SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen"

Transkript

1 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) Daniel Landin (S) ersätter Karl-Gösta Bengtsson (S) Margaret Engdahl (MP) Bo Kedegren (SD) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt-Hansen (S) Niklas Larsson (C) Sten Andersson (S) Carl-Magnus Nilsson (M) Anna-Karin Bengtsson (MP) ersätter Clas Frisk (KD) Övriga närvarande Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Pia Lindvall Bengtsson, ekonomichef Lars Svensson,verksamhetsansvarig vatten- och avlopp 181 Oddbjörn Aasvold, tf gatuchef Paul Holmquist, projekteringsingenjör 184 Anna-Karin Bengtsson (MP) Sven Holmen (SD) Vera Demiri, sekreterare Justerare Erland Nilsson Justeringens plats och tid Kansliet den 12 november 2012, klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Vera Demiri Ordförande Anders Pettersson Justerare Erland Nilsson

2 ' ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kansliet Underskrift Vera Demiri

3 3(49) Ärendelista 179 Protokolljustering Godkännande av dagordning Information Delegationsbeslut Delegationsbeslut, personal Busstation i Lönsboda Budget 2013, bidrag till samlingslokaler år 2013 (verksamhet 1910) Budget 2013, IT-plan Budget 2013, kommunstyrelsen Budget 2013, miljö- och byggnämnden Budet 2013, fastighetsnämnden Budget 2013, revisorerna Budget 2013, valnämnden Budget 2013, utbildningsnämnden Budget 2013, socialnämnden Budget 2013, överförmyndaren Budget 2013, finansiella mål Budget 2013, finansförvaltningen Budget 2013, flerårsplan Budget 2013, flerårsplan, fullmäktigemål Budget 2013, borgensavgift Avveckling av stiftelsen Landsfiskal Johannes Brown och Teresia Browns minnesfond Omdisponering, investeringsprojekt skateboardramp Ram för upplåning Borgensram, Fjärrvärme i Osby AB Borgensram, Osbybostäder AB, Lånerevers, Fjärrvärme i Osby AB Östra Göinge Renhållning AB:s begäran om kommunal borgen Bidrag, Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt Motion, upplåtelse av mark Medborgarförslag, Osby Marknadsförening Arrendeavtal för offentlig toalett vid Konsum, Osby Tillstånd till övervakningskameror på tåg Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost Turismorganisation Nytt reglemente för valnämnden Busstrafik i Nordöstra Skåne Förslag till ny förvaltningsorganisation Bostadsanpassningsbidrag...44

4 4(49) 179 Protokolljustering utser Erland Nilsson till justerare

5 5(49) 180 Godkännande av dagordning godkänner dagordningen

6 6(49) 181 Information 1. Kommunchef Charlotta Kabo Stenberg informerar om - utsänt material gällande förslag till nämndsmål för räddningstjänst, gatukontor samt kommunledningskontor. - projekt samsyn studieförbund vilket nu skickats på remiss till studieförbunden. - samtal med Migrationsverket angående asylboendet i Lönsboda. - öppet hus på kommunens gymnasieskolor Sammanträdesprotokoll samarbetskommittén Skåne Nordost Lars Svensson redogör för vattnet i Lönsboda.

7 7(49) 182 Delegationsbeslut Delegation, parkeringstillstånd rörelsehindrade, nr 21-24/2012 Delegation, tillfälliga lokala trafikföreskrifter, nr 26-28/2012 Delegation, lotterier Dnr 4/2012 s arbetsutskott lägger informationen till handlingarna

8 8(49) 183 Delegationsbeslut, personal Personaldelegationens protokoll 16/2012 Förhandlingsprotokoll, fackliga organisationer 3-7/2012 Anställningsbeslut och tjänstledigheter. s arbetsutskott lägger informationen till handlingarna

9 9(49) 184 Busstation i Lönsboda Dnr: 2011.ks föreslår kommunfullmäktige besluta - att tilläggsbudgetera kr, dels genom utökning projekt 0246 bussterminal i Lönsboda med kr, dels genom minskning projekt 0247 statsbidrag buss med kr. Tilläggsbudgeteringen finansieras genom omdisponering projekt 0175 Kristianstadsgatan kr, samt upplåning kr. Anbud har infodrats i enlighet med förfrågningsunderlaget och tilldelningsbesked är utsända. Kostnaden är beräknad till 6,4 mkr och statsbidraget till 1,2 mkr. Nettoutgift 5,2 mkr. Budgeterade anslag för bussterminalen är 5 mkr i utgift och statsbidragsinkomst -2,5 mkr. Nettoutgift för projektet 2,5 mkr. Utifrån nya uppgifter om kostnaden och lägre statsbidrag äskas tilläggsbudgetering med 2,7 mkr. Tilläggsbudgeteringen hänförs 1,4 mkr utgiftsökning och 1,3 mkr till minskade statsbidrag. Hänsyn i ovanstående förslag har tagits till att Scanova/Telia erlägga visst belopp för deras ledningsrör. Lekplats och området närmast affärsbyggnaden har utgått enligt tidigare redovisning. Skateboardanläggning anläggs inom budgeterade medel projekt 0249 (500 tkr). Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Anders Pettersson (C) och Erland Nilsson (S) bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till att man genomför bussterminalen för 5,2 miljoner kr. Finansiering: redan i budget nettoutgift 2,5 mkr, omdisponering projekt 0175 Kristianstadsgatan 0,4 mkr, omdisponering 2 st skateboardramper projekt 0249 och ,0 mkr, omdisponering parkering järnvägen projekt tkr, omdisponering välkomstskyltar projekt tkr, omdisponering nya planområden projekt ,5 mkr.

10 10(49) 184 forts Sonja Svenle Pettersson (GPKS) instämmer i Dag Ivarsson (M) yrkande förutom att finansiering genom omdisponering av anslag för skateboardramp i Lönsboda tas bort. Ersätts av finansiering 500 tkr genom upplåning. Ordförande ställer proposition på Anders Pettersson (C), Dag Ivarsson (M) och Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande. Dag Ivarsson begär votering. Ordförande ställer proposition på Dag Ivarsson (M) och Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande för att utse motyrkande. godkänner följande propositionsordning: Ja- röst bifall Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande Nej röst bifall till Dag Ivarsson (M) yrkande 7 ledamöter röstar ja, Anders Pettersson (C), Margaret Engdahl (MP), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Clas Frisk (KD), Niklas Larsson (C), Daniel Landin (S), Marika B Hansen (S) 3 ledamöter röstar nej, Bo Kedegren (SD), Dag Ivarsson (M), Carl- Erland Nilsson (S), Tommy Augustsson (S) och Sten Andersson (S) avstod från att rösta. Ordförande finner att kommunstyrelsen med 7 röster mot 3 röster antagit Sonja Svenle Petterssons (GPKS) förslag som motyrkande. godkänner följande propositionsordning för huvudvoteringen: Ja röst bifall till Anders Pettersson (C) yrkande Nej röst bifall till Sonja Svenle Pettersson (GPKS) yrkande. 8 ledamöter röstar ja, Clas Frisk (KD), Niklas Larsson (C), Anders Pettersson (C), Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Tommy Augustsson (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S) 2 ledamöter röstar nej, Sonja Svenle Pettersson (GPKS) och Margaret Engdahl (MP) Dag Ivarsson (M), Carl-Magnus Nilsson (M) och Bo Kedegren (SD) avstod från att rösta.

11 11(49) 184 forts Ordförande finner att kommunstyrelsen med 8 röster mot 2 beslutat i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande. Reservation anmäles skriftligen från Moderaterna. beslutar att ärendet är omedelbart justerat. sunderlag Tyréns kalkyl Tjänsteskrivelse gatukontoret skickas till Kommunchef Ekonomichef Gatuchef Utbildningschef Utbildningsnämnd

12 12(49) 185 Budget 2013, bidrag till samlingslokaler år 2013 (verksamhet 1910) Dnr: 2012.ks0458, ks0256,ks0343,ks0412, ks0499,ks0142,ks0347,ks0379,ks0511,ks0326,ks0488 s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beviljar bidrag till samlingslokaler i enlighet med nedanstående förslag från budgetberedningen: Förening Budget 2012 Ansökan KS förslag Medborgarhusföreningen Ekeröds byalag Kylens bygdegårdsförening Lönsboda folkets hus och park förening Nybygdens byalag Slähults bygdegårdsförening Sydöstra Örkeneds byalag Vesljunga bygdegårdsförening Visseltofta hembygdsförening Örkeneds JUF:s bygdegårds Förening. Örkeneds Norra bygdegårds Förening Summa Föreningar som driver samlingslokaler för till är viktiga för samhället har lämnat in ansökningar för år 2013.Bidraget till samlingslokaler syftar till att bygden skall ha gemensam lokal för aktiviteter. Bidraget förutsätter att det bedrivs aktiviteter i samlingslokalen. Bidraget till samlingslokaler betalas ut den 15 maj bidragsåret. Bidraget till Medborgarhusföreningen har tillfälligt utökats och i flerårsperspektiv har bidraget sänkts med tkr per år. sunderlag Ansökningar från föreningarna ovanstående. skickas till: Ekonomichef Samtliga föreningar som lämnat in ansökan

13 13(49) 186 Budget 2013, IT-plan Dnr: 2012.ks beslutar anta förslag till IT-plan för åren Som underlag för förslag till IT-investeringar mm har en IT-plan redovisats. sunderlag IT-plan skickas till: Chefsgrupp Samtliga nämnder

14 14(49) 187 Budget 2013, kommunstyrelsen Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för kommunstyrelsen uppgående till tkr varav: Kommunledningskontoret Räddningstjänsten tkr tkr Gatukontoret tkr VA tkr samt anta förslag till investeringsbudget för kommunstyrelsen 2013 uppgående till tkr. Kommunledningskontoret Räddningstjänsten Gatukontoret VA 1600 tkr 1125 tkr 7280 tkr tkr s arbetsutskott har efter diskussioner med nämndspresidier och förvaltningsledningar lämnat förslag till budgetnettoramar för sunderlag Nämnderna redovisningar avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Kommunchef Ekonomichef Personalchef IT-chef

15 15(49) 188 Budget 2013, miljö- och byggnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för miljö- och byggnämnden uppgående till 5199 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Miljö- och byggnämnden Kommunchef Ekonomichef

16 16(49) 189 Budet 2013, fastighetsnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för fastighetsnämnden uppgående till 806 tkr, samt anta förslag till investeringsbudget för fastighetsnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för fastighetsnämndens verksamhet är en intern verksamhet som finansieras genom internhyror. Anslaget enligt ovan finansierar arbetsmiljöåtgärder och outhyrda lokalytor. Dagens sammanträde Erland Nilsson (S) yrkar att man tillför investeringsbudgeten 9 miljoner kr 2013 samt 9 mkr 2014 till ombyggnadsprojekt Lönsboda 52:1 (ombyggnad av Örkenedskolan ) bifaller Erland Nilsson (S) yrkande. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Fastighetsnämnden Kommunchef Ekonomichef

17 17(49) 190 Budget 2013, revisorerna Dnr: 2012.ks beslutar att överlämna beredningen av revisorernas anslag för 2013 till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige anta förslag till nettodriftbudget för revisorerna uppgående till 685 tkr. Kommunfullmäktiges presidium bereder förslag till budget för revisorerna skickas till: Revisorerna Kommunchef Ekonomichef

18 18(49) 191 Budget 2013, valnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för valnämnden uppgående till 31 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Valnämnden Kommunchef Ekonomichef

19 19(49) 192 Budget 2013, utbildningsnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för utbildningsnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för utbildningsnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för Dagens sammanträde Vi dagen sammanträde yrkar Erland Nilsson en ökning av nettodriftbudgeten om 450 tkr att öronmärkas till Parkskolans varmbad 200 tkr samt lärartjänst musikskolan 250 tkr. Dag Ivarsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag. Ordförande ställer yrkanden mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Dag Ivarsson (M) yrkande. Votering begärs av Erland Nilsson (S) kommunstyrelsen godkänner propositionsordning; Ja röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande. Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röster Ja, Dag Ivarsson (M),Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD), Margaret Engdahl (MP) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Clas Frisk (KD) beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Skriftlig reservation inlämnas från Socialdemokratiska gruppen sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm.

20 20(49) 192 forts skickas till: Utbildningsnämnden Kommunchef Ekonomichef

21 21(49) 193 Budget 2013, socialnämnden Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för socialnämnden uppgående till tkr, samt antar förslag till investeringsbudget för socialnämnden 2013 uppgående till tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med nämndspresidie och förvaltningsledning lämnat förslag till nettobudgetram för Dagens sammanträde Vid dagens sammanträde yrkar Marika B Hansen (S) att nettodriftbudget för socialnämnden ska ökas med 2 mkr. Dag Ivarsson (M) yrkar att nettodriftbudget för socialnämnden ska öka med 100 tkr som öronmärks till Parkskolans varmbad. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Erland Nilsson begär votering. godkänner propositionsordning Ja röst bifall till Dag Ivarsson (M) yrkande Nej röst bifall till Marika B Hansen (S) yrkande 8 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD), Margaret Engdahl (MP), Clas Frisk (KD) 5 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S),

22 22(49) 193 forts beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande Skriftlig reservation inlämnas från Socialdemokratiska gruppen. sunderlag Nämndens redovisning avseende preliminär internbudget för 2013 mm. skickas till: Socialnämnden Kommunchef Ekonomichef

23 23(49) 194 Budget 2013, överförmyndaren Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till nettodriftbudget för överförmyndaren 2013 uppgående till 816 tkr. s arbetsutskott har efter diskussion med överförmyndaren lämnat förslag till nettobudgetram för sunderlag Överförmyndarens redovisning av preliminär internbudget för 2013 mm skickas till: Kommunchef Ekonomichef Överförmyndaren

24 24(49) 195 Budget 2013, finansiella mål Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till finansiella mål enligt nedan. s arbetsutskott lägger förslag till finansiella mål utifrån kommunens långsiktiga ekonomiska situation. Finansiella mål Högst 98 % av skatter och bidrag bör i flerårsplansperspektiv användas för verksamhetens nettokostnader. Detta innebär att ett överskott, exklusive finansnettot om ca 12 mkr eftersträvas. - Kostnadstäckningen för VA-verksamheten skall uppgå till minst 100 %, samt möjliggöra återbetalning av de tre senaste årens underskott. - Soliditeten inklusive alla pensionsförpliktelser d v s kommunens finansiella styrka skall eftersträva en förbättring till 29 % under planperioden. (2011:26 %) - All kommunal bolagsverksamhet skall regelmässigt ge ett positivt resultat. - Nettoinvesteringar i relation till verksamhetens nettokostnader skall i normalfallet inte överstiga 7-8 %. (exklusive investeringar i VAverksamheten och ev utökat aktiekapital). skickas till: Kommunchef Ekonomichef

25 25(49) 196 Budget 2013, finansförvaltningen Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige fastställer nettodriftsintäkten för finansförvaltning 2013 uppgående till tkr, samt fastställer i övrigt förslag till budget 2013 med övergripande regler jämte bilagor och kommentarer. s arbetsutskott har haft diskussioner med nämndspresidier, skatteprognoser mm förslagit ovanstående nivå avseende finansförvaltningen. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

26 26(49) 197 Budget 2013, flerårsplan Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar flerårsplan enligt dokument budget 2013 och flerårsplan Nettobudgetramar läggs i flerårsperspektiv för nämnder/styrelse, vilket möjliggör anpassning av verksamheten utifrån de preliminära budgetramarna i flerårsperspektiv. Dagens sammanträde Investeringsplanen -tillförs 9 mkr -för ombyggnad av Örkenedskolan enligt beslut 189 Vid dagens sammanträde yrkar Dag Ivarsson (M) att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska utgå ur flerårsplanen. Anders Pettersson (C) yrkar att investeringsprojekt år 2015 bubbelpool i Lönsboda 1500 tkr ska ingå i flerårsplanen. Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Pettersson (C) yrkande. Erland Nilsson (S) yrkar att nettodriftsbudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Anders Pettersson (C) yrkar att nettobudgeten för socialnämnden ska uppgå till tkr för år Ordförande ställer yrkande mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Anders Petterssons (C) yrkande. Reservation från socialdemokraterna anmäles. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

27 27(49) 198 Budget 2013, flerårsplan, fullmäktigemål Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar förslag till fullmäktigemål inklusive övergripande mål enligt dokument budget 2013 och flerårsplan s arbetsutskott lägger förslag till verksamhetsmål. Inför 2012 års budgetarbete ändrades hanteringen av målarbetet från att de politiska partierna lämnade förslag till nämnderna, som sedan lämnade förslaget vidare till kommunstyrelsens arbetsutskott. De politiska partierna lämnade förslag till verksamhetsmål den 1 februari och enligt beslutad process skulle förslagen finnas med med budgetanvisningarna som beslutades av kommunstyrelsen i april. Inlämnade mål behövde bearbetas ytterligare och en fullmäktigeberedning tillsattes med uppdrag att lämna förslag till verksamhetsmål senast den 31 augusti. Dagens sammanträde Erland Nilsson (S) ifrågasätter indikatorerna för fullmäktigemålen och yrkar att indikator ett för fullmäktigemålet för barn och unga ska ändras till andel ej återaktualiserade ungdomar ska vara lägre än förgående år vidare att indikator två under grundskolan tas bort genomsnittlig kostnad per elev... samt att indikator fyra under gymnasieskolan tas bort genomsnittlig kostnad per elev... Dag Ivarsson (M) yrkar att indikatorerna lämnas oförändrade. Ordförande ställer proposition på Erland Nilssons (S) och Dag Ivarssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Votering begärs av Erland Nilsson (S) på vart och ett av indikatorerna. Mål barn och unga godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD)

28 28(49) 198 forts 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Grundskola godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Gymnasieskola godkänner propositionsordning Ja- röst bifall till Dag Ivarssons (M) yrkande Nej röst bifall till Erland Nilssons (S) yrkande. 7 ledamöter röstar Ja, Dag Ivarsson (M), Carl- Magnus Nilsson (M), Anders Pettersson (C), Niklas Larsson (C), Clas Frisk (KD), Sonja Svenle Pettersson (GPKS), Bo Kedegren (SD) 6 ledamöter röstar Nej, Erland Nilsson (S), Marika B Hansen (S), Daniel Landin (S), Sten Andersson (S), Tommy Augustsson (S), Margaret Engdahl (MP). beslutar i enlighet med Dag Ivarssons (M) yrkande. Reservation anmäles från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

29 29(49) 199 Budget 2013, borgensavgift Dnr: 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar ta ut borgensavgift med 0,4 % avseende kommunens helägda bolag från och med 2013, samt att borgensavgiften beräknas på ingående värden avseende borgensåtaganden varje år och att debitering sker årsvis. Detta beslut ersätter tidigare beslut KF I enlighet med gällande finanspolicy tas för närvarande borgensavgift ut med 0,2 %. SKL har tillsammans med SABO med fler gått ut med en skrift om bland annat hur borgensavgiften bör beräknas. SKL höll en information för Osby kommun i början av 2012 och bedömningen var att kommunen tar ut en för låg borgensavgift. skickas till: Kommunchef Ekonomichef

30 30(49) 200 Begäran om avveckling av stiftelsen Landsfiskal Johannes Brown och Teresia Browns minnesfond Dnr 2012.ks : beslutar att upphäva beslutet under punkt a) och b) samt begära hos Länsstyrelsen att avveckla Stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond och att förbruka tillgångarna i stiftelsen för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. beslutade punkt a) att avveckla Stiftelsen Landsfiskal Johannes och fru Teresia Browns minnesfond och i punkt b) att tillgångarna ska användas för att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan. Ansökan om att avveckla stiftelsen har lämnats in till Länsstyrelsen vilken nu har meddelat att ansökan avslås. Att använda tillgångarna till att utveckla internationella kontakter inom gymnasieskolan är, enligt Länsstyrelsens mening, inte att förbruka tillgångarna för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Enligt av Kammarkollegiet beviljad ansökan om permutation den 5 augusti 1980 ska disponibel avkastning användas till studiehjälp och utdelning skall användas till förmån för manlig eller kvinnlig person som bedriver eftergymnasiala studier och som vid första ansökan uppnår högst 25 års ålder, vilken samtliga år från 1-18 års ålder varit mantalsskriven inom den del av Osby kommun, som motsvarar Osby församling. Studiehjälpen ska utgå till dess studierna avslutats med kandidat- eller därmed jämförlig examen eller, vid vidare studier därefter, då den studerande avslutat dessa studier. skickas till: Ekonomiavdelningen Utbildningsförvaltningen

31 31(49) 201 Omdisponering, investeringsprojekt skateboardramp Dnr 2012.ks beslutar omdisponera investeringsprojekt 2270 Skateboardramp från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen och gatukontoret. Utbildningsnämnden föreslår i 96 att föra över ansvaret för investeringsprojekt 2270 Skateboardramp, då det i nuläget inte finns personalresurser inom Kultur och Fritid för att genomföra projektet. sunderlag Protokollsutdrag 96 Utbildningsnämnden skickas till: Utbildningsnämnden Gatukontoret Ekonomichef

32 32(49) 202 Ram för upplåning Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under år 2013 har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under 2013 med totalt 84 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen under 2013 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar att kommunens checkkredit ska uppgå till 30 miljoner kronor (oförändrat) för kommunkoncernen. Banker och kreditinstitut anser att kommunen årligen bör ta beslut om ram för upplåning. Kommunens lån uppgår för närvarande till 180 miljoner kronor. om upplåning som ännu inte är genomförd uppgår till 55 miljoner kronor. Förslag till upplåning i budget 2013 är 29 miljoner kronor. Samtidigt ska beslutet ta höjd för lånefinansiering under året. skickas till: Ekonomichef

33 33(49) 203 Borgensram, Fjärrvärme i Osby AB 2013 Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Fjärrvärme i Osby AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 45 miljoner kronor, jämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Kommunens ingångna borgensåtaganden idag utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår till kronor (kvarstående belopp kronor). Kommunen lånar dessutom ut kronor till bolaget fram till årsskiftet, därefter kommer Fjärrvärme i Osby AB själv att låna upp detta belopp. skickas till: Fjärrvärme i Osby AB Ekonomichef

34 34(49) 204 Borgensram, Osbybostäder AB, 2013 Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Osbybostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 235 miljoner kronor, jämte därpå följande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldbeloppet ska beräknas på skuldebrevens ursprungliga belopp. Kommunens ingångna borgensåtaganden idag utifrån skuldebrevens ursprungliga belopp uppgår till kronor (kvarstående belopp kronor). skickas till: Osbybostäder AB Ekonomichef

35 35(49) 205 Lånerevers, Fjärrvärme i Osby AB Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktig: Kommunfullmäktige beslutar att ge Fjärrvärme i Osby AB möjlighet att lösa lånereversen på 20 miljoner kronor i förtid. Lånereversen löper ut den 12 augusti Osby kommun har i enlighet med beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2010 tecknat ett reverslåneavtal med Fjärrvärme i Osby AB. Reverslånet har löptiden 12 augusti augusti skickas till: Fjärrvärme i Osby AB Ekonomichef

36 36(49) 206 Östra Göinge Renhållning AB:s begäran om kommunal borgen Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att Osby kommun tillsammans med Östra Göinge kommun lämna solidarisk borgen om 5 miljoner kronor jämte därpå löpande ränta och kostnader för Östra Göinge Renhållning AB:s låneförpliktelser för 2012 års investeringar. Borgensåtaganden gäller till och med den 31 oktober Östra Göinge Renhållnings AB har i skrivelse den 27 september 2012 anhållit om att Osby och Östra Göinge kommun går i borgen för ett lån på 5 miljoner kronor. Detta lån ska finansiera en del av bolagets inventeringar under 2012 om 8 miljoner kronor. Borgensåtagandet gäller till och med den 31 oktober sunderlag Östra Göinge Renhållning AB:s skrivelse skickas till: Östra Göinge Renhållnings AB Ekonomichefen

37 37(49) 207 Bidrag, Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt Dnr 2012.ks beslutar att bevilja bidrag till Nämndemannaföreningen vid Hässleholms tingsrätt med kronor. Finansiering inom budget. Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt anhåller om bidrag för 2013 med kr. skickas till: Nämndemannaföreningen vid Hässleholms Tingsrätt. Ekonomi

38 38(49) 208 Motion, upplåtelse av mark Dnr Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller motionen om upplåtelse av mark för biodling. Margaret Engdahl (MP) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen som före den 1 november 2012 beslutar om motion ska bifallas eller avslås. sunderlag Motion från Miljöpartiet de gröna Yttrande från gatukontoret. skickas till: Margaret Engdahl Gatukontoret.

39 39(49) 209 Medborgarförslag, Osby Marknadsförening Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige konstaterar att åtgärder i enlighet med medborgarförslaget redan pågår och anser därmed medborgarförslaget besvarat. Allan Nidsjö har inkommit med ett medborgarförslag beträffande marknadsföring av Osby kommun. Kommunens arbete med ett gemensamt varumärke pågår och denna motion och liknande beaktas i den processen. Intresserade kommuninvånare är välkomna att hämta marknadsföringsmaterial på turistbyrån. sunderlag Medborgarförslag Osby Marknadsföring från Allan Nidsjö skickas till: Allan Nidsjö

40 40(49) 210 Arrendeavtal för offentlig toalett vid Konsum, Osby Dnr 2012.ks godkänner upprättat avtal om anläggningsarrende mellan arrendatorn Osby kommun och jordägaren Kristianstad-Blekinge Konsumentförening för offentlig toalett inom fastigheten Handlaren 11 (Konsums parkering), Osby i enlighet med upprättat avtal samt utser Anders Pettersson och Oddbjörn Aasvold att underteckna avtalet. Gatukontoret har fått i uppdrag att anlägga en offentlig toalett och ett par bodar centralt i Osby i samband med att Konsum uppfört ny byggnad med tillhörande parkeringsyta. Samråd har skett med Konsum och parterna har funnit att det finns ett gemensamt intresse av en offentlig toalett enligt förslaget. För anläggningskostnaden har i budget anvisats medel från konto centrumåtgärder. Osby kommun svarar för framtida mediakostnad och underhåll. Konsum svarar för den dagliga tillsynen och driften såsom städning av och förbrukningsmaterial till toaletten. Byggnaden förses med vattenutkastare och eluttag för marknadsstånd eller liknande. sunderlag Tjänsteskrivelse Oddbjörn Aasvold daterad skickas till: Gatukontoret

41 41(49) 211 Tillstånd till övervakningskameror på tåg Dnr 2012.ks tillstyrker kameraövervakning på Pågatåg enligt Skånetrafikens ansökan och beslutar svara Länsstyrelsen enligt förslag till yttrande. Skånetrafiken har ansökt om tillstånd till Länsstyrelsen att få bedriva kameraövervakning på passagerartåg. Syftet med övervakningen är att förebygga hot och våldsbrott för tågpersonal och resenärer, vilket leder till ökad trygghet och säkerhet. Kamerorna ska i förebyggande syfte förhindra klotter och annan skadegörelse som annars leder till ökade utgifter för Skånetrafiken, vilket i slutänden drabbar resenärerna genom ökade biljettpriser. sunderlag Remiss från Länsstyrelsen i Skåne Län daterad Förslag till yttrande från Osby kommun skickas till: Skånetrafiken Karin Sigvardsson

42 42(49) 212 Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost. Hässleholms kommun har upprättat ett förslag till avtal om samverkan i ITnämn Skåne Nordost. sunderlag Missiv IT-nämnd Skåne Nordost daterad skickas till: Tf kommunchef Hässleholm kommun It- strateg Hässleholm kommun It-chef Osby kommun

43 43(49) 213 Turismorganisation Dnr 2012.ks beslutar ge kommunchefen i uppdrag att ta fram ett uppdaterat avtal med Snapphanerikets Turistförening att gälla till och med den 31 december 2013 samt uppdrag åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avtalet. De senaste åren har turismorganisationen i Osby kommun skötts av Snapphanerikets Turistförening. Turistföreningen består av kommunens turismföretag samt politiska representanter från Osby kommun. Turismverksamheten och personal har huvudsakligen finansierat genom ett kommunal bidrag på cirka 1,2 miljoner kronor. sunderlag Tjänsteskrivelse kommunikatören daterad skickas till: Kommunchef

44 44(49) 214 Nytt reglemente för valnämnden Dnr 2012.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige antar nytt reglemente för valnämnden att gälla från 1 januari Nytt reglemente för valnämnden har författats. sunderlag Reglemente för valnämnden skickas till: Valnämnden Kommunsekreterare

45 45(49) 215 Busstrafik i Nordöstra Skåne Dnr: ks avlämnar yttrande på Skånetrafikens utredning Busstrafik i Nordöstra Skåne enligt bifogat förslag. Skånetrafiken har arbetat fram en remissversion Busstrafik i Nordöstra Skåne där diverse förändringar föreslås i samband med att Pågatågstrafiken kommer igång i december Kommunerna i Skåne nordost ges möjlighet att lämna yttrande kring förslaget senast 30 november Förslaget innebär två positiva förändringar. Dels kring linje 545, som blir en helt ny linje Osby-Glimåkra-Kristianstad och dels för linje 539 Osby - Lönsboda, som får ökad turtäthet. Indragning av linjerna 535 (Osby-Älmhult), 536 (Osby-Hässleholm) och Skåneexpressen 7 (Älmhult-Kristianstad) överensstämmer med den avsiktsförklaring som undertecknades Då indragningen av dessa linjer + linje 541 innebär en försämring för många boende på landsbygden föreslås att Skånetrafiken framöver utökar sitt ansvar när det gäller efterfrågestyrd närtrafik, både när det gäller avstånd till hållplats (idag en km till buss-, två km till tåghållplats) och turtäthet (idag fem dubbelturer per vecka). Det vore även önskvärt med fortsatt trafik med Skåneexpressen nr 7 de mest frekvent nyttjade morgon- och kvällsturerna för arbetspendling. Skånetrafiken föreslås också se över sina prissättningar då det i vissa fall kostar mer att åka tåg än buss till samma ort beroende på zonindelning. sunderlag Skånetrafikens remissversion Busstrafik i Nordöstra Skåne. skickas till: Kommunchef Samhällsutvecklare Kommunkansliets utredare

46 46(49) 216 Förslag till ny förvaltningsorganisation Dnr 2011.ks s förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar om inriktning för en ny förvaltningsorganisation innebärande att en förvaltning med fyra verksamhetsområden och en serviceavdelning utformas i enlighet med bilagda organisationsskiss Kommunfullmäktige ger kommunchefen i uppdrag att arbeta vidare enligt detta inriktningsbeslut. Att i bred förankring med chefer, medarbetare och fackliga organisationer samt i samråd med kommunstyrelsen och samtliga nämnder förtydliga organisationen inom respektive verksamhetsområde så att den nya organisationen kan träda i kraft senast den 1 januari Kommunchefen ska kontinuerligt återrapportera till under genomförandearbetet. särenden tas löpande upp för beslut av. Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med fackliga organisationer samt kommunstyrelsens arbetsutskott utse chefer för de nya verksamhetsområden. Kommunchefen ges i uppdrag att i samverkan med utreda ett eventuellt införande av Osby direkt. Kommunfullmäktige ger vidare Kommunfullmäktiges presidium, s presidium och kommunchefen i uppdrag att se över hur samverkansformerna mellan den styrande politiska nivån och den genomförande förvaltningsnivån bör utformas. Den nya förvaltningsorganisation finansieras inom befintliga ramar. Ett engångstillskott om 500 tkr för år ett krävs för tillsättning av tjänsten som chef för serviceavdelningen. Kommunfullmäktiges ordförande och kommunchefen fick i december 2011 i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för en organisationsförändring. Ledorden för förändringen är demokrati, helhet och effektivitet. Behovet av en förbättrad målstyrning och resultat- och kvalitetsuppföljning är tydligt. Organisationsöversynen är en av flera delar i det förnyelsearbete som initierats i samband med en framtidsdag med kommunens ledande politiker oktober 2011.

47 47(49) 216 forts Som underlag för förslag till organisationsförändring har en omvärldsanalys genomförts där framför allt vissa kommuner som nyligen genomfört en organisationsförändring studerats. En politisk arbetsgrupp arbetar med ett förslag till ny politisk organisation med målsättning att träda i kraft efter valet Förankring av arbetet har under processen skett med fackliga organisationer, politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott samt med medarbetare och chefer vid ordinarie samverkansmöten. Ett förslag till ny förvaltningsorganisation presenterades den 30 maj Detta förslag har varit ute på remiss hos samtliga partier som är representerade i fullmäktige. Synpunkter har efterfrågats från alla medarbetare. Förslaget har även diskuterats med fackliga organisationer i samband med utökad central samverkan. En risk- och konsekvensanalys har genomförts. Förslaget innebär att ett inriktningsbeslut fattas om kommunens övergripande organisation innebärande en förvaltning med fem avdelningar och en ledningsstab. Avdelningarna "Barn och skola", Utbildning och arbete", Vård och omsorg", Samhällsutveckling" samt "Internt stöd och service" inrättas. Det har varit svårt att få ett tillräckligt engagemang från medarbetarna då organisationsförändringen berör en övergripande nivå och merparten av de enskilda medarbetarna inte känner sig berörda. När ett politiskt inriktningsbeslut är fattat krävs ett omfattande arbete med att tydliggöra organisationen inom respektive avdelning. Först då räknar vi med att få ett äkta engagemang från medarbetarna och därigenom en bättre förankring och delaktighet. Även risk- och konsekvensanalyser måste genomföras på en mer detaljerad nivå. Inledningsvis i genomförandearbetet måste avdelningschefer till den nya organisationen rekryteras Detta förväntas huvudsakligen kunna göras internt och inom befintlig budget. Den tänka organisationen innehåller en ny chefstjänst, chefen för internt stöd och service, inledningsvis krävs ett tillskott om 500 tkr för att möjliggöra denna rekrytering. Genom samordningsvinster mellan funktionerna inom denna avdelning beräknas detta vara ett engångstillskott och verksamheten ska kunna finansieras inom befintliga ramar efter ett år. Ett alternativ kan vara att denna tjänst hålls vakant och verksamheten inom "Internt stöd och service" organiseras direkt under kommunchefen.

48 48(49) 216 forts Att genomföra förändringar av organisationen medför påfrestningar när det än görs. Det finns olika önskemål inom förvaltningen när tidpunkten är lämpligast, i samband med eller skilt från ett årsskifte. Förankringsprocess och förberedelsearbete innebär att inga förändringar beräknas möjliga att genomföra förrän 1 juli För att underlätta förändringen föreslås ett successivt införande av den nya organisationen från 1 juli 2013 till 1 januari sunderlag Organisationsöversyn - lägesrapport samt förslag till ny förvaltningsorganisation inkl. bilagor: 1. synpunkter från medarbetare 2. yttranden från politiska partier 3. risk- och konsekvensanalys. s arbetsutskott skickas till: Kommunchef Förvaltningschefer Ekonomichef

49 49(49) 217 Bostadsanpassningsbidrag Dnr: 2012.ks beslutar att med hänvisning till föreskrifterna i lagen om bostadsanpassningsbidrag 9 inte bevilja bostadsanpassningsbidrag. Ansökan om bostadsanpassningsbidrag har inkommit till Osby kommun. sunderlag Tjänsteskrivelse bostadsanpassningshandläggare skickas till: Fastighetsförvaltningen

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00

Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Erland Nilsson Kansliet, måndagen den 10 oktober 2011, kl 10.00 Kommunstyrelsen 2011-10-05 1 (26) Plats och tid Osby, onsdagen den 5 oktober 2011, kl 13.00-13.55, 14.00-15.30 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Monica Svensson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 arbetsutskott 2012-04-11 1 (23) Plats och tid Osby, onsdagen den 11 april 2012 kl 08.30-11.05 ande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Skånehuset Kristianstad 14:00-17.10 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Stefan Edenborg (MP) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon (S) Roland Månsson (SD)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer

Per-Inge Pettersson, C 68-70, 72-86 Rosie Folkesson, S. Rosie Folkesson Åke Nilsson Underskrifter Paragrafer Sammanträdesprotokoll 1 (40) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 09.00-15.40 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD ej 71 Tomas Söreling, S Pär Edgren, M 65-78

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Britt-Marie Andersson Nilsson, personalchef, 102 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-13:30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Sören Görgård (C), ersättare för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-06-14 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 15:00-18.55 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Helene Olofsson, kanslisekreterare Britt-Louise Nyholm, folkhälsosamordnare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (49) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 15.00-19.35 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Britt Olsson, sekreterare Elin Svensson 74 Mats Stenström

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer