Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M)"

Transkript

1 Kultur- och fritidsnämnden (19) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl Beslutande Ledamöter Christina Walles (S) ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas Neijbert (KOSA) Jan Wiklund (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Eva-Lotta Törnblom-Nises (S) tjänstgörande för Ann Målare (S) Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Sakari Löppönen (KD) tjänstgörande för Taieb Khessib (FP) Torbjörn Nyström (KOSA) Liselotte Stöby Ingvarsson, kultur- och fritidschef Eva Nordström, kulturansvarig, 2-9 Martina Arkåsen, fritidsansvarig, 2-15 Rosa Flank, fritidsgårdsföreståndare, 2 Jan Wiklund (M) Plats och tid Kommunkontoret Djurås , kl Justerade paragrafer 2-17 Underskrifter Sekreterare Ann-Christin Dragsten Christina Walles (C) Jan Wiklund (M) Anslag/Bevis Organ Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden Datum för anslags uppsättande Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkontoret Djurås Ann-Christin Dragsten

2 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 2 Information om reglemente, bidragsregler och förvaltningen 1. Ta ärendet som information till protokollet De verksamhetsansvariga från förvaltningens olika enheter berättade för nämnden om förvaltningens organisation, de olika verksamheterna samt de olika typer av föreningsbidrag som hanteras inom förvaltningen.

3 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:13/00 Kfn 3 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 1. Lägga verksamhetsrapporten till handlingarna. Förvaltningschefens rapport från kultur- och fritidssektionens verksamhet, innehållande: Allmänkultur Bibliotek Fritid Kultur- och fritidssektionens verksamhetsrapport , en sida.

4 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 4 Kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista 1. Lägga ärendebalanslistan till handlingarna. Kultur- och fritidssektionen har gått igenom kultur- och fritidsnämndens ärendebalanslista inför sammanträdet. Ärendena har inte slutbehandlats. Tjänsteutlåtande kommunikation, , en sida Ärendebalanslista för kultur- och fritidsnämnden, en sida.

5 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:8/04 Kfn 5 Ekonomisk rapport per Lägga Ekonomisk rapport Kultur- och fritidssektionen till handlingarna. Den ekonomiska rapporten visar på ett utfall som är 447 tkr bättre än periodens budget. Då utgifterna är ojämnt fördelade under året, förväntas 2015 års resultat bli i enlighet med budget. Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, , en sida. Ekonomisk rapport Kultur- och fritidssektionen, en sida. Ekonomiavdelningen

6 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 6 Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider Fastställa kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider för 2015 enligt följande. 26 maj 9 juni (heldag) 29 september 27 oktober 24 november 2. Mötestiden är klockan Inför nästa års sammanträdestiderna ska vi verka för att sammanträdena blir på dagtid. Förslagsvis kl Förslag till beslut på sammanträdet Jan Wiklund (M); Att mötena hålls på dagtid kl Beslutsgång Ordföranden ställer liggande förslag mot Jan Wiklunds (M) förslag och finner att kultur- och fritidsnämndens bifaller liggande förslag. Reservation Mot beslut reserverar sig Jan Wiklund (M) till förmån för eget förslag., Kfu , 16, en sida. Tjänsteutlåtande, kommunstyrelsens förvaltning, , en sida. Ledamöter och ersättare, kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen Kfn sekreterare Ekonomi Kommunsekreterare Assistent, E.P. Arkivföreståndare

7 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:14/86 Kfn 7 Kulturpris Kulturpriset 2015 tilldelas;, som får kronor. Gagnefs kommuns kulturpris delas ut en gång per år sedan Priset är på kronor och delas ut som ett erkännande av förtjänstfulla insatser inom kulturverksamheten i kommunen. Mottagaren ska vara verksam i Gagnef eller på annat sätt ha anknytning till kommunen. Mottagare kan även vara flera personer, exempelvis en förening. Vem som helst i kommunen får nominera en eller flera personer man tycker är en lämplig kulturpristagare enligt ovannämnda kriterier. Priset delas ut i samband med kommunfullmäktige i juni. Finansiering Medel finns i budget. Tjänsteutlåtande, allmänkulturansvarig, , en sida. Sammanfattning, två sidor. Nio inkomna nomineringar, tio sidor.

8 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:15/86 Kfn 8 Kulturstipendium Kulturstipendiet 2015 tilldelas;, som får kronor och som får kronor. Kulturstipendiet delas ut årligen och ska vara en uppmuntran för personer som i sin skapande och kulturella verksamhet visat betydande förmåga och lovande förutsättningar. Det är avsett för vidareutveckling inom något konstnärligt område eller för genomförande av ett kulturellt projekt som kan komma kommuninnevånarna tillgodo. Söks av person som är verksam i Gagnef eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Sökande kan även vara flera personer, exempelvis en förening. Stipendiesumman är kronor och delas ut vid kommunfullmäktige i juni. Finansiering Medel finns i budget. Tjänsteutlåtande, allmänkulturansvarig, , en sida. Sammanfattning, 2 sidor. 12 inkomna ansökningar, 52 sidor. Konst i byn-gruppen

9 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:16/80 Kfn 9 Ungdomsledarpris Ungdomsledarpriset 2015 tilldelas;, som får kronor och som får kronor. Ungdomsledarpriset delas ut till ledare inom idrotts-, kulturell- eller annan ungdomsverksamhet. Mottagaren ska vara en god ledare. Han/hon ska ha förmåga att se och uppmuntra sina deltagare och bidra till att skapa en god och positiv stämning. Priset tilldelas person som är verksam i Gagnef. Stipendiesumman är kronor och delas ut vid Kommunfullmäktige i juni. Finansiering Medel finns i budget. Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Sammanställning, , en sida. Fyra inkomna ansökningar, fem sidor.

10 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:17/80 Kfn 10 Föreningspool 1. Bilda en arbetsgrupp bestående av ordförande Christina Walles, 2:e vice ordförande Jan Wiklund, fritidsansvarig Martina Arkåsen och två föreningsrepresentanter. Det finns en efterfrågan och behov från föreningslivet av samordning, köpa vaktmästeri och administrativa tjänster. Detta skulle kunna lösas med hjälp av en Föreningspool. Fördjupad redogörelse av ärendet 2012 startade diskussioner om att skapa förutsättningar för att förenkla samarbete mellan föreningar samt möjligheten att köpa tjänster via en Föreningspool. Fritidsansvarig har under hösten inventerat hos föreningar vad de har för uppgifter som de inte hinner med eller som ingen vill eller kan göra samt vad de har för anställda idag. Därefter anordnades ett möte där ca 25 personer deltog och alla fakta presenterades som vi vet idag. Efter det mötet fick alla föreningar återkoppla till Fritidsansvarig med sina önskemål. Nu behöver kommunen bestämma sig, ska det bildas en Föreningspool i Gagnef eller inte. Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Tidigare beslut i ärendet Kfu , 4, dnr KS 2014:987/80 Ordförande 2:e vice ordförande Fritidsansvarig

11 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:18/80 Kfn 11 Personalkostnadsbidrag för kansliarbete Gagnefs Ridklubb 1. Gagnefs Ridklubb beviljas personalkostnadsbidrag med kronor per månad. Bidraget gäller från Bidraget betalas ut mot kopia på lönespecifikation. Gagnefs Ridklubb ansöker om personalkostnadsbidrag för tillsvidareanställd kanslist anställd till Beräknad arbetstid 20 timmar per vecka. Föreningen kan maximalt få 40% av föreningens månadskostnad. Fördjupad redogörelse av ärendet Bidraget beviljas tolv månader i taget från första utbetalningsdatumet. Ny ansökan bör sändas in senast två månader innan föregående års bidrag löper ut för att ansökan ska hinna behandlas och ett eventuellt nytt bidrag kan betalas ut. Finansiering Medel finns i budget och tas från verksamhet 301. Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Bidragsansökan, , en sida. Gagnefs Ridklubb

12 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:4/80, 2015:3/80, 2015:5/80 Kfn 12 Investeringsbidrag undersökning husets grund, flytbryggor och entré klubbhuset Floda Forsfarare 1. Floda Forsfarare beviljas kronor i investeringsbidrag till undersökning av grund, två nya flytbryggor samt entré klubbhuset. 2. Första prioritet ligger på undersökning av grunden. 3. Belopp betalas ut efter att fakturakopior skickats in. Maximalt 75 % av fakturerat beloppet. Floda Forsfarare ansöker om investeringsbidrag för tre projekt. De ansöker om kronor för undersökning av klubbhusets grund. Föreningen har blivit beviljade kronor av Kajaktiv AB. Floda Forsfarares klubbhus ligger halvvägs ut i Lissforsen vilket innebär att huset hela tiden utsätts för stora vattenmassor. Föreningen vill säkerställa att huset står tryggt i många år framöver. Floda Forsfarare söker nu bidrag för att anlita en sakkunnig att göra en förstudie gällande byggnadens nuvarande skick och eventuella åtgärder med tanke på husets mycket utsatta läge. Floda Forsfarare ansöker om investeringsbidrag på kronor till två nya flytbryggor. Floda Forsfarare söker endast för materialkostnader då de själva avser att bygga bryggorna. Flytbryggor har låg flythöjd så att de som paddlar lätt kan ta sig i och ur ranka kanoter. Stor sidostabilitet gör att många samtidigt kan uppehålla sig på bryggans ena sida för att hjälpa oerfarna kanotister. Dessa bryggor skulle hjälpa Floda Forsfarare i deras verksamhet. Slutligen ansöker Floda Forsfarare ett investeringsbidrag på kronor till ett nytt tak över entrén till klubbhuset samt till material till en mindre uteplats. forts.

13 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 12 forts. Floda Forsfarare vill fortsätta utveckla sin anläggning. Entrédörren är relativt hög i förhållande till marknivå så de vill bygga en mindre uteplats samt en ramp för ökad tillgänglighet och ett nytt tak över entrén. Floda Forsfarare har de sista fem åren beviljats följande investeringsbidrag: kronor kronor kronor kronor kronor Den sökta summan för alla tre projekten är kronor. Finansiering Medel finns i budget och kan tas från verksamhet 301. Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Offert , en sida Styrelsemötesbeslut , tre sidor Ansökan undersökning husets grund, , en sida Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Offert , en sida Ansökan flytbryggor, , en sida Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida. Offert , en sida Ansökan entré klubbhuset, , en sida Floda Forsfarare

14 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:19/04 Kfn 13 Lån Gagnefs golfklubb Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen 1. Ändra avbetalningsplan för Gagnefs golfklubbs lån så att restbeloppet kronor betalas över 7 år med första avbetalning 31 maj 2015 med en fast kostnad på kronor per år och en sista avbetalning på kronor. 2. För den del av lånet där den förlängde avbetalningsplanen innebär att betalningen senareläggs får Gagnefs golfklubb betala ränta enligt Stibor %. Räntan kommer att avläsas som medelränta för april varje år den 2 maj eller närmast följande vardag lånade Gagnefs golfklubb kronor av Gagnefs kommun till byggnation av köket i klubbhuset. Under elva år har Gagnefs golfklubb betalat av kronor på lånet. Resterande belopp kronor ska enligt nuvarande betalningsplan betalas av på tre år. Gagnefs golfklubb anser att det är omöjligt för föreningen att klara av de betalningskraven och vill att kommunen ska se över nuvarande betalningsplan. Antingen förändra till tio år istället för tre år eller ersätta lånet med reklam för kommunen på golfbanan. Skrivelse ekonomichefen, , en sida Tjänsteutlåtande, fritidsansvarig, , en sida Skrivelse Gagnefs golfklubb, , en sida Kommunstyrelsens beslut, , 314, dnr KS 2014:1029/04 Skrivelse Gagnefs golfklubb, , 2 sidor Kommunstyrelsen

15 Kultur- och fritidsnämnden Dnr 2015:2/88 Kfn 14 Biblioteksplan 1. Uppdra åt Kultur- och fritidschefen att ta fram ett förslag till reviderad biblioteksplan för åren Gällande bibliotekslag slår fast att alla kommuner ska ha en aktuell biblioteksplan. Den befintliga Biblioteksplan för folkbiblioteket i Gagnefs kommun år kräver en revidering och uppdatering. Fördjupad redogörelse av ärendet Biblioteksplan för folkbiblioteket i Gagnefs kommun år antogs av Kommunfullmäktige Enligt gällande bibliotekslag ska alla kommuner ha en aktuell biblioteksplan. För att få statsbidraget Bidrag inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek krävs att Kommunfullmäktige senast beslutar om aktuell biblioteksplan. Biblioteksplanen är ett styrdokument för biblioteksverksamheten i kommunen. Prioriteringar och resursfördelning bör vara politiska överväganden. Därför bör den nya biblioteksplanen tas fram i nära samarbete med Kultur- och fritidsnämnden för slutgiltigt beslut i Kommunfullmäktige. Motivering till beslut En aktuell biblioteksplan ger Gagnefs kommunbibliotek möjlighet att söka det statliga bidraget Bidrag inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Tjänsteutlåtande , en sida Biblioteksplan för folkbiblioteket i Gagnefs kommun år / /5 sidor Tidigare beslut i ärendet KF forts.

16 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 14 forts. Lagrum SFS 2013:801, 17, Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet Kultur- och fritidschef

17 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 15 Information om bidrag 1. Ta ärendet som information till protokollet. IFK Mockfjärd, beviljas kronor i investeringsbidrag för inköp av minihandbollsmål. beviljas kronor i En snabb slant för arrangerande av Gagnef Open, en speedcube-tävling. beviljas kronor i En snabb slant för arrangerande även persisk temakväll med afghansk matlagning och dans.

18 Kultur- och fritidsnämnden Dnr, se rapportlista Kfn 16 Rapporter 1. Lägga rapporterna som information till protokollet. Rapporter: 1. Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Underlag, Kf Reglemente för kultur- och fritidsnämnden, sex sidor. Dnr: 2014:991/00 2. Budgetdirektiv driftbudget Underlag Budgetdirektiv driftbudget, två sidor. Dnr: 2015:12/04 3. Kultur och fritid behovsbeskrivning 2016 Underlag Behovsbeskrivning 2016 för kultur- och fritidsförvaltningen, driftbudgeten, en sida. Dnr: 2015:12/04 Kfn sekreterare

19 Kultur- och fritidsnämnden Kfn 17 Rapport från förtroendeuppdrag 1. Lägga ordföranderapporten till handlingarna. Kultur- och fritidsnämndens ordförande rapporterar om Utdelning av utmärkelser för idrottsprestationer vid senaste kommunfullmäktigesammanträdet.

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Gästvillan Orrefors kl 13.00-15.30 Beslutande Markus Lund (s), ordförande Torgny Frööjdh (m), vice ordförande Elsa Pettersson (s) Börje Bäckström (s) Carina Akinder (s)

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2011-11-14. Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, Kommunhuset, Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00 18.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ulf Hedin (M), ordförande Johanna Storbjörk (S), vice ordf.

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Gunnel Gyllander, kommunchef Håkan Elfving, bitr. kommunchef/skolchef, 100 Torstein Tysklind, ekonomichef, 102

Gunnel Gyllander, kommunchef Håkan Elfving, bitr. kommunchef/skolchef, 100 Torstein Tysklind, ekonomichef, 102 Kommunfullmäktige 2013-09-30 1 (48) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 18.30-22.00 Beslutande Ledamöter Jaak Kerstell (C) ordförande Kerstin Stenquist (C) Ann-Gret Olsson (S) Bengt-Ola Ryttar (S)

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson.

Utses att justera: Malin Svensson (M) Lars Karlsson (FP) Justeringens plats och tid: Sekreterare: Paragrafer: 101-118. Majlis Johansson. Kommunstyrelsen 2012-08-06 1 (20) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2012-08-06 klockan 10.00-16.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Jan-Olof Andersson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström (M)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2014-03-10. A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Plats A-salen, kommunhuset Västra Esplanaden 18, plan 5, Växjö Tid Kl. 14.00-17.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2013-04-09 1 (57) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Kerstin Stenquist (C) Fredrik Andersson (C) 80-120,

Läs mer

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS

Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den 24 februari 2014, kl. 13.00 17.00 ANSLAG/BEVIS : Plats och tid Dubbelgöken 1 och 2, den, kl. 13.00 17.00 Beslutande Tina Bergström-Darrell (S), ordförande Marianne Åkerblad (M), vice ordförande Bo Herou (KD) 2 vice ordförande Övriga närvarande Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer