Protokoll. Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53"

Transkript

1 Utbildningsnämnden 42-53

2 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud...9 Användande av molntjänster i skolan...11 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet...13 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...14 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs...15 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN)...19 Meddelanden Delegationsbeslut

3 3 Plats och tid Kungsgatan 9, sammanträdesrummet Sunnerö. Kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Birgitta de Verdier (FP), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Gunilla Ternow Andréasson (M) Linnea Engström (M) Anne Gunnevik (FP) Johannes Hallenrud (S) Maria B Nilsson ersatte Josefine Werner-Alm from Margaretha Sjöberg (S) Ulrika Larsson (C) Ebrahim Delafrouz (S) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Åsa Svedjenäs (V) Henrick Svensson (M) Maria B Nilsson (S) Jonatan Gustafsson (V) Christina Carlsson (C), lämnade Anneli Schwartz, förvaltningschef Ingela Andersson Åsa Holmstrand, utvecklingsstrateg föredragande Jane Kyrklund, controller föredragande Pär Hellsten, förvaltningssekreterare Patrik Bredberg, rektor föredragande 49 Pär-Göran Björkman (S) utses att jämte ordförande justera protokollet. Justeringens plats och tid Onsdag 24 september på Kungsgatan 9, plan 2 kl Sekreterare Ordförande Justerande Pär Hellsten Birgitta de Verdier (FP) Pär-Göran Björkman (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Närarkivet hos Utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9. Underskrift

5 5 UN 42 Information och överläggningar A/ Förvaltningschef Ny förvaltningschefen Anneli Schwartz presenterar sig för nämnden. Förvaltningschefen informerar om att Annika Steneld blir ordinarie rektor på Alströmergymnasiet och att Karin Burman är tillförordnad rektor under läsåret 2014/2015. De förstelärartjänster som tillfälligt blir vakanta längre än tre månader ska utlysas internt. Teknikcollegeceremoni sker den 23 oktober kl , inbjudan kommer senare. Brev från lärare på Alströmergymnasiet har inkommit om beslutet att lägga ned inriktning på Barn- och fritidsprogrammet. B/ GR Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på GR utbildningsnätverk där det diskuterades om ensamkommande barn och ungdomar inte får rätt antal undervisningstimmar. Informerades om det minskade intresset för yrkesprogrammen till förmån för högskoleförberedande programmen. GR genomför språkstödssatsningar enligt ett två-årigt EU-projekt, GRINT. GR beslutade om interkommunala ersättningar. C/ Ledamöter Maria B Nilsson (S) har deltagit på samhällsprogrammets programråd den 19 september Ulrika Larsson (C) har deltagit på humanistiska programmets programråd den 16 september. Christina Carlsson (C) och Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det naturvetenskapliga programmets programråd den 23 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det estetiska programmets program den 18 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på teknikcollegerådet. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på arbetsmarknadsrådet den 1 september. Information till nämndens ledamöter om att utbildningspolitiskt forum går av stapeln den 8 oktober.

6 6 UN 43 Dnr UN 078 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014 Ärendebeskrivning Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti 2014 visar att utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen följer budget, men i och med att utbildningssektorn följer läsår fördelas intäkter och kostnader inte jämt över året. Både 2010 och 2011 års flyktingfond visar ett överskott och det är nu läge att avsluta dessa fonder. Detta överskott bör fördelas ut på de andra flyktingfonderna för åren för att de skall klara framtidens behov under de år de är aktiva. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, Den ekonomiska uppföljningen godkännes efter den 31 augusti 2014 och översändes till kommunstyrelsen och 2011 års flyktingfond avslutas. Exp: KS, KLK-ekonomi

7 7 UN 44 Dnr UN 620 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare Ärendebeskrivning Alingsås kommun är en av remissinstanserna för Utbildningsdepartementets promemoria Examenspremier till vissa lärare (Dnr U2014/4064/SF). Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en tillfällig, skattefri examenspremie införs för att stimulera fler att påbörja och slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. I detta underlag kommer en mycket förkortad version som bygger på de förslag som finns att läsa i promemorian i sin helhet. Sammanfattning Antalet studenter som har sökt till utbildningar som leder till ämneslärarexamen i matematik, naturorienterande ämnen eller teknik har varit lågt under en längre period. Detta har medfört en brist på utbildade lärare inom dessa områden och det är därmed svårt att rekrytera lärare. Man skriver även att arbetssökande med ämneskombinationen matematik och naturvetenskap kommer bestå fram till 2030 utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och prognoser 2011 samt en rapport från Högskoleverket (2012:22). För att motverka detta har ovanstående promemoria skrivits vilken innebär att den som tar examen inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik kan erhålla en examenspremie om kronor per ämne som ska betalas ut till den som avlagt en ämneslärarexamen, maximalt kronor. Det finns även en brist på sökande med speciallärar- och specialpedagogutbildning till de tjänster som arbetsgivare utlyser skriver man och hänvisar till Universitetskanslersämbetets årsrapport för 2013 som ett stort rekryteringsbehov av speciallärare och specialpedagoger. Ytterligare skäl anges till varför man önskar locka personer till dessa utbildningar är att man ser ett ökat antal med behov av särskilt stöd. Man lyfter även fram statistik från skolverket kring särskilt stöd 2012/13 som visar att var femte pojke i årskurs 9 i dag har ett åtgärdsprogram. En examenspremie på kronor föreslås till den som avlagt en speciallärar- eller specialpedagogexamen som åtgärd för att stimulera fler till området. Examenspremien kommer efter ansökan att betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Administrationen kring de föreslagna åtgärderna bedöms få konsekvenser för främst CSN:s administration. Man uttrycker att förslaget innebär att myndigheten måste utarbeta ett systemstöd för handläggning och utbetalning av premien och att kostnaden för detta beräknas av myndigheten till 5 miljoner kronor.

8 8 forts: UN 44 Dnr UN 620 De skäl som anges i promemorian för den enskilde är bland annat att en skattefri examenspremie som uppgår till maximalt kronor skulle kunna vara ett positivt genomströmningsincitament för målgruppen av presumtiva och befintliga studenter. En examenspremie skulle också stärka den enskildes vardagsekonomi efter slutförda studier skriver man vidare. Av promemorian framgår att examenspremien är avsedd som en åtgärd för att ge effekt på kort sikt. Förordningen föreslås därför gälla fr.o.m. 1 januari Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen understryker behovet av fler lärare med de ämneskompetenser som förslaget avser. Det är dock tveksamt om en avsedd effekt kommer att ske genom en examenspremie när skrivningar om exempelvis tjänstgöringsskyldighet efter uttagen premie saknas. Positivt är att konkreta förslag som detta kan möjliggöra höjda lärarlöner och en fortsatt satsning på karriärtjänster. Förvaltningen är därför frågande om förslaget innebär en framtida hållbar lösning. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 30. Utbildningsnämnden tar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till Utbildningsdepartementet. Exp: Utbildningsdepartemenet Barn- och ungdomsnämnden Alingsås kommun

9 9 UN 45 Dnr UN 632 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , AU 66, motionen för beredning till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Detta i syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank inom området. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. För två år sedan lämnade ovanstående motionärer in en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor, med bland annat förslaget att inrätta ett mobbningsombud. Motionen bifölls ej i Kommunfullmäktige. Motionärerna menar nu att mobbningsfallen ej minskar, utan det motsatta, nu med kränkningar även via nätet. Ett av Utbildningsnämndens mål är att alla elever/studerande/brukare ska trivas och känna trygghet. Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen studerande på Alströmergymnasiet som känner trivsel och trygghet är hög. 89% av svaranden uppger att de känner trivsel och trygghet i skolan. Utbildningsförvaltningen har som ett utvecklingsområde att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och där är arbetet mot kränkande behandling med som en del. Lagar som styr hur arbetet mot kränkande behandling ska bedrivas är diskrimineringslagen och skollagen och gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar enligt Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheterna ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever och studerande. Rutiner finns för återrapportering av anmälningar av trakasserier och kränkningar till huvudmannen. Skolverkets utvärdering av olika insatser mot kränkande behandling visar att för att lyckas krävs ett systematiskt arbete och en variation av insatser. Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Inom skolan är det nolltolerans mot kränkningar och skolan måste uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningar. Elever och föräldrar kan anmäla till

10 10 forts: UN 45 Dnr UN 632 Barn- och elevombudet på Skolinspektionen om skolan inte göra tillräckligt för att förhindra kränkningar. Det finns idag något fåtal kommuner som valt att inrätta egna barn- och elevombud. Det är förvaltningens uppfattning att aktiviteterna i det främjande arbetet för att skapa en trygg miljö för alla elever och studerande, i kombination med en tydlighet i allas ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda uppfyller skollagens krav. Det är ett ständigt pågående arbete som också måste förändras i takt med att det uppkommer nya arenor där kränkningar kan förekomma. Det är hela skolans ansvar, de som finns nära elever och studerande måste agera och förvaltningen föreslår därmed att frågan angående mobbningsombud ej ska utredas vidare. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 32 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Yrkande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på följande: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen i sin helhet och att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen. Proposition Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag till beslut antagits. Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

11 11 UN 46 Dnr UN 038 Användande av molntjänster i skolan Ärendebeskrivning Detta ärende handlar om att utbildningsnämnden i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan ska fatta beslut om godkännande att använda molntjänster i verksamheten. Detta ärende hanteras både i utbildningsnämnden och i barn- och ungdomsnämnden. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Användningen av molntjänster i skolan så som Google Apps for Education eller Office 365 har under de senaste åren ökat i svenska kommuner. En molntjänst är ett system eller funktion som tillhandahålls och driftas av en leverantör helt via internet. Det kan vara t.ex lagring eller en uppsättning av programvarutjänster. Molntjänster erbjuder elever och pedagoger hög grad av flexibilitet, mobilitet och tillgänglighet och möjliggör ett effektivare lärande. Material kan nås från vilket digitalt verktyg som helst och från vilken plats som helst så länge tillgång till internetuppkoppling finns. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har under de senaste åren riktat skarp kritik mot flera kommuners avtal gällande personuppgiftshantering, med utländska leverantörer av molntjänster. Dessa har tidigare endast tillhandahållit generella personuppgiftsbiträdesavtal som, enligt Datainspektionen, inte säkerställt användandet av personuppgifter. För att säkerställa att användningen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt har både Datainspektionen och SKL utformat ramverk och stöd för införande av denna typen av molntjänster i skolverksamhet till exempel underlag för kommunerna att genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt för att teckna tydliga avtal med leverantörerna. Redan idag använder skolverksamheten i Alingsås kommun olika molntjänster så som UNIKUM, Pluttra och Vklass (verktyg för dokumentation och information). Dessa molntjänster levereras och driftas av svenska företag och följer därmed svensk lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Dessa system innehåller dock inte alla tjänster som behövs eller tillhandahålls av ex Google och Office 365. Exempel på detta är samtida användning av dokument, flexibel delning av dokument, tillgänglig lagringsmöjlighet för pedagoger och samarbetsytor i realtid. För att kunna arbeta vidare med de molntjänster som förvaltningarna redan har och införande av nya behöver de pedagogiska förvaltningarna få godkännande att använda molntjänster i den pedagogiska verksamheten i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan. Denna fråga har hanterats av kommunjurist och IKT- styrgrupp, där alla har samsyn i frågan, och följer den utveckling som sker i samhället och att det handlar om att säkerställa att förvaltningarna följer personuppgiftslagen (PUL) och arbetar i enlighet med SKLs Vägledning om molntjänster i skolan och Datainspektionens rekommendationer.

12 12 forts: UN 46 Dnr UN 038 Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till nyttjande av molntjänster i skolans verksamhet då detta möjliggör en ökad flexibilitet i lärandet. Ytterligare visar detta att Alströmergymnasiet anpassar sig till IT-utvecklingen och svarar upp mot lärare och ungdomars krav på moderna IT-verktyg. Samt att godkänna användande av de molntjänster som används idag. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 28. Utbildningsnämnden godkänner att molntjänster används i verksamheten och att förvaltningen arbetar vidare med införande av molntjänster enligt Datorinspektionens riktlinjer. Exp: Alströmergymnasiet IKT-samordnare Barn- och ungdomsförvaltningen

13 13 UN 47 Dnr UN 002 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat om att förlänga GRs medlemskommuners engagemang i Universeum från och med årsskiftet 2010/2011, där Alingsås kommun under perioden ska bidra med 1,6 årsarbetare av totalt 40 årsarbetare. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden fick i uppdrag att gemensamt rekrytera och inom befintlig ram finansiera överenskommelsen (KS , 55). Beredning Utbildningsförvaltningen har den 13 augusti i skrivelse lämnat följande yttrande. GR håller på med att fördela kommunernas åtaganden och se till att Universeum bemannas i enlighet med GRs förbundssstyrelses beslut, dvs 4 årsarbetare från medlemskommunerna årligen. Det är dags för Alingsås kommun att avsätta årsarbetare, dvs 1,6 årsarbetare. GRs förslag är att Alingsås kommun avsätter 0,8 årarbetare läsåret 2015/2016 och 0,8 årsarbetare 2016/2017. Detta uppdrag riktar sig både till Barn- och ungdomsnämnden och till Utbildningsnämnden, som ska rekrytera och inom befintlig ram finanisera överenskommelsen. Kostnaden fördelas mellan nämnderna utifrån elevtal, där barn- och ungdomsnämnden tar ca 70% och utbildningsnämnden tar ca 30%. Förvaltningarna kommer gemensamt att tillsätta en 0,8 tjänst läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Rekryteringsförfarandet kommer att påbörjas efter det att beslut fattas i nämnderna. Rekrytering sker inom befintlig personal. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 29. Utbildningsnämnden beslutar att avsätta 0,24 årsarbetare till Universeum läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Exp: GR-Universeum Barn- och ungdomsförvaltningen

14 14 UN 48 Dnr UN 025 Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. I Utbildningsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter till avdelningschefer i förvaltningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 31. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

15 15 UN 49 Dnr UN 620 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen avser att ansöka till Skolverket (förordning 2014:854) om stadsbidrag för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram. Senast den 15 oktober är det möjligt för kommunala och enskilda huvudmän att söka statsbidrag för att anordna ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 2015/16. Utbildningen funnits på försöksverksamhet sedan Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utifrån kommunens övergripande mål om att det i Alingsås skall finnas goda möjligheter till arbete och företagande och Utbildningsnämndens åtagande om att verka för aktiv samverkan med arbetslivet, avser Utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag för ett fjärde utbildningsår. En gymnasieingenjörsutbildning med Alingsås kommun som huvudman är ett led i att anpassa utbildning i enlighet med uttalat behov från branschen. Utbildningen avser att stärka attraktionen för yrken inom teknikområdet och öka möjligheten för studerande att bli anställningsbar efter avslutad utbildning. Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng. Det finns olika nationella inriktningar och inom dessa inriktningar olika yrkesutgångar. Minst tio veckor av utbildningen ska genomföras som praktik på företag. Efter ett uttalat behov från och i samverkan med företag från den IT-tekniska branschen i Alingsås och inom samverkan för Teknikcollege, diskuterades via Teknikprogrammets programråd, att gå vidare med en ansökan om ett fjärde år. Ett flertal IT-företag har anmält intresse att engagera sig i utbildningen och bidra med praktikplatser. En förutsättning vid ansökningstillfället är att kunna erbjuda praktikplatser till minst tio elever, vilket kan ses som ett realistiskt antal. Statsbidraget söks som en kostnad per elev och kan vara olika för uppstartsåret och nästkommande år. Däremot kan bidrag inte sökas för fler än fyra år och villkoren som gäller för ett beviljande är att huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Detta innebär att utbildningen bedöms vara av god kvalitet och att kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning. I nuläget förs ett resonemang om vilka investeringar som krävs för att starta och driva utbildningen i två omgångar. Investeringskostnader kan således komma att bli aktuella för att bedriva utbildningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 25 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden.

16 16 forts: UN 49 Dnr UN 620 Utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen till Skolverket ansöker om statsbidrag (förordning 2014:854) för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram.

17 17 UN 50 Dnr UN 620 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet 2015 Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har att ta ställning till att starta en inriktning mot juridik på Alströmergymnasiets Ekonomiprogram från och med läsåret 2015/2016. Ekonomiprogrammet ger redan idag en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Ett Ekonomiprogram kan enligt nya gymnasieförordningen erbjuda två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Programmet ska också ge färdigheter såsom att starta och driva ett företag. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att starta ytterligare en inriktning på Ekonomiprogrammet. Förvaltningen ser detta som en del av att fortsätta bygga Alströmergymnasiets Ekonomiprogram kvalitativt och konkurrenskraftigt. Alströmergymnasiet har idag en inriktning mot ekonomi men ser ett behov av att även kunna erbjuda inriktningen mot juridik. Detta med anledning av att elever inom och utom gymnasiet tydligt efterfrågar en sådan inriktning. De elever som önskar denna inriktning och ej kan få möjlighet att läsa den på Alströmergymnasiet söker därför till annan gymnasieskola. Inriktningens sammansättning gör att förvaltningen bedömer att utbildningen är av god kvalitet och ger breda kunskaper som väl förbereder för högskolestudier. Den föreslagna inriktningen juridik ska ge eleven kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevens förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Beträffande möjligheten att starta inriktning får kommunen göra det om vissa kriterier uppfylls; Kommunen kan starta en inriktning om det finns en bred förankring för detta. Ytterligare ett kriterium är att det inte påverkar våra grannar i GR negativt. Idag har Lerum denna inriktning. Ett sista kriterium är att det finns underlag och en efterfrågan. Ekonomiprogrammet har ett stort söktryck och fler elever som läser på programmet vilket leder till att programmet kan ha två inriktningar. Förvaltningen bedömer att inget av ovanstående utgör ett hinder för att erbjuda inriktningen utan snarare ligger i linje med att möta presumtiva elevers förväntan och de krav som ställs ovan. Ekonomiprogrammet har idag lärare med rätt kompetens för att undervisa i ämnet juridik. Eleven gör sitt val av inriktning under våren, redan i årskurs 1. Inriktningen börjar sedan i åk 2.

18 18 forts: UN 50 Dnr UN 620 Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 26 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden godkänner att Alströmergymnasiet startar inriktningen juridik, som ger möjlighet för elever på Ekonomiprogrammet att göra detta val av inriktning inför åk 2, under vårterminen Exp: Alströmergymnasiet

19 19 UN 51 Dnr UN 620 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN) Ärendebeskrivning Frågan från Alingsås IF gymnastik, GK Frivolten och Gymnastikens hus har åter aktualiserats då föreningarna presenterat nytt underlag för förvaltningen. Utbildningsnämnden har därför att på nytt ta ställning till möjligheten att starta en nationell idrottsutbildning i gymnastik på Alströmergymnasiet. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Fram till och med 15 oktober har Alströmergymnasiet möjlighet att ansöka om att starta en NIU gymnastikutbildning med början höstterminen De ovan nämnda föreningarna har uppvaktat Utbildningsnämnden för att ge sin syn på gymnastikutbildning i Alingsås. Det underlag föreningarna tagit fram innehåller dels en kartläggning av nu aktiva gymnaster i Västsverige och ett beräkningsunderlag som förvaltningen åtar sig att närmare granska. Underlaget visar på ett ökat presumtivt elevunderlag i relation till tidigare förfrågningar. Förvaltningen ser positivt på att det startas en inriktning gymnastik som Nationell idrottsutbildning i Alingsås. Det finns goda lokalmässiga förutsättningar som då skulle tas till vara. Det skulle också ge en individuell idrottsgren möjlighet att utvecklas ytterligare i Alingsås. NIU utbildningen innebär en ökad kostnad för förvaltningen som det då behövs ta höjd för i kommande flerårsstrategi för Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Yrkande Birgitta de Verdier (FP) och Pär-Göran Björkman (S) yrkar på tillägg i beslutsmeningen enligt följande: med början höstterminen 2016 (efter NIU Gymnastikutbildning) Proposition Ordföranden frågar om det är nämndens mening att anta tilläggsyttrandet och finner att så är fallet. Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning med början höstterminen 2016 och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Exp: Kommunstyrelsen, Gymnastikens hus, AIF gymnastik, GK Frivolten

20 20 UN 52 Dnr UN 620 Meddelanden 2014 Meddelanden till Utbildningsnämnden september FSG protokoll sutdrag Utbildning för förtroendevalda mandatperioden sutdrag Ny ersättare i Utbildningsnämnden sutdrag Kommunfullmäktige beslut om försäkring på skolbarnens fritid SKL Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpa behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser Begäran om omprövning av beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning Datum för programråd hösten 2014 Ansökan ICLD Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, migrationsverket och Alingsås kommun om samverkan kring nyanländas etablering. Skolinspektionens beslut om godkännande av huvudman i Göteborgs kommun Utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna

21 21 UN 53 Dnr UN 620 Delegationsbeslut 2014 Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Utbildningsnämnden lägger de delegerade ärendena till handlingarna.

Examenspremier till vissa lärare

Examenspremier till vissa lärare Promemoria 2014-06-17 U2014/4064/SF Utbildningsdepartementet Examenspremier till vissa lärare 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Det finns en stor brist på utbildade lärare inom vissa områden...

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Matts Persson. Björn Forsling Protokoll 1 (43) Plats och tid: Sal Orion, Cul, Hudiksvall, klockan 09:00-16:40. Ajournerat för lunch klockan 12:15-13:15. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Matts Persson, ordf (C) Erik Jensen

Läs mer

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17.

Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof Eklund Valberedning Kl. 17. KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-09-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 21 september kl. 18.30 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Sune Hemmingsson och Sten-Olof

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 Blad 1 (2) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund kl. 08.15-15.30 Beslutande Susanne Hansson (s), ordförande Lennart

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (79) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 17.20 Beslutande Helena Stenberg (S), ordförande Rune Berglund (S) Peter Roslund (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-06-21 50-60 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 50. Yttrande angående Alingsås energieffektiviseringsstrategi 2011 2013 51. Yttrande

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningschefsnätverket 2014-04-11 ÄRENDE 1 Till Utbildningschefsnätverket Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen (GR) 2015-2016--2018-2019 Ett

Läs mer

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP

Protokoll. = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP = _~êåj=çåü=ìåöççãëå ãåçéå= = OMMVJMNJON= = =N=J=NP Barn- och ungdomsnämnden sammanträde Ärende Dagordning och justering Information och överläggningar A/ Alingsås kommuns lokalsamordnare Susanna Andersson

Läs mer

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.

Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-22 Utbildningsnämnden kallas till sammanträde: Tid: Tisdagen den 29 april klockan 15.00 Information för nämndens ledamöter/ersättare klockan 15.00-17.00 Plats: Utbildningskontorets

Läs mer

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap

2015-09-01. Promemoria. Investeringar i skolan för mer kunskap Promemoria 2015-09-01 Investeringar i skolan för mer kunskap I skolan läggs grunden för resten av våra liv. En bra skolgång skapar stora valmöjligheter på arbetsmarknaden medan en dålig skolgång riskerar

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 68 Utsändningsdag: Fredagen den 8 februari 2013 V 8 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 20 Februari Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 februari

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling

Björn Forsling. Carina Nylander. Stefan Bäckström. Björn Forsling Protokoll 1 (22) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, klockan 10:00-16:00. Ajournerat för lunch klockan 12:10-13:10. Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Stefan Bäckström, ordf (C) Matts

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan.

SS2_6. O '-! 2_. Di~flL-~ norra västmanlands. utbi Id n ingsförbu nd. Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg. Yrkeshögskolan. o nyzyxwvutsrqponmlkjihgfedc L.DILt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYX SS2_6. O '-! 2_ Di~flL-~ norra västmanlands utbi Id n ingsförbu nd Fagersta - Norberg - Skinnskatteberg Yh Yrkeshögskolan Budget 2015 1

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-28

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid. 4 Budgetuppföljning barn- och utbildningsförvaltningen 2013-02-28 2 KALLELSE 2013-03-14 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-03-14, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsplan 2013-2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden #{enhet}# Innehållsförteckning 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer