har kommit överens om följande artiklar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "har kommit överens om följande artiklar."

Transkript

1 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 1 Konventionsstaterna, som anser att, i överensstämmelse med principerna i Förenta nationernas stadga, erkännandet av det inneboende värdet hos alla dem som tillhör människosläktet och av deras lika och obestridliga rättigheter utgör grundvalen för frihet, rättvisa och fred i världen, som erkänner att dessa rättigheter utgår från det inneboende värdet hos varje människa, som erkänner att, i överensstämmelse med den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, visionen om den fria människan som åtnjuter frihet från fruktan och nöd endast kan uppnås om sådana villkor skapas att alla kan åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter såväl som sina medborgerliga och politiska rättigheter, som beaktar staternas skyldighet enligt Förenta nationernas stadga att främja allmän respekt för och iakttagande av mänskliga rättigheter och friheter, som beaktar att varje människa har förpliktelser mot andra människor och mot sitt samhälle och är skyldig att medverka till att rättigheterna i denna konvention främjas och följs, har kommit överens om följande artiklar. Del I 1 New York 16 december 1966, undertecknad av Sverige 29 september Beslut om ratifikation 26 november 1971, deponering av Sveriges ratifikationsinstrument 6 december Konventionen trädde i kraft en 3 januari 1976, även för Sverige. (SÖ 1971:41, proposition 1971:125). Översättningen i enlighet med den i K. prop. nr 125 till riksdagen 1971 intagna texten har bearbetats av Bo Löfgren, UD, i september 2004.

2 Artikel 1 1. Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling. 2. Alla folk får för sina egna syften fritt förfoga över sina egna naturrikedomar och naturtillgångar, men det får inte ske till men för förpliktelser som härrör från det internationella ekonomiska samarbetet som vilar på principen om det gemensamma intresset och den internationella rätten. Ett folk får inte i något fall berövas sina möjligheter till försörjning. 3. Konventionsstaterna, däribland de stater som har ansvaret för förvaltning av ickesjälvstyrande områden och förvaltarskapsområden, skall medverka till att rätten till självbestämmande förverkligas och skall respektera denna rätt i överensstämmelse med bestämmelserna i Förenta nationernas stadga. Del II Artikel 2 1. Varje konventionsstat åtar sig att genom egna åtgärder och internationellt bistånd och samarbete, framför allt på det ekonomiska och det tekniska området, till fullo utnyttja sina tillgängliga resurser för att trygga att rättigheterna i denna konvention gradvis förverkligas i sin helhet med alla lämpliga medel, i synnerhet genom lagstiftning. 2. Konventionsstaterna åtar sig att garantera att rättigheterna i denna konvention utövas utan diskriminering av något slag på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social härkomst, egendom, börd eller ställning i övrigt. 3. Utvecklingsländerna får med tillbörligt beaktande av de mänskliga rättigheterna och sin samhällsekonomi bestämma i vilken utsträckning de skall tillförsäkra icke-medborgare de ekonomiska rättigheterna i denna konvention. Artikel 3

3 Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra män och kvinnor lika rätt att åtnjuta alla de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter som omfattas av denna konvention. Artikel 4 Konventionsstaterna erkänner att, när det gäller åtnjutandet av de rättigheter som tillförsäkrats av staten i enlighet med denna konvention, staten endast får underkasta dessa rättigheter de begränsningar som anges i lag och då endast i den utsträckning det är förenligt med rättigheternas natur och uteslutande i syfte att främja det allmänna välståndet i ett demokratiskt samhälle. Artikel 5 1. Ingen bestämmelse i denna konvention får tolkas som att den innebär rätt för någon stat, grupp eller person att ägna sig åt sådan verksamhet eller utföra sådana handlingar som syftar till att tillintetgöra någon av de rättigheter och friheter som inskrivits i konventionen eller till att begränsa dem i större utsträckning än konventionen tillåter. 2. Inga begränsningar eller inskränkningar skall medges i fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som erkänns eller gäller i ett land med stöd i lag eller annan författning, överenskommelse eller sedvänja av den anledningen att konventionen inte erkänner dessa rättigheter eller att den erkänner dem i mindre utsträckning. Del III Artikel 6 1. Konventionsstaterna erkänner rätten till arbete, som omfattar rätten för var och en att kunna förtjäna sitt uppehälle genom fritt valt eller antaget arbete, och åtar sig att vidta lämpliga åtgärder för att trygga denna rätt. 2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo trygga denna rätt skall omfatta teknisk vägledning och yrkesvägledning samt program, riktlinjer och metoder som syftar till att trygga en jämn utveckling på det ekonomiska, sociala och kulturella området

4 samt full sysselsättning på villkor som garanterar att varje individ åtnjuter de grundläggande politiska och ekonomiska friheterna. Artikel 7 Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta rättvisa och gynnsamma arbetsvillkor, som i synnerhet skall tillgodose a) ersättning vilken som ett minimum skall ge alla arbetstagare i) skälig lön och lika ersättning för arbete av lika värde utan åtskillnad av något slag; i synnerhet skall kvinnorna tillförsäkras arbetsvillkor som inte är sämre än männens och erhålla lika lön för lika arbete, ii) en godtagbar tillvaro för dem själva och deras familjer enligt bestämmelserna i denna konvention, b) trygga och sunda arbetsförhållanden, c) samma möjligheter för alla att bli befordrade i sitt arbete till en lämplig högre tjänst utan hänsyn till andra förhållanden än tjänstgöringstid och duglighet, d) vila, fritid och skälig begränsning av arbetstiden, återkommande betald semester samt lön på allmänna helgdagar. Artikel 8 1. Konventionsstaterna åtar sig att tillförsäkra följande: a) Rätten för var och en att, i syfte att främja och tillvarata sina ekonomiska och sociala intressen, bilda fackföreningar tillsammans med andra och att, om det är förenligt med vederbörande förenings stadgar, ansluta sig till en fackförening efter eget val. Utövandet av denna rättighet får inte underkastas andra inskränkningar än sådana som är lagstadgade och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen eller för skyddande av andras rättigheter och friheter.

5 b) Rätten för fackföreningar att bilda nationella förbund och rätten för dessa förbund att bilda eller ansluta sig till internationella fackföreningsorganisationer. c) Rätten för fackföreningar att fritt utöva sin verksamhet utan andra inskränkningar än sådana som är lagstadgade och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen eller för skyddande av andras rättigheter och friheter. d) Rätten att strejka under förutsättning att den utövas i enlighet med lagstiftningen i vederbörande stat. 2. Denna artikel skall inte hindra att det för personer som ingår i de väpnade styrkorna, polismakten eller den statliga förvaltningen lagenligt införs inskränkningar i utövandet av dessa rättigheter. 3. Ingen bestämmelse i denna artikel skall tillåta en stat som är part i Internationella arbetsorganisationens konvention av år 1948 angående föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten, att stifta lag som inskränker, eller tillämpa lagen på sätt som inskränker, det genom sagda konvention tillförsäkrade skyddet. Artikel 9 Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till social trygghet, däribland socialförsäkring. Artikel 10 Konventionsstaterna erkänner följande: 1. Skydd och bistånd bör i största möjliga utsträckning tillförsäkras familjen, som är samhällets naturliga och grundläggande enhet, i synnerhet vid den tid då familjen bildas och när den ansvarar för omvårdnad och fostran av barn som inte är självförsörjande. Äktenskap får endast ingås med de blivande makarnas fria samtycke.

6 2. Mödrar bör åtnjuta särskilt skydd under en skälig tid före och efter förlossning. Under denna tid bör yrkesarbetande mödrar åtnjuta avlönad ledighet eller ledighet med tillräckliga socialförsäkringsförmåner. 3. Särskilda åtgärder bör vidtas för skydd och hjälp av alla barn och ungdomar utan diskriminering på grund av härkomst eller andra förhållanden. Barn och ungdomar bör skyddas mot ekonomiskt och socialt utnyttjande. Det bör vara straffbart att utnyttja barn och ungdomar i sådant arbete som är skadligt för deras moral eller hälsa, utsätter dem för livsfara eller kan hindra deras normala utveckling. Staterna bör även fastställa de åldersgränser under vilka anställning av barn i avlönat arbete bör vara förbjudet och straffbart i lag. Artikel Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till en tillfredsställande levnadsstandard för sig och sin familj, däribland tillräckligt med mat och kläder, och en lämplig bostad samt till ständigt förbättrade levnadsvillkor. Konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att denna rätt förverkligas och erkänner att internationellt samarbete på frivillig grund är av väsentlig betydelse i detta sammanhang. 2. Konventionsstaterna erkänner den grundläggande rätten för var och en att vara tryggad mot hunger och skall var för sig och genom internationellt samarbete vidta nödvändiga åtgärder, innefattande utformning av särskilda program, i följande syften: a) Att förbättra metoderna för produktion, lagring och distribution av livsmedel genom att till fullo dra fördel av teknologiska och vetenskapliga rön genom att sprida kunskap om de näringsfysiologiska principerna och genom att utveckla eller förändra metoderna i jordbruket för att uppnå att naturresurserna används och tillvaratas på bästa sätt. b) Att säkerställa en rättvis fördelning av världens livsmedelstillgångar i förhållande till behoven med beaktande av både de livsmedelsimporterande och de livsmedelsexporterande ländernas problem. Artikel 12

7 1. Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa. 2. De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för att a) minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja barnets sunda utveckling, b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården, c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och andra sjukdomar, samt d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom. Artikel Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en till utbildning. De är överens om att utbildningen skall syfta till att till fullo utveckla människans personlighet och insikten om dess värde och att stärka respekten för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Konventionsstaterna är vidare överens om att var och en genom utbildning skall kunna delta effektivt i ett fritt samhälle och främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer och alla rasgrupper, etniska grupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för att bevara freden. 2. För att till fullo säkerställa denna rätt erkänner konventionsstaterna följande: a) Grundskoleutbildning skall vara obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla. b) Utbildning över grundskolestadiet i olika former, däribland teknisk utbildning och yrkesutbildning, skall tillhandahållas och göras tillgänglig för var och en genom alla lämpliga åtgärder och särskilt genom att gradvis göras kostnadsfri.

8 c) Högre utbildning skall göras lika tillgänglig för alla som har fallenhet för sådan utbildning genom alla lämpliga åtgärder och särskilt genom att gradvis göras kostnadsfri. d) Grundläggande utbildning skall så långt möjligt uppmuntras och intensifieras för dem som inte har genomgått eller avslutat grundskoleutbildning. e) Utvecklingen av ett system med skolor på alla stadier skall aktivt genomföras, ett ändamålsenligt stipendiesystem skall införas och lärarnas materiella villkor skall fortlöpande förbättras. 3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera föräldrarnas, eller i förekommande fall förmyndarnas, frihet att välja andra skolor för sina barn än de som har inrättats av offentlig myndighet, om de följer det som staten kan ha föreskrivit eller antagit som minimistandard, samt deras frihet att trygga en religiös och moralisk uppfostran för sina barn som är förenlig med deras egen övertygelse. 4. Ingen bestämmelse i denna artikel skall tolkas som att den inskränker en fysisk eller juridisk persons rätt att grunda och driva utbildningsanstalter, under förutsättning att principerna i punkt 1 ovan respekteras och att utbildningen där är förenlig med den minimistandard som staten bestämt. Artikel 14 Varje konventionsstat som, när den blir bunden av konventionen, ännu inte har kunnat införa obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning inom sitt territorium eller inom territorier som faller inom dess jurisdiktion, åtar sig att inom två år utforma och anta en detaljerad plan över åtgärder som är nödvändiga för att gradvis under en skälig tidsperiod som anges i planen genomföra fullständig tillämpning av principen om obligatorisk och kostnadsfri grundskoleutbildning för alla. Artikel Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att

9 a) delta i kulturlivet, b) ta del av vetenskapliga framsteg och deras tillämpning, c) åtnjuta det skydd för ideella och materiella intressen som härrör från vetenskaplig, litterär och konstnärlig framställning som han eller hon är upphovsman till. 2. Konventionsstaternas åtgärder för att till fullo trygga denna rätt skall innefatta de nödvändiga åtgärderna för att bibehålla, utveckla och sprida vetenskap och kultur. 3. Konventionsstaterna åtar sig att respektera den frihet som är nödvändig för vetenskaplig forskning och skapande verksamhet. 4. Konventionsstaterna erkänner de fördelar som följer av att det internationella samarbetet och de internationella förbindelserna på vetenskapens och kulturens områden uppmuntras och utvecklas. Del IV Artikel Konventionsstaterna åtar sig att i enlighet med bestämmelserna i denna del av konventionen avge rapport om de åtgärder som har vidtagits och de framsteg som har gjorts för att trygga att de rättigheter som omfattas av konventionen respekteras. 2. a) Alla rapporter skall tillställas Förenta nationernas generalsekreterare, som skall delge Ekonomiska och sociala rådet kopia av dem för granskning enligt konventionens bestämmelser. b) Förenta nationernas generalsekreterare skall även delge fackorganen kopior av rapporter, eller relevanta delar av dem, som avgivits av konventionsstater som även är medlemmar av fackorganen i fråga, i den mån dessa texter berör frågor som faller inom vederbörande fackorgans sakområde enligt fackorganets stadga.

10 Artikel Konventionsstaterna skall avge sina rapporter etappvis enligt ett program som skall fastställas av Ekonomiska och sociala rådet efter samråd med konventionsstaterna och de berörda fackorganen inom ett år efter denna konventions ikraftträdande. 2. I rapporterna kan anges de omständigheter och svårigheter som har förhindrat ett fullständigt uppfyllande av åtagandena i konventionen. 3. I det fall en konventionsstat redan har meddelat Förenta nationerna eller ett fackorgan de avsedda upplysningarna, behöver de inte upprepas, utan det räcker med en noggrann hänvisning till dem. Artikel 18 I enlighet med sitt ansvar i Förenta nationernas stadga inom området för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna kan Ekonomiska och sociala rådet avtala med fackorganen om deras rapportering till rådet om de framsteg som gjorts i fråga om efterlevnaden av de bestämmelser i konventionen som faller inom ramen för deras verksamhet. Dessa rapporter kan innehålla en närmare redogörelse för beslut och rekommendationer av de behöriga instanserna inom fackorganen som avser efterlevnaden. Artikel 19 Ekonomiska och sociala rådet får tillställa kommissionen för de mänskliga rättigheterna de rapporter om mänskliga rättigheter som staterna har avgivit enligt artiklarna 16 och 17 och fackorganens rapporter i samma ämne i enlighet med artikel 18 för kommissionens granskning och rekommendation eller endast för information i förekommande fall. Artikel 20 Konventionsstaterna och de berörda fackorganen får delge Ekonomiska och sociala rådet kommentarer till de allmänna rekommendationer som rådet har lämnat enligt artikel 19 eller

11 till hänvisningar till sådana rekommendationer i en rapport från kommissionen för de mänskliga rättigheterna eller i en handling som anges i den. Artikel 21 Ekonomiska och sociala rådet får från tid till annan delge generalförsamlingen rapporter med allmänna rekommendationer och en sammanfattning av upplysningar från konventionsstaterna och fackorganen om åtgärder som har vidtagits och framsteg som har gjorts med avseende på respekten för de rättigheter som omfattas av konventionen. Artikel 22 Ekonomiska och sociala rådet får underrätta Förenta nationernas övriga organ och deras underlydande organ samt de fackorgan som ägnar sig åt tekniskt bistånd om alla frågor som berörs av de rapporter som avses i denna del av konventionen och som kan vara till hjälp för dessa organ när de inom sina respektive sakområden fattar beslut om lämpligheten av internationella åtgärder som är ägnade att bidra till ett effektivt, gradvist genomförande av bestämmelserna i denna konvention. Artikel 23 Konventionsstaterna är överens om att de internationella åtgärder som vidtas för att trygga genomförandet av rättigheterna i denna konvention främst skall innefatta att konventioner skall slutas, rekommendationer antas, tekniskt bistånd lämnas samt regionala och tekniska möten hållas, som skall vara avsedda för samråd och studier och anordnas i samarbete med de berörda regeringarna. Artikel 24 Ingen bestämmelse i denna konvention skall tolkas som en inskränkning av bestämmelserna i Förenta nationernas stadga och fackorganens stadgor i de delar dessa instrument anger det ansvar som Förenta nationernas olika organ och fackorgan har med avseende på de frågor som behandlas i denna konvention.

12 Artikel 25 Ingen bestämmelse i denna konvention skall tolkas som en inskränkning av alla folks inneboende rätt att till fullo och utan begränsning dra fördel av och utnyttja sina naturrikedomar och naturtillgångar. Del V Artikel Denna konvention skall stå öppen för undertecknande av stater som är medlemmar av Förenta nationerna eller av något av dess fackorgan, av stater som är anslutna till Internationella domstolens stadga samt av alla andra stater som av Förenta nationernas generalförsamling har inbjudits att ansluta sig till konventionen. 2. Denna konvention skall ratificeras och ratifikationsinstrumenten deponeras hos Förenta nationernas generalsekreterare. 3. Denna konvention skall stå öppen för anslutning av de stater som avses i punkt 1 ovan. 4. Anslutning skall ske genom deponering av ett anslutningsinstrument hos Förenta nationernas generalsekreterare. 5. Förenta nationernas generalsekreterare skall underrätta alla stater som har undertecknat denna konvention eller anslutit sig till den om deponering av varje ratifikations- eller anslutningsinstrument. Artikel Denna konvention träder i kraft tre månader efter dagen för deponeringen hos Förenta nationernas generalsekreterare av det trettiofemte ratifikations- eller anslutningsinstrumentet.

13 2. För en stat som ratificerar eller ansluter sig till denna konvention efter deponeringen av det trettiofemte ratifikations- eller anslutningsinstrumentet, träder konventionen i kraft tre månader efter det att dess eget ratifikations- eller anslutningsinstrument deponerades. Artikel 28 Bestämmelserna i denna konvention skall utan begränsningar eller undantag av något slag gälla i alla delar av förbundsstater. Artikel Konventionsstaterna får föreslå ändringar i konventionen. Texten till ändringsförslagen skall överlämnas till Förenta nationernas generalsekreterare. Generalsekreteraren skall sedan översända ändringsförslagen till konventionsstaterna med en begäran att de underrättar denne om huruvida de tillstyrker att en konferens av stater sammankallas för att ta ställning till och rösta om förslagen. Om minst en tredjedel av staterna tillstyrker en sådan konferens, skall generalsekreteraren sammankalla konferensen i Förenta nationernas regi. Förslag till ändringar som antagits av en majoritet av de vid konferensen närvarande och röstande staterna skall underställas Förenta nationernas generalförsamling för godkännande. 2. Ändringar träder i kraft när de godkänts av Förenta nationernas generalförsamling och antagits med två tredjedels majoritet av konventionsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. 3. När ändringar träder i kraft, skall de vara bindande för de stater som antagit dem, medan övriga stater fortfarande är bundna av bestämmelserna i denna konvention och eventuella tidigare ändringar som de antagit. Artikel 30 Utöver de underrättelser som anges i artikel 26.5 skall Förenta nationernas generalsekreterare underrätta alla de stater som avses i artikel 26.1 om följande: a) alla undertecknanden, ratifikationer och anslutningar enligt artikel 26,

14 b) dag för ikraftträdande av denna konvention enligt artikel 27 samt dag för ikraftträdande av varje ändring enligt artikel 29. Artikel Denna konvention, vars engelska, franska, kinesiska, ryska och spanska texter är lika giltiga, skall deponeras i Förenta nationernas arkiv. 2. Förenta nationernas generalsekreterare skall delge de stater som avses i artikel 26 bestyrkta avskrifter av denna konvention. Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen bemyndigade av sina regeringar, undertecknat denna konvention, som framlades för undertecknande i New York den 16 december 1966.

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter tar sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. De rättigheter

Läs mer

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter

FN:s konventioner om. Mänskliga rättigheter FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter Förord I denna skrift finns de svenska översättningarna av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de sex centrala FN-konventionerna och deras

Läs mer

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter

barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter barn konven tionen FN:s konvention om barnets rättigheter innehåll Sid. 4 Sid. 6 Förord Förteckning över konventionens artiklar Sid. 11 Sid. 11 Sid. 14 Sid. 35 Sid. 40 FN:S KONVENTION OM BARNETS RÄTTIGHETER

Läs mer

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. 1

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. 1 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. 1 De stater som har anslutit sig till denna konvention (konventionsstaterna) konstaterar att Förenta nationernas stadga bekräftar tron

Läs mer

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Konvention om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor Antagen genom Generalförsamlingens resolution 34/180 den 18 december 1979 Trädde ikraft den 3 september 1981 De stater som har anslutit

Läs mer

--------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Förklaringen antogs med 48 ja-röster. Inget land röstade emot. Åtta länder

Läs mer

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna 1948-2008 Förenta Nationerna ii Förord Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga

Läs mer

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA FN:s ALLMÄNNA FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA Förenta Nationernas generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. Artikel 19 handlar om allas rätt

Läs mer

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996

Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Den reviderade europeiska sociala stadgan Upprättad i Strasbourg den 3 maj 1996 Inledning Undertecknade regeringar, som är medlemmar i Europarådet, som anser att Europarådets syfte är att åstadkomma en

Läs mer

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. 1 De stater som är parter i denna konvention, som beaktar att, i enlighet med de principer som proklamerats

Läs mer

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet.

Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Barnkonventionens 54 artiklar i sin helhet. Artikel 1 I denna konvention avses med barn varje människa under 18 år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt den lag som gäller för landet. Artikel 2

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Konventionen om barnets rättigheter med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Förord av barn-

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och fakultativt protokoll till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med

Läs mer

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA ändrad genom protokoll nr 11 och 14 med protokoll nr 1, 4, 6, 7, 12 och 13

Läs mer

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01) SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 364/1 HÖGTIDLIG PROKLAMATION SV 18.12.2000 Europeiska gemenskapernas

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:28

Regeringens proposition 2008/09:28 Regeringens proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning Prop. 2008/09:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik

Läs mer

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Undertecknade regeringar, som är medlemmar av Europarådet, som beaktar den allmänna förklaring om de mänskliga

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning k FN:S KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR Z En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad Lär känna FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ett material från projektet Agenda

Läs mer

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

Tilläggsprotokoll till konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Tilläggsprotokoll till konventionen angående och de grundläggande friheterna Antagen i Paris den 20 mars 1952. Artikel 1 - Skydd för egendom Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall

Läs mer

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention,

EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000. Inledning. Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, EUROPEISK LANDSKAPSKONVENTION Florens, 20.10.2000 Inledning Europarådets medlemsstater som undertecknat denna konvention, som beaktar att Europarådets mål är att uppnå en ökad sammanhållning mellan dess

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Europarådets fördragsserie nr 210 Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Istanbul den 11 maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA EUROPEISKA UNIONEN KONSOLIDERADE FÖRDRAG STADGAN OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA MARS 2010 30.3.2010 Europeiska unionens officiella tidning C 83/1 F E U KONSOLIDERADE VERSIONER F E U F AV FÖRDRAGET OM

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende

Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende M o n o g r a f i 5 Ett Europa för och med barnen SKAPA Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt rättsväsende Riktlinjer från Europarådets ministerkommitté för ett barnvänligt

Läs mer

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG

LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG LISSABON- FÖRDR AGET KO N S O L I D E R A D V E R S I O N AV E U : S F Ö R D R AG S N S F Ö R L AG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25 E-post: order@sns.se

Läs mer