Medieutredningen. förvärvspolicy, mätmetoder, organisation. Malmö högskola, Bibliotek och IT. Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medieutredningen. förvärvspolicy, mätmetoder, organisation. Malmö högskola, Bibliotek och IT. Slutrapport 2006-05-09"

Transkript

1 Medieutredningen förvärvspolicy, mätmetoder, organisation Malmö högskola, Bibliotek och IT Slutrapport

2 Innehållsförteckning Bibliotek och IT:s vision och mål 5 Inledning 6 Medieutredningen 7 Uppdraget 7 Projektdeltagare: 8 Del 1: Förvärvspolicy 9 Målgrupper 9 Medieurval 9 Inköpsförslag 10 Kurslitteratur 10 Läromedel 10 Fjärrlån förvärv 10 Upphandlingar 10 Elektroniskt tryckt 10 Databaser 11 Konsortiebildningar 11 Övriga medier 11 Nya medier 11 Läshandikappade studenters litteraturförsörjning 11 Donationer 12 Egenproducerade publikationer 12 Fria resurser 12 Del 2: Mätmetoder 13 Uppdrag 13 Definitioner 13 Problem 13 Sammanfattning av projektgruppens förslag 14 Mätmetoder 14 Samlingarnas omsättning 14 Internt användande av referensverk och låneböcker 15 Analys av ämnesområden i samlingarna 15 Fjärrinlån i förhållande till samlingarna 17 Aldrig utlånade böcker 17 Lånestatistik för de olika användargrupperna 17 Statistik för det elektroniska materialet 18 Jämförelser med andra bibliotek 18 Analys av forskares referenshanteringsbibliotek 19 Analys av referenslistor från avhandlingar 20 Enkätundersökning 20 Kvalitativa intervjuer 21 Fokusgrupper 21 Analys av var våra forskare väljer att publicera sig 22 2

3 Del 3: Organisation 23 Inledning 23 Nuvarande förvärvsorganisation 24 Samarbete och kommunikation med områdena 24 Utredning av kontaktorganisationen 24 Samarbete kring urval 24 Förslag 25 Samarbete och kommunikation: övriga fora och organ 26 Lokala nämnder/råd 26 Nämnden för LUT och BIT 26 Biblioteksrådet på Hälsa och samhälle 26 Biblioteksrådet vid Odontologiska fakulteten 26 Forskningsorganisation 27 Forskningsprogram 27 Forskningsforum Vetenskapsområden 27 FFu-beredningen (Forskning och forskarutbildningsberedning) 28 Mediestrategigrupp 29 Referensgrupp 29 Bilagor 30 Bilaga 1 SCAT-listan, problem mm 30 Vår hylluppställning 30 Åtgärder 31 Sammanfattning av nödvändiga åtgärder 32 Bilaga 2 Forskares referensbibliotek En förstudie 33 Mål 33 Hur 33 Beskrivning 33 Automatiserad sökning 33 Resursåtgång 34 Bilaga 3 Malmö högskolas grundutbildning och forskningsmiljöer 35 Bilaga 4 Forskningsorganisation Malmö högskola 36 Referenser 37 3

4 "Det avgörande kriteriet för att utvärdera kvaliteten hos en tjänst är dess förmåga att möta de användarbehov den är avsedd för, och värdet av en tjänst måste bedömas i termer av den nytta som dess användning upplevs ha för dem som betalar tjänsten." (Orr, R.: Measuring the goodness of library services. Journal of documentation, 29(1973)). Allt som kan göras digitalt blir digitalt, och allt som blir digitalt blir förmodligen snart även mobilt. Allt som är digitalt kan spridas från kompis till kompis, och därför sker distribution av digitalt innehåll oerhört mycket snabbare än vi tidigare vågat räkna med. Det i sin tur innebär att de strukturer vi idag tar för givna kan vara utraderade imorgon och att nya strukturer plötsligt likt en lavin skapat helt nya landskap. Se vad som skedde med musikindustrin och hur snabbt det gick. Se vad som hände med filmindustrin och vilka konsekvenser det fått. Se vad som håller på att hända inom telekomvärlden nu när Skype gjort sitt intåg. Fundera på vilka branscher som står i tur härnäst, kanske det är din bransch, och fundera på hur snabbt det kan gå! (Johan Forsberg, Informationschef LunarStorm samt kreativt ansvarig Prime 2005) 4

5 Bibliotek och IT:s vision och mål Vision Mål Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal rika förutsättningar att möta samhällets krav och möjligheter. Utveckla och tillhandahålla vetenskaplig informationsförsörjning Erbjuda verktyg för nyttjande av informations- och kommunikationsteknik Utveckla studenters, lärares, forskares samt övrig personals informationskompetens Erbjuda en kreativ och utvecklande lärandemiljö 5

6 Inledning Bibliotek och IT skall vara drivande i frågor som rör informationsförsörjning och medier. Vi skall på ett aktivt och engagerat sätt delta i den nationella och internationella debatten och samarbeta i praktiska frågor med andra aktörer som IFLA, BIBSAM, Svensk biblioteksförening och BISAM. Förvärvsfunktionen vid BIT har alltsedan starten 1998 präglats av devisen Ge studenter och personal vad de behöver för studier, lärande och forskning och även till viss del för rekreation. Vi har varit till stor del användarstyrda. Vi har målmedvetet arbetat med relationer till studenter, lärare och forskare för att i samarbete bygga upp de mediasamlingar som nu finns. Vi har även från start arbetat kontinuerligt och konsekvent med kvalitetsfrågor. Ett mått på god kvalitet är i hur hög grad en organisation förmår förändra eller komplettera sin verksamhet i takt med att omvärlden förändras. Det är framför allt tre förändringar som präglat vår verksamhet de senaste åren. Den tekniska utvecklingen inom media och kommunikation går i rasande fart. Hur ett bibliotek ser ut om tio år kan vi bara gissa. Den pedagogiska utvecklingen, från katederundervisning och kurslitteratur till PBL, grupparbete och eget sökande efter information, präglar undervisningen. Utvecklingen av Malmö högskola, från liten högskola med mycket undervisning på grundnivå till stor högskola med omfattande och växande forskning har gått snabbt. För att möta denna utveckling och anpassa teknik, logistik och organisation krävs en bred och djup kunskap om förhållandena inom informationsförsörjningsområdet. Det gäller både vad vi skall ha i våra bibliotek, i viken form vi skall ha det samt hur vi skall organisera arbetet med att införskaffa detta. 6

7 Medieutredningen Uppdraget Att ta fram förslag till en ny förvärvspolicy. Målet är att presentera en ny, utvecklad och allomfattande medieförvärvspolicy för Malmö högskolas bibliotek. Den skall omfatta alla publikations- och medietyper. Den skall ta hänsyn till Malmö högskolas utbildningsinriktningar, till högskolans forskningsinriktningar, till den tvärvetenskapliga profilen samt till de olika perspektivområdena. Den skall ta hänsyn till Malmö högskolas plats i det svenska akademiska livet med krav på informationsutbud inom ett brett spektrum på såväl grundläggande som mer avancerade nivåer. Den skall också ta upp frågan om Malmö högskolas roll i konsortiebildningarna för digitalt material. Att ta fram förslag till hur samlingarnas kvalitet kan utvärderas. Målet är att utveckla metoder för att utvärdera Malmö högskolas biblioteks samlingar av olika publikations- och medietyper samt att genomföra en pilotstudie. Utvärderingarna skall göras dels gentemot högskolans egna nutida och framtida behov och dels gentemot andra lärosätens samlingar inom specifika ämnen. Att komma med förslag till hur en medieinnehållsgrupp skall se ut. Målet är att ta fram ett förslag till organisation som har till syfte att säkerställa att samlingarna vid Malmö högskolas bibliotek motsvarar högskolans nutida och framtida behov samt att dessa håller en hög och jämn standard. För detta krävs kompetens från bibliotekens, och högskolans, alla delar. Förslagen skall vara klara senast 30 april För att genomföra projektet tillsätts en projektgrupp med medlemmar från olika delar av BIT-organisationen; totalt tio personer. För att driva projektet kommer tre undergrupper att skapas, en för varje projektdel, och med en sammankallande i varje grupp. Arbetet kommer att bedrivas dels i undergrupperna och dels samlat. Projektgruppen som helhet har ansvar för slutresultatet. För att tillföra kompetens och för att förankra projektet kommer gruppen att arbeta öppet och med många utåtriktade kontakter både inom BIT och inom Malmö högskola. Resursåtgång beräknas till arbetstid tio personer i tolv veckor, fyra timmar per vecka = 480 timmar. Detta är den beräknade tidsåtgången och säger inget om timfördelningen mellan olika deltagande individer. 7

8 Projektdeltagare: Jan Nilsson, projektledare, tfn Förvärvspolicygruppen Ola Tengstam, sammankallande, tfn Ann-Sofie Nilsson Anneli Svensson Utvärderingsgruppen Hanna Wilhelmsson, sammankallande, tfn Per Egevad Jenny Widmark Medieinnehållsgruppen Pablo Tapia, sammankallande, tfn Helen Olsson Leif Svensson 8

9 Del 1: Förvärvspolicy Förvärvspolicyn vid Malmö högskolas bibliotek har alltsedan start präglats av ett användarperspektiv. Ge studenter och personal vad de behöver för studier, lärande och forskning. Vi har också menat att det är bättre att köpa materialet än att fjärrlåna och i valet mellan olika format för information har vi valt att prioritera det elektroniska. Föreliggande förslag är inte en ny förvärvspolicy. Det är en utveckling och ett förtydligande av de ovan beskrivna riktlinjerna som vi länge följt. I policyn förtydligas bland annat frågan om val av format. Frågan om samlingarnas kvalitet, där eventuella luckor i beståndet är en del, tas upp i avsnittet Mätmetoder. Frågan om hur en organiserad dialog och kommunikation med våra användare skall ske föreslås i medieinnehållsgruppens förslag. Bibliotek och IT består av ett antal funktioner som ansvarar för verksamhetens olika delar. Mediefunktionen har ansvar för förvärvsarbetet. Förvärvsteamet utför allt förvärvsarbete på biblioteken. Förvärvet görs lokalt på Malmö högskolas fyra olika bibliotek. Målgrupper Bibliotekens primära målgrupper är studenter och personal på Malmö högskola och vår målsättning är att i största möjliga mån tillgodose dessa målgruppers enskilda behov av media. Allmänhet och studenter vid andra lärosäten är också välkomna att utnyttja våra resurser. Medieurval Förvärvet av media bör vara relevant för den undervisning och forskning som bedrivs vid Malmö högskola. Vi strävar också efter att samverka med samhället i övrigt och kan förvärva föreslagna medier från allmänheten om de knyter an till högskolans kurser eller har ett allmänt intresse. Förvärvet skall i första hand vara användar- och efterfrågestyrt, detta för att uppnå samlingar som har hög aktualitet och som är flitigt utnyttjade. Biblioteken vid Malmö högskola har dock det övergripande ansvaret för bevakning av nyutgiven litteratur och medieutveckling. Bibliotek och IT bedriver därför, i samråd med forskare, ett kontinuerligt selektionsarbete parallellt med det användarstyrda förvärvet. Detta är också relevant för att undvika eventuella snedfördelningar i beståndet som kan uppstå genom det användarstyrda förvärvet. För att uppnå hög kvalitet på våra samlingar skall biblioteken aktivt verka för att lärare och forskare är delaktiga i selektionsprocessen. Det är också Bibliotek och IT:s ansvar att göra bedömningar av framtida mediebehov. 9

10 Inköpsförslag För att uppmuntra och göra det enkelt för våra användare att lämna inköpsförslag finns ett formulär för detta på bibliotekens webbplats. I formuläret förklaras att Om något är oklart kontaktar vi dig inom några dagar, annars kommer boken att köpas in. Detta är ett uttryck för vår strävan efter en hög grad av användarstyrning. Kurslitteratur Obligatorisk kurslitteratur skall finnas på Malmö högskolas bibliotek. Det skall alltid finnas ett referensexemplar av den obligatoriska kurslitteraturen. Dessutom skall exemplar för hemlån finnas enligt följande: Minst ett exemplar om det är mindre än 30 studenter på kursen. Minst två exemplar om det är 30 eller fler studenter på kursen. Minst tre exemplar om det är 70 eller fler studenter på kursen. Minst fyra exemplar om det är 120 eller fler studenter på kursen. Läromedel Läromedel förvärvas kontinuerligt eftersom det är en självklar och viktig del i lärarutbildningens kurser. Urvalet sker genom inköpsförslag, egen selektion och genom regelbunden dialog med förlag. Målet är att läromedel som är relevant för lärarutbildningen skall finnas på Orkanenbiblioteket. Fjärrlån förvärv Önskad relevant litteratur som inte finns i något av Malmö högskolas bibliotek och som inte heller kan förvärvas med leverans inom rimlig tid har vi möjlighet att fjärrlåna in från andra bibliotek i eller utanför Sverige. Dock är prioriteringen alltid inköp före fjärrlån eftersom det är mer kostnadseffektivt och leder till bättre kvalitet på samlingarna. Upphandlingar Malmö högskola följer lagen om offentlig upphandling vilket innebär att vi i första hand anlitar upphandlade leverantörer av böcker och tidskrifter. Elektroniskt tryckt Vår huvudprincip är att välja elektronisk utgåva i stället för tryckt så långt det är möjligt. Denna princip tillämpas fullt ut när det gäller tidskrifter och uppslagsverk där vi endast tecknar abonnemang för tryckt utgåva i de fall då elektronisk inte finns. När det gäller monografier väljer vi elektronisk utgåva om den finns via plattform som följer gängse standard. I vissa fall kan vi dock komplettera med ett tryckt exemplar om särskilda önskemål framkommer. När det gäller titlar som en- 10

11 bart finns i elektronisk form via plattformar som inte följer gängse standard, väljer vi vanligen att köpa tryckta exemplar för att undvika alltför många olika plattformar att hålla sig uppdaterad kring. Databaser Biblioteken strävar efter att tillgodose målgruppernas skiftande informationsbehov genom att erbjuda olika typer av databaser inom alla forsknings- och utbildningsområden på Malmö högskola. Utbudet av databaser är stort men av ekonomiska skäl prioriteras de mest efterfrågade. Konsortiebildningar Vi skall aktivt delta i olika former av konsortiebildningar, som t.ex. BIBSAMs och Sydsvenska digitala bibliotekets, men även driva egna. Övriga medier Vi förvärvar i vissa fall interaktiva läromedel på cd-rom, men köper i övrigt inga titlar i detta format utom i undantagsfall då önskat material inte finns i annan form. Biblioteken förvärvar regelbundet skönlitteratur som ljudböcker på CD eftersom det är ett naturligt komplement till den tryckta versionen. Urvalsarbetet bedrivs dels via inköpsförslag och dels via eget urval. Vi förvärvar regelbundet spel- och faktafilm enligt samma principer som ovan. Förutsättningen för inköp av film är att vi försäkrat oss om rättigheter för hemlån respektive undervisning beroende på vad som önskas. Musikinspelningar har hittills köps in i mycket liten utsträckning eftersom det inte efterfrågats av lärare eller studenter. Dock kommer vi att tillmötesgå eventuella önskemål om musikinspelningar med koppling till högskolans kurser. I dessa fall köper vi inspelningarna i de format som förefaller lämpligast. Nya medier Vi följer med intresse utvecklingen av nya medietyper som än så länge är ovanliga på bibliotek. Vår utgångspunkt är att välja den medietyp som bäst uppfyller krav på kostnad och tillgänglighet. Det innebär att vi mycket väl kan välja för oss nya format om det framstår som lämpligast. Läshandikappade studenters litteraturförsörjning Litteratur som efterfrågas av läshandikappade studenter (t.ex. synskadade eller dyslektiker) kan antingen lånas in från talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) eller laddas ner och brännas på CD via TPB:s webbkatalog. Litteratur som saknas i TPB:s bibliotek kan på begäran nyproduceras. 11

12 Donationer Biblioteken vid Malmö högskola tar emot donationer då dessa är relevanta för våra samlingar. Vi förbehåller oss dock rätten att göra eget urval ur materialet. Egenproducerade publikationer Avhandlingar framlagda vid Malmö högskola skickas till högskolans samtliga bibliotek och katalogiseras och placeras i samlingarna. Allt tryckt material publicerat i högskolans publikationsserier skall, om inga särskilda skäl föreligger, också publiceras i elektronisk form i databasen MUEP (Malmö University Electronic Publishing). Studentarbeten såsom uppsatser och examensarbeten tillgängliggörs endast genom elektronisk publicering i MUEP. Fria resurser Fria informationsresurser på www, som e-tidskrifter och e-böcker som normalt förekommer i bibliotekets samlingar, är under stor tillväxt. Hur dessa skall hanteras, när det gäller förvärv, katalogisering och tillgängliggörande är en stor och växande fråga som kräver en egen utredning och tas inte upp här. 12

13 Del 2: Mätmetoder Uppdrag I denna del av utredningen presentera de metoder för utvärdering av bibliotekets samlingar som projektgruppen kommit fram till. Vi presenterar både kvantitativa och kvalitativa metoder. Tanken är att metoderna skall kunna komplettera varandra för att ge en bättre uppfattning om samlingarnas kvalitet. Definitioner När man talar om bibliotekens samlingar infinner sig frågan om var gränsen för dessa samlingar går. Det är enkelt att se att bibliotekets tryckta böcker och tidskrifter är en del i samlingen, men hur skall vi tänka när det gäller till exempel fritt tillgängliga databaser som vi valt att länka till från bibliotekets hemsida? En avgränsning av samlingarna är att inkludera allt det som biblioteket presenterar på bokhyllor och på hemsidan. En annan möjlig avgränsning är att säga att samlingarna består av det som biblioteket har betalat för. Utvärderingsmetoderna som presenteras här går i vissa fall att använda oavsett vad man menar med samlingarna. I andra fall är det den senare avgränsningen som fått styra, det vill säga att samlingarna är det som biblioteket betalat för. Problem En annan fråga som rör samlingarna gäller kursböcker och övriga böcker. Till våra samlingar köper vi dels kurslitteratur förtecknad på litteraturlistor och dels övrig litteratur tänkt för forskning och fördjupningsuppgifter. Biblioteket har en utarbetad policy som innebär att all kurslitteratur köps in och det är i förväg bestämt hur många exemplar av varje bok, ett antal som är bestämt utifrån antalet studenter på kursen. På Malmö högskolas bibliotek behandlas inte de två typerna av böcker olika. De har samma lånetid och är också placerade tillsammans. Trots det kan man förutsätta att studenter i stor utsträckning lånar sådant material som finns på litteraturlistorna. Eftersom vi inte på något sätt markerar vilka böcker som är kurslitteratur och vilka som inte är det, går det inte att göra några mätningar särskilt på de böcker som inte är kurslitteratur. Det är viktigt att påpeka att för att resultatet från mätningarna verkligen skall säga något om kvaliteten på samlingarna krävs jämförelser både över tid och med andra bibliotek. Att till exempel se hur stor del av samlingarna som lånas ut säger oss inte så mycket förrän vi gör en jämförelse över tid och kanske med andra bibliotek. 13

14 Sammanfattning av projektgruppens förslag I arbetet med att ta fram mätmetoder för att undersöka samlingarnas kvalitet har projektgruppen uppmärksammat följande punkter som vi menar bör följas upp: Undersöka möjligheten att på ett automatiserat sätt jämföra innehållet i forskares referenshanteringsbibliotek (till exempel EndNote) med bibliotekets samlingar. Se vidare punkt Analys av forskares referenshanteringsbibliotek. Ge DIT i uppdrag att följa eller delta i utvecklingen av användarstatistik för de elektroniska resurserna. Se punkt Statistik för det elektroniska materialet. Felaktigheter i den så kallade SCAT-listan bör rättas till så att den går att använda för undersökningar av samlingarnas kvalitet. Se vidare Bilaga 1. Undersöka möjligheter för ett enkelt system för lagring av den statistik och övrig information som BIT tar fram i samband med olika mätningar så att den blir tillgänglig för alla. Detta för att underlätta framtida jämförelser. Mätmetoder Samlingarnas omsättning Ett enkelt sätt att mäta samlingarnas kvalitet är att beräkna hur mycket bibliotekets samlingar används i förhållande till hur många böcker det finns i samlingen. Uträkningen görs genom att man dividerar antal lån med antal böcker som är utlåningsbara: A/B där A: antal registrerade lån från utlåningssamlingarna B: antal dokument som ingår i utlåningssamlingarna En närmare beskrivning av hur måttet kan användas finns i Svensk biblioteksförenings Handbok i utvärderingsarbete. (Edgren et al. 2005) Som vi ser innefattar standardmåttet både lån och omlån. Detta kan ge ett väldigt högt värde och att endast ta med initiala utlån kan vara en variant. En vidareutveckling av måttet vore att kombinera hyllstatistikens utlån och antal exemplar per hylla, se bild nedan. Metoden behöver testas och anpassas utifrån våra samlingar och bibliotekssystem. Fördelen med den här metoden är att man på ett enkelt sätt får en överblick över hur samlingarna används. En nackdel är å andra sidan att det material som inte är utlåningsbart, till exempel referensverk, inte kommer med i mätningen. Det finns dock sätt att även mäta detta (se punkt Internt användande av referensverk och låneböcker). 14

15 Samlingarnas utnyttjandegrad utnyttjandegrad 0,00% 500,00% 1000,00% 1500,00% 2000,00% saml A-Aa Ab-Ae Aef-Af Anatomi B-Bd Be-Bf Bettfysiologi Bg-Bi Br Bs-Bv C Cb-Cj Ck Cm Cn Datorlitteratur D-Dj Doc Dod-Doe Dof Dog Dok Dop 244,60% 209,52% 226,81% 54 9,6 0% 286,03% 990,84% 724,09% 309,48% 53,85% 13 1,58% 329,96% 344,68% 50,00% 366,02% 295,32% 816,17% 766,67% 614,29% 772,44% 122,22% 1267,54% 1221,05% 159 5,8 1% Figur 1 Samlingarnas omsättning Internt användande av referensverk och låneböcker När man mäter samlingarnas omsättning missar man det material som används i biblioteket utan att de lånas ut via cirkulationsmodulen, till exempel tryckta tidskrifter och referensverk. Det är därför intressant att hitta metoder för att mäta användningen av denna typ av material. I Millennium är det möjligt att mäta den interna användningen av böcker med en befintlig inbyggd funktion. Detta bygger dock på rutiner som vi inte idag har i våra bibliotek. Dessa rutiner innebär att böcker som använts av låntagarna skall samlas in (ställas på vagn) och återlämnas i en specialmeny i våra diskdatorer. Detta kan även ske med handburna enheter. Metoden innebär att ett extramoment införs där alla böcker som påträffas på annan plats än på dess hyllplats måste återlämnas. skall denna metod användas kontinuerligt är den enda praktiska möjligheten att personalen får tillgång till handburna enheter med inbyggd streckkodsläsare. Metoden innebär visst merarbete samt en del investeringskostnader. Ett alternativ är att metoden används under en begränsad tid till exempel en vecka eller en månad. Då kan arbetet göras utan handenheter. Extraarbetet med återlämningen kvarstår dock. Analys av ämnesområden i samlingarna Genom att ämnesvis ta ut statistik om samlingarna finns det möjlighet att göra flera olika kvantitativa analyser av samlingarna. I Millennium går det att ta ut statistik baserat på mindre grupper av hyllplaceringar som: A-Aae, Ab-Ae, Aef-Af och så vidare, den så kallade SCAT-listan. Det som kan redovisas per hyllgrupp är antalet utlån, antalet böcker samt exemplarens ålder per tioårsgrupper (se figur på sidan 16). Vill man ha andra tidsintervaller än 10 år måste arbetet än så länge göras manuellt. Data utifrån hyllistan är ett bra underlag till dem som bevakar och köper in samt gallrar böcker på respektive område. En lista över böckernas ålder 15

16 och antal per hyllsignum ger en överblick där antal böcker kan ställas mot dess ålderssammansättning. Detta kan sedan jämföras med till exempel högskolans prioriterade forsknings- och utbildningsområden eller perspektivområdena för att se var det eventuellt kan behövas särskilda inköpsinsatser. Med hjälp av den här statistiken är det även möjligt att, utifrån ett hyllperspektiv, se vilket av våra bibliotek som lånar ut böcker inom ett visst ämnesområde. Resultatet kan sedan jämföras med hur stor andel respektive bibliotek har av samlingarna. Är skillnaderna stora kan det finnas skäl att omlokalisera delar av samlingarna. Kvalitetsmåttet av denna mätning beror på vilken hylluppställning som undersöks. Olika ämnen har olika tidsperioder där deras relevanta litteratur kan hämtas, därför är åldersklassningens betydelse av en hylla beroende på ämnet och hur ämnet används på högskolan. Databöcker är ett exempel på böcker som är mycket beroende av ålder eftersom utvecklingen sker så snabbt. Filosofi däremot kan ha hög ålder på de områden där de grekiska filosoferna dominerar. Antalet böcker per hylla kan också vara ett mått på hur mycket högskolan prioriterar ett ämne eller på om det finns aktiva lärare och forskare som lämnar in inköpsförslag. Figur 2 Exempel på diagram över ämnesindelad statistik Se bilaga 1 för närmare beskrivning av de problem som rör SCAT-listan. 16

17 Fjärrinlån i förhållande till samlingarna Genom att jämföra antalet fjärrinlån med antalet utlån från de egna samlingarna kan slutsatser dras om de egna samlingarnas relevans för den verksamhet som bedrivs på högskolan. Jämförelsen görs genom formeln: A/B*100 A: antal fjärrinlån av originaldokument under tiden x B: antalet utlån ur egna samlingar under tiden x Desto lägre tal uträkningen ger desto starkare indikation på att samlingarna uppfyller behoven. Genom att endast ta med fjärrinlån av originaldokument i undersökningen utesluter man beställningar av tidskriftsartiklar. Det innebär att man inte får en rättvis bild av fjärrinlånet eftersom vissa ämnen nästan bara använder sig av tidskriftsmaterial. Att göra en jämförelse mellan fjärrinlånade tidskriftsartiklar och artiklar från bibliotekets samlingar är dock mycket svårt eftersom vi inte lånar ut tidskrifter och följaktligen inte kan ta ut någon utlåningsstatistik. Istället får man använda sig av enkäter för att undersöka varifrån låntagarna fått tag i sina tidskriftsartiklar. Detta är en vedertagen mätmetod men passar sämre på Malmö högskolas bibliotek eftersom varje fjärrinlån initialt betraktas som ett inköpsförslag. Aldrig utlånade böcker En av de uppgifter som med lätthet och liten resursåtgång kan tas ur cirkulationssystemet, Millennium, är så kallade noll-listor, en förteckning över alla böcker som inte lånats ut via bibliotekssystemet, aldrig eller under en viss tidsperiod. En stor andel aldrig utlånade böcker indikerar större irrelevans hos samlingarna i relation till den verksamhet som bedrivs på högskolan. Det behöver dock inte betyda att användarna är missnöjda med samlingarna eftersom det material som faktiskt lånas ut mycket väl kan täcka behoven. De viktigaste konsekvenserna med en dylik undersökning är därför den hjälp den ger att rikta resurserna rätt i arbetet med förvärv och gallring. Väljer man sedan att kombinera resultatet av en noll-lista med andra statistiska uppgifter från Millennium, till exempel en undersökning av samlingarnas ålder, kan ytterligare slutsatser dras, se Analys av ämnesområden i samlingarna. Lånestatistik för de olika användargrupperna Genom att läsa ut vad olika användargrupper lånar kan man tänka sig att det går att dra slutsatser om kvaliteten på bibliotekets samlingar. Till exempel kan man se hur stor andel av lånen som lånas av studenter och personal på Malmö högskola jämfört med hur mycket som lånas av allmänheten. Det största problemet med att göra undersökningen utifrån våra olika låntagarkategorier är att det är mycket resurskrävande att hålla denna uppgift i låntagarposten uppdaterad. Biblioteket får inget meddelande om när en student övergår till att bli allmänhet, då studietiden är avslutad, eller då studenter övergår från studier till exempelvis en doktorandtjänst eller annan tjänst på högskolan. För att verkligen kunna säga något om hur olika delar av samlingen används måste även böckerna delas in i olika statistikgrupper, 17

18 till exempel kursböcker. Detta innebär mycket extraarbete, speciellt som böcker kan byta tillhörighet, exempelvis från kursbok till vanlig bok. Även om metoden är något trubbig och trots att det saknas information för att den skall bli mer exakt kan den, använd över längre tid, ge viss information om tendenser. Observera att denna metod inte får användas på en enskild användare eller en mindre grupp användare där det går att urskilja vem som lånat vad eftersom det inte är tillåtet att spara uppgifter om enskildas lån. Statistik för det elektroniska materialet Genom att analysera statistik för bibliotekets elektroniska resurser skulle man kunna mäta kvaliteten även på den delen av bibliotekets samlingar. Statistikmöjligheterna för det elektroniska materialet är rikhaltigt: det finns möjlighet att mäta antal nedladdningar, inloggningar etc. Problemet är att statistiken inte är standardiserad och att de olika dataleverantörerna mäter olika saker men kanske benämner det likartat. Statistiken som finns tillgänglig för det elektroniska materialet är lokaliserad till våra olika leverantörer. En möjlighet för oss är att tanka hem all statistik och sammanställa den lokalt, men detta är ett mycket resurskrävande arbete. Det finns också tjänster att köpa som sammanställer statistiken. 1 Det pågår idag ett projekt på nationell nivå genom BIBSAM för att undersöka användarstatistiken från de elektroniska resurserna. 2 Då problemen vad gäller den här typen av statistik är likartade för alla högskolor ser vi att det lämpligaste är att vi deltar i detta standardiseringsprojekt. Vi föreslår att DIT får i uppdrag att följa (eller att deltaga i) denna utveckling. Användningen av elektroniska resurser är i hög grad beroende av yttre faktorer som marknadsföring och presentation av resurserna men även datortillgång och accessmöjligheter. Man bör fråga sig om inte också detta bör mätas eller undersökas i samband med att man tar ut själva användningsstatistiken från resurserna. Jämförelser med andra bibliotek Att jämföra bibliotekets samlingar med andra bibliotek är ett sätt att utvärdera de egna samlingarnas kvalitet. Det finns flera saker som det är relevant att jämföra, till exempel titlar, databasutbud, antal böcker per signum, referensverk, tidskrifter, förvärvsbudget, förvärvsbudget per användare samt antal titlar per användare. Naturligtvis kan det ibland vara rimligt att endast jämföra delar av samlingar, till exempel inom samma ämnesområden. Det är viktigt att välja bibliotek som är jämförbara, både vad gäller storlek och utbildnings- och forskningsområden på respektive högskola. Skiljer sig forskningen mycket är det också troligt att samlingarna skiljer sig åt. 1 Scholarly Stats är exempel på en sådan tjänst. 2 För mer information om standardiseringsprojektet vill vi hänvisa till de rapporter som finns tillgängliga via BIBSAMs webbsidor: 18

19 Metoden ser olika ut beroende på vad man vill jämföra: För att få fram en lista på vilka titlar ett jämförbart bibliotek har inom ett visst område kan man enkelt göra en sökning i Libris. Sökningar görs på klassifikation som exkluderar Malmö högskola och inkluderar det bibliotek med vilket man vill jämföra sig. På så sätt ser man vad det andra biblioteket har i sina samlingar som inte vi har. Problemet, som vi ser i exemplen nedan, är att man inom vissa ämnesområden riskerar att få väldigt långa listor på böcker som inte finns vid det egna biblioteket och som det är alltför resurskrävande att gå igenom. Sökresultatet säger heller inget om hur betydelsefulla böckerna är för en boksamling. Librissökning på visst signum, inkludera visst bibliotek, utesluta Malmö högskola: SA02=Ea and AR=200? and BIBL=Hls not BIBL=Mah not BIBL=Mav 1588 träffar Böcker med SAB-koden Ea* (pedagogik) utgivna 2000 eller senare som finns på Lärarhögskolan i Stockholm, men inte på Orkanenbiblioteket eller Biblioteket Hälsa och Samhälle. SA02=Pe and AR=200? and BIBL=T not BIBL=Mak 66 träffar Böcker med SAB-koden Pe* (Metallbearbetning) utgivna 2000 eller senare som finns på KTH men inte på Kranenbiblioteket. Utbudet av databaser jämför man enklast genom att jämföra bibliotekens databasförteckningar. Dessa är i allmänhet inte mer omfattande än att det enkelt låter sig göras. Nyckeltal som bibliotekens totala förvärvsbudget, förvärvsbudget per användare och antal titlar per användare får man från bibliotekens budget samt högskolans statistik. När det gäller tidskrifter är det svårare att redogöra för hur man bör gå tillväga eftersom olika bibliotek presenterar sina tidskrifter på olika sätt. För att ta hänsyn till biblioteks ålder och förändringar i forsknings- och utbildningsinriktning bör det dock vara de aktuella prenumerationerna man jämför till skillnad från hela beståndet. Det finns flera fördelar för biblioteken att jämföra sig med andra bibliotek. Dels ger det en uppfattning om hur det egna biblioteket samlingar förhåller sig till liknande bibliotek, dels ger det en möjlighet att bygga upp goda kontakter med andra bibliotek. Dessutom är det naturligtvis ett stöd i förvärvsarbetet för att se vad som skulle kunna finnas i biblioteket. Man bör dock vara medveten om risken att biblioteken skiljer sig för mycket åt för att jämförelsen skall kunna visa något. Jämförelser med andra bibliotek är en metod som mycket väl lämpar sig för samarbetsprojekt med andra bibliotek. Analys av forskares referenshanteringsbibliotek Dagens forskare använder i princip alltid ett referenshanteringsbibliotek, till exempel Endnote, för att på ett praktiskt sätt kunna systematisera och spara de källor till information de använder sig av i sitt arbete. Detta bibliotek omfattar därför även det material som aldrig når så långt som till referenslistorna i publicerade 19

20 arbeten. En undersökning av referensbiblioteken ger därför en mer heltäckande bild av forskarens informationskällor än den som fås genom att man undersöker referenserna i publicerade arbeten. Metoden kan vara tidsödande eftersom varje referens måste kontrolleras gentemot bibliotekets samlingar, ofta både tryckta och elektroniska. Den bör därför vara bäst lämpad att använda då en undersökning görs av ett begränsat forskningsområde och relevansen i bibliotekets samlingar för det specifika området. Genom att utveckla en metod där referensbiblioteket på automatisk väg kan jämföras mot bibliotekskatalog och även mot en förteckning över elektroniska resurser skulle arbetet underlättas avsevärt. Det skulle också möjliggöra en analys som omfattar mer än ett begränsat område. För utförligare beskrivning av denna metod se: bilaga 2. Analys av referenslistor från avhandlingar Genom att titta på referenslistor från avhandlingar och se vad som finns på biblioteket går det att få en uppfattning om samlingarna är relevanta för forskaren. En liknande undersökning gjordes vid Lunds och Göteborgs UB i början på talet där man undersökte vardera 30 referenser ur 100 avhandlingar, det vill säga sammanlagt 3000 referenser. (Cavallin & Nilsson 1994) Metoden ger en bra överblick över vad biblioteket har av det som forskarna anser vara viktigt. Till skillnad från utlåningsstatistiken som mäter om bibliotekets samlingar används, mäter den här metoden istället om biblioteket har det material som forskarna använder. Nackdelarna med metoden är att man missar forskarnas arbetsmaterial, det som i slutänden inte kommer med i avhandlingen. Det är också arbetskrävande att gå igenom avhandlingar, plocka ut referenserna och sedan kontrollera dem i katalogen och i de elektroniska resurserna. Man kan också fråga sig om det är relevant att ha allt material som det refereras till i en avhandling på biblioteket. Enkätundersökning Med hjälp av enkäter kan man mäta hur nöjda användarna är med samlingarna. Man kan även mäta varifrån de får det material de använder, det vill säga i hur hög grad biblioteket tjänar som informationsförsörjare. För att en enkätundersökning skall kunna ligga till grund för slutsatser måste grundläggande statistiska regler följas. För det första måste den population man vill undersöka väljas ut. Man måste inte skicka enkäten till hela populationen utan kan också göra ett stickprov, alltså endast skicka till ett urval personer. Det är då viktigt att man gör ett representativt urval. Det är möjligt att tänka sig att det vid ett stickprov är lättare att kontrollera bortfallet, det vill säga de som inte svarar på enkäten, och skicka ut påminnelser. Det är viktigt att påpeka att ju större bortfallet är desto svårare är det att dra generella slutsatser från enkäten. Frågorna i enkäten skall kunna ge svar på det man vill undersöka. En mycket stor del av förarbetet måste därför läggas på att konstruera frågor. Frågorna skall konstrueras så att de inte blir för komplicerade att svara på eftersom det då kan bli endast de mest ambitiösa som orkar svara. De får heller inte uppfattas som tvetydiga och därför bli svåra att svara på. En av fördelarna med en enkätundersökning är att man på ett förhållandevis enkelt vis får 20

21 svar från många personer. Kostnaden per svarande blir alltså relativt låg. Det finns också möjlighet att göra undersökningar på särskilda grupper av användare, till exempel forskarna. Det finns också möjlighet att använda samma enkät för att ställa andra frågor om bibliotek som man vill ha svar på. Däremot bör man inte underskatta omfattningen av arbetet med att konstruera enkäter och analysera enkätsvaren. Kvalitativa intervjuer Kvalitativa intervjuer kan användas för att undersöka användarnas uppfattning om samlingarnas kvalitet. Den här typen av intervjuer ger möjlighet att undersöka hur användarna resonerar kring samlingarnas kvalitet, något som är svårare att få fram i en enkätundersökning. Kvalitativa intervjuer ger också intervjuaren en möjlighet att anpassa frågorna under samtalets gång och att ställa följdfrågor. Vanligtvis används kvalitativa intervjuer för att få fram ett spektrum av olika erfarenheter eller uppfattningar om en viss fråga. Urvalet handlar då om att få så stor spridning som möjligt mellan intervjupersonerna. Det kan dock vara relevant att välja intervjupersoner som har mer gemensamt, till exempel en grupp forskare från samma forskningsområde när man vill undersöka just ett särskilt ämnesområde på biblioteket. Till nackdelarna hör att de är kostnadskrävande eftersom man intervjuar en person i taget och att intervjun tar relativt lång tid. Fokusgrupper Att använda sig av fokusgrupper är en annan typ av kvalitativa intervjuer. Genom fokusgrupper kan man mäta användarnas uppfattningar om bibliotekets samlingar. Gruppen samlas och diskuterar ett visst ämne, i det här fallet samlingarna, med en samtalsledare. Helst möts gruppen vid ett flertal tillfällen och man kan tänka sig att man har en grupp knuten till biblioteket under längre tid. Gruppen får inte vara större än att det går att ha en diskussion där alla ges utrymme att komma till tals. Sex till sju personer anges som ett lämpligt antal i litteraturen. (Svenning 2003) Beroende på frågeställningen kan gruppernas sammansättning variera. I vissa fall är det kanske relevant att ha en grupp med forskare från bara ett forskningsområde, för att undersöka samlingarna inom just deras forskningsområde. I andra fall kan det vara relevant med ett mer blandat urval, speciellt om det är en grupp man vill ha knuten till biblioteket under längre tid för att ta upp olika slags biblioteksfrågor med. Fokusgrupper är kostnadseffektiva. Det är billigare än stora enkätundersökningar och enskilda intervjuer och ger också möjlighet att ta upp övriga frågor som rör biblioteket. Möjligheterna till diskussion i gruppen kan också ge en mer mångfacetterad information än enskilda intervjuer. Man bör dock komma ihåg att intervjusituationen är en konstgjord situation som inte nödvändigtvis reflekterar hur det faktiskt är. Kravet på en duktig samtalsledare är högt. 21

22 Analys av var våra forskare väljer att publicera sig Genom att ta reda på i vilka publikationer högskolans forskare föredrar att publicera sig kan dessa jämföras med befintligt bestånd för att se om publikationerna finns representerade i bibliotekets samlingar. För att en sådan analys skall bli meningsfull är förutsättningen att forskare använder material publicerat i samma verk som de själva väljer att publicera sig i. Detta mäter kvaliteten eftersom det antas att forskare väljer att publicera sig i publikationer av betydelse för deras forskningsområde. Ytterligare ett sätt att fastställa kvaliteten är att kontrollera publikationerna i citeringsindex. På Malmö högskola görs en sådan sammanställning av den forskningskoordinator som finns på högskolan. 22

23 Del 3: Organisation Inledning Vi kommer i denna del av utredning ge förslag på aktiviteter och metoder till att fånga upp efterfrågan och behov inom utbildning och forskning på Malmö högskola för att så långt det är möjligt säkerställa att våra samlingar uppfyller nuvarande och framtida behov samt att dessa håller en hög och jämn standard. Vår avsikt är att svara på vad vi kan göra, hur vi kan göra och vilket syfte de föreslagna arbetsmodellerna har. Vi kan inte utreda huruvida detta förslag till arbetsmodeller är rimliga inom den nuvarande organisationen och vilka organisatoriska konsekvenser våra förslag kan ge upphov till. Dock menar vi att många av våra förslag är nödvändiga att genomföra för att förvärvet skall fungera optimalt. Vi har i detta förslag valt att sätta fokus på konkreta aktiviteter som syftar till att säkerställa kvaliteten i våra samlingar samt att engagera personal på Malmö högskolas områden i förvärvsarbetet. Centrala frågor är: Hur bygger vi upp bibliotekets samlingar i samverkan med forskare, lärare och studenter? Hur får vi kunskap om och hur gör vi bedömningar av högskolans aktuella och långsiktiga mediebehov? Här följer en sammanfattning av förslagen i utredningen: att ämnesbevakningen hanteras genom ett delat ansvar mellan team förvärv och kontaktbibliotekarier. Team förvärv har huvudansvar för bibliotekens egna selektion och kontaktbibliotekarierna har huvudansvar för att involvera lärarna och forskarna i urvalsprocessen. att Bibliotek och IT följer utvecklingen kring olika typer av bevakningstjänster. att förslag på metoder och aktiviteter för team förvärv och kontaktorganisationen för att etablera kontakter och samarbeta med högskolans område i samband med förvärv utarbetas. att frågan om nya lokala nämnder/råd bör inrättas där de saknas utreds tillsammans med berörda områden. att funktionsansvarig medieförsörjning och teamledare förvärv har huvudansvaret för att upprätthålla regelbunden kontakt med representanter för forskningsprogrammen. att funktionsansvarig för medieförsörjning har huvudansvar för kontakten med forskningsforumen. Tillsammans med bibliotekschef och representanter för DIT och kundtjänst/undervisning bevakar de vetenskapsområdets behov. att bibliotekschef och funktionsansvarig för medieförsörjning har huvudansvaret för kontakterna med FFU-beredningen och bevakningen av högskolans forskningsstrategi. 23

24 att en mediestrategigrupp konstitueras. att mediestrategigruppen vid behov kan samla en referensgrupp bestående av representanter från BIT samt personer från övriga högskolan för att bredda diskussionen. Referensgruppen behöver inte vara en fast grupp utan tillsätts beroende på frågorna som behandlas. Nuvarande förvärvsorganisation För att utveckla vårt bestånd använder vi idag i hög grad ett användarstyrt förvärv där inköp baseras på förslag från användarna. Även om det finns många fördelar med denna form av beståndsutveckling så finns det samtidigt risker. Det kan lätt resultera i att ämnen med driftiga förslagsgivare får en större del av förvärvsanslaget än ämnen som företräds av personer som inte är lika aktiva med att lämna inköpsförslag. Konsekvenserna av detta kan vara att vi får skeva samlingar där vissa ämnen blir förbisedda på bekostnad av andra. Parallellt med ett användarstyrt förvärv bedriver vi idag egen selektion och ämnesbevakning i team förvärvs regi. Förvärvet fördelar sig ungefär idag på 70% användarstyrt förvärv och 30% egen selektion, med reservationen att det är väldigt svårt att göra en sådan uppskattning. Team förvärv behandlar inkomna inköpsförslag. I nära samarbete med team fjärrlån så omvandlas många fjärrlån till inköp, då policyn är att hellre köpa än låna eftersom kostnaderna för ett fjärrlån ofta är detsamma som att köpa. Ämnesbevakningen sker genom inhämtning av information från förlag och leverantörer samt bevakning av nyutkommet material t.ex. via LIBRIS. Samarbete och kommunikation med områdena Utredning av kontaktorganisationen Den organisation för kontaktbibliotekarier som vi har idag är under utredning och i dagsläget vet vi inte vad denna utredning kommer att resultera i eller vad det kommer få för konsekvenser för kontaktarbetet. Vilken form vi än kommer att arbeta i är det viktigt att biblioteket har kanaler ut i högskolan för att systematiskt fånga upp behov och efterfrågan. Samarbete kring urval Det är Bibliotek och IT: s ansvar att utveckla bibliotekens samlingar och säkerställa att dessa håller en hög kvalitet. Det är angeläget såväl för biblioteken som för studenter, lärare och forskare att våra samlingar skall motsvara nu- och framtida informationsbehov. Från bibliotekets sida kräver det kunskap och inblick i den utbildning och forskning som bedrivs vid Malmö högskola. Ett användarstyrt förvärv förutsätter att vi marknadsför våra tjänster och aktivt arbetar med att föra en regelbunden dialog med våra primära målgrupper och bygga nätverk för samarbete. Det kräver också en hög grad av aktivitet hos användarna och biblioteket måste ge användarna kontinuerlig handledning och verktyg i detta arbete. En grundläggande förutsättning för att engagera lärare och forskare i uppbyggandet av bibliotekens samlingar är att vi stärker bibliotekens kontakter mot Malmö högskolas grundutbildning och forskningsmiljöer se: Bilaga 3. För detta måste vi ges möjlighet att underhålla och aktivt bygga en nära och god kontakt med lärare 24

25 och forskare. Det ställer krav på kommunikation, kontakt och samråd med dessa grupper. Förvärv som sker i samverkan med lärare och forskare skulle understödja en kvalitetssäkring av våra samlingar. I kontaktarbetet vill vi uppmuntra till att lämna inköpsförslag genom att förse områdena med information som underlag för att göra ett urval vare sig det gäller bokinköp som inköp av nya databaser. Den fördjupade ämneskompetens som lärarna och forskarna kan bidra med är i förvärvsarbetet av stor betydelse. Denna kompetens fångar vi upp genom regelbunden dialog. Biblioteken bör dock vara realistiska i sin tilltro till hur mycket lärare och forskare har tid att ägna sig åt ämnesbevakning av ny litteratur och återkomma med inköpsförslag till biblioteken. Vi kommer därför även fortsättningsvis bedriva egen selektion Vårt förslag är att ämnesbevakningen hanteras genom ett delat ansvar mellan Team förvärv och kontaktbibliotekarier. Team förvärv har huvudansvar för bibliotekens egna selektion och kontaktbibliotekarierna har huvudansvar för att involvera lärarna och forskarna i urvalsprocessen. Vi föreslår också att Bibliotek och IT följer utvecklingen kring olika typer av bevakningstjänster. Förslag Våra förslag för att etablera kontakter och samarbeta med högskolans område i samband med förvärv är följande: Vi utser ett antal lärare och forskare från olika enheter till förvärvsrådgivare. Dessa får regelbundet information om nyutgivning. Förvärvsrådgivarna väljs utifrån ämneskompetens, intresse och tid för samarbete med biblioteket. Detta gäller framförallt samråd vid förvärv av utländska monografier, tidskrifter och databaser. Förvärvsrådgivarna kan även medverka vid gallring såsom ämnesexperter. Vi erbjuder workshops kring personliga bevakningstjänster samt inköpsworkshops. (1 gång/termin) BIT: s personal håller sig á jour med aktuella forskningsprojekt genom att företrädare för forskningsmiljöer och/eller enheter bjuds in för att berätta om pågående forskning. Initiativtagare är funktionsansvarig för medieförsörjning. Möta forskningskoordinatorerna för forskningsmiljöerna i syfte att kontinuerligt föra en diskussion om forskningsmiljöns informationsförsörjningsbehov. Medverka vid arbetsplats-, enhetsträffar, utvecklingsdagar, seminarier i syfte att informera om och marknadsföra våra tjänster med fokus på förvärv. Det är speciellt angeläget att denna information når ut till nyanställda lärare och forskare. (1-2 gånger/termin) Marknadsföring av elektroniska medier inom ett ämnesområde. Detta är en del av våra samlingar som växer och som är osynlig för många av våra lärare och forskare. Exempelvis genom workshops kring våra e-medier (1-2 gånger/år). Marknadsföringsteamet och DIT bör involveras i detta arbete. Nyhetsbrev eller nyförvärvslistor skickas till avdelningar/enheter/forskarmiljöer. 25

26 Samarbete och kommunikation: övriga fora och organ Lokala nämnder/råd På tre av högskolans områden finns det lokala nämnder eller råd för biblioteks alternativt bibliotek och IT frågor. Deras formella koppling till områdesledningar eller BIT-nämnden varierar från område till område. Lokala nämnder saknas på K3, Teknik och samhälle samt på IMER. Vårt förslag är att frågan huruvida lokala nämnder/råd på dessa tre områden skall inrättas utreds tillsammans med berörda områden. Arbetet i de lokala nämnderna berör olika aspekter av BITs verksamhet och inte enbart förvärvsfrågor. Det är av stor vikt att både IT-avdelningen och biblioteket är representerade i detta sammanhang. Då förvärvsfrågor diskuteras finns det möjlighet att adjungera representanter från medieförsörjningen/team förvärv. Fokus bör i detta sammanhang ligga på policy- och strategiska frågor kring informationsförsörjning Nämnden för LUT och BIT Nämnden skall utgöra en kontaktyta mellan BIT och LUT. Den har ett speciellt ansvar för utvecklingsfrågor inom verksamhetsområdet och att bibliotek och IT integreras i LUTs verksamhet. Det innebär bland annat att nämnden är a) en informationskanal mellan BIT och LUT, b) att gemensamma frågor från LUTs studenter och enheter kan lyftas och klargöras, c) att nämnden bevakar LUTs intressen inom BIT, d) att nämnden föreslår aktiviteter och utvecklingsprojekt som är viktiga för verksamheten. Nämnden är ett beredningsorgan till LUTs styrelse. Nämnden består av nio ledamöter och en ordförande. Ledamöterna representerar LUTs studenter, LUTs fem enheter, LUTs IKT och lärande verksamhet, BITs biblioteksverksamhet samt BITs IT verksamhet. Ordförande i nämnden för LUT oc BIT skall vara LUTs representant i BIT-nämnden. Suppleanten skall också väljas från ledamöterna i nämnden för LUT och BIT. Ledamöterna ansvarar för att tillvarata och föra fram intressen för de grupper de representerar och för att återföra information till dessa. Möten hålls tre gånger per termin. Biblioteksrådet på Hälsa och samhälle Biblioteksrådet på Hälsa och samhälle träffas tre till fyra gånger per termin. Sammankallande är en av enhetscheferna på Hälsa och samhälle. Övriga ledamöter består av representanter från Socialt arbete och Biomedicinsk laboratorievetenskap samt biblioteksföreståndaren. Det skall också finnas en studentrepresentant utsedd av Studentkåren. I biblioteksrådet sker ett informationsutbyte mellan biblioteksföreståndaren och områdets tre avdelningar. Biblioteksrådet fungerar i vissa fall som en arbetsgrupp t ex i arbetet med en progressionsplan för undervisningen i informationssökning. Ledamöterna har sedan varit aktiva i att implementera förslaget på enheterna. Hälsa och samhälles representant i BIT- nämnden, sitter inte med i det lokala biblioteksrådet. Biblioteksrådet vid Odontologiska fakulteten Biblioteksrådet på Odontologiska fakulteten består av representanter från grundutbildningsnämnden, vidareutbildningsnämnden, tandhygienistutbildningen, tandteknikerutbildningen samt en doktorand- och en studentrepresentant. Från BIT 26

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1

Mediaplan för KTH Biblioteket. Version 1.1 Mediaplan för KTH Biblioteket Version 1.1 Innehåll KTH Bibliotekets uppdrag... 3 Urvalskriterier... 3 Förvärvsprinciper... 3 Kursböcker... 3 KTH-publikationer... 3 Fjärrlån... 4 Tillgängliggörande... 4

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet

Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Riktlinjer för UB:s förvärv, Linnéuniversitetet Bakgrund Media- & informationsförsörjningen är en av universitetsbibliotekets mest centrala uppgifter. I samband med fusionen känns det därför viktigt att

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN

Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Stockholms universitetsbibliotek MEDIEPLAN Inledning... 2 Ämnesprofil... 2 Bevakningspolicy... 2 Bestånd... 3 Upphandlade leverantörer... 3 Förvärvskanaler... 3 Elektronisk version... 4 Åtkomst elektroniska

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö högskolas lärande- och forskningsmiljö ge studenter och personal

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006

Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för Forum för bibliotekschefer 15 september 2006 1 Minnesanteckningar från möte med styrgruppen för 15 september 2006 Plats: SUHF:s kansli, Stockholm Närvarande: Göran Sandberg, Umeå universitet, ordförande Lars Björnshauge, Lunds universitet, vice ordförande

Läs mer

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK

INKÖPSPOLICY. vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Kultur & Fritid Sundsvalls stadsbibliotek Kerstin Sjöström 2006-12-06 INKÖPSPOLICY vid SUNDSVALLS STADSBIBLIOTEK Mål och riktlinjer 2 Urvalsprinciper 3 Sid. 2 MÅL OCH RIKTLINJER Biblioteket skall värna

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från

Stockholms universitet. MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från Stockholms universitet MEDIEPLAN för Stockholms universitetsbibliotek, gäller från 2017-03-16 2 (7) Innehåll Inledning... 3 Beställningar och förvärv... 3 Ämnesprofil... 4 Bevakningspolicy... 4 Bestånd...

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15

FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER. Rev. 2013-02-15 FÖRVÄRVS- & GALLRINGS- RIKTLINJER Rev. 2013-02-15 MÅLSÄTTNING MED RIKTLINJER FÖRVÄRV OCH GALLRING 3 BIBLIOTEKETS MÅLGRUPPER 3 GENERELLA KRITERIER FÖR MEDIEURVAL 4 FÖRVÄRV ALLMÄNT 5 OMVÄRLDSBEVAKNING 5

Läs mer

Mediepolicy

Mediepolicy PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Mediepolicy 2016 2018. Örebro stadsbibliotek Örebro kommun 2016-09-21 Km 235/2016 orebro.se 2 MEDIEPOLICY 2016-2018 PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27

Hej! Mer information, pappersenkät, support och definitioner når du via http://biblioteksstatistik.kb.se/?page_id=27 Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2012. Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker

elib 2.0 Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007

DSpace som system för årsredovisning av forskning. Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola. Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 DSpace som system för årsredovisning av forskning Linda Gustafsson Bibliotek och IT, Malmö högskola Mötesplats Open Access 12-13 april 2007 Malmö högskolas forskningsmiljöer, ett urval Medicin Biomaterial

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 HANDLINGSPLAN 2017-03-09 Styrelsen för Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteks- och informationsförsörjning 2017 Fastställd av styrelsen

Läs mer

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via

Hej! Mer information, pappersenkät, support, definitioner och tips når du via Hej! Välkommen till Sveriges officiella forskningsbiblioteksstatistik avseende 2011! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Vi önskar få svar

Läs mer

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik!

Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Välkommen till 2013 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen och förordningen om den officiella statistiken som uppdaterades

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö

Projektdirektiv. Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Projektdirektiv Kravspecifikation för en högskolegemensam virtuell lärandemiljö Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektdirektiv 1.0 130930 Ursprunglig version Projektdirektiv 1.1 131004 Möte

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004

PROTOKOLL. Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 1(5) Sammanträde Bibliotek och IT nämnden, 19 mars, 2004 Närvarande Ledamöter: Björn Fryklund Ordförande Jan Hagerlid Extern ledamot Jesper Wokander IT-tekniker, BIT Jenny Widmark Bibliotekarie, BIT Zoltan

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek.

Ajtte & sametinget: Det är en fördel att enkelt kunna hämta in poster från andra bibliotek. Sammanställning av enkätsvaren angående förslag om ändrad praxis för katalogisering av flerbandsverk för biblioteken inom LIBRIS samkatalog februari 2008 1. Vad anser ni om förslaget? Är det bra att stå

Läs mer

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker

elib Bas Bibliotekssystem för e-böcker Bibliotekssystem för e-böcker elib AB www.elib.se Odengatan 106, 3 tr SE-113 22 Stockholm Sweden TEL +46 (0)8 54 60 60 60 FAX +46 (0)8 736 62 14 E-MAIL info@elib.se Innehåll Introduktion 3 Så här gör låntagaren

Läs mer

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering

BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering BOOK-IT Statistikprofiler för mediaplanering - Hur gör jag för att få fram? Länsbibliotek i samverkan kommunbibliotek i sydlänen har framfört önskemål om en lathund för statistikuttag i BOOK-IT för bibliotekens

Läs mer

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på

Pappersenkät, support, definitioner och tips du på Välkommen till 2011 års sjukhusbiblioteksstatistik! Sjukhusbiblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik enligt lagen om den officiella statistiken SFS 2001:99 och SFS 2001:100, produktkod

Läs mer

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek

Slutrapport. Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Slutrapport Utbildningsforskning och reformpolitik under 50 år speglad i Torsten Huséns arbetsbibliotek Tommy Johansson, Vivika Sjöstedt, Berit Svensson 2016 Innehåll Bakgrund 3 Katalogiseringen av Husénsamlingen

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012.

Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen 2012. Enkätundersökning av skolbiblioteksverksamheten på grundskolorna i Lunds kommun vårterminen. Inledning För att kunna utvärdera och utveckla verksamheten på skolbiblioteken i kommunen har vi genomfört en

Läs mer

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar.

Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. Välkommen till informationssökning via webben. Tips om sökningar inför uppsatsskrivandet med klickbara länkar. 1 Bibliotekets uppdrag i samarbete med utbildningen framgår i kursplanerna. 2 Se innehållet

Läs mer

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN

FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN FÖRTYDLIGAD POLICY FÖR TJÄNSTGÖRINGSSKYLDIGHET INOM INSTITUTIONSUTVECKLANDE ARBETE OCH EXTERN SAMVERKAN Fastställd av institutionsstyrelsen 2009-05-15 Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 BIBLIOTEK OCH IT MALMÖ HÖGSKOLA Verksamhetsberättelse 2008 Bibliotek och IT Malmö högskola Vision Bibliotek och IT skall som en innovativ och gränsöverskridande del av Malmö

Läs mer

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant

Stockholms universitetsbibliotek. Snabbt, innovativt och relevant Stockholms universitetsbibliotek Snabbt, innovativt och relevant Vad kan framtidens universitetsbibliotek bli? Ett totalt digitalt bibliotek som universitetet upphandlar en agent att sköta, där Google

Läs mer

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER

ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER ATT UTVÄRDERA FÖR ATT UTVECKLA SERVICE INOM INFORMATIONSFÖRSÖRJANDE ORGANISATIONER Seminarium för kompetensfrågor. Utvärdering för verksamhetsutveckling 2011-11-09 Margareta Nelke I.C. at Once Margareta

Läs mer

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen

GÖTABIBLIOTEKEN. För FörlagEtt: Kom ihåg att klicka på lägga in din order i Book-IT i sista steget av beställningen Manual för inköp A. Inköp från AdLibris, BTJ och FörlagEtt. Beställ från leverantörerna som vanligt, de levererar poster via Libris. En katalogpost skapas automatiskt vid köpet om det inte redan finns

Läs mer

Medieplan. Biblioteken i Mölndal

Medieplan. Biblioteken i Mölndal Medieplan Biblioteken i Mölndal 2013 2016 Kontaktuppgifter för mer information: Anette Eliasson, bibliotekschef, Biblioteken i Mölndal Telefon: 031-315 16 71. E-post: anette.eliasson@molndal.se Linda Rydgren

Läs mer

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander

Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bibliotekets kurser i informationssökning för studenter och doktorander Bakgrund och mål Bibliotekets mål är att erbjuda studenter och doktorander kurser i informationssökning som följer högskolelagens

Läs mer

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1

Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Lund 23 februari 2015 Årsstatistik för år 2014 BOOK-IT 7.1 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett förslag

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Mediepolicy 2013-2014

Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicy 2013-2014 Mediepolicyn vänder sig i första hand till Nackas invånare men har också till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken. Revidering sker

Läs mer

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0

Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Lund december 2015 Årsstatistik för år 2015 BOOK-IT 7.1 och 8.0 Detta är en steg för steg-handledning för att underlätta arbetet med att bearbeta årsstatistiken i BOOK-IT. Anvisningarna ska ses som ett

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13

TIPS OCH KÄNDA FEL. BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 TIPS OCH KÄNDA FEL BOOK-IT version 7.1 2015-08-13 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatv. 4, 224 21 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Klient...

Läs mer

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät

Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Sveriges officiella biblioteksstatistik enkät Frågor om biblioteksorganisationen 1. Vem ska vi kontakta om vi har några frågor om de lämnade uppgifterna Ditt namn Din e-post Ditt telefonnummer Internetlänk

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Introduktion till akademiska studier Uppdragsspecifikation

Introduktion till akademiska studier Uppdragsspecifikation Rektor 2012-06-25 1 (6) Introduktion till akademiska studier Uppdragsspecifikation Rektor 2012-06-25 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS SYFTE... 3 1.2 MÅLGRUPP... 3 1.3 DOKUMENTHISTORIK...

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008

Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Forskningsbiblioteksstatistik för kalenderåret 2008 Ingår i Sveriges officiella statistik Uppgifterna insänds via www.forskbibl.scb.se senast den 6 mars 2009 Bibliotekets namn Huvudbibliotekets postutdelningsadress

Läs mer

Övergripande beskrivning

Övergripande beskrivning Axiell ehub 1 Innehåll Övergripande beskrivning... 4 Koppling mot Elib... 5 Katalogposter... 5 Katalogposter från BTJ... 5 Katalogposter från LIBRIS... 6 Inställningar i BOOK-IT för posthämtning från LIBRIS...

Läs mer

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset.

E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse E-husets bibliotek E-huset. E-husets bibliotek Verksamhetsberättelse 2006 E-husets bibliotek E-huset bibliotek@ehuset.lth.se 2 Verksamhetsberättelse för E-husets bibliotek 2006 E-husets bibliotek finns lokaliserat i E-huset vid LTH

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service

Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Enkätundersökning om Universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service Var vänlig och återsänd besvarad enkät tillsammans med aktuell prislista senast den 16 juni 2006 till: Kungl. biblioteket/bibsam

Läs mer

Medlemskap i Libris beslutsunderlag

Medlemskap i Libris beslutsunderlag Medlemskap i Libris beslutsunderlag Att bli medlem i Libris är ett förändringsarbete som kräver förberedelse några månader före övergång. Den görs delvis i samarbete med Libris. Alla götabiblioteken måste

Läs mer

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib

Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Slutrapport för projektet Kurslitteratur som e-bok ett samarbetsprojekt mellan Stockholms universitetsbibliotek och elib Wilhelm Widmark Stockholms universitetsbibliotek Februari 2003 Kurslitteratur som

Läs mer

Bibliotek och IT Studentenkät 2010

Bibliotek och IT Studentenkät 2010 Bibliotek och IT Studentenkät 2010 [Type the author name] [Pick the date] Innehåll INLEDNING... 2 RAPPORTEN... 3 SYFTE... 4 METOD... 4 SVARSFREKVENS... 4 BORTFALLSANALYS... 4 SAMMANFATTNING AV DE VIKTIGASTE

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ

Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Olika människor har behov av olika sorters miljöer för att producera, fokusera, vara kreativ Alternativa möbler för att stimulera förflyttning + hälsa samt stödja olika typer av uppgifter och stimulera

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Biblioteksenkät 2011 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 3 Frågorna... 3 Redovisningen... 3 Svaren... 4 Antal svar... 4 Fördelning mellan orterna... 5 Kön...

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II Version 120108 Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation del II I dokumentet "Fortsatt diskussion om Lnu:s organisation" diskuterades hur en organisation i möjligaste mån kunde fås att uppfylla de av

Läs mer

Söka, värdera, referera

Söka, värdera, referera KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Söka, värdera, referera Ika Jorum, jorum@kth.se Definiera Vad behöver jag veta? Kommunicera Citera och argumentera korrekt Hitta Var och hur kan jag hitta information?

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017.

Övergripande och detaljerade mål i denna handlingsplan är hämtade från högskolans övergripande mål för 2015-2017. HB Akademin för Bibliotek, information, pedagogik och IT Fastställd av akademichef 2015-06-10 Dnr 286-15 1 (8) Lokal handlingsplan för hållbar utveckling på Akademi A3, 2015-16 Högskolan i Borås arbetar

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Att söka information (med betoning på Internet)

Att söka information (med betoning på Internet) Att söka information (med betoning på Internet) - en sökguide för distansstuderande 1. Var finns informationen? 2. Hur söker man? Sökstrategier 3. Olika informationskällor, hjälpmedel vid informationssökning

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag

Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet. En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 Kulturutskottet En bok är en bok är en bok? En fördjupningsstudie av e-böckerna i dag Sammanfattning av rapport 2013/14:RFR3 3 En fördjupningsstudie av e-böcker

Läs mer

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten

Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Beslut 2010-03-03 Med senaste ändring 2010-06-09 Diarienummer N 2010/136 Utbildningsnämnden Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten Inledning. I detta

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015

Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Verksamhetsplan för högskolebiblioteket 2015 Ur Verksamhetsmål, uppdrag och budget för år 2015: Bibliotekschef Bibliotekschefen ansvarar för att bibliotekets verksamhet bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Vision KB:s syfte, vision och målbild

Vision KB:s syfte, vision och målbild Vision 2025 KB:s syfte, vision och målbild Regeringen Syfte Vision 2025 Målbild 2020 Aktiviteter KB:s styrkedja KB får sitt uppdrag från regeringen i instruktion och regleringsbrev etc. Myndigheten omsätter

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer