Befolkning Population

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Befolkning Population"

Transkript

1 Befolkning Population

2 Befolkning Statistisk årsbok Befolkning Population Sida Page 4.1 Befolkning...74 Population 4.2 Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år Population density number of inhabitants per square kilometer 4.3 Flyttgröt vanlig maträtt...79 Removals 4.4 Sveriges framtida befolkning...81 The future population 4.5 Försörjningskvoten...83 Dependency ratio 4.6 Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och Age pyramids 4.7 Utvandrare och invandrare...84 Emigrants and immigrants 4.8 Födda Births 4.9 Spädbarnsdödligheten per levande födda 1751/ / Infant deaths (under 1 year of age), rate per live births 4.10 Folkmängd den 31 december efter kön...86 Population, by sex 4.11 Antal tätorter samt folkmängd i tätorter och utanför tätort 2005, länsvis...86 Number of localities and population in localities and more sparsely populated areas, by county 4.12 Areal och folkmängd i tätorter den 31 december 2005, länsvis...87 Population of localities, by county 4.13 Folkmängd i de största tätorterna den 31 december 2000 och Population of the largest localities 4.14 Areal utanför tätort och folkmängd utanför tätort den 31 december 2000 och 2005, länsvis...88 Area and population in sparsely populated areas, by county 4.15 Folkmängd i länen den 31 december enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år...89 Population, by county Sida Page 4.16 Areal och folkmängd i kommunerna den 31 december 2009 enligt indelningen den 1 januari 2010 samt kommunernas rangordning efter folkmängd Area and population of municipalities and ranking order 4.17 Folkmängd i de största kommunerna den 31 december enligt indelningen den 1 januari Population of the largest municipalities 4.18 Folkmängd i storstadsområdena den 31 december enligt indelningen den 1 januari året efter redovisat år Population of the metropolitan areas 4.19 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder i ettårsklasser den 31 december 2009 samt födda per år Population by sex, civil status, age by single years and number of births per year 4.20 Beräknad folkmängd i tusental till och med år Population projections 4.21 Antal hushåll i Sverige enligt olika beräkningsmetoder Number of households in Sweden estimated with different methods 4.22 Antal hushåll efter antal boende och antal barn den 1 november 1990 och den 31 december 2000 och Number of households by numbers of persons and children 4.23 Giftermål efter tidigare civilstånd Marriages by previous civil status of bride and groom 4.24 Giftermål: medelåldern vid vigseln Marriages: average age at marriage 4.25 Antal personer som registrerat eller avregistrerat partnerskap Number of persons who have registered or dissolved partnerships 4.26 Skilsmässor efter makarnas medianålder, äktenskapets medianvaraktighet och barnantal Divorces by median age of spouses, median duration of marriage and number of children 4.27 Födda barn Births 72 Statistiska centralbyrån

3 Statistisk årsbok 2011 Befolkning Sida Page 4.28 Födelsetal och reproduktionstal Birth and reproduction rates 4.29 Perinatal dödlighet, dödfödda och spädbarnsdödlighet efter levnadstid, antal och andel per levande födda Perinatal mortality, stillbirths and infant mortality (under 1 year of age), number and rate per live births 4.30 Döda Deaths 4.31 Livslängdstabell för perioden Life table 4.32 Återstående medellivslängd vid födelsen, länsvis Life expectancy at birth, by county 4.33 Folkmängdens förändringar Population changes 4.34 Folkmängdens förändringar i län och kommuner 2009 enligt indelningen den 1 januari Population changes in counties and municipalities 4.35 Befolkning efter födelseland Population by country of birth Sida Page 4.36 Utrikes födda och utländska medborgare den 31 december, länsvis Foreign-born persons and foreign citizens, by county 4.37 Utrikes födda och födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar efter ursprungsland och kön i hela riket den 31 december Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born abroad by country of origin and sex in the whole country 4.38 Invandrare och utvandrare, länsvis Immigrants and emigrants, by county 4.39 Invandrare och utvandrare efter utflyttnings- respektive inflyttningsland Immigrants and emigrants, by country 4.40 Invandrare och utvandrare efter kön och ålder Immigrants and emigrants by sex and age 4.41 Namnärenden Applications for family and first names 4.42 Utländska medborgare som erhållit svenskt medborgarskap Naturalised aliens Statistiska centralbyrån 73

4 Befolkning Statistisk årsbok Befolkning Population Tack vare stora födelse- och invandringsöverskott ökade Sveriges befolkning med personer till under Invandringen fortsatte liksom tidigare år att öka men i minskad takt. Utvandringen minskade med 13 procent jämfört med För att befolkningen ska kunna reproducera sig själv (utan ett eventuellt invandringsöverskott) behöver varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 barn under sitt liv. Under 2009 var den summerade fruktsamheten i Sverige 1,94, det vill säga under denna nivå. Trots detta har det inte fötts så många barn i Sverige sedan I exakta siffror föddes under barn i Sverige pojkar och flickor. Det är fler än under De tidigaste uppgifterna för fruktsamheten i Sverige finns från Då födde varje kvinna i genomsnitt 5 barn. Fruktsamheten sjönk sedan något, men ända fram till i början av 1900-talet var den summerade fruktsamheten för kvinnor över 4. Under större delen av perioden var fruktsamheten för kvinnor över reproduktionsnivån 2,1. Födelsetalen har därefter varit över denna nivå endast vid två tillfällen, 1990 och Efter babyboomen i början på 90- talet sjönk fruktsamheten till en lägstanivå år 1999 då den var 1,5 för att sedan öka igen till dagens (2009 års) nivå. Svenskarna blir allt äldre Sverige är ett av de länder som har högst medellivslängd i världen. De flickor som föddes under 2009 beräknas ha i genomsnitt 83 år framför sig, medan pojkarna har en förväntad medellivslängd på 79 år. Annat var det förr. Under 1900-talets första decennium var den förväntade medellivslängden för nyfödda flickor 57 år och 55 år för pojkar. En bidragande orsak till den låga medellivslängden i början av 1900-talet var den höga spädbarnsdödligheten. År 1900 dog 9 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna före sin första födelsedag. Spädbarnsdödligheten mycket låg Spädbarnsdödligheten, det vill säga antalet barn som dör under sitt första levnadsår, minskade kraftigt under 1900-talet. Redan i mitten av 1970-talet dog färre än 1 procent av spädbarnen före sin ettårsdag. Och den kraftiga minskningen har bara fortsatt. År 2009 var spädbarnsdödligheten 2,4 barn per födda för flickor och 2,6 för pojkar. Totalt avled 278 barn, 130 flickor och 148 pojkar, före sin ettårsdag. 74 Statistiska centralbyrån

5 Statistisk årsbok 2011 Fler kvinnliga än manliga äktenskap Den 1 maj 2009 ersattes lagen om registrerat partnerskap med en könsneutral äktenskapslag. Det betyder att två personer av samma kön kan gifta sig med varandra. Samtidigt som den nya äktenskapslagen trädde i kraft, upphävdes partnerskapslagen. Därmed är det inte längre möjligt att registrera partnerskap i Sverige. Par som tidigare varit registrerade som partners kan omvandla sitt partnerskap till äktenskap. Under 2009 gjorde 216 kvinnliga och 214 manliga par detta. Under 2009 gifte sig 774 enkönade par i Sverige. I denna siffra ingår även omvandlingar från partnerskap till äktenskap. Befolkning Under året gifte sig 445 kvinnliga enkönade par jämfört med 329 manliga. Inget enkönat par skilde sig under Men 117 kvinnor och 107 män avregistrerade sitt partnerskap. I Sverige lever kvinnor och män i ett partnerskap eller enkönat äktenskap. Att antalet registrerade partners och personer i enkönade äktenskap kan vara ett udda antal beror på att statistiken gäller personer som är folkbokförda i Sverige, och att det finns personer som gift sig med en person som inte är folkbokförd i landet. Statistiska centralbyrån 75

6 Befolkning Statistisk årsbok 2011 Utvandringen minskar Under 2009 flyttade personer från Sverige för att bosätta sig utomlands under minst ett år. Detta är färre än under åren då ca personer utvandrade varje år. Den största utvandringen registrerades 1892, då personer utvandrade. Utvandrarna är något äldre än invandrarna, den genomsnittliga åldern för utvandrarna var 29 år för kvinnorna och för männen 32 år. Bland utvandrare 2009 födda i Sverige var nordiska samt engelskspråkiga länder mest populära. Mer än 40 procent av de svenskfödda utvandrarna drog sitt flyttlass till Norge, Danmark och Finland medan Storbritannien och USA lockade en femtedel. Totalt flyttade de svenskfödda utvandrarna till 148 olika länder. Utrikes födda utgjorde 57 procent av dem som utvandrade under 2009 och hade i genomsnitt bott i Sverige i drygt 6 år. Det vanligaste var att de återvände till sitt födelseland. Bland de finsk-, dansk- och norskfödda personerna som lämnade Sverige flyttade så många som 90 procent hem till födelselandet. 76 Statistiska centralbyrån

7 Statistisk årsbok 2011 Invandringen fortsätter att öka Aldrig förr har så många invandrat till Sverige som under Detta år invandrade personer, kvinnor och män. De som invandrar är ofta unga personer så många som 4 av 5 som invandrade under 2009 var under 40 år. I genomsnitt var kvinnor som invandrade 27 år och män 28 år. Störst skillnad mellan könen uppvisar invandringen av thailändska och danska medborgare. Bland de invandrade thailändska medborgarna var hela 80 procent kvinnor och endast 20 procent män. Bland de danska medborgarna var mönstret omvänt där utgjorde männen 59 procent av invandrargruppen, kvinnorna 41 procent. Bland de invandrade fanns 168 medborgarskap representerade. Den största invandrargruppen utgjordes av svenska medborgare (18 570). Det är svenska medborgare som återvänt till Sverige. I genomsnitt har återvändarna varit bosatta utomlands i drygt 4 år och vände hemåt främst från Norge (18 procent), Storbritannien (10 procent) och USA (10 procent). Befolkning av folkminskning. Andra kommuner med ökande folkmängd, efter många års minskning, var Älvdalen och Finspång som efter 17 respektive 14 år av folkminskning ökade sin folkmängd med 1 respektive 144 personer. Stora skillnader mellan kommunerna Andelen utländska medborgare i Sveriges kommuner varierade, från drygt en procent i Lekeberg till drygt 28 procent i Haparanda. I Haparanda är huvuddelen av de utländska medborgarna finländare. De tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö hade alla relativt hög andel personer med utländskt medborgarskap. I Stockholms län hade 9,3 procent av befolkningen utländskt medborgarskap medan motsvarande andel totalt i norrlandslänen var 3,8 procent. Folkminskningen fortsätter i små kommuner Under 2009 hade 146 kommuner en ökande befolkning och 143 kommuner en minskande folkmängd. Vännäs kommun var den enda kommunen med en oförändrad folkmängd. Trenden med folkminskning i framförallt mindre kommuner höll i sig även under Vissa undantag finns dock. Vår näst minsta kommun sett till folkmängden 2009, Sorsele, ökade sin folkmängd med 10 personer efter 19 år Källa: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). Källa: SCB Befolkningsstatistik, (www.scb.se/be0101). Statistiska centralbyrån 77

8 Befolkning Statistisk årsbok Befolkningstäthet antal invånare per kvadratkilometer år 2009 Population density number of inhabitants per square kilometer Källa: SCB, Enheten miljöekonomi och naturresurser (www.gis.scb.se). 78 Statistiska centralbyrån

9 Statistisk årsbok Flyttgröt vanlig maträtt Removals Totalt flyttade personer under 2009 vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. Trots att vi flyttar så mycket bor de flesta kvar i det län där de föddes. Ja, den sista december 2009 bodde 74 procent av den svenskfödda befolkningen kvar i sitt födelselän. Befolkning Varje dag flyttar personer Varje dag registreras i genomsnitt knappt flyttningar hos Skatteverket. Totalt flyttade personer under 2009 vilket motsvarar var åttonde person i befolkningen. Hela personer flyttade mer än en gång vilket innebär att antalet flyttningar totalt var De allra flitigaste flyttarna flyttade 14 gånger under året. Männen är ett drygt halvår yngre än kvinnorna när de flyttar. Den genomsnittliga åldern för manliga och kvinnliga flyttare är 30,6 respektive 31,3 år. Kvinnorna flyttar i sin tur något fler gånger än männen. En kvinna förväntas flytta i genomsnitt 12 gånger under sitt liv och en man 11 gånger. De flesta länen tappar I Stockholms län var det personer fler som flyttade in än som flyttade ut. Därmed hade länet det största inrikes flyttningsnettot i landet under Endast 6 av 21 län hade ett positivt flyttningsnetto. Allra mest tappade Norrbottens och Jönköpings län. Tre av fyra bor kvar i födelselänet Trots att vi flyttar alltmer så bor de flesta kvar i, eller har återvänt till, det län där de är födda. Den sista december 2009 bodde 74 procent av den svenskfödda befolkningen i sitt födelselän. Samtliga län i Sverige har en högre andel kvarboende män än kvinnor. Av de inrikes födda i Uppsala län är nästan hälften av alla kvinnor och män inflyttade från andra län. Andel (%) svenskfödda med samma boendelän som födelselän den 31 december 2009 Län Kvinnor Män Totalt Yngre flyttar långt äldre kort De flesta flyttningar görs inom den egna kommunen. Var tredje flyttar över kommungränsen och av dessa flyttar knappt hälften utanför länet. Bland dem som flyttar till ett annat län är hälften i åldern 20 till 30 år. Flyttningar i dessa åldrar beror oftast på studier eller byte av arbete. Under denna period i livet flyttar både kvinnor och män i genomsnitt fyra gånger. Mest av alla flyttar de 21-åriga kvinnorna och de 23- åriga männen. Efter 30-årsåldern är flyttningarna färre och dessutom kortare. Endast 11 procent av alla flyttningar bland personer äldre än 30 år går utanför länet. Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands län Jämtlands län Västerbottens län Norrbottens län Totalt Hjortkvarn Sveriges närmaste plats Flera platser och kommuner i Sverige kallar sig för Sveriges mittpunkt. Enligt de mätningar som Lantmäteriet genomfört finns Sveriges geo- Statistiska centralbyrån 79

10 Befolkning Statistisk årsbok 2011 grafiska mitt i Hogdalsbygden i Härjedalens kommun. För att komma fram till detta har man mätt ut mitten på en linje från Treriksröset i norr till Sveriges sydligaste punkt. Sedan har man mätt ut mitten på en linje från väster till öster. Denna mätning leder till att den geografiska mittpunkten skulle ligga en bit norr om Ytterhogdal. ur samtliga invånares ögon. Till denna demografiska mittpunkt skulle det genomsnittliga avståndet fågelvägen för samtliga boende i Sverige bli kortast. År 2007 utropade Statistiska centralbyrån Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till att vara Sveriges demografiska mittpunkt. Uträkningen av mittpunktens aktuella läge gjordes av SCB på initiativ av Hallsbergs kommun. Samma beräkning gjordes även Även då låg den demografiska mittpunkten i Hallsbergs kommun men då i samhället Svennevad några kilometer norrut. Punkten har alltså under de senaste knappa 20 åren flyttat sig sex kilometer söderut. Mycket tyder på att punkten kommer att fortsätta sin vandring söderut för att om ett antal år lämna Hallsbergs kommun och i stället gå in i Östergötlands län. Att det befolkningsmässiga centrumet rör sig söderut beror på att en allt större andel av svenskarna väljer att bosätta sig i södra Sverige medan Norrlandslänen inte ökar i samma utsträckning. En annan känd punkt som kandiderar till Sveriges geografiska mittpunkt är berget Flataklocken i Ånge kommun i Medelpad. Denna mittpunkt togs fram av Stockholms högskola 1947 genom att man konstruerade en styv karta av landet och sedan flyttade man en nål under kartan tills det vägde jämnt. En demografisk mittpunkt skulle kunna sägas vara en fortsättning på hur man kom fram till att Flataklocken var den geografiska mittpunkten. Om man på den styva kartan över Sverige placerade ut en tyngd där varje svensk bor, så skulle kartan väga jämnt vid den demografiska mittpunkten. Ett annat sätt att se på det är att i tanken låta alla svenskar träffas på en och samma plats, den punkt som skulle vara den mest optimala sett 80 Statistiska centralbyrån

11 Statistisk årsbok Sveriges framtida befolkning The future population Sverige växer. Från att ha haft en befolkning på drygt 7 miljoner kring mitten av förra seklet, kunde folkmängden räknas till 8 miljoner i slutet av 1960-talet. 9 miljoner människor hade sin adress i Sverige år 2004, och år 2021 beräknas 10-miljonersgränsen passeras. Befolkning Enligt 2010 års prognos kommer folkmängden att öka från år 2009 till år 2060, det vill säga med drygt 1,5 miljoner människor på knappa 50 år. Vid sekelskiftet 1900 var mindre än en procent av den svenska befolkningen född utomlands. År 2000 hade andelen stigit till drygt 11 procent och kommer enligt prognosen att stiga till omkring 18 procent år Och den åldrande framtid är vår Under fyrtioårsperioden fördubblades antalet personer i åldern 65 år eller äldre från till personer. Sedan 1990 har dock antalet ålderspensionärer varit relativt oförändrat kring 1,5 miljoner. Det är en följd av att 1930-talets förhållandevis små födelsekullar nådde pensionsåldern under dessa år. Personer födda på 1940-talet går i pension under åren Under dessa 10 år kommer antalet i åldrarna 65 år och äldre att öka med drygt 20 procent. I siffror talat betyder det en ökning från 1,5 miljoner år 2005 till 1,9 miljoner Men ökningen upphör inte i och med detta år 2060 räknar man med 2,7 miljoner personer över 65 år i Sverige. Antal i åldrarna 0 19 år, år respektive 65 år eller äldre, tusental År Ålder 0 19 år år 65 år Samtliga Statistiska centralbyrån 81

12 Befolkning Statistisk årsbok 2011 Även om antalet personer i arbetsför ålder (20-64 år) ökar, minskar andelen i dessa åldrar. Anledningen till detta förhållande beror huvudsakligen på att antalet personer 65 år eller äldre ökar i förhållande till antalet i andra åldersgrupper. Den svenska befolkningen kommer därför att kännetecknas av en växande andel äldre och en minskande andel unga människor. År 1950 var drygt 29 procent av befolkningen under 20 år. År 2000 hade andelen barn och ungdomar minskat till 24 procent och enligt prognosen beräknas andelen minska ytterligare till 22 procent år Andelen personer i åldern 65 år eller äldre har samtidigt ökat från 10 procent år 1950 till 17 procent år År 2060 beräknas andelen äldre uppgå till en fjärdedel av befolkningen. Under förutsättning att pensionsåldern ligger kvar på 65 år, betyder det att var fjärde person skulle vara pensionstagare om drygt 50 år. Andel (%) i åldrarna 0 19 år, år respektive 65 år eller äldre År Ålder 0 19 år år 65 år Samtliga ,3 60,4 10, ,1 58,0 11, ,6 58,6 13, ,4 57,2 16, ,6 57,7 17, ,1 58,7 17, ,2 58,4 18, ,1 56,1 20, ,8 54,6 22, ,8 54,3 23, ,6 54,5 23, ,8 53,2 25,0 100 Källa: SCB, Sverige framtida befolkning (www.scb.se/be0401). 82 Statistiska centralbyrån

13 Statistisk årsbok 2011 Befolkning 4.5 Försörjningskvoten Dependency ratio Trenden mot en åldrande befolkning leder till en ökad försörjningskvot för den arbetande delen av befolkningen. Försörjningskvoten ökar Den så kallade demografiska försörjningskvoten beräknas som relationen mellan antalet personer i arbetsför ålder (20 64 år) och summan av befolkningen som ligger utanför detta åldersintervall (0 19 år och 65 år). Det är ett mått som ofta används när man vill bedöma de ekonomiska konsekvenserna av befolkningsutvecklingen. I diagrammet nedan visas försörjningskvoten totalt samt den del som beror på andelen unga och den del som beror på andelen äldre. Den totala försörjningskvoten har varit relativt konstant sedan 1960-talet. Den del som härrör från barn och unga har gått ned samtidigt som den del som härrör från äldre har ökat något. I dag har vi en försörjningsbörda på 0,70 vilket betyder att 100 personer i yrkesverksam ålder ska försörja 70 unga och gamla. Denna nivå antas öka till en nivå på omkring 0,88 år Försörjningskvoten som härrör från unga förväntas vara konstant under prognosperioden. Det är försörjningsbördan som härrör från de äldre som ökar. Någon gång kring 2030 kostar de äldre mer än de yngre. Det står i stark kontrast till situationen på 1960-talet, då unga kostade avsevärt mer än äldre. Det har under en längre tid pågått en debatt om huruvida pensionsåldern ska höjas för att utvecklingen av försörjningskvoten ska bli mer hållbar. I tablån nedan redovisas när pensionsåldern behöver höjas för att behålla försörjningskvoten på samma nivå som i dag. I dessa beräkningar hålls hela tiden den undre gränsen, 20 år, konstant. Pensionsålder för att behålla försörjningskvoten på dagens nivå År Pensionsålder år år år Källa: SCB, Sveriges framtida befolkning (www.scb.se/be0401). Statistiska centralbyrån 83

14 Befolkning Statistisk årsbok Ålderspyramider, femårs åldersklasser för åren 1750 och 2009 Age pyramids Ålderspyramiden gjorde verkligen skäl för sin benämning 1750 nuförtiden är det inte så mycket pyramid kvar av åldersfördelningen. För 2009 liknar den mest en rektangel nedtill (10 54 år) men i toppen (60 år) står pyramiden stadigt än idag. Källa: För 1750 Statistisk Tidskrift 1903 Nr 2 och för 2009 SCB (www.scb.se/be0101). 4.7 Utvandrare och invandrare Emigrants and immigrants In- och utvandring till Sverige började registreras under senare hälften av talet. Från denna tid fram till 1930-talet var Sverige ett utvandringsland med tidvis ett mycket betydande utvandringsnetto. Under åren 1851 till 1930 emigrerade 1,5 miljoner människor. Detta kan jämföras med att Sveriges befolkning uppgick till 3,5 miljoner 1850 och 6,1 miljoner Nästan alla utvandrare sökte sig till USA. Invandrarna, som under motsvarande period uppgick till 0,4 miljoner, bestod huvudsakligen av hemvändande svenskamerikaner. Under 1930-talet var antalet invandrare högre än antalet utvandrare. De flesta invandrarna var även då återvändande svenskamerikaner. Det var alltså ännu för tidigt att tala om Sverige som ett invandringsland. I slutet av andra världskriget ökade invandringen och ändrade karaktär, främst som en följd av kriget. Flyktinggrupper kom hit, huvudsakligen från de baltiska staterna och från eller via de nordiska länderna. I början av 1940-talet började en arbetskraftsinvandring som fortsatte en bit in på 1970-talet. Sverige hade en relativt hög och jämn ekonomisk tillväxt. Arbetskraft behövdes såväl till industrin som till en starkt växande offentlig sektor. Invandringsbestämmelserna liberaliserades inom Norden och år 1954 ingicks avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad. Källa: SCB Historisk statistik för Sverige Del 1; Befolkningsförändringar Del 3; Befolkningsstatistik (www.scb.se/be0101). 84 Statistiska centralbyrån

15 Statistisk årsbok Födda Births Befolkning Under den betraktade hundraårsperioden finns fem födelsetoppar: 1909 med födda 1920 med födda 1945 med födda 1966 med födda 1990 med födda Tittar vi tillbaka längre än vad diagrammet gör så kan vi konstatera att vid befolkningsstatistikens första år (1749) redovisas födda. Första året med över födda var 1825, och all time high är år 1887 med Källa: SCB (www.scb.se/be0101). 4.9 Spädbarnsdödligheten per levande födda 1751/ /2005 Infant deaths (under 1 year of age), rate per live births Vid mitten av 1700-talet var spädbarnsdödligheten mycket hög, och vart femte barn dog före ett års ålder. Spädbarnsdödligheten var kvar på denna höga nivå vid början av 1800-talet, men sedan började dödligheten sjunka snabbt. Omkring år 1860 hade spädbarnsdödligheten sjunkit till 15 procent för pojkarna och 13 procent för flickorna. 100 år senare var det endast 2 procent av pojkarna och 1 procent av flickorna som avled före ett års ålder. Under 1900-talet minskade spädbarnsdödligheten dramatiskt. Dock kan man se att spädbarnsdödligheten under första levnadsdygnet varit tämligen konstant ända fram till 1970, varefter även den minskar. Ett par förklaringar till att spädbarnsdödligheten totalt sett minskat är förbättrad hygien och ständiga landvinningar på läkekonstens område. Att dödligheten däremot är tämligen konstant ( ) under det första dygnet kan förklaras av att de barn som inte överlever sitt första dygn har så allvarliga åkommor att läkekonstens landvinningar inte räckt till. Att andelen ändå sjunker under senare delen av 1900-talet kan förklaras av att man nu bland annat kan rädda allt fler av de för tidigt födda. Källa: SCB Befolkningsstatistik. Statistiska centralbyrån 85

16 Befolkning Statistisk årsbok Folkmängd den 31 december efter kön Population, by sex År Year Män Men Kvinnor Women Samtliga Total År Män Kvinnor Samtliga Se Tabellanmärkningar. Källa: SCB Historisk statistik för Sverige; Befolkningsstatistik (www.scb.se/be0101); Statistikdatabasen: Befolkning (1990 ) Antal tätorter samt folkmängd i tätorter och utanför tätort 2005, länsvis Number of localities and population in localities and more sparsely populated areas, by county Län County Antal Number Tätorter Localities 1 Folkmängd Population Småorter Smaller localities 2 Summa tätorter och småorter All localities Utanför tätort och småort Outside localities and smaller localities Summa Total Antal Folkmängd Antal Folkmängd Folkmängd Folkmängd Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings Kronobergs Kalmar Gotlands Blekinge Skåne Hallands Västra Götalands Värmlands Örebro Västmanlands Dalarnas Gävleborgs Västernorrlands Jämtlands Västerbottens Norrbottens Hela riket Sweden ) "Localities" are defined as built-up areas with a population in excess of ) Smaller localities are defined as built-up areas with a population from 50 to 199. Källa: SCB Statistiska meddelanden serie MI 38 (www.scb.se/mi0810); Statistikdatabasen: Befolkning. 86 Statistiska centralbyrån

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun

Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Placering Poäng Kommun Län 1 43 Huddinge kommun Stockholms län 2 39,5 Helsingborgs stad Skåne län 2 39,5 Lomma kommun Skåne län 4 34 Bromölla kommun Skåne län 4 34 Täby kommun Stockholms län 6 33 Karlstads

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng

Klimatindex Ranking kommuner totalpoäng Klimatindex 2010 Ranking kommuner totalpoäng Kommun Kommuntyp Län Poäng Ranking Östersund 3. Större städer Jämtlands län 69 1 Stockholm 1. Storstäder Stockholms län 66 2 Malmö 1. Storstäder Skåne län 65

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner

Bilaga 2. Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Moderaterna Förtroendeuppdrag efter facknämnd och efter kön 2011 (ANTAL) i kommuner Förändring män kvinnor Samtliga män kvinnor Samtliga sedan 2009 Antal Antal Antal % % % %-enheter kod kommun typ av nämnd

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2012

Biografstatistik per län och kommun 2012 Blekinge Karlshamn 31 179 37 245 3 218 161 843 1,2 Blekinge Karlskrona 61 844 116 167 11 012 837 5 339 1,9 Blekinge Olofström 13 355 8 060 576 570 460 0,6 Blekinge Ronneby 28 443 32 180 2 790 282 830 1,1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2010

Biografstatistik per län och kommun 2010 Blekinge Karlshamn 31 179 0,5 16 404 1 208 545 443 Blekinge Karlskrona 61 844 1,6 96 441 8 613 737 5 082 Blekinge Olofström 13 355 0,4 5 928 331 158 337 Blekinge Ronneby 28 443 0,8 23 418 1 929 096 603

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2011

Biografstatistik per län och kommun 2011 Blekinge Karlshamn 31 185 25 711 2 044 902 588 0,8 Blekinge Karlskrona 64 215 109 223 10 150 960 5 380 1,7 Blekinge Olofström 12 876 5 394 317 497 281 0,4 Blekinge Ronneby 27 910 29 841 2 515 778 856 1,1

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona

Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn , Blekinge Karlskrona Län Kommun Invånare Besök per invånare Besök Intäkter Föreställningar Blekinge Karlshamn 31 179 0,8 26 010 1 914 506 638 Blekinge Karlskrona 61 844 1,5 95 169 8 139 414 3 132 Blekinge Olofström 13 355

Läs mer

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009

Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 Kommunerna med Bästa Tillväxt 2009 1 Stockholms län Upplands Väsby 2 Stockholms län Nynäshamn 3 Stockholms län Södertälje 4 Stockholms län Sundbyberg 5 Stockholms län Huddinge 6 Stockholms län Sigtuna

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2015 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 846 39 678 3 560 301 899 1,2 Blekinge Karlskrona 65 380 107 703 11 186 418 5 210 1,6 Blekinge Olofström 13 170 9 357 770 512 448 0,7 Blekinge Ronneby 28 697 39 474 3 566 726 877 1,4

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas

LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas LÄN KOMMUN ANTAL Blekinge län Karlshamn 2 Blekinge län Karlskrona 7 Blekinge län Olofström 2 Blekinge län Ronneby 1 Dalarnas län Avesta 7 Dalarnas län Borlänge 10 Dalarnas län Falun 26 Dalarnas län Gagnef

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår

Biografstatistik per län och kommun 2014 Avser besök per kalenderår Blekinge Karlshamn 31 598 37 009 3 177 775 868 1,2 Blekinge Karlskrona 64 348 103 926 10 452 215 5 237 1,6 Blekinge Olofström 13 031 7 731 587 425 511 0,6 Blekinge Ronneby 28 221 33 392 2 882 393 834 1,2

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K)

Bilaga till regeringens beslut den 17 december 2015 (dnr Fi/05568/K) Blekinge Karlshamn 37 277 425 Blekinge Karlskrona 65 482 402 Blekinge Olofström 34 636 079 Blekinge Ronneby 57 466 492 Blekinge Sölvesborg 14 630 758 Dalarna Avesta 69 685 586 Dalarna Borlänge 49 427 614

Läs mer

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning

Belopp att återfå vid månadsavstämningen i juni 2015 i samband med debitering av slutlig skatt Kommuner i alfabetisk ordning BLEKINGE OLOFSTRÖM 5 531 37 138 812 BLEKINGE KARLSKRONA 24 700 179 124 282 BLEKINGE RONNEBY 11 428 82 523 879 BLEKINGE KARLSHAMN 12 716 89 504 689 BLEKINGE SÖLVESBORG 6 578 49 924 222 DALARNA VANSBRO 2

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 Antal hundar per län och kommun BLEKINGE KARLSHAMN 3633 KARLSKRONA 5947 OLOFSTRÖM 1593 RONNEBY 3710 SÖLVESBORG 2301 BLEKINGE Summa 17184 DALARNA AVESTA 2233 BORLÄNGE 3830 FALUN 4807 GAGNEF 1224 HEDEMORA

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Biografstatistik per län och kommun 2013

Biografstatistik per län och kommun 2013 Blekinge Karlshamn 31 272 34 985 3 019 484 875 1,1 Blekinge Karlskrona 63 912 103 549 9 937 396 5 322 1,6 Blekinge Olofström 12 902 7 318 568 592 538 0,6 Blekinge Ronneby 27 871 31 951 2 762 789 895 1,1

Läs mer

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1

Bilaga 3. Preliminär kostnadsutjämning 1998, kronor per invånare. Sida 1 Stockholms län Botkyrka 4 398 6 079 2 090 2 644 3 524 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 730 426 Danderyd 4 810 4 923 1 895 5 533 1 397 0 0 44 755 0 0 0 196 0 0 19 553 249 Ekerö 6 144 6 074 1 939 2 991 1 363

Läs mer

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp

0583 Östergötland Motala Östergötland Vadstena Östergötland Mjölby Jönköping Aneby Jönköp 0114 Stockholm Upplands Väsby 19 568 518 0115 Stockholm Vallentuna 4 198 337 0117 Stockholm Österåker 7 957 864 0120 Stockholm Värmdö 6 570 278 0123 Stockholm Järfälla 34 381 294 0125 Stockholm Ekerö 4

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716

Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM BLEKINGE KARLSKRONA BLEKINGE RONNEBY 2 716 Antal som ska deklarera enskild näringsverksamhet 927 175 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 1 321 BLEKINGE KARLSKRONA 5 774 BLEKINGE RONNEBY 2 716 BLEKINGE KARLSHAMN 2 646 BLEKINGE SÖLVESBORG 1 633 DALARNA

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer