Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok"

Transkript

1 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1

2 2

3 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3

4 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket ISBN tryck: ISBN pdf: Sökord: Flerbostadshus, tillgänglighet, inventera, kommuner, handbok, vägledning, verktyg, modeller, exempel, lagar, regler Publikationen kan beställas från: Boverket, Publikationsservice, Box 534, Karlskrona Telefon: Fax: E-post: Webbplats: Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Boverket

5 Förord Den här handboken visar hur kommuner kan inventera tillgängligheten i sitt flerbostadshusbestånd. Det finns många olika verktyg, ambitionsnivåer, målgrupper, syften och idéer om hur en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus kan gå till. Det visar inte minst Boverkets rapport Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner. Området kan därmed vara svårt att överblicka. Representanter för kommuner har efterlyst en checklista eller vägledning för hur de ska inventera tillgängligheten samt vilken ambitionsnivå de bör hålla. Vår förhoppning är att handboken ska fylla detta behov och vara en hjälp i arbetet med att inventera tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Det är kommunerna som leder den lokala samhällsutvecklingen och därför riktar sig den här handboken särskilt till kommunen. Men handboken kan också ha ett värde för offentliga och privata fastighetsägare som vill öka boendekvaliteten genom ett strategiskt arbete med tillgänglighet. Motivet för en tillgänglighetsinventering är att möta individens behov och på så vis bidra till att skapa ett samhälle som alla människor kan delta i, på jämlika villkor. Handboken är sammanställd av projektledare Andreas Johansen och Hanna Faming. Bilaga 2 har sammanställts av Lars Estlander. Handboken gör inte anspråk på att vara styrande eller heltäckande i alla detaljer. Den är ett förslag på hur kommunen kan hantera en inventering av flerbostadshus ur tillgänglighetssynpunkt. Se handboken som en hjälp och inspiration för att komma igång med eller utveckla detta arbete. Karlskrona januari 2014 Ylva Aller AVDELNINGSCHEF 5

6 6

7 Innehåll Inledning och sammanfattning Uppdraget Att inventera tillgängligheten i flerbostadshus...12 Exempel på tillgänglighetsinventeringar i fem kommuner...12 Statligt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus Regler om fysisk tillgänglighet Lagstiftning som stödjer inventering av tillgänglighet Bostadsförsörjningslagen...13 Policyer och dokument som styr kommunens arbete med fysisk tillgänglighet FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning...14 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning...14 EU:s funktionshinderspolitiska strategi Från patient till medborgare...14 Design för alla...14 Kommunen gynnas av att inventera tillgängligheten Utveckling och bättre samarbete...15 Nya möjligheter till samarbete...16 Framtida nytta av att inventera tillgängligheten...18 Effekter av otillgänglighet...18 Inventeringens förutsättningar Frågor om ansvar, behov och resurser...20 Ambitionsnivå...20 Inventeringens avgränsningar...21 Att använda handboken Inventering i tre steg...22 Förankra inventeringen på övergripande beslutande nivå...23 Steg 1: Nulägesanalys före inventeringen Kommunens förutsättningar Nulägesanalys möjliggör inventering...25 Lyft tillgänglighetsfrågan i den kommunala planeringen...25 Så gör vi nulägesanalysen...26 Exempel på externt samarbete

8 När nulägesanalysen är klar Bjud in fler aktörer för att diskutera inventeringen...30 Inventera brister eller potentialer i beståndet?...30 Kommunens mål och syfte med inventeringen...30 Exempel på inventeringar planera, förmedla, förbättra...31 Sammanfattning av steg Steg 2: Dags att inventera! Att välja ett ändamålsenligt inventeringsverktyg...35 Strategier för genomförandet av inventeringen...36 Övrigt att tänka på under inventeringen...37 Sammanställa inventeringens resultat...37 Sammanfattning av steg Steg 3: Uppföljning Utvärdering av inventeringen...39 Bostadsmarknadsenkäten möjliggör uppföljning...39 Att använda resultatet från inventering till handling...40 Att sprida resultatet av inventeringen...41 Sammanfattning av steg Bilaga 1. Begrepp och definitioner Definitioner i plan- och bygglagen, 1 kap Övrigt...43 Bilaga 2. Lagstiftning och regler om tillgänglighet för bostäder Krav vid ny byggnad...45 Krav vid ändring av byggnader...45 Underhåll av byggnader...45 Regler för befintliga byggnader...45 Krav på tillgänglighet i äldre byggregler...46 Tillgänglighet på tomter...47 Tillgänglighet på allmänna platser och andra områden...47 Bilaga 3. Fiktiv nulägesanalys av kommun X Steg 1: Att använda befintlig kunskap...48 Steg 2: Bostadsmarknaden och flerbostadshusbeståndet...48 Steg 3: Behoven...48 Steg 4: Extern samverkan...49 Slutsats

9 Resonemang kring kommun X mål och syfte med inventeringen Planera för tillgänglighet...49 Förmedla tillgängliga bostäder...49 Förbättra tillgängligheten i flerbostadshus...49 Bilaga 4. Frångänglighet och brandskydd Bilaga 5. Statligt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus Villkor för stödet...52 Källor Elektroniska referenser...53 Webbplatser...54 Tryckta källor...54 Informanter...54 Lästips! Grundläggande dokument...55 Kommuners arbeten...55 Tryckt material...55 Webbplatser...56 Övriga dokument

10 10

11 Inledning och sammanfattning Handboken beskriver var och hur man ska börja inventera tillgängligheten, vad resultatet kan användas till eller hur ett mål kan formuleras som både går att uppnå och att mäta. Att inventera tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet är en process snarare än ett eller flera projekt. Med ett processperspektiv behöver inte kommunen göra allt på en gång, bara ta ett första steg mot ett mer tillgängligt flerbostadshusbestånd. Handboken är ett stöd i detta arbete. Handboken består av en teoretisk och en praktisk del. Första delen handlar om lagstiftning, motiv till varför en kommun bör inventera, vilka nyttor som en inventering medför samt inventeringens avgränsningar. Andra delen handlar om hur kommunen kan inventera utifrån lokala förutsättningar och hur ett ändamålsenligt mål och syfte kan formuleras, hur ett inventeringsverktyg väljs samt hur resultatet följs upp. Denna arbetsprocess beskrivs som tre steg i var sitt kapitel; nulägesanalys före inventeringen dags att inventera uppföljning. En inventering av tillgängligheten i flerbostadshus är en del i ett kunskapsbyggande där kommunen får information om var och hur tillgängligheten brister men framför allt kunskap om beståndets potential. Resultatet av en tillgänglighetsinventering kan användas som underlag för åtgärder i fastigheten och i den fysiska miljön. Det kan även främja en mer systematisk förmedling av bostäder samt bidra med underlag för bostadsförsörjningen och den översiktliga fysiska planeringen. Uppdraget Fysisk tillgänglighet är en demokrati- och jämlikhetsfråga, alla ska kunna bo, leva och verka i samhället på jämlika villkor. Därför ska den fysiska tillgängligheten i samhället öka. Boverket arbetar för detta genom En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken En central del i arbetet med strategin är att delmålen ska vara mätbara och möjliga att uppnå. Boverket har fem delmål för den fysiska tillgängligheten i samhället som berör frågor om planering, byggande och boende. Målen rymmer både kort och långsiktiga insatser och genom delmålen ska kunskapen om 1 Läs mer om strategin på 11

12 tillgänglighet fördjupas och spridas bland kommuner och fastighetsägare, och kunna fogas in i de ordinarie verksamheterna. 2 Denna handbok är ett led i detta arbete. Att inventera tillgängligheten i flerbostadshus För att underlätta bostadsförsörjningen vill Boverket stimulera kommuner att öka sin kunskap om det befintliga flerbostadshusbeståndet. Med en aktuell överblick av tillgängligheten kan kommunen hantera de brister men även ta vara på de potentialer som finns i beståndet. Kommunernas inventering kan ge Boverket möjligheten att på en översiktlig nivå få en bild av tillgängligheten i bostadsbeståndet, vilket på sikt kan stärka kommunernas arbete. Vem som helst kan födas med eller få en nedsatt funktionsförmåga, och ser vi till hela livsförloppet får vi alla det i någon form på äldre dagar. Oavsett om vi sitter i rullstol, är i behov av kryckor, drar en barnvagn eller bär på tunga matkassar så gynnas vi av en god fysisk tillgänglighet. Funktionshinder i vår omgivning blir ofta påtagliga först när vi själva stöter på dem. Exempel på tillgänglighetsinventeringar i fem kommuner Under 2013 publicerade Boverket rapporten Tillgänglighetsinventering av flerbostadshusbeståndet uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner. 3 Rapportens syfte är att inspirera fler kommuner att inventera sina flerbostadshus genom att visa bredden på möjliga inventeringsverktyg, resultat och användningsområden. Statligt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus Från den 1 februari 2014 fram till augusti 2015 kan kommuner söka ekonomiskt stöd för att inventera tillgängligheten i flerbostadshus. Budgeten för stödet är totalt 15 miljoner, varav fem miljoner är sökbara under 2014 och tio miljoner under Stödet söks av behörig företrädare i kommunledningen hos Boverket och ska uppgå till den beräknade kostnaden för inventeringen, men stödet får inte överstiga kronor per stödmottagare. 4 2 Sidan 40 i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Se Boverkets webbokhandel för mer information. 4 Mer information om stödet finns i bilaga 5 samt på Boverkets webbplats.

13 Regler om fysisk tillgänglighet Detta kapitel innehåller en kort sammanställning av de lagar, policyer och dokument som ligger till grund för den svenska funktionshinderspolitiken och arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten i samhället. För definitioner av begrepp se bilaga 1 och för mer information om lagstiftning gällande tillgänglighet i bostäder, se bilaga 2. Lagstiftning som stödjer inventering av tillgänglighet Det finns inga lagar som direkt ålägger kommuner eller fastighetsägare att genomföra inventeringar av eller förbättringar i befintliga flerbostadshus vad gäller tillgänglighet. Det innebär att kommuner och fastighetsägare själva kan bestämma om de ska inventera och arbeta med tillgänglighet. Men det finns annan lagstiftning som indirekt stödjer en inventering av flerbostadshus: SoL, socialtjänstlagen (2001:453) PBL, plan- och bygglagen (2010:900) lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förordningen (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Bostadsförsörjningslagen Lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ger kommunen ansvar att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 5 En bra boendemiljö innebär bland annat att det finns bostäder med god tillgänglighet. Planering för bostäder med god tillgänglighet är därför en viktig del i en kommuns strategiska planering. Lagen innebär också att riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska revideras varje mandatperiod. Från den 1 januari 2014 är bostadsbyggande och utveckling av bostadsbestånd ett allmänt intresse i plan- och bygglagen 2 kap Samtidigt förtydligades bostadsförsörjningslagen på så sätt att riktlinjerna ska vara vägledande vid denna bedömning. Förändringarna i bostadsförsörjningslagen innebär även att kommunens riktlinjer ska ta hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som har betydelse för bostadsförsörjningen. 5 I svensk bostadspolitik svarar staten för de rättsliga och finansiella förutsättningarna medan kommunerna ansvarar för planering och genomförande. Ur Boverkets översyn av bostadsförsörjningslagen (2012). 6 Allmänt intresse är ett intresse kommunen ska ta hänsyn till, tillämpa och följa i planer och beslut enligt planoch bygglagen. Anvandning-av-allman-mark/ 13

14 Policyer och dokument som styr kommunens arbete med fysisk tillgänglighet Det finns nationella och internationella policyer och dokument att förhålla sig till i arbetet med fysisk tillgänglighet. Här listar vi några som Boverket menar har stor betydelse för arbetet med att öka den fysiska tillgängligheten i samhället. FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning 1993 antog FN:s generalförsamling 22 standardregler kring delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning i hela samhället. Standardreglerna är inte juridiskt bindande men innebär ett moraliskt och politiskt åtagande av de anslutna staterna. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning År 2008 undertecknade Sverige FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (prop. 2008/09:28) vilken trädde i kraft I konventionen framhålls tillgänglighet i form av fysisk tillgänglighet och tillgänglig information. Konventionen är juridiskt bindande vilket innebär att staten och andra aktörer ska arbeta för att samhället ska bli mer tillgängligt genom att exempelvis lagar och regler införs och tillämpas. EU:s funktionshinderspolitiska strategi Europeiska kommissionen följer en funktionshindersstrategi som löper mellan 2010 och Detta är en följd av att EU som institution har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Strategin är ett led i arbetet att leva upp till konventionen. Från patient till medborgare Propositionen Från patient till medborgare en nationell handlingsplan för handikappolitiken (Prop. 1999/2000:79) är grunden för Sveriges nuvarande funktionshinderspolitik. Kärnan i den är att bekämpa diskriminering genom att utforma samhället så att människor med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. Den nationella handlingsplanen var ett ställningstagande från att tidigare ha talat om personer med funktionsnedsättning ur ett patientperspektiv betonade riksdagen nu medborgarperspektivet. Tips! För mer information om design för alla: eller Universal Design: Creating Inclusive Environments (2012) Design för alla I ovan nämnda proposition framgår att konceptet design för alla bör genomsyra statens arbete inom arkitektur, formgivning och design. Konceptet innebär en design för den mänskliga mångfalden, social delaktighet och jämlikhet. Syftet är att information, kultur och den byggda miljön ska vara tillgänglig och användbar för alla människor, man ska oavsett fysisk styrka eller rörlighet kunna använda miljöer. Konceptet utgår från att det som planerats och formgivits av människor för att användas av människor också fungerar för alla att använda. Regeringens strategi för funktionshinderspolitiken Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande åren. 14

15 Kommunen gynnas av att inventera tillgängligheten I detta kapitel ges argument till varför tillgängligheten bör inventeras i flerbostadshusen. Vi belyser även vilken nytta inventeringen har för kommun, fastighetsägare, intresseorganisationer och medborgare. Utveckling och bättre samarbete Fysiskt tillgängligt boende är en strategisk fråga för tillväxt och välfärd i kommunen och regionen. Den kunskap som en tillgänglighetsinventering ger kan vara en ingång till kommunens planering för bostadsförsörjningen. Ur ett lokalt, regionalt eller nationellt perspektiv möjliggör en inventering av tillgängligheten ett starkt analysunderlag för bedömningar av var och hur strategiska satsningar ska göras. Inventeringen kan också stärka kommunens samarbete på bostadsmarknaden med övriga aktörer som fastighetsägare, byggherrar och funktionshindersförbund. Den kan även underlätta samarbetet mellan de olika aktörerna i satsningarna. Tips! För information och motiv till varför kommunen bör inventera sitt flerbostadshusbestånd läs rapporten: Vem ska värna tillgängligheten? (2010) Hjälpmedelsinstitutet Ökad kunskap ger bättre beslut En inventering kan ses som en process för att bygga upp kunskap som stabilare underlag för beslut. Att inventera tillgängligheten innebär därmed att kommunen skapar bättre förutsättningar för den pågående och framtida utvecklingen av flerbostadshusbeståndet. Inventeringen innebär att samla information om den fysiska tillgängligheten och att koppla samman den med annan information så som kommunens befolkningsunderlag. Analysen ger en bild av både samtida och framtida behov. Kunskapen om befintlig tillgänglighet och behov av tillgängliga bostäder kan användas både i den kommunala planeringen för bostadsförsöjningen och den löpande förvaltningen av offentligt och privat ägda flerbostadshus. Kraven på tillgänglighet ökar när befolkningen blir äldre En utmaning på den lokala bostadsmarknaden är den demografiska utvecklingen. Enligt SCB:s prognos finns det i dag nära som är äldre än 80 år i Sverige, om 20 år kommer de att vara över och i slutet av 2040-talet över en miljon. 7 I takt med att antalet äldre ökar i samhället ökar också behoven och önskemålen om en förbättrad fysisk tillgänglighet i boendet. Det är vanligt att åldrandet innebär funktionsnedsättningar i form av exempelvis nedsatt rörelseförmåga, syn och hörsel och eftersom antalet äldre ökar 7 SCB:s prognos över Sveriges framtida befolkning (BE 18 SM 1301) 15

16 sker en naturlig ökning av personer med funktionsnedsättning. Det betyder att kommunerna behöver bättre beslutsunderlag för att kunna tillfredsställa behoven om god tillgänglighet. I Boverkets utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder konstateras att äldres förbättrade hälsa och samhällets åtgärder har gjort att äldre bor kvar hemma i större utsträckning. Men vi ser också att det saknas bostäder och boendemiljöer som är anpassade efter den åldrande människans behov, det vill säga bland annat bostäder med god tillgänglighet. 8 Tillgänglighet underlättar för alla Vem som helst kan födas med eller få en nedsatt funktionsförmåga genom en olycka eller sjukdom. Ser vi till hela livsförloppet får vi alla någon form av nedsatt funktionsförmåga när vi blir äldre. Genom livet har vi olika stort behov av god tillgänglighet. Funktionshinder i vår omgivning blir ofta påtagliga först när vi själva stöter på dem. Det som är nödvändigt för ett fåtal, underlättar för många och är bra för alla. Argument i marknadsföringen av bostäder För många är god tillgänglighet avgörande i valet av boende. Både kommun och fastighetsägare kan arbeta för att höja boendekvalitén genom tillgänglighet, ett arbete som är ett bra argument både för de redan boende som de inflyttande. Nya möjligheter till samarbete Kommunen gynnas av att samarbeta i inventeringsarbetet både internt mellan förvaltningar liksom under genomförandet med externa aktörer. Samarbete är ett sätt att skapa stordriftsfördelar där de aktörer som bidrar även gynnas, i detta kan man även ha nytta av det arbete som redan utförs på olika håll i kommunen. I förarbetet till inventeringen bör kommunens olika förvaltningar samarbeta med varandra. I kapitlet Nulägesanalys före inventeringen ser vi hur det samarbetet leder till en nulägesanalys. Analysen ger även kommunen underlag för att formulera arbetets mål och syfte och därifrån välja rätt inventeringsverktyg. Under inventeringen bör kommunen samarbeta med externa aktörer som funktionshindersråd 9 och fastighetsägare. Ska kommunen inventera samtliga flerbostadshus blir ett samarbete med alla tre grupper av fastighetsägare aktuellt, det vill säga de kommunala och privata fastighetsägarna samt bostadsrättsföreningar. Där är det nödvändigt för kommunen att visa hur även de externa aktörerna gynnas av samarbetet, eftersom dessa frivilligt deltar i arbetet och därmed tar del av resultatet. För en fastighetsägare kan inventeringen innebära en kompetensutveckling för de anställda. De får en ökad kunskap om funktionsnedsättningar och vad och hur något kan vara ett funktionshinder i ett flerbostadshus. Deltagandet kan även innebära att verksamhetens värdegrundsarbete utvecklas, att arbetet med tillgänglighet struktureras samtidigt som detta öppnar för en dialog med de boende kring tillgänglighetsfrågorna. Fastighetsägaren kan vara aktiv i inventeringsarbetet utifrån egna mål och syften samtidigt som fastighetsägarens insats kan vara så enkel som att bidra med en portkod eller liknande. 8 Läs mer i Boverkets rapport (2013:7) Utvärdering av investeringsstödet till äldrebostäder I många kommuner även kallat Kommunalt handikappråd eller KHR.

17 Nyttan av samarbete Kommunen gynnas av att samarbeta med externa parter som även de har stor nytta av inventeringsresultatet. Under inventeringen kan det vara aktuellt att samarbeta med högskolor, intresseorganisationer eller andra med intresse av tillgänglighet. Nyttan med samarbete under inventeringen av tillgängligheten kan se olika ut beroende på perspektiv: Nyttan för kommunen kan vara att sprida arbetsbördan på fler parter och på så vis samla mer resurser. Samtidigt gynnas delaktigheten och medborgarinflytandet av att kommunorganisationen samarbetar utåt. Nyttan för offentliga och privata fastighetsägare kan vara möjligheten att prioritera rätt investeringar i förvaltandet efter en inventering. Det kan på sikt leda till en lägre omflyttning och därmed mindre slitage. Nyttan för en högskola kan vara forskningsrelaterad, men även i form av kontakter med arbetslivet för studenter som verksamhetsförlagd utbildning, arbetspraktik eller examensarbete. Kommunen får tillgång till personer med kunskap om den senaste forskningen på området, och är studentens arbetsinsats examinerande innebär även det en form av kvalitetsstämpel där resultatet analyseras för att sedan genomgå den opponeringsprocess varje godkänd högskoleuppsats ska passera. Nyttan för intresseorganisationer kan vara inflytandet som deltagande i arbetet som en tillgänglighetsinventering kan innebära samt möjligheten att bidra med användarperspektivet. För kommunen kan detta stärka behovsbilden i nulägesanalysen, och det stärker även det framtida samarbetet med funktionshindersförbunden. Det kan även finnas kommunförbund och liknande arenor där kommuner, som har liknande bostadsmarknad och förutsättningar, kan gynnas av att samverka om tillgänglighetsinventeringar. Har kommunen redan ett etablerat nätverk för bostadsfrågor kan detta vara ett lämpligt forum att driva inventeringen genom. Nyttan av rutiner och befintlig kunskap Att dra nytta av det arbete som redan utförs i kommunen innebär i det här sammanhanget att använda sig av tidigare kunskaper och erfarenheter bland medarbetarna i kommunorganisationen. Förutom olika sorters underlag som kommunen presterat inom ordinarie verksamhet och kanske i samband med tidigare projekt, exempelvis Bo bra på äldre dar eller Teknik för äldre, 10 så är medarbetarnas erfarenheter och kunskap om arbetssätt värdefulla i inventeringsarbetet. Två andra viktiga kunskapsområden är arbetet med bostadsanpassningsbidraget och enkelt avhjälpta hinder. De angränsar till inventeringen av tillgängligheten i flerbostadshusen och kan exempelvis innebära att kommunen har en eller flera medarbetare som har kompetens om hur funktionshinder i den fysiska miljön påverkar en persons vardag. En del medarbetare har även kunskap om den lokala bostadsmarknaden. 10 Dessa två regeringsuppdrag avslutades under

18 Framtida nytta av att inventera tillgängligheten En inventering ska ge kommunen ett bättre beslutsunderlag men den kan även stimulera de boende att se möjligheten att planera sitt boende efter sina behov. Vid nybyggnation, ombyggnation och andra ändringar som förändrar byggnaden kan den kunskap som inventeringen åstadkommit göra det lättare att bygga för alla personer i samhället. Vanliga misstag och direkta fel kan förebyggas i de nybyggda flerbostadshusen redan i planprocessen. Det handlar om att öka den fysiska tillgängligheten i befintligt bestånd genom att identifiera och arbeta bort hinder, likaväl som att undvika att bygga nya hinder. I ändringarna av bostadsförsörjningslagen som träder i kraft under 2014 finns ett krav på att kommunerna ska ta regionala hänsyn i planeringen för bostadsförsörjningen och kommunalt samarbete uppmuntras. Även där skulle ett kunskapsbyggande kring tillgänglighet göra nytta. Ekonomiska vinster på lång sikt En del ekonomiska vinster kan komma i form av uteblivna framtida utgifter. Med utgångspunkt i inventeringens resultat och i tillgänglighetsperspektivet kan förvaltningen effektiviseras, genom att relateras till löpande underhåll och andra ändringar. En inventering kan även ge kommunen möjligheten att avgöra vilka enskilda insatser som är kostnadseffektiva, det vill säga gör störst nytta för flest personer, inte bara när behoven uppstår utan även ur ett förebyggande perspektiv. 11 På lång sikt kan kommunens kunskap om de vanligaste funktionshindren i flerbostadshusen innebära bättre rutiner i tillsyn och bygglovsprocesser, vilket i sin tur kan påverka behovet av kompletterande tillgänglighetsanpassningar. Det är bättre att göra rätt från början. De flesta äldre vill bo kvar hemma så länge hälsan tillåter, men blir tvungna att flytta på grund av funktionshinder i bostaden. 12 Särskilt boende är kostnadsdrivande jämfört med ordinarie boende och därför finns strategier kring trygghetsboenden och liknande. Inventeringen kan ge kommunen underlag för att i en högre grad förmedla bostäder med lämplig tillgänglighet till dem med behov. 13 Effekter av otillgänglighet Sverige lagstiftade om fysisk tillgänglighet redan för ett halvt sekel sedan men trots det byggs fortfarande flerbostadshus otillgängligt på olika sätt. I samhällsdebatten finns olika åsikter om ifall det är fördyrande eller inte att bygga tillgängligt respektive tillgänglighetsanpassa i efterhand. Klart är dock att det fysiskt otillgängliga samhället innebär negativa effekter för personer med funktionsnedsättningar, jämfört med övrig befolkning. I Handisams uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? konstaterades följande: 14 Det är nästan tio gånger vanligare att personer med funktionsnedsättning upplever sin hälsa som dålig, 19 procent jämfört med 2 procent bland övriga. 26 procent av personerna med funktionsnedsättning har varit i ekonomisk kris. Det är dubbelt så stor andel som bland övrig befolkning. Personer med funktionsnedsättning bor oftare i hyresrätt än övrig befolkning. En av tio kommuner har inventerat sina flerbostadshus ur ett tillgänglighetsperspektiv. 11 Se avsnitt Kommunens mål och syfte med inventeringen på s SABO och Svenska Kommunförbundet, (2004). Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? I en studie av Maria Kulander (2013) uppmärksammas att det finns ett glapp mellan olika boendeformer som är till för äldre. Studien visar också att äldre ibland skulle vilja flytta från sin bostad för en annan bostad som matchar livssituationen bättre, helst i samma område, men mer centralt för att behålla sitt sociala nätverk.

19 Det är tydligt att funktionshinder i vardagens miljö har en negativ inverkan på hälsan och privatekonomin för personer med funktionsnedsättning, och att dessa därför har sämre förutsättningar än övrig befolkning. Tillgänglighet är därför en jämlikhetsfråga då det handlar om allas våra förutsättningar att vara delaktiga i vardagen på jämlika villkor. 15 Alla människor har behov av olika hjälpmedel under olika delar av livet, ingen människa är immun mot olyckor, sjukdomar eller åldrande. Tillgänglighet är nödvändigt för ett fåtal, underlättar för många men är bra för alla. 13 Det är mer samhällsekonomiskt att tillgänglighetsanpassa bostäder än att bygga nya särskilda boenden. Kostnaden för att tillgänglighetsanpassa eller förmedla bostäder understiger kostnaden för att uppföra en helt ny byggnad. 14 Sidorna och FN-konventionens artikel

20 Inventeringens förutsättningar I detta kapitel beskriver vi vem som ansvarar för den fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Här beskriver vi också vilken ambitionsnivå kommunen bör ha vid inventeringen liksom de avgränsningar man kan göra. Ambitionsnivån har formulerats efter samtal med funktionshindersrörelsen och intresseorganisationer 16 som har kunskap och erfarenheter om vardagens möjligheter och begränsningar. Frågor om ansvar, behov och resurser Kommunen, fastighetsägaren och den boende har ansvar för varsin del av tillgängligheten, och har varsin roll; kommunen driver samhällsutvecklingen, fastighetsägaren driver företag, och individen väljer det lämpligaste boendealternativet. Frågan är vilka behov som ska mötas och var för att uppnå ett jämlikt samhälle, och med vilka resurser. Begränsade resurser kan vara ett hinder för arbetet med tillgänglighet, så det är viktigt att resonera kring prioriteringar i det man vill utföra. Ett sätt kan vara att fokusera på nyttan i stället för ansvaret, det vill säga att låta kunskapen om nyttan driva utvecklingen. Det kan hända att funktionshindersfrågor betraktas som kostsamma och därför inte hanteras som en strategisk utvecklingsfråga. Krav på att omedelbart åtgärda brister står i den meningen i vägen för ett strategiskt arbete med tillgänglighet. Men en inventering är inte ett löfte om en hiss i varje hus, det är ett strategiskt arbete för en bättre kunskap om tillgängligheten i flerbostadshusen. Ambitionsnivå Kommunerna har olika förutsättningar i demografi, behovsbild, flerbostadshusbestånd och typ av bostadsmarknad. Boverket kan därför inte slå fast en specifik ambitionsnivå för inventeringen av fysisk tillgänglighet i flerbostadshusen som ska gälla i alla kommuner. Men vad alla kommuner ska ta hänsyn till är olika funktionsnedsättningar, det vill säga att inventera ur flera användarperspektiv samtidigt, och att en person kan leva med flera funktionsnedsättningar samtidigt. Kommunen ska även ta hänsyn till barn, äldre och förutsättningarna som finns där emellan. Detta skulle innebära att kommunen verkar efter konceptet design för alla, 17 att kommunen ser om byggnaden har hiss, om hissdörren är hanterbar och hur personen i hissen får veta vilket våningsplan hissen stannar på. Kommunen bör även förhålla sig till vad man vill använda resultatet till, exempelvis vad gäller planering, förmedling eller förbättring Handikappförbunden (HSO), Synskadades riksförbund, Dövas riksförbund samt Karlskrona Seniorhusförening Se webbplatsen för mer information. 18 Se avsnitt Kommunens mål och syfte med inventeringen på s. 30.

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus!

Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Dags att inventera tillgängligheten i flerbostadshus! Det som är nödvändigt för några, underlättar för många och är bra för alla Ett tillgängligt samhälle är en förutsättning för att alla ska kunna delta

Läs mer

Strategi för tillgänglighet och delaktighet

Strategi för tillgänglighet och delaktighet Strategi för tillgänglighet och delaktighet Ett samhälle för alla Fastställd av kommunfullmäktige 2012-12-17 86 Inledning En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning enligt Handisam,

Läs mer

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun

Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 22 februari 2017 Tillgänglighetspolicy för Finspångs kommun Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Bilaga En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle MFD:s förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Myndigheten för delaktighet Myndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014

Kommittédirektiv. En förbättrad bostadssituation för äldre. Dir. 2014:44. Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Kommittédirektiv En förbättrad bostadssituation för äldre Dir. 2014:44 Beslut vid regeringssammanträde den 20 mars 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på åtgärder som förbättrar

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Funktionshinderpolitiskt program 2016 2020 Antaget av kommunfullmäktige 2016-10-25 97 Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning.

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson Ulrika Hägred Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre

Läs mer

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014

Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter. juni2014 Nordiskt perspektiv på främjandet av minoriteters rättigheter juni2014 Ingrid Burman, presentation Ordförande Handikappförbunden 37 förbund Ca 400 000 individer Olika funktionsnedsättningar Intressepolitisk

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand

Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning. Marie Sand Boverkets handbok om kommunernas bostadsförsörjning Marie Sand 2017-05-02 Målet för bostadspolitiken Målet för bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader, där konsumenternas efterfrågan

Läs mer

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning

Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Kommunstyrelsen 2016-04-11 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:132 Anna- Maarit Tirkkonen 1 (2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut - handlingsplan för tillgänglighet för personer med

Läs mer

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand

Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen. Marie Sand Handbok i att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen Marie Sand 2016-01-28 Webbaserad handbok Innehåll Varför är det viktigt att arbeta med bostadsförsörjningen? Vad säger lagen? Processen Vad bör

Läs mer

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns?

Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? 1 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? En sammanställning och beskrivning av verktyg för att inventera tillgängligheten

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB 1 (5) Handläggare Datum Jonas Hagetoft 2016-02-25 Remissvar Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer, SOU 2015:85, dnr N2015/06917/PUB Hyresgästföreningen har beretts

Läs mer

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26

Tillgänglighetsplan för full delaktighet Antagen av kommunfullmäktige , 26 SUNNE KOMMUN Tillgänglighetsplan för full delaktighet 2006 2010 Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-18, 26 Baserad på Nationell handlingsplan för handikappolitiken från patient till medborgare, plan för

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi

Tillgänglighet och delaktighet för alla. Strategi Tillgänglighet och delaktighet för alla Strategi Innehållsförteckning Inledning 3 Tillvägagångssätt 4 Tillgänglig fysisk miljö 5 Information och dialog 6 Ett samhälle för alla 7 Diarienummer: 2016/449

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 215:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, huvudsekreterare Dir 214:44 Analysera hinder och föreslå åtgärder

Läs mer

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla.

Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig för alla. Handikappolitiskt program för Mora kommun 2011-2014 1 Inledning Det kommunala handikappolitiska programmet är kommunens instrument för att uppfylla målet, det vill säga att göra Mora kommun tillgänglig

Läs mer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Ewa Samuelsson, särskild utredare Analysera hinder och föreslå åtgärder i syfte att: underlätta för äldre personer

Läs mer

Kramfors kommuns handikappolitiska program

Kramfors kommuns handikappolitiska program Kramfors kommuns handikappolitiska program Antaget av kommunfullmäktige 2007-10-29 Foto Anders Eliasson Fotots ägare Kramfors turism Innehållsförteckning Bakgrund sidan 3 FN:s standardregler och agenda

Läs mer

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag

Del 1 Utgångspunkter. Del 2 Förslag US1000, v 1.0, 2010-02-04 REMISSYTTRANDE 1 (6) 2016-12-14 1850/16 En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle - Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande.

Föredragande borgarråden Åsa Lindhagen och Ann-Margrethe Livh anför följande. PM 2016:209 RVI+IX (Dnr 110-1564/2016) En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet Remiss

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar

Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Arbetet i kommunernas-, landstingens- och regionernas nämnder, styrelser och förvaltningar Det är ledningens ansvar att dra upp övergripande

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm

Regeringskansliet Socialdepartementet Stockholm REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-10-06 S2016/04598/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle Myndigheten för delaktighets

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Bollnäs för alla. En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning 1 (6) KOMMUNSTYRELSEKONTORET Handläggare Louiza Edlund 2014-05-26 Dnr 11-0255 Bollnäs för alla Tillgänglighetspolitisk policy för Bollnäs kommun En kommunal policy baserat på FN-konventionen om mänskliga

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer

SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer SOU 2015:85 Bostäder att bo kvar i Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer Ewa Samuelsson, särskild utredare Ulrika Hägred, utredningssekreterare Dir 2014:44 Analysera hinder och föreslå

Läs mer

Program för funktionshinderpolitiken

Program för funktionshinderpolitiken OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Thomas Österberg 2015-05-25 OSN-2015-0125 Omsorgsnämnden Program för funktionshinderpolitiken Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden

Uppdraget Delegationen skall ha i uppdrag att följa och analysera utvecklingen av boendefrågor för äldre både inom den ordinarie bostadsmarknaden Kommittédirektiv Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer Dir. 2006:63 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2006. Sammanfattning av uppdraget En särskild delegation tillkallas

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Bostadsförsörjningsplan

Bostadsförsörjningsplan Bostadsförsörjningsplan Piteå kommun 2016-2030 Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bostadsförsörjningsplan Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Enkelt avhjälpt i lokaler

Enkelt avhjälpt i lokaler Enkelt avhjälpt i lokaler 2 Enkelt avhjälpta hinder i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas Du får här kortfattad information om vad som gäller enligt bestämmelserna om enkelt avhjälpta

Läs mer

10 förslag för bättre boende för seniorer

10 förslag för bättre boende för seniorer Socialdemokraterna i Uppsala Uppsala 2013-06-27 10 förslag för bättre boende för seniorer För oss socialdemokrater är en god äldreomsorg grundläggande för ett välfärdssamhälle. När man jobbat och kämpat

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Tillgänglighet i detaljplaner

Tillgänglighet i detaljplaner Tillgänglighet i detaljplaner Planera för tillgänglighet Kommunerna har ett viktigt ansvar i att verka för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Detta styrs av bl.a. Plan- och bygglagen och ska beaktas

Läs mer

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017

Kommittédirektiv. Kommunal planering för bostäder. Dir. 2017:12. Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Kommittédirektiv Kommunal planering för bostäder Dir. 2017:12 Beslut vid regeringssammanträde den 9 februari 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se. Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB Vår referens: Stockholm Karolina Celinska 2016-02-29 Karolina.celinska@dhr.se Näringsdepartementet 100 33 Stockholm Remissvar avseende betänkandet Bostäder att bo kvar i. (SOU 2015:85) N2015-06917-PUB

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för styrdokument Sida 1/10 Riktlinjer för styrdokument Verksamheten i Kungsbacka kommun styrs, förutom av sitt eget självstyre, av många olika omvärldsfaktorer som, lagar och förordningar, staten och andra myndigheter.

Läs mer

Utmaningar på bostadsmarknaden

Utmaningar på bostadsmarknaden ) 1 (5) Handläggare Datum Kikki Liljeblad 20140116 Samhällsplanerare 072-247 13 56 Utmaningar på bostadsmarknaden Bostadsplanering är en komplex fråga. Många faktorer påverkar och kommunen har bara rådighet

Läs mer

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål

Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 1(5) Antagen Kommunfullmäktige 2014-10-27, 138 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för full delaktighet med övergripande funktionshinderpolitiska mål 2 Inledning Det är en gemensam angelägenhet att

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Inger Sellers Samhällsplanerare 040-675 32 66 Inger.Sellers@skane.se YTTRANDE Datum 2015-03-23 Dnr 1500012 1 (5) Trelleborgs kommun Remiss. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna

LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna LIKA UNIKA svar från Socialdemokraterna FN-konventionen Grunden för funktionshinderspolitiken är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige har ratificerat och förbundit

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun

Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Kommunledningsförvaltningen Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2015-10-29 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.Inledning och bakgrund...2 2.Syfte och mål...2 3.Tillvägagångssätt..

Läs mer

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in!

Det är trappor till nästan alla affärer tyvärr. Om man som jag har en permobil är det omöjligt att komma in! Beroende på om det är fysiska hinder som trappor eller dylikt kan det vara omöjligt att komma in och jag är tvungen att välja ett annat ställe eller avstå. Kvinna 53 år Tydligare skyltning över var pälsdjur

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Plan för tillgänglighet och delaktighet

Plan för tillgänglighet och delaktighet Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige den 30 september 2013, 65 Plan för tillgänglighet och delaktighet 2014-2020 Innehåll 1 Inledning...1 1.1 Planens syfte och

Läs mer

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter

Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Myndigheternas ansvar för mänskliga rättigheter Myndigheterna har ett stort ansvar för att människor med funktionsnedsättning ska få full

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Värdet av tillgänglighet

Värdet av tillgänglighet Värdet av tillgänglighet Fil dr., leg. psykolog Lisbeth Lindahl Folkets hus, Göteborg 2013-12-05 Bakgrund Johannes Grén, Formverkstan Gbg Framtida utmaning hur ska välfärden klaras? Andelen äldre ökar

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016

RAPPORT 2016:23. Delårsrapport 2016 RAPPORT 2016:23 Delårsrapport 2016 Delårsrapport 2016 Titel: Delårsrapport 2016 Rapportnummer: 2016:23 Utgivare:, augusti 2016 Upplaga: 1 Tryck: ISBN tryck: 978-91-7563-400-5 ISBN pdf: 978-91-7563-401-2

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016

Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Bostadsförsörjning, markpolitik, planering och genomförande Göteborg 31 augusti 2016 Kommunernas bostadspolitiska uppgift Kommunerna ska planera för bostadsförsörjningen bedriva en ändamålsenlig bostadspolitik

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun

Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen i Bräcke kommun 2017-2018 Antagna av Kf 168/2016 Innehållsförteckning Inledning... 1 Behov och utmaningar... 1 Mål och riktlinjer för bostadsförsörjningen...

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030

2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1

Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 Vägledning för att arbeta fram handlingsplan för trygghet, service och delaktighet i hemmet 1 1 I hemmet med meningen i kommunen, i och i närheten av bostaden. 1 (8) Innehållsförteckning 1 Syfte och omfattning...

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093

Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun Revidering 2016 Dnr SO 2016/0093 Socialförvaltningen Verksamhetsområde Vuxen Tjänsteskrivelse 1(5) Christina Schoug 046 359 44 47 Christina.schoug@lund.se Socialnämnden Handlingsplan för att minska och motverka hemlösheten i Lunds kommun

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län

Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten Gävleborgs län Sammanställning av bostadsmarknadsenkäten 2010 Gävleborgs län Bostadsmarknadsläge Hur bedöms bostadsmarknadsläget i kommunen för närvarande? Räknar kommunen med några påtagliga förändringar av bostadsmarknadsläget

Läs mer

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen

Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen Riktlinjer för ansökan och beskrivning av granskningsprocessen bidrag till förstudier om boende för äldre Bo bra på äldre dar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig informatör: Lisbeth Säther Ansvarig

Läs mer

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 100 Riktlinjer för bostadsförsörjning 2008-2015 GISLAVEDS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 2008.08.21 Riktlinjer för bostadsbyggande i Gislaveds kommun 2008-2015

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer