Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17"

Transkript

1 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp läggs på utköp av medarbetare sid 12 tentamensakvarier Lärare och studenter vinner på finsk modell sid 21

2 LEDARE Utges av: Sveriges universitetslärarförbund (SULF). Adress: Box 1227, Stockholm. Besöksadress: Ferkens gränd 4, Gamla Stan. Kvalitetssäkring och professionalitet Telefon: växel. e-postadress: Hemsida: Redaktion: Anders Jinneklint chefredaktör och ansvarig utgivare, tel , Layout: Josefina Åsén, Lena Löwenmark-André, Anders Jinneklint Annonser och sekretariat: Lena Löwenmark-André, redaktionsassistent, tel , Produktannonser: Kompetenstillväxt Sverige AB, Anna Kreissl, tel , Pris: Helår 550 kronor inkl moms, gratis till medlemmar. Åsikter som framförs i signerade artiklar och recensioner står för författaren. Redaktionen tar ej ansvar för insänt, ej beställt material. All redaktionell text och bilder lagras elektroniskt av Universitetsläraren för att kunna publiceras på SULF:s hemsida. Medarbetare som inte accepterar detta måste meddela förbehåll. I princip publiceras inte artiklar med detta förbehåll. Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB, Box 928, Borås Medlem av föreningen Sveriges Tidskrifter. TS-kontrollerad upplaga: ex Harriet Wallberg är inte bara universitetskansler, hon har också uppdraget att utreda det framtida kvalitetssäkringssystemet i högre utbildning. Värt att notera är att utredningen är en Ds (departementsskrivelse) och inte en SOU (statens offentliga utredningar). Ärendet är viktigt och hade förtjänat tyngden av en SOU, men samtidigt brådskar det. Den högre utbildningen kan inte stå utan internationellt erkänd kvalitetssäkring. Högre utbildning omsätter mer än 20 miljarder av statens pengar varje år. Samhället har ett legitimt intresse av att veta att pengarna producerar utbildning av hög kvalitet. Från ett professionsperspektiv måste vi utvärdera och granska vårt arbete för att medborgarna ska kunna hysa tilllit till vår professionella kompetens. Vi måste också låta arbetet granskas av utomstående bedömare. Men det måste ske på ett sätt som utgår från vad vårt uppdrag faktiskt är och vilken roll den högre utbildningen och vetenskapen bör ha i samhället. Utgångspunkten för ett kvalitetssäkringssystem är att det har internationell legitimitet. Det garanterar att systemet inte riggas för ett snävt inhemskt perspektiv styrt av kortsiktiga politiska målsättningar, utan från en idé om verksamheten och den akademiska friheten som har en större giltighet. Systemet måste också fungera så att det på en gång bygger på och bidrar till universitetslärarnas professionella utveckling. En profession utmärks bland annat av att den kontinuerligt granskar sig själv. Det betyder i ett internationellt sammanhang inte inavel och självtillräcklighet, utan tvärtom konkurrens och en strävan till det bättre. Ett kvalitetssäkringssystem som tar tillvara och stärker professionsutvecklingen hos lärare och forskare kommer också att leda till en stark kvalitetsutveckling. För vår profession finns ju inte enbart till för sin egen skull. Vår profession förenas runt föreställningen att utbildning och forskning bygger ett bättre samhälle. Kärnan är vetenskap, och vetenskap kräver i sin tur kollegialitet ett annat av professionens nyckelord som måste finnas med som grund för kvalitetssäkringssystemet. Skälet till att vetenskapen kräver kollegialitet är att unga forskare måste kunna ifrågasätta vedertagna kunskaper, och för att beslut därför fattas bäst i sammanhang där de berörda lärare och studenter gemensamt kan ta ställning till nya frågor. Universitetslärare och studenter måste därför vara motorerna i kvalitetssäkringsarbetet. Med ett kvalitetssäkringssystem som utgår från professionalitet och kollegialitet undviks dessutom att systemet producerar arbetsmoment för sin egen skull. Det borde dessutom skapa tillit inte bara till utvärderingarna utan också till lärosätena, till studenternas kunskaper och till universitetslärarna. Just tillit tycks för närvarande vara en bristvara. Akademins ansvar är att bidra till en demokratisk samhällsutveckling, och där är tilliten en förutsättning. Det vore bra att börja med ett kvalitetssäkringssystem som ställer krav på, utvecklar och förutsätter lärar- och forskarprofessionens delaktighet. git claesson pipping förbundsdirektör för SULF 2 Universitetsläraren 10/2014

3 innehåll 10:2014 kraftiga protester: 4 svenska studenter kan tvingas betala avgifter 5 björklund hann få ALF-avtalet i hamn 6 medialt blåsväder kring kth aktualiserar etisk balansgång Foto: mikael Wallerstedt illustration: ebba Berggren 8 Rivstart för svenska moocar kritiserat förslag från Riksrevisionen: 10 Avsteg från autonomin ska minska lärarbristen 12 konflikt ofta bakom utköp 14 Hög tröskel för delaktighet 16 mänskliga rättigheter ska värderas lika 18 svårt att se lösning för forskare under hot 20 Jämför lärosäten med nytt verktyg 21 tentamensakvarier gör lärarnas arbetsbörda lättare 24 Feminister vill bryta innanförskapet 26 Forskare utvecklar morgondagens handel 30 DEbAtt kanslerns utredning får inte leda till gamla tider Foto: anna rehnberg 37 på gång sulf kalendarium 38 sulf informerar Foto: alexander donka Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet Söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid /2014 på omslaget: Elisabet söderberg, doktorand vid stockholms universitet har ett rörelsehinder som skapar ett onödigt annorlundaskap, säger hon. 37 gästkrönika: Delat land efter mandela KTH FOI-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag Miljonbelopp läggs på utköp av medarbetare sid 12 Tentamensakvarier Lärare och studenter vinner på finsk modell sid 21 Universitetsläraren nr 11/2014 har manus- och annonsstopp 10 oktober Universitetsläraren 10/2014 3

4 Kraftiga protester: Svenska studenter kan tvingas betala avgifter Den avgående regeringen föreslår att studenter ska betala avgifter när de deltar i utbildningssamarbete mellan ett svenskt och ett utländskt lärosäte. SULF tillbakavisar förslaget och poängterar att utbildning ska vara avgiftsfri. text: Per-Olof Eliasson Dilemmat som regeringen försöker lösa genom promemorian Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning är att svenska lärosäten anordnar utbildningar tillsammans med utländska lärosäten som ibland har avgiftsbelagda studier. Och enligt högskolelagen kan inte svenska lärosäten ta ut avgifter för svenska studenter. Jag inser problemet. Lärosäten måste kunna samarbeta med andra lärosäten, och vi styr inte över vilka länder som tar ut avgifter. Och det är svårt att säga att Sverige inte ska samverka med lärosäten som tar ut avgifter. Men jag är övertygad om att det går att komma på en bättre lösning som inte medför att studenterna måste betala, säger Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare. Hon anser att det gäller att backa tillbaka till grunden för vad högre utbildning är till för. Studentens utbildning är viktig för lärosätet och landet, och internationella utbildningar gagnar oss alla. Om man tänker sig avgifter för studenter ser man studier som något som enbart är till för studentens bästa. Den synen har vi inte i Sverige och jag tycker inte vi behöver införa den heller. Att ta ytterligare ett steg och avgiftsbelägga ytterligare en grupp studenter går emot hela grunden i SULF:s tänkande. Principen är mycket enkel: studier i Sverige ska vara avgiftsfria för studenten. SULF tycker för övrigt att de ska vara det även för studenter som inte kommer från Europa. foto: håkan lindgren Karin Åmossa, SULF:s chefsutredare, tillbakavisar förslaget om studieavgifter. Enligt Högskolelagen ska högre utbildning vara avgiftsfri för svenska studenter. För att komma förbi den grundprincipen skriver regeringen i promemorian att En avgift /.../ är inte en avgift /.../ om: 1. avgiften inte tillfaller lärosätet, och 2. inte avser utbildning som anordnas av universitetet eller högskolan. Karin Åmossa påpekar att avgifter stänger ute stora grupper av studenter från att delta i utbildningssamarbeten. Om man avgiftsbelägger så säger man samtidigt att det bara är studenter som har ekonomiska resurser som kan delta i sådana här studieprogram. Regeringen föreslår i promemorian att studenterna ska kunna få merkostnadslån från CSN för att täcka studieavgiften. Även om studenten skulle kunna ta större studielån för att täcka studieavgiften stänger det ute studenter från studieovana hem vi vet att de inte är benägna att ta lån på samma sätt som studenter från akademikerhem. Förutom SULF avvisar bland andra Saco, Sveriges förenade studentkårer (SFS) och enskilda studentkårer förslaget. Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) ställer sig däremot positivt, vilket också Universitetskanslersämbetet gör, men UKÄ föreslår att man inrättar stipendier som ska täcka studieavgiften. Det är en tanke att studieavgiften ska bekostas ur statskassan genom stipendier. Men det är ändå ett sätt att öppna för avgifter, säger Karin Åmossa. SULF föreslår istället i sitt remissvar att eventuella studieavgifter betalas via det svenska lärosätet. Under den period som studenten studerar utomlands har Sverige inte några kostnader för studenten. Då borde de pengar som annars skulle ha följt med studenten i form av per capita-ersättning kunna används till utbildningen utomlands. Är det så att den utländska utbildningen skulle vara mycket dyrare får man fundera över hur man kan tillföra de pengarna. Jag tror inte att det är väldigt stora skillnader, säger Karin Åmossa. Hur en sådan lösning exakt ska se ut anser hon att utbildningsdepartementet bör lösa. Vi ska inte behöva ändra i lagarna utan principen ska stå fast att studier ska vara avgiftsfria för studenten. Det kan nog departementet lösa snabbt om det får uppdraget. l 4 Universitetsläraren 10/2014

5 Björklund hann få ALF-avtalet i hamn Ett nytt ALF-avtal är i hamn, efter år av revirstrider och konflikter. Hur resurser till klinisk forskning ska fördelas har sedan 2009 varit ett av utbildningsdepartementets mest utdragna och svårlösta ärenden. text: marielouise samuelsson foto: Jann lipka Men med bara några dagar kvar till det riksdagsval som innebar att alliansen förlorade regeringsmakten kunde det undertecknas. Beslutet om att införa en kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell för klinisk forskning blev därmed den sista stora åtgärden för utbildningsdepartementet, under Jan Björklunds ledning. ALF-avtalet som handlar om de cirka 1,7 miljarder som staten årligen satsar på den kliniska forskning som bedrivs vid vissa landsting, sades upp Avtalet hade då länge kritiserats för bristande insyn i hur forskningsmedlen används och hur forskningen utvärderas. Björklund har upprepade gånger talat om behov av skarpa kriterier och har uppmanat landstingen att ta den kliniska forskningen på allvar. Björklund var för övrigt inte den förste ministern som tog sig an klinisk forskning. De tvärpolitiska önskningarna att just denna forskning ska bli bättre, mer effektiv och resultera i kommersiella framgångar, som läkemedel, har i decennier blivit föremål för omfattande utredningar och sedan 1990-talet återkommande lyfts fram i forskningspropositionerna. Svårigheterna har formulerats många gånger, inte minst det delade huvudmanna skapet, som innebär att det är landstingen som, exempelvis, bestämmer om klinikers slimmade organisation tillåter att läkare ägnar sig åt forskning. Flera departement, förutom utbildningsdepartementet, närings- och socialdepartementen, har ägnat sig åt att utreda men det är utbildningsdepartementet som tagit fram det nya ALF-avtalet. Till hjälp tog man först in Kjell Asplund, tidigare generaldirektör för Socialstyrelsen, och förra universitetskanslern Sigbrit Franke som externa förhandlare för staten, men dessa avpolletterades efter öppen konflikt med statssekreterare Peter Honeth (se Universitetsläraren nr 15/2013). Därefter tog departementet självt över förhandlingarna som alltså gick i lås 11 september i år, då Honeth också blev den som skrev på avtalet. Avtalet har bland annat varit svårt att få till eftersom det historiskt inte har funnits en tydlig princip för hur medel till klinisk forskning ska fördelas. En nyhet i det nya avtalet är alltså att man inför en kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell. Denna ska vara utvecklad från och med 2019, då resurser ska fördelas utifrån expertbedömning och indikatorer, som förutsättningar, klinisk betydelse och bibliometrisk utvärdering. Som övergångsmodell, mellan 2016 och 2018, ska kvalitet mätas enbart genom bibliometrisk utvärdering. Den temporära lösningen är tänkt att dämpa de övergångseffekter som uppstår då det nya avtalet innebär omfördelning av resurser. Man tillsätter också en styrgrupp med representanter för respektive landsting med uppgift att följa och utvärdera implementeringen av avtalet. Peter Honeth, statssekreterare Avtalet har bland annat varit svårt att få till eftersom det historiskt inte har funnits en tydlig princip för hur medel till klinisk forskning ska fördelas, säger Peter Honeth. Han talar också om olika synsätt på principfrågor samt att det alltid är besvärligt då olika intressenter (som de sju berörda landstingen) självklart bevakar sina revir. ALF-avtalets modell påminner om den Fokusmodell för resursfördelning till universitet och högskolor, som Vetenskapsrådet har tagit fram (Universitetsläraren nr 7/2014). Formellt är det två olika modeller, men visst kan man säga att det utgår ifrån samma tankar och princip, resursfördelning utifrån kvalitet, säger Peter Honeth. Samma dag som ALF-avtalet skrevs under offentliggjordes också inrättandet av ett statligt centrum för läkemedelsprövningar och andra kliniska studier, med uppdrag att stärka samverkan mellan sjukvårdshuvudmän, industri och akademi. Centrumbildningen är ett direkt resultat av utredningen Starka tillsammans (Universitetsläraren nr 1/2014) och precis som ALF-avtalet en del i de förutnämnda ambitionerna att bryta den nedåtgående trenden för klinisk forskning. I utredningen föreslogs en egen myndighet, men istället kommer verksamheten med placering i Göteborg att formellt ha Vetenskapsrådet som värdmyndighet och styras av en kommitté som utses efter förslag från bland andra Vetenskapsrådet, Sveriges Kommuner och Landsting samt branschorganisationer. l Universitetsläraren 10/2014 5

6 Medialt blåsväder kring KTH aktualiserar etisk balansgång Hur ska forskare förhålla sig till diktaturer och till att grundforskning kan utvecklas till krigsmaterial? Den uppmärksammade KTH FOI-affären visade sig bland mycket annat handla om ett avtal som KTH aldrig skrivit på, men aktualiserar den svåra balansgången mellan kommersiella möjligheter och etiska regelverk. text: marielouise samuelsson I all samverkan med länder som otvivelaktigt är diktaturer finns risk för brist på misstänksamhet, en aningslöshet som kan tillta om där finns förväntningar på goda affärsmöjligheter. Det säger Enrico Deiaco, avdelningschef för Innovation och globala mötesplatser vid Tillväxtanalys, med ansvar för omvärldsbevakning och kontaktskapande verksamhet vid de utlandskontor som finns i Brasilia, New Delhi, Peking, Tokyo och Washington. Inom forskningen kan det finnas mer av aningslöshet än hos svenska företag, när det gäller ett land som Kina. Företagen är medvetna om att de kan bli utnyttjade, att kinesiska staten - som ofrånkomligt finns med i alla sammanhang - kan vara ute efter affärshemligheter. Företag är ibland mer pragmatiska, man underordnar sig i en gynnad situation och väljer att inte ta upp vissa ämnen, exempelvis kring immateriella rättigheter, säger Enrico Deiaco som påpekar att det också finns goda exempel där man valt att flytta verksamhet då värdlandet inte efterlevt internationella konventioner. Att inte alls samarbeta med diktaturen Kina är knappast ett alternativ, Kina är exempelvis på EU-nivå en självklar partner för företag och för forskning. Kina är inte bara en stor och viktig forskningsnation, samarbeten med Kina gällande forskning och utbildning är också något som regeringen prioriterat, bland annat genom uppdrag till Vetenskapsrådet och Vinnova, säger KTH:s rektor Peter Gudmundson. Att inte samverka med Kina skulle därför vara ett utrikespolitiskt ställningstagande och som statliga myndigheter kan varken KTH eller något annat svenskt lärosäte ha egna politiska ståndpunkter. KTH hamnade som bekant i den mediala hetluften när Sveriges Televisions Uppdrag Granskning tilldelade lärosätet det föga smickrande epitetet bulvan, en roll i vad SVT beskrev som ljusskygga affärer med Kina. Enligt SVT skulle Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ha utnyttjat KTH som front för att kringgå EU:s vapenembargo mot Kina. Att det från KTH:s sida handlade om grundforskning och om ett avtal som inte skrivits på överskuggades av att SVT:s upplägg betonade att FOI ville sälja militärt material, till och med något som beskrevs som potentiellt massförstörelsevapen till Kina. Det var alltså grundläggande forskning, strömningsmodellering, inom ramen för olika doktorandprojekt. Som verktyg skulle delar av programvaran, EDGE, som FOI har utvecklat, användas. Forskningsresultaten skulle publiceras fritt, i vetenskapliga tidskrifter. Enligt ett beslut 2012 bedömde Inspektionen för strategiska produkter (ISP) att EDGE inte kunde klassas som krigsmateriel. Förnyade kontakter med ISP visade dock att en ny prövning skulle behöva göras för en bedömning av användningen av programvaran, trots att den inte är klassad som krigsmateriel. Vilket kan sägas beröra en närmast filosofisk problematik, då i princip varje forskningsresultat och vetenskapliga upptäckter kan utvecklas och användas i dubiösa sammanhang. Mot bakgrund av att en ny ISPbedöm ning skulle krävas och att detta ytterligare skulle dra ut på tiden beslutade KTH att avbryta förhandlingarna med det kinesiska flygforskningsinstitutet CAE. KTH tillsatte också en intern utredning för att följa hur lärosätet hanterat ärendet. Vi gör den översynen för att se om det finns anledning att se över våra rutiner, säger Peter Gudmundson. I övrigt är det viktigt för oss att betona att KTH aldrig skrivit på något avtal. Generellt kan sägas att det inte märks särskilt mycket av diskussioner gällande etiska överväganden kring internationella forskningssamarbeten. Magnus Odén, professor i materialfysik/nano vid Linköpings universitet är sedan 2011 ledamot av Vetenskapsrådets expertgrupp för etik. Gruppen har övergripande beredningsansvar för etikfrågor vid VR, i samband med sådant som kommersialisering av forskningsresultat och integritetskänsligt material. Den etiska garden kan riskera att sänkas då kommersiella möjligheter lockar. Jag tycker mig märka något 6 Universitetsläraren 10/2014

7 foto: sandra pettersson foto: susanne kronholm foto: privat I all samverkan med länder som otvivelaktigt är diktaturer finns risk för brist på misstänksamhet, en aningslöshet som kan tillta om där finns förväntningar på goda affärsmöjligheter. Att inte samverka med Kina skulle därför vara ett politiskt ställningstagande och som statliga myndigheter kan varken KTH eller något annat svenskt lärosäte ha egna politiska åsikter. Etik är till sin natur kulturberoende, om man som svensk forskare samarbetar med forskare i ett land där de etiska reglerna är mindre rigorösa än de svenska ska inte detta användas som ett etiskt kryphål. Enrico Deiaco avdelningschef, Tillväxtanalys Peter Gudmundson rektor, KTH Magnus Odén professor, Linköpings universitet slags övertro på att lärosäten ska kunna tjäna pengar på patent, men lärosäten ska ju inte ha rollen som patentsäljare, forskning ska producera och förmedla kunskap. Han betonar att frågan är komplex då uppdragsforskning måste få förekomma, men att den i så fall också ska ske etiskt. Dessutom ger lärarundantaget universitetens forskare äganderätt till sina resultat och möjlighet till kommersialisering, men också det måste ske med etisk fingertoppskänsla. Etik är till sin natur kulturberoende, om man som svensk forskare samarbetar med forskare i ett land där de etiska regelverken är mindre rigorösa än de svenska ska inte detta användas som ett etiskt kryphål. Vi måste stå upp för moralen och till exempel kräva att Helsingforsdeklarationen rörande medicinsk forskning på människor alltid följs. I andra fall kan den etiska gränsdragningen vara mer diffus och frågan är då vilken etik som ska råda? Nej, det finns inget enkelt svar, men det är en intressant och viktig frågeställning, säger Magnus Odén som, med anledning av uppmärksamheten kring KTH/FOI, avser att aktualisera detta inom ramen för expertgruppen. l Universitetsläraren 10/2014 7

8 Andreas montelius föreläser digitalt på en av karolinska institutets första moocar. Bild: ki Rivstart för svenska moocar svenska moocar har fått en flygande start personer har anmält sig till höstterminens kurser på karolinska institutet. i skuggan av de stora startar också mittuniversitetet en mooc. text : per-olof ELiAsson Foto: ULF sirborn två Av moocarna (massive open online courses) vid KI har redan startat och två startar i december. I de två kurserna som redan är igång är det deltagare. Vi har marknadsfört kurserna genom Edx plattformen och genom våra ordinarie kanaler. Det är stor uppmärksamhet för mooc just nu och inte svårt att generera intresse. Och så har KI ett starkt varumärke, säger Cormac McGrath, projektledare för KI:s moocar. Att KI hoppat på mooctåget motiveras med en mix av tredje uppgiften, marknadsföring och pedagogisk utveckling. Att starta en mooc är ett omfattande arbete, berättar Anne H Berman som är kursledare för moocen Behavioral Medicine: A Key to Better Health. Först måste man ha ett innehåll som ska förmedlas. Det hjälper om man tidigare haft vanliga kurser i det ämnet och det är också bra om man känner sig hemma med internet. Jag har lärt mig väldigt mycket om pedagogiskt upplägg genom att jobba i det här formatet. Hennes team har paketerat fem till tio minuter korta videofilmer med frågor efter varje videosnutt. Dessutom är det inlagt möjligheter till interaktivitet med andra studenter. Det har varit väldigt roligt att uppfinna frågorna ledare för en mooc Anne H berman, kurs- till varje avsnitt, säger på ki. Anne H Berman. Foto: UlF sirborn ARbEtsgRUppEn ska också undersöka hur den kan använda moocen i den vanliga kursen i tillämpad medicin. Den här moocen ligger aktivt ute bara en kort tid. Vi finns med som stöd i fem veckor, efter 31 oktober kommer kursen att arkiveras men vara tillgänglig för den som registrerar sig. Men då kommer det inte att finnas någon uppbackning från oss. Än är det för tidigt att säga hur KI:s moocar ska utvecklas. Nu har vi fått väldigt mycket resurser från KI, vi har haft ett filmteam, ett produktionsteam och en teknisk koordinator. Vi lärare har däremot utvecklat kursen inom ramen för våra ordinarie tjänster och det är en öppen fråga hur mycket tid och möjlighet vi har att utveckla kursen vidare. KI:s moocar sköter sig inte själva. Universitetet har blivit medvetet om att även när moocarna blivit färdiga krävs det resurser för till exempel undervisningsassistenter. Nu vi har fyra doktorander som jobbar ungefär en dag i veckan med att bevaka diskussionsforum. Anne H Bermans kurs har anmälda. Edx säger att 7 17 procent av deltagarna fullföljer kursen, men om du har anmälda och tio procent går 8 Universitetsläraren 10/2014

9 Förhandling mellan människor sker ständigt och i många sammanhang. Förr såg man förhandling som en tävling där den ena parten vann och den andra förlorade. Ett modernare synsätt är att god förhandling leder till bra lösningar för alla inblandade! Förhandling innehåller teorier, exempel, rollspel och intervjuer med kända personligheter från näringslivet och politiken. Boken behandlar vanligt förekommande förhandlingstaktik, hur den personliga kommunikationen och relationen mellan parterna påverkar förhandlingen och hur du kan argumentera mer effektivt. Förhandling är avsedd för kurser på universitet, högskola, utbildnings företag och företagsinterna utbildningar. Den är också lämplig för självstudier för dig som vill utvecklas som förhandlare. Bokens innehåll går att tillämpa på förhandlingar både i affärslivet, privat och inom andra områden. Förhandling innehåller mallar för planering, genomförande och utvärdering, i boken och på Nils Lindell är konsult, utbildare och coach och har mångårig erfarenhet av utbildningar inom projektledning, förändringsledning, förhandling och marknadsföring. (xxxx-x) igenom så är det nästan och det är fantastiskt, säger hon. i mindre skala startade Mittuniversitetet 22 september en mooc som finansieras av KK stiftelsen via programmet IT i högre utbildning. Miun använder använder plattformen Canvas som tillhandahålls av företaget Infrastructure. Universitetet räknar med 300 deltagare vid kursstarten. Precis som för den plattform som KI använder, Edx, kostar Canvas inte något för lärosätet att använda, inte just nu i varje fall. Vi förser ju dem med innehåll, säger projektledaren professor Bengt Oelmann. En anledning att starta moocen är att nyttiggöra materialet. För vår del har det också varit ett lärande, vi provar den här plattformen och vi provar också en egen plattform, men den har vi inte lanserat ännu. Miuns första mooc är en standardkurs, Digitalkonstruktion med VHDL, för att få tillräckligt många deltagare och för att få så mycket återkoppling som möjligt. Det vi lägger ut på nätet 320 s, mjukband med flikar ser vi som ett lärmaterial, som en lärobok i lite annorlunda format. En faktor som skiljer moocen från en vanlig distanskurs är att för en mooc får lärosätet inte betalt via per capita ersättningen. Det medför att vi inte kan ge lärarstöd på moockursen och det påverkar hur vi utformar materialet. Det måste automatiseras och sköta sig själv och då måste man vara mer noggrann vid utformningen. Vår erfarenhet är att det kräver mer att göra materialet till en mooc än till en vanlig distanskurs. Det ska därför bli intressant att få återkoppling från deltagarna. även DE vanliga campuskurserna använder materialet. Vår idé är att det här materialet i viss utsträckning ska ersätta föreläsningar och att lärarens tid istället ska användas till att öka studentinteraktionen med till exempel fler gruppövningar. Man kan kanske öka kvaliteten på campus på det sättet, säger Bengt Oelmann. Lunds universitet ligger ett halvt steg efter de här två universiteten, deras moocar kommer att starta i början av l Svenska politiker Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun David Karlsson, Mikael Gilljam (red) En bok om vad svenska politiker tycker i en lång rad frågor, hur de ser på demokrati och representation, på konflikt, klientelism och korruption. Författarna lyfter särskilt fram flernivådemokratins och de politiska partiernas betydelse. Carl Dahlström, Peter Esaiasson, Olle Folke, Mikael Gilljam, Sören Holmberg, Anna Högmark, Sverker C. Jagers, David Karlsson, Andrej Kokkonen, Staffan I. Lindberg, Simon Matti, Elin Naurin, Johanna Rickne, Louise Skoog, Anders Sundell, Lena Wängnerud Marknadsföring - modeller och principer Marknadsföring - modeller och principer är en modern, tydlig, relevant och förklarande bok om marknadsföring på grundnivå. En ny typ av marknadsföringsbok med fokus på svenska förhållanden. I boken presenteras bland annat: Planeringsverktyg för konkurrensstrategi, segmentering och positionering. Varumärkestänkande. Marknadskommunikation. Relationsmarknadsföring. Nyckelkundsbearbetning. Företagets sociala ansvar. Genom hela boken förtydligas bokens teorier och modeller genom exempel från verkliga företag. Många exempel kommer från små och medelstora svenska företag. Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt Andra böcker av intresse Extern redovisning Förhandling Nils Lindell Andra upplagan Nils Lindell Förhandling Förhandling Att läsa och förstå bokslut tel Universitetsläraren 10/2014 9

10 Kritiserat förslag från Riksrevisionen: Avsteg från autonomin ska minska lärarbristen Bristen på lärare kräver mer politisk styrning och därmed avsteg från principen om självständiga lärosäten. Det är en av slutsatserna i Riksrevisionens rapport Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? text : marielouise samuelsson foto: christian hagward Vår rapport är inte heller någon mirakelkur för att komma tillrätta med lärarbristen, men vår förhoppning är att lärosätena tar till sig våra slutsatser. Margareta Åberg, riksrevisor Varken SULF eller Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, delar Riksrevisionens analys, utan framhåller studenternas valfrihet och lärosätenas autonomi samt ifrågasätter att Riksrevisionens rekommendationer skulle avhjälpa lärarbristen. Bakgrunden till granskningen är alltså det sedan länge identifierade problemet med brist på lärare inom exempelvis matematik, naturvetenskap och moderna språk. Studenternas efterfrågan på lärarutbildningar motsvarar helt enkelt inte arbetsmarknadens, det vill säga kommunernas, behov av lärare. Bristen på behöriga lärare beräknas bli större i och med kommande pensionsavgångar. Som påpekas i rapporten finns sedan länge en medvetenhet om rådande och kommande lärarbrist, något som alliansregeringen försökt motverka genom riktade satsningar på fortbildning som Lärarlyftet I och II, samt kompetensutvecklingsinsatser som Matematiklyftet. Detta är, enligt Riksrevisionen, inte tillräckligt, snarare riskerar satsningarna att få otillräcklig effekt om inte regeringen ägnar sig åt mer kraftfull styrning, med hjälp av ekonomiska incitament. I rapporten föreslås också en utredning av möjligheten att låta dimensioneringsaspekten finnas med i examenstillståndsprövningen. Från Riksrevisionens sida är man självfallet medveten om att studenternas val av utbildning knappast är möjligt att påverka och förändra med politisk styrning. Däremot rekommenderar man lärosätena att arbeta mer systematiskt och strategiskt med studentrekrytering till lärarutbildning där brist råder på arbetsmarknaden. Riksrevisionen vill också se mer av samverkan och specialisering, i syfte att öka koncentrationen av utbildningar till färre lärosäten. Enligt rapporten är lärosätena positiva till koncentration, samtidigt vill man inte avstå en viss ämnesinriktning eller kurs till andra lärosäten. Det mest effektiva styrmedlet heter som bekant pengar, överst på listan över Riksrevisionens rekommendationer återfinns också förslaget att justera resurstilldelningssystemet, för att ge ekonomiska förutsättningar att ge lärarutbildningar inom bristämnen, också när få studenter söker. Vi har dock inte rangordnat våra rekommendationer, säger riksrevisor Margareta Åberg, som betonar att man är högst medveten om balansgången 10 Universitetsläraren 10/2014

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Högre utbildning i Sverige

Högre utbildning i Sverige Högre utbildning i Sverige Totalt 48 anordnare av högre utbildning, varav 31 statliga Inga avgifter för studenter från EU/EES Inkomst för utbildning och forskning ca 70 miljarder Av dessa 70 miljarder

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER?

AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? AKADEMINS ROLL NÄR NÄRINGSLIVET FINANSIERAR OCH KRÄVER? Changing universities in a changing world PAM FREDMAN, REKTOR GÖTEBORGS UNIVERSITET, 2 MARS 2015 Intresset ökar för akademin Grundfrågor: Vilken

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle

Styrdokument. Trakasserier och kränkande särbehandling. Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Styrdokument Trakasserier och kränkande särbehandling Hanteringsanvisning för studenter och medarbetare vid Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2012-08-21 Dnr HIG 2012/1028 1 Trakasserier och kränkande

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:617 Utkom från trycket den 2 juli 2013 Regeringen föreskriver 1 att bilaga 1 och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010

Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Akademiskt ledarskap i balans? Kvinnor på ledande positioner vid svenska universitet och högskolor 19902010 Rapport från IDAS Helen Peterson Institutionen för Tema, Linköpings universitet Helen.Peterson@liu.se

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 UF 21 SM 1501 Universitet och högskolor. Doktorander och examina på forskarnivå 2014 Third-cycle students and third-cycle qualifications 2014 I korta drag Antalet doktorandnybörjare i stort sett oförändrat

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015

Kommittédirektiv. En förändrad polisutbildning. Dir. 2015:29. Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Kommittédirektiv En förändrad polisutbildning Dir. 2015:29 Beslut vid regeringssammanträde den 19 mars 2015 Sammanfattning En särskild utredare, biträdd av en referensgrupp med företrädare för riksdagspartierna,

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Anställningsformer för doktorander

Anställningsformer för doktorander 2007-04-02 BESLUT LiU 455/07-50 1(1) Anställningsformer för doktorander Med hänvisning till föreliggande skriftligt underlag beslutar universitetsstyrelsen härmed att utbildningsbidrag fr o m 1 juli 2007

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

12,8 miljarder till forskning oanvända

12,8 miljarder till forskning oanvända Svenska Dagbladet, 10 februari 2011 12,8 miljarder till forskning oanvända Hela 12 miljarder kronor i forskningsmedel ligger på hög på landets universitet. Nu slår Riksrevisionen larm om den kraftiga ökningen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i industriell ekonomi vid Kungl. Tekniska högskolan

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Charlotte Ejsing 08-563 087 68 charlotte.ejsing@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i industriell organisation och ekonomi vid Mittuniversitetet

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5) 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd)

Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Handläggningsordning vid diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling (anställd) Beslut: Rektor 2015-05-04 Revidering: Dnr: DUC 2015/797/10 Gäller fr o m: 2015-05-04 Ersätter: Regler mot kränkande

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

HAREC verksamhetsberättelse 2014

HAREC verksamhetsberättelse 2014 HAREC verksamhetsberättelse 2014 Bakgrund HAREC är en centrumbildning vid Lunds universitet som drivs gemensamt med Högskolan i Kristianstad, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö högskola och Sveriges

Läs mer

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola

Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola BESLUT 1(2) 8 Avdelning Utvärderingsavdelningen Jana Hejzlar Till rektor 08-563 088 19 Jana.hejzlar@uka.se Uppföljning av produktutveckling och design - högskoleingenjör vid Malmö högskola Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa

Efterfrågad kompetens. Hälsovetare. HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa Efterfrågad kompetens Hälsovetare HälsoAkademikerna Yrkesföreningen för akademiker inom idrott, friskvård, hälsa och folkhälsa HälsoAkademikerna och SRAT Juni 2013 Foto: Istock, Colourbox. Illustration:

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy

Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Umeå universitets chefs- och ledarskapspolicy Fastställd av rektor 2013-09-03 1 INNEHÅLL Inledning ledarskapets strategiska roll 3 En policy för alla chefer och ledare 4 Ditt uppdrag 5 Förhållningssätt

Läs mer

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus

Luckor i lagen. Examensbevis i fokus Luckor i lagen Examensbevis i fokus En granskning av 23 lärosäten utförd våren 2011 SFQ och författarna bakom denna granskning. Sveriges Förenade HBTQ-studenter är riksförbundet för homosexuella, bisexuella,

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remiss av Högskolestiftelser en ny verksamhet för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) YTTRANDE 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Teresa Edelman 08-5630 8534 teresa.edelman@uk-ambetet.se Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss av Högskolestiftelser

Läs mer

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola

Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Malmö högskola Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till senare del av program (byte av inriktning) vid Malmö högskola Anmälan N N har anmält Malmö högskola till Högskoleverket eftersom

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Skövdestudenter om kurser

Skövdestudenter om kurser Skövdestudenter om kurser Temat för denna enkätundersökning var kurser vilket är ett väldigt stort området. Det vi valde att fokusera på var dels ett område som tidigare diskuterats mycket inom Studentkåren

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor

Motion av Jonas Lindberg m.fl. (V) om införandet av akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Stockholms läns landsting 1(4) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektörens stab 2015-08-03 LS 2015-0121 Handläggare: Lena Halvardson Rensfelt Landstingsstyrelsens personalutskott Ankom Stockholms

Läs mer

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92)

Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2013-09-25 Dnr: PM2-1/1314 Remissvar: Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor (SOU 2012:92) SFS inkommer här med sina synpunkter kring FunkA-utredningens

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet

Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Linköpings universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i programmering vid Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen

'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring i högskoleförordningen Carl Larsson Från: Carl Larsson Skickat: den 15 oktober 201418:16 Till: 'utbildningsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: Synpunkter på förslag angående ändring

Läs mer

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget.

Regeringens budgetproposition 2015. ur ett studentperspektiv. Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Regeringens budgetproposition 2015 ur ett studentperspektiv Sveriges förenade studentkårer granskar regeringens budget. Innehåll 1. Högskoleutbildning... 2 14 300 nya utbildningsplatser till 2018... 2

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016

Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Promemoria 2013-04-10 U2013/2343/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Ändrade urvalsregler för sökande med gymnasieexamen 2014 2016 Sammanfattning av förslaget Sökande med gymnasieexamen,

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010

Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Sammanfattning av VKF:s LC-enkät 2010 Denna enkät är gjord av Västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF). VKF är ett samarbete inom flexibelt lärande mellan Göteborgs Universitet, Chalmers, Karlstads

Läs mer

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05

Linköpings universitet Rektor. Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn BESLUT 2005-05-31 Reg.nr 31-88-05 Linköpings universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Kostnader för uppsatser vid ekonomiska institutionen, Linköpings universitet Anmälan N N har anmält Linköpings universitet för att det

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Luleå studentkårs åsiktsdokument

Luleå studentkårs åsiktsdokument s åsiktsdokument Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: xx@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/8 Innehållsförteckning Grundsyn... 3 Mångfald... 3 Utbildning och dess kvalitet... 3 Personal

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor

Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Forskningsbiblioteken som aktörer i publiceringsfrågor Helena Francke UH bibliotekkonferansen 2015 Bergen, 18 juni 2015 helena.francke@hb.se Bakgrund och perspektiv 1 Publicera! (2013) Belysa bakgrunden

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Universitetens diarieföring

Universitetens diarieföring Juridiska avdelningen Caroline Cruz BESLUT Universitetens diarieföring Sammanfattning Justitiekanslern (JK) har i beslut den 17 mars 1999 bett Högskoleverket att ta initiativ till att skapa större enhetlighet

Läs mer

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m.

LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. LO, TCO och Sacos gemensamma yttrande angående Promemoria förordning om ändring av förordningen (1992:308) om utländska filialer m.m. Näringsdepartementets promemoria Inom Näringsdepartementet har upprättats

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

behörighetsinformation på NyAwebben

behörighetsinformation på NyAwebben 2013-04-12 Sida 1 (10) Överföringsformat för behörighetsinformation på NyA-webben 2013-04-12 Sida 2 (10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Referenser...

Läs mer

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19)

Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studiesociala villkor vid universitet och högskolor som staten är huvudman för (PM 2012-04-19) SULF är universitetslärarnas, forskarnas och doktorandernas fackliga och professionella organisation. SULF är partipolitiskt obundet och anslutet till Saco, Sveriges akademikers centralorganisation. Utbildningsdepartementet

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning

Anmälan mot Karolinska institutet för en viss uppdragsutbildning Karolinska institutet Rektor 171 77 STOCKHOLM Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-563 087

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol?

nyheter arbetsrätt När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? nyheter arbetsrätt juni 2012. När tvisten kommer avtal om exit eller prövning i domstol? Erfarenheten visar att förr eller senare uppstår det en allvarlig situation med en medarbetare och där företaget

Läs mer

Redovisning Student Green Day

Redovisning Student Green Day Redovisning Student Green Day 2014-12-22 Sammanfattning Student Green Day är en mötesplats i form av en tävling. En mötesplats för studenter, lärare, näringsliv och offentlig sektor. För att få en tvärvetenskaplig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING

HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING STYRDOKUMENT Dnr V 2013/515 HANDLINGSPLAN FÖR BREDDAD REKRYTERING Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor, Pam Fredman Personalenheten Beslutsdatum 2013-09-09

Läs mer