Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan 13.30"

Transkript

1 BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 8 september 2015 klockan Arbetsordning - Information från Framtidsmuséet cirka kl Kaffe och smörgås serveras cirka kl Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering 2 Inkomna medborgarförslag 3 Bildande av nya BKF 4 Svar på ansökan om borgen till Borlänge Flygklubb 5 Svar på ansökan om utökad borgen till Stora Tuna OK 6 Översyn av avgifter inom sociala sektorns verksamheter 7 Ansvarsfrihet för direktionen Region Dalarna för Flytt av ansvarsområdet tillsyn av rökfria miljöer från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel till miljönämnden 9 Revidering av reglemente och samarbetsavtal med gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedels 10 Revidering av avtal om huvudmannaskap för färdtjänst, Region Dalarna 11 Revidering av samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik 12 Antagande av reviderat internkontrollreglemente 13 Justering av VA pris för 2016

2 14 Upphävande av den gällande e-postpolicyn 15 Svar på medborgarförslag om belysning längs Hagavägen 16 Svar på medborgarförslag om gratis wifi på alla stadsbussar inom Borlänge kommun 17 Svar på motion om Barnens Borlänge, att Borlänge kommun behöver bli bättre att hantera köerna till barnomsorg och förskola 18 Svar på motion om socialtjänstens handläggning utifrån BBIC 19 Svar på motion om kompletterande utbildning för socialtjänsthandläggare som ska utreda och ta beslut gälande barn och unga 20 Svar på motion om broddar till Borlänges pensionärer 21 Svar på motion om inrättande av demenssjuksköterska 22 Svar på motion om Trevligt Folk Svar på motion om minskat buller i förskolor, skolor och matsalar 24 Redovisning av ej verkställda beslut första kvartalet 2015, omsorgsnämnden 25 Redovisning av ej verkställda beslut första kvartalet 2015, arbetsmarknads- och socialnämnden 26 Tillsättande av och uppdrag till värdegrundsberedningen 27 Interpellationer/frågor 28 Inkomna motioner 29 Valärenden 30 Delgivningar Sammanträdet webbsänds på kommunens hemsida borlange.se och där kan man också ta del av handlingarna cirka 1 vecka innan sammanträdet.

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(61) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2015/ Bildandet av Nya BKF Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Borlänge kommun startar ett nytt aktiebolag (nya BKF) där kommunen äger samtliga aktier. Bolaget har ett aktiekapital om kronor, fördelat på aktier med ett kvotvärde på 1 krona vardera. 2. Borlänge kommun försäljer samtliga aktier i Borlänge kommuns förvaltnings AB (BKF) till Nya BKF. 3. BKF fusioneras med Norra Backa i Borlänge AB. 4. BKF fusioneras med Nya BKF. Nya BKF byter sedan namn till BKF. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ej deltagande i beslut Monica Lundin (FP) deltar ej i beslutet. Ärendet Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (nedan BKF) bildades under år Samtliga aktier i bolaget innehas av Borlänge kommun. BKF ska övergripande samordna de kommunala företagen i Borlänge samt ge kommunen en tydlig ägarroll. BKF är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Norra Backa i Borlänge AB och Maserhallen AB. Skapandet av handelsområdet Norra Backa är i princip färdigställt och koncernen går in i en ny fas med ytterligare investeringsbehov. Moderbolaget har en ansamlad förlust om 378 miljoner kronor och för att återställa bolagets egna kapital till vinst föreslås en intern försäljning av BKF till Nya BKF. Fusion av och absorbering av Norra Backa respektive gamla BKF grundar sig på att exploateringen av Norra Backa bedöms som färdigställd och koncernen konsoliderar sig och går in i en ny fas. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. Agneta Nyvall (M) deltog ej i kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 11(61) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Årsredovisning och koncernredovisning Borlänge Kommun Förvaltnings AB räkenskapsåret 2014 Värdering, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen. Beslut skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 47(53) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2015/ Bildandet av Nya BKF Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Borlänge kommun startar ett nytt aktiebolag (nya BKF) där kommunen äger samtliga aktier. Bolaget har ett aktiekapital om kronor, fördelat på aktier med ett kvotvärde på 1 krona vardera. 2. Borlänge kommun försäljer samtliga aktier i Borlänge kommuns förvaltnings AB (BKF) till Nya BKF 3. BKF fusioneras med Norra Backa i Borlänge AB 4. BKF fusioneras med Nya BKF. Nya BKF byter sedan namn till BKF Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Deltagande i beslut Agneta Nyvall (M) deltar ej i beslutet. Ärendet Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (nedan BKF) bildades under år Samtliga aktier i bolaget innehas av Borlänge kommun. BKF ska övergripande samordna de kommunala företagen i Borlänge samt ge kommunen en tydlig ägarroll. BKF är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Norra Backa i Borlänge AB och Maserhallen AB. Skapandet av handelsområdet Norra Backa är i princip färdigställt och koncernen går in i en ny fas med ytterligare investeringsbehov. Moderbolaget har en ansamlad förlust om 378 mnkr och för att återställa bolagets egna kapital till vinst föreslås en intern försäljning av BKF till Nya BKF. Fusion av och absorbering av Norra Backa respektive gamla BKF grundar sig på att exploateringen av Norra Backa bedöms som färdigställd och koncernen konsoliderar sig och går in i en ny fas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 48(53) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Årsredovisning och koncernredovisning Borlänge Kommun Förvaltnings AB räkenskapsåret 2014 Värdering, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen. Beslut skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

7 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson Nämnd Datum Bildandet av "Nya BKF", fusion med BKF (Borlänge kommuns förvaltnings AB), fusion med Norra Backa i Borlänge AB Förslag till beslut 1. Borlänge kommun startar ett nytt aktiebolag (nya BKF) där kommunen äger samtliga aktier. Bolaget har ett aktiekapital om kronor, fördelat på aktier med ett kvotvärde på 1 krona vardera 2. Borlänge kommun försäljer samtliga aktier i Borlänge kommuns förvaltnings AB (BKF) till Nya BKF 3. BKF fusioneras med Norra Backa i Borlänge AB 4. BKF fusioneras med Nya BKF. Nya BKF byter sedan namn till BKF Sammanfattning av ärendet Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (nedan BKF) bildades under år Samtliga aktier i bolaget innehas av Borlänge kommun. BKF ska övergripande samordna de kommunala företagen i Borlänge samt ge kommunen en tydlig ägarroll. BKF är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Norra Backa i Borlänge AB och Maserhallen AB. Skapandet av handelsområdet Norra Backa är i princip färdigställt och koncernen går in i en ny fas med ytterligare investeringsbehov. Moderbolaget har en ansamlad förlust om 378 mnkr och för att återställa bolagets egna kapital till vinst föreslås en intern försäljning av BKF till Nya BKF. Fusion av och absorbering av Norra Backa respektive gamla BKF grundar sig på att exploateringen av Norra Backa bedöms som färdigställd och koncernen konsoliderar sig och går in i en ny fas. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

8 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Beslutsunderlag Årsredovisning och koncernredovisning Borlänge Kommuns Förvaltnings AB räkenskapsåret 2014 Värdering, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen. Beskrivning av ärendet Bakgrund Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (nedan BKF) bildades under 1999 och registrerades Samtliga aktier i bolaget innehas av Borlänge kommun. BKF ska övergripande samordna de kommunala företagen i Borlänge samt ge kommunen en tydlig ägarroll. BKF är moderbolag i en koncern med de helägda dotterbolagen AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen, Fastighets AB Hushagen, Norra Backa i Borlänge AB och Maserhallen AB. Fusion av och absorbering av Norra Backa respektive gamla BKF grundar sig på att exploateringen av Norra Backa bedöms som färdigställd och koncernen konsoliderar sig och går in i en ny fas med ytterligare investeringsbehov samtidigt som kommunen som ägare önskar möjliggöra avkastning från sin helägda koncern. Moderbolaget har en ansamlad förlust om 378 mnkr och avkastning eller utdelning från BKF till kommunen är inte möjligt att genomföra utan att BKF har ansamlade vinster istället för förlust. För att återställa bolagets egna kapital till vinst föreslås en intern försäljning av BKF till NYA BKF, transaktionen beskrivs nedan. Återskapande av vinster i BKF Borlänge kommun startar ett nytt aktiebolag där kommunen äger samtliga aktier ( Aktierna ) i NYAB med org. nr xxxxxx-xxxx ( NYA BKF ). Bolaget har ett aktiekapital om kronor, fördelat på aktier med ett kvotvärde av 1 krona vardera. Kräver att kommunen lägger ut kronor i aktiekapital i NYA BKF I. NYA BKF förvärvar aktierna i BKF från Borlänge kommun. Förvärvet sker genom att NYA BKF ger ut nya aktier motsvarande värdet på aktierna i BKF. Aktierna mottas som så kallad apportegendom, vilket innebär att bokfört värde på aktierna i kommunen blir aktiekapital i NYA BKF. Detta medför inga likvida överföringar. II. Aktierna i BKF har överlåtits till NYA BKF till bokfört värde ( kronor). Det bokförda värdet är lägre än marknadsvärdet vilket innebär att Säljaren anses ha tillskjutit kapital till Bolaget. Det tillskjutna kapitalet skall bokas som fritt eget kapital och aktieägartillskott i Bolaget med aktier i dotterbolag som motkonto. Genomförd värdering av AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen ligger till grund för marknadsvärde. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

9 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning III. Efter försäljningen av BKF till NYA BKF sker fusion mellan de två bolagen och BKF absorberas i NYA BKF som sedermera byter namn till BKF. Vid bokslutet kommer det nya moderbolaget NYA BKF att fastställa balanserade vinstmedel och koncernen är rustad för att motsvara ägarens önskemål i framtiden. Fusion av och absorbering av Norra Backa respektive gamla BKF BKF respektive NYA BKF benämns som moderbolag, Norra Backa och BKF benämns som dotterbolag. Moderbolaget ska genom fusion med stöd av bestämmelserna i 23 kap. 28 ABL överta samtliga dotterbolagets tillgångar och skulder utan att dotterbolaget träder i likvidation. För att genomföra det krävs IV. Kommunfullmäktige beslutar att fusion ska genomföras för ovanstående företag. V. Fusionsplaner upprättas och undertecknas av samtliga styrelseledamöter för moder- respektive dotterföretag. Fusionsplanen ska även undertecknas av ägarrepresentant från BKF respektive NYA BKF (ägaren vid fusionstillfället). Fusionsplanerna hanteras vi styrelsemöte i respektive moderbolag och dotterbolag vilket noteras i protokoll. Bolagens revisor skall avlämna ett yttrande om fusionsplanen VI. De dotterbolag som ska fusioneras skall utfärda kallelse på okända borgenärer och underrätta kända borgenärer VII. VIII. IX. Ansökan till bolagsverket om verkställande av fusionsplanen inlämnas. Bolagsverket registrerar ärendet och efter att tid för sökande efter okända borgenärer gått ut lämnar bolagsverket information om att fusionen är verkställd. Normalt 3-3,5 månader. Ekonomiavdelning redovisar fusionerna i respektive bolag, d v s övertagandet av tillgångar och skulder bokas in i respektive moderbolag. Ekonomiska konsekvenser Borlänge kommun måste betala kronor i aktiekapital till Nya BKF. Bildandet av Nya BKF är ett sätt att återställa BKF:s egna kapital till vinst. En vinst är förutsättning för att Borlänge kommun ska kunna få avkastning/utdelning från dotterbolagen. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

10 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Barnperspektivet Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej Anika Murphy Ekonomichef Jörg Bassek Sektorchef för verksamhetstöd Bilagor Årsredovisning och koncernredovisning Borlänge Kommuns Förvaltnings AB räkenskapsåret 2014 Värdering, AB Borlänge Energi, AB Stora Tunabyggen och Fastighets AB Hushagen. Beslutet skickas till POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 12(61) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2015/ Borgen till Borlänge flygklubb Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Borlänge Flygklubbs ansökan om borgen för lån avslås. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta ansökte klubben om en borgen för ett lån på mellan kronor och kronor. Kommunstyrelsen behandlade ärendet Förslaget till beslut var då att avslå klubbens ansökan eftersom alla förutsättningar för att få kommunal borgen enligt kommunens borgenspolicy, inte var uppfyllda. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för skogsbrandflyget i Dalarna. För genomförande av skogsbrandbevakning görs en upphandling som för närvarande omfattar ett år med option på ytterligare ett år. Innevarande år 2015 och 2016 har uppdraget gått till Ludvika, Malung och Ovansiljans flygklubbar. Borlänge Flygklubb har inte detta uppdrag Ansvaret för att upprätthålla brandflyget finns hos Länsstyrelsen och är således ingen kommunal angelägenhet. Kommunstyrelsens beslut är enligt förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott. Beslutsunderlag Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Skrivelse risk- och säkerhetsamordnare Beslut kommunstyrelsen Beslut fritidsnämnden Beslut kultur- och fritidsnämnden Ansökan om borgen Borlänge Flygklubb Beslut kommunfullmäktige Beslut skickas till Kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 44(53) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2015/ Borgen till Borlänge flygklubb Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Borlänge Flygklubbs ansökan om borgen för lån avslås. Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta ansökte klubben om en borgen för ett lån på mellan kronor och kronor. Kommunstyrelsen behandlade ärendet Förslaget till beslut var då att avslå klubbens ansökan eftersom alla förutsättningar för att få kommunal borgen enligt kommunens borgenspolicy, inte var uppfyllda. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för skogsbrandflyget i Dalarna. För genomförande av skogsbrandbevakning görs en upphandling som för närvarande omfattar ett år med option på ytterligare ett år. Innevarande år 2015 och 2016 har uppdraget gått till Ludvika, Malung och Ovansiljans flygklubbar. Borlänge flygklubb har inte detta uppdrag Ansvaret för att upprätthålla brandflyget finns hos Länsstyrelsen och är således ingen kommunal angelägenhet. Arbetsutskottets beslut är enligt förslag från ekonomikontoret. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse ekonomikontoret Skrivelse risk- och säkerhetsamordnare Beslut kommunstyrelsen Beslut fritidsnämnden Beslut kultur- och fritidsnämnden Ansökan om borgen Borlänge Flygklubb Beslut kommunfullmäktige Beslut skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

13 Datum Vårt diarienummer Sida /227 1(4) Er beteckning Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gunilla Cederhorn Nämnd Datum Borgen till Borlänge Flygklubb Förslag till beslut Borlänge Flygklubbs ansökan om borgen för lån avslås Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta ansökte klubben om en borgen för ett lån på mellan 300 tkr och 500 tkr. Kommunstyrelsen behandlade ärendet Förslaget till beslut var då att avslå klubbens ansökan eftersom alla förutsättningar för att få kommunal borgen enligt kommunens borgenspolicy, inte var uppfyllda. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för skogsbrandflyget i Dalarna. För genomförande av skogsbrandbevakning görs en upphandling som för närvarande omfattar ett år med option på ytterligare ett år. Innevarande år 2015 och 2016 har uppdraget gått till Ludvika, Malung och Ovansiljans flygklubbar. Borlänge flygklubb har inte detta uppdrag Ansvaret för att upprätthålla brandflyget finns hos Länsstyrelsen och är således ingen kommunal angelägenhet. Beslutsunderlag - Risk- och säkerhetssamordnaren skrivelse angående skogsbrandflyg - Kommunstyrelsen , återremitterat till verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras - Kultur- och fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Borlänge Flygklubb Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Kommunfullmäktige , Kommunal borgen, Policy och riktlinjer POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

14 Datum Vårt diarienummer Sida /227 2(4) Er beteckning Beskrivning av ärendet Borlänge flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan. Deras önskan är att köpa ett flygplan av årsmodell omkring år Priset på flygplan i denna kategori är runt 1 mnkr. Flygklubben har inventerat flera möjligheter för att säkerställa köpeskillingen. Deras verksamhet är privatflyg och även samhällsnyttig flygning, ex brandflyg. Budget för inköp av flyg: Medlemslån Lån Tuna Aero Eget kapital Försäljning av befintligt flygplan tkr tkr tkr tkr Finansiering säkerställd till tkr. Extra finansiering behövs på 300 tkr till 500 tkr. Banken har nekat klubben lån utan borgen. Borlänge Flygklubbs förhoppning att Borlänge kommun ställer upp med borgen för ett lån på motsvarande summa. I Borlänge kommuns policy för kommunal borgen anges förutsättningar för att kommunen ska bevilja borgen. I policyn står att Borlänge kommun har en allmänt mycket återhållsam inställning till att teckna borgen. Nedanstående förutsättningar måste vara uppfyllda: Kommunen skulle kompetensenligt kunna driva verksamheten i egen regi Kommunen har ett ansvar för att verksamheten ska finnas, eller Kommunen har ett ansvar för att finansiera verksamheten Ändamålet är av stort allmännyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge För ideella organisationer gäller att, efter särskild prövning av fullmäktige kan borgen lämnas till ideella föreningar som verkar inom eller för kommunen och som bedriver en verksamhet av stort allmännyttigt intresse. Syftet är att underlätta eller möjliggöra för föreningen att få ett lån i bank. Föreningens verksamhet bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Verksamheten ska ha varaktig karaktär. Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda: - föreningen ska vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag i Borlänge kommun - föreningen ska ha skött sina åtaganden mot och betalningar till kommunen Borlänge Flygklubb är inte berättigad till föreningsbidrag i fritidsnämnden. Utifrån Flygklubbens ekonomiska redovisning för de senaste verksamhetsåren är det svårt att se att klubben har förmåga att betala amortering och ränta. Förslag på säkerhet för borgen saknas. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja en borgen på maximalt kr. Kommunstyrelsens beredande organ återremitterade ärendet till fritidsnämnden då handläggningsförfarandet avvek från Borlänge kommuns borgenspolicy. Fritidsnämnden fattade beslut om att 1. Fritidsnämnden har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

15 Datum Vårt diarienummer Sida /227 3(4) Er beteckning 2. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten 3. Om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flygklubb bedriver samhällsnyttig flygning, ex brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet Kommunstyrelsen behandlade ärendet och beslöt då att återremittera ärendet till sektorchefen för verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Sektorchefen gav detta uppdrag till kommunens risk- och säkerhetssamordnare, Thorsten Bladlund. Risk- och säkerhetssamordnarens har i skrivelse uttalat sig angående skogsbrandflyget och dess finansiering. Regeringen beslutade den 19 april 2007 att återinföra stödet för skogsbrandbevakning genom flyg över hela landet. Det innebär att alla län har rätt att söka statliga medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att kunna bedriva skogsbrandbevakning genom flyg. Regeringen gör bedömningen att skogsbrandbevakning med flyg medför stora fördelar även för samhället i stort, t ex begränsa konsekvenser av branden för skogsägare (staten är bl.a. en stor skogsägare), minskade kostnader och bättre genomförda räddningsinsatser. Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för skogsbrandflyget i Dalarna. För genomförande av skogsbrandbevakning görs en upphandling som, enligt Länsstyrelsen omfattar ett år med option på ytterligare ett år. Innevarande år 2015 och 2016 har uppdraget gått till Ludvika, Malung och Ovansiljans flygklubbar. Borlänge flygklubb inte med i detta uppdrag Ur risk- och säkerhetssynpunkt är skogsbrandbevakning med flyg viktig för mark- och skogsägare. Ansvaret för att upprätthålla brandflyget finns hos Länsstyrelsen och är således ingen kommunal angelägenhet. Risk- och säkerhetssamordnarens föreslår därför att borgensansökan avslås även utifrån detta perspektiv. Ekonomiska konsekvenser Om kommunen beviljar Borlänge Flygklubb borgen och kommunen skulle behöva infria sitt borgenslöfte, innebär det att kommunen då måste överta betalningsansvaret för lånet. Barnperspektivet Beslutet innebär konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Ja Nej Verksamhetschef Sektorchef POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

16 Datum Vårt diarienummer Sida /227 4(4) Er beteckning Bilagor Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Risk- och säkerhetssamordnarens skrivelse angående skogsbrandflyg, Beslutet skickas till Borlänge Flygklubb Ekonomikontoret Fritidsnämnden POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

17 Borgen för Borlänge flygklubb Dnr 2015/227 Skogsbrandflyg Bakgrund Regeringen beslutade den 19 april 2007 att återinföra stödet för skogsbrandbevakning genom flyg över hela landet. Det innebär att alla län har rätt att söka statliga medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för att kunna bedriva skogsbrandbevakning genom flyg. Regeringen gör bedömningen att skogsbrandbevakning med flyg medför stora fördelar även för samhället i stort, t ex begränsa konsekvenser av branden för skogsägare (staten är bl.a. en stor skogsägare), minskade kostnader och bättre genomförda räddningsinsatser. Ansvar Länsstyrelsen Dalarna ansvarar för skogsbrandflyget i Dalarna. För genomförande av skogsbrandbevakning görs en upphandling som omfattar (enl.uppgift Lsty) 1 år samt option på ytterligare ett år. Innevarande år 2015 och 2016 har uppdraget gått till Ludvika, Malung och Ovansiljans flygklubbar. Borlänge flygklubb ej med i detta uppdrag Förslag till beslut Ur Risk- och Säkerhetssynpunkt är skogsbrandbevakning med flyg viktig för mark- och skogsägare. Ansvaret för att upprätthålla brandflyget finns hos Länsstyrelsen och är således ingen kommunal angelägenhet. Avslag. Thorsten Bladlund Risk o Säkerhetssamordnare Borlänge kommun

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Dnr 2015/ Borgen till Borlänge Flygklubb Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Ärendet återremitteras till sekorschef för verksamhetsstöd för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Det slutliga beslutet fattas av kommunfullmäktige. Ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta behöver klubben en borgen för ett lån på mellan kronor och kronor. Fritidsnämnden har vid deras sammanträde fastslagit att de har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten. Fritidsnämnden menar samtidigt att om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flyg- klubb bedriver samhällsnyttig flygning, exempelvis brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet. I Borlänge kommuns policy för kommunal borgen anges förutsättningar för att kommunen ska bevilja borgen. I policyn står att Borlänge kommun har en allmänt mycket återhållsam inställning till att teckna borgen. Nedanstående förutsättningar måste vara uppfyllda: Kommunen skulle kompetensenligt kunna driva verksamheten i egen regi Kommunen har ett ansvar för att verksamheten ska finnas, eller Kommunen har ett ansvar för att finansiera verksamheten Ändamålet är av stort allmännyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge För ideella organisationer gäller att, efter särskild prövning av fullmäktige kan borgen lämnas till ideella föreningar som verkar inom eller för kommunen och som bedriver en verksamhet av stort allmännyttigt intresse. Syftet är att underlätta eller möjliggöra för föreningen att få ett lån i bank. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 14(48) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Föreningens verksamhet bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Verksamheten ska ha varaktig karaktär. Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda: föreningen ska vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag i Borlänge kommun föreningen ska ha skött sina åtaganden mot och betalningar till kommunen Borlänge Flygklubb är inte berättigad till föreningsbidrag i fritidsnämnden. Utifrån Flygklubbens ekonomiska redovisning för de senaste verksamhetsåren är det svårt att se att klubben har förmåga att betala amortering och ränta. Förslag på säkerhet för borgen saknas. Kommunstyrelsens beslut är enligt arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag - Beslut kommunfullmäktige , Kommunal borgen, Policy och riktlinjer - Borlänge Flygklubb Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Beslut kultur- och fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Beslut fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Ulrik Bergman (M) föreslår att ärendet återremitteras för att ytterligare utreda hur brandflyget finansieras. Beslutsgång Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bergmans förslag. Beslutet skickas till Ekonomikontoret Fritidsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 27(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr 2015/ Borgen till Borlänge Flygklubb Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Borlänge Flygklubbs ansökan om borgen för lån avslås Kommunfullmäktige fattar det slutliga beslutet. Ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta behöver klubben en borgen för ett lån på mellan kronor och kronor. Fritidsnämnden har vid deras sammanträde fastslagit att de har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten. Fritidsnämnden menar samtidigt att om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flygklubb bedriver samhällsnyttig flygning, exempelvis brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet. I Borlänge kommuns policy för kommunal borgen anges förutsättningar för att kommunen ska bevilja borgen. I policyn står att Borlänge kommun har en allmänt mycket återhållsam inställning till att teckna borgen. Nedanstående förutsättningar måste vara uppfyllda: Kommunen skulle kompetensenligt kunna driva verksamheten i egen regi Kommunen har ett ansvar för att verksamheten ska finnas, eller Kommunen har ett ansvar för att finansiera verksamheten Ändamålet är av stort allmännyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge För ideella organisationer gäller att, efter särskild prövning av fullmäktige kan borgen lämnas till ideella föreningar som verkar inom eller för kommunen och som bedriver en verksamhet av stort allmännyttigt intresse. Syftet är att underlätta eller möjliggöra för föreningen att få ett lån i bank. Föreningens verksamhet bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Verksamheten ska ha varaktig karaktär. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 28(56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda: föreningen ska vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag i Borlänge kommun föreningen ska ha skött sina åtaganden mot och betalningar till kommunen Borlänge Flygklubb är inte berättigad till föreningsbidrag i fritidsnämnden. Utifrån Flygklubbens ekonomiska redovisning för de senaste verksamhetsåren är det svårt att se att klubben har förmåga att betala amortering och ränta. Förslag på säkerhet för borgen saknas. Arbetsutskottets beslut är enligt ekonomikontorets förslag. Beslutsunderlag - Beslut kommunfullmäktige , Kommunal borgen, Policy och riktlinjer - Borlänge Flygklubb Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Beslut kultur- och fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Beslut fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande

22 Datum Vår beteckning Sida (3) Er beteckning Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Borlänge Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Gunilla Cederhorn Ansökan från Borlänge Flygklubb om borgen för lån Förslag till beslut Borlänge Flygklubbs ansökan om borgen för lån avslås Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. För detta behöver klubben en borgen för ett lån på mellan 300 tkr och 500 tkr. Ärendebeskrivning Borlänge flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan. Deras önskan är att köpa ett flygplan av årsmodell omkring år Priset på flygplan i denna kategori är runt 1 mnkr. Flygklubben har inventerat flera möjligheter för att säkerställa köpeskillingen. Deras verksamhet är privatflyg och även samhällsnyttig flygning, ex brandflyg. Budget för inköp av flyg: Medlemslån Lån Tuna Aero Eget kapital Försäljning av befintligt flygplan tkr tkr tkr tkr Finansiering säkerställd till tkr. Extra finansiering behövs på 300 tkr till 500 tkr. Banken har nekat klubben lån utan borgen. Borlänge Flygklubbs förhoppning att Borlänge kommun ställer upp med borgen för ett lån på motsvarande summa. I Borlänge kommuns policy för kommunal borgen anges förutsättningar för att kommunen ska bevilja borgen. I policyn står att Borlänge kommun har en allmänt mycket återhållsam inställning till att teckna borgen. Nedanstående förutsättningar måste vara uppfyllda: 1. Kommunen skulle kompetensenligt kunna driva verksamheten i egen regi 2. Kommunen har ett ansvar för att verksamheten ska finnas, eller POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

23 3. Kommunen har ett ansvar för att finansiera verksamheten 4. Ändamålet är av stort allmännyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge Sida 2 (3) För ideella organisationer gäller att, efter särskild prövning av fullmäktige kan borgen lämnas till ideella föreningar som verkar inom eller för kommunen och som bedriver en verksamhet av stort allmännyttigt intresse. Syftet är att underlätta eller möjliggöra för föreningen att få ett lån i bank. Föreningens verksamhet bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Verksamheten ska ha varaktig karaktär. Följande förutsättningar ska också vara uppfyllda: föreningen ska vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag i Borlänge kommun föreningen ska ha skött sina åtaganden mot och betalningar till kommunen Borlänge Flygklubb är inte berättigad till föreningsbidrag i fritidsnämnden. Utifrån Flygklubbens ekonomiska redovisning för de senaste verksamhetsåren är det svårt att se att klubben har förmåga att betala amortering och ränta. Förslag på säkerhet för borgen saknas. Enligt kommunens policy ska varje borgensåtagande vara tidsbegränsat. I detta fall bedöms tiden till tio år. Kultur- och fritidsnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att bevilja en borgen på maximalt kr. Kommunstyrelsens beredande organ återremitterade ärendet till fritidsnämnden då handläggningsförfarandet avvek från Borlänge kommuns borgenspolicy. Fritidsnämnden fattade beslut om att 1. Fritidsnämnden har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare 2. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten 3. Om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flygklubb bedriver samhällsnyttig flygning, ex brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet Beslutsunderlag - Kommunfullmäktige , Kommunal borgen, Policy och riktlinjer - Borlänge Flygklubb Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb - Fritidsnämnden , Ansökan om borgen för lån Borlänge Flygklubb Ekonomiska konsekvenser Om kommunen beviljar Borlänge Flygklubb borgen och kommunen skulle behöva infria sitt borgenslöfte, innebär det att kommunen då måste överta betalningsansvaret för lånet. Barnperspektivet POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

24 Sida 3 (3) Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej X Jörg Bassek Sektorschef Verksamhetsstöd Gunilla Cederhorn Enhetschef ekonomiservice Bilaga Ansökan om borgen för inköp av flygplan, mail till Kultur och Fritidsnämnden Beslut delges Borlänge Flygklubb Verksamhetsstöd Ekonomikontoret POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

25 Sammanträdesdatum Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 10(13) Dnr 2015/ Ansökan om borgen för lån. Borlänge Flygklubb Beslut 1. Fritidsnämnden har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare 2. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten 3. Om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flygklubb bedriver samhällsnyttig flygning, ex brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige bevilja en borgen på maximalt kr till Borlänge Flygklubb för inköp av flygplan samt att ansvaret för en eventuell borgen ska ligga på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beredande tjänstemannaorgan återremitterar ärendet till fritidsnämnden då handläggningsförfarandet avviker från Borlänge kommuns gällande borgenspolicy. Nytt beslut begärs från fritidsnämnden. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om borgen för lån - Borlänge Flygklubb Bildningssektorns tjänsteskrivelse Borlänge Flygklubb mail , Kjell Wiklund Motorflygchef Kommunfullmäktige Kommunal borgen Policy och riktlinjer Bildningssektorns tjänsteskrivelse den 24 februari Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser föreligger Beslutet skickas till Borlänge flygklubb Verksamhetsstöd - ekonomikontor Justerandes sign Utdragsbestyrkande

26 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Vår adress Fritidsnämnden Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Ola Lindbärg Yttrande borgen för lån - inköp av flygplan Borlänge Flygklubb Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, eftersom verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare 2. Fritidsnämnden själv är inte beredd att bedriva verksamheten vidare om föreningen inte kan fullgöra sina åtagande, då verksamheten kräver sådan kompetens som inte finns inom fritidsenheten 3. Om kommunfullmäktige finner det angeläget att Borlänge flygklubb bedriver samhällsnyttig flygning, ex brandflyg, bör det beaktas i borgensbeslutet 4. Borlänge flygklubb är inte berättigad till föreningsbidrag i fritidsnämnden Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige bevilja en borgen på maximalt kr till Borlänge Flygklubb för inköp av flygplan samt att ansvaret för en eventuell borgen ska ligga på kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beredande tjänstemannaorgan återremitterar ärendet till fritidsnämnden då handläggningsförfarandet avviker från Borlänge kommuns gällande borgenspolicy. Nytt beslut begärs från fritidsnämnden. Beslutsunderlag Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om borgen för lån - Borlänge Flygklubb Bildningsektorns tjänsteskrivelse Borlänge Flygklubb mail , Kjell Wiklund Motorflygchef Kommunfullmäktige Kommunal borgen Policy och riktlinjer POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

27 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Beskrivning av ärendet Bakgrund Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan. Deras målsättning är att köpa in ett flygplan, Cessna 172, av årsmodell Priset på flygplan i denna kategori uppgår till omkring kr. Flygklubben har uppgett flera möjligheter för att säkerställa köpeskillingen. Deras verksamhet är inriktad på privatflyg samt samhällsnyttig flygning, exempelvis brandflyg. Ärendebeskrivning Flygklubben har inventerat möjligheten till medlemslån från Tuna Aero som bedriver skolverksamhet, utbildning till nya flygcertifikat. Försäljning av nuvarande flygplan, Cessna 172, av årsmodell 1974 kommer att genomföras. Flygplanet är dyrt att underhålla. Diskussioner förs med en ägare i England till ett nyare flygplan. Finansiering: Medlemslån kr Tuna Aero kr Eget kapital kr Försäljning Cessna kr Totalt max Totalt min kr kr Flygklubben är i behov av ett banklån på mellan kr. Banken kräver kommunal borgen för att lån ska erhållas. Överväganden Enligt Borlänge kommuns måldokument ska borgensåtagandena minskas med 1-2 procent. Enligt kommunfullmäktiges antagna borgenspolicy (KF ) är en grundförutsättning för att en kommun över huvudtaget ska få ge stöd i form av borgen, är att ändamålet för borgen ligger inom den kommunala kompetensen dvs sådan verksamhet som kommunen enligt lag själv ska bedriva. Eftersom ett borgensåtagande innebär en kreditrisk har Borlänge kommun allmänt en mycket återhållsam inställning till att teckna borgen eller garantier för andra organisationer än de egna helägda bolagen. POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

28 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Borlänge kommun kan dock efter särskild prövning teckna borgen för andra organisationer. För att detta ska kunna övervägas måste nedanstående förutsättningar vara uppfyllda: kommunen skulle kompetensenligt kunna driva verksamheten i egen regi, kommunen har ett ansvar för att verksamheten ska finnas, eller kommunen har ett ansvar för att finansiera verksamheten, ändamålet är av stor allmännyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge För ideella organisationer gäller att efter särskild prövning av fullmäktige kan borgen lämnas till ideella föreningar som verkar inom eller för kommunen och som bedriver en verksamhet av stort allmännyttigt intresse. Syftet är att underlätta eller möjliggöra för föreningen att få ett lån i bank. Föreningens verksamhet bör helst vara riktad mot barn och ungdom och med fördel bedriva någon typ av idrottsverksamhet. Verksamheten ska ha varaktig karaktär. Följande förutsättningar ska dock vara uppfyllda: föreningen ska vara berättigad till kommunalt föreningsbidrag i Borlänge Kommun föreningen ska ha skött sina åtaganden mot och betalningar till kommunen Vid beredning av ansökningar från föreningslivet om kommunal borgen, ska bidragsgivande nämnd yttra sig över 1. om kommunen har ett uttalat intresse av att verksamheten bedrivs av föreningen, 2. att verksamheten huvudsakligen vänder sig till Borlänges invånare, 3. att det finns ett konstaterat behov av verksamheten och/eller anläggningen/lokalen under den tid borgensåtagandet ska omfatta, samt 4. att nämnden själv är beredd att driva verksamheten vidare om föreningen inte fullgör sina åtaganden Enligt ovanstående punkter kan fritidsnämnden yttra sig positivt i punkterna 1-2. Om kommunfullmäktige anser det av samhällsnyttigt intresse för kommuninvånarna i Borlänge kommun så bör ansvaret för ett eventuellt positivt borgensbeslut, och därtill hörande ansvar, inte åvila fritidsnämnden. Ekonomiska konsekvenser Inga ekonomiska konsekvenser föreligger Barnperspektivet Beslutet innebär direkta konsekvenser för barn och ungdomar. Om nej, besvaras inte fler frågor. Om ja, beskriv hur. Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Ja Nej POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

29 Datum Vårt diarienummer Sida / (4) Er beteckning Hänsyn till barn och ungdomar har tagits. Barn och ungdomar har fått säga sin mening. Om ja, på vilket sätt? Kan vara angivet i ärendebeskrivningen. Åsa Granat Tf chef bildningssektorn Patric Hammar Verksamhetschef fritid & kultur Bilagor Kultur- och fritidsnämnden Mail Borlänge flygklubb Beslutet skickas till Borlänge flygklubb Verksamhetsstöd - ekonomikontor POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

30 Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 13(19) Dnr 2014/ Ansöker om borgen för lån. Borlänge Flygklubb Beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige 1. Bevilja en borgen på maximalt kr till Borlänge Flygklubb för inköp av flygplan 2. Kultur- och fritidsnämnden bedömer även att Borlänge Flygklubb gör en samhällsnyttig insats som skall tas i beaktning 3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att ansvaret för en eventuell borgen ska ligga på kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. Ärendebeskrivning Borlänge flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan. Deras önskan är att köpa ett flygplan av årsmodell omkring år Priset på flygplan i denna kategori är runt 1 miljon SEK. Flygklubben har inventerat flera möjligheter för att säkerställa köpeskillingen. Deras verksamhet är privatflyg och även samhällsnyttig flygning, ex brandflyg. Budget för inköp av flyg enligt nedan: Medlemslån tkr Lån Tuna Aero tkr Eget kapital tkr Försäljning av befintligt flygplan tkr Finansiering säkerställd till tkr Extra finansiering krävs på 300tkr till 500 tkr. Banken har sagt nej och då är Borlänge Flygklubbs förhoppning att Borlänge Kommun ställer upp med borgen för ett lån på motsvarande summa. forts 137 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

31 Datum Vårt diarienummer Sida /1601 1(2) Er beteckning Vår adress Kultur- och fritidsnämnden Borlänge kommun Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Patric Hammar Borlänge Flygklubb, kommunal borgen för inköp av flygplan Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att bevilja borgen på max tusen kronor för att Borlänge Flygklubb skall kunna fortsätta bedriva verksamhet 2. Kultur- och fritidsnämnden bedömer även att Borlänge Flygklubb gör en samhällsnyttig insats som skall tas i beaktning Sammanfattning av ärendet Borlänge Flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan då de behöver förnya sin maskinpark för att säkerställa en bra verksamhet. Ärendebeskrivning Borlänge flygklubb avser att investera i ett nyare flygplan. Deras önskan är att köpa ett flygplan av årsmodell omkring år Priset på flygplan i denna kategori är runt 1 miljon SEK. Flygklubben har inventerat flera möjligheter för att säkerställa köpeskillingen. Deras verksamhet är privatflyg och även samhällsnyttig flygning, ex brandflyg. Budget för inköp av flyg enligt nedan: Medlemslån Lån Tuna Aero Eget kapital Försäljning av befintligt flygplan tkr tkr tkr tkr Finansiering säkerställd till tkr POSTADRESS TELEFON & FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: Borlänge Fax:

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 3 mars klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe och frukt kommer att finnas under sammanträdet

Läs mer

- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering

- Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16. 1 Val av justerare samt kungörande av tid för protokollets justering BORLÄNGE KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats: Stadshuset, Sessionssalen, Borlänge Tid: Tisdagen den 12 maj klockan 13.30 Arbetsordning - Kaffe/te och smörgås serveras cirka kl.16

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset.

KALLELSE. Datum 2013-04-03. kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. KALLELSE 1(2) Ina Lindström Datum 2013-04-03 kallas härmed till sammanträde tisdag den 9 april 2013 8.30 i KS-salen, Rådhuset. Hålltider för sammanträdet 8.30 Information om Framtid Härnösand Nils Nordung

Läs mer

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-12-19 Tid 2015-01-07, Kl 16:00 Plats Kommunhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationspunkt: Karin Medin, vd på Söderenergi AB BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd

Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven Frejd KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-02-17 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Tid: Måndagen den 17 februari 2014 kl. 18.00 Plats: Rådhuset i Säter Förslag till justeringspersoner Jan-Erik Steen och Sven

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum 2013-09-03 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253

Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-11-06 FALKENBERG 238 Kommunalt lån till Slöinge Tennisklubb. Dnr KS 2010-253 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543

Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 1[11] Kommunledningsförvaltningen 2014-12-18 Dnr KS/2014:543 Referens Rolf Gustafsson Oscar Arnell Mottagare Kommunstyrelsen Kommunal borgen till Tennis och Paddel i Tumba Förvaltning AB samt borgen, övertagande

Läs mer

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

2012-12-04. Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDE SPROTOK Kommunstyrelsen 2012-12-04 Dnr Ks 2012. 512 1.3.6 Bildande av en gemensam pensionsstiftelse för kommunerna i Uppsala län Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 17 december 2012 ~~ VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-12-05 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana

KUNGÖRELSE. 3. Besvarande av medborgarförslag om anläggande av en cross/motorbana KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 18 september 2014 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig.

Höörs kommun. Borgen och andra åtaganden. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20. Granskningsrapport - Borgensåtagande slutlig. Audit KPMG AB 24 maj 2011 Antal sidor: 20 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-10-20

KALLELSE. Datum 2014-10-20 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-10-20 Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande

PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström 2014-04-14 kl:19.00 21.05. Sara Rudolfsson, KS ordförande PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Folkets Hus Olofström kl:19.00 21.05 Beslutande Enligt bil. förteckning Kjell-Åke Karlsson (S), ordf. Övriga deltagande Iréne Robertsson, sekreterare Sara Rudolfsson, KS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer