KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 30 september 2015

2 Kallelse Föredragningslista 1(4) Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 11:00 onsdagen den 30 september 2015 Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr KS 2705/47 2. Information från Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän Dnr KS 2777/73 3. Information om kommunens delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2777/74 Bemt Eriksson, kl. 11:05-11 :35 Kenneth Erlandsson, kl. 11:35-12:00 4. Motion från Anna-Molin Björk Joelsson (C) Monica Bang-Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Dnr KS 2015/ Motion från Elvlng Andersson (C) och Anno-Malin Björk Joelsson (C) om hållbar upphandling Dnr KS 2015/ Motion från Magnus Jacobsson (KD), Marie Henriksen (KD), Martin Hellström (KD) och Christina Nilsson (KO) om en ny av- och påfart på E6 söder om Uddevallabron Dnr KS 2015/ Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Dnr KS 2014/ Kommunens delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2015/ Antagande av detaljplan för Å l :20 Dnr KS 2015/00499

3 Kallelse Föredragningslista 2(4) Föredragningslista Föredragande l O. Försäljning av Rydingsberg 1, f.d. Äsperödshemmet Dnr KS 2015/ Förvärv av fastigheten Simmersröd l :43 Dnr KS 2015/ Markanvisningsavtal kvarter 2 Sundstrand, f.d. Sundskogen Dnr KS 2015/ Tillägg till markanvisningsavtal gällande Skälläckeröd 1:18 m.fl. också kallat Hälle Lider Dnr KS 2015/ Bestämmande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2016 Dnr KS 2015/ Revidering av parkeringsregler i Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Tolkning av utskottsarvoden för förtroendevalda med fasta arvoden Dnr KS 2015/ Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning med anledning av undertecknande av motion samt förlängning av sammanträde Dnr KS 2015/ Revidering av bestämmelser för demokratipriset Dnr KS 2015/ Riktlinjer vid missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen Dnr KS 2015/ Förslag om upphävande av Riktlinjer för hur frågor kring konkurrensprövning skall hanteras av Uddevalla kommun Dnr KS 2015/ Förteckning över motioner och medborgarförslag som inte avgjorts den 31 augusti 2015 Dnr KS 2015/ Bestämmande av kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2016 Dnr KS 2015/ Kommunens ansvarsförsäkring Dnr KS 2015/00473

4 Kallelse Föredragningslista 3(4) Föredragningslista Föredragande 24. Kommunledningskontorets delårsrapport augusti 2015 Dnr KS 2015/ Prioriteringar av kommunstyrelsens investeringar Dnr KS 2015/ Förslag låne- och borgensavgifter Dnr KS 2015/ Redovisning av åtgärder med anledning av socialnämndens delårsrapport Dnr KS 2015/ Kommunstyrelsens verksamhetsplan med internbudget 2012 och styrkort Dnr KS 2011/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag l strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 20 14/ Förstudie om mellankommunal kustplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla Dnr KS 2015/ Samverkansavtal med Norra hälso-och sjukvårdsnämnden avseende gemensamma folkhälsoinsatser D nr KS 2015/ Samhällsguide Uddevalla Dnr KS 2015/ Översyn av påverkanskanaler Dnr KS 2015/ Justering av kommunbidrag 2015 Dnr KS 2015/ Jubileumsgåva till Högskolan Väst för finansiering av studentmedarbetarkoordinator Dnr KS 2015/ Information från kommundirektören Dnr KS 2015/ Information från kommunstyrelsens ordförande samt från Fyrbodal Dnr KS 2015/00005

5 Kallelse Föredragningslista 4(4) Föredragningslista Föredragande 38. Redovisning av delegationsbeslut 2015 Dnr KS 2015/ Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2015 Dnr KS 2015/00004 Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

6 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret I(2) D nr KS 20 I 5/ Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Motion från Anna-Malin Björk-Joelsson (C) Monica Bang Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Sammanfattning Anna-Ma1in Björk Joelsson (C) m.f1. har inkommit med motion om översyn av kommunfullmäktige sammanträdestider/dagar. Motionen föranleddes av kommunfullmäktiges sammanträde den 13 maj 2015 som slutade klockan 22:20 på kvällen och som följdes av en helgdag (kristihimmelsfärdsdag), som i sin tur följdes av en klämdag, fredagen den 15 maj. Motionärerna anser att det i dagens samhälle finns ett behov av att kunna utnyttja långhelger och att politiska schemalagda engagemang på kvällstid i samband med helg bör undvikas. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen och till kommunfullmäktige presidium. Kommunfullmäktige sammanträder andra onsdagen i varje månad förutom juli och augusti. Kommunfullmäktiges presidium anser inte att det finns någon anledning att ändra på sammanträdesdagen. Risken for att sammanträdesdagen sammanfaller med dagen innan en helgdag, som fallet den 13 maj 2015, är inte stor och bör i så fall kunna hanteras det aktuella året. Kommunfullmäktiges presidium anser vidare att med hänsyn till tillgängligheten för allmänheten, med möjligheten att närvara vid fullmäktiges sammanträden eller att följa livesändningen på webben, samt av ekonomiska skäl, bör kommunfullmäktiges sammanträden fortsättningsvis ligga på kvällstid. Kommunfullmäktiges presidium anser inte att någon översyn av sammanträdesdatum eller tider behöver göras, utan föreslår att kommande årsarbetsplaner arbetas fi am utifrån samma princip som tidigare, med beaktande av helgdagar. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 20 I Kommunfullmäktiges protokoll20i5-06-io I65. Motion inkommen 20I Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

7 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00377 att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad och avslutad. 2j /$L---- Peter Larsson Kommundirektör Expediera till

8 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige o l (l) 165 Dnr KS 2015/00377 Motion från Anna-Malin Björk-Joelsson (C) Monica Bang-Lindberg (FP) Magnus Jacobsson (KD) Carin Ramneskär (M) angående en översyn av kommunfullmäktiges sammanträdestider/dagar Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige presidium. Vid protokollet Annica Åberg Justerat AlfGillberg, Zeidi Ström, Evy Gahnström Justeringen tillkännagiven pä anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Utdragsbestyrkande

9 CENTERPARTIET FolkpartietLiberalerna KristdeJnokraLerna Motion an g sammanträdestider (datum alt klockslag) Från Samverkande Allianspartierna Bakgrund Vi ser ett mer rörligt samhälle, familjer lever mer geografiskt spridda, vi flyttar för utbildning, arbete och f~uniljebildning. Det gör att behovet av att kunna nyttja helger, särskilt långhelger, för att umgås med nära och kära blir mycket viktigt. När vi då ser effekten av en schemaläggning av våra fullmäktigemöten, för övrigt det enda med cirka 90 personer kallade som går på kvällstid, som vi fick uppleva under fullmäktigemötet i maj månad vill vi gärna se en förändring. Schemalagd helgafton, med allt det innebär i uppoffringar, inte minst för småbarnsföräldrar och övriga som behöver längre ledigheter for att kunna besöka nära och kära på annan ort eller få sammanhängande kvalitetstid med familjen. Att vara småbarnsförälder och kombinera familj, yrkesliv och ett engagemang som förtroendevald innebär ofta prioriteringar, det känner nog de flesta igen. Men helgaftons engagemang, på kvällstid, för politiska uppdrag kan sannolikt de flesta av oss undvara. I en tid med hög digital närvaro ser vi möjligheten att tiden kan anpassas med någon dags förskjutning utan att rucka på nödvändiga formella datum/dagar. Yrkande Motionärerna anser att sammanträdesdatum och/eller tiden under dygnet får fullmäktiges sammanträden ses över inför kommande årsarbetsplan (20 16 o ff). Vi anser att dessa behöver stämma bättre överens med den moderna människans olika behov. /) 6A-- Uddevalla den (J( Y 2015.f~, r((~ B tr.~l /7 1JJ.e. (.c. ), / Amla-Malin Björk-Joelsson (c) ---

10 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00267 Handläggare Upphandlingschef Anders K vist Telefon Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Molin Joelsson (C) om hållbar upphandling Sammanfattning I rubricerad motion föreslås kommunfullmäktige fatta beslut om att ta fram en policy för hållbar upphandling. Skälen för detta är att Uddevalla kommun; - genom sina inköp ska bidra till en hållbar utveckling - ska ta möjligheten att påverka miljömässiga och sociala villkor - kan ge möjlighet för mindre företag och företag i närområdet att konkurrera på goda villkor - bör ställa miljökrav på varor som köps och på att leverantören bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt ur miljösynpunkt Kommunledningskontoret är av uppfattningen att kommunens upphandlingspolicy täcker in dessa frågor på ett kortfattat men effektivt sätt i punkten 3 c, som ett övergripande strategiskt dokument bör behandla ett ämne. Däremot finns anledning att se över möjligheten att utforma tillämpningsanvisningar gällande hållbar upphandling enligt upphandlingspolicyn, punkten 2 Inköpsprocessen. Tillämpningsanvisningar är under framtagande inom ramen för arbetet med inköpsprocessen och som beräknas vara genomfört i maj Beslutsunderlag Motion angående hållbar upphandling Upphandlingspolicy, reviderad Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse

11 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2015/00267 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Motionen därmed är besvarad Peter Larsson Kommundirektör Anders K vist Upphandlingschef

12 Styrdokument Kommunledningskontoret rev (3) Dnr KS/2013:48 Upphandlings- och inköpspolicy för Uddevalla kommun 1. Syfte och tillämpningsområde Upphandlings- och inköpspolicyn ska säkerställa att all varu- och tjänsteanskaffning genomförs på ett affärsmässigt sätt och med största möjliga nytta för skattemedlen under iakttagande av gällande lagstiftning och de fem huvudprinciper för upphandling och inköp som anges nedan. Policyn ska tillämpas av samtliga nämnder och förvaltningar inom kommunen, samt alla juridiska personer i kommunkoncernen, i tillämplig omfattning, i samband med upphandling och inköp. Förtroendevalda och anställda som arbetar med upphandling och/eller inköp har skyldighet att känna till och följa policyn och gällande tillämpningsanvisningar. 2. Inköpsprocessen Som stöd för upphandlings- och inköpspolicyns upprätthållande och efterlevnad ska det finnas en aktuell processbeskrivning för upphandling och inköp, Inköpsprocessen. Den beskriver aktörer, aktiviteter och på vilka nivåer beslut inom ramen för inköpsprocessen ska fattas. Inköpsprocessen förvaltas av kommunstyrelsen genom kommunledningskontoret som äger rätt att utfärda generella tillämpningsanvisningar i syfte att uppnå de målsättningar som anges i policyn. 3. Förhållningssätt Förhållningssättet mot externa aktörer i samband med kommunens varu- och tjänsteanskaffning ska kännetecknas av öppenhet, respekt och professionalitet, vilka tillsammans utgör Uddevalla kommuns värdegrund. All upphandling och inköp ska genomföras affärsmässigt, med hög integritet och på ett etiskt korrekt sätt. Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund för leverantörer i syfte att på både kort och lång sikt erhålla fördelaktiga avtal genom tillvaratagande av befintlig konkurrens och gemensam avtalsuppföljning. Förfrågningsunderlag i samband med upphandling ska vara tydligt och begripligt så att de åtgärder kommunen företar blir förutsebara och ansatsen i arbetet ska sträva mot minskad byråkrati och större enkelhet, genom att kraven på leverantören och kraven enligt kravspecifikationen har ett naturligt samband med och står i rimlig proportion till det som ska upphandlas.

13 2 (3) Dnr KS/2013:48 3. Huvudprinciperna för kommunens varu- och tjänsteanskaffning a) All upphandling och inköp genomförs så att skattemedel används på bästa sätt, vilket ska ske genom att: Varor och tjänster upphandlas med rätt funktion eller kompetens och med rätt kvalitet. Vi ska sträva efter att nå den ekonomiskt mest fördelaktiga affären där alla kostnader som kan härledas till varan eller tjänsten beaktas. b) Effekten av volymfördelar ska vägas mot mindre företags möjlighet att lägga anbud, vilket på sikt ska främja en sund konkurrens. c) Vid all upphandling och vid alla inköp ska det så långt som möjligt ställas relevanta och uppföljningsbara miljökrav och sociala, hälsomässiga samt etiska krav. De miljökrav som ställs ska syfta till att uppnå övergripande miljömål, angivna i kommunens miljöpolicy. Detta får emellertid inte medföra att endast ett fåtal stora leverantörer kan komma ifråga, eller att kvalitetskrav eller ekonomisk hänsyn sätts åt sidan. d) Ramavtal ska alltid tecknas och användas där så är möjligt. All varu- och tjänsteanskaffning ska baseras på en helhetssyn och med kommunens bästa i fokus, vilket alltid har företräde före en enskild verksamhets egenintresse. e) Direktupphandling får endast användas om ramavtal saknas och värdet av det som ska anskaffas understiger den tillåtna gränsen för direktupphandling. 4. Ansvar Kommunstyrelsen ansvarar genom kommunledningskontoret för samordning och genomförande av alla kommun- och koncernövergripande ramavtalsupphandlingar. Kommunledningskontoret bistår därutöver förvaltningar och kommunkoncern med expert-och konsultstöd, kvalitetssäkring och internutbildningar gällande upphandlingsrutiner och förfaringssätt. Respektive nämnd och förvaltning ansvarar för att medverka i och verka för samordnad upphandling, genom att beskriva krav, kriterier, funktion och annan relevant information för deras verksamhet. I samordnad upphandling ska vi inte se till den egna förvaltningens särintressen utan till vad som är bäst för kommunen i helhet Nämnderna ska i respektive delegationsordning reglera ansvar för upphandlingar för eget behov som inte täcks av kommungemensamt ramavtal. Ansvar för eventuell marknadskadeavgift eller annan ekonomisk påföljd för kommunen bär den förvaltning som ansvarar för den felaktiga tillämpningen av upphandlingslagstiftningen eller i förekommande fall ersätta leverantör som ställer krav på ersättning till följd av kommunens avtalsbrott.

14 3 (3) Dnr KS/2013:48 5. Uppföljning Kommunstyrelsen ansvarar genom kommunledningskontoret för löpande uppföljning och årlig utvärdering av: Hur upphandlings- och inköpspolicyn följs Genomförda kommunövergripande ramavtalsupphandlingar De kommunövergripande ramavtalen Vilka behov på förvaltningsnivå som behöver tillgodoses genom kommunövergripande ramavtal Respektive nämnd och förvaltning eller annan upphandlande myndighet/enhet ansvarar för att den upphandlings- och inköpsverksamhet man bedriver följer lagstiftning, denna policy samt ingångna avtal och har: Ansvar för att en effektiv inköpsorganisation upprätthålls Ett uppföljningsansvar beträffande de egna upphandlingar som genomförs och de avtal nämnden/förvaltningen har träffat.

15 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2015/00267 Motion från Elving Andersson (C) och Anna-Malin Joelsson (C) om hållbar upphandling Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Markus Hurtig Justerat Alf Gill berg, Rolf Jonsson, Christer Hassiebäck Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Markus Hurtig Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

16 CENTERPARTIET Motion till Uddevalla kommunfullmäktige Hållbar upphandling Begreppet hållbar upphandling diskuteras alltmer både inom den offentliga sektorn och i näringslivet. Historiskt har upphandling mycket fokuserat mycket på priset i fårhållande till kvalitet får att leverera varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Eftersom den offentliga sektorn är en mycket stor upphandlare av varor och tjänster kan dock upphandlingen också i ökad utsträckning vara ett verktyg får att uppnå en hållbar utveckling. Genom upphandlingen kan vi påverka inte bara ekonomin utan också miljömässiga och sociala förhållanden. Vi kan också utforma upphandlingen på ett sådant sätt att det underlättar för mindre företag och företag i närområdet att kunna konkurrera på goda villkor om de olika affärerna. När det gäller miljöaspekterna kan vi ställa långtgående krav på att de varor som köps skall vara bra ur miljösynpunkt men också på att leverantören driversin verksamhet på ett ansvarfullt sätt ur miljösynpunkt. Den sociala aspekten handlar om att varor som köps in produceras med rimliga anställningsvillkor oavsett var i världen produktionen sker. Uddevalla har tagit ett bra steg på denna väg genom att blir en Fairtrade kommun. Men vi kan också ställa krav på t.ex. att en leverantör skall ta emot lärlingar, ställa upp med arbetsträningsplatser, arbeta för mångfald, erbjuda jobb åt personer med funktionshinder och att anlita en viss del anvisad arbetskraft för t. ex. en kommunalt upphandlad byggnation. Man kan också utforma viss upphandling så den underlättar for den sociala ekonomin (föreningar, kooperativ, sociala företag) att lämna anbud. När det gäller livsmedel skall det vara en självklarhet att de livsmedel som köps in skall produceras med miljöhänsyn och djuromsorg som minst motsvarar de

17 krav som ställs i den svenska lagstiftningen. Ur klimatsynpunkt är det också viktigt att utfonna upphandlingen av livsmedel så att lokala producenter rar goda konkurrens förutsättningar. Ett mål bör vara att vi skall ha närproducerade råvaror i kommunens kök. Uddevalla kommun har idag en inköpspolicy som delvis berör dessa frågeställningar. Denna policy bör omarbetas och utvecklas till en "Policy för hållbar upphandling" Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar att Uddevalla kommun skall ta fram en "Policy för hållbar upphandling" Uddevalla den 8 april2015 Elving Andersson (c) Anna-Malin Björk Joelsson (c)

18 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2015/00304 Handläggare Sven Andersson Telefon Motion från Magnus Jacobsson (KO), Marie Henriksen (KO), Martin Hellström (KO) och Christina Nilsson (KO) om en ny avoch påfart på E6 söder om Uddevallabron Sammanfattning Kristdemokraterna i Uddevalla föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att gentemot ansvariga myndigheter och institutioner verka för en ny av- och påfart på E6 strax söder om Uddevallabron. Syftet med denna trafikplats är att underlätta för ytterligare bostadsoch eventuellt också verksamhetsetableringar. E6 är, som också påpekas i motionen, en statlig väg och faller vad gäller drift och nyinvesteringar inom ramen för nationell plan för transportinfrastrukturen. I beslutet om nationell transportplan har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden och hur Trafikverket ska prioritera medlen för drift och underhåll. Västsvenska paketet, som bland annat inkluderar Marieholmstunneln och Västlänken är den största satsningen i Västra Götalands län under planperioden. satsningarna bidrar till en attraktiv, hållbar och växande region. Stora satsningar görs också för att förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på E20 samt den första etappen i utbyggnad av dubbelspår Göteborg-Borås, via Landvetter flygplats. Då medlen för infrastruktur är begränsade blir också dess användning föremål för hård prioritering. Bara projekt med stor samhällsekonomisk nytta kan komma i fråga. Detsamma gäller för objekt i den regionala transportinfrastrukturen där investeringar i det regionala vägnätet prioriteras. I Västra Götaland ansvarar regionfullmäktige för fördelning av dessa medel efter prioritering inom de fyra kommunalförbunden. I nu gällande regional plan har inom Fyrbodal endast väg 161 (Rotviksbro-Säckebäck samt förbi Torp) vunnit stöd. En ny trafikplats söder om Odevallabron (Sunds herrgård) har mycket låg regional eller nationell nytta. För att nå en sådan funktion måste en helt ny väg anläggas mellan den nya trafikplatsen och väg 678 (Bratteröd). Någon sådan ambition finns inte i den kommunala översiktsplaneringen då en sådan väg skulle inverka negativt på bebyggelse, naturvärden osv. Från kommunal synvinkel är därför en upprustning av väg 678 (Råsseröd-Lerbo) mer naturlig för genomfartstrafik och som förbindelselänk mellan E45 och E6. En s.k. åtgärdsvalsstudie har därför påbörjats som underlag för framtida beslut om åtgärder på detta vägavsnitt.

19 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 20!5/00304 Då det är mycket svårt att få prioritet för vägtrafikobjekt i såväl regional som nationell plan för transportinfrastrukturen bör kommunen lägga fokus på och söka samsyn med andra kommuner kring behovet av upprustning av väg 678. Denna process kan forsvåras av att parallellt driva krav på ytterligare objekt - som ny trafikplats på E6 - och medföra att kommunens imiktning vad gäller den övergripande väginfrastrukturen blir otydlig. Med enbart lokal funktion och utan vare sig nationell eller regional nytta är utsikterna till statlig finansiering av en ny trafikplats på E6 mycket liten. Kommunen bör därför helt inrikta sig mot att få stöd för en upprustning av väg 678 som idag utgör den felande länken mellan de nationella vägsystemen. En ökad standard på denna väg innebär också bättre anslutningar, parallell vägar, ökad säkerhet för oskyddade trafikanter osv. vilket påverkar möjligheten till exploatering i havsnära lägen positivt. Beslutsunderlag Motion (k d) om ny av- och påfati på E6, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänvisning till kommunledningskontorets yttrande lämna motionen utan åtgärd. Peter Larsson Kommundirektör Sven Andersson strateg samhällsplanering Expediera till

20 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige l (l) Dnr KS 2015/00304 Motion från Magnus Jacobsson (KD), Marie Henriksen (KD), Martin Hellström (KD) och Christina Nilsson (KD) om en ny av- och påfart på E6 söder om Uddevallabron Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Vid protokollet Annica Åberg Justerat AlfGillberg, Sonny Persson, Niklas Moe Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

21 UDDEVALLA f<ommun Kornmunslyrelsrom Kommunledningskontoret o Diruienr -~~-- ~ " 0 ~- Diar!f:lplanbctr:.ckntng,{o l S l ~)D"\ ---!-:~ -- - " - -~--~ -- En ny av- och påfart på E6 J(ristdemokratema Människor har alltid valt att bosätta sig nära olika former av vattendrag. Det kan vara insjöar, bäckar, åar, floder, vikar, fjordar eller vid kusten. Vattnets betydelse för etableringen har skiftat under människans utveckling men dragkraften har alltid funnits. Denna utveckling kan man tydigt se i Sverige med alla våra vattendrag, inte minst i de bestämmelser om strandskydd som staten funnits sig tvungen att fatta beslut om. I Uddevalla har vi gått om vattendrag, vi har många milland som vetter mot någon form av vattenlinje, sötvatten som saltvatten. Detta faktum är något som Uddevalla borde utnyttja på ett bättre sätt. Vi har en potential att, tillsammans med externa intressenter, kunna exploatera nya attraktiva bostadsområden längs med och i anslutning till vattenlinjerna med beaktande av befintliga strandskyddsregler. På båda sidor av Byfjorden växer det fram ny bebyggelse. Men det finns stora potentialer att fortsätta expansionen. Med en större inflyttning till attraktiva lägen ökar möjligheterna får en gynnsam utveckling av den allmänna samhällsservicen men också av fler arbetstillfållen och i sin förlängning även ett mer attraktivt centrum. I ett första led får att underlätta ytterligare bostads och eventuellt verksamhetsetableringar bör Uddevalla kommun verka för att en ny av och påfart till E6 kommer till stånd vid den södra delen av Uddevallabron. E6 är en statlig väg med ett tydligt statligt ansvar där vi är beroende av att staten fattar beslut som går i vår riktning. Men om inte vi tar initiativ i denna fråga lär inte vare sig Trafikverket eller regeringskansliet göra det heller. Med hänvisning till ovanstående föreslår Kristdemokraterna i Uddevalla att fullmäktige beslutar: ge kommunstyrelsen i uppdrag att gentemot ansvariga myndigheter och institutioner verka för en ny av- och påfart på E6 strax söder om Uddevallabron. Uddevalla Marie Hemilesen Martin Hellström Christina Nilsson

22 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00507 Handläggare Utredare Kristoffer Karlsson Telefon Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) har inkommit med motion om att kommunfullmäktige ska ompröva sitt inriktningsbeslut från 2013 om var ett nytt badhus ska placeras. I inriktningsbeslutet förordades placeringen till Riversideängen. Motionärerna menar att Walkesborg vore en bättre placering för det nya badhuset. Ärendet har remitterats till kultur och fritidsnämnden, miljö och stadsbyggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Kultur och fritidsnämnden behandlade ärendet i april 2015 och samhällsbyggnadsnämnden i maj Kultur och fritidsnämnden ställer sig positiva till en omprövning av beslutet och förordar också Walkesborg för placering av nytt badhus. Kultur och fritidsnämnden understryker vidare att det är viktigt att befintligt bad kan hållas öppet under byggprocessen samt att kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall tillvaratas om det nya badhuset omfattar också den byggnadens placering. Samhällsbyggnadsnämnden menar att det inte finns tydligt övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva inriktningsbeslutet om placering av nytt badhus väster om Riverside och föreslår att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. En osäkerhetsfaktor som enligt nämnden är betydlig, gällande det nya badhusets placering är omfattningen på projektet, där beslut ännu inte har fattats. Sammantaget finns det anledning för kommunfullmäktige att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att fortsätta utredningen om placering av ett nytt badhus. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsterskrivelse Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Kultur och fritidsnämndens protokoll Kommunfullmäktiges protokoll Motion från Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP).

23 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00507 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionsförslaget om att ompröva tidigare inriktningsbeslut om det nya badhusets placering. att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att fortsätta utredning om det nya badhusets placering. att avslå motionens förslag om ny förordad plats för badhusets placering och invänta nytt utredningsförslag. Peter Larsson Kommundirektör Kristoffer Karlsson Utredare Expediera till Samhällsbyggnadsnämnden Kultur och fritidsnämnden Ann-Charlott Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP)

24 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Dnr SBN 2015/00097 Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige remitterade rubricerad motion tillmilj ö- och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Motionärerna anför att den gällande placeringen för badhuset ändras från väster om Riverside till Walkesborg. Miljö och stadsbyggnad samt Tekniska kontoret pekar i en samskrivning på de olika förutsättningarna för de båda platserna och konstaterar att det sammantaget finns förutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Med utgångspunkt från detta är det förvaltningarnas uppfattning att det inte finns tydliga övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside. Förvaltningarna föreslår därmed att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnad och Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad 20 l Översiktsicmia Motion om badhusets placering Yrkanden Kenneth Engelbrektsson (S),Marie Lundström (V), och Roger Johansson (FP) yrkar att byggandet av ett nytt badhus ska i första hand ske på nuvarande plats. Christer Hassiebäck (UP) yrkar bifall för motionen. Mikael Staxäng (M) yrkar bifall för förslaget i handlingarna. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Christer Hassiebäcks yrkande mot Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, och Roger Johanssons yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, Roger Johanssons förslag att byggandet av ett nytt badhus i första hand ska ske på nuvarande plats. Vidare ställs proposition på förslaget i handlingarna mot Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms och Roger Johanssons yrkande. Nämnden beslutar enligt Kenneth Engelbrektssons, Marie Lundströms, och Roger J o hans sons yrkande. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

25 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Forts. 203 Omröstningsresultat Omröstning begärdes av Gunilla Magnusson, ordf. följande omröstningsresultat redovisas. Den som röstar på förslaget i handlingar röstar ja. Den som röstar på Kenneth Engelbrektssons yrkande röstar nej. Beslutande Parti Ersättare Parti a Gunilla Magnusson, Ordförande Kenneth Engelbrektsson, l :e vice ordförande s Mikael Staxäng, 2:e vice ordförande M Stig Olsson MP c Roger Johansson FP Martin Hellström KD ~nders Karlsson KD Anna-LenaHeydar s Tobias Andreasson s Kenneth Ohlsson ~ Carina Antonsson s Susanne Börjesson ~ Ewa Espling v Per-Arne Andersson 15 Marie Lundström v Martin Pettersson Christer Hassiebäck SD UP - Nej ~ ~ Avstår l ~ --- ~ ~ ~ ~ -- ~----. Summa l ~ 8 1 Beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att motionen avslås, samt att byggandet av ett nytt badhus skall i första hand ske på nuvarande plats. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

26 Protokoll Samhällsbyggnadsnämnden Forts. 203 Vid protokollet Ulla-Britt Isaksson Justerat Gun i!! a Magnusson Marie Lundström Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 20 J I intygar Ulla-Britt Isaksson Expedierat Tekniska kotnorct Kr Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) Dnr SBN 2015/00097 Handläggare Projektkoordinator Sten-Anders Olsson Telefon Motion från Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige remitterade rubricerad motion till Miljö och stadsbyggnadsnämnden och Tekniska nämnden. Motionärerna anför att den gällande placeringen for badhuset ändras från väster om Riverside till Walkesborg. Miljö och stadsbyggnad samt Tekniska kontoret pekar i en samskrivning på de olika förutsättningarna för de båda platserna och konstaterar att det sammantaget finns forutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Med utgångspunkt från detta är det förvaltningarnas uppfattning att det inte finns tydliga övervägande tekniska skäl eller stadsbyggnadsskäl att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside. Förvaltningarna föreslår därmed att planeringen for att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Beslutsunderlag Miljö och stadsbyggnad och Tekniska kontorets tjänsteskrivelse daterad Översiktskarta Motion om badhusets placering Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att motionen om det nya badhusets placering avslås

28 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 2015/00097 Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I den nu aktuella motionen anför Ann-Charlotte Gustafsson (UP) och Christer Hassiebäck (UP) att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Badhusfrågan i stort har tidigare hanterats i ett flertal utredningar varvid utredningen "Bad i Uddevalla- Utredning avseende program och lokalisering" daterad belyste förutsättningarna för placering bl.a. på Riverside och Walkesborg. Vad som framkom i den utredningen gäller fortsatt idag och ingår i sammanställningen nedan. Om en etablering ska sättas in i ett stadsperspektiv, utgör Walkesborg ett mer stadscentralt läge än väster om Riverside. Men om Uddevalla stadskärna ska utvidgas i framtiden så är det västerut det kan ske, vilket innebär att Riversidealternativet kan uppfattas hamna i ett mer centralt läge. Avståndet till kollektivtrafik i form av nuvarande regionbussterminal och knutpunkt för stadsbussar är något kortare i Walkesborgalternativet. Några busslinjer passerar också i nära anslutning till Walkesborg. Gamla idrottshallen och simhallen är tids- och funktionstypiska byggnader som har ett värde både ur ett arkitektoniskt och stadsbildsmässigt perspektiv. Om en etablering av nytt badhus på Walkesborg inte blir aktuell, så bedöms platsen kunna utnyttjas för annan bebyggelse, inklusive eventuell möjlighet till bostadsbebyggelse. Detta förutsatt att befintliga byggnader inte bedöms ha ett sådant värde att de ska bevaras för helt eller delvis annan användning än idag. Om en etablering väster om Riverside inte blir aktuell, så finns det även här möjlighet att utnyttja området för annan bebyggelse. Det bedöms emellertid idag tveksamt om det är möjligt att etablera bostäder på platsen med tanke på den omgivningspåverkan som finns. Det gäller i första hand närheten till Skansverket, men i nuläget eventuellt också den industriverksamhet som pågår på andra sidan ån. På båda platserna måste emellertid också värderas om bostadsbebyggelse är möjlig/rimlig med hänsyn till omfattningen av markföroreningar och att s.k. känslig markanvändning (KM) kan uppnås. Vad gäller permanent höjda havsnivåer är det något som generellt berör centrala staden. Översiktplaneringsutskottet antog en strategi mot framtida stigande vatten och översvämningar som bygger på inströmningsskydd utmed Bäveån. Båda föreslagna platserna berörs av översvämningsproblematiken och nödvändigheten av långsiktiga skyddsåtgärder. Byggnads- och produktionsmässigt sett innebär en lokalisering på Walkesborg och fastigheterna Windingsborg l och 4, att de befintliga byggnaderna måste rivas etappvis för att skapa plats åt det nya badhuset. Troligt är att idrottshallen rivs initialt. Här byggs

29 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) Dnr SBN 2015/00097 då en fullt fungerande simhall med ny reningsanläggning och omklädningsrum. När denna nya byggnad är i bruk kan befintlig simhall fårsiktigt rivas och resterade del av badhuset och parkeringar byggas. Tomten som idag ligger på ca+ 0.9 till+ 1.5 m måste höjas för att inte översvämmas. Den nya byggnadens byggnadsarea (fotavtryck på marken) och bruttoarea är beroende av det lokalprogram som Kultnr och fritid arbetar fram med planerat beslut i Kultur och fritidsnämnden och därefter i Kommunfullmäktige. Området berörs idag av två stora V A-ledningar som kan behöva flyttas om byggnaden behöver placeras å de norra delarna av fastigheten. Om de befintliga simbassängerna håller för den påfrestning som ett spontnings- och pålningsarbete medför går idag inte att svara på. Troligt är att skador på befintlig konstruktion uppstår och risk för att simhallen måste stängas under viss tid går inte att bortse ifrån. Väster om Riverside kan en placering väljas utan konflikt med befintliga ledningar och byggnaden kan i övrigt uppföras i princip ostört. Närheten till Bäveån gör sannolikt att en befintlig och uttjänt kaj behöver rivas och att berörd sträcka av de föreslagna inströmningsskydden behöver anläggas i samband med badhuset då det blir svårt att i efterhand komma åt de ytorna. Befintlig marknivå behöver också här höjas och eventuellt även Bastionsgatan. Geotekniskt är förhållandena ogynnsamma på båda platserna och medför komplicerad grundläggning. Om placering väster om Riverside avses genomföras behöver en ny detaljplan upprättas. Det bedöms som sannolikt att det även behöver ske på Walkesborg. Gällande detaljplan kan användas om byggnaderna helt kan placeras inom nuvarande byggrätt, vilket i dagsläget är osäkert och helt avhängigt projektets omfattning och byggnadens storlek i kommande beslut i Kultur och fritidsnämnden. Eventuellt kan ett planarbete på Walkesborg behandlas som en s.k. planändring, vilket kan innebära något kortare handläggningstid av ärendet. Marken väster om Riverside har genom en översiktlig markundersökning konstaterats innehålla markföroreningar i så höga halter och i så höga koncentrationer att området medför mycket stor risk för människors hälsa och miljön om inga åtgärder vidtas, riskklass l enligt metoden för inventering av förorenade områden, MIFO. De föroreningar som påträffats och som bedömts utgöra störst akut risk för människor inom området är P AH-förorening som har påträffats relativt ytligt i mycket höga halter. Oavsett om ett nytt badhus ska byggas här eller inte behöver marken undersökas vidare och saneras. För objekt som har klassats som riskklass l enligt MIFO kan bidrag för sanering sökas hos Naturvårdsverket. Bidrag kan ges för efterbehandling ned till åtgärdsmål Mindre Känslig Markanvändning, MKM. Kostnaden för efterbehandling av

30 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 20 J 5/00097 området kan inte uppskattas utifrån utförd undersökning och även lämpligt åtgärdsmål är osäkert. En fördjupad undersökning kan ge svar på lämpligt åtgärdsmål och kostnad för efterbehandling av området. På Walkesborgsområdet har tidigare funnits en drivmedelsstation. Marken vid denna är inte helt sanerad. Här har också enligt uppgift funnits båtvarv och båtupp läggning. Om dessa eller andra verksamheter förorenat markområdet är i dagsläget inte känt. Inledningsvis måste därför en översiktlig miljöundersökning utföras. Resultatet av denna får avgöra om ytterligare undersökningar respektive åtgärder behöver vidtas. Sammantaget finns förutsättningar att bygga ett nytt badhus på båda de aktuella platserna. Förvaltningarna har försökt att belysa olika aspekter på alternativen, men kan inte utifrån dessa göra en värdering som talar entydigt för det ena eller andra. En osäkerhetsfaktor är också omfattningen på projektet, vilken inte är klarlagd/beslutad än. Förvaltningarnas uppfattning är därmed att någon tydlig anledning att ompröva gällande beslut om placering väster om Riverside inte finns och föreslår att planeringen för att bygga ett nytt badhus väster om Riverside fortsätter. Väster om Riverside eller Walkesborg Riverside Walkesborg Fastighet stadskärnan l : 163 Windingsborg l och 4 Ej avstyckad Detaljplan Ny detaljplan behöver Ny detaljplan behöver upprättas. förmodligen upprättas. Tomtareal ml l O 237 m L p-plats och park (ej avstyckad) m 2 byggnader och omgivning (= m 2 ) Marknivå+ höjd +0.9 till +1,0 m +0.9 till+ 1,5 m Befintlig byggnad+ höjd Entre+ 2,35 m Inströmningsskydd m Landsidan Landsidan Närhet till Bäveån Direkt Gata o fastighet avgränsar Maritim strategi Byggnaden kan starkt Byggnaden kan påverka påverka Marksanering behövs Ja. Inledningsvis måste en Inledningsvis måste en fördjupad miljöteknisk översiktlig miljöteknisk markundersökning göras. undersökning utföras. Om bidrag från Naturvårdsverket söks och beviljas ska undersökningen och efterbehandling göras enligt Naturvårdsverkets manual för bidragsprojekt

31 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (5) D nr SBN 2015/00097 Befintlig bebyggelse Alternativ användning med annan bebyggelse A v stånd till Kungstorget ca Avstånd till Kampenhof busstation entre cirka Ledningar Gata Extra ordinära kostnader Rivning bef. byggnader Grundläggning byggnad Design l Gestaltning Extra ordinära kostnader Nej. Ja. Dock tveksamt om bostäder är möjligt med hänsyn till omgivningspå verkan. 1070m 600m Ja. Båda byggnaderna kan betecknas som representativa för sin tid. Ja, eventuellt också bostäder. 760m 450m Överföringsledning Ledningar måste flyttas begränsar tomten i väster Dagvattenledning d l 000 men kan ligga kvar. Avloppsledning d 500 V altenledning Bastionsgatan höjs på ca Asplundsgatan 200m Bef till +1,7 m Bef m till ++ m Ny kaj/inströmningsskydd Trång arbetsplats. Hänsyn måste byggas cirka 200 m till befintlig verksamhet och byggnader Hamnanläggning Måste ske försiktigt Komplicerad Komplicerad Stora möjligheter Stora möjligheter, men befintliga byggnader kan påverka dispositionen. Provisorier i befintlig fastighet måste utföras Hans J o hans son Arkitekt Sten-Anders Olsson Projektkoordinator Carina Johansson Miljö- och stadsbyggnadschef Patrik Petre Teknisk chef Expediera till Kommunfullmäktige

32 Protokollsutdrag Kullur och frilidsnämnden ),,1'11 1 "'u c 1<. l )(h Dnr KFN 2014/00163 Motion angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att förorda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/pro gramskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintligt badhus kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning och simsporten. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Motion angående det nya badhuset Förslag till beslut Kultur och fi'itidsnämnden kan inte, utifrån de nu kända förutsättningarna, förorda någon placering. Båda placeringarna, Riverside och Walkers borg, bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som politiskt skall beslutas i Kultur och fritidsnämnden. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en uppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång. Förslag till beslut på mötet (S), (V), (UP), (FP) och (SD) föreslår att avslå förslaget i handlingarna och ersätta det med följande: Badanläggningen ska i första hand placeras på samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet. Förvaltningschef får i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda Uddevallaborna tillgång till bad och att hålla befintligt bad öppet under byggprocessen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

33 Protokollsutdrag Kultur och fritidsnämnden Ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall in i Framtidens bad och använda dem som entre till det nya badet. (M) och (KD) föreslår att avslå förslaget i handlingarna och samtliga ersättningsförslag med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut om det framtida badhusets placering på Riversideängen Beslutsgång Ordförande ställer förslag till beslut i handlingarna mot avslagsförslaget och finner att nämnden beslutar avslå förslaget i handlingarna. Ordförande ställer proposition på samtliga ersättningsförslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med dessa. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande besluts gång: Ja-röst för bifall till ersättningsförslagen Nej-röst för avslag till ersättningsförslagen Beslutande.:.... Annelie Högberg, ordförande Niklas Moe Monica Bang Lindberg Caroline Henriksson Anibal Rojas Jourquera Thommy Carlin Josef Sannholm Asa Dahl Petra Ekerum Christer J o hans son Lars Eide Andersson S1nllma~~... l > > i l Parti Ja Nej Avstår s M FP UP KD SD s s s v MP x x x x x x x x x x x l Omröstningsresultat Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster och l som avstår finner ordförande att nämnden beslutar enligt ersättningsförslagen. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

34 Protokollsutdrag Kultur och tritidsnämnden Beslut Badanläggningen ska i första hand placeras på samma plats som nuvarande Walkesborgsbadet Förvaltningscheffår i uppdrag att utreda vilka förutsättningar som krävs för att erbjuda Uddevallaborna tillgång till bad och att hålla befintligt bad öppet under byggprocessen. Ta tillvara på kulturhistoriskt värdefulla delar av Uddevalla idrottshall in i Framtidens bad och använda dem som entre till det nya badet. Reservation (M) och (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget förslag. Ajournering Under handläggningen av detta ärende ajournerade sig nämnden kl Vid protokollet Anna-Helena Wiechel Justerat Annelie Högberg, Monica Bang Lindberg, Thommy Carl in Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Anna-Helena Wiechel Expedierat Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

35 Tjänsteskrivelse Kultur och fritid 1(2) Dnr KFN 2014/00163 Handläggare Avdelningschef Fritid Magnus Dejevik Telefon Motion angående det nya badhusets placering Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen. Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att förorda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/programskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintligt badhus kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning och simsporten. Beslutsunderlag Kultur och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad Motion angående det nya badhuset Förslag till beslut Kultur och fritidsnämnden kan inte, utifrån de nu kända förutsättningarna, förorda någon placering. Båda placeringarna, Riverside och Walkers borg, bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som politiskt skall beslutas i Kultur och fritidsnämnden. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintligt badhus utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige beslutade att ett nytt badhus skall placeras väster om Riverside. I motionen föreslås att det beslutet omprövas till en placering på Walkesborg ersättande byggnaderna för gamla idrottshallen och den befintliga simhallen.

36 Tjänsteskrivelse Kultur och frilid (2) D nr KFN 2014/00163 Angående placering av nytt badhus har inte Kultur och fritid möjlighet i dagsläget, utifrån de nu kända förutsättningarna, att fororda någon placering. De två alternativa placeringarna bör skyndsamt utredas utifrån det förslag tilllokalprogram som tas upp till politiskt beslut den 23 april i Kultur och fritidsnämnden. Här bör ingå att ta fram programhandlingar/pro gramskisser och undersöka mer i detalj vilka förutsättningar som gäller vid de alternativa placeringarna av nytt badhus. Detta bör göras parallellt på både Windingsborg och väster om Riverside innan slutgiltigt beslut tas om placering. De två enskilt viktigaste aspekterna i processen med nytt badhus i detta skede är tidsaspekten och att befintlig simhall kan hållas öppet och inte påverkas av stora driftsstörningar om nybyggnation sker på befintlig plats. Den preliminära tidsplanen för nytt bad får inte påverkas i någon större utsträckning då status på befintlig simhall utgör en öppenbar risk för att inte kunna hålla verksamheten i gång tills nytt badhus står klart. En stängning skulle få betydande negativa konsekvenser för allmänhet, skolornas undervisning/verksamhet och simsporten. Katarina Hansson Kultur och fritidschef Magnus Dejevik Avdelningschef Fritid Expediera till Kommunstyrelsen

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 oktober 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef

Anibal Rojas Jourquera (KD) Sara Ibrahim (FP) Ann-Catrin Wikblad (S) Katarina Hansson, förvaltningschef Sammanträde Plats och tid Sammanträdesrum Kasen, mötet börjar kl. 9:00 Ajournering kl. 9:20 9:26 samt 11:05-11:19 Ledamöter Johan Wiktorsson (M) Ordförande Monica Bang Lindberg (FP) 1:e vice ordförande

Läs mer

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden

Tilläggskallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden Tilläggskallelse Föredragningslista 1(1) 2016-03-11 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kompassen 08:30 torsdagen den 17 mars 2016 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg

Läs mer

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15

2015-06-11. Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Sammanträde Plats och tid Bjursjöstugan kl. 9.00-11.05 Ajournering 9.37-9.39 samt 9.41-10.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Annelie Högberg (S) Ordförande Niklas Moe (M) Anibal Rojas Jourquera (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21

Kallelse Föredragningslista 2015-08-21 Kallelse Föredragningslista 1(2) 2015-08-21 Sammanträde Nämndråd för äldre- och funktionshinderfrågor inom vård och omsorg (SN) Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, kl 09.00-12.00 torsdagen den 03 september

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum

Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Ärendet som beskrivs nedan gäller Antagande av detaljplan för Mörby Centrum Det behandlades den 19 april 2010 i Danderyds Kommunfullmäktige. Partiernas ställningstagande innebär i praktiken, att......

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21.

Beslutsunderlag Tillväxt- och marknadsenhetens tjänsteudåtande daterat 2014-10-21. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:27 Dnr. KS 2014/0294 Revidering av policy för upphandling Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68)

191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Kommunstyrelsen 2015-09-08 1(4) 191 Svar på motion om att värdering av fastigheter ska ske av en oberoende värderingsman (KSKF/2015:68) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU)

Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Tjänstledighet för kommunal personal i samband med verksamhetsövergång enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) Ks 2010:149 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Tjänstledighet

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Protokoll för Samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 08.30 11.25 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2015-11-09 13:00 Paragrafer: 156-168 Sekreterare:

Läs mer

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset

Ärende 26. Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Ärende 26 Motion om konferenshotell med restaurang på Näset Tjänsteskrivelse 2015-03-26 KS 2014.0233 Handläggare: Bosse Björk Kommunfullmäktige Svar på motion om att utreda möjligheterna att bygga konferenshotell

Läs mer

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved

Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese Jigsved Sammanträdesdatum 1(6) Plats och sammanträdestid Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby Måndagen den 25 april 2016, kl 17.30. Beslutare Se sida 2 Övriga deltagare Kommunchef Carolina Leijonram Kanslijurist Therese

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, onsdagen den 14 december 2016 efter beslutande kommunstyrelsen i Näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Ajournering kl samt kl Thommy Carlin (SD) Caroline Henriksson (UP) 40-50

Ajournering kl samt kl Thommy Carlin (SD) Caroline Henriksson (UP) 40-50 Sammanträde Plats och tid Brandstationen kl. 9.00-12.03. Ajournering kl. 9.37-9.45 samt kl. 11.14-11.20 Ledamöter Annelie Högberg (S) Ordförande, jäv 42 Monica Bang Lindberg (FP) Vice ordförande, ordförande

Läs mer

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN

ait.,,,,,,, r ESLÖVS KOMMUN aoks. on51-3 Sammanträdesprotokoll Sida 16 (23) 2015-09-23 Vård- och omsorgsnärnnden 85 Vo0.2015.0177 Yttrande över motion från F Ottesen (SD) och M Jensen (SD) om att utreda kostnadstäckning från Migrationsverket

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Utredning av Mobackenskolan och område väst

Utredning av Mobackenskolan och område väst SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 21 531 Dnr KS 2015-000831 291 Utredning av Mobackenskolan och område väst Sammanfattning Nämnden för support och lokalers arbetsutskott anför att i samband med att inomhusmiljöproblemen

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41 Kommunfullmäktige 2011-05-25 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo, onsdagen den 25 maj 2011 kl. 19.00-19.40, ajournering kl. 19.10-19.25 för utdelning av utmärkelsen Årets ambassadör. Beslutande Thomas Quist, ordförande Roger Karlsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-19 1(6) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:05-15.10 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S), ersätter Mona Kanaan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Policy för inköp och upphandling 8 KS

Policy för inköp och upphandling 8 KS Policy för inköp och upphandling 8 KS 2016.478 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-02-02 6 Inköp- och upphandlingspolicy (KS 2016.478) Beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige

Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna kommun om mottagande av asylsökande barn utan legal vårdnadshavare i Sverige Kommunstyrelsen 2016-01-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:587 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Reviderad överenskommelse mellan Migrationsverket och Eskilstuna

Läs mer

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning

Eva Borg (S) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 10.00-11.50 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Eva Borg (S)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35

PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid: Kl. 18:00-18:35 KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid: Kl. 18:00-18:35 Plats: Stenungsbaden Yacht Club konferenslokal Kungsholm Beslutande Sofia Westergren (M) Kent Sylvan (M) - ersättare Gunnar Lidén (M) Sofie Folkesson (M) Carl-Henrik

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50

Protokoll. Översiktsplaneringsutskottet. Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Sammanträde Plats och lid Ledamöter Övriga Kompassen, kl. 8:30-10:50, med ajournering kl. 9:40-9:50 Henrik Sundström (M) Ordforande Tage Nolstedt (C) Ralph Steen (FP) Magnus Jacobsson (KO) Cecilia Sandberg

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28

Largen, Alceahuset, Äkersberga. Enligt bifogad närvarolista. Ann-Christine Furustrand 2015-09-29-2015-10-19. Kommunstyrelsen 2015-09-28 0 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsen Tid Plats Närvarande Utses att justera, I 1:2 Måndagen den 28 september 2015, kl 15.00-16.30 Largen, Alceahuset, Äkersberga Enligt bifogad närvarolista

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1(8) statfanstorps SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträde Sammanträdesda tum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: 2015-03-25 18.00-18.20 Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A 29-32 Beslutande:

Läs mer

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär:

1. Upphandling. De grundläggande principerna innebär: Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kanslienheten Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KS 193, 2017-09-05 Riktlinjer för upphandling och inköp 1. Upphandling Dessa riktlinjer bygger på av kommunfullmäktige

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor

Förslag till beslut Kommunstyrelsen delfinansierar socialnämndens utredning av upphandling enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) med kronor Kommunstyrelsen 2016-05-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:324 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Begäran om finansiering för utredning av upphandling av Hem och vård

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande.

Ordföranden ställer de båda förslagen mot varandra och finner att Förskolenämnden beslutat i enlighet med den rödgröna gruppens yrkande. PROTOKOLLSUTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2017-02-02 8 Dnr 2017/FN0001 332 Motion Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats Kommunstyrelsen har till Förskolenämnden översänt rubricerad motion

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun

Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Upphandlings- och inköpsreglemente för Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-28 93 Gäller från och med 2013-11-26 Reviderad 2014-11-03 av upphandlingsenheten Innehåll Syfte...3 Regler...3

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Inköps- och upphandlingspolicy för Sollentuna kommun Fastställd av fullmäktige 2011-04-13, 51 Reviderad av fullmäktige 2016-09-15, 103/2016, Dnr 2016/0075.KS.1. Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer