Erbjudande till aktieägarna i Gambro AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Gambro AB"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Gambro AB

2 Innehållsförteckning Erbjudandet... 1 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 2 Villkor och ansvisningar... 4 Beskrivning av Indap och dess finansiering... 6 Skattefrågor i Sverige... 7 Uttalande från styrelsen för Gambro... 9 Fairness opinions Information om Gambro Finansiell information i sammandrag Aktiekapital och ägarförhållanden Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer Utdrag ur Gambros bolagsordning m.m Bokslutsrapport januari december Investor och EQT i korthet Redogörelse från styrelsen för Gambro Revisorernas granskningsberättelse Adresser ERBJUDANDET I SAMMANDRAG: För varje aktie av serie A respektive serie B i Gambro AB ( Aktie ) erbjuds 111 kronor kontant. 1 Acceptperiod: 7 april maj 2006 Beräknad likviddag: 17 maj 2006 ACCEPTPERIODEN OCH RÄTTEN TILL ÅTERKALLANDE AV ACCEPT UPPHÖR KLOCKAN SVENSK TID ONSDAGEN DEN 10 MAJ 2006, FÖR DET FALL ATT ER- BJUDANDET EJ FÖRLÄNGS. AKTIER SOM INLÄMNATS UNDER ERBJUDANDET KAN ÅTERKALLAS VID VARJE TIDPUNKT FÖRE UTGÅNGEN AV ACCEPTPERIODEN (VILKEN KAN FÖRLÄNGAS) ELLER SÅDANT TIDIGARE DATUM SOM ANGES I DENNA ERBJUDANDEHANDLING. 1 Som framgår nedan i förevarande erbjudandehandling kommer detta belopp att justeras om Gambro genomför en utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Särskild upplysning Efter erbjudandehandlingens färdigställande men före dess registrering hos Finansinspektionen godkände Gambros bolagsstämma den av styrelsen föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie (som omnämns på sidorna 1, 4, 9, 28 och 37). Vid stämman godkändes även de föreslagna ändringarna i bolagsordningen som omnämns på sidan 26. Allmänt Om inte annat anges gäller följande. Med Indap avses i denna erbjudandehandling Indap AB och med Gambro avses, beroende på sammanhanget, Gambro AB och dess dotterbolag eller Gambro AB. Med aktier i Gambro avses stamaktier (aktier av serie A medför en röst och aktier av serie B medför en tiondels röst) där samtliga aktier har ett kvotvärde om 1 krona i Gambros aktiekapital. Information avseende aktieägare utanför Sverige Indaps erbjudande till innehavare av aktier i Gambro om förvärv av alla utestående aktier som inte innehas av Investor, EQT (såsom definerat nedan) eller Indap ( Erbjudandet ) i enlighet med de villkor som anges i denna erbjudandehandling riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som gäller enligt svensk rätt. Denna erbjudandehandling, den relevanta anmälningssedeln och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet, kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed bl a förstås telefax, e-post, telex, telefon eller Internet) i eller in till Australien, Kanada eller Japan, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Kanada eller Japan. Följaktligen kommer inte denna erbjudandehandling, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Kanada eller Japan och får inte heller distribueras på liknande sätt. Indap kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Kanada eller Japan. Lagval, översättning m.m. Denna erbjudandehandling har upprättats i enlighet med lagstiftningen i Sverige, och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga erbjudanden i Sverige. Svensk rätt, innefattande bl a även regler angående offentliga erbjudanden om aktieförvärv från Näringslivets Börskommitté och uttalanden från Aktiemarknadsnämnden rörande tolkning och tillämpning därav, gäller för Erbjudandet. Tvist rörande Erbjudandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Den svenska språkversionen av denna erbjudandehandling har registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i kapitel 2 a, 5 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionens sida för att sakuppgifterna i erbjudandehandlingen är riktiga eller fullständiga. Av den engelskspråkiga versionen av denna erbjudandehandling framgår viss ytterligare information avsedd för amerikanska och andra utländska aktieägare. I övrigt innehåller språkversionerna samma information. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna skall den engelska språkversionen äga tolkningsföreträde, med undantag för beskrivningen av Gambro på sidorna med avseende på vilken den svenska versionen skall äga företräde. Siffror som anges i denna erbjudandehandling kan ha avrundats, däribland även vissa totalsummor i tabeller.

3 Erbjudandet Indap AB ( Indap ), indirekt gemensamt ägt av EQT IV ( EQT ) till 51% och Investor AB ( Investor ) till 49%, beslutade den 3 april 2006 att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Gambro AB (publ) ( Gambro ) att överlåta samtliga sina aktier i Gambro till Indap ( Erbjudandet ). Aktierna i Gambro är inregistrerade på Stockholmsbörsens A-lista. Indap erbjuder 111 kronor kontant för varje aktie av serie A respektive serie B i Gambro. 1,2 Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till miljoner kronor. Jämfört med genomsnittsaktiekursen under de senaste tre månaderna före offentliggörandet av Erbjudandet om cirka 85 kronor per aktie uppgår premien till 30,5 procent (motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 39,0 procent). 3 Jämfört med den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen den 31 mars 2006, sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, om 93 kronor per aktie innebär Erbjudandet en premie om 19,4 procent (motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 24,2 procent). Varken Indap eller EQT äger för närvarande några aktier i Gambro. Investor är den största aktieägaren i Gambro med A-aktier motsvarande 19,9 procent av aktiekapitalet och 26,3 procent av röstetalet per den 31 mars Investor har förbundit sig till att överföra sina aktier till Indap vid Erbjudandets fullföljande. Varken Indap, EQT eller Investor har förvärvat några aktier i Gambro under de senaste sex månaderna före det att Erbjudandet lämnades. I Gambros styrelse finns ledamöter med anknytning till Investor respektive EQT (se avsnittet Viss information om närståendeförhållanden på sidan 6 och Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer på sidorna Erbjudandet kommer att finansieras genom eget kapital samt genom bankfinansiering. Indap har erhållit ett bindande lånelöfte vilket är arrangerat av Citigroup Global Markets Ltd och Morgan Stanley Bank International Ltd. För utbetalningen av lånet gäller de villkor som anges på sidan 6 i denna erbjudandehandling. Styrelsen för Gambro har beslutat att rekomendera bolagets aktieägare att acceptera Erbjudandet. För Erbjudandets fullföljande gäller de villkor som anges på sidan 4 i denna erbjudandehandling. För Erbjudandet gäller Näringslivets Börskommittés ( NBK ) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv och Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning därav. 1 Detta belopp kommer att justeras om Gambro genomför en utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet. Gambros styrelse har föreslagit en utdelning om 1,30 kronor per aktie. Föreslagen avstämningsdag är den 7 april Beslutar Gambros årsstämma i enlighet med den förslagna utdelningen, kommer det justerade priset i Erbjudandet att bli 109,70 kronor. 2 Efter erbjudandehandlingens färdigställande men före dess registrering hos Finansinspektionen godkände Gambros bolagsstämma den av styrelsen föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie. 3 Premien justerad för nettokassan innebär att Gambros nettokassa om miljoner kronor per den 31 december 2005 har subtraherats från såväl det totala värdet på Erbjudandet som Gambros börsvärde och att det justerade värdet på Erbjudandet sedan dividerats med Gambros justerade börsvärde. ERBJUDANDET 1

4 Bakgrund och motiv till Erbjudandet 1996 blev Investor indirekt genom sitt ägande i Incentive AB den största ägaren av Gambros affärsverksamhet. Vid tidpunkten för förvärvet, ägde Investor cirka 27 procent av aktiekapitalet och cirka 36 procent av rösterna i Incentive. Incentive fattade ett strategiskt beslut att avyttra övriga verksamheter och fokusera på det medicintekniska området. Till följd av denna strategi gick Incentive 1998 samman med, och bytte samtidigt namn till, Gambro. I egenskap av största ägare har Investor deltagit aktivt i Gambros utveckling. Investor äger för närvarande 19,9 procent av aktiekapitalet och 26,3 procent av rösterna. Sedan 1996, har Gambro fortsatt att utvecklas och successivt anpassat sin strategi till följd av skiftande marknadsförutsättningar. Ett viktigt strategiskt beslut togs 2005 när Gambro avyttrade företagets amerikanska verksamhet med dialyskliniker, Gambro Healthcare U.S., till DaVita Inc. Därmed inledde Gambro en ny fas med fokus på tillverkning av produkter för dialysvård samt produkter och tjänster inom blodkomponentteknologi. Investor har kommit till slutsatsen att man, genom att förstärka sitt ägande, kan engagera sig djupare i företaget och därmed underlätta implementeringen av tillväxtorienterade och värdeskapande åtgärder. EQT har parallellt följt Gambro med intresse och har en med Investor samstämmig syn vad gäller Gambros affärsverksamhet. Investor och EQT bedömer att Gambro kan utvecklas bättre som onoterat bolag. I en onoterad miljö kan bolaget ytterligare fokusera på sina utmaningar och möjligheter utan att behöva ta hänsyn till de restriktioner som noterade bolag kan möta. Investor tog kontakt med EQT i slutet av januari 2006 för att diskutera förutsättningarna att tillsammans utveckla bolaget och genomföra en tillväxtorienterad och värdeskapande plan i bolaget. Sedan dess har Investor och EQT utvärderat ett möjligt bud på Gambro. Baserat på denna utvärdering, har styrelserna i Investor och EQT båda kommit till slutsatsen att man genom att kombinera sin industriella kompetens och erfarenhet kan agera som katalysator i utvecklingen av Gambros affärsverksamheter och därigenom skapa värde. Investor anser att dess erfarenhet som ledande aktieägare i Gambro och investeringsexpertis inom hälsovård och life sciences sektorn samt dess strategi att bygga världsledande företag, kombinerat med EQTs bevisade track record som aktiv ägare i privatägda företag kommer att bidra med den erfarenhet och det ledarskap som krävs för att implementera en framgångsrik värdeskapande tillväxtstrategi för Gambro. Investor och EQT har samarbetat tidigare och ett antal företagsledare och andra framstående industrialister, som står Investors portföljbolag nära, agerar som senior rådgivare till olika EQT-fonder. EQT är fristående från Investor. Investor är dock sponsor i de fonder som EQT förvaltar. Investors investeringar i dessa fonder har ett marknadsvärde om 7,7 miljarder kronor och Investors utestående investeringsåtagande gentemot fonderna motsvarar härutöver cirka 5 miljarder kronor. På Investors initiativ diskuterade Investor och EQT möjligheten att lämna ett gemensamt offentligt bud på Gambro första gången i januari Under de följande veckorna fortsatte Investor och EQT att diskutera ett eventuellt bud på Gambro, bl a att ett sådant erbjudande skulle kunna genomföras genom ett gemensamt ägt svenskt aktiebolag som skulle etableras i syfte att genomföra Erbjudandet. Samtidigt utvärderade Investor och EQT var för sig fördelarna med ett eventuellt bud på Gambro. I slutet av januari 2006 underättade såväl Börje Ekholm (Investors VD och koncernchef) som Conni Jonsson (VD för EQTs rådgivarbolag EQT Partners AB) var för sig Claes Dahlbäck, ordförande i Gambros styrelse, om att Investor och EQT utvärderade ett eventuellt erbjudande på utestående aktier i Gambro. Vid denna tidpunkt anlitade också Investors och EQTs företagsledningar Bain & Company som konsulter och i februari 2006 anlitades SEB Enskilda och Goldman Sachs som finansiella rådgivare till Investor, EQT och Indap för att bistå med analys av Gambro inför ett eventuellt erbjudande till Gambros aktieägare. Morgan Stanley anlitades som finansiell rådgivare till Investor. Vidare engagerade Investor, EQT och Indap Advokatfirman Vinge KB, Davis Polk & Wardwell, Morgan, Lewis & Bockius LLP samt McKenna Long & Aldridge för att bistå med rådgivning om svenska och amerikanska legala och regulatoriska frågor, samt Deloitte LLP för att rådge dem i redovisnings- och skattefrågor. Under denna tid samordnade och genomförde Investor, EQT och Indap en s k due diligence-genomgång av offentliggjort material om Gambro, utan inblandning från Gambro. Sören Mellstig, VD och koncernchef för Gambro, frågade vid samtal den 21 februari 2006 Claes Dahlbäck, ordförande i Gambro, om han kände till huruvida det förebereddes ett bud på Gambro. Claes Dahlbäck förklarade att han förstått att Investor och EQT undersökte förutsättningarna för ett eventuellt bud. Den 22 februari 2006 ringde Sören Mellstig Börje Ekholm som förklarade att Investor och EQT utredde förutsättningarna för ett eventuellt bud. Detta bekräftades också av Börje Ekholm vid ett möte den 24 februari 2006 mellan honom och Sören Mellstig. Därefter informerade Sören Mellstig Wilbur Gantz om samtalet med Börje Ekholm. Kring denna tidpunkt anlitade Gambro Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB som svenska juridiska rådgivare och Shearman & Sterling LLP som amerikanska juridiska rådgivare. I mars 2006, anlitades Lazard Frères & Co LLC och Carnegie Investment Bank AB av Gambro som finansiella rådgivare. I mars 2006 etablerade Investor och EQT Indap som ett gemensamt ägt bolag. Investor och EQT innehar 49% respektive 51% av Indaps aktiekapital. Investor och EQT förhandlade samtidigt också ett avtal gällande Erbjudandets genomförande, Investors och EQTs ägande i Indap, styrning 2 BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET

5 av Indap och andra frågor i samband med Erbjudandet. Enligt detta avtal enades Investor och EQT bl a om (i) att Investor och EQT skulle kapitalisera Indap med eget kapital och efterställda aktieägarlån, (ii) att Investor härvid vid budets fullföljande skulle överföra de aktier som Indap för närvarande äger till ett värde som motsvarar budpriset och (iii) att Investor och EQT skulle tillse att Indap säkerställde den finansiering som, tillsammans med tillskotten från Investor och EQT, skulle vara tillräcklig för att betala det sammanlagda budvederlaget. Investor och EQT enades också om att inget villkor i Erbjudandet får efterges eller ändras av Indap utan samtycke från både Investor och EQT. Den 13 mars 2006 tog ett industriföretag kontakt med Börje Ekholm för att informellt diskutera ett eventuellt erbjudande på Gambro. Samma företag hade kontaktat Investor under hösten 2005 med ett liknande förslag, varvid inga överenskommelser nåddes och inget erbjudande presenterades. Vid dessa tillfällen hade detta företag indikerat ett potentiellt pris per aktie i Gambro som icke ovesäntligt understeg SEK 106. Efter att ha övervägt det förnyade förslaget från detta företag meddelade Investor att man inte var intresserat av att sälja sina aktier eller att stödja ett eventuellt offentligt erbjudande på den indikerade nivån. Under mars månad initierade också Investor, EQT och Indap förberedelserna för den externa skuldfinansieringen som skulle behövas i Erbjudandet, och Citigroup och Morgan Stanley erhöll finansieringsuppdraget. Indap tillställde den 22 mars 2006 styrelseordföranden i Gambro ett brev vilket indikerade ett intresse att förvärva samtliga aktier som Investor inte redan innehade till ett pris per aktie om SEK 106. Däri indikerades också de tilltänkta villkoren för Erbjudandet, den tänkta tidplanen och den ytterligare due diligence med Gambros assistans som erfordrades för Indaps del. Den 23 mars 2006 underrättade representanter för Gambro Stockholmsbörsen att företrädare för Indap hade tillställt styrelsen nyssnämnda brev. Den 23 mars 2006 kontaktade företrädare för Investor Stockholmsbörsen med informationen att ett skriftligt förslag hade tillställts Gambro. Den 24 mars 2006 fick Börje Ekholm ett telefonsamtal från ett private equity-företag som indikerade att företaget hade ett potentiellt intresse av att lämna ett bud på Gambro. Fram till offentliggörandet av Erbjudandet har detta företag dock inte återkommit till Börje Ekholm. Den 27 mars 2006 höll Gambros styrelse ett särskilt styrelsemöte, varvid Gambros styrelseledamöter formellt fick del av Indaps skriftliga förslag och en oberoende styrelsekommitté tillskapades. Gambros oberoende styrelsekommitté (som inte inkluderar Claes Dahlbäck respektive Håkan Mogren och Adine Grate Axén på grund av deras kopplingar till EQT respektive Investor) består av Gambros övriga sju styrelseledamöter. Den 28 mars 2006, efter diskussioner och förhandlingar mellan företrädare för Indap och för Gambros oberoende styrelsekommitté samt deras respektive finansiella och legala rådgivare, indikerade Indap, (vilket bekräftades i ett brev daterat den 30 mars 2006 till Gambro), att Indap skulle vara berett att höja priset i Erbjudandet till SEK 109 per aktie, varefter Gambro indikerade att det skulle vara berett att tillåta Indaps representanter att påbörja en begränsad bekräftande due diligence-undersökning av bolaget. Ett konfidentialitetsavtal ingicks den 29 mars 2006 mellan Gambro och EQT samt Investor (för egen del och för Indaps räkning). De följande dagarna genomförde Indap och Indaps rådgivare en sådan due diligence-undersökning. Den 3 april 2006 höll Gambros oberoende styrelsekommitté ett möte, efter vilket diskussioner med representanter från Indap ägde rum. Efter dessa diskussioner slogs det fast att Indap var berett att höja det föreslagna priset till priset i Erbjudandet och att den oberoende kommittén var beredd att rekommendera Erbjudandet. På Gambros begäran stoppades därefter handeln under en kortare period på Stockholmsbörsen. På eftermiddagen den 3 april 2006 offentliggjorde Indap i ett pressmeddelande sitt bud på Gambro, som uppgick till priset i Erbjudandet, och Gambro offentliggjorde i ett pressmeddelande att den oberoende styrelsekommittén rekommenderade Erbjudandet. I övrigt hänvisas till redogörelsen i denna erbjudandehandling, vilken har upprättats av styrelsen för Indap AB med anledning av Erbjudandet. Redogörelsen för Gambro på sidorna i erbjudandehandlingen har granskats av styrelsen för Gambro. Förutom den nyss nämnda informationen försäkras att, såvitt styrelsen för Indap AB känner till, de uppgifter som framställs i erbjudandehandlingen överensstämmer med faktiska förhållanden. Stockholm den 4 april 2006 Indap AB Styrelsen BAKGRUND OCH MOTIV TILL ERBJUDANDET 3

6 Villkor och anvisningar ÖVERLÅTELSEVILLKOR För varje aktie av serie A respektive serie B i Gambro erbjuds 111 kronor kontant. Courtage kommer ej att uttagas av den bank som hanterar acceptans av Erbjudandet (SEB Emissioner & Delägarprogram). Om Gambro genomför en utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen infaller före det att redovisning av likvid avseende Erbjudandet har skett, kommer ett motsvarande avdrag att göras från det kontanta belopp som skall erläggas enligt Erbjudandet i enlighet med föregående stycke. En utdelning om 1,30 kronor per aktie har föreslagits av Gambros styrelse med föreslagen avstämningsdag den 7 april Om Gambros bolagsstämma beslutar sig för utdelningen, blir det justerade Erbjudandet 109,70 kronor. 1 VILLKOR FÖR ERBJUDANDET Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av: I. att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att Indap blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Gambro; II. att samtliga för Erbjudandet och förvärvet av Gambro erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Indap acceptabla villkor 2 ; III. att varken Erbjudandet eller förvärvet av Gambro helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras av lagstiftning eller annan reglering, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande omständighet, som föreligger eller skäligen kan förväntas, som ligger utanför Indaps kontroll och vilken Indap skäligen inte kunde förutse vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet; IV. att Indap, utöver vad som offentliggjorts av Gambro eller på annat sätt skriftligen kommunicerats med Indap före dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, inte upptäcker att information som offentliggjorts av Gambro eller på annat sätt tillhandahållits Indap är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende, eller upptäcker att information om väsentlig omständighet som borde ha offentliggjorts av Gambro inte har blivit offentliggjord; och V. att inga omständigheter, som Indap inte hade kännedom om vid tidpunkten för offentliggörande av Erbjudandet, har inträffat som väsentligt negativt påverkar Gambros försäljning, resultat, likviditet eller eget kapital. Indap förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att något av ovanstående villkor inte uppfyllts eller kan uppfyllas. Såvitt avser villkor (Il), (Ill), (IV) och (V) kommer emellertid ett sådant återkallande endast att ske om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Indaps förvärv av aktier i Gambro. Indap förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla ett eller flera villkor enligt ovan i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter, inklusive att, avseende villkor (I) ovan, fullfölja Erbjudandet vid lägre acceptansnivå. 3 Erbjudandet är inte villkorat av finansieringen av Erbjudandet. Investor har åtagit sig att överföra sina aktier till Indap vid fullföljandet av Erbjudandet. Dessa aktier beaktas således då villkor (I) tillämpas. Se avsnittet Beskrivning av Indap och dess finansiering på sidan 6. ACCEPT Aktieägare i Gambro vars aktier är direktregistrerade hos VPC AB ( VPC ) och som önskar acceptera Erbjudandet skall under perioden 7 april maj 2006 underteckna och lämna in ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär till: SEB Emissioner & Delägarprogram, R B Stockholm Anmälningssedel kan även lämnas till bankkontor eller andra värdepappersinstitut för vidarebefordran eller skickas med post till SEB Emissioner & Delägarprogram ( SEB ). Anmälningssedeln måste därvid lämnas in eller sändas med post i god tid före sista anmälningsdag för att kunna vara SEB tillhanda senast klockan den 10 maj VP-konto och aktuellt aktieinnehav i Gambro framgår av den förtryckta anmälningssedel som sänts ut tillsammans med denna erbjudandehandling. Aktieägare bör själv kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta. Observera att felaktiga eller ofullständiga anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Ytterligare anmälningssedlar tillhandahålls av SEB. FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV Aktieägare i Gambro vars aktier är registrerade i en förvaltares namn, det vill säga hos en bank eller annan förvaltare, erhåller varken denna erbjudandehandling eller förtryckt anmälningssedel. Sådana aktieägare skall istället kontakta sin förvaltare för att erhålla en kopia av erbjudandehandling. Anmälan skall ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. 1 Efter erbjudandehandlingens färdigställande men före dess registrering hos Finansinspektionen godkände Gambros bolagsstämma den av styrelsen föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie. 2 Erforderliga godkännanden från konkurrensmyndigheterna förväntas erhållas runt utgången av acceptperioden. 3 Meddelande om sådant eventuellt frånfallande eller reduktion av minsta acceptansnivå kommer att lämnas och offentliggöras av Indap genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar, samt genom Dow Jones nyhetsservice och/eller PR Newswire. 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR

7 PANTSATTA INNEHAV Är aktier i Gambro pantsatta i VPC-systemet måste såväl aktieägaren som panthavaren underteckna anmälningssedeln samt bekräfta att panträtten upphör om Erbjudandet fullföljs. Panträtten måste således vara avregistrerad i VPCsystemet avseende berörda aktier i Gambro när dessa skall levereras till Indap. BEKRÄFTELSE OCH ÖVERFÖRING AV AKTIER I GAMBRO TILL SPÄRRADE VP-KONTON Efter det att SEB mottagit och registrerat korrekt ifylld anmälningssedel kommer aktierna i Gambro att överföras till ett för varje aktieägare i Gambro nyöppnat spärrat VP-konto, så kallat apportkonto. I samband därmed skickar VPC en avi ( VP-avi ) som utvisar det antal aktier i Gambro som utbokats från det ursprungliga VP-kontot samt en VP-avi som utvisar det antal aktier i Gambro som inbokats på det nyöppnade spärrade VP-kontot. REDOVISNING AV LIKVID Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Indap offentliggjort att villkoren för Erbjudandet uppfyllts eller Indap eljest beslutat att fullfölja Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 12 maj 2006, beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas omkring den 17 maj Redovisning sker genom att de som accepterat Erbjudandet tillsänds en avräkningsnota. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisning genom respektive förvaltare. Likvidbeloppet betalas till det avkastningskonto som är anslutet till aktieägarens VP-konto. Aktieägare i Gambro som inte har något avkastningskonto knutet till sitt VP-konto eller vars avkastningskonto är ett bankgiro- eller plusgirokonto, erhåller likvid enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. I samband med redovisning av likvid utbokas aktierna i Gambro från det spärrade kontot som därmed avslutas. VP-avi som redovisar utbokningen från det spärrade VP-kontot skickas ej ut. Observera att även om aktierna i Gambro är pantsatta sker utbetalning till avkastningskontot eller enligt anvisningar på utsänd avräkningsnota. RÄTT TILL FÖRLÄNGNING AV ERBJUDANDET M.M. Indap förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet och att i samband därmed även föreskriva att de ovan nämnda villkoren skall gälla även under sådan förlängning, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid 1. RÄTT TILL ÅTERKALLELSE AV ACCEPT Aktieägare i Gambro har rätt att återkalla gjord accept. För att återkallelsen skall kunna göras gällande skall en skriftlig återkallelse ha kommit SEB (adress enligt ovan) tillhanda innan Indap har offentliggjort att villkoren för Erbjudandets fullföljande uppfyllts, eller, om sådant offentliggörande inte skett under acceptperioden, senast klockan sista dagen anmälan kan ske. Aktieägare i Gambro vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla avgiven accept av Erbjudandet skall göra det i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Kvarstår vid en förlängning av Erbjudandet villkor för Erbjudandet som Indap förbehållit sig rätten att frånfalla, skall rätten att återkalla gälla på motsvarande sätt även under sådan förlängning. FÖRVÄRV AV AKTIER PÅ ANNAT SÄTT ÄN GENOM ERBJUDANDET Indap har ansökt om undantag från Securities and Exchange Commission ( SEC ), vilket skulle tillåta att Indap förvärvar eller träffar uppgörelse om att köpa aktier på annat sätt än genom Erbjudandet från offentliggörandet av Erbjudandet till utgången av acceptperioden, innefattande förvärv på den öppna marknaden till rådande priser eller genom privata transaktioner till i varje enskilt fall förhandlade priser, i den utsträckning som detta är tillåtet enligt svensk lag och undantag sökta från SEC. Inga sådana förvärv har ännu gjorts. Sådana förvärv kommer inte att göras till priser som är högre än det pris som erbjuds i Erbjudandet eller på villkor som är mer förmånliga and de som gäller för Erbjudandet såvida inte Erbjudandet höjs i motsvarande grad. Eventuella förvärv i framtiden, kommer att göras i enlighet med tillämpliga lagar, regler och föreskrifter. TVÅNGSINLÖSEN, AVNOTERING OCH FUSION Så snart som möjligt efter det att Indap förvärvat aktier representerande mer än 90 procent av aktierna i Gambro avser Indap att begära tvångsinlösen av resterande aktier i Gambro. I samband härmed avser Indap verka för att Gambroaktien avnoteras från Stockholmsbörsen. Enligt svensk lag kan utestående aktier även lösas in genom fusion mot kontant vederlag från moderbolaget. Förfarandet och tillämpliga krav på offentliggörande är föremål för en detaljerad reglering i aktiebolagslagen. Oavsett om Indap når ett ägande om 90 procent i Gambro eller ej, kan Indap komma att vilja genomföra en sådan fusion och kommer då också att följa samtliga tillämpliga krav som slagits fast av Aktiemarknadsnämnden såsom i uttalandet AMN 2005:2. 1 Meddelande om sådan eventuell förlängning kommer att lämnas och offentliggöras av Indap genom ett pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar, samt via genom Dow Jones nyhetsservice och/eller PR Newswire. VILLKOR OCH ANVISNINGAR 5

8 Beskrivning av Indap och dess finansiering Indap ägs indirekt av EQT med 51% och av Investor med 49%. Indaps organisationsnummer är Bolaget bildades den 14 oktober 2004 och registrerades hos Bolagsverket den 29 oktober Indap har aldrig bedrivit och bedriver inte heller för närvarande någon verksamhet, och dess affärssyfte är att genomföra Erbjudandet och vidta alla åtgärder som krävs för att finansiera och fullfölja Erbjudandet och vara verksamt som moderbolag åt Gambro. Investor har åtagit sig att överföra sina aktier till Indap vid Erbjudandets fullföljande. Indap har erhållit bindande finansieringsåtaganden från Investor och EQT vilka består av eget kapital och efterställda aktieägarlån. Vidare har Indap ingått bindande avtal om banklånefaciliteter ( Faciliteterna ) vilka är arrangerade av Citigroup Global Markets Ltd och Morgan Stanley Bank International Ltd samt är garanterade ( underwritten ) av Citibank N.A. och Morgan Stanley Senior Funding Inc (gemensamt benämnda Bankerna ). Investor och EQT har godkänt kapitaliseringen av Indap 2 intill ett belopp som Bankerna godkänt såsom kapitalbas för Faciliteterna. Erbjudandet är inte villkorat av att finansiering är tillgänglig. Indap har erhållit bindande kreditlöften från Bankerna avseende den del av vederlaget i Erbjudande som skall vara finansierad genom extern skuldfinansiering. Återstoden kommer att finansieras av EQT och Investor genom direkta och indirekta tillskott av kapital och efterställda aktieägarlån till Indap. EQT och Investor har inte gjort några ytterligare finansiella åtaganden gentemot Bankerna och Bankerna kommer inte att ha någon rätt till regress mot eller tillskott från EQT och Investor efter EQTs och Investors nyssnämnda kapitalisering av Indap ( non-recourse financing ). Kreditens utbetalning i enlighet med kreditlöftet är villkorad av att villkoren för Erbjudandet uppfylls eller frånfalles (där sådant frånfallande kräver Bankernas godkännande under vissa omständigheter). Förutom det nyssnämnda, innehåller kreditlöftet inte några villkor med avseende på Gambro eller Gambros verksamhet, och är i övrigt endast föremål för dels villkor vilka Indap och Indaps ägare i praktiken kan kontrollera, dels vissa andra begränsade villkor (såsom att det inte blir olagligt för långivarna att tillhandahålla finansieringen och att lånedokumentationen är rättsenlig och bindande) vilka är sedvanliga för en kredit av detta slag. Villkoren för kreditens utbetalning, vilka Indap och Indaps ägare i praktiken kontrollerar, och vilka Indap således inte 1 Bolagsnamnet Indap AB förväntas bli registrerat inom kort. 2 Se vidare under VISS INFORMATION OM NÄRSTÅENDEFÖRHÅLLANDEN angående dessa beslut. kan åberopa i förhållande till Erbjudandet, avser i allt väsentligt: att Indap kapitaliseras av Investor och EQT med överenskommet eget kapital och efterställt aktieägarlån (vilken kapitalisering förutsätter att bankfinansieringen då är tillgänglig för utbetalning), och att EQT och Investor fortsätter att kontrollera Indap; att Indap agerar i enlighet med Erbjudandet och de lagar och regleringar som gäller beträffande Erbjudandet; att Indap fullbordar den överenskomna pantsättningen av de aktier i Gambro som förvärvas; och att Indap inte har överträtt någon av vissa begränsade, centrala utfästelser i lånedokumentationen (såsom att Indap inte blir insolvent eller frånträder sina avtalsåtaganden). Enligt Indap kommer de villkor för kreditens utbetalning som Indap och Indaps ägare i praktiken kontrollerar att uppfyllas med tanke på bland annat det förhållandet att Indap för närvarande inte bedriver någon verksamhet och har etablerats i syfte att genomföra Erbjudandet och dess finansiering och fullföljande, och med tanke på kontraktsskyldigheten till följd av Erbjudandet att lojalt efterleva samtliga åtaganden vilka bolaget kontrollerar. VISS INFORMATION OM NÄRSTÅENDEFÖRHÅLLANDEN Adine Grate Axén som är styrelseledamot i Gambro är också medlem i Investors koncernledning. Hon har i den egenskapen inte deltagit i vare sig Investors beslutsfattande med avseende på Indap och Indaps Erbjudande, eller i Indaps beslutsprocess avseende Erbjudandet eller dess villkor, men hon har i sin roll som ansvarig för corporate finance på Investor deltagit i framtagandet av aktieägaravtalet mellan Investor och EQT och finansieringen av transaktionen. Håkan Mogren, styrelseledamot i Gambro och Investor, har inte deltagit i Investors överväganden eller beslutsfattande gällande Indap och Indaps Erbjudande. Indap har beslutat att NBKs regler om så kallade MBO-erbjudanden bör följas. På grund av sitt ordförandeskap i Gambro, har Claes Dahlbäck, som även är ordförande i EQTs Investment Committee, varken lämnat råd till EQT rörande Indap och Indaps bud på Gambro eller deltagit i EQTs beslutsfattande i samband med Erbjudandet. Inte heller har han deltagit i något möte med EQTs Investment Committee beträffande Erbjudandet. Sören Mellstig, verkställande direktör och styrelseledamot i Gambro, är styrelseordförande i ett av portföljbolagen tillhörande EQT III. Peter H. Grassmann, styrelseledamot i Gambro, har varit styrelseordförande i ett av portföljbolagen tillhörande EQT II och är före detta rådgivare åt EQT III. Sören Mellstig och Peter H. Grassmann har varken lämnat några råd till EQT rörande Indap och Indaps bud på Gambro eller deltagit i EQTs beslutsfattande i samband med Erbjudandet. 6 BESKRIVNING AV INDAP OCH DESS FINANSIERING

9 Skattefrågor i Sverige Vad nedan sägs utgör en sammanfattning av vissa skatteregler som aktualiseras med anledning av Erbjudandet. Redogörelsen avser personer som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges, och är endast avsedd som allmän information. Redogörelsen omfattar inte aktier som innehas som lagertillgång i näringsverksamhet eller av handelsbolag. De särskilda regler som gäller i företagssektorn beträffande skattefrihet för kapitalvinster på näringsbetingade aktier behandlas inte. 1 Särskilda skatteregler gäller för vissa speciella företagskategorier. Den skattemässiga behandlingen av varje enskild aktieägare beror delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del. BESKATTNING I SVERIGE VID AVYTTRING AV AKTIER I GAMBRO För aktieägare i Gambro som accepterar Erbjudandet och avyttrar sina aktier i Gambro aktualiseras kapitalvinstbeskattning. Kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas som skillnaden mellan försäljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsutgifter, och omkostnadsbeloppet för de avyttrade aktierna. Vänligen notera att anskaffningsvärdet kan komma att behöva justeras för (t.ex.) deltagande i tidigare aktieinlösenförfaranden i Gambro. 2 Vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust läggs omkostnadsbeloppet för samtliga aktier i Gambro av samma slag och sort samman och beräknas gemensamt med tilllämpning av genomsnittsmetoden. Aktier i Gambro av serie A och serie B är inte aktier av samma slag och sort. Det innebär att kapitalvinst eller kapitalförlust beräknas separat för aktier av serie A och serie B. Eftersom aktierna av båda serierna är marknadsnoterade, får omkostnadsbeloppet alternativt bestämmas till 20 procent av nettoförsäljningsintäkten enligt schablonmetoden. För aktieägare i Gambro som avyttrar sina aktier i enlighet med Erbjudandet, uppkommer skattskyldighet vid tidpunkten då ett bindande avtal anses ha ingåtts. Detta medför att för aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptfristen bör skattskyldigheten uppkomma vid den tidpunkt då Indap fullföljer Erbjudandet. marknadsnoterade aktier och andra marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier, men även mot beskattningsbara kapitalvinster på aktier som inte är marknadsnoterade. 3 Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges reduktion av skatten på inkomst av tjänst och näringsverksamhet samt fastighetsskatt. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor och med 21 procent av överskjutande del. Underskott kan inte sparas till senare beskattningsår. Aktiebolag För aktiebolag beskattas alla inkomster (inklusive kapitalvinster) i inkomstslaget näringsverksamhet. Skattesatsen är 28 procent. Beträffande kapitalförluster på aktier medges avdrag endast mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Om en kapitalförlust inte kan dras av hos det företag som gjort förlusten, kan den dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier hos ett annat företag i samma koncern, om koncernbidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförluster som inte har kunnat utnyttjas ett år får dras av mot kapitalvinster på aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden. Särskilda skatteregler gäller beträffande vissa speciella företagskategorier. Fysiska personer För fysiska personer beskattas alla kapitalinkomster såsom räntor, utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent. Kapitalförluster är som huvudregel skattemässigt avdragsgilla till 70 procent. Kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får dock kvittas fullt ut mot kapitalvinster samma år på Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige Aktieägare i Gambro som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige (begränsat skattskyldiga) beskattas normalt inte i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av aktier i Gambro (se dock vissa undantag nedan). De kan dock bli föremål för inkomstbeskattning i sin hemviststat. Dessa aktieägare bör därför rådfråga skatterådgivare om de skatte- 1 Skattefriheten omfattar, något förenklat, dels marknadsnoterade aktier som innehas som kapitaltillgång (och inte lagertillgång) om aktierna representerar minst 10 procent av rösterna och innehafts minst ett år dels onoterade aktier som innehas som kapitaltillgång. 2 AKTIEÄGARE: a) Aktieägare i Gambro som deltog i aktieinlösenförfarandet år 2005, se SKV M 2005:40 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). b) Aktieägare i Gambro som deltog i aktieinlösenförfarandet år 1998, se RSV S 1998:28 på Skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se). c) Aktieägare i ASEA som erhöll aktier i Gambro i form av en skattefri utdelning år 1991, se Skatteverkets hemsida under rubriken Aktiehistorik Gambro (www.skatteverket.se). d) Ytterligare information angående transaktioner som kan påverka det skattemässiga anskaffningsvärdet, se Skatteverkets hemsida under rubriken Aktiehistorik Gambro (www. skatteverket.se). 3 Nya utvidgade kvittningsregler trädde ikraft den 1 januari 2006 som torde innebära att kapitalförluster på marknadsnoterade aktier får kvittas fullt ut även mot kapitalvinster på onoterade värdepapper som beskattas som aktier (såsom t.ex. optioner). De nya kvittningsreglerna torde innebära en icke avsedd ändring varför det inte kan uteslutas att reglerna återigen ändras och begränsas under detta år. SKATTEFRÅGOR I SVERIGE 7

10 konsekvenser som Erbjudandet kan medföra för dennes del. Enligt en särskild regel kan dock fysiska personer som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i svenska aktiebolag om de vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i Sverige. Tillämpligheten av denna regel kan dock vara begränsad genom dubbelbeskattningsavtal som Sverige ingått med andra länder. Enligt en särskild regel kan aktiebolag som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige bli föremål för kapitalvinstbeskattning i Sverige om bolaget har ett permanent driftställe eller en stadigvarande anordning i Sverige, till vilken dessa värdepapper äger verkligt samband. 8 SKATTEFRÅGOR I SVERIGE

11 Uttalande från styrelsen för Gambro UTTALANDE FRÅN STYRELSEN I GAMBRO AB MED AN- LEDNING AV DET KONTANTA UPPKÖPSERBJUDANDET AVSEENDE AKTIERNA I GAMBRO Bakgrund Detta uttalande görs av styrelsen i Gambro AB ( Gambro ) med anledning av punkt II.14 i Näringslivets Börskommittés (NBK) regler rörande offentliga erbjudanden om aktieförvärv (2003). Claes Dahlbäck, Håkan Mogren och Adine Grate- Axén har ej deltagit och kommer ej att delta i styrelsens behandling av ärendet på grund av jäv eller jävsliknande förhållanden. Indap AB ( Indap ), indirekt gemensamt ägt av EQT IV ( EQT ) och Investor AB ( Investor ) har den 3 april 2006 offentliggjort ett kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Gambro att förvärva samtliga utestående aktier i Gambro ( Erbjudandet ). Enligt pressmeddelandet som offentliggjorts av Indap den 3 april 2006 erbjuds aktieägarna i Gambro att överlåta sina aktier till Indap för en kontant köpeskilling om 111 kronor per aktie av serie A och B i Gambro ( Erbjudandepriset ). Om Gambro genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna före redovisning av likvid avseende Erbjudandet, kommer Erbjudandepriset bli föremål för justering. En utdelning om 1,30 kronor per aktie har föreslagits av Gambors styrelse med föreslagen avstämningsdag den 7 april Om årsstämman i Gambro beslutar om utdelning i enlighet med sådant förslag skulle det justerade Erbjudandepriset bli 109,70 kronor. Enligt pressmeddelandet förväntas acceptfristen löpa mellan den 7 april 2006 och den 10 maj Erbjudandet är bland annat villkorat av att det accepteras i sådan utsträckning att Indap blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Gambro. Investor är den enskilt största aktieägaren i Gambro med 19,9 procent av aktierna och 26,3 procent av röstetalet vid tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet. Investor har förbundit sig att överlåta sina aktier till Indap i samband med fullföljandet av Erbjudandet. Enligt pressmeddelandet, jämfört med Gambros genomsnittsaktiekurs på Stockholmsbörsen om 85 kronor under den senaste tremånadersperioden som avslutades den 31 mars 2006 motsvarar Erbjudandepriset en premie om 30,5 procent (motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 39,0 procent). Jämfört med den senaste betalkursen på Stockholmsbörsen den 31 mars 2006, sista handelsdagen före offentliggörande Erbjudandet, om 93 kronor per aktie av serie A, motsvarar Erbjudandepriset en premie om 19,4 procent (motsvarande premie justerad för nettokassan i Gambro är 24,2 procent). Styrelsen i Gambro har tillåtit en begränsad s k bekräftande due diligence före offentliggörandet av Erbjudandet eftersom styrelsen bedömde att det tilltänkta Erbjudandet var av intresse för aktieägarna att få ta ställning till. Dessutom har EQT och Investor fått presenterat det anförande som Sören Mellstig, Vd och koncernchef, skall hålla vid årsstämman den 4 april På grund härmed offentliggörs detta anförande i ett separat pressmeddelande samtidigt. Styrelsens rekommendation Styrelsen har baserat sin rekommendation på en bedömning av faktorer som styrelsen ansett vara relevanta för Erbjudandet, såsom antaganden om Gambros verksamhet och finansiella resultat och ställning. Styrelsen i Gambro har biträtts av finansiella och andra rådgivare i samband med sin utvärdering av Erbjudandet. Carnegie Investment Bank AB och Lazard Freres & Co. LLC har lämnat s k fairness opinions till styrelsen i Gambro med innebörd att, per dagen för Erbjudandet och baserat på och villkorat av de antaganden, överväganden och begränsningar som anges däri samt andra faktorer som var och en av dem bedömt relevanta, Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för aktieägarna i Gambro. Baserat på ovanstående rekommenderar styrelsen Gambros aktieägare att acceptera Erbjudandet. Detta uttalande skall i alla avseenden vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning av detta uttalande skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Stockholm den 3 april 2006 Gambro AB Styrelsen Efter erbjudandehandlingens färdigställande men före dess registrering hos Finansinspektionen godkände Gambros bolagsstämma den av styrelsen föreslagna utdelningen om 1,30 kronor per aktie. UTTALANDE FRÅN STYRELSEN FÖR GAMBRO 9

12 Fairness opinions 10 FAIRNESS OPINIONS

13 Detta utlåtande är avgivet på engelska till Gambros styrelse. I händelse av skillnader mellan det engelskspråkiga originalet och denna översättning skall originalet äga företräde. FAIRNESS OPINIONS 11

14 Fairness opinion från Carnegie Investment Bank AB Styrelsen för Gambro AB Stockholm 3 april 2006 Styrelsen för Gambro AB (publ) ( Gambro, och tillsammans med sina dotterbolag Gambro Gruppen ) har uppdragit åt Carnegie Investment Bank AB ( Carnegie ) att avge utlåtande rörande skäligheten, från ett finansiellt perspektiv, av villkoren för nedan nämnda offentliga erbjudande. Styrelsen informerades den 22 mars 2006 av Indap AB ( BidCo ), indirekt gemensamt ägt av EQT Fund IV och Investor AB, om att BidCo överväger att lämna ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Gambro att förvärva samtliga utestående aktier i Gambro ( Erbjudandet ). Erbjudandet avses offentliggöras den 3 april 2006 genom ett pressmeddelande. Aktieägare i Gambro avses erbjudas 111 kronor kontant för varje aktie av serie A och serie B i Gambro. Priset i Erbjudandet kommer att justeras om Gambro genomför en utdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna före redovisning av likvid i Erbjudandet har skett. Erbjudandet är, bl a, villkorat av att det accepteras av aktieägare representerande mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Gambro, att BidCo erhåller alla erforderliga myndighetstillstånd, att Erbjudandet eller förvärvet inte påverkas väsentligt negativt av lagstiftning etc, att information som offentliggjorts av Gambro eller på annat sätt kommunicerats med BidCo inte är felaktig eller vilseledande i något väsentligt avseende och att vissa andra villkor uppfyllts enligt redogörelse i pressmeddelandet upprättat med anledning av Erbjudandet. Likvid avses erläggas i maj Carnegie har, till grund för detta utlåtande, avseende de finansiella villkoren, bland annat beaktat följande: i) utkast till pressmeddelande daterat den 3 april 2006 bl a innehållande villkoren för Erbjudandet och utkast till prospekt avseende Erbjudandet daterat den 3 april 2006; ii) årsredovisningar för Gambro avseende räkenskapsåren ; iii) utvalda delar av budgeten för Gambro Gruppen avseende räkenskapsåret 2006; iv) ledningens framtidsbedömningar för Gambro Gruppen och dess affärsområden avseende åren ; v) diskussioner med ledande befattningshavare i Gambro Gruppen rörande historisk och nuvarande verksamhet, finansiell ställning, investeringsbehov och framtida utsikter för Gambro Gruppen; vi) officiella uppgifter från Stockholmsbörsen avseende kurser och omsättning i Gambro-aktien; vii) officiell information från Stockholmsbörsen rörande vissa offentliga erbjudanden avseende aktier noterade på Stockholmsbörsen; viii) uppgifter, bl a från externa källor, om noterade bolag jämförbara med Gambro samt om villkoren för förvärv av bolag jämförbara med Gambro; ix) de ytterligare omständigheter avseende historisk och nuvarande verksamhet i Gambro och andra omständigheter som Carnegie bedömt nödvändiga eller lämpliga som underlag för detta utlåtande. Carnegie har antagit och förlitat sig på, utan egen kontroll, att offentliggjord information och information som tillhandahållits Carnegie av Gambro eller som eljest granskats av Carnegie såsom underlag för detta utlåtande, är korrekt och fullständig. Carnegies utlåtande grundas på ekonomiska, marknadsmässiga och övriga förhållanden samt den information som tillhandahållits Carnegie till och med dagen för detta utlåtande. Förhållande som lagts till grund för utlåtandet kan påverkas av efterföljande händelser. Carnegie har förlitat sig på uppgifter lämnade eller förmedlade av ledningen för Gambro ifråga om rimligheten av och förutsättningarna för att uppnå de finansiella och verksamhetsrelaterade mål (och de antaganden på vilka dessa grundas) som uppställts av ledningen för Gambro. Grundat på det ovan anförda, är det Carnegies bedömning, per dagen för detta utlåtande att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktier i Gambro. Carnegie är rådgivare till styrelsen för Gambro i samband med Erbjudandet. Carnegie bedriver värdepappersrörelse i enlighet med svensk lag. Denna rörelse omfattar bl a handel med finansiella instrument för annans och egen räkning, vilket medför att Carnegie i sin verksamhet kan komma att handla med eller ta positioner för egen eller annans räkning i värdepapper som direkt eller indirekt påverkas av Erbjudandet. Detta utlåtande är riktat till styrelsen för Gambro och uteslutande avsett att tjäna som underlag för dess ställningstagande i fråga om Erbjudandet och får inte, utan Carnegies föregående godkännande, åberopas eller användas på annat sätt och, efter sådant godkännande, endast i sin helhet. Utlåtandet är underkastat svensk rätt och eventuell tvist i anledning av utlåtandet skall avgöras av svensk domstol exklusivt. CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (publ) Investment Banking Detta är en översättning till svenska av ett utlåtande på engelska 12 FAIRNESS OPINIONS

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Viktig information Allmänt Project Panther Bidco Ltd ( Panther ) har lämnat ett offentligt erbjudande avseende samtliga aktier i Aspiro AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) PROVENTUS INVEST ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BRIO AB (PUBL) ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Vederlag per aktie: 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie A; 3,00 kronor kontant per stamaktie av serie B; 3,00

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. 8 augusti 2014 Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark

Läs mer

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ)

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i IBS AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH KRÄVER DIN OMEDELBARA UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling, inklusive tillhörande anmälningssedel, innehåller viktig

Läs mer

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ)

Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Lifcos erbjudande till aktieägarna i NOTE AB (publ) Den 3 december 2012 lämnade Lifco AB ( Lifco ) ett offentligt kontanterbjudande avseende samtliga aktier i NOTE AB (publ), organisationsnummer 556408-8770

Läs mer

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ)

Mannerheim Teknik Holding AB. Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) Mannerheim Teknik Holding AB Erbjudande till aktieägarna i VKG Energy Services AB (publ) DENNA ERBJUDANDEHANDLING ÄR VIKTIG OCH ERFORDRAR OMEDELBAR UPPMÄRKSAMHET Denna erbjudandehandling och tillhörande

Läs mer

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL)

DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) DANIRS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SIGMA AB (PUBL) Viktig information Danir AB, org. nr 556432-7111 ( Danir ), lämnade den 20 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sigma AB

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) I enlighet med reglerna om budplikt i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden Backahill AB, organisationsnummer 556590-8547,

Läs mer

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ)

Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) Nortal Investments AB 20 december 2013 Erbjudandehandling till aktieägarna i Accelerator Nordic AB (publ) i enlighet med reglerna om budplikt i Kollegiets för svensk bolagsstyrning regler rörande offentliga

Läs mer

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ)

Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Petrogrand AB (publ) erbjudande till innehavare av aktier, konvertibler och teckningsoptioner i Shelton Petroleum AB (publ) Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB

Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsteds Erbjudande till aktieägarna i Aspiro AB Schibsted ASA, org. nr 933 739 384, ( Schibsted ) har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Aspiro AB, org. nr 556519-9998, ( Aspiro

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MODUL 1 DATA AB (PUBL) Definitioner Med Softronic, Bolaget eller Koncernen avses Softronic AB (publ), org nr 556249-0192, eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A.

Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) från Lexmark International Technology, S.A. Viktig information Allmänt Den 6 maj 2014 lämnade Lexmark International Technology, S.A. ( Lexmark International

Läs mer

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA

EQT V LÄMNAR GENOM SVENSK UTBILDNING INTRESSENTER ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 190 KRONOR PER AKTIE I ACADEMEDIA Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare

Läs mer

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ)

Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) Erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling ("Erbjudandehandlingen") och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) våren 2014 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc

Cidron Delfi Intressenter lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Orc Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ)

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Inlösen av aktier i Creades AB (publ) VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan om inlösen

Läs mer

En gemensam SAS-aktie

En gemensam SAS-aktie En gemensam SAS-aktie Erbjudande från SAS AB (publ) till aktieägarna i SAS Sverige AB (publ) Börsprospekt för SAS AB (publ) Utbytesförhållanden: För varje aktie i SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ)

Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Hyland Software UK Ltd:s erbjudande till aktieägarna i ReadSoft AB (publ) Den 18 juni 2014 lämnade Hyland Software UK Ltd ( Hyland UK ), ett bolag kontrollerat av Hyland Software, Inc. ( Hyland ), ett

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ)

Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Erbjudande om inlösen av aktier i Fabege AB (publ) med likvid i form av aktier i Klövern AB (publ) Innehåll Erbjudandet i sammandrag Bakgrund och motiv 1 Villkor och anvisningar 2 Illustrerande exempel

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Cryptzone Group AB (publ) VIKTIG INFORMATION Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan beslut

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB

Erbjudande till aktieägarna i Scania AB Erbjudande till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Allmänt Volkswagen Aktiengesellschaft, registrerad i handelsregistret fört vid den lokala domstolen i Braunschweig med organisationsnummer HRB

Läs mer

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux

Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudande om inlösen av aktier i AB Electrolux Erbjudandet i sammandrag Innehåll 2 Erbjudandet i sammandrag 3 Bakgrund och motiv 4 Villkor och anvisningar 6 Illustrerande exempel 7 Tidsplan 8 Anmälningssedel

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ)

Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) Erbjudande till aktieägarna i Resurs Bemanning CNC AB (publ) WISE GROUP AB (publ) 556686-3576 ERBJUDANDET I KORTHET Wise erbjuder samtliga aktieägare i Resurs Bemanning att, såsom betalning för varje aktie

Läs mer

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015

Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 Inlösen av aktier i Creades AB (publ) Våren 2015 VIKTIGT MEDDELANDE TILL DIG SOM ÄR AKTIEÄGARE I CREADES Detta dokument innehåller information om ett erbjudande om inlösen av aktier i Creades. Anmälan

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB

Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Capilon AB Viktig information Denna erbjudandehandling och tillhörande anmälningssedel innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner 20 september 2010 klockan 08.30 För omedelbart offentliggörande DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER,

Läs mer