SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Daniel Landin (S) ersätter Karl-Gösta Bengtsson (S) Margaret Engdahl (MP) Bo Kedegren (SD) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt-Hansen (S) Niklas Larsson (C) Sten Andersson (S) Carl-Magnus Nilsson (M) Anna-Karin Bengtsson (MP) ersätter Clas Frisk (KD) Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef Lars Svensson,verksamhetsansvarig vatten- och avlopp 181 Oddbjörn Aasvold, tf gatuchef Paul Holmquist, projekteringsingenjör 184 Anna-Karin Bengtsson (MP) Sven Holmen (SD) Vera Demiri, sekreterare Justerare Erland Nilsson Justeringens plats och tid Kansliet den 12 november 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Vera Demiri Ordförande Anders Pettersson Justerare Erland Nilsson

2 ' ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Vera Demiri

3 3(49) Ärendelista 179 Protokolljustering Godkännande av dagordning Information Delegationsbeslut Delegationsbeslut, personal Busstation i Lönsboda Budget 2013, bidrag till samlingslokaler år 2013 (verksamhet 1910) Budget 2013, IT-plan Budget 2013, kommunstyrelsen Budget 2013, miljö- och byggnämnden Budet 2013, fastighetsnämnden Budget 2013, revisorerna Budget 2013, valnämnden Budget 2013, utbildningsnämnden Budget 2013, socialnämnden Budget 2013, överförmyndaren Budget 2013, finansiella mål Budget 2013, finansförvaltningen Budget 2013, flerårsplan Budget 2013, flerårsplan, fullmäktigemål Budget 2013, borgensavgift Avveckling av stiftelsen Landsfiskal Johannes Brown och Teresia Browns minnesfond Omdisponering, investeringsprojekt skateboardramp Ram för upplåning Borgensram, Fjärrvärme i Osby AB Borgensram, Osbybostäder AB, Lånerevers, Fjärrvärme i Osby AB Östra Göinge Renhållning AB:s begäran om kommunal borgen Bidrag, Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt Motion, upplåtelse av mark Medborgarförslag, Osby Marknadsförening Arrendeavtal för offentlig toalett vid Konsum, Osby Tillstånd till övervakningskameror på tåg Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost Turismorganisation Nytt reglemente för valnämnden Busstrafik i Nordöstra Skåne Förslag till ny förvaltningsorganisation Bostadsanpassningsbidrag...44

4 4(49) 179 Protokolljustering utser Erland Nilsson till justerare

5 5(49) 180 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen

6 6(49) 181 Information 1. Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om - utsänt material gällande förslag till nämndsmål för räddningstjänst, gatukontor samt kommunledningskontor. - projekt samsyn studieförbund vilket nu skickats på remiss till studieförbunden. - samtal med Migrationsverket angående asylboendet i Lönsboda. - öppet hus på kommunens gymnasieskolor Sammanträdesprotokoll samarbetskommittén Skåne Nordost Lars Svensson redogör för vattnet i Lönsboda.

7 7(49) 182 Delegationsbeslut Delegation, parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr 21-24/2012 Delegation, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, nr 26-28/2012 Delegation, lotterier Dnr 4/2012 s arbetsutskott lägger informationen till handlingarna

8 8(49) 183 Delegationsbeslut, personal Personaldelegationens protokoll 16/2012 Förhandlingsprotokoll, fackliga organisationer 3-7/2012 Anställningsbeslut och tjänstledigheter. s arbetsutskott lägger informationen till handlingarna

9 9(49) 184 Busstation i Lönsboda Dnr: 2011.ks föreslår kommunfullmäktige besluta - att tilläggsbudgetera kr, dels genom utökning projekt 0246 bussterminal i Lönsboda med kr, dels genom minskning projekt 0247 statsbidrag buss med kr. Tilläggsbudgeteringen finansieras genom omdisponering projekt 0175 Kristianstadsgatan kr, samt upplåning kr. Anbud har infodrats i enlighet med förfrågningsunderlaget och tilldelningsbesked är utsända. Kostnaden är beräknad till 6,4 mkr och statsbidraget till 1,2 mkr. Nettoutgift 5,2 mkr. Budgeterade anslag för bussterminalen är 5 mkr i utgift och statsbidragsinkomst -2,5 mkr. Nettoutgift för projektet 2,5 mkr. Utifrån nya uppgifter om kostnaden och lägre statsbidrag äskas tilläggsbudgetering med 2,7 mkr. Tilläggsbudgeteringen hänförs 1,4 mkr utgiftsökning och 1,3 mkr till minskade statsbidrag. Hänsyn i ovanstående förslag har tagits till att Scanova/Telia erlägga visst belopp för deras ledningsrör. Lekplats och området närmast affärsbyggnaden har utgått enligt tidigare redovisning. Skateboardanläggning anläggs inom budgeterade medel projekt 0249 (500 tkr). Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Anders Pettersson (C) och Erland Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till att man genomför bussterminalen för 5,2 miljoner kr. Finansiering: redan i budget nettoutgift 2,5 mkr, omdisponering projekt 0175 Kristianstadsgatan 0,4 mkr, omdisponering 2 st skateboardramper projekt 0249 och ,0 mkr, omdisponering parkering järnvägen projekt tkr, omdisponering välkomstskyltar projekt tkr, omdisponering nya planområden projekt ,5 mkr.

10 10(49) 184 forts Sonja Svenle Pettersson (GPKS) instämmer i Dag Ivarsson (M) yrkande förutom att finansiering genom omdisponering av anslag för skateboardramp i Lönsboda tas bort. Ersätts av finansiering 500 tkr genom upplåning. Ordförande ställer proposition på Anders Pettersson (C), Dag Ivarsson (M) och Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande. Dag Ivarsson begär votering. Ordförande ställer proposition på Dag Ivarsson (M) och Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande för att utse motyrkande. godkänner följande propositionsordning: Ja- röst bifall Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande Nej röst bifall till Dag Ivarsson (M) yrkande 7 ledamöter röstar ja, Anders Pettersson (C), Margaret Engdahl (MP), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Clas Frisk (KD), Niklas Larsson (C), Daniel Landin (S), Marika B Hansen (S) 3 ledamöter röstar nej, Bo Kedegren (SD), Dag Ivarsson (M), Carl- Erland Nilsson (S), Tommy Augustsson (S) och Sten Andersson (S) avstod från att rösta. Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 röster mot 3 röster antagit Sonja Svenle Petterssons (GPKS) förslag som motyrkande. godkänner följande propositionsordning för huvudvoteringen: Ja röst bifall till Anders Pettersson (C) yrkande Nej röst bifall till Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande. 8 ledamöter röstar ja, Clas Frisk (KD), Niklas Larsson (C), Anders Pettersson (C), Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Tommy Augustsson (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S) 2 ledamöter röstar nej, Sonja Svenle Pettersson (GPKS) och Margaret Engdahl (MP) Dag Ivarsson (M), Carl-Magnus Nilsson (M) och Bo Kedegren (SD) avstod från att rösta.

11 11(49) 184 forts Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 röster mot 2 beslutat i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande. Reservation anmäles skriftligen från Moderaterna. beslutar att ärendet är omedelbart justerat. sunderlag Tyréns kalkyl Tjänsteskrivelse gatukontoret skickas till Kommunchef Ekonomichef Gatuchef Utbildningschef Utbildningsnämnd

12 12(49) 185 Budget 2013, bidrag till samlingslokaler år 2013 (verksamhet 1910) Dnr: 2012.ks0458, ks0256,ks0343,ks0412, ks0499,ks0142,ks0347,ks0379,ks0511,ks0326,ks0488 s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beviljar bidrag till samlingslokaler i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen: Förening Budget 2012 Ansökan KS förslag Medborgarhusföreningen Ekeröds byalag Kylens bygdegårdsförening Lönsboda folkets hus och park förening Nybygdens byalag Slähults bygdegårdsförening Sydöstra Örkeneds byalag Vesljunga bygdegårdsförening Visseltofta hembygdsförening Örkeneds JUF:s bygdegårds Förening. Örkeneds Norra bygdegårds Förening Summa Föreningar som driver samlingslokaler för till är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2013.Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Bidraget till Medborgarhusföreningen har tillfälligt utökats och i flerårsperspektiv har bidraget sänkts med tkr per år. sunderlag Ansökningar från föreningarna ovanstående. skickas till: Ekonomichef Samtliga föreningar som lämnat in ansökan

13 13(49) 186 Budget 2013, IT-plan Dnr: 2012.ks beslutar anta förslag till IT-plan för åren Som underlag för förslag till IT-investeringar mm har en IT-plan redovisats. sunderlag IT-plan skickas till: Chefsgrupp Samtliga nämnder

14 14(49) 187 Budget 2013, kommunstyrelsen Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för kommunstyrelsen uppgående till tkr varav: Kommunledningskontoret Räddningstjänsten tkr tkr Gatukontoret tkr VA tkr samt anta förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013 uppgående till tkr. Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Gatukontoret VA 1600 tkr 1125 tkr 7280 tkr tkr s arbetsutskott har efter diskussioner med nämndspresidier och förvaltningsledningar lämnat förslag till budgetnettoramar för sunderlag Nämnderna redovisningar avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Kommunchef Ekonomichef Personalchef IT-chef

15 15(49) 188 Budget 2013, miljö- och byggnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för miljö- och byggnämnden uppgående till 5199 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Miljö- och byggnämnden Kommunchef Ekonomichef

16 16(49) 189 Budet 2013, fastighetsnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för fastighetsnämnden uppgående till 806 tkr, samt anta förslag till investeringsbudget för fastighetsnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för fastighetsnämndens verksamhet är en intern verksamhet som finansieras genom internhyror. Anslaget enligt ovan finansierar arbetsmiljöåtgärder och outhyrda lokalytor. Dagens sammanträde Erland Nilsson (S) yrkar att man tillför investeringsbudgeten 9 miljoner kr 2013 samt 9 mkr 2014 till ombyggnadsprojekt Lönsboda 52:1 (ombyggnad av Örkenedskolan ) bifaller Erland Nilsson (S) yrkande. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Fastighetsnämnden Kommunchef Ekonomichef

17 17(49) 190 Budget 2013, revisorerna Dnr: 2012.ks beslutar att överlämna beredningen av revisorernas anslag för 2013 till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nettodriftbudget för revisorerna uppgående till 685 tkr. Kommunfullmäktiges presidium bereder förslag till budget för revisorerna skickas till: Revisorerna Kommunchef Ekonomichef

18 18(49) 191 Budget 2013, valnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Valnämnden Kommunchef Ekonomichef

19 19(49) 192 Budget 2013, utbildningsnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för utbildningsnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för utbildningsnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för Dagens sammanträde Vi dagen sammanträde yrkar Erland Nilsson en ökning av nettodriftbudgeten om 450 tkr att öronmärkas till Parkskolans varmbad 200 tkr samt lärartjänst musikskolan 250 tkr. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Dag Ivarsson (M) yrkande. Votering begärs av Erland Nilsson (S) kommunstyrelsen godkänner propositionsordning; Ja röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande. Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röster Ja, Dag Ivarsson (M),Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD), Margaret Engdahl (MP) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Clas Frisk (KD) beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Skriftlig reservation inlämnas från Socialdemokratiska gruppen sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm.

20 20(49) 192 forts skickas till: Utbildningsnämnden Kommunchef Ekonomichef

21 21(49) 193 Budget 2013, socialnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för socialnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Marika B Hansen (S) att nettodriftbudget för socialnämnden ska ökas med 2 mkr. Dag Ivarsson (M) yrkar att nettodriftbudget för socialnämnden ska öka med 100 tkr som öronmärks till Parkskolans varmbad. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Erland Nilsson begär votering. godkänner propositionsordning Ja röst bifall till Dag Ivarsson (M) yrkande Nej röst bifall till Marika B Hansen (S) yrkande 8 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD), Margaret Engdahl (MP), Clas Frisk (KD) 5 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S),

22 22(49) 193 forts beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande Skriftlig reservation inlämnas från Socialdemokratiska gruppen. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Socialnämnden Kommunchef Ekonomichef

23 23(49) 194 Budget 2013, överförmyndaren Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för överförmyndaren 2013 uppgående till 816 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2013 mm skickas till: Kommunchef Ekonomichef Överförmyndaren

24 24(49) 195 Budget 2013, finansiella mål Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till finansiella mål enligt nedan. s arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation. Finansiella mål Högst 98 % av skatter och bidrag bör i flerårsplansperspektiv användas för verksamhetens nettokostnader. Detta innebär att ett överskott, exklusive finansnettot om ca 12 mkr eftersträvas. - Kostnadstäckningen för VA-verksamheten skall uppgå till minst 100 %, samt möjliggöra återbetalning av de tre senaste årens underskott. - Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser d v s kommunens finansiella styrka skall eftersträva en förbättring till 29 % under planperioden. (2011:26 %) - All kommunal bolagsverksamhet skall regelmässigt ge ett positivt resultat. - Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader skall i normalfallet inte överstiga 7-8 %. (exklusive investeringar i VAverksamheten och ev utökat aktiekapital). skickas till: Kommunchef Ekonomichef

25 25(49) 196 Budget 2013, finansförvaltningen Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2013 uppgående till tkr, samt fastställer i övrigt förslag till budget 2013 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer. s arbetsutskott har haft diskussioner med nämndspresidier, skatteprognoser mm förslagit ovanstående nivå avseende finansförvaltningen. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

26 26(49) 197 Budget 2013, flerårsplan Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar flerårsplan enligt dokument budget 2013 och flerårsplan Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv. Dagens sammanträde Investeringsplanen -tillförs 9 mkr -för ombyggnad av Örkenedskolan enligt beslut 189 Vid dagens sammanträde yrkar Dag Ivarsson (M) att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska utgå ur flerårsplanen. Anders Pettersson (C) yrkar att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska ingå i flerårsplanen. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande. Erland Nilsson (S) yrkar att nettodriftsbudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Anders Pettersson (C) yrkar att nettobudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande. Reservation från socialdemokraterna anmäles. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

27 27(49) 198 Budget 2013, flerårsplan, fullmäktigemål Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till fullmäktigemål inklusive övergripande mål enligt dokument budget 2013 och flerårsplan s arbetsutskott lägger förslag till verksamhetsmål. Inför 2012 års budgetarbete ändrades hanteringen av målarbetet från att de politiska partierna lämnade förslag till nämnderna, som sedan lämnade förslaget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna lämnade förslag till verksamhetsmål den 1 februari och enligt beslutad process skulle förslagen finnas med med budgetanvisningarna som beslutades av kommunstyrelsen i april. Inlämnade mål behövde bearbetas ytterligare och en fullmäktigeberedning tillsattes med uppdrag att lämna förslag till verksamhetsmål senast den 31 augusti. Dagens sammanträde Erland Nilsson (S) ifrågasätter indikatorerna för fullmäktigemålen och yrkar att indikator ett för fullmäktigemålet för barn och unga ska ändras till andel ej återaktualiserade ungdomar ska vara lägre än förgående år vidare att indikator två under grundskolan tas bort genomsnittlig kostnad per elev... samt att indikator fyra under gymnasieskolan tas bort genomsnittlig kostnad per elev... Dag Ivarsson (M) yrkar att indikatorerna lämnas oförändrade. Ordförande ställer proposition på Erland Nilssons (S) och Dag Ivarssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Votering begärs av Erland Nilsson (S) på vart och ett av indikatorerna. Mål barn och unga godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD)

28 28(49) 198 forts 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Grundskola godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Gymnasieskola godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

29 29(49) 199 Budget 2013, borgensavgift Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2013, samt att borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Detta beslut ersätter tidigare beslut KF I enlighet med gällande finanspolicy tas för närvarande borgensavgift ut med 0,2 %. SKL har tillsammans med SABO med fler gått ut med en skrift om bland annat hur borgensavgiften bör beräknas. SKL höll en information för Osby kommun i början av 2012 och bedömningen var att kommunen tar ut en för låg borgensavgift. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

30 30(49) 200 Begäran om avveckling av stiftelsen Landsfiskal Johannes Brown och Teresia Browns minnesfond Dnr 2012.ks : beslutar att upphäva beslutet under punkt a) och b) samt begära hos Länsstyrelsen att avveckla Stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond och att förbruka tillgångarna i stiftelsen för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. beslutade punkt a) att avveckla Stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond och i punkt b) att tillgångarna ska användas för att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan. Ansökan om att avveckla stiftelsen har lämnats in till Länsstyrelsen vilken nu har meddelat att ansökan avslås. Att använda tillgångarna till att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan är, enligt Länsstyrelsens mening, inte att förbruka tillgångarna för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Enligt av Kammarkollegiet beviljad ansökan om permutation den 5 augusti 1980 ska disponibel avkastning användas till studiehjälp och utdelning skall användas till förmån för manlig eller kvinnlig person som bedriver eftergymnasiala studier och som vid första ansökan uppnår högst 25 års ålder, vilken samtliga år från 1-18 års ålder varit mantalsskriven inom den del av Osby kommun, som motsvarar Osby församling. Studiehjälpen ska utgå till dess studierna avslutats med kandidat- eller därmed jämförlig examen eller, vid vidare studier därefter, då den studerande avslutat dessa studier. skickas till: Ekonomiavdelningen Utbildningsförvaltningen

31 31(49) 201 Omdisponering, investeringsprojekt skateboardramp Dnr 2012.ks beslutar omdisponera investeringsprojekt 2270 Skateboardramp från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och gatukontoret. Utbildningsnämnden föreslår i 96 att föra över ansvaret för investeringsprojekt 2270 Skateboardramp, då det i nuläget inte finns personalresurser inom Kultur och Fritid för att genomföra projektet. sunderlag Protokollsutdrag 96 Utbildningsnämnden skickas till: Utbildningsnämnden Gatukontoret Ekonomichef

32 32(49) 202 Ram för upplåning Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2013 med totalt 84 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar att kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kronor (oförändrat) för kommunkoncernen. Banker och kreditinstitut anser att kommunen årligen bör ta beslut om ram för upplåning. Kommunens lån uppgår för närvarande till 180 miljoner kronor. om upplåning som ännu inte är genomförd uppgår till 55 miljoner kronor. Förslag till upplåning i budget 2013 är 29 miljoner kronor. Samtidigt ska beslutet ta höjd för lånefinansiering under året. skickas till: Ekonomichef

33 33(49) 203 Borgensram, Fjärrvärme i Osby AB 2013 Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Fjärrvärme i Osby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 miljoner kronor, jämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Kommunens ingångna borgensåtaganden idag utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår till kronor (kvarstående belopp kronor). Kommunen lånar dessutom ut kronor till bolaget fram till årsskiftet, därefter kommer Fjärrvärme i Osby AB själv att låna upp detta belopp. skickas till: Fjärrvärme i Osby AB Ekonomichef

34 34(49) 204 Borgensram, Osbybostäder AB, 2013 Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Osbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 235 miljoner kronor, jämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Kommunens ingångna borgensåtaganden idag utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår till kronor (kvarstående belopp kronor). skickas till: Osbybostäder AB Ekonomichef

35 35(49) 205 Lånerevers, Fjärrvärme i Osby AB Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar att ge Fjärrvärme i Osby AB möjlighet att lösa lånereversen på 20 miljoner kronor i förtid. Lånereversen löper ut den 12 augusti Osby kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2010 tecknat ett reverslåneavtal med Fjärrvärme i Osby AB. Reverslånet har löptiden 12 augusti augusti skickas till: Fjärrvärme i Osby AB Ekonomichef

36 36(49) 206 Östra Göinge Renhållning AB:s begäran om kommunal borgen Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Osby kommun tillsammans med Östra Göinge kommun lämna solidarisk borgen om 5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Östra Göinge Renhållning AB:s låneförpliktelser för 2012 års investeringar. Borgensåtaganden gäller till och med den 31 oktober Östra Göinge Renhållnings AB har i skrivelse den 27 september 2012 anhållit om att Osby och Östra Göinge kommun går i borgen för ett lån på 5 miljoner kronor. Detta lån ska finansiera en del av bolagets inventeringar under 2012 om 8 miljoner kronor. Borgensåtagandet gäller till och med den 31 oktober sunderlag Östra Göinge Renhållning AB:s skrivelse skickas till: Östra Göinge Renhållnings AB Ekonomichefen

37 37(49) 207 Bidrag, Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt Dnr 2012.ks beslutar att bevilja bidrag till Nämndemannaföreningen vid Hässleholms tingsrätt med kronor. Finansiering inom budget. Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt anhåller om bidrag för 2013 med kr. skickas till: Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt. Ekonomi

38 38(49) 208 Motion, upplåtelse av mark Dnr Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller motionen om upplåtelse av mark för biodling. Margaret Engdahl (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen som före den 1 november 2012 beslutar om motion ska bifallas eller avslås. sunderlag Motion från Miljöpartiet de gröna Yttrande från gatukontoret. skickas till: Margaret Engdahl Gatukontoret.

39 39(49) 209 Medborgarförslag, Osby Marknadsförening Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige konstaterar att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget redan pågår och anser därmed medborgarförslaget besvarat. Allan Nidsjö har inkommit med ett medborgarförslag beträffande marknadsföring av Osby kommun. Kommunens arbete med ett gemensamt varumärke pågår och denna motion och liknande beaktas i den processen. Intresserade kommuninvånare är välkomna att hämta marknadsföringsmaterial på turistbyrån. sunderlag Medborgarförslag Osby Marknadsföring från Allan Nidsjö skickas till: Allan Nidsjö

40 40(49) 210 Arrendeavtal för offentlig toalett vid Konsum, Osby Dnr 2012.ks godkänner upprättat avtal om anläggningsarrende mellan arrendatorn Osby kommun och jordägaren Kristianstad-Blekinge Konsumentförening för offentlig toalett inom fastigheten Handlaren 11 (Konsums parkering), Osby i enlighet med upprättat avtal samt utser Anders Pettersson och Oddbjörn Aasvold att underteckna avtalet. Gatukontoret har fått i uppdrag att anlägga en offentlig toalett och ett par bodar centralt i Osby i samband med att Konsum uppfört ny byggnad med tillhörande parkeringsyta. Samråd har skett med Konsum och parterna har funnit att det finns ett gemensamt intresse av en offentlig toalett enligt förslaget. För anläggningskostnaden har i budget anvisats medel från konto centrumåtgärder. Osby kommun svarar för framtida mediakostnad och underhåll. Konsum svarar för den dagliga tillsynen och driften såsom städning av och förbrukningsmaterial till toaletten. Byggnaden förses med vattenutkastare och eluttag för marknadsstånd eller liknande. sunderlag Tjänsteskrivelse Oddbjörn Aasvold daterad skickas till: Gatukontoret

41 41(49) 211 Tillstånd till övervakningskameror på tåg Dnr 2012.ks tillstyrker kameraövervakning på Pågatåg enligt Skånetrafikens ansökan och beslutar svara Länsstyrelsen enligt förslag till yttrande. Skånetrafiken har ansökt om tillstånd till Länsstyrelsen att få bedriva kameraövervakning på passagerartåg. Syftet med övervakningen är att förebygga hot och våldsbrott för tågpersonal och resenärer, vilket leder till ökad trygghet och säkerhet. Kamerorna ska i förebyggande syfte förhindra klotter och annan skadegörelse som annars leder till ökade utgifter för Skånetrafiken, vilket i slutänden drabbar resenärerna genom ökade biljettpriser. sunderlag Remiss från Länsstyrelsen i Skåne Län daterad Förslag till yttrande från Osby kommun skickas till: Skånetrafiken Karin Sigvardsson

42 42(49) 212 Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost. Hässleholms kommun har upprättat ett förslag till avtal om samverkan i ITnämn Skåne Nordost. sunderlag Missiv IT-nämnd Skåne Nordost daterad skickas till: Tf kommunchef Hässleholm kommun It- strateg Hässleholm kommun It-chef Osby kommun

43 43(49) 213 Turismorganisation Dnr 2012.ks beslutar ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett uppdaterat avtal med Snapphanerikets Turistförening att gälla till och med den 31 december 2013 samt uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. De senaste åren har turismorganisationen i Osby kommun skötts av Snapphanerikets Turistförening. Turistföreningen består av kommunens turismföretag samt politiska representanter från Osby kommun. Turismverksamheten och personal har huvudsakligen finansierat genom ett kommunal bidrag på cirka 1,2 miljoner kronor. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunikatören daterad skickas till: Kommunchef

44 44(49) 214 Nytt reglemente för valnämnden Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden att gälla från 1 januari Nytt reglemente för valnämnden har författats. sunderlag Reglemente för valnämnden skickas till: Valnämnden Kommunsekreterare

45 45(49) 215 Busstrafik i Nordöstra Skåne Dnr: ks avlämnar yttrande på Skånetrafikens utredning Busstrafik i Nordöstra Skåne enligt bifogat förslag. Skånetrafiken har arbetat fram en remissversion Busstrafik i Nordöstra Skåne där diverse förändringar föreslås i samband med att Pågatågstrafiken kommer igång i december Kommunerna i Skåne nordost ges möjlighet att lämna yttrande kring förslaget senast 30 november Förslaget innebär två positiva förändringar. Dels kring linje 545, som blir en helt ny linje Osby-Glimåkra-Kristianstad och dels för linje 539 Osby - Lönsboda, som får ökad turtäthet. Indragning av linjerna 535 (Osby-Älmhult), 536 (Osby-Hässleholm) och Skåneexpressen 7 (Älmhult-Kristianstad) överensstämmer med den avsiktsförklaring som undertecknades Då indragningen av dessa linjer + linje 541 innebär en försämring för många boende på landsbygden föreslås att Skånetrafiken framöver utökar sitt ansvar när det gäller efterfrågestyrd närtrafik, både när det gäller avstånd till hållplats (idag en km till buss-, två km till tåghållplats) och turtäthet (idag fem dubbelturer per vecka). Det vore även önskvärt med fortsatt trafik med Skåneexpressen nr 7 de mest frekvent nyttjade morgon- och kvällsturerna för arbetspendling. Skånetrafiken föreslås också se över sina prissättningar då det i vissa fall kostar mer att åka tåg än buss till samma ort beroende på zonindelning. sunderlag Skånetrafikens remissversion Busstrafik i Nordöstra Skåne. skickas till: Kommunchef Samhällsutvecklare Kommunkansliets utredare

46 46(49) 216 Förslag till ny förvaltningsorganisation Dnr 2011.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om inriktning för en ny förvaltningsorganisation innebärande att en förvaltning med fyra verksamhetsområden och en serviceavdelning utformas i enlighet med bilagda organisationsskiss Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare enligt detta inriktningsbeslut. Att i bred förankring med chefer, medarbetare och fackliga organisationer samt i samråd med kommunstyrelsen och samtliga nämnder förtydliga organisationen inom respektive verksamhetsområde så att den nya organisationen kan träda i kraft senast den 1 januari Kommunchefen ska kontinuerligt återrapportera till under genomförandearbetet. särenden tas löpande upp för beslut av. Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med fackliga organisationer samt kommunstyrelsens arbetsutskott utse chefer för de nya verksamhetsområden. Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med utreda ett eventuellt införande av Osby direkt. Kommunfullmäktige ger vidare Kommunfullmäktiges presidium, s presidium och kommunchefen i uppdrag att se över hur samverkansformerna mellan den styrande politiska nivån och den genomförande förvaltningsnivån bör utformas. Den nya förvaltningsorganisation finansieras inom befintliga ramar. Ett engångstillskott om 500 tkr för år ett krävs för tillsättning av tjänsten som chef för serviceavdelningen. Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen fick i december 2011 i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en organisationsförändring. Ledorden för förändringen är demokrati, helhet och effektivitet. Behovet av en förbättrad målstyrning och resultat- och kvalitetsuppföljning är tydligt. Organisationsöversynen är en av flera delar i det förnyelsearbete som initierats i samband med en framtidsdag med kommunens ledande politiker oktober 2011.

47 47(49) 216 forts Som underlag för förslag till organisationsförändring har en omvärldsanalys genomförts där framför allt vissa kommuner som nyligen genomfört en organisationsförändring studerats. En politisk arbetsgrupp arbetar med ett förslag till ny politisk organisation med målsättning att träda i kraft efter valet Förankring av arbetet har under processen skett med fackliga organisationer, politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt med medarbetare och chefer vid ordinarie samverkansmöten. Ett förslag till ny förvaltningsorganisation presenterades den 30 maj Detta förslag har varit ute på remiss hos samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Synpunkter har efterfrågats från alla medarbetare. Förslaget har även diskuterats med fackliga organisationer i samband med utökad central samverkan. En risk- och konsekvensanalys har genomförts. Förslaget innebär att ett inriktningsbeslut fattas om kommunens övergripande organisation innebärande en förvaltning med fem avdelningar och en ledningsstab. Avdelningarna "Barn och skola", Utbildning och arbete", Vård och omsorg", Samhällsutveckling" samt "Internt stöd och service" inrättas. Det har varit svårt att få ett tillräckligt engagemang från medarbetarna då organisationsförändringen berör en övergripande nivå och merparten av de enskilda medarbetarna inte känner sig berörda. När ett politiskt inriktningsbeslut är fattat krävs ett omfattande arbete med att tydliggöra organisationen inom respektive avdelning. Först då räknar vi med att få ett äkta engagemang från medarbetarna och därigenom en bättre förankring och delaktighet. Även risk- och konsekvensanalyser måste genomföras på en mer detaljerad nivå. Inledningsvis i genomförandearbetet måste avdelningschefer till den nya organisationen rekryteras Detta förväntas huvudsakligen kunna göras internt och inom befintlig budget. Den tänka organisationen innehåller en ny chefstjänst, chefen för internt stöd och service, inledningsvis krävs ett tillskott om 500 tkr för att möjliggöra denna rekrytering. Genom samordningsvinster mellan funktionerna inom denna avdelning beräknas detta vara ett engångstillskott och verksamheten ska kunna finansieras inom befintliga ramar efter ett år. Ett alternativ kan vara att denna tjänst hålls vakant och verksamheten inom "Internt stöd och service" organiseras direkt under kommunchefen.

48 48(49) 216 forts Att genomföra förändringar av organisationen medför påfrestningar när det än görs. Det finns olika önskemål inom förvaltningen när tidpunkten är lämpligast, i samband med eller skilt från ett årsskifte. Förankringsprocess och förberedelsearbete innebär att inga förändringar beräknas möjliga att genomföra förrän 1 juli För att underlätta förändringen föreslås ett successivt införande av den nya organisationen från 1 juli 2013 till 1 januari sunderlag Organisationsöversyn - lägesrapport samt förslag till ny förvaltningsorganisation inkl. bilagor: 1. synpunkter från medarbetare 2. yttranden från politiska partier 3. risk- och konsekvensanalys. s arbetsutskott skickas till: Kommunchef Förvaltningschefer Ekonomichef

49 49(49) 217 Bostadsanpassningsbidrag Dnr: 2012.ks beslutar att med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag 9 inte bevilja bostadsanpassningsbidrag. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till Osby kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare skickas till: Fastighetsförvaltningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(16) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.40 14.30 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Karl-Gösta Bengtsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) 221-233,235-271 Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) 221-233,235-271 Clas Frisk (KD) 1(60) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 8.30 17.15 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjersted Hansen (S) 221-233,235-271 Clas Frisk (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl arbetsutskott 2011-10-12 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl 08.30-12.15 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika Bjerstedt Hansen Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika Bjerstedt Hansen Clas Frisk (KD) 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-12:00 Beslutande ledamöter Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Karl-Gösta Bengtsson (S) ersätter (S) Marika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Vera Demiri, sekreterare. Mats Ernstsson och Margot Malmqvist

Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Vera Demiri, sekreterare. Mats Ernstsson och Margot Malmqvist 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00 21-10 Ajournering kl 19.40-19-50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 3 Ersättare Se närvarolista sid 3 Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Plats och tid Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen (s) Clas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Utbildningsnämnden 1(16) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-16.35 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Roland Anvegård (KD) Carl Folke Jacobson

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00

Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan 19.00 Kommunfullmäktige 2010-03-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktiges sammanträde den 21 mars 2011 Kommunfullmäktige i Osby kommun kallas till sammanträde i Parkskolans matsal, Osby, måndagen den 21 mars 2011, klockan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl 13.00-13.55, 14.00-15.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30

Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30 Kommunstyrelsen 2011-08-24 1 (24) Plats och tid Osby, onsdagen den 24 augusti 2011, kl 13.00 14.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson (s) Clas Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 M OSBY 1(8) Plats och lid Beslutande Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(32) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13:00-17:20 Beslutande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S)

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Kommunstyrelsen Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tingssalen, måndagen den 4 juli 2016 kl 17.30-17.40 Beslutande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Marcus Schön (M) Tuva Bojstedt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-11 -06. Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00

KALLELSE. Datum 2014-11 -06. Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00 M OSBY ~KOMMUN KALLELSE Datum 2014-11 -06 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör för Ann-Karin Bengtsson (MP)) Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 tisdag 12 februari 2013 klockan 13.00-16.30 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Roland Anvegård (KD) (tjänstgör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14

Johan Nyqvist, Energikontor Skåne, 4 Susanne Rönnefeldt Berg, Osby kommun, 4 Lars-Olof Nilsson, 14 1(23) Plats och tid Parkskolans matsal i Osby klockan 19.00-20.50 ande Ledamöter Se närvarolista sid 2 Ersättare Se närvarolista sid 2 Övriga närvarande Anders Nylander, Energikontor Skåne, 4 Johan Nyqvist,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare: Erling Persson (GPKS) Britta Aasvold (M) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 131-137 Eva Nilsson 1(9) Plats och tid Näringslivscenter i Osby klockan 13.00-14.25 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), vice ordförande Pontus Plantman (M) Susanne Colldin (S) ersätter Monica

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake

Hans-Olof Hake (ersättare Jan Hansson) Malin Sjöberg. Ordförande Irja Gustavsson. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.05-11.20 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S) ordförande Linda Svahn (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby stadshus 1(8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:30-11:20 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PVIOSBY ~KOMMUN 1(5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset klockan 09.30-10.15 Marika Bjerstedt Hansen(S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1. Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Nr 1 Kommunstyrelsen 2016-01-13 1(19) Tid och plats Onsdagen den 13 januari 2016, klockan 08.30 12.30, i Dalslandsrummet Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Christine Andersson (S) Marianne Sand

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1.

108 Dnr 2012/ och 2012/ KS. Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) 108 Dnr 2012/110-261 och 2012/121-261 KS Avsiktsförklaring, park- och nöjesrestaurang m m i Societetsparken, del av Borgholm 11:1. Till dagens sammanträde finns avsiktsförklaring

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.15. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Karl-Erik Kruse (S) Christer Laurell (C), vice ordförande Charlotte Wachtmeister (M), ers Anne Carlsson

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S)

Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) 1(15) Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 4 klockan 13.00-15.20 ande ledamöter Mats Ernstsson (C) Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Ann-Karin Bengtsson (MP) 47-50 Rose-Marie Riling (S) Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-11-29 2 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågstund ställs frågor till kommunstyrelsens ordf. Monica Widnemark Vaktmästarfrågan i Lessebo Sporthall Återställning av vägen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist

Margreth Adolfsson (S) Cecilia Nilsson (S) Yvonne Kvist, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-3 Yvonne Kvist 1(6) Plats och tid Näringslivscenter, kl 17.30-18.40 Beslutande Erland Nilsson (S) Sonja Svenle Pettersson (M) Karin Augustsson (S) Kristof Pall (SD) Ros-Marie Ernstsson (C) Arne Gustavsson (S) ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25 arbetsutskott 2011-10-26 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 26 oktober 2011 kl 13.00-16.25 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen (s) Clas

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 14.00-15.45 1 (18) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande Stefan

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Gnosjösalen, kl 16.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Arne Ottosson (M), ordförande Johan Malm (C), 1:e vice ordförande Markus Kauppinen (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer