Socialdemokraternas förslag till budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas förslag till budget 2011"

Transkript

1 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 INRIKTNINGSMÅL Stockholmarens behov ska vara vägledande för alla verksamheter Alla stockholmare ska ges möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar I Stockholm har alla rätt till ett jobb och meningsfull sysselsättning Stockholm ska bli en ekologiskt och klimatmässigt hållbar stad Stockholms stad ska vara effektiv och ha en ekonomi i balans 20 EKONOMI 22 Intäkter 22 Politiska prioriteringar 22 Besparingar genom effektiviseringar och prioriteringar 22 Kvalitet i verksamheten 23 Uttag från kommunens bolag 24 Budgetens finansiering: sammanfattning i miljoner kronor 25 SAMHÄLLSEKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 26 Världen 26 Sverige 26 Stockholm 27 Arbetslösheten ökar 27 Klyftor 29 KOMMUNFULLMÄKTIGE M.M. 31 REVISORSKOLLEGIET 35 VALNÄMNDEN 36 STADSDELSNÄMNDERNA 37 Förskoleverksamhet 37 Verksamhet för barn och ungdom 39 Kultur- och föreningsverksamhet 41

2 (S):2 Äldreomsorg 42 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 44 Individ- och familjeomsorg 46 Stadsmiljö 48 Flyktingmottagande 49 Ekonomiskt bistånd 50 Arbetsmarknadsåtgärder 51 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN 52 EXPLOATERINGSNÄMNDEN 54 FASTIGHETSNÄMNDEN 57 IDROTTSNÄMNDEN 59 KULTURNÄMNDEN: KULTURFÖRVALTNINGEN 63 KULTURNÄMNDEN: STADSARKIVET 67 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN 69 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 70 SERVICENÄMNDEN 73 SOCIALNÄMNDEN 74 STADSBYGGNADSNÄMNDEN 76 TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN; TRAFIK- OCH GATUVERKSAMHET 79 TRAFIK- OCH RENHÅLLNINGSNÄMNDEN; RENHÅLLINGSVERKSAMHET 81 UTBILDNINGSNÄMNDEN 83 ÄLDRENÄMNDEN 89

3 (S):3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 91 CENTRAL MEDELSRESERV 92 FINANSFÖRVALTNING 94 MODERBOLAGET STOCKHOLMS STADSHUS AB 96 BOSTADSBOLAGEN 97 Svenska Bostäder AB 98 AB Familjebostäder 99 AB Stockholmshem 99 MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB 100 STOCKHOLMS STADS BOSTADSFÖRMEDLING AB 101 SKOLFASTIGHETER I STOCKHOLM AB (SISAB) 102 STOCKHOLM VATTEN AB 103 STOCKHOLMS HAMN AB 104 AB STOKAB 105 STOCKHOLM STADS PARKERING AB 106 STOCKHOLMS STADSTEATER AB 107 STOCKHOLM GLOBE ARENA FASTIGHETER AB 108 STOCKHOLM BUSINESS REGION AB 109 S:T ERIK FÖRSÄKRING AB 110 S:T ERIK LIVFÖRSÄKRING AB 111 S:T ERIK MARKUTVECKLING AB 112 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB (USK) 113

4 (S):4 BOLAG UTANFÖR STOCKHOLMS STADSHUS AB 114 AB FORTUM VÄRME HOLDING SAMÄGT MED STOCKHOLMS STAD 114 MÄSSFASTIGHETER I STOCKHOLM AB 115 STOCKHOLMS STADS ORGANISERING I KOMMUNALFÖRBUND116 STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR (SSBF) 116

5 (S):5 Socialdemokraternas förslag till budget för år 2011 INLEDNING EN LJUS FRAMTID FÖR ALLA STOCKHOLMARE Stockholm är fantastiskt. Det är stockholmarna som skapar och utgör staden. Stockholmarna jobbar hårt och vi har en mångfacetterad arbetsmarknad med stora möjligheter. Stockholm är huvudstad i Sverige och en europeisk storstad full av aktivitet och kreativitet. I storstaden finns utrymme att utvecklas som individ och göra egna val. Samtidigt är vi väldigt beroende av varandra och gemensamma lösningar. Från värmen i våra bostäder och resan till och från jobbet oavsett om det är i bil, buss till fots eller på cykel till att lekparken är fräsch och parkleken har öppet när den behövs. Det handlar om att vi behöver tillit till varandra när vi lämnar våra barn i förskolan, att vi kan lita på att mamma har det bra på äldreboendet. I storstaden, med de små marginaler som kännetecknar vår tillvaro, är vi ibland bara ett snöfall och ett t-banekaos ifrån att inte komma till jobbet eller hinna hämta barnen från skolan eller träningen. Vi socialdemokrater tror på politikens betydelse för allas möjlighet att bestämma om sina egna liv. Vi tror på människors förmåga att sluta sig samman och besluta om gemensamma lösningar. Det är grunden för ett civiliserat samhälle. I Stockholms finns resurserna att erbjuda alla människor en välfungerande välfärd och stöd från samhället utifrån behov. För att åstadkomma detta behövs gemensamma lösningar, inom ramen för ett offentligt finansierat system. Stockholmarna ska kunna välja den lösning som passar honom eller henne bäst och eftersom betalningsvilja och betalningsförmåga inte är samma sak, måste vi säkerställa att valfriheten inom den kommunalt finansierade välfärden verkligen gäller alla. Stockholm kan bättre. Framtiden ser inte ljus ut för alla stockholmare i dag. När elever inte får tillräckligt goda kunskaper i skolorna, när barngrupperna växer och arbetslösheten förvärras, då blir samhället svagare och möjligheterna för var och en av oss att växa blir sämre. Stockholm är i en grunden öppen och trygg stad som präglas av vidsynthet och respekt. Tyvärr har främlingsfientliga rörelser flyttat fram sina positioner i det senaste valet även i Stockholm. Det krävs att samtliga demokratiska partier i Stockholm motverkar utestängande normer, diskriminering och rasism. VÄLFÄRD Om välfärden håller hög kvalitet, styrs av behov och ges på lika villkor oavsett bakgrund så sprider den risker, möjligheter och trygghet över livet, och mellan generationer. Att den svenska välfärdsmodellen byggts upp just så är ingen slump. Det är den modell som bäst förmår öka individens frihet genom breda möjligheter att träffa sina livsval efter egen vilja och utifrån egna förutsättningar och den sociala rörligheten.

6 (S):6 Stockholmarnas hårda arbete är grunden för en stark ekonomi vilket i sin tur gör det möjligt för staden att erbjuda välfärd och service av högsta kvalitet och tillförlitlighet. Så ser det inte ut nu. Kvaliteten i välfärden halkar efter och klyftorna i Stockholm ökar. Stockholmarnas individuella frihet minskar. Barngrupperna i förskolan växer snabbt och lärartätheten i de kommunala grundskolorna sjunker. Mer än var tionde grundskoleelev klarar inte godkända betyg i matematik, svenska och engelska. Barn- och ungdomsverksamheten blir allt torftigare, den borgerliga majoriteten har konsekvent nedprioriterat parklekar, lekparker, öppna förskolor och kollo. Det rapporteras om sjunkande kvalitet i äldreomsorgen och Stockholm har nära nog den lägsta personaltätheten i landet på äldreboenden. Ungdomsarbetslösheten har vuxit med över 400 procent sedan Arbetslösheten har ökat i de stadsdelar där den redan var hög, och andelen långtidsberoende socialbidragstagare blir allt fler. Klyftorna i Stockholm kan åskådliggöras genom en tunnelbaneresa: Åker man sju stationer söderut från Liljeholmen till Skärholmen, så sjunker medellivslängden från 81 till 80 år om man är kvinna. Åker man istället sju stationer åt andra hållet, till Östermalmstorg, så ökar medellivslängden till 83 år. Inom ramen för ett offentligt finansierat system skall den enskilde kunna välja den lösning som passar honom eller henne bäst. Socialdemokraterna anser dock att det inte ska vara möjligt att välja en dålig verksamhet om den är finansierad med offentliga medel. Alla offentligt finansierade verksamheter ska hålla en god kvalitet. BARN OCH UNGA Alla barn som växer upp i Stockholm ska få tillgång till en välfärd av yppersta klass. Vi har ett stort ansvar för att se till att alla barn och unga kan få en ljus framtid. Ska Stockholm ta klivet in i framtiden med nyfikenhet och självförtroende måste politiken sätta barn och ungas tillvaro i fokus. Alla barn och unga har rätt till goda kunskaper som förbereder dem för livet som vuxna genom väl fungerande förskolor och skolor. Skolans värdegrundsarbete är centralt för att bekämpa alla former av rasism och diskriminering. Alla barn har rätt till trygghet i sin närmiljö och alla barn behöver tillgång till meningsfull och kreativ fritid. Möjligheten till delaktivitet och demokratiskt inflytande ska även gälla barn och unga. Metoder för hur man ökar deras möjligheter att påverka sin egen vardag ska utformas främst i stadsdelsnämnderna, i skolorna, men också inom till exempel stadsbyggnadsområdet. Utbildning för framtiden Alla stockholmare har rätt till utbildning av hög kvalitet, där kunskap och färdigheter sätts främst. Utbildning är avgörande för att utjämna orättvisa skillnader i livsmöjligheter och öka människors frihet och välfärd. Utan en bra utbildning försämras möjligheterna att få ett arbete och bygga ett självständigt liv. Stockholm behöver en skolpolitik som tar ett offensivt grepp på dagens pro-

7 (S):7 blem och höjer utbildningskvaliteten från förskola upp till komvux för alla elever. För att förstärka hela utbildningsverksamheten från förskolan till vuxenutbildning - och bryta de senaste årens negativa tendenser satsar socialdemokraterna drygt en halv miljard kronor mer än den borgerliga majoriteten. Valfriheten i utbildningssystemet måste vara begriplig och överskådlig. Alla skattefinansierade skolor och förskolor ska ingå i Stockholms kösystem. Kommunen ska garantera en hög kvalitet i alla skolor. Förskolan. Framtiden för våra barn börjar i förskolan. De yngsta stockholmarna ska ha de allra bästa av uppväxtvillkor. Alla barn har samma rätt att utvecklas och lära, oavsett föräldrarnas bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Från förskolan ska barnen gå vidare med nya kunskaper, tro på sin egen förmåga och med lust att lära. Socialdemokraterna vill satsa på kvaliteten i förskolan och minska barngrupperna med i genomsnitt ett barn per grupp under nästa mandatperiod. På så vis kan vi utveckla den pedagogiska verksamheten och skapa möjligheter att se varje barn och dess behov. Personalen ska erbjudas kompetensutveckling så att fler får pedagogisk kompetens och arbetet med språkutveckling och flerspråkighet i förskolan ska utvecklas så att alla barn kan gå in i grundskolan med möjlighet att ta till sig av undervisningen. Förskoleverksamheten ska bidra till jämställdhet och genusperspektivet stärkas. Öppettiderna på förskolor och fritids behöver förbättras så att även för föräldrar som arbetar på obekväma arbetstider får rätt stöd. Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska ha tillgång till förskolans verksamhet utan restriktioner. Det är en viktig princip och därför ska möjligheten till att avskaffa den nuvarande 30- timmarsregeln utredas. Löftet om förskoleplats inom tre månader ska efterlevas till 100 procent. Införandet av vårdnadsbidraget har lett till att barn inte får tillgång till förskolan, tyvärr ofta barn som behöver stärka sina sociala kontakter och utveckla både sin svenska och sitt modersmål. Vårdnadsbidraget har nu funnits i Stockholm i fyra år, det är hög tid att förbättra kunskaperna om vad detta inneburit och göra en analys av konsekvenserna ur ett barnperspektiv. Grundskolan. Barn är olika och skolor har inte samma förutsättningar men alla barn har rätt att lära utifrån sina egna villkor. För att säkerställa att varje elev går den bästa möjliga framtid till mötes ska undervisningskvaliteten i Stockholms skolor utvecklas. Därför ska också resurserna till skolan fördelas efter behov och skolan ta hänsyn till barns olika förutsättningar. För femte budgeten i rad skär den borgerliga majoriteten i realiteten ned på skolan, och lärartätheten riskerar att fortsätta sjunka. Den borgerliga majoritetens politik att systematiskt använda det socioekonomiska anslaget för att finansiera annan verksamhet är oacceptabelt. Därför prioriterar socialdemokraterna en höjning av grundschablonerna med 2 procent, utöver den borgerliga majoritetens förslag. I grundskolan väljer vi att också höja den socioekonomiska schablonen med ytterligare 4 procent. Totalt tillförs grundskolan 286,2

8 (S):8 miljoner kronor mer än i den borgerliga majoritetens förslag. Den största satsningen är en resursökning motsvarande 420 lärartjänster. Men mer resurser räcker inte. Socialdemokraterna vill införa kvalitetsavtal med skolor med låga resultat. Utöver skolstödsgarantin är prioriterade satsningar språkutveckling, modersmålsundervisning, undervisning i kärnämnen på sitt modersmål och tidig kunskapsuppföljning, riktade kvalitetshöjningar inom matematikundervisningen och pedagogisk läxhjälp till alla. Vi avsätter också resurser till elevhälsa, antimobbning och demokratiarbete i skolan. Kvaliteten på skolmaten ska förbättras. Skolbarnomsorg och fritidsklubbar. 90 procent av stockholmseleverna från förskoleklass upp till årskurs är 3 inskrivna i skolbarnomsorgen. Skolbarnsomsorgen är i dag en integrerad del i skoldagen för dessa elever, men kvaliteten i skolbarnomsorg och på fritidsklubbar har sjunkit drastiskt. Vi vill utveckla kvaliteten och minska barngruppernas storlek inom skolbarnsomsorgen och andelen utbildade fritidspedagoger ska öka upp till minst nivån för riket. Samarbetet mellan skolan och skolbarnomsorgen ska utvecklas åriga stockholmare ska erbjudas fritidsklubbar, med en verksamhet i samarbete med Kulturskolan och föreningsliv. Gymnasieskolan. Kunskaperna sjunker för stora elevgrupper, även de med bäst resultat. Dessutom lämnar nästan en tredjedel av studenterna gymnasiet utan att avsluta studierna. Det innebär mörka framtidsutsikter, eftersom risken för arbetslöshet ökar flerfalt för unga vuxna som saknar fullgjorda gymnasiestudier. Alla som lämnar gymnasieskolan ska ha högskolebehörighet. Genomsnittliga betyg och resultat i ämnesprov ska förbättras. Spridningen i intagningspoäng och betyg mellan skolor och klasser ska minska med 25 procent. Andelen elever som lämnar gymnasieskolan utan högskolebehörighet ska halveras i ett första steg. Barn och ungas fritid. I staden blir det en gemensam uppgift att säkra tillgång till bra och säkra lekplatser, parklekar och öppen förskoleverksamhet. Detta ska finnas väl utbyggt i alla stadsdelar. Skolbarnomsorg, fritidsklubbar och föreningar är en del i den generella välfärden, vilket gynnar alla men har särskilt stor betydelse för de som behöver det bäst. Genom en kvalitativ fritidsverksamhet dit alla barn och unga är välkomna skapar vi förutsättningar för en meningsfull och stimulerande fritid, som dessutom stävjar kriminalitet och utslagning. I varje stadsdel ska det finnas minst en träffpunkt för äldre unga. Dessa träffpunkter ska utgå ifrån de ungas behov och deras egna initiativ till aktiviteter. Stockholm har ett brett idrottsutbud där grunden är föreningarnas verksamheter. Staden ska tillhandahålla idrottsanläggningar och motionsspår som är tillgängliga och trygga för alla. Alla former av hot, våld och diskriminering ska motarbetas. Placering av nya anläggningar ska ske med utgångspunkt från både idrottsliga, socioekonomsiska och folkhälsomässiga aspekter. Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar att idrotta på sina egna villkor.

9 (S):9 Kulturskolan ska vara tillgänglig för alla, det är inte storleken på föräldrarnas plånbok som ska styra barnens delaktighet i kreativa verksamheter. Vi halverar avgifterna, breddar verksamheten och satsar på att nå nya elever bland annat genom att återuppta prova-på verksamheten. Staden har ett ansvar för att förbättra folkhälsan. Sambanden mellan långvarig arbetslöshet, fattigdom och ohälsa är tydliga och måste tas på allvar. Grunden för goda motionsvanor läggs redan i förskoleåldern varför rörelse och motion ska finnas med i den pedagogiska verksamheten för våra barn. Trygga barn och unga Stockholm är bland de kommuner i landet som har högst andel barn som växer upp i fattigdom, nästan barn i vår rika stad. Alla barn och unga har rätt till en trygg och säker uppväxt. Alldeles för många stockholmare växer upp i familjer med våld, missbruk eller ekonomiska problem. Nu ökar droganvändandet och den psykiska ohälsan hos unga stockholmare. Vi får aldrig svika de barn som har det tufft. Barn som far illa ska aldrig behöva vänta på hjälp. Alla barn i Stockholm har rätt till inte bara en bra vardag, utan också en ljus framtid. Ett brett utbud av kvalitativa välfärdsverksamheter i staden, med goda resurser och möjlighet att se varje barns behov, är en väg dit. Förebyggande arbete. Det är sedan länge bekräftat att tidiga och generella insatser är mest effektiva. Till exempel är en välfungerande förskola där personalen har tid att se alla barn och arbeta med deras individuella utveckling och ta tag i problem tidigt gör skillnad. Socialdemokraterna vill utveckla träffpunkter för småbarnsföräldrar, de så kallade Familjecentralerna. Det handlar om att samla öppen förskoleverksamhet och mödravårds- och barnavårdscentral men också kuratorer och socialpedagoger på en plats. Ungdomsmottagningarna har en viktig funktion för att främja ungdomarnas hälsa avseende sexualitet, samlevnad och identitetsutveckling. Särskilda insatser. Barn och unga i hela staden ska ha god tillgång till förebyggande och tidiga insatser. Samverkan mellan socialtjänst, skola, landsting, polis och andra aktörer ska stärkas. Breddutbildning ska finnas för alla medarbetare, bland annat om jämställdhet, HBT, miljö, barnperspektiv, demokrati och brukarinflytande. Socialtjänstens insatser för utsatta barn och ungdomar förstärks. Fältassistenternas uppsökande arbete är oerhört viktigt i det förebyggande arbetet gentemot ungdomar för att motverka kriminalitet och missbruk. Arbetet med Stockholms Barncentrum ska utvecklas så att alla våldutsatta barn över hela staden kan tas emot. Arbetet mot skamvåld, s k hedersrelaterat våld, ska intensifieras. Inga barn ska vräkas.

10 (S):10 ARBETSMARKNADEN MÅNGA VÄGAR TILL ETT AR- BETE Ett bra arbete är nyckeln till individuell frihet och en ljus framtid. Ett arbete ger såväl trygghet i livet som tillhörighet i samhället och möjlighet att utvecklas som person. Förutsättningarna för en god arbetsmarknad i Stockholms är i grunden bra. Här finns möjligheter att byta jobb, göra karriär och utvecklas. Oavsett intresse är chansen större att hitta drömjobbet här. Samtidigt står många stockholmare utanför arbetsmarknaden. Den höga arbetslösheten i flera stadsdelar gör, inte minst i kombination med de borgerligas politik, att vi står inför flera stora utmaningar. Nu ökar också segregationen på arbetsmarknaden i Stockholm. Det är en signal om orättvisa, diskriminering och ojämlikhet i staden. Trots en stark ekonomi har situationen förvärrats under det borgerliga styret. Arbetslösheten har ökat i de stadsdelar där den redan var som högst. I Spånga-Tensta, Hässelby- Vällingby, Skärholmen och Rinkeby-Kista har arbetslösheten ökat med runt 30 procent sedan oktober Det kan jämföras med Södermalm, där arbetslösheten till och med är lägre idag än Denna utveckling måste brytas. Det finns inga vinnare om klyftorna på arbetsmarknaden vidgas och Stockholm slits itu. Borgarnas passiva politik innebär i praktiken att en faktura ställs ut till framtidens skattebetalare. Och försämrar möjligheterna att hålla samman och skapa ett bra samhälle, med hög kvalitet i välfärden och välfungerande socialförsäkringssystem. Det långsiktigt bästa vaccinet mot våld, droger och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen krävs bland annat en aktiv arbetsmarknadspolitik som ger nya chanser och erbjuder flera vägar för arbetslösa stockholmare till arbete. En aktiv arbetsmarknadspolitik är en hörnsten för den svenska modellen på arbetsmarknaden. Det handlar till sist om huruvida stockholmarna ska konkurrera med kompetens eller med låga löner. Den lokala arbetsmarknadspolitiken. Att förutsäga hur arbetsmarknaden ser ut i framtiden och vilken sorts kompetens som kommer behövas är omöjligt, men alla vet att behovet av yrkesutbildad och högskoleutbildad arbetskraft kommer att öka. Den kommunala vuxenutbildningen är viktig för att ge fler stockholmare möjlighet att studera vidare. Den lokala arbetsmarknadspolitiken ska sammanstråla i samverkan på Jobbtorgen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialtjänst, flyktingintroduktion och vuxenutbildningen. Verksamheten ska finnas nära de arbetssökandes egen verklighet. Kopplingen till Stadsdelsnämnderna ska förstärkas. Första foten in på arbetsmarknaden. Att bli vuxen är att ta sitt första jobb. Sedan 2008 har ungdomsarbetslösheten ökat med 410 procent. Det både drabbar den unga stockholmaren personligen och hotar Stockholms framtida konkurrenskraft. Avskaffa långtidsarbetslösheten bland unga - Stockholms stad ska ta ett större ansvar och bland annat visstidsanställa långtidsarbetslösa ungdomar som är bosatta i staden. För att bryta arbetsmarknadens moment 22, att man måste ha haft ett jobb för att få ett jobb, ska alla stockholmsungdomar erbjudas sommarjobb. Former ska tas fram för att alla elever ska erbjudas prak-

11 (S):11 tik under sin grundskoletid och stadens förvaltningar ska ha traineeprogram för nyutexaminerade akademiker. Stockholms stad en långsiktig och klok arbetsgivare. En långsiktig personalpolitik är en av de viktigaste faktorerna för kvalitet i stadens verksamheter. Men Stockholms stad är också en viktig aktör på Stockholms arbetsmarknad. Staden ska motverka inte medverka till en negativ utveckling på arbetsmarknaden. Det gäller självklart i våra egna verksamheter, men är lika viktigt i all skattefinansierad verksamhet. Det är inte rimligt att så kallade effektiviseringar bygger på försämrade villkor för de anställda. Trygga anställningsförhållanden, god arbetsmiljö, rimliga scheman och kollektivavtal ska vara självklarheter. Vi socialdemokrater förespråkar den så kallade vita-jobbmodellen. Även i sin roll som arbetsgivare ska staden bekämpa diskriminering. Den stora deltidsarbetslösheten är ett stort problem. Staden ska erbjuda rätt till heltid för stadens anställda. För de anställda med lägst löner genomförs en låglöne- och jämställdhetssatsning. Alla ska kunna leva på sin lön. Fler och bättre jobb Stockholm konkurrerar inte i första hand med andra städer i Sverige utan med storstadsregioner utanför våra gränser. Det går bra för Stockholm och stockholmarna arbetar hårt. Den internationella konkurrensen är stenhård, och för att stå starkt i framtiden behöver varje stockholmares potential tas tillvara och näringslivets förutsättningar att fortsätta utvecklas stärks. Eftersom Stockholms goda framtid är beroende av var och ens goda framtid. Stockholm som universitets- och forskningsstad. Stockholm Stad måste kroka arm med forskarvärlden och stimulera forskning och innovation. Samarbetena med de ledande universiteten och högskolorna samt med världsledande företag inom strategiska framtidsbranscher som informationsteknologi, hälsovetenskap och miljöteknik ska stärkas. Ett samarbete mellan skolan, högskolan och näringslivet måste till för att öka andelen elever som studerar teknik och naturvetenskap. Satsningar på att utveckla matematikämnet och öka dess status redan på grundskolan är nödvändiga. Vi behöver öka Stockholms attraktivitet som studentstad. Den svåra situationen på bostadsmarknaden i Stockholm gör att många väljer att studera på annan ort. Socialdemokraterna vill prioritera studentbostäder under den kommande mandatperioden. Därutöver gör vi en satsning på studentbostäder, ettor och tvåor i Stockholm, lägenheter med hyra för bland annat unga personer att efterfråga. En majoritet av dessa ska vara hyresrätter. Bostäder för fler stockholmare. Under de kommande 20 åren beräknas Stockholm växa med personer. Då är vi över en miljon stockholmare. Detta ställer stora krav på bostadsbyggande och trafiklösningar. Tyvärr har nybyggnationen sjunkit och den låga andelen hyresrätter börjar bli en konkurrensnackdel. Stockholm ska bygga minst nya bostäder under den kommande mandatperioden, varav minst hälften ska vara hyresrätter. Utförsäljningarna av allmännyttans hyresrätter måste omedelbart upphöra.

12 (S):12 Kollektivtrafik, vägar och cykelbanor. Det är trångt i hela Stockholms trafiksystem i rusningstid. Det är bilköer, överfulla tunnelbanevagnar och bussar. Det är trängsel på cykelbanor och till och med trottoarer. Ska Stockholm fortsätta växa, måste både kollektivtrafiken och vägarna växa med. Socialdemokraterna vill ge Stockholmsregionen 250 miljoner kronor per år för bland annat bussar och cykelbanor. I vårt förslag prioriteras Karolinska/Norra Station, en av regionens största arbetsplatser och utbyggnadsområden, med en kapacitetsstark tunnelbana. Spårväg Syd hade mellan Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg hade kunnat påbörjas och trängseln i pendeltågstrafiken lättat något genom att Mälarbanan byggts ut mellan Tomteboda och Barkarby. Nynäsbanans utbyggnad hade kunnat fortsätta, något som har betydelse för Stockholms framtidssatsning på en ny hamnanläggning i Norvik. Huvudkontor Stockholm. Stockholm ska bli norra Europas bästa region för huvudkontor. Det handlar bl a om att tillvarata och förbättra södra och norra Järva som kommunikationspunkt och att förbättra kontaktytorna mellan stadens verksamheter, den högre utbildningen och forskningen samt näringslivet. Det krävs ett nationellt ansvarstagande för att Stockholm långsiktigt ska behålla och utveckla sin internationella konkurrenskraft. Avgörande frågor är t ex Arlanda och en framåtsyftande högskolepolitik. Fler besökare till världens vackraste huvudstad. För att utveckla besöksnäring investerar vi ökade resurser till att marknadsföra och utveckla Stockholm som besöksstad. Genom ett ökat samarbete mellan staden, näringslivet och ideella organisationer ska staden bli bättre på att lotsa hit de arrangörer som vill anordna konferenser, festivaler eller evenemang. Hela Stockholms potential ska tas tillvara. Stockholms arbetsmarknad är djupt segregerad. Politiken ska motverka detta. Som ett resultat av borgarnas politik försvann 409 arbetstillfällen i Rinkeby mellan 2006 och Socialdemokraterna vill att Stockholms stad tar sitt ansvar och inte undandrar kommunala verksamheter från stadsdelar, tvärtom ska kommunen öka sin närvaro. Staden näringslivsarbete ska finnas på plats även i ytterstaden, bland annat genom företagslotsar. Vi socialdemokraterna vill använda en miljard kronor på en bred satsning för att främja ytterstaden som en motor för ekonomisk utveckling för hela staden och utveckla ytterstaden som livsmiljö. Underlätta för småföretagare. Socialdemokraterna vill införa särskilda mikrolån till småföretagare som har svårt att få vanliga banklån. Det kan särskilt röra sig om företagare i ytterstaden. Mikrolånen tecknas i ett traditionellt finansiellt institut och staden går in i rollen som borgenär. Stockholms stad ska också utveckla sin upphandlingverksamhet så att småföretagare har möjlighet att delta i upphandlingarna. Vid upphandling av varor och tjänster som sker i stadsdelar med låg sysselsättning ska en viss andel av arbetstillfällena skapas lokalt.

13 (S):13 LIVSMILJÖ Stockholm är en av världens vackraste städer. Vår fysiska livsmiljö omfattar den byggda miljön och naturen. I livsmiljön ingår sociala och funktionella faktorer som påverkar livskvaliteten och levnadsomständigheterna. En god livsmiljö utgör en helhet där olika befolkningsgrupper har möjlighet att ordna det vardagliga livet och tillfredsställa sina grundbehov såsom arbete, friluftsliv, hobbyer, men också vila och privatliv. Dagens politik för stadsbyggnad, miljö och exploatering måste ta sikte på hur vi kan skapa en attraktiv, grön storstad för framtida generationer. Utveckla och rusta grönområden. Stockholm ska inrätta samtliga naturreservat som utpekas i Översiktplan 99 och som också återfinns i stadens nya översiktsplan. Det vill säga Årstaskogen-Årsta holmar, Älvsjöskogen, Lillsjön, Kyrkhamn-Lövstaområdet, Fagersjö-Rågsved-Högdalstopparna samt Södra och Norra Djurgården. Stadens alla delar ska ha tillgång till gröna oaser. Vi socialdemokrater vill offensivt satsa på parker och gröna platser i staden. Vi vill också ta tillvara på möjligheten att arbeta med gröna tak och grönska som beklädnad på fasader på platser där detta är lämpligt. Hög luftkvalitet för alla stockholmare. Miljökvalitetsnormerna för partiklar (PM10) överskrids i Stockholm. Åtgärder vidtas nu i syfte att förbättra luftkvaliteten där partikelhalterna är höga. Den 1 oktober 2010 blev det möjligt att förbjuda användning av dubbdäck på sträcka genom ändring av trafikförordningen. Vi avser att använda oss av denna reglering. Om det öppnas andra möjligheter som att införa en dubbdäcksavgift kommer vi att använda oss av den. Dubbdäcksförbudet ska gälla gator i staden med förhöjda partikelhalter från den 1 oktober Bostäder Som övergripande mål ska staden bygga minst bostäder under mandatperioden , varav hälften ska vara hyreslägenheter. Vid nybyggnationen ska integrationskonsekvensanalyser användas. Alla stadsdelar ska utvecklas utifrån sin egenart och deras unika värden ska tas tillvara. Första bostaden. Situationen för unga på Stockholms bostadsmarknad är snart sagt akut. Under åren 2007 och 2008 växte bostadskön med personer. Socialdemokraterna föreslår en satsning på studentbostäder, ettor och tvåor i Stockholms län. En majoritet av dessa ska vara hyresrätter, med låg hyra för bland annat unga personer att efterfråga. Vi socialdemokrater föreslår också en kommunal hyresgaranti för unga i Stockholm. Garantin ska i första hand gälla ungdomar med en tillräckligt stark ekonomi för att betala hyran men som på grund av otrygga anställningsformer eller liknande inte beviljas ett hyreskontrakt. Miljövänlig upprustning. När befintliga bostadsområden rustas ska de rustas med miljöprofil. Det räcker inte med energieffektivsering utan även avfallshan-

14 (S):14 teringen måste miljöanpassas. En livscykelanalys ska prägla allt byggande. Staden ska göra två befintliga bostadsområden till pilotprojekt med miljöprofil. Bygg klimatsmart. De positiva erfarenheterna från arbetssättet kring Hammarby Sjöstad ska vara vägledande. Nya bostäder som markanvisas i Stockholm ska högst förbruka kwh/kvm/år exklusive hushållsel år Kommande budgetår ska hälften av de bostäder som markanvisas högst förbruka kwh/kvm/år. Det handlar också om insatser i Stockholms nuvarande fastighetsbestånd. Energianvändningen i stadens fastigheter ska minska med 30 procent till år Klimatsmarta investeringar. Majoriteten av fastigheterna i Stockholms stad ägs av privata fastighetsägare, samtidigt ligger det i stadens intresse att få ett klimatvänligare fastighetsbestånd. Vi vill därför pröva möjligheten att skapa en lokal fond för att stimulera klimatsmarta investeringar med spetsteknik. Hållbart Stockholm De klimatförändringar som följer av allt för stora utsläpp av växthusgaser är ett allvarligt hot mot den framtida livsmiljön i Stockholm, liksom i stora delar av världen. Stockholm har god potential att bli en klimatsmart stad, i dag och i framtiden. De borgerliga partiernas bristande engagemang gör att utvecklingen går för långsamt. Det leder till både en onödigt hög miljö- och klimatpåverkan och missade chanser till ekonomisk utveckling och nya jobb. Socialdemokraterna vill höja ambitionsnivån för ett hållbart Stockholm. I Stockholm finns både kunskaperna och tekniken att göra bra insatser på dessa områden och ett stort engagemang. Många stockholmare tar redan idag ett stort ansvar i sin vardag, detta är något vi vill stödja och uppmuntra. För att skapa ett hållbart samhälle krävs emellertid också samhällsförändringar, som nya energisystem och återvinningslösningar. Här är det viktigt att politiken vågar gå i täten. Vi behöver utveckla politiska instrument på alla nivåer: skatter, investeringar, verksamheter och lagstiftning. Staden har ett särskilt ansvara för att minska energiförbrukningen i lokaler och bostäder, avfallshantering, lägre partikelhalter från trafiken och åtgärder mot dagvatten som rinner rakt ut i Mälaren. Men också för att stödja stockholmarnas vilja att själva göra hållbara val. Stadens verksamheter ska bidra till en hållbar stad. Förskolor, skolor, omsorg och socialtjänst har en pedagogisk roll att uppmuntra till hållbar livsstil. Som brukare av en välfärdstjänst ska man få veta hur man kan göra för att bidra till att minska klimatpåverkan. Enskilda enheter så som förskolor, äldreboenden eller behandlingshem bör föregå med gott exempel och källsortera, använda lågenergilampor mm. Inom kort bör hälften av livsmedlen som inhandlas i verksamheterna kunna vara kravmärkt. Alla verksamheter ska utveckla sin egen roll i att uppmuntra till en miljövänlig och långsiktigt uthållig livsstil. Miljömedvetna stockholmare. Det ska vara enkelt för stockholmarna att leva miljövänligt. Stockholms stad ska ha en grön linje dit man kan vända sig på telefon för att få råd och vägledning. Tillgången till närproducerad mat ska öka och initiativ på området stödjas. Staden ska inrätta klimatrådgivare som ger råd

15 (S):15 till hushåll, fastighetsägare och husägare om hur de kan minimera sin klimatpåverkan. Det ska vara enklare att kunna tanka biogas- och elbilar i staden. En stor utmaning kommer de närmaste åren att ligga i att Stockholm ska bli en stad där andelen elbilar växer. För elbilar behövs förbättrad tillgång till laddningsstationer. Vi vill se en bred satsning på att skapa förutsättningar för elbilar i staden. Ett sådant arbete ska omfatta bostadsbolagen, parkeringsbolaget, trafik- och renhållningsnämnden, fastighetsnämnden och exploateringsnämnden. Arbetet ska samordnas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Stockholm ska utöka matavfallsinsamlingen till 70 procent år 2014 och investera i en förbehandlingsanläggning som ska stå klar senast år Taxorna för sophämtning ska ses över för att uppmuntra klimat- och miljövänliga stockholmare. Klimatsmart stad. Vi vill sätta nya klimatmål för staden. Utsläppen ska ned till 2,0 ton CO2-ekvivalent per invånare till 2015 och att Stockholm ska vara fossilbränslefritt år Vi vill införa miljö- och klimatkrav vid stadens upphandlingar. För att nå målet om 2,0 ton koldioxidutsläpp per invånare, ska stockholmarnas CO2-utsläpp från konsumtion och resor utanför staden minska. EN ANSVARSFULL EKONOMISK FÖRVALTNING De borgerliga partiernas ekonomiska politik i Stockholms stad saknar så väl respekt för det tidigare generationer har byggt upp, som omtanke om framtidens generationer. På grund av att den borgerliga majoriteten valt att hålla en skatteintäktsnivå som ligger under stadens utgifter klarar Stockholms stad inte att balansera intäkter och utgifter, trots en stark ekonomi, nedskärningar i verksamheterna och ökande kvalitetsbrister i välfärden. Intäkter från utförsäljningarna av köpcenter, mark och annan egendom används även i år för att finansiera underskott i driftsbudgeten. Det är en ohållbar ekonomisk förvaltning och något som kommunen kritiserats för av fristående bedömningsinstitut. Socialdemokraterna föreslår en skattesats på 18,08. Vår bedömning är att denna skattehöjning är nödvändig för att säkra en god kvalitet i de kommunala verksamheterna och för att garantera en långsiktigt sund ekonomi för staden och stabila finanser. Med vår skattesats har Stockholms stad en av de lägsta skattesatserna i landet. Faktum är att vår skattehöjning på 60 öre inte ensam ger möjlighet att höja kvaliteten i förskolan, skolan och äldreomsorgen till de nivåer som Stockholmarna behöver och förtjänar. Stadens verksamheter behöver bli mer effektiva. För att uppnå det krävs ett mer systematiskt effektiviseringsarbete än enbart budgetstyrning. Det är nämligen så att effektivitet förutsätter kvalitet; det är ineffektivt att betala mer för en verksamhet än vad som krävs, men det är lika ineffektivt att betala mindre än vad som krävs för att uppnå målen. Kommunen måste fokusera på både det ekonomiska resultatet och verksamhetsresultatet. Skolan ska både hålla budget och säkerställa att eleverna tillgodogörs fullgoda kunskaper. Äldreomsorgen ska hålla budget, men också se till att verksamheterna håller högsta kvalitet. Vi är oroade över de långsiktiga konsekvenserna av att den borgerliga regeringen för en politik som innebär att kostnader vältras över från stat till kom-

16 (S):16 mun, dels genom den minskade progressiviteten i inkomstskattesystemet som att allt fler utförsäkras får socialförsäkringssystemen och istället tvingas söka ekonomiskt bistånd. Det är inte en acceptabel utveckling, då den leder till stora problem för de drabbade och dessutom utmanar principen om skatteuttag efter bärförmåga. Slarv och ideologi som undergräver stadens ekonomi. Under förra mandatperioden sålde den borgerliga majoriteten ut verksamheter till kraftiga underpriser. Flera av de avknoppade verksamheterna har gjort stora vinster som inte har återinvesterats i verksamheten, vilket skulle skett om de fortsatt i kommunal regi. Det är ett oförsvarligt slarv med våra gemensamma resurser. Detta är exempel på hur driftsformen är viktigare än kvaliteten och innehållet i välfärden för den borgerliga majoriteten. Majoriteten har lagt större vikt vid att förskolor och hemtjänst ska bedrivas i privat regi än att barn och äldre ska få ta del av en så bra verksamhet som möjligt. Vi föreslår att avknoppningsverksamheten omedelbart läggs ned. Kommunen ska fokusera på verksamheternas kvalitet och effektivitet. OM SOCIALDEMOKRATERNA HADE VUNNIT VALET Det finns alternativ till den borgerliga majoritetens politik på nationell nivå, såväl som i landstinget eller i Stockholms stad. En politik med fokus på såväl nya jobb som en stärkt välfärd. Den rödgröna budgetmotionen föreslår 6,5 miljarder kronor mer till skola, vård och omsorg än det borgerliga alternativet. Om vi socialdemokrater hade vunnit valet så skulle Stockholms stad fått drygt 340 miljoner kronor mer. Förslag på disponering av Rödgröna extra statsbidrag 342 mnkr En fritidsgård till i varje stadsdel: 30 mnkr Förskolan: 57 mnkr ca 120 personal Grundskola: 155 mnkr ca 310 lärare Gymnasieskolan: 50 mnkr ca 100 lärare Ökad bemanning på äldreboenden: 50 mnkr ca 130 personal Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. och inriktning för 2012 och 2013 godkänns.

17 (S):17 INRIKTNINGSMÅL 1. Stockholmarens behov ska vara vägledande för alla verksamheter Alla stockholmare har samma värde och ska behandlas lika Olikhet är en tillgång. Kommunen (nedan kallad staden i inriktningsmålen) ska garantera likabehandling och uppmuntra en mångfald av stockholmare av olika etnicitet, ålder, kön, funktionshinder och sexuell läggning. Personalen ska spegla vår befolkning för att garantera bästa möjliga service. Alla ska ha samma rätt till ett gott samhälleligt stöd, lika möjligheter till en anställning i staden och bli jämlikt behandlade oavsett bakgrund. Jämlikhet, jämställdhet och en människosyn som utgår från allas möjlighet till utveckling ska genomsyra alla nivåer i staden. Stockholms stad ska bedriva ett aktivt antidiskrimineringsarbete på alla nivåer. Stockholmaren ska mötas med respekt Staden är till för sina medborgare, inte tvärtom. Det är i mötet mellan elev och lärare, barn och förskolepedagog eller hemtjänstpersonal och omsorgstagare som kvaliteten skapas. Alla behov kan inte alltid tillfredsställas omedelbart, men de knappt anställda i staden ska se varje stockholmares behov, ge individen uppmärksamhet och gemensamt hitta de lösningar som krävs för att uppnå målen för verksamheten. Allt bemötande och all service i staden ska genomsyras av respekt, vänlighet och en vilja att hitta lösningar. Stockholmaren ska ha inflytande Staden ägs av alla stockholmare tillsammans. Brukares påverkan och inflytande är en rättighet men också ett redskap att nå bättre resultat. Barn och elevers inflytande måste öka. Våra äldre på olika boenden måste kunna få välja vad de ska äta, när de ska sova eller när de ska gå på promenad. Medborgarna ska ha insyn och möjlighet att påverka hur det ser ut i det egna området, hur förskolan och skolan styrs eller hur omsorgen planeras. För grupper som är underrepresenterade i demokratiska sammanhang ska särskilda arbetsformer utvecklas. Brukar- och medborgarinflytandet ska öka i alla verksamheter. Servicen ska vara anpassad efter stockholmarens behov Staden ska, inom alla områden där man är verksam, motverka påtvingade begränsningar, befrämja stockholmarens fria utveckling och utjämna orättvisa skillnader i villkor. Alla stockholmare är olika, har olika bakgrunder, vill olika saker och har olika behov. Den omsorg, undervisning eller de insatser som staden erbjuder måste vara anpassade efter de specifika behov och förutsättningar som varje enskild stockholmare har. Det kräver kompetent personal i alla yrkeskategorier och kompetensutveckling ska utformas för att uppnå detta. Varje förskola, skola, omsorgsboende eller socialkontor ska tillsammans med den det berör hitta ett behovsanpassat stöd. All verksamhet ska anpassas efter de individuella behoven.

18 (S):18 2. Alla stockholmare ska ges möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar. Alla barn och unga i Stockholm ska ha goda uppväxtvillkor Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid, stöd och den hjälp de behöver för att utvecklas utifrån egna förutsättningar i förskola och skola. Men alla våra små stockholmare ska också ha ett skyddsnät som garanterar en trygg och kärleksfull uppväxt. Staden har som en av sina huvuduppgifter att motverka segregation och utslagning. Stadens insatser ska ha en stark omfördelande profil och fördelas dit de bäst behövs. Personal i förskola, skolan och socialtjänst har här en viktig roll, men också arbetet med till exempel trafik- och stadsplanering, kulturinstitutioner, bostadsbolag måste ha ett barnperspektiv. All kommunal verksamhet ska bidra till att utjämna skillnaderna i barns uppväxtvillkor. Alla stockholmare har rätt till en bostad till en rimlig kostnad Staden ska ansvara för att alla som vill bo i staden har en möjlighet att göra det. Varken människors eller Stockholms utveckling ska hindras av bostadsbrist. Vi behöver hyresrätter och bostadsrätter i hela staden. Det ska finnas fler små och bra lägenheter med låga boendekostnader, men också större för de stockholmare som behöver det. Ungdomar ska kunna flytta hemifrån när de vill, hemlösa ska kunna slussas ut till den reguljära bostadsmarknaden och familjer ska kunna växa utan att bli trångbodda. I Stockholm ska byggas 4000 nya bostäder per år, både hyresrätter och bostadsrätter. Byggandet ska öka och fler stockholmare ska få tillgång till ett eget boende. Alla stockholmare har rätt till ett livslångt lärande Staden ska garantera att alla medborgare får en bra grundläggande utbildning och kan fortbilda sig genom hela livet. Det ska vara lätt att ställa om i arbetslivet, att förkovra sig och ständigt inhämta ny kunskap. Vuxenutbildningen, svenska för invandrare, folkbildningsorganisationerna, kontakter med akademin och övergångar mellan utbildningsformer ska vara väl utvecklade för att underlätta det livslånga lärandet. Möjligheterna till livslångt lärande ska utvecklas och säkerställas av staden som utförare och arbetsgivare. Alla ska känna trygghet i Stockholm Staden ska bedriva förebyggande arbete så att tryggheten ökar, det gäller både i planering och i verksamheternas insatser. Våld, inom hemmet eller på gator och torg ska alltid motverkas. Över hela staden ska bostadsområden, parker, gator och torg vara välskötta och vackra, belysningen fungera och vara strategiskt planerade. Medborgarna ska veta att polisen har nära kontakt med lokalsamhället och finns tillgängliga när det behövs. Det förebyggande arbetet inom förskola, skola, vård och socialtjänst ska vara väl utbyggt och väl samordnat. En viktig uppgift är att förmedla rättssamhällets grunder och skapa förutsättningar för att unga ska känna förtroende för detta. Stockholmarnas trygghet ska vara vägledande i all samhällsplanering och alla stadens verksamheter.

19 (S):19 Alla stockholmares kreativitet ska uppmuntras och ges utrymme Stockholm är en stad full av kreatörer och entreprenörer vars idéer och engagemang utvecklar och förnyar staden. Kreativiteten är en viktig faktor för ökad tillväxt och välfärd i den tjänstedrivna ekonomin. I detta sammanhang har Stockholm hög internationell konkurrenskraft med sitt rika kulturliv, starka företagande inom kreativa näringar och inte minst sina medborgare med stor nyfikenhet på ny teknologi, nya uttryck och trender. Stockholm ska ge plats åt och stimulera medborgarnas kreativitet och egna initiativ inom skola, kulturliv, på fritiden och i företagandet. Alla stadens verksamheter ska bidra till att skapa utrymme för stockholmarnas kreativitet och utveckla de kreativa näringarna där det är möjligt. 3. I Stockholm har alla rätt till ett jobb och meningsfull sysselsättning I Stockholm ska det vara lätt att ställa om Staden ska matcha stockholmarnas kunskaper med arbetsmarknadens behov. Det innebär att det ibland kan behövas vidareutbildning, omskolning eller helt enkelt individuell hjälp att få ett nytt jobb. Vuxenutbildningen ska stärkas och utökas. Yrkesutbildningar ska utvecklas i nära samarbete med de av stadens egna verksamheter som är i behov av fortbildning eller rekrytering av olika yrkesgrupper. Matchning och stöd till arbetssökande ska individualiseras och utökas. Alla nämnder och bolag ska erbjuda ungdomar sommarjobb och kommunala praktikplatser. All stadens verksamhet ska syfta till att öka stockholmarnas möjlighet till egen försörjning. I Stockholm ska företagen lätt kunna startas och växa Staden ska verka för ett gott företagsklimat. Småföretagare ska erbjudas stöd och hjälp för att starta nya verksamheter och stöd och hjälp vid kontakter med staden för exempelvis tillstånd. Staden ska arbeta för att akademi och forskning kan etableras och utvecklas i regionen. Det gynnar både stadens verksamheter och företagsklimatet. Nämnder och bolag ska inom respektive verksamhetsområde arbeta för näringslivssamarbete och i stadsplanering i berörda nämnder ska företagsbyar och klusterområden erbjudas och etableras i samarbete med aktuella företag. Stockholm ska vara en attraktiv stad att besöka, leva och verka i. Stockholmsregionen ska också vara en attraktiv region att besöka, leva och verka i och Stockholm har ett särskilt ansvar för detta då staden utgör regioncentrum. Alla delar i staden ska underlätta och bidra till att företag startar och växer i Stockholmsregionen. 4. Stockholm ska bli en ekologiskt och klimatmässigt hållbar stad Stockholms stad ska vara världens mest miljömässigt hållbara huvudstad Staden är en stor fastighetsägare, arbetsgivare och upphandlare och har en viktig roll att spela i kampen för en bättre miljö. Alla anläggningar, fastigheter och verksamheter ska bedrivas så energieffektivt som möjligt. All upphandling ska

20 (S):20 innehålla miljökrav. Varje arbetsplats ska ta ett miljöansvar. Miljömålen ska genomsyra alla stadens verksamheter. Staden ska planeras för framtida generationer Staden ska i sin planering av vägar, bostäder, skolor, bevara gröna oaser så att också de framtida generationerna kan andas ren luft, bada i rent vatten och inte drabbas av klimatförändringar. All nyproduktion av bostäder ska vara klimatoch miljövänlig. Kollektivtrafik, varutransporter, förskolor och skolor ska planeras för att minimera transporter och stödja ett miljövänligt vardagsliv. Alla samhällsbyggnadsbeslut som fattas ska ta hänsyn till miljön och bidra till ett klimatneutralt samhälle. Det ska vara rent och vackert i Stockholm Gator, parker och natur i Stockholm ska vara rena, välskötta och inbjuda till rekreation och hälsosam aktivitet. Naturen är en resurs som i en storstad kan bidra till livskvalitet och hälsa för såväl de boende som turister. Naturområden ska värnas och göras tillgängliga, idrottsmöjligheter utvecklas och fler badplatser etableras. Staden ska arbeta kontinuerligt för att värna och utveckla det offentliga rummet. Parklekar ska rustas. Alla verksamheter ska bidra till ett rent, hälsosamt och grönt Stockholm. Verksamheterna ska uppmuntra till en hållbar livsstil Förskolor, skolor, omsorg och socialtjänst har en pedagogisk roll att uppmuntra till hållbar livsstil. Som brukare av en välfärdstjänst ska man få veta hur man kan göra för att bidra till att minska klimatpåverkan. Enskilda enheter så som förskolor, äldreboenden eller behandlingshem bör föregå med gott exempel och källsortera, använda energilampor mm. Inom kort bör hälften av livsmedlen som inhandlas i verksamheterna kunna vara kravmärkta. Alla verksamheter ska utveckla sin egen roll i att uppmuntra till en miljövänlig och långsiktigt uthållig livsstil. Det ska vara lätt att vara miljövänlig Staden ska se till att alla stockholmare lätt och enkelt kan bidra till att i största möjliga mån minska klimatpåverkan. Staden ska underlätta källsortering, bygga ut system så att hushållens matavfall kan bli biogas, underlätta energihushållning, öka antalet cykeluppställningsplatser och förbättra konsumentrådgivningen. Föräldrar i förskola och skola och de äldre med hemtjänst ska veta hur de kan bidra till att verksamheternas miljöpåverkan minskar. Lokalt miljöarbete och Agenda 21- verksamhet ska utvecklas och inom ramen för all kommunal verksamhet ska stockholmarna både kunna påverka och bidra till ökad miljövänlighet. Såväl stadsplanering som välfärdsverksamhet ska underlätta för stockholmarna att leva så miljövänligt det går. 5. Stockholms stad ska vara effektiv och ha en ekonomi i balans Varje skattekrona ska användas effektivt Stockholmarna förväntar sig bästa möjliga utfall av investerade skattemedel oavsett utförare av verksamheten. Kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att all offentligt driven eller finansierad verksamhet också är bärare av de värderingar

21 (S):21 som staden ger utryck för. Samma villkor för att driva välfärdsverksamhet ska gälla för kommunala och privata utförare. Stockholmaren ska ha rätt att veta vad de offentliga medlen finansierar. Därför ska kommunala och privata utförare omfattas av krav på insyn samt förbättrad kvalitets- och ekonomiuppföljning. Eventuella vinster i skattefinansierad privat verksamhet bör återinvesteras och komma brukarna till del i en utvecklad verksamhet. Skatteuttaget ska aldrig vara högre än vad som krävs för att hålla en god kvalitet och klara målen i verksamheten. På samma sätt måste effektiviteten bedömas utifrån vilket verksamhetsresultat staden får för varje skattekrona. Alla utförare av välfärdsverksamhet ska förbättra sin ekonomi och kvalitetsuppföljning enligt stadens riktlinjer. Staden ska ha ordning och reda på ekonomi, säkerhetssystem och internkontroll Stockholmarnas skattepengar ska hanteras varsamt och säkert. Varje nämnd, bolag, verksamhetsområde, enhet och kontor i staden ska ha väl fungerande interna rutiner för internkontroll av ekonomi och säkerhet. På samma sätt ska alla nivåer i staden ha väl utvecklade system av uppföljning av budget och verksamhetsmål. Krisledningssystem och ansvar ska vara väl kända och övade i hela organisationen. Alla enheter ska ha väl inarbetade och kända rutiner för ekonomi, säkerhet och internkontroll. Staden ska ständigt utveckla sin organisation Stockholmarna ska kunna kräva att den kommunala organisationen är i ständig förbättring och att personalen har hög kompetens. Kontakter mellan verksamhet och högskolor och universitet ska öka och ha fokus på praktisk tillämpning. Staden ska ligga i framkant i tillämpningen av ny forskning och kontinuerligt ge medarbetare tillgång till nya kunskaper och evidensbaserade metoder. System för ständig kompetensutveckling ska finnas på alla nivåer i staden. En väl fungerande organisation har också en bra personalpolitik. Anställda i staden har förutom rätt till kompetensutveckling, också rätt till rimliga löner, gott ledarskap och att arbeta heltid. Minst en (1) procent av verksamhetens budget ska gå till kompetensutveckling, forskning och metodutveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En ljus framtid för alla stockholmare

En ljus framtid för alla stockholmare En ljus framtid för alla stockholmare Budgetreservation 2011 Innehåll 1. Lägesbild Stockholm 2010 2. De borgerligas budget 3. Våra satsningar för en ljus framtid för alla stockholmare 4. Analys av kommunens

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

STOCKHOLM KAN BÄTTRE!

STOCKHOLM KAN BÄTTRE! (s):1 STOCKHOLM KAN BÄTTRE! SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG TILL BUDGET 2010 SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS STAD (s):2 Socialdemokraternas budget för år 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 5 STOCKHOLM ÄR

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa

Ett Stockholm där alla kan arbeta, utbilda sig och växa Budget 2012 264 miljoner till utbildning 140 miljoner för att bryta arbetslösheten 10 öres skattehöjning Stadens resurser används mer aktivt för att investera i utbildning och jobb Ett Stockholm där alla

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016

Frågor och svar om Moderaternas budgetförslag för Stockholms stad 2016 Moderaternas kansli PM Sida 1 (5) 2015-10-22 budgetförslag för Stockholms stad Vad är Moderaternas viktigaste prioriteringar i budgeten? Vår budget utgör ett alternativ till den rödgrönrosa majoritetens

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Lättare för unga att få jobb

Lättare för unga att få jobb Socialdemokraterna Skara 2010-09-08 Lättare för unga att få jobb - Ett vallöfte från Socialdemokraterna i Skara Innehållsförteckning I Skara ska alla unga erbjudas jobb eller utbildning... 3 2 miljoner

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt,

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA

ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA SIDAN 1 ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA Finansborgarrådets förslag 10 oktober 2012 Det ekonomiska läget i Sverige i oktober 2012 Stark ekonomi i Stockholms stad, skattetillväxten mellan 2012-2013 var 6

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning

Skola i världsklass. Förslag till skolplan UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. 1. Inledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BILAGA DNR 08-401/179 SID 1 (7) 2008-01-30 Förslag till skolplan Skola i världsklass 1. Inledning Skolans huvuduppgift är att förmedla kunskap och vårt gemensamma bildningsarv

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Kvalitet före driftsform

Kvalitet före driftsform Kvalitet före driftsform - Ett program för valmöjligheter med ansvar för framtiden Socialdemokraterna i Haninge, Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Haninge. Tel 745 40 74 socialdemokraterna.haninge@telia.com

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA.

ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. VALPROGRAM FÖR JOBB, SKOLA OCH VÄLFÄRD GNESTA 2015-2018. Socialdemokraterna FRAMTIDSPARTIET I GNESTA Stefan Löfven Johan Rocklind ETT BÄTTRE GNESTA. FÖR ALLA. Sverige är ett

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Politisk inriktning 2007-2010

Politisk inriktning 2007-2010 Politisk inriktning 2007-2010 Kommunstyrelsen/Politisk kommunledning FEBRUARI 2007 Inledning Allians för Huddinge bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans med Drevvikenpartiet

Läs mer

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet

Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet Prioriterade insatsområden för Folkhälsoarbetet 2017 Vad är folkhälsa? Folkhälsa handlar om människors hälsa i en vid bemärkelse. Folkhälsa innefattar individens egna val, livsstil och sociala förhållanden

Läs mer

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version

Gnesta Arbetarekommun Slutlig version Gnesta Arbetarekommun Slutlig version 2010-04-20 Vi socialdemokrater har en idé om vår kommun. Vi har kallat det för Möjligheternas Gnesta. Det är en kommun som bygger på insikten att vi är starkare tillsammans.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016.

32 Dnr Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. 14(14) 32 Dnr 2015-000021 Verksamhetsplan 2016 Beslut Nämnden har tagit del av och ställer sig bakom verksamhetsplanen 2016. Ärendebeskrivning 1 FINANSIELLT God ekonomisk hushållning är en sammanvägd bedömning

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Vision 2040 Ett Stockholm för alla. The Capital of Scandinavia

Vision 2040 Ett Stockholm för alla. The Capital of Scandinavia Vision 2040 Ett Stockholm för alla The Capital of Scandinavia Vision 2040 Ett Stockholm för alla Stockholm är en attraktiv stad. Det är en av Europas snabbast växande städer och kommer att vara en miljonstad

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Politiskt program 2007-2010

Politiskt program 2007-2010 Politiskt program 2007-2010 Socialdemokraterna i Skövde Politiskt program för Socialdemokraterna i Skövde 2007 2010 Vi socialdemokrater i Skövde förbinder oss med detta program att arbeta för ett bättre

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

nya bostäder under nästa mandatperiod

nya bostäder under nästa mandatperiod Socialdemokraterna i Stockholm Stockholm 2010-08-10 50 000 nya bostäder under nästa mandatperiod En bostadspolitisk rapport från Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2 (8) Innehållsförteckning Stockholmsregionen

Läs mer

STRategi. Program. plan policy

STRategi. Program. plan policy STRategi Program plan policy riktlinjer regler HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 UTVECKLING & FÖRNYELSE inledning Höganäs kommun har idag ordning och reda i finanserna, alla investeringar betalas kontant samtidigt

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016

Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016. Budget för Göteborg 2016 Jämlik hållbar stad Budget för Göteborgs stad 2016 Budget för Göteborg 2016 Omvärld Stark ekonomi trots svag europeisk utveckling Stora investeringsbehov på grund av befolkningsutvecklingen Miljö- och

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

SVENSKA. Solna stad. en introduktion

SVENSKA. Solna stad. en introduktion SVENSKA Solna stad en introduktion 1 Så styrs Solna De förtroendevalda i staden har stor frihet att besluta hur Solna ska styras inom ramen för lagar och förordningar. Den politiska visionen är att Solna

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer