Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Tredje kvartalets intäkter ökade organiskt med 14 procent Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 603,4 (529,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Resultatet före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, motsvarande 3,25 (2,68) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 027,1 (1 756,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Optionsprogrammet som ger nyckelpersoner möjlighet att vid utgången av första kvartalet 2015 köpa aktier för 214,62 kr per st verkställdes under kvartalet och blev i det närmaste fulltecknat. Delårsperioden Intäkterna ökade med 17 procent till 1 821,3 (1 551,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 451,1 (403,6) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 447,2 (400,2) mkr. Resultatet uppgick till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74 (9,09) kronor per aktie. Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Totalt Intäkter 603,4 529, , , ,7 Bruttoresultat 502,5 438, , , ,7 varav Odds 140,7 89,8 431,3 266,5 432,0 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Kassa 417,8 250,1 417,8 250,1 467,2 Aktiva kunder (tusental) 423,6 463,6 423,6 463,6 520,4 Registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , ,9 Deponerat belopp 1 493, , , , ,4 Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 027, , , , ,9 B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 234, , , , ,5 Bruttomarginal, Odds 6,6% 4,2% 6,2% 4,8% 5,7% Bruttoresultat Odds 81,8 45,5 223,5 119,5 214,5 B2B Odds Bruttoomsättning Odds 2 164, , , , ,6 Bruttomarginal, Odds 2,7% 2,4% 2,9% 2,5% 2,6% Bruttoresultat Odds från tredje part 58,9 44,3 207,8 147,0 217,5 1) Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 6,9 (5,5) procent. Betsson fortsätter att ta marknadsandelar - En organisk tillväxt på 14 procent och den högsta rörelsemarginalen bland jämförbara bolag visar att Betsson alltjämt är det mest strategiskt effektiva bolaget i branschen. Detta gäller både förmågan att förvärva bolag och att ta tillvara operativa möjligheter bland annat baserat på bolagets multibrand strategi. Betsson ser på kort och lång sikt fortsatt goda möjligheter på såväl lokalt som internationellt reglerade marknader. Samtidigt optimerar de operativa dotterbolagen sin verksamhet genom satsningar på individanpassad realtidskommunikation med kunderna, digital marknadsföring och mobila erbjudanden i världsklass. Sammantaget kommer detta bidra till fortsatt tillväxt. säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef. Presentation av delårsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS). BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

2 Tredje kvartalet 2013 Koncernens intäkter uppgick till 603,4 (529,5) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 502,5 (438,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,2 (22,7) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr och resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, vilket motsvarar 3,25 (2,68) kronor per aktie. Intäkterna har påverkats negativt med 12,8 mkr avseende ofördelaktiga valutarörelser, jämfört med de kurser som tillämpades föregående år. Detta får dock en marginell negativ effekt i rörelseresultatet då motsvarande omvärdering av kostnaderna får en motverkande effekt. Den organiska tillväxten justerat för valutarörelser uppgick till 16 procent. Marknadsföringskostnader uppgick till 167,5 (152,4) mkr, vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Ledningen bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt på såväl lokalt som internationellt reglerade utvalda marknader. För att materialisera dessa möjligheter krävs fortsatta marknadsinvesteringar vilka i fjärde kvartalet bedöms överstiga tidigare kvartal under året. Personalkostnader uppgick till 89,9 (73,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Ökningen mot föregående år avser nyrekryteringar för att skapa och möta framtida tillväxt. Övriga externa kostnader uppgick till 88,4 (80,4) mkr. Det motsvarar en ökning på 10 procent. Ökningen beror på utökat Livestream-erbjudande, utökat användande av realtidsresultat i Sportbooken samt intensifierad satsning på sökmotor-optimering. Samtidigt minskar kostnader för konsulter planenligt. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 19,2 (17,9) mkr. Betssons operativa dotterbolag investerar löpande i att förbättra erbjudandet till slutanvändare och partners vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Vidare investerar bolaget i att migrera allt fler spellösningar till en och samma tekniska plattform, vilket bidrar till en kostnadseffektiv drift över tid. Delårsperioden jan - sep 2013 Koncernens intäkter uppgick till 1 821,3 (1 551,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Bruttoresultatet uppgick till 1 525,3 (1 304,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet ökade till 451,1 (403,6) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 24,8 (26,0) procent. Resultatet före skatt ökade till 447,2 (400,2) mkr och resultatet ökade till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74(9,09) per aktie. Förvärv av Automatenvarumärkena Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. Operativa verksamheten Betsson erbjuder via dotterbolag på Malta internetspel till slutkunder via partnersamarbeten och egna spelportaler. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Betssons multibrand-strategi möjliggör varumärkesspecifik vidareutveckling i olika kundsegment samtidigt som den skapar goda förutsättningar för förvärv. Genom denna strategi kan även en större del av respektive spelares aktivitet fångas upp i och med att dessa tenderar att spela på flera olika varumärken. I ett led att optimera strategin bytte nyligen Casinoeuro.dk namn till den nyligen förvärvade domänen Casino.dk. Nästa steg är att migrera Danmarksautomaten.dk till samma domän. Casino.dk bedöms ha stor potential i Danmark och den initiala effekten av namnbytet har varit positiv. Den danska marknaden fortsätter att utvecklas stabilt, med en tillväxt i nivå med Betssons generella tillväxt. Den höga tillväxten i användandet av Smartphones bidrar till en stark efterfrågan på mobila spellösningar. Betsson har utvecklat och tillhandahåller idag en av marknadens bredaste och mest avancerade spellösningar för smartphones. Mobila intäkter utgjorde under tredje kvartalet 12 procent av samtliga intäkter, en ökning från 9 procent sedan föregående kvartal. Vidare uppgår den mobila andelen av sportbokens bruttoomsättning till 22 procent. Den starka tillväxten i tredje kvartalet förklaras huvudsaklingen av en kraftfull tillväxt i Betsson.com, till följd av att det varumärket lanserat en ny mobil lösning. Betssons verksamhet i Italien fortsätter att växa starkt, även om verksamheten fortfarande är relativt liten. B2C - tredje kvartalet Tredje kvartalets bruttoresultat i B2C uppgick till 397,6 (317,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Automatenvarumärkena ingår sedan första april i B2C från att tidigare ha ingått under B2B, och bidrog under tredje kvartalet med 35,8 mkr i bruttoresultatet. Exkluderat effekten från förvärvet av automatenvarumärkena växer bruttoresultatet 14 procent organiskt vilket innebär att Betsson tar marknadsandelar inom B2C segmentet. Norden utgjorde under tredje kvartalet 85 (80) procent av segmentet medan EU utom Norden representerade 14 (18) procent. En viktig förklaringspost till att Norden ökar i betydelse är att Automatenvarumärkena nu är inkluderade. Exkluderat för Automatenvarumärkena visar Norden inom B2C-segmentet en justerad tillväxt på 20 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

3 procent, vilket betyder att Betsson tar marknadsandelar inom såväl Kasino som Odds på Betssons kärnmarknader. B2B tredje kvartalet Bruttoresultatet från B2B uppgick till 104,9 (120,8) mkr. Automatenvarumärkena ingick tidigare i B2B men ingår sedan första april i B2C och bidrar i det segmentet med 35,8 mkr. Justerat för denna effekt växte B2B-segmentet med 16 procent mot föregående år. Den underliggande aktiviteten fördelat över ett antal samarbeten utvecklades starkt. Bruttoomsättning inom sportspel uppgick till 2 164,4 (1 833,6) mkr, vilket motsvarar en ökning på 18 procent. Detta innebär att Betsson tar marknadsandelar även inom B2B segmentet. Betsson fortsätter att tillhandahålla teknisk utveckling för ett kinesiskt bolag som ingår i ett joint-venture med ett statligt ägt bolag, avseende internetbaserad lotteriverksamhet. Syftet är att skapa en teknisk lösning som ska kunna användas i det fall den Kinesiska marknaden omregleras. Under tredje kvartalet har vissa live-tester genomförts på sajten Testerna har varit framgångsrika och sajten anses vara en av de mest moderna lotterisajterna i Kina. Betsson har en positiv syn på de framtida möjligheterna i Kina. På grund av bristande lönsamhet har Betsson valt att avsluta samarbetet med Arsenals fotbollsklubb. Detta bidrar marginellt positivt till Betssons resultat. Övriga aktiviteter på den brittiska marknaden utvecklas starkt med tillväxt varje kvartal det senaste året. Produkter Bruttoresultatet i Kasino uppgick under tredje kvartalet till 329,6 (301,7) mkr, vilket representerar 66 (69) procent av koncernens bruttoresultat. En organisk tillväxt på 9 procent från jämförbart kvartal föregående år och 4 procent från det andra kvartalet är ett styrkebesked från Betsson. Bruttoomsättningen i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr vilket motsvarar en tillväxt på 16 procent. Det innebär att Betsson även inom Odds fortsätter att ta marknadsandelar på Betssons kärnmarknader. Bruttoomsättningen i Livespel i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 2 365,2 (1 910,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Odds uppgick till 6,9 (5,5) procent. Bruttoresultatet från Odds uppgick under kvartalet till 140,7 (89,8) mkr, vilket motsvarar en ökning på 57 procent. I bruttoresultatet i Odds ingår 58,9 (44,3) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag till bruttoresultatet från B2B. Andelen Odds uppgick till 28 (21) procent av koncernens bruttoresultat. Bruttoresultatet i Poker uppgick under kvartalet till 21,2 (32,2) mkr. Nedgången förklaras av fortsatt minskad aktivitet i pokernätverken samt att Betsson avslutat samarbetet med olönsamma pokerkunder. Bruttoresultatet i Övriga produkter uppgick under första kvartalet till 10,7 (15,0) mkr. Deponeringar Under tredje kvartalet deponerades 1 493,8 (1 362,9) mkr. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 2 027,1 (1 756,0) mkr. Kunder Vid utgången av kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 6,6 (5,6) miljoner spelare. Antalet aktiva kunder uppgick under kvartalet till ( ). Minskningen från föregående år förklaras framför allt av att Betsson fokuserat på värdeadderande spelare snarare än på frispelskampanjer. Antalet aktiva kunder fluktuerar mellan kvartalen och påverkas av genomförda kampanjer och säsongsmönstret. Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. Definitionen omfattar således även alla spelare som spelat på gratiserbjudanden. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 1 827,8 (1 382,4) mkr, motsvarande 42,08 (32,75) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av kvartalet till 417,8 (250,1) mkr. Skulder till kreditinstitut uppgick till 306,3 (396,4) mkr och outnyttjade krediter uppgick till 134,9 (72,1) mkr. Under kvartalet har 39,6 mkr amorterats. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 304,4 (280,7) mkr. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 227,4 (213,9) mkr. Likvida medel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer får enligt kraven från den Maltesiska spelmyndigheten aldrig understiga spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots. Personal Vid slutet av kvartalet var totalt 815 (723) personer anställda. Medelantalet anställda under delåret uppgick till 756 (527) i koncernen, varav 505 (405) personer på Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 202 konsulter engagerade på heltid. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, redovisning och administration. Omsättningen under delårsperioden uppgick till 7,6 (12,8) mkr och resultatet före skatt uppgick till 158,2 (211,8) mkr. Likvida medel uppgick till 57,1 (70,1) mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

4 Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX NORDIC MID CAP LIST, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång (16 195) aktieägare. Största ägare (ägare med mer än 10 procent av rösterna) var Per Hamberg med 5,8 procent av utestående kapital och 19,3 procent av utestående röster, familjen Knutsson med 5,7 procent av utestående kapital och 10,7 procent av utestående röster samt Rolf Lundström med 3,6 procent av utestående kapital och 10,0 procent av utestående röster. Skadeståndsmål Betsson anmälde under 2001 den svenska staten till Justitiekanslern (JK) för att staten dels inte notifierat förbud mot varuspel och lyckohjul och dels inte tillämpat rimliga övergångsbestämmelser. Försummelserna har kostat Betsson avsevärda belopp. Betsson ville att JK skulle utreda om staten hade ett skadeståndsansvar. JK meddelade sitt negativa besked under Motiveringen till det negativa beskedet var oklart och Betsson anlitade extern juridisk expertis för att utreda möjligheterna till att stämma staten och yrka skadestånd för brott mot EG-rätten. Slutsatserna av denna utredning är att det var fel av staten att inte anmäla 1997 års lagändringar (lyckohjulet) enligt bestämmelserna om tekniska föreskrifter i direktivet 98/34 EG. Förbudet blev därmed overksamt och kunde inte tillämpas mot Betsson. Staten har härmed gjort sig skyldig till ett normgivningsfel som utgör ett brott mot EG-rätten. Enligt utredarens bedömning föreligger därför goda förutsättningar för framgång med en talan om skadestånd när det gäller 1997 års ändringar. Denna slutsats finner ytterligare stöd i nyligen avkunnade domar av EG-domstolen och Högsta domstolen. Betsson lämnade den 1 november 2006 in en stämningsansökan mot staten. I denna kräver Betsson staten på ett skadestånd om 102 miljoner kronor plus ränta. Tingsrätten i Stockholm meddelade i september 2010 en dom som innebär att Betsson inte får någon upprättelse, detta trots att Tingsrätten fastslår att förbudet var olagligt. Betsson överklagade domen till Svea Hovrätt som meddelade prövningstillstånd. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i november Betsson överklagade domen till Högsta Domstolen men Högsta Domstolen meddelade i mars 2013 att de inte meddelar prövningstillstånd. I syfte att säkerställa att talan även prövas enligt svensk skadeståndslag har Betsson även parallellt anhängiggjort i princip samma talan som ett enskilt skadeståndsanspråk mot staten direkt i Högsta Domstolen och denna talan har nu återupptagits. Huvudförhandling i Högsta domstolen förväntas att hållas under senhösten Dom kan då väntas under vintern år En eventuell negativ utgång skulle inte medföra någon kostnad för Betsson. Utestående aktier Betssons innehav av egna aktier uppgår till 638 B- aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 58,27 kronor. Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till ( ) respektive ( ), fördelat på ( ) aktier av serie A med tio röster vardera och ( ) aktier av serie B med en röst vardera. Händelser efter tredje kvartalets utgång Fjärde kvartalet har inletts med intäkter i nivå med genomsnittlig nivå från föregående kvartal. Intäkterna har hittills påverkats negativt av låg sportboksmarginal samtidigt som underliggande aktivitet är högre än genomsnittet för föregående kvartal. Betsson har vid inledningen av fjärde kvartalet lanserat en ny realmoney app för spel på Betsson.com i Appstore. Denna app tillhandahåller en av branschens bästa mobila kundupplevelser. Betsson lanserade under fjärde kvartalet en oddsprodukt under namnet EttKryssTvå på den svenska marknaden. Produkten är inspirerad av andra på marknaden befintliga oddsprodukter men ger en förbättrad upplevelse för slutanvändarna. Produkten bedöms ha stor potential att attrahera kunder som idag spelar på monopolens produkter. Efter tredje kvartalets utgång har frågan att nyreglera den norska marknaden vunnit ökat parlamentariskt stöd. Detta medför att Norge har tagit ett steg närmare en lokalt nyreglerad marknad. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Betssons B2C-segment definieras av spel från spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från spelare som härstammar från Betssons nätverk av anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt som inte faller under denna definition klassas som B2B i Betsson. En vinst eller förlust på ett effektivtsäkringsinstrument redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2012 (not 2) vilken finns tillgänglig på eller på huvudkontoret. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över Internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

5 med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra att spelmarknaderna för Betssons produkter växer och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i september 2013 har det uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt idag så anser dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en nyreglering i Norge inom de närmsta åren. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Idag finnas det en samsyn bland förespråkare för olika riksdagspartier att omreglera den svenska spelmarknaden. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser av detta men många bedömare anser att arbetet med att införa en ny reglering kan komma att påbörjas först efter riksdagsvalet Detta innebär att en eventuell ny reglering tidigast skulle kunna vara på plats under 2016/2017. Efter att Betsson avyttrat den turkiska kundbasen har Betsson licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter redovisas under B2B. Intäkter som härrör från Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. I Turkiet har det under 2013 antagits ett lagförslag gällande ändringar i spellagstiftningen. Detta har till stora delar verkställts. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. Framtidsutsikter Betsson bedömer att marknaden för spel över Internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Antalet internet- användare växer starkt globalt vilket utgör en drivkraft för branschen. I de regioner där Internet är tillgängligt ökar tilltron till Internet som handelsplats och allt fler använder Internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig handel. Detta förändrade beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. H2 Gambling Capital bedömde i November 2012 att den globala internetspelsmarknaden skall växa med 9,1 procent under Den förväntade tillväxten på Betssons huvudmarknader bedöms understiga 7,5 procent under Betsson avser att, över tiden, fortsätta växa mer än marknaden. Ledningen bedömer vidare att mobila intäkter fortsätter att öka starkt under kommande tolvmånadersperiod. Valberedningen och årsstämma 2014 I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 8 Maj 2013 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts. Följande personer ingår i valberedningen: John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström, Pontus Lindwall, Styrelseordförande i Betsson AB. Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2014 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma. Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Betsson avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande. Bokslutskommuniké för helåret 2013 (kvartal 4) den 7 februari Presentation av kvartalsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller player/betsson/objects/4zbxct90 eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

6 En kopia av presentationen finns tillgänglig på från och med fredagen den 25 oktober. Stockholm den 25 oktober 2013 Magnus Silfverberg VD och koncernchef Betsson AB (publ), Regeringsgatan 28, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, Tfn, , eller Fredrik Rüdén, CFO, Tfn , Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 klockan 07:30 CET. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

7 Rörelseförvärv angående Automaten varumärkena Betsson AB ingick den 19:e februari avtal om att förvärva varumärkena Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com från Cherry, för en köpeskilling om 286 mkr, varav 60 mkr motsvarar en tilläggsköpeskilling. I praktiken innebär affären att Betsson ABs dotterbolag på Malta, vilket redan tidigare ansvarade för driften av sajterna, nu efter affären även tagit över varumärkena samt ansvaret för marknadsföringen. Samtidigt förvärvade Cherry varumärket Cherrycasino.com från Betssons maltesiska dotterbolag, för en köpeskilling om 1 mkr. Den initiala nettoköpeskillingen om 225 mkr reglerades genom leverans av motsvarande nyemitterade Betsson B-aktier. Tilläggköpeskillingen kommer att regleras med likvida medel efter 12 månader. Automatenvarumärkena genererade 2012 intäkter på 168,2 mkr, vilka redan ingår i Betssons totala intäkter. Sammantaget innebär affären att Betsson, beräknat på 2012 års aktivitetsnivå, årligen sparar 52,7 mkr i kostnader genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Redovisningseffekter Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Förvärvsanalys (MSEK) Köpeskilling Avyttring varumärke 1,0 Eget kapitalinstrument ( B- aktier) 225,0 Summa erlagd köpeskilling 226,0 Tilläggköpeskilling (ej villkorad) 60,0 Summa köpeskilling 286,0 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Varumärken 38,1 Summa identifierbara nettotillgångar 38,1 Goodwill 247,9 Tilläggköpeskilling NGG I samband med förvärvet av NGG 2012 reserverades maximal tilläggköpeskilling uppgående till 20 MEUR. Skuldens värde påverkas av pågående tvist med säljaren av NGG angående uppfyllelsen av villkoren för tilläggköpeskillingen samt av växelkursen mellan EUR och SEK. Slutlig reglering av skulden kan komma att ske efter överenskommelse eller rättslig prövning angående villkorens uppfyllelse antingen via leverans av aktier eller via betalning med likvida medel. Ett mindre belopp än 20 MEUR kan komma att utgå om delar av villkoren är uppfyllda. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

8 Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 603,4 529,5 1821, , ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-90,8-296,0-246,9-350,0 Bruttoresultat 502,5 438,7 1525, , ,7 Marknadsföringskostnader -167,5-152,4-539,3-437,4-626,8 Personalkostnader -89,9-73,5-271,3-205,1-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-80,4-255,5-239,7-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 17,9 68,2 58,9 81,0 Avskrivningar -26,3-28,0-81,3-73,3-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7-2,2 5,0-4,8-5,6 Rörelsens kostnader -350,3-318,7-1074,2-901,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Finansiella intäkter och kostnader -2,5-1,7-3,9-3,5-3,5 Resultat före skatt 149,7 118,3 447,2 400,2 573,6 Skatt -8,7-5,2-26,1-19,3-25,8 Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 3,25 2,68 9,74 9,09 13,04 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 3,25 2,67 9,73 9,03 12,98 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 25,2 22,7 24,8 26,0 26,2 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 30,3 27,4 29,6 30,9 31,1 Vinstmarginal (procent) 24,8 22,3 24,6 25,8 26,0 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 43,4 42,2 43,2 41,9 42,0 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 43,4 42,4 43,4 42,2 42,3 Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten skatt 4,3 14,7-1,8 19,9 10,7 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -22,4-71,5 12,6-100,9-57,0 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -18,1-56,8 10,8-81,0-46,3 Summa totalresultat för perioden 122,8 56,3 431,9 299,8 501,5 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

9 Koncernens balansräkningar, mkr Immateriella anläggningstillgångar 1 973, , ,6 Materiella anläggningstillgångar 23,8 31,9 28,5 Finansiella anläggningstillgångar 23,7 11,4 25,2 Uppskjutna skattefordringar 12,8 16,1 18,4 Summa anläggningstillgångar 2 034, , ,8 Kortfristiga fordringar 757,4 739,1 752,7 Likvida medel 417,8 250,1 467,2 Summa omsättningstillgångar 1 175,2 989, ,9 Summa tillgångar 3 209, , ,7 Eget kapital 1 827, , ,8 Uppskjutna skatteskulder 7,2 14,4 9,3 Skulder till kreditinstitut - 396,4 344,5 Summa långfristiga skulder 7,2 410,8 353,8 Skulder till kreditinstitut 306,3 Övriga kortfristiga skulder 1 068,1 888, ,0 Summa kortfristiga skulder 1 374,4 888, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , ,7 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Resultat efter finansiella poster 447,2 400,2 573,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 88,3 76,8 110,4 Betald skatt -31,3-111,1 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 504,2 365,9 686,6 Förändringar i rörelsekapital -12,8-26,1-20,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 491,4 339,7 666,1 Investeringar -80,6-67,9-101,0 Avyttring av immateriella tillgångar 1,0 - - Förvärv av aktier, dotterbolag -286,0-518,4-518,4 Förvärv av aktier, intressebolag -15, ,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -381,4-586,3-634,4 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -8, ,4 Nyemission vid lösen av teckningsoptioner 12,3 - - Nyemission vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 225,0 - - Återstående köpeskilling vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 60,0 - - Upptagna banklån 0,0 431,8 431,8 Återbetalning av banklån -39,6-17,4-74,1 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram -0,2 - -0,1 Utdelning - -21,8-21,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161,9-3,0-70,2 Förändring av likvida medel -51,8-249,6-38,4 Likvida medel vid periodens början 467,2 509,7 509,7 Kursdifferenser likvida medel 2,4-10,0-4,1 Likvida medel vid periodens slut 417,8 250,1 467,2 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Ingående balans 1 577, , ,3 Summa totalresultat för perioden 431,9 299,8 501,5 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 431,9 299,8 501,5 Återköp av teckningsoptioner - - Utdelning 0,0-21,8-21,8 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt -0,2-0,1-0,1 Nyemission 225,0 159,6 159,6 Teckningsoptioner - betald optionspremie 1,0 - - Kapitaltillskott intressebolag 0,0 5,3 10,1 Återköp av teckningsoptioner -8, ,4 Emission, lösen teckningsoptioner 11,3 - - Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer 0,3 0,9 1,2 Eget kapital vid periodens slut 1 827, , ,8 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 827, , ,8 Minoritetsintresse Totalt eget kapital 1 827, , ,8 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

10 Moderbolagets resultaträkningar, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 7,6 12,8 15,9 Rörelsens kostnader -29,2-48,7-59,7 Rörelseresultat -21,6-35,9-43,8 Finansiella poster 179,8 247,7 619,6 Resultat före skatt 158,2 211,8 575,7 Skatt -3,0 2,2 2,1 Periodens resultat 155,2 214,1 577,8 Moderbolagets balansräkningar, mkr Materiella anläggningstillgångar 2,8 4,3 4,0 Finansiella anläggningstillgångar 2 353, , ,2 Summa anläggningstillgångar 2 356, , ,1 Kortfristiga fordringar 57,3 41,1 305,1 Likvida medel 57,1 70,1 114,2 Summa omsättningstillgångar 114,4 111,2 419,3 Summa tillgångar 2 470, , ,5 Bundet eget kapital 339,9 337,7 337,8 Fritt eget kapital 1 514, , ,6 Summa eget kapital 1 854, , ,4 Skulder till kreditinstitut-långfristiga 396,4 353,8 Skulder till kreditinstitut-kortfristiga 312,4 Övriga kortfristiga skulder 303,7 257,3 259,3 Summa kortfristiga skulder 616,1 257,3 259,3 Summa eget kapital och skulder 2 470, , ,5 Översikter koncernen Resultaträkningar, mkr (kvarvarande verksamhet) Intäkter 603,4 579,2 638,7 651,9 529,5 486,2 536,0 515,2 465, ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-96,5-98,6-103,1-90,8-79,0-77,1-81,9-76,7-350,0 Bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 458,9 433,3 389, ,6 Marknadsföringskostnader -167,5-172,4-199,4-189,4-152,4-149,8-135,2-123,1-100,6-626,8 Personalkostnader -89,9-89,3-92,2-85,8-73,5-71,3-60,2-56,3-60,5-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-82,5-84,6-89,6-80,4-79,2-80,1-73,5-56,5-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 25,4 23,6 22,0 17,9 25,7 15,3 13,4 9,4 80,9 Avskrivningar -26,3-27,6-27,4-31,7-28,0-23,2-22,1-22,3-21,9-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7 1,4 1,0-0,8-2,2 0,1-2,6 0,8-6,2-5,5 Summa rörelsekostnader -350,3-344,9-379,0-375,4-318,7-297,7-284,9-261,0-236,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 137,8 161,1 173,4 120,0 109,5 174,0 172,3 152,8 577,0 Finansnetto -2,5-0,3-1,0 0,0-1,7 1,3-3,0 0,6-6,3-3,4 Resultat före skatt 149,7 137,5 160,1 173,4 118,3 110,9 171,0 172,9 146,5 573,6 Skatt -8,7-9,2-8,2-6,5-5,2-5,5-8,7-7,1-8,1-25,8 Resultat efter skatt 140,9 128,3 151,9 166,9 113,1 105,4 162,3 165,8 138,4 547,8 Balansräkningar, mkr Anläggningstillgångar 2 034, , , , , , , , , ,8 Omsättningstillgångar 1 175, , , ,9 989, , , , , ,9 Summa tillgångar 3 209, , , , , , , , , ,7 Eget kapital 1 827, , , , , , , , , ,8 Långfristiga skulder 7,2 6,1 344,7 353,8 410,8 439,4 7,8 8,0 8,7 353,8 Kortfristiga skulder 1 374, ,0 993, ,0 888, ,6 747,7 930,8 979, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , , , , , , , , ,6 Kassaflödesanalyser, mkr Operativt kassaflöde 175,4 150,7 165,4 326,3-23,7 265,6 97,9 54,2 352,5 666,1 kassaflöde från investeringsverks. -35,1-34,8-311,5-48,1-21,6-547,4-17,3-24,4-63,6-634,4 kassaflöde från finansieringsverks. -38,8-410,9 287,8-67,0-39,2 36,2 0,0 2,7 0,0-70,1 Summa kassaflöde 101,5-295,1 141,7 211,2-84,5-245,7 80,6 32,5 288,9-38,4 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

11 Nyckeltal (Kvarvarande verksamhet) Tillväxt (intäkter) per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal (procent av intäkter) 83,3 83,3 84,6 84,2 82,9 83,7 85,6 84,1 83,5 84,1 EBITDA-marginal (procent av intäkter) 29,6 28,6 29,5 31,5 28,0 27,3 36,6 37,8 37,5 30,9 EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 35,5 34,3 34,9 37,4 33,7 32,6 42,7 44,9 44,9 36,8 Rörelsemarginal (procent av intäkter) 25,2 23,8 25,2 26,6 22,7 22,5 32,5 33,4 32,8 26,2 Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 30,3 28,5 29,8 31,6 27,4 26,9 37,9 39,8 39,3 31,1 Vinstmarginal (procent av intäkter) 24,8 23,7 25,1 26,6 22,3 22,8 31,9 33,6 31,5 26,0 Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 29,8 28,5 29,6 31,6 27,0 27,2 37,3 39,9 37,7 30,9 Marknadsföring (procent av intäkter) 27,8 29,8 31,2 29,1 28,8 30,8 25,2 23,9 21,6 28,4 Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 33,3 35,7 36,9 34,5 34,7 36,8 29,5 28,4 25,9 33,8 Resultat per aktie (kronor) 3,25 2,95 3,54 3,95 2,68 2,54 3,91 4,01 3,40 13,04 Operativt kassaflöde per aktie (kronor) 4,04 3,47 3,86 7,73-0,56 6,29 2,36 1,31 8,66 15,86 Eget kapital per aktie (kronor) 42,08 39,24 43,95 36,33 32,75 31,92 38,20 32,24 29,29 37,33 Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kronor) 9,46 9, ,42 Genomsnittlig börskurs (kronor) 179,32 176,78 213,50 177,78 189,09 210,34 181,23 146,29 132,91 190,05 Börskurs vid periodens slut (kronor) 190,50 170,00 209,50 200,50 174,50 206,00 194,50 151,50 129,50 200,50 Högsta notering (kronor) 196,50 210,00 224,50 200,50 207,00 234,00 199,50 159,50 157,50 234,00 Lägsta notering (kronor) 167,50 159,50 200,00 158,50 164,00 195,00 152,00 125,25 109,75 152,00 Soliditet (procent) Investeringar (mkr) 19,3 34,8 26,5 33,1 21,6 29,1 17,3 13,5 13,8 101,0 Medeltal antal anställda (ackumulerat) Antal anställda vid periodens slut Antal aktieägare vid periodens slut Antal kunder Antal registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Antal aktiva kunder (tusental) 423,6 428,7 479,2 520,4 463,6 508,7 405,0 403,6 382,9 520,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Aktivitetsgrad, aktiva/registrerade kunder Deponeringar Deponerat belopp (MSEK) 1 493, , , , , , , , , ,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Deponerat belopp, alla spellösningar (MSEK) 2 027, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal, Odds Bruttoomsättning, samtliga spellösningar 3 398, , , , , , , , , ,1 Tillväxt per kvartal (procent) -1-11,0 2,4 29,5 6,4 3, föreg.år Varav bruttoomsättning Live spel (MSEK) 2 365, , , , , , , , , ,5 Andel Live spel (procent) 69,6 69,4 68,9 65,5 65,4 69,4 65,8 61,5 59,0 66,4 Tillväxt per kvartal (procent) -1,2-10,3 7,7 29,6 0,3 9, föreg.år Marginal efter fria vad (procent) 6,9% 6,5% 6,7% 7,4% 5,5% 4,6% 7,2% 8,1% 7,6% 6,2% Bruttoresultat Odds (MSEK) 140,3 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Bruttomarginal Odds (procent) 1) 4,1% 3,7% 4,2% 4,4% 3,1% 2,5% 4,1% 4,5% 4,6% 3,6% 1) Marginal efter allokerade kostnader BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

12 Rapportering per Segment Bruttoresultat, mkr B2B, Business to business 104,9 124,0 165,4 147,4 120,8 115,3 142,8 132,6 123,0 526,3 B2C, Business to consumers 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) B2B 20,9 25,7 30,6 26,9 27,5 28,3 31,1 30,6 31,6 28,4 B2C 79,1 74,3 69,4 73,1 72,5 71,7 68,9 69,4 68,4 71,6 Tillväxt per kvartal (procent) B2B B2C Totalt föreg.år B2B B2C Totalt Bruttoresultat per produkt Bruttoresultat, mkr Kasino 329,9 316,0 325,4 335,8 301,7 303,1 308,3 290,4 275, ,8 Poker 21,2 22,0 30,6 31,6 32,2 25,4 27,5 24,8 21,5 116,7 Odds 140,7 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Övriga produkter 10,7 18,1 20,1 15,9 15,0 9,8 15,4 20,9 8,4 56,1 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Kasino 65,7 65,5 60,2 61,2 68,8 74,4 67,2 67,0 70,7 67,4 Poker 4,2 4,6 5,7 5,8 7,3 6,2 6,0 5,7 5,5 6,3 Odds 28,0 26,2 30,4 30,2 20,5 16,9 23,5 22,4 21,6 23,3 Övriga produkter 2,1 3,7 3,7 2,9 3,4 2,4 3,4 4,8 2,2 3,0 Tillväxt per kvartal (procent) Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter föreg.år Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter B2C per geografisk area Bruttoresultat, mkr Norden 339,7 291,9 302,3 330,2 253,4 238,7 259,0 239,0 199, ,3 EU, utom Norden 55,1 63,5 69,1 68,1 58,3 49,7 48,2 55,3 57,9 224,3 Övriga Europa 1,4 2,1 1,4 1,3 2,4 1,5 1,1 0,8 1,4 6,3 Övriga världen 1,4 1,2 1,9 1,8 3,8 1,9 7,9 5,6 7,4 15,4 Summa bruttoresultat 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Norden 85,4 81,4 80,7 82,3 79,7 81,8 81,9 79,5 74,9 81,5 EU, utom Norden 13,9 17,7 18,4 17,0 18,3 17,0 15,2 18,4 21,8 16,9 Övriga Europa 0,4 0,6 0,4 0,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 Övriga världen 0,4 0,3 0,5 0,4 1,2 0,7 2,5 1,9 2,8 1,2 Tillväxt per kvartal (procent) Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder föreg.år Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

13 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Betsson AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2013 PricewaterhouseCoopers AB Michael Bengtsson Auktoriserad revisor BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015. Första kvartalets intäkter ökade med 24 procent. Första kvartalet. Nyckeltal

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015. Första kvartalets intäkter ökade med 24 procent. Första kvartalet. Nyckeltal Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 2013 2014 2015 2016 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 2013 2014 2015 2016

K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 2013 2014 2015 2016 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 K2 K3 K4 K1 2013 2014 2015 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2016 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2015

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2015 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2013

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2013 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE

Läs mer

Rörelseresultatet ökade med 57 procent

Rörelseresultatet ökade med 57 procent DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2011 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2014

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2014 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Tredje kvartalets intäkter ökade med 21 procent

Tredje kvartalets intäkter ökade med 21 procent DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2011 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Andra kvartalets rörelseresultat ökade med 17 procent

Andra kvartalets rörelseresultat ökade med 17 procent DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2011 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Pressmeddelande Betsson AB (Publ) Förändring av redovisnings-klassificeringar och omräknade kvartalstabeller för Betsson

Pressmeddelande Betsson AB (Publ) Förändring av redovisnings-klassificeringar och omräknade kvartalstabeller för Betsson Pressmeddelande Betsson AB (Publ) Förändring av redovisnings-klassificeringar och omräknade kvartalstabeller för Betsson För att uppnå en bättre transparens mellan Betsson och dess konkurrenter, så har

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Andra kvartalets intäkter ökade med 9 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden, januari-juni

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni Andra kvartalets intäkter ökade med 9 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden, januari-juni Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2016 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Kvartal 1 Kvartal 1 Helår

Kvartal 1 Kvartal 1 Helår SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Intäkterna

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2016

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2016 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2016 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016

Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 30 JUNI 2016 Halvårsrapport SVENSKA BOSTADSFONDEN 14 AB (PUBL) 7 MARS 3 JUNI 216 Sammanfattning av halvårsr apport Med Bolaget eller SBF 14 avses Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) med organisationsnummer 55956-4.

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Effnetplattformen AB (publ)

Effnetplattformen AB (publ) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Effnetplattformen AB (publ) Delårsrapport januari september sida 1 av (8) Effnetplattformen AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Jämförelsesiffror

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2015 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015 för Kvartal 4 (oktober december) 2015 Omsättningen uppgick till 13,5 (14,8) Mkr en minskning med 1,3 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,4 (3,0) Mkr Rörelsemarginalen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport januari september 2007

Delårsrapport januari september 2007 Delårsrapport januari september 2007 2007-11-13 Intäkterna för tredje kvartalet ökade med 3,0 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 625,8 (607,5) MSEK. Intäkterna för perioden ökade

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer