KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 september 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 30 september 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2777/73 3. Information om kommunens delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2777/74 Bemt Eriksson, kl. 11:05-11 :35 Kenneth Erlandsson, kl. 11:35-12:00 4. Motion från Anna-Molin Björk Joelsson (C) Monica Bang-Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Dnr KS 2015/ Motion från Elvlng Andersson (C) och Anno-Malin Björk Joelsson (C) om hållbar upphandling Dnr KS 2015/ Motion från Magnus Jacobsson (KD), Marie Henriksen (KD), Martin Hellström (KD) och Christina Nilsson (KO) om en ny av- och påfart på E6 söder om Uddevallabron Dnr KS 2015/ Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Dnr KS 2014/ Kommunens delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2015/ Antagande av detaljplan för Å l :20 Dnr KS 2015/00499

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande l O. Försäljning av Rydingsberg 1, f.d. Äsperödshemmet Dnr KS 2015/ Förvärv av fastigheten Simmersröd l :43 Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal kvarter 2 Sundstrand, f.d. Sundskogen Dnr KS 2015/ Tillägg till markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd 1:18 m.fl. också kallat Hälle Lider Dnr KS 2015/ Bestämmande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 Dnr KS 2015/ Revidering av parkeringsregler i Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 2015/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av undertecknande av motion samt förlängning av sammanträde Dnr KS 2015/ Revidering av bestämmelser för demokratipriset Dnr KS 2015/ Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen Dnr KS 2015/ Förslag om upphävande av Riktlinjer för hur frågor kring konkurrensprövning skall hanteras av Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 31 augusti 2015 Dnr KS 2015/ Bestämmande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016 Dnr KS 2015/ Kommunens ansvarsförsäkring Dnr KS 2015/00473

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 24. Kommunledningskontorets delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2015/ Prioriteringar av kommunstyrelsens investeringar Dnr KS 2015/ Förslag låne- och borgensavgifter Dnr KS 2015/ Redovisning av åtgärder med anledning av socialnämndens delårsrapport Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2012 och styrkort Dnr KS 2011/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 20 14/ Förstudie om mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla Dnr KS 2015/ Samverkansavtal med Norra hälso-och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser D nr KS 2015/ Samhällsguide Uddevalla Dnr KS 2015/ Översyn av påverkanskanaler Dnr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Jubileumsgåva till Högskolan Väst för finansiering av studentmedarbetarkoordinator Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2015/00005

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista Föredragande 38. Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret I(2) D nr KS 20 I 5/ Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Motion från Anna-Malin Björk-Joelsson (C) Monica Bang Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Sammanfattning Anna-Ma1in Björk Joelsson (C) m.f1. har inkommit med motion om översyn av kommunfullmäktige sammanträdestider/dagar. Motionen föranleddes av kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2015 som slutade klockan 22:20 på kvällen och som följdes av en helgdag (kristihimmelsfärdsdag), som i sin tur följdes av en klämdag, fredagen den 15 maj. Motionärerna anser att det i dagens samhälle finns ett behov av att kunna utnyttja långhelger och att politiska schemalagda engagemang på kvällstid i samband med helg bör undvikas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige presidium. Kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktiges presidium anser inte att det finns någon anledning att ändra på sammanträdesdagen. Risken for att sammanträdesdagen sammanfaller med dagen innan en helgdag, som fallet den 13 maj 2015, är inte stor och bör i så fall kunna hanteras det aktuella året. Kommunfullmäktiges presidium anser vidare att med hänsyn till tillgängligheten för allmänheten, med möjligheten att närvara vid fullmäktiges sammanträden eller att följa livesändningen på webben, samt av ekonomiska skäl, bör kommunfullmäktiges sammanträden fortsättningsvis ligga på kvällstid. Kommunfullmäktiges presidium anser inte att någon översyn av sammanträdesdatum eller tider behöver göras, utan föreslår att kommande årsarbetsplaner arbetas fi am utifrån samma princip som tidigare, med beaktande av helgdagar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I Kommunfullmäktiges protokoll20i5-06-io I65. Motion inkommen 20I Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00377 att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad och avslutad. 2j /$L---- Peter Larsson Kommundirektör Expediera till

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige o l (l) 165 Dnr KS 2015/00377 Motion från Anna-Malin Björk-Joelsson (C) Monica Bang-Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidium. Vid protokollet Annica Åberg Justerat AlfGillberg, Zeidi Ström, Evy Gahnström Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

9 CENTERPARTIET FolkpartietLiberalerna KristdeJnokraLerna Motion an g sammanträdestider (datum alt klockslag) Från Samverkande Allianspartierna Bakgrund Vi ser ett mer rörligt samhälle, familjer lever mer geografiskt spridda, vi flyttar för utbildning, arbete och f~uniljebildning. Det gör att behovet av att kunna nyttja helger, särskilt långhelger, för att umgås med nära och kära blir mycket viktigt. När vi då ser effekten av en schemaläggning av våra fullmäktigemöten, för övrigt det enda med cirka 90 personer kallade som går på kvällstid, som vi fick uppleva under fullmäktigemötet i maj månad vill vi gärna se en förändring. Schemalagd helgafton, med allt det innebär i uppoffringar, inte minst för småbarnsföräldrar och övriga som behöver längre ledigheter for att kunna besöka nära och kära på annan ort eller få sammanhängande kvalitetstid med familjen. Att vara småbarnsförälder och kombinera familj, yrkesliv och ett engagemang som förtroendevald innebär ofta prioriteringar, det känner nog de flesta igen. Men helgaftons engagemang, på kvällstid, för politiska uppdrag kan sannolikt de flesta av oss undvara. I en tid med hög digital närvaro ser vi möjligheten att tiden kan anpassas med någon dags förskjutning utan att rucka på nödvändiga formella datum/dagar. Yrkande Motionärerna anser att sammanträdesdatum och/eller tiden under dygnet får fullmäktiges sammanträden ses över inför kommande årsarbetsplan (20 16 o ff). Vi anser att dessa behöver stämma bättre överens med den moderna människans olika behov. /) 6A-- Uddevalla den (J( Y 2015.f~, r((~ B tr.~l /7 1JJ.e. (.c. ), / Amla-Malin Björk-Joelsson (c) ---

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00267 Handläggare Upphandlingschef Anders K vist Telefon Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Molin Joelsson (C) om hållbar upphandling Sammanfattning I rubricerad motion föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att ta fram en policy för hållbar upphandling. Skälen för detta är att Uddevalla kommun; - genom sina inköp ska bidra till en hållbar utveckling - ska ta möjligheten att påverka miljömässiga och sociala villkor - kan ge möjlighet för mindre företag och företag i närområdet att konkurrera på goda villkor - bör ställa miljökrav på varor som köps och på att leverantören bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kommunens upphandlingspolicy täcker in dessa frågor på ett kortfattat men effektivt sätt i punkten 3 c, som ett övergripande strategiskt dokument bör behandla ett ämne. Däremot finns anledning att se över möjligheten att utforma tillämpningsanvisningar gällande hållbar upphandling enligt upphandlingspolicyn, punkten 2 Inköpsprocessen. Tillämpningsanvisningar är under framtagande inom ramen för arbetet med inköpsprocessen och som beräknas vara genomfört i maj Beslutsunderlag Motion angående hållbar upphandling Upphandlingspolicy, reviderad Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00267 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen därmed är besvarad Peter Larsson Kommundirektör Anders K vist Upphandlingschef

12 Styrdokument Kommunledningskontoret rev (3) Dnr KS/2013:48 Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla kommun 1. Syfte och tillämpningsområde Upphandlings- och inköpspolicyn ska säkerställa att all varu- och tjänsteanskaffning genomförs på ett affärsmässigt sätt och med största möjliga nytta för skattemedlen under iakttagande av gällande lagstiftning och de fem huvudprinciper för upphandling och inköp som anges nedan. Policyn ska tillämpas av samtliga nämnder och förvaltningar inom kommunen, samt alla juridiska personer i kommunkoncernen, i tillämplig omfattning, i samband med upphandling och inköp. Förtroendevalda och anställda som arbetar med upphandling och/eller inköp har skyldighet att känna till och följa policyn och gällande tillämpningsanvisningar. 2. Inköpsprocessen Som stöd för upphandlings- och inköpspolicyns upprätthållande och efterlevnad ska det finnas en aktuell processbeskrivning för upphandling och inköp, Inköpsprocessen. Den beskriver aktörer, aktiviteter och på vilka nivåer beslut inom ramen för inköpsprocessen ska fattas. Inköpsprocessen förvaltas av kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret som äger rätt att utfärda generella tillämpningsanvisningar i syfte att uppnå de målsättningar som anges i policyn. 3. Förhållningssätt Förhållningssättet mot externa aktörer i samband med kommunens varu- och tjänsteanskaffning ska kännetecknas av öppenhet, respekt och professionalitet, vilka tillsammans utgör Uddevalla kommuns värdegrund. All upphandling och inköp ska genomföras affärsmässigt, med hög integritet och på ett etiskt korrekt sätt. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund för leverantörer i syfte att på både kort och lång sikt erhålla fördelaktiga avtal genom tillvaratagande av befintlig konkurrens och gemensam avtalsuppföljning. Förfrågningsunderlag i samband med upphandling ska vara tydligt och begripligt så att de åtgärder kommunen företar blir förutsebara och ansatsen i arbetet ska sträva mot minskad byråkrati och större enkelhet, genom att kraven på leverantören och kraven enligt kravspecifikationen har ett naturligt samband med och står i rimlig proportion till det som ska upphandlas.

13 2 (3) Dnr KS/2013:48 3. Huvudprinciperna för kommunens varu- och tjänsteanskaffning a) All upphandling och inköp genomförs så att skattemedel används på bästa sätt, vilket ska ske genom att: Varor och tjänster upphandlas med rätt funktion eller kompetens och med rätt kvalitet. Vi ska sträva efter att nå den ekonomiskt mest fördelaktiga affären där alla kostnader som kan härledas till varan eller tjänsten beaktas. b) Effekten av volymfördelar ska vägas mot mindre företags möjlighet att lägga anbud, vilket på sikt ska främja en sund konkurrens. c) Vid all upphandling och vid alla inköp ska det så långt som möjligt ställas relevanta och uppföljningsbara miljökrav och sociala, hälsomässiga samt etiska krav. De miljökrav som ställs ska syfta till att uppnå övergripande miljömål, angivna i kommunens miljöpolicy. Detta får emellertid inte medföra att endast ett fåtal stora leverantörer kan komma ifråga, eller att kvalitetskrav eller ekonomisk hänsyn sätts åt sidan. d) Ramavtal ska alltid tecknas och användas där så är möjligt. All varu- och tjänsteanskaffning ska baseras på en helhetssyn och med kommunens bästa i fokus, vilket alltid har företräde före en enskild verksamhets egenintresse. e) Direktupphandling får endast användas om ramavtal saknas och värdet av det som ska anskaffas understiger den tillåtna gränsen för direktupphandling. 4. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar genom kommunledningskontoret för samordning och genomförande av alla kommun- och koncernövergripande ramavtalsupphandlingar. Kommunledningskontoret bistår därutöver förvaltningar och kommunkoncern med expert-och konsultstöd, kvalitetssäkring och internutbildningar gällande upphandlingsrutiner och förfaringssätt. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att medverka i och verka för samordnad upphandling, genom att beskriva krav, kriterier, funktion och annan relevant information för deras verksamhet. I samordnad upphandling ska vi inte se till den egna förvaltningens särintressen utan till vad som är bäst för kommunen i helhet Nämnderna ska i respektive delegationsordning reglera ansvar för upphandlingar för eget behov som inte täcks av kommungemensamt ramavtal. Ansvar för eventuell marknadskadeavgift eller annan ekonomisk påföljd för kommunen bär den förvaltning som ansvarar för den felaktiga tillämpningen av upphandlingslagstiftningen eller i förekommande fall ersätta leverantör som ställer krav på ersättning till följd av kommunens avtalsbrott.

14 3 (3) Dnr KS/2013:48 5. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar genom kommunledningskontoret för löpande uppföljning och årlig utvärdering av: Hur upphandlings- och inköpspolicyn följs Genomförda kommunövergripande ramavtalsupphandlingar De kommunövergripande ramavtalen Vilka behov på förvaltningsnivå som behöver tillgodoses genom kommunövergripande ramavtal Respektive nämnd och förvaltning eller annan upphandlande myndighet/enhet ansvarar för att den upphandlings- och inköpsverksamhet man bedriver följer lagstiftning, denna policy samt ingångna avtal och har: Ansvar för att en effektiv inköpsorganisation upprätthålls Ett uppföljningsansvar beträffande de egna upphandlingar som genomförs och de avtal nämnden/förvaltningen har träffat.

15 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00267 Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Joelsson (C) om hållbar upphandling Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 CENTERPARTIET Motion till Uddevalla kommunfullmäktige Hållbar upphandling Begreppet hållbar upphandling diskuteras alltmer både inom den offentliga sektorn och i näringslivet. Historiskt har upphandling mycket fokuserat mycket på priset i fårhållande till kvalitet får att leverera varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Eftersom den offentliga sektorn är en mycket stor upphandlare av varor och tjänster kan dock upphandlingen också i ökad utsträckning vara ett verktyg får att uppnå en hållbar utveckling. Genom upphandlingen kan vi påverka inte bara ekonomin utan också miljömässiga och sociala förhållanden. Vi kan också utforma upphandlingen på ett sådant sätt att det underlättar för mindre företag och företag i närområdet att kunna konkurrera på goda villkor om de olika affärerna. När det gäller miljöaspekterna kan vi ställa långtgående krav på att de varor som köps skall vara bra ur miljösynpunkt men också på att leverantören driversin verksamhet på ett ansvarfullt sätt ur miljösynpunkt. Den sociala aspekten handlar om att varor som köps in produceras med rimliga anställningsvillkor oavsett var i världen produktionen sker. Uddevalla har tagit ett bra steg på denna väg genom att blir en Fairtrade kommun. Men vi kan också ställa krav på t.ex. att en leverantör skall ta emot lärlingar, ställa upp med arbetsträningsplatser, arbeta för mångfald, erbjuda jobb åt personer med funktionshinder och att anlita en viss del anvisad arbetskraft för t. ex. en kommunalt upphandlad byggnation. Man kan också utforma viss upphandling så den underlättar for den sociala ekonomin (föreningar, kooperativ, sociala företag) att lämna anbud. När det gäller livsmedel skall det vara en självklarhet att de livsmedel som köps in skall produceras med miljöhänsyn och djuromsorg som minst motsvarar de

17 krav som ställs i den svenska lagstiftningen. Ur klimatsynpunkt är det också viktigt att utfonna upphandlingen av livsmedel så att lokala producenter rar goda konkurrens förutsättningar. Ett mål bör vara att vi skall ha närproducerade råvaror i kommunens kök. Uddevalla kommun har idag en inköpspolicy som delvis berör dessa frågeställningar. Denna policy bör omarbetas och utvecklas till en "Policy för hållbar upphandling" Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Uddevalla kommun skall ta fram en "Policy för hållbar upphandling" Uddevalla den 8 april2015 Elving Andersson (c) Anna-Malin Björk Joelsson (c)

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00304 Handläggare Sven Andersson Telefon Motion från Magnus Jacobsson (KO), Marie Henriksen (KO), Martin Hellström (KO) och Christina Nilsson (KO) om en ny avoch påfart på E6 söder om Uddevallabron Sammanfattning Kristdemokraterna i Uddevalla föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att gentemot ansvariga myndigheter och institutioner verka för en ny av- och påfart på E6 strax söder om Uddevallabron. Syftet med denna trafikplats är att underlätta för ytterligare bostadsoch eventuellt också verksamhetsetableringar. E6 är, som också påpekas i motionen, en statlig väg och faller vad gäller drift och nyinvesteringar inom ramen för nationell plan för transportinfrastrukturen. I beslutet om nationell transportplan har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden och hur Trafikverket ska prioritera medlen för drift och underhåll. Västsvenska paketet, som bland annat inkluderar Marieholmstunneln och Västlänken är den största satsningen i Västra Götalands län under planperioden. satsningarna bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region. Stora satsningar görs också för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt den första etappen i utbyggnad av dubbelspår Göteborg-Borås, via Landvetter flygplats. Då medlen för infrastruktur är begränsade blir också dess användning föremål för hård prioritering. Bara projekt med stor samhällsekonomisk nytta kan komma i fråga. Detsamma gäller för objekt i den regionala transportinfrastrukturen där investeringar i det regionala vägnätet prioriteras. I Västra Götaland ansvarar regionfullmäktige för fördelning av dessa medel efter prioritering inom de fyra kommunalförbunden. I nu gällande regional plan har inom Fyrbodal endast väg 161 (Rotviksbro-Säckebäck samt förbi Torp) vunnit stöd. En ny trafikplats söder om Odevallabron (Sunds herrgård) har mycket låg regional eller nationell nytta. För att nå en sådan funktion måste en helt ny väg anläggas mellan den nya trafikplatsen och väg 678 (Bratteröd). Någon sådan ambition finns inte i den kommunala översiktsplaneringen då en sådan väg skulle inverka negativt på bebyggelse, naturvärden osv. Från kommunal synvinkel är därför en upprustning av väg 678 (Råsseröd-Lerbo) mer naturlig för genomfartstrafik och som förbindelselänk mellan E45 och E6. En s.k. åtgärdsvalsstudie har därför påbörjats som underlag för framtida beslut om åtgärder på detta vägavsnitt.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20!5/00304 Då det är mycket svårt att få prioritet för vägtrafikobjekt i såväl regional som nationell plan för transportinfrastrukturen bör kommunen lägga fokus på och söka samsyn med andra kommuner kring behovet av upprustning av väg 678. Denna process kan forsvåras av att parallellt driva krav på ytterligare objekt - som ny trafikplats på E6 - och medföra att kommunens imiktning vad gäller den övergripande väginfrastrukturen blir otydlig. Med enbart lokal funktion och utan vare sig nationell eller regional nytta är utsikterna till statlig finansiering av en ny trafikplats på E6 mycket liten. Kommunen bör därför helt inrikta sig mot att få stöd för en upprustning av väg 678 som idag utgör den felande länken mellan de nationella vägsystemen. En ökad standard på denna väg innebär också bättre anslutningar, parallell vägar, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter osv. vilket påverkar möjligheten till exploatering i havsnära lägen positivt. Beslutsunderlag Motion (k d) om ny av- och påfati på E6, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande lämna motionen utan åtgärd. Peter Larsson Kommundirektör Sven Andersson strateg samhällsplanering Expediera till

20 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige l (l) Dnr KS 2015/00304 Motion från Magnus Jacobsson (KD), Marie Henriksen (KD), Martin Hellström (KD) och Christina Nilsson (KD) om en ny av- och påfart på E6 söder om Uddevallabron Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat AlfGillberg, Sonny Persson, Niklas Moe Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 UDDEVALLA f<ommun Kornmunslyrelsrom Kommunledningskontoret o Diruienr -~~-- ~ " 0 ~- Diar!f:lplanbctr:.ckntng,{o l S l ~)D"\ ---!-:~ -- - " - -~--~ -- En ny av- och påfart på E6 J(ristdemokratema Människor har alltid valt att bosätta sig nära olika former av vattendrag. Det kan vara insjöar, bäckar, åar, floder, vikar, fjordar eller vid kusten. Vattnets betydelse för etableringen har skiftat under människans utveckling men dragkraften har alltid funnits. Denna utveckling kan man tydigt se i Sverige med alla våra vattendrag, inte minst i de bestämmelser om strandskydd som staten funnits sig tvungen att fatta beslut om. I Uddevalla har vi gått om vattendrag, vi har många milland som vetter mot någon form av vattenlinje, sötvatten som saltvatten. Detta faktum är något som Uddevalla borde utnyttja på ett bättre sätt. Vi har en potential att, tillsammans med externa intressenter, kunna exploatera nya attraktiva bostadsområden längs med och i anslutning till vattenlinjerna med beaktande av befintliga strandskyddsregler. På båda sidor av Byfjorden växer det fram ny bebyggelse. Men det finns stora potentialer att fortsätta expansionen. Med en större inflyttning till attraktiva lägen ökar möjligheterna får en gynnsam utveckling av den allmänna samhällsservicen men också av fler arbetstillfållen och i sin förlängning även ett mer attraktivt centrum. I ett första led får att underlätta ytterligare bostads och eventuellt verksamhetsetableringar bör Uddevalla kommun verka för att en ny av och påfart till E6 kommer till stånd vid den södra delen av Uddevallabron. E6 är en statlig väg med ett tydligt statligt ansvar där vi är beroende av att staten fattar beslut som går i vår riktning. Men om inte vi tar initiativ i denna fråga lär inte vare sig Trafikverket eller regeringskansliet göra det heller. Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Uddevalla att fullmäktige beslutar: ge kommunstyrelsen i uppdrag att gentemot ansvariga myndigheter och institutioner verka för en ny av- och påfart på E6 strax söder om Uddevallabron. Uddevalla Marie Hemilesen Martin Hellström Christina Nilsson

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00507 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige ska ompröva sitt inriktningsbeslut från 2013 om var ett nytt badhus ska placeras. I inriktningsbeslutet förordades placeringen till Riversideängen. Motionärerna menar att Walkesborg vore en bättre placering för det nya badhuset. Ärendet har remitterats till kultur och fritidsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet i april 2015 och samhällsbyggnadsnämnden i maj Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till en omprövning av beslutet och förordar också Walkesborg för placering av nytt badhus. Kultur och fritidsnämnden understryker vidare att det är viktigt att befintligt bad kan hållas öppet under byggprocessen samt att kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall tillvaratas om det nya badhuset omfattar också den byggnadens placering. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte finns tydligt övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva inriktningsbeslutet om placering av nytt badhus väster om Riverside och föreslår att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. En osäkerhetsfaktor som enligt nämnden är betydlig, gällande det nya badhusets placering är omfattningen på projektet, där beslut ännu inte har fattats. Sammantaget finns det anledning för kommunfullmäktige att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta utredningen om placering av ett nytt badhus. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsterskrivelse Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP).

23 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00507 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionsförslaget om att ompröva tidigare inriktningsbeslut om det nya badhusets placering. att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta utredning om det nya badhusets placering. att avslå motionens förslag om ny förordad plats för badhusets placering och invänta nytt utredningsförslag. Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Samhällsbyggnadsnämnden Kultur och fritidsnämnden Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP)

24 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/00097 Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige remitterade rubricerad motion tillmilj ö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Motionärerna anför att den gällande placeringen för badhuset ändras från väster om Riverside till Walkesborg. Miljö och stadsbyggnad samt Tekniska kontoret pekar i en samskrivning på de olika förutsättningarna för de båda platserna och konstaterar att det sammantaget finns förutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Med utgångspunkt från detta är det förvaltningarnas uppfattning att det inte finns tydliga övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside. Förvaltningarna föreslår därmed att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnad och Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 20 l Översiktsicmia Motion om badhusets placering Yrkanden Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Lundström (V), och Roger Johansson (FP) yrkar att byggandet av ett nytt badhus ska i första hand ske på nuvarande plats. Christer Hassiebäck (UP) yrkar bifall för motionen. Mikael Staxäng (M) yrkar bifall för förslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Hassiebäcks yrkande mot Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, och Roger Johanssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, Roger Johanssons förslag att byggandet av ett nytt badhus i första hand ska ske på nuvarande plats. Vidare ställs proposition på förslaget i handlingarna mot Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms och Roger Johanssons yrkande. Nämnden beslutar enligt Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, och Roger J o hans sons yrkande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

25 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Forts. 203 Omröstningsresultat Omröstning begärdes av Gunilla Magnusson, ordf. följande omröstningsresultat redovisas. Den som röstar på förslaget i handlingar röstar ja. Den som röstar på Kenneth Engelbrektssons yrkande röstar nej. Beslutande Parti Ersättare Parti a Gunilla Magnusson, Ordförande Kenneth Engelbrektsson, l :e vice ordförande s Mikael Staxäng, 2:e vice ordförande M Stig Olsson MP c Roger Johansson FP Martin Hellström KD ~nders Karlsson KD Anna-LenaHeydar s Tobias Andreasson s Kenneth Ohlsson ~ Carina Antonsson s Susanne Börjesson ~ Ewa Espling v Per-Arne Andersson 15 Marie Lundström v Martin Pettersson Christer Hassiebäck SD UP - Nej ~ ~ Avstår l ~ --- ~ ~ ~ ~ -- ~----. Summa l ~ 8 1 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att motionen avslås, samt att byggandet av ett nytt badhus skall i första hand ske på nuvarande plats. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Forts. 203 Vid protokollet Ulla-Britt Isaksson Justerat Gun i!! a Magnusson Marie Lundström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 J I intygar Ulla-Britt Isaksson Expedierat Tekniska kotnorct Kr Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) Dnr SBN 2015/00097 Handläggare Projektkoordinator Sten-Anders Olsson Telefon Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige remitterade rubricerad motion till Miljö och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Motionärerna anför att den gällande placeringen for badhuset ändras från väster om Riverside till Walkesborg. Miljö och stadsbyggnad samt Tekniska kontoret pekar i en samskrivning på de olika förutsättningarna för de båda platserna och konstaterar att det sammantaget finns forutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Med utgångspunkt från detta är det förvaltningarnas uppfattning att det inte finns tydliga övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside. Förvaltningarna föreslår därmed att planeringen for att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnad och Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Översiktskarta Motion om badhusets placering Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att motionen om det nya badhusets placering avslås

28 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 2015/00097 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I den nu aktuella motionen anför Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Badhusfrågan i stort har tidigare hanterats i ett flertal utredningar varvid utredningen "Bad i Uddevalla- Utredning avseende program och lokalisering" daterad belyste förutsättningarna för placering bl.a. på Riverside och Walkesborg. Vad som framkom i den utredningen gäller fortsatt idag och ingår i sammanställningen nedan. Om en etablering ska sättas in i ett stadsperspektiv, utgör Walkesborg ett mer stadscentralt läge än väster om Riverside. Men om Uddevalla stadskärna ska utvidgas i framtiden så är det västerut det kan ske, vilket innebär att Riversidealternativet kan uppfattas hamna i ett mer centralt läge. Avståndet till kollektivtrafik i form av nuvarande regionbussterminal och knutpunkt för stadsbussar är något kortare i Walkesborgalternativet. Några busslinjer passerar också i nära anslutning till Walkesborg. Gamla idrottshallen och simhallen är tids- och funktionstypiska byggnader som har ett värde både ur ett arkitektoniskt och stadsbildsmässigt perspektiv. Om en etablering av nytt badhus på Walkesborg inte blir aktuell, så bedöms platsen kunna utnyttjas för annan bebyggelse, inklusive eventuell möjlighet till bostadsbebyggelse. Detta förutsatt att befintliga byggnader inte bedöms ha ett sådant värde att de ska bevaras för helt eller delvis annan användning än idag. Om en etablering väster om Riverside inte blir aktuell, så finns det även här möjlighet att utnyttja området för annan bebyggelse. Det bedöms emellertid idag tveksamt om det är möjligt att etablera bostäder på platsen med tanke på den omgivningspåverkan som finns. Det gäller i första hand närheten till Skansverket, men i nuläget eventuellt också den industriverksamhet som pågår på andra sidan ån. På båda platserna måste emellertid också värderas om bostadsbebyggelse är möjlig/rimlig med hänsyn till omfattningen av markföroreningar och att s.k. känslig markanvändning (KM) kan uppnås. Vad gäller permanent höjda havsnivåer är det något som generellt berör centrala staden. Översiktplaneringsutskottet antog en strategi mot framtida stigande vatten och översvämningar som bygger på inströmningsskydd utmed Bäveån. Båda föreslagna platserna berörs av översvämningsproblematiken och nödvändigheten av långsiktiga skyddsåtgärder. Byggnads- och produktionsmässigt sett innebär en lokalisering på Walkesborg och fastigheterna Windingsborg l och 4, att de befintliga byggnaderna måste rivas etappvis för att skapa plats åt det nya badhuset. Troligt är att idrottshallen rivs initialt. Här byggs

29 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) Dnr SBN 2015/00097 då en fullt fungerande simhall med ny reningsanläggning och omklädningsrum. När denna nya byggnad är i bruk kan befintlig simhall fårsiktigt rivas och resterade del av badhuset och parkeringar byggas. Tomten som idag ligger på ca+ 0.9 till+ 1.5 m måste höjas för att inte översvämmas. Den nya byggnadens byggnadsarea (fotavtryck på marken) och bruttoarea är beroende av det lokalprogram som Kultnr och fritid arbetar fram med planerat beslut i Kultur och fritidsnämnden och därefter i Kommunfullmäktige. Området berörs idag av två stora V A-ledningar som kan behöva flyttas om byggnaden behöver placeras å de norra delarna av fastigheten. Om de befintliga simbassängerna håller för den påfrestning som ett spontnings- och pålningsarbete medför går idag inte att svara på. Troligt är att skador på befintlig konstruktion uppstår och risk för att simhallen måste stängas under viss tid går inte att bortse ifrån. Väster om Riverside kan en placering väljas utan konflikt med befintliga ledningar och byggnaden kan i övrigt uppföras i princip ostört. Närheten till Bäveån gör sannolikt att en befintlig och uttjänt kaj behöver rivas och att berörd sträcka av de föreslagna inströmningsskydden behöver anläggas i samband med badhuset då det blir svårt att i efterhand komma åt de ytorna. Befintlig marknivå behöver också här höjas och eventuellt även Bastionsgatan. Geotekniskt är förhållandena ogynnsamma på båda platserna och medför komplicerad grundläggning. Om placering väster om Riverside avses genomföras behöver en ny detaljplan upprättas. Det bedöms som sannolikt att det även behöver ske på Walkesborg. Gällande detaljplan kan användas om byggnaderna helt kan placeras inom nuvarande byggrätt, vilket i dagsläget är osäkert och helt avhängigt projektets omfattning och byggnadens storlek i kommande beslut i Kultur och fritidsnämnden. Eventuellt kan ett planarbete på Walkesborg behandlas som en s.k. planändring, vilket kan innebära något kortare handläggningstid av ärendet. Marken väster om Riverside har genom en översiktlig markundersökning konstaterats innehålla markföroreningar i så höga halter och i så höga koncentrationer att området medför mycket stor risk för människors hälsa och miljön om inga åtgärder vidtas, riskklass l enligt metoden för inventering av förorenade områden, MIFO. De föroreningar som påträffats och som bedömts utgöra störst akut risk för människor inom området är P AH-förorening som har påträffats relativt ytligt i mycket höga halter. Oavsett om ett nytt badhus ska byggas här eller inte behöver marken undersökas vidare och saneras. För objekt som har klassats som riskklass l enligt MIFO kan bidrag för sanering sökas hos Naturvårdsverket. Bidrag kan ges för efterbehandling ned till åtgärdsmål Mindre Känslig Markanvändning, MKM. Kostnaden för efterbehandling av

30 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 20 J 5/00097 området kan inte uppskattas utifrån utförd undersökning och även lämpligt åtgärdsmål är osäkert. En fördjupad undersökning kan ge svar på lämpligt åtgärdsmål och kostnad för efterbehandling av området. På Walkesborgsområdet har tidigare funnits en drivmedelsstation. Marken vid denna är inte helt sanerad. Här har också enligt uppgift funnits båtvarv och båtupp läggning. Om dessa eller andra verksamheter förorenat markområdet är i dagsläget inte känt. Inledningsvis måste därför en översiktlig miljöundersökning utföras. Resultatet av denna får avgöra om ytterligare undersökningar respektive åtgärder behöver vidtas. Sammantaget finns förutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Förvaltningarnas uppfattning är därmed att någon tydlig anledning att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside inte finns och föreslår att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Väster om Riverside eller Walkesborg Riverside Walkesborg Fastighet stadskärnan l : 163 Windingsborg l och 4 Ej avstyckad Detaljplan Ny detaljplan behöver Ny detaljplan behöver upprättas. förmodligen upprättas. Tomtareal ml l O 237 m L p-plats och park (ej avstyckad) m 2 byggnader och omgivning (= m 2 ) Marknivå+ höjd +0.9 till +1,0 m +0.9 till+ 1,5 m Befintlig byggnad+ höjd Entre+ 2,35 m Inströmningsskydd m Landsidan Landsidan Närhet till Bäveån Direkt Gata o fastighet avgränsar Maritim strategi Byggnaden kan starkt Byggnaden kan påverka påverka Marksanering behövs Ja. Inledningsvis måste en Inledningsvis måste en fördjupad miljöteknisk översiktlig miljöteknisk markundersökning göras. undersökning utföras. Om bidrag från Naturvårdsverket söks och beviljas ska undersökningen och efterbehandling göras enligt Naturvårdsverkets manual för bidragsprojekt

31 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 2015/00097 Befintlig bebyggelse Alternativ användning med annan bebyggelse A v stånd till Kungstorget ca Avstånd till Kampenhof busstation entre cirka Ledningar Gata Extra ordinära kostnader Rivning bef. byggnader Grundläggning byggnad Design l Gestaltning Extra ordinära kostnader Nej. Ja. Dock tveksamt om bostäder är möjligt med hänsyn till omgivningspå verkan. 1070m 600m Ja. Båda byggnaderna kan betecknas som representativa för sin tid. Ja, eventuellt också bostäder. 760m 450m Överföringsledning Ledningar måste flyttas begränsar tomten i väster Dagvattenledning d l 000 men kan ligga kvar. Avloppsledning d 500 V altenledning Bastionsgatan höjs på ca Asplundsgatan 200m Bef till +1,7 m Bef m till ++ m Ny kaj/inströmningsskydd Trång arbetsplats. Hänsyn måste byggas cirka 200 m till befintlig verksamhet och byggnader Hamnanläggning Måste ske försiktigt Komplicerad Komplicerad Stora möjligheter Stora möjligheter, men befintliga byggnader kan påverka dispositionen. Provisorier i befintlig fastighet måste utföras Hans J o hans son Arkitekt Sten-Anders Olsson Projektkoordinator Carina Johansson Miljö- och stadsbyggnadschef Patrik Petre Teknisk chef Expediera till Kommunfullmäktige

32 Protokollsutdrag Kullur och frilidsnämnden ),,1'11 1 "'u c 1<. l )(h Dnr KFN 2014/00163 Motion angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att förorda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/pro gramskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintligt badhus kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning och simsporten. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Motion angående det nya badhuset Förslag till beslut Kultur och fi'itidsnämnden kan inte, utifrån de nu kända förutsättningarna, förorda någon placering. Båda placeringarna, Riverside och Walkers borg, bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som politiskt skall beslutas i Kultur och fritidsnämnden. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en uppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång. Förslag till beslut på mötet (S), (V), (UP), (FP) och (SD) föreslår att avslå förslaget i handlingarna och ersätta det med följande: Badanläggningen ska i första hand placeras på samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Förvaltningschef får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda Uddevallaborna tillgång till bad och att hålla befintligt bad öppet under byggprocessen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden Ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall in i Framtidens bad och använda dem som entre till det nya badet. (M) och (KD) föreslår att avslå förslaget i handlingarna och samtliga ersättningsförslag med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om det framtida badhusets placering på Riversideängen Beslutsgång Ordförande ställer förslag till beslut i handlingarna mot avslagsförslaget och finner att nämnden beslutar avslå förslaget i handlingarna. Ordförande ställer proposition på samtliga ersättningsförslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande besluts gång: Ja-röst för bifall till ersättningsförslagen Nej-röst för avslag till ersättningsförslagen Beslutande.:.... Annelie Högberg, ordförande Niklas Moe Monica Bang Lindberg Caroline Henriksson Anibal Rojas Jourquera Thommy Carlin Josef Sannholm Asa Dahl Petra Ekerum Christer J o hans son Lars Eide Andersson S1nllma~~... l > > i l Parti Ja Nej Avstår s M FP UP KD SD s s s v MP x x x x x x x x x x x l Omröstningsresultat Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och l som avstår finner ordförande att nämnden beslutar enligt ersättningsförslagen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

34 Protokollsutdrag Kultur och tritidsnämnden Beslut Badanläggningen ska i första hand placeras på samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet Förvaltningscheffår i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda Uddevallaborna tillgång till bad och att hålla befintligt bad öppet under byggprocessen. Ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall in i Framtidens bad och använda dem som entre till det nya badet. Reservation (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Ajournering Under handläggningen av detta ärende ajournerade sig nämnden kl Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Annelie Högberg, Monica Bang Lindberg, Thommy Carl in Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

35 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2014/00163 Handläggare Avdelningschef Fritid Magnus Dejevik Telefon Motion angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att förorda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/programskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintligt badhus kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning och simsporten. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Motion angående det nya badhuset Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden kan inte, utifrån de nu kända förutsättningarna, förorda någon placering. Båda placeringarna, Riverside och Walkers borg, bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som politiskt skall beslutas i Kultur och fritidsnämnden. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen.

36 Tjänsteskrivelse Kultur och frilid (2) D nr KFN 2014/00163 Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att fororda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/pro gramskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintlig simhall kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintlig simhall utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning/verksamhet och simsporten. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Magnus Dejevik Avdelningschef Fritid Expediera till Kommunstyrelsen

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 oktober 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-24 54 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 80 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. (AU 54) KS 2014-323 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69)

166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-08-11 Sida 1(2) 166 Svar på motion om att sälja Parken Zoo (KSKF/2015:69) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen anses besvarad Reservation

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

K o m m u n s t yr e l s e n

K o m m u n s t yr e l s e n K o m m u n s t yr e l s e n Sammanträdesdatum 2015-06-29 Sid 1 (6) Plats KS-salen, stadshuset, Gävle Tid Kl. 09.00-10.00 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret den 29

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08

Protokoll 1(8) Beredningen för demokrati och länsutveckling Datum: 2009-10-08 Protokoll 1(8) Tid och plats för Sammanträdet Bergs kommun Svenstavik Tingshuset kl 9:00-16:00 Beslutande Stefan Wikén Gun-Marie Axelsson Gunnar Geijer Staffan Granström Karin Österberg Per-Olov Olsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 1288/2014. Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 1288/2014 Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-09 Klockan: 9:00-9:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S), ordförande Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin

Läs mer

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027)

Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) kommunstyrelsen i Falkenberg 2010-11-30 269 Motion om gatunamnsändring av förlängningen av Arvidstorpsvägen mot Ekhaga. (AU 368) Dnr KS 2010-571 (2010-KS0027) KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP)

Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (14) Jon Forsärla, (MP) 2015-01-07 Sida 1 (14) Plats och tid KS-salen, 13:15-15:15 Beslutat Bo Akterin, (M) Ordförande Anders Karlsson, (S) Vice ordförande Jon Forsärla, (MP) Ledamot Lars Karlsson, (S) Ledamot Ingegerd Polbring,

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00

Daniel Kristiansson (MP) Ingegerd Gagnerud (FP) Krister Kindberg (KD) Johnny Boström (S) t o m kl 13.00 sid 1 (10) Tid och plats Onsdag den 12 juni 2013, kl. 9.00-15.12 (Information kl 9.00 12.15) Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajournerades för lunch 12.15-13.00 samt för gruppmöte 13.45-14.30 Tjänstgörande

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2013-06-19 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Plats och tid Koordinaten Stora mötet kl 16.30-17.40 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Mattias Jensen Pettersson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V) Ann Svensson

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408)

103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2015-05-05 Sida 1(2) 103 Svar på motion om förbättrade övervakningskameror vid hot spots (KSKF/2014:408) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare

Eva Marklund, sekreterare Plats och tid Församlingshemmet, Bygdeå 2014-09-10, kl 18.00-20.20 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Ingrid Sundbom (c), ersättare Lars Pettersson Åsa Svanström (c), ersättare Maine Bergstedt

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll för kommunfullmäktige

Protokoll för kommunfullmäktige 1(13) Protokoll för kommunfullmäktige Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-09-24 18.30-19.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2014-09-29 kl. 9.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad från sammanträde med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad Tid: 14 januari 2015, kl. 13.00-15.30 Plats: GR, Göteborg Närvarande ledamöter Johan Nyhus (S), Göteborg, ordf. Thorsten Larsson (M), Alingsås

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag

Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 12 (24) Kommunfullmäktige 2014-03-27 Kf 19 Ks 27 Au 45 Ks/2013-0222 Svar på motion om att öppna Strömstad på skärtorsdag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling

6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling 9 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 9 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/59 6 Förslag till riktlinjer för direktupphandling Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Föreliggande förslag till

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen

Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 12 (16) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 43 Au 42 Ks/2014-0345 Svar på motion - Samla Tekniska förvaltningen Kommunstyrelsens förslag till

Läs mer