Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor"

Transkript

1 Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/ Miljarder kronor Revenue, expenditure, budget balance, and national debt of the Central Government Budget 1957/ Billion SEK År 1) Inkomster Utgifter (varav räntor) Budget- Statens Statsskuld saldo 2) lånebehov 3) (31 dec) 4) 1957/58 12,7 14,0 0,6-1,1.. 19,1 1958/59 13,2 14,7 0,6-1,4.. 19,9 1959/60 14,4 16,2 0,7-1,6.. 21,8 1960/61 17,5 17,1 0,9 0,4.. 22,8 1961/62 18,9 18,4 0,9 0,5.. 22,4 1962/63 21,0 20,6 0,8 0,3.. 21,3 1963/64 22,0 22,0 0,8-0,1.. 21,5 1964/65 25,6 25,7 0,8-0,2.. 21,8 1965/66 29,2 29,6 0,9-0,4.. 21,5 1966/67 31,7 33,4 0,9-1,6.. 23,2 1967/68 33,4 36,3 1,1-2,9.. 25,8 1968/69 36,2 38,9 1,3-2,6.. 29,4 1969/70 40,4 44,2 1,7-3,8.. 39, ,3 45,6 1,8-3,3.. 36, ,4 51,6 2,0-3,2.. 38, ,0 58,6 2,1-6,6.. 45, ,0 63,2 2,3-6,2.. 51, ,3 77,7 3,1-10,4.. 62, ,1 90,6 4,1-11,6.. 73, ,7 107,0 4,4-6,2 6,5 80, ,0 124,2 6,1-18,2 17,2 98, ,1 145,7 7,5-32,6 33,0 131, ,5 171,0 10,3-45,5 43,7 175, ,1 195,0 14,3-52,9 53,2 229, ,3 227,5 27,3-66,3 67,8 295, ,5 254,7 40,2-83,1 80,8 377, ,3 286,3 51,4-80,0 83,1 460, ,1 307,5 65,4-75,4 74,4 534, ,0 331,3 73,6-57,3 61,1 595, ,3 330,5 66,3-39,2 35,9 630, ,5 337,5 58,7-10,0-11,0 622, ,9 336,6 50,4 8,4-9,9 609, ,4 365,1 55,1 25,3-12,9 600, ,2 417,3 62,2-14,1 19,4 618, ,4 458,3 60,2-60,9 81,4 693, ,5 516,3 63,0-143,8 161,1 880, ,1 573,2 82,1-203,1 250, , ,0 553,7 104,1-134,7 184, , ,6 618,1 104,7-152,5 138, , ,5 658,8 99,5-58,3 21, , ,9 655,2 98,4-6,2 6, , ,3 696,7 113,3 9,7-9, , ,1 643,1 89,8 82,0-82, , ,0 698,1 90,2 101,9-101, , ,1 716,4 81,1 38,7-38, , ,5 727,0 67,2 3,5-3, , ,7 708,3 42,0-46,6 46, , ,4 744,9 52,6-50,5 50, , ,8 731,8 32,6 14,1-14, ,6 Källa: ESV 1) Från och med 1997 sammanfaller statens budgetår med kalenderår. Åren redovisas här kalenderårsvis. Dessförinnan redovisas budgetåren 1957/ /70 (1 juli - 30 juni). 2) 1997 ändrades budgetstrukturen så att budgetsaldot överensstämmer med statens lånebehov. T.o.m. budgetåret 1979/80 var statsbudgeten uppdelad i två delar; en drift- och en kapitalbudget. Här redovisas den aggregerade totalbudgetens inkomster, utgifter och saldo. 3) Definitionen av lånebehovet ändrades den 1 juli Åren redovisas här enligt den nya definitionen. 4) Den statsskuld som redovisas här skiljer sig från den statsskuld som redovisas av regeringen i Årsredovisning för staten där myndigheters innehav av statliga obligationer och statsskuldväxlar eliminerats. Vid utgången av år 2004 uppgick elimineringarna till 43,9 miljarder kronor. 1

2 Tabell 2 Uppföljning av det statliga utgiftstaket Miljoner kronor Central Government actual expenditure and the expenditure ceiling Million SEK Utgiftsområde 1 25 och Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten Takbegränsade utgifter Marginal till utgiftstaket Utgiftstak för staten Källa: ESV 2

3 Tabell 3 Statsbudgetens faktiska och underliggande saldo Miljoner kronor The Central Governments actual and underlying budget deficit Million SEK Faktiskt Totala engångs- Effekter av ändrade Underliggande År saldo 1) effekter m m 2) redovisningsprinciper saldo 3) Källa: ESV 1) Enligt nuvarande definition av budgetsaldot, dvs statens lånebehov, se noter till tab 1. 2) Engångseffekterna för specifiseras i tabell 4. Engångseffekterna redovisas i en särskild Temaskrift, Engångseffekter. Se under Statens finanser, Officiell statisktik (Arkiv). 3) Faktiskt saldo exkl. engångseffekter och effekter av ändrade redovisningsprinciper. 3

4 Tabell 4 Engångsposter m.m. som påverkar statsbudgetens saldo Miljoner kronor Temporary and non-recurring effects on the Central Government Budget Million SEK Poster Anslag: Bidrag till kapitalet i Europeiska investbanken OM Gruppen AB, aktieköp -450 Arealersättning Djurbidrag och landsbygdsstöd Läkemedelsersättning EU-avgift, förskott/senareläggning Omvärderingspost statsskuldsräntor Försök med trängselskatt i Sthlm Inkomsttitlar: Momseffekt på grund av EU-inträdet Infasningsrabatt EU Ändrade redovisningsperioder moms Pensionsskatt f.d. affärsverk Nordbanken, aktieförsäljning Nordbanken, extra utdelning Nordbanken, inlösen av aktier Fastighetsförsäljning Akademiska hus Stadshypotek, aktieförsäljning Securum, utdelning och aktieförsäljning Statens fastighetsverk, inleverans av överskott m m Statens fastighetsverk, försäljning av fastigheter 492 Enator, utdelning och aktieförsäljning SAQ Kontroll AB, aktieförsäljning 273 Delpensionsfonden m.m Statlig inkomstskatt till kommuner ( 200-lappen ) Stattum, förhöjd aktieutdelning samt reavinstskatt Celsius AB, aktieförsäljning (delbelopp) 483 Telia AB, aktieförsäljning Återbetalning Alecta (f.d. SPP), skatteeffekt Extraordinär utdelning från Riksbanken Exportkreditnämnden, återbet. av räntekompensation Retroaktiv justering ålderspensionssystemet TeliaSonera, kapitalåterföring Nordea, aktieförsäljning Upplösning periodiseringsfonder, skatteeffekt Reglering av underskott på kommunkontona Summa anslag och inkomsttitlar Kassamässig korrigering: Bostadslån Överföring från AP-fonden Utdelning från Riksbanken, statsobligationer EU-avgift, förskott/senareläggning Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omvärderingspost statsskuldsräntor RGK:s nettoutlåning: Premiepensionsmedel, inbetalning Premiepensionsmedel, utbetalning Premiepensionsmynd, ändrat statsobligationsinnehav Kärnavfallsfonden Bankinsättningsgarantin Försäljning av Retriva Återbetalning av Securumlån Venantius lån Sveaskog, överbryggningskredit Omvandling av RGK-inlåning till statsobligationer Omstrukturering av statliga bolag, extra utdelningar m m Omstrukturering av statliga bolag, kapitaltillskott Statens fastighetsverk, lån för Förs.kassans fastigh Omfinansiering av infrastrukturlån Sthlm/Gbg Bidrag till Vägverket för Norra Länken, Sthlm Exportkreditnämnden, förtidsåterbet. från Polen Reglering av underskott på kommunkontona Övrigt, netto (främst övriga bolag/affärsverk) Summa kassam. korr. och RGK:s nettoutlåning Totala engångseffekter m.m

5 Källa: ESV 5

6 Tabell 5 Justering för ändrade redovisningsprinciper för jämförbarhet med Miljarder kronor Adjustment for changes in accounting principles for comparability to Billion SEK Redovisade utgifter på utgiftsområden 618,2 658,8 667,6 699,1 705,2 709,6 722,0 725,3 703,5 740,7 725,0 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 24,9 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 25,8 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- o.bidragssystem kommuner/landsting 40,0 5) Försvarsmaktens förskott 14,6 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 2,4 1,7 1,1 0,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara utgifter på utgiftsområden 676,1 651,5 628,6 656,1 654,6 659,9 670,2 669,0 676,9 715,0 725,0 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-640,5) RGK:s nettoutlåning och kassamässig korrigering -28,4-52,0-12,4-2,4-62,1-11,5-5,7 1,7 4,8 4,2 6,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-11,5) (-67,5) (32,1) Jämförbara utgifter 647,7 599,6 616,2 653,6 592,5 648,4 664,5 670,6 681,7 719,2 731,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (629,0) (592,4) (702,3) Redovisade inkomster 465,6 600,5 648,9 706,3 725,1 800,0 755,1 730,5 661,7 694,4 745,8 Justeringar 1) Sjuk- och föräldraförsäkring m.m. 23,6 2) Arbetsmarknadsfonden m.m. 12,6 3) Regleringar kommuner/landsting -10,7 4) Utjämnings- och bidragssystem kommuner/landsting 40,0 6) Lokaliseringslån/Räntor på studiemedel 1,3 1,0 7) Utbildningsvikariat/Statliga tjänstepensioner 10,5 12,4 8) Delpensionsfonden 1,4 1,4 1,5 1,6 9) Arbetsskadefonden 6,8 6,5 6,1 6,1 10) Delpensionsfondens behållning -8,0 11) Nettoredovisning av offentligrättsliga avgifter -1,4-1,3-1,5-1,4-1,4-1,0 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter -0,6-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 13) Bidrag till sjöfarten -0,4-0,4-0,4-0,5-0,4-0,5-0,5 14) Kommunkontosystemet -19,9-19,9-22,6-25,4-27,2-28,3-29,8-31,9 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare -0,6-0,6-0,6-0,7-0,7-0,6-0,7-0,7-0,4 16) Kommunalekonomisk utjämning -20,1-21,0-20,7-21,3-20,5-19,2-20,9-23,7-26,2-25,8 Jämförbara inkomster 508,1 578,3 610,4 656,3 674,5 750,3 703,3 674,1 635,1 668,7 745,8 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (-780,3) Redovisat budgetsaldo -152,6-58,4-6,2 9,7 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 Jämförbart budgetsaldo -139,6-21,3-5,8 2,6 82,0 101,9 38,7 3,5-46,6-50,5 14,1 (exkl. nivåförändring till följd av ålderspensionsreformen) (45,5) (187,9) (1,0) Källa: ESV För att öka jämförbarheten med tidigare år redovisas i tabellen inom parentes även utgifter, inkomster och budgetsaldo exklusive ändrade nivåer mellan åren till följd av förändringar avseende ålderspensionsreformen. Beloppen inom parentes är således jämförbara med föregående års belopp utan parentes. Däremot är inte beloppen inom parentes jämförbara med varandra. Riksgäldskontorets nettoutlåning år 2000 redovisas inom parentes exklusive utbetalningen av premiepensionsmedel för perioden (56 miljarder kronor). För 2001 redovisas inom parentes Riksgäldskontorets nettoutlåning exklusive förändringen i denna utbetalning mellan åren 2000 och För år 2000 redovisas inom parentes inkomsterna exklusive statsbudgeteffekten (30 miljarder kronor) av sänkningen av den allmänna löneavgiften, vilken tillfaller statsbudgeten och höjningen av ålderspensionsavgiften som främst går till AP-fonderna. Som framgår kan det vara stor skillnad mellan den redovisade utvecklingen av utgifter och inkomster och den jämförbara utvecklingen. Den jämförbara utvecklingen visar en minskning av utgifterna på utgiftsområden 1996 och 1997 trots att de faktiskt redovisade utgifterna ökade. På inkomstsidan visar de jämförbara inkomsterna en lägre ökningstakt än de redovisade inkomsterna. Observera att i detta avsnitt har endast justeringar gjorts med avseende på ändrade redovisningsprinciper. I avsnittet Underliggande saldo beskrivs hur utgifter, inkomster och budgetsaldot under perioden påverkas av engångsvisa eller tillfälliga händelser. Avsnittet bygger på de justeringar som beskrivs i denna analys. Från och med budgetåret 1997 överensstämmer budgetsaldot med lånebehovet. För att få kalenderåren 1995 och 1996 jämförbara med åren därefter måste tillägg göras på utgiftssidan för Riksgäldskontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringsposten. Dessa poster ingår från och med 1997 i statsbudgetens utgifter, efter de traditionella utgifterna fördelade på utgiftsområden. 6

7 Tabell 5 Justeringar För att uppnå jämförbarhet mellan åren har justeringar gjorts för följande ändrade redovisningsprinciper. 1) Föräldraförsäkring, sjukpenning och rehabilitering samt sjukvårdsförmåner redovisas från och med den 1 juli 1995 brutto på statsbudgeten. 2) Arbetsmarknadsfonden, Lönegarantifonden och Arbetsmiljöfonden redovisas från och med samma datum på statsbudgeten. Eventuella underskott i dessa fonder finansierades tidigare med lån i Riksgäldskontoret, utan att belasta statsbudgeten. 3) Redovisningen av ekonomiska regleringar till kommuner och landsting ändrades Dessa regleringar redovisades tidigare genom avdrag på inkomstsidan från skatteutbetalningarna. Nu görs i stället avdrag från statsbidragen. 4) De utjämnings- och bidragssystemen för kommuner och landsting som infördes 1996 innebar både ökade inkomster och ökade utgifter med 40 miljarder kronor per år från För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifts- som inkomstsidan för kalenderåret 1995 justerats upp med detta belopp. Därefter har kommunmomssystemet ändrats från och med 2003 (se not 14). 5) Från och med den 1 juni 1996 ändrades redovisningen av Försvarsmaktens förskott. Förskotten, vilka tidigare finansierades från anslag, finansieras därefter med lån i Riksgäldskontoret. Förändringen innebar minskade utgifter 1996 till följd av en engångsvis återbetalning av de utestående förskotten. Denna återbetalning har här exkluderats för jämförbarhetens skull. 6) Lokaliseringslån och räntor på studiemedel, inklusive så kallad kapitaliserad ränta, redovisas från och med 1997 brutto på statsbudgeten. Detta innebär att återbetalning av lån och inbetalda räntor redovisas på inkomstsidan. Dessa nettoredovisades tidigare på statsbudgetens utgiftssida. 7) Utbildningsvikariat och statliga tjänstepensioner redovisades till och med 1996 som utgifter på statsbudgetens inkomstsida men därefter på utgiftssidan. 8 9) Till och med 1998 redovisades utgifter och inkomster för delpension och arbetsskadeersättning utanför statsbudgeten på delpensionsfonden respektive arbetsskadefonden. Från och med 1999 redovisas delpensioner och ersättning för arbetsskada på statsbudgetens utgiftssida medan motsvarande avgifter redovisas på inkomstsidan. Därmed uppnås bruttoredovisning på statsbudgeten. För att uppnå jämförbarhet mellan åren har såväl utgifter som inkomster justerats upp med de betalningar som gjordes på fonderna under Eftersom utgifter och inkomster för delpensionen justerats med olika belopp påverkas också budgetsaldot. 10) Den behållning som fanns på delpensionsfonden har i november 1998 inbetalats till statsverkets checkräkning och redovisats på statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna har justerats för denna inbetalning som inte hade skett om redovisningen av delpensionen tidigare gjorts på samma sätt som ) Riksdagen har beslutat att tre myndigheter från och med år 2000 skall få ett resurstillskott genom att vissa offentligrättsliga avgifter fortsättningsvis skall redovisas mot respektive myndighets förvaltningsanslag. Avgifterna har tidigare redovisats på statsbudgetens inkomstsida. De tre myndigheterna är Tullverket, Polisväsendet och Centrala studiestödsnämnden. Riksdagen har därefter beslutat att ytterligare myndigheter från och med 2001 skall få disponera vissa offentligrättsliga avgifter. 12) Ersättning för nedsättning av socialavgifter redovisades till och med 1999 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har endast utgifter för retroaktiva ersättningar redovisats. Från och med innevarande år får företag inom stödområde A i stället göra nedsättningar av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Detta innebär att statsbudgetens inkomster minskar med dessa utgifter. 13) Bidrag till sjöfarten redovisades till och med september 2001 på statsbudgetens utgiftssida. Därefter har bidraget upphört och ersatts av ett nytt sjöfartsstöd. Det nya stödet omfattar till skillnad från det tidigare även passagerarfartyg. Stödet tillgodoförs arbetsgivaren genom kreditering av dennes skattekonto. Stödet redovisas således från den 1 oktober 2001 som utgift på statsbudgetens inkomstsida. 14) Från och med 2003 har redovisningen av det så kallade kommunkontosystemet förändrats. Tidigare betalade kommuner och landsting själva en avgift för att täcka statens utgifter för ersättningen till kommuner och landsting för ingående mervärdesskatt i ickeskattepliktig verksamhet. Denna ersättning redovisas numera på statsbudgetens inkomstsida. Ersättningen finansieras genom att de generella bidragen till kommuner och landsting har justerats ned i motsvarande mån (se not 4). 15) Stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare har tidigare betalats från statsbudgetens utgiftssida under anslaget för särskilda insatser för arbetshandikappade. Från och med den 1 augusti 2003 lämnas i stället stödet i form av en kreditering på arbetsgivarens skattekonto. Detta innebär att utgifterna i fortsättningen redovisas under inkomsthuvudgruppen nedsättning av skatter. 16) Från 2005 ändrades det kommunala utjämningssystemet. Ändringen innebär att inkomster och utgifter nu nettoredovisas på ett nytt anslag Kommunalekonomisk utjämning. Detta medför att utjämningsavgiften som tidigare redovisades på inkomstsidan har justerats ned från såväl inkomster som utgifter (se not 4). 7

8 8

9 9

10 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgift Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Utjämningsavgift Betalningsdifferenser, skattekonto Nedsättning av skatter Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltning Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhet Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner

11 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s socialfond Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU

12 Tabell 6 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group Million SEK Inkomsttitel Statsbudgetens totala inkomster

13 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Skatter m.m Skatt på inkomst Socialavgifter och allmän pensionsavgif Skatt på egendom Skatt på varor och tjänster Avräkningsskatt Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott Överskott av statens fastighetsförvaltnin Ränteinkomster Aktieutdelning Offentligrättsliga avgifter Försäljningsinkomster Böter m.m Övriga inkomster av statens verksamhe Inkomster av försåld egendom

14 Tabell 6.1 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsthuvudgrupp 1980/ /95. Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue group 1980/ /95. Million SEK Inkomsttitel 1980/ / / / / / / / / / / / / / / Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av studielån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU Bidrag från EG:s jordbruksfond Extraordinära medel från EU Statsbudgetens totala inkomster Källa: SCB 14

15 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Skatter m.m Skatt på inkomst Fysiska personers inkomstskatt, netto Juridiska personers inkomstskatt, netto Beskattning av tjänstegruppliv Ofördelbara inkomstskatter Kupongskatt Lotteriskatt Socialavgifter och allmän pensionsavgift Folkpensionsavgift Efterlevandepensionsavgift Sjukförsäkringsavgift Föräldraförsäkringsavgift Barnomsorgsavgift Utbildningsavgift Ålderspensionsavgift, netto Delpensionsavgift, netto Arbetsskadeavgift Arbetsmarknadsavgift Arbetarskyddsavgift Lönegarantiavgift Sjömanspensionsavgift, netto Allmän sjukförsäkringsavgift Allmän pensionsavgift, netto Inkomster av arbetsgivaravgifter till Arbetarskyddsverkets och Arbetsmiljöinstitutets verksamhet Allmän löneavgift Särskild löneskatt Särskild sjukförsäkringsavgift Avräkning av socialavgifter Skatt på egendom Skogvårdsavgifter Fastighetsskatt Fysiska personers förmögenhetsskatt Juridiska personers förmögenhetsskatt Arvsskatt

16 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Gåvoskatt Stämpelskatt Skatt på varor och tjänster Mervärdesskatt, netto Bensinskatt Särskilda varuskatter Försäljningsskatt på motorfordon Tobaksskatt Alkoholskatt Skatt på vin Skatt på maltdrycker Energiskatt Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk Kassettskatt Skatt på viss elektrisk kraft Särskild skatt mot försurning Skatt på avfall Skatt på bekämpnings- och gödselmedel Systembolaget AB:s inlevererade överskott Reseskatt Skatt på annonser och reklam Skatt på spel Fordonsskatt Vägavgifter Tullmedel Övriga skatter m.m. på import Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter Övriga skatter på varor och tjänster Utjämningsavgift Utjämningsavgift för kommuner och landsting Kommensation för mervärdesskatt till kommuner och landsting Utjämningsavgift för LSS-kostnader Betalningsdifferenser, skattekonto Betalningsdifferenser, anstånd, netto Uppbördsförluster, netto, fysiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, juridiska personers inkomstskatt Uppbördsförluster, netto, arbetsgivaravgifter

17 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Uppbördsförluster, netto, mervärdesskatt Uppbördsförluster, netto, räntor m.m Betalningsdifferenser, övriga Betalningsdifferenser, skattemyndigheterna, netto Indrivna medel, kronofogdemyndigheterna, netto Nedsättning av skatter Nedsättning, anställningsstöd Nedsättning, kompetensutveckling Nedsättning, bredbandsinstallation Nedsättning, sjöfart Nedsättning, reparation och ombyggnad offentliga lokaler Nedsöttning, sysselsättningsstöd till kommuner och landsting Nedsättning, skattelättnad för vissa byggtjänster Nedsättning, stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Nedsättning, utbildning av personal i vård och äldreomsorg Inkomster av statens verksamhet Rörelseöverskott SJ:s inlevererade överskott Luftfartsverkets inlevererade överskott Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt Sjöfartsverkets inlevererade överskott Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det finansiella systemet Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit Riksbankens inlevererade överskott Tipsmedel Lotterimedel Inlevererat överskott från AB Svenska Spel Överskott av statens fastighetsförvaltning Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet Överskott av Statens fastighetsverks verksamhet Ränteinkomster

18 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen Ränteinkomster på vattenkraftslån Ränteinkomster på statens lån till den mindre skeppsfarten Ränteinkomster på skogsvägslån Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk Ränteinkomster på lokaliseringslån Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för mindre bemedlade barnrika familjer Räntor på övriga bostadslån, Boverket Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande Ränteinkomster på allmänna studielån Ränteinkomster på studielån upptagna efter Räntor på energisparlån Räntor på medel avsatta till folkpensionering Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar Ränteinkomster på statens bosättningslån Ränteinkomster på lån för studentkårslokaler Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering Räntor på intressemedel Övriga ränteinkomster Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken Räntor på skattekonto m.m., netto Aktieutdelning Inkomster av statens aktier Offentligrättsliga avgifter Expeditions- och ansökningsavgifter Koncessionsavgift på televisionens område Avgifter till Granskningsnämnden Avgifter för granskning av filmer och videogram Avgift för generationsväxling

19 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Finansieringsbidrag för arbetspraktik Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning Avgifter vid Bergsstaten Avgifter vid patent- och registreringsväsendet Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register Avgifter vid kronofogdemyndigheterna Vägavgifter Avgifter för körkort och motorfordon Avgifter för statliga garantier Lotteriavgifter Miljöskyddsavgift Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel Täktavgift Avgifter vid Tullverket Patientavgifter vid tandläkarutbildningen Avgifter för Kemikalieinspektionen Avgifter för Alkoholinspektionens verksamhet Närradioavgifter Lokalradioavgifter Avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet Avgifter för Finansinspektionens verksamhet Avgifter för provning vid riksprovplats Avgifter från kärnkraftverken Övriga offentligrättsliga avgifter Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden Avgifter för telekommunikation Kartavgifter för jordbrukets blockdatabas Djurregisteravgifter Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret Avgifter för årlig revision Avgifter för etikprövning av forskning Efterbevaknings- och tillsynsavgifter Försäljningsinkomster Inkomster vid kriminalvården Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter Utförsäljning av beredskapslager Inkomster vid Banverket

20 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Offentlig lagring, försäljningsintäkter Böter m.m Dröjsmålsavgifter Bötesmedel Vattenföroreningsavgifter m.m Sanktionsavgifter m.m Skattetillägg Förseningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet Övriga inkomster av statens verksamhet Återbetalning av lönegarantimedel Inkomster av försåld egendom Inkomster av försålda byggnader och maskiner Statskontorets inkomster av försålda datorer m.m Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av markförsäljning Övriga inkomster av försåld egendom Inkomster av statens gruvegendom Övriga inkomster av försåld egendom Återbetalning av lån Återbetalning av näringslån Återbetalning av lån till fiskerinäringen Återbetalning av vattenkraftslån Återbetalning av lån avseende såddfinansiering Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten Återbetalning av skogsvägslån Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

21 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Återbetalning av lokaliseringslån Återbetalning av bostadslån m.m Återbetalning av lån för bostadsbyggande Återbetalning av lån för bostadsförsörjning.. för mindre bemedlade barnrika familjer Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket Återbetalning av studielån Återbetalning av statens lån för universitetsstudier Återbetalning av allmänna studielån Återbetalning av studiemedel Återbetalning av energisparlån Återbetalning av energisparlån Återbetalning av övriga lån Återbetalning av lån för studentkårslokaler Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler Återbetalning av utgivna startlån och bidrag Återbetalning från Portugalfonden Återbetalning av statens bosättningslån Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor Återbetalning av övriga lån Kalkylmässiga inkomster Avskrivningar och amorteringar Statens järnvägars avskrivningar Amortering på statskapital Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader Avskrivningar på förrådsanläggningar för civilt totalförsvar Statliga pensionsavgifter Statliga pensionsavgifter Bidrag m.m. från EU

22 Tabell 7 Statsbudgetens inkomster fördelade efter inkomsttitel Miljoner kronor Revenue outcome of the Central Government Budget distributed according to revenue heading Million SEK Inkomsttitel Bidrag från EG:s jordbruksfond Arealbidrag Kompletterande åtgärder perioden Övriga interventioner Exportbidrag Djurbidrag Offentlig lagring Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektionen m.m EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m Bidrag från EG:s fiskefond Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s fiskefond perioden Bidrag från EG:s regionalfond Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s regionalfond perioden Bidrag från EG:s socialfond Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag från EG:s socialfond perioden Bidrag till transeuropeiska nätverk Bidrag till transeuropeiska nätverk Övriga bidrag från EG Övriga bidrag från EG Extraordinära medel från EU Extraordinära medel från EU Återbetalning avseende avgiften till gemenskapsbudgeten Statsbudgetens totala inkomster Källa: ESV 22

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

4 Statsbudgeten och de offentliga

4 Statsbudgeten och de offentliga Offentlig ekonomi 2009 Statsbudgeten och de offentliga finanserna 4 Statsbudgeten och de offentliga finanserna I kapitlet ger vi en översiktlig beskrivning av statsbudgeten och de offentliga finanserna.

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ESV 2014:41 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-12-11 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Prognosen för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 88,1 miljarder kr. Justerat för tillfälliga betalningar beräknas ett överskott på ca 40 miljarder. =Prognosen

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING

STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING 2000-11-09 STATENS LÅNEBEHOV OCH FINANSIERING =Riksgäldskontorets prognos för 2000 indikerar ett budgetöverskott på 84,7 miljarder kr. I föregående prognos beräknades överskottet bli 80 90 miljarder. Justerat

Läs mer

ESV 2007:0. Budgetprognos 2007:0. Analys

ESV 2007:0. Budgetprognos 2007:0. Analys ESV 2007:0 Budgetprognos 2007:0 Analys Budgetprognos Analys tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Budgetprognos Analys, tabeller och pressmeddelande finns på www.esv.se.

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Nationalräkenskaper BESKRIVNING 2014-10-31 1(13) Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Beskrivningen av den offentliga förvaltningens budgetuppgifter är uppdelat per delsektor: statlig förvaltning,

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Underlag till årsredovisning för staten 2005

Underlag till årsredovisning för staten 2005 2006-03-15 Dnr: ESV 60-214/2006 2006:12 Underlag till årsredovisning för staten 2005 2006-03-15 ESV 2006:12 Dnr 60-214/2006 Underlag till årsredovisning för staten 2005 Denna publikation är utgiven av:

Läs mer

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult Rapport Underlag till årsredovisning för staten 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till kapitalförsörjningsförordningen (10) ESV beslutade den 30 mars 2011.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Sakordsregister, begreppsförklaring

Sakordsregister, begreppsförklaring Sakordsregister, begreppsförklaring Assistansersättning 77, 104 Bruttoinvestering 44, 74, 130 Bruttokostnad, (landsting) 110 Bruttonationalinkomst (BNI) 48 Bruttonationalprodukt (BNP) COFOG 13, 15, 66,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31

HSB:S BRF FAGOTTEN I LUND 1(1) 716406-8129. 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 1(1) 2003-01-01 2002-01-01 Resultaträkning Not -2003-12-31-2002-12-31 Nettoomsättning 1 9 224 641 8 680 668 Summa intäkter 9 224 641 8 680 668 Rörelsens kostnader Drift 2,3-6 010 197-4 902 006 Löpande

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden

RiR 2006:6. Redovisning av myndigheters betalningsflöden RiR 2006:6 Redovisning av myndigheters betalningsflöden ISBN 91 7086 072 6 RiR 2006:6 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Finansdepartementet Datum 2006-03-20 Dnr 39-2005-0217 Redovisning

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01

1979-01- 01 1979-01- 1979-01- 01 25-07-27 Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom tjänst. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom kollektivavtals-, socialförsäkrings- och skattesystemetet förändras. ITP1

Läs mer

Periodiseringar under året

Periodiseringar under året ESV 2004:12 Periodiseringar under året - ett förslag baserat på departementskrivelsen om en statsbudget enligt nya principer Innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund...4 3 Avgränsning...4 4 När ska periodisering

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Sparbarometern QIII 2012

Sparbarometern QIII 2012 Sparbarometern QIII 2012 SEBs Sparbarometer Tredje kvartalet 2012 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande, där så anges även

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit

Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Utvärdering av modeller för lån till anläggningstillgångar som används i myndigheternas verksamhet respektive räntekonto med kredit Regeringsuppdrag ESV 2007:43 SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta; SFS 2004:1140 Utkom från trycket den 10 december 2004 utfärdad den 2 december 2004. Enligt riksdagens

Läs mer

Detaljerad innehållsförteckning

Detaljerad innehållsförteckning Detaljerad innehållsförteckning DETAILED TABLE OF CONTENTS 1 Skatter i ett ekonomiskt och historiskt perspektiv 16 1.1 Skattesystemets huvuduppgifter...17 1.1.1 Finansieringen av offentliga utgifter...17

Läs mer

Konsekvensutredning med remiss

Konsekvensutredning med remiss 1/1 Datum 2009-10-01 ESV Dnr 49-924/2009 Handläggare Emma Holstad Ert datum Er beteckning Konsekvensutredning med remiss Ekonomistyrningsverket (ESV) har tagit fram förslag till ändrade föreskrifter och

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595)

Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) REMISSVAR 2004-04-13 Dnr 2004/163 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen (Ds 2003:49) (Fi2003/6595) Sammanfattning

Läs mer

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter.

Familjens ekonomi. Skatter Det finns många olika slags skatter. Huvudsakligen kan man dela in dem i Varuskatter och Inkomstskatter. Bilaga 3 1. Ur Samhällskunskap A Familjens ekonomi Olika familjer Det finns många olika sorters familjer. Man kan leva i en s k kärnfamilj, med mamma, pappa och barn. Man kan leva som ensamstående. Det

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1

Sparbarometern QII 2010. Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 Sparbarometern QII 2010 Sparbarometern andra kvartalet 2010 1 SEBs Sparbarometer Andra kvartalet 2010 Sparandestocken = bankinlåning från hushållen, försäkring, fonder, obligationer, riksgäldsspar, premiepensionssparande,

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

En reformerad budgetlag (SOU 2010:18)

En reformerad budgetlag (SOU 2010:18) REMISSVAR 2010-06-01 Dnr 2010/409 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM En reformerad budgetlag (SOU 2010:18) (Fi2010/1618) Sammanfattning Riksgälden bedömer att det förslag till ny budgetlag

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS

RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS RESULTATRÄKNING, BALANSRÄKNING, ANSLAGS- REDOVISNING OCH FINANSIERINGSANALYS Årsredovisningens räkenskapshandlingar har upprättats i enlighet med bestämmelserna i förordningen om myndigheters årsredovisning

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel; SFS 2011:74 Utkom från trycket den 8 februari 2011 utfärdad den 27 januari 2011. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Brf Rosendal Större 25

Brf Rosendal Större 25 Årsredovisning för Brf Rosendal Större 25 Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Brf Rosendal Större 25 1(10) ' Brf Rosendal Större 25 2(10) ' Brf Rosendal Större 25 3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:91

Regeringens proposition 2009/10:91 Regeringens proposition 2009/10:91 Förlängning av tillfälliga skatteanstånd Prop. 2009/10:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 januari 2010 Fredrik Reinfeldt Anders

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål

2 Inledning. 2.1 Omfattning/ändamål 2 Inledning 2.1 Omfattning/ändamål Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av Centrala

Läs mer

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet

Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Budgetproppen samt skattefrågor inför årsskiftet Magnus Vennerström 08-563 072 18 Magnus.vennerstrom@se.gt.com Jobbskatteavdraget trappas av för höga inkomster Jobbskatteavdraget infördes den 1 jan 2007

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK)

Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT (SEK) AB SVENSK EXPORTKREDIT Årsstämma 2012 Bilaga D till protokoll fört vid årsstämma den 26 april 2012 Ägarens förslag till ägaranvisning, beslutad vid årsstämman 2012. ÄGARANVISNING FÖR AB SVENSK EXPORTKREDIT

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer