UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012"

Transkript

1 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB

2 Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga i projektet. Mirja Thårlin, Projektledare UUS Hans Persson, VD Gnestahem Pernilla Svensson, Kvartersvärd Gnestahem Morgan Ohlsson, Kvartersvärd Gnestahem UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB 2

3 Innehåll KONTAKTLISTA 2 SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 5 SYFTE 5 DISPOSITION 5 TRAPPHUS 27 GEMENSAM UTEPLATS 29 GEMENSKAPSLOKAL 30 SOPHANTERING 30 TVÄTTSTUGA 31 LÄGENHETSFÖRRÅD 32 BILAGA 1: ÅTGÄRDSTABELL FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET 33 PROJEKTETS GENOMFÖRANDE 6 TIBB-INVENTERING OCH OBSERVATION 6 SPONTANINTERVJUER 6 GRUPPMÖTE OM TILLGÄNGLIGHET 6 MARKNADSUNDERSÖKNING MED KOSTNADSBEDÖMNING 7 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHETEN 7 PRIORITERINGSWORKSHOP 7 UNDERLAG FÖR PRIORITERING 8 PRIORITERADE OMRÅDEN 8 PRIORITERADE BRISTER 8 PRIORITERADE ÅTGÄRDER 9 PRIORITERADE TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER 11 GNESTA 11 BJÖRNLUNDA 19 STJÄRNHOV 20 FÖRDJUPNINGAR I ÅTGÄRDSFÖRSLAGEN 22 ANGÖRING OCH PARKERING 22 GÅNGVÄGAR 23 TRAPPHUSENTRÉ 24

4 Sammanfattning Gnestahem har en stor andel äldre hyresgäster som efterfrågar ett användbart och tillgängligt boende. Gnestahems fastigheter har stora förtjänster för äldre, men det finns potential att förbättra tillgängligheten. För att få struktur på arbetet med att upprusta fastigheterna har det här projektet genomförts. Syftet har varit att skapa ett underlag för hur Gnestahem och andra fastighetsägare kan förbättra tillgängligheten i sitt befintliga bostadsbestånd på ett kostnadseffektivt sätt. Under projektet har hela Gnestahems fastighetsbestånd inventerats med hjälp av Hjälpmedelsinstitutets inventeringsverktyg TIBB som står för tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd. Till grund för resultatet ligger även observationer, spontanintervjuer, ett öppet möte med boende om tillgänglighet och en marknadsundersökning av åtgärder, produkter och kostnader. Inventeringarna visar att flera byggnader från olika byggår har goda möjligheter att bli mer tillgängliga. Extra goda förutsättning finns i de byggnader som inte har trappor till trapphusentréerna. Byggnader med hiss har ofta också mycket goda förutsättningar att bli tillgängliga. Några vanliga exempel på brister som påträffats under projektet är ojämna och otydliga gångvägar, trappor upp till entréer, höga trösklar i dörrar, tunga dörrar, bristfällig belysning inomhus och utomhus samt otillgängliga miljörum och tvättstugor. första hand skapa nåbara lägenheter. Därefter prioriterades brister som i dagsläget gjorde boende beroende av hemtjänst. Där fanns exempelvis brister i tvättstugor och miljörum. När dessa två kriterier uppfyllts lades slutligen fokus på brister som hindrade boende från att självständigt nå uteplatser för rekreation. Vid prioritering av de mest kostnadseffektiva åtgärderna togs även hänsyn till; fastigheternas tillgänglighetspotential, åtgärdernas nytta för hyresgästerna och kostnaden för åtgärderna i relation till nyttan för de boende. Den här tillgänglighetsplanen är en bilaga till studien Kostnadseffektiv tillgänglighet och riktar sig främst till Gnestahem och innehåller förslag på hur deras arbete med att utveckla tillgängligheten bör planeras och prioriteras utifrån områden, brister och åtgärder. Gnestahem har fastigheter byggda mellan talet och informationen ger därför en bred bild av vilken tillgänglighetspotential olika fastigheter har. Tillgänglighetsplanen kan därför med fördel även läsas av andra fastighetsägare. För varje område presenteras brister och förslag till åtgärd. För ökad förståelse för tillgängligheten presenteras också hur olika platser bör se ut för att vara tillgängliga, samt vilka åtgärder som är lämpliga och vad dessa kostar. Under projektet har det visat sig vara viktigt att prioritera tillgänglighetsarbetet utifrån områden, brister och åtgärder för att få struktur på arbetet. Därför utarbetades en rangordning för vilka platsers brister som ska prioriteras. Fokus lades på att i 4

5 Inledning Gnestahem har redan en stor andel äldre hyresgäster. För att skapa ett användbart och tillgängligt boende finns ett stort behov av att förbättra tillgängligheten i fastigheternas allmänna utrymmen. För att förbättra tillgängligheten på bästa sätt behövde bristerna i fastigheterna systematiskt kartläggas. Det var även angeläget att göra en bedömning av vilka åtgärder för ökad tillgänglighet som kan anses ge hyresgästerna mest nytta och se över vilka åtgärder som är kostnadseffektiva. Projektet har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december Syftet är att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. Syfte Den här tillgänglighetsplanen vänder sig till Gnestahem i syfte att underlätta det kommande arbetet med att öka tillgängligheten i bolagets fastighetsbestånd i Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov. Disposition Inledningsvis presenteras hur projektet har genomförts och resultat från projektets olika moment. I nästa kapitel ges en förklaring till hur områden, brister och åtgärder har prioriterats. Därefter presenteras de åtgärder som har prioriterats för varje område. Avslutningsvis följer ett kapitel med en fördjupad beskrivning av åtgärdsförslagen. Där finns även exempelbilder på möjliga lösningar och cirkapriser på produkter och åtgärder. Den fullständiga sammanställningen av möjliga åtgärder för respektive område ligger bifogad till denna tillgänglighetsplan. För genomförande av projektet har UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB anlitats. UUS erfarenhet av tillgänglighet från tidigare studier har tillvaratagits i det här projektet. I samverkan med Gnestahem har UUS utfört projektet mellan november 2011 och juni UUS är ett utredningsföretag som arbetar med att utveckla platser, fastigheter och stadsdelar. Företagets nisch är att analysera hur människor använder och upplever den fysiska miljön, och hur miljön kan förändras för att fungera bättre. 5

6 Projektets genomförande Projektet har genomförts med hjälp av inventeringar, observationer, intervjuer, ett öppet gruppmöte med hyresgäster och boende i Gnesta samt genom en marknadsundersökning av produkter för ökad tillgänglighet. Nedan beskrivs hur projektets olika moment har framskridit och slutligen mynnat ut i den här tillgänglighetsplanen. TIBB-inventering och observation Projektet bygger på en fullständig inventering av tillgängligheten i Gnestahems fastigheter. För inventeringen har vi använt Hjälpmedelsinstitutets inventeringsverktyg TIBB som står för Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd. TIBB-inventeringen görs med hjälp av verktygets besiktningsprotokoll. Fokus ligger på framkomlighet med rollator och tillgänglighet med rullstol i bostadsfastigheters allmänna utrymmen. Inventeringen berör även tillgänglighet gällande nedsatt syn. Resultatet visar att Gnestahems fastighetsbestånd i flera fall redan har god tillgänglighet men med utrymme för förbättringar. Några fastigheter är dock mindre tillgängliga och har inte heller lika goda förutsättningar att bli tillgängliga. I den här tillgänglighetsplanen står mer om vilka förutsättningar olika fastigheter har för att bli tillgängliga. På sidan 11 presenteras de åtgärder som har prioriterats i varje område. Spontanintervju med en kvinna med rollator under en av inventeringarna. Spontanintervjuer Under inventeringarna har även spontanintervjuer med äldre personer genomförts. Äldre hyresgäster har intervjuats och getts möjlighet att fritt beskriva vilka problem de upplever med tillgängligheten men också beskriva de detaljer som redan nu är bra och underlättar deras vardag. Personerna har både rört sig med och utan hjälpmedel. Gruppmöte om tillgänglighet Under projektet genomfördes även ett öppet möte för Gnestahems hyresgäster och andra boende i Gnesta kommun. På mötet deltog även två representanter från Gnesta kommun som jobbar med tillgänglighet och bostadsanpassning. 6

7 Syftet med mötet var att ge möjlighet för boende att beskriva de tillgänglighetsproblem som de upplever i sina bostadsområden och på så sätt öka kunskapen om vilka problem som de upplever som störst. Boende hade även möjlighet att före och efter mötet berätta om sina upplevelser genom telefon, e-post eller brev. Marknadsundersökning med kostnadsbedömning I samband med analysen har en marknadsundersökning gjorts i syfte att öka kunskapen om vilka möjliga produkter och åtgärder som skulle öka tillgängligheten i fastigheterna. För att få en uppfattning av vilka kostnader åtgärderna skulle innebära har cirkapriser tagits fram för respektive produkt eller åtgärd. Priserna har inte tagits fram genom exakta offerter och får därför ses just som cirkapriser. Resultatet blev att två till fem åtgärder prioriterades i varje område. Dessa åtgärder finns presenterade i kapitlet Prioriterade tillgänglighetsåtgärder på sidan 11. Samtliga brister har dock getts en åtgärd och i Bilaga 1: Åtgärdstabell för ökad tillgänglighet finns en heltäckande tabell med brister och åtgärder för respektive bostadsområde. Analys av tillgängligheten Materialet från inventeringarna, spontanintervjuerna, det öppna mötet och marknadsundersökningen analyserades sedan och resulterade i en åtgärdstabell som finns presenterad i sin helhet i Bilaga 1: Åtgärdstabell för ökad tillgänglighet. I kapitlet Underlag för prioritering på sidan 8 står mer om vad prioriteringarna och kriterierna innebär. Prioriteringsworkshop Som ett sista steg i projektet har en prioriteringsworkshop med ledande personer på Gnestahem genomförts. Under mötet diskuterades brister och åtgärdsförslag i varje bostadsområde. Möjliga åtgärder och de eventuella nya problem som åtgärderna kan medföra analyserades. Syftet var att enas kring vilka åtgärder som bör prioriteras i varje bostadsområde. 7

8 Underlag för prioritering I det här kapitlet redovisas vilka kriterier som ligger till grund för den analys som har gjorts i projektet och som har mynnat ut i vilka områden, brister och åtgärder som bör prioriteras. Prioriterade områden Vissa fastigheter har begränsningar som är så omfattande att åtgärda att kostnaderna för att skapa tillgänglighet med rullstol skulle bli mycket höga. Sådana omfattande åtgärder riskerar dessutom att förändra fastigheternas utseende till så stor grad att fastigheternas kulturvärde påverkas. I vissa fall är det därför rimligt att konstatera att en viss fastighet eller ett visst bostadsområde inte är lämpligt att bo i om man använder rollator eller rullstol. Fastighetsägaren kan istället satsa på bra åtgärder i de fastigheter som har goda möjligheter att bli tillgängliga. Hos Gnestahem ser man en tydlig trend i vilka bostadsområden som är mest populära bland äldre hyresgäster. Det är de bostadsområden som ligger geografiskt nära centrum, service och kommunikationer. Personer med ett behov av tillgänglighet uppskattar närhet till dessa platser och som fastighetsägare är det lämpligt att se över vilka områden som äldre personer och personer med behov av tillgänglighet gärna söker sig till. Det är en god idé att börja utvecklingsarbetet i dessa områden för att kunna möta efterfrågan. Inom en fastighet kan även utvalda entréer vara mer lämpliga att prioritera, till exempel för att de är åtkomliga med färdtjänstbil, ligger nära parkering, miljörum och tvättstuga eller för att de nås nivåfritt. Om några entréer i en fastighet nås nivåfritt, men huset saknar hiss, kan fortfarande markplanet vara attraktivt för boende som har behov av tillgänglighet. Prioriterade brister Med en mängd brister i varje område blir det nödvändigt att prioritera vilka brister som ska åtgärdas först och vilka åtgärder som är mest lämpliga och ger störst nytta för flest boende. I projektet togs därför som tidigare nämnts en rangordning fram över vilka brister som skulle prioriteras; Skapa nåbara lägenheter. Minska beroendet av hemtjänst. Öka möjligheten till rekreation. De brister som ansågs vara mest angelägna att åtgärda var de som utgjorde ett hinder för att boende självständigt skulle kunna ta sig in i trapphusentrén och vidare in till en lägenhet, vanligtvis på bottenplanet men i vissa fall även till andra våningsplan om hiss fanns. Det innebär att brister vid trapphusentréer, entrédörrar och i trapphusen prioriterades framför åtgärder på andra platser. I denna prioritering var en förutsättning att färdtjänst kunde köra hela vägen fram till entrén. När kravet på att nå en lägenhet hade uppfyllts prioriterades brister som innebar att hyresgäster med behov av tillgänglighet skulle kunna klara sig utan hemtjänst. I den prioriteringen fanns exempelvis brister som hindrade hyresgäster från att självständigt nå och använda sophantering och tvättstuga. 8

9 Om brister som de ovan inte fanns så prioriterades slutligen de brister som minskade boendes möjlighet till rekreation, det vill säga hinder som gjorde att hyresgäster inte kunde nå och använda de gemensamma uteplatserna. Prioriterade åtgärder De brister som prioriteras har i några fall flera lösningar beroende på vilken nivå av tillgänglighet som fastighetsägaren vill uppnå. I projektet har hög tillgänglighet varit ett mål, men inte till vilket pris som helst. När lämpliga åtgärder skulle bestämmas analyserades de därför utifrån följande tre punkter. Fastigheternas tillgänglighetspotential. Åtgärdernas nytta för hyresgästerna. Åtgärdernas kostnad i relation till nytta. Resonemanget kring dessa punkter bestämde vilka åtgärdsförslag som prioriterades och som ansågs vara kostnadseffektiva i varje område. Nedan beskrivs hur resonemanget kring varje punkt såg ut. Fastighetens tillgänglighetspotential Gnestahems bostadsområden är byggda under till talet och den fysiska utformningen skiljer sig åt. Det medför att fastigheternas potential att bli tillgängliga varierar beroende på deras befintliga konstruktion. Under inventeringen visade det sig att några fastigheter redan är bra ur tillgänglighetssynpunkt medan andra har bra potential att bli tillgängliga för rollator och i vissa fall även för rullstol. Några fastigheter lämpar sig dock mindre bra för tillgänglighetsanpassning på grund av att ombyggnadskostnaderna skulle bli mycket höga. Det är en fördel om fastigheterna i framtiden kan uppnå tillgänglighet för rullstol, men det är emellertid mycket kostsamt att uppnå i de byggnader som saknar hiss, har trappor upp till entrén eller där det första bostadsplanet ligger en halv eller en hel trappa upp. Det är ett stort antal äldre som endast använder rollator och det är det hjälpmedel som är mest vanligt förekommande bland äldre personer. I vissa fastigheter är det rimligt att endast satsa på framkomlighet med rollator och satsa på tillgänglighet med rullstol i de fastigheter som redan har nivåfria entréer och som har hiss. Åtgärdernas nytta för hyresgästerna Vid prioriteringarna av åtgärderna diskuterades även vilken nytta åtgärden skulle ge hyresgästerna. Under det öppna mötet var det tydligt att dörröppnare var något som många boende saknade och ansågs sig kunna ha nytta av. Det är också en funktion som boende med exempelvis barnvagn skulle vara betjänta av. Dörröppnare blev därför en åtgärd som prioriterades högt i flera fall. Eftersom många boende i Gnestahem också använder rollator var det naturligt att åtgärder riktade till denna grupp prioriterades, exempelvis rollatorparkeringar i anslutning till trapphusentréer där detta saknades. Ett utbrett problem är nämligen att rollatorer lämnas i trapp- 9

10 huset där de kan utgöra en risk för brandsäkerheten om inte en särskilt anordnad plats för rollator finns. Åtgärdernas kostnad i relation till nytta I prioriteringarna har även hänsyn tagits till kostnaderna för åtgärden och dess relation till vilken nytta den kan ge för boende. I nästa kapitel presenteras vilka åtgärder som har prioriterats i varje område. Den fullständiga åtgärdstabellen finns redovisad i Bilaga 1 och visar alla brister och åtgärdsförslag i respektive område. Vissa åtgärder medför en hög kostnad och i vissa fall även stora ingrepp i byggnaden. Ett exempel på en sådan åtgärd är en utanpåliggande hiss. En hiss skulle öka tillgängligheten, men om huset har få våningsplan och få lägenheter som skulle nås från hissen är det endast ett fåtal boende som kan dra nytta av den dyra åtgärden. Hiss har därför prioriterats ned till fördel för andra åtgärder som kommer fler boende till nytta. Exempelvis har ramper upp till trapphusentréer prioriterats eftersom det gör markplanet tillgängligt. I vissa fall har åtgärder med en relativt hög kostnad prioriterats före andra, mindre kostsamma, åtgärder. Det har gjorts om åtgärden har ansetts kunna ge stor nytta för boende. En sådan prioritering har exempelvis gjorts i hus som saknar kontrastmarkeringar i trapphusets trappa. Här har tillgänglighet in till trapphusets prioriterats högre eftersom en tillgänglig entré skapar möjlighet för fler med rörelsehinder att självständigt nå en lägenhet. Prioriteringarna har varit en balansgång mellan Gnestahems mål med tillgängligheten för respektive område, rekommendationer från TIBB och UUS erfarenhet av tillgänglighet och fastighetsförvaltning. 10

11 Prioriterade tillgänglighetsåtgärder Gnestahem har fastigheter i både Gnesta, Björnlunda och Stjärnhov i Gnesta kommun. I respektive område finns mindre bostadsområden som förvaltas av två kvartersvärdar. I det här kapitlet presenteras vilka åtgärder som har prioriterats i varje område. Den fullständiga åtgärdstabellen finns redovisad i Bilaga 1 och visar alla brister och åtgärdsförslag i respektive område. Gnesta Nedan ges en presentation av de åtgärder som har prioriterats i varje bostadsområde i Gnesta. Torggatan 16 Husen på Torggatan 16 är avsatta för äldre personer och har stora hissar som gör husen tillgängliga. Några detaljer skulle dock göra fastigheten än mer tillgänglig. Därför föreslås att följande åtgärder prioriteras: Husens entréer har redan dörröppnare men två entrédörrar behöver tröskelramper för att bli tillgängliga. Tröskelramper vid trapphusentréerna 16B och 16C. Ramp med godkänt vilplan vid miljörum, samt dörröppnare. Bord till uteplatsen som även fungerar för rullstolsburen. 11

12 Kullagatan 5-99 Huset ligger nära centrum och är populärt bland äldre i Gnesta. Huset har trapphusentréer både från Torggatan och från parkeringen på andra sidan huset. Entrén från parkeringen har dörröppnare. Boende på bottenvåningen har egna entrédörrar. Eftersom huset har hiss och kan bli tillgängligt med rullstol har följande åtgärder prioriterats: Skylt vid entrén på Torggatan som informerar om att det finns en tillgänglig entré på andra sidan av huset. Tröskelramp vid trapphusentrén som har dörröppnare och på loftgångsdörrarna. Dörröppnare och godkänd ramp med vilplan till miljörummet. Dagagatan 6 och Juristgatan 2 Husen ligger nära centrum och är populära bland äldre. Det saknas hiss och första bostadsplanet ligger en halv trappa upp. Byggnaderna är därför lämpliga att endast bli framkomliga med rollator eller för personer med mindre balanssvårigheter som kan gå i trappor. Av den anledningen har följande åtgärder prioriterats: Väderskyddade rollatorparkeringar i anslutning till trapphusentréerna. Greppvänliga ledstänger som börjar och slutar 30 cm före och efter entrétrapporna på Juristgatan. Kontrastmarkeringar i trapphusens trappor. Miljöhuset på Kullagatan 5-99 behöver en ramp med ett godkänt vilplan. Exempel på behovet av möjlighet att på en ordnad plats lämna sin rollator utanför entrén i byggnader som har trappor upp till entrén och/eller trappor upp till första bostadsplanet. 12

13 Torggatan 7-15 Husen ligger nära centrum och är populära bland äldre. De har dörröppnare till alla entrédörrar och hiss till samtliga våningsplan. Vid ett av husen kommer asfalten utanför entrén att höjas på prov. För ytterliga tillgänglighet föreslås att följande åtgärder prioriteras: Dörröppnare vid hissar i nr 7, 9 och 11. Tröskelramper vid trapphusentréer och miljörum. Erbjud tvättmaskin i lägenhet för boende med särskilda behov. Kullagatan 4 Huset ligger nära centrum och har hiss som stannar på vartannat våningsplan. De våningsplan där hissen stannar har goda möjligheter att bli tillgängliga med rullstol och därför har följande åtgärder prioriterats: Dörröppnare vid entré, hiss och miljörum. Tröskelramper vid trapphusentrén och i korridoren mot tvättstugan. Trapphusentré med tillbyggd ramp och dörröppnare till entrédörren. För full tillgänglighet behövs tröskelramp till entrédörren. Trapphusentrén är nivåfri men har en hög tröskel och saknar dörröppnare för att bli tillgänglig för rullstol. 13

14 Landshammarsgatan 6-10 och 25 Husen har tidigare kompletterats med en utanpåliggande hiss som går upp till ett nybyggt plan 4. Plan 4 och bottenvåningarna har därför goda möjligheter att bli tillgängliga med rullstol. Övriga våningsplan kan vara lämpliga för personer som använder rollator. Av de anledningarna föreslås att följande åtgärder prioriteras: Prioriterade åtgärder: Dörröppnare till sidoentréerna och hissarna vid nr 6-10 och 25 D-K. Tröskelramper till sidoentréerna nr 6-10 och 25 D-K. Väderskyddad uppställningsplats för rollatorer utanför trapphusentréerna nr 6C, 6D-K, 8C, 8D-K, 10C, 10D-K, 25 A-C och D- K. Tillbyggd hiss som endast går upp till ett påbyggt våningsplan med bostäder. Här syns tillbyggnaden av ett fjärde plan med bostäder. 14

15 Landshammarsgatan 2-4 Husen i området lider av ett problem som är svårt att rå över. Marken sjunker lite för varje år. Det har resulterat i att trappor upp till entréerna har fått byggas på med åren. Utöver det saknar husen hiss, men bottenvåningarna kan bli framkomliga med rollator eller tillgängliga med rullstol beroende på vilka åtgärder som genomförs. Gnestahem har planerat att sätta upp höj- och sänkbara ramper till alla huvudentréer i området, vilket öppnar upp för att göra bottenvåningarna tillgängliga med rullstol. Därför föreslås att följande åtgärder prioriteras i samband med att ramper installeras: Uppställningsplatser för rollatorer i anslutning till huvudentréerna för de hyresgäster som bor en trappa upp. Dörröppnare vid huvudentréerna. Tröskelramper vid trapphusentréerna. Skyltar vid alternativ ingång som talar om att en tillgänglig entré finns på andra sidan huset. Nuvarande entréer med trappor som har byggt på med extra trappsteg eftersom marken sjunker i området. 15

16 Torggatan Husen ser likadana ut som på Landshammarsgatan 2-4 ovan. Här har arbetet med att installera ramper till huvudentréerna startat, vilket har skapat möjlighet för tillgänglighet till bottenplanet för de som använder rullstol men även underlättat för de som använder rollator. Liksom i föregående område föreslås här att följande åtgärder prioriteras i samband med att ramper installeras: Uppställningsplatser för rollatorer i anslutning till huvudentréerna för de hyresgäster som bor en trappa upp. Dörröppnare vid huvudentréerna. Tröskelramper vid trapphusentréerna. Skyltar vid alternativ ingång som talar om att en tillgänglig entré finns på andra sidan huset. Thulegatan 4 Huset saknar hiss och alla lägenheter finns en trappa upp. Det är därför mycket dyrt att göra tillgängligt. Däremot kan huset bli lämpligt för personer som endast har mindre balanssvårigheter och som klarar att gå i trappor. Av den anledningen föreslås att följande åtgärder prioriteras: Greppvänliga ledstänger i trappan i trapphuset. Kontrastmarkeringar i trappan i trapphusets. Uppställningsplatser för rollatorer i anslutning till trapphusentrén. Färdinstallerad ramp på Torggatan 17. Husets bostäder ligger en trappa upp utan hiss, därför prioriteras inte ramp till byggnadens entré. 16

17 Torggatan Husen är relativt bra ur tillgänglighetssynpunkt eftersom de har hiss som går till alla våningsplan. Det finns även möjlighet att nå husen från baksidan där några lägenheter har egen ingång. På grund av dessa egenskaper föreslås att följande åtgärder prioriteras: Prioriterade åtgärder: Dörröppnare vid trapphusentréer och miljörum. (Nr 39 och 45 har redan dörröppnare) Tröskelramper till alla trapphusentréer. Ett bord till uteplatsen som även kan användas av personer med rullstol. Torggatan 18A 18F Huset har hiss som går till alla våningsplan. Hissen är bra eftersom den öppnas från båda hållen vilket medför att personer som använder rullstol inte behöver backa ut eller in i hissen. På grund av husets goda tillgänglighetspotential föreslås att följande åtgärder prioriteras: Prioriterade åtgärder: Dörröppnare vid trapphusentréerna 18A och 18C samt till hissar och miljörum. Tröskelramper till alla entréer utom 18B som redan har en låg tröskel. Asfaltera om gångvägen där den är knölig mellan entréerna och parkeringsplatsen. Husen har hiss och nivåfria entréer vilket skapar goda möjligheter för tillgänglighet med rullstol. Huset har hiss men saknar dörröppnare vid några entréer. 17

18 Granbackavägen Husen är i två våningar och saknar hiss. Husen kan bli framkomliga med rollator och bottenvåningarna kan göras tillgängliga med rullstol. Här föreslås därför att följande åtgärder prioriteras: Väderskyddad rollatorparkering i anslutning till entréerna för de som bor en trappa upp. Se över snöröjningens detaljarbete. Skotta för hand utanför trapphusentréerna. Dörröppnare till entrédörrar som inte har det. Tröskelramper till trapphusentréerna. Pilgränd 1-19 Husen är radhus med privata entréer. Entréerna 3, 7, 13 och 17 har nivåfria entréer men har två våningsplan. Övriga entréer har ett till tre trappsteg upp till entréerna. Tillgänglighetsanpassningar i bostäderna regleras av bostadsanpassningsbidrag och därför föreslås att följande åtgärder prioriteras på gemensamma platser: Dörröppnare till miljörummet. Komplettera den gemensamma uteplatsen med ett bord som kan användas av rullstolsburen. Husens bottenvåningar har goda möjligheter att bli tillgängliga för rullstol eftersom det inte är trappor upp till entrédörren. De här radhusen finns i både ett och två plan. För ökad tillgänglighet kan bland annat miljörummet kompletteras med en dörröppnare. 18

19 Björnlunda Björnlunda ligger cirka sju kilometer väster om Gnesta tätort. Här äger Gnestahem två bostadsområden. Smedjevägen Husen är byggda i samma stil som husen på Granbackavägen i Gnesta, i två våningar utan hiss. Husen kan bli framkomliga med rollator och bottenvåningar kan bli tillgängliga med rullstol. Med anledning av det föreslås att följande åtgärder prioriteras: Väderskyddad rollatorparkering i anslutning till entréerna, till de som bor en trappa upp. Dörröppnare och tröskelramp till entréerna 13, 15 och 17 (Övriga entréer har redan detta). Vilplan och dörröppnare till miljörummet. Komplettera den gemensamma uteplatsen med en fast och jämn gångväg och plats för rullstolsburen vid bord. Områdets gård används flitigt av boende och skulle kunna kompletteras med en jämn gångväg fram till en sittgrupp men bord som även kan användas av personer med rullstol. Entréerna på Smedjevägen har höga trösklar och tunga dörrar, några har åtgärdats med tröskelramp och dörröppnare. 19

20 Hagvägen Husen är radhus med privata entréer. Entréerna 67 och 71 kan bli tillgängliga för rullstol eftersom de har ramp. Övriga entréer är framkomliga med rollator. Tillgänglighetsåtgärder i lägenheten regleras av bostadsanpassningsbidrag. Av den anledningen föreslås att följande åtgärder prioriteras: Prioriterade åtgärder: Tröskelramper till lägenhetsförråden. Tröskelramp och dörröppnare till miljörummet. Komplettera den gemensamma uteplatsen med en fast och jämn gångväg och plats för rullstolsburen vid bord. Stjärnhov Stjärnhov ligger cirka 17 kilometer väster om Gnesta tätort. Här äger Gnestahem tre bostadsområden. Strandvägen 3A-3B Huset har halvtrappa upp till första våningsplanet och saknar hiss. Det är därför inte lämplig för boende med rullstol. Däremot kan det utvecklas för personer med endast mindre balanssvårigheter som kan gå i trappor. Av den anledningen föreslås att följande åtgärder prioriteras: Prioriterade åtgärder: Väderskyddad rollatorparkering i anslutning till trapphusentréerna. Dörröppnare till 3A och till miljörummet. Tvättmaskin i lägenheten till boende med särskilda behov. Kontrastmarkeringar i trapphusets trappor. Lägenhetsförråden ligger i fristående hus på gården, höga trösklar in till respektive förråd minskar tillgängligheten. Huset saknar hiss och är därför inte lämpligt vid användning av rullstol. 20

21 Käxlevägen Husen är i två våningar och saknar hiss. Det är inga trappsteg till entrén och bottenvåningarna har därför goda möjligheter att bli tillgängliga med rullstol. På grund av husets befintliga utformning föreslås att följande åtgärder prioriteras: Väderskyddad rollatorparkering i anslutning till entréerna, för de som bor en trappa upp. Dörröppnare till entréerna Tröskelramper till alla trapphusentréer. En godkänd ramp med vilplan till miljörummet, samt dörröppnare. Häggvägen Området består av radhus med privata entréer. Entréerna 31, 35 och 45 kan bli tillgängliga för rullstol eftersom de har ramp. Övriga är framkomliga med rollatoranvändare som kan ta några trappsteg. Tillgänglighetsåtgärder i bostäderna regleras med bostadsanpassningsbidrag och därför föreslås att följande åtgärder prioriteras: Tröskelramp och dörröppnare till miljörum. Husens bottenvåningar har goda möjligheter att bli tillgängliga med rullstol. De privata radhusen har vanligtvis ett par trappsteg upp till entrén men några har fått ramp som gör dem tillgängliga. 21

22 Fördjupningar i åtgärdsförslagen I föregående kapitel presenterades de åtgärdsförslag som med fördel kan prioriteras i respektive fastighet. I Bilaga 1 finns en fullständig sammanställning av vilka åtgärder som kan genomföras för att göra fastigheterna framkomliga och tillgängliga. I det här kapitlet beskrivs hur olika platser bör se ut för att vara tillgängliga, vilka åtgärder som behövs samt vad dessa kostar. Till de flesta åtgärdsförslag tillkommer en arbetskostnad som vanligtvis är cirka 500 kr per timme, men det kan variera mellan leverantörer. För att få reda på exakt totalkostnad behöver offerter tas in och vissa tekniska undersökningar göras. Färdtjänst Flera äldre använder färdtjänst och det är därför viktigt att färdtjänst har möjlighet att köra hela vägen fram till trapphusentrén. För god tillgänglighet bör färdtjänst kunna stanna inom 25 meter från entrén. Parkeringsplats för rörelsehindrad För god tillgänglighet i ett bostadsområde behövs en parkeringsplats för rörelsehindrad som är tydligt skyltad och nås nivåfritt från entréerna. Parkeringsplatsen bör även ligga inom 25 meter från bostadsentrén. Förslagen grundar sig på de rekommendationer som ges i handboken till TIBB 1 men har kompletterats med en analys och anknytning till förutsättningar i Gnestahems bestånd. Angöring och parkering För äldre är det en stor fördel om de har nära till såväl färdtjänst som till parkering. Det underlättar deras vardag när de behöver åka någonstans och ger dem möjlighet till en friare vardag. 1 Hjälpmedelsinstitutet (2012) Tillgänglighet i befintligt bostadsbestånd TIBB 2.0: Handbok med råd och anvisningar. Exempel på parkeringsplats för rörelsehindrad vid Torggatan 16 i Gnesta. Parkeringen nås nivåfritt från kvarterets samtliga entréer. 22

Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB. September 2015

Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB. September 2015 Tillgänglighetsinventering för Säterbostäder AB September 2015 Kontakt För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga i projektet. Daniel Nilsson 08-35 43 47 / 073-917

Läs mer

UUS. Urban Utveckling & Samhällsplanering AB. Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014

UUS. Urban Utveckling & Samhällsplanering AB. Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014 TillgänglighetsplanförLekebergBostädersfastigheter Kontaktlista Förmerinformationomtillgänglighetsplanenkontakta

Läs mer

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015 Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder Oktober 2015 Kontaktlista För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som har varit delaktiga i projektet. Trond Hannerstig 08-35 43

Läs mer

Hur tillgänglig är din fastighet?

Hur tillgänglig är din fastighet? Hur tillgänglig är din fastighet? Guide för tillgänglighetshöjande åtgärder i flerbostadshus Datum: 2017-03-30 1 Innehåll Inledning..3-4 Parkering och angöring... 4 Gångvägar, snöröjning... 5-6 Trapphusentré,

Läs mer

Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäders fastigheter. September 2014

Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäders fastigheter. September 2014 Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäders fastigheter September 2014 Kontaktlista För mer information om tillgänglighetsplanen kontakta gärna någon av oss som tagit fram tillgänglighetsplanen. Vilhelm

Läs mer

2. Checklista för publika lokaler

2. Checklista för publika lokaler 2. Checklista för publika lokaler Nr. KONTROLLPUNKTER 1 NIVÅSKILLNADER (6 ) 1.1 Allmänt 1.1.1 Kan man nå byggnaden utan att passera trappa eller trappsteg? 1.1.2 Kan man stiga in i byggnaden utan att passera

Läs mer

Social hållbarhet. Thomas Österberg

Social hållbarhet. Thomas Österberg Social hållbarhet Thomas Österberg Hållbarhetsavdelningarna Arbetar på uppdrag av KS Leder arbetet med att ta fram policyer, riktlinjer, program och planer i linje med politikens ambitioner Skapar förutsättningar

Läs mer

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på

EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder. Vanliga brister. Saker att tänka på EAH - Enkelt Avhjälpta Hinder eller Vanliga brister och Saker att tänka på I detta dokument har vi försökt att notera ner vanliga brister och saker att tänka, som vi har upptäckt vid genomförda handikappinventeringar

Läs mer

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde.

Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverkets föreskrifter om att åtgärda Enkelt avhjälpta hinder. Lathund avseende lokaler dit allmänheten har tillträde. Boverket har i november 2003 meddelat föreskrifter och allmänna råd (BFS 2003:19)

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder

Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Prov-inventering av Bollhuset i Lunds kommun med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionshinder Bakgrund och syfte Prov-inventeringen av Bollhuset i Lunds kommun med avseende

Läs mer

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet

Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Checklista för lokaler Fysisk tillgänglighet Företag/Vårdgivare Mottagningsadress Verksamhetschef Datum för ifyllnad Vårdvalsområde Denna redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder

Tillgänglighet. http://www.hembygd.se/tillganglighet. Fysiska hinder Fysiska hinder Att hitta inom området För att besökare med funktionsnedsättning ska hitta inom området krävs tydlig information. För att synskadade och blinda ska kunna ta till sig information kan man

Läs mer

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne.

Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Minimikrav på tillgänglighet till olika publika lokaler. Text med kursiv stil = ökat krav på lokaler som ägs eller hyrs av Region Skåne. Parkeringsplats Finns parkering inom 25 m gångavstånd till publik

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder 2016-03-31 Enkelt avhjälpta hinder Fastighetsägare ska åtgärda enkelt avhjälpta hinder för att så många som möjligt ska kunna få tillträde till och använda publika lokaler och allmän platsmark. Checklista

Läs mer

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014)

GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE. Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) GUIDE [År] TILLGÄNGLIGHETSGUIDE Socialförvaltningen Ovanåkers kommun (Reviderad juli 2014) 1 Innehållsförteckning 12an 3 54an Gruppbostad & gemensamhetsutrymme n 11 Backa 15 Gullvivan 25 Gyllengården 31

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast

Tillgänglighet. Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighet Färnas Hjärta Bed & Breakfast Tillgänglighetsinformation Vi tycker det är viktig för gäster att på förhand få veta om våra lokaler är tillgänglig utifrån de behov man har. Det gäller speciellt

Läs mer

Checklista. För tillgängliga vallokaler

Checklista. För tillgängliga vallokaler Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2014 Titel: Checklista För tillgängliga vallokaler Handisam Serie: A 2014:3 ISBN-nummer: 978-91-980064-7-6

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet i Linköping

Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet i Linköping SLUTRAPPORT TILL BOVERKET Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet i Linköping Linköpings kommun linkoping.se 2015 Projektet har genomförts i samverkan mellan Linköpings kommun, Stångåstaden

Läs mer

Sammanfattande resultat från Skellefteå kommuns tillgänglighetsinventering. September 2015

Sammanfattande resultat från Skellefteå kommuns tillgänglighetsinventering. September 2015 Sammanfattande resultat från Skellefteå kommuns tillgänglighetsinventering September 2015 Kontakt För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga i projektet. Anna

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta

Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Tillgänglighetsplan för allmänna platser i tätorterna Edsbyn och Alfta Förord Alla människor är rörelsehindrade under någon del av livet. Under det första året sker transporten i en rullstol som kallas

Läs mer

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011.

Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Tillgänglighetsinventering Lokal: Mariebad (inte Spa och Relaxavdelningen) Tidpunkt för inventering: hösten 2011. Förklaringar: Grön ruta: god tillgänglighet Röd ruta: det som kan förbättras Kontrastmarkering.

Läs mer

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm

Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet. Biografen Zita Folkets Bio Stockholm Åtgärdslistan Rapport över tillgänglighet Biografen Zita Folkets Bio Stockholm INNEHÅLL Angöring, parkering... 3 Entréer... 3 Allmänt om lokaler... 3 Förflyttningsvägar... 3 Biosalonger... 4 Biosalong

Läs mer

Tvättstugor och källargångar

Tvättstugor och källargångar 1 Tvättstugor och källargångar Tvättstugorna är viktiga, men känns eftersatta och otrygga. De upplevs ofta som trånga, smutsiga och osäkra. Öppna upp ytorna i tvättstugorna, ta bort onödiga väggar och

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor

Familjebostäder är en. 60 år. Hos oss bor ca göteborgare Vi förvaltar och utvecklar lägenheter. 60 procent av våra lägenheter är ettor Hos oss bor ca 33 000 göteborgare Vi förvaltar och utvecklar 18 000 lägenheter Familjebostäder är en 60 procent av våra lägenheter är ettor och del tvåor av Göteborg sedan 60 år Familjebostäder grundades

Läs mer

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet

Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Beskrivning av riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet och användbarhet Tillgängligheten och användbarheten anges dels som riktlinje, dels som standard. I vissa

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer:

I föreliggande detaljplaneförslag uppfylls nedanstående ambitioner enligt stadens riktlinjer: Sida 1 (5) Checklista Antas i kommunfullmäktige Detaljplanens namn: Dnr: 2013-09481 Stadsdel: Kista Svar senast: 2016-02-01 Syfte och huvuddrag Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker

Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker Tillgänglighetsinventering av Stockholms läns blåsarsymfoniker 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunerna i Fyrbodal Riktlinjer för fysisk tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Västra Götalandsregionen tillsammans med kommunerna i länet har tagit fram förslag till riktlinjer för fysisk

Läs mer

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun

Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Tillgänglighet på tomter och i byggnader i Ekerö kommun Denna information vänder sig till dig som planerar att bygga nytt i Ekerö kommun och går igenom vilka krav som ställs på tillgänglighet och användbarhet

Läs mer

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Rullstolshissar. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Rullstolshissar Rullstolshissar är vertikalhissar eller trapphissar med lätt konstruktion vilka i allmänhet lämpar sig för ganska små nivåskillnader. I nybyggen måste personhiss användas för förflyttning

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern

Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern Tillgänglighetsinventering av Skandia teatern 2014 ENTUM i samarbete med Add Access 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Uppdragsgivare och kontaktperson... 4 Beskrivning av uppdraget... 4

Läs mer

Riktlinjer för basutformning för bostäder

Riktlinjer för basutformning för bostäder Riktlinjer för basutformning för bostäder BASUTFORMADE BOSTÄDER ÄR BÄTTRE FÖR ALLA Basutformning ökar möjligheten för den som drabbas av nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga att bo kvar i sin bostad.

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

7.4 Start och drift av vårdcentral

7.4 Start och drift av vårdcentral 1 (6) 7.4 Start och drift av vårdcentral Primärvårdsprogram 2017 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN

TRYGGHETSBOENDE RIKTLINJER HÖGANÄS KOMMUN 2016-11-16 1 (5) SN/2013/71 RIKTLINJER TRYGGHETSBOENDE Ett trygghetsboende är ett vanligt boende med egen lägenhet med hög tillgänglighet samtidigt som det finns gemensamhetsutrymmen för social samvaro

Läs mer

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter

Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter 2015-03-30 Förvaltningsnamn Avsändare Kultur för alla Enkelt avhjälpta hinder och tillgänglighet i Region Jönköpings läns kulturverksamheter Tillgången till ett dynamiskt och mångfacetterat kulturliv berikar

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR

MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser Bygg ikapp handikapp (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR MILJÖBEDÖMNING (sidhänvisn avser "Bygg ikapp handikapp" (Handikappinstitutet, 1995) A. UTOMHUSMILJÖ A B1 B2 C D E F G H I J K L M N ANTECKNINGAR Allmänt (s 37-42, 183-96) Kan markeras om det står cyklar,

Läs mer

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor

Kyrkan räknas till offentliga rum och de ska även vara tillgängliga för människor Sida 1 Toaletten Hur ska toaletten se för att alla kan använda den? För att på bästa sätt kunna svara på den frågan har vi tagit hjälp av byggnadsinspektör Ola Grönås och Handisam. Kyrkan räknas till offentliga

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program Handikappolitiskt program Innehållsförteckning Förord 2 Sida Åtgärder i kommunerna 3-4 Lagar 5 Socialtjänstlagen, 1 kap 1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 5, 6 7 Plan- och bygglagen

Läs mer

Hanna Svensson, industridoktorand

Hanna Svensson, industridoktorand Hanna Svensson, industridoktorand Finansierad av Haninge kommun, Äldreförvaltningen. Forskar på Centrum för Hälsa och Byggande, KTH Forskningsområden: Bostadsanpassning Tillgängligt boende för äldre Bostadsförsörjningsfrågor

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Kvalitativ studie

Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus. Kvalitativ studie 2015-08-28 Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus Kvalitativ studie Samhällsbyggnad Projektledning Karin Degerfeldt Inventering av tillgänglighet i flerbostadshus kvalitativ studie 1 Bakgrund Skellefteå

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015

Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015 Bilaga 1 Program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Aktiviteter Verksamhetsplan 2015 Bakgrund Arbetet med tillgänglighet och delaktighet har ytterst sin utgångspunkt i FNkonventionen

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

dags för fräschare garage och modernare gård

dags för fräschare garage och modernare gård Rissneleden 17 95 dags för fräschare garage och modernare gård Vi jobbar med förnyelsen patricia persson projektsamordnare Håller i kontakten med hyresgästerna under arbetet med förnyelsen. caroline cerbach

Läs mer

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster

UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster UTREDNING Certifikatet Tillgängligt i Esbo för företag och tjänster 1 (5) ANVISNINGAR Vänligen skicka den ifyllda blanketten per e-post till adressen esteeton.espoo@espoo.fi Syftet med blanketten är att

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva

Upprusta miljonprogrammet för de äldre. En studie av tillgängligheten i Järva Upprusta miljonprogrammet för de äldre En studie av tillgängligheten i Järva Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2010 Författare: UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Fotograf/illustratör: UUS Urban Utveckling

Läs mer

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun

Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-02-14 SN 30 Dnr 2012/11 Kriterier för uppförande av trygghetsboenden i Ängelholms kommun Ärendebeskrivning Behovet av trygghetsboenden i Ängelholms kommun är

Läs mer

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering

BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering BILAGA 3: Checklista för tillgänglighetsinventering INSTRUKTIONER Checklistan är framtagen för inventering av Högsby kommuns publika lokaler och platser och är en omarbetning av Handikappombudsmannens

Läs mer

Slätmossens naturpark

Slätmossens naturpark Naturen på lika villkor Slätmossens naturpark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 26/9 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från kommunen: Petra Lindvall Projekt Naturen på lika villkor Utförare

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Bo bra på äldre dar i Ale kommun

Bo bra på äldre dar i Ale kommun Bo bra på äldre dar i Ale kommun Fakta Folkmängd: 27 577 invånare (SCB 2011-12-31) Areal: 333 km² Huvudorter: Nödinge och Älvängen 63 % småhus och 37 % flerbostadshus Största företag: Eka Chemicals AB,

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN

Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish. Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN Phil Jones Jones Art & Des Kråsebovägen 9 272 94 Simrish Simrishamns Bostäder A JONEBERG HÖJDEN JONEBERG Kvarteret Joneberg ligger på en höjd nära Simrishamns centrum, inbäddat i ett äldre villaområde,

Läs mer

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler

Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Åtgärdslista till rapporten över tillgänglighet i Cirkus Cirkörs lokaler Innehåll Angöring, parkering... 3... 3 Entréer... 3 Entrén (befintlig)... 3 Vindfång i den befintliga entrén... 3 Den nya entrén...

Läs mer

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Flyinge. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Flyinge Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Inventering av viktiga stråk Stråk Drabbade Problem 1 Västergård Ljungbjersvägen. Foto 1:1-1:6 Visuell sidoavgränsning

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma

Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning. Där du känner dig hemma Dialog Tranbärsvägen Enkätundersökning Om enkäten Utdelade: 21 st brev 44 st mejl = 65 st Besvarade: 12 st brev 23 st mejl = 35 st Svarsfrekvens: brev = 57 procent mejl = 52 procent totalt = 51 procent

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott

Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Juni 2013 Rapport från Tillgänglighetsinventeringar av Åländska besöksmål: Jan Karls-gården, Kronohäktet Vita Björn & Kastelholms slott Uppdragsgivare: Ålands landskapsregering/museibyrån 1 Innehåll: Inledning

Läs mer

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138

Bättre för alla. Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun. Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Bättre för alla Grundutformningsprogram för nybyggnation av flerbostadshus I Tomelilla kommun Antaget av kommunfullmäktige Kf 138 Innehåll Sid Inledning 3 Tillgänglighet och på tomt 4 Angöring 4 Handikapparkering

Läs mer

BRAND 2010 Mai Almén

BRAND 2010 Mai Almén Mångfald och Jämställdhet i Byggprocessen Både tillgängligheten och frångängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall garanteras enligt Boverkets Byggregler Funktionshinder PBL 2 kap 4, 3

Läs mer

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet

Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Sida 1 av 8 Utlåtande avseende tillgänglighet och användbarhet Umeå Kulturhus, Umeå 7:4 Projekt: Uppdragsnummer: Preliminärhandling Upprättad den 4 mars 2015 Reviderad den Granskning utförd av: Solveig

Läs mer

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET

Svartviksstrand DETALJPLANEFÖRSLAG TILLGÄNGLIGHET SKONSULT AB 070-747 2 2 GRANSKNINGSUTLÅTANDE 1 2016-10-0 1 OMFATTNING Granskningen omfattar utformning av detaljplan/område för flerbostadshus med avseende på tillgänglighet och användbarhet för personer

Läs mer

Tungelsta trädgårdspark

Tungelsta trädgårdspark Naturen på lika villkor Tungelsta trädgårdspark Haninge kommun INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Inventerare Katrin Jones Hammarlund Med från föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta: Jan Sandh Projekt

Läs mer

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19

Kriterier för trygghetsboende. Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Kriterier för trygghetsboende Antagna av kommunfullmäktige 24 februari 2014, 19 Övergripande kriterier Trygghetsboende ska bestå av hyreslägenheter. Trygghetsboende innefattar ett socialt innehåll med

Läs mer

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699.

Tipsa om din kandidat till S:t Julianpriset på www.stockholm.se/tillganglig eller ring tipstelefonen 08-508 26 699. BLOMQUIST ANNONSBYRÅ 2008 32 tips som ökar tillgängligheten i din butik Stockholm ska vara en stad för alla. Det ska vara enkelt att ta sig fram på gator och torg, i offentliga lokaler, i butiker och restauranger

Läs mer

d " li " i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16

d  li  i 0 0 5 0 i fil ''' 0. 0 a a di dik SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Stockholm 2012-05-16 i 0 0 5 0 d " li " 1 0 0 11 1 i fil ''' 0. 0 a a di dik 0 SISAB Nybyggnad förskola Beckombergavägen Sakkunnighetsintyg Bygglov Stockholm 2012-05-16 R A Nybyggnad förskola Beckombergavägen SakkunnighetsIntyg

Läs mer

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7

Föreläggande om åtgärd, Näckrosen 7 TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Vår beteckning BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2017-10-19 TILLS.2017.30 Vår handläggare Anna Eriksson Bygglovshandläggare Bygg- och miljönämnden Katrineholms kommun Föreläggande om åtgärd,

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder

Gårdstånga. Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Gårdstånga Inventering och åtgärdsförslag enligt Enkelt avhjälpta hinder Juni-juli 2006 Stråk Stråk 1 Sandyvägen Flyingevägen. Foto 1:1a-b -1:2 Belysning ej testad Belysning provas Visuell sidoavgränsning

Läs mer

Rapport till Boverket

Rapport till Boverket Rapport till Boverket Inventering av den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet i Sandviken - Wikman-konsult - www.wikman-konsult.se Förord I Sverige blir vi allt fler äldre. Snart är mer än

Läs mer

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler

Checklista. för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Checklista för att följa upp tillgängligheten i byggnader och lokaler Den här checklistan är ett stöd för alla som vill följa upp arbetet med tillgänglighet i byggnader och lokaler enligt Myndigheten för

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015

Mariehamn för alla. Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Mariehamn för alla Resultat från tillgänglighetsinventering 2015 Innehåll Om inventeringen Stadsbiblioteket Mariebad Färjeterminalen Västerhamn Sjökvarteret Strandpromenaden Mariehamns stad: - Gator och

Läs mer

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång

Handlingsplan för HIN i. Mariestad Töreboda och Gullspång Handlingsplan för HIN i Mariestad Töreboda och Gullspång Åtgärdande av enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler Tekniska förvaltningen Mariestad Töreboda och Gullspång Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad

Läs mer

Enkelt avhjälpta hinder

Enkelt avhjälpta hinder KONCEPT April 2006, rev 2006-10-26 Enkelt avhjälpta hinder Utförandeanvisning Uppdragsgivare: Trafikkontoret, Göteborgs Stad Inledning I maj år 2000 antog riksdagen regeringens proposition Från patient

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors.

Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Välkomna på min rundtur runt Prakticum Helsingfors. Jag är medveten om att bilderna stundom är av usel kvalité men hoppas att ni skall minnas hur, var och vad när ni ser dem. Precis som förra gången, när

Läs mer