Årsredovisning 2007 HT-områdets biblioteksverksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2007 HT-områdets biblioteksverksamhet"

Transkript

1 Årsredovisning 2007 HT-områdets biblioteksverksamhet

2 Verksamhetsåret 2007 var första året i den nya organisationen 1 januari 2007 trädde den nya biblioteksorganisationen inom HT-området i kraft. Målet med den nya organisationen var bland annat att kunna erbjuda en likvärdig kvalitet på bibliotekstjänsterna gentemot studenterna inom hela HT-området. I samband med den att den nya organisationen inrättades fördes också allt biblioteksstödet gentemot grundutbildningen över till områdets egna bibliotek. För forskningsdelen köper området fortsatt stöd från Universitetsbiblioteket till CTR och hist-fil. Kursböckerna som tidigare stått på Universitetsbiblioteket flyttades ut till de enheter som de tillhörde. Biblioteket vid Institutionen för konst- och musikvetenskap inrättades som ett gemensamt bibliotek för de tre institutionerna i kvarteret Hyphoff samt för Historiska institutionen. Genom ett beslut i områdesstyrelsens AU bytte biblioteket namn till Wrangelbiblioteket. Under våren 2007 flyttades även biblioteket vid Institutionen för kulturvetenskaper till Wrangelbiblioteket. För personalen på Wrangelbiblioteket började nu ett stort arbete med att flytta samlingarna för att få rum med både kursböcker och böckerna från Kulturvetenskapliga biblioteket. Flera förbättringar av lokalerna i Wrangel behövde även göras då de nu användes betydligt mer. På senhösten 2007 invigdes pentryt på tredje våningen. Rektor beslutade i maj 2007 att alla forskningspublikationer från 2002 och framåt vid Lunds universitet ska registreras i publikationsdatabasen LUP (tidigare kallad LU:research). Beslutet omfattade både forskningspublikationer och populärvetenskapliga arbeten. HTområdet var väl förberedda inför detta arbete då HTs områdesledning redan våren 2006 hade bestämt att den årliga forskningsredogörelsen från institutioner och centrumbildningar skulle registreras i dåvarande LU:research, Lunds universitets institutionella arkiv (numera LUP). Förändringen var avsedd att underlätta arbetet med publiceringsredovisningen, men den var också ett led i områdesledningens strävan att mer aktivt använda underlaget, inte minst i samband med HT-områdets nya Scientific Advisory Board. Ett mer långsiktigt mål är att synliggöra HT-områdets stora mängd av forskningspublikationer. Registreringen i LUP gjordes av forskarna själva. För att underlätta detta skrevs en lathund som lades ut på webben: På samma sätt som förra året utsågs fem bibliotekarier, Cajsa Andersson, Per Carledheden, Annakim Eltén, Viktoria Hörnlund och Ann Tobin, med uppdrag att för institutionernas och centrumbildningarnas forskare fungera som kontaktpersoner, stöd och utbildare för verktyget LUP. Vid sex tillfällen ordnades öppen verkstad (4 okt, 23 okt, 14 nov, 6 dec, 10 jan och 20 feb 2008), där forskarna kunde få hjälp med att registrera sina publikationer. För hela HTområdet finns nu totalt 6310 registreringar för En del av referenserna innehåller länkar till lokalt sparade dokument eller länkar till redan befintliga elektroniska versioner av publikationer, både fritt tillgängliga och licensierade. Som framgår av ovanstående har det varit en intensiv verksamhet under Besöksantalet vid SOL-biblioteket som är det enda av HT-biblioteken som haft automatisk besöksregistrering under året har fortsatt att öka från besökare under 2006 till under 2007, en ökning med över (se tabell på annan plats).

3 Även undervisningsverksamheten har ökat. Vid HT-biblioteken genomfördes under timmars schemalagd undervisning för 1750 närvarande grundstudenter (en betydande ökning från 2006 års 213 timmars undervisning för ca 900 studenter). Till detta kommer information vid introduktionsmöten, Xerxesinformation (uppsatsregistrering) och sökverkstad för områdets studenter lån har utförts på HT-biblioteken under 2007, att jämföra med Universitetsbiblioteket som under det gångna året hade lån. Vidare har vi till SOL-biblioteket lånat in dokument från andra bibliotek, främst i Norden. Från SOL-biblioteket har vi lånat ut 734 dokument. Under 2007 skötte Universitetsbiblioteket fjärrlån för hist-fil och CTR. Under året anställdes en ny medarbetare vid HT-biblioteken, Per Carleheden som närmast kommer från Universitetsbiblioteket och områdesbibliotekarie Catta Torhell slutade för att påbörja ny tjänst vid högskolebiblioteket i Borås. Två internat med hela respektive delar av personalen genomfördes. Ett planeringsmöte för HT-bibliotekens undervisande bibliotekarier tilldrog sig i Vitemölla 23-24/ Ett andra internat för hela personalen genomfördes i Häckeberga 29-30/ Lund 25 mars 2008 Ann Tobin, tf Områdesbibliotekarie

4 Öppettider och lånestatistik för HT-biblioteken Bibliotek Antal lån Öppettid/vecka Arkeologi CTR Etnologi ,5 Filosofi Historia SOL Wrangel Katalogiserade böcker Under 2007 katalogiserades totalt 6036 böcker vid HT-biblioteken. I denna siffra ingår ej de böcker som förvärvas och hanteras av Universitetsbiblioteket för Hist-fils och CTRs del. Fördelningen var: Lctr 344 Lhum 506 Lsol 5186 Besöksstatistik SOL-biblioteket Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

5 Besöksstatistik CTR-biblioteket Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 0

6 HT-bibliotekens medarbetare HT-bibliotekens medbarbetare har under 2007 deltagit i LUB-organisationens internutbildningar. Sammanlagd tid för internutbildningen var 252,5 timmar. HT-bibliotekens medarbetare har även deltagit i en intern planeringsdag för arbetet i den nya organisationen som hölls i Flädie den 20 april. Ett internat för alla medarbetare hölls i Häckeberga november samt ett internat i Vitemölla för undervisande bibliotekarier augusti. Cajsa Andersson, bibliotekarie, 100 %, Wrangelbiblioteket Arbetat med förvärv, information, katalogisering, låneservice, och periodica. Ansvar för användarutbildning, LU:research/LUP, Mitt kursbibliotek, Xerxes och kontaktbibliotekarie för Institutionen för konst- och musik och Institutionen för kulturvetenskaper. Deltar i arbetsgruppen Bibliotekens roll i lärandet inom LUB. Har deltagit i projektet för läranderesurser i källkritik inom LUB under hösten. Har under 2007 deltagit i följande LUB-seminarier, kurser och konferenser: Processarbete, 26/4 LUBdagen Campus Helsingborgs bibliotek 8/5 Biblioteksdagarna i Stockholm, Svensk biblioteksförening 23-25/5 Inst för kulturvetenskapers personalkonferens 20-21/8 Bild i bok konsten att återfinna en illustration, Seminariedag anordnad av Uppsala universitetbibliotek, 5/10 Google Scholar och Scopus realistiska alternativ till Web of Science? föredrag av Lars Iselid 12/10 Barbro Berry, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, huvudansvarig för katalogisering, ingår i katalogiseringsmodulgruppen och FRBR-gruppen vid LUB. Har under 2007 deltagit i bl. a, följande kurser och konferenser: Nytt i ELIN, Lund 25/4 Gästföreläsning om bemötande, Lund 19/10 Kerstin Bjärming, bibliotekarie 50%, CTRs bibliotek Per Carleheden, bibliotekarie 100%, CTRs bibliotek fr o m 1/ Lund Online, Lund 18/10 EndNote-seminarium, Lund 23/11 Per-Anders Dencker, biblioteksassistent 50%, Arkeologiska biblioteket Annakim Eltén, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarar för webb och informationsmaterial. Ämnesansvarig för arabiska, hebreiska, japanska, kinesiska, polska, ryska och öst- och centraleuropakunskap. Deltar i arbetsgrupperna för LUB-webben respektive Mitt kursbibliotek. Har under 2007 bland annat deltagit i: IATUL, Global Access to Science - Scientific Publishing for the Future, KTH, Stockholm 11-14/6, The twenty-seventh annual conference, European Association of Sinological Librarians (EASL), Lund 14/9, Gerry McGoverns föreläsning "Killer web content", 5/10,

7 Katalogiseringskurs v 43 Lett kursen: Om CSA i utbildning för folkbibl, 16/5 Ann-Sofi Green, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för monografiförvärvet, referensbiblioteket samt kontakterna med Lärarkollegium 1. Har under året bl.a varit fältstudiehandledare för BIVIL-studenter; undervisat BIVIL-studenter i tryckta referenskällor; deltagit som mentor i LUB:s mentorsprojekt. Har under året bl. a. deltagit i: Bibliotek 2.0 Biblioteken och senmoderniteten, Biblioteksdagarna 2007, Stockholm 23-25/5 Kjell Helmebo, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för fjärrlån, medlem i arbetsgruppen LUBITO-projektet. Har under året bl. a. deltagit i: Utbildningsdag om biblioteksservice till läshandikappade: Biblioteksstöd till läshandikapp idag och i morgon, 8/2 Referensgruppen för fjärrlån- och mediafrågor, Region Skåne, Malmö 16/2 Användarmöte för SAGA-användare på KIB, Huddinge 6/3 Nya Libris Webbsök, Malmö 7/12 Erland Holmer, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket Utbildning i uniforma titlar och RDA, KB, Stockholm 14-15/11. Viktoria Hörnlund, bibliotekarie 100%, Wrangelbiblioteket, ansvarar för Xerxes, kontaktbibliotekarie för Historiska och Etnologiska institutionerna, medlem i arbetsgruppen för Information och marknadsföring, suppleant i arbetsgruppen för Kompetensutveckling. Har under året bl. a. deltagit i: 27/2 Open Access Bibliotek 2.0, Lund 23/4 LUB-dag, Helsingborg 8/5 Föreläsning/workshop om chattservice, Lund 29/5 Temadag, Vetenskaplig kommunikation, Stockholm 19/9 Utvecklingskonferens, pedagogik, Lund, 27/9 Google Scholar och Scopus, Lund 12/10 Lund Online, Lund 18/10 Gästföreläsning om bemötande, Lund 19/10 Student plagiarism: an overview of the issue for teachers and for institutions, föreläsning Jude Carroll, Lund 26/11 Ulla Karlberg, biblioteksassistent 50%, Wrangelbiblioteket och Historiska institutionens bibliotek. Lena Landgren, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, samordnare av bibliotekets användarutbildning, kontaktbibliotekarie Lärarkollegium 3, medlem i arbetsgrupperna Bibliotekets roll i lärandet, Information och marknadsföring vid LUB och kursplanegruppen vid HT. Har under året bl.a. deltagit i följande seminarier, kurser och konferenser: Endnote-utbildning, LUB, 30/3

8 Högskolepedagogisk introduktionskurs inom HT-området, april-maj Endnote-seminarium, LUB, 17/4 Bibliotek 2.0, LUB, 23/4 Bibliotek 2.0 Biblioteken och senmoderniteten, Biblioteksdagarna 2007, Stockholm, 23-25/5 Upphovsrätt och kopiering för undervisningsbruk, LUB, 28/5 Att undervisa i referenshantering med fokus på EndNoteprogrammet, LUB, 15/6 Workshop kring akademisk hederlighet, LU, 23/8 Wordkurs för bibliotekarier, LUB, 21/9 Utvecklingskonferens LU, 27/9 (med bidrag) Google Scholar och Scopus, LUB, 12/10 Lund Online, LUB, 18/10 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora, Umeå, 26/10 Stora IT-dagen, LU, 21/11 Student plagiarism: an overview of the issue for teachers and for institutions, föreläsning Jude Carroll, 26/11 Course and task design strategies for dissuading students from plagiarism, föreläsning Jude Carroll, 26/11 Teaching, workshop Jude Carroll, 27/11 Projekt: Mentorsprojektet, område HT, september-januari 2008 Digitala lärresurser, LUB, september-januari 2008 Inger Larsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket. Ämnesansvarig för tyska och engelska. Har under året bl. a. deltagit i: LUPIN, Lund 2/3 Web of Science/Web of Knowledge - Train the trainer, Lund 7/3 Excel, Lund 14/3 Factivademo, Lund 16/3 SOL utvecklingsdag, Lund 29/3 EndNote-utbildning, Lund 30/3 EndNote-seminarium, Lund 17/4 EndNote-seminarium, Lund 9/5 Referensintervjun, Lund 29/5 Upphovsrätt och kopiering för undervisningsbruk, Lund 31/5 Att undervisa i referenshantering med fokus på EndNote programmet, Lund 19/6 Wordkurs för bibliotekarier, Lund 25/9 Kompetensutvecklingsdag för ämnesbibliotekarier inom humaniora, Umeå 26/10 EndNote, Lund 23/11 Student plagiarism: an overview of the issue for teachers and for institutions, föreläsning Jude Carroll, 26/11 Course and task design strategies for dissuading students from plagiarism, föreläsning Jude Carroll, 26/11 Teaching, workshop Jude Carroll, Lund 27/11 Nya Libris Webbsök, Malmö 7/12

9 Leif Lindin, bibliotekarie 100%, CTRs bibliotek. Kristina Nilsson, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarar för låneservice, information, schemaläggning, praktikanter och material, katalogansvarig. Ämnesansvarig för filmvetenskap, litteraturvetenskap och teatervetenskap samt författarskolan. Har under året bl.a. deltagit i: Web of Science/Web of Knowledge - Train the trainer, Lund 7/3 RFID-kurs, Lund 22/10 Bibliometri: en introduktion, Lund 7/11 Karin Odham, biblioteksassistent 50% Gunnel Thomas, bibliotekarie 100%, SOL-biblioteket, ansvarig för tidskriftsförvärvet och för kontakterna med Enheten för Medier, kommunikation och journalistik. Har under 2007 bl.a. deltagit i: mentor i LUB:s mentorsprojekt Referensgruppen för det lokala bibliotekssystemet VTLS/Lovisa Arbetsgruppen för Tidskriftsupphandlingen för Lunds universitet Ann Tobin, bitr områdesbibliotekarie 100%, Filosofiska och Arkeologiska biblioteken, medlem i arbetsgruppen Kvalitet och utvärdering Har under året bl. a. deltagit i: Web of Science/Web of Knowledge - Train the trainer, Lund 7/3 EndNote-seminarium, Lund 17/4 Bibliotek 2.0, Lund 23/4 Processarbete i teori och praktik, Lund 26/4 Upphovsrätt och kopiering för undervisningsbruk, Lund 31/5 Lund Online, Lund 18/10 Gästföreläsning om bemötande, Lund 19/10 Är låntagaren en kund? Om service och bemötande i biblioteksrummet, Stockholm 23/10 Publikationer: Bibliografi till On the road: studies in honour of Lars Larsson / ed. Birgitta Hårdh, Kristina Jennbert, Debbie Olausson Catta Torhell, Områdesbibliotekarie HT-området 100%, under våren tjänstledig på 20% för arbete med kompetensutvecklingsfrågor för LUB-biblioteken. Ordförande i Utvecklingsrådet för organisation, profession och ledarskap inom Svensk Biblioteksförening, ledamot i SUHFs råd för bibliotekschefers arbetsgrupp för kompetensutveckling. Kurser och konferenser i urval: ALA Midwinther meeting, Seattle 17-22/1 Fiesole Collection Development Retreat, Hongkong 11-14/4 Biblioteksdagarna 2007, Stockholm 23-25/5 Den digitale bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, Köpenhamn 31/5 Mötesplats inför framtiden, Borås 10-11/10 Studentmedarbetare 2007 Joel Alskans, Nils Johannesson, Hannah Kourtzman, Dolores Meden, Mirjam Mitternacht, Karin Odham, Erik Svanström, Mira Önnerfält.

10 Bokslut HT-biblioteken Budget Bokslut Intäkter Område HT Avtal UB Uttaxering inst Avtal MKV, JOU Förseningsavgifter Katalogisering Summa Utgifter Löner Timtjänst Komp utv Förvärv E-media Avtal UB Datorer mm Bokbindning, bokutr Trycksaker Kontorsmaterial Porto Oförutsedda utg Telefoner 7000 Kopiatorer, leasing Ombyggnad Summa Resultat

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2010 HT-områdets biblioteksverksamhet Verksamhetsåret 2010 Retrokatalogisering och lån Under året genomfördes ett par retrokatalogiseringsprojekt. Inför inflyttningen i Zoofysiologen gås

Läs mer

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet

Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Årsredovisning 2005 HT-områdets biblioteksverksamhet Alla åtta biblioteken blev LUB-bibliotek Verksamhetsåret 2005 I vissa bemärkelser är 2005 ett begynnelseår. Språk- och litteraturcentrums bibliotek

Läs mer

Årsberättelse 2012 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet

Årsberättelse 2012 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet Årsberättelse 2012 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet 2012 har varit ett år som präglats av förändring för HT-biblioteken. Det har varit ett, på många sätt, händelserikt år och de kommande åren kommer

Läs mer

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD

Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD 0 Årsberättelse 2014 HT-fakulteternas biblioteksverksamhet BILD Under 2014 genomfördes flera förändringar vid HT-biblioteken. En mycket påtaglig och efterlängtad var sammanslagningen och flytten av fem

Läs mer

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013

Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Verksamhetsberättelse för biblioteket vid Högskolan Väst 2013 Under sommaren 2012 implementerade biblioteket ett så kallat Discoverysystem, ett system som upphandlades med förhoppning om att en samlad

Läs mer

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2013. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2013 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Lunds universitet Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek 3 Verksamheten 2013 Det gångna året innebar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK

Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Verksamhetsberättelse 2012 LUNDS UNIVERSITETS BIBLIOTEK Innehållsförteckning Universitetsbibliotekarien har ordet... 3 1. Inledning... 4 2012 - ett övergångsår för LUB... 4 Strategisk plan 2009-2012...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg

Årsredovisning 2014. Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg Årsredovisning 2014 Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek & Biblioteket vid Campus Helsingborg 3 Innehåll Verksamhetsåret 2014 4 Team Användarservice och kommunikation 5 Team Forskarstöd 6 Team Media

Läs mer

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2014. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 214 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 214 Produktion Universitetsbiblioteket Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman Henrik Evertsson,

Läs mer

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11

Årsberättelse 2009. Version 2 2010 02 11 Årsberättelse 2009 Version 2 2010 02 11 2 1. Inledning... 5 2. Finansiering och styrning av UB... 7 2.1. Finansiering... 7 2.2. Styrning... 7 2.3. Nytt verksamhetsuppdrag... 7 3. Organisationsförändringar

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013. Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Januari 2013 Karin Boye-biblioteket Kerstin Mickelsson VERKSAMHETSÅRET 2012 KARIN BOYE-BIBLIOTEKET Biblioteket inrättades 2003/2004 som ett resultat av överenskommelsen inom

Läs mer

Projekt Digitala Läranderesurser

Projekt Digitala Läranderesurser Projekt Digitala Läranderesurser Anne Börjesson Åsa Forsberg Biblioteksdirektionen Lunds universitets Bibliotek April 2008 Projekt Digitala läranderesurser Projektidé 1 Att skapa ett system av webbaserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst

Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Verksamhetsberättelse 2012 för biblioteket vid Högskolan Väst Allmänt Biblioteket har under året sitt fått uppdrag av rektor - ett uppdrag där den pedagogiska verksamheten betonas: Bibliotekets pedagogiska

Läs mer

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Årsberättelse 2012 Universitetsbiblioteket Inledning I din hand håller du nu universitetsbibliotekets årsberättelse för 2012. Syftet med att göra en årsberättelse är framförallt att vi ger oss själva möjlighet

Läs mer

Attraktion, tillit och samverkan

Attraktion, tillit och samverkan Attraktion, tillit och samverkan LUBs framtida kompetensbehov 1 Innehåll Attraktion, tillit och samverkan... 1 LUBs framtida kompetensbehov... 1 1. Inledning... 4 2. LUBs organisation... 5 3. Redovisning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant

Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Verksamhetsberättelse 2013 Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek www.sub.su.se 01 02 03 04 05 06 07 08 Organisationsskiss s. 3 Ny mediepolicy s. 4 och publiceringsstöd under

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Carolinabiblioteket 2013-02-10 Carolinabiblioteket Carolinabiblioteket inrättades 2001 genom en sammanslagning av Förvärvsavdelningen och Låneoch

Läs mer

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket

Årsberättelse 2013. Universitetsbiblioteket Årsberättelse 213 Universitetsbiblioteket 1 Universitetsbibliotekets årsberättelse 213 Produktion Universitetsbiblioteket, Linnéuniversitetet Redaktion Carina Cederblad, Alastair Creelman, Richard Jansson,

Läs mer

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008

Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Minnesanteckningar, Första möte i LRC-rådet, tisdag den 8 april 2008 Närvarande: Lars Stehn, Andreas Thorsson, Kerstin Öhrling, Tobias Larsson, Terje Höiseth, Kerstin Hofgren, Ylva Sköld Eva Alerby, Mauritz

Läs mer

Årsberättelse 2010 1

Årsberättelse 2010 1 1 Årsberättelse 2010 ÅRSBER ÄT TELSE 2010 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en för e ning för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 1(11) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 FÖR BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN VÄST 2(11) Allmänt Öppettiderna har varit oförändrade: dvs 8-20 måndag-torsdag, 8-17 fredag och 10-14 lördag. Biblioteket har även varit öppet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek

Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek 2011 Verksamhetsberättelse och bokslut Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbiblioteks verksamhetsberättelse och bokslut 2011 Ingår i Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2013. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2013 Årsberättelse 2013 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten

Årsberättelse 2012. Om föreningen och syftet med verksamheten Årsberättelse 2012 Årsberättelse 2012 Om föreningen och syftet med verksamheten Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är en förening för dem som arbetar professionellt med informationshantering

Läs mer

Rapport om. CANs verksamhet 2011

Rapport om. CANs verksamhet 2011 Rapport om CANs verksamhet 2011 1 Innehåll Ordföranden har ordet... 5 Några glimtar från året som gått... 7 Inledning...10 Verksamheten...11 Basfaktaförmedling... 11 Bibliotek... 11 Publiceringsverksamhet...

Läs mer

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation

Kompetensutveckling en diskussion. Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Kompetensutveckling en diskussion Slutrapport från Svensk Biblioteksförenings utvecklingsråd för ledning, profession och organisation Innehåll Förord 3 Utvecklingsrådet för ledning, profession och organisation

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö

UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK Ansvarsbiblioteket för humaniora 2003-02-24 Hans Nordesjö Verksamhetsberättelse för 2002 Ansvarsbiblioteket för humaniora Verksamheten år 2002 har inriktats på ämnesportalen

Läs mer