Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Tredje kvartalets intäkter ökade organiskt med 14 procent Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 603,4 (529,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Resultatet före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, motsvarande 3,25 (2,68) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 027,1 (1 756,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Optionsprogrammet som ger nyckelpersoner möjlighet att vid utgången av första kvartalet 2015 köpa aktier för 214,62 kr per st verkställdes under kvartalet och blev i det närmaste fulltecknat. Delårsperioden Intäkterna ökade med 17 procent till 1 821,3 (1 551,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 451,1 (403,6) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 447,2 (400,2) mkr. Resultatet uppgick till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74 (9,09) kronor per aktie. Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Totalt Intäkter 603,4 529, , , ,7 Bruttoresultat 502,5 438, , , ,7 varav Odds 140,7 89,8 431,3 266,5 432,0 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Kassa 417,8 250,1 417,8 250,1 467,2 Aktiva kunder (tusental) 423,6 463,6 423,6 463,6 520,4 Registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , ,9 Deponerat belopp 1 493, , , , ,4 Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 027, , , , ,9 B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 234, , , , ,5 Bruttomarginal, Odds 6,6% 4,2% 6,2% 4,8% 5,7% Bruttoresultat Odds 81,8 45,5 223,5 119,5 214,5 B2B Odds Bruttoomsättning Odds 2 164, , , , ,6 Bruttomarginal, Odds 2,7% 2,4% 2,9% 2,5% 2,6% Bruttoresultat Odds från tredje part 58,9 44,3 207,8 147,0 217,5 1) Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 6,9 (5,5) procent. Betsson fortsätter att ta marknadsandelar - En organisk tillväxt på 14 procent och den högsta rörelsemarginalen bland jämförbara bolag visar att Betsson alltjämt är det mest strategiskt effektiva bolaget i branschen. Detta gäller både förmågan att förvärva bolag och att ta tillvara operativa möjligheter bland annat baserat på bolagets multibrand strategi. Betsson ser på kort och lång sikt fortsatt goda möjligheter på såväl lokalt som internationellt reglerade marknader. Samtidigt optimerar de operativa dotterbolagen sin verksamhet genom satsningar på individanpassad realtidskommunikation med kunderna, digital marknadsföring och mobila erbjudanden i världsklass. Sammantaget kommer detta bidra till fortsatt tillväxt. säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef. Presentation av delårsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS). BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

2 Tredje kvartalet 2013 Koncernens intäkter uppgick till 603,4 (529,5) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 502,5 (438,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,2 (22,7) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr och resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, vilket motsvarar 3,25 (2,68) kronor per aktie. Intäkterna har påverkats negativt med 12,8 mkr avseende ofördelaktiga valutarörelser, jämfört med de kurser som tillämpades föregående år. Detta får dock en marginell negativ effekt i rörelseresultatet då motsvarande omvärdering av kostnaderna får en motverkande effekt. Den organiska tillväxten justerat för valutarörelser uppgick till 16 procent. Marknadsföringskostnader uppgick till 167,5 (152,4) mkr, vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Ledningen bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt på såväl lokalt som internationellt reglerade utvalda marknader. För att materialisera dessa möjligheter krävs fortsatta marknadsinvesteringar vilka i fjärde kvartalet bedöms överstiga tidigare kvartal under året. Personalkostnader uppgick till 89,9 (73,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Ökningen mot föregående år avser nyrekryteringar för att skapa och möta framtida tillväxt. Övriga externa kostnader uppgick till 88,4 (80,4) mkr. Det motsvarar en ökning på 10 procent. Ökningen beror på utökat Livestream-erbjudande, utökat användande av realtidsresultat i Sportbooken samt intensifierad satsning på sökmotor-optimering. Samtidigt minskar kostnader för konsulter planenligt. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 19,2 (17,9) mkr. Betssons operativa dotterbolag investerar löpande i att förbättra erbjudandet till slutanvändare och partners vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Vidare investerar bolaget i att migrera allt fler spellösningar till en och samma tekniska plattform, vilket bidrar till en kostnadseffektiv drift över tid. Delårsperioden jan - sep 2013 Koncernens intäkter uppgick till 1 821,3 (1 551,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Bruttoresultatet uppgick till 1 525,3 (1 304,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet ökade till 451,1 (403,6) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 24,8 (26,0) procent. Resultatet före skatt ökade till 447,2 (400,2) mkr och resultatet ökade till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74(9,09) per aktie. Förvärv av Automatenvarumärkena Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. Operativa verksamheten Betsson erbjuder via dotterbolag på Malta internetspel till slutkunder via partnersamarbeten och egna spelportaler. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Betssons multibrand-strategi möjliggör varumärkesspecifik vidareutveckling i olika kundsegment samtidigt som den skapar goda förutsättningar för förvärv. Genom denna strategi kan även en större del av respektive spelares aktivitet fångas upp i och med att dessa tenderar att spela på flera olika varumärken. I ett led att optimera strategin bytte nyligen Casinoeuro.dk namn till den nyligen förvärvade domänen Casino.dk. Nästa steg är att migrera Danmarksautomaten.dk till samma domän. Casino.dk bedöms ha stor potential i Danmark och den initiala effekten av namnbytet har varit positiv. Den danska marknaden fortsätter att utvecklas stabilt, med en tillväxt i nivå med Betssons generella tillväxt. Den höga tillväxten i användandet av Smartphones bidrar till en stark efterfrågan på mobila spellösningar. Betsson har utvecklat och tillhandahåller idag en av marknadens bredaste och mest avancerade spellösningar för smartphones. Mobila intäkter utgjorde under tredje kvartalet 12 procent av samtliga intäkter, en ökning från 9 procent sedan föregående kvartal. Vidare uppgår den mobila andelen av sportbokens bruttoomsättning till 22 procent. Den starka tillväxten i tredje kvartalet förklaras huvudsaklingen av en kraftfull tillväxt i Betsson.com, till följd av att det varumärket lanserat en ny mobil lösning. Betssons verksamhet i Italien fortsätter att växa starkt, även om verksamheten fortfarande är relativt liten. B2C - tredje kvartalet Tredje kvartalets bruttoresultat i B2C uppgick till 397,6 (317,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Automatenvarumärkena ingår sedan första april i B2C från att tidigare ha ingått under B2B, och bidrog under tredje kvartalet med 35,8 mkr i bruttoresultatet. Exkluderat effekten från förvärvet av automatenvarumärkena växer bruttoresultatet 14 procent organiskt vilket innebär att Betsson tar marknadsandelar inom B2C segmentet. Norden utgjorde under tredje kvartalet 85 (80) procent av segmentet medan EU utom Norden representerade 14 (18) procent. En viktig förklaringspost till att Norden ökar i betydelse är att Automatenvarumärkena nu är inkluderade. Exkluderat för Automatenvarumärkena visar Norden inom B2C-segmentet en justerad tillväxt på 20 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

3 procent, vilket betyder att Betsson tar marknadsandelar inom såväl Kasino som Odds på Betssons kärnmarknader. B2B tredje kvartalet Bruttoresultatet från B2B uppgick till 104,9 (120,8) mkr. Automatenvarumärkena ingick tidigare i B2B men ingår sedan första april i B2C och bidrar i det segmentet med 35,8 mkr. Justerat för denna effekt växte B2B-segmentet med 16 procent mot föregående år. Den underliggande aktiviteten fördelat över ett antal samarbeten utvecklades starkt. Bruttoomsättning inom sportspel uppgick till 2 164,4 (1 833,6) mkr, vilket motsvarar en ökning på 18 procent. Detta innebär att Betsson tar marknadsandelar även inom B2B segmentet. Betsson fortsätter att tillhandahålla teknisk utveckling för ett kinesiskt bolag som ingår i ett joint-venture med ett statligt ägt bolag, avseende internetbaserad lotteriverksamhet. Syftet är att skapa en teknisk lösning som ska kunna användas i det fall den Kinesiska marknaden omregleras. Under tredje kvartalet har vissa live-tester genomförts på sajten Testerna har varit framgångsrika och sajten anses vara en av de mest moderna lotterisajterna i Kina. Betsson har en positiv syn på de framtida möjligheterna i Kina. På grund av bristande lönsamhet har Betsson valt att avsluta samarbetet med Arsenals fotbollsklubb. Detta bidrar marginellt positivt till Betssons resultat. Övriga aktiviteter på den brittiska marknaden utvecklas starkt med tillväxt varje kvartal det senaste året. Produkter Bruttoresultatet i Kasino uppgick under tredje kvartalet till 329,6 (301,7) mkr, vilket representerar 66 (69) procent av koncernens bruttoresultat. En organisk tillväxt på 9 procent från jämförbart kvartal föregående år och 4 procent från det andra kvartalet är ett styrkebesked från Betsson. Bruttoomsättningen i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr vilket motsvarar en tillväxt på 16 procent. Det innebär att Betsson även inom Odds fortsätter att ta marknadsandelar på Betssons kärnmarknader. Bruttoomsättningen i Livespel i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 2 365,2 (1 910,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Odds uppgick till 6,9 (5,5) procent. Bruttoresultatet från Odds uppgick under kvartalet till 140,7 (89,8) mkr, vilket motsvarar en ökning på 57 procent. I bruttoresultatet i Odds ingår 58,9 (44,3) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag till bruttoresultatet från B2B. Andelen Odds uppgick till 28 (21) procent av koncernens bruttoresultat. Bruttoresultatet i Poker uppgick under kvartalet till 21,2 (32,2) mkr. Nedgången förklaras av fortsatt minskad aktivitet i pokernätverken samt att Betsson avslutat samarbetet med olönsamma pokerkunder. Bruttoresultatet i Övriga produkter uppgick under första kvartalet till 10,7 (15,0) mkr. Deponeringar Under tredje kvartalet deponerades 1 493,8 (1 362,9) mkr. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 2 027,1 (1 756,0) mkr. Kunder Vid utgången av kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 6,6 (5,6) miljoner spelare. Antalet aktiva kunder uppgick under kvartalet till ( ). Minskningen från föregående år förklaras framför allt av att Betsson fokuserat på värdeadderande spelare snarare än på frispelskampanjer. Antalet aktiva kunder fluktuerar mellan kvartalen och påverkas av genomförda kampanjer och säsongsmönstret. Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. Definitionen omfattar således även alla spelare som spelat på gratiserbjudanden. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 1 827,8 (1 382,4) mkr, motsvarande 42,08 (32,75) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av kvartalet till 417,8 (250,1) mkr. Skulder till kreditinstitut uppgick till 306,3 (396,4) mkr och outnyttjade krediter uppgick till 134,9 (72,1) mkr. Under kvartalet har 39,6 mkr amorterats. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 304,4 (280,7) mkr. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 227,4 (213,9) mkr. Likvida medel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer får enligt kraven från den Maltesiska spelmyndigheten aldrig understiga spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots. Personal Vid slutet av kvartalet var totalt 815 (723) personer anställda. Medelantalet anställda under delåret uppgick till 756 (527) i koncernen, varav 505 (405) personer på Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 202 konsulter engagerade på heltid. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, redovisning och administration. Omsättningen under delårsperioden uppgick till 7,6 (12,8) mkr och resultatet före skatt uppgick till 158,2 (211,8) mkr. Likvida medel uppgick till 57,1 (70,1) mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

4 Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX NORDIC MID CAP LIST, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång (16 195) aktieägare. Största ägare (ägare med mer än 10 procent av rösterna) var Per Hamberg med 5,8 procent av utestående kapital och 19,3 procent av utestående röster, familjen Knutsson med 5,7 procent av utestående kapital och 10,7 procent av utestående röster samt Rolf Lundström med 3,6 procent av utestående kapital och 10,0 procent av utestående röster. Skadeståndsmål Betsson anmälde under 2001 den svenska staten till Justitiekanslern (JK) för att staten dels inte notifierat förbud mot varuspel och lyckohjul och dels inte tillämpat rimliga övergångsbestämmelser. Försummelserna har kostat Betsson avsevärda belopp. Betsson ville att JK skulle utreda om staten hade ett skadeståndsansvar. JK meddelade sitt negativa besked under Motiveringen till det negativa beskedet var oklart och Betsson anlitade extern juridisk expertis för att utreda möjligheterna till att stämma staten och yrka skadestånd för brott mot EG-rätten. Slutsatserna av denna utredning är att det var fel av staten att inte anmäla 1997 års lagändringar (lyckohjulet) enligt bestämmelserna om tekniska föreskrifter i direktivet 98/34 EG. Förbudet blev därmed overksamt och kunde inte tillämpas mot Betsson. Staten har härmed gjort sig skyldig till ett normgivningsfel som utgör ett brott mot EG-rätten. Enligt utredarens bedömning föreligger därför goda förutsättningar för framgång med en talan om skadestånd när det gäller 1997 års ändringar. Denna slutsats finner ytterligare stöd i nyligen avkunnade domar av EG-domstolen och Högsta domstolen. Betsson lämnade den 1 november 2006 in en stämningsansökan mot staten. I denna kräver Betsson staten på ett skadestånd om 102 miljoner kronor plus ränta. Tingsrätten i Stockholm meddelade i september 2010 en dom som innebär att Betsson inte får någon upprättelse, detta trots att Tingsrätten fastslår att förbudet var olagligt. Betsson överklagade domen till Svea Hovrätt som meddelade prövningstillstånd. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i november Betsson överklagade domen till Högsta Domstolen men Högsta Domstolen meddelade i mars 2013 att de inte meddelar prövningstillstånd. I syfte att säkerställa att talan även prövas enligt svensk skadeståndslag har Betsson även parallellt anhängiggjort i princip samma talan som ett enskilt skadeståndsanspråk mot staten direkt i Högsta Domstolen och denna talan har nu återupptagits. Huvudförhandling i Högsta domstolen förväntas att hållas under senhösten Dom kan då väntas under vintern år En eventuell negativ utgång skulle inte medföra någon kostnad för Betsson. Utestående aktier Betssons innehav av egna aktier uppgår till 638 B- aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 58,27 kronor. Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till ( ) respektive ( ), fördelat på ( ) aktier av serie A med tio röster vardera och ( ) aktier av serie B med en röst vardera. Händelser efter tredje kvartalets utgång Fjärde kvartalet har inletts med intäkter i nivå med genomsnittlig nivå från föregående kvartal. Intäkterna har hittills påverkats negativt av låg sportboksmarginal samtidigt som underliggande aktivitet är högre än genomsnittet för föregående kvartal. Betsson har vid inledningen av fjärde kvartalet lanserat en ny realmoney app för spel på Betsson.com i Appstore. Denna app tillhandahåller en av branschens bästa mobila kundupplevelser. Betsson lanserade under fjärde kvartalet en oddsprodukt under namnet EttKryssTvå på den svenska marknaden. Produkten är inspirerad av andra på marknaden befintliga oddsprodukter men ger en förbättrad upplevelse för slutanvändarna. Produkten bedöms ha stor potential att attrahera kunder som idag spelar på monopolens produkter. Efter tredje kvartalets utgång har frågan att nyreglera den norska marknaden vunnit ökat parlamentariskt stöd. Detta medför att Norge har tagit ett steg närmare en lokalt nyreglerad marknad. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Betssons B2C-segment definieras av spel från spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från spelare som härstammar från Betssons nätverk av anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt som inte faller under denna definition klassas som B2B i Betsson. En vinst eller förlust på ett effektivtsäkringsinstrument redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2012 (not 2) vilken finns tillgänglig på eller på huvudkontoret. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över Internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

5 med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra att spelmarknaderna för Betssons produkter växer och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i september 2013 har det uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt idag så anser dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en nyreglering i Norge inom de närmsta åren. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Idag finnas det en samsyn bland förespråkare för olika riksdagspartier att omreglera den svenska spelmarknaden. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser av detta men många bedömare anser att arbetet med att införa en ny reglering kan komma att påbörjas först efter riksdagsvalet Detta innebär att en eventuell ny reglering tidigast skulle kunna vara på plats under 2016/2017. Efter att Betsson avyttrat den turkiska kundbasen har Betsson licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter redovisas under B2B. Intäkter som härrör från Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. I Turkiet har det under 2013 antagits ett lagförslag gällande ändringar i spellagstiftningen. Detta har till stora delar verkställts. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. Framtidsutsikter Betsson bedömer att marknaden för spel över Internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Antalet internet- användare växer starkt globalt vilket utgör en drivkraft för branschen. I de regioner där Internet är tillgängligt ökar tilltron till Internet som handelsplats och allt fler använder Internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig handel. Detta förändrade beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. H2 Gambling Capital bedömde i November 2012 att den globala internetspelsmarknaden skall växa med 9,1 procent under Den förväntade tillväxten på Betssons huvudmarknader bedöms understiga 7,5 procent under Betsson avser att, över tiden, fortsätta växa mer än marknaden. Ledningen bedömer vidare att mobila intäkter fortsätter att öka starkt under kommande tolvmånadersperiod. Valberedningen och årsstämma 2014 I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 8 Maj 2013 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts. Följande personer ingår i valberedningen: John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström, Pontus Lindwall, Styrelseordförande i Betsson AB. Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2014 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma. Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Betsson avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande. Bokslutskommuniké för helåret 2013 (kvartal 4) den 7 februari Presentation av kvartalsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller player/betsson/objects/4zbxct90 eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

6 En kopia av presentationen finns tillgänglig på från och med fredagen den 25 oktober. Stockholm den 25 oktober 2013 Magnus Silfverberg VD och koncernchef Betsson AB (publ), Regeringsgatan 28, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, Tfn, , eller Fredrik Rüdén, CFO, Tfn , Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 klockan 07:30 CET. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

7 Rörelseförvärv angående Automaten varumärkena Betsson AB ingick den 19:e februari avtal om att förvärva varumärkena Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com från Cherry, för en köpeskilling om 286 mkr, varav 60 mkr motsvarar en tilläggsköpeskilling. I praktiken innebär affären att Betsson ABs dotterbolag på Malta, vilket redan tidigare ansvarade för driften av sajterna, nu efter affären även tagit över varumärkena samt ansvaret för marknadsföringen. Samtidigt förvärvade Cherry varumärket Cherrycasino.com från Betssons maltesiska dotterbolag, för en köpeskilling om 1 mkr. Den initiala nettoköpeskillingen om 225 mkr reglerades genom leverans av motsvarande nyemitterade Betsson B-aktier. Tilläggköpeskillingen kommer att regleras med likvida medel efter 12 månader. Automatenvarumärkena genererade 2012 intäkter på 168,2 mkr, vilka redan ingår i Betssons totala intäkter. Sammantaget innebär affären att Betsson, beräknat på 2012 års aktivitetsnivå, årligen sparar 52,7 mkr i kostnader genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Redovisningseffekter Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Förvärvsanalys (MSEK) Köpeskilling Avyttring varumärke 1,0 Eget kapitalinstrument ( B- aktier) 225,0 Summa erlagd köpeskilling 226,0 Tilläggköpeskilling (ej villkorad) 60,0 Summa köpeskilling 286,0 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Varumärken 38,1 Summa identifierbara nettotillgångar 38,1 Goodwill 247,9 Tilläggköpeskilling NGG I samband med förvärvet av NGG 2012 reserverades maximal tilläggköpeskilling uppgående till 20 MEUR. Skuldens värde påverkas av pågående tvist med säljaren av NGG angående uppfyllelsen av villkoren för tilläggköpeskillingen samt av växelkursen mellan EUR och SEK. Slutlig reglering av skulden kan komma att ske efter överenskommelse eller rättslig prövning angående villkorens uppfyllelse antingen via leverans av aktier eller via betalning med likvida medel. Ett mindre belopp än 20 MEUR kan komma att utgå om delar av villkoren är uppfyllda. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

8 Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 603,4 529,5 1821, , ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-90,8-296,0-246,9-350,0 Bruttoresultat 502,5 438,7 1525, , ,7 Marknadsföringskostnader -167,5-152,4-539,3-437,4-626,8 Personalkostnader -89,9-73,5-271,3-205,1-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-80,4-255,5-239,7-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 17,9 68,2 58,9 81,0 Avskrivningar -26,3-28,0-81,3-73,3-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7-2,2 5,0-4,8-5,6 Rörelsens kostnader -350,3-318,7-1074,2-901,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Finansiella intäkter och kostnader -2,5-1,7-3,9-3,5-3,5 Resultat före skatt 149,7 118,3 447,2 400,2 573,6 Skatt -8,7-5,2-26,1-19,3-25,8 Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 3,25 2,68 9,74 9,09 13,04 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 3,25 2,67 9,73 9,03 12,98 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 25,2 22,7 24,8 26,0 26,2 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 30,3 27,4 29,6 30,9 31,1 Vinstmarginal (procent) 24,8 22,3 24,6 25,8 26,0 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 43,4 42,2 43,2 41,9 42,0 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 43,4 42,4 43,4 42,2 42,3 Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten skatt 4,3 14,7-1,8 19,9 10,7 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -22,4-71,5 12,6-100,9-57,0 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -18,1-56,8 10,8-81,0-46,3 Summa totalresultat för perioden 122,8 56,3 431,9 299,8 501,5 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

9 Koncernens balansräkningar, mkr Immateriella anläggningstillgångar 1 973, , ,6 Materiella anläggningstillgångar 23,8 31,9 28,5 Finansiella anläggningstillgångar 23,7 11,4 25,2 Uppskjutna skattefordringar 12,8 16,1 18,4 Summa anläggningstillgångar 2 034, , ,8 Kortfristiga fordringar 757,4 739,1 752,7 Likvida medel 417,8 250,1 467,2 Summa omsättningstillgångar 1 175,2 989, ,9 Summa tillgångar 3 209, , ,7 Eget kapital 1 827, , ,8 Uppskjutna skatteskulder 7,2 14,4 9,3 Skulder till kreditinstitut - 396,4 344,5 Summa långfristiga skulder 7,2 410,8 353,8 Skulder till kreditinstitut 306,3 Övriga kortfristiga skulder 1 068,1 888, ,0 Summa kortfristiga skulder 1 374,4 888, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , ,7 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Resultat efter finansiella poster 447,2 400,2 573,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 88,3 76,8 110,4 Betald skatt -31,3-111,1 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 504,2 365,9 686,6 Förändringar i rörelsekapital -12,8-26,1-20,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 491,4 339,7 666,1 Investeringar -80,6-67,9-101,0 Avyttring av immateriella tillgångar 1,0 - - Förvärv av aktier, dotterbolag -286,0-518,4-518,4 Förvärv av aktier, intressebolag -15, ,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -381,4-586,3-634,4 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -8, ,4 Nyemission vid lösen av teckningsoptioner 12,3 - - Nyemission vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 225,0 - - Återstående köpeskilling vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 60,0 - - Upptagna banklån 0,0 431,8 431,8 Återbetalning av banklån -39,6-17,4-74,1 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram -0,2 - -0,1 Utdelning - -21,8-21,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161,9-3,0-70,2 Förändring av likvida medel -51,8-249,6-38,4 Likvida medel vid periodens början 467,2 509,7 509,7 Kursdifferenser likvida medel 2,4-10,0-4,1 Likvida medel vid periodens slut 417,8 250,1 467,2 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Ingående balans 1 577, , ,3 Summa totalresultat för perioden 431,9 299,8 501,5 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 431,9 299,8 501,5 Återköp av teckningsoptioner - - Utdelning 0,0-21,8-21,8 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt -0,2-0,1-0,1 Nyemission 225,0 159,6 159,6 Teckningsoptioner - betald optionspremie 1,0 - - Kapitaltillskott intressebolag 0,0 5,3 10,1 Återköp av teckningsoptioner -8, ,4 Emission, lösen teckningsoptioner 11,3 - - Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer 0,3 0,9 1,2 Eget kapital vid periodens slut 1 827, , ,8 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 827, , ,8 Minoritetsintresse Totalt eget kapital 1 827, , ,8 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

10 Moderbolagets resultaträkningar, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 7,6 12,8 15,9 Rörelsens kostnader -29,2-48,7-59,7 Rörelseresultat -21,6-35,9-43,8 Finansiella poster 179,8 247,7 619,6 Resultat före skatt 158,2 211,8 575,7 Skatt -3,0 2,2 2,1 Periodens resultat 155,2 214,1 577,8 Moderbolagets balansräkningar, mkr Materiella anläggningstillgångar 2,8 4,3 4,0 Finansiella anläggningstillgångar 2 353, , ,2 Summa anläggningstillgångar 2 356, , ,1 Kortfristiga fordringar 57,3 41,1 305,1 Likvida medel 57,1 70,1 114,2 Summa omsättningstillgångar 114,4 111,2 419,3 Summa tillgångar 2 470, , ,5 Bundet eget kapital 339,9 337,7 337,8 Fritt eget kapital 1 514, , ,6 Summa eget kapital 1 854, , ,4 Skulder till kreditinstitut-långfristiga 396,4 353,8 Skulder till kreditinstitut-kortfristiga 312,4 Övriga kortfristiga skulder 303,7 257,3 259,3 Summa kortfristiga skulder 616,1 257,3 259,3 Summa eget kapital och skulder 2 470, , ,5 Översikter koncernen Resultaträkningar, mkr (kvarvarande verksamhet) Intäkter 603,4 579,2 638,7 651,9 529,5 486,2 536,0 515,2 465, ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-96,5-98,6-103,1-90,8-79,0-77,1-81,9-76,7-350,0 Bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 458,9 433,3 389, ,6 Marknadsföringskostnader -167,5-172,4-199,4-189,4-152,4-149,8-135,2-123,1-100,6-626,8 Personalkostnader -89,9-89,3-92,2-85,8-73,5-71,3-60,2-56,3-60,5-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-82,5-84,6-89,6-80,4-79,2-80,1-73,5-56,5-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 25,4 23,6 22,0 17,9 25,7 15,3 13,4 9,4 80,9 Avskrivningar -26,3-27,6-27,4-31,7-28,0-23,2-22,1-22,3-21,9-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7 1,4 1,0-0,8-2,2 0,1-2,6 0,8-6,2-5,5 Summa rörelsekostnader -350,3-344,9-379,0-375,4-318,7-297,7-284,9-261,0-236,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 137,8 161,1 173,4 120,0 109,5 174,0 172,3 152,8 577,0 Finansnetto -2,5-0,3-1,0 0,0-1,7 1,3-3,0 0,6-6,3-3,4 Resultat före skatt 149,7 137,5 160,1 173,4 118,3 110,9 171,0 172,9 146,5 573,6 Skatt -8,7-9,2-8,2-6,5-5,2-5,5-8,7-7,1-8,1-25,8 Resultat efter skatt 140,9 128,3 151,9 166,9 113,1 105,4 162,3 165,8 138,4 547,8 Balansräkningar, mkr Anläggningstillgångar 2 034, , , , , , , , , ,8 Omsättningstillgångar 1 175, , , ,9 989, , , , , ,9 Summa tillgångar 3 209, , , , , , , , , ,7 Eget kapital 1 827, , , , , , , , , ,8 Långfristiga skulder 7,2 6,1 344,7 353,8 410,8 439,4 7,8 8,0 8,7 353,8 Kortfristiga skulder 1 374, ,0 993, ,0 888, ,6 747,7 930,8 979, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , , , , , , , , ,6 Kassaflödesanalyser, mkr Operativt kassaflöde 175,4 150,7 165,4 326,3-23,7 265,6 97,9 54,2 352,5 666,1 kassaflöde från investeringsverks. -35,1-34,8-311,5-48,1-21,6-547,4-17,3-24,4-63,6-634,4 kassaflöde från finansieringsverks. -38,8-410,9 287,8-67,0-39,2 36,2 0,0 2,7 0,0-70,1 Summa kassaflöde 101,5-295,1 141,7 211,2-84,5-245,7 80,6 32,5 288,9-38,4 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

11 Nyckeltal (Kvarvarande verksamhet) Tillväxt (intäkter) per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal (procent av intäkter) 83,3 83,3 84,6 84,2 82,9 83,7 85,6 84,1 83,5 84,1 EBITDA-marginal (procent av intäkter) 29,6 28,6 29,5 31,5 28,0 27,3 36,6 37,8 37,5 30,9 EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 35,5 34,3 34,9 37,4 33,7 32,6 42,7 44,9 44,9 36,8 Rörelsemarginal (procent av intäkter) 25,2 23,8 25,2 26,6 22,7 22,5 32,5 33,4 32,8 26,2 Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 30,3 28,5 29,8 31,6 27,4 26,9 37,9 39,8 39,3 31,1 Vinstmarginal (procent av intäkter) 24,8 23,7 25,1 26,6 22,3 22,8 31,9 33,6 31,5 26,0 Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 29,8 28,5 29,6 31,6 27,0 27,2 37,3 39,9 37,7 30,9 Marknadsföring (procent av intäkter) 27,8 29,8 31,2 29,1 28,8 30,8 25,2 23,9 21,6 28,4 Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 33,3 35,7 36,9 34,5 34,7 36,8 29,5 28,4 25,9 33,8 Resultat per aktie (kronor) 3,25 2,95 3,54 3,95 2,68 2,54 3,91 4,01 3,40 13,04 Operativt kassaflöde per aktie (kronor) 4,04 3,47 3,86 7,73-0,56 6,29 2,36 1,31 8,66 15,86 Eget kapital per aktie (kronor) 42,08 39,24 43,95 36,33 32,75 31,92 38,20 32,24 29,29 37,33 Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kronor) 9,46 9, ,42 Genomsnittlig börskurs (kronor) 179,32 176,78 213,50 177,78 189,09 210,34 181,23 146,29 132,91 190,05 Börskurs vid periodens slut (kronor) 190,50 170,00 209,50 200,50 174,50 206,00 194,50 151,50 129,50 200,50 Högsta notering (kronor) 196,50 210,00 224,50 200,50 207,00 234,00 199,50 159,50 157,50 234,00 Lägsta notering (kronor) 167,50 159,50 200,00 158,50 164,00 195,00 152,00 125,25 109,75 152,00 Soliditet (procent) Investeringar (mkr) 19,3 34,8 26,5 33,1 21,6 29,1 17,3 13,5 13,8 101,0 Medeltal antal anställda (ackumulerat) Antal anställda vid periodens slut Antal aktieägare vid periodens slut Antal kunder Antal registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Antal aktiva kunder (tusental) 423,6 428,7 479,2 520,4 463,6 508,7 405,0 403,6 382,9 520,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Aktivitetsgrad, aktiva/registrerade kunder Deponeringar Deponerat belopp (MSEK) 1 493, , , , , , , , , ,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Deponerat belopp, alla spellösningar (MSEK) 2 027, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal, Odds Bruttoomsättning, samtliga spellösningar 3 398, , , , , , , , , ,1 Tillväxt per kvartal (procent) -1-11,0 2,4 29,5 6,4 3, föreg.år Varav bruttoomsättning Live spel (MSEK) 2 365, , , , , , , , , ,5 Andel Live spel (procent) 69,6 69,4 68,9 65,5 65,4 69,4 65,8 61,5 59,0 66,4 Tillväxt per kvartal (procent) -1,2-10,3 7,7 29,6 0,3 9, föreg.år Marginal efter fria vad (procent) 6,9% 6,5% 6,7% 7,4% 5,5% 4,6% 7,2% 8,1% 7,6% 6,2% Bruttoresultat Odds (MSEK) 140,3 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Bruttomarginal Odds (procent) 1) 4,1% 3,7% 4,2% 4,4% 3,1% 2,5% 4,1% 4,5% 4,6% 3,6% 1) Marginal efter allokerade kostnader BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

12 Rapportering per Segment Bruttoresultat, mkr B2B, Business to business 104,9 124,0 165,4 147,4 120,8 115,3 142,8 132,6 123,0 526,3 B2C, Business to consumers 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) B2B 20,9 25,7 30,6 26,9 27,5 28,3 31,1 30,6 31,6 28,4 B2C 79,1 74,3 69,4 73,1 72,5 71,7 68,9 69,4 68,4 71,6 Tillväxt per kvartal (procent) B2B B2C Totalt föreg.år B2B B2C Totalt Bruttoresultat per produkt Bruttoresultat, mkr Kasino 329,9 316,0 325,4 335,8 301,7 303,1 308,3 290,4 275, ,8 Poker 21,2 22,0 30,6 31,6 32,2 25,4 27,5 24,8 21,5 116,7 Odds 140,7 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Övriga produkter 10,7 18,1 20,1 15,9 15,0 9,8 15,4 20,9 8,4 56,1 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Kasino 65,7 65,5 60,2 61,2 68,8 74,4 67,2 67,0 70,7 67,4 Poker 4,2 4,6 5,7 5,8 7,3 6,2 6,0 5,7 5,5 6,3 Odds 28,0 26,2 30,4 30,2 20,5 16,9 23,5 22,4 21,6 23,3 Övriga produkter 2,1 3,7 3,7 2,9 3,4 2,4 3,4 4,8 2,2 3,0 Tillväxt per kvartal (procent) Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter föreg.år Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter B2C per geografisk area Bruttoresultat, mkr Norden 339,7 291,9 302,3 330,2 253,4 238,7 259,0 239,0 199, ,3 EU, utom Norden 55,1 63,5 69,1 68,1 58,3 49,7 48,2 55,3 57,9 224,3 Övriga Europa 1,4 2,1 1,4 1,3 2,4 1,5 1,1 0,8 1,4 6,3 Övriga världen 1,4 1,2 1,9 1,8 3,8 1,9 7,9 5,6 7,4 15,4 Summa bruttoresultat 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Norden 85,4 81,4 80,7 82,3 79,7 81,8 81,9 79,5 74,9 81,5 EU, utom Norden 13,9 17,7 18,4 17,0 18,3 17,0 15,2 18,4 21,8 16,9 Övriga Europa 0,4 0,6 0,4 0,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 Övriga världen 0,4 0,3 0,5 0,4 1,2 0,7 2,5 1,9 2,8 1,2 Tillväxt per kvartal (procent) Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder föreg.år Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

13 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Betsson AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2013 PricewaterhouseCoopers AB Michael Bengtsson Auktoriserad revisor BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE

Läs mer

Rörelseresultatet ökade med 57 procent

Rörelseresultatet ökade med 57 procent DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2011 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ)

Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Delårsrapport för SENSYS Traffic AB (publ) Januari September 2012 Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5) Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8) Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7) Resultat per aktie -0,08

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Rekordomsättning med god vinst!

Rekordomsättning med god vinst! 1 av 8 Rekordomsättning med god vinst! Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 281 miljoner kronor, en ökning med 72 procent jämfört med samma period föregående år. Det är den högsta omsättningen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Viktig information om tillämpning av gällande redovisningsprinciper - Information om förvärvet av Tain AB per 2013.11.25; Enligt IFRS ses transaktionen som ett omvänt förvärv då

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2015

DELÅRSRAPPORT Q2 2015 DELÅRSRAPPORT Q2 2015 April - Juni 2015 i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 2 656 keur (2 265) Periodens resultat uppgick till -107 keur (209) Bruttomarginal för produkten Trading 0,24% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31

Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Online Brands fokuserar på smycken Sammanfattning första kvartalet 2011 Fotoverksamheten, d.v.s. inkråmet i Önskefoto AB såldes för 12 MSEK plus möjlighet till tilläggsköpeskilling

Läs mer

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009

Aqeri Holding AB (publ) Delårsrapport januari-september 2009 Välfylld orderbok och ny VD Till ny VD utsågs Jan Israelsson. Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 50,5 (40,8) Rörelseresultatet för niomånadersperioden uppgick till MSEK -3,1 (-27,7)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet

TargetEveryONE. DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015. FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet DELÅRSRAPPORT januari - mars 2015 FÖR TARGETEVERYONE AB (PUBL), ORG NR 556526-6748, tidigare VMSPlay AB (publ) Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 3,2 (2,5) Mkr Resultat före skatt uppgick

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer