Protokoll. Utbildningsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-09-23 42-53"

Transkript

1 Utbildningsnämnden 42-53

2 2 Information och överläggningar...5 Utbildningsnämndens delårsrapport Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare...7 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud...9 Användande av molntjänster i skolan...11 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet...13 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...14 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs...15 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN)...19 Meddelanden Delegationsbeslut

3 3 Plats och tid Kungsgatan 9, sammanträdesrummet Sunnerö. Kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Birgitta de Verdier (FP), ordförande Pär-Göran Björkman (S), vice ordförande Gunilla Ternow Andréasson (M) Linnea Engström (M) Anne Gunnevik (FP) Johannes Hallenrud (S) Maria B Nilsson ersatte Josefine Werner-Alm from Margaretha Sjöberg (S) Ulrika Larsson (C) Ebrahim Delafrouz (S) Ann-Lie Tulokas Olsson (KD) Åsa Svedjenäs (V) Henrick Svensson (M) Maria B Nilsson (S) Jonatan Gustafsson (V) Christina Carlsson (C), lämnade Anneli Schwartz, förvaltningschef Ingela Andersson Åsa Holmstrand, utvecklingsstrateg föredragande Jane Kyrklund, controller föredragande Pär Hellsten, förvaltningssekreterare Patrik Bredberg, rektor föredragande 49 Pär-Göran Björkman (S) utses att jämte ordförande justera protokollet. Justeringens plats och tid Onsdag 24 september på Kungsgatan 9, plan 2 kl Sekreterare Ordförande Justerande Pär Hellsten Birgitta de Verdier (FP) Pär-Göran Björkman (S)

4 4 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Närarkivet hos Utbildningsförvaltningen, Kungsgatan 9. Underskrift

5 5 UN 42 Information och överläggningar A/ Förvaltningschef Ny förvaltningschefen Anneli Schwartz presenterar sig för nämnden. Förvaltningschefen informerar om att Annika Steneld blir ordinarie rektor på Alströmergymnasiet och att Karin Burman är tillförordnad rektor under läsåret 2014/2015. De förstelärartjänster som tillfälligt blir vakanta längre än tre månader ska utlysas internt. Teknikcollegeceremoni sker den 23 oktober kl , inbjudan kommer senare. Brev från lärare på Alströmergymnasiet har inkommit om beslutet att lägga ned inriktning på Barn- och fritidsprogrammet. B/ GR Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på GR utbildningsnätverk där det diskuterades om ensamkommande barn och ungdomar inte får rätt antal undervisningstimmar. Informerades om det minskade intresset för yrkesprogrammen till förmån för högskoleförberedande programmen. GR genomför språkstödssatsningar enligt ett två-årigt EU-projekt, GRINT. GR beslutade om interkommunala ersättningar. C/ Ledamöter Maria B Nilsson (S) har deltagit på samhällsprogrammets programråd den 19 september Ulrika Larsson (C) har deltagit på humanistiska programmets programråd den 16 september. Christina Carlsson (C) och Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det naturvetenskapliga programmets programråd den 23 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på det estetiska programmets program den 18 september. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på teknikcollegerådet. Pär-Göran Björkman (S) har deltagit på arbetsmarknadsrådet den 1 september. Information till nämndens ledamöter om att utbildningspolitiskt forum går av stapeln den 8 oktober.

6 6 UN 43 Dnr UN 078 Utbildningsnämndens delårsrapport 2014 Ärendebeskrivning Den ekonomiska uppföljningen per den 31 augusti 2014 visar att utbildningsnämnden prognostiserar en budget i balans vid årets slut. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen följer budget, men i och med att utbildningssektorn följer läsår fördelas intäkter och kostnader inte jämt över året. Både 2010 och 2011 års flyktingfond visar ett överskott och det är nu läge att avsluta dessa fonder. Detta överskott bör fördelas ut på de andra flyktingfonderna för åren för att de skall klara framtidens behov under de år de är aktiva. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, Den ekonomiska uppföljningen godkännes efter den 31 augusti 2014 och översändes till kommunstyrelsen och 2011 års flyktingfond avslutas. Exp: KS, KLK-ekonomi

7 7 UN 44 Dnr UN 620 Remiss från Utbildningsdepartementet gällande promemoria Examenspremier till vissa lärare Ärendebeskrivning Alingsås kommun är en av remissinstanserna för Utbildningsdepartementets promemoria Examenspremier till vissa lärare (Dnr U2014/4064/SF). Promemorian innehåller förslag och bedömningar som innebär att en tillfällig, skattefri examenspremie införs för att stimulera fler att påbörja och slutföra dels ämneslärarutbildning inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik, dels utbildning till speciallärare eller specialpedagog. I detta underlag kommer en mycket förkortad version som bygger på de förslag som finns att läsa i promemorian i sin helhet. Sammanfattning Antalet studenter som har sökt till utbildningar som leder till ämneslärarexamen i matematik, naturorienterande ämnen eller teknik har varit lågt under en längre period. Detta har medfört en brist på utbildade lärare inom dessa områden och det är därmed svårt att rekrytera lärare. Man skriver även att arbetssökande med ämneskombinationen matematik och naturvetenskap kommer bestå fram till 2030 utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) rapport Trender och prognoser 2011 samt en rapport från Högskoleverket (2012:22). För att motverka detta har ovanstående promemoria skrivits vilken innebär att den som tar examen inom matematik, biologi, fysik, kemi eller teknik kan erhålla en examenspremie om kronor per ämne som ska betalas ut till den som avlagt en ämneslärarexamen, maximalt kronor. Det finns även en brist på sökande med speciallärar- och specialpedagogutbildning till de tjänster som arbetsgivare utlyser skriver man och hänvisar till Universitetskanslersämbetets årsrapport för 2013 som ett stort rekryteringsbehov av speciallärare och specialpedagoger. Ytterligare skäl anges till varför man önskar locka personer till dessa utbildningar är att man ser ett ökat antal med behov av särskilt stöd. Man lyfter även fram statistik från skolverket kring särskilt stöd 2012/13 som visar att var femte pojke i årskurs 9 i dag har ett åtgärdsprogram. En examenspremie på kronor föreslås till den som avlagt en speciallärar- eller specialpedagogexamen som åtgärd för att stimulera fler till området. Examenspremien kommer efter ansökan att betalas ut av Centrala studiestödsnämnden. Administrationen kring de föreslagna åtgärderna bedöms få konsekvenser för främst CSN:s administration. Man uttrycker att förslaget innebär att myndigheten måste utarbeta ett systemstöd för handläggning och utbetalning av premien och att kostnaden för detta beräknas av myndigheten till 5 miljoner kronor.

8 8 forts: UN 44 Dnr UN 620 De skäl som anges i promemorian för den enskilde är bland annat att en skattefri examenspremie som uppgår till maximalt kronor skulle kunna vara ett positivt genomströmningsincitament för målgruppen av presumtiva och befintliga studenter. En examenspremie skulle också stärka den enskildes vardagsekonomi efter slutförda studier skriver man vidare. Av promemorian framgår att examenspremien är avsedd som en åtgärd för att ge effekt på kort sikt. Förordningen föreslås därför gälla fr.o.m. 1 januari Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Förvaltningen understryker behovet av fler lärare med de ämneskompetenser som förslaget avser. Det är dock tveksamt om en avsedd effekt kommer att ske genom en examenspremie när skrivningar om exempelvis tjänstgöringsskyldighet efter uttagen premie saknas. Positivt är att konkreta förslag som detta kan möjliggöra höjda lärarlöner och en fortsatt satsning på karriärtjänster. Förvaltningen är därför frågande om förslaget innebär en framtida hållbar lösning. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 30. Utbildningsnämnden tar utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget och översänder det till Utbildningsdepartementet. Exp: Utbildningsdepartemenet Barn- och ungdomsnämnden Alingsås kommun

9 9 UN 45 Dnr UN 632 Remiss från Kommunstyrelsen: Motion om ytterligare åtgärder mot mobbning, inrätta mobbningsombud Ärendebeskrivning Leif Hansson (S) och Pär-Göran Björkman (S) har den 26 mars 2014, 55 lämnat en motion om ytterligare åtgärder mot mobbning i Alingsås skolor. Kommunfullmäktige beslutade att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade , AU 66, motionen för beredning till barn- och ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden. Motionärerna yrkar att barn- och ungdomsförvaltningen respektive utbildningsförvaltningen får i uppgift att utreda förutsättningarna för att införa, till exempel, en tjänst som mobbningsombud i enlighet med förslaget i motionen. Detta i syfte att underlätta att rapportera mobbning samt att bygga upp en kunskapsbank inom området. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. För två år sedan lämnade ovanstående motionärer in en motion som syftade till att minska mobbningen i Alingsås skolor, med bland annat förslaget att inrätta ett mobbningsombud. Motionen bifölls ej i Kommunfullmäktige. Motionärerna menar nu att mobbningsfallen ej minskar, utan det motsatta, nu med kränkningar även via nätet. Ett av Utbildningsnämndens mål är att alla elever/studerande/brukare ska trivas och känna trygghet. Resultatet från Göteborgsregionens (GR) enkät visar att andelen studerande på Alströmergymnasiet som känner trivsel och trygghet är hög. 89% av svaranden uppger att de känner trivsel och trygghet i skolan. Utbildningsförvaltningen har som ett utvecklingsområde att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och där är arbetet mot kränkande behandling med som en del. Lagar som styr hur arbetet mot kränkande behandling ska bedrivas är diskrimineringslagen och skollagen och gymnasiet och vuxenutbildningen arbetar enligt Skolverkets allmänna råd Arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheterna ska varje år upprätta en plan med de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever och studerande. Rutiner finns för återrapportering av anmälningar av trakasserier och kränkningar till huvudmannen. Skolverkets utvärdering av olika insatser mot kränkande behandling visar att för att lyckas krävs ett systematiskt arbete och en variation av insatser. Förr talade man oftare om mobbning, med det begreppet används inte längre i skollagen. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Inom skolan är det nolltolerans mot kränkningar och skolan måste uppfylla sin anmälningsskyldighet, utreda och åtgärda kränkningar. Elever och föräldrar kan anmäla till

10 10 forts: UN 45 Dnr UN 632 Barn- och elevombudet på Skolinspektionen om skolan inte göra tillräckligt för att förhindra kränkningar. Det finns idag något fåtal kommuner som valt att inrätta egna barn- och elevombud. Det är förvaltningens uppfattning att aktiviteterna i det främjande arbetet för att skapa en trygg miljö för alla elever och studerande, i kombination med en tydlighet i allas ansvar för att förebygga, utreda och åtgärda uppfyller skollagens krav. Det är ett ständigt pågående arbete som också måste förändras i takt med att det uppkommer nya arenor där kränkningar kan förekomma. Det är hela skolans ansvar, de som finns nära elever och studerande måste agera och förvaltningen föreslår därmed att frågan angående mobbningsombud ej ska utredas vidare. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 32 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Yrkande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar på följande: Utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen i sin helhet och att nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker motionen. Proposition Ordföranden ställer yrkandet mot förvaltningens förslag och finner att förvaltningens förslag till beslut antagits. Utbildningsnämnden antar förvaltningens yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen

11 11 UN 46 Dnr UN 038 Användande av molntjänster i skolan Ärendebeskrivning Detta ärende handlar om att utbildningsnämnden i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan ska fatta beslut om godkännande att använda molntjänster i verksamheten. Detta ärende hanteras både i utbildningsnämnden och i barn- och ungdomsnämnden. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Användningen av molntjänster i skolan så som Google Apps for Education eller Office 365 har under de senaste åren ökat i svenska kommuner. En molntjänst är ett system eller funktion som tillhandahålls och driftas av en leverantör helt via internet. Det kan vara t.ex lagring eller en uppsättning av programvarutjänster. Molntjänster erbjuder elever och pedagoger hög grad av flexibilitet, mobilitet och tillgänglighet och möjliggör ett effektivare lärande. Material kan nås från vilket digitalt verktyg som helst och från vilken plats som helst så länge tillgång till internetuppkoppling finns. Tillsynsmyndigheten Datainspektionen har under de senaste åren riktat skarp kritik mot flera kommuners avtal gällande personuppgiftshantering, med utländska leverantörer av molntjänster. Dessa har tidigare endast tillhandahållit generella personuppgiftsbiträdesavtal som, enligt Datainspektionen, inte säkerställt användandet av personuppgifter. För att säkerställa att användningen av personuppgifter sker på ett korrekt sätt har både Datainspektionen och SKL utformat ramverk och stöd för införande av denna typen av molntjänster i skolverksamhet till exempel underlag för kommunerna att genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt för att teckna tydliga avtal med leverantörerna. Redan idag använder skolverksamheten i Alingsås kommun olika molntjänster så som UNIKUM, Pluttra och Vklass (verktyg för dokumentation och information). Dessa molntjänster levereras och driftas av svenska företag och följer därmed svensk lagstiftning gällande hantering av personuppgifter. Dessa system innehåller dock inte alla tjänster som behövs eller tillhandahålls av ex Google och Office 365. Exempel på detta är samtida användning av dokument, flexibel delning av dokument, tillgänglig lagringsmöjlighet för pedagoger och samarbetsytor i realtid. För att kunna arbeta vidare med de molntjänster som förvaltningarna redan har och införande av nya behöver de pedagogiska förvaltningarna få godkännande att använda molntjänster i den pedagogiska verksamheten i enlighet med SKLs E-samhälle i praktiken Vägledning om molntjänster i skolan. Denna fråga har hanterats av kommunjurist och IKT- styrgrupp, där alla har samsyn i frågan, och följer den utveckling som sker i samhället och att det handlar om att säkerställa att förvaltningarna följer personuppgiftslagen (PUL) och arbetar i enlighet med SKLs Vägledning om molntjänster i skolan och Datainspektionens rekommendationer.

12 12 forts: UN 46 Dnr UN 038 Utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till nyttjande av molntjänster i skolans verksamhet då detta möjliggör en ökad flexibilitet i lärandet. Ytterligare visar detta att Alströmergymnasiet anpassar sig till IT-utvecklingen och svarar upp mot lärare och ungdomars krav på moderna IT-verktyg. Samt att godkänna användande av de molntjänster som används idag. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 28. Utbildningsnämnden godkänner att molntjänster används i verksamheten och att förvaltningen arbetar vidare med införande av molntjänster enligt Datorinspektionens riktlinjer. Exp: Alströmergymnasiet IKT-samordnare Barn- och ungdomsförvaltningen

13 13 UN 47 Dnr UN 002 GR:s medlemskommuners engagemang i Universums verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har beslutat om att förlänga GRs medlemskommuners engagemang i Universeum från och med årsskiftet 2010/2011, där Alingsås kommun under perioden ska bidra med 1,6 årsarbetare av totalt 40 årsarbetare. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden fick i uppdrag att gemensamt rekrytera och inom befintlig ram finansiera överenskommelsen (KS , 55). Beredning Utbildningsförvaltningen har den 13 augusti i skrivelse lämnat följande yttrande. GR håller på med att fördela kommunernas åtaganden och se till att Universeum bemannas i enlighet med GRs förbundssstyrelses beslut, dvs 4 årsarbetare från medlemskommunerna årligen. Det är dags för Alingsås kommun att avsätta årsarbetare, dvs 1,6 årsarbetare. GRs förslag är att Alingsås kommun avsätter 0,8 årarbetare läsåret 2015/2016 och 0,8 årsarbetare 2016/2017. Detta uppdrag riktar sig både till Barn- och ungdomsnämnden och till Utbildningsnämnden, som ska rekrytera och inom befintlig ram finanisera överenskommelsen. Kostnaden fördelas mellan nämnderna utifrån elevtal, där barn- och ungdomsnämnden tar ca 70% och utbildningsnämnden tar ca 30%. Förvaltningarna kommer gemensamt att tillsätta en 0,8 tjänst läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Rekryteringsförfarandet kommer att påbörjas efter det att beslut fattas i nämnderna. Rekrytering sker inom befintlig personal. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 29. Utbildningsnämnden beslutar att avsätta 0,24 årsarbetare till Universeum läsåret 2015/2016 och läsåret 2016/2017. Exp: GR-Universeum Barn- och ungdomsförvaltningen

14 14 UN 48 Dnr UN 025 Delegering av arbetsmiljöuppgifter Ärendebeskrivning Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande arbetsmiljöarbete på förvaltningen. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. I Utbildningsnämndens reglemente anges vilket ansvar som nämnden har avseende arbetsmiljön. Där anges bland annat att nämnden ansvarar för att: ge uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet till förvaltningschefen med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som lämpligt. Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen arbetsmiljöuppgifter till avdelningschefer i förvaltningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 31. Utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet med rätt för förvaltningschefen att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt. Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef.

15 15 UN 49 Dnr UN 620 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs Ärendebeskrivning Utbildningsförvaltningen avser att ansöka till Skolverket (förordning 2014:854) om stadsbidrag för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram. Senast den 15 oktober är det möjligt för kommunala och enskilda huvudmän att söka statsbidrag för att anordna ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan 2015/16. Utbildningen funnits på försöksverksamhet sedan Beredning Utbildningsförvaltningen har den 11 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utifrån kommunens övergripande mål om att det i Alingsås skall finnas goda möjligheter till arbete och företagande och Utbildningsnämndens åtagande om att verka för aktiv samverkan med arbetslivet, avser Utbildningsförvaltningen att ansöka om statsbidrag för ett fjärde utbildningsår. En gymnasieingenjörsutbildning med Alingsås kommun som huvudman är ett led i att anpassa utbildning i enlighet med uttalat behov från branschen. Utbildningen avser att stärka attraktionen för yrken inom teknikområdet och öka möjligheten för studerande att bli anställningsbar efter avslutad utbildning. Vidareutbildningen ska bygga på teknikprogrammet men organiseras som ett fristående år. Året ska omfatta 900 gymnasiepoäng. Det finns olika nationella inriktningar och inom dessa inriktningar olika yrkesutgångar. Minst tio veckor av utbildningen ska genomföras som praktik på företag. Efter ett uttalat behov från och i samverkan med företag från den IT-tekniska branschen i Alingsås och inom samverkan för Teknikcollege, diskuterades via Teknikprogrammets programråd, att gå vidare med en ansökan om ett fjärde år. Ett flertal IT-företag har anmält intresse att engagera sig i utbildningen och bidra med praktikplatser. En förutsättning vid ansökningstillfället är att kunna erbjuda praktikplatser till minst tio elever, vilket kan ses som ett realistiskt antal. Statsbidraget söks som en kostnad per elev och kan vara olika för uppstartsåret och nästkommande år. Däremot kan bidrag inte sökas för fler än fyra år och villkoren som gäller för ett beviljande är att huvudmannen följer de föreskrifter som gäller för utbildningen. Detta innebär att utbildningen bedöms vara av god kvalitet och att kostnaden för utbildningen är rimlig i förhållande till utbildningens syfte och annan gymnasial utbildning. I nuläget förs ett resonemang om vilka investeringar som krävs för att starta och driva utbildningen i två omgångar. Investeringskostnader kan således komma att bli aktuella för att bedriva utbildningen. Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 25 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden.

16 16 forts: UN 49 Dnr UN 620 Utbildningsnämnden godkänner att förvaltningen till Skolverket ansöker om statsbidrag (förordning 2014:854) för att starta ett fjärde år på Alströmergymnasiets Teknikprogram.

17 17 UN 50 Dnr UN 620 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet 2015 Ärendebeskrivning Utbildningsnämnden har att ta ställning till att starta en inriktning mot juridik på Alströmergymnasiets Ekonomiprogram från och med läsåret 2015/2016. Ekonomiprogrammet ger redan idag en bred utbildning inom samhällsvetenskap med fokus på samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik. Utbildningen lägger grunden för fortsatta studier i ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden på högskolan. Ett Ekonomiprogram kan enligt nya gymnasieförordningen erbjuda två inriktningar, en mot ekonomi och en mot juridik. Inriktningen ekonomi ska ge kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Programmet ska också ge färdigheter såsom att starta och driva ett företag. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Utbildningsförvaltningen ser positivt på att starta ytterligare en inriktning på Ekonomiprogrammet. Förvaltningen ser detta som en del av att fortsätta bygga Alströmergymnasiets Ekonomiprogram kvalitativt och konkurrenskraftigt. Alströmergymnasiet har idag en inriktning mot ekonomi men ser ett behov av att även kunna erbjuda inriktningen mot juridik. Detta med anledning av att elever inom och utom gymnasiet tydligt efterfrågar en sådan inriktning. De elever som önskar denna inriktning och ej kan få möjlighet att läsa den på Alströmergymnasiet söker därför till annan gymnasieskola. Inriktningens sammansättning gör att förvaltningen bedömer att utbildningen är av god kvalitet och ger breda kunskaper som väl förbereder för högskolestudier. Den föreslagna inriktningen juridik ska ge eleven kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Inriktningen ska utveckla elevens förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Beträffande möjligheten att starta inriktning får kommunen göra det om vissa kriterier uppfylls; Kommunen kan starta en inriktning om det finns en bred förankring för detta. Ytterligare ett kriterium är att det inte påverkar våra grannar i GR negativt. Idag har Lerum denna inriktning. Ett sista kriterium är att det finns underlag och en efterfrågan. Ekonomiprogrammet har ett stort söktryck och fler elever som läser på programmet vilket leder till att programmet kan ha två inriktningar. Förvaltningen bedömer att inget av ovanstående utgör ett hinder för att erbjuda inriktningen utan snarare ligger i linje med att möta presumtiva elevers förväntan och de krav som ställs ovan. Ekonomiprogrammet har idag lärare med rätt kompetens för att undervisa i ämnet juridik. Eleven gör sitt val av inriktning under våren, redan i årskurs 1. Inriktningen börjar sedan i åk 2.

18 18 forts: UN 50 Dnr UN 620 Arbetsutskottet har den 16 september behandlat ärendet, 26 och hänsköt förslag till beslut till Utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden godkänner att Alströmergymnasiet startar inriktningen juridik, som ger möjlighet för elever på Ekonomiprogrammet att göra detta val av inriktning inför åk 2, under vårterminen Exp: Alströmergymnasiet

19 19 UN 51 Dnr UN 620 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik (se ärende UN) Ärendebeskrivning Frågan från Alingsås IF gymnastik, GK Frivolten och Gymnastikens hus har åter aktualiserats då föreningarna presenterat nytt underlag för förvaltningen. Utbildningsnämnden har därför att på nytt ta ställning till möjligheten att starta en nationell idrottsutbildning i gymnastik på Alströmergymnasiet. Beredning Utbildningsförvaltningen har den 17 september i skrivelse lämnat följande yttrande. Fram till och med 15 oktober har Alströmergymnasiet möjlighet att ansöka om att starta en NIU gymnastikutbildning med början höstterminen De ovan nämnda föreningarna har uppvaktat Utbildningsnämnden för att ge sin syn på gymnastikutbildning i Alingsås. Det underlag föreningarna tagit fram innehåller dels en kartläggning av nu aktiva gymnaster i Västsverige och ett beräkningsunderlag som förvaltningen åtar sig att närmare granska. Underlaget visar på ett ökat presumtivt elevunderlag i relation till tidigare förfrågningar. Förvaltningen ser positivt på att det startas en inriktning gymnastik som Nationell idrottsutbildning i Alingsås. Det finns goda lokalmässiga förutsättningar som då skulle tas till vara. Det skulle också ge en individuell idrottsgren möjlighet att utvecklas ytterligare i Alingsås. NIU utbildningen innebär en ökad kostnad för förvaltningen som det då behövs ta höjd för i kommande flerårsstrategi för Förslag till beslut i Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Yrkande Birgitta de Verdier (FP) och Pär-Göran Björkman (S) yrkar på tillägg i beslutsmeningen enligt följande: med början höstterminen 2016 (efter NIU Gymnastikutbildning) Proposition Ordföranden frågar om det är nämndens mening att anta tilläggsyttrandet och finner att så är fallet. Utbildningsnämnden beslutar att uppdra åt Alströmergymnasiet att ansöka om NIU Gymnastikutbildning med början höstterminen 2016 och att de ekonomiska förutsättningarna hanteras inom flerårsstrategin för Exp: Kommunstyrelsen, Gymnastikens hus, AIF gymnastik, GK Frivolten

20 20 UN 52 Dnr UN 620 Meddelanden 2014 Meddelanden till Utbildningsnämnden september FSG protokoll sutdrag Utbildning för förtroendevalda mandatperioden sutdrag Ny ersättare i Utbildningsnämnden sutdrag Kommunfullmäktige beslut om försäkring på skolbarnens fritid SKL Cirkulär 14:34 Konsekvenser av skärpa behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser Begäran om omprövning av beslut om nationellt godkänd idrottsutbildning Datum för programråd hösten 2014 Ansökan ICLD Överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen, migrationsverket och Alingsås kommun om samverkan kring nyanländas etablering. Skolinspektionens beslut om godkännande av huvudman i Göteborgs kommun Utbildningsnämnden lägger meddelanden till handlingarna

21 21 UN 53 Dnr UN 620 Delegationsbeslut 2014 Delegering av ärenden inom en nämnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnämnden har överlåtit viss beslutanderätt till arbetsutskott, ordförande och tjänstemän enligt nämndens delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till Utbildningsnämnden. Redovisningen innebär inte att Utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det nämnden fritt att återkalla lämnad delegering. Utbildningsnämnden lägger de delegerade ärendena till handlingarna.

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 24-32

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-09-16 24-32 Utbildningsnämndens 24-32 2 Information och överläggningar...5 Ansökan om statsbidrag för teknikprogrammets fjärde årskurs...6 Anhållan att starta juridikinriktning på ekonomiprogrammet 2015...8 Utbildningsnämndens

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 36-39 2 Avfallsföreskrifter Alingsås kommun remiss...5 Delårsbokslut 2013...6 Meddelanden 2013...7 Delegationsbeslut 2013...8 3 Plats och tid Utbildningens hus, Plangatan 13, 441 31

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 26-33 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...6 Våruppföljning 2014...7 Reviderade riktlinjer för programråd...8 Programutbud 2015/2016...9

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 16 September 2014, kl 14:00-17:00 Plats: Bokö, barn- och ungdomskontoret Information och överläggningar

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-12-15 102-107 Utbildningsnämnden 102-107 2 102 Information och överläggningar......5 103 Remiss från Kommunstyrelsen - Kvalitetsstrategi för Alingsås kommun...6 104 Utbildningsnämndens Flerårsstrategi 2016-2018...8

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-05-14 20-25 Utbildningsnämnden 20-25 2 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...7 Programutbud 2014/2015...8 Riktlinjer integrationsarbetet...9 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...10 Meddelanden 2013...12 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-04-08 17-25 Utbildningsnämnden 17-25 2 Information och överläggningar...5 Verksamhetsberättelse 2013 - Vuxnas lärande...7 Verksamhetsberättelse 2013 - Integration...8 Delegering av Integrationsavdelningens möjlighet

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-06-10 34-41 Utbildningsnämnden 34-41 2 Information och överläggningar...5 Plan för systematiskt kvalitetsarbete...7 Platsantal Alströmergymnasiet 2014/2015...8 Samverkansavtal för gymnasie- och gymnasiesärskolan 2015/2016-2018/2019...9

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 8-11 2 Organisation Alströmergymnasiet 2013/2014...6 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...8 Delegationsbeslut 2013...10 Meddelanden 2013...11 3 Plats och tid Utbildningens Hus, plangatan

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 58-66 2 Budgetuppföljningar 2014...5 Administrativ stöd för elever pedagoger - molntjänst...9 GR:s medlemskommuners engagemang i Universeums verksamhet...11 Rapport om nuläge inom

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 55-64 2 Ändring av ärendelista...5 Information och överläggningar...6 Kompletteringsval ersättare AU...8 Förslag till avtal kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen fr.o.m. 2014-01-01

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 66-69 2 66 Information och överläggningar...5 67 Skolinspektionens beslut efter tillsyn i Alströmergymnasiet...6 68 Meddelanden 2015...8 69 Delegation 2015...9 3 Plats och tid Nämndsammanträdesrummet

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 18-23 2 18 Information och överläggningar...5 19 Organisation Alströmergymnasiet 2017/2018...6 20 Campus Alingsås redovisning kring det systematiska kvalitetsarbetet 2016...8 21 Ekonomisk

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-55 2 Genomlysning av utbildningsnämnden... 9 Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014, kompletteringsval... 10 Val av representanter till Programråden

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott 2013-05-02 14-17 Utbildningsnämndens 14-17 2 Programutbud 2014/2015...5 Riktlinjer integrationsarbetet...6 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...7 Ekonomisk uppföljning per månad 2013...9 3 Plats och tid Utbildningens

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNNJOO= = =STJTO Utbildningsnämnden sammanträde 67. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2011 68. Revidering av delegationsordning för utbildningsnämnden 69. Förslag till

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32

Protokoll. Utbildningsnämnden 2012-04-03 23-32 Utbildningsnämnden 23-32 Utbildningsnämnden sammanträde 23. Ombudgetering av medel till interkommunala kostnander 24. Ekonomisk uppföljning efter mars år 2012 25. Prislista fristående gymnasieskolor 26.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G)

Ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan (U2010/1388/G) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 10-421/876 SID 1 (7) 2010-04-14 Handläggare: Björn Johansson Telefon: 08 508 33 818 Till Utbildningsnämnden 2010-05-20 Ett fjärde tekniskt

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-10 25-29 Kultur- fritidsnämnden 25-29 2 Graffiti Plank Alingsås...6 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...7 sutrdrag - Remiss KSAU 60 om användningen av Turbinhuset - Lena Klevenås (MP)...9 Delegationsbeslut

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJNMJOR= = =RVJSS Utbildningsnämnden sammanträde 59. Uppföljning med prognos per den 30 september år 2011 60. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 135-141 2 135 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten...5 136 Förvaltningschefen informerar...6 137 Information angående målvärden...7 138 Besparingskrav 2015...8 139 Omlokalisering

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35

Protokoll. Utbildningsnämnden 2013-06-11 26-35 Utbildningsnämnden 26-35 2 Verksamhetsberättelse 2012 Integrationsavdelningen...7 Verksamhetsberättelse 2012 Vuxnas lärande...8 Remiss KSAU 59 Motion om att införa omsorgsnorm - Lena Klevenås (MP)...9

Läs mer

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-08-27 KS-2014/897.609 1 (4) HANDLÄGGARE Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Examenspremier till vissa lärare svar på remiss från utbildningsdepartementet

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 50-57 2 Nationell idrottsutbildning - Gymnastik...6 Vård- och omsorgscollege Alingsås, Lokan ansökan...9 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2014...11 Ansökan

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-03-25 1 Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl. 14.00-14.50 Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M),

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 19.00 21.00 Beslutande Björn Furugren Beselin, ordförande (C). Zarah Sjökvist (M), Birgitta Karlsson (KD), Johan Skog (M), Märta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-04-23 1(7) Plats och tid Lejonet, kommunhuset Öckerö, klockan 17.00 19.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden 1(10) Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-10-03 - i Skånes Fagerhultsrummet kl 13.30-15.55 Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-11-17 93-101

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-11-17 93-101 Utbildningsnämnden 93-101 2 93 Information och överläggningar...5 94 Förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016...6 95 Ekonomisk uppföljning per månad...7

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013

Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 REGION GOTLAND Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Register till barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll vid sammanträde den 20 mars 2013 Ärenden: BUN au 27 Månadsrapport februari

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (6) Plats och tid Beslutande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-11:45 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Ola Ekblom (FP) Inge-Marie Byström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-16 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M) Ingela Wastegård (M) Ammi Henriksson (KA) Kenneth

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 8 December 2015, kl 13.00 Plats: Kungsgatan 9, förvaltningens sammanträdesrum, plan 3 - Duvemåla Information och

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Utbildningsnämndens arbetsutskott Utbildningsnämndens 44-47 2 Utbildningsnämndens sammanträde 44 Avtal - Ensamkommande asylsökande barn...5 45 Ekonomisk uppföljning per månad år 2012...7 46 Motion om de Glömda barnen -Lena Klevenås (MP)...8

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid VKM, Göteborgsvägen 97, Mölndal kl. 17:00-19:10 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP), ordförande Johanna Rantsi (M), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 42-53 2 42 Information och överläggningar...5 43 Risk- och konsekvensbeskrivning för lagt besparingsförslag...5 44 Redovisning av utredningsuppdrag från Kommunstyrelsen...7 45 Programutbud

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2015-01-20 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 15.35 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S), ordförande

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden

Protokoll. Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden 54-64 2 Information och överläggningar...5 Remiss om stadsförnyelse Noltorp...7 Riktlinje och rutiner för Utbildningsförvaltningens arbete med att främja likabehandling, förebygga samt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00

Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 18.00 Beslutande Madli-Ann Pohla (m) Carl-Göran Svensson (c) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Göran Nydahl,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-09 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset Ankaret, Kultur o fritidsförvaltningens sammanträdesrum Estunavägen 12, Norrtälje, kl 13.00-15.00 Louise Branting (c),

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013.

26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för år 2013. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2012-03-28 24 Meddelanden. 25 Anmälan om delegationsbeslut. 26 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 27 Förutsättningar inför arbetet med budgetramarna för

Läs mer

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09:

Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, Kl. 09: 1 Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-09-19 Kl. 09:00 10.30 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-04-19, kl 0900-1240 Beslutande Evgeny Krakov, S Markus Forsberg, V Roger Tuomas, M Övriga deltagande Ingegerd Mäki, tf.

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD)

Carina Sjölund (M), Rebecka Burlind (FP), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 11juni 2013, klockan 16.00-17.35 ande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius (S), Margareta

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön kl 13.00-15.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Grästorps barn- och ungdomsnämnd

Grästorps barn- och ungdomsnämnd Barn- och ungdomsnämnden 2007-02-16 1 (12) Plats och tid Centralskolan, kl 13.00 15.15 Beslutande Britt-Marie Hermansson (m), ordförande Jens Persson (s) Susann Paulsson (m) Bengt Svensson (c) Maria Toll

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen Protokollsutdrag KS 167 Dnr 2015.307 KS 670 Remiss - Plan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer som vistas tillfälligt i Göteborg eller i någon av de

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-03-17 20-31

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-03-17 20-31 Utbildningsnämnden 20-31 2 20 Information och överläggningar...5 21 Kunskapsuppföljning Vuxenutbildningen...6 22 Patientsäkerhetsberättelse 2014...7 23 Uppföljning av Alströmergymnasiets systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl Utbildningsnämnden 2009-10-15 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna, torsdagen den 15 oktober 2009, kl. 17.00-19.00 Beslutande Elisabeth Rydström (C),ordförande Jörgen

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMQJOS= = =ONJOT Utbildningsnämnden sammanträde 21. Uppföljning med prognos per den 31 mars år 2011 22. Remiss Skolinspektionen - Ansökan från Alingsås Yrkesgymnasium AB om

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Kallelse/Underrättelse Sammanträde med Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid: Tisdagen den 16 september 2014, kl. 13.00 Plats: Kungsgatan 9, sammanträdesrummet plan 2. Information och överläggningar A/

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2014-04-10, kl. 09:00 10:30 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s)

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2006-01-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Kommunkansliet, den, kl. 13.00-13.15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C), ordförande Per-Martin Svensson (M), 1:e vice ordförande Torgny Larsson (S), 2:a vice ordförande Tf.

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2015-11-05 Utbildningsnämnden 1(17) Tid och plats 2015-11-05 - Kommunhuset klockan 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagande Theresa Lindahl (M) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - förste vice ordförande Leif Svensson (S) - andre vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret

Barn- och utbildningskontoret 1(21) Plats och tid Sal C128, Rodengymnasiet, Baldersgatan 14, Norrtälje kl. 14.00-14.35 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) 1:e vice ordf. Sören Forslund (M) Britt-Inger Kjellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41

Protokoll. Utbildningsnämnden 2015-04-14 32-41 Utbildningsnämnden 32-41 2 32 Information och överläggningar...5 33 Remiss från Kultur- och fritidsnämnden gällande omlokalisering av verksamhet vid Arena Elva...6 34 Remisser från Skolinspektionen 2015...8

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer