Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor"

Transkript

1 Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor Revenue, expenditure, budget balance, and national debt of the Central Government Budget 1957/ Billion SEK År 1) Inkomster Utgifter (varav räntor) Budget- Statens Statsskuld saldo 2) lånebehov 3) (31 dec) 4) 1957/58 12,7 14,0 0,6-1,1.. 19,1 1958/59 13,2 14,7 0,6-1,4.. 19,9 1959/60 14,4 16,2 0,7-1,6.. 21,8 1960/61 17,5 17,1 0,9 0,4.. 22,8 1961/62 18,9 18,4 0,9 0,5.. 22,4 1962/63 21,0 20,6 0,8 0,3.. 21,3 1963/64 22,0 22,0 0,8-0,1.. 21,5 1964/65 25,6 25,7 0,8-0,2.. 21,8 1965/66 29,2 29,6 0,9-0,4.. 21,5 1966/67 31,7 33,4 0,9-1,6.. 23,2 1967/68 33,4 36,3 1,1-2,9.. 25,8 1968/69 36,2 38,9 1,3-2,6.. 29,4 1969/70 40,4 44,2 1,7-3,8.. 39, ,3 45,6 1,8-3,3.. 36, ,4 51,6 2,0-3,2.. 38, ,0 58,6 2,1-6,6.. 45, ,0 63,2 2,3-6,2.. 51, ,3 77,7 3,1-10,4.. 62, ,1 90,6 4,1-11,6.. 73, ,7 107,0 4,4-6,2 6,5 80, ,0 124,2 6,1-18,2 17,2 98, ,1 145,7 7,5-32,6 33,0 131, ,5 171,0 10,3-45,5 43,7 175, ,1 195,0 14,3-52,9 53,2 229, ,3 227,5 27,3-66,3 67,8 295, ,5 254,7 40,2-83,1 80,8 377, ,3 286,3 51,4-80,0 83,1 460, ,1 307,5 65,4-75,4 74,4 534, ,0 331,3 73,6-57,3 61,1 595, ,3 330,5 66,3-39,2 35,9 630, ,5 337,5 58,7-10,0-11,0 622, ,9 336,6 50,4 8,4-9,9 609, ,4 365,1 55,1 25,3-12,9 600, ,2 417,3 62,2-14,1 19,4 618, ,4 458,3 60,2-60,9 81,4 693, ,5 516,3 63,0-143,8 161,1 880, ,1 573,2 82,1-203,1 250, , ,0 553,7 104,1-134,7 184, , ,6 618,1 104,7-152,5 138, , ,5 658,8 99,5-58,3 21, , ,9 655,2 98,4-6,2 6, , ,3 696,7 113,3 9,7-9, , ,1 643,1 89,8 82,0-82, , ,0 698,1 90,2 101,9-101, , ,1 716,4 81,1 38,7-38, , ,5 727,0 67,2 3,5-3, , ,7 708,3 42,0-46,6 46, , ,4 744,9 52,6-50,5 50, , ,8 731,8 32,6 14,1-14, ,6 Källa: ESV 1) Från och med 1997 sammanfaller statens budgetår med kalenderår. Åren redovisas här kalenderårsvis. Dessförinnan redovisas budgetåren 1957/ /70 (1 juli - 30 juni). 2) 1997 ändrades budgetstrukturen så att budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov. T.o.m. budgetåret 1979/80 var statsbudgeten uppdelad i två delar; en drift- och en kapitalbudget. Här redovisas den aggregerade totalbudgetens inkomster, utgifter och saldo. 3) Definitionen av lånebehovet ändrades den 1 juli Åren redovisas här enligt den nya definitionen. 4) Den statsskuld som redovisas här skiljer sig från den statsskuld som redovisas av regeringen i Årsredovisning för staten där myndigheters innehav av statliga obligationer och statsskuldväxlar eliminerats. Vid utgången av år 2004 uppgick elimineringarna till 43,9 miljarder kronor. 1

2 Tabell 2 Uppföljning av det statliga utgiftstaket Miljoner kronor Central Government actual expenditure and the expenditure ceiling Million SEK Utgiftsområde 1 25 och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Takbegränsade utgifter Marginal till utgiftstaket Utgiftstak för staten Källa: ESV 2

3 Tabell 3 Statsbudgetens faktiska och underliggande saldo Miljoner kronor The Central Governments actual and underlying budget deficit Million SEK Faktiskt Totala engångs- Effekter av ändrade Underliggande År saldo 1) effekter m m 2) redovisningsprinciper saldo 3) Källa: ESV 1) Enligt nuvarande definition av budgetsaldot, dvs statens lånebehov, se noter till tab 1. 2) Engångseffekterna för specifiseras i tabell 4. Engångseffekterna redovisas i en särskild Temaskrift, Engångseffekter. Se under Statens finanser, Officiell statisktik (Arkiv). 3) Faktiskt saldo exkl. engångseffekter och effekter av ändrade redovisningsprinciper. 3

4 Tabell 4 Engångsposter m.m. som påverkar statsbudgetens saldo Miljoner kronor Temporary and non-recurring effects on the Central Government Budget Million SEK Poster Anslag: Bidrag till kapitalet i Europeiska investbanken OM Gruppen AB, aktieköp -450 Arealersättning Djurbidrag och landsbygdsstöd Läkemedelsersättning EU-avgift, förskott/senareläggning Omvärderingspost statsskuldsräntor Försök med trängselskatt i Sthlm Inkomsttitlar: Momseffekt på grund av EU-inträdet Infasningsrabatt EU Ändrade redovisningsperioder moms Pensionsskatt f.d. affärsverk Nordbanken, aktieförsäljning Nordbanken, extra utdelning Nordbanken, inlösen av aktier Fastighetsförsäljning Akademiska hus Stadshypotek, aktieförsäljning Securum, utdelning och aktieförsäljning Statens fastighetsverk, inleverans av överskott m m Statens fastighetsverk, försäljning av fastigheter 492 Enator, utdelning och aktieförsäljning SAQ Kontroll AB, aktieförsäljning 273 Delpensionsfonden m.m Statlig inkomstskatt till kommuner ( 200-lappen ) Stattum, förhöjd aktieutdelning samt reavinstskatt Celsius AB, aktieförsäljning (delbelopp) 483 Telia AB, aktieförsäljning Återbetalning Alecta (f.d. SPP), skatteeffekt Extraordinär utdelning från Riksbanken Exportkreditnämnden, återbet. av räntekompensation Retroaktiv justering ålderspensionssystemet TeliaSonera, kapitalåterföring Nordea, aktieförsäljning Upplösning periodiseringsfonder, skatteeffekt Reglering av underskott på kommunkontona Summa anslag och inkomsttitlar Kassamässig korrigering: Bostadslån Överföring från AP-fonden Utdelning från Riksbanken, statsobligationer EU-avgift, förskott/senareläggning Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omvärderingspost statsskuldsräntor RGK:s nettoutlåning: Premiepensionsmedel, inbetalning Premiepensionsmedel, utbetalning Premiepensionsmynd, ändrat statsobligationsinnehav Kärnavfallsfonden Bankinsättningsgarantin Försäljning av Retriva Återbetalning av Securumlån Venantius lån Sveaskog, överbryggningskredit Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omstrukturering av statliga bolag, extra utdelningar m m Omstrukturering av statliga bolag, kapitaltillskott Statens fastighetsverk, lån för Förs.kassans fastigh Omfinansiering av infrastrukturlån Sthlm/Gbg Bidrag till Vägverket för Norra Länken, Sthlm Exportkreditnämnden, förtidsåterbet. från Polen Reglering av underskott på kommunkontona Övrigt, netto (främst övriga bolag/affärsverk) Summa kassam. korr. och RGK:s nettoutlåning Totala engångseffekter m.m

5 Källa: ESV 5

6 Tabell 5 Justering för ändrade redovisningsprinciper för jämförbarhet med Miljarder kronor Adjustment for changes in accounting principles for comparability to Billion SEK Redovisade utgifter på utgiftsområden 618,2 658,8 667,6 699,1 705,2 709,6 722,0 725,3 703,5 740,7 725,0 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 24,9 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 25,8 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- o.bidragssystem kommuner/landsting 40,0 5) Försvarsmaktens förskott 14,6 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 2,4 1,7 1,1 0,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara utgifter på utgiftsområden 676,1 651,5 628,6 656,1 654,6 659,9 670,2 669,0 676,9 715,0 725,0 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-640,5) RGK:s nettoutlåning och kassamässig korrigering -28,4-52,0-12,4-2,4-62,1-11,5-5,7 1,7 4,8 4,2 6,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-11,5) (-67,5) (32,1) Jämförbara utgifter 647,7 599,6 616,2 653,6 592,5 648,4 664,5 670,6 681,7 719,2 731,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (629,0) (592,4) (702,3) Redovisade inkomster 465,6 600,5 648,9 706,3 725,1 800,0 755,1 730,5 661,7 694,4 745,8 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 23,6 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 12,6 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- och bidragssystem kommuner/landsting 40,0 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 1,4 1,4 1,5 1,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 10) Delpensionsfondens behållning -8,0 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara inkomster 508,1 578,3 610,4 656,3 674,5 750,3 703,3 674,1 635,1 668,7 745,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-780,3) Redovisat budgetsaldo -152,6-58,4-6,2 9,7 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 Jämförbart budgetsaldo -139,6-21,3-5,8 2,6 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (45,5) (187,9) (1,0) Källa: ESV För att öka jämförbarheten med tidigare år redovisas i tabellen inom parentes även utgifter, inkomster och budgetsaldo exklusive ändrade nivåer mellan åren till följd av förändringar avseende ålderspensionsreformen. Beloppen inom parentes är således jämförbara med föregående års belopp utan parentes. Däremot är inte beloppen inom parentes jämförbara med varandra. Riksgäldskontorets nettoutlåning år 2000 redovisas inom parentes exklusive utbetalningen av premiepensionsmedel för perioden (56 miljarder kronor). För 2001 redovisas inom parentes Riksgäldskontorets nettoutlåning exklusive förändringen i denna utbetalning mellan åren 2000 och För år 2000 redovisas inom parentes inkomsterna exklusive statsbudgeteffekten (30 miljarder kronor) av sänkningen av den allmänna löneavgiften, vilken tillfaller statsbudgeten och höjningen av ålderspensionsavgiften som främst går till AP-fonderna. Som framgår kan det vara stor skillnad mellan den redovisade utvecklingen av utgifter och inkomster och den jämförbara utvecklingen. Den jämförbara utvecklingen visar en minskning av utgifterna på utgiftsområden 1996 och 1997 trots att de faktiskt redovisade utgifterna ökade. På inkomstsidan visar de jämförbara inkomsterna en lägre ökningstakt än de redovisade inkomsterna. Observera att i detta avsnitt har endast justeringar gjorts med avseende på ändrade redovisningsprinciper. I avsnittet Underliggande saldo beskrivs hur utgifter, inkomster och budgetsaldot under perioden påverkas av engångsvisa eller tillfälliga händelser. Avsnittet bygger på de justeringar som beskrivs i denna analys. Från och med budgetåret 1997 överensstämmer budgetsaldot med lånebehovet. För att få kalenderåren 1995 och 1996 jämförbara med åren därefter måste tillägg göras på utgiftssidan för Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringsposten. Dessa poster ingår från och med 1997 i statsbudgetens utgifter, efter de traditionella utgifterna fördelade på utgiftsområden. 6

7 Tabell 5 Justeringar För att uppnå jämförbarhet mellan åren har justeringar gjorts för följande ändrade redovisningsprinciper. 1) Föräldraförsäkring, sjukpenning och rehabilitering samt sjukvårdsförmåner redovisas från och med den 1 juli 1995 brutto på statsbudgeten. 2) Arbetsmarknadsfonden, Lönegarantifonden och Arbetsmiljöfonden redovisas från och med samma datum på statsbudgeten. Eventuella underskott i dessa fonder finansierades tidigare med lån i Riksgäldskontoret, utan att belasta statsbudgeten. 3) Redovisningen av ekonomiska regleringar till kommuner och landsting ändrades Dessa regleringar redovisades tidigare genom avdrag på inkomstsidan från skatteutbetalningarna. Nu görs i stället avdrag från statsbidragen. 4) De utjämnings- och bidragssystemen för kommuner och landsting som infördes 1996 innebar både ökade inkomster och ökade utgifter med 40 miljarder kronor per år från För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifts- som inkomstsidan för kalenderåret 1995 justerats upp med detta belopp. Därefter har kommunmomssystemet ändrats från och med 2003 (se not 14). 5) Från och med den 1 juni 1996 ändrades redovisningen av Försvarsmaktens förskott. Förskotten, vilka tidigare finansierades från anslag, finansieras därefter med lån i Riksgäldskontoret. Förändringen innebar minskade utgifter 1996 till följd av en engångsvis återbetalning av de utestående förskotten. Denna återbetalning har här exkluderats för jämförbarhetens skull. 6) Lokaliseringslån och räntor på studiemedel, inklusive så kallad kapitaliserad ränta, redovisas från och med 1997 brutto på statsbudgeten. Detta innebär att återbetalning av lån och inbetalda räntor redovisas på inkomstsidan. Dessa nettoredovisades tidigare på statsbudgetens utgiftssida. 7) Utbildningsvikariat och statliga tjänstepensioner redovisades till och med 1996 som utgifter på statsbudgetens inkomstsida men därefter på utgiftssidan. 8 9) Till och med 1998 redovisades utgifter och inkomster för delpension och arbetsskadeersättning utanför statsbudgeten på delpensionsfonden respektive arbetsskadefonden. Från och med 1999 redovisas delpensioner och ersättning för arbetsskada på statsbudgetens utgiftssida medan motsvarande avgifter redovisas på inkomstsidan. Därmed uppnås bruttoredovisning på statsbudgeten. För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifter som inkomster justerats upp med de betalningar som gjordes på fonderna under Eftersom utgifter och inkomster för delpensionen justerats med olika belopp påverkas också budgetsaldot. 10) Den behållning som fanns på delpensionsfonden har i november 1998 inbetalats till statsverkets checkräkning och redovisats på statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna har justerats för denna inbetalning som inte hade skett om redovisningen av delpensionen tidigare gjorts på samma sätt som ) Riksdagen har beslutat att tre myndigheter från och med år 2000 skall få ett resurstillskott genom att vissa offentligrättsliga avgifter fortsättningsvis skall redovisas mot respektive myndighets förvaltningsanslag. Avgifterna har tidigare redovisats på statsbudgetens inkomstsida. De tre myndigheterna är Tullverket, Polisväsendet och Centrala studiestödsnämnden. Riksdagen har därefter beslutat att ytterligare myndigheter från och med 2001 skall få disponera vissa offentligrättsliga avgifter. 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter redovisades till och med 1999 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har endast utgifter för retroaktiva ersättningar redovisats. Från och med innevarande år får företag inom stödområde A i stället göra nedsättningar av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Detta innebär att statsbudgetens inkomster minskar med dessa utgifter. 13) Bidrag till sjöfarten redovisades till och med september 2001 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har bidraget upphört och ersatts av ett nytt sjöfartsstöd. Det nya stödet omfattar till skillnad från det tidigare även passagerarfartyg. Stödet tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto. Stödet redovisas således från den 1 oktober 2001 som utgift på statsbudgetens inkomstsida. 14) Från och med 2003 har redovisningen av det så kallade kommunkontosystemet förändrats. Tidigare betalade kommuner och landsting själva en avgift för att täcka statens utgifter för ersättningen till kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i ickeskattepliktig verksamhet. Denna ersättning redovisas numera på statsbudgetens inkomstsida. Ersättningen finansieras genom att de generella bidragen till kommuner och landsting har justerats ned i motsvarande mån (se not 4). 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare har tidigare betalats från statsbudgetens utgiftssida under anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade. Från och med den 1 augusti 2003 lämnas i stället stödet i form av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto. Detta innebär att utgifterna i fortsättningen redovisas under inkomsthuvudgruppen nedsättning av skatter. 16) Från 2005 ändrades det kommunala utjämningssystemet. Ändringen innebär att inkomster och utgifter nu nettoredovisas på ett nytt anslag Kommunalekonomisk utjämning. Detta medför att utjämningsavgiften som tidigare redovisades på inkomstsidan har justerats ned från såväl inkomster som utgifter (se not 4). 7

8 8

9 9

10 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgift Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Utjämningsavgift Betalningsdifferenser, skattekonto Nedsättning av skatter Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltning Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner

11 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s socialfond Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU

12 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Statsbudgetens totala inkomster

13 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgif Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Avräkningsskatt Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltnin Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhe Inkomster av försåld egendom

14 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Extraordinära medel från EU Statsbudgetens totala inkomster Källa: SCB 14

15 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Fysiska personers inkomstskatt, netto Juridiska personers inkomstskatt, netto Beskattning av tjänstegruppliv Ofördelbara inkomstskatter Kupongskatt Lotteriskatt Socialavgifter och allmän pensionsavgift Folkpensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Barnomsorgsavgift Utbildningsavgift Ålderspensionsavgift, netto Delpensionsavgift, netto Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Arbetarskyddsavgift Lönegarantiavgift Sjömanspensionsavgift, netto Allmän sjukförsäkringsavgift Allmän pensionsavgift, netto Inkomster av arbetsgivaravgifter till Arbetarskyddsverkets och Arbetsmiljöinstitutets verksamhet Allmän löneavgift Särskild löneskatt Särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning av socialavgifter Skatt på egendom Skogvårdsavgifter Fastighetsskatt Fysiska personers förmögenhetsskatt Juridiska personers förmögenhetsskatt Arvsskatt

16 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Gåvoskatt Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Mervärdesskatt, netto Bensinskatt Särskilda varuskatter Försäljningsskatt på motorfordon Tobaksskatt Alkoholskatt Skatt på vin Skatt på maltdrycker Energiskatt Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk Kassettskatt Skatt på viss elektrisk kraft Särskild skatt mot försurning Skatt på avfall Skatt på bekämpnings- och gödselmedel Systembolaget AB:s inlevererade överskott Reseskatt Skatt på annonser och reklam Skatt på spel Fordonsskatt Vägavgifter Tullmedel Övriga skatter m.m. på import Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter Övriga skatter på varor och tjänster Utjämningsavgift Utjämningsavgift för kommuner och landsting Kommensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting Utjämningsavgift för LSS-kostnader Betalningsdifferenser, skattekonto Betalningsdifferenser, anstånd, netto Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter

17 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt Uppbördsförluster, netto, räntor m.m Betalningsdifferenser, övriga Betalningsdifferenser, skattemyndigheterna, netto Indrivna medel, kronofogdemyndigheterna, netto Nedsättning av skatter Nedsättning, anställningsstöd Nedsättning, kompetensutveckling Nedsättning, bredbandsinstallation Nedsättning, sjöfart Nedsättning, reparation och ombyggnad offentliga lokaler Nedsöttning, sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Nedsättning, skattelättnad för vissa byggtjänster Nedsättning, stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Nedsättning, utbildning av personal i vård och äldreomsorg Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott SJ:s inlevererade överskott Luftfartsverkets inlevererade överskott Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt Sjöfartsverkets inlevererade överskott Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det finansiella systemet Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit Riksbankens inlevererade överskott Tipsmedel Lotterimedel Inlevererat överskott från AB Svenska Spel Överskott av statens fastighetsförvaltning Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet Överskott av Statens fastighetsverks verksamhet Ränteinkomster

18 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen Ränteinkomster på vattenkraftslån Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfarten Ränteinkomster på skogsvägslån Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk Ränteinkomster på lokaliseringslån Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer Räntor på övriga bostadslån, Boverket Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande Ränteinkomster på allmänna studielån Ränteinkomster på studielån upptagna efter Räntor på energisparlån Räntor på medel avsatta till folkpensionering Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar Ränteinkomster på statens bosättningslån Ränteinkomster på lån för studentkårslokaler Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering Räntor på intressemedel Övriga ränteinkomster Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken Räntor på skattekonto m.m., netto Aktieutdelning Inkomster av statens aktier Offentligrättsliga avgifter Expeditions- och ansökningsavgifter Koncessionsavgift på televisionens område Avgifter till Granskningsnämnden Avgifter för granskning av filmer och videogram Avgift för generationsväxling

19 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Finansieringsbidrag för arbetspraktik Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning Avgifter vid Bergsstaten Avgifter vid patent- och registreringsväsendet Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register Avgifter vid kronofogdemyndigheterna Vägavgifter Avgifter för körkort och motorfordon Avgifter för statliga garantier Lotteriavgifter Miljöskyddsavgift Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel Täktavgift Avgifter vid Tullverket Patientavgifter vid tandläkarutbildningen Avgifter för Kemikalieinspektionen Avgifter för Alkoholinspektionens verksamhet Närradioavgifter Lokalradioavgifter Avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet Avgifter för Finansinspektionens verksamhet Avgifter för provning vid riksprovplats Avgifter från kärnkraftverken Övriga offentligrättsliga avgifter Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden Avgifter för telekommunikation Kartavgifter för jordbrukets blockdatabas Djurregisteravgifter Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret Avgifter för årlig revision Avgifter för etikprövning av forskning Efterbevaknings- och tillsynsavgifter Försäljningsinkomster Inkomster vid kriminalvården Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter Utförsäljning av beredskapslager Inkomster vid Banverket

20 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Offentlig lagring, försäljningsintäkter Böter m.m Dröjsmålsavgifter Bötesmedel Vattenföroreningsavgifter m.m Sanktionsavgifter m.m Skattetillägg Förseningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av statens verksamhet Återbetalning av lönegarantimedel Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Inkomster av statens gruvegendom Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av lån till fiskerinäringen Återbetalning av vattenkraftslån Återbetalning av lån avseende såddfinansiering Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten Återbetalning av skogsvägslån Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

21 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Återbetalning av lokaliseringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av lån för bostadsbyggande Återbetalning av lån för bostadsförsörjning.. för mindre bemedlade barnrika familjer Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket Återbetalning av studielån Återbetalning av statens lån för universitetsstudier Återbetalning av allmänna studielån Återbetalning av studiemedel Återbetalning av energisparlån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Återbetalning av lån för studentkårslokaler Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler Återbetalning av utgivna startlån och bidrag Återbetalning från Portugalfonden Återbetalning av statens bosättningslån Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statens järnvägars avskrivningar Amortering på statskapital Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader Avskrivningar på förrådsanläggningar för civilt totalförsvar Statliga pensionsavgifter Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU

22 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Bidrag från EG:s jordbruksfond Arealbidrag Kompletterande åtgärder perioden Övriga interventioner Exportbidrag Djurbidrag Offentlig lagring Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektionen m.m EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s socialfond Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag till transeuropeiska nätverk Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU Återbetalning avseende avgiften till gemenskapsbudgeten Statsbudgetens totala inkomster Källa: ESV 22

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ESV 2014:41 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult Rapport Underlag till årsredovisning för staten 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS Årsredovisningens räkenskapshandlingar har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen om myndigheters årsredovisning

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Nationalräkenskaper BESKRIVNING 2014-10-31 1(13) Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Beskrivningen av den offentliga förvaltningens budgetuppgifter är uppdelat per delsektor: statlig förvaltning,

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Rapport Underlag till Statens finansiella sparande 2015 (kvartal 1)

Rapport Underlag till Statens finansiella sparande 2015 (kvartal 1) Rapport Underlag till Statens finansiella sparande 2015 (kvartal 1) Underlag till Statens Finansiella sparande Kvartal 1, 2015 Innehållsförteckning Kontaktinformation 2 Sammanfattning 3 Förändringar sedan

Läs mer

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37

Rapp. port Konce. ernrapportering i staten ESV 2011:37 Rapp port Konce ernrapportering i staten ESV 2011:37 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:1

Regeringens proposition 2003/04:1 Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Allmänna bidrag till. kommuner

Allmänna bidrag till. kommuner Allmänna bidrag till 25 kommuner Förslag till statsbudget för 1999 Allmänna bidrag till kommuner Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...5 2 Lagförslag...7 2.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer