiken Handbok Rapport B2052 David Palm Johanna Fredén Carl Jensen IVL Svenska Miljöinstitutet Grundat år 1966 Ägs av staten och näringslivet (50/50) via en stiftelse Forskning och konsultverksamhet inom klimat,

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering

Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Mot framtiden: styrmedel för en mer hållbar avfallshantering Göran Finnveden Professor Miljöstrategisk analys Vice-rektor för Hållbar utveckling KTH Typer av styrmedel Juridiska (t.ex. lagar, förordningar)

Läs mer

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning.

För att Ni skall få ta del av rabatterna så måste Ni ange avtalskod 9329 vid beställning. Västerås 2012-08-31 Till Samtliga MBF förvaltade föreningar RAM avtal Ragn-Sells MBF och Ragn-Sells har tecknat ett RAM avtal. Avtalet ger MBF förvaltade föreningar rätt att till bra rabatter köpa de tjänster

Läs mer

Källsortering Alskäret

Källsortering Alskäret Källsortering Alskäret Vem tar egentligen ansvar för vad? April 2015 Ann Martinsson Palmbrink Nacka kommun http://www.nacka.se/web/bo_bygga/avfall/inlamning/sidor/default.aspx Vem ansvarar? Kommunerna

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

Här kan du lämna ditt avfall

Här kan du lämna ditt avfall Här kan du lämna ditt avfall Återvinningscentral På återvinningscentralen lämnar du grovavfall, farligt avfall, elavfall, batterier, sådant som är återanvändningsbart, samt förpackningar och tidningar.

Läs mer

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi?

Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Hur skapas väl fungerande marknader i en cirkulär ekonomi? Avfalls- och återvinningsmarknaden en juristutmaning? Britt Sahleström Återvinningsindustrierna Återvinningsindustrierna Vision: Framtidens ledande

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer