Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå tekniska universitet 202100-2841"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 10) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Luleå tekniska universitet Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto CDT / Postadress Universitetsområdet Porsön Postnummer Ort LULEÅ Länskod 1281 Kommunkod LULEÅ Land Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Arne Gylling Telefon Fax - E-postadress Webbplats Projektet Ansökan avser: X Ansökan avser: X Ansökan avser nytt projekt Bidrag Fortsättning på tidigare projekt, projektnummer: Villkorslån Projekttitel (på svenska) TIM-Tappvarmvatten Intelligent Mätning Projekttitel (på engelska) TIM-Tapwater Intelligent Measurement Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Vi skall utveckla modeller, samt faktiska protyper, för mer detaljerad mätning av fjärrvärmesenergi på tappställes nivå. Dettagörs genom ett samarbete mellan forskare, användare, energi- och produktbolag Syftet är att inom forskningen ta fram nya modeller för att modellera energi och val av sensorer i bostäder samt genom prototyputveckling och testning sedan prova denna nya teknik. Detta skall då skapa medel för bättre och mer detaljerad uppföljning av förbrukning vilket på sikt ger sänkt förbrukning genom medvetandegörande samt möjliggör debitering på lägenhetsnivå. Vi skall även titta på molnlösningar och nya tjänster som uppkommer genom vårt arbete. Här har Luleå Energi samt dom ingående SME:erna en stor roll. Sammanfattning resultat: Modeller för hur ett optimalt sensorersystem i ett hus skall se ut.. Teknik för att mäta på tappställesnivå (med billig/praktisk teknik) kopplat till ovanstående modell. Nya tjänster och produkter. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi, medverkande SME:er samt användarna i form av bostadsbolag, energibolag, hus/lgh-ägarna. Vi skall speciellt titta på kommande molnlösningar och nya tjänster. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi samt medverkande SME:er samt användare i form av t.ex. bostadsbolag. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken): We shall on a research level develop models, based on the IEC standard, for system design of smart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 2 ( 10) energy buildnings and on a more detailed level for how to, with new innovative ways, measure tapwater in a cost effective way. Through installed prototypes we will verify and improve the models. This project is a cooperation between Luleå University of technology, Luleå Energi AB, KYAb AB and igw AB. The users are represented by buildning owners, energy companies and local citizens. Enskilt projekt X Forskningsprogram: Samverkansprogram Fjärrsyn Handläggare som ansökan diskuterats med Se beskrivning KYAB AB för projektstart Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört Totalt sökt belopp

3 3 ( 10) Motivering; Energi -/miljö-/näringslivsleverans, max 1 A4-sida. Koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Projektresultatet är rapporter som visar mätteknikens möjligheter och verifierar dess potential ur ett vetenskapligt perspektiv och ett annat resultat är de nya tjänster och produkter som utvecklas i företagen som deltar i projektet. Företagens drivkraft att delta är att utveckla produkter och tjänster som sedan kan säljas i en större skala. Både i form av rena molntjänster och i form av hårdvara. Kunskapsgapet består i att visa att andra metoder än de förhärskande sätten som används för flödesmätning både är billigare och enklare att tillverka, installera och använda samtidigt som noggranheten är i paritet med de som redan finns på marknaden men är dyrare och i många fall rent praktiskt omöjliga att använda. Vem vill tex installera feta fula flödesmätare i sitt badrum synliga på kaklet?. Nya mätmetoder är alltid intressanta ur ett industriperspektiv både nationellt och internationellt. Flödesmätning är en av de absolut vanligaste mätproblemen som finns inom processindustrin. Alla flytande vätskor som på ett eller annat sätt används inom industrin eller säljs måste vid något tillfälle mätas. Då används antingen flödesmätning eller massflödesmätning. Därigenom så kommer tekniken som vi forskar kring i detta projekt med största sannolikhet finna många nya tillämpningsområden som i dagsläget inte ens tänkt på. Så länge det är vätskor som flödar så går principen att använda. Sammhällsnyttan består i att mätningen blir billigare och därigenom tillämpbar i sådana sammanhang där den tidigare inte varit möjlig att använda pga traditionell flödesmätning varit för dyr eller omöjlig att tillämpa pga utrymmes eller estetiska skäl. Ingen gillar stora metallklumpar synliga i badrum tex. Modeller samt mätprinciperna kommer vara generellt tillämpbara. Ingående parter kan komma att patentera vissa delar. Vi kommer skapa nya produkter och tjänster, främst driver at Luleå Energi samt ingående SME:er. Nya förväntade krav i kommande implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv gällande individuell mätning av varmvatten och eventuellt även av värme i flerbostadshus. Kraven på individuell mätning kommer att skärpas framöver och detta projekt kan bidra till att skapa kostnadseffektiva lösningar och installationer för detta. Luleå Energi har kompetensen på området samt ett stort kontaktnät inom området. Projektgruppen består av forskningsvärlden, energibolag, bostadsbolag, enskilda fastighetsägare samt SME:er. Flera parter har samarbetat i tidigare projekt med goda resultat. Tillsammans vill vi skapa ett samarbete där forskningen är starkt framåtriktat men skapar ett antal leverabler som kan tas upp av övriga parter för att skapa nya affärer. Energibolag, bostadsbolag samt enskilda fastighetsägare bidrar med användarvyn. Vilka behov finns, när behövs detta etc. Detta återmatas både till forskningen samt till affärsutvecklingen. SME:er samt till viss del Energibolag siktar på nya tjänster och produkter. Tillsammans blir vi ett starkt team! För miljömålen ligger vårt största bidrag inom området hushållning av resuser, generationsmålet. För mer information om partnerskapet, se Genomförande. Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc. max 1½ A4-sida.

4 4 ( 10) Bakgrund; I dagsläget forskning, så finns erfarenheter, mätare problem, för mätning forskargrupp, av företag, el, fjärrvärme, eventuellt internationellt fjärrkyla, samarbete varm och etc. kallvatten max 1½ A4-sida. samt mätsystem för att läsa av dessa mätare. Problem uppstår när man vill individuellt mäta vattenförbrukningen i befintliga lägenheter. Då krävs i det flesta fall att man installerar flera vattenmätare i varje lägenhet. Pga äldre lägenheter inte är byggda för individuell mätning av vatten utan de är byggda på så sätt att det kan vara 3-4 (dubblera antalet för både varm och kallvatten) stamledningar som går igenom lägenheten, en i köket samt en stamledning per badrum. I vissa nya lägenheter som är anpassade för individuell mätning av vatten så försörjs lägenheten av en stamledning som grenar sig till kök och badrum/en. Installation av vattenmätare sker i dagsläget oftast genom att man installerar en analog mätare med en roterande propeller som mäter flödet. Det är billigast möjliga teknik. Det som inte är billigt eller snyggt är att i efterhand kapa rör i badrum och kök och installera dylika mätare samt koppla ihop dessa för automatisk avläsning. Därför så mäter man i nuläget sällan varm och kallvatten på lägenhets nivå i befintligt bostadsbestånd. Det blir helt enkelt för kostsamt och för fula installationer. Jämför gärna med vattenmätaren för villan den är stor och klumpig, anta att du har en eller två sådana under varje tvättställ. Det är vad som krävs i lägenheter som inte är förberedda för individuell mätning. Alternativet i dagsläget är ultraljudsmätare eller clamp on ultraljudsmätare. De kan man få i något kompaktare utförande. Men priset är många gånger högre. Då talar man om ca 2000 per mätställe plus installation medans den äldre analog avarianten går att få för några hundralappar. Inget av alternativen är dock tillräckligt enkelt att installera eller ekonomiskt för att det i dagsläget ska löna sig att konvertera enskilda lägenheter till individuell mätning om de inte redan är förberedda för detta. I dagsläget så finns en uppsjö av olika tillverkare av mätsystem för individuell mätning av vatten och fjärrvärme både vad gäller analoga och digitala system som tex Kamstrup, Metrima, Siemens, Schneider, etc. Det finns även tillverkare av clamp on ultraljudsmätare (dyrare än vanliga ultraljudsflödesmätare). Forskningen inom området är fokuserad på att förbättra mätnogranhet och batterlivslängd i de fall givarna är batteridrivna. Tex vad gäller fjärrvärmemätare. Väldigt lite är gjort när det gäller alternativ till dessa tekniker. Det finns även induktiva flödesmätare men de har man mer eller mindre avfärdat och ersatt med ultraljudsmätare i Sverige. Det har gjorts försök med litrograder i stället för energimätning då mäter man bara levererad temperatur och mängd vatten i stället för energi som använts till tappvarmvatten. Projektet är en fortsättning av en förstudie som gjordes av Kimmo Yliniemi som doktorand på LTU finansierad av Svensk Fjärrvärme. Förstudien visade att man med hjälp av flödesmätning på en stamledning samt temperaturmätning vid tappställena (i stället för flödesmätning vid respektive tappställe) kunde se vilket tappställe som var aktivt och därigenom kunde man även uppskatta mängden vatten respktive tappställe konsumerat. Problemet är att hitta en teknik som är billigare än befintlig teknik tex ultraljudsflödesmätning och enklare att installera (dvs som inte kräver att man kapar för eller är rörmokare för att installera givaren i tex en lägenhet). Genom att förbättra metoden för individuell mätning och analys av varmvattenanvändningen så kan man hitta ett sätt där man enkelt och kostnadseffektivt kan mäta och debitera varm och kallvattenanvändningen på lägenhetsnivå i befintligt bostadsbestånd. Luleå Energi och Kimmo Yliniemi har arbetat tillsammans i FoU projekt finansierade av Svensk Fjärrvärme mellan när Kimmo Yliniemi var doktorand på LTU. Kimmo forskade inom energimätning och feldetektering av fjärrvärmecentraler och gjorde 3 patent inom energimätning under tiden på LTU. En av områdena som berördes under tiden på LTU var mätning av tappvarmvatten i flerbostadshus. Där påbörjades arbetet med mätning av tappvarmatten konsumption på lägenhetsnivå med hjälp av temperaturgivare på varje tappstäle i stället för flödesmätare vid varjetappställe. Det här projektet är en fortsättning på det där vi vill ta fram prototyper för ett mätsystem som kan mäta vatten på ett billigare och enklare sätt i befintliga lägenheter än de alternativ som finns idag. KYAB blev 2008 ett av energimyndighetens portföljbolag och prototypen till Saber mätsystem togs fram igenom det deltog KYAB i ett CDT projekt där Saber testades i större skala i ca 100 fastigheter. Sedan dess har KYAB fortsatt utvecklingen av sina mätsystem och idag används systemen av både kommuner och företag runt om i landet. I detta projekt vill vi tillsammans med energibolag och nyttjare utveckla tekniken för varmvattenmätning vidare.

5 5 ( 10) Vi skall nu utveckla ny teknik (men som skall vara enkel och billig) för att kunna mäta förbrukning mer detaljerat samt i dialog med användarna (energibolag, boende samt fastighetsägarna) skapa teknik för övervakning och visning av energi/förbrukning och därigenom även förbättra de visualiserings system och portal lösningar som finns idag. Genom nya modeller för bostäder som kombineras med verkliga data från prototyptesterna kan vi förbättra möjligheterna att redan tidigt välja rätt sensorer och placering vid nybyggnationer och renoveringar Genom tidiga prototyper, där användarna tidigt samt genom hela projektet deltar, vill vi utifrån deras behov skapa nya produkter och tjänster. Mål; Enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ a4-sida. Mål*max 2500 Bidra till forskningen inom områdena modellering samt detaljerad mätning av fjärrvärme. Detta görs i form av publikationer samt nya doktorer och doktorander. Antal publikationer: 8 Antal doktorander: 2 Utveckla nya produkter och tjänster. Antal nya produkter: 2 Antal nya tjänster: 2 Bidra till ett kunskapslyft för ingående parter - Subjektiv mätning Sprida information om projektet och dess resultat nationellt såväl som internationellt. Antal konferens mm där vi medverkat samt spridit information om resultat och projekt: 10 Skapa en platform för framtida samarbeten, nationellt och internationellt. Antal nya projekt skapade: 5 Detta projekt kommer bidra till programmet Fjärrsyns mål genom att skapa forskning inom området energimodellering samt nya affärsmöjligheter för tjänster och produkter inom området fjärrvärme. Genomförande, max 1 A4-sida.

6 6 ( 10) Genomförande, Projektet kommer max 1 A4-sida. drivas inkrementellt. Detta innebär korta steg med forskning-utveckling-testning-utvärdering-förbättring. Dessa steg genomförs sedan cykliskt så att vi utvecklar och testar tillsammans med användarna. Våra erfarenheter/förbättringar tas sedan med i nästa utvecklingssteg. Projektet kommer ha stående operativa (OP) projektmöten (ca 2 ggr/mån, LTU, KYAB, igw, vid behov Luleå Energi) samt en större (PS) projektsamling med alla ingående parter var 2-3 månad. För att skapa användarfokus kommer en stående punkt på PS-mötena vara att säkerställa att resultaten är goda, generella samt avser alla användare oavsett kön eller ursprung. Projektet kommer delas upp i ett antal arbetspaket, nedan beskrivna: WP1: Projektledning, kommunikation, rapportering samt Leder projektet, tar fram tidplan, budget, kommunikationsplan mm. Rapportering och informationsspridning av resultat mot främst finansiär samt på EU-nivå. Kreativt nyskapande av projekt/ideer/samarbeten. Ansvarig: CDT-Arne Gylling Budget: 20% av total Tidpla: Löper hela projektets livstid. Parter: Se ovan. WP2: Forskning modellering. Utvecklar forskningsmodeller samt ansvarar för verifieringen av dessa gentemot verkliga data från prototyptesterna. Dissemination av forskningsresultat via deltagande i konferenser, mässor samt via publikationer och presentationer. Forskningskrav på sensorer, placering, typ av. Praktisk verifiering av detta, se även WP3. Ansvarig: LTU-Prof. Valeriy Vyatkin Budget: 35% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Parter: KYAB (del av budget), WP3: Prototyp Integration av sensorer till befintlig produkt via generella gränssnitt. I vårt fall integrerar vi med Saber men lösningarna kommer vara öppna och generella. Ansvarar för hela genomförandet av prototyputvecklingen samt testningen. Här ingår även val av samt implementation av molnlösningar. Ansvarig: KYAB AB-VD Kimmo Yliniemi Budget: 25% av total Tidplan: Se Milestones WP4: Exploatering Ansvarar för affärsutveckling samt kommunikation och resultatspridning Ansvarig: Luleå Energi Budget: 20% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Milestone-plan Projektet kommer jobba enligt nedanstående MS-plan, mer detaljerade planer kommer utvecklas vid projektstart. MS 1 Okt 2013 Projektstart MS 2 Dec 2013 Detaljerad budget, tidplan samt utkast avtal för alla parter. MS 3 Mars 2014 Avtal klart. Prototyp 1: mätning av temperatur, flöde och ljud mha ett sensorpaket på 3 olika tappställen. MS 4 Okt 2014 Prototyp 2: mätning av flöde på en central punkt samt flöde,ljud temperatur på 3 olika punkter samt endast ljud och temperatur på ytterligare 5 punkter. representation mässor. 1:a publikationen.

7 7 ( 10) MS 5 Feb 2015 Dissemination o exploatering av resultat. Publikationer. MS 6 Okt 2015 Prototyp 3: mätning av flöde på en central punkt samt ljud och temperatur på ytterligare 10 punkter. MS 7 Feb 2016 Dissemination o exploatering av resultat Publikationer. MS 8 Nov 2016 Projektavslut, rapportering. Beskrivning av projektparter och huvudområden: LTU-Universitet med forskning i världsklass. Se bifogad beskrivning av forskargruppen ledd av Valeriy Vyatkin. CDT - Enhet inom LTU fokuserad på att utveckla forskning samt nya produkter och tjänster. Har idag flera EU projekt inom energiområdet samt ett brett kontaktnät inom EU. Inom Testplats Botnia engagerar vi flera tusen prov användare. t.ex. Ericsson AB har genomfört många användartester via denna virtuella testplats. Luleå Energi AB är ett lokalt energibolag med de huvudsakliga verksamheterna Värme&Kyla, Elhandel, Elnät, Bioenergi (träpellet-tillverkning), samt Lunet (bredbandsbolag samägt med Lulebo). KYAB Sweden AB är en avknoppning från LTU, grundat 2006 av Kimmo Yliniemi blev KYAB en av energimyndighetens portföljbolag. Företaget har i dagsläget 9 anställda och deras främsta produkter är Saber Professional och Saber Visualizer, molnbaserade realtidsmätsystem och visualiseringssystem för vatten, fjärrvärme, el, fjärrkyla, gas mm. Företaget bedriver FoU inom mäteknikområdet och leverar mätutrustning till kommuner, företag och myndigheter runt om i landet. Utvecklingen sker i huvudsak i Luleå, tillverkning sker i Pajala. KYAB har kontor i Luleå samt i Stockholm med försäljning över hela landet samt export till utvalda länder inom EU. igw AB-Produktbolag grundat 2011 och specialiserat på plattformar för molntjänster. igw har kontor i Kista samt Luleå. Galären, HSB, Lulebo, Husägare (även Luleå Energi ingår här) Representerar användarna och för in deras vyer i projektet. Risker: Risk 30%: Vi har svårt att praktiskt prova alla delar av forskningsmodellen pga tekniska problem eller kostnadsmässigt. Åtgärd: Dialog med Referensgruppen för val av åtgärd. Förslag; Vi verifierar dom delar vi kan/klarar samt redovisar tydligt vad som praktiskt provat eller ej. Risk 20%: Vi lyckas ej engagare användarna och/eller bostadsbolagen Åtgärd: Tas till projektgruppen. Alternativ är att välja in nya eller omforma testning.

8 8 ( 10) Kostnader (endast stödberättigande kostnader) Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år KALENDERÅR Konsultkostnader Indirekta kostnader SUMMA Utrustning, Material och Övriga kostnader Utrustning avser inköp av sensorer, övrig HW, sw-licenser mm Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader är stödberättigande endast i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet. För dessa tillgångar är endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, stödberättigande. Om kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader förekommer, redogör för hur de beräknats nedan eller i separat bilaga. Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR Total (%) Energimyndigheten Galären HSB igw Europe AB Kyab Sweden AB Lulebo Luleå Energi AB SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär, ange vilken: Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till EG-finansiär, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. - Namn på doktorand kimmo Yliniemi Namn på doktorand Namn på doktorand NN NN Namn på doktorand

9 9 ( 10) Övriga samarbetspartners (orgnr och orgnamn) Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information) Utöver obligatoriska krav från utlysningen skall vi; Projektet kommer etablera en egen web-portal där information om projektet och dess resultat publiceras. För snabbare dialog och erfarenhetsutbyten med användarna kommer sociala media att nyttjas. Luleå Energi och övriga fjärrvärmebolag kommer att kunna använda de förväntade resultaten från projektet i sin affärsutveckning av nya tjänster för individuell mätning, för att öka kundnyttan och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. KYAB kommer visa resultat under projektets gång vid olika mässor, Nolia, fjärrvärmemässor m.fl. Information kommer också spridas via KYAB:s web-portal CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlinga (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. Nyttiggörande/Exploatering KYAB avser att genom att delta i forskningsprojektet ta erfarenheterna som KYAB fått genom projektet och resultaten (prototyperna) och vidare utveckla dessa till färdiga produkter och tjänster inom mätteknik området som en integrerad del i Saber Systemet. Utöver detta så ska vetenskapliga publikationer där tekniken i projektets slutskede testas/verifieras genom mätning i fält publiceras i samverkan med LTU och övriga projektpartners. Mätning av el, fjärrvärme, kyla, varmvatten kallvatten är redan idag en en självklarhet för många fastighetsägare när de bygger nya fastigheter. Då är kostnaden för mätning endast en bråkdel av totalkostnaden för byggnaden. Genom att använda den teknik som tas fram i detta projekt eller liknande teknik så kan man i framtiden installera individuell mätning av varm och kallvatten på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt inte bara vid nybyggnation utan även i befintliga byggnader. Allting pekar på att i framtiden så kommer energi och miljökraven endast att öka. Därför rekommenderar bla boverket redan idag att man vid nybyggnation antingen installerar mätsystem eller förbereder byggnaden för att enkelt kunna mäta. Genom att använda en billigare metod för mätning så sparar man både pengar och miljö. Fler fastighetsägare kan installera mätning till ett billigare pris vilket gagnar både miljön, fastighetsägaren och hyresgästen (som i slutändan är den som betalar även för mätsystemet indirekt via hyran). Luleå Energi kommer redovisa resultat vid konferenser och branschmöten. Exempelvis Fjärrvärmemässan, Fjärrvärmecentraldaganrna. CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlingar (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. CDT leder den nationella forskningsagenden för IoT (IVA-Kungliga Ingenjörs VetenskapsAkademin, Internet of things) som har kopplingar till detta projekt (sensorer, molntjänster) och där vi ser en samverkan och möjlighet för vidare nyttiggörande/exploatering. Stimulanseffekt (redovisa vilken stimulanseffekt stödet kommer att få i form av t. ex. ökad projektstorlek, ökat antal förväntade resultat, ökad intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utvckling och innovation. Detta ska anges om sökt belopp överstiger 7,5 MEUR och alltid när sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3 förordningen (2008:761) om statligt stödtill forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet)

10 10 ( 10) Detta kommer möjliggöra att vi kan bedriva forskning och utveckling inom mätteknik området (Valeriy med doktorand, samt KYAB med Kimmo Yliniemi) samt utveckla nya produkter och tjänster (Luleå Energi, KYAB, igw). Det bidrar samtidigt till att fastighetsbolagen får insikt i ny teknik samt kan vara med och påverka utformningen så att större affärer på sikt kan formas. Bilagor Forskning LTU, igw AB Presentation, LOS Luleå Energi, LOS KYAB, LOS igw, KYAB AB Presentation, CV, Detaljerad budget per part och år

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola 202100-2916 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar

Läs mer

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850

Sökande Kungl Tekn Högskolan 202100-3054. Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska Komponenter 15653-9 08-790 4322 08-752 7850 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (7) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Kungl Tekn Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Mikroelektronik och Tillämpad Fysik/Elektroniska

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11

Bilaga 1. Framtidens lärande. Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Bilaga 1 Framtidens lärande Fördjupad projektbeskrivning 2010 01 11 Framtidens lärande Både i Skåne och Blekinge genomförs kraftfulla satsningar på tillväxtmiljöer för framtidbranscher som Nya media och

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus

Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Demonstrationsplattform för näranollenergibyggnader -småhus Svein Ruud, Per Fahlén, Monica Axell, Peter Kovacs, Peter Ylmén, Fredrik Ståhl SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Bild: A-hus / Deromegruppen

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

GUIDE TILL EU-FINANSERING

GUIDE TILL EU-FINANSERING GUIDE TILL EU-FINANSIERING FÖR ALLMÄNNYTTIGA KOMMUNALA BOSTADSFÖRETAG En guide från allmännyttan GUIDE TILL EU-FINANSERING S A B O S VE R I G E S A L L M Ä NNYT T I G A B O S TA D S F Ö RETA G SABO 1 Innehåll

Läs mer

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad

rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad rapport 2014:29 Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Individuell mätning och debitering vid ny- och ombyggnad Boverket oktober 2014 Titel: Individuell mätning och debitering vid ny-

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

Individuell mätning Förstudie

Individuell mätning Förstudie Individuell mätning Förstudie - Bostadsbolaget Byggebo AB i Oskarshamn 2006-11-21 Magnus Tyrberg Energikontor Sydost 0491 880 68 magnus.tyrberg@energikontor-so.com Projektet delfinansieras av: Sammanfattning

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik

Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Programbeskrivning för Hållbar Produktionsteknik Version 2013-06-14 Hållbara tillverkningssystem som är kapabla att producera innovativa miljövänliga och säkra produkter FoU-program för att säkra konkurrenskraftig

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Boverket. Individuell mätning och debitering i flerbostadshus

Boverket. Individuell mätning och debitering i flerbostadshus Boverket Individuell mätning och debitering i flerbostadshus Individuell mätning och debitering i flerbostadshus Boverket oktober 2008 Titel: Individuell mätning och debitering i flerbostadshus Utgivare:

Läs mer

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan.

Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt, ange diarienummer i fältet nedan. Ansökan till VINNOVA Diarienummer 2013-03330 Avsänd av sökande 2013-08-20 16:58 Utlysning Projekt och aktiviteter 2013 - beviljade SIO-prog ram OM ANSÖKAN Är ansökan en fortsättning på tidigare projekt,

Läs mer

Myfab SME Access 2010

Myfab SME Access 2010 1 2010-09-07 Utlysning Myfab SME Access 2010 En utlysning inom programmet Möjliggörande IKT. 2 1. Allmänt om programmet Möjliggörande IKT VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom

Läs mer

Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929

Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30. Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929 Programbeskrivning för programmet Energi, IT och Design 2013-07-01 2017-06-30 Beslutsdatum 2013-06-14 Dnr 2013-929 Sida 2 av 21 Innehåll 1 Sammanfattning...3 2 Programmets inriktning...4 2.1 Vision...4

Läs mer

Forskningsinformation 3.0

Forskningsinformation 3.0 1 (75) U2012/737/F Dnr 111-2012-203 Forskningsinformation 3.0 Fokus på processtöd och kunskapsdelning Redovisning av regeringsuppdrag angående förvaltning och vidareutveckling av Sweden ScienceNet (SSN)

Läs mer

Att efterfråga innovation

Att efterfråga innovation VINNOVA Information VI 2013:22 Att efterfråga innovation -Tankesätt och processer 1 1 Behovsidentifiering 2 Behovs- och marknadsanalys 3 Möjlighetsanalys och projektplanering 4 Förberedelse inför upphandlingen

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Lägenhetsvisa Fjärrvärmecentraler (LFC)

Lägenhetsvisa Fjärrvärmecentraler (LFC) Slutrapport Lägenhetsvisa Fjärrvärmecentraler (LFC) 2008-11-30 Slutrapport Lägenhetsvisa Fjärrvärmecentraler (LFC) 2008 11 30 Sida 1 (60) Förord År 2000 i samband med byggandet av Hammarby Sjöstad initierade

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer