PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret)"

Transkript

1 PROJEKTPLAN BILAGA TILL ANSÖKAN PROJEKTPLAN OCH BUDGET SKA ALLTID BIFOGAS TILL ANSÖKAN OM STÖD FRÅN LEADER. Ankomstdatum: Diarienummer: Journalnr LB: (fylls i av Leaderkontoret) LÄS ANVISNINGARNA TILL BLANKETTEN ANSÖKAN PROJEKTSTÖD INOM LEADER FÖR DETALJER OM VAD SOM SKA INGÅ I PROJEKTPLAN OCH BUDGET. 1. Allmänna uppgifter a) Projektets namn: Båtliv och fisketurism i södra Näkten b) Beräknad projektperiod. Ange start och slutdatum (år, mån, dag): Projektidé Sammanfattning av projektidén. Projektidén är att utveckla södra Näkten som besöksmål. För att öka attraktionskraften i södra Näkten kommer vi bl a arrangera trollingtävlingar, med servering i bystugan. där intäkterna går direkt till Sandnäsets byalag. Guidade fisketurer arrangeras av privat entreprenad. Tanken med projektet är att efter projekttiden, ska leda till vidare utveckling av bl a tema veckor där det finns möjlighet för våra etablerade företag att arrangera gärdsgårdsbygge samt timringskurser, svamp- och bärplockning. Vi kommer att ingå i Åtigårns projekt med kartläggning över utvecklingsinsatser i Bergs kommun. Vi ser en samverkan med intilliggande byar runt Näkten, och ett samarbete med Näcksta ångbåtsbrygge-projekt. Kontakter har tagits med projektet Pilgrimsleder Svenska kyrkan för ett ev. samarbete runt deras vandringsleder. Genom aktuellt projekt tar vi ett steg mot en utveckling för att öka antalet besökare, gästnätter och i det längre perspektivet arbetstillfällen. Vi ser det som en framtida utkomst för våra ungdomar i bygden och möjligheten att flytta hem och bo kvar i byn. Även vidare utveckling skulle vara möjligt för befintliga företag, att ex.vis bedriva fisketurism, men också för nya företagsetableringar bland byborna. Idag har vi inget samarbete med aktörer utanför Sandnäset, men vår syfte är att hitta ett samarbete med olika företag och organisationer för att öka attraktionskraften inom fisketurism.

2 VÄG OCH PARKERING Vi har en grillplats mitt i byn, Sandudden, där vi har haft en hel del olika aktiviteter däribland notdragning, kolbulle försäljning, trubadurkvällar mm. Det stora problemet som varit genom åren är att det är svårt att ta sig dit, framförallt för dem som är rörelsehindrade då det inte finns väg ända fram. Vid parkeringen är tänkt att byggas en sanitär angelägenhet/omklädningsbod som ska fungera som omklädningsrum för våra båt- och badgäster. BÅTRAMP Näkten är en välkänd fiskesjö sommar som vinter. Pimpelfisket på Näkten är väl känt över hela landet. De senaste åren är trolling det mest ökande sportfisket, med en hel del tävlingar runt om i Sverige, som många åker runt på under sommaren. Det finns också önskemål om att arrangera trollingtävlingar i Näkten. För att kunna arrangera sådana, samt för övrig båtturism behövs en ramp för sjösättning i byn. I vår vision anlägger vi en sådan naturligt intill parkeringen vid Sandudden. BRYGGA I samband med båtramp och parkering finns planer på att iordningsställa en brygga för att ta emot båtgäster och underlätta vid tävlingar. Även samarrangemang med andra byar runt Näkten, som anlägger och rustar upp sina gamla bryggor bl a Näcksta och andra byar runt Näkten finns med i våra visioner för framtiden. Bryggan byggs för att kunna vara tillgänglig för funktionshindrade. Hemsida I samband med marknadsföring samt information behöver vi göra en hemsida. För att kunna marknadsföra hemsidan ska det ingå sökmotor optimering. Det ska även ske marknadsföring av hemsidan på traditionellt sätt. Kartläggning Vi börjar med väg och parkering fram mot Sandudden/grillplatsen och fortsätter med båtramp och brygga i anslutning till Sandudden samt en omklädningsbod/sanitär angelägenhet. Inventering av möjliga uthyrningsstugor i byn är i dagsläget uppemot trettio stycken som idag används som fritidshus eller övernattningsstugor på gårdarna.

3 3. Bakgrund till projektet Varför har projektet uppstått? T ex konstaterade behov, möjligheter, problem eller annat som motiverar projektets verksamhet. Byalaget i Sandnäset byggde 1994 en bystuga som idag används som samlingsplats för olika aktiviteter. Vi isolerade bystugan Den används nu året om av bygdens ungdomar för pingisturneringar, innebandy mm, men även till danskvällar för alla samt individuella familjefester. En handikappanpassning i form av ny entré med handikappramp byggdes till Bystugan ligger ett stenkast ifrån grillplatsen, Sandudden, så i våra visioner utnyttjas både bystugan och Sandudden med grill- och badplats och båtbrygga för olika arrangemang med fiske, underhållning, förtäring osv. För att fullt ut kunna utnyttja bystugan tillsammans med Sandudden krävs körbar väg och för att alla, även rörelsehindrade, ska kunna komma dit utan problem. När vi förstod att många sportfiskeentusiaster runt om i Sverige efterlyser trollingtävlingar på Näkten tänkte vi till större, med båtramp och brygga för att ta emot dessa gäster till roliga arrangemang som vi vet lockar många från hela landet! Vid vår kontakt med Näktens fiskevårdsförening möttes vi enbart av entusiasm även ur fiskets synvinkel. Ytterligare perspektiv är att idag finns det en del färdigställda bryggor i Näkten. Grannbyn Dödre har rustat sin gamla ångbåtsbrygga, som förr fanns i varje by runt Näkten, då inga vägar fanns tillgängliga, utan man tog sig fram med båt på den fyra mil långa sjön. Näcksta är i gång med projekt angående sin ångbåtsbrygga. Vår brygga skulle mycket väl vara ett komplement tillsammans med dem som nu rustar sina bryggor för lyckade samarrangemang i framtiden. Vår satsning med guidade fisketurer bör vi också beakta att byn idag arrenderar två små fiskesjöar ovanför byn, där vi har byggt upp vindskydd, kåta och grillplatser och årligen arrangerar en välbesökt pimpeltävling. Detta arrangemang är mycket populärt trots att medverkan vid pimpeltävlingen kräver snöskoterskjuts då tillgänligheten inte är den bästa utan ligger ett par kilometer från byn. Vi har tänkt oss att arrangera temaveckor för fiskeentusiaster med trolling på Näkten och mete från brygga vid kåta, samt dragutter från eka i liten sjö ska ingå i ett paket.

4 4. Syfte och målgrupp vad söker ni stöd för och vilka är de övergripande syftena? Vilken målgrupp vänder sig projektet till? Vi söker stöd för: Hemsideproduktion kr Väg o parkering Sjösättningsramp Brygga kr kr kr Omklädningsbod/Sanitär angelägenhet kr Summa: kr. Motfinansiering sker med hjälp av medfinansiering från företag, samt ideellt arbete. Se bifogad finansieringplan. Syftet med projektet är: Att utveckla trollingfisket i södra Näkten Att utveckla och genomföra båt och fisketurism i södra Näkten. Att ge ungdomar en central roll i projektet så att de får en bra möjlighet att samla på sig arbetslivserfarenhet. Att samverka och samarbeta med olika företag och organisationer för att öka attraktionskraften inom fisketurismen. Exempelvis genom guidade fisketurer Målgruppen är turister, invånare oavsett ålder, kön och ev. funktionshinder. Vi har även möjligheten genom hemsidan att marknadsföra oss internationellt. 5. Erfarenheter från tidigare projekt har liknande projekt genomförts tidigare och hur kan projektet ta tillvara dessa erfarenheter? Tag kontakt med ditt Leaderkontor eller länsstyrelsen för att få information om vilka projekt som tidigare har genomförts. Nej

5 6 a. Vilka ska genomföra projektet beskriv vilka som ska genomföra projektet. Ange vilka företag, organisationer eller andra som deltar i projektet och dess kontaktuppgifter. Bifoga protokollsutdrag/intyg från de som ska genomföra projektet där de fattat beslut om medverkan. Kontaktperson Organisation E- mail eller telefon Roll/ansvarsområde i projektorganisationen Lena Olsson Sandnäsets Byalag Samordning + projektledning Göran Olofsson Sandnäsets Byalag Väg och parkering. Omklädningsbod. Olle Göransson Sandnäsets Byalag Båtramp och Brygga 6 b. Lokal förankring ange hur projektet är förankrat på lokal nivå. Finns det en bred uppslutning kring projektet? Beskriv det lokala initiativet och engagemanget. Bifoga protokollsutdrag/intyg från föreningar och företag där det framgår att de fattat beslut om att stödja projektet. Näcksta som bygger ångbåtsbrygga. Näktens Fiskevårdsförening. Svenska kyrkan Projekt Pilgrimsled. Fiskeklubbar som arrangerar trollingtävlingar runt om i Sverige. Vidare är projektet en följd av diskussioner vid stormöte /processmöte vilket har lett fram till en stor uppslutning kring projektet i byn. 7. Geografiskt verksamhetsområde var kommer projektet genomföra sin verksamhet och vilket område kommer resultatet av projektet tillfalla? Tänk på gränsdragningen för Leader Storsjöbygden då inga kostnader får tas upp för verksamhet utanför området. Projektet kommer att genomföras i Sandnäset.(Se bifogad karta ). Genom att utveckla fisketurismen stärker vi Sandnäset och Södra Näkten som turistområde. En viktig del för att lyckas men även för att få en hållbar utveckling är att samverka med olika parter för att nå en större genomslagskraft och stärka attraktionskraften.

6 8 a. Projektets mål ange målen för projektet och vad som ska mätas. Ange utgångsvärden före projektstart och målsättning efter genomförandet. Mål och vad som ska mätas Utgångsvärde Målsättning Framtagning av hemsida 0 1 st Deltagarna i projektets genomförande skall i huvudsak vara under 25 år. 0 Minst 50 % under 25 år Antal båtar 0 Ramp 0 1 Brygga 0 1 Parkering 0 1 Ramp 0 1 Omklädningsbod och sanitär angelägenhet båtar båtar b. Projektets indikatorer För varje Leaderområde finns särskilda indikatorer som ska anges i projektplanen. På hittar du våra indikatorer under fliken Ansökan. Ange hur ditt/ert projekt påverkar t ex jämställdhet, kvinnligt företagande, ungdomar samt integration av personer med utländsk bakgrund. Indikatorer Utgångsvärde Målsättning Nya företag startade av kvinna/man 0 2 Deltagare i projekt m jämn könsfördelning 0 28 Antal deltagare utökas ex vis med Norge Polen Holland mfl inflyttade/sportstugeägare i området 0 20 Utveckling av befintliga företag med nyanställningar av unga mellan år 0 4 Samverkan och nya nätverk med andra nationella Leaderområden 0 3 Nya aktivitetsarrangemang i området: Trollingfisketävling Guidade fisketurer deltagare/år Genomförande med tidsplan beskriv med aktiviteter hur ni ska arbeta för att uppfylla målen. Aktiviteterna ska relatera till kostnader i budget. Aktivitet Startdatum Slutdatum Planering väg- o parkeringsbygge Båtramp Bryggbygge Omkl.bod Sanitär ang

7 10. Plan för hur resultatet av projektet ska spridas hur och till vilka ska ni sprida resultatet? Hur många berörs av projektet och dess resultat? Genom arrangerade Trollingtävlingar för hela Sveriges sportfiskare. Där vi annonserar på trollingfiskarnas hemsidor för snabb utlansering till intresserade. Olika båtfärdsarrangemang gemensamt med Dödre och Näcksta. Marknadsföring genom vår egen nya hemsida. 11. Övergång till ordinarie verksamhet hur ska verksamheten fortsätta efter projektet avslutats? Hur ska projektet bli självgående? Efter projektets tid räknar vi med att kunna driva verksamheten med intäkter från tävlingar och andra arrangemang. Vi har även möjligheten att tillsammans med nya och befintliga företag ytterligare kunna utveckla med bl a temaveckor inom turistsatsningar i byn. ÖVRIGT Uppgifter inför utbetalning av Leaderstöd. OBS! Stödet betalas ut efter varje godkänd rekvisition där kostnader samt betalningsbevis redovisas in till Länsstyrelsen. Leaderstödet utbetalas till: (Ange endast ett alternativ) OBS! Jordbruksverket kan ej betala ut stöd till PG! Bankens namn: Bankgironummer:

8 Bilagor - se till att följande bilagor kommer med till ansökan Budget Intyg om firmatecknare hos projektsökande organisation Registreringsbevis på projektsökande organisation Medfinansieringsintyg (om man erhåller pengar från part utanför projektgruppen) Eventuella fullmakter Tillstånd eller motsvarande som krävs för investeringar Kopia på beslut om annat stöd Efter positivt beslut ska kopia på offerter lämnas in till kansliet. Offerter som täcker minst 25% av köpta tjänster och investering över kr. Offerter från två olika företag för varje post.

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

ANSÖKAN - projektstöd inom Leader

ANSÖKAN - projektstöd inom Leader ANSÖKAN - projektstöd inom Leader Läs anvisningarna till denna ansökan för att fylla i blanketten på bästa sätt. Läs även informationsbroschyren Företags- och projektstöd för att se vad du kan få stöd

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20101018 Diarienummer: O 14282 SLUTRAPPORT Journalnr: 2009-6965 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-03-15 Diarienummer:2008-007 K Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Utbildning lerduveskytte Ungdomscheckens namn Svenljunga skytteförening Sökande

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-04-28 Diarienummer:2008-008 AÄ Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck RMK START Kulturcheckens namn Rydals Motor Klubb Sökande (Namn/Förening) 802458-6979

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Västerby fas 2. Produkter

Västerby fas 2. Produkter Västerby fas 2 Bakgrund: Rengsjö hembygdsförening beviljades våren 2009 medel från leader för att utveckla turismen på landsbygden och samtidigt öka kunskapen om vårt kulturarv. Detta projektet Västerby

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas.

Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. Ansökan Starthjälpen Gå gärna in på vår hemsida och titta på beviljade stöd inom Starthjälpen för att se hur ansökan kan skrivas. 1. Namn på projektet: Mooseum 2. Kontaktperson för projektet (projektledare):

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck BREDBAND I HÄRSTORP Checkens namn Härstorps fiber ekonomiska förening (under bildande) Sökande

Läs mer

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv.

Projektet syftar till att utveckla befintliga och nya verksamheter utifrån Junosuandos behov och perspektiv. 1 Projektplan Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling 1. Sammanfattning Projektet Learning by doing Junosuando 373 år av utveckling - ska genom KONKRETA praktiska aktiviteter och handlingar som

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer