Årsredovisning för räkenskapsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31"

Transkript

1 Office Provider Sweden AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 koncernresultaträkning 12 koncernbalansräkning 13 sammanställning eget kapital 15 kassaflödesanalys koncernen 16 resultaträkning moderbolaget 17 balansräkning moderbolaget 18 kassaflödesanalys moderbolaget 20 noter Sidan 1

2 Förvaltningsberättelse Kort historik Från grundandet år 2004 har verksamheten varit fokuserad på återförsäljning av tele- och datacom tjänster till företag. Bolaget har cirka 800 aktiva företagsanvändare, via avtalsparten och teleoperatören Ventelo Sverige AB ( Ventelo ). Kommunikationstjänsterna som Bolaget tillhandahåller via samarbetet med Ventelo inkluderar fast- respektive mobil telefoni, Internetaccess, IP-VPN, VIP samt tillhörande hårdvara till dessa tjänster. Bolaget har även under 2004 och 2005 haft tre mindre rörelsegrenar vilka utgjorts av försäljning av 3Gabonnemang, försäljning av hårdvara samt övriga försäljningsuppdrag. För åren 2004 och 2005 utgjorde de tre mindre rörelsegrenarna tillsammans en andel om cirka 8,3% respektive 27,5% av Bolaget totala nettoomsättning för respektive år. Under hösten 2005 fokuserades verksamheten till att utgöra försäljning av helhetslösningar inom tele- och datacom vilket även utgjorde huvudsaklig verksamhet under 2006 fram till breddning av verksamheten genom förvärv av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Koncernen Office Provider Sweden AB är en koncern bestående av moderbolaget Office Provider Sweden AB och dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB. Office Provider-koncernen har cirka 40 anställda i Stockholm, Västerås och Örebro efter förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Moderbolaget Office Provider Sweden ABs aktie handlas på AktieTorget och bolaget har över 900 aktieägare. Säkerhetsbolaget Svenska AB Säkerhetsbolaget grundades år 2004 och säljer kundanpassade lösningar för inbrottslarm, kameraövervakning, passagesystem och skalskydd till företag och privatpersoner. Via den mångåriga samarbetspartner G4S (tidigare Falck Alarm) ansvarar Säkerhetsbolaget för försäljning, installation och service till privatmarknaden i Stockholm, Västerås och Örebro. Bolaget är för närvarande ensam återförsäljare av G4S-hemlarm på dessa marknader och Bolaget har ansvar för en central del i värdekedjan för motsvarande cirka G4S-kunder i dessa regioner. Säkerhetsbolaget uppskattar marknadspotentialen för dessa regioner till kunder. Kundkommunikationsbolaget Linktel Under slutet av januari 2007 etablerade Office Provider ett dotterbolag verksamt inom kundkommunikation. Det nya dotterbolaget bedriver sin verksamhet under varumärket Linktel och beräknas vara i full operativ drift under mars månad. Linktel tillhandahåller såväl koncernbolag som externa företag lösningar inom kundtjänst, telefonsupport, besöksbokningar och marknadsundersökningar. Tjänsterna kommer att integreras i Office Providers helhetslösningar inom kontorsnära tjänster och produkter Sidan 2

3 Allmänt om verksamheten Office Provider har som strategi att bli en partner för kundens hela kontorsmiljö och erbjuder helhetslösningar, i egen regi eller via partners, inom kontorsnära tjänster och produkter som möjliggör för företag och organisationer att fokusera på sin kärnverksamhet. Verksamheten bedrivs inom fyra huvudsakliga affärsområden efter förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Office Provider Security. Försäljning, montering och service av säkerhetsutrustning som företagslarm, kameraövervakning, mobila larm samt skalskydd såsom lås och säkerhetsgaller. Office Provider Communications. Försäljning, installation och service av Tele-, Data- och Mobilkommunikation. Office Provider Copy. Försäljning, installation och service av kopieringsmaskiner, faxar och skrivare. Office Provider Supplies. Genom en webbshop kan kunden smidigt beställa allt inom kontorsmateriel till förmånliga priser. Marknad, vision och strategi Marknaden för kontorsnära tjänster är fragmenterad och uppbyggd av ett flertal av varandra oberoende segment såsom säkerhetslösningar, tele- och datacom, kopiatorer/fax/printer, konferensrum, nätverkslösningar, IT-drift och support etc. Marknader som tillsammans omsätter flera miljarder i Sverige varje år, men det finns få leverantörer som tagit ett helhetsperspektiv om dessa marknader. Office Providers vision och framtida strategi är att löpande addera kompletterande kontorsnära tjänster till sitt erbjudande och i en förlängning skapa ett heltäckande utbud av tjänster och produkter för att kontoret och arbetsplatsen skall fungera effektivt. Office Providers tjänster är knutna till kundernas affärsstödjande resurser och företaget har hittills medvetet valt att i egen regi bygga en organisation inom två av marknadens mest affärskritiska tjänster; tele- och datacom samt säkerhetslösningar. Översikt över resultat och ställning samt nyckeltal Tkr Koncernen Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet i % Vinstmarginal, % neg. 8 Avkastning på totalt kapital, % neg. 3 Avkastning på eget kapital, % neg. 3 Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Antal anställda Omsättning per anställd, Tkr Tkr Moderbolaget Omsättning Rörelseresultat Balansomslutning Soliditet i % Vinstmarginal, % neg. 8 Avkastning på totalt kapital, % neg. 4 Avkastning på eget kapital, % neg Sidan 3

4 Tkr Kassalikviditet, % Balanslikviditet, % Antal anställda 3 5 Omsättning per anställd, Tkr Definition av nyckeltal Soliditet Eget kapital i % av balansomslutning. Avkastning på eget kapital Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i % av genomsnittlig balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exkl. varulager i % av kortfristiga skulder. Vinstmarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till omsättningen Balanslikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Kommentarer till årets finansiella utveckling Under december månad har Koncernen bytt verksamhetsinriktning och såsom en följd därav genomgått en omstrukturering. Intäkter Förvärvet Säkerhetsbolaget Svenska AB har konsoliderats från den 28 december Periodens intäkter och resultat hänförs i sin helhet till bedriven verksamheten inom tele- och datakom under tidigare firmanamn Mennta Sverige AB. Lönsamhet och resultat Bolaget uppvisar för perioden ett negativt resultat om cirka 1 Mkr för perioden. Periodens resultat har belastats av kostnader om 0,8 Mkr av engångskaraktär för omstrukturering av koncernen. Finansiell ställning m.m. Bolagets soliditet uppgick per balansdagen till cirka 39%.Likvida medel per balansdagen uppgick till cirka 4,3 Mkr. Efter periodens slut, i mars 2007, har Bolaget genomfört en nyemission som tillfört 2 Mkr i likvida medel. Bolagets finansiella ställning och kapitalbehov är vid var tid beroende av val av affärsmodell, expansionstakt samt eventuella förvärv av verksamheter och företag. Emissionskostnader i samband med under perioden genomförda kontanta nyemissioner samt företagsförvärv uppgick till cirka 1,4 Mkr och har redovisats direkt mot det egna kapitalet. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Utskiftning av Bolaget till aktieägarna i 360 Holding AB I slutet av juli månad 2006 utskiftas till moderbolaget 360 Holding AB samtliga utestående aktier i Office Provider AB. 360 Holding AB hade cirka 900 aktieägare vid tidpunkten för utskiftningen. Före utskiftningen genomfördes även en kontant riktad nyemission till 360 Holding AB som tillförde Bolaget 0,4 Mkr Sidan 4

5 Förvärvar Säkerhetsbolaget Svenska AB Under september månad 2006 tecknade Bolaget avtal om att förvärva samtliga utestående aktier i Säkerhetsbolaget Svenska AB. Förvärvet är ett led i skapandet av en ny koncernstruktur med inriktning på kundanpassade kontorslösningar inom säkerhet, telekommunikation och teknik. Den 3 november 2006 beslutar bolagsstämma att genomföra förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB slutfördes den 28:e december 2006 och dotterbolaget konsolideras i Office Provider Sweden ABs räkenskaper fr.o.m.28 december Kostnader för omstrukturering Efter beslut om den nya verksamhetsinriktningen och i samband med förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB har personalförändringar skett i Office Provider Sweden AB (tidigare Mennta Sverige AB). Detta har medfört engångskostnader i form av avgångsvederlag och förmåner till ett antal tidigare medarbetare. Dessa omstruktureringskostnader av engångskaraktär belastar resultatet för 2006 med 0,8 Mkr. Breddning av verksamhetsinriktning, byte av firma till Office Provider Sweden AB (Publ.) Den 3 november 2006 beslutar bolagsstämma i enlighet med förslag om breddning av verksamhetsinriktningen mot bakgrund av avtalat förvärv av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Bolagsstämma beslutar att som ett led i att förbereda bolaget för en framtida notering om byte av bolagskategori från privat till publikt aktiebolag samt antagande om ny firma Office Provider. Förändringar i styrelse och ledning Bolagsstämman valde den 3 november 2006 Olle Kilberg och Fredrik Vojbacke till nya styrelseledamöter tillsammans med Tomas Åström som sedan tidigare var styrelseledamot. Vid konstituerade styrelsemöte samma dag utsågs Olle Kilberg till styrelsens ordförande och Tomas Åström till VD. Fulltecknad företrädesemission I december genomförde Bolaget en nyemission dels för att säkerställa affären med Säkerhetsbolaget Svenska AB men även för att skaffa det rörelsekapital som krävs för den framtida koncernen. Emissionen tecknades till cirka 45%, motsvarande cirka 3,6 Mkr, av befintliga aktieägare inklusive teckning utan företrädesrätt, och resterande del cirka 55% tecknas av garanter i enlighet med tecknade garantiavtal. Bolaget tillfördes genom nyemissionen cirka 8 Mkr före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökade antal utestående aktier i Bolaget med stycken och aktiekapitalet med kronor. Office Provider noteras på AktieTorget Den 9 november 2006 godkände AktieTorgets styrelse Bolaget för notering. Första handelsdag på AktieTorget var den 4 december Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång Etablerar nytt dotterbolag inom kundkommunikation Office Provider etablerar ytterligare ett verksamhetsområde inom koncernen. Det nya dotterföretaget erbjuder såväl koncernbolag som externa företag tjänster inom kundtjänst, telefonsupport, besöksbokningar och marknadsundersökningar. Tjänsterna kommer även att integreras i Office Providers helhetslösningar inom kontorsnära tjänster och produkter. Säkerhetsbolaget tecknar nytt avtal med G4S Efter periodens utgång har G4S ändrat sitt erbjudande till slutkund. Det nya erbjudandet är anpassat till att vara ett av det mest konkurrenskraftiga erbjudanden på marknaden. I samband Sidan 5

6 med detta skrevs ett nytt samarbetsavtal mellan Säkerhetsbolaget Svenska AB och G4S vilket medför en viss marginalsänkning samt ett lägre värde på det material som Säkerhetsbolaget Svenska AB köper in och vidarefakturerar G4S utan påslag. Detta kommer således att påverka nettoomsättningen negativt för innevarande räkenskapsår. Även resultatet kan komma att påverkas negativt om försäljningen inte överstiger motsvarande nivå jämfört med föregående år. De positiva aspekterna är att Säkerhetsbolaget Svenska AB i en prisdriven marknad kan erbjuda slutkunderna ett av marknadens lägsta priser vilket förväntas skapa möjlighet till större volymer. Ett avtal om att sälja, installera och utföra service på företagsanpassade larm till små och medelstora företag ( SME segmentet ) har även träffats med G4S. Antal anställda i Säkerhetsbolaget Svenska AB uppgick per 31 december 2006 till 21 personer. Se vidare på Tillförs 2 Mkr i expansionskapital Bolaget tillförs genom en riktad nyemissionen cirka 2 Mkr i likvida medel. Emissionen beslutas av styrelsen och med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 november Finansieringen medför en utspädning om nya aktier, motsvarande cirka 12 procent av röster och kapital. (baserat på antal utestående aktier efter beslutade nyemissioner inkluderande emissioner som är föremål för registrering hos Bolagsverket). Fullföljer inte förvärv av Netello AB Office Provider beslutar i april 2007 att inte slutföra förvärvet av telekomföretaget Netello AB som avtalats om i februari Efter genomförd due diligence framkom förhållanden som gjort att Office Provider inte ansåg det önskvärt att för tillfället gå vidare och slutföra förvärvet. Office Provider håller dock öppet för att andra samarbetsmöjligheter kan föreligga med Netello AB i framtiden. Etablerar Supplies som nytt affärsområde Affärsområdet bedrivs inom Office Provider Supplies och utgör den del inom koncernen som säljer och levererar förbrukningsmaterial, trycksaker och datatillbehör mot slutkund. I samband med lanseringen av Office Provider Supplies lanseras en genomarbetad Webshop med över 6000 artiklar för kontoret. Affärsområdet Office Provider Supplies har vid lanseringen 4 anställda inom försäljning samt 1 inom administration. Personal Office Provider har som mål att vara en attraktiv arbetsplats. Verksamheten är utpräglad säljdriven och kännetecknas av högt tempo för medarbetarna. Inom säljorganisationen är det normalt med en hög personalomsättning. Antalet anställda uppgick per den 31 december 2006 till 3 personer. Efter periodens utgång har antalet medarbetare i koncernen ökat såsom en följd av etablering av nya dotterbolag. Medelantalet heltidsanställda för räkenskapsåret uppgick till 3 personer. Medelåldern är 33 år och könsfördelningen är 3 män och 0 kvinnor. Incitamentsprogram Bolagets medarbetare har inga nu gällande bonussystem frånsett säljrelaterade ersättningar exempelvis vid larmförsäljning. VD Tomas Åström, grundare och tillika styrelseledamot har genom beslut av bolagsstämma den 3 november 2006 givits rätt att teckna stycken optionsrätter i Bolaget. Motivet till optionsrätterna var att skapa nödvändiga incitament för en ledande befattningshavare i Bolaget. Bolaget har i övrigt inga aktierelaterade incitamentsprogram. Det är styrelsens avsikt att utreda förutsättningarna för att implementera ett lämpligt incitamentsprogram för koncernens nyckelpersoner. Jämställdhet Office Provider verkar i en utpräglad mansdominerad bransch som är säljorienterad. Bolaget Sidan 6

7 har som målsättning att öka andelen kvinnor i verksamheten och arbetar aktivt för att nå detta mål. Styrelsen Styrelsen i Office Provider, som består av 3 ledamöter, arbetar utifrån en fastställd arbetsordning vilken bland annat anger styrelsens åligganden och ansvar, ärenden som skall behandlas och föreskrifter för mötenas genomförande. Under verksamhetsåret 2006 genomfördes 10 stycken protokollförda sammanträden. Frågor av betydande karaktär som behandlas på styrelsemötena är t.ex. uppföljning av verksamhetsutveckling, grundläggande affärsplanering, marknad och försäljning, finansiering m.m. Office Provider har inga kommittéer. Styrelsen är av uppfattningen att frågor i ett bolag av Office Providers storlek bäst behandlas av hela styrelsen. Investeringar Under året har inga investeringar gjorts. Förväntningar om framtida utveckling Office Provider-koncernen skapades i december 2006 och har bedrivit verksamhet under cirka 5 månader med nuvarande inriktning. Förvärvet av Säkerhetsbolaget Svenska AB slutfördes vid årsskiftet och ingår i koncernens räkenskaper fr.o.m 28 december Bolaget har efter periodens utgång etablerat ett dotterbolag inom kundkommunikation med varumärket Linktel. Under första kvartalet 2007 har stor kraft ägnats till integration av de olika koncernbolagen samt framtagande av ett koncerngemensamt erbjudande inom marknaden för kontorsnära tjänster och produkter. Detta arbete kommer att fortgå under innevarande räkenskapsår. Under innevarande räkenskapsår förväntar Bolaget att försäljningen av hemlarm motsvarar föregående år. Konsekvensen av det nya samarbetsavtalet som Säkerhetsbolaget Svenska AB tecknade med G4S under början av 2007 och den hittills uppnådda försäljningen av hemlarm kommer påverka omsättningen och resultatet för Säkerhetsbolaget Svenska AB väsentligt negativt. Från 1 februari tecknades ett nytt avtal med G4S avseende försäljning av larmsystem anpassat till företag. Erbjudandet i larmpaketet är mycket konkurenskrafftigt och försäljning av dessa larmpaket har startat tillfredställande. Säkerhetsbolagets satsning på företagsanpassade säkerhetslösningar till SME segmentet kommer vidareutvecklas och flera större satsningar är planerade under 2007 och ett företagsförvärv inom detta segment kan vara nödvändigt för att snabbare skaffa kompetens och nödvändiga behörigheter för att tillgodose hela marknadssegmentet. Vidare ser Bolaget ett problem i att rekrytera personal inom samtliga verksamhetes områden men främst inom försäljning. Koncernens säljbolag, Linktel AB, startade under mitten av mars och har utvecklats mycket tillfredställande och beräknas tillföra koncernen en kraftig omsättning och resultat ökning i framtiden. Några risker Framtida kapitalbehov Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov genom internt genererade medel är beroende av försäljningsframgångar i verksamheten. Även lyckade lanseringar och därpå följande god försäljningsutveckling kan medföra ett kapitalbehov såsom i form av finansiering av exempelvis ökat rörelsekapital. Oavsett framtida behov eller situation är, vid var tid, gällande villkor på riskkapitalmarknaden av stor betydelse för bolagets finansiering. Det är inte säkert att bolaget kommer att kunna anskaffa externt riskvilligt kapital när bolaget behöver det och det finns ingen garanti att anskaffningen av kapital kan ske på fördelaktiga villkor för bolagets aktieägare. En sådan utveckling skulle väsentligen kunna påverka bolagets Sidan 7

8 möjligheter att bedriva sin verksamhet. Beroende av leverantörer och samarbetspartners Verksamheten är beroende av ett fåtal leverantörer och samarbetspartners, framförallt Ventelo Sverige AB. Verksamheten är beroende av att dessa leveranser tillhandahålls och att de tillhandahålls på fördelaktiga villkor. Även fast det kan finnas alternativa leverantörer till tjänsteutbudet finns inga garantier att så är fallet även i framtiden. En uppsägning eller en försämring av villkoren i Bolagets samarbets- och leverantörsavtal kan innebära ekonomiska förluster för Bolaget vilket kan påverka Bolaget överlevnadsförmåga, finansiella ställning och resultat negativt. Dotterbolags beroende av en leverantör samt nyckelpersoner Dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB är en s.k. G4S-partner vilket innebär att Bolaget ansvarar för försäljning, installation, service och underhåll av G4S-privatlarm inom regionerna Stockholm, Västerås och Örebro. Avtalet med G4S är av central betydelse för företagets verksamhet och utgör huvuddelen av Säkerhetsbolagets omsättning och resultat. En viktig del i avtalet med G4S är att Säkerhetsbolaget lyckas behålla nyckelpersoner inom ledningsgruppen då dessa utgör värdefulla resurser i samarbetet med G4S. En utveckling där avtalet med G4S inte förlängs, sägs upp, villkorsförändras eller att Säkerhetsbolaget förlorar nyckelpersoner centrala för samarbetets fortskridande skulle innebära avsevärda negativa ekonomiska konsekvenser för Säkerhetsbolaget samt äventyra företagets fortlevnad. Nyckelpersoner kan sluta och beroende av medarbetare Verksamheten är mycket beroende av kunskapen hos ett antal nyckelpersoner samt medarbetarna i övrigt. En förutsättning för verksamhetens framtid är kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Det råder konkurrens om personal inom bolagets bransch. En brist eller oförmåga att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft kan påverka verksamhetens framtida utveckling väsentligen negativt. En förlust av en eller flera nyckelpersoner kan allvarligt skada företagens verksamhet respektive intjäningsförmåga och därmed även äventyra verksamhetens fortlevnad. Konjunkturutveckling och andra händelser i omvärlden Konjunkturen har en väsentlig påverkan på bolagets verksamhet. Förändringar i konjunkturen kan innebära att bolagets intäkter och resultat kan fluktuera kraftigt över tiden. Även andra händelser i omvärlden såsom katastrofer, krig eller terrordåd kan avsevärt negativt påverka bolagets möjligheter att bedriva verksamhet, både direkt och indirekt. Risker associerade med tillväxt En underliggande avsikt i verksamheten är att skapa tillväxt. En del av denna tillväxt kan komma organiskt och en del genom förvärv. Förutom att det ställer höga krav på att kompetent personal anställs, kommer företagsförvärv att innebära en ökad belastning på en redan liten organisation och ledning. Det föreligger risk att eventuella framtida förvärv inte utfaller som planerat avseende integration samt förväntad lönsamhet. En sådan utveckling kan hämma verksamhetens utvecklingstakt samt inverka negativt på dess framtidsutsikter, finansiella ställning och likviditet. Osäkerhet rörande framtida marknadsutveckling Verksamhetens marknader utvecklas kontinuerligt beroende av kunders önskemål och beteenden. För att behålla en marknadsposition på en marknad i ständig förändring är verksamheten beroende av att kunna leverera produkter som svarar mot kunders krav. Det kan inte uteslutas att teknisk utveckling, ändrat beteende hos kunder eller andra externa faktorer påverkar marknaden och dess struktur på ett för verksamheten ofördelaktig sätt. En sådan utveckling kan påverka försäljning, resultatutveckling och framtida utsikter negativt. Konkurrens och konkurrenter Verksamheten är starkt konkurrensutsatt. Konkurrensen kan även komma att öka ytterligare i takt med att nya företag etablerar sig. Många av konkurrenterna i marknaden har längre Sidan 8

9 verksamhetshistorik och stora finansiella resurser. Det går inte att lämna några garantier för att verksamheten kommer att kunna erbjuda tjänster framöver som är tillräckligt konkurrenskraftiga på marknaden. En sådan utveckling skulle avsevärt kunna påverka verksamhetens fortsatta drift samt omsättning, resultat och likviditet negativt. Kort verksamhetshistorik och begränsade resurser Verksamhet har bedrivits endast en kort tid och resurser som ledning, administration och kapital är knappa och det är av vikt att dessa disponeras på ett för verksamheten optimalt sätt. Det finns en risk att verksamheten misslyckas med att använda sina begränsade resurser och därmed drabbas av problem av exempelvis finansiell eller organisatorisk art. Ägarförhållanden Största aktieägare Personnummer Namn Summa innehav Innehav % Basiq Networks BN AB(publ) ,00% Största aktieägare * Org. Nummer Namn Antal aktier Antal % CoreCap ,49% CR Suisse Lux SA PB ,58% Allokera ,89% Wide-Awake ,53% AS Nordnet ,66% Tomas Åström ,54% Handelsbanken Life & Pension Ltd ,52% Christer Åström ,90% Johan Erik Grip ,72% Patric Leidevall ,75% * Ägarförteckningen är utdragen per den 30 mars för att bolaget hade en pågående nyemission under årsskiftet, vilket omöjliggör en rättvisande bild av ägarstrukturern per Tabellen ovan visar ägarstrukturen efter aktuell emission. Totalt utestående aktier per uppgår till stycken. Miljöpåverkan Office Provider Sweden AB bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöbalken ej heller bedrivs verksamhet som kan anses ha någon väsentlig negativ miljöpåverkan Sidan 9

10 Aktier & teckningsoptioner Office Providers aktie är noterad på AktieTorgets lista under kortnamn OFPR. Aktiens ISINkod är SE Antalet utestående aktier i Bolaget uppgår till st envar med ett kvotvärde om 0,1555 kr per Handelsposten uppgår till aktier. På bolagsstämma i Bolaget den 3 november 2006 beslöts att emittera optionsrätter vilka berättigar till framtida nyteckning av aktier i Bolaget. Sådan eventuell nyteckning kommer att resultera i utspädning för Bolagets aktieägare. Antal beslutade optionsrätter, motsvarande nyteckning av lika många aktier, uppgår till stycken varav stycken emitteras till de aktieägare som tecknade sig i december 2006 genomförd företrädesemission Förslag till resultatdisposition Förslag till disponering av bolagets resultat Kr Balanserad vinst Årets förlust -921 Styrelsen föreslår att balanserade vinstmedel disponeras så att i ny räkning överförs Resultat och ställning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp i tkr om ej annat anges Sidan 10

11 Styrelse Styrelseordförande: Olle Kilberg - född 1976 Ledamot i styrelsen sedan: 2006 Olle Kilberg är grundare av Säkerhetsbolaget Svenska AB. Olle Kilberg har en lång erfarenhet som företagsledare och kommer närmast från en befattning som VD inom reklam och media branschen. Ordinarie ledamot: Fredrik Vojbacke född år 1973 Ekonomlinjen vid Stockholms universitet och University of Macao. Ledamot i styrelsen sedan: 2006 Fredrik Vojbacke har en lång erfarenhet från finansbranschen inom framför allt finansiell rådgivning. Ordinarie ledamot: Tomas Åström född år 1975 Ledamot i styrelsen sedan: 2004 Tomas Åström är grundare av Mennta Sverige AB och har en gedigen erfarenhet av kvalificerad försäljning från främst telecom-branschen. Ledande befattningshavare VD Tomas Åström Se styrelse ovan. Affärsutvecklare Olle Kilberg Se styrelse ovan. Försäljningschef i Säkerhetsbolaget Svenska AB Henrik Henriksson Född år 1974 Henrik Henriksson har över 10 års erfarenhet av kvalificerad försäljning och har innehaft ett flertal ledande befattningar inom sälj och marknad både i Sverige och utomlands. Ekonomichef Lena Thelin Född år 1956 Lena Thelin har en bakgrund som inhyrd ekonomiansvarig i Mennta Sverige AB samt Säkerhetsbolaget Svenska AB. Lena har tidigare arbetat 10 år inom Skatteverket. Sedan 1990 arbetar hon som redovisningskonsult Sidan 11

12 Koncernresultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader 7, Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Resultat per aktie för resultat hänförlig till moderföretagets Aktieägare Före, efter utspädning, kronor per aktie 17-0, Noterna på sidorna utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Sidan 12

13 Koncernbalansräkning Tillgångar Not Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Handelsvaror Kundfordringar och andra fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Noterna på sidorna utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Sidan 13

14 Koncernbalansräkning, forts Eget kapital och skulder Not Eget kapital 14 Kapital och reserver som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och andra skulder Upplåning Övriga avsättningar Aktuella skatteskulder Summa kortfristiga skulder Summa Skulder Summa eget kapital och skulder Noterna på sidorna utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Sidan 14

15 Förändringar i koncernens eget kapital Hänförligt till Moderföretagets aktieägare Övrigt tillskju-tet kapital Aktiekapital Reserver Balans-erat resultat Summa Eget Kapital Justerade ingående balanser per 1 jan Verkligt värde vinster efter skatt: - finansiella tillgångar som kan säljas skatt på verkligt värde vinster Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Utgående balanser per 31 dec Verkligt värde vinster efter skatt: - finansiella tillgångar som kan säljas skatt på verkligt värde vinster Summa transaktioner redovisade direkt i eget kapital Årets resultat Summa totalt redovisade intäkter och kostnader Nyemission Emissionskostnader Nyemission Apportemission vid rörelseförvärv (not 11) Utgående balanser per 31 december Sidan 15

16 Kassaflödesanalys för Koncernen Not Årets resultat före finansnetto Inbetald ränta Erhållen ränta - 1 Betalda inkomstskatter Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning / Minskning av varulager Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolags likvida medel Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Likvid avyttring finansiella anläggningstillångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering av lån Emissionskostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Noterna på utgör en integrerad del av denna koncernredovisning Sidan 16

17 Moderbolagets resultaträkning Not Nettoomsättning Rörelsens kostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar - Resultat efter finansiella poster -931 Bokslutsdispositioner 10 Resultat före skatt -921 Resultat före skatt - Årets resultat Sidan 17

18 Moderbolagets balansräkning Tillgångar Not Tecknat men ej inbetalt kapital Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag Värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Handelsvaror - 23 Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Sidan 18

19 Moderbolagets balansräkning, forts. Eget kapital och skulder Not Eget kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond 20 Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat -921 Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade avskivningar utöver plan - 11 Avsättningar Omstruktureringsreserv Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 898 Skatteskulder 82 Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga Sidan 19

20 Kassaflödesanalys för Moderbolaget Not Periodens resultat före finansnetto Betald ränta Erhållen ränta - 1 Betalda inkomstskatter Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning/Minskning av varulager Ökning/Minskning av rörelsefordringar Ökning/Minskning av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolags likvida medel Likvid vid avyttring av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Amortering lån Emissionskostnader Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel i vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT Sidan 20

21 Noter till de finansiella rapporterna Not 1 Allmän information Office Provider AB (moderbolaget) och dess dotterbolag (sammantaget koncernen) har tidigare varit verksamma inom data, telefoni och bredbandskommunikation, men har under december 2006 bytt verksamhetsinriktning. Koncernens huvudsakliga verksamhet kommer numera vara att leverera helhetslösningar inom kontorsnära tjänster och produkter. Moderbolaget är ett aktiebolag registrerat i och med säte i Västberga. Adressen till huvudkontoret är Västberga Allén 1, Stockholm. Moderbolaget är ett publikt bolag vilket noterades på Aktietorget december Styrelsen har den 8 maj godkänt denna koncernredovisning för offentliggörande. Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Grund för rapportens upprättande Koncernredovisningen är upprättad enligt IFRS sådana de antagits av EU. Införandet av den nya redovisningsstandarden har efter granskning, enligt IFRS 1, påverkat koncernen då koncernen räknat om de ingående balanserna avseende Finansiella tillgångar som redovisats till verkligt värde. Omräkningen har medfört att verkligt värde vinster om 60 tkr har redovisats mot koncernens egna kapital. Koncernredovisningen är även upprättad i enlighet med RR 30 Kompletterande Redovisningsregler för koncerner, och Årsredovisningslagen. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4. Standarder, ändringar och tolkningar som gäller 2006 men som inte är relevanta för Koncernen Följande standarder, ändringar och tolkningar är obligatoriska för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2006 eller senare men är inte relevanta för Koncernen: IAS 21 (Ändring), Nettoinvestering i en utlandsverksamhet, IAS 39 (Ändring), Säkring av kassaflöde vid koncerninterna transaktioner, IAS 39 (Ändring), Alternativet verktigt värde, IAS 39 och IFRS 4 (Ändring), Finansiella garantiavtal, IFRS 1 (Ändring), Första gången International Financial Reporting Standards tillämpas IFRS 6 Prospektering efter samt utvärdering av mineraltillgångar, IFRIC 6 Förpliktelser som uppstår genom deltagande på viss marknad avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter, (1 december 2005) IFRIC 4 Fastställande av huruvida ett avtal innehåller ett leasingavtal, IFRIC 5 Rättigheter till intressen i fonder för nedläggning, återställande och miljöåterställande åtgärder. IAS 19 Aktuariella vinster och förluster, planer som omfattar flera arbetsgivare och upplysningar Sidan 21

22 Ändringar av publicerade standarder som träder i kraft 2007 eller senare Nedan följer en preliminär bedömning av den påverkan som införandet av dessa standarder och uttalanden kan få på koncernens finansiella rapporter. IAS 1 tillägg Utformning av finansiella rapporter: Upplysningar om kapital. Tillägget träder i kraft den 1 januari Detta tillägg bedöms i dagsläget innebära utökade tilläggsupplysningar avseende bl.a. kapital, kapitalstruktur och policys för hantering av kapital. IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar. Standarden träder i kraft den 1 januari För koncernen bedöms denna standard medföra behov av ytterligare upplysningar jämfört med vad som lämnas i denna årsredovisning. IFRS 8 Operativa segment* Standarden träder i kraft den 1 januari 2009 och gäller för räkenskapsår som påbörjas fr.o.m. detta datum. Standarden behandlar indelningen av företagets verksamhet i olika segment. Enligt standarden ska företaget ta utgångspunkt i den interna rapporteringens struktur och bestämma rapporteringsbara segment efter denna struktur. Koncernens preliminära bedömning är att ytterligare ett segment kommer att presenteras i årsredovisningen för räkenskapsåret IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29 Redovisning i höginflationsländer (gäller fr.o.m. den 1 mars 2006). IFRIC 7 ger vägledning om hur kraven i IAS 29 ska tillämpas under en räkenskapsperiod då ett företag identifierar att landet vars valuta en koncernenhet använder som funktionell valuta har drabbats av höginflation, om landet inte hade höginflation under perioden före. Eftersom inget av koncernföretagen har en höginflationsvaluta, är IFRIC 7 inte aktuell för Koncernen, samt IFRIC 8 Tillämpningsområdet för IFRS 2 (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 maj 2006 eller senare). IFRIC 8 kräver att transaktioner som berör utfärdande av egetkapitalinstrument där det vederlag som erhålls understiger verkligt värde på utfärdade egetkapitalinstrument ska prövas för att fastställa om de faller inom ramen för IFRS 2. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 8 från och med den 1 januari 2007 men detta förväntas inte ha någon inverkan på Koncernens räkenskaper. IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 juni 2006 eller senare). IFRIC 9 kräver att företaget ska bedöma huruvuda ett inbäddat derivat ska avskiljas från värdkontraktet och redovisas som ett derivat när företaget för första gången ingår kontraktet. Efterföljande omvärdering är förbjuden, utom när det sker en ändring i kontraktsvillkoren som väsentligen ändrar de kassaflöden som annars skulle uppkomma enligt kontraktet. I det fallet krävs en omvärdering. Eftersom inget koncernföretag har ändrat villkoren i sina kontrakt, är IFRIC 9 inte relevant för Koncernen. IFRIC 10 Delårsrapportering och värdenedgångar (gäller för räkenskapsår som börjar den 1 novembar 2006 eller senare). IFRIC 10 tillåter inte att de nedskrivningar som redovisats under en delårsperiod för goodwill, placeringar i egetkapitalinstrument och placeringar i finansiella tillgångar som redovisas till anskaffningsvärde återförs per en efterföljande balansdag. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 10 från och med den 1 januari 2007 men detta förväntas inte ha någon inverkan på Koncernens räkenskaper. IFRIC 11 IFRS 2 Återköp av egna aktier och transaktioner mellan koncernbolag*. Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 mars 2007 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Tolkningen klargör hanteringen avseende klassificeringen av aktierelaterade ersättningar där bolaget återköper aktier för att reglera sitt åtagande samt redovisningen av optionsprogram i dotterbolag som tillämpar IFRS. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 11 från och med den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens räkenskaper. IFRIC 12 Servicekoncessionsarrangemang* Tolkningsuttalandet träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller för räkenskapsår som påbörjas efter detta datum. Utlåtandet behandlar de arrangemang där ett privat företag ska uppföra en infrastruktur för att tillhandahålla offentlig service för en specifik tidsperiod. Företaget får betalt för denna service under avtalets löptid. Koncernen kommer att tillämpa IFRIC 12 från och med den 1 januari 2008 men detta förväntas inte ha någon inverkan på koncernens Sidan 22

23 räkenskaper. * Dessa standarder/tolkningar är ej antagna av EU vid denna tidpunkt. Standarder som Koncernen tillämpar i förtid Koncernen har valt att ej tillämpa några standarder i förtid. Värderingsgrund Den värderingsgrund som använts vid upprättande av finansiella rapporter för koncernen är historiskt anskaffningsvärde om inte annat ges i de specifika principer som följer. - Finansiella tillgångar som kan säljas värderas till verkligt värde. Koncernredovisning Redovisningsprinciper Koncernredovisning Dotterföretag Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av potentiella rösträtter som närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör. Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapitalinstrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen, plus kostnader som är direkt hänförbara till förvärvet. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen. Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer. Koncernens räkenskapsår Koncernens räkenskapsår har angivits till 1 januari till 31 december Moderbolagets räkenskapsår har angivits till 1 januari till 31 december. Bolaget anser att koncernen uppstod i samband med moderbolagets räkenskapsårs d v s 1 januari Koncernens resultaträkning avser moderbolaget och dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB:s resultaträkning kommer att ingå i koncernen fr.o.m 1 januari Förvärv av dotterbolaget Säkerhetsbolaget Svenska AB Koncernen förvärvade Säkerhetsbolaget Svenska AB per 28 december Dotterbolagets resultaträkning kommer att ingå i koncernen fr.o.m 1 januari Inga transkaktioner av väsentlighet har skett under perioden 28 december 31 december Dotterbolagets balansräkning ingår i koncernens balansräkning per 31 december Segmentrapportering En rörelsegren är en grupp tillgångar och verksamheter som tillhandahåller produkter eller tjänster som är utsatta för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra rörelsegrenar Sidan 23

24 Geografiska områden tillhandahåller produkter eller tjänster inom en ekonomisk miljö som är utsatt för risker och möjligheter som skiljer sig från vad som gäller för andra ekonomiska miljöer. Intäkter Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier har uppfyllts för var och en av Koncernens verksamhet såsom beskrivs nedan. Intäktsbeloppet anses inte kunna mätas på ett tillförligtligt sätt förrän alla förpliktelser avseende försäljningen har uppfyllts eller förfallit. Koncernen grundar sina bedömningar på historiska utfall och beaktar därvid typ av kund, typ av transaktion och speciella omständigheter i varje enskilt fall. Intäkter redovisas enligt följande: (a) Försäljning av varor Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag levererar en produkt till en kund, kunden har godkänt produkten och det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran kommer att betalas. Koncernen har inga garantikostnader då producenterna står för samtliga sådana åtaganden. (b) Försäljning av tjänster Försäljning av tjänster intäktsredovisas i den redovisningsperiod då tjänsterna utförs. Samtliga tjänteuppdrag i koncernen sker på löpande räkning. Koncernen erhåller provisioner via försäljning av telekomlösningar. Intäkten redovisas i den period kunden använder tjänsten. Leasing Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasgivaren klassificeras som operationell leasing. Koncernen redovisar samtliga leasingkontrakt som operationella leasingsavtal. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingsperioden. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med linjära avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperiod tillämpas: Inventarier och installationer 5 år De linjära avskrivningarna baseras på ursprungliga anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Reperationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. Imateriella anläggningstillgångar Sidan 24

25 (a) Kundregister Förvärvade kundregister redovisas till anskaffningsvärde. Kundregister har en bestämbar nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningar görs linjärt för att fördela kostnaden över den bedömda nyttjandeperioden. Följande nyttjandeperiod tillämpas: Kundregister 5 år Nedskrivningar Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererade enheter). Finansiella instrument Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategori: Lånefordringar och kundfordringar Lånefordringar och kundfordringar är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar som inte är noterade på en aktiv marknad. Utmärkande är att de uppstår när koncernen tillhandahåller pengar, varor eller tjänster direkt till en kund utan avsikt att handla med uppkommen fordran. De ingår i omsättningstillgångar, med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar ingår i posten kundfordringar och andra fordringar i balansräkningen. Lånefordringar och kundfordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde diskonterat med den ursprungliga effektiva räntan genom tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella tillgångar som kan säljas Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan säljas eller inte klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter balansdagen. Förändring i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i eget kapital. När värdepapper, som klassificerats som finansiella tillgångar som kan säljas, säljs eller skrivs ner, förs ackumulerade justeringar av verkligt värde från eget kapital till resultaträkningen som vinster och förluster från finansiella instrument. Ränta på värdepapper som kan säljas som beräknats med effektivräntemetoden redovisas i resultaträkningen som en del av Övriga intäkter. Utdelning på aktieinstrument som kan säljas redoivsas i resultaträkningen som en del av Övriga intäkter när Koncernens rätt att erhålla betalning har fastställts. Köp och försäljningar av finansiella tillgångar redovisas på affärsdagen det datum då Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången. Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löp ut eller överförts och Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Koncernen bedömer varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. När det gäller aktier som klassificerats som tillgångar som kan säljas, beaktas en betydande eller utdragen nedgång i verkligt värde för en aktie till en nivå som ligger undder dess anskaffningsvärde, som en indikation på att nedskrivningsbehov föreligger. Om sådant bevis föreligger för finansiella tillgångar som kan säljas, tas Sidan 25

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 ONSDAGEN DEN 28 FEBRUARI 2007 Bokslutskommuniké Mennta Sverige AB (efter perioden namnändrat till Office Provider Sweden AB) 1 januari till 31 december 2006 Bolaget har under perioden bytt verksamhetsinriktning.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006

Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Bokslutskommuniké DO Networks Sverige AB 1 januari till 31 december 2006 Koncernens nettoomsättningen 6.812 TKR Koncernens rörelseresultatet -5.360 TKR Koncernens resultat efter skatt -5.439 TKR DO Networks

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ)

Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport. Januari - Mars Wonderful Times Group AB (publ) Delårsrapport Januari - Mars 213 Wonderful Times Group AB (publ) 1 Januari - mars 213 Viktig utveckling av WTG under en svag konjunktur Framtidsbedömning 2 Vd-kommentar Om Wonderful Times Group Omsättning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Sida 1 av 7 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2007-01-01 2007-06-30 Perioden 2007-01-01 2007-06-30 Bolagets nettoomsättning uppgick till 2 778 (2 820) tkr. Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Delårsrapport. januari - september

Delårsrapport. januari - september Delårsrapport Q3 januari - september 2002 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2002 Feelgood Svenska AB (publ) (Org. nr. 556511-2058) Belopp inom parentes avser såvitt inte annat anges motsvarande värden föregående

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2015

Delårsrapport januari - mars 2015 Delårsrapport januari - mars 2015 Perioden januari till mars Rörelseresultatet uppgick till -1 467 TSEK Resultatet efter skatt uppgick för perioden uppgick till -674 TSEK Resultat per aktie uppgick till

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31

QBank. Årsredovisning 2014. QBNK Holding AB (publ) 556958-2439. För räkenskapsåret 2014-01-13-2014-12-31 QBank Årsredovisning 2014 QBNK Holding AB (publ) 556958-2439 För räkenskapsåret 2014-01-13 - QBNK Holding AB (publ) erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänster inom Digital Asset

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Delårsrapport 3,

Delårsrapport 3, KONCERNENS RESULTATRÄKNING Delårsrapport 3, 2006-2007 2007 2006 2006-2007 2005-2006 2005-2006 Tkr jan-mars jan-mars juli-mars juli-mars juli-juni Lokaluthyrning 822 733 2 312 2 027 2 686 Fastighetsunderhåll

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande.

Mot bakgrund av utvecklingen i Mabi Sverige AB har styrelsen valt att skriva upp aktierna i bolaget med 10 MSEK vilket inte är resultatpåverkande. Bokslutskommuniké 2013 Nettoomsättning under 2013 för Mabi Rent AB var 356 051 TKR (235 263) med ett resultat efter finansiella poster på -16 070 TKR (1 944). Resultat per aktie efter skatt för perioden

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer