Kommunikatören Hammer & Hanborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikatören Hammer & Hanborg"

Transkript

1 Kommunikatören

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund & Syfte 4 Målgrupp 4 Upplägg & Genomförande 4 Svarsfrekvens 4 Resultatredovisning 5 Undersökningens resultat 6 1 Nuvarande arbetssituation Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Vilken befattning har du idag? Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Inom vilken sektor arbetar du idag? Inom vilket område arbetar du idag? Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Hur fick du det jobb du har idag? 10 2 Yrkesutveckling Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Har du påverkats i ditt arbete av det senaste årets lågkonjunktur? Anser du att arbetsmarknadsläget ser ut att bli bättre nu under 2010 än vad det var under 2009? Tvekar du att byta jobb under rådande arbetsmarknadsläge och därmed bli sist in? Kan du tänka dig en annan anställning än fast anställning? Vilka tycker du är fördelarna med annan anställning än fast anställning? Varför kan du inte tänka dig en annan anställningsform än en fast anställning? Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Nominera det bästa kommunikationsteamet för deras kommunikationsarbete under Vilket företag tycker du har varit mest innovativt och nyskapande i sitt kommunikationsarbete under Vilka företag inom de branscher som är angivna nedan tycker du är bäst på att kommunicera? Varför? Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5-10 års sikt och på vilket sätt? Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5-10 år? 19 3 Sociala medier Vad är sociala medier för dig? Vilka av nedanstående sociala medier använder du idag privat? Vilka av nedanstående sociala medier använder ditt företag idag i sitt kommunikationsarbete? Varför använder ditt företag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete? På vilket sätt använder ditt företag sociala medier i sitt kommunikationsarbete? Ser ditt företag resultatet av arbetet med sociala medier? Vem ansvarar för arbetet med sociala medier på ditt företag? Vilka möjligheter tror du sociala medier kommer att ge företag i framtiden? Ser du några risker för företag som använder sociala medier? I så fall vilka? 24 4 Övriga kommentarer till 25 5 Bakgrund Är du man eller kvinna? Hur gammal är du? Vilket postnummerområde bor du i? Vilken är din högsta slutförda utbildning? 27 2

3 Sammanfattning Denna webbenkät, som skickades till samtliga kommunikatörer som finns i s kontaktnät, har besvarats av totalt personer. Undersökningen syftar till att fokusera på yrkesrollerna inom kommunikation, information och marknadsföring och att: berätta om utvecklingen hitta nya trender såväl inom kommunikationsbranschen, som på kommunikatörernas arbetsmarknad tydliggöra vikten av och affärsnyttan med strategisk kommunikation berätta om och premiera betydelsefulla kommunikationsinsatser spegla det viktigaste som hänt området under året försöka få en glimt av framtidens kommunikation. I 2010 års undersökning har vi lagt till ett antal frågor om sociala medier och hur det påverkar företag och privatpersoner, nu och i framtiden. Om respondenterna 74% av respondenterna är kvinnor, nästan lika många är mellan år och två tredjedelar bor i Storstockholm. 71% arbetar inom privat sektor, 24% inom offentlig sektor och resten i ideell sektor. 63% vill byta jobb inom det närmsta året och mer än 8 av 10 har en slutförd högskoleutbildning. Platsannons på Internet fungerar bäst, men tilltron till kontakter är större 20% av respondenterna fick sitt senaste jobb tack vare en platsannons på Internet. På andra plats kom privata kontakter och på tredje plats med 14% av respondenterna kom professionella kontakter. På frågan om vilka kanaler som är bäst för att hitta ett nytt jobb så svarar dock 64% att professionella kontakter är det bästa sättet och lämnar platsannonser på Internet på en distanserad fjärdeplats med 41% av rösterna. Konjunkturläget inte avgörande för jobbyte Konjunkturen är bara en av många faktorer som avgör om man ska byta jobb eller ej. Att respondenterna har ansvar för en familj är t.ex också starkt påverkande. Många som sagt att de är tveksamma signalerar ändå att de skulle vilja våga ta klivet och att utveckling alltid är något som enklast kommer genom förändring. I de allra flesta fall verkar det handla om att det är viktigt att man har ett jobb man trivs med, och då spelar anställningstrygghet mindre roll. Bland transportföretagen var kampen hårdare men Bring stod till slut som segrare tack vare att de på kort tid lyckats bygga upp ett trovärdigt varumärke med ett brett erbjudande. I kategorin Ideella organisationer var Läkare utan gränser klar vinnare. Genom effektiv och återhållsam kommunikation har de lyckats förmedla att de är snabbt på plats i katastrofsituationer. Dessutom har en väldigt liten del av de insamlade pengarna gått till administration båda viktiga saker för givarna. ICA är bäst på innovativ och nyskapande kommunikation Frågan om vilka som gjort den bästa kommunikationen har sett annorlunda ut tidigare år och då varit uppdelad i privat och offentlig sektor. I den hopslagna frågan är ICA vinnare med 7% av rösterna. Tele2 och Radiotjänst skuggar dock med 6% vardera. Listan är intressant eftersom ICA belönas för sitt långsiktiga varumärkesarbete med ett koncept som får sägas vara ganska väletablerat vid det här laget, medan Tele2 kommer högt upp tack vare den nya Iprenmannen fåret Frank och Radiotjänst för sin tack-kampanj. Företagen använder sociala medier i mycket liten utsträckning 95% av kommunikatörerna använder sociala medier privat. Populärast är Facebook. Fler än 8 av 10 använder det privat. Bland företagen däremot är det 32% som inte använder sociala medier alls. Det finns därmed en tydlig diskrepans mellan hur långt privatpersoner och företag har kommit i frågan. Nu har inte alla företag målgrupper som nås på bästa sätt via sociala medier, men i många öppna svar framkommer en frustration hos respondenterna där de tycker att deras respektive företag inte arbetar tillräckligt snabbt med frågan. Det saknas strategier för hur man ska arbeta med sociala medier och det finns inte alltid förståelse för att de inte fungerar på samma sätt som tryckt media. Det verkar dessutom finnas en rädsla för riskerna med sociala medier. Att få företagsledningarna att förstå att det inte handlar om push-kommunikation verkar vara en stor utmaning. Att det är en omogen del av ett företags kommunikationsstrategi visas också av att det är otydligt hos vem ansvaret ska ligga. I en del företag ligger ansvaret hos kommunikationschef eller webbredaktör, i andra hos marknadschef, informationschef eller projektledare. Andra företag har ingen officiellt ansvarig utan den som är mest intresserad får arbeta med frågan. 4 vinnare på olika kriterier för innovativt och nyskapande kommunikationsarbete Arla vann bland livsmedelsproducenterna I försäkringsbranschen tog If hem spelet tack vare att de genom humoristisk och lättfattlig kommunikation lyckats förklara något som kan vara både tråkigt och krångligt. Humorn i kommunikationen får sägas vara vad som förenar dessa vinnare. 3

4 Bakgrund och Syfte är ett rekryteringsföretag specialiserat inom kommunikation, information och marknadsföring som både hyr ut personal och genomför rekryteringsuppdrag på alla nivåer, från student till specialist och executive. Företaget har funnits sedan 1994 och detta är sjätte gången som en stor kandidatundersökning genomförs. De tidigare har genomförts 2004 samt Huvudsyftet med undersökningen är att kartlägga hur kandidaterna ser på sin nuvarande arbetssituation och vad som är viktigt för dem när de söker jobb. Utöver det ställs även frågor om hur kraven förändras på arbetsmarknaden under de närmaste åren och hur det kommer att påverka dem. Slutligen har en del av undersökningen en särskilt aktuell anknytning till året som har gått. I årets undersökning har den delen särskilt riktat fokus på användandet av sociala medier samt vem eller vilka som har varit mest innovativa i sitt kommunikationsarbete under Målgrupp Målgrupp för studien är samtliga kandidater som finns i s kontaktnät. Detta innehåller personer, som själva har registrerat sina uppgifter sedan företaget startade var antalet drygt stycken, minskningen beror på att en stor rensning av ogiltiga adresser har genomförts. Upplägg och genomförande Den 27 januari skickades enkäten via e-post till medlemmarna i kontaktnätet. Två påminnelser gick ut till dem som inte svarat på första utskicket. De skickades den 4 samt den 10 februari och svar inkomna fram till och med den 14 februari har analyserats. Totalt bestod enkäten av knappt 40 frågor. Det var dock få som fick alla frågor, en stor del var följdfrågor som respondenterna fick beroende på vilka svar de tidigare avgett. Svarsfrekvens Enkäten skickades ut till personer med e-postadress. 730 av dessa var ej kontaktbara vilket reducerar nettourvalet till personer. Enkäten besvarades av personer (Svarsfrekvens: 23%) varav ungefär 97% hade gått igenom hela undersökningen. 4

5 Resultatredovisning Resultaten redovisas med totalsiffror samt med uppdelning på nedanstående undergrupper i de fall där stora skillnader återfinns mellan grupperna. Fördelningen inom grupperna har inte förändrats speciellt mycket sedan 2009 generellt. I årets undersökning har vi lagt till alternativet Ideell sektor på frågan om vad man arbetar inom, samt att vi har förändrat frågan om arbetsområde (tidigare yrkesidentitet) vilket har ökat antalet som svarar flera områden. Det är dessutom en ökande andel som är arbetssökande. Observera att resultatredovisningen sker avrundat, dvs utan decimaler, vilket kan leda till att totalsumman ibland överstiger 100%. Respondenter Antal Procent Samtliga % Kön Män % Kvinnor % Ålder % % % % 61 år eller äldre 58 2% Arbetar inom Privat sektor % Offentlig sektor % Ideell sektor 166 6% Yrkesidentitet* Information % Kommunikation % Marknadsföring % Postnummerområde % % % % % % % Kan tänka sig annan anställning än fast Ja % Nej % Anställningsform idag* Tillsvidareanställning % Tidsbegränsad % Egen företagare % Arbetssökande % Studerande 111 3% Skulle vilja byta jobb inom det närmaste året Ja % Nej % *möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ 5

6 Undersökningens resultat Nedan följer en sammanfattning av resultaten för varje fråga i undersökningen. 1 Nuvarande arbetssituation 1.1 Vilken/vilka anställningsform/-er har du idag? Tillsvidareanställning (Fast) 61% 57% 62% Tidsbegränsad anställning (Vikariat, Projekt etc.) 13% 11% 14% Egen företagare 18% 27% 15% Arbetssökande 15% 15% 14% Studerande 3% 3% 4% Jämfört med 2008 och 2009 har nu andelen som har en tillsvidareanställning minskat från ca två tredjedelar ner till drygt 60%, där männen har haft en större minskning än kvinnorna. Den tidsbegränsade anställningsformen ökar inte som en följd av detta, däremot visar både egenföretagare och arbetssökande stigande andelstal. Andelen arbetssökande var i 2008 års undersökning 10%, % och nu alltså hela 15%. De yngsta respondenterna har även 2010 den högsta andelen tidsbegränsade anställningar (22%) och det är bara i den äldsta gruppen (51+) som andelen tillsvidareanställda är lägre. I den gruppen motsvaras den låga andelen tillsvidareanställningar dock istället av en väldigt hög andel (41%) egna företagare. För att gå tillbaka till den yngsta gruppen så är det 8% av dem som är egna företagare och 12% som är studerande. Åldersgrupperna däremellan är mer etablerade på arbetsmarknaden men även bland dem har andelen tillsvidareanställningar minskat jämfört med förra året var det också relativt jämnt mellan grupperna i andel arbetssökande, medan det 2010 är mer tydligt att det framförallt är de unga som drabbats hårdast, 22% av dem är arbetslösa. I den offentliga sektorn är tidsbegränsad anställning vanligt (26%) och i den privata sektorn är det eget företagande som sticker ut (25%). Den ideella sektorn ligger någonstans mitt emellan dessa, men har samtidigt den högsta andelen tillsvidareanställda (77%). I gruppen som kan tänka sig en annan anställningsform än tillsvidareanställning är det 19% som har en tidsbegränsad anställning och 26% som är egna företagare. Det är också 21% som är arbetssökande. Andelen egna företagare är klart högre (27%) bland dem som inte vill byta jobb under det närmsta året jämfört med 17% bland dem som vill byta. 6

7 1.2 Vilken befattning har du idag? Specialist 69% 63% 71% Chef 22% 29% 20% Jobbar ej inom kommunikation/information/marknadsföring idag 9% 8% 9% Resultaten på frågan liknar i hög utsträckning vad som framkommit i tidigare undersökningar. Andelen chefer är drygt 20% totalt men nästan 30% bland män. Knappt 10% av respondenterna arbetar inte inom kommunikation/ information/marknadsföring idag. Som i 2008 och 2009 års undersökningar är andelen chefer högst bland dem som angett att de arbetar inom marknadsföring (28%) och lägst bland dem som arbetar med information (19%). En högre andel av dem som arbetar inom privat eller ideell sektor är chefer (25% och 24% respektive) än bland dem som arbetar inom offentlig sektor (14%). Det är också en högre andel chefer bland tillsvidareanställda än i andra anställningsformer. Det är bara marginella skillnader i befattning baserat på att man vill byta jobb inom det närmsta året eller ej, förutom att det är en högre andel som inte jobbar inom området idag som vill byta jobb under det närmsta året. 1.3 Sitter du i ledningsgruppen på det företag du arbetar på? Ja 27% 40% 22% Nej 73% 60% 78% Drygt en fjärdedel av respondenterna sitter idag i ledningsgruppen, vilket är en svag ökning från resultat Snedfördelningen mellan könen består dock där det 2010 är 22% av kvinnorna som sitter i ledningsgruppen, att jämföra med 40% av männen. Andelen som sitter i ledningsgruppen ökar med stigande ålder, och de som arbetar i privat eller ideell sektor är i något högre grad med i ledningsgruppen än de som arbetar i offentlig sektor. Sett till postnummerområde så är det 37% av de i område som sitter i ledningsgruppen, vilket är klart högre än de andra områdena som varierar mellan 25-28%. Bland dem som kan tänka sig annan anställning än fast är en högre andel med i ledningsgruppen (drygt 3 av 10). Däremot är det de som idag har en fast anställning som i högst utsträckning faktiskt är med (exklusive egna företagare). De som inte vill byta jobb inom det närmsta året är i högre grad medlemmar i ledningsgruppen än övriga. 7

8 1.4 Inom vilken sektor arbetar du idag? Privat sektor 71% 76% 69% Offentlig sektor 24% 20% 25% Ideel sektor 6% 4% 6% Eftersom vi i tidigare undersökningar har haft ett flertal öppna svar från respondenter som angett att de jobbat inom ideell sektor har vi lagt till det alternativet i årets undersökning. Det ser då ut som att de som jobbar inom ideell sektor tidigare har angett att de jobbar inom privat sektor eftersom den andel som svarat att de jobbar ideellt väl motsvarar minskningen bland de som angett att de jobbar inom privat sektor. Till det ska också läggas att andelen kvinnor som angett att de jobbar inom offentlig sektor gått upp några procentenheter. Fortfarande arbetar 7 av 10 respondenter inom den privata sektorn, med en högre andel bland män. Skillnaderna i ålder är framförallt att det är vanligare att arbeta privat eller ideellt i yngre åldersgrupper medan de äldre åldersgrupperna är vanligare inom den offentliga sektorn. 30% av de som arbetar med information och 27% av de som jobbar med kommunikation arbetar i den offentliga sektorn. Den privata sektorn är störst bland de som arbetar med marknadsföring, och bland de som bor i postnummerområde % av respondenterna utanför de tre storstadsregionerna arbetar inom den offentliga sektorn. 40% av de som har en tidsbegränsad anställning jobbar inom den offentliga sektorn, medan det inte är några skillnader baserat på om man vill byta jobb under det närmsta året eller ej. 1.5 Inom vilket område arbetar du idag? Information 39% 41% 38% Kommunikation 64% 67% 63% Marknadsföring 44% 49% 42% Annat 26% 26% 27% Respondenterna kan ange flera svar på frågan eftersom man kan ha flera olika arbetsområden. Det är dock tydligt att de allra flesta anser sig arbeta inom kommunikation, med något lägre andelar inom information och marknadsföring. Intressant att notera är att män har högre andelar i alla områden, vilket innebär att de i högre utsträckning har angett flera svar och därmed anser sig arbeta inom fler områden. Totalt har varje respondent i genomsnitt avgett 1,73 svar, där männen sticker ut med 1,83. Andelen som arbetar med kommunikation stiger med åldern (från 57% till 69%) men i övrigt är det inga skillnader baserat på ålder. Informations- och kommunikationsområdet är vanligast bland dem som jobbar inom ideell eller offentlig sektor, precis som bland dem som inte vill byta jobb det närmaste året. Lägst antal svar (1,64) har de som är tidsbegränsat anställda uppgett. Det kan tyda på att de i högre utsträckning har en tydligare definierad uppgift att arbeta med under sin anställningsperiod. Ungefär var fjärde respondent anger ett annat område de arbetar inom idag. Precis som i tidigare undersökningar är det en vid spridning av olika områden, där de vanligast återkommande rör affärs- och verksamhetsutveckling, journalistik, olika former av webbrelaterade områden samt försäljning och ekonomi. Andra är inne på områden som PR/press, reklam, redaktionella områden och media. Det är också många respondenter som arbetar inom marknadsanalys, projektledning, varumärken, IT, design/formgivning mm. Ytterligare en gruppering går att hitta, de som arbetar inom utbildning, rekrytering/bemanning och coachning, dvs. mer HR-relaterade områden 8

9 1.6 Vilken bransch arbetar du huvudsakligen inom? Reklam/PR/Information 17% 24% 15% Myndighet/Stat/Kommun 13% 10% 15% Konsult/Tjänsteföretag 10% 14% 9% Media/Förlag 8% 10% 8% IT/Telecom 7% 5% 7% Fackförbund/Intresseorganisationer/Branschorganisationer 5% 5% 5% Bank/Finans 4% 3% 4% Utbildning/Forskning 4% 3% 4% Bygg/Anläggning/Fastigheter 3% 3% 3% Detaljhandel 3% 3% 3% Konsumentvaror/Drycker/Tobak 3% 2% 3% Tillverkningsindustri 3% 2% 3% Hälso/Sjukvård/Landsting 2% 1% 3% Läkemedel/Medicin/Kemi 2% 1% 2% Kraft/Energi 2% 1% 2% Kultur 2% 2% 2% Försäkring 1% 2% 1% Elektronik/Teknik 1% 1% 1% Resor/Flyg 1% 1% 1% Restaurang/Hotel/Turism 1% 1% 1% Transport/Spedition 1% 1% 1% Miljö 1% 1% 1% Skog/Massa/Papper 1% 0% 1% Gruv/Stål/Metall 0% 0% 0% Annan bransch 8% 6% 8% 17% av respondenterna arbetar inom reklam/pr/information, med en högre andel bland männen. Därefter kommer den offentliga sidan, dvs branschen myndighet/stat/kommun som har 13% av respondenterna, med en klart högre andel bland kvinnor än män. Konsult/tjänsteföretag, media/förlag och IT/telecom utgör branscherna på plats 3-5. Övriga branscher har relativt små andelar och det är inga stora skillnader mellan könen. Sett till ålder är det bland de yngre respondenterna som reklam/pr/information är vanligast, samtidigt som andelen som jobbar inom myndighet/stat/kommun samt konsult/tjänsteföretag stiger med ålder. Myndighet/stat/kommun är naturligt också stor inom den offentliga sektorn (54%), där andra stora branscher är utbildning/forskning och hälsa/sjukvård. I den ideella sektorn är det framförallt branschen fackförbund/intresseorganisationer som har en hög andel (49%) men hela 20% har angett Annan bransch. Myndighet/stat/kommun är också stort bland dem som framförallt jobbar med information eller kommunikation samt bland dem som inte kan tänka sig en annan anställning än fast anställning. 8% av respondenterna har angett Annan bransch och då också fått möjligheten att skriva vilken. Återkommande svar där rör politik, underhållning, design, bistånd, kemi/medicin, bil-/fordonsbranschen, ideell sektor/ förening, kläder, spel, underhållning, rekrytering/ bemanning och säkerhet. 9

10 1.7 Hur fick du det jobb du har idag? Platsannons/Internet 20% 13% 22% Privata kontakter 18% 22% 17% Professionella kontakter 14% 16% 14% Rekryteringsföretag/Headhunter 13% 13% 13% Internrekrytering 10% 8% 10% Platsannons/Print 7% 5% 7% Spontanansökan 4% 4% 4% Arbetsförmedlingen 3% 4% 3% Sociala nätverk, t. ex. Facebook 0% 1% 0% Annat sätt 12% 15% 11% Platsannons på Internet befäster sin förstaplats som det sätt vilket högst andel av respondenterna uppger att de fått sitt senaste jobb genom var det knappt högre än privata kontakter och åren innan dess hade privata kontakter en högre betydelse. Precis som tidigare är det dock kvinnorna som i högre utsträckning går via platsannonser på Internet och männen som förlitar sig till privata kontakter. Övriga kanaler ligger stabilt jämfört med Spontanansökan och Arbetsförmedlingen har fortfarande jumboplatser, med Facebook och liknande sociala nätverk på en fortsatt låg nivå jämfört med Bland de som har angett något annat sätt är det en stor del som startade företaget, och några som uppger att de fått sitt jobb genom. Andra beskriver en kombination av olika kanaler som ledde till att de fick jobbet. Platsannonser på Internet och rekryteringsföretag har en klart högre betydelse i yngre åldersgrupper samtidigt som betydelsen av privata eller professionella kontakter stiger med åldern. Privata/professionella kontakter har även en högre betydelse i den privata sektorn än den offentliga. Bland informatörerna har platsannonser på Internet en högre betydelse och bland marknadsförare är det privata kontakter som gäller. Det är även viktigt bland de som kan tänka sig annan anställning än fast. De som bara kan tänka sig fast anställning har i högre utsträckning fått sitt jobb via internrekrytering eller platsannonser (Internet eller print). 10

11 2 Yrkesutveckling 2.1 Skulle du vilja byta jobb inom det närmaste året? Ja 63% 62% 64% Nej 37% 38% 36% 63% av respondenterna vill byta jobb inom det närmaste året, vilket ligger i linje med förra årets resultat och bara är något lägre än 2008 års 64%. Skillnaderna mellan män och kvinnor är små, och har endast bytt riktning jämfört med 2009 då männen var mer intresserade än kvinnorna av att byta jobb. Skillnaderna mellan grupperna är små, men ska man nämna något ser det ut som att de som arbetar inom den ideella sektorn är något mer intresserade av att byta jobb (69%) och egna företagare är mest nöjda i och med att bara 52% vill byta jobb inom det närmaste året. 2.2 Har du påverkats i ditt arbete av det senaste årets lågkonjunktur? Ja, blivit uppsagd/varslad 10% 9% 10% Ja, har samma titel men bredare ansvarsområde 8% 7% 8% Ja, har fått ny tjänst 7% 5% 7% Ja, har fått ett större ansvarsområde 6% 7% 6% Ja, har kvar samma tjänst men mindre ansvarsområde 1% 1% 2% Ja, på annat sätt 12% 9% 13% Lågkonjukturen har påverkat min arbetsgivare, men inte mig och mina arbetsuppgifter 21% 21% 20% Nej 40% 44% 38% Det är bara cirka 40% av respondenterna som inte har påverkats av lågkonjunkturen. Ytterligare 21% har inte påverkats personligen men har en arbetsgivare som har påverkats. Resterande 39% har alltså påverkats på ett eller flera sätt personligen. Det vanligaste där är att man har blivit uppsagd eller varslad men det är även många som har fått förändrat ansvarsområde eller ny tjänst som en följd av lågkonjunkturen. Förändrade ansvarsområden och nya tjänster kan innebära både positiva och negativa förändringar, något som denna fråga inte fångar upp. Äldre respondenter samt de som arbetar inom offentlig eller ideell sektor verkar inte ha påverkats av lågkonjunkturen i lika hög utsträckning (högre andel svarar Nej ). Bland de som har en tidsbegränsad anställning är det bara 33% som inte har påverkats alls och de har högre värden än övriga grupper både på att de har blivit uppsagda/varslade (23%) men även på att de har fått en ny tjänst (14%). 11

12 2.3 Anser du att arbetsmarknadsläget ser ut att bli bättre nu under 2010 än vad det var under 2009? Ja 66% 70% 64% Nej 34% 30% 36% Våra respondenter ser positivt på framtiden och två tredjedelar tror att det blir bättre under 2010 jämfört med De som är yngre och de som arbetar i privat sektor är mer positiva än andra, precis som de som har tidsbegränsad anställning eller är egna företagare. I övrigt är det inga stora skillnader mellan grupperna. Det gick även att lämna kommentarer på sina svar på den här frågan, vilket 1293 stycken som svarat Ja valde att göra. Rent generellt innehåller deras svar väldigt ofta ord som fler och ökning men det är få som har konkreta siffror att stödja sig på. Det ser ut att handla om en helhetsbild av många faktorer som nu har blivit mer och mer positiv efter att ha varit långt nere i botten. Hela samhället andas mer optimism helt enkelt. De som nämner en specifik faktor tar i stor utsträckning upp anställningsrelaterade ämnen. De ser att det är fler annonser ute, de får fler förfrågningar från rekryteringsföretag, folk har börjat våga byta jobb igen istället för att sitta still i båten och de upplever att det är färre varsel och uppsägningar nu. Andra nämner det finansiella läget där de genom media ser att fler och fler ekonomiska indikatorer har vänt och pekar uppåt, botten verkar helt enkelt vara nådd. Återigen andra kommentarer tar upp att deras uppdragsgivare signalerar att det ser bättre ut framöver och därför börjar spendera mer pengar samt att de får in fler nya uppdrag. Att privatpersoner ser ut att ha ökat sin konsumtion igen är också en viktig faktor. Slutligen nämner en respondent att SAAB har lyckats få nya ägare, vilket väl måste vara en positiv indikator om någon. 12

13 2.4 Tvekar du att byta jobb under rådande arbetsmarknadsläge och därmed bli sist in? Ja 22% 20% 23% Nej 78% 80% 77% I förra årets undersökning var detta en ny fråga, som då hade en annorlunda formulering. Då frågade vi om respondenterna tvekade att byta jobb under en lågkonjunktur, medan årets fråga alltså gäller rådande marknadsläge. Oavsett om orsaken är en annan frågelydelse eller bara tro på framtiden, så syns en kraftig minskning i andelen som tvekar att byta jobb var det 31% och 2010 är antalet nere i 22%. Männen har minskat något, men den stora skillnaden ligger i att kvinnorna har gått ner från 33% till 23%. Skillnaderna i grupperna i övrigt handlar framförallt om vilken syn man har på andra jobb än fasta anställningar. Bland dem som kan tänka sig andra anställningsformer är det bara 15% som tvekar att byta jobb, mot 32% bland de som enbart kan tänka sig fasta anställningar. Samma mönster ser man bland de som idag har tidsbegränsade anställningar eller är egna företagare, där 15% respektive 11% tvekar att byta jobb i rådande marknadsläge. 528 respondenter som kommenterade sitt svar hade svarat Nej. De flesta av kommentarerna uttryckte en positiv syn på tillvaron och tyckte att det var värt att våga byta om det var ett jobb man var intresserad av, istället för tt sitta fast bara för att vara rädd för att vara sist in. Den enda utvecklingen sker framåt. Läget är dessutom aldrig helt perfekt, det finns alltid någon omständighet som gör att man kanske tvekar, så det går inte att oroa sig hela tiden. Vidare var det ett antal respondenter som menade att det inte finns några säkra anställningar längre och att anställningstrygghet inte existerar i deras bransch. Vem som helst kan få gå när som helst. Slutligen var det en stor andel av svaren som idag hade ett tidsbegränsat jobb och därför inte såg några problem med att byta, speciellt inte till en tillsvidareanställning. Respondenterna uppmanades även att kommentera sitt svar på frågan, vilket 642 respondenter valde att göra. 114 av de som kommenterade sitt svar hade svarat Ja. Svaren handlande bland annat om att man tvekar, men har inte så stort val om man har blivit uppsagd eller tvingats gå ned i arbetstid. Andra hävdade att det trots allt ändå handlade om vilken arbetsgivare det handlade om och att de skulle byta om rätt jobb dök upp. Andra respondenter gick mer på trygghet och att de har en familj att försörja. Sin egen ålder och att man hade varit lång tid hos nuvarande arbetsgivare gjorde också att man var tveksam till att byta. Många svar uttrycker dock att de egentligen tycker att det kan vara utvecklande att byta, oavsett marknadsläge, och att de egentligen är positiva till det och bara önskade att de vågade ta klivet. 13

14 2.5 Kan du tänka dig en annan anställning än fast anställning? Ja 64% 68% 63% Nej 36% 32% 37% Andelen som kan tänka sig andra anställningsformer ligger kvar på de 64% som uppmättes Andelen är alltjämt något högre bland män än bland kvinnor. Förutom i den yngsta åldersgruppen, som är positiv till att börja med, så stiger andelen som kan tänka sig andra anställningsformer än fast anställning med åldern. Mest negativa är de som arbetar inom offentlig sektor där bara 57% kan tänka sig andra anställningsformer, samt de som idag har tillsvidareanställning (46%). Bland de som vill byta jobb inom det närmaste året är det förvånande nog en något lägre andel (59%) som kan tänka sig andra anställningsformer än de som inte vill byta jobb det närmsta året (63%). 2.6 Vilka tycker du är fördelarna med annan anställning än fast anställning? Frihet/Flexibilitet 57% 61% 56% Breddar min kompetens 42% 34% 45% Får prova på olika branscher 39% 31% 42% Kan bättre styra arbetstid och fritid 31% 35% 29% Möjlighet att arbeta i projekt 22% 17% 23% Kan tjäna mer pengar 17% 28% 13% Större möjligheter att delta i förändrings- och utvecklingsprocesser 17% 17% 17% Meriterande 15% 11% 16% Större utmaning 15% 17% 14% Konsultstatus 7% 10% 6% Annat 5% 4% 6% Frågan hade respondenter, de som i frågan om ifall de kunde tänka sig andra anställningsformer än fast anställning svarade Ja. Precis som att själva andelen som kan tänka sig andra anställningsformer än fast anställning är oförändrad från 2009 är även fördelarna som anges ungefär lika. Det är nästan inga positionsförändringar överhuvudtaget. De alternativ som som tidigare låg väldigt nära varandra har bytt plats, men ligger fortfarande nära varandra. Exempelvis har nu breddar min kompetens krupit upp på en andra plats och gått förbi får prova olika branscher. Det är dock fortfarande väldigt tydligt att det man värderar allra högst är den frihet och flexibilitet som andra anställningsformer kan medföra. Att andra anställningsformer ger bättre möjligheter att styra över arbetstid och fritid är också en av de viktigaste orsakerna. De som trivs bäst med andra anställningsformer än tillsvidareanställning ser alltså snarare ut att vara de som söker större balans och flexibilitet mellan arbete och privatliv, samtidigt som de vill utveckla sig själva och prova nya branscher, istället för att vara de som planerar sina karriärsteg och motiveras av att tjäna pengar. Uppdelat på de två personlighetstyperna ovan så fördelar de sig relativt jämnt över åldersgrupperna, med skillnaden att yngre respondenter kan se att det ger meriter och äldre respondenter i större utsträckning uppskattar att det ger större möjlighet att delta i förändrings- och utvecklingsprocesser och ser det samtidigt som en utmaning. De som idag har en fast anställning kan se fördelar i flexibilitet, möjlighet att styra bättre över arbetstid/fritid samt tjäna mer pengar, medan de som idag har tidsbegränsad anställning snarare ser fördelarna i att bredda sin kompetens och prova på olika branscher. Egna företagare har framförallt höga andelar som värdesätter den ökade friheten, att de bättre kan styra över arbetstid och fritid samt att de kan tjäna mer pengar. 14

15 2.7 Varför kan du inte tänka dig en annan anställningsform än en fast? Ekonomisk trygghet (har familj, hus, lån, försörjningsplikt, fasta utgifter behov av fast inkomst) 76% 77% 76% Otryggt/osäkert (vill ha säkerhet/trygghet istället för osäkerhet och stress) 37% 29% 40% Vill vara en del av företaget 34% 30% 35% Vill inte hamna i vikariefacket/vill inte söka nya jobb hela tiden 24% 17% 26% Ej långsiktigt (kontinuitet viktigt det är långsiktighet som gäller) 24% 35% 20% Har fast anställning idag, varför byta? (har vant mig vid det) 21% 24% 20% Har provat/vill inte ha (trivdes inte, inte värt det, mycket arbete) 8% 7% 8% Åldern (hög ålder, risk att bli först ut, riskfyllt vid hög ålder, svårt att få nya jobb då) 7% 7% 7% Annat 3% 3% 3% Frågan hade respondenter, de som i frågan om ifall de kunde tänka sig andra anställningsformer än fast anställning svarade Nej. Nästan 8 av 10 respondenter anger, precis som de två senaste åren, som viktigaste orsak den ekonomiska trygghet som en fast anställning medför. Den orsaken, tillsammans med otryggt/osäkert, har även i tidigare undersökningar varit de klart största orsakerna. Som tidigare är det framförallt kvinnorna som tycker det känns otryggt/osäkert att inte ha en fast anställning. 34% av respondenterna, 10 procentenheter lägre än tidigare år, anger därefter som skäl att de vill känna sig som en del av företaget och upplever då att det blir svårt om man inte är tillsvidareanställd. Var fjärde respondent är rädd för att hamna i vikariefacket och ungefär lika stor andel tycker inte att det är tillräckligt långsiktigt om de inte är tillsvidareanställda. Skillnaden i dessa alternativ igger i att det framförallt är männen som är intresserade av långsiktigheten och kvinnorna som inte vill hamna i vikariefacket. Knappt 10% säger att de har provat andra anställningsformer och därefter kommit fram till att de generellt inte trivts. Bland dem som idag är tillsvidareanställda är den andelen 7%, vilket alltså nu börjar vara en nedåtgående trend i och med att det värdet var 12% 2009 och 16% I den yngsta åldersgruppen är det en högre andel som ser det för otryggt/osäkert att inte vara fast anställd medan den ekonomiska tryggheten har högst andel svar bland åringar, både bland yngre och äldre är andelen lägre. 15

16 2.8 Vilken/vilka kanaler/vägar anser du vara bäst för att hitta ett nytt jobb? Professionella kontakter 64% 65% 64% Privata kontakter 60% 62% 59% Rekryteringsföretag/Headhunter 49% 49% 49% Platsannons/Internet 41% 36% 42% Spontanansökan 17% 16% 18% Internrekrytering 16% 14% 17% Sociala nätverk, t. ex. Facebook 8% 8% 7% Arbetsförmedlingen 6% 6% 7% Platsannons/Print 5% 5% 5% Annat 1% 2% 1% Professionella kontakter ökar för fjärde året i rad och går från 45% via 59% och 61% till att nu landa på 64% i 2010 års undersökning. Nästan lika viktigt är det med privata kontakter, som dock har gått ner från 73% för tre år sedan och nu är i en svagt nedåtgående trend. Förändringarna från 2009 är generellt väldigt små där den största skillnaden är att rekryteringsföretag/headhunter tappar 7 procentenheter från 56% till 49%. Skillnaderna mellan könen är små, kvinnor anger i högre utsträckning platsannons/internet och Internrekrytering som de bästa kanalerna för att hitta nytt jobb medan männen är något mer intresserade av de privata och professionella kontakterna. I den yngsta åldersgruppen är det framförallt privata kontakter som är viktigt (72%), med spontanansökan och internrekrytering som andra viktiga kanaler relativt de äldre grupperna. Rekryteringsföretag blir klart viktigare i äldre grupper, tillsammans med professionella kontakter. Platsannonser är mer intressant i den offentliga sektorn, oavsett om den är på Internet eller i print, men respondenter inom offentlig sektor visar även ett större intresse för internrekrytering. Platsannonser är också viktigt för de som bara kan tänka sig fast anställning medan privata och professionella kontakter blir viktigare för dem som kan tänka sig andra anställningsformer. Det är intressant att göra en kort jämförelse mot hur respondenterna faktiskt fick sitt senaste jobb. De flesta, 20%, fick sitt jobb genom platsannons/internet medan Privata kontakter kom på andra plats på 18%. Professionella kontakter och rekryteringsföretag kom på 3e och 4e plats med 14% respektive 13% (minskning för professionella kontakter). Även om de fyra första alternativen är samma i de två frågorna pekar resultatet (precis som i 2009 års undersökning) mot att respondenterna tenderar att överskatta betydelsen av professionella kontakter när de själva anger vilka kanaler de tror är bäst för att hitta ett nytt jobb. 16

17 2.9 Nominera det bästa kommunikationsteamet för deras kommunikationsarbete under I undersökningen ombeds respondenterna nominera det bästa kommunikationsteamet i Sverige, dvs. den företagsledare och kommunikationschef som man tycker har varit särskilt framgångsrika i sitt kommunikationsarbete under Syftet med priset är att lyfta fram ett team bestående av VD och kommunikationschef som verkligen samarbetar. 860 personer har lämnat en nominering men snarare utgått från vilka företag som har haft bra kommunikation då det är svårt att veta vem i ett företag som egentligen står bakom en god insats. Nomineringarna är generellt väldigt spridda över många olika stora och små företag och organisationer. Allt från sjukhusledningar, politiska partier och elföretag till reklambyråer och hjälp organisationer. Utifrån de nominerade utsåg en jury vinnarna. Juryn bestod av Åsa Falkman, delägare och grundare av, Erik Bergström, delägare i Bigfish Communications och Hans-Olof Karlsson, f.d kommunikationsdirektör på NCC. Vinnare till priset för bästa kommunikationsteam 2009 är Electrolux genom VD Hans Stråberg och informationsdirektör Lars Göran Johansson med motiveringen: För ett mångårigt och framgångsrikt nära samarbete mellan VD och informationsdirektör. År efter år lyckas Electrolux kommunicera framgångar och motgångar på ett sätt som skapar ökat intresse för företaget och dess produkter. Arbetet styrs av en tydlig strategisk linje men präglas av ständig förnyelse och förmågan att relatera till aktuella frågor på ett sätt som bygger varumärke och stärker positionen. På senare år har en framgångsrik homogenisering av varumärken inom koncernen ytterligare bidragit till Electrolux starka ställning på den internationella arenan. Lägg till detta finansiell information av absolut internationell toppklass och svaret på frågan vilket som är Sveriges skickligaste team blir besvarad Vilket företag tycker du har varit mest innovativt och nyskapande i sitt kommunikationsarbete under 2009? I hela landet I region Skåne I region Västra Götaland ICA 7% IKEA 12% Stena Line 6% Tele2 6% E.On 8% Göteborg & Co 6% Radiotjänst 6% Skånemejerier 6% Volvo 4% IKEA 4% Malmö Stad 5% Göteborg Energi 4% SVT 3% Skånetrafiken 4% ICA 4% SAAB 2% Annat 65% SAAB 4% ComHem 2% Västtrafik 3% Annat 70% Annat 68% Antal svar ICA vinner till slut kampen för det mest innovativa och nyskapande kommunikationsarbetet under 2009, vilket kan tyckas vara lite märkligt med tanke på att de har haft samma reklamkoncept i åratal. Tele2 och Radiotjänst får dock också många röster där Tele2 beröms för sitt arbete med fåret Frank. Radiotjänst har haft sin framgångsrika och intresseväckande Tack-kampanj där de jobbat med flashmobbar och därigenom fått fram sitt budskap. Den kommunikationen fortsätter på deras hemsida, vilket ytterligare stärker deras budskap. För de som bodde i postnummerområde samt fanns det även möjlighet att nominera företag i den egna regionen som varit innovativa och nyskapande i sin kommunikation. Antalet respondenter per svar är dock väldigt litet vilket gör att det är svårt att göra en riktig analys. I Skåne fick till exempel IKEA 9 röster och i Göteborg fick Stena Line 6 röster. I båda fallen räckte det till en förstaplats. 17

18 2.11 Vilka företag inom de branscher som är angivna nedan tycker du är bäst på att kommunicera? Varför? Transportbranschen Försäkringsbranschen Ideella organisationer Livsmedelsproducenter Bring 11% If... 34% Läkare utan gränser 17% Arla 10% SJ 10% Länsförsäkringar 15% Röda Korset 11% Saltå Kvarn 6% SL 9% AMF 14% Rädda Barnen 10% Lantmännen 4% SAS 8% Trygg Hansa 11% Unicef 8% Coop 4% DHL 6% Folksam 7% SOS Barnbyar 4% Skånemejerier 3% Volvo 6% Skandia 5% Friends 4% OLW 2% Posten 4% Alecta 4% Action Aid 4% Annat 28% Annat 44% Annat 11% Annat 41% * Antal svar * ICA har fått många röster men ser sig inte som livsmedelsproducent och är därför inte med i listningen. I transportbranschen rör svaren både person- och varutransport där till slut Bring går segrande ur striden just före SJ. Att Bring får respondenternas gillande beror på en tydlighet och enkelhet i kommunikationen. De har på ett konsekvent sätt snabbt lyckats bygga ett starkt varumärke och ger intryck av att vara flexibla och heltäckande. Om det var tätt i transportsektorn så är det istället en väldigt tydlig etta i försäkringsbranschen. En tredjedel av de röstande ansåg att If hade den bästa kommunikationen, mer än dubbelt så många som tvåan Länsförsäkringar. Att If får så många röster beror på att de har en tydlig och informativ kommunikation med reklamfilmer som genom humor lyckas väl med att ta sig an en fråga som kan vara tråkig och krånglig. De syns ofta och verkar ha mycket på gång, vilket gör att de hamnar Top of Mind hos många respondenter. För Ideella organisationer är Läkare utan gränser på första plats med 17% av rösterna. Röda korset kommer tvåa med 11%. Att Läkare utan gränser har en så pass tydlig förstaplats är en följd av att de har en bra men återhållsam marknadsföring. Deras kampanjer är väldigt tydliga och de har en närvaro i sociala medier. De har en trovärdig och seriös framtoning i att de är först på plats när katastrofer inträffar och att väldigt lite pengar går till administration, vilket nog kan vara en viktig faktor för givarna. I och med jord bävningen på Haiti (2010) har de fått ytterligare uppmärksamhet för sitt arbete. Röda korset fick även några icke-röster i stil med Vad som helst förutom Röda korset efter Donnerskandalen. Det finns alltså en möjlighet att Röda korset annars skulle ha fått en större andel av rösterna. 18

19 2.12 Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5 10 års sikt och på vilket sätt? Vad tror du kommer att påverka kommunikatörens yrkesroll på 5-10 års sikt och på vilket sätt? Mer än 1100 respondenter ville ge sin syn på framtiden, en sammanfattning presenteras här. Alla öppna svar återfinns i bilaga. Tidigare år har kommunikatörerna talat mycket om att vi om 5-10 år kommer att leva i en allt mer globaliserad värld, med globalt brus och en ofattbar mängd mediekanaler. Så även 2010, även om det nu också börjar höjas röster för att eko-trenden kommer att bli permanent, så att det blir mer intressant även med det lilla, lokala. Lokalproducerat och ekologiskt, i konceptet en bättre värld kommer i större utsträckning påverka vår vardag och vår kommunikation. De sociala medierna förväntas också ha en stark utveckling det närmsta decenniet, även om vi idag inte vet hur de kommer att se ut. En ökad teknikutveckling kommer att möjliggöra mycket nytt. Ovanstående kommer samtidigt att innebära ett kraftigt ökat brus och en ökad medietrötthet som det gäller att komma igenom. Många respondenter är inne på att push-kommunikation då inte kommer att fungera längre, utan det blir mer intressant med personaliserad kommunikation på mottagarens villkor. Kommunikationen kommer att behöva skalas ner från megafon till mikrofon, där bemötandet blir lika viktigt som budskapet. Även internt inom företagen blir kommunikationen mer viktig där högre krav kommer att ställas på att det går att redovisa ROI för varje investerad kommunikationskrona. Den ökade transparensen i samhället gör också att företagen måste jobba aktivt med sina interna förehavanden eftersom de kommer att utvärderas på fler faktorer än tidigare (ekologiskt, personalpolitiskt etc.) Vilka nya yrken inom kommunikationsområdet tror du kommer att finnas om 5 10 år? personer ville svara på frågan, och har gett många intressanta förslag. Nedan är en sammanfattning. Framförallt handlar det inte så mycket om vad som kommer att vara nya yrken, utan snarare om vilka som kommer att vara mer uttalade och definitivt fler av än det är idag. Mycket kan sammanfattas med Sociala medier. Här finns det hur många förslag som helst på olika typer av ansvariga, experter, redaktörer, strateger, sökordsansvariga, analytiker, statistiker, facebook-/twitter-/bloggchefer (av olika typer dessutom: företagsbloggare, proffsbloggare, spökskrivarbloggare) helt enkelt mer av allt. Ett annat område som har fått många förslag är miljö och hållbarhet. CSR-ansvarig, hållbarhetskommunikatör, miljökommunikatör är yrken som flera respondenter har nämnt. Andra områden är sådant som blir större i takt med att kanalerna och bruset ökar. Applikationsansvariga för olika kanaler, omvärldsbevakare samt översättare (både faktiska språk och programmeringsspråk mellan olika kanaler) är exempel på sådana områden. Slutligen finns det alltid några lite mer kreativa förslag (som bittertwittrare ) där ett av de mer kreativa förslagen 2010 är en Clean Communicator. Det är en funktion som hjälper dig med att rensa upp din privata och professionella information som ligger lite överallt på nätet, så att det inte ställer till några problem i anställningsprocesser eller andra förhållanden. 19

20 3 Sociala medier 2010 års specialområde i enkäten handlade om sociala medier och hur respondenterna ser på användandet av dessa. 3.1 Vad är sociala medier för dig? Denna väldigt breda fråga besvarades av 1616 respondenter. De svarade på lite olika sätt där några nämnde namnet på olika medier (mestadels Facebook, Bloggar, Twitter, YouTube, LinkedIn) medan andra skrev mer om vad sociala medier innebär. Respondenterna verkar vara överens om att det är en digital medieplattform på Internet och inte någon fysisk plats. Det handlar om tvåvägskommunikationen där företagen inte bara kan sända ut vad de vill utan det är användarna som genererar innehållet och även omedelbart kommenterar på det. Det är den omedelbara interaktionen och dialogen mellan användarna som driver sociala medier vilket fungerar som en mötesplats med ett demokratiserat informationsflöde (inga höga trösklar för att bli medlem) som förenklar för personer att på ett enkelt sätt hålla kontakten med andra i deras utvidgade nätverk. En del respondenter ser även att det i viss mån börjar sudda ut gränsen mellan arbete och privatliv genom att man alltid är tillgänglig och inte har separata nätverk för vänner och samarbetspartners. 3.2 Vilka av nedanstående sociala medier använder du idag privat? Facebook 83% 78% 85% YouTube 66% 68% 65% LinkedIn 60% 63% 59% Följer andra bloggar 47% 44% 48% MSN Messenger 36% 33% 37% Twitter 28% 31% 26% Bloggar själv 18% 20% 17% Google Wave 11% 17% 9% Annat 9% 12% 8% Använder inte sociala medier privat idag 5% 6% 4% Facebook är väldigt populärt bland kommunikatörerna, fler än 8 av 10 använder det privat idag. YouTube följer som stark tvåa med 66% av respondenterna. Kvinnor använder Facebook mer än män, och tvärtom när det gäller YouTube. Även LinkedIn är populärt med 60% av respondenter som uppger att de använder det idag. Nästan hälften av respondenterna följer andras bloggar. Överhuvudtaget är kommunikatörerna relativt diversifierade i sitt användande av sociala medier där en stor andel använder Twitter, bloggar själv och till och med använder Google Wave, som fortfarande inte är speciellt stort i samhället i övrigt. Det är bara 5% av kommunikatörerna som inte använder sociala medier privat idag. Kanske kul att jämföra med total svensk population Åldersmässigt är det rent generellt de yngre som är mest aktiva i sociala medier. Äldre respondenter finns i och för sig i relativt stor utsträckning på Facebook och LinkedIn (66% och 47% respektive) men 12% av de som är över 50 använder inte sociala medier överhuvudtaget, jämfört med 0,5% av de som är mellan år. I privat sektor är det vanligare att finnas på LinkedIn medan de som arbetar i den ideella sektorn i större utsträckning har närvaro på Twitter och bloggar själv. Egna företagare är de som är allra mest aktiva på LinkedIn (63%). 20

21 3.3 Vilka av nedanstående sociala medier använder ditt företag idag i sitt kommunikationsarbete? Alla Privat sektor Offentlig sektor Ideell sektor Facebook 47% 48% 41% 79% Twitter 32% 34% 26% 44% YouTube 30% 31% 29% 47% Företagets blogg 26% 28% 22% 41% LinkedIn 17% 23% 5% 4% MSN Messenger 8% 9% 3% 9% Google Wave 4% 4% 1% 6% Annat 10% 10% 10% 8% Mitt företag använder inte sociala medier i kommunikationsarbetet idag 32% 31% 38% 14% En tredjedel av företagen som kommunikatörerna arbetar på använder idag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete. Bland de som gör det är det framförallt Facebook som är välanvänt (47%) med den korta textkommunikationen Twitter ger möjlighet till på en god andraplats med 32%. YouTube följer på en tredjeplats med 30% av respondenterna. Den största diskrepansen mellan vilka sociala medier företaget använder och vilka som kommunikatörerna använder privat finns i Twitter. Det är det näst populäraste bland företagen, men hamnar långt ner på listan när det kommer till privatanvändandet. Twitter är faktiskt det enda av de namngivna sociala medierna där en större andel av företagen använder det i sin kommunikation än andelen bland kommunikatörerna som använder det privat. Alla sociala medier är mest populära i den ideella sektorn, med den privata och offentliga sektorn långt efter. Undantaget är LinkedIn som används av en relativt stor andel av företagen i den privata sektorn (23%) Varför använder ditt företag inte sociala medier i sitt kommunikationsarbete? 603 personer svarade på frågan och det var lite blandade svar. Det är väldigt få som har en konkret orsak till att inte vilja använda sociala medier i sitt kommunikationsarbete utan det beror mest på olika hinder att man inte gör det. För många handlar det om att de ännu inte kommit igång, men ligger i startgroparna eller saknar en strategi innan de kan starta. För andra att kulturen på arbetsplatsen är ganska trögrörlig och ännu inte mogen för det. Flera svar andas frustration över inkompetenta företagsledningar som på grund av okunskap inte ser vilka möjligheter som finns. På en del företag är det helt enkelt en policy att det inte är tillåtet att använda sociala medier. På andra företag (exempelvis i bankbranschen) är det regler och lagar som sätter käppar i hjulet. Det vanligaste svaret är dock att det saknas tid, personal eller till och med både och. 21

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag?

Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? Hur kan mer effektiva stöd utformas för att få fram livskraftiga nya och unga företag? 1 Förord Ett stort intresse finns kring hur nya företag uppkommer och växer över tiden. Många insatser har gjorts

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD 2. SNABBVERSIONEN 3. OM RAPPORTEN 3.1 Om den här rapporten...

Läs mer

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp Innehåll Egenföretagare är inget jobb, det är en livsstil 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Enmansföretagarnas arbete och liv 14 Enmansföretagarnas

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR

GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST. och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR GUNNAR NYGREN JOURNALISTIKSTUDIER VID SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA 1 JOURNALIST och sen då? EN UNDERSÖKNING AV VILKA SOM LÄMNAR JOURNALISTFÖRBUNDET OCH VARFÖR Gunnar Nygren Södertörns högskola Journalistik Inst.

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009

Prylar för miljarder. En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Prylar för miljarder En rapport om privatpersoners distanshandel med varandra - februari 2009 Växande näthandel visar att vi litar på varandra För bara tio år sedan skedde nästan all handel med begagnade

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn]

Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010. elev [Företagets namn] Bloggen den nya reklamkanalen för företagen? Terese Nilsson KY-akademien Reklam och Marknadsföring Göteborg VT-2010 elev [Företagets namn] Innehåll 1. Inledning... 1.1 Mål... 1.2 Syfte... 1.3 Bloggens

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18

Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 Enheten för Medie- och Kommunikationsvetenskap Lunds universitet Utvärdering av Avfall Sveriges kampanj Avfall blir Energi Joanna Doona & Gunilla Jarlbro 2009-03-18 1. Inledning...2 1.1 Uppdraget...2 1.2

Läs mer

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014

Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR. DR-monitorn 2014 Direkt effekt KOMMUNIKATION SOM AKTIVERAR OCH ENGAGERAR DR-monitorn 2014 DR-monitorn 2014 - PostNord Innehåll Om rapporten...02 Fysiska fördelar i digitala tider...03 Sammanfattning...04 Direktreklam i

Läs mer

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST

Chef- och ledarskap inom statlig sektor. En rapport från Fackförbundet ST Chef- och ledarskap inom statlig sektor En rapport från Fackförbundet ST ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Tryck: Intellecta Tryckindustri, juni 2006. Upplaga: 4 000 ex.

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009

Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 Enkätundersökning om utbildningsbehov 2009 besvarad av ideellt arbetande stödpersoner och vittnesstöd inom BOJ Brottsofferjourernas Riksförbund Sofia Barlind och Ulla Graneli Denna rapport är en sammanställning

Läs mer