NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark 2014 16 Juni"

Transkript

1 NÆRHEDEN bygger Helheden Fællesskab, forankring og eksperiment Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni Prof. Leif Edvinsson Herr Klaus Siegl

2 4200 nye boliger til Hedehusen her! = Hedehusen x 2 = nye mensker Hedehusene HEDEHUSENE/ NÆRHEDEN 17 min 81 min 26 min KÖPENHAMN Arbete Utbildning Handel Business Nöje Storstad ROSKILDE Arbete Utbildning Handel Business Nöje Småskaligt 7 min 23 min 17 min 45 min 106 min 25 min 67 min 47 min 16 min KASTRUP Global koppling Flyg KUSTEN (MOSEDE LANDEVEJ) Rekreation Vatten Bad

3 NærHeden bygger helheden NærHeden til København NærHeden til naturen NærHeden til at realisere ideer og drømme NærHeden til beslutninger NærHeden til andre mensker NærHeden bygger helheden - sammen med Hedehusene

4 för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. OG SEMIPRIVAT NærHeden bygger helheden GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS Bebyggelses typologier Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkering- En fleksibel plan med en mangfoldighed af attraktive beliggenheder shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, High Street Hedehusene. björk, kastanj,ner lind ochden lönn. Allalanskapsparken parkeringshus har Från det nya stationstorget mot stora går dessutom gröna tak och gröna väggar sydsidan genom av både NaerHedens huvudstråk. Detta stråkmot binder ihop de flesta plantering viktiga murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid så som New FÆLLES LOKALER dawn ellercentrala Flammentanzt användsvid dessutom vid strategiska lägen Tejlverksplatsen och det Sejlsbjergstorget kanten av för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen parken. ut mot dennaplats gataför fåroffentliga på så sättaktiviteter ett attraktivt Stråket är utformat mycket ochsammanhang. ekologi. High Street Hedehusene KANAL j BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM MINIVÅDMARK Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. vej. för offentliga aktiviteter och ekologi. StråketNaerheden är utformatlandskaps mycket plats går som bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. Här i StråketI öster fungerar ett shared space medpåundantag för en tydligt gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet markerad cykelbana. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och attservice sitta och landskapet. mötesplatserna offentlig är betrakta koncentrerade till demellan tre platserna. Övriga Skyddar hagtorn eller stråket mot karaktär, vind ochdet på den solig,att vind bottenvåningar har oxel också en aktiv vill säga de skyddade sidanlokaler planteras snår med björnbär och slån. funktioner så innehåller för bostadshusens gemensamma JERNBANE Lokalgade, Teglværket DRIVHUS KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM vej DRIVHUS Lokalgade, Sejlbjerg e OG KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER vej OG DRIVHUS ALLÉ Lokalgade, Søerne VILLA PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON SEMIPRIVAT ne GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, ochsemiprivat aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. PRIVATvindruvor HAVE HAVE Gröna väggar FÆLLES och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Naerhedens lokalgator High Street Hedehusene. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid huset ut mot gaturummet. Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Stråket fungerar som shared space undantag för gaturum en tydligtsom Längst går ett bilslingan i sommed ett breddat grönt växthus som sticker uti öster i gaturummen. markerad cykelbana. följer det dragning från Hallen upp till Sejlsbjergs lokalgator avgamla odling,järnvägsspårets både i de halvprivata trädgårdarna Småstationen. publika lokaler för både kommersiell ochoch En alléi bottenvåningen av uppstammade träd, inslag av perenner och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma offentlig service är koncentrerade tillför de insekter tre platserna. Övriga undervegetation som höga gräs och fåglar och rummen. bottenvåningar harsmå också en aktiv karaktär, det säga att de bebyggelsens förträdgårdar ger gatan sinvill karaktär. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma gräs m.m. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarknaerhedens lokalgator en. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. High Street Hedehusene KANAL RÆKKEHUS RÆKKEHUS MED MEDGADE OG DRIVHUS GADE KANAL MED FÆLLES HAVE SHARED SPACE SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT Bilgade,Lokalgade, Hedeskogsvej Teglværket BILVEJ DRIVHUS PARK Lokalgade, Teglværket DRIVHUS Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Sejlbjergvägen. rummen. Från Sejlbjerstorget fortsätter Den rör Söernes lokalgator karaktäriseras av huvudstråket vatten, mindrei Sejlbergsvägen. bryggor och sig upp på Sejlsbjerg en fin utblick över det öppna landskapet, vattennära växlighet så sommed Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse gräs m.m. norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas Naerhedens lokalgator enav mindre plats som gårdensavpublika aktiviteter vänder sig ut mot. Den norra Lokalgatorna delen Naerhedens bilslinga traditionella gaturum är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut med markerad körbana medär deprioriterade. gröna parkeringsanläggför att lek, vilagår ochlängs samvaro Bostadshusen har tydligt motskydd landskapsparken. ningar somavgränsade bildar mot järnvägen. Zonen mellan parkeringförträdgårdar, både för markbostäderna och för hela Stråket är precis som High Street shusen ochhuset gatans trottoar planteras somett enshared skog avspace bok, stråk med ut breda mot gaturummet. för en definierad cykelbana. björk, kastanj, undantag lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna växthus som FÆLLES LOKALER MINIVÅDMARK tak och gröna väggar lokalgator mot sydsidan genom plantering av både grönskan som Tejlverkets karaktäriseras av den vertikala murgröna klättrar och vildvin omlott.och Kraftiga klätterrosor, såsamt som New på fasader fristående element de gemensamma dawn ellerväxthus Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen som sticker ut i gaturummen. för att stödja pollinering och ge estetiska Bebyggelsen Sejlsbjergs lokalgator av odling,upplevelser. både i de halvprivata trädgårdarna ut mot denna får på så sättodlingssamfälligheter ett attraktivt sammanhang. ochgata i gemensamma ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Lokalgade, Sejlbjerg PARKERINGSHUS BILVEJ PARK GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS OG STØJSKÆRM JERNBANE SEMIPRIVAT OG A: Bilgade, NærhedenSejlbjerg Landskabsvej Lokalgade, B Lokalgade, Søerne B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej Lokalgade, Søerne BILVEJ BILGADE GADE ne PARK PARKERINGSHUS NATURRUM OFFENTLIG KANAL MED SMÅPROMENADE BRYGGER OG SØGRÆS KANAL MINIVÅDMARK STØJSKÆRM BILVEJ BILGADE DRIVHUS JERNBANE PARK OFFENTLIG GADE GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene. Från detdelen nya stationstorget ner mot den av stora lanskapsparken går Den norra av Naerhedens bilslinga traditionella gaturum NaerHedens huvudstråk. Detta med stråkde binder ihop de flesta viktiga SEMIPRIVAT med markerad körbana går längs gröna parkeringsanlägg i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid publika ningar somplatserna bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringtejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid av kanten shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog bok, av parken. björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. takstråket och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både Stråket fungerar som ett shared space med undantag en tydligt murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så somför New markerad cykelbana. dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen publika lokaler i bottenvåningen både kommersiell och försmå att stödja pollinering och ge estetiskaför upplevelser. Bebyggelsen service är koncentrerade till de tresammanhang. platserna. Övriga ut offentlig mot denna gata på så sätt ett attraktivt Naerheden Landskaps vej. får bottenvåningar ocksåpå ennaerhedens aktiv karaktär, det vill säga I öster går bilslingan längshar kanten bebyggelse. Här att i de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet som tvättstugor, gemensamma avslutas stadsrummet av enföreningslokaler, publik promenadfetslokaler, med utspridda platser verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar en oxel förgårdsmark därvind husets kanvind komma ut i det publika hagtorn eller stråket mot ochaktiviteter på den solig, skyddade rummet. sidan planteras snår med björnbär och slån. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. ALLÉ PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON Gröna väggar och vertikalavilla gröna element. Odling på förgårdmarken. Støtte og inspiration samt information og dialog fra EXPO NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. High Street Hedehusene. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går markerad cykelbana. NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de parken. innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även markerad cykelbana. en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och rummet. offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika en. rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd förden vindnorra och mycket solnaerhedens ger rum för bilslinga att prova exotiska växter, gaturum fikon, delen av av traditionella vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insektsfågelholkar. med markerad körbana går längs med de grönaoch parkeringsanlägggröna väggar vertikala gröna element. Zonen Odlingmellan på förgårdmarkningar som och bildar skydd mot järnvägen. parkeringen.shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. PARKERINGSHUS NATURRUM ALLÉ Bilgade, Hedeskogsvej Sejlbjergvejen STØJSKÆRM VILLA PRIVAT NATURHAVE JERNBANE NATUR- COMMON BILVEJ BILVEJ GADE PARK PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Naerheden rummen. Landskaps vej. ISöernes öster gårlokalgator bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. karaktäriseras avpå vatten, mindre bryggor som och Här i Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet vattennära växlighet så som Kaveldun, svärdslilja och olika följer det gamla järnvägsspårets dragningälgört, från Hallen upp till avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser gräs m.m. stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och Sejlbjergvägen. hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade bebyggelsens små förträdgårdar geri Sejlbergsvägen. gatan sin karaktär. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket Den rör space DIY-rådgivning Udviklingsplanen dialog Urban EXPO Commons NærHeden Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Naerhedens lokalgator klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats växthus som sticker ut i gaturummen. för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma huset ut mot gaturummet. rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och Naerheden Landskaps vej. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som vattennäralängs växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja I öster går bilslingan kanten på Naerhedens bebyggelse. Här och i olika klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma m.m. gränslandetgräs mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet växthus som sticker ut i gaturummen. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade rummen. sidan planteras snår med björnbär och slån. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Byfesten Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering Naerheden Landskaps vej. och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot gata får på så sätt ett sammanhang. I öster gårdenna bilslingan längs kanten påattraktivt Naerhedens bebyggelse. Här i gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och sidan planteras snår med björnbär och slån. bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Maker- NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. FÆLLES LOKALER Bilgade, Hedeskogsvej PROMENADE NATURRUM OFFENTLIG PROMENADE OG A BILGADE High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggför att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. Sejlbjergvägen. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket i Sejlbergsvägen. Den rör sig upp på Sejlsbjerg med en fin utblick över det öppna landskapet, parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas en mindre plats som gårdens publika aktiviteter vänder sig ut mot. Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut mot landskapsparken. Naerheden Landskaps vej. Stråket är precis som High Street ett shared space stråk med I öster går bilslingan längs kanten på Naerhedens bebyggelse. Här i undantag för en definierad cykelbana. gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade Hallen 5H gården

5 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Nærheden er stedet for alle dem der søger: byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER

6 Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season Fremherskende (0-15 C) vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter Vind VIND VIND HISTORI HISTORIA Bro Hedevolden/ Byparken Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Stationstorvet Ny tunnel Multisporthal/ Kulturcenter VIND HISTORIA TEGLVÆRKET Byskolen Sol SOL SOL KOPPLIN KOPPLING Teglværkstorvet High street Hedehusene Hallen EXPO Sejlbjergstorvet SEJLBJERG VIND VIND SOL AFTEN AFTEN HISTORIA HISTORIA KOPPLINGAR AFTEN MIDDAG MIDDAG NATURRESURSER Sejlbjergpark NATURRESURSER MIDDAG 5H-gård SOL SOL naturressourcer NATURRESURSER koblinger KOPPLINGAR KOPPLINGAR AFTEN AFTEN SØERNE MIDDAG MIDDAG VIND historie HISTORIA NATURRESURSER NATURRESURSER topografi SOL n KOPPLINGAR

7 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Bilgade, Hedeskogsvej BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM Nærheden er stedet for alle dem der ønsker: Drenering jord byliv og urbane aktiviteter med stærke Frugtlund Drenering jord Frugtlund grønne kvaliteter Aktiv jord Fugle Odling social- mötesplats Aktiv jord Natur Fugle Stadsliv Odling AKTIV JORD AKTIV JORD B A: Bilgade, Nærheden Landskabsvej BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM A vattenhandtering Frugtlund Fiskdam hydroponics B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej kolonihaver café klasse- GRÖNBLÅ ARTÄRER værelse bikuber drivhus meditationskov ALLÉ VILLA P laboratorium hønsegård Fiskedyrkning krebseopdræt GADE

8

9

10

11

12 2018

13 2033

14 2100

15

16

17

18 NEVER MORE THAN THREE BLOCKS TO LANDSCAPE

19

D e t a l j p l a n e p r o g r a m

D e t a l j p l a n e p r o g r a m D e t a l j p l a n e p r o g r a m inre hamnen, bryggan OCH piren UNDER ASFALTEN FINNS EN STRAND PROJEKT SJÖSTADEN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-10-26 D e l 2 GESTALTNINGSPRINCIPER i n n e h å l

Läs mer

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013

KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 KOPPARLUNDEN 2026 STADSBYGGNADSVISION SAMMANFATTNING AV DESIGNDIALOG 2013 INNEHÅLL DESIGNDIALOG KOPPARLUNDEN OCH SAMMANFATTANDE STADSBYGGNADSVISION, VÅREN 2013 BESTÄLLARE FASTIGHETSÄGARNA I KOPPARLUNDEN,

Läs mer

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse

46 / Programförslag / Bredgatan 1:1. En varierad bebyggelse 46 / Programförslag / Bredgatan 1:1 En varierad bebyggelse När man rör sig längs med Bredgatanområdet upplever man bebyggelsens variation och hur den öppnar upp sig mot det blå-gröna stråket. Bebyggelse

Läs mer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer

Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24. Doknr: SMN-0973/2011-64 Diariedatum: Godkännare: Göran Langer Kv. Freden Större 11 gestaltningsprogram_2014-09-24 Syfte: Gestaltningsprogrammet omfattar gestaltningsprinciper och gestaltningsidéer för tillkommande och befintlig bebyggelse, mark, gård och plats inom

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1. Grupparbete BILDPROTOKOLL ÖVNING 2. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 2015-05-11 BILDPROTOKOLL ÖVNING 2 Designdialog Tullkammarkajen Workshop 1 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp. I Swotanalysen

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD

IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD IDÉFÖRSLAG TILL GESTALTNINGSPROGRAM FÖR HALMSTAD 9:173 SLOTTSMÖLLANS TEGELBRUK HALMSTAD MEDVERKANDE I GESTALTNINGSPROGRAMMET HALMSTADS KOMMUN Charlotte Örnbring, planarkitekt Sara Jakobsson, exploateringsingenjör

Läs mer

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31

TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 TRAFIKSYSTEMLÖSNING FÖR CENTRALA SKELLEFTEÅ PARALLELLT UPPDRAG 2015-03-31 Uppdraget Rapporten är framtagen under perioden december 2014 till mars 2015 på uppdrag av Skellefteå kommun. Uppdraget har genomförts

Läs mer

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander

Utvärdering av stadsdelen. Aranäs. i Kungsbacka. Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander Utvärdering av stadsdelen Aranäs i Kungsbacka Anna Braide Eriksson Ola Nylander 2012 Kungsbacka kommun Grafisk form och

Läs mer

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK

Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Visionsprogram 2011-08-16 PEAB UTVECKLAR TORGET VALHALL PARK Sammanfattning Valhall Park ligger 5 km norr om Ängelholm. Läget är unikt med närhet till havet, höga natur- och kulturvärden och tillgång till

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01

RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET. Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 RAMPROGRAM FÖR SJUKHUSOMRÅDET OCH SÖDRA UNIVERSITETSOMRÅDET Ett program inom: Stadsbyggnadskontoret 2012-11-01 Ramprogram för sjukhusområdet och södra universitetsområdet i Lund, Lunds kommun PÄ 37/2010

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014

GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 GESTALTNINGSPROGRAM ROSENKÄLLA ÖST, ETAPP 1 DETALJPLAN FÖR ROSENKÄLLA 27 JANUARI 2014 MEDVERKANDE Byggherre Orrtornet AB genom Åke Bergstedt och Anders Tegelberg Arkitektur SWECO Architects AB genom Anna

Läs mer

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11

KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 2014-03-11 KV. NÄTET ESKILSTUNA GESTALTNINGS- PROGRAM 0-0- kvarteret Nätet längdsektion genom kvarteret nätet och dess omnejd i nordsydlig sträckninng gestaltningsprogram för kvarteret Nätet Eskilstuna 0 0 Tengbom

Läs mer

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM

DÖDERHULTSVIKEN VISION OSKARSHAMN VID VATTNET KONCEPT DÖDERHULTSVIKEN HISTORISK KUSTLINJE... ...OCH EN UTVIDGNING AV STADENS CENTRUM VISION OSKARSHAMN VID VATTNET Döderhultsviken Livet i hamnen är Oskarshamns viktiga pulsåder. Det är verksamheterna i hamnen som skapat många jobb, liv och näring till staden. Folklivet har under olika

Läs mer

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23

Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 Landskapsanalys Nacka strand 2013-02-23 1 Landskapsanalysen har utförts av WSP Landskap och miljö genom Marie Åslund, Karin Henriksson Innehåll Inledning 5 Landskapets uppbyggnad 6 Bebyggelsekaraktär 8

Läs mer

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II)

Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Detaljplan för del av Stångby 5:28 m fl i Stångby, Lunds kommun (Stångby Väster II) Planområdet är markerat med orange Upprättad Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser Illustration Samrådsredogörelse

Läs mer

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012

Gestaltningsprogram. för Täljöviken. Antagandehandling 21 november 2012 Gestaltningsprogram för Täljöviken Antagandehandling 21 november 2012 Översiktlig vy över Täljöviken Förord I den fördjupade översiktsplanen för Täljöviken (2006) föreslås vid Åkers kanals mynning en kanalstad

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 Vision älvstaden Välkommen till Älvstaden Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar

Läs mer

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK UPPRÄTTAT: 2013-03-06 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN KVALITETSPROGRAM GAMLA VIKEN Höganäs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN

PÅ SPÅRET SANDDYNER SKÄRGÅRDSKLIPPA PÅ SPÅRET PORTEN TILL ROSLAGEN NORRTÄLJE HAMN NORRTÄLJE HAMN PORTEN TILL ROSLAGEN HAMNGOLV BADBRYGGA BAKGRUND Norrtälje är historiskt en stad med sjöfarten och fisket som huvudnäringar. Med stadsbyggnadsprojektet Norrtälje hamn ges en unik möjlighet

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009

Mötesplats Mariestad. Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2. Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 Mötesplats Mariestad Områdesbeskrivningar Grönprogram del 2 Antagen av Kommunfullmäktige September 2009 FÖRORD Områdesbeskrivningar är en del andra del i Grönprogrammet för Mariestad kommun och är en beskrivning

Läs mer

DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM.

DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. GESTALTNINGSPROGRAM FÖR DEL AV KV. KRISPLEN M FL. FALKENBERGS GYMNASIESKOLA MM. Falkenbergs gymnasieskola mm. Falkenberg 2009-05-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING & SYFTE 4 PLANOMRÅDET 4 BAKGRUND 6 BEFINTLIG

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores

Arkitektkonkurranse Harstad Motto: Coccolithophores Arkitektkonkurranse Harstad Motto: 1.Naturen Alla som besöker Norges nordliga delar måste häpnas av dess vackra karga landskap. Det är något speciellt med ljuset. Inte bara midnattssolen och norrskenet,

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning Antagen av kommunfullmäktige den 22 december 2008 Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET

KVARNHOLMEN PÅ DJUPET Kapitel 2 KVARNHOLMEN PÅ DJUPET I detta kapitel, Kvarnholmen på djupet, skapas förståelse för området, dess invånare och kultur, utifrån de fyra teman som är kärnan i den fördjupade översiktsplanen. Tre

Läs mer