Ljungaverk vänder uppåt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljungaverk vänder uppåt"

Transkript

1 OKT 2012 Ljungaverk vänder uppåt xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx framtid Ånge oktober

2 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 7 maj 2012 Genom ett tillägg i Ånge kommuns investeringsbudget 2012 avsätts tre miljoner kr för två angelägna projekt i kommunen: cirka två miljoner kr till att påbörja upprustningen av Getbergets slalomanläggning och cirka en miljon kr till anläggande av optisk fiber mellan Östavall och Överturingen Revisionsberättelse för Ånge kommun samt hel- och delägda bolag år 2011 godkänns och ansvarsfrihet beviljas för styrelser, nämnder och förtroendevalda Årsredovisning och bokslut för Ånge kommun samt hel och delägda bolag år 2011 godkänns. Omformulering av beslut i tidigare beviljad kommunal borgen Ånge Energi AB görs. Höjning av borgen för Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) godkänns. Ansöka om expropriationstillstånd för fastigheten Ånge Västerhångsta 7:37 Beslut om att upphäva Revisionspolicy. Kommunrevisionen har antagit en arbetsordning som ersätter. För övrigt styrs revisionen av Kommunallagen, Aktiebolagslagen (Lekmannarevisorerna), God Revisionssed och Revisionsreglementet Godkänna förändringar i taxa för grövre sysslor Förändringen innebär att taxan för grövre sysslor höjs till 115 kr per timme och att kommunen upphör att erbjuda tjänsten vedkapning. Årsredovisning 2011 för Medelpads Räddningstjänstförbund läggs till handlingarna. Kommunfullmäktige 18 juni Framtidsstrategi med treårsbudget antas. ANDT projekt mot droger Ånge kommun har via ett avtal med länsstyrelsen Västernorrland beslutat arbeta ännu mera målmedvetet än tidigare med åtgärder för att begränsa tillgången till alkohol, narkotika, doping, tobak (ANDT). Även utveckling av olika föräldrastödjande insatser ingår i projektet. Kommunkansliets verksamhetsutvecklare Lena Paulsson är projektledare och samordnare för projektet på deltid. Projektet berör hela kommunens verksamheter. Även Polisen och Landstinget deltar för att få brett genomslag i arbetet. Avtalet med länsstyrelsen gäller 1 oktober december 2013 och kan förlängas Mobiltäckning mäts på landsbygden Länsstyrelsens projekt Hållbar serviceutveckling på landsbygden vill tillsammans med kommunerna kartlägga mobiltelefoninätet på landsbygden. Hur fungerar mobiltelefoninätet i praktiken, var saknas täckning? Under våren samlade kommunerna in uppgifter om var täckning saknas. I slutet av september utfördes mätningar på utpekade områden. Resultatet av mätningarna kommer senare i höst. Kartläggningen ska användas när man pratar med mobiloperatörer och andra aktörer om hur mobiltelefonin på landsbygden fungerar. Nya bilar till kommunen utrustas med alkolås Nya bilar som beställs till Ånge kommuns bilpool är numera utrustade med alkolås. I september levererades de första bilarna, småningom vartefter bilparken byts ut kommer samtliga att utrustas med alkolås. Bilpoolen håller bilar till kommunens samtliga förvaltningar. Ny förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund samt reglemente för direktionen godkänns. Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden Mitt godkänns. Leda möter och ersättare beviljas ansvarsfrihet och revisionsberättelsen läggs till handlingarna. Servicegarantier i enlighet med intentionerna i Handlingsplan Förbättrat företagsklimat, medborgarservice och servicegarantier antas. Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson bemyndigas att tillstyrka Windico AB:s ansökan om lokalisering av vindkraft vid Portberget i Ånge kommun, under förutsättning att bygg- och miljökontoret tillstyrker lokaliseringen och att avtal tecknas med lokal intresseförening om bygdepeng. Framtid Ånge är Ånge kommuns informationstidning till hushåll och företag i kommunen. Framtid Ånge är också ett viktigt verktyg i marknadsföringen av kommunen och når ca 4000 adresser utanför kommunen. Tidningen kommer ut 4 ggr/år. Adress: Ånge kommun, ÅNGE, Telefon: Ansvarig utgivare: Fredrik Westin Redaktion & text: Kristina Kamsten, tel Lotta Kristow, tel e-post Produktion: Matsson Reklam & Information Tryck: Prinfo-Accidenstryckeriet Upplaga: ex Omslagsfoto: Per Helander 2 framtid Ånge oktober 2012

3 Ledare Mellan kust och fjäll Oppositionsrådet Hans-Erik Beck och jag åker då och då tillsammans till olika möten i länet. Det blir ju naturligtvis så att vi då pratar om olika saker som berör kommunen och ofta om vårt fantasiska geografiska läge. Mitt i Sverige är nog inte den viktigaste aspekten utan mer om närheten till både det fantasiska Vemdals-området där det oavbrutet satsas 10-tals miljoner varje år för utveckling av de olika skidområdena samt närheten till havet i Sundsvallsbukten med de möjligheter som finns för båtliv där. Kopplat till alla som nu ska gå i pension de kommande åren runt om i kommunen och det behov av att nyanställa som därmed följer, så måste vi ständigt visa på fördelarna med vårt läge. I Borgsjö så har vi ju ett vackert naturum som visar vår natur samt historia. Med hjälp av EU-medel så gör vi just nu en ordentlig genomlysning av hur ett framtida naturum skulle kunna utformas. Vi talar då om ett naturum som får bilister längs E14 att stanna till eftersom ambitionen är ett av Sveriges bästa naturrum. Även där är planerna att visa upp vår del av Sverige från kust till fjällvärld och vad som vår region kan erbjuda. Vi har också en förhoppning att få visa upp fler alster från Gösta Sundins träsnideri. Den mannen var ett unikum och i ett kommande naturum skulle hans samlingar dra till sig besökare. Vi hoppas att vi kan hitta ett utökat samarbete med hans familj kring detta. Sten-Ove Danielsson, Kommunalråd Denna vecka har jag fått chansen att prata inför de anställda på SJ contact center en av de större och därmed viktigaste arbetsgivarna i kommunen. Det är två saker jag trycker på. Det ena är kring den artikel som ni kan läsa i denna tidning om att det för utbildade människor kommer att finnas gott om jobb i så gott som hela Sverige, men man måste ha en utbildning! Det kan både vara praktiska utbildningar eller akademiska behov av att anställa kommer att finnas inom de flesta sektorer. Det andra och det hänger ihop är att om man vill att sitt barn ska lyckas med sina studier så finns det nog inget viktigare än att föräldrarna förstår vikten av att läsa för sina barn och sedan uppmuntra dem att läsa. Barn som läser mycket, oaktat innehållet bara det är god svenska, ja de klarar generellt sina studier betydligt bättre de som aldrig läser en bok. Så uppmuntra era barn eller barnbarn att läsa då får de en bra start i livet. Slutligen så ser ni på framsidan - Ljungaverk vänder uppåt. Ja det har hänt mycket på Ljunga de senaste åren framförallt mentalt. Idag så finns en rad grupper i Ljungaverk som jobbar för samhällets utveckling. Man förstår att om det skall bli något så måste initiativet komma från dom själva. Karlsro Flyers är nog det bästa exemplet med många aktiviteter och många medlemmar som jobbar ideellt. Sen är det ju så i Ljunga som i många andra samhällen det är ofta samma personer som drar det största lasset. Utan sådana som till exempel Jimmy Turbo Lundgren, Kristina Westberg, Börje Israelsson med flera vore Ljunga och övriga samhällen i kommunen i betydligt sämre läge än man är idag. Ja nu avslutar jag för min kompis Janne har kommit med 27 kilo älgkött a 50 kr kilot hitta det i Hötorgs hallen om ni kan!!! Sten-Ove framtid Ånge oktober

4 Framtid näringsliv ånge Utbildning är vägen till jobb Under åren beräknas drygt människor gå i pension i Mellersta Norrland. Antalet tillträdande ungdomar är ! Vart femte företag i länet säger att de inte hittar arbetskraft med rätt kompetens och det blir ett tillväxthinder för företagen. Orsakerna är mer utvecklad teknik och nya marknader för företagen, men också pensioneringar och låg inflyttning. Inom projektet Kompetenslyftet besöktes under hösten 2011 och våren 2012 drygt 140 företag i Ånge kommun av kommunen eller arbetsförmedlingen. Kompetens- och arbetskraftsbehov i företagen inventerades och utvecklingsmöjligheter kartlades. Besöken bearbetades branschvis och störst efterfrågan fanns inom skogen. SCA aviserar att i vår mittregion (Västernorrland, Jämtland, södra Västerbotten och norra Hälsingland) finns behov av många maskinförare under de närmaste åren. Likaså har lokala företag ett behov av både förare, röjare och plantsättare. Andra efterfrågade kompetenser är olika typer av svetsare stål, rostfritt, aluminium och plast, konstruktörer inom CAD/CAM, tekniker, snickare, golvläggare, rörmokare, grävmaskinister, lastbilsmekaniker och timmerbilschaufförer. Turistbranschen efterfrågar säsongsvis mer personal i kök och konferens men påpekar även bristen på entreprenörer av olika slag. Övernattningsmöjligheter och aktiviteter för turister är bristvaror. Ånge kommun är en stor arbetsgivare. Av ca tusen anställda inom kommunens många olika verksamheter kommer drygt hundra personer att pensioneras 2012 till De flesta inom vård och skola. Omorganisationer och neddragningar påverkar antalet anställningar, men det faktum att vi blir äldre och kräver omsorg mycket högt upp i åldrarna kräver personal i högre omfattning. Inventeringen av företagens kompetens- och arbetskraftsbehov visar att utbudet på arbetskraft och den kompetens som efterfrågas inte alltid matchar varandra. Med rätt utbildning i bagaget kan de som är unga idag förbättra sina chanser att få jobb på hemmaplan. För att möta företagens behov i Ånge ordnades en skogsmaskinförarutbildning med åtta deltagare under våren. Option finns på ytterligare en utbildning framledes. Många unga genomför genom skolan praktik ute hos företagen och här finns det enligt både företagen och skolan mera möjligheter till samarbete. Vi kommer därför att se fler företag i skolan framöver och ett närmare samarbete mellan näringsliv och skola. Lena Gustafsson, projektledare Kompetenslyftet fakta * Projektet Kompetenslyftet strategisk kompetensförsörjning för tillväxt genomfördes under perioden som ett samarbetsprojekt mellan Västernorrlands kommuner med länsstyrelsen som projektägare samt arbetsförmedlingen som ytterligare en huvudman. Tanken var att öka samarbetet både mellan, och i, kommunerna och dess verksamma parter arbetsförmedling, vuxenutbildning, skola, kommunförvaltning samt företagarorganisationerna. Dels för att stärka kompetensförsörjningen men även för att öka tillväxten i länets arbets- och näringsliv. 4 framtid Ånge oktober 2012

5 näringsliv Nya rockprodukter Musikbranschen inspirerar till nya produkter. I samband med workshopen om Kreativa och kulturella näringar passade Lars-Olof Johansson (Loj) från snickeriföretaget Olskogen Trävittra på att överlämna en gitarr ur egen produktion till Kill! Kill! Pussycats Glenn Jeltzin. Gitarrtillverkningen fortsätter bland annat tillsammans med det lokala företaget ILT i Erikslund, med sikte på bland annat den kinesiska marknaden. Sedan ett par år har vi på ILT i Erikslund arbetat med ett gitarrprojekt med våra producenter i Kina (BEX guitars) säger Hans-Erik Beck. Vi har designat och konstruerat ett antal gitarrmodeller. Under resans gång har Loj och jag diskuterat hur vi kan samarbeta. Nu har vi hittat en öppning. En gemensam story ger möjligheten att marknadsföra varje gitarr som unik. Möjligheten att peka ut platsen där trädet som en specifik gitarr tillverkats av växte, gör gitarrerna exklusiva. Jag kommer att tillverka ett antal gitarrer som kommer att kallas Custom series i mitt snickeri och resterande modeller tillverkas via ILTs kontakter i Kina. Grundfilosofin i mitt gitarrbyggande är att bygga av svenska träslag, säger Lars Olof (Loj) Johansson. 28 nya företag i Ånge under det första halvåret 2012! Största ökningen procentuellt av länets sju kommuner Här är några av de nya företagen: Hos Ann-Sofie Nordlander i Östby, ca 1,5 mil öster om Ånge, finns nu gårdsbutiken Östby presenter & hantverk med både eget hantverk, leksaker, blommor och ett mer shabby chic presentsortiment. I Fränsta finns numera en nyutbildad medicinsk fotvårdare vid namn Lena Beldt. Josefin Huss har satsat på kombinationen Extensions (hårförlängningar) och olika sorters presentartiklar i sin lilla butik Josses (samma hus som Eklids) i Ånge. Agneta Erkstam i Ånge startade företaget Viktväktarna Ånge och håller till i IOGT-lokalen på Spångbrogården i Ånge. På Prästgränd i Ånge kan man hädanefter hitta fina produkter direktimporterade från Döda Havet. Här finns butiken Zaytona med ägaren Ola Haddad. Tvålar, badsalt, hudkräm och inpackningar för hud och hår mm. Företaget säljer både till privatpersoner och olika Spaanläggningar i Sverige. Mera rockprodukter Under varumärket Rock Demon tog ILT fram en rockig skokollektion. Mottagandet har varit bra och nu utökas Rock Demons kollektion med jackor, tröjor, skjortor, väskor, kepsar och fler skomodeller. Vill man köpa Rock Demon skor eller andra prylar så kan man göra det lokalt hos Inte Bara Sport i Fränsta eller hos ILT i Erikslund. Har du frågor kring företagande? Vänd dej till: FöretagarCentrum Ånge kommun eller till FöretagsKraft företag i samverkan. Vi sitter i samma lokaler, Centraltorget 1 i Ånge! Torbjörn Eriksson, Näringslivsutvecklare, Ånge kommun Lena Gustafsson, Nyföretagande, kompetensförsörjning, Ånge kommun inflyttningslots, Kompetenslyftet Ånge kommun Göran Urban Eriksson, Pålsson, Projektledare FöretagsKraft Utvecklar Näringslivet i i Västra framtid Ånge oktober Info Framtid Ånge.indd

6 Ett bostadsområde blir bandnamn. Hela orten ett album. Kyrkan är full av söt belgisk synd. Och en indier från San Diego satsar på kiselnitrit i Kema Nords gamla lokaler. Att något är på gång är uppenbart. Framtid Ånge har besökt 100-åringen Ljungaverk. Ljungaverk vänder Det var 1992 som Santosh Limaye besökte Ljungaverk för första gången. Då på affärsresa för att söka samarbete med Akzo Nobel. Tio år senare blev han erbjuden att köpa hela anläggningen. Efter en konkurs under finanskrisen 2009 är forskaren inom materiallära nu beredd att femdubbla produktionen i sitt företag Vesta Si. Och det är inte bara han som tror på framtiden. En kund i Asien har investerat i företaget. Även Länsstyrelsen står bakom med sin support. Vi har en världsmarknad framför oss. För Santosh handlar det om att leva sin passion för ny teknik. Och han är full av energi och optimism för sitt engagemang i Ljungaverk. Om människor här bara tror på sig själva kan vad som helst hända. Det är självförtroende och tillit som driver affärer. I byggnaden där Vesta Si har sitt kontor finns ett stort, nyrenoverat rum med högt i tak. Det gapar fortfarande tomt, men Santosh har sina idéer. De flesta innovationer sker i möten mellan människor. Det här ska vara ett kreativt rum där man kan träffas och prata med varandra. En annan nygammal mötesplats är kyrkan. Sedan det belgiska paret Valerie van der Veken och Jeroen Porters köpte lokalen har den förvandlats till glassbar och kafé under namnet Den Söta Synden. Vi öppnade i mitten av juli och har haft en jättebra sommar, konstaterar Valerie. Efter att ha semestrat i Sverige i 16 år bestämde de sig för att satsa på ett nytt liv. Jag var alltid olycklig när vi skulle åka tillbaka till Belgien, berättar Jeroen. Att flytta till Sverige har varit som att hitta hem. Efter en kortare sejour utan jobb i Leksand hittade de både glasstillverkningsutrustning och kyrkan i Ljungaverk på internet. Området, naturen och människorna kändes rätt direkt. Vi har också fått stort stöd av kommunen och företagarcentrum i vår process för att bli företagare. Vesta Sis vd Santosh Limaye tror på Ljungaverk. Under hösten och vintern har Den Söta Synden öppet torsdag till söndag. De försöker också öppna upp för nya möjligheter. Kanske går det att locka skoteråkare att åka förbi? Ordna barnkalas? Eller sälja glass i halvlitersbyttor? Ett är i alla fall säkert. De har kommit för att stanna. Här finns ingen stress, tystnad och livskvalitet, säger Jeroen. Vi jämför med Belgien där 12 miljoner människor trängs på en yta stor som Västernorrland. Glöm inte luftkvaliteten, säger Valerie. Sedan jag flyttat hit har jag blivit av med mina lungproblem. 6 framtid Ånge oktober 2012

7 uppåt Om människor här bara tror på sig själva kan vad som helst hända. I Karlsro Flyers lokal sitter Jimmy Lundgren, Lie Fredriksson och Jörgen Dahlin i samspråk. Den senaste tiden har deras föreningar börjat samarbeta med en helt ny energi. Ljungaverk har varit nere på botten, nu vänder det uppåt, säger Jimmy, ordförande i Karlsro Flyers, kommunens mest aktiva förening. Att Vesta Si satsar här får igång tron på framtiden. Det är också ett faktum att det nu växer upp en ny generation som inte har Kema Nord som ordnar allt. Man får fixa själv. Kanske blir det en annan anda då? Lie Fredriksson är aktiv i Företagarföreningen. Vissa sommardagar har det varit kö ut på gatan. Nu ser Valerie och Jeroen fram emot hösten. framtid Ånge oktober

8 Ljungaverk vänder uppåt Lie Fredriksson, Åke Nylén, Jimmy Lundgren med sonen Wilmer, Simon Dahlin och Jörgen Dahlin ser positivt på Ljungaverks framtid. Hon tycker att det betyder mycket att arbeta tillsammans. - Vi vet var vi har varandra och att vi brinner för olika delar. Men när vi träffas händer det saker. Ju fler man är, desto mindre verkar problemen, konstaterar Jimmy. Jörgen Dahlin är ordförande i Ljungaområdets Intresseförening, eller Turbinen som den kallas i folkmun. Ett tag skulle de finnas med överallt för att stötta och diskutera. Nu är det annat. När det spirar av egen kraft behövs vi inte lika mycket. Det är ett gott tecken att vi inte är lika hårt belastade som tidigare. Samtalet fortsätter och berör stort och smått på byn. Folkets Hus som kör biografen igen. Företagar- föreningens samarbete med skolan för att få idéer. Karlsro Flyers End of Summer-meet som lockade besökare. Fly-projektet för att rusta upp längs Ljungan. Och det nya bandet Stiftelsens enorma framgång på hitlistorna i sommar. Det är positivt på byn, konstaterar lokalpolitikern Åke Nylén. Själv försöker han hjälpa till med att tipsa och föra samman människor han tycker ska träffas. Allt hänger ihop. Företag, föreningar och människor behöver varandra för att alstra ny energi. Ljungaverk har alltid varit en plats som haft rotation på folk. Nu verkar det som om fler och fler stannar kvar. Text: Lena Sjödin Foto: Per Helander Hur ser det ut om 5 år? Då är det fullt med folk i det här huset. Här finns entreprenörer som levererar värdefulla produkter till världen. Ljungaverk har inga trasiga byggnader. Människor har tillit till varandra och har roligt. Vi hoppas att allt går bra och att vi kan utveckla vår verksamhet. Kanske har vi en glassbil som kör runt och säljer kulglass. Valerie van der Veken och Jeroen Porters, Söta Synden Då finns en stabilitet på arbetsmarknaden och vi kan vara säkra på att jobben finns kvar. På så sätt har även byn och människorna fått bättre självkänsla. Jimmy Lundgren, Vi företagare stöttar varandra ännu mer och min investering i ett lager för Drömshopen visar sig vara helt rätt. Lie Fredriksson, Drömshopen, LF Sales Support och Ljungaverks företagarförening Framtidstron har blivit bättre och vi alla har blivit bättre på att samarbeta. Jörgen Dahlin, Ljungaområdets intresseförening Då ser jag framför mig att nya spirande företag fått fotfäste och utvecklats, hur tomma hus och lägenheter fått gardiner och blommor i fönstren och människor i husen. Den nya känsla av framtidstro som finns nu, har växt sig stark. Sedan tror jag att musiken fortsätter att ha en stor plats i Ljungaverk, det har den alltid haft. Åke Nylén, lokalpolitiker och Ljungaverksbo Santosh Limaye, Vesta Si Karlsro Flyers 8 framtid Ånge oktober 2012

9 allmänt Santosh Limaye och Åke Nylen. I Ljungaverk bor ca 875 personer, här finns 52 st företag. På väg in Jenny Sellén med familj bor på i lägenhet på Alnö utanför Sundsvall. I vintras köpte de ett hus i Ljungaverk. Tanken var att ha en sommarstuga. Men nu trivs de så bra att de överväger att flytta. Vi har provbott här under våren och sommaren. Nu har sonen provat att gå i skolan också. Vi har verkligen blivit välkomnade hit och det lutar åt att vi blir ljungaverksbor för gott. Foto: Per Nilsson Jenny Sellén. Ljungarocken kommer tillbaka 2013! Stiftelsen i topp Stiftelsen är ett nytt Ångeband som klättrat på topplistorna under sommaren. Robert Pettersson, till vardags sångare i Takida, barndomskompisen Micke Eriksson, Arne Johansson och Martin Källström startade bandet för drygt två år sedan. I september kom första cd:n Ljungaverk. Under sommaren och hösten har bandets låt Vart jag än går toppat Singellistan, Digilistan, Spotify, itunes och Svensktoppen. Det här är lite oväntat men otroligt roligt, säger Robert. Stiftelsen är även namnet på området i Ljungaverk där några av bandets medlemmar växte upp. 50 år sedan studenten I augusti träffades studentklassen från 1962 på Bobergsgymnasiet för 50 års jubileum. Ett 30-tal före detta studenter från Ånge hade hörsammat inbjudan från Bertil Persson, Karl-Ivar Ström och Inga Fast. Attention Ånge Attention Ånge är föreningen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och deras anhöriga. (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD, Autism, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, språkstörningar och tvångssyndrom.) Attentionföreningen i Ånge samarbetar med kommunens LSS enhet (Lagen om stöd och service vid vissa funktionsnedsättningar), elevhälsan och med anhörigkonsulenten. Under hösten etablerar föreningen och anhörigkonsulenten ett närmare samarbete där man tillsammans utformar det stöd/avlastning/kunskap som föräldrar är i behov av. Till exempel studiecirklar, samtalsgrupp, enskilda samtal, mötesplatser. Kontakt: Attention via Lena Persson , Britt Lindström, Anhörigkonsulenten Aktivitet: Föreläsning 11 oktober, Ånge Folketshus Få det att funka med Erik Donell. Är det din bil som står på tomgång? Avgaserna är som giftigast när motorn är nystartad. Katalysatorn kan inte ta hand om alla de partiklar och cancerframkallande ämnen som släpps ut. Behöver du skrapa rutorna så gör det innan du startar bilen. Riktigt varm blir bilen först när du börjat köra. Visa hänsyn! Stäng av motorn. Dessutom är tomgångskörning mer än 1 minut förbjudet. framtid Ånge oktober

10 KULTUR Kreativa och kulturella näringar en framgångsfaktor Den 13 september workshoppade ett 50-tal Ångebor kring ämnet kreativa och kulturella näringar på Kulturbanken i Ånge. Hur kan vi skapa ett ännu kreativare Ånge? Vilka verktyg behöver vi för att utvecklas inom de kulturella och kreativa näringarna? foto: Pelle Nilsson Robert Pettersson och Mattias Larsson från Takida berättade inspirerande om deras utveckling till ett av Sveriges mest spelade och största band och hur de ser på att vara verksamma i Ånge. Vi kan musik i Ånge och vi i Takida skyltar gärna med att vi är från Ånge, säger Robert och Mattias. Ny dansbok av Anna Hansson Andreas Brännlund och Susanne Vinderå från Digitala verktyg. Företaget Nordic Peak visade hur man kan använda det dialogverktyg som kommunen använder och Funded by Me berättade om nya vägar till finansiering av projekt med hjälp av intresserade stödjare, crowdfunding. Nätverk och samverkan var ledord som nämndes många gånger under kvällen. Musik och kultur som kännetecken för kommunen är också ett faktum. Diskussionerna fortsätter om hur vi tillsammans kan nå framgång med hjälp av kultur och kreativitet. Workshopen ingår i processen Snacka om FRAMTID! och arrangerades i samarbete med projektet Digitala Verktyg, Kulturbanken 2.0 med flera. foto: Katarina Norström Andreas Brännlund och Mari Ziden Mari Zidén är konstnär i Ånge men med ett brett kontaktnät som sträcker sig över hela världen. Något som är möjligt tack vare Internet och sociala media. Vi som bor i Ånge har samma möjligheter och svårigheter som på andra ställen, säger Mari. Allra viktigast är att nätverka och synas, var lite kaxig och tala om vad du drömmer om. Kanske finns någon i ditt nätverk som har rätt kontakter! Dansfeber är Ångeförfattaren Anna Hanssons andra bok. Boken handlar om Maja och hennes kompisar som äntligen ska få sätta upp en egen vårshow, men allt går inte som en dans. Boken passar för åldersgruppen 9 12 år. Boken kan du köpa på Ånge Bokhandel eller beställa på Fortsätt snacka om framtid! Under hösten fortsätter diskussionerna om framtida utveckling i kommunen. Både via möten kring olika frågor och digitalt på portalen Snacka om FRAMTID! Just nu pågår diskussioner om hur grönområdet vid Kapellbacken kan utvecklas. En fråga initierad av tekniska nämnden. Läs mer om förutsättningarna och hur du kan bidra med förslag och tankar i portalen. Du registrerar dig enkelt med din e-postadress. 10 framtid Ång oktober 2012

11 utbildning Elever i år 1 på Björkbackaskolan. Vi tror att våra höga förväntningar på eleverna och tron på deras förmåga att nå målen är en framgångsfaktor. Nu förbättras elevernas kunskapsresultat Björkbackaskolans personal berättar hur de jobbar: De här 2:orna har jobbat med tankekarta om grisen. För några år sedan började vi jobba med problembaserad skolutveckling (PBS), ett arbetssätt där man ställer följdfrågor om hur eleverna tänker kring olika frågor. Sättet att arbeta förbättrar samsynen och det har också lett till att vi blir allt bättre på att förstå våra elevers tankar och förmågor och kan möta dem där de är. Snart förbättrades elevernas kunskapsresultat och det gav upphov till ytterligare diskussioner och reflektion bland oss lärare om vad det berodde på. I ungefär samma veva kom vi igång med implementeringsarbetet av den nya läroplanen, Lgr11. Det arbetet har gjort oss mer samsynta och medvetna. Den viktiga kunskapssynen lyfts i nya läroplanen. Vi jobbar enligt en kunskapsteori (Vygotskijs kunskapsteori) som utgår ifrån att kunskap konstrueras tillsammans med andra och att man ska ta på sig en något för stor hatt och att man ska få rimliga utmaningar. I den nya läroplanen är målen tydliga för både elever, föräldrar och lärare. Elever och föräldrar ser dem genom våra lokala pedagogiska planeringar (LPP) och i skolportalen EdWise. En förändring är att vi låter målen styra materialen vi jobbar med. Arbetssätten innefattar ofta diskussioner och grupparbeten, vi arbetar med interaktiva verktyg som datorer och smartboards och vi gör experiment. Vi tror att våra höga förväntningar på eleverna och tron på deras förmåga att nå målen är en framgångsfaktor. Vi fångar också upp eleverna tidigt genom kartläggning och stödinsatser, där så behövs, redan i åk 1. P4 Västernorrland uppmärksammade vårt arbete i september. De elever som blev intervjuade i radio och andra elever vi frågat, säger att de tycker att det är bra att vi visar dem målen och kunskapskraven när de ser mål och utvecklingssteg förstår de bättre vilka förväntningarna är och vad de ska lära sig. Det skapar en trygghet. Vi är glada att ledningen har prioriterat läroplansarbetet, att vi har fått tid till diskussion och reflektion kring lärande och skolutveckling. Nu fortsätter vi arbetet med fokus på bedömning. Björkbackaskolans personal framtid Ånge oktober

12 socialt Foto: Vitalia Leif Sölvestål som jobbar på Vitalia och Ali Mohamadi är ute i skogen. Vitalia där får ensamkommande barn trygghet Ånge kommuns boende Vitalia är just nu hem för 14 pojkar i Fränsta. Sedan maj 2010 har Vitalia tagit emot ensamkommande barn som Migrationsverket anvisar till kommunen. Ungdomarna är år och kommer till Sverige utan föräldrar eller vårdnadshavare. Vitalia har avtal att ta emot både flickor och pojkar, men hittills ha enbart pojkar anvisats från Migrationsverket. Gunilla Sundin är föreståndare på HVB-hemmet Vitalia. Nu har vi fått många 13 åringar en period och det är positivt på många sätt. Vi lever med pojkarna i många år och de blir fint integrerade i samhället. Vi försöker ha en så hemlik miljö som det bara är möjligt. De äldre pojkarna är viktiga förebilder för de yngre och tar ofta stort ansvar för att hjälpa de nya att bli hemmastadda. Kontakterna med skolan, föreningslivet och närsamhället är bara positivt i Fränsta. Ungdomarna trivs i sin skola, har kompisar och deltar i fritidsaktivteter. Fotbollslagen i Fränsta har fått god förstärkning tack vare ungdomarna från Vitalia. När grundskolan är klar väljer de gymnasium efter vilket program de vill gå. Några går i Ånge och några i Sundsvall. På fritiden gör vi utflykter och ungdomarna har också möjlighet att göra resor till Sundsvall regelbundet, berättar Gunilla. Just nu försöker vi få till simundervisning i simhallen, då många av pojkarna inte kan simma. Ca 70 % av de barn som kommer ensamma till Sverige kommer från Afganistan och Somalia. Så långt det är möjligt hjälper personalen ungdomarna att hålla kontakt med sin egen familj, något som inte alltid är lätt eftersom familjerna ofta inte bor kvar i hemlandet utan också är flyktingar. I september besökte landshövding Bo Källstrand Vitalia för att träffa personal och ungdomar. Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att sluta överenskommelser med länets kommuner om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar. Ånge kommun har beslutat att ta emot fler ensamkommande barn och söker nu möjligheter att öppna ett HVB-hem till. Att ta emot ensamkommande flyktingbarn ersätts helt av staten via Migrationsverket. Flyktingbarnen behöver kontaktfamiljer Leif och Eva Grip i Fränsta öppnade sitt hem som kontaktfamilj för en av pojkarna på Vitalia. Vi tycker om människor och har ett öppet hem. Vi är vana att vara många i huset och tyckte det var spännande att bli kontaktfamilj till en av pojkarna, säger Leif. Att bli delaktig i en annan kultur och se andra sätt att leva är väldigt intressant. För familjen Grip har nu uppdraget som kontaktfamilj övergått i familjehemsboende eftersom Zabiolla Moghadassi numera bor permanent hos Leif och Eva. fakta Vem kan bli kontaktfamilj? Kontaktfamiljen bör: tycka om och ha tid att vara tillsammans med andra människor vara intresserad av hur andra människor har det ha fysiskt och känslomässigt utrymme att ta emot ett barn i sitt hem att i övrigt ha en trygg och stabil livssituation. Det är socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktfamilj. Är du/ni intresserad av att bli kontaktfamilj? Välkommen att ta kontakt med socialtjänsten. Enklast når du oss via socialtjänstens reception på Läs mer på 12 framtid Ång oktober 2012

13 kommunalt Henrik Sahlberg om sitt yrke som undersköterska på Parkbackens äldreboende i Ånge. Det bästa yrke man kan ha! Äldreomsorgen i Ånge kommun har ca 350 anställda inom hemtjänst och särskilt boende. Nästan alla är kvinnor, 31 st är män. De allra flesta är utbildade undersköterskor, ett krav för att bli fast anställd numera. Framtid Ånge har träffat två av de manliga undersköterskorna, Kent Fransson och Henrik Sahlberg på Parkbacken i Ånge. Varken Kent eller Henrik hade en tanke på att utbilda sig inom vården under skoltiden. Jag gick medieprogrammet och vården var faktiskt det sista yrke jag kunde tänka mig, säger Henrik. Jag hade till och med svårt med att hjälpa min egen mormor när hon behövde hjälp. Via sommarjobb i vården halkade han ändå in på ett bananskal och upptäckte att han trivdes alldeles utmärkt. Efter några år som vikarie tog han steget och utbildade sig till undersköterska för 6 år sedan. Sedan 5 år är han fast anställd. Kent Fransson har hunnit jobba 20 år i vården, men hade egentligen tänkt sig en framtid som möbelsnickare. Eftersom det var ont om jobb inom den branschen följde han en kompis som gick vårdutbildning och på den vägen är det. Våra boende uppskattar att det finns både män och kvinnor som hjälper dem, säger Kent. Framförallt verkar många av de äldre damerna uppskatta oss. Undersköterskeyrket innebär att man hjälper de boende med allt ifrån personlig hygien, mat, och vård till klädvård och aktiviteter. Ett serviceyrke i högsta grad. Det gäller att vara duktig på att känna in de boendes olika behov och dagsform. Helt enkelt vara väldigt flexibel. Ingen dag är den andra lik och det är bra, konstaterar Henrik. Just nu är det totalt 4 män bland de ca 40 anställda på Parkbacken. Henrik och Kent tycker sig märka att intresset för vårdyrken ökat bland killar. Jag är handledare för sommarjobbare och de senaste åren är det fler och fler killar som sommarjobbat inom vården, säger Kent. Jessica Hollsten är områdesansvarig för Parkbackens äldreboende. Det är en stor fördel att ha både kvinnor och män i arbetsgrupperna, säger hon. Det blir bra stämning på arbetsplatsen och vi kan tillgodose önskemål från våra boende om de vill ha hjälp av en man eller av en kvinna. Några tycker att det känns bättre att få hjälp av en person av samma kön. Henrik Sahlberg och Kent Fransson trivs utmärkt i sina jobb på Parkbacken i Ånge. framtid Ånge oktober

14 framtid Ånge Foto: Gläntan Skog som förbättrar både arbetsmiljö och boendemiljö Från vänster, Katarina Gustafsson, Gullvi Lindkvist och Eva Bruhn har ansvarat för arbetet med Sinnenas skog. Både unga och gamla premiärgick stigen genom Sinnenas skog i slutet av augusti. Vad gör du av skrotbilen? Hur gör du med dina reservdelsbilar, bilar som används inom Folkrace eller den där pärlan som väntar på renovering? Bygg- och miljökontoret informerar om hur du på ett miljövänligt sätt och med hänsyn till grannar, närboende och förbipasserande bör gå till väga om du har många bilar på tomten. Står bilar uppställda utomhus en längre tid föreligger risk för läckage av spillolja från motorer samt tungmetaller och batterisyra från bilbatterier. Därför är det viktigt att bilarna innan de ställs för förvaring töms på batterier och vätskor såsom motorolja och drivmedel. Sedan är det också viktigt att bilarna inte står på ett sätt som grannar eller förbipasserande kan uppfatta som en stökig och ovårdad tomt, utan att de står där insyn från vägar eller liknande är minsta möjliga. Detta är extra viktigt om bilarna är i dåligt skick. Den 30 september invigdes Sinnenas Skog intill Gläntans gruppboende i Fränsta. Skogen är resultatet av ett förslag som kom fram i personalens arbete med en förbättrad arbetsmiljö. Att förslaget dessutom förbättrar boendemiljön för de boende på Gläntan ger dubbel glädje. Resultatet är en promenadstig genom skogsdungen intill gruppboendet. Vi i personalen har gjort arbetet ideellt på fritiden och vi har fått sponsring från många olika håll, berättar Katarina Gustafsson, som tillsammans med Eva Bruhn och Gullvi Lindkvist ansvarat för arbetet. Tanken med skogen är att den aldrig ska bli klar, utan hela tiden variera med årstider och olika ideer. Vägen kantas av små djur, troll och tomtar. Mjölkpall, parkbänkar och sågbock finns där också. Saker som lockar fram minnen och får igång fantasin hos besökarna i skogen. Företag, föreningar och privatpersoner har sponsrat med maskiner, material eller arbete och några med pengar. Speciellt nämner Katarina Torps församling och Torps Lion, Lions bidrog både med pengar och arbete. Dessutom får vi en säker promenadväg för våra boende, vi slipper gå längs den trafikerade vägen, säger Katarina. 14 framtid Ång oktober 2012

15 framtid Ånge Borgsjö Hembygdsförening brinner för släkt- och kulturarvsforskning Energiråd inför hösten Borgsjö hembygdsförening arbetar målmedvetet med att bevara och göra vårt kulturarv tillgängligt. Tillsammans med Torps och Haverö hembygdsföreningar deltar föreningen i Kulturarvsprojektet i Ånge kommun. augusti deltog Borgsjö hembygdsförening på Släktforskardagarna I i Gävle. Föreningen ville visa det material som producerats hittills. I väntan på en mer permanent lösning för att göra materialet tillgängligt för släktforskare och hembygdsforskare ger Borgsjö Hembygdsförening ut dvd-skivor. Vi mötte stort intresse för våra dvd-skivor som bland annat innehåller hembygdsföreningens årsskrift Borgsjöbygden, samtliga årgångar sedan 1960, men också utdrag ur kyrkböcker, sockenstämmoprotokoll, porträtt och gårdshandlingar som skannats både via Kulturarvsprojektet, tidigare projekt och ideella krafter, berättar Karl-Ingvar Ångström, Borgsjö Hembygdsförening. Försäljning av skivorna gick bra och intäkterna hoppas Karl-Ingvar Ångström kan användas för kulturarvsaktiviteter i hembygdsföreningens regi, till exempel forskarläger. Föreningen kommer att visa upp sitt material till försäljning vid ytterligare två tillfällen i höst, i Sundsvall och Härnösand. Under åren planerar föreningen att ge ut en serie med byskivor med historiskt material om byarna i Borgsjö socken. Intresserade av material från Borgsjö Hembygdsförening hittar mer information på Upplysningar lämnas också av Thore Mattsson, tfn , ordförande och arkivansvarig m m Ju bättre du känner ditt hus, desto lättare är det att hitta vilka energibesparingsåtgärder som är lönsamma och det blir lättare att dimensionera exempelvis ett nytt uppvärmningssystem. Det är även bra att kunna gå tillbaka och jämföra för att se om en åtgärd har gett önskat resultat. Genom att mäta och kontrollera kan du även upptäcka fel som annars kan leda till kostsamma problem. Börja läs av förbrukningen av olja/pellets/el/värme varje månad. Mät upp vad olika elkrävande apparater drar. Energimätare som mäter el kan du låna av energi- och klimatrådgivaren. I handeln kan du köpa en för ca en hundralapp. Kontrollera temperaturen i kylen och frysen. Ett tips är att sätta termometern i ett glas med vatten i kylskåpet, annars ändras lätt värdet när du öppnar dörren. + 5 i kylen och 18 i frysen rekommenderar Energimyndigheten. Varje grad under ökar energianvändningen med 5 %. Kontrollera flödet i kranar och dusch med hjälp av ett litermått och ett tidtagarur. Om det tar 5 sekunder att fylla litermåttet så är flödet 12 l/min. Då kan det vara lönsamt att byta till snålspolande kranar och duschmunstycken. Kontrollera temperaturen på vattnet i beredare och vid tappställen. I varmvattenberedaren ska vattnet vara minst 60 grader och vid tappstället minst 50 grader för att undvika legionella bakterier och högst 55 grader för att undvika att bränna sig på vattnet. Se även till att varmvattenberedaren är välisolerad och lagom stor för att undvika för stora värmeförluster. fakta Kulturarvsprojektet är ett samarbete mellan Ånge kommun, Arbetsförmedlingen, Midälva Genealogiska förening, MKC - Riksarkivet, hembygdsföreningarna, med Ånge kommun är projektägare.har du gamla gårdshandligar så låt Kulturarvsprojektet skanna av dem. Fler tips och råd fås via kommunens energi- och klimatrådgivare, Malin Leifsson: alt, Tejpa här! Vik här! Foto: PEr helander Ånge kommun Svarspost Kundnummer ÅNGE framtid Ånge oktober Tejpa här!

16 Postens gruppförsändelse ÅNGE Händelsekalender Söndagar fram till 21 oktober Allemanut! Vanding med tipsslinga tll Tjärnmyråsstugan i Ånge. Servering kl oktober Utställning av Lotta Friberg Larsson Naturum Ånge & turistbyrå december Utställning - Kjell Lönnå och Ann- Kristin Källström i Arne Jones Konsthall, Fränsta Lördagar och söndagar kl 12:00-15:00. Onsdagar fram till 31 oktober Bingo på Näsets skola, Näsets skola kl 19:00. 6 oktober - 2 november Utställning- Lars Malmberg Ånge Folkbibliotek & Konsthall, Ånge. Lördag 13 oktober Tjejdag med Lions Club Ånge Zenith Medborgarhuset, Ånge. Opera Direktsänt från Metropolitan N.Y. Kärleksdrycken (Donizetti) Ånge Folketshus kl 19:00. Söndag 14 oktober Bio En oväntad vänskap Fransk Megasuccé Ånge Folketshus kl 19:00 även tisdag 16 okt Lördag 20 oktober Konsert. Folkligt, jazz och klassiskt med Mittfolk, LUST och Ånge Musiksällskap Ånge Folketshus kl Torsdag 25 oktober Teater. Tribadernas natt Folkets Hus Forum, Ljungaverk kl 19:00. Konsert. Nordiska Kammarensemblen Klassiker på turné Mozart, Beethoven & Schubert. Ånge Folketshus kl 19:00. Fredag 26 oktober Bio Sverigepremiär. James Bond Skyfall Ånge Folketshus även söndag 28 okt 19.00, måndag 29 okt 19.00, tisdag 30 okt Senior & dagbio tisdag 30 okt Lördag 27 oktober Opera Direktsänt från Metropolitan N.Y OTELLO (Verdi). Ånge Folketshus kl Steam Club, rock. Ånge. Fredag 2 och 9 november Smultronfilmsvecka. Massor av film varje dag. Ånge Folketshus. 3-4 november Konstrundan i Ljungandalen. Söndag 4 november Bror- Eric med vänner ställer ut. Försäljning av konst och hantverk från trakten. Tid och plats meddelas senare! Måndag 5 november Teaterresa - Elefantmannen, Norrlandsoperan Tonhallen Sundsvall. Boka: , Torsdag 8 november Teater. Tid för avgång Folkets hus Erikslund, kl 19:00. Fredag 9 november Bio Sverigepremiär, Call Girl Svensk dramadokumentär. Ånge Folketshus kl Även södag 11 nov 19.00, må 12 nov 19.00, Senior & dagbio tisdag 13 nov Tisdag 13 november Pianoafton, Mona Kontra bjuder på lättlyssnade pärlor. Medborgarhuset, Ånge, kl Fredag 16 november Steam Club, Woodstate, country. Ånge. 24 november - 21 december Utställning - Lena Backman Ånge Folkbibliotek & Konsthall. Lördag 24 november Steam Club, Stand up comedy, band. Ånge. Måndag 26 november Teater - Tre flugor i soppan En musikalisk matodyssé kryddad med tänkvärda reflektioner och galna upptåg. Treklövern, Fränsta Viken kl 19:00. Fredag 30 november Revy. Garvsyra - Skrattåterbäringen Ånge Folketshus, kl Plats bokas på Lördag 1 december Kölsillre Julmarknad. Kölsillre Folkets Hus. Tisdag 4 december Julkonsert med Anna-Lotta Larsson, sång och Andreas Landegren, piano Torpskören, Brudkören. Torps kyrka, Fränsta, kl Förköp på Lördag 8 december kl Adventskonsert. Anna-Lena Klingstedt- Westin, sångelever från Musikskolan, lokala körer, Ånge Musiksällskap. Ånge kyrka kl Söndag 9 december Teaterresa - Julfrossa. Teater Västernorrland, Sveateatern, Sundsvall. Stämsång blir det! Boka senast 9 november: , , Onsdag 12 december Julcafé, Viljankören och ensembler från Musikskolan. Spångbrogården, Ånge kl Lördag 15 december Steam Club, Trubadurer. Ånge. Uppdaterad händelsekalender hittar du på och på HJÄLP DIN KOMMUN ATT BLI BÄTTRE Jag tycker... Vilken typ av synpunkt? Förslag Klagomål/kritik Fråga Beröm Synpunkt Vilken verksamhet och arbetsplats/ställe gäller det: Skriv ner ditt förslag, klagomål/kritik, beröm, din fråga eller synpunkt: Om du vill ha svar kryssa i rutan! Vilken kontaktform föredrar du? Brev Mail Telefon Klipp, vik ihop, tejpa och skicka in talongen. Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-postadress: Vanligen är post till kommunen offentlig, vem som helst kan begära att få se den. Vid speciella skäl kan den sekretessbeläggas. För administration kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL 1998:04). 16 framtid Ång oktober 2012

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1

MARS 2012. Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 MARS 2012 Hög ränta på Kulturbanken LJUNGANDALSVÄGEN SKA LOCKA TURISTER AV E14 HÖGA FÖRVÄNTNINGAR GER BRA RESULTAT I SKOLAN FRAMTID ÅNGE MARS 2012 1 NOTERAT BESLUT I KORTHET Kommunfullmäktige 28 november

Läs mer

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1

OKT 2010. Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 OKT 2010 Kontraster i Kölsillre MUNKBYSJÖN KRAFTSAMLAR FÖR MITTMARKEN GLESBYGDSFRÅGOR I FOKUS PÅ LJUNGANDALENKONFERENSEN FRAMTID ÅNGE OKTOBER 2010 1 DENNA TIDNING ÄR EN DEL AV PROJEKT FRAMTID ÅNGE ETABLERING

Läs mer

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1

Mars 2013. Många fördelar att flytta hem när man får barn. Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte. framtid Ånge mars 2013 1 Mars 2013 Många fördelar att flytta hem när man får barn Framtidsfokus med jobb eller studier i sikte Hårdrock PÅ SCHEMAT framtid Ånge mars 2013 1 noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 26 november

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

mars 2009 Generationer av lyft rockväxthuset framtid Ånge mars 2009 1

mars 2009 Generationer av lyft rockväxthuset framtid Ånge mars 2009 1 mars 2009 Generationer av lyft Landsbygdsutveckling genom Leader rockväxthuset ånge framtid Ånge mars 2009 1 Denna tidning är en del av Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning 2007-2010 noterat Beslut

Läs mer

OKT 2008. Skön värme i Borgsjö. Lantz Skogsvård växer så det knakar. Internatmetropol. framtid Ånge oktober 2008 1

OKT 2008. Skön värme i Borgsjö. Lantz Skogsvård växer så det knakar. Internatmetropol. framtid Ånge oktober 2008 1 OKT 2008 Skön värme i Borgsjö Lantz Skogsvård växer så det knakar Internatmetropol Torpshammar framtid Ånge oktober 2008 1 Denna tidning är en del av Projekt Framtid Ånge Etablering & Inflyttning 2007-2010

Läs mer

Hem igen i väntans tider sid 4

Hem igen i väntans tider sid 4 OKTOBER 2005 Taggade upplevelser som förenar sid 12 Hem igen i väntans tider sid 4 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E OKTOBER 2005 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

en spänstig entreprenör sid 8

en spänstig entreprenör sid 8 SePtemBer 2006 Peo Jönis tar över torpshammars herrgård sid 4 Bra idé gav Ångeföretag seger sid 6 en spänstig entreprenör sid 8 framti d Ång e september 2006 1 informationstidning till alla HUSHÅll OcH

Läs mer

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag

Framtid Ånge. Hemvården når fram i alla väder. Nytt logistikcentrum i Ånge. Rekordmånga startar UF-företag Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 1/2014 Hemvården når fram i alla väder Nytt logistikcentrum i Ånge Rekordmånga startar UF-företag Kommunerna tog över hemsjukvården Den tredje februari tog länets

Läs mer

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang

JUNI 2010. Jiges en butik i tiden. Du har råd i Ånge sommarens evenemang Ha en skön sommar! JUNI 2010 Jiges en butik i tiden Du har råd i Ånge sommarens evenemang framti d Ång e juni 2010 1 Denna tidning är en del av noterat Beslut i korthet Kommunfullmäktige 22 februari 2010

Läs mer

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter

juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Kolla in! Sommarens alla aktiviteter Kolla in! Sommarens alla aktiviteter juni 2011 Kerttu Heiskanen designar sin tillvaro Byabussen i Kölsillre Nya gymnasiet så här blir det i Ånge Projekt Ö-arna unik utveckling av ekoturism framti d Ång

Läs mer

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003

Nyföretagare med framtidstro. Kraftsamling utvecklar Fränsta. sid 10. sid 6 DECEMBER 2003 DECEMBER 2003 Nyföretagare med framtidstro sid 10 Kraftsamling utvecklar Fränsta sid 6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD Praktiska råd inför julhandeln

Läs mer

Starten har gått för Framtid Ånge

Starten har gått för Framtid Ånge OKTOBER 2003 Klart vatten i Klaraborg sid 10 Högskolestudier i Ånge sid 12 Starten har gått för Framtid Ånge sid 4-6 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN NOTERAT KONSUMENTRÅD

Läs mer

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1.

Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv. Fränsta vårdcentral i nya händer. sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1. MARS 2006 Tack Samuel! Nu solar vi oss i guldglansen! Ånge kommuns nya näringsliv sid 10 Fränsta vårdcentral i nya händer sid 8 FRAMTI D ÅNG E MARS 2006 1 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG

Läs mer

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN

INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN JUNI 2005 Kampanj lockar Märstabor till Ånge kommun sid 4 Wakeboard-SM i Torpshammar sid 8 Glad sommar! INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E JUNI 2005 1 NOTERAT

Läs mer

KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer

KOMMUN MAGASINET. En dörr in för företag. Nöjda matgäster i skolan. Datakunskap för seniorer KOMMUN MAGASINET Informationstidning till alla hushåll i Ånge kommun Nr 1 2001 En dörr in för företag Nöjda matgäster i skolan Datakunskap för seniorer 2 KOMMUNMAGASINET KOMMUNALRÅDET KONSUMENT HAR ORDET

Läs mer

Framtid Ånge. När Poppen kom till byn. Tävling. En konstupplevelse i världsklass. Torpshammar hjärta fler och fler. Med halva Sverige som arbetsområde

Framtid Ånge. När Poppen kom till byn. Tävling. En konstupplevelse i världsklass. Torpshammar hjärta fler och fler. Med halva Sverige som arbetsområde Framtid Ånge Kommuntidning för Ånge kommun 2/2013 Tävling Se sista sidan När Poppen kom till byn En konstupplevelse i världsklass Torpshammar hjärta fler och fler Med halva Sverige som arbetsområde 30

Läs mer

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004

Global Classroom skapar världsmedborgare. Gott om plats i Bullerbyn. sid 6. sid 12 MARS 2004 MARS 2004 Global Classroom skapar världsmedborgare sid 6 Gott om plats i Bullerbyn sid 12 INFORMATIONSTIDNING TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I ÅNGE KOMMUN FRAMTI D ÅNG E MARS 2004 1 NOTERAT Beslut i korthet

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

JAG, EN ENT REP RENÖR?

JAG, EN ENT REP RENÖR? Att starta företag har verkligen varit en häf tig resa. Jag har vuxit som människa. Hanna Jörnhammar, Linliving JAG, EN ENT REP RENÖR? Jag vet ingen ENT REP RENÖR som har lyckats med sin första idé. De

Läs mer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer

NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. Nyköping växer NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. S T MB R NR 2012 NYANSTÄLLER SWENOX STORSATSAR 52 098 INVÅNARE REKORDSTOR TILLVÄXT FAMILJEFÖRETAG FÖRETAGARE TRIVS I ENSTABERGA SNABB JÄRNVÄG KLART

Läs mer

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag

Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Hem för ensamkommande Godkänd lättläst webb Attraktivare kommun Information om myggprojektet i Deje FABO planerar nya

Läs mer

En tidning från Hylte kommun 2015

En tidning från Hylte kommun 2015 HYLTE15 En tidning från Hylte kommun 2015 kvalité: hylte utmärker sig igen kris: ÄR DU BEREDD? tema: integration - Hylte har visat vägen i Halland projektstart: E-förvaltning för smartare service Foto:

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning

Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning HärjedalenJUNI 2015 Härjedalskontraktet Intervju med Beatrice Ask Inflyttare till Sveg Härjedalens årsredovisning Ledare Med sikte på framtiden Ny förskola i Funäsdalen, nya klassrum på Norra skolan i

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer