NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark 2014 16 Juni"

Transkript

1 NÆRHEDEN bygger Helheden Fællesskab, forankring og eksperiment Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni Prof. Leif Edvinsson Herr Klaus Siegl

2 4200 nye boliger til Hedehusen her! = Hedehusen x 2 = nye mensker Hedehusene HEDEHUSENE/ NÆRHEDEN 17 min 81 min 26 min KÖPENHAMN Arbete Utbildning Handel Business Nöje Storstad ROSKILDE Arbete Utbildning Handel Business Nöje Småskaligt 7 min 23 min 17 min 45 min 106 min 25 min 67 min 47 min 16 min KASTRUP Global koppling Flyg KUSTEN (MOSEDE LANDEVEJ) Rekreation Vatten Bad

3 NærHeden bygger helheden NærHeden til København NærHeden til naturen NærHeden til at realisere ideer og drømme NærHeden til beslutninger NærHeden til andre mensker NærHeden bygger helheden - sammen med Hedehusene

4 för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. OG SEMIPRIVAT NærHeden bygger helheden GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS Bebyggelses typologier Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkering- En fleksibel plan med en mangfoldighed af attraktive beliggenheder shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, High Street Hedehusene. björk, kastanj,ner lind ochden lönn. Allalanskapsparken parkeringshus har Från det nya stationstorget mot stora går dessutom gröna tak och gröna väggar sydsidan genom av både NaerHedens huvudstråk. Detta stråkmot binder ihop de flesta plantering viktiga murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid så som New FÆLLES LOKALER dawn ellercentrala Flammentanzt användsvid dessutom vid strategiska lägen Tejlverksplatsen och det Sejlsbjergstorget kanten av för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen parken. ut mot dennaplats gataför fåroffentliga på så sättaktiviteter ett attraktivt Stråket är utformat mycket ochsammanhang. ekologi. High Street Hedehusene KANAL j BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM MINIVÅDMARK Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. vej. för offentliga aktiviteter och ekologi. StråketNaerheden är utformatlandskaps mycket plats går som bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. Här i StråketI öster fungerar ett shared space medpåundantag för en tydligt gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet markerad cykelbana. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och attservice sitta och landskapet. mötesplatserna offentlig är betrakta koncentrerade till demellan tre platserna. Övriga Skyddar hagtorn eller stråket mot karaktär, vind ochdet på den solig,att vind bottenvåningar har oxel också en aktiv vill säga de skyddade sidanlokaler planteras snår med björnbär och slån. funktioner så innehåller för bostadshusens gemensamma JERNBANE Lokalgade, Teglværket DRIVHUS KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM vej DRIVHUS Lokalgade, Sejlbjerg e OG KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER vej OG DRIVHUS ALLÉ Lokalgade, Søerne VILLA PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON SEMIPRIVAT ne GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, ochsemiprivat aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. PRIVATvindruvor HAVE HAVE Gröna väggar FÆLLES och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Naerhedens lokalgator High Street Hedehusene. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid huset ut mot gaturummet. Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Stråket fungerar som shared space undantag för gaturum en tydligtsom Längst går ett bilslingan i sommed ett breddat grönt växthus som sticker uti öster i gaturummen. markerad cykelbana. följer det dragning från Hallen upp till Sejlsbjergs lokalgator avgamla odling,järnvägsspårets både i de halvprivata trädgårdarna Småstationen. publika lokaler för både kommersiell ochoch En alléi bottenvåningen av uppstammade träd, inslag av perenner och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma offentlig service är koncentrerade tillför de insekter tre platserna. Övriga undervegetation som höga gräs och fåglar och rummen. bottenvåningar harsmå också en aktiv karaktär, det säga att de bebyggelsens förträdgårdar ger gatan sinvill karaktär. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma gräs m.m. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarknaerhedens lokalgator en. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. High Street Hedehusene KANAL RÆKKEHUS RÆKKEHUS MED MEDGADE OG DRIVHUS GADE KANAL MED FÆLLES HAVE SHARED SPACE SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT Bilgade,Lokalgade, Hedeskogsvej Teglværket BILVEJ DRIVHUS PARK Lokalgade, Teglværket DRIVHUS Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Sejlbjergvägen. rummen. Från Sejlbjerstorget fortsätter Den rör Söernes lokalgator karaktäriseras av huvudstråket vatten, mindrei Sejlbergsvägen. bryggor och sig upp på Sejlsbjerg en fin utblick över det öppna landskapet, vattennära växlighet så sommed Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse gräs m.m. norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas Naerhedens lokalgator enav mindre plats som gårdensavpublika aktiviteter vänder sig ut mot. Den norra Lokalgatorna delen Naerhedens bilslinga traditionella gaturum är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut med markerad körbana medär deprioriterade. gröna parkeringsanläggför att lek, vilagår ochlängs samvaro Bostadshusen har tydligt motskydd landskapsparken. ningar somavgränsade bildar mot järnvägen. Zonen mellan parkeringförträdgårdar, både för markbostäderna och för hela Stråket är precis som High Street shusen ochhuset gatans trottoar planteras somett enshared skog avspace bok, stråk med ut breda mot gaturummet. för en definierad cykelbana. björk, kastanj, undantag lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna växthus som FÆLLES LOKALER MINIVÅDMARK tak och gröna väggar lokalgator mot sydsidan genom plantering av både grönskan som Tejlverkets karaktäriseras av den vertikala murgröna klättrar och vildvin omlott.och Kraftiga klätterrosor, såsamt som New på fasader fristående element de gemensamma dawn ellerväxthus Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen som sticker ut i gaturummen. för att stödja pollinering och ge estetiska Bebyggelsen Sejlsbjergs lokalgator av odling,upplevelser. både i de halvprivata trädgårdarna ut mot denna får på så sättodlingssamfälligheter ett attraktivt sammanhang. ochgata i gemensamma ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Lokalgade, Sejlbjerg PARKERINGSHUS BILVEJ PARK GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS OG STØJSKÆRM JERNBANE SEMIPRIVAT OG A: Bilgade, NærhedenSejlbjerg Landskabsvej Lokalgade, B Lokalgade, Søerne B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej Lokalgade, Søerne BILVEJ BILGADE GADE ne PARK PARKERINGSHUS NATURRUM OFFENTLIG KANAL MED SMÅPROMENADE BRYGGER OG SØGRÆS KANAL MINIVÅDMARK STØJSKÆRM BILVEJ BILGADE DRIVHUS JERNBANE PARK OFFENTLIG GADE GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene. Från detdelen nya stationstorget ner mot den av stora lanskapsparken går Den norra av Naerhedens bilslinga traditionella gaturum NaerHedens huvudstråk. Detta med stråkde binder ihop de flesta viktiga SEMIPRIVAT med markerad körbana går längs gröna parkeringsanlägg i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid publika ningar somplatserna bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringtejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid av kanten shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog bok, av parken. björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. takstråket och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både Stråket fungerar som ett shared space med undantag en tydligt murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så somför New markerad cykelbana. dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen publika lokaler i bottenvåningen både kommersiell och försmå att stödja pollinering och ge estetiskaför upplevelser. Bebyggelsen service är koncentrerade till de tresammanhang. platserna. Övriga ut offentlig mot denna gata på så sätt ett attraktivt Naerheden Landskaps vej. får bottenvåningar ocksåpå ennaerhedens aktiv karaktär, det vill säga I öster går bilslingan längshar kanten bebyggelse. Här att i de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet som tvättstugor, gemensamma avslutas stadsrummet av enföreningslokaler, publik promenadfetslokaler, med utspridda platser verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar en oxel förgårdsmark därvind husets kanvind komma ut i det publika hagtorn eller stråket mot ochaktiviteter på den solig, skyddade rummet. sidan planteras snår med björnbär och slån. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. ALLÉ PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON Gröna väggar och vertikalavilla gröna element. Odling på förgårdmarken. Støtte og inspiration samt information og dialog fra EXPO NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. High Street Hedehusene. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går markerad cykelbana. NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de parken. innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även markerad cykelbana. en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och rummet. offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika en. rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd förden vindnorra och mycket solnaerhedens ger rum för bilslinga att prova exotiska växter, gaturum fikon, delen av av traditionella vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insektsfågelholkar. med markerad körbana går längs med de grönaoch parkeringsanlägggröna väggar vertikala gröna element. Zonen Odlingmellan på förgårdmarkningar som och bildar skydd mot järnvägen. parkeringen.shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. PARKERINGSHUS NATURRUM ALLÉ Bilgade, Hedeskogsvej Sejlbjergvejen STØJSKÆRM VILLA PRIVAT NATURHAVE JERNBANE NATUR- COMMON BILVEJ BILVEJ GADE PARK PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Naerheden rummen. Landskaps vej. ISöernes öster gårlokalgator bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. karaktäriseras avpå vatten, mindre bryggor som och Här i Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet vattennära växlighet så som Kaveldun, svärdslilja och olika följer det gamla järnvägsspårets dragningälgört, från Hallen upp till avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser gräs m.m. stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och Sejlbjergvägen. hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade bebyggelsens små förträdgårdar geri Sejlbergsvägen. gatan sin karaktär. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket Den rör space DIY-rådgivning Udviklingsplanen dialog Urban EXPO Commons NærHeden Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Naerhedens lokalgator klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats växthus som sticker ut i gaturummen. för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma huset ut mot gaturummet. rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och Naerheden Landskaps vej. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som vattennäralängs växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja I öster går bilslingan kanten på Naerhedens bebyggelse. Här och i olika klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma m.m. gränslandetgräs mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet växthus som sticker ut i gaturummen. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade rummen. sidan planteras snår med björnbär och slån. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Byfesten Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering Naerheden Landskaps vej. och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot gata får på så sätt ett sammanhang. I öster gårdenna bilslingan längs kanten påattraktivt Naerhedens bebyggelse. Här i gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och sidan planteras snår med björnbär och slån. bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Maker- NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. FÆLLES LOKALER Bilgade, Hedeskogsvej PROMENADE NATURRUM OFFENTLIG PROMENADE OG A BILGADE High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggför att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. Sejlbjergvägen. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket i Sejlbergsvägen. Den rör sig upp på Sejlsbjerg med en fin utblick över det öppna landskapet, parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas en mindre plats som gårdens publika aktiviteter vänder sig ut mot. Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut mot landskapsparken. Naerheden Landskaps vej. Stråket är precis som High Street ett shared space stråk med I öster går bilslingan längs kanten på Naerhedens bebyggelse. Här i undantag för en definierad cykelbana. gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade Hallen 5H gården

5 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Nærheden er stedet for alle dem der søger: byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER

6 Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season Fremherskende (0-15 C) vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter Vind VIND VIND HISTORI HISTORIA Bro Hedevolden/ Byparken Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Stationstorvet Ny tunnel Multisporthal/ Kulturcenter VIND HISTORIA TEGLVÆRKET Byskolen Sol SOL SOL KOPPLIN KOPPLING Teglværkstorvet High street Hedehusene Hallen EXPO Sejlbjergstorvet SEJLBJERG VIND VIND SOL AFTEN AFTEN HISTORIA HISTORIA KOPPLINGAR AFTEN MIDDAG MIDDAG NATURRESURSER Sejlbjergpark NATURRESURSER MIDDAG 5H-gård SOL SOL naturressourcer NATURRESURSER koblinger KOPPLINGAR KOPPLINGAR AFTEN AFTEN SØERNE MIDDAG MIDDAG VIND historie HISTORIA NATURRESURSER NATURRESURSER topografi SOL n KOPPLINGAR

7 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Bilgade, Hedeskogsvej BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM Nærheden er stedet for alle dem der ønsker: Drenering jord byliv og urbane aktiviteter med stærke Frugtlund Drenering jord Frugtlund grønne kvaliteter Aktiv jord Fugle Odling social- mötesplats Aktiv jord Natur Fugle Stadsliv Odling AKTIV JORD AKTIV JORD B A: Bilgade, Nærheden Landskabsvej BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM A vattenhandtering Frugtlund Fiskdam hydroponics B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej kolonihaver café klasse- GRÖNBLÅ ARTÄRER værelse bikuber drivhus meditationskov ALLÉ VILLA P laboratorium hønsegård Fiskedyrkning krebseopdræt GADE

8

9

10

11

12 2018

13 2033

14 2100

15

16

17

18 NEVER MORE THAN THREE BLOCKS TO LANDSCAPE

19

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

RegionCity Workshop 4

RegionCity Workshop 4 RegionCity Workshop 4 Förslag från Erik Møller Arkitekter, april 2013 Workshop Kunskap och Kultur Workshop 4 Kunskap och Kultur med fokus på et från våning 3 till våning 9. Uppgiften för A blir att tydliggöra

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012

BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 BIDRAG DELTÄVLING HUSIE Februari 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning sid. 3 NYbyggnad 1. Jag Älskar kollektiv sid. 4 2. Hohögsparken hela malmös vardagsrum sid. 9 3. Legoheter sid. 14 4. Bikupan.

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering

Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad. Tillväxt, miljö och regionplanering Christina Wikberger Projektledare, c/o City, Stockholms stad Tillväxt, miljö och regionplanering Ekosystemtjänster i Norra Djurgårdsstaden Grönska för klimatanpassning, rekreation och biologisk mångfald

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts

HASSELPARKEN. Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts HASSELPARKEN Landskrona City Drömbostäder med egen park. När natur, arkitektur och ekonomi möts > Drömmer du om att få stans grönaste utsikt med egen park och terrass, så att du kan njuta av naturen året

Läs mer

Studentbostäder på KTH Campus

Studentbostäder på KTH Campus Studentbostäder på KTH Campus karta över planerade studentbostäder DROTTNING KRISTINAS VÄG NORRA Byggherre: ByggVesta Arkitekt: Utopia Arkitekter TEKNIKRINGEN (RÖDA KORSET-PARKEN) Landskapsarkitekt: Urbio

Läs mer

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05

Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 Illustrationsbilaga Detaljplan för Kulturcentrum Ytterjärna 2011-07-05 1 Innehållsförteckning sid 2 Inledning sid 3 Illustrationsplan sid 4 Det stora Landskapet - idag sid 5 Det sora landskapet - framtid

Läs mer

Avrapportering - Uppföljningsplan för projektet. Grönskan roll i en klimatsmart stad

Avrapportering - Uppföljningsplan för projektet. Grönskan roll i en klimatsmart stad Avrapportering Uppföljningsplan för projektet Grönskan roll i en klimatsmart stad Som underlag för avrapportering mars 2013 används tidigare insänd uppföljningsplan, uppdaterad. Uppföljningsplanen visas

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad Mars 2015 Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden Sundbybergs stad Innehåll Idéverkstad klockstapeln 3 Förutsättningar 3 STEP-metoden 3 Redovisning av övningar 4 Värderos - nuläge 4 Matris Stads-

Läs mer

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur

Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden. 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur Urbana ekosystem: Möjligheter och fördelar med grönskande gator och hus i staden 2010/09/07 Jonas Torsvall, KIT arkitektur YTOR Skog: Åkermark: Betesmark: Fiskevatten: CO2: 21.500 km2 7.900 km2 2.600 km2

Läs mer

KARLSTAD WATERFRONT VERSION 2.0. Ett urban utvecklingsidé för Kanoten. Version 2.0

KARLSTAD WATERFRONT VERSION 2.0. Ett urban utvecklingsidé för Kanoten. Version 2.0 Karlstad Waterfront Ett urban utvecklingsidé för Kanoten. Version 2.0 Vad är det här? Karlstad Waterfront är framtaget som en reaktion mot det på Karlstads Kommuns samråd presenterade detaljplaneförslaget

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Kvalitetsprogram för Stenby trädgårdsstad

Kvalitetsprogram för Stenby trädgårdsstad 1 Kvalitetsprogram för Stenby trädgårdsstad Vad är en trädgårdsstad? 2 Stenby trädgårdsstad 4 Gator, platser och grönstråk 5 Kvarter 7 Tullinge trädgårdsstad Byggnader 10 2 Vad är en trädgårdsstad? Begreppet

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET

FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FÖRNYELSE AV FREDSTORGET FART, FRÖJD OCH FIKA EN STUDIE GJORD AV SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN I ANEBY KOMMUN FÖR FRAMTIDA FÖRSKÖNING OCH OMGESTALTNING AV FREDSTORGET I ANEBY TÄTORT Aneby kommun, Plan- och

Läs mer

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret

Stadsutveckling efter. kulturhuvudstadsåret Stadsutveckling efter kulturhuvudstadsåret Förtätning av städer - SKL 2015-06-09 All time high för Umeås besöksnäring All time high för Umeås besöksnäring Under kulturhuvudstadsåret 2014 omsatte besöksnäringen

Läs mer

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG

SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG SUPER SUSTAINABLE GÖTEBORG FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2008 FOOTPRINT ECOLOGICAL FOOTPRINT 2050 IMPROVE How can the excisting city be improved? URBAN DESERT A GREEN CITY ROOFTOPS 35% ROOFTOPS FOOD SOLAR

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET

3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.UNDERLAG GÅNGFLÖDESPROGNOS STRÅKANALYSER 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET 3.2 TILLGÄNGLIGHET I GÅNGNÄTET 3.1 ANALYS AV TILLGÄNGLIGHET I GATUNÄTET Med en Space syntax-analys beräknas den rumsliga

Läs mer

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906

Enskedeparken, Vårdprogram. Enskede gård. Landskapslaget 20060906 Enskedeparken, Enskede gård Vårdprogram Landskapslaget 20060906 Inledning. Arbetet med vårdprogram för Enskedeparken, Enskede gård, har utförts av Landskapslaget AB på uppdrag av Markkontoret, Stockholms

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor

Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-02-19 Handläggare Renoir Danyar Telefon: 08-508 26 659 Startpromemoria för planläggning av takpåbyggnad med kontor Förslag till beslut

Läs mer

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson

Klimatanpassning i planering och byggande. Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Klimatanpassning i planering och byggande Stockholm 8 June 2011 Martin Karlsson Innehåll Fysisk planering och klimatanpassning Ny PBL Planeringsunderlag Anpassningsåtgärder på olika nivåer Mångfunktionella

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län

UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län UTSTÄLLNINGSHANDLING upprättad i oktober 2010 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Södra Tällberg, kusbacken Leksands kommun, Dalarnas län Gestaltningsprogrammet är framtaget av Karin Nordanstedt och Tor

Läs mer

URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM. Parallell idéutredning för centrala Vallentuna. Slutredovisning 2013-05-31

URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM. Parallell idéutredning för centrala Vallentuna. Slutredovisning 2013-05-31 MOTTO KRYSS URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM arallell idéutredning för centrala Vallentuna ARKEN Arkitekter AB, Torbjörn Einarsson, Jaime Montes, Gunnar Jutelius, eer-ove Skånes, Ingrid Svenkvist

Läs mer

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB

Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna. Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Sammanfattning inspirationsseminarium Eslövs stadskärna 2011 01 26 Olle Anderberg Katarina Majer Tyrèns AB Arbetet med Eslövs stadskärna Inspirationsseminarium 25 november 2010 Bearbetning och analys Uppföljningsmöte

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8

Innehållsförteckning. Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4. Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7. Vision & Filosofi 8 1 Innehållsförteckning Bakgrund Bild 1, Bild 2, Bild 3 3 4 Översikt Bild 4, Bild 5, Bild 6, Bild 7, Bild 8 5 7 Vision & Filosofi 8 Framtida systemkomponenter 8 Design Bild 9, Bild 10 9 10 Behovsinventering

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Ulls hus Campus Ultuna

Ulls hus Campus Ultuna Ulls hus Campus Ultuna Välkommen till Ulls hus på Campus Ultuna Den generösa innergården blir en grön oas mitt i den nya campusbyggnaden. Vackert beläget vid Almas allé, i anslutning till Undervisningshuset

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL

SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL 1 SKAPA RUM FÖR DINA KÄRL KÄRLSTORLEKAR 140 l 1 190 l 370 l 2 660 l 2 HÖJD 106,5 cm 107,5 cm 106,8 cm 121,9 cm BREDD 48,4 cm 55,9 cm 77 cm 125,5 cm DJUP 55 cm 69 cm 81,1 cm 77,4 cm Skapa rum för kärlet

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

STADENS NATUR. 2011.11.11 Parallellt uppdrag om Kvarteret Valand, Kungsbacka Etapp 2. Norra entréplatsen Utsnitt 1. Vid Valand 4 Utsnitt 2

STADENS NATUR. 2011.11.11 Parallellt uppdrag om Kvarteret Valand, Kungsbacka Etapp 2. Norra entréplatsen Utsnitt 1. Vid Valand 4 Utsnitt 2 Borgmästaregatan Norra entréplatsen Utsnitt 1 med infälld träsits PLANUTSNITT 1 - NORRA PLATSEN bredkronigt träd i rundel av blommande marktäckare uteservering lekskulpturer med infälld träsits skärm och

Läs mer

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25

ARNA Kulturum / Harlösa. KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats. Visionskiss 2014-06-25 KULTURUM / BLIGEHUS ARNA i fågelriket - en helt ny slags mötesplats Visionskiss 2014-06-25 BAKGRUND ARNA (Art and Nature) 2011 startades i Fågelriket ett artist in residence med namnet ARNA som snabbt

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-09-01 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement

Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Kretsloppsanpassade växthus som bostadskomplement Ett projekt som genomfördes på Centrum för hälsa och byggande vid KTH Haninge med stöd från Delegationen för hållbara städer. Kallades ofta Gröna Köket

Läs mer

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08

MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08. Gestaltningsprogram Mossholmens Marina Boende_2012-03-08 MOSSHOLMENS MARINA BOENDE -GESTALTNINGSPROGRAM 2012-03-08 Innehåll PLAN OCH GESTALTNINGSIDÉ GESTALTNING - Planförslaget, Illusrationskarta - Etappindelning - Trafik - Stråk - Platser - Gator - Parkering/

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP

ÖNNERED 2009.03.23 HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN HULTING ARKITEKTER, 02 LANDSKAP HSB GÖTEBORG/LUNNEPLAN TRADITION ÖNNERED Önnered är en mycket attraktiv del av Göteborg, ett stycke bohuslän på cykelavstånd från centrum. En lugn miljö med närhet till både service, bad och båtliv. Bebyggelsen

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU

CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU CITIES FOR CHILDREN TÄNK LÅNGSIKTIGT MEN AGERA NU Ewa Westermark, Partner, Arkitekt, Gehl Architects Gehl Architects Urban Quality Consultants Gl. Kongevej 1, 4.tv DK 1610 Copenhagen V www.gehlarchitects.dk

Läs mer

Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för Åkers-Järsta 10:4 och del av Södra skogen 4:3 m.fl. Södra Årby Strängnäs kommun

Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för Åkers-Järsta 10:4 och del av Södra skogen 4:3 m.fl. Södra Årby Strängnäs kommun Gestaltningsprogram tillhörande detaljplan för Åkers-Järsta 10:4 och del av Södra skogen 4:3 m.fl. Södra Årby Strängnäs kommun samrådshandling 2014-06-02 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 Inledning Allmänna

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd

TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd TRÄD OCH BUSKAR - Parkens stora träd Här 6 Bergets nordsida. Kontrasten mellan vegetation finns flera arter av stora träd samt Robinia som inte är utanför respektive innanför hjorthägnet är stor inhemsk.

Läs mer

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0

UT o IN DALSLANDSSTUGAN 2.0 UT o I DLSLDSSTUG 2. 2 2 HUSET Skala 1: [1] 2 2 Ett boende nära vatten ställer krav på en varsam hantering av skala, material och uttryck. Typhuset Ut o In vänder sig mot vattnet utan att breda ut sig

Läs mer

Denna rapport är framtagen av Sweco Architects AB på uppdrag av Österåker kommun.

Denna rapport är framtagen av Sweco Architects AB på uppdrag av Österåker kommun. VISION FÖR CENTRALA ÅKERSBERGA OKTOBER 2009 Denna rapport är framtagen av Sweco Architects AB på uppdrag av Österåker kommun. INNEHÅLL Inledning 1 Mål: Stadsmässig småstadsmiljö 2 Analys: Karaktärer 4

Läs mer

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Förslag till beslut i stadsdelsnämnden Majorna-Linné Tjänsteutlåtande Utfärdat 2011-03-31 Diarienummer N135-0054/11 Utvecklingsavdelningen Ilona Stehn Telefon 365 80 00 (vxl) E-post: fornamn.efternamn@majornalinne.goteborg.se Yttrande angående program för

Läs mer

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010

Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram. April 2010 Tappström 3:1 m.fl, Ekerö kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram April 2010 Kv. Tappström 3:1, Ekerö Gestaltningsprogram FÖRHANDSKOPIA Inledning Inledning Ekerö kommun har under vintern 2009-10 fastställt

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck

Före kontrakt. Steg 1 - Tomten. Väderstreck Före kontrakt Det finns tre huvudfaktorer som påverkar utformningen av ditt hus: tomten, detaljplanen (inom planlagt område) och dina egna behov, önskemål och drömmar. För att hjälpa till att välja ett

Läs mer

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén.

Gaturum 1: Astrid Lindgrens allé, Corfitz-Beck-Friisgatan från Övre i norr till Nygatan i söder. Avgränsning i sidled mot Stortorget är trädallén. Trelleborg 2012-05-28 Trelleborgs nya gaturum i befintliga gatustråk Citysamverkans övergripande syfte och målsättning: Är att medverka till att göra stadskärnan mer attraktiv och på olika sätt främja

Läs mer

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-)

VISION MARIESTAD 2020. ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VISION MARIESTAD 2020 ENKELT, TRYGGT OCH INSPIRERANDE SJÖSTADEN... TRÄDGÅRDSSTADEN... BO och LEVA-STADEN :-) VAD ÄR EN VISION? VISION - ÄR EN GEMENSAM BILD AV FRAMTIDEN - Visionen ska formuleras så att

Läs mer

Kerstin Kärnekull 2010-01-21 kerstin@karnekull.se. Sættedammen, Hilleröd 10-01-26. Bo bra exempel från olika länder och olika tider

Kerstin Kärnekull 2010-01-21 kerstin@karnekull.se. Sættedammen, Hilleröd 10-01-26. Bo bra exempel från olika länder och olika tider Bo bra socialt, ekologiskt och ekonomiskt Världskulturmuseet den 2 januari 200 Kerstin Kärnekull Bo bra exempel från olika länder och olika tider Redan de gamla grekerna/japanerna Alternativ från 800-talet

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR

SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR Mod i Nod uppmärksammat innovationscentrum invigs pressmeddelande 2014-09-30 Nu invigs Nod, Sveriges nya centrum för digital innovation i Kista, Stockholm. Scheiwiller Svensson Arkitektkontor har på uppdrag

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer