NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÆRHEDEN. bygger Helheden. Fællesskab, forankring og eksperiment. Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark 2014 16 Juni"

Transkript

1 NÆRHEDEN bygger Helheden Fællesskab, forankring og eksperiment Parallelopdrag om NærHeden - Fremtidens forstad Hedehusene, Danmark Juni Prof. Leif Edvinsson Herr Klaus Siegl

2 4200 nye boliger til Hedehusen her! = Hedehusen x 2 = nye mensker Hedehusene HEDEHUSENE/ NÆRHEDEN 17 min 81 min 26 min KÖPENHAMN Arbete Utbildning Handel Business Nöje Storstad ROSKILDE Arbete Utbildning Handel Business Nöje Småskaligt 7 min 23 min 17 min 45 min 106 min 25 min 67 min 47 min 16 min KASTRUP Global koppling Flyg KUSTEN (MOSEDE LANDEVEJ) Rekreation Vatten Bad

3 NærHeden bygger helheden NærHeden til København NærHeden til naturen NærHeden til at realisere ideer og drømme NærHeden til beslutninger NærHeden til andre mensker NærHeden bygger helheden - sammen med Hedehusene

4 för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. OG SEMIPRIVAT NærHeden bygger helheden GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS Bebyggelses typologier Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkering- En fleksibel plan med en mangfoldighed af attraktive beliggenheder shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, High Street Hedehusene. björk, kastanj,ner lind ochden lönn. Allalanskapsparken parkeringshus har Från det nya stationstorget mot stora går dessutom gröna tak och gröna väggar sydsidan genom av både NaerHedens huvudstråk. Detta stråkmot binder ihop de flesta plantering viktiga murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid så som New FÆLLES LOKALER dawn ellercentrala Flammentanzt användsvid dessutom vid strategiska lägen Tejlverksplatsen och det Sejlsbjergstorget kanten av för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen parken. ut mot dennaplats gataför fåroffentliga på så sättaktiviteter ett attraktivt Stråket är utformat mycket ochsammanhang. ekologi. High Street Hedehusene KANAL j BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM MINIVÅDMARK Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. vej. för offentliga aktiviteter och ekologi. StråketNaerheden är utformatlandskaps mycket plats går som bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. Här i StråketI öster fungerar ett shared space medpåundantag för en tydligt gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet markerad cykelbana. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och attservice sitta och landskapet. mötesplatserna offentlig är betrakta koncentrerade till demellan tre platserna. Övriga Skyddar hagtorn eller stråket mot karaktär, vind ochdet på den solig,att vind bottenvåningar har oxel också en aktiv vill säga de skyddade sidanlokaler planteras snår med björnbär och slån. funktioner så innehåller för bostadshusens gemensamma JERNBANE Lokalgade, Teglværket DRIVHUS KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM vej DRIVHUS Lokalgade, Sejlbjerg e OG KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER vej OG DRIVHUS ALLÉ Lokalgade, Søerne VILLA PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON SEMIPRIVAT ne GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, ochsemiprivat aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. PRIVATvindruvor HAVE HAVE Gröna väggar FÆLLES och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Naerhedens lokalgator High Street Hedehusene. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid huset ut mot gaturummet. Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Stråket fungerar som shared space undantag för gaturum en tydligtsom Längst går ett bilslingan i sommed ett breddat grönt växthus som sticker uti öster i gaturummen. markerad cykelbana. följer det dragning från Hallen upp till Sejlsbjergs lokalgator avgamla odling,järnvägsspårets både i de halvprivata trädgårdarna Småstationen. publika lokaler för både kommersiell ochoch En alléi bottenvåningen av uppstammade träd, inslag av perenner och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma offentlig service är koncentrerade tillför de insekter tre platserna. Övriga undervegetation som höga gräs och fåglar och rummen. bottenvåningar harsmå också en aktiv karaktär, det säga att de bebyggelsens förträdgårdar ger gatan sinvill karaktär. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma gräs m.m. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarknaerhedens lokalgator en. Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. High Street Hedehusene KANAL RÆKKEHUS RÆKKEHUS MED MEDGADE OG DRIVHUS GADE KANAL MED FÆLLES HAVE SHARED SPACE SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT Bilgade,Lokalgade, Hedeskogsvej Teglværket BILVEJ DRIVHUS PARK Lokalgade, Teglværket DRIVHUS Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Sejlbjergvägen. rummen. Från Sejlbjerstorget fortsätter Den rör Söernes lokalgator karaktäriseras av huvudstråket vatten, mindrei Sejlbergsvägen. bryggor och sig upp på Sejlsbjerg en fin utblick över det öppna landskapet, vattennära växlighet så sommed Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse gräs m.m. norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas Naerhedens lokalgator enav mindre plats som gårdensavpublika aktiviteter vänder sig ut mot. Den norra Lokalgatorna delen Naerhedens bilslinga traditionella gaturum är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut med markerad körbana medär deprioriterade. gröna parkeringsanläggför att lek, vilagår ochlängs samvaro Bostadshusen har tydligt motskydd landskapsparken. ningar somavgränsade bildar mot järnvägen. Zonen mellan parkeringförträdgårdar, både för markbostäderna och för hela Stråket är precis som High Street shusen ochhuset gatans trottoar planteras somett enshared skog avspace bok, stråk med ut breda mot gaturummet. för en definierad cykelbana. björk, kastanj, undantag lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna växthus som FÆLLES LOKALER MINIVÅDMARK tak och gröna väggar lokalgator mot sydsidan genom plantering av både grönskan som Tejlverkets karaktäriseras av den vertikala murgröna klättrar och vildvin omlott.och Kraftiga klätterrosor, såsamt som New på fasader fristående element de gemensamma dawn ellerväxthus Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen som sticker ut i gaturummen. för att stödja pollinering och ge estetiska Bebyggelsen Sejlsbjergs lokalgator av odling,upplevelser. både i de halvprivata trädgårdarna ut mot denna får på så sättodlingssamfälligheter ett attraktivt sammanhang. ochgata i gemensamma ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Lokalgade, Sejlbjerg PARKERINGSHUS BILVEJ PARK GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS OG STØJSKÆRM JERNBANE SEMIPRIVAT OG A: Bilgade, NærhedenSejlbjerg Landskabsvej Lokalgade, B Lokalgade, Søerne B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej Lokalgade, Søerne BILVEJ BILGADE GADE ne PARK PARKERINGSHUS NATURRUM OFFENTLIG KANAL MED SMÅPROMENADE BRYGGER OG SØGRÆS KANAL MINIVÅDMARK STØJSKÆRM BILVEJ BILGADE DRIVHUS JERNBANE PARK OFFENTLIG GADE GADE KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS SEMIPRIVAT KANAL MED SMÅ BRYGGER OG SØGRÆS High Street Hedehusene. Från detdelen nya stationstorget ner mot den av stora lanskapsparken går Den norra av Naerhedens bilslinga traditionella gaturum NaerHedens huvudstråk. Detta med stråkde binder ihop de flesta viktiga SEMIPRIVAT med markerad körbana går längs gröna parkeringsanlägg i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid publika ningar somplatserna bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringtejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid av kanten shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog bok, av parken. björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. takstråket och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både Stråket fungerar som ett shared space med undantag en tydligt murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så somför New markerad cykelbana. dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen publika lokaler i bottenvåningen både kommersiell och försmå att stödja pollinering och ge estetiskaför upplevelser. Bebyggelsen service är koncentrerade till de tresammanhang. platserna. Övriga ut offentlig mot denna gata på så sätt ett attraktivt Naerheden Landskaps vej. får bottenvåningar ocksåpå ennaerhedens aktiv karaktär, det vill säga I öster går bilslingan längshar kanten bebyggelse. Här att i de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet som tvättstugor, gemensamma avslutas stadsrummet av enföreningslokaler, publik promenadfetslokaler, med utspridda platser verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar en oxel förgårdsmark därvind husets kanvind komma ut i det publika hagtorn eller stråket mot ochaktiviteter på den solig, skyddade rummet. sidan planteras snår med björnbär och slån. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. ALLÉ PRIVAT NATURHAVE NATUR- COMMON Gröna väggar och vertikalavilla gröna element. Odling på förgårdmarken. Støtte og inspiration samt information og dialog fra EXPO NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. High Street Hedehusene. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går markerad cykelbana. NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de parken. innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även markerad cykelbana. en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och rummet. offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika en. rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd förden vindnorra och mycket solnaerhedens ger rum för bilslinga att prova exotiska växter, gaturum fikon, delen av av traditionella vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insektsfågelholkar. med markerad körbana går längs med de grönaoch parkeringsanlägggröna väggar vertikala gröna element. Zonen Odlingmellan på förgårdmarkningar som och bildar skydd mot järnvägen. parkeringen.shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. PARKERINGSHUS NATURRUM ALLÉ Bilgade, Hedeskogsvej Sejlbjergvejen STØJSKÆRM VILLA PRIVAT NATURHAVE JERNBANE NATUR- COMMON BILVEJ BILVEJ GADE PARK PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats PARKERINGSHUS STØJSKÆRM JERNBANE för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma växthus som sticker ut i gaturummen. Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma Naerheden rummen. Landskaps vej. ISöernes öster gårlokalgator bilslingan längs kanten Naerhedens bebyggelse. karaktäriseras avpå vatten, mindre bryggor som och Här i Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet vattennära växlighet så som Kaveldun, svärdslilja och olika följer det gamla järnvägsspårets dragningälgört, från Hallen upp till avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser gräs m.m. stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och Sejlbjergvägen. hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade bebyggelsens små förträdgårdar geri Sejlbergsvägen. gatan sin karaktär. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket Den rör space DIY-rådgivning Udviklingsplanen dialog Urban EXPO Commons NærHeden Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som Naerhedens lokalgator klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats växthus som sticker ut i gaturummen. för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma huset ut mot gaturummet. rummen. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och Naerheden Landskaps vej. Tejlverkets lokalgator karaktäriseras av den vertikala grönskan som vattennäralängs växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja I öster går bilslingan kanten på Naerhedens bebyggelse. Här och i olika klättrar på fasader och fristående element samt de gemensamma m.m. gränslandetgräs mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet växthus som sticker ut i gaturummen. avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser Sejlsbjergs lokalgator av odling, både i de halvprivata trädgårdarna att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar och i gemensamma odlingssamfälligheter ut i de gemensamma hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade rummen. sidan planteras snår med björnbär och slån. Söernes lokalgator karaktäriseras av vatten, mindre bryggor och vattennära växlighet så som Kaveldun, älgört, svärdslilja och olika gräs m.m. Byfesten Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering Naerheden Landskaps vej. och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot gata får på så sätt ett sammanhang. I öster gårdenna bilslingan längs kanten påattraktivt Naerhedens bebyggelse. Här i gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet Längst i öster går bilslingan i som ett breddat grönt gaturum som avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser följer det gamla järnvägsspårets dragning från Hallen upp till att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar stationen. En allé av uppstammade träd, inslag av perenner och hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade undervegetation som höga gräs för insekter och fåglar och sidan planteras snår med björnbär och slån. bebyggelsens små förträdgårdar ger gatan sin karaktär. Maker- NærHeden Naerhedens lokalgator Lokalgatorna är utformade som rena Shared space stadsrum. Plats för att lek, vila och samvaro är prioriterade. Bostadshusen har tydligt avgränsade förträdgårdar, både för markbostäderna och för hela huset ut mot gaturummet. FÆLLES LOKALER Bilgade, Hedeskogsvej PROMENADE NATURRUM OFFENTLIG PROMENADE OG A BILGADE High Street Hedehusene. Från det nya stationstorget ner mot den stora lanskapsparken går NaerHedens huvudstråk. Detta stråk binder ihop de flesta viktiga publika platserna i stadsdelen. Den bevarade Industrihallen vid Tejlverksplatsen och det centrala Sejlsbjergstorget vid kanten av parken. Stråket är utformat mycket plats för offentliga aktiviteter och ekologi. Stråket fungerar som ett shared space med undantag för en tydligt markerad cykelbana. Små publika lokaler i bottenvåningen för både kommersiell och offentlig service är koncentrerade till de tre platserna. Övriga bottenvåningar har också en aktiv karaktär, det vill säga att de innehåller lokaler för bostadshusens gemensamma funktioner så som tvättstugor, föreningslokaler, fetslokaler, gemensamma verkstäder m.m. Dessa lokaler vänder sig ut mot stråket och har även en förgårdsmark där husets aktiviteter kan komma ut i det publika rummet. Öppen dagvatten hantering i form av kanaler och minivåtmarker finns längs hela stråket. Platser med extra bra mikroklimat skydd för vind och mycket sol ger rum för att prova exotiska växter, fikon, vindruvor och aprikoser. Fågelmatplatser, insekts- och fågelholkar. Gröna väggar och vertikala gröna element. Odling på förgårdmarken. Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringshusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New Den norra delen av Naerhedens bilslinga av traditionella gaturum dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen med markerad körbana går längs med de gröna parkeringsanläggför att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ningar som bildar skydd mot järnvägen. Zonen mellan parkeringut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. shusen och gatans breda trottoar planteras som en skog av bok, björk, kastanj, lind och lönn. Alla parkeringshus har dessutom gröna tak och gröna väggar mot sydsidan genom plantering av både murgröna och vildvin omlott. Kraftiga klätterrosor, så som New dawn eller Flammentanzt används dessutom vid strategiska lägen för att stödja pollinering och ge estetiska upplevelser. Bebyggelsen ut mot denna gata får på så sätt ett attraktivt sammanhang. Sejlbjergvägen. Från Sejlbjerstorget fortsätter huvudstråket i Sejlbergsvägen. Den rör sig upp på Sejlsbjerg med en fin utblick över det öppna landskapet, parken och sjöarna söderut och en sammanhållen urban bebyggelse norrut. Stråket passerar sedan den nya 5H gården för att slutligen fortsätta söderut längs bebyggelsekanten ut mot den stora landskapsparken. I norra delen är stråket utformat som en slags kajpromenad med bryggor och utsiktsplatser som sticker ut i lanskapsparken. Den bostadsdominerade bebyggelsen har aktiva markplan av samma slag som längs High street och gröna kanter utgör skiljelinjen mellan förgårdsmarken och stråket. Grönskan i detta stråk består i denna del annars av grupper av träd längs prommenaden. Vid 5H gården bildas en mindre plats som gårdens publika aktiviteter vänder sig ut mot. Söderut kantas stråket av träd och häck som ett traditionellt lähain ut mot landskapsparken. Naerheden Landskaps vej. Stråket är precis som High Street ett shared space stråk med I öster går bilslingan längs kanten på Naerhedens bebyggelse. Här i undantag för en definierad cykelbana. gränslandet mellan byn och det helt öppna kulturlandskapet avslutas stadsrummet av en publik promenad med utspridda platser att sitta och betrakta landskapet. Mellan mötesplatserna Skyddar hagtorn eller oxel stråket mot vind och på den solig, vind skyddade Hallen 5H gården

5 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Nærheden er stedet for alle dem der søger: byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter High Street Hedehusene KANAL MINIVÅDMARK FÆLLES LOKALER

6 Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season Fremherskende (0-15 C) vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? byliv og urbane aktiviteter med stærke grønne kvaliteter Vind VIND VIND HISTORI HISTORIA Bro Hedevolden/ Byparken Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Fremherskende vindretning fra vest under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Sommer brise fra Syd-Øst under shoulder season (0-15 C) Stationstorvet Ny tunnel Multisporthal/ Kulturcenter VIND HISTORIA TEGLVÆRKET Byskolen Sol SOL SOL KOPPLIN KOPPLING Teglværkstorvet High street Hedehusene Hallen EXPO Sejlbjergstorvet SEJLBJERG VIND VIND SOL AFTEN AFTEN HISTORIA HISTORIA KOPPLINGAR AFTEN MIDDAG MIDDAG NATURRESURSER Sejlbjergpark NATURRESURSER MIDDAG 5H-gård SOL SOL naturressourcer NATURRESURSER koblinger KOPPLINGAR KOPPLINGAR AFTEN AFTEN SØERNE MIDDAG MIDDAG VIND historie HISTORIA NATURRESURSER NATURRESURSER topografi SOL n KOPPLINGAR

7 1. Hvem søger sig til den nye bydel Nærheden? Bilgade, Hedeskogsvej BILVEJ PARK PARKERINGSHUS STØJSKÆRM Nærheden er stedet for alle dem der ønsker: Drenering jord byliv og urbane aktiviteter med stærke Frugtlund Drenering jord Frugtlund grønne kvaliteter Aktiv jord Fugle Odling social- mötesplats Aktiv jord Natur Fugle Stadsliv Odling AKTIV JORD AKTIV JORD B A: Bilgade, Nærheden Landskabsvej BILGADE OFFENTLIG PROMENADE NATURRUM A vattenhandtering Frugtlund Fiskdam hydroponics B: Bilgade, Nærheden Landskabsvej kolonihaver café klasse- GRÖNBLÅ ARTÄRER værelse bikuber drivhus meditationskov ALLÉ VILLA P laboratorium hønsegård Fiskedyrkning krebseopdræt GADE

8

9

10

11

12 2018

13 2033

14 2100

15

16

17

18 NEVER MORE THAN THREE BLOCKS TO LANDSCAPE

19

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b

Kvarter 1:8. Byggnadsutformning. Bebyggelse mot Stadsparken/Boulevarden. Bebyggelse mot mot gata 3. Bebyggelse mot kvartersgata/gata 4b Kvarter 1:8 Kvarteret ligger i den västra delen av detaljplanen i ett av de mest centrala l ägena inom hela utbyggnadsområdet Täby park. ARBETSMATERIAL BYGGHERRE: JM AB ARKITEKT: Erséus Arkitekter AB ca

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1

Gestaltningsprogram. Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 Gestaltningsprogram Detaljplan för del av fastigheten Magnarp 64:1 SYFTE Syftet med ett gestaltningsprogram är att underlätta samarbetet mellan fastighetsägare och kommun genom att illustrera och tydliggöra

Läs mer

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd

VATTHAGEN 1:103 2014 09 29 Underlag för plansamråd Vy 1 från Stockholmsvägen NY IDENTITET Konturs förslag till ny bebyggelse vid glädjens trafikplats bygger på att tillföra en mix och mångfald i såväl programinnehåll som arkitektoniskt gestaltning och

Läs mer

Kors vad det vimlar av segel idag...

Kors vad det vimlar av segel idag... 1 ors vad det vimlar av segel idag... Det är med glädje vi vill ge vårt förslag på bostäder i ett så fantastiskt läge som Lindö Strand. Vår målsättning är att skapa ett unikt boende med egen karaktär där

Läs mer

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan

Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge Situationsplan Nyproduktion av sunda stenhus i Nyproduktion av sunda stenhus i Gislövs läge 10 750 kvm 11 748 kvm Park och lekplats Mot Gislövs läge och havet 1 1 2 8 9 915 kvm 6 915 kvm 3 913 kvm 913 kvm 808 kvm 810

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster

Planeten ska med. Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Planeten ska med Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster Riksbyggen verktyg för utvärdering av ekosystemtjänster vid nybyggnation Ger en första indikation på markens potential Ger exempel på vad vi kan

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial

PROSTEN 1 Illustrationsmaterial PROSTEN 1 Illustrationsmaterial 2015-02-05 BESKRIVNING ST:BIRGITTA KYRKA Befintlig bebyggelse Kvarteret Prosten Gestaltningsprinciper Två faktorer har varit avgörande för gestaltningen, att bevara och

Läs mer

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16

GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18. Stockholm 2015.03.16 GÖSTA 2.0 GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 Stockholm 2015.03.16 HUR KAN MAN FÖRBÄTTRA DAGENS UTEMILJÖ OCH BIBEHÅLLA GÖSTA ÅBERGS ANDA? GESTALTNINGSFÖRSLAG UTEMILJÖ BRF HEMMET 18 VAD SAKS IDAG

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum

Vision Karlskrona C - Landbrogatan - Ronnebygatan - som en del i ett övergripande stråk Pantarholmen - Karlskrona C - Centrum Trafikstrategi för Karlskrona Vision stråk i Landbrogatan Vy över Landbrogatan norrut mot stationen en tidig sommarmorgon. Landbrogatan är en mycket vacker gata med ett storslaget perspektiv från Ronnebygatan

Läs mer

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014

sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 sol- och skuggstudie NORRA TYRESÖ CENTRUM januari 2014 2 möjlig placering för ny ishall TYRESÖVALLEN ANSLUTNING STUDERAS VIDARE TYRESÖVÄGEN ev entré BOLLMORA ALLÉ möjlig placering för nytt parkeringshus

Läs mer

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand

Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand GESTALTNINGSPROGRAM Gestaltningsprogram till detaljplan för Frösjöstrand Översikt av planerad bebyggelse i Frösjöstrand. GESTALTNINGSPROGRAM Sid 1(5) Syfte Syftet med detaljplanen är att omvandla det befintliga

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Trafik. Hus. Mötesplatser. Grönska. Nyréns Arkitektkontor ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1

Trafik. Hus. Mötesplatser. Grönska. Nyréns Arkitektkontor ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1 Trafik Hus Mötesplatser Grönska ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 1 VÄG I BEFINTLIGT LÄGE SKALA 1:2000 (A3) ALBY CENTRUM BOTKYRKA KOMMUN 2012.06.08 SID 2 VÄG NERE I TORGLÄGE SKALA 1:2000 (A3)

Läs mer

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM

OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM ADEPT OSKARSHAMN - KV. LAXEN GESTALTNINGSPROGRAM 20140620 INNEHÅLL DEL 1: STRUKTUR Nuvarande situation Kvarter Användning Skuggdiagram DEL 2: OFFENTLIGA RUM Offentliga rum Gaturum Grannskapsplatser Bohmans

Läs mer

Skolan är en viktig symbol för

Skolan är en viktig symbol för rama in knyta an länk mellan stad o jordbruk små och stora rum odlingskvalitéer skolans betydelse för Hyllie Skolan är en viktig symbol för visionen om det hållbara och klimatsmarta Hyllie. En global förebild

Läs mer

Utveckling och komplettering av gröna stråk

Utveckling och komplettering av gröna stråk Utveckling och komplettering av gröna stråk Förbindelser och kopplingar mellan olika områden är viktiga liksom möjligheten att lätt kunna nå olika områden till fots och med cykel. Tyvärr finns ofta barriärer

Läs mer

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende.

Inom planområdet förbereds även yta för ett gruppboende. Detaljplan för Ekgården södra (Ritorp 1:1 mm) P 04015 planbeskrivning 7 Verksamhet Norr om och i direkt anslutning till planområdet ligger en mekanisk verkstad. Antal uppskattade transporter per dag med

Läs mer

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1

Välkommen du gamla nya sköna värld. Drömmar om ett hem - Sid 1 I gränslandet mellan det vilda och det tämjda ligger vår plats. I gränslandet mellan naturens frihet och hemmets trygghet. Som om de alltid hade legat där mellan träden. Små tidlösa plattformar för livet.

Läs mer

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN

NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN NYA ÄLVSTADEN TROLLHÄTTAN EXPLOATERINGSSTUDIE FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Denna studie syftar till att utreda lämplig exploateringsgrad och tänkbar bebyggelsestruktur i Nya Älvstaden, Trollhättan. Arbetsområdet

Läs mer

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar

LINGHEM - MANSTORP MANSTORPS ÄNGAR. Markanvisning Februari 2016. Manstorps ängar MANSTORPS ÄNGAR Manstorps ängar 1 Markanvisning Februari 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Förutsättningar i området i Linghem... 4 Kvaitéer och siktstråk... 5 Det offentliga och privata rummet... 5 Gårdsgatan,

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

Staden Ystad dokumentation från workshop den 14 maj 2013

Staden Ystad dokumentation från workshop den 14 maj 2013 Staden Ystad 2030 dokumentation från workshop den 14 maj 2013 Workshopen är en del av den tidiga dialogen för fördjupningen av översiktsplanen för staden Ystad. Temat för workshopen var stad/land/verksamheter,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ

RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ RIKTLINJER FÖR TRÄD I GATUMILJÖ Från planering till plantering Redan i detaljplaneringsskedet är det viktigt att ha en idé om trädens roll i gaturummets utformning, och att avsätta tillräckligt med plats

Läs mer

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1

Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 FJÄLLVRÅKEN Gestaltningsprogram för Fjällvråken 1 1. Gestaltning 1.1 Byggnad och tomt Tomten ligger högt placerad i Falkenberg med relativt långt avstånd till omkringliggande bostadsbebyggelse i väster.

Läs mer

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning

FHK TINGSTORGET 140829 ARKITEMA ARCHITECTS. Markanvisning FHK Markanvisning Idé/ koncept Förslaget tar sin utgångspunkt i platsens topgrafi, läge och stadbyggnadsvision Framtid Alby. Genom att variera de olika byggnaderna i höjd och orientering så följer vi topografin

Läs mer

Dialogmöte Exercisheden

Dialogmöte Exercisheden Dialogmöte Exercisheden Anteckningar från möte #1 med allmänheten (21 januari 2017) Varför är vi här? Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till ett antal dialoger kring utvecklingen av Heden på temat Vad

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd

träbänkar träspång 1 rad vitblommande körsbärsträd Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Gestaltningsprinciper Tölö Ängar II Entrétorg Entrétorg Entrétorg vid Hedeleden Entrén från den kommande Hedeleden markeras av de gärdesgårdar som finns i området idag

Läs mer

framtidens selma Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

framtidens selma Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE framtidens selma Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Detaljplan Eds allé Naturvärden

Detaljplan Eds allé Naturvärden Detaljplan Eds allé Naturvärden 2010-11-05 1 Bakgrund CONEC konsulterande ekologer har gjort en inventering av de ekologiska värdena på uppdrag av NCC inför detaljplanläggning av Eds allé i Upplands Väsby

Läs mer

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1

20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 20 / Programförslag / Bredgatan 1:1 > Exempel på kanalrummets karaktär, Illustration: Benthem Crouwel och Mandaworks. lländaretorget 2. PROGRAMFÖRSLAG 21 22 / Programförslag / Bredgatan 1:1 VISION 2035

Läs mer

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012

HANINGETERRASSEN GESTALTNINGSPROGRAM - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 - SAMRÅDSHANDLING JUNI 2012 INNEHÅLL 1 NR I ORIENTERINGSPLAN INNEHÅLL sid 2 1 ÖVERSIKT 3 9 2 ILLUSTRERAD PLAN 4 3 4 3 HANINGE LIFE - DET CENTRALA TORGET 5-6 6 4 BUSSTERMINALEN 7 5 7 10 5 6 7 TORGSTRÅKET

Läs mer

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20

KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 V KVALITETSPROGRAM DP BRANDSTEGEN HUDDINGE KOMMUN 2014-05-20 Flygfoto över Huddinge, planområdet markerat med rött Kvalitetsprogram Dp Brandstegen Detta program har tagits fram av representanter för miljö-

Läs mer

Brf Hägern, Varvet - Analys

Brf Hägern, Varvet - Analys Anonyma entréer. Negativt Stor, öppna ytor som inte hänger ihop Betraktelseytor utan användbart innehåll Outnyttjad yta vid vattnet Dålig vattenkontakt Få samlings-/sittplatser Anonyma entréer För få cykelplatser

Läs mer

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19

Arlöv. Flackarp - Arlöv, Arlöv, SLUTpresentation, 11-05-19 Arlöv INDUSTRI- BYN INDUSTRI- BYN Identitet idag Önskad identitet Grönytor Aktiverade grönytor Vatten Större vägar Stadskärna Järnväg Kommunens grönstruktur 0 100 m 500 m 1000 m Föreslagen grönstruktur

Läs mer

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28

NYTORP - Parkentré till Centralparken. Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP - Parkentré till Centralparken Parallellt uppdrag för Stansen 1 och Degeln 1 mfl, Näsbypark, Täby. White 2011 09 28 NYTORP BLIR EN INTEGRERAD STADSDEL I TÄBY Nytorp i Näsby Park ligger relativt

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling

Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg. Granskningshandling Gestaltningsprogram för Västa Eriksberg Granskningshandling Planförslag INLEDNING Bakgrund Västra Eriksberg ligger i norra delen av stadsdelen Norrböle och gränsar i söder mot Erikslids centrum, i väst

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

arbetstillfällen

arbetstillfällen Räkna med oss 69 386 17 000 Invånare i Täby, december 2016 Invånare i Täby, december 2016 1,105 1,105 Befolkningsökning 2016 Prognos: 89 000 invånare år 2026 71,2km 2 Nya bostäder planeras att byggas i

Läs mer

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken

3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken 3.2.3 Bebyggelse mot stadsparken (GATA 2 och 8) Parkrummen ska avgränsas av tydliga bebyggelsefronter och gator (GATA 2 och 8). Bebyggelsen samverkar med det storskaliga parkrummet i skala och utgör en

Läs mer

L Ä R K E T O R P E T I T R O L L H Ä T T A N. u n d e r l a g f ö r d e t a l j p l a n e a r b e t e j u n i

L Ä R K E T O R P E T I T R O L L H Ä T T A N. u n d e r l a g f ö r d e t a l j p l a n e a r b e t e j u n i DAGVATTEN- DAMM SITUATIONSPLAN skala 1:2000/A3 Bullerzon om 70 meter närmast Överbyvägen BULLERZON 70 M ÖVERBYVÄGEN 4 st punkthus på gräddhyllan, 2 st 6 vån, 2 st 7 vån Punkthusen angörs via slingan som

Läs mer

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid.

Lekvärdefaktor. Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Lekvärdefaktor Inspiration till grönare skolgårdar med barnperspektiv Det väsentliga är nog att inte tro att man ska få någon färdig produkt utan det här är en utveckling ständigt över tid. Vuxna, barn,

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Fem förslag har blivit ett

Fem förslag har blivit ett Fem förslag har blivit ett Minskat geografiskt område Fokus på centrum med fördubblad handelsyta och fler arbetstillfällen Ingen tunnel, men överdäckning vid Torsviks torg Bullerdämpande åtgärder längs

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

RegionCity Workshop 2

RegionCity Workshop 2 RegionCity Workshop 2 Förslag från Kanozi Arkitekter, februari 2013 Gatan och stationens skikt Stadskvalité/Källare Sammanfattande feedback och instruktion framåt från Jernhusen och intressenter Fokusera

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Trekroner Parkvej. Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø

Trekroner Parkvej. Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø Trekroner Parkvej Henrik Valeur, Fredrik Fritzson och Andrea Pålsson Teknisk och ekonomisk rådgivare: Alice Tarnø Workshop Fredrik Fritzson, projektleder Åsa Sonjasdotter, kunstner Susanne Ulrikke Hedegaard,

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA GESTALTNINGSPROGRAM FÖR INRE HAMNOMRÅDET I UDDEVALLA 49 INNEHÅLL DEL 2 1.0 BAKGRUND 53 3.0 BEBYGGELSE 56 - Kvarterens utformning 56 3.1 Norra området av Inre Hamnområdet 58 - De olika kvarteren - Byggnadernas

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan

UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan UTVIDGAD STADSKÄRNA Länka vardagsfunktioner mot stadskärnan I det här avsnittet beskrivs hur den utvidgade stadskärnan får en starkare identitet och en tydligare koppling till stadskärnan och attraktioner

Läs mer

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna

Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna Nominerad till Sienna priset 2015 Landskapsarkitekt: Eskilstuna kommun. Ansvarig arkitekt: landskapsarkitekt MSA Anna Edvinsson Byggherre: Eskilstuna kommun Juryns motivering Torget har formats utifrån

Läs mer

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld.

EkoVision Torsvik. Ett hållbart boende. Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. EkoVision Torsvik Ett hållbart boende Visionen är framtagen till utställingen Kretshopp, - utställning om en hållbar värld. Utställningen är producerad av Technichus Härnösand EkoVision Torsvik Idéerna

Läs mer

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER

4. HANDEL HANDEL PARKERINGSDÄCK SMÅ BYGGNADER KOMPLETTERANDE HANDEL OCH SER- VICE SKYLTAR ÖPPNA OCH INTRESSANTA FASADER 4. HANDEL HANDEL På östra delen av området föreslås en handelsplats med inriktning mot storskalighandel och livsmedel. I tre av kvarteren kommer bostäder kombineras med handel i bottenvåningarna. En unik

Läs mer

PÄ 40/2005. Kvalitetsprogram för den offentliga miljön Stångby Väster

PÄ 40/2005. Kvalitetsprogram för den offentliga miljön Stångby Väster PÄ 40/2005 Kvalitetsprogram för den offentliga miljön Stångby Väster Stadsbyggnadskontoret mars 2008 Innehåll Bakgrund... 3 Inledning... 3 Mål... 3 Syfte... 4 Projektet... 4 Stångby... 4 Trädgårdsstaden...

Läs mer

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget

Konsekvensanalyser. Expansion Allum/Kyrktorget. Blandstad Stråk Kyrktorget Konsekvensanalyser Expansion Allum/Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Stråk Kyrktorget Blandstad Blandstad STADSSTRUKTUR Centrala Partille har många större byggnader och fastigheter, men få

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING. En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan

Åtgärder. Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING.  En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan GRANSKNINGSHANDLING Dnr: 2011-1536 2016-04-01 Åtgärder Centrala stan En bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan www.skelleftea.se/centralastan Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73

Läs mer

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning

Parallella uppdrag för Selma Lagerlöfs torg. Sammanfattning Bakgrund Göteborg växer och många vill flytta hit. Därför behöver vi bygga fler bostäder, framför allt på platser där det redan finns kollektivtrafik, vägar, affärer, förskolor och parker. Selma Lagerlöfs

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan

Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Fysiska strukturer för minskad klimatpåverkan Planera klimatsmart! Stöd till de kommunala planerarna med fokus på förebyggande klimatarbete Ta fram verktyg som kan användas i planeringen

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs.

FÖRSLAG. gångvägar, gator, tunnelbanan. Förslaget förutsätter att de befintliga byggnaderna i kvarteret Åstorp rivs. FÖRSLAG I gestaltningen av det nya området utgår jag från mina associationer till Hammarbyhöjdens karaktär. Jag nytolkar begreppen och gestaltar dem så de nya tolkningarna påminner om eller kontrasterar

Läs mer

GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35

GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35 GATOR OCH TORG MILJÖ OCH GESTALTNINGSPROGRAM - SIGTUNA STADSÄNGAR 35 4.1 GATORS UTFORMNING - GENERELLT ETT VARIERAT GATURUM Den nya stadsdelen tar sin inspiration från det historiska Sigtuna. Stadsdelens

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad

äng parkering terass lokal terass äng EXISTERANDE LEKOMRÅDE SKOLAN grönt tak takterass gruppboende idrottshall takterass odlingslådor bostad FILOSFISK PRK FILOSOFISK PRK badplats / isbana floda lada gemenskapslokal kiosk/café solpaneler lokal frisbeegolf EXISTERDE LEKOMRÅDE SKOL Planutsnitt stationsområdet SÄVELÅGE grupp idrottshall nedgång

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN

GESTALTNINGSPROGRAM. del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 SALEMS KOMMUN GESTALTNINGSPROGRAM del av SÖDERBY PARK, Salem 5:29 m.fl. (västra delen) Del 1 Söderby torgs allé ANTAGANDEHANDLING 2007-02-05 Söderby torgs allé SALEMS KOMMUN N 2 illustrationsplan över VästraSöderby

Läs mer

Stadsrumsanalys Arkivet 1

Stadsrumsanalys Arkivet 1 Stadsrumsanalys Arkivet 1 Denna analys har utförts av FOJAB Arkitekter på uppdrag av Lunds Nation Arkivet AB och ska ligga till grund för fortsatt förslags- och utredningsarbete för kvarteret Arkivet 1

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

2 Upplevelsen 1.0 Nätverket Upplevelsen Kapitlet redovisar intentionerna för innehåll, kvalitet och identitet kring H+ områdets stadsrum och stadsdelar. De redovisade intentionerna ska ses som utgångs

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret

Detaljplan för Trollhättan 30 m.fl. (del av Galleriankvarteret) - svar på remiss från stadsbyggnadskontoret Norrmalms stadsdelsförvaltning Parkmiljöavdelningen norra innerstaden Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.3.-336/2015 Sida 1 (9) 2015-06-22 Handläggare Leila Massih Telefon: 08-508 09 306 Till Norrmalms stadsdelsnämnd

Läs mer

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014

Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Dag Hammarskjölds-stråket, Uppsala Exploateringsutredning 4 april 2014 Reviderad 24 april 2014 Andersson Arfwedson arkitekter ab www.andersson-arfwedson.se Sibyllegatan 52b, 114 43 Stockholm 08-54 52 60

Läs mer

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden

Gestaltningsprogram. Kavallerivägen/Rissneleden Gestaltningsprogram Kavallerivägen/Rissneleden 2013 03 27 Inledning BAKGRUND Planering för sydvästra Rissne har pågått i flera år. Området är utpekat som ett förändringsområde i Fördjupad översiktplan

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården

GESTALTNINGSPROGRAM. Kv. Mården GESTALTNINGSPROGRAM Kv. Mården Dec 2013 Medverkande Beställare: Umeå Kommun, Detaljplanering Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Umeå Uppdragsansvarig: Eva Henriksson Medv landskapsarkitekt: Stina Åslund Allmänt

Läs mer