Protokoll. Utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53"

Transkript

1 Utbildningsnämnden 42-53

2 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud...9 Användande av molntjänster i skolan...11 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet...13 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...14 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs...15 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN)...19 Meddelanden Delegationsbeslut

3 3 Plats och tid Kungsgatan 9, sammanträdesrummet Sunnerö. Kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Birgitta de Verdier (FP), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Gunilla Ternow Andréasson (M) Linnea Engström (M) Anne Gunnevik (FP) Johannes Hallenrud (S) Maria B Nilsson ersatte Josefine Werner-Alm from Margaretha Sjöberg (S) Ulrika Larsson (C) Ebrahim Delafrouz (S) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Åsa Svedjenäs (V) Henrick Svensson (M) Maria B Nilsson (S) Jonatan Gustafsson (V) Christina Carlsson (C), lämnade Anneli Schwartz, förvaltningschef Ingela Andersson Åsa Holmstrand, utvecklingsstrateg föredragande Jane Kyrklund, controller föredragande Pär Hellsten, förvaltningssekreterare Patrik Bredberg, rektor föredragande 49 Pär-Göran Björkman (S) utses att jämte ordförande justera protokollet. Justeringens plats och tid Onsdag 24 september på Kungsgatan 9, plan 2 kl Sekreterare Ordförande Justerande Pär Hellsten Birgitta de Verdier (FP) Pär-Göran Björkman (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Närarkivet hos Utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9. Underskrift

5 5 UN 42 Information och överläggningar A/ Förvaltningschef Ny förvaltningschefen Anneli Schwartz presenterar sig för nämnden. Förvaltningschefen informerar om att Annika Steneld blir ordinarie rektor på Alströmergymnasiet och att Karin Burman är tillförordnad rektor under läsåret 2014/2015. De förstelärartjänster som tillfälligt blir vakanta längre än tre månader ska utlysas internt. Teknikcollegeceremoni sker den 23 oktober kl , inbjudan kommer senare. Brev från lärare på Alströmergymnasiet har inkommit om beslutet att lägga ned inriktning på Barn- och fritidsprogrammet. B/ GR Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på GR utbildningsnätverk där det diskuterades om ensamkommande barn och ungdomar inte får rätt antal undervisningstimmar. Informerades om det minskade intresset för yrkesprogrammen till förmån för högskoleförberedande programmen. GR genomför språkstödssatsningar enligt ett två-årigt EU-projekt, GRINT. GR beslutade om interkommunala ersättningar. C/ Ledamöter Maria B Nilsson (S) har deltagit på samhällsprogrammets programråd den 19 september Ulrika Larsson (C) har deltagit på humanistiska programmets programråd den 16 september. Christina Carlsson (C) och Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det naturvetenskapliga programmets programråd den 23 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det estetiska programmets program den 18 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på teknikcollegerådet. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på arbetsmarknadsrådet den 1 september. Information till nämndens ledamöter om att utbildningspolitiskt forum går av stapeln den 8 oktober.

6 6 UN 43 Dnr UN 078 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014 Ärendebeskrivning Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti 2014 visar att utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen följer budget, men i och med att utbildningssektorn följer läsår fördelas intäkter och kostnader inte jämt över året. Både 2010 och 2011 års flyktingfond visar ett överskott och det är nu läge att avsluta dessa fonder. Detta överskott bör fördelas ut på de andra flyktingfonderna för åren för att de skall klara framtidens behov under de år de är aktiva. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, Den ekonomiska uppföljningen godkännes efter den 31 augusti 2014 och översändes till kommunstyrelsen och 2011 års flyktingfond avslutas. Exp: KS, KLK-ekonomi

7 7 UN 44 Dnr UN 620 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare Ärendebeskrivning Alingsås kommun är en av remissinstanserna för Utbildningsdepartementets promemoria Examenspremier till vissa lärare (Dnr U2014/4064/SF). Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en tillfällig, skattefri examenspremie införs för att stimulera fler att påbörja och slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. I detta underlag kommer en mycket förkortad version som bygger på de förslag som finns att läsa i promemorian i sin helhet. Sammanfattning Antalet studenter som har sökt till utbildningar som leder till ämneslärarexamen i matematik, naturorienterande ämnen eller teknik har varit lågt under en längre period. Detta har medfört en brist på utbildade lärare inom dessa områden och det är därmed svårt att rekrytera lärare. Man skriver även att arbetssökande med ämneskombinationen matematik och naturvetenskap kommer bestå fram till 2030 utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och prognoser 2011 samt en rapport från Högskoleverket (2012:22). För att motverka detta har ovanstående promemoria skrivits vilken innebär att den som tar examen inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik kan erhålla en examenspremie om kronor per ämne som ska betalas ut till den som avlagt en ämneslärarexamen, maximalt kronor. Det finns även en brist på sökande med speciallärar- och specialpedagogutbildning till de tjänster som arbetsgivare utlyser skriver man och hänvisar till Universitetskanslersämbetets årsrapport för 2013 som ett stort rekryteringsbehov av speciallärare och specialpedagoger. Ytterligare skäl anges till varför man önskar locka personer till dessa utbildningar är att man ser ett ökat antal med behov av särskilt stöd. Man lyfter även fram statistik från skolverket kring särskilt stöd 2012/13 som visar att var femte pojke i årskurs 9 i dag har ett åtgärdsprogram. En examenspremie på kronor föreslås till den som avlagt en speciallärar- eller specialpedagogexamen som åtgärd för att stimulera fler till området. Examenspremien kommer efter ansökan att betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Administrationen kring de föreslagna åtgärderna bedöms få konsekvenser för främst CSN:s administration. Man uttrycker att förslaget innebär att myndigheten måste utarbeta ett systemstöd för handläggning och utbetalning av premien och att kostnaden för detta beräknas av myndigheten till 5 miljoner kronor.

8 8 forts: UN 44 Dnr UN 620 De skäl som anges i promemorian för den enskilde är bland annat att en skattefri examenspremie som uppgår till maximalt kronor skulle kunna vara ett positivt genomströmningsincitament för målgruppen av presumtiva och befintliga studenter. En examenspremie skulle också stärka den enskildes vardagsekonomi efter slutförda studier skriver man vidare. Av promemorian framgår att examenspremien är avsedd som en åtgärd för att ge effekt på kort sikt. Förordningen föreslås därför gälla fr.o.m. 1 januari Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen understryker behovet av fler lärare med de ämneskompetenser som förslaget avser. Det är dock tveksamt om en avsedd effekt kommer att ske genom en examenspremie när skrivningar om exempelvis tjänstgöringsskyldighet efter uttagen premie saknas. Positivt är att konkreta förslag som detta kan möjliggöra höjda lärarlöner och en fortsatt satsning på karriärtjänster. Förvaltningen är därför frågande om förslaget innebär en framtida hållbar lösning. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 30. Utbildningsnämnden tar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till Utbildningsdepartementet. Exp: Utbildningsdepartemenet Barn- och ungdomsnämnden Alingsås kommun

9 9 UN 45 Dnr UN 632 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , AU 66, motionen för beredning till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Detta i syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank inom området. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. För två år sedan lämnade ovanstående motionärer in en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor, med bland annat förslaget att inrätta ett mobbningsombud. Motionen bifölls ej i Kommunfullmäktige. Motionärerna menar nu att mobbningsfallen ej minskar, utan det motsatta, nu med kränkningar även via nätet. Ett av Utbildningsnämndens mål är att alla elever/studerande/brukare ska trivas och känna trygghet. Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen studerande på Alströmergymnasiet som känner trivsel och trygghet är hög. 89% av svaranden uppger att de känner trivsel och trygghet i skolan. Utbildningsförvaltningen har som ett utvecklingsområde att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och där är arbetet mot kränkande behandling med som en del. Lagar som styr hur arbetet mot kränkande behandling ska bedrivas är diskrimineringslagen och skollagen och gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar enligt Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheterna ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever och studerande. Rutiner finns för återrapportering av anmälningar av trakasserier och kränkningar till huvudmannen. Skolverkets utvärdering av olika insatser mot kränkande behandling visar att för att lyckas krävs ett systematiskt arbete och en variation av insatser. Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Inom skolan är det nolltolerans mot kränkningar och skolan måste uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningar. Elever och föräldrar kan anmäla till

10 10 forts: UN 45 Dnr UN 632 Barn- och elevombudet på Skolinspektionen om skolan inte göra tillräckligt för att förhindra kränkningar. Det finns idag något fåtal kommuner som valt att inrätta egna barn- och elevombud. Det är förvaltningens uppfattning att aktiviteterna i det främjande arbetet för att skapa en trygg miljö för alla elever och studerande, i kombination med en tydlighet i allas ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda uppfyller skollagens krav. Det är ett ständigt pågående arbete som också måste förändras i takt med att det uppkommer nya arenor där kränkningar kan förekomma. Det är hela skolans ansvar, de som finns nära elever och studerande måste agera och förvaltningen föreslår därmed att frågan angående mobbningsombud ej ska utredas vidare. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 32 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Yrkande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på följande: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen i sin helhet och att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen. Proposition Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag till beslut antagits. Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

11 11 UN 46 Dnr UN 038 Användande av molntjänster i skolan Ärendebeskrivning Detta ärende handlar om att utbildningsnämnden i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan ska fatta beslut om godkännande att använda molntjänster i verksamheten. Detta ärende hanteras både i utbildningsnämnden och i barn- och ungdomsnämnden. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Användningen av molntjänster i skolan så som Google Apps for Education eller Office 365 har under de senaste åren ökat i svenska kommuner. En molntjänst är ett system eller funktion som tillhandahålls och driftas av en leverantör helt via internet. Det kan vara t.ex lagring eller en uppsättning av programvarutjänster. Molntjänster erbjuder elever och pedagoger hög grad av flexibilitet, mobilitet och tillgänglighet och möjliggör ett effektivare lärande. Material kan nås från vilket digitalt verktyg som helst och från vilken plats som helst så länge tillgång till internetuppkoppling finns. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har under de senaste åren riktat skarp kritik mot flera kommuners avtal gällande personuppgiftshantering, med utländska leverantörer av molntjänster. Dessa har tidigare endast tillhandahållit generella personuppgiftsbiträdesavtal som, enligt Datainspektionen, inte säkerställt användandet av personuppgifter. För att säkerställa att användningen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt har både Datainspektionen och SKL utformat ramverk och stöd för införande av denna typen av molntjänster i skolverksamhet till exempel underlag för kommunerna att genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt för att teckna tydliga avtal med leverantörerna. Redan idag använder skolverksamheten i Alingsås kommun olika molntjänster så som UNIKUM, Pluttra och Vklass (verktyg för dokumentation och information). Dessa molntjänster levereras och driftas av svenska företag och följer därmed svensk lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Dessa system innehåller dock inte alla tjänster som behövs eller tillhandahålls av ex Google och Office 365. Exempel på detta är samtida användning av dokument, flexibel delning av dokument, tillgänglig lagringsmöjlighet för pedagoger och samarbetsytor i realtid. För att kunna arbeta vidare med de molntjänster som förvaltningarna redan har och införande av nya behöver de pedagogiska förvaltningarna få godkännande att använda molntjänster i den pedagogiska verksamheten i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan. Denna fråga har hanterats av kommunjurist och IKT- styrgrupp, där alla har samsyn i frågan, och följer den utveckling som sker i samhället och att det handlar om att säkerställa att förvaltningarna följer personuppgiftslagen (PUL) och arbetar i enlighet med SKLs Vägledning om molntjänster i skolan och Datainspektionens rekommendationer.

12 12 forts: UN 46 Dnr UN 038 Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till nyttjande av molntjänster i skolans verksamhet då detta möjliggör en ökad flexibilitet i lärandet. Ytterligare visar detta att Alströmergymnasiet anpassar sig till IT-utvecklingen och svarar upp mot lärare och ungdomars krav på moderna IT-verktyg. Samt att godkänna användande av de molntjänster som används idag. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 28. Utbildningsnämnden godkänner att molntjänster används i verksamheten och att förvaltningen arbetar vidare med införande av molntjänster enligt Datorinspektionens riktlinjer. Exp: Alströmergymnasiet IKT-samordnare Barn- och ungdomsförvaltningen

13 13 UN 47 Dnr UN 002 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat om att förlänga GRs medlemskommuners engagemang i Universeum från och med årsskiftet 2010/2011, där Alingsås kommun under perioden ska bidra med 1,6 årsarbetare av totalt 40 årsarbetare. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden fick i uppdrag att gemensamt rekrytera och inom befintlig ram finansiera överenskommelsen (KS , 55). Beredning Utbildningsförvaltningen har den 13 augusti i skrivelse lämnat följande yttrande. GR håller på med att fördela kommunernas åtaganden och se till att Universeum bemannas i enlighet med GRs förbundssstyrelses beslut, dvs 4 årsarbetare från medlemskommunerna årligen. Det är dags för Alingsås kommun att avsätta årsarbetare, dvs 1,6 årsarbetare. GRs förslag är att Alingsås kommun avsätter 0,8 årarbetare läsåret 2015/2016 och 0,8 årsarbetare 2016/2017. Detta uppdrag riktar sig både till Barn- och ungdomsnämnden och till Utbildningsnämnden, som ska rekrytera och inom befintlig ram finanisera överenskommelsen. Kostnaden fördelas mellan nämnderna utifrån elevtal, där barn- och ungdomsnämnden tar ca 70% och utbildningsnämnden tar ca 30%. Förvaltningarna kommer gemensamt att tillsätta en 0,8 tjänst läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Rekryteringsförfarandet kommer att påbörjas efter det att beslut fattas i nämnderna. Rekrytering sker inom befintlig personal. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 29. Utbildningsnämnden beslutar att avsätta 0,24 årsarbetare till Universeum läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Exp: GR-Universeum Barn- och ungdomsförvaltningen

14 14 UN 48 Dnr UN 025 Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. I Utbildningsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter till avdelningschefer i förvaltningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 31. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

15 15 UN 49 Dnr UN 620 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen avser att ansöka till Skolverket (förordning 2014:854) om stadsbidrag för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram. Senast den 15 oktober är det möjligt för kommunala och enskilda huvudmän att söka statsbidrag för att anordna ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 2015/16. Utbildningen funnits på försöksverksamhet sedan Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utifrån kommunens övergripande mål om att det i Alingsås skall finnas goda möjligheter till arbete och företagande och Utbildningsnämndens åtagande om att verka för aktiv samverkan med arbetslivet, avser Utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag för ett fjärde utbildningsår. En gymnasieingenjörsutbildning med Alingsås kommun som huvudman är ett led i att anpassa utbildning i enlighet med uttalat behov från branschen. Utbildningen avser att stärka attraktionen för yrken inom teknikområdet och öka möjligheten för studerande att bli anställningsbar efter avslutad utbildning. Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng. Det finns olika nationella inriktningar och inom dessa inriktningar olika yrkesutgångar. Minst tio veckor av utbildningen ska genomföras som praktik på företag. Efter ett uttalat behov från och i samverkan med företag från den IT-tekniska branschen i Alingsås och inom samverkan för Teknikcollege, diskuterades via Teknikprogrammets programråd, att gå vidare med en ansökan om ett fjärde år. Ett flertal IT-företag har anmält intresse att engagera sig i utbildningen och bidra med praktikplatser. En förutsättning vid ansökningstillfället är att kunna erbjuda praktikplatser till minst tio elever, vilket kan ses som ett realistiskt antal. Statsbidraget söks som en kostnad per elev och kan vara olika för uppstartsåret och nästkommande år. Däremot kan bidrag inte sökas för fler än fyra år och villkoren som gäller för ett beviljande är att huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Detta innebär att utbildningen bedöms vara av god kvalitet och att kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning. I nuläget förs ett resonemang om vilka investeringar som krävs för att starta och driva utbildningen i två omgångar. Investeringskostnader kan således komma att bli aktuella för att bedriva utbildningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 25 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden.

16 16 forts: UN 49 Dnr UN 620 Utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen till Skolverket ansöker om statsbidrag (förordning 2014:854) för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram.

17 17 UN 50 Dnr UN 620 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet 2015 Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har att ta ställning till att starta en inriktning mot juridik på Alströmergymnasiets Ekonomiprogram från och med läsåret 2015/2016. Ekonomiprogrammet ger redan idag en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Ett Ekonomiprogram kan enligt nya gymnasieförordningen erbjuda två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Programmet ska också ge färdigheter såsom att starta och driva ett företag. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att starta ytterligare en inriktning på Ekonomiprogrammet. Förvaltningen ser detta som en del av att fortsätta bygga Alströmergymnasiets Ekonomiprogram kvalitativt och konkurrenskraftigt. Alströmergymnasiet har idag en inriktning mot ekonomi men ser ett behov av att även kunna erbjuda inriktningen mot juridik. Detta med anledning av att elever inom och utom gymnasiet tydligt efterfrågar en sådan inriktning. De elever som önskar denna inriktning och ej kan få möjlighet att läsa den på Alströmergymnasiet söker därför till annan gymnasieskola. Inriktningens sammansättning gör att förvaltningen bedömer att utbildningen är av god kvalitet och ger breda kunskaper som väl förbereder för högskolestudier. Den föreslagna inriktningen juridik ska ge eleven kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevens förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Beträffande möjligheten att starta inriktning får kommunen göra det om vissa kriterier uppfylls; Kommunen kan starta en inriktning om det finns en bred förankring för detta. Ytterligare ett kriterium är att det inte påverkar våra grannar i GR negativt. Idag har Lerum denna inriktning. Ett sista kriterium är att det finns underlag och en efterfrågan. Ekonomiprogrammet har ett stort söktryck och fler elever som läser på programmet vilket leder till att programmet kan ha två inriktningar. Förvaltningen bedömer att inget av ovanstående utgör ett hinder för att erbjuda inriktningen utan snarare ligger i linje med att möta presumtiva elevers förväntan och de krav som ställs ovan. Ekonomiprogrammet har idag lärare med rätt kompetens för att undervisa i ämnet juridik. Eleven gör sitt val av inriktning under våren, redan i årskurs 1. Inriktningen börjar sedan i åk 2.

18 18 forts: UN 50 Dnr UN 620 Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 26 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden godkänner att Alströmergymnasiet startar inriktningen juridik, som ger möjlighet för elever på Ekonomiprogrammet att göra detta val av inriktning inför åk 2, under vårterminen Exp: Alströmergymnasiet

19 19 UN 51 Dnr UN 620 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN) Ärendebeskrivning Frågan från Alingsås IF gymnastik, GK Frivolten och Gymnastikens hus har åter aktualiserats då föreningarna presenterat nytt underlag för förvaltningen. Utbildningsnämnden har därför att på nytt ta ställning till möjligheten att starta en nationell idrottsutbildning i gymnastik på Alströmergymnasiet. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Fram till och med 15 oktober har Alströmergymnasiet möjlighet att ansöka om att starta en NIU gymnastikutbildning med början höstterminen De ovan nämnda föreningarna har uppvaktat Utbildningsnämnden för att ge sin syn på gymnastikutbildning i Alingsås. Det underlag föreningarna tagit fram innehåller dels en kartläggning av nu aktiva gymnaster i Västsverige och ett beräkningsunderlag som förvaltningen åtar sig att närmare granska. Underlaget visar på ett ökat presumtivt elevunderlag i relation till tidigare förfrågningar. Förvaltningen ser positivt på att det startas en inriktning gymnastik som Nationell idrottsutbildning i Alingsås. Det finns goda lokalmässiga förutsättningar som då skulle tas till vara. Det skulle också ge en individuell idrottsgren möjlighet att utvecklas ytterligare i Alingsås. NIU utbildningen innebär en ökad kostnad för förvaltningen som det då behövs ta höjd för i kommande flerårsstrategi för Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Yrkande Birgitta de Verdier (FP) och Pär-Göran Björkman (S) yrkar på tillägg i beslutsmeningen enligt följande: med början höstterminen 2016 (efter NIU Gymnastikutbildning) Proposition Ordföranden frågar om det är nämndens mening att anta tilläggsyttrandet och finner att så är fallet. Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning med början höstterminen 2016 och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Exp: Kommunstyrelsen, Gymnastikens hus, AIF gymnastik, GK Frivolten

20 20 UN 52 Dnr UN 620 Meddelanden 2014 Meddelanden till Utbildningsnämnden september FSG protokoll sutdrag Utbildning för förtroendevalda mandatperioden sutdrag Ny ersättare i Utbildningsnämnden sutdrag Kommunfullmäktige beslut om försäkring på skolbarnens fritid SKL Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpa behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser Begäran om omprövning av beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning Datum för programråd hösten 2014 Ansökan ICLD Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, migrationsverket och Alingsås kommun om samverkan kring nyanländas etablering. Skolinspektionens beslut om godkännande av huvudman i Göteborgs kommun Utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna

21 21 UN 53 Dnr UN 620 Delegationsbeslut 2014 Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Utbildningsnämnden lägger de delegerade ärendena till handlingarna.

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28

PROTOKOLL 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 1(21) från Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-03-28 Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl. 10.00-14.30 Beslutande Elena Fridfelt, ordf (C) Klas Nordh (FP) 34-38 och

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-10-02 56-61

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-10-02 56-61 Utbildningsnämnden 56-61 2 56 Avtal Ensamkommande asylsökande barn..6 57 Ekonomisk uppföljning efter september år 2012.8 58 Motion om de Glömda barnen Lena Klevenås (MP) 11 59 Inköp av ipads till Utbildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNOJNQ= = =TNJTU

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNOJNQ= = =TNJTU = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNOJNQ= = =TNJTU Utbildningsnämnden sammanträde 71. Ekonomisk uppföljning efter november år 2010 72. Nämndbudget år 2011 samt plan 2012 och 2013 73. Förslag till Skolplan år

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMOJOO= = =QJNP Utbildningsnämnden sammanträde 4. Årsredovisning enligt kommunbudget 2010 5. Begäran om att överföra investeringsmedel till år 2011 6. Uppföljning av internkontroll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-30 1 (1) Plats och tid: Stjäneboskolan, Kisa, onsdag 30 januari 2008, kl 08.30-15.00. Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Kerstin Almqvist (m) Birgitta Olaison

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde

Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde 2013-04-25 Bildningsnämnden Pressinformation inför bildningsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta bildningsnämndens ordförande Carina Boberg (FP), telefon 013-20 69 37 Ärende 5 Preliminär

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30

Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Bildningsnämnden 2015-06-23 1 Plats och tid Konferensrum Huangshan, kl. 09.00-11.30 Beslutande Övriga deltagande Carl-Uno Olsson (S) Ordförande Ros-Marie Persson (S) Christina Hagberg (V) tjg. ers Ann-Louise

Läs mer

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35

Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 1(10) Plats och tid Beslutande Stenbockskolans konferensrum, kl 13.30-14.35 Ulf Eriksson (s), Ordförande Annsofi Ramevik (s) Sandra Sjöberg (s) Siv Friedmann Björk (c) Therese Leufvén (c), tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Plats och tid Finaborummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13:30-16:00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal C Bengt Axbrink S Urban Jernberg S Jonny Karlsson,

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9)

Gymnasienämnden 2003-09-23 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00 17.40 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande, kl 15.00-17.40 Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-01-31 Organ Socialnämnden 9 Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 16.00 19.30 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare

Nils-Erik Nilsson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom tom 97 Ulla Jons, sekreterare Sammanträdesdatum Sida 1-16 Plats och tid S:t Mikaelsskolan, Konferensrummet, kl 09.00-11.00 Beslutande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande Anders Björklund

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Anslag/Bevis Protokoll är justerat

Anslag/Bevis Protokoll är justerat KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 17 november 2004, klockan 14.00 16.40 Beslutande Björn Eriksson (s), ordförande Per-Arne Mårstad (c) Katarina Hansson (s) Per Holm

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40

Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden 2002-11-20 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 SAMMANTRÄDESP ROTOKOLL 1 Plats och tid Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.15 14.40 Beslutande Jan-Eric Wildros, ordförande (S) Tommy Andersson (S) Bengt-Christer Nilsson (S) Hans Häll (S) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-23 1(9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd onsdagen 23 januari 2008 kl. 14.00 16.00 Gert Jonsson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56

Ej närvarande: Lennart Nilsson (C) Lena Laurell, HR-utvecklare 52 Frida Persson, sekreterare. Utses att justera: Bengt Sävström Paragrafer: 49-56 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Röd, 2012-08-30 kl 13:15-15.30 Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg, Ej närvarande: Lennart Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet

K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23. Tid och plats 18.30 Bällstarummet K A LLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-04-23 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Henrik Lennermark, tf kanslichef Marita Holmgren, assistent Mats Lundström,

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare

Agneta Malm, verksamhetsområdeschef Johanna Lindhe, verksamhetscontroller Eva Nilsson, sekreterare 1(10) Plats och tid Klockarskogsskolan, biblioteket klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson, ordförande Ingmar Bernthsson, vice ordförande Lars-Anton Ivarsson (M) (tjänstgör för Pontus Plantman)

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer