Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013"

Transkript

1 Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA GÄLLER KONCERNEN OM INTE ANNAT ANGES. Tredje kvartalets intäkter ökade organiskt med 14 procent Tredje kvartalet Intäkterna uppgick till 603,4 (529,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Bruttoomsättningen i sportboken inklusive samtliga spellösningar uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr, vilket motsvarar en ökning med 16 procent. Resultatet före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr, vilket motsvarar en ökning med 27 procent. Resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, motsvarande 3,25 (2,68) kronor per aktie. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick till 2 027,1 (1 756,0) mkr, vilket motsvarar en ökning med 15 procent. Optionsprogrammet som ger nyckelpersoner möjlighet att vid utgången av första kvartalet 2015 köpa aktier för 214,62 kr per st verkställdes under kvartalet och blev i det närmaste fulltecknat. Delårsperioden Intäkterna ökade med 17 procent till 1 821,3 (1 551,8) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 451,1 (403,6) mkr. Resultatet före skatt uppgick till 447,2 (400,2) mkr. Resultatet uppgick till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74 (9,09) kronor per aktie. Nyckeltal Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Totalt Intäkter 603,4 529, , , ,7 Bruttoresultat 502,5 438, , , ,7 varav Odds 140,7 89,8 431,3 266,5 432,0 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Kassa 417,8 250,1 417,8 250,1 467,2 Aktiva kunder (tusental) 423,6 463,6 423,6 463,6 520,4 Registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , ,9 Deponerat belopp 1 493, , , , ,4 Deponerat belopp, samtliga spellösningar 2 027, , , , ,9 B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 234, , , , ,5 Bruttomarginal, Odds 6,6% 4,2% 6,2% 4,8% 5,7% Bruttoresultat Odds 81,8 45,5 223,5 119,5 214,5 B2B Odds Bruttoomsättning Odds 2 164, , , , ,6 Bruttomarginal, Odds 2,7% 2,4% 2,9% 2,5% 2,6% Bruttoresultat Odds från tredje part 58,9 44,3 207,8 147,0 217,5 1) Detta avser marginalen efter allokerade kostnader. Marginalen efter fria vad i samtliga spellösningar uppgick till 6,9 (5,5) procent. Betsson fortsätter att ta marknadsandelar - En organisk tillväxt på 14 procent och den högsta rörelsemarginalen bland jämförbara bolag visar att Betsson alltjämt är det mest strategiskt effektiva bolaget i branschen. Detta gäller både förmågan att förvärva bolag och att ta tillvara operativa möjligheter bland annat baserat på bolagets multibrand strategi. Betsson ser på kort och lång sikt fortsatt goda möjligheter på såväl lokalt som internationellt reglerade marknader. Samtidigt optimerar de operativa dotterbolagen sin verksamhet genom satsningar på individanpassad realtidskommunikation med kunderna, digital marknadsföring och mobila erbjudanden i världsklass. Sammantaget kommer detta bidra till fortsatt tillväxt. säger Magnus Silfverberg, Betssons VD och koncernchef. Presentation av delårsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB:S VERKSAMHET BESTÅR I ATT ÄGA OCH FÖRVALTA AKTIEINNEHAV I BOLAG SOM SJÄLVA ELLER VIA PARTNERSAMARBETEN ERBJUDER SLUTKUNDER SPEL ÖVER INTERNET. BETSSON AB ÄGER BETSSON MALTA SOM DRIVER SPEL MOT SLUTKONSUMENTER VIA SÅVÄL EGNA INTERNETSAJTER SOM VIA PARTNERSAMARBETEN. BETSSON MALTA ERBJUDER POKER, CASINO, ODDS, LOTTER, BINGO OCH GAMES. KUNDERNA KOMMER FRÄMST FRÅN NORDEN OCH ÖVRIGA EUROPA. BETSSON AB ÄR NOTERAT PÅ OMX NASDAQ NORDIC MID CAP LIST, (BETS). BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

2 Tredje kvartalet 2013 Koncernens intäkter uppgick till 603,4 (529,5) mkr. Bruttoresultatet uppgick till 502,5 (438,7) mkr. Rörelseresultatet uppgick till 152,2 (120,0) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 25,2 (22,7) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till 149,7 (118,3) mkr och resultatet uppgick till 140,9 (113,1) mkr, vilket motsvarar 3,25 (2,68) kronor per aktie. Intäkterna har påverkats negativt med 12,8 mkr avseende ofördelaktiga valutarörelser, jämfört med de kurser som tillämpades föregående år. Detta får dock en marginell negativ effekt i rörelseresultatet då motsvarande omvärdering av kostnaderna får en motverkande effekt. Den organiska tillväxten justerat för valutarörelser uppgick till 16 procent. Marknadsföringskostnader uppgick till 167,5 (152,4) mkr, vilket motsvarar en ökning på 10 procent. Ledningen bedömer att det finns goda tillväxtmöjligheter på kort och lång sikt på såväl lokalt som internationellt reglerade utvalda marknader. För att materialisera dessa möjligheter krävs fortsatta marknadsinvesteringar vilka i fjärde kvartalet bedöms överstiga tidigare kvartal under året. Personalkostnader uppgick till 89,9 (73,5) mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Ökningen mot föregående år avser nyrekryteringar för att skapa och möta framtida tillväxt. Övriga externa kostnader uppgick till 88,4 (80,4) mkr. Det motsvarar en ökning på 10 procent. Ökningen beror på utökat Livestream-erbjudande, utökat användande av realtidsresultat i Sportbooken samt intensifierad satsning på sökmotor-optimering. Samtidigt minskar kostnader för konsulter planenligt. Aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 19,2 (17,9) mkr. Betssons operativa dotterbolag investerar löpande i att förbättra erbjudandet till slutanvändare och partners vilket skapar förutsättningar för tillväxt. Vidare investerar bolaget i att migrera allt fler spellösningar till en och samma tekniska plattform, vilket bidrar till en kostnadseffektiv drift över tid. Delårsperioden jan - sep 2013 Koncernens intäkter uppgick till 1 821,3 (1 551,8) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Bruttoresultatet uppgick till 1 525,3 (1 304,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 17 procent. Rörelseresultatet ökade till 451,1 (403,6) mkr och rörelsemarginalen uppgick till 24,8 (26,0) procent. Resultatet före skatt ökade till 447,2 (400,2) mkr och resultatet ökade till 421,1 (380,8) mkr, motsvarande 9,74(9,09) per aktie. Förvärv av Automatenvarumärkena Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. Operativa verksamheten Betsson erbjuder via dotterbolag på Malta internetspel till slutkunder via partnersamarbeten och egna spelportaler. Vidare erbjuder Betsson systemlösningar till andra operatörer. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. Betssons multibrand-strategi möjliggör varumärkesspecifik vidareutveckling i olika kundsegment samtidigt som den skapar goda förutsättningar för förvärv. Genom denna strategi kan även en större del av respektive spelares aktivitet fångas upp i och med att dessa tenderar att spela på flera olika varumärken. I ett led att optimera strategin bytte nyligen Casinoeuro.dk namn till den nyligen förvärvade domänen Casino.dk. Nästa steg är att migrera Danmarksautomaten.dk till samma domän. Casino.dk bedöms ha stor potential i Danmark och den initiala effekten av namnbytet har varit positiv. Den danska marknaden fortsätter att utvecklas stabilt, med en tillväxt i nivå med Betssons generella tillväxt. Den höga tillväxten i användandet av Smartphones bidrar till en stark efterfrågan på mobila spellösningar. Betsson har utvecklat och tillhandahåller idag en av marknadens bredaste och mest avancerade spellösningar för smartphones. Mobila intäkter utgjorde under tredje kvartalet 12 procent av samtliga intäkter, en ökning från 9 procent sedan föregående kvartal. Vidare uppgår den mobila andelen av sportbokens bruttoomsättning till 22 procent. Den starka tillväxten i tredje kvartalet förklaras huvudsaklingen av en kraftfull tillväxt i Betsson.com, till följd av att det varumärket lanserat en ny mobil lösning. Betssons verksamhet i Italien fortsätter att växa starkt, även om verksamheten fortfarande är relativt liten. B2C - tredje kvartalet Tredje kvartalets bruttoresultat i B2C uppgick till 397,6 (317,9) mkr, vilket motsvarar en ökning med 25 procent. Automatenvarumärkena ingår sedan första april i B2C från att tidigare ha ingått under B2B, och bidrog under tredje kvartalet med 35,8 mkr i bruttoresultatet. Exkluderat effekten från förvärvet av automatenvarumärkena växer bruttoresultatet 14 procent organiskt vilket innebär att Betsson tar marknadsandelar inom B2C segmentet. Norden utgjorde under tredje kvartalet 85 (80) procent av segmentet medan EU utom Norden representerade 14 (18) procent. En viktig förklaringspost till att Norden ökar i betydelse är att Automatenvarumärkena nu är inkluderade. Exkluderat för Automatenvarumärkena visar Norden inom B2C-segmentet en justerad tillväxt på 20 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

3 procent, vilket betyder att Betsson tar marknadsandelar inom såväl Kasino som Odds på Betssons kärnmarknader. B2B tredje kvartalet Bruttoresultatet från B2B uppgick till 104,9 (120,8) mkr. Automatenvarumärkena ingick tidigare i B2B men ingår sedan första april i B2C och bidrar i det segmentet med 35,8 mkr. Justerat för denna effekt växte B2B-segmentet med 16 procent mot föregående år. Den underliggande aktiviteten fördelat över ett antal samarbeten utvecklades starkt. Bruttoomsättning inom sportspel uppgick till 2 164,4 (1 833,6) mkr, vilket motsvarar en ökning på 18 procent. Detta innebär att Betsson tar marknadsandelar även inom B2B segmentet. Betsson fortsätter att tillhandahålla teknisk utveckling för ett kinesiskt bolag som ingår i ett joint-venture med ett statligt ägt bolag, avseende internetbaserad lotteriverksamhet. Syftet är att skapa en teknisk lösning som ska kunna användas i det fall den Kinesiska marknaden omregleras. Under tredje kvartalet har vissa live-tester genomförts på sajten Testerna har varit framgångsrika och sajten anses vara en av de mest moderna lotterisajterna i Kina. Betsson har en positiv syn på de framtida möjligheterna i Kina. På grund av bristande lönsamhet har Betsson valt att avsluta samarbetet med Arsenals fotbollsklubb. Detta bidrar marginellt positivt till Betssons resultat. Övriga aktiviteter på den brittiska marknaden utvecklas starkt med tillväxt varje kvartal det senaste året. Produkter Bruttoresultatet i Kasino uppgick under tredje kvartalet till 329,6 (301,7) mkr, vilket representerar 66 (69) procent av koncernens bruttoresultat. En organisk tillväxt på 9 procent från jämförbart kvartal föregående år och 4 procent från det andra kvartalet är ett styrkebesked från Betsson. Bruttoomsättningen i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 3 398,5 (2 921,4) mkr vilket motsvarar en tillväxt på 16 procent. Det innebär att Betsson även inom Odds fortsätter att ta marknadsandelar på Betssons kärnmarknader. Bruttoomsättningen i Livespel i Odds, i Betssons samtliga spellösningar, uppgick till 2 365,2 (1 910,9) mkr vilket motsvarar en ökning med 24 procent. Marginal efter fria vad i Betssons samtliga spellösningar i Odds uppgick till 6,9 (5,5) procent. Bruttoresultatet från Odds uppgick under kvartalet till 140,7 (89,8) mkr, vilket motsvarar en ökning på 57 procent. I bruttoresultatet i Odds ingår 58,9 (44,3) mkr avseende licensintäkter och spelbidrag till bruttoresultatet från B2B. Andelen Odds uppgick till 28 (21) procent av koncernens bruttoresultat. Bruttoresultatet i Poker uppgick under kvartalet till 21,2 (32,2) mkr. Nedgången förklaras av fortsatt minskad aktivitet i pokernätverken samt att Betsson avslutat samarbetet med olönsamma pokerkunder. Bruttoresultatet i Övriga produkter uppgick under första kvartalet till 10,7 (15,0) mkr. Deponeringar Under tredje kvartalet deponerades 1 493,8 (1 362,9) mkr. Deponeringar i Betssons samtliga spellösningar uppgick under kvartalet till 2 027,1 (1 756,0) mkr. Kunder Vid utgången av kvartalet uppgick antalet registrerade kunder till 6,6 (5,6) miljoner spelare. Antalet aktiva kunder uppgick under kvartalet till ( ). Minskningen från föregående år förklaras framför allt av att Betsson fokuserat på värdeadderande spelare snarare än på frispelskampanjer. Antalet aktiva kunder fluktuerar mellan kvartalen och påverkas av genomförda kampanjer och säsongsmönstret. Som aktiv kund definieras en kund som spelat för pengar under de senaste tre månaderna. Definitionen omfattar således även alla spelare som spelat på gratiserbjudanden. Eget kapital Eget kapital i koncernen uppgick till 1 827,8 (1 382,4) mkr, motsvarande 42,08 (32,75) kronor per aktie. Likvida medel och spelarskulder Likvida medel uppgick vid slutet av kvartalet till 417,8 (250,1) mkr. Skulder till kreditinstitut uppgick till 306,3 (396,4) mkr och outnyttjade krediter uppgick till 134,9 (72,1) mkr. Under kvartalet har 39,6 mkr amorterats. Spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots uppgick till 304,4 (280,7) mkr. Kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer, för ännu ej avräknade kundinbetalningar uppgick till 227,4 (213,9) mkr. Likvida medel och kortfristiga fordringar på betalningsleverantörer får enligt kraven från den Maltesiska spelmyndigheten aldrig understiga spelarskulden inklusive reservering för upparbetade jackpots. Personal Vid slutet av kvartalet var totalt 815 (723) personer anställda. Medelantalet anställda under delåret uppgick till 756 (527) i koncernen, varav 505 (405) personer på Malta. I tillägg till det hade koncernen vid utgången av kvartalet 202 konsulter engagerade på heltid. Moderbolaget Moderbolaget Betsson ABs (publ) verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Bolaget tillhandahåller och säljer interna tjänster till vissa koncernbolag avseende finans, redovisning och administration. Omsättningen under delårsperioden uppgick till 7,6 (12,8) mkr och resultatet före skatt uppgick till 158,2 (211,8) mkr. Likvida medel uppgick till 57,1 (70,1) mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

4 Ägarförhållanden Bolagets B-aktie är noterad på NASDAQ OMX NORDIC MID CAP LIST, (BETS). Bolaget hade vid periodens utgång (16 195) aktieägare. Största ägare (ägare med mer än 10 procent av rösterna) var Per Hamberg med 5,8 procent av utestående kapital och 19,3 procent av utestående röster, familjen Knutsson med 5,7 procent av utestående kapital och 10,7 procent av utestående röster samt Rolf Lundström med 3,6 procent av utestående kapital och 10,0 procent av utestående röster. Skadeståndsmål Betsson anmälde under 2001 den svenska staten till Justitiekanslern (JK) för att staten dels inte notifierat förbud mot varuspel och lyckohjul och dels inte tillämpat rimliga övergångsbestämmelser. Försummelserna har kostat Betsson avsevärda belopp. Betsson ville att JK skulle utreda om staten hade ett skadeståndsansvar. JK meddelade sitt negativa besked under Motiveringen till det negativa beskedet var oklart och Betsson anlitade extern juridisk expertis för att utreda möjligheterna till att stämma staten och yrka skadestånd för brott mot EG-rätten. Slutsatserna av denna utredning är att det var fel av staten att inte anmäla 1997 års lagändringar (lyckohjulet) enligt bestämmelserna om tekniska föreskrifter i direktivet 98/34 EG. Förbudet blev därmed overksamt och kunde inte tillämpas mot Betsson. Staten har härmed gjort sig skyldig till ett normgivningsfel som utgör ett brott mot EG-rätten. Enligt utredarens bedömning föreligger därför goda förutsättningar för framgång med en talan om skadestånd när det gäller 1997 års ändringar. Denna slutsats finner ytterligare stöd i nyligen avkunnade domar av EG-domstolen och Högsta domstolen. Betsson lämnade den 1 november 2006 in en stämningsansökan mot staten. I denna kräver Betsson staten på ett skadestånd om 102 miljoner kronor plus ränta. Tingsrätten i Stockholm meddelade i september 2010 en dom som innebär att Betsson inte får någon upprättelse, detta trots att Tingsrätten fastslår att förbudet var olagligt. Betsson överklagade domen till Svea Hovrätt som meddelade prövningstillstånd. Hovrätten fastställde tingsrättens dom i november Betsson överklagade domen till Högsta Domstolen men Högsta Domstolen meddelade i mars 2013 att de inte meddelar prövningstillstånd. I syfte att säkerställa att talan även prövas enligt svensk skadeståndslag har Betsson även parallellt anhängiggjort i princip samma talan som ett enskilt skadeståndsanspråk mot staten direkt i Högsta Domstolen och denna talan har nu återupptagits. Huvudförhandling i Högsta domstolen förväntas att hållas under senhösten Dom kan då väntas under vintern år En eventuell negativ utgång skulle inte medföra någon kostnad för Betsson. Utestående aktier Betssons innehav av egna aktier uppgår till 638 B- aktier vilka under tidigare år förvärvats till en snittkurs på 58,27 kronor. Totala antalet aktier och röster i Betsson uppgår till ( ) respektive ( ), fördelat på ( ) aktier av serie A med tio röster vardera och ( ) aktier av serie B med en röst vardera. Händelser efter tredje kvartalets utgång Fjärde kvartalet har inletts med intäkter i nivå med genomsnittlig nivå från föregående kvartal. Intäkterna har hittills påverkats negativt av låg sportboksmarginal samtidigt som underliggande aktivitet är högre än genomsnittet för föregående kvartal. Betsson har vid inledningen av fjärde kvartalet lanserat en ny realmoney app för spel på Betsson.com i Appstore. Denna app tillhandahåller en av branschens bästa mobila kundupplevelser. Betsson lanserade under fjärde kvartalet en oddsprodukt under namnet EttKryssTvå på den svenska marknaden. Produkten är inspirerad av andra på marknaden befintliga oddsprodukter men ger en förbättrad upplevelse för slutanvändarna. Produkten bedöms ha stor potential att attrahera kunder som idag spelar på monopolens produkter. Efter tredje kvartalets utgång har frågan att nyreglera den norska marknaden vunnit ökat parlamentariskt stöd. Detta medför att Norge har tagit ett steg närmare en lokalt nyreglerad marknad. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Det har i övrigt inte inträffat några väsentliga händelser efter periodens utgång. Redovisningsprinciper Betsson följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningarna av dessa (IFRIC). Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Moderbolagets finansiella rapporter har upprättats i enlighet med RFR 2. Betssons B2C-segment definieras av spel från spelare som bolaget förvärvat själva samt spel från spelare som härstammar från Betssons nätverk av anknutna websidor (www.affiliatelounge.com). Allt som inte faller under denna definition klassas som B2B i Betsson. En vinst eller förlust på ett effektivtsäkringsinstrument redovisas i övrigt totalresultat. Den vinst eller förlust som hänför sig till den ineffektiva delen redovisas i resultaträkningen. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen Närmare information om koncernens redovisningsoch värderingsprinciper framgår av årsredovisningen för 2012 (not 2) vilken finns tillgänglig på eller på huvudkontoret. Risker och osäkerheter Den legala situationen för spel över Internet ändras löpande på olika geografiska marknader. Det råder ett fortsatt tryck på länderna inom EU att anpassa den inhemska lagstiftningen till tillämplig EU-rätt, BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

5 med fri rörlighet för varor och tjänster. Flera länder har aviserat att man arbetar med ny lagstiftning som skall vara förenlig med EUs krav och i vissa länder har konkreta lagstiftningsförslag lagts fram, samt ny lagstiftning antagits. Det är fortsatt oklart när sådan ny lagstiftning kan komma att införas på de av Betssons huvudmarknader som ännu inte omreglerats. Ny lagstiftning kan komma att leda till att marknadsvillkoren i fråga om t.ex. skatter, produktutbud och lokala licensavgifter förändras vilket kan påverka Betssons lönsamhet negativt. Samtidigt kan ny lagstiftning medföra att spelmarknaderna för Betssons produkter växer och att Betsson ges förbättrade möjligheter till marknadsföring och marknadsnärvaro. Norge utvidgade i början av juni 2010 sitt förbud mot främjande av i utlandet arrangerade spel. Förbudet träffar banker genom att inlösentjänster i samband med betalningar av spel via kredit- och betalkort till spelbolag kriminaliserats. Efter valet i september 2013 har det uppstått en parlamentarisk majoritet för att omreglera den norska spelmarknaden. Baserat på det som är känt idag så anser dock ledningen i Betsson att det inte är troligt att det sker en nyreglering i Norge inom de närmsta åren. Betsson är positiv till utvecklingen även om det ännu är för tidigt att bedöma hur detta kommer att påverka bolaget. Idag finnas det en samsyn bland förespråkare för olika riksdagspartier att omreglera den svenska spelmarknaden. Det är för tidigt att dra konkreta slutsatser av detta men många bedömare anser att arbetet med att införa en ny reglering kan komma att påbörjas först efter riksdagsvalet Detta innebär att en eventuell ny reglering tidigast skulle kunna vara på plats under 2016/2017. Efter att Betsson avyttrat den turkiska kundbasen har Betsson licensintäkter för systemleverans till bland annat en speloperatör där delar av intäkterna härrör från spelare i Turkiet. Dessa licensintäkter redovisas under B2B. Intäkter som härrör från Turkiet kan bedömas ha högre operativ risk än intäkter från andra marknader. I Turkiet har det under 2013 antagits ett lagförslag gällande ändringar i spellagstiftningen. Detta har till stora delar verkställts. För en fördjupad beskrivning av ovanstående risker samt övriga risker och osäkerheter hänvisas till årsredovisningen för Transaktioner med närstående Inga transaktioner har ägt rum mellan Betsson och närstående som väsentligen påverkat Betssons ställning och resultat under kvartalet. Framtidsutsikter Betsson bedömer att marknaden för spel över Internet kommer att fortsätta att utvecklas starkt. Antalet internet- användare växer starkt globalt vilket utgör en drivkraft för branschen. I de regioner där Internet är tillgängligt ökar tilltron till Internet som handelsplats och allt fler använder Internet till bankärenden, aktieaffärer, försäkringsärenden och till övrig handel. Detta förändrade beteende och ökande förtroende för e-handel är viktigt för marknadsutvecklingen. Betsson anser att det ur ett riskperspektiv finns bestående värden i såväl de lokalt nyreglerade marknaderna som i de sedan tidigare internationellt reglerade marknaderna. Utvalda internationellt reglerade marknader utgör under överskådlig framtid en bas för stark tillväxt och god lönsamhet. H2 Gambling Capital bedömde i November 2012 att den globala internetspelsmarknaden skall växa med 9,1 procent under Den förväntade tillväxten på Betssons huvudmarknader bedöms understiga 7,5 procent under Betsson avser att, över tiden, fortsätta växa mer än marknaden. Ledningen bedömer vidare att mobila intäkter fortsätter att öka starkt under kommande tolvmånadersperiod. Valberedningen och årsstämma 2014 I enlighet med beslut vid Betssons årsstämma den 8 Maj 2013 har medlemmarna i valberedningen inför årsstämman 2014 utsetts. Följande personer ingår i valberedningen: John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB, Christoffer Lundström, utsedd av Provobis AB och familjen Lundström, Pontus Lindwall, Styrelseordförande i Betsson AB. Valberedningens uppgift är att inför kommande årsstämma 2014 framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter som ska väljas av stämman, styrelsearvoden, styrelsens sammansättning, styrelsens ordförande samt ordförande på årsstämman. Vidare ska valberedningen lämna förslag på ny instruktion för valberedningen till nästkommande årsstämma. Årsstämma i Betsson AB kommer att hållas onsdagen den 8 maj 2014 i Stockholm, (tid och plats meddelas senare). Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till eller per post under adress; Betsson AB, Valberedning, Regeringsgatan 28, Stockholm. Nästkommande finansiella rapport Betsson avser att offentliggöra finansiella rapporter enligt följande. Bokslutskommuniké för helåret 2013 (kvartal 4) den 7 februari Presentation av kvartalsrapport Idag, fredagen 25 oktober klockan 09:00 CET presenterar Betssons koncernchef, Magnus Silfverberg, delårsrapport på Betssons kontor Regeringsgatan 28 samt via Webcast på eller eller player/betsson/objects/4zbxct90 eller via telefon på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (UK). Presentationen kommer att hållas på engelska och följas av en frågestund. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

6 En kopia av presentationen finns tillgänglig på från och med fredagen den 25 oktober. Stockholm den 25 oktober 2013 Magnus Silfverberg VD och koncernchef Betsson AB (publ), Regeringsgatan 28, Stockholm Styrelsens säte: Stockholm, Organisationsnummer För ytterligare information, kontakta Magnus Silfverberg, VD och koncernchef, Tfn, , eller Fredrik Rüdén, CFO, Tfn , Informationen i denna delårsrapport är sådan information som Betsson AB (publ) skall offentliggöra i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 oktober 2013 klockan 07:30 CET. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

7 Rörelseförvärv angående Automaten varumärkena Betsson AB ingick den 19:e februari avtal om att förvärva varumärkena Sverigeautomaten.com, Norgesautomaten.com och Danmarksautomaten.com från Cherry, för en köpeskilling om 286 mkr, varav 60 mkr motsvarar en tilläggsköpeskilling. I praktiken innebär affären att Betsson ABs dotterbolag på Malta, vilket redan tidigare ansvarade för driften av sajterna, nu efter affären även tagit över varumärkena samt ansvaret för marknadsföringen. Samtidigt förvärvade Cherry varumärket Cherrycasino.com från Betssons maltesiska dotterbolag, för en köpeskilling om 1 mkr. Den initiala nettoköpeskillingen om 225 mkr reglerades genom leverans av motsvarande nyemitterade Betsson B-aktier. Tilläggköpeskillingen kommer att regleras med likvida medel efter 12 månader. Automatenvarumärkena genererade 2012 intäkter på 168,2 mkr, vilka redan ingår i Betssons totala intäkter. Sammantaget innebär affären att Betsson, beräknat på 2012 års aktivitetsnivå, årligen sparar 52,7 mkr i kostnader genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Ingen del av redovisad goodwill förväntas vara avdragsgill vid inkomstbeskattning. Nedanstående tabell sammanfattar erlagd köpeskilling samt verkligt värde på förvärvade tillgångar och övertagna skulder. Redovisningseffekter Förvärvet av automatenvarumärkena har gett en redovisningseffekt sedan första april Sedan den dagen och fram till sista september har förvärvet bidragit till koncernens rörelseresultat med 21,3 mkr genom nettoeffekten av besparing av vinstdelning till Cherry enligt tidigare samarbetsavtal samt tillkommande marknadsföringsåtaganden från Betssons sida. Förvärvsanalys (MSEK) Köpeskilling Avyttring varumärke 1,0 Eget kapitalinstrument ( B- aktier) 225,0 Summa erlagd köpeskilling 226,0 Tilläggköpeskilling (ej villkorad) 60,0 Summa köpeskilling 286,0 Redovisat belopp på identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder Varumärken 38,1 Summa identifierbara nettotillgångar 38,1 Goodwill 247,9 Tilläggköpeskilling NGG I samband med förvärvet av NGG 2012 reserverades maximal tilläggköpeskilling uppgående till 20 MEUR. Skuldens värde påverkas av pågående tvist med säljaren av NGG angående uppfyllelsen av villkoren för tilläggköpeskillingen samt av växelkursen mellan EUR och SEK. Slutlig reglering av skulden kan komma att ske efter överenskommelse eller rättslig prövning angående villkorens uppfyllelse antingen via leverans av aktier eller via betalning med likvida medel. Ett mindre belopp än 20 MEUR kan komma att utgå om delar av villkoren är uppfyllda. I det fall Automatenvarumärkena skulle ha varit förvärvade under hela delårsperioden skulle Betssons rörelseresultat ha uppgått till 463,3 mkr istället för 451,1 mkr, exkluderat förvärvskostnader om 0,5 mkr i första kvartalet. Om Betsson hade ägt Automatenvarumärkena under hela delåret hade förvärvet därmed bidragit till rörelseresultatet med 33,4 mkr. BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

8 Koncernens resultaträkningar, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 603,4 529,5 1821, , ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-90,8-296,0-246,9-350,0 Bruttoresultat 502,5 438,7 1525, , ,7 Marknadsföringskostnader -167,5-152,4-539,3-437,4-626,8 Personalkostnader -89,9-73,5-271,3-205,1-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-80,4-255,5-239,7-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 17,9 68,2 58,9 81,0 Avskrivningar -26,3-28,0-81,3-73,3-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7-2,2 5,0-4,8-5,6 Rörelsens kostnader -350,3-318,7-1074,2-901,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 120,0 451,1 403,6 577,1 Finansiella intäkter och kostnader -2,5-1,7-3,9-3,5-3,5 Resultat före skatt 149,7 118,3 447,2 400,2 573,6 Skatt -8,7-5,2-26,1-19,3-25,8 Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Resultat per aktie före utspädning (kronor) 3,25 2,68 9,74 9,09 13,04 Resultat per aktie efter utspädning (kronor) 3,25 2,67 9,73 9,03 12,98 Rörelsemarginal (i procent av intäkter) 25,2 22,7 24,8 26,0 26,2 Rörelsemarginal (i procent av bruttoresultat) 30,3 27,4 29,6 30,9 31,1 Vinstmarginal (procent) 24,8 22,3 24,6 25,8 26,0 Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 43,4 42,2 43,2 41,9 42,0 Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 43,4 42,4 43,4 42,2 42,3 Räntabilitet på eget kapital (procent) Räntabilitet på totalt kapital (procent) Räntabilitet på sysselsatt kapital (procent) Koncernens rapport över totalresultat, mkr Kvartal 3 Kvartal 3 Jan-Sep Jan-Sep Helår Periodens resultat 140,9 113,1 421,1 380,8 547,8 Övrigt totalresultat Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Intäkter/kostnader redovisade direkt i eget kapital Säkring av nettoinvesteringar i utländsk valuta inkl uppskjuten skatt 4,3 14,7-1,8 19,9 10,7 Valutakursdifferenser vid omräkning utländska verksamheter -22,4-71,5 12,6-100,9-57,0 Övrigt totalresultat för perioden (efter skatt) -18,1-56,8 10,8-81,0-46,3 Summa totalresultat för perioden 122,8 56,3 431,9 299,8 501,5 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

9 Koncernens balansräkningar, mkr Immateriella anläggningstillgångar 1 973, , ,6 Materiella anläggningstillgångar 23,8 31,9 28,5 Finansiella anläggningstillgångar 23,7 11,4 25,2 Uppskjutna skattefordringar 12,8 16,1 18,4 Summa anläggningstillgångar 2 034, , ,8 Kortfristiga fordringar 757,4 739,1 752,7 Likvida medel 417,8 250,1 467,2 Summa omsättningstillgångar 1 175,2 989, ,9 Summa tillgångar 3 209, , ,7 Eget kapital 1 827, , ,8 Uppskjutna skatteskulder 7,2 14,4 9,3 Skulder till kreditinstitut - 396,4 344,5 Summa långfristiga skulder 7,2 410,8 353,8 Skulder till kreditinstitut 306,3 Övriga kortfristiga skulder 1 068,1 888, ,0 Summa kortfristiga skulder 1 374,4 888, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , ,7 Koncernens kassaflödesanalyser, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Resultat efter finansiella poster 447,2 400,2 573,6 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 88,3 76,8 110,4 Betald skatt -31,3-111,1 2,7 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 504,2 365,9 686,6 Förändringar i rörelsekapital -12,8-26,1-20,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten 491,4 339,7 666,1 Investeringar -80,6-67,9-101,0 Avyttring av immateriella tillgångar 1,0 - - Förvärv av aktier, dotterbolag -286,0-518,4-518,4 Förvärv av aktier, intressebolag -15, ,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -381,4-586,3-634,4 Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner -8, ,4 Nyemission vid lösen av teckningsoptioner 12,3 - - Nyemission vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 225,0 - - Återstående köpeskilling vid förvärv av aktier i dotterbolag (Automatenvarumärkena) 60,0 - - Upptagna banklån 0,0 431,8 431,8 Återbetalning av banklån -39,6-17,4-74,1 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram -0,2 - -0,1 Utdelning - -21,8-21,8 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -161,9-3,0-70,2 Förändring av likvida medel -51,8-249,6-38,4 Likvida medel vid periodens början 467,2 509,7 509,7 Kursdifferenser likvida medel 2,4-10,0-4,1 Likvida medel vid periodens slut 417,8 250,1 467,2 Förändringar i koncernens eget kapital, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Ingående balans 1 577, , ,3 Summa totalresultat för perioden 431,9 299,8 501,5 Förmögenhetsförändringar exklusive transaktioner med bolagets ägare 431,9 299,8 501,5 Återköp av teckningsoptioner - - Utdelning 0,0-21,8-21,8 Inlösenprogram -410,9-395,6-395,6 Kostnad inlösenprogram efter skatteeffekt -0,2-0,1-0,1 Nyemission 225,0 159,6 159,6 Teckningsoptioner - betald optionspremie 1,0 - - Kapitaltillskott intressebolag 0,0 5,3 10,1 Återköp av teckningsoptioner -8, ,4 Emission, lösen teckningsoptioner 11,3 - - Aktieoptioner - värdet av anställdas prestationer 0,3 0,9 1,2 Eget kapital vid periodens slut 1 827, , ,8 Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare 1 827, , ,8 Minoritetsintresse Totalt eget kapital 1 827, , ,8 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

10 Moderbolagets resultaträkningar, mkr Jan-Sep Jan-Sep Helår Intäkter 7,6 12,8 15,9 Rörelsens kostnader -29,2-48,7-59,7 Rörelseresultat -21,6-35,9-43,8 Finansiella poster 179,8 247,7 619,6 Resultat före skatt 158,2 211,8 575,7 Skatt -3,0 2,2 2,1 Periodens resultat 155,2 214,1 577,8 Moderbolagets balansräkningar, mkr Materiella anläggningstillgångar 2,8 4,3 4,0 Finansiella anläggningstillgångar 2 353, , ,2 Summa anläggningstillgångar 2 356, , ,1 Kortfristiga fordringar 57,3 41,1 305,1 Likvida medel 57,1 70,1 114,2 Summa omsättningstillgångar 114,4 111,2 419,3 Summa tillgångar 2 470, , ,5 Bundet eget kapital 339,9 337,7 337,8 Fritt eget kapital 1 514, , ,6 Summa eget kapital 1 854, , ,4 Skulder till kreditinstitut-långfristiga 396,4 353,8 Skulder till kreditinstitut-kortfristiga 312,4 Övriga kortfristiga skulder 303,7 257,3 259,3 Summa kortfristiga skulder 616,1 257,3 259,3 Summa eget kapital och skulder 2 470, , ,5 Översikter koncernen Resultaträkningar, mkr (kvarvarande verksamhet) Intäkter 603,4 579,2 638,7 651,9 529,5 486,2 536,0 515,2 465, ,7 Kostnad sålda tjänster -100,9-96,5-98,6-103,1-90,8-79,0-77,1-81,9-76,7-350,0 Bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 458,9 433,3 389, ,6 Marknadsföringskostnader -167,5-172,4-199,4-189,4-152,4-149,8-135,2-123,1-100,6-626,8 Personalkostnader -89,9-89,3-92,2-85,8-73,5-71,3-60,2-56,3-60,5-290,9 Övriga externa kostnader -88,4-82,5-84,6-89,6-80,4-79,2-80,1-73,5-56,5-329,3 Aktiverade utvecklingskostnader 19,2 25,4 23,6 22,0 17,9 25,7 15,3 13,4 9,4 80,9 Avskrivningar -26,3-27,6-27,4-31,7-28,0-23,2-22,1-22,3-21,9-105,0 Övriga rörelseintäkter/-kostnader 2,7 1,4 1,0-0,8-2,2 0,1-2,6 0,8-6,2-5,5 Summa rörelsekostnader -350,3-344,9-379,0-375,4-318,7-297,7-284,9-261,0-236,3-1276,6 Rörelseresultat 152,2 137,8 161,1 173,4 120,0 109,5 174,0 172,3 152,8 577,0 Finansnetto -2,5-0,3-1,0 0,0-1,7 1,3-3,0 0,6-6,3-3,4 Resultat före skatt 149,7 137,5 160,1 173,4 118,3 110,9 171,0 172,9 146,5 573,6 Skatt -8,7-9,2-8,2-6,5-5,2-5,5-8,7-7,1-8,1-25,8 Resultat efter skatt 140,9 128,3 151,9 166,9 113,1 105,4 162,3 165,8 138,4 547,8 Balansräkningar, mkr Anläggningstillgångar 2 034, , , , , , , , , ,8 Omsättningstillgångar 1 175, , , ,9 989, , , , , ,9 Summa tillgångar 3 209, , , , , , , , , ,7 Eget kapital 1 827, , , , , , , , , ,8 Långfristiga skulder 7,2 6,1 344,7 353,8 410,8 439,4 7,8 8,0 8,7 353,8 Kortfristiga skulder 1 374, ,0 993, ,0 888, ,6 747,7 930,8 979, ,0 Summa eget kapital och skulder 3 209, , , , , , , , , ,6 Kassaflödesanalyser, mkr Operativt kassaflöde 175,4 150,7 165,4 326,3-23,7 265,6 97,9 54,2 352,5 666,1 kassaflöde från investeringsverks. -35,1-34,8-311,5-48,1-21,6-547,4-17,3-24,4-63,6-634,4 kassaflöde från finansieringsverks. -38,8-410,9 287,8-67,0-39,2 36,2 0,0 2,7 0,0-70,1 Summa kassaflöde 101,5-295,1 141,7 211,2-84,5-245,7 80,6 32,5 288,9-38,4 BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

11 Nyckeltal (Kvarvarande verksamhet) Tillväxt (intäkter) per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal (procent av intäkter) 83,3 83,3 84,6 84,2 82,9 83,7 85,6 84,1 83,5 84,1 EBITDA-marginal (procent av intäkter) 29,6 28,6 29,5 31,5 28,0 27,3 36,6 37,8 37,5 30,9 EBITDA-marginal (procent av bruttoresultat) 35,5 34,3 34,9 37,4 33,7 32,6 42,7 44,9 44,9 36,8 Rörelsemarginal (procent av intäkter) 25,2 23,8 25,2 26,6 22,7 22,5 32,5 33,4 32,8 26,2 Rörelsemarginal (procent av bruttoresultat) 30,3 28,5 29,8 31,6 27,4 26,9 37,9 39,8 39,3 31,1 Vinstmarginal (procent av intäkter) 24,8 23,7 25,1 26,6 22,3 22,8 31,9 33,6 31,5 26,0 Vinstmarginal (procent av bruttoresultat) 29,8 28,5 29,6 31,6 27,0 27,2 37,3 39,9 37,7 30,9 Marknadsföring (procent av intäkter) 27,8 29,8 31,2 29,1 28,8 30,8 25,2 23,9 21,6 28,4 Marknadsföring (procent av bruttoresultat) 33,3 35,7 36,9 34,5 34,7 36,8 29,5 28,4 25,9 33,8 Resultat per aktie (kronor) 3,25 2,95 3,54 3,95 2,68 2,54 3,91 4,01 3,40 13,04 Operativt kassaflöde per aktie (kronor) 4,04 3,47 3,86 7,73-0,56 6,29 2,36 1,31 8,66 15,86 Eget kapital per aktie (kronor) 42,08 39,24 43,95 36,33 32,75 31,92 38,20 32,24 29,29 37,33 Genomförd utdeln./inlösen per aktie (kronor) 9,46 9, ,42 Genomsnittlig börskurs (kronor) 179,32 176,78 213,50 177,78 189,09 210,34 181,23 146,29 132,91 190,05 Börskurs vid periodens slut (kronor) 190,50 170,00 209,50 200,50 174,50 206,00 194,50 151,50 129,50 200,50 Högsta notering (kronor) 196,50 210,00 224,50 200,50 207,00 234,00 199,50 159,50 157,50 234,00 Lägsta notering (kronor) 167,50 159,50 200,00 158,50 164,00 195,00 152,00 125,25 109,75 152,00 Soliditet (procent) Investeringar (mkr) 19,3 34,8 26,5 33,1 21,6 29,1 17,3 13,5 13,8 101,0 Medeltal antal anställda (ackumulerat) Antal anställda vid periodens slut Antal aktieägare vid periodens slut Antal kunder Antal registrerade kunder (tusental) 6 623, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Antal aktiva kunder (tusental) 423,6 428,7 479,2 520,4 463,6 508,7 405,0 403,6 382,9 520,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Aktivitetsgrad, aktiva/registrerade kunder Deponeringar Deponerat belopp (MSEK) 1 493, , , , , , , , , ,4 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Deponerat belopp, alla spellösningar (MSEK) 2 027, , , , , , , , , ,9 Tillväxt per kvartal (procent) föreg.år Bruttomarginal, Odds Bruttoomsättning, samtliga spellösningar 3 398, , , , , , , , , ,1 Tillväxt per kvartal (procent) -1-11,0 2,4 29,5 6,4 3, föreg.år Varav bruttoomsättning Live spel (MSEK) 2 365, , , , , , , , , ,5 Andel Live spel (procent) 69,6 69,4 68,9 65,5 65,4 69,4 65,8 61,5 59,0 66,4 Tillväxt per kvartal (procent) -1,2-10,3 7,7 29,6 0,3 9, föreg.år Marginal efter fria vad (procent) 6,9% 6,5% 6,7% 7,4% 5,5% 4,6% 7,2% 8,1% 7,6% 6,2% Bruttoresultat Odds (MSEK) 140,3 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Bruttomarginal Odds (procent) 1) 4,1% 3,7% 4,2% 4,4% 3,1% 2,5% 4,1% 4,5% 4,6% 3,6% 1) Marginal efter allokerade kostnader BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

12 Rapportering per Segment Bruttoresultat, mkr B2B, Business to business 104,9 124,0 165,4 147,4 120,8 115,3 142,8 132,6 123,0 526,3 B2C, Business to consumers 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) B2B 20,9 25,7 30,6 26,9 27,5 28,3 31,1 30,6 31,6 28,4 B2C 79,1 74,3 69,4 73,1 72,5 71,7 68,9 69,4 68,4 71,6 Tillväxt per kvartal (procent) B2B B2C Totalt föreg.år B2B B2C Totalt Bruttoresultat per produkt Bruttoresultat, mkr Kasino 329,9 316,0 325,4 335,8 301,7 303,1 308,3 290,4 275, ,8 Poker 21,2 22,0 30,6 31,6 32,2 25,4 27,5 24,8 21,5 116,7 Odds 140,7 126,6 164,0 165,5 89,8 68,9 107,8 97,2 84,1 432,0 Övriga produkter 10,7 18,1 20,1 15,9 15,0 9,8 15,4 20,9 8,4 56,1 Summa bruttoresultat 502,5 482,7 540,1 548,8 438,7 407,2 459,0 433,3 389, ,7 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Kasino 65,7 65,5 60,2 61,2 68,8 74,4 67,2 67,0 70,7 67,4 Poker 4,2 4,6 5,7 5,8 7,3 6,2 6,0 5,7 5,5 6,3 Odds 28,0 26,2 30,4 30,2 20,5 16,9 23,5 22,4 21,6 23,3 Övriga produkter 2,1 3,7 3,7 2,9 3,4 2,4 3,4 4,8 2,2 3,0 Tillväxt per kvartal (procent) Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter föreg.år Kasino Poker Odds Övriga produkter Totalt alla produkter B2C per geografisk area Bruttoresultat, mkr Norden 339,7 291,9 302,3 330,2 253,4 238,7 259,0 239,0 199, ,3 EU, utom Norden 55,1 63,5 69,1 68,1 58,3 49,7 48,2 55,3 57,9 224,3 Övriga Europa 1,4 2,1 1,4 1,3 2,4 1,5 1,1 0,8 1,4 6,3 Övriga världen 1,4 1,2 1,9 1,8 3,8 1,9 7,9 5,6 7,4 15,4 Summa bruttoresultat 397,6 358,7 374,7 401,4 317,9 291,9 316,2 300,7 266, ,4 Andel av totalt bruttoresultat (procent) Norden 85,4 81,4 80,7 82,3 79,7 81,8 81,9 79,5 74,9 81,5 EU, utom Norden 13,9 17,7 18,4 17,0 18,3 17,0 15,2 18,4 21,8 16,9 Övriga Europa 0,4 0,6 0,4 0,3 0,8 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 Övriga världen 0,4 0,3 0,5 0,4 1,2 0,7 2,5 1,9 2,8 1,2 Tillväxt per kvartal (procent) Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder föreg.år Norden EU, utom Norden Övriga Europa Övriga världen Totalt alla länder BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

13 Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Betsson AB (publ) för perioden 1 januari till 30 september Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 25 oktober 2013 PricewaterhouseCoopers AB Michael Bengtsson Auktoriserad revisor BETSSON AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER (13)

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0

B2C Odds 1) Bruttoomsättning Odds 1 331,1 1 230,6 5 024,0 Bruttomarginal, Odds 6,4% 6,7% 5,7% Bruttoresultat Odds 85,6 82,8 288,0 Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2014 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT ANGES. UPPGIFTERNA

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden.

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015. Andra kvartalets intäkter ökade med 14 procent. Andra kvartalet. Delårsperioden. Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2015 SAMTLIGA BELOPP I DENNA RAPPORT ÄR ANGIVNA I SVENSKA KRONOR OM INTE ANNAT ANGES. SIFFROR INOM PARENTES AVSER MOTSVARANDE PERIOD FÖRRA ÅRET OM INTE ANNAT

Läs mer

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012

30% 6,9 MDR BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING 2012 Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över Internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

12% 34 BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2013 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Q4 Cherry AB (publ) 1 1

Q4 Cherry AB (publ) 1 1 Cherry AB (publ) 1 1 Q4 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 MSEK/kvartal

Läs mer

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING

BETSSON AB ÅRSREDOVISNING BETSSON AB 2014 ÅRSREDOVISNING Betsson ABs verksamhet består i att äga och förvalta aktieinnehav i bolag som själva eller via partnersamarbeten erbjuder slutkunder spel över internet. Betsson AB äger Betsson

Läs mer

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011

NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 NET ENTERTAINMENT DELÅRSRAPPORT JANUARY-SEPTEMBER 2011 PUSHING THE LIMITS IN GAMING ENTERTAINMENT Sida 1 STARKT KVARTAL DRIVET AV ORGANISK TILLVÄXT TREDJE KVARTALET 2011 Intäkterna för tredje kvartalet

Läs mer

VINST PER AKTIE UPP 24 %

VINST PER AKTIE UPP 24 % DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2014 VINST PER AKTIE UPP 24 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2014 Nettoomsättning 350,4 Mkr (278,9) Resultat efter finansnetto 42,4 Mkr (28,9) Rörelsemarginal

Läs mer

Q2 2015. DELÅRSRAPPORT Januari-juni. Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET

Q2 2015. DELÅRSRAPPORT Januari-juni. Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET DELÅRSRAPPORT Januari-juni Q2 2015 Nöjdare kunder mottog prisjusteringar väl SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 1 246 (1 198) MSEK, en ökning med 4,0% jämfört med andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari september 2012

Delårsrapport januari september 2012 Delårsrapport januari september VD-KOMMENTAR Tredje kvartalet Substansvärdet minskade med 4,6 procent under kvartalet och uppgick till 28,7 SEK per aktie. Bure genomförde försäljningen av innehaven i Carnegie

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport

Knowit AB Delårsrapport ... Knowit AB Delårsrapport januari september 2013... Viktiga händelser... Ökat resultat per aktie i tredje kvartalet Förbättrat kassaflöde JANUARI SEPTEMBER 2013 JULI SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007

Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007. Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Delårsrapport 2007 1 januari 30 september 2007 Cherryföretagen AB (publ) Stockholm den 22 november 2007 Samtliga belopp i denna rapport är angivna i svenska kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Fjärde kvartalet - 1 oktober 31 december Nettoomsättning 409 (351) Rörelseresultat 43 (20) Rörelsemarginal 10,5 % (5,6

Läs mer

Ökad omsättning och vinst

Ökad omsättning och vinst BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2012 Ökad omsättning och vinst 1 JULI 30 SEPTEMBER 2012 Koncernens nettoomsättning ökade med 4 pro cent till 166,8 MSEK (160,2), exklusive valuta effekter

Läs mer

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2).

Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 184 MSEK (147). Rörelsemarginalen uppgick till 8,1 procent (7,2). Bokslutskommuniké 1 april 2011 31 mars 2012 (12 månader) Nettoomsättningen för 2011/12 ökade med 12 procent till 2 265 MSEK (2 029), motsvarande en organisk tillväxt om 7 procent justerat för valutaeffekter.

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

Rekordresultat i första kvartalet

Rekordresultat i första kvartalet Delårsrapport januari-mars 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 6 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK.

Exklusive engångskostnader om 0,0 (-5,5) MSEK för organisationsförändringar samt omvärdering av villkorade köpeskillingar 0,0 (-0,2) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september Starkt resultat och 18% tillväxt i tredje kvartalet Sammanfattning av tredje kvartalet, juli - september Nettoomsättningen uppgick till 354,5 (301,4) MSEK, en tillväxt

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 01 DELÅRS- RAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 Högre resultat och omsättning Nya satsningar i Norge Fortsatta åtgärder i Finland JANUARI SEPTEMBER 2014 NETTOOMSÄTTNINGEN ÖKADE MED 3,4 PROCENT TILL 1 474,9 (1

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent.

Januari september. Tredje kvartalet 2011. till 5 023 MSEK (4 830), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 9 procent. Tredje kvartalet 211 Försäljningsintäkterna ökade med 1 procent till 1 891 MSEK (1 881), justerat för valuta och struktur uppgick ökningen till 4 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 172 MSEK

Läs mer

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ

203 WEB GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Q1 2014 - 1 940. n/a - 2 186 - 0,13 100 MILJ 90 MILJ 80 MILJ 70 MILJ 60 MILJ 50 MILJ 40 MILJ 30 MILJ DelårsRAPPORT JAN-MARS 2014 87 milj besökare UNDER Q1 (+ 53 %) Koncernen Q1 2014 Δ Q1 2013 Nettoomsättning (TKR) 12 081 11,7 % 10 817 Rörelseresultat (EBITDA) (TKR) - 1 940 n/a 1 055 Rörelsemarginal (EBITDA)

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Delårsrapport andra kvartalet 2015

Delårsrapport andra kvartalet 2015 Delårsrapport andra kvartalet Fortsatt starkt momentum inom mobila tjänster HÖJDPUNKTER ANDRA KVARTALET Stark tillväxt för mobila tjänsteintäkter från slutkund för koncernen Nettoomsättningen under andra

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer