Luleå tekniska universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Luleå tekniska universitet 202100-2841"

Transkript

1 ANSÖKAN OM FINANSIELLT STÖD 1 ( 10) Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Luleå tekniska universitet Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto CDT / Postadress Universitetsområdet Porsön Postnummer Ort LULEÅ Länskod 1281 Kommunkod LULEÅ Land Sverige Projektledare (förnamn, efternamn) Arne Gylling Telefon Fax - E-postadress Webbplats Projektet Ansökan avser: X Ansökan avser: X Ansökan avser nytt projekt Bidrag Fortsättning på tidigare projekt, projektnummer: Villkorslån Projekttitel (på svenska) TIM-Tappvarmvatten Intelligent Mätning Projekttitel (på engelska) TIM-Tapwater Intelligent Measurement Sammanfattning (på svenska). Sammanfattningen skall omfatta max 800 tecken och skall skrivas både på svenska och engelska. Sammanfattningen skall skrivas så att den i ämnet oinvigde med lätthet förstår projektets innehåll och syfte. Vi skall utveckla modeller, samt faktiska protyper, för mer detaljerad mätning av fjärrvärmesenergi på tappställes nivå. Dettagörs genom ett samarbete mellan forskare, användare, energi- och produktbolag Syftet är att inom forskningen ta fram nya modeller för att modellera energi och val av sensorer i bostäder samt genom prototyputveckling och testning sedan prova denna nya teknik. Detta skall då skapa medel för bättre och mer detaljerad uppföljning av förbrukning vilket på sikt ger sänkt förbrukning genom medvetandegörande samt möjliggör debitering på lägenhetsnivå. Vi skall även titta på molnlösningar och nya tjänster som uppkommer genom vårt arbete. Här har Luleå Energi samt dom ingående SME:erna en stor roll. Sammanfattning resultat: Modeller för hur ett optimalt sensorersystem i ett hus skall se ut.. Teknik för att mäta på tappställesnivå (med billig/praktisk teknik) kopplat till ovanstående modell. Nya tjänster och produkter. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi, medverkande SME:er samt användarna i form av bostadsbolag, energibolag, hus/lgh-ägarna. Vi skall speciellt titta på kommande molnlösningar och nya tjänster. Projektet är ett samarbete mellan forskningen på Luleå Tekniska Universitet, Luleå Energi samt medverkande SME:er samt användare i form av t.ex. bostadsbolag. Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 800 tecken): We shall on a research level develop models, based on the IEC standard, for system design of smart Box Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon Telefax Org.nr

2 2 ( 10) energy buildnings and on a more detailed level for how to, with new innovative ways, measure tapwater in a cost effective way. Through installed prototypes we will verify and improve the models. This project is a cooperation between Luleå University of technology, Luleå Energi AB, KYAb AB and igw AB. The users are represented by buildning owners, energy companies and local citizens. Enskilt projekt X Forskningsprogram: Samverkansprogram Fjärrsyn Handläggare som ansökan diskuterats med Se beskrivning KYAB AB för projektstart Tidpunkt då projektet beräknas vara genomfört Totalt sökt belopp

3 3 ( 10) Motivering; Energi -/miljö-/näringslivsleverans, max 1 A4-sida. Koppling till resultat från tidigare genomfört program eller projekt. Projektresultatet är rapporter som visar mätteknikens möjligheter och verifierar dess potential ur ett vetenskapligt perspektiv och ett annat resultat är de nya tjänster och produkter som utvecklas i företagen som deltar i projektet. Företagens drivkraft att delta är att utveckla produkter och tjänster som sedan kan säljas i en större skala. Både i form av rena molntjänster och i form av hårdvara. Kunskapsgapet består i att visa att andra metoder än de förhärskande sätten som används för flödesmätning både är billigare och enklare att tillverka, installera och använda samtidigt som noggranheten är i paritet med de som redan finns på marknaden men är dyrare och i många fall rent praktiskt omöjliga att använda. Vem vill tex installera feta fula flödesmätare i sitt badrum synliga på kaklet?. Nya mätmetoder är alltid intressanta ur ett industriperspektiv både nationellt och internationellt. Flödesmätning är en av de absolut vanligaste mätproblemen som finns inom processindustrin. Alla flytande vätskor som på ett eller annat sätt används inom industrin eller säljs måste vid något tillfälle mätas. Då används antingen flödesmätning eller massflödesmätning. Därigenom så kommer tekniken som vi forskar kring i detta projekt med största sannolikhet finna många nya tillämpningsområden som i dagsläget inte ens tänkt på. Så länge det är vätskor som flödar så går principen att använda. Sammhällsnyttan består i att mätningen blir billigare och därigenom tillämpbar i sådana sammanhang där den tidigare inte varit möjlig att använda pga traditionell flödesmätning varit för dyr eller omöjlig att tillämpa pga utrymmes eller estetiska skäl. Ingen gillar stora metallklumpar synliga i badrum tex. Modeller samt mätprinciperna kommer vara generellt tillämpbara. Ingående parter kan komma att patentera vissa delar. Vi kommer skapa nya produkter och tjänster, främst driver at Luleå Energi samt ingående SME:er. Nya förväntade krav i kommande implementering av EUs Energieffektiviseringsdirektiv gällande individuell mätning av varmvatten och eventuellt även av värme i flerbostadshus. Kraven på individuell mätning kommer att skärpas framöver och detta projekt kan bidra till att skapa kostnadseffektiva lösningar och installationer för detta. Luleå Energi har kompetensen på området samt ett stort kontaktnät inom området. Projektgruppen består av forskningsvärlden, energibolag, bostadsbolag, enskilda fastighetsägare samt SME:er. Flera parter har samarbetat i tidigare projekt med goda resultat. Tillsammans vill vi skapa ett samarbete där forskningen är starkt framåtriktat men skapar ett antal leverabler som kan tas upp av övriga parter för att skapa nya affärer. Energibolag, bostadsbolag samt enskilda fastighetsägare bidrar med användarvyn. Vilka behov finns, när behövs detta etc. Detta återmatas både till forskningen samt till affärsutvecklingen. SME:er samt till viss del Energibolag siktar på nya tjänster och produkter. Tillsammans blir vi ett starkt team! För miljömålen ligger vårt största bidrag inom området hushållning av resuser, generationsmålet. För mer information om partnerskapet, se Genomförande. Bakgrund; forskning, erfarenheter, problem, forskargrupp, företag, eventuellt internationellt samarbete etc. max 1½ A4-sida.

4 4 ( 10) Bakgrund; I dagsläget forskning, så finns erfarenheter, mätare problem, för mätning forskargrupp, av företag, el, fjärrvärme, eventuellt internationellt fjärrkyla, samarbete varm och etc. kallvatten max 1½ A4-sida. samt mätsystem för att läsa av dessa mätare. Problem uppstår när man vill individuellt mäta vattenförbrukningen i befintliga lägenheter. Då krävs i det flesta fall att man installerar flera vattenmätare i varje lägenhet. Pga äldre lägenheter inte är byggda för individuell mätning av vatten utan de är byggda på så sätt att det kan vara 3-4 (dubblera antalet för både varm och kallvatten) stamledningar som går igenom lägenheten, en i köket samt en stamledning per badrum. I vissa nya lägenheter som är anpassade för individuell mätning av vatten så försörjs lägenheten av en stamledning som grenar sig till kök och badrum/en. Installation av vattenmätare sker i dagsläget oftast genom att man installerar en analog mätare med en roterande propeller som mäter flödet. Det är billigast möjliga teknik. Det som inte är billigt eller snyggt är att i efterhand kapa rör i badrum och kök och installera dylika mätare samt koppla ihop dessa för automatisk avläsning. Därför så mäter man i nuläget sällan varm och kallvatten på lägenhets nivå i befintligt bostadsbestånd. Det blir helt enkelt för kostsamt och för fula installationer. Jämför gärna med vattenmätaren för villan den är stor och klumpig, anta att du har en eller två sådana under varje tvättställ. Det är vad som krävs i lägenheter som inte är förberedda för individuell mätning. Alternativet i dagsläget är ultraljudsmätare eller clamp on ultraljudsmätare. De kan man få i något kompaktare utförande. Men priset är många gånger högre. Då talar man om ca 2000 per mätställe plus installation medans den äldre analog avarianten går att få för några hundralappar. Inget av alternativen är dock tillräckligt enkelt att installera eller ekonomiskt för att det i dagsläget ska löna sig att konvertera enskilda lägenheter till individuell mätning om de inte redan är förberedda för detta. I dagsläget så finns en uppsjö av olika tillverkare av mätsystem för individuell mätning av vatten och fjärrvärme både vad gäller analoga och digitala system som tex Kamstrup, Metrima, Siemens, Schneider, etc. Det finns även tillverkare av clamp on ultraljudsmätare (dyrare än vanliga ultraljudsflödesmätare). Forskningen inom området är fokuserad på att förbättra mätnogranhet och batterlivslängd i de fall givarna är batteridrivna. Tex vad gäller fjärrvärmemätare. Väldigt lite är gjort när det gäller alternativ till dessa tekniker. Det finns även induktiva flödesmätare men de har man mer eller mindre avfärdat och ersatt med ultraljudsmätare i Sverige. Det har gjorts försök med litrograder i stället för energimätning då mäter man bara levererad temperatur och mängd vatten i stället för energi som använts till tappvarmvatten. Projektet är en fortsättning av en förstudie som gjordes av Kimmo Yliniemi som doktorand på LTU finansierad av Svensk Fjärrvärme. Förstudien visade att man med hjälp av flödesmätning på en stamledning samt temperaturmätning vid tappställena (i stället för flödesmätning vid respektive tappställe) kunde se vilket tappställe som var aktivt och därigenom kunde man även uppskatta mängden vatten respktive tappställe konsumerat. Problemet är att hitta en teknik som är billigare än befintlig teknik tex ultraljudsflödesmätning och enklare att installera (dvs som inte kräver att man kapar för eller är rörmokare för att installera givaren i tex en lägenhet). Genom att förbättra metoden för individuell mätning och analys av varmvattenanvändningen så kan man hitta ett sätt där man enkelt och kostnadseffektivt kan mäta och debitera varm och kallvattenanvändningen på lägenhetsnivå i befintligt bostadsbestånd. Luleå Energi och Kimmo Yliniemi har arbetat tillsammans i FoU projekt finansierade av Svensk Fjärrvärme mellan när Kimmo Yliniemi var doktorand på LTU. Kimmo forskade inom energimätning och feldetektering av fjärrvärmecentraler och gjorde 3 patent inom energimätning under tiden på LTU. En av områdena som berördes under tiden på LTU var mätning av tappvarmvatten i flerbostadshus. Där påbörjades arbetet med mätning av tappvarmatten konsumption på lägenhetsnivå med hjälp av temperaturgivare på varje tappstäle i stället för flödesmätare vid varjetappställe. Det här projektet är en fortsättning på det där vi vill ta fram prototyper för ett mätsystem som kan mäta vatten på ett billigare och enklare sätt i befintliga lägenheter än de alternativ som finns idag. KYAB blev 2008 ett av energimyndighetens portföljbolag och prototypen till Saber mätsystem togs fram igenom det deltog KYAB i ett CDT projekt där Saber testades i större skala i ca 100 fastigheter. Sedan dess har KYAB fortsatt utvecklingen av sina mätsystem och idag används systemen av både kommuner och företag runt om i landet. I detta projekt vill vi tillsammans med energibolag och nyttjare utveckla tekniken för varmvattenmätning vidare.

5 5 ( 10) Vi skall nu utveckla ny teknik (men som skall vara enkel och billig) för att kunna mäta förbrukning mer detaljerat samt i dialog med användarna (energibolag, boende samt fastighetsägarna) skapa teknik för övervakning och visning av energi/förbrukning och därigenom även förbättra de visualiserings system och portal lösningar som finns idag. Genom nya modeller för bostäder som kombineras med verkliga data från prototyptesterna kan vi förbättra möjligheterna att redan tidigt välja rätt sensorer och placering vid nybyggnationer och renoveringar Genom tidiga prototyper, där användarna tidigt samt genom hela projektet deltar, vill vi utifrån deras behov skapa nya produkter och tjänster. Mål; Enkla, tydliga och mätbara mål i exempelvis kwh, max ½ a4-sida. Mål*max 2500 Bidra till forskningen inom områdena modellering samt detaljerad mätning av fjärrvärme. Detta görs i form av publikationer samt nya doktorer och doktorander. Antal publikationer: 8 Antal doktorander: 2 Utveckla nya produkter och tjänster. Antal nya produkter: 2 Antal nya tjänster: 2 Bidra till ett kunskapslyft för ingående parter - Subjektiv mätning Sprida information om projektet och dess resultat nationellt såväl som internationellt. Antal konferens mm där vi medverkat samt spridit information om resultat och projekt: 10 Skapa en platform för framtida samarbeten, nationellt och internationellt. Antal nya projekt skapade: 5 Detta projekt kommer bidra till programmet Fjärrsyns mål genom att skapa forskning inom området energimodellering samt nya affärsmöjligheter för tjänster och produkter inom området fjärrvärme. Genomförande, max 1 A4-sida.

6 6 ( 10) Genomförande, Projektet kommer max 1 A4-sida. drivas inkrementellt. Detta innebär korta steg med forskning-utveckling-testning-utvärdering-förbättring. Dessa steg genomförs sedan cykliskt så att vi utvecklar och testar tillsammans med användarna. Våra erfarenheter/förbättringar tas sedan med i nästa utvecklingssteg. Projektet kommer ha stående operativa (OP) projektmöten (ca 2 ggr/mån, LTU, KYAB, igw, vid behov Luleå Energi) samt en större (PS) projektsamling med alla ingående parter var 2-3 månad. För att skapa användarfokus kommer en stående punkt på PS-mötena vara att säkerställa att resultaten är goda, generella samt avser alla användare oavsett kön eller ursprung. Projektet kommer delas upp i ett antal arbetspaket, nedan beskrivna: WP1: Projektledning, kommunikation, rapportering samt Leder projektet, tar fram tidplan, budget, kommunikationsplan mm. Rapportering och informationsspridning av resultat mot främst finansiär samt på EU-nivå. Kreativt nyskapande av projekt/ideer/samarbeten. Ansvarig: CDT-Arne Gylling Budget: 20% av total Tidpla: Löper hela projektets livstid. Parter: Se ovan. WP2: Forskning modellering. Utvecklar forskningsmodeller samt ansvarar för verifieringen av dessa gentemot verkliga data från prototyptesterna. Dissemination av forskningsresultat via deltagande i konferenser, mässor samt via publikationer och presentationer. Forskningskrav på sensorer, placering, typ av. Praktisk verifiering av detta, se även WP3. Ansvarig: LTU-Prof. Valeriy Vyatkin Budget: 35% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Parter: KYAB (del av budget), WP3: Prototyp Integration av sensorer till befintlig produkt via generella gränssnitt. I vårt fall integrerar vi med Saber men lösningarna kommer vara öppna och generella. Ansvarar för hela genomförandet av prototyputvecklingen samt testningen. Här ingår även val av samt implementation av molnlösningar. Ansvarig: KYAB AB-VD Kimmo Yliniemi Budget: 25% av total Tidplan: Se Milestones WP4: Exploatering Ansvarar för affärsutveckling samt kommunikation och resultatspridning Ansvarig: Luleå Energi Budget: 20% av total Tidplan: Deltar planering sedan fokus på Månad 7 - Månad 36 Milestone-plan Projektet kommer jobba enligt nedanstående MS-plan, mer detaljerade planer kommer utvecklas vid projektstart. MS 1 Okt 2013 Projektstart MS 2 Dec 2013 Detaljerad budget, tidplan samt utkast avtal för alla parter. MS 3 Mars 2014 Avtal klart. Prototyp 1: mätning av temperatur, flöde och ljud mha ett sensorpaket på 3 olika tappställen. MS 4 Okt 2014 Prototyp 2: mätning av flöde på en central punkt samt flöde,ljud temperatur på 3 olika punkter samt endast ljud och temperatur på ytterligare 5 punkter. representation mässor. 1:a publikationen.

7 7 ( 10) MS 5 Feb 2015 Dissemination o exploatering av resultat. Publikationer. MS 6 Okt 2015 Prototyp 3: mätning av flöde på en central punkt samt ljud och temperatur på ytterligare 10 punkter. MS 7 Feb 2016 Dissemination o exploatering av resultat Publikationer. MS 8 Nov 2016 Projektavslut, rapportering. Beskrivning av projektparter och huvudområden: LTU-Universitet med forskning i världsklass. Se bifogad beskrivning av forskargruppen ledd av Valeriy Vyatkin. CDT - Enhet inom LTU fokuserad på att utveckla forskning samt nya produkter och tjänster. Har idag flera EU projekt inom energiområdet samt ett brett kontaktnät inom EU. Inom Testplats Botnia engagerar vi flera tusen prov användare. t.ex. Ericsson AB har genomfört många användartester via denna virtuella testplats. Luleå Energi AB är ett lokalt energibolag med de huvudsakliga verksamheterna Värme&Kyla, Elhandel, Elnät, Bioenergi (träpellet-tillverkning), samt Lunet (bredbandsbolag samägt med Lulebo). KYAB Sweden AB är en avknoppning från LTU, grundat 2006 av Kimmo Yliniemi blev KYAB en av energimyndighetens portföljbolag. Företaget har i dagsläget 9 anställda och deras främsta produkter är Saber Professional och Saber Visualizer, molnbaserade realtidsmätsystem och visualiseringssystem för vatten, fjärrvärme, el, fjärrkyla, gas mm. Företaget bedriver FoU inom mäteknikområdet och leverar mätutrustning till kommuner, företag och myndigheter runt om i landet. Utvecklingen sker i huvudsak i Luleå, tillverkning sker i Pajala. KYAB har kontor i Luleå samt i Stockholm med försäljning över hela landet samt export till utvalda länder inom EU. igw AB-Produktbolag grundat 2011 och specialiserat på plattformar för molntjänster. igw har kontor i Kista samt Luleå. Galären, HSB, Lulebo, Husägare (även Luleå Energi ingår här) Representerar användarna och för in deras vyer i projektet. Risker: Risk 30%: Vi har svårt att praktiskt prova alla delar av forskningsmodellen pga tekniska problem eller kostnadsmässigt. Åtgärd: Dialog med Referensgruppen för val av åtgärd. Förslag; Vi verifierar dom delar vi kan/klarar samt redovisar tydligt vad som praktiskt provat eller ej. Risk 20%: Vi lyckas ej engagare användarna och/eller bostadsbolagen Åtgärd: Tas till projektgruppen. Alternativ är att välja in nya eller omforma testning.

8 8 ( 10) Kostnader (endast stödberättigande kostnader) Lönekostnader Laboratoriekostnad Datorkostnad Utrustning Material Resor Övriga kostnader Projektets totala kostnad Projektets totala kostnader per år KALENDERÅR Konsultkostnader Indirekta kostnader SUMMA Utrustning, Material och Övriga kostnader Utrustning avser inköp av sensorer, övrig HW, sw-licenser mm Kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader är stödberättigande endast i den omfattning som tillgångarna utnyttjas för projektet. För dessa tillgångar är endast de avskrivningskostnader som motsvarar projektets varaktighet, beräknade på grundval av god redovisningssed, stödberättigande. Om kostnader för instrument, utrustning, mark och byggnader förekommer, redogör för hur de beräknats nedan eller i separat bilaga. Finansiering inkl. samfinansiärer Andel i kronor och procent av projektets totala kostnader/år FINANSIÄR Total (%) Energimyndigheten Galären HSB igw Europe AB Kyab Sweden AB Lulebo Luleå Energi AB SUMMA Ansökan avser industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär, ange vilken: Detta projekt är i sin helhet i vissa delar lika med ansökan till EG-finansiär, ange vilken: Sökt stöd för dyr utrustning (Vetenskapsrådet, Wallenbergsstiftelsen e.d.) Gäller endast högskola. - Namn på doktorand kimmo Yliniemi Namn på doktorand Namn på doktorand NN NN Namn på doktorand

9 9 ( 10) Övriga samarbetspartners (orgnr och orgnamn) Resultatredovisning (ange här om resultatet kommer att redovisas på något ytterligare sätt än det obligatoriska, se information) Utöver obligatoriska krav från utlysningen skall vi; Projektet kommer etablera en egen web-portal där information om projektet och dess resultat publiceras. För snabbare dialog och erfarenhetsutbyten med användarna kommer sociala media att nyttjas. Luleå Energi och övriga fjärrvärmebolag kommer att kunna använda de förväntade resultaten från projektet i sin affärsutveckning av nya tjänster för individuell mätning, för att öka kundnyttan och stärka fjärrvärmens konkurrenskraft. KYAB kommer visa resultat under projektets gång vid olika mässor, Nolia, fjärrvärmemässor m.fl. Information kommer också spridas via KYAB:s web-portal CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlinga (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. Nyttiggörande/Exploatering KYAB avser att genom att delta i forskningsprojektet ta erfarenheterna som KYAB fått genom projektet och resultaten (prototyperna) och vidare utveckla dessa till färdiga produkter och tjänster inom mätteknik området som en integrerad del i Saber Systemet. Utöver detta så ska vetenskapliga publikationer där tekniken i projektets slutskede testas/verifieras genom mätning i fält publiceras i samverkan med LTU och övriga projektpartners. Mätning av el, fjärrvärme, kyla, varmvatten kallvatten är redan idag en en självklarhet för många fastighetsägare när de bygger nya fastigheter. Då är kostnaden för mätning endast en bråkdel av totalkostnaden för byggnaden. Genom att använda den teknik som tas fram i detta projekt eller liknande teknik så kan man i framtiden installera individuell mätning av varm och kallvatten på ett kostnadseffektivt och rationellt sätt inte bara vid nybyggnation utan även i befintliga byggnader. Allting pekar på att i framtiden så kommer energi och miljökraven endast att öka. Därför rekommenderar bla boverket redan idag att man vid nybyggnation antingen installerar mätsystem eller förbereder byggnaden för att enkelt kunna mäta. Genom att använda en billigare metod för mätning så sparar man både pengar och miljö. Fler fastighetsägare kan installera mätning till ett billigare pris vilket gagnar både miljön, fastighetsägaren och hyresgästen (som i slutändan är den som betalar även för mätsystemet indirekt via hyran). Luleå Energi kommer redovisa resultat vid konferenser och branschmöten. Exempelvis Fjärrvärmemässan, Fjärrvärmecentraldaganrna. CDT/LTU kommer sprida information om projektet och dess resultat via sina internaionella kontakter, främst inom men ej begränsat till EU. Detta kommer ske vid större samlingar (t.ex Energikonferenser) inom EU samt via möten med våra parter och vid projektmöten. Detta görs genom att t.ex koordinera flera av LTU/CDT:s projektmöten så att tillfälle ges för kunskapsutbyten och spridning av information såväl som kontaktskapande. CDT leder den nationella forskningsagenden för IoT (IVA-Kungliga Ingenjörs VetenskapsAkademin, Internet of things) som har kopplingar till detta projekt (sensorer, molntjänster) och där vi ser en samverkan och möjlighet för vidare nyttiggörande/exploatering. Stimulanseffekt (redovisa vilken stimulanseffekt stödet kommer att få i form av t. ex. ökad projektstorlek, ökat antal förväntade resultat, ökad intensitet eller ökning av utgifter för forskning, utvckling och innovation. Detta ska anges om sökt belopp överstiger 7,5 MEUR och alltid när sökanden är ett företag som inte faller in under definitionen av små och medelstora företag i enlighet med 3 förordningen (2008:761) om statligt stödtill forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet)

10 10 ( 10) Detta kommer möjliggöra att vi kan bedriva forskning och utveckling inom mätteknik området (Valeriy med doktorand, samt KYAB med Kimmo Yliniemi) samt utveckla nya produkter och tjänster (Luleå Energi, KYAB, igw). Det bidrar samtidigt till att fastighetsbolagen får insikt i ny teknik samt kan vara med och påverka utformningen så att större affärer på sikt kan formas. Bilagor Forskning LTU, igw AB Presentation, LOS Luleå Energi, LOS KYAB, LOS igw, KYAB AB Presentation, CV, Detaljerad budget per part och år

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Materialteknik för termiska energiprocesser. Genom att lägga ner omsorg och tid

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan 1 (7) Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till dem som söker ekonomiskt bidrag för forskning, utveckling och demonstration samt informationsinsatser och teknikupphandling hos Energimyndigheten.

Läs mer

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord).

Enskilt projekt Forskningsprogram, ange vilket: EFFSYS 2. Datum 2 (6) Sammanfattning på engelska enligt ovan (max 250 ord). ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Anvisningar till sökande

Anvisningar till sökande 1 (5) Datum 2014-01-23 Dnr: 2014-000190 Anvisningar till sökande Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som ämnar lämna in en ansökan till Utlysning inom biogasprogrammet. Sista ansökningsdatum

Läs mer

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten

Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll. Linn Stengård Energimyndigheten Hur används vatten? Mätning av kall- och varmvattenanvändning i hushåll Linn Stengård Energimyndigheten Hearing 30 september 2009 Förbättrad energistatistik i bebyggelsen och industrin Syfte med mätningarna

Läs mer

Lägesrapport DokId: 239624

Lägesrapport DokId: 239624 1 of 6 2008-12-30 18:39 Lägesrapport DokId: 239624 Diarienummer 2007-01525 Avsänd av sökande 2008-07-20 LÄGESRAPPORT Lägesrapporten sänds in elektroniskt. Sänd även in ett underskrivet pappersoriginal

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013

2013-04-22. Fjärrvärmedagarna Borlänge. Mätning, rapportering och debitering. Företagskategorier och antal företag. 17 april 2013 Fjärrvärmedagarna Borlänge 17 april 2013 EI R2010:02 Fakturering efter faktisk förbrukning och reglering av mätperiodens längd avseende fjärrvärme. Lagen gäller från 1 januari 2015 Mätning månadsvis Rapportering

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Levereras med transportväska Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för

Läs mer

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige

Postnummer Ort Länskod Kommunkod Land 721 26 Västerås 19 1980 Sverige ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Mälardalens Högskola 202100-2916 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Akademin för hållbar

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24

Individuell värme- och varmvattenmätning. Dennis Westin 2010-03-24 Individuell värme- och varmvattenmätning Dennis Westin 2010-03-24 I enlighet med informationen på förra årets Stämma kommer vi vid årets Stämma att informera om Individuell värmemätning. Vi kommer dock

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt

Bilaga 1. Steg-för-steg-guide. Nytt forsknings- och utvecklingsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt

Bilaga 2. Steg-för-steg-guide. Fortsättningsprojekt 2 Inledning Här hittar du en steg-för-steg-guide till ansökningsprocessen som hjälper dig att förbereda dig inför att skicka in din ansökan. Tänk på att ansökningsprocessen tar lång tid även då man är

Läs mer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer

Flödesmätare Ultraljud DMTFB med Clamp On sensorer Egenskaper För alla typer av vätskor och flytande gaser Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kraftfull flödesmätare med enkelt handhavande Kompakt format Flödeshastighet -12-12 m/s Temperaturområde

Läs mer

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223

Sökande KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054. Energiteknik, Avd. Tillämpad Termodynamik och Kylteknik PG: 1 56 53-9, BG: 895-9223 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Datum Dnr 1 (6) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 202100-3054 Institution/avdelning Postgiro/Bankgiro/Bankkonto Energiteknik,

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem för spillvatten i flerbostadshus Åke Blomsterberg och Anders Nykvist 2013-10-23 Bakgrund Miljonprogrammet - Fram till 2017 behöver 100 000 miljonprogramslägenheter

Läs mer

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden.

Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark. Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg. Mer information finns på http://internetfonden. Presentationer från Frukostmöte.SE:s Internetfond 19 januari 2012 Bild 2-10: Internetfonden, Pernilla Rydmark Bild 11-27: Projekthantering, Michael Winberg Mer information finns på http://internetfonden.se

Läs mer

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning)

Resultat)avseende)individuell)mätning)av)varmvattenförbrukning) 2012-02-15 Utredning med anledning av motion vid årsstämman 2011 Bakgrund) Lars Wäremark, 8B, lämnade en motion till föreningens ordinarie årsstämma den 26 april 2011, som syftade till att spara pengar

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719

Sökande Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 046-222 72 61, 070 371 30 10 046-224719 ANSÖKAN OM FORSKNINGSSTÖD Dnr 1 (5) Projektnr Sökande Företag/organisation Organisationsnummer Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola 202100-3211 Institution/avdelning Institutionen för Arkitektur

Läs mer

Rotebro idrottshall solel

Rotebro idrottshall solel Rotebro idrottshall solel Glasparti söderfasad 672st paneler Glasparti västerfasad 450st paneler Tunnfilmspaneler monterade på kil ovan tak 32st paneler. Övrig yta blir vanligt glas i liknande utseende

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013

HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 HJÄLP FÖR SÖKANDE TILL VINN NU hösten 2013 Hjälp för sökande till VINN NU: En VINN NU-ansökan är sällan en fortsättning på ett tidigare projekt, lämna rutan tom. Projekttitel: Viktigt!!!! För er som söker

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP

Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus. Martin Persson SP Värmepumpsystem för NNE enfamiljshus och flerfamiljshus Martin Persson SP Projektinformation Projektstart: april 2012 Projektavslut: juni 2014 Finansierat av: Energimyndigheten, Effsys+ Trä och möbelföretagen

Läs mer

The Top of Rail Research Project

The Top of Rail Research Project Projektförslag till HLRC The Top of Rail Research Project Projekttid 4 år Sökt belopp från HLRC: 9,25 MSEK Beviljat från JVTC: 2,25 M SEK Avdelningen för Drift & Underhåll och avdelningen för Experimentell

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY

D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY key highlights D2SEE DESIGN AND DECISION SUPPORT FOR ENERGY EFFICIENCY PIIA Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation, Project facts Sökt belopp från VINNOVA: 1.006.000 SEK

Läs mer

Vägledningsdokument för verksamhetsplan

Vägledningsdokument för verksamhetsplan 1 (5) Avdelningen för Enheten för lokal och Främjande regional samverkan Margurite Karlsson 016-544 2071 margurite.karlsson@energimyndigheten.se Vägledningsdokument för verksamhetsplan Energimyndigheten

Läs mer

Gate Energy - Energitjänster

Gate Energy - Energitjänster 2014 Gate Energy - Energitjänster Gate Intelligent Building Support AB Gate Energy Energiutredningar för fastigheter Energitimmen En Energitimme är det första steget mot en effektiv energianvändning för

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart

ENERGI. Scala 1:1. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI Scala : Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart ENERGI. Individuell mätning sänker dina kostnader och skapar ett miljömedvetet boende. Oavsett om du vill få kontroll på din vatten-, el-, temperatur-

Läs mer

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2012-04460_15. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader 2012-04460_15 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 4 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi

Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? 7 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv? Vilka krav ställs på Sverige? Vad innebär

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning

FFI-projekt 2013-2016. Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning FFI-projekt 2013-2016 Kiselkarbidsensor för tillförlitligare och effektivare motorstyrning Ulf Thole, VD SenSiC AB Projektet genomförs med bidrag från Energimyndigheten The Swedish Energy Agency Fordonskonferens

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer

Bilaga 3. FÖRFINADE AVGRÄNSNINGAR AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK

Bilaga 3. FÖRFINADE AVGRÄNSNINGAR AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Tillväxtavdelningen Vindenheten Bilaga 3 Bilaga 3. FÖRFINADE AVGRÄNSNINGAR AV RIKSINTRESSEOMRÅDEN FÖR VINDBRUK Denna bilaga innehåller beskrivning av förfinade avgränsningar

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader i forskning- och utvecklingsprojekt m m 5 3.1 Personalkostnader...

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KLOSTRET 1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-09-01 Byggnadens adress: RÖNNOWSGATAN 4 29631 ÅHUS Utetemperatur: 17 C Expert: Tomas

Läs mer

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader

2014-01-01. Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Innehåll 1 Inledning... 3 2 Grundläggande förutsättningar... 4 3 Stödberättigande kostnader generellt... 5 3.1 Personalkostnader... 5 3.2 Övriga

Läs mer

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA

A1 1 (2) Energimyndigheten Box 310 631 04 ESKILSTUNA A1 1 (2) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 1 Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17

Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader. Dnr 2012-04460_17 Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader Dnr 2012-04460_17 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Aktiviteter och stödberättigande kostnader... 3 2.1 Forskning och utveckling... 4 2.2 Investeringsstöd

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG ARRANGÖRSBIDRAG INOM MUSIKOMRÅDET För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år. Den fullständiga rapporten är framtagen av Thomas

Läs mer

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö

RENOvERiNg med fokus På ENERgi Och innemiljö Renovering med fokus på energi och innemiljö Fastigheten på Katjas Gata 119 efter ombyggnad. Kan man göra lågenergihus av ett befintligt bostadshus från miljonprogrammet? Vi tänker göra ett allvarligt

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30>

< Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektperiod: <2015-01-01 till 2015-04-30> PROJEKTBESKRIVNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn < Online dubbelspektroskopisk mätning av tvättförluster> Projektfakta Sökt belopp från VINNOVA:

Läs mer

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas.

Användningsområde För tillfällig flödesmätning i applikationer där höga krav på noggrannhet ställs och där processen inte kan avbrytas. Utanpåliggande sensorer, ingen påverkan på flödet Kompakt format Monterad i väska med utvändiga kontakter Integrerat batteri för 42 timmars drift Temperaturområde -40 till 250 C Flödeshastighet -12 till

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Endast arbetsmaterial

Endast arbetsmaterial REDOVISNING SAMVERKAN MED KOMPONISTER För sista redovisningsdag, se Kulturrådets beslut. ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2013 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Individuell värmemätning. Lönar det sig Individuell värmemätning. Installationen Fortums sätt att debitera fjärrvärme Underhållsplanen

Läs mer

<PRocessindustriell IOt infrastruktur: möjligheter och utmaningar> PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym Projektnamn 1 (6) Projektfakta Sökt belopp

Läs mer

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats

Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats 2013 utlysning av forskningsmedel till nytta för besöksnäringen Tema: Sveriges mest attraktiva bransch besöksnäringen som arbetsplats Besöksnäringens FoU fond BFUF - är besöksnäringens eget verktyg för

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Kundcentraler och energimätare

Kundcentraler och energimätare Kundcentraler och energimätare 16-17 oktober 2013 Sankt Gertrud, Malmö PROGRAM Onsdagen den 16 oktober 08.00-10.00 Studiebesök hos Öresundsverket Rundvandring i kraftverket med start i den gamla turbinhallen,

Läs mer

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag

Föreskrifter om energikartläggning i stora företag EM2010 W-4.0, 2010-11-22 FÖREDRAGNING 1 (5) Datum Avdelningen för energieffektivisering Martina Berg Föreskrifter om energikartläggning i stora företag Bakgrund Den 1 juni 2014 trädde lagen om energikartläggning

Läs mer

INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER

INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER INBJUDAN TILL TEKNIKSEMINARIER Vattenmätarteknik och fjärravläsning Kan du läsa av vattenmätaren utan att lämna bilen? Har du rätt fjärravläsningssystem? Vad betyder de nya flödespunkterna enligt MID Q3,

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land

KV2 1 (3) 1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan Organisations-/personnummer. Postnummer Ort Land KV2 1 (3) Dnr (ifylls av myndigheten) Bilaga 6 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen

Energimyndigheten. Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndigheten Vad kan energimyndigheten göra för tillväxtföretag? - finansiering och stöd. Binella Vannesjö Affärsutvecklare Tillväxtavdelningen Energimyndighetens uppdrag: Att arbeta för ett tryggt,

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN.

Endast arbetsmaterial ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER. För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN. ANSÖKAN OM BIDRAG SAMVERKAN MED KOMPONISTER För ansökningsperiod, se Kulturrådets webbplats. ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN Observera Den här blanketten är optimerad för webbläsaren Internet Explorer versionerna

Läs mer

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden.

Ansökan. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Energieffektiviseringsfonden Ansökan Denna handling är tillsammans med bilagor en ansökan om medel ur Energieffektiviseringsfonden. Ansökan skickas till: Naturskyddsföreningen

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things

Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things PROJEKTSAMMANFATTNING Processindustriell IT och Automation hösten 2014 Projektakronym RBM-IoT Projektnamn Nya metoder för bergbultsmonitorering med Internet of Things 1 (5) Projektfakta Sökt belopp från

Läs mer

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project

Mikael Kullman. Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Mikael Kullman Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö Project Coordinator PLEEC Project Vad ska jag prata om? Eskilstuna Energi och Miljö beskriver hur man arbetat under genomförandet av projektet PLEEC,

Läs mer

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012

Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar. Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Besparingar på 20-40% är realistiska i de flesta anläggningar Stoppsladd, fas 1-3, år 2009 2012 Agenda - Falun 18 april 2012 Introduktion Partners & deltagare Ny hemsida Stoppsladd resultat fas 1-2 Energianvändning

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser

M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser M-Serien Eletta Flödesmätare Flödesmätare med hög noggrannhet för vätskor och gaser Flödesmätare med flera funktioner för gaser och vätskor M3 Eletta M3 är den senaste versionen av M-serien. Med en nyutvecklad

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016

Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Dnr CIF 2015/11 Regler och anvisningar för ansökan om organisationsstöd gällande år 2016 Vänligen läs igenom detta dokument innan du påbörjar en ansökan. Var ute i god tid när du ska lämna in en ansökan,

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer