BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROTTSOFFERMYNDIGHETEN"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

2 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 3 Statistiska uppgifter Bedömning Regress BROTTSOFFERFONDEN 9 Utvecklingsarbete Uppföljning Stimulansåtgärder INFORMATION 13 Remissyttranden ÅTERRAPPORTERING 16 ÖVRIGT 18 MEDARBETARE 19 VERKSAMHETSÅRET I BILD 20 FINANSIELL REDOVISNING RESULTATRÄKNING 21 BALANSRÄKNING 22 FINANSIERINGSANALYS 23 REDOVISNINGSPRINCIPER ANSLAGSREDOVISNING 24 NOTER 25 SAMMANSTÄLLNING AV VÄSENTLIGA UPPGIFTER 26 BILAGA 1 27 Brottsofferfonden. Resultat- och balansräkning, Notbilaga BILAGA 2 30 Fördelning av medel från Brottsofferfonden BILAGA 3 36 Revisionsberättelse 1

3 ÅRSREDOVISNING 2001 GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR Brottsoffermyndigheten har alltsedan inrättandet år 1994 haft en ständig tillväxt inom sina verksamhetsområden. Det finns för närvarande inga tecken på att denna tillväxt skulle avta eller plana ut. Antalet inkomna ansökningar om brottsskadeersättning fortsätter att öka och på detta område tycks dessutom ökningstalen vara i tilltagande. När det gäller Brottsofferfonden är utvecklingen i stort sett densamma med en stadig ökning av inkomna ansökningar. Därtill kommer att fonden numera också kan utge verksamhetsstöd vilket medfört en ny kategori av ansökningar. Under detta verksamhetsår har Brottsofferfonden totalt sedan sin tillkomst delat ut mer än etthundra miljoner kronor. Dessa pengar har använts till att finansiera projekt som alla syftar till att förbättra situationen för brottsoffer. Bland annat har pengarna lett till en utveckling av forskningen på brottsofferområdet men också till bättre behandlingsformer, ökad medvetenhet om brottsoffrens reaktionsmönster samt inte minst bidragit till opinionsbildning på området. - Brottsoffermyndigheten har också kontinuerligt ökat sina informations- och utbildningsinsatser. Brottsoffermyndighetens uppbyggnad med en brottsskadeenhet, som år 2001 mottog cirka 7000 ansökningar med individuella berättelser om brottsoffers utsatthet och deras möte med rättsväsendet, kombinerat med en Brottsofferfond, som får tillgång till alla de kunskaper och erfarenheter som de fondfinansierade projekten genererar, har givit myndigheten och dess personal en unik kunskap om brottsoffrens situation i Sverige. Denna kompetens är idag mycket efterfrågad och myndigheten inbjuds och deltar därför i många olika typer av samverkansorgan och utbildningar. Därutöver arrangerar myndigheten egna utbildningar för att sprida denna kunskap. - Brottsoffermyndigheten har också ett mycket gott samarbete med de ideella organisationerna på brottsofferområdet. Sammanfattningsvis spelar Brottsoffermyndigheten idag den centrala roll för brottsofferarbetet i Sverige som var tanken bakom dess inrättande. Denna position accentueras ytterligare bl.a. genom de regeringsuppdrag som under verksamhetsåret riktas till Brottsoffermyndigheten och som går ut på att tillsammans med Domstolsverket ansvara för en nationellt utbyggd vittnesstödsverksamhet, att i samarbete med Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen och Riksåklagaren genomföra utbildning i brottsofferfrågor, att medverka till att handlingsplaner för brottsofferarbete upprättas hos Domstolsverket och Riksåklagaren samt att utforma och genomföra ett forskningsprogram för viktimologisk forskning. Det är också glädjande att kunna konstatera att Brottsoffermyndighetens engagemang och aktivitet på det internationella planet starkt har bidragit till att placera brottsofferfrågorna på EU:s dagordning, vilket hittills resulterat i en s. k. grönbok från EU-kommissionen. Brottsoffermyndigheten kommer också fortsättningsvis att medverka till att synliggöra brottsoffrens situation genom att på olika sätt lyfta fram, initiera och informera om brottsofferfrågor för att brottsoffrens behov och intressen skall bli tillgodosedda. Britta Bjelle, Generaldirekör 2

4 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSSKADEERSÄTTNING Brottsoffermyndighetens huvuduppgift är att pröva ärenden enligt brottsskadelagen. Det övergripande målet när det gäller att besluta i brottsskadeärenden är att förverkliga de rättspolitiska motiven som ligger till grund för brottsskadelagen. För att lyckas med det har tre delmål ställts upp: handläggningen av brottsskadeärenden skall ske säkert, snabbt och billigt. Målet för verksamheten med brottsskadeersättning är enligt regleringsbrevet att tillförsäkra den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet främja brottsoffers rättigheter samt bevaka deras behov och intressen verka för att den som är berättigad till brottsskadeersättning får sådan. Säkerhet och kvalitet Säkerhet är en fråga om kvalitet. Höga krav skall kunna ställas på Brottsoffermyndighetens rättstillämpning. De som drabbats av brott skall kunna få den brottsskadeersättning de är lagligen berättigade till, varken mer eller mindre. Besluten i brottsskadeärendena kan inte överklagas. En sökande som inte är nöjd med ett beslut kan dock begära omprövning av beslutet. Ett sätt att behålla hög kvalitet på myndighetens beslut är att bevaka frekvensen av begärda omprövningar. Antalet omprövningar skall helst inte öka i förhållande till det totala antalet avgjorda ersättningsärenden. Vidare skall frekvensen ändringar på grund av oriktig rättstillämpning inte vara så stor att den indikerar en kvalitetsmässig försämring. En annan aspekt av kvalitet är att den som ansökt om brottsskadeersättning själv upplever sig ha fått ett professionellt och sakkunnigt bemötande av myndighetens tjänstemän. För att utröna hur de sökande upplever bemötandet från myndigheten har en enkätundersökning påbörjats under verksamhetsåret. En liknande enkät med fokus på hur myndighetens service uppfattas av domstolarna står sedan i tur. Resultatet av undersökningarna kommer att redovisas år Korta handläggningstider Snabbheten kan lättast avläsas i varje ärendes handläggningstid. Målet som anges i regleringsbrevet är att minst 70 procent av brottsskadeärendena skall avgöras inom fyra månader från det att ärendet kom in till myndigheten och att ärendebalansen skall minska. Kostnadseffektivitet Varje ärende skall handläggas så billigt som möjligt. Kostnaderna per ärende har reducerats så radikalt under 1990-talet att det finns skäl att tro att ytterligare besparingar kan bli svåra att uppnå. Brottsoffermyndighetens målsättning är att hanteringskostnaderna inte skall öka trots det ökande antalet inkommande ärenden. Givetvis får ambitionerna i detta avseende inte medföra att kvaliteten blir lidande. Organisation Brottsskadeärendena handläggs i ett rotelsystem med förebild från de allmänna förvaltningsdomstolarna. Ärendets karaktär avgör i vilken sammansättning besluten skall fattas. I de flesta fallen beslutar rotelinnehavaren efter föredragning av en beredningsjurist. Ärenden gällande större belopp eller av svårare karaktär avgörs av generaldirektören. Vissa ärenden, där huvudfrågan är av principiell karaktär, avgörs av Brottsoffermyndighetens nämnd. Denna nämnd består av verksamma domstolsjurister, särskilt sakkunniga i försäkringsfrågor samt riksdagsledamöter. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NÄMND fr o m Ordförande Anna-Karin Lundin, hovrättspresident Vice ordförande Hans Heimer, tingsrättslagman, Göran Karlstedt, hovrättslagman Ordinarie ledamöter Bill Dufwa, professor, Märta Johansson, riksdagsledamot Ulla Löfgren, f d riksdagsledamot Ersättare Karl Matz, hovrättsråd, Ann-Christine Lindeblad, tingsrättslagman, Gudmund Lindencrona, chefsjurist, Margareta Sandgren, riksdagsledamot, Karin Israelsson, f d riksdagsledamot 3

5 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSSKADEERSÄTTNING Fördjupad utredning Under verksamhetsåret 1998 påbörjades en förändring av utredningen av brottsskadeärenden som gav den en delvis ny inriktning. Denna inriktning har i stort sett även gällt för verksamhetsåret Således har betydande personella resurser satsats på att utreda försäkringsförhållandena i ärendena. Satsningen har gjorts på såväl det kvalitativa som kvantitativa planet: dels fördjupas utredningen i de ärenden där det finns indikationer på förekomst av försäkringsskydd, dels utökas stickprovsverksamheten i de ärenden där inga sådana indikationer finns. Även när det gäller frågan om skadevållarens betalningsförmåga, vilken i likhet med försäkringsfrågan är av avgörande betydelse för rätten till ersättning enligt brottsskadelagen, har handläggarnas erfarenheter gett anledning till förändrade utredningsrutiner innebärande bl.a. att man inte alltid nöjer sig med de uppgifter som redovisas i brottmålsdomarna, utan hämtar in ny utredning i ärendena. Sammantaget har den ökade satsningen på utredningsarbetet medfört att betydligt fler ansökningar avslagits med hänvisning till förefintlig försäkring eller skadevållarens betalningsförmåga. Det här beskrivna och mer resurskrävande förhållningssättet till ärendeutredningen bör också rimligen medföra en lägre total utbetald brottsskadeersättning. Den vid Brottsoffermyndigheten tillgängliga statistiken ger inte skäl att frångå det antagandet. Här bör dock anmärkas att ett antal av de avslagna ansökningarna kan återkomma till myndigheten i händelse av att hindren för utfående av brottsskadeersättning undanröjts exempelvis genom att det aktuella försäkringsbolaget med hänvisning till försäkringsvillkor avböjer att ersätta skadan eller genom att det framkommer nya uppgifter om skadevållarens betalningsförmåga. Det blir alltså i dessa fall frågan om en uppskjuten utbetalning som senare kommer att verkställas. Det är således svårt att i dagsläget ge några säkra prognoser om det framtida sammantagna utfallet. Brottsoffermyndigheten gör den bedömningen att konsekvent genomförd medför det fördjupade utredningsarbetet en betydande besparing vad avser utbetald brottsskadeersättning. Hur stor denna besparing är kan inte med någon högre grad av exakthet sägas. Med beaktande av att vissa av de ansökningar som avslagits senare återkommer tror myndigheten ändå att det rör sig om tre till fem miljoner kr per år. 4

6 BROTTSSKADEERSÄTTNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN STATISTISKA UPPGIFTER Inkomna ärenden Antalet inkomna ärenden under perioden var Av dessa avser ersättning för personskada, medan 674 avser ersättning för sak- eller ren förmögenhetsskada. Den totala tillströmningen av ärenden fortsätter alltså att öka. Årets ökning, 784 st ärenden, motsvarar drygt tolv procent, dvs. en ökning över den förväntade. Ökningen har dock inte heller detta verksamhetsår legat jämn över hela perioden utan är främst hänförlig till en betydande uppgång under det andra halvåret. Fördelat på de två skadetyperna innebär detta en ökning vad avser personskadeärenden med 665 st (11,2 procent) och vad avser ärenden gällande sak- och rena förmögenhetsskador med 119 st (21,4 procent) Antal Antal 7000 TOTALT INKOMNA OCH AVGJORDA ÄRENDEN Inkomna Avgjorda PERSONSKADOR Avgjorda ärenden Under perioden avgjordes ärenden, att jämföra med år 2000, då ärenden avgjordes. Ökningen var således totalt 692 ärenden (10,7 procent). Vad avser ärenden gällande personskador uppgick ökningen till 631 st (10,7 procent) och antalet avgjorda ärenden st. Ökningen av antalet avgjorda ärenden gällande sak- och ren förmögenhetsskada uppgick till 61 st (10,3 procent) och antalet avgjorda ärenden var 651 st. Utbetald brottsskadeersättning Det förhållandet att antalet avgjorda ärenden ökade med nära elva procent fick till följd att även summan av utbetald brottsskadeersättning ökade i ungefärligen samma omfattning och uppgick till 80,2 miljoner Antal SAK-OCH RENA FÖRMÖGENHETSSKADOR Inkomna Avgjorda Inkomna Avgjorda UTBETALD BROTTSSKADEERSÄTTNING (TKR) År Person Sak-förm. Utbetald skador skador ersättning

7 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSSKADEERSÄTTNING Antal INKOMNA BROTTSSKADEÄRENDEN /UTGÅENDE BALANS Inkomna brottsskadeärenden Utgående balans totalt rade (124 ärenden gällande sak- och rena förmögenhetsskador samt personskadeärenden). Denna ökning är förstås följden av att antalet inkomna ärenden ökat i ännu högre grad än antalet avgjorda. Av den utgående balansen på ärenden hade 489 st (26 procent) inkommit för mer än tre månader sedan. Av dessa 489 ärenden hade 202 st (knappt 11 procent av den totala balansen) respektive 49 st (2,6 procent av den totala balansen) inkommit för mer än sex respektive tolv månader sedan INKOMNA OMPRÖVNINGSÄRENDEN - i förhållande till avgjorda ursprungliga skadeärenden År Antal avgjorda skadeärenden Antal inkomna omprövningar Andel i procent 4,4 4,4 3,7 3,5 3,6 ÄNDRINGSFREKVENS VID OMPRÖVNING - föregående års värden inom parentes UTGÅENDE BALANSER Budgetår Person- Sak/förm. SUMMA skador skador Antal Andel av ompr. Andel av avgj. ärenden (%) ärenden (%) Ändring pga ny bedömning 23 (9) 9,7 (4,0) 0,33 (0,15) Ändring pga nya omständigheter 9 (10 ) 3,8 (4,4) 0,13 (0,16) Ej ändring 207 (208) 86,5 (91,6) Utgående balanser Under verksamhetsåret har ärendebalansen, trots den påtagliga uppgången vad gäller antalet avgjorda ärenden, ökat med 124 till korrige- Omloppstider Omloppstiderna, dvs. den tid det tar för ett ärende att registreras, beredas, avgöras och expedieras, har under verksamhetsåret kunnat förkortas. Sammantaget hade 66,4 procent av de år 2001 avgjorda ärendena en handläggningstid understigande fyra månader att jämföra med 58,4 procent föregående år. Fördelat på skadekategorier blir resultatet att nära 79 procent av de avslutade ärenden gällande sakoch rena förmögenhetsskador haft en handläggningstid understigande fyra månader, medan drygt 65 procent av personskadeärendena har handlagts inom den tiden. Omprövningsärenden Antalet inkomna omprövningsärenden har ökat i ungefär samma grad som antalet ansökning i stort. Ett sätt att belysa kvaliteten på besluten i brottsskadeärendena kan vara att se till ändringsfrekvensen vid de gjorda omprövningarna. Av de 238 st omprövningar som Brottsoffermyndigheten gjorde under verksamhetsåret resulterade 22 st (9,2 procent av omprövningarna) i att myndigheten ändrade sitt beslut med hänvisning till att den tidigare bedömningen varit felaktig. I 9 st omprövningar (3,8 procent av omprövningarna) ändrades ursprungsbeslutet eftersom det till omprövningen anförts nya omständigheter som kullkastade den tidigare bedömningen. I 207 st omprövningsärenden (87 procent av omprövningarna) ändrades inte det omprövade beslutet. Denna ändringsanalys ger vid handen att Brottsoffermyndighetens beslut i brottsskadeärendena håller hög kvalitet. 6

8 BROTTSSKADEERSÄTTNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN UTBETALD BROTTSKADE ERSÄTTNING (Tkr) - fördelat på olika ersättningsslag Budgetår Kränkning sexualbrott Ideell ersättning sexualbrott Kränkning övriga brott Ideell ersättning övriga brott Inkomstförlust ersättning Övrig brottskadeersättning Utbetalt SEXUALBROTT antal avgjorda skadefall 12 månader Våldtäkt inkl. grov våldtäkt Övriga sexualbrott Försöksbrott Sexualbrott mot barn Summa BEDÖMNING Verksamheten med hantering av brottsskadeärenden har varit framgångsrik även under år Sålunda kan en fortsatt positiv utveckling vad gäller antalet avgjorda ärenden konstateras liksom en minskning av omloppstiderna. Trots en markant ökning av antalet avgjorda ärenden har den ännu kraftigare ökningen av antalet inkomna ärenden medfört att ärendebalansen ökat. Även om denna ökning inte är påfallande stor är den ändå oroande. Den ger indikationer på att det blir en svår uppgift att med bibehållen kvalitet på besluten minska ärendebalansen utan tillskjutande av större resurser. Ökningen av antalet inkomna ansökningar om brottsskadeersättning är ändå glädjande i så motto att Brottsoffermyndighetens informationsinsatser på detta område verkar ha burit frukt. Det är dock ännu för tidigt att hävda att de allra flesta som är berättigade till brottsskadeersättning också får sådan. Den av myndigheten bedrivna telefonservicen tar visserligen stora resurser i anspråk men å andra sidan ger den förutom en mängd bevis på uppskattning många inblickar i brottsoffers erfarenheter av möten med rättsväsendet och andra institutioner. Den beskrivna omprövningssituationen talar för att Brottsoffermyndighetens handläggning av brottsskadeärendena tillförsäkrar den enskilde rättstrygghet och rättssäkerhet. När det slutligen gäller omlopptiderna kan poängteras att även om de av regeringen uppsatta målet inte till fullo har uppnåtts har ändå en markant förbättring skett och det mesta talar för att målsättningen kommer att uppnås inom något av de närmaste åren, under förutsättning att nödvändiga resurser kan tillföras brottsskadeenheten. 7

9 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSSKADEERSÄTTNING REGRESS En av förutsättningarna för att utge brottsskadeersättning är att gärningsmannen/skadevållaren saknar förmåga att betala skadestånd. Regressrätten aktualiseras därför huvudsakligen i de fall där det senare blir känt att gärningsmannens ekonomiska situation har förbättrats. För att regressrätten skall kunna utövas krävs i regel - förutom att gärningsmannen är känd - att det finns en dom på skadestånd. Under budgetåret 2001 inflöt tkr. De regressärenden som under år 2001 aktualiserats härrör i huvudsak från beslut i brottsskadeärenden meddelade under åren 1994 och Av dessa ärenden är några få slutbetalade. Detta innebär att merparten av regressärendena kommer att finnas med i den administrativa hanteringen under ett antal år. Bedömning Verksamhetsmålen har uppfyllts. De samlade erfarenheterna av regressverksamheten visar att det finns goda möjligheter att återkräva utbetald brottsskadeersättning och att resultatet av regressverksamheten är tydligt kopplat till den arbetsinsats som görs REDOVISNING AV INKOMNA MEDEL Belopp Tkr

10 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERFONDEN Inkomna och beviljade ansökningar Under verksamhetsåret har 371 ansökningar avseende projekt med ett sammanlagt sökt belopp om cirka 86 miljoner kr inkommit till Brottsoffermyndigheten. Som en följd av att det sedan den 1 januari 2000 även är möjligt att ansöka om medel till löpande verksamhet har 132 ansökningar avseende verksamhetsstöd inkommit till myndigheten. Indelningen av projekt i olika kategorier följer förordningen (1994:426) om brottsofferfond. Denna indelning är inte helt oproblematisk. Exempelvis föreligger i många projekt inslag av såväl utbildning som informationsåtgärder. Projekten är indelade i den kategori som passar det huvudsakliga syftet med projektet. Under verksamhetsåret har verksamhetsstöd avseende år 2002 bland annat beviljats till Brottsofferjourernas Riksförbund med kr. De lokala brottsofferjourer som sökt verksamhetsstöd har beviljats kr vardera i grundbidrag för verksamhetsåret INKOMNA OCH BEVILJADE ANSÖKNINGAR År Inkomna Beviljade Summa ansökningar ansökningar beviljat (kr) * * * * * * * verksamhetsstöd De olika projekten belyser exempelvis områden som könsstympning, invandrarflickors utsatthet för våld och våld mot kvinnor ur ett straffrättsligt perspektiv. FÖRDELNING AV MEDEL ÅR 2001 Sammanlagt fördelades kr under verksamhetsåret. Fondens intäkter genom avgifter uppgick till kr. 16% 7% 28% Typ av verksamhet Antal beviljade ansökningar S:a beviljade medel (kr) Forskning Försök och utvecklingsverksamhet Av bilaga 2 framgår hur Brottsofferfondens medel fördelats under året. 23% 26% Information Utbildning Verksamhetsstöd Fördelning av medel inom prioriterade områden Under verksamhetsåret har fonden ålagts att särskilt prioritera projekt inriktade på våld mot kvinnor, brott mot barn och offer för brott med rasistiska, främlingsfientliga eller homofobiska förtecken. FÖRDELNING AV MEDEL SORTERADE EFTER HUVUDMAN OBS exklusive verksamhetsstöd 2% Totalt beviljades 82 projekt inriktade på våld mot kvinnor bidrag från fonden med ett sammanlagt belopp om kr. Den största andelen av dessa projekt, 66 stycken, drivs av ideella organisationer, främst kvinnojourer. Antalet projekt är relativt jämnt fördelat inom kategorierna utbildning, information och utvecklingsverksamhet. I nio fall har forskningsanslag beviljats. 13 % 37% 49% Huvudman Antal projekt S:a beviljat (kr) Ideella organisationer Forskning Offentlig Privat

11 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSOFFERFONDEN När det gäller brott mot barn beviljades 44 projekt sammanlagt kr. I denna grupp är även verksamheter som vänder sig till vuxna som i barndomen utsatts för sexuella övergrepp inräknade. Tre forskningsprojekt där utsatta barn står i fokus beviljades medel. De rör olika områden såsom barns vittnesmål, förhörsteknik vid hörande av barn, tonårsmödrars barn och deras utsatthet för brott, barn som utsätts för våld av andra barn samt myndigheters ansvar för barn som utsatts för brott. När det gäller offer för brott med rasistiska eller främlingsfi entliga förtecken har inte något projekt beviljats finansiering. Brottsoffermyndigheten har genomfört riktade informationsinsatser till olika ideella organisationer. Dessa informationsinsatser har resulterat i att fem olika lokala brottsofferjourer tagit initiativ till projekt som bland annat avser rekrytering av stödpersoner och vittnesstöd med annan etnisk bakgrund än svensk. Därutöver har två invandrarorganisationer beviljats medel för att utveckla sitt brottsofferarbete. Sammanlagt har kr beviljats. Avseende offer för homofobiska brott har sex projekt beviljats sammanlagt kr. Projekten är fördelade på information, utbildning och utvecklingsverksamhet och som drivs av både ideella föreningar och i offentlig verksamhet. UTVECKLINGSARBETE Under verksamhetsåret har Brottsoffermyndigheten fortsatt att utveckla rutiner för handläggning av det ökade antalet ansökningar och pågående projekt. Ambitionen är att hålla en fortsatt hög servicenivå gentemot såväl allmänhet och potentiella sökande som pågående projekt Som en följd av att det numera även är möjligt att bevilja medel till löpande verksamhet har Brottsoffermyndigheten utformat särskilda rutiner för att effektivt kunna handlägga ansökningar avseende verksamhetsstöd. Brottsoffermyndigheten har antagit ett policydokument för arbetet i fonden. Även ett måldokument har utarbetats. Myndigheten har även sammanställt en plan för hur projekt skall följas upp och hur de resultat projekten genererar skall spridas. De antagna dokumenten har följts upp under år UPPFÖLJNING De medel som beviljas från fonden disponeras i enlighet med Brottsoffermyndighetens allmänna bestämmelser och särskilda villkor. Under år 2001 var projekt som beviljades medel i november 1999 och i maj 2000 skyldiga att avlämna redovisning till myndigheten. De allra flesta projekten avlämnade redovisning. Övriga beviljades förlängd projekttid. Det är myndighetens bedömning utifrån de redovisningar som inkommit att de olika projekten genomförts i enlighet med de ansökningar som ingivits samt myndighetens bestämmelser för anslag. När det gäller utbildningsprojekten kan man konstatera att drygt personer genomgått utbildning avseende framför allt våld mot kvinnor men även om vittnesstödsverksamhet, homofobisk brottslighet och brottsofferfrågor i allmänhet. Avseende information har insatser genomförts framför allt angående våld mot kvinnor men även avseende lokalt brottsofferstödjande arbete. Informationsinsatserna har bestått i dels spridning av tryckt material och dels sammankomster och temadagar. Flera olika typer av utvecklingsprojekt har genomförts. Bland annat har flera projekt avseende verksamhet med vittnesstöd redovisats. Redovisningarna visar att verksamheten fungerar väl och är uppskattad. Ett flertal så kallade tjej-jourer har redovisat sin verksamhet. De startbidrag som beviljats har bland annat medfört att jourerna kunnat trycka informationsmaterial och arrangera utbildning för dem som arbetar ideellt inom de olika jourerna. Av flera redovisningar framgår att praktisk stödverksamhet är mycket värdefull för den som drabbats av brott. Särskilt uppskattat 10

12 BROTTSOFFERFONDEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN är stödgrupper, juridisk hjälp och självförsvarskurser. När det gäller forskning har ett antal forskningsprojekt avslutats. De olika projekten har uppmärksammats i media och lett till ökad kunskap om brottsoffers situation. Besök med syfte att såväl genomföra revision som diskutera löpande projekt har gjorts hos Brottsofferjourernas Riksförbund. Personal från Brottsoffermyndigheten har medverkat som föreläsare eller deltagare i ett flertal arrangemang som finansieras av fonden. Dessa arrangemang har alla genomförts på ett bra sätt och varit uppskattade. Forskningsprojekt följs kontinuerligt upp genom att forskare bjuds in för att presentera pågående eller avslutade projekt inför rådet. Flera av de projekt som finansierats av fonden har bjudits in till seminarier och utbildningar som genomförts av ideella föreningar. Myndigheten sprider även resultat som uppnåtts i avslutade projekt vid särskilda seminarier eller temadagar. Vid två tillfällen har projekt som bygger på samma grundidé eller i övrigt har beröringspunkter bjudits in till särskilda temadagar. Vid temadagarna har de inbjudna projekten presenterat sin verksamhet. Aktuella teman har varit Vittnesstöd respektive Brottsofferarbete i Göteborg. Utgivning av ett nyhetsbrev har påbörjats. Syftet är dels att informera om Brottsofferfonden dels att sprida erfarenheter och resultat från pågående och avslutade projekt. STIMULANSÅTGÄRDER För att stimulera till ansökningar från de områden som av regeringen pekats ut som särskilt prioriterade har särskilda informationsinsatser genomförts. Insatserna har riktats till de lokala kvinnojourerna, invandrarorganisationer såväl på central som regional nivå, RFSL:s medlemsföreningar samt till skolhälsovården. Särskilda informationsinsatser riktade till universitet och högskolor har genomförts. Personal från myndigheten är efterfrågade som föreläsare i olika sammanhang. Vid varje föreläsning/informationstillfälle lämnas både muntlig information och skriftligt material om möjligheten att söka medel från Brottsofferfonden. Brottsoffermyndigheten har instiftat en utmärkelse avseende brottsofferarbete. För år 2000 tilldelades Ulf Adelsohn utmärkelsen för hans initiativ till och personliga engagemang i Operation Kvinnofrid. I syfte att intressera unga studenter för brottsofferfrågor och för att locka till forskning har myndigheten utlyst en ny omgång av sin uppsatstävling Brottsoffer i fokus. Uppsatserna skall vara på lägst C-nivå och placera brottsoffret i centrum. Under året har även en omgång, som lockat 29 uppsatsförfattare, avslutats. Ulf Adelsohn mottog 2000 års utmärkelse av generaldirektör Britta Bjelle En forskarkonferens på temat Dubbel viktimisering? Invandrade brottsoffer i svensk kontext genomfördes. Konferensen vände sig till yngre forskare och doktorander och syftet var att locka till forskning kring brottsoffer med invandrarbakgrund och särskilt unga kvinnors utsatthet. 11

13 ÅRSREDOVISNING 2001 BROTTSOFFERFONDEN BEDÖMNING Under verksamhetsåret inkom 371 ansökningar avseende projekt. Det innebar en ökning med elva procent jämfört med föregående år. Därutöver inkom 132 ansökningar avseende verksamhetsstöd. Det ökade antalet ansökningar har medfört att konkurrensen om fondens medel ökat betydligt. De informationsinsatser som genomförts har resulterat i ett ökat antal ansökningar avseende prioriterade områden. Även antalet ansökningar avseende forskning har ökat under året. De ideella organisationerna har beviljats medel såväl för projekt som för löpande verksamhet. De områden som särskilt av regeringen pekats ut som angelägna har prioriteras. Det ökade stödet till de ideella organisationerna medför sannolikt att de har högre beredskap att möta brottsoffer som behöver hjälp och stöd. De utbildnings- och informationsinsatser som genomförts med stöd från fonden har medfört att brottsoffers situation belysts och uppmärksammats i ökad omfattning hos såväl offentliga organ som inom ideella föreningar. Brottsoffer som söker stöd och hjälp möts i många miljöer av personer med större kunskap och förståelse. Den ökade kunskapen har även utvecklat intresset för brottsofferfrågor. har skapat en större trygghet för vittnen och målsäganden i domstolsförhandlingen, vilket lett till säkrare utsagor från dem och därmed bättre bevismaterial i målet. Brottsoffermyndigheten har under året fått regeringens uppdrag att tillsammans med Domstolsverket medverka till att verksamhet med vittnesstöd införs vid landets alla tingsrätter och hovrätter inom tre år. En annan verksamhet som ökat i snabb takt är tjej-jourerna. Unga utsatta flickor har fått både stöd och skydd samt en samtalspartner. Särskilt har fondens medel bidragit till att jourerna kunnat göra sig kända i sitt respektive närområde. Information om brottsofferfrågor har i många fall spridits inom olika invandrarorganisationer och även i allt större omfattning översatts till olika språk. Detta har medfört en större medvetenhet om brottsofferfrågor och är en bra bas för ansökningar avseende mer praktiskt inriktade projekt. Myndigheten kommer att fortsätta utvecklingen att nå nya grupper av brottsoffer med information om fonden samt med att finna former för att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt sprida erfarenheter från genomförda projekt. Runt om i vårt land pågår brottsofferinriktade projekt. Varje röd prick representerar en ort där det pågår ett eller flera projekt. Många projekt har uppmärksammats i lokala media och på så vis bidragit till en lokal opinion för brottsoffer. Många projektidéer har spridits runt om i landet. Som exempel kan nämnas att verksamheten med vittnesstöd vid landets domstolar fortfarande ökar. Av de utvärderingar och uppföljningar som genomförts framgår att verksamheten är efterfrågad och tagits emot positivt från såväl de enskilda brottsoffren som från domstolarnas sida. Vittnesstödsverksamheten 12

14 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN INFORMATION Brottsoffermyndigheten bedriver ett aktivt och omfattande informationsarbete. Ambitionen är att nå enskilda brottsoffer, att sprida brottsofferkunskap inom samtliga samhällsorgan som har kontakt med brottsoffer liksom att öka medvetenheten om brottsofferfrågor hos en bredare allmänhet. Om brottsskadeersättning Den primära målsättningen angående informationen om brottsskadeersättning är att var och en som utsatts för brott skall få kännedom om sina rättigheter på ett tydligt och lättbegripligt sätt. En strategi är att sprida skriftlig information från Brottsoffermyndigheten via samarbete med domstolar och kronofogdemyndigheter. Under året har också flera polis- och åklagarmyndigheter börjat använda av myndigheten framtagna förfrågandeblanketter och informationsblad. Brottsoffermyndigheten har fortsatt att producera nya foldrar avseende olika brott, t.ex. homofobiska brott. En mer generell folder finns nu på svenska och nio andra språk. Sådant material är efterfrågat av bl.a. polis- och åklagarmyndigheter samt brottsoffer- och kvinnojourer. Detsamma gäller Brottsoffermyndighetens referatsamling. För att sprida information om ändringar i praxis har myndigheten publicerat flera nyhetsbrev, som också informerat om myndighetens arrangemang och publikationer. För att nå en bredare allmänhet har myndigheten bl.a. deltagit i Bok & Biblioteksmässan i Göteborg och låtit producera en ny fi lm som kommer att visas i SVT:s Anslagstavlan i samband med Internationella Brottsofferdagen år Projekt och utbildningar Brottsoffermyndigheten initierade under år 2000 ett projekt för att få ökade kunskaper om våld mot äldre. Resultatet publicerades under året i rapporten Ofrid? Våld mot äldre kvinnor och män - en omfångsundersökning i Umeå kommun. Undersökningen är den första i Sverige som vänt sig direkt till personer mellan 65 och 80 år. Den fick en mycket hög svarsfrekvens, 76 procent. Resultaten har presenterats för bl.a. Äldreberedningen liksom Nationellt Råd för Kvinnofrid. Myndigheten har fortsatt sina satsningar på stöd till målsägande och vittnen i rättsprocessen. Flera vittnesstödsutbildningar har genomförts: i Umeå och Uppsala för juridikstuderande och i Östersund för socionomstuderande. Ansvaret har bibehållits för dem som utbildats tidigare år, dels genom förbättrat administrativt stöd och dels genom uppföljningsseminarier. Ett projekt, som bedrivits med stöd av medel från Integrationsverket, har syftat till att förbättra bemötandet av offer för brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag. Projektet har först och främst avsett tre större temadagar under rubriken Blind rättvisa? i Umeå, Malmö respektive Göteborg följda av uppföljningsseminarier på vardera orten. Brottsoffermyndigheten har under året därutöver anordnat fyra temadagar. Internationella Brottsofferdagen den 22 februari högtidlighölls med ett omfattande program i Stockholm om barn och ungdomar som brottsoffer. Den genomfördes i samverkan med en rad ideella organisationer och innehöll flera föreläsningar, teater och ett antal parallella seminarier. En temadag om Kvinnofrid och barnfrid genomfördes på universitet i Örebro. En annan genomfördes i Västerås under rubriken Brottsoffer i fokus i samverkan med ett flertal organisationer och myndigheter. Den temadag som lockade flest deltagare (nära 700 personer) gällde handel med kvinnor - prostitution och trafficking och genomfördes i Umeå. Via temadagarna har Brottsoffermyndigheten nått cirka personer. Myndigheten har också medverkat i ett 60-tal externa utbildningsinsatser, t.ex.: 13

15 ÅRSREDOVISNING 2001 INFORMATION Polishögskolan i Solna och Umeå Riksåklagarens utbildning Åklagarkurs II Olika universitetskurser Rikskvinnocentrums utbildningar Brottsofferjourernas, kvinnojourernas och andra ideella organisationers konferenser och utbildningar Ett stort antal fortbildningar angående kvinnofridsreformerna på såväl regional nivå, för rättsväsendet, socialtjänsten, kriminalvården samt hälso- och sjukvården, som för enskilda polisdistrikt. Cirka 25 studiebesök har genomförts vid Brottsoffermyndigheten, vid vilka de besökande fått ta del av såväl information som utbildning. Besöken och de externa uppdragen har bidragit till att myndigheten har nått ytterligare drygt personer i utbildningssituationer. Samverkan Tidigare avsnitt visar flera exempel på samverkan som Brottsoffermyndigheten har initierat. Myndigheten har också varit representerad i ett flertal referens- och arbetsgrupper inom departement och andra myndigheter. Flera sådana sektorsövergripande organ syftar främst till förbättringar för de kvinnor och barn som utsätts för brott i nära relationer. Myndigheten deltar i Nationellt Råd för Kvinnofrid, i styrgruppen för Operation Kvinnofrid i Stockholm liksom i Socialstyrelsens Myndighetssamverkan för kvinnofrid och dess redaktionsråd för den kommande kvinnofridsportalen. Myndigheten har varit engagerad i det av Rikspolisstyrelsen ledda arbetet relaterat till kvinnofridsreformen, där det av myndigheten producerade utbildningsmaterialet också har publicerats i särtryck och bl.a. blivit kurslitteratur på olika universitetsutbildningar. Bibliotek Brottsoffermyndighetens bibliotek har fortsatt att expandera. Det innehåller en bred samling av svenska publikationer inom brottsofferområdet samt ett urval av nordiskt och internationellt material. Här finns också en växande samling broschyrer, promemorior och liknande från ideella organisationer verksamma inom brottsofferområdet, liksom ett stort antal examensarbeten med brottsoffer i fokus. Biblioteket är i första hand till för myndighetens personal men kontaktas allt oftare av studenter, forskare, yrkesverksamma inom rättsväsendet och andra intresserade. Hemsidan Brottsoffermyndighetens hemsida på Internet (www.brottsoffermyndigheten.se) har under året genomgått en renovering för att bättre kunna möta ett ökat behov av snabb och effektiv informationsspridning. Sidan har förbättrats såväl funktionellt som utseendemässigt och antalet besökare har också ökat markant. Via hemsidan finns direkt åtkomst till myndighetens samtliga informationsbroschyrer på flera språk. För den som vill beställa tryckta versioner finns en enkel beställningsrutin. Bedömning Det är Brottsoffermyndighetens bedömning att mångfalden av informationssatsningarna har bidragit till att öka insikterna om att brottsofferperspektivet är viktigt för att skapa såväl objektivitet och rättssäkerhet som rättstrygghet. Insatserna har ökat kunskaperna om rätten till brottsskadeersättning och varit en starkt bidragande orsak till att antalet ansökningar om brottsskadeersättning återigen har ökat. De har också gett resultat i form av ett kraftigt ökat antal ansökningar till Brottsofferfonden från i stort sett hela landet. Trots detta finns det tecken på att det ännu är långt ifrån alla brottsoffer som nås av information om sin lagstadgade rätt 14

16 INFORMATION BROTTSOFFERMYNDIGHETEN till brottsskadeersättning och åtskilliga angelägna forskningsfrågor om och för brottsoffer återstår. De projekt som Brottsoffermyndigheten initierat har alla utfallit väl och nått sina primära målsättningar, även om vissa krävt mer tid än vad som avsatts inledningsvis. Samtliga Brottsoffermyndighetens seminarier och temadagar har varit mycket välbesökta, uppskattade i utvärderingar och väl belysta medialt. Genom de egna projekten har myndigheten kunnat sprida information och samla erfarenheter. I de samverkansgrupper som myndigheten initierat eller inbjudits till har myndigheten fört fram goda exempel på brottsofferarbete och relevant forskning på området. En mycket positiv utveckling märks i antalet större publikationer som myndigheten givit ut under året och som fått en omfattande spridning tack vare det etablerade samarbetet med Fritzes förlag. Sammantaget innebär detta att Brottsoffermyndighetens ökade insatser på information och kunskapsspridning har gagnat ett ökat antal enskilda brottsoffer och lett till en ökad uppmärksamhet på brottsofferfrågor generellt. REMISSYTTRANDEN Brottsoffermyndigheten har under verksamhetsåret lämnat svar på följande remisser: SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella till Justitiedepartementet Ds 2000:64 Brottsoffers möjligheter att få del av uppgifter ur förundersökningar m.m. till Justitiedepartementet Promemorian Redovisning av verksamhet och organisation för samordningen av rättsväsendets informationsförsörjning till Justitiedepartementet SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott till Justitiedepartementet Ds 2001:3 Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen till Justitiedepartementet COM (2001)94 EU-kommissionens förslag till ramprogram till Utbildningsdepartementet SOU 2000:126 Vägvalet - den narkotikapolitiska utmaningen till Socialdepartementet Promemorian Resultat av projekt PELSS helhetslösning till Rikspolisstyrelsen SOU 2001:28 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet - utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet till Justitiedepartementet SOU 2001:14 Sexualbrotten - ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor till Justitiedepartementet Brottsoffer - en handbok för Polisens del i lokalsamhällets brottsofferstödjande arbete till Rikspolisstyrelsen Promemorian Kallelser av barn och ungdomar till polisförhör och domstolssammanträde, m.m. till Justitiedepartementet Ds 2001:36 Hovrättsprocessen i framtiden till Justitiedepartementet SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 - några förslag till förenklingar till Justitiedepartementet Promemorian Översyn av åklagarväsendets beslutsformuleringar - ett nytt förslag till Riksåklagaren 15

17 ÅRSREDOVISNING 2001 ÅTERRAPPORTERING Internationellt arbete Brottsoffermyndigheten har under verksamhetsåret fullföljt intentionerna med de två internationella konferenser som myndigheten arrangerade år The Expert Meeting on Compensation to Crime Victims in the European Union utmynnade i enhälliga konklusioner, vilka därefter har resulterat i en s.k. grönbok på brottsofferområdet. Vid expertmötet åtog sig myndigheten att sammanställa samtliga EU-länders lagstiftning om brottsskadeersättning. Inventeringen utmynnade i den omfattande publikationen Repairing the Irreparable, som presenterades under hösten bl.a. för tjänstemän vid EU-kommissionen. Myndighetens rapport om den nordiska konferensen om brottsofferfond har under verksamhetsåret publicerats av Nordiska Ministerrådet. Brottsoffermyndigheten deltog i Justitiedepartementets arrangemang i Vilnius under april för att förbättra de baltiska staternas rättssystem inför deras önskade inträde i EU. Myndigheten var också representerad vid EU-konferensen Violence against Women som hölls i Stockholm några dagar senare. Myndigheten har under året tillsammans med sex andra myndigheter i rättsväsendet ansökt till EU:s PHARE-program om att leda ett projekt avseende organiserad brottslighet i Lettland. Efter en presentationsresa till Riga kom under hösten beskedet att Sverige tillsammans med Tyskland har fått uppdraget att leda projektet. I slutet av verksamhetsåret deltog Brottsoffermyndigheten i en konferens i Pristina, Kosovo, arrangerad av Organziation for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Konferensen handlade om victim advocacy med fokus särskilt på den handel med kvinnor som sker i området. Myndigheten presenterade den svenska lagstiftningen om målsägandebiträde och kvinnofrid samt knöt kontakter med ideella organisationer i Kosovo. Representanter för Brottsoffermyndigheten deltog i European Forum for Victim Services årliga möte som detta år hölls i Berlin. Brottsoffermyndighetens personal är efterfrågade som föreläsare även på det nordiska planet. Exempel på detta är att generaldirektören var inbjuden som föreläsare vid Högskolan i Oslo och att informationschefen har föreläst vid Åbo Akademi och vid NorFA:s konferens i Köpenhamn under temat Kön och våld i Norden. Det är Brottsoffermyndighetens bedömning att de internationella kontakterna har kunnat vidareutvecklas på ett för brottsofferfrågor värdefullt sätt under året. Företrädare för EUkommissionen har markerat att myndighetens initiativ haft avgörande betydelse för att lyfta brottsofferfrågorna inom EU vilket kommit till konkret uttryck i den nu aktuella grönboken. Härutöver har myndigheten kunnat vidareutveckla det nordiska samarbetet i frågor av betydelse för brottsoffer. Att Brottsoffermyndighetens medverkan efterfrågas alltmer i internationella sammanhang är ett tecken på att myndighetens kompetens värderas högt. Samtidigt ger de internationella engagemangen värdefulla informationsutbyten och nya insikter om brottsofferfrågor i internationella perspektiv. Brottsofferarbete på lokal nivå Genom spridande av tryckt information, anordnande och deltagande i utbildningar samt 16

18 ÅTERRAPPORTERING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN direkt samarbete med organisationer och myndigheter sprider myndigheten information om brottsskadeersättning och verkar för bättre bemötande, omhändertagande och behandling av brottsoffer. Brottsofferfondens finansiering av olika typer av projekt med brottsofferinriktad verksamhet har medfört att det i nästan varje stor och medelstor svensk stad pågår eller har pågått något brottsofferinriktat projekt. Projekten har i många fall utfallit så väl att projekten har övertagits av annan finansiär för fortsatt verksamhet. Härutöver stödjer fonden numera också permanent verksamhet för brottsofferinriktade ideella organisationer. Myndighetens bedömning är att det i hela Sverige på lokal nivå pågår ett omfattande brottsofferarbete som kontinuerligt leder till allmänna förbättringar för brottsoffer. Genom myndighetens utåtriktade verksamhet och genom fondens finansiering av olika projekt ökar aktiviteterna till förmån för brottsoffer i hela landet. Likaså ökar medvetenheten om och förståelsen för brottsoffrens svåra situation på lokal nivå inom såväl socialtjänsten, hälso- och sjukvården som rättsväsendet. Följande exempel kan nämnas. Flera samrådsgrupper myndigheter emellan och mellan myndigheter och ideella organisationer har startats. Vittnesstöd vid domstolarna är på stark frammarsch. Olika typer av samtalsgrupper för brottsoffer har bildats och drivs av såväl myndigheter som ideella organisationer. Tillgängligheten har ökat generellt genom utvidgade telefontider och det har blivit lättare att få personlig kontakt med dem som arbetar ideellt för brottsoffer. Skolorna har på större allvar börjat arbeta mot det våld och de övergrepp som drabbar unga i skolan. Tjejjourerna är en relativt ny verksamhet som fått stort genomslag bland unga kvinnor och som erbjuder dem skydd och stöd när de utsatts för övergrepp eller förföljelse. Det allmänna verksamhetsstödet till huvudsakligen brottsofferjourerna förefaller ha underlättat dessas arbete. IT-utveckling De olika verksamhetssystemen för hantering av brottsskade- och fondärenden, ekonomi och administration samt regress har under verksamhetsåret fungerat tillfredsställande. Erforderliga uppdateringar av programvarorna har genomförts liksom en viss vidareutveckling av ärendehanteringssystemet Diabas. Under verksamhetsåret har också en ny internetanslutning med bredbandskapacitet installerats. Till följd härav har även en säkerhetslösning i form av en s.k.brandvägg installerats för att höja säkerhetsnivån och skydda myndighetens nätverk från intrång. Samordnad informationsförsörjning Brottsoffermyndigheten har även under detta verksamhetsår deltagit i Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) med tillhörande arbetsgrupp (RIF-gruppen). De övergripande frågorna har under år 2001 fått en klart framskjuten position, vilket bl.a. kommit till uttryck i arbetet med strategidokumentet Organisation och inriktning för RIF-samordningen. I och med detta har också arbetsformerna under året i viss mån förändrats på så sätt att de enskilda deltagande RIF-myndigheterna själva håller i gemensamma projekt, med representation från andra berörda RIFmyndigheter. För Brottsoffermyndighetens del har detta ännu inte medfört någon nämnvärd förändring, även om det kan förutses att mer tid kommer att behöva avsättas för framtida deltagande i olika referens- eller arbetsgrupper. Exempel på projekt som bedrivits under den nya arbetsformen är: generell kommunikationslösning för rättsväsendet gemensam hotbildsanalys och säkerhetspolicy för rättsväsendet gemensamma begreppsdefinitioner. Därutöver har RIF-myndigheterna arbetat med att kartlägga de delar av brottmålsprocessen där flera myndigheter samverkar och där gemensamma insatser kan behövas. 17

19 ÅRSREDOVISNING 2001 ÖVRIGT Myndighetsspecifikt uppdrag om våld mot kvinnor Inför kvinnofridsreformen gav regeringen flera uppdrag till olika samhällsorgan. Brottsoffermyndighetens specifi ka uppdrag avsåg en omfångsundersökning beträffande våld mot kvinnor. Undersökningsresultaten publicerades under våren i boken Slagen dam. Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige en omfångsundersökning av Eva Lundgren m.fl. En översättning till engelska har också genomförts och kommer att publiceras inom kort. Vittnesstödsverksamhet i Sverige Den ideella vittnesstödsverksamheten, som vuxit fram på ett antal domstolar under den senaste 10-årsperioden, tillgodoser brottsoffers och vittnes högst berättigade krav på information och stöd såväl före, under som efter ett framträdande i rätten. Fortfarande saknas dock sådan verksamhet på ett stort antal domstolar. Regeringen har därför bestämt att vittnesstödsverksamhet bör finnas vid landets alla tingsrätter och hovrätter inom tre år. Brottsoffermyndigheten har fått regeringens uppdrag att tillsammans med Domstolsverket dels upprätta en plan för hur regeringens mål skall kunna uppnås, dels medverka till att vittnesstödsverksamhet anordnas. Projektet inleddes med en kartläggning av förutsättningarna för vittnesstödsverksamhet hos landets tingsrätter och hovrätter. Kartläggningen är redovisad tillsammans med en handlingsplan för hur regeringens mål skall uppfyllas. Forskningsprogram Brottsoffermyndigheten har fått regeringens uppdrag att förbereda, utforma och genomföra ett forskningsprogram för viktimologisk forskning som skall pågå under längst fem år. Viktimologi är ett nytt forskningsfält som befinner sig i ett uppbyggnadsskede. För att forskningen inom viktimologin skall vidgas och fördjupas måste möjligheterna för att bedriva sådan forskning underlättas. Brottsoffermyndigheten har inlett arbetet och bland annat bjudit in Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap till samråd. Lokal brottsoffersamverkan Brottsoffermyndigheten har under verksamhetsåret fått i uppdrag av regeringen att starta lokal brottsoffersamverkan på en eller flera orter i Sverige. Myndigheten har tidigare genomfört ett motsvarande projekt i Örebro, vilket har karakteriserats av en extern utvärderare som ett lyckat projekt. Det nu aktuella uppdraget har resulterat i att ett projekt startats i Linköping under hösten Uppdraget kommer att redovisas i samband med årsredovisningen för år Utbildning i brottsofferfrågor Brottsoffermyndigheten har fått särskilda uppdrag som avser att myndigheten i samverkan med Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen respektive Riksåklagaren ska genomföra utbildning i brottsofferfrågor. Utbildningarna ska särskilt riktas till den personal som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med dem som utsatts för brott. I samverkan med Riksåklagaren har kanslisterna vid landets samtliga åklagarkammare kunnat delta i sju regionala utbildningssatsningar under hösten där Brottsoffermyndigheten haft ansvar för en halv dags brottsofferrelaterad utbildning vid vardera tillfället. De ansvariga inom Rikspolisstyrelsen respektive Domstolsverket har besökt Brottsoffermyndigheten för att diskutera viktiga moment i handlingsplanerna för de fortsatta utbildningssatsningarna. Initiativ har också tagits från enskilda domstolar och polisdistrikt för att få utbildningstillfällen till stånd. Flera sådana är planerade att genomföras under kommande år. 18

20 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN MEDARBETARE Brottsoffermyndighetens organisation kännetecknas av medarbetare med hög kompetens på alla nivåer. Nio av tio anställda är akademiker. Av dessa är majoriteten jurister, som arbetar med att handlägga ansökningar om brottsskadeersättning. Ekonomi-administrativa enheten bemannas av civilekonomer med inriktning mot redovisning och offentlig förvaltning. Informationsverksamheten handhas av jurister och en bibliotekarie. Arbetet med Brottsofferfonden leds av en jurist. Kompetensutveckling Kompetenshöjning sker genom att myndighetens personal deltar i konferenser, kurser och seminarier som myndigheten eller andra arrangerar. Speciella utbildningssatsningar riktas också till personalen. Dessa satsningar motsvarar mer än tre externa utbildningsdagar och en intern utbildningsdag per medarbetare under året. Antalet utbildningsdagar under år 2001 var alltså i genomsnitt fyra dagar per anställd, en färre än under föregående år. Utbildningsinsatserna har dock haft ett tydligare syfte att särskilt stärka personalens kompetens beträffande de prioriterade grupperna av brottsoffer. Jämställdhetsfrågor Brottsoffermyndigheten tillämpar individuell lönesättning enligt principer som dokumenterats i en lönepolicy. Fördelningen mellan män och kvinnor redovisar en viss övervikt för kvinnor på alla nivåer. På myndigheten finns inte något som tyder på könsrelaterade löneskillnader. Etnisk och kulturell mångfald Brottsoffermyndighetens målsättning är att aktivt försöka skapa etnisk mångfald på arbetsplatsen och inom ramen för sin verksamhet bedriva arbete för att främja etnisk mångfald. Personalomsättningen fortsatte att minska under verksamhetsåret för att stanna på en acceptabel nivå. Antalet årsarbetskrafter har verksamhetsåret ökat från 31 till 35. Medelantalet anställda under året har varit 43 personer. År 2000 var medelantalet anställda 42 personer. Genomsnittsåldern har ökat från 34 år till 35 år. Andelen akademiker har ökat något. Personalfördelningen över åldersgrupper visar att 22% är under 30 år, 54% mellan 30 och 40 år och 24% är över 40 år. KORTFAKTA PERSONAL årsarbetskrafter... 35,6 kvinnor... 69% män... 31% kvinnliga beslutsfattare/chefer... 8 st manliga beslutsfattare/chefer... 6 st genomsnittsålder...35 år andel akademiker... 88% Bedömning Brottsoffermyndighetens personal erbjuds och genomgår utbildningar som ger en god kunskapsgrund vad gäller såväl särskilda sakområden som mer allmänmänskliga och etiska frågor. Myndighetens arbete med olika åtgärder i syfte att minska personalomsättningen har medfört en mer stabil personalsituation. Myndigheten ser inte några risker för kommande generationsväxlingsproblem. The Claims, Brottsoffermyndighetens svar på Rolling Stones. 19

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2002 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 4 Statistiska uppgifter Regress BROTTSOFFERFONDEN 10 Utvecklingsarbete

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2000 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 4 Statistiska uppgifter Bedömning Regress BROTTSOFFERFONDEN

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2004 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING TF GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 INFORMATION 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten

årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten årsredovisning 2012 brottsoffermyndigheten 1 innehåll Resultatredovisning generaldirektörens kommentar 4 brottsskadeärenden 6 brottsofferfonden 11 kunskapscentrum 14 medarbetare

Läs mer

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m.

Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Uppdrag till Brottsoffermyndigheten att fördela medel till forskning m.m. Slutredovisning Ju2011/9162/KRIM 2 Bakgrund regeringens beslut Brottsoffermyndigheten fick genom regeringsbeslut den 16 juni 2011

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förord 5 Inledning 17 Bokens syfte och utgångspunkter 20 Bokens uppbyggnad 21 Del I Bilden av offret 25 1. Vad är ett brottsoffer? 27 Politiska intressen bakom offerdefinitionen 29

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2015 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETENS ÅRSREDOVISNING 2015 1 (36) INNEHÅLL Resultatredovisning GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 BROTTSSKADEÄRENDEN 6 REGRESS

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten Regeringsbeslut I:14 Justitiedepartementet 2014-12-22 Ju2014/7862/KRIM Ju2014/7851/KRIM Ju2014/7900/PO(delvis) Brottsoffermyndigheten Box 470 90109Umeå Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Brottsoffermyndigheten

Läs mer

årsredovisning 2011 brottsoffermyndigheten

årsredovisning 2011 brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten årsredovisning 2011 brottsoffermyndigheten 1 innehåll Resultatredovisning generaldirektörens kommentar 4 brottsskadeärenden 6 brottsofferfonden 11 kunskapscentrum 14 medarbetare

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Sida 1 av 7 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2014-03-14 Dnr 09922/2011 AB 47 Delredovisning: Uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

Läs mer

brottsoffermyndigheten

brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten årsredovisning 2013 brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2013 1 (36) innehåll Resultatredovisning generaldirektörens kommentar 4 brottsskadeärenden 6 regress

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2014

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2014 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 1 (36) INNEHÅLL Resultatredovisning GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 BROTTSSKADEÄRENDEN 6 REGRESS 10 BROTTSOFFERFONDEN 12 KUNSKAPSCENTRUM

Läs mer

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp.

Är kontoret stängt ska verksamhetsledaren ställa telefonen till Riksförbundets telefoncentral så den brottsutsatte får stöd och hjälp. VERKSAMHETSPLAN 2016 BROTTSOFFERJOUREN I VÄXJÖ Uppdrag Brottsofferjouren i Växjö omfattar de 5 kommunerna Växjö, Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge med sammanlagt cirka 140 000 invånare. Brottsofferjouren

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Hösten 2012 Alla Kvinnors Hus, Stockholm Grund- och vidareutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Stockholm Informations- och utbildningssatsning

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd

vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd vittnesstöd Nationella riktlinjer för aktiva vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten Brottsoffermyndigheten och Domstolsverket har regeringens uppdrag att verka för att vittnesstödsverksamhet

Läs mer

Har du utsatts för brott?

Har du utsatts för brott? Har du utsatts för brott? Kort information om stöd och ersättning Misshandel Hot Våld Särskilt sårbara brottsoffer Mordför Stalkning Ofredande sök Internetrelaterade brott Sexuella övergrepp Brott med

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten 1 INNEHÅLL Inledning... 5 Vad är vittnesstödsverksamhet?... 5 Regeringsuppdrag... 5 Syftet med nationella riktlinjer... 5 1. Rollfördelning

Läs mer

Till dig som har anmält ett brott

Till dig som har anmält ett brott 6 Till dig som har anmält ett brott Du har anmält ett brott till Polisen. Genom din information är det möjligt för oss att utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan också bidra till

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 Statistik 2011 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2011 2012-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2008 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 12 ÖVRIG ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2005 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN INNEhÅLLSfÖRTEcKNING RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 4 BROTTSOFFERFONDEN 9 INFORMATION 12 MEDARBETARE

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Våren 2012 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Informationssatsning Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, Göteborg Grundutbildning

Läs mer

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg

Marianne Ny Överåklagare. Utvecklingscentrum Göteborg Att företräda barn. Marianne Ny Överåklagare Utvecklingscentrum Göteborg RÄTTSÄKERHET Den misstänktes rättssäkerhet rätten till fair trial Brottsoffrets rättssäkerhet Rättssäkerhet för barn som brottsoffer

Läs mer

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009

Statistik Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2009 Statistik 29 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 29 21-3-16 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2011 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2011 ATSU Eskilstuna, Att Trygga Sexuellt Utnyttjade Utbildning för aktiva i föreningen ATSUB Göteborg, Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under

Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU2 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014 Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens skrivelse 2014/15:132

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2015 Akillesjouren Volontärutbildning och informationsmaterial Alla Kvinnors Hus, Karlstad Kurs för våldsutsatta kvinnor Brottsoffer-, Kvinno- och Tjejjouren Södertälje Grundutbildning för vittnesstödjare Brottsofferjouren

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

2016:16. Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten

2016:16. Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten 2016:16 Myndighetsanalys av Brottsoffermyndigheten MISSIV DATUM DIARIENR 2016-05-25 2015/231-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2015-12-10 Ju2015/09660/KRIM Regeringen Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2014 1000 Möjligheter Grundutbildning för volontärer Alla Kvinnors Hus, Karlstad Grundutbildning för jourkvinnor Att Trygga sexuellt

Läs mer

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten

PaN A1503-00103-55 BILAGA. Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten PaN A1503-00103-55 BILAGA Årsredovisning 2014 Stödpersonsverksamheten Sida 2 av 7 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRVALTNINGENS ORGANISATION OCH RUTINER... 3 UTVECKLING AV FÖRORDNANDEN... 4 STÖDPERSONERNA...

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2014 Att Trygga Sexuellt Utnyttjade, ATSU Eskilstuna Grundutbildning, våld i nära relationer Barnen Först (BF) Föreläsningar på

Läs mer

Sexuellt utnyttjande av underårig

Sexuellt utnyttjande av underårig Nyhetsbrev från BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Årgång 10. Nummer 1, 2005 Sexuellt utnyttjande av underårig Brottsoffermyndighetens nämnd har beslutat i ett antal ärenden om sexuellt utnyttjande av underårig för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-10-24 Sida 80 (91) 52 Samverkan mot våld Samverkan mot våld har varit ett projekt i Norrbotten under åren 2011-2012. Projektet har syftat till att

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012

Kommittédirektiv. En nationell samordnare mot våld i nära relationer. Dir. 2012:38. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Kommittédirektiv En nationell samordnare mot våld i nära relationer Dir. 2012:38 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012 Sammanfattning En nationell samordnare ska åstadkomma en kraftsamling

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015.

Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Verksamhetsberättelse för Brottsofferjouren Umeå 2015. Inledning Föreningens ändamål är fram för allt att genom stödpersoner, brottsofferstödjare och vittnesstödjare, lämna stöd och hjälp till brottsoffer,

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010

Statistik 2010. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 Statistik 2010 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2010 2011-02-28 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN. årsredovisning

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN. årsredovisning BROTTSOFFERMYNDIGHETEN årsredovisning 2 3 INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 4 BROTTSSKADEERSÄTTNING 6 REGRESSVERKSAMHET 14 BROTTSOFFERFONDEN 17 KUNSKAPSCENTRUM 21 MEDARBETARE 27

Läs mer

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige

Brottsoffer i fokus. En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun. Stiftelsen Tryggare Sverige Brottsoffer i fokus En genomlysning av verksamheter med fokus på stöd till brottsoffer i Huddinge kommun Stiftelsen Tryggare Sverige Adress: Stiftelsen Tryggare Sverige Crafoords väg 14 Box 45407 104 31

Läs mer

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd

Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd GENERALDIREKTÖREN 2011-06-30 NKC 2010/44 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Regeringsuppdrag Redovisning av uppdraget fördela stimulansmedel till utvärdering och utveckling av föräldrastöd (Ert ärende

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden våren 2015 ALVA Kvinnojour, Ale Grundutbildning för kvinnojourens medlemmar Gruppverksamhet för personer som har blivit utsatta för sexuella

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser 2009-03-18 Länsstyrelsen i Stockholms län Sociala enheten Box 22067 104 22 Stockholm Ansökan om utvecklingsbidrag för tidiga insatser Projekt: Barncentrum nordost I samverkan mellan kommunerna Täby, Vallentuna,

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30)

Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) YTTRANDE 1 (5) Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Remissyttrande över promemorian Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsäganden (Ds 2013:30) Ert

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008

Kommittédirektiv. Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande. Dir. 2008:138. Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Kommittédirektiv Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande Dir. 2008:138 Beslut vid regeringssammanträde den 13 november 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

N Y T T F R Å N SIKTA

N Y T T F R Å N SIKTA Nr 3/08 N Y T T F R Å N SIKTA Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har tilldelats statliga medel till det 3-åriga samverkansprojektet SIKTA (Skånes implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Läs mer

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten

vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten vittnesstöd Nationella riktlinjer för vittnesstödsverksamheten 1 Innehåll Inledning... 5 Vad är vittnesstödsverksamhet?... 5 Regeringsuppdraget... 5 Syftet med nationella riktlinjer... 5 1. Rollfördelning

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015

Verksamhetsplan och budget 2015 Verksamhetsplan och budget 2015 Om Lunds samordningsförbund Lunds Samordningsförbund startade sin verksamhet i juni 2009 och är en fristående juridisk person. Medlemmar i Lunds Samordningsförbund är Försäkringskassan,

Läs mer

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM

VITTNESSTÖD. Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten. Ju2006/5404/KRIM VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten Ju2006/5404/KRIM utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten VITTNESSTÖD Utvärdering med förslag för den fortsatta verksamheten

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012

Statistik 2012. Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 Statistik 2012 Redovisning av brottsofferstatistiken för alla Sveriges BOJ verksamhetsåret 2012 2013-03-01 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012

Kommittédirektiv. Översyn av statens insatser för lättläst. Dir. 2012:109. Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Kommittédirektiv Översyn av statens insatser för lättläst Dir. 2012:109 Beslut vid regeringssammanträde den 25 oktober 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska se över statens insatser på området lättläst.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. December 2009 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden December 2009 ABF Västerås Konferens om hedersrelaterat våld Alla Kvinnors Hus, Karlstad Gruppverksamhet för våldsutsatta kvinnor ATSU,

Läs mer

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09

Livsmiljöenheten 2009-12-18. Länsstrategi. Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010. Diarienr: 801-3732-09 Livsmiljöenheten 2009-12-18 Länsstrategi Kvinnofrid i Västmanlands län 2009-2010 Diarienr: 801-3732-09 2 1 Förord Mäns våld mot kvinnor i Västmanland är utbrett och vanligt före-kommande. De senaste åren

Läs mer

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt

Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Uppföljning av rapporten Barnsexturism ett granskningsprojekt Tillsynsrapport 2013:3 Utvecklingscentrum Göteborg April 2013 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2. METOD... 3 3. GRANSKADE ÄRENDEN...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten; SFS 2015:744 Utkom från trycket den 4 december 2015 utfärdad den 26 november 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation

Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Basnivå avseende samverkansmyndigheters insatser vid Våld i nära relation Myndigheternas insatser vid våld i nära relation ska bedrivas med god kvalitet i hela länet, med en likvärdig rättsäkerhet, skydd,

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013

Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 Brottsofferjourens statistik verksamhetsåret 2013 En rapport från Brottsofferjourens förbundskansli Sofia Barlind statistik@boj.se Innehåll Brottsofferjourens statistikföring... 2 Ärendemängd... 3 Kontakter...

Läs mer

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund

Kulturarvslyftet. Rapport. rapport till Kulturdepartementet i anslutning till. årsredovisningen Bakgrund Rapport Datum 2013-01-15 Dnr 101-4716-2011 Version 1.0 Avdelning Verkssekretariatet Författare Marianne Lundberg Kulturarvslyftet rapport till Kulturdepartementet i anslutning till årsredovisningen 2012

Läs mer

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16

FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2015/16 SACO-S lokalförening vid KTH Kommunikation, delaktighet och kunskapsutbyte Kommunikationen med potentiella medlemmar och medlemmar måste förbättras och formerna förnyas.

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden hösten 2016 Afrosvenskarna i Stockholm, ASR - Stockholm Projektet kapacitetshöjning mot hatbrott Alla Kvinnors Hus, Karlstad Alla kvinnors jour Grundutbildning för volontärer Alla kvinnors jour Alla kvinnors jour

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund

Kommittédirektiv Dir. 2009:47 Sammanfattning av uppdraget Bakgrund Kommittédirektiv Ekonomisk kompensation vid lång handläggningstid hos Försäkringskassan Dir. 2009:47 Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska

Läs mer

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011

Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 RESULTATUPPFÖLJNING 1 (11) Försäkringskassans kontrollutredningar under 2011 Inledning Försäkringskassan ska verka för en lagenlig och enhetlig rättstillämpning av socialförsäkringen och andra förmåner

Läs mer

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut

IJ2008/1822/DISK. Statens folkhälsoinstitut Östersund. 1 bilaga. Regeringens beslut Regeringsbeslut 2 2008-09-11 IJ2008/1822/DISK Integrations- och jämställdhetsdepartementet Statens folkhälsoinstitut 831 40 Östersund Uppdrag till Statens folkhälsoinstitut att undersöka hur våldsutsatta

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer

Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2017-01-10 SN 2017/0005.03.02 0480-450950 Socialnämnden Föreningsbidrag- uppdatering av riktlinjer Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009

Statistik-PM. Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 Statistik-PM Om lokala brottsofferjourers kontakter med brottsdrabbade kvinnor verksamhetsåret 2009 2010-03-05 Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind Brottsofferjourernas statistikföring Brottsofferjourernas

Läs mer

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. PM 2013:160 RVII (Dnr 001-1132/2013) Skyndsamhetskrav och tidsfrister i ärenden med unga misstänkta och unga målsägande (Ds 2013:30) Remiss från Justitiedepartementet Remisstid den 3 oktober 2013 Borgarrådsberedningen

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2002-01-29 Dnr Adm 06449/2001 Remissvar AB 4 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM SOU 2001:72 Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor

SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor SOU 2006: 65 Att ta ansvar för sina insatser, Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor REMISSVAR 2006-10-31 från Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks Riksorganisationen

Läs mer

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund

Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Stadgar för Brottsofferjourernas Riksförbund Förbundets stadgar antogs vid Riksstämman i Kiruna den 24 maj 2003. Senast reviderad vid Riksstämman i Stockholm/Sollentuna 25-26 maj 2013. Brottsofferjoure

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten?

Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor. Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? Åtgärder för att bekämpa våld mot kvinnor Vad gör socialtjänsten? ISSN 1103-8209, meddelande 1999:23 Text: Britt Segerberg Omslagsbild:

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

ERSÄTTNING VID BROTT

ERSÄTTNING VID BROTT ERSÄTTNING VID BROTT 2 ERSÄTTNING VID BROTT ERSÄTTNING VID BROTT 3 Innehåll Ersättning för skador orsakade av brott 5 Skadestånd 6 Att begära skadestånd 6 Målsägandebiträde 7 Solidariskt skadeståndsansvar

Läs mer

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010

Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden. Juni 2010 Sammanställning av projekt som beviljats medel ur Brottsofferfonden Juni 2010 Anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, ATSUB Göteborg Grundutbildning för stödpersoner och volontärer Anhöriga till sexuellt

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer