Anställningsutskottet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anställningsutskottet"

Transkript

1 Beslutsorgan Anställningsutskottet 12/ (10) Anställningsutskottet Datum för mötet: NäiVarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz Svante Linusson studeranderepresentanter Anna Svensson NäiVarande (övriga): Dilek Giir Helena Lundquist Johan Gerdin (6 ) Katinka Pålsson Kia Vejdegren Maria Lindencrona, protokollförare Frånvarande: 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justeringsperson Svante Linusson har utsetts att jämte ordförande justera protokollet. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns. 4 Meddelanden och beslut Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som sänts ut. 5 Föregående pr otokoll Föregående protokoll är justerat. Justerares signatur:

2 12/ (10) 6 Ansökan om befordran från lektor till professor (Johann Packendorft) Dnr: VL KS-Kod: Föredragande: Petra Rosenquist Johann Packendorff har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i industriell ekonomi och organisation (Industrial Economics and Management). Vid anställningsutskottets sammanträde beslutade utskottet att ansökan är uppenbarligen obehövlig att sakkunniggranskas med hänvisning till att kravet på högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng inte är uppfyllt. Med anledning av detta har skolchef Jan Wikander och prefekt Pantus Brannerhjelm inkommit med begäran om omprövning av beslut gällande Johann Packendarfis befordringsansökan. Utskottet har kallat Jan Wikander och Pantus Brannerhjelm till dagens möte, men inte lyckats nå någon av dem. Utskottet diskuterar ärendet ingående och bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 7 Ansökan om befordran från biträdande lektor till lektor (John Lötblom) Dnr: VL KS-Kod: Föredragande: Petra Rosenquist Sophia Ho ber anmäler jäv. John Löfblom har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor til11ektor i Kombinatorisk protein teknologi, Combinatorial protein engineering. Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 4 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 2- behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat (AU-protokoll nr os/ 10). skolchefen vid Skolan för bioteknologi (BIO) föreslår att prof. Ylva Engström, Stockholms Universitet och Jan Johansson, Karolinska Institutet utses till sakkunniga. Anställningsutskottet bordlägger ärendet. 8 Anställningsprofil för biträdande lektor i vattendragsteknik Dnr: A Föredragande: Katinka Pålsson skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för biträdande lektor i vattendragsteknik Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen efter viss justering, bilaga 1 J"'"""',;'"""~

3 12/ (10) 9 sakkunniga för biträdande lektor i biträdande lektor i reglerteknik, inr. transportsystem Dnr: E Föredragande: Dilek Giir Det finns 16 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för Elektro- och Systemteknik föreslår i en skrivelse att Professor Maria Domenica Di Benedetto, University of L'Aquila, Italy och Jonas Sjoberg, Professor, Chalmers University oftechnology utses till sakkunniga. 10 Sakkunniga för biträdande lektor i Bioinformatik och beräkningsbiologi Dnr: D Föredragande: Dilek Giir Det finns 18 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) föreslår i en skrivelse att Professor Roded Sharan vid School of Computer Science, Tel-Aviv University, Israel och Principal Investigator/Associate Professor Michael Hallett vid McGill University, Kanada utses till sakkunniga. Anställningsutskottet noterar att skolan har inkommit med en motivering till valför två manliga sakkunniga har föreslagits och beslutar enligt förslag. 11 Anställningspr ofil för omvandling av anställning som forskarassistent till anställning som biträdande lektor för Linda Lundström. Dnr: S Föredragande: Kia Vejdegren skolchefen vid skolan för teknikvetenskap (SCI) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för omvandling av anställning som forskarassistent till anställning som biträdande lektor för Linda Lundström i tillämpad fysik. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen, bilaga sakkunniga för biträdande lektor i materialvetenskap Dnr: M Det finns 11 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslår i en skrivelse att professor Uta Klement vid Chalmers och professor Raguvald Mathiesen vid NTNU utses till sakkunniga.

4 12/ {10) 13 sakkunniga för Biträdande lektor i Experimentell kinetik inom metallurgi Dnr: M Det finns 2 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslär i en skrivelse att professor Petrus Christiaan Pistorius vid Carnegie Mellon University, USA och doktor Margareta Andersson vid Kaldo Smelting Technology, Outotec utses till sakkunniga. 14 sakkunniga f"or biträdande lektor i modellering av metallurgiska processer Dnr: M Det finns 2 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslär i en skrivelse att Guorun Arnbjörg Srevarsd6ttir Reykjaviks högskola, Island och professor Seppo Juhani Louhenkilpi vid Aalto University utses till sakkunniga. 15 Sakkunniga för lektor i produktinnovation Dnr: VL Det finns 9 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för industriell teknik och management (ITM) föreslär i en skrivelse att professor Maureen Mckelvey vid Götebors universitet och professor Harry Boer vid Aalborgs Universitet utses till sakkunniga. 16 sakkunniga för professor i teoretisk kemi Dnr: VL Föredragande: Katarina Bräms Det finns 16 sökande till anställningen, varav tvä kvinnor. Skolchefen vid skolan för bioteknologi (BIO) föreslär i en skrivelse att professor Benedetta Mennuci vid University of Pisa, Italien och professor Benoit Champagne vid University ofnamur, Belgien utses till sakkunniga. 17 Docentansökan i datalogi (Joel Brynielsson) Dnr: V

5 12/ (10) J oel Brynielsson har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i datalogi (Computer Science). skolchefen vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) föreslår i en skrivelse att Henrik Eriksson, vid Linköpings Universitet, utses till sakkunnig. Till kommitten får lärarprov föreslås professor Haibo Li som ordförande, docent Ylva Ferneaus som lärarrepresentant samt Filip Kis, som studeranderepresentant. 18 Docentansökan i filosofi (Niklas Möller) Dnr: V Niklas Möller har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i filosofi (philosophy). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslär i en skrivelse att professor Christian Munte vid Göteborgs universitet (Sverige) utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor John Canhvell som ordförande, professor Janne Wallenius som lärarrepresentant samt Pouriya Pararezhad som studeranderepresentant. 19 Docentansökan i fusionsplamsafysik (Lorenzo Frassinetti). Dnr: V Lorenzo Frassinetti har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i fusionsplamsafysik (Fusion Plasma Physics). Skolchefen vid Skolan för elektro-och systemteknik (EES) föreslår i en skrivelse att Göran Ericsson vid UU utses till sakkunnig. Till kommitten får lärarprov föreslås professor Mattin Nordgren som ordförande, docent Nickolay Ivchenko som lärarrepresentant samt Civ. ing. Elisabet Liljeblad som studeranderepresentant. 20 Docentansökan i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (Sabine Höhler) Dnr: V Anna Svensson anmäler jäv och lämnar rummet. Sabine Höhler har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i historiska studier av teknik, vetenskap och miljö (history of science, technology and enviroment). Sabine Höhler är sedan år 2010 docent vid Darmstadt University oftechnology och har genomfört forskarhandledarutbildning. Utskottet finner efter noggrann granskning att Höhlers uppfyller de vetenskapliga kraven och även kravet på handledare kurs att ansökan därmed är uppenbarligen obehövlig att sakkunniggranska. Till kommitten för lärarprov föreslås lektor Helena Matsson som ordförande, professor

6 12/ (10) Staffan Laestadius som lärarrepresentant. Anställningsutskottet beslutar att ärendet uppenbarligen är obehövligt att sakkunniggranska och utser ledamöterna i kommitten. 21 Docentansökan i intelligenta transportsystem (Xiaoliang Ma). Dnr: V Xiaoliang Ma har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i intelligenta transportsystem (IntelligentTranspmt Systems). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Jan Lundgren vid Linköpings universitet (Sverige) utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov fareslås professor Jonas Eliasson som ordförande, professor Mattias Höjer som lärarrepresentant samt Shiva Habibi som studeranderepresentant. Skolan önskar dra tillbaka föreslaget på sakkunniga och anställningsutskottet bordlägger därmed ärendet. 22 Docentansökan i matematik (Tillman Bauer) Dnr: V Tillman Bauer har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i matematik (mathematics). skolchefen vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) föreslår i en skrivelse att professor Birgit Richter vid University of Hamburg utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov fareslås professor Mats Boij som ordförande, professor Mattias Dahl som lärarrepresentant samt Katarina Radermaeher som studeranderepresentant. 23 Docentansökan i miljö- och naturresursekonomi (Cecilia Håkansson) Dnr: V Cecilia Håkansson har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i miljö- och naturresursekonomi (enviromental and resource economics). skolchefen vid Skolan får arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att senior forskare Berit Hasler vid Aalborg Universitet (Danmark) utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föresläs lektor Tigran Haas som ordförande, professor Berit Balfors som lärarrepresentant samt Emma Risen som studeranderepresentant.

7 12/ (10) 24 Docentansökan i miljö-och hållbarhetsbedömning (Åsa Moberg) Dnr: V Åsa Moberg har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i miljö-och hållbarhetsbedömning (Environmental and sustainability assesment). skolchefen vid Skolan för arldtektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att Edgar Hetrzwich vid NTNU utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föresläs professor Henrik Attman som ordförande, docent Maria Börjesson som lärarrepresentant samt Alexander Jacob som studeranderepresentant. 25 Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts. 26 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindenerona Protokollfårare Justeringsperson J usteringsdatum: Justeringsdatum: Justerares signatur:

8 12/ (10) Bilaga 1 Anställningsprofil för biträdande lektorat i V altendragsteknik Ämnesområde Vattendragsteknik Ämnesbeskrivning Ämnet vattendragsteknik omfattar teknisk hydrologi och vattenbyggnadshydraulik Ämnet har en inriktnjng mot vattentekniska åtgärder i vattendrag för att begränsa utflödet av närsalter via ytvatten till sjöar och hav. Arbetsuppgifter 20% undervisning på svenska och engelska. Bo% forskning med inriktning mot vattentekniska lösningar för att minska närsalttransporten till Östersjön samt handledning av doktorander och pedagogisk utbildning. Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. Behörighet Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder För anställning som biträdande lektor fåstes stor vikt vid vetenskaplig skkklighet inom ämnesområdet, visad genom internationell, vetenskaplig publicering och presentationer på internationella konferenser. Sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning är meriterande. Stor vikt tillmäts den sökandes dokumenterade erfarenheter inom nyckelkompetensområden för projektet, som modellering av transportprocesser, matematisk/statistisk analys av tidsserier, samt erfarenhet av arbete i fålt. Viss vikt fästs även vid pedagogisk skicklighet, och då den sökanden ska kunna medverka i undervisning på grundnivå ska dokumenterad förmåga att undervisa på svenska redovisas. En bedömningsgrund är om den sökande kommer att kunna ta ansvar för att förändra och förnya sin forskningsverksamhet och etablera en oberoende forskningsverksamhet. Sökandes potential till utveckling på lång sikt är av betydelse. Det är meriterande att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan erfarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet.

9 12/2014 Slda 9 (10) Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen ska förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete beaktas. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Särskilda bedömningsgrunder för befordran tilllektor Vid prövning av ansökan om befordran tilllektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter, och sökandes förrnäga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Särskild vikt kommer även att läggas vid visad skicklighet i undelvisning samt handledning. För befordran gäller som bedömningsgrunder förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas.

10 12/ ~ Bilaga 2 Biträdande lektorat i tillämpad fysik Anställningsprofil för omvandling av anställning som forskarassistent till biträdande lektor för Linda Lundström. AU fastställer ett ämnesområde samt bedömningsgrunderna som kommer att användas vid befordran. Ämnesområde och ämnesbeskrivning ges av ursprunglig anställningsprofil Ämnesområde fastställs till: Tillämpad fysik. Bedömningsgrunder vid ansökan om befordran av biträdande lektor till lektor. Vid ansökan om befordran tilllektor kommer sökandes förmåga att självständigt initiera och drivaforskning av hög vetenskaplig kvalitet, frekvent publicerad i internationella skrifter, och förmåga att erhålla betydande finansiering av forskningsverksamhet från externa källor mot fri forskning att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera samarbeten och forskningsinriktningar. Särskild vikt kommer också att läggas vid visad skicklighet i undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå, samt individuell handledning av examensarbeten och doktorander. Justerares signatur:

11 '~~-2_01_4 Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (6) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström Bo Wahlberg studeranderepresentanter Seyed Arash Safavi Nick Närvarande (övriga): Dilek Giir Helena Lundquist Jenny Wiklund Johan Gerdin Katarina Bröms Katinka Pålsson Kia Vejdegren Sofia Nilsson Maria Lindencrona, protokollförare Frånvarande: 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 Val av justeringsperson Bo Wahlgren har utsetts attjämte ordförande justera protokollet. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns. 4 Meddelanden och beslut Ordförande går igenom de meddelanden och beslut som sänts ut. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll är justerat.

12 X/ (6) 6 Sakkunniga för Biträdande lektorat i kollektivtrafiksystem Dnr: A Föredragande: Katinka Pälsson Anders Karlström anmäler jäv och lämnar rummet. Det finns 10 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslär i en skrivelse att Associate Professor Elisabetta Cherchi vid Technical University Denmark och professor Jan Lundgren vid Linköpings universitet utses till sakkunniga. 7 sakkunniga för lektor i cellväggsbiologi Dnr: VL Föredragande: Dilek Giir Det finns 8 sökande till anställningen. skolchefen vid skolan för bioteknologi (BIO) föreslär i en skrivelse att Dr Carol Munro vid University of Aberdeen, Storbritannien, och Professor Geoffrey Bruce Fineher vid University of Adelaide, Australien utses till sakkunniga. 8 Docentansökan i hållbarutveckling med inr iktning mot rumslig och miljöinriktad systemanalys (Ulla Mörtberg) Dnr: V Anders Karlström anmäler jäv och lämnar rummet. Ulla Mörtberg har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i rumslig och miljöinriktad systemanalys (Spatial and Enviromental Systems Analysis). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslär i en skrivelse att professor emerita Margareta Ihse vid Stockholms universitet utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föresläs professor Per-Erik Janson som ordförande, professor Jon Petter Gustafsson som lärarrepresentant samt Elin Norman som studeranderepresentant.

13 X/ (6) 9 Docentansökan i talteknologi (Jens Edlund) Dnr: V Jens Edlund har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i talteknologi (Speech Technology). Skolchefen vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) föreslår i en skrivelse att Kristina Jokinen vid University of Helsinki utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås Hedvig Kjellström som ordförande, Roberto Bresin som lärarrepresentant samt Christoffer Carlsson som studeranderepresentant. 10 Docentansökan i bioinformatik (Mikael Huss) Dnr: V Mikael Huss har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i bioinformatik (bioinformatics). skolchefen vid Skolan för bioteknologi (BIO) föreslår i en skrivelse att Jesper Tegner vid Kl utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Stefan Ståhl som ordförande, professor Helen Andersson Svahn som lärarrepresentant samt Anna-Luisa Volk som studeranderepresentant. 11 Docentansökan i elektroteknisk teori och konstruktion (Patrik Hilber) Dnr: V Patrik Bilber har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i elektroteknisk teori och konstruktion (electromagnetic engineering). skolchefen vid Skolan för elektro-och systemteknik (EES) föreslår i en skrivelse att Gerd Hovin Kjölle vid NTNU Norge utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Pontus Johnsson som ordförande, lektor Juliette Soulard som lärarrepresentant samt Yuwa Compbutrgool som studeranderepresentant. 12 Docentansökan i kemiteknik med inr. mot energisystem (Stefan Grönkvist) Dnr: V Stefan Grönkvist har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i kemiteknik med inr. mot energisystem (Chemical Engineering with specialisation in Energy Systems). Skolchefen vid Skolan för kemivetenskap (CHE) föreslår i en skrivelse att Erik Dahlquist vid Mälardalens högskola utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov foreslås lektor Rakel Wreland Lindström som ordförande, professor Gunnar Henriksson som lärarrepresentant samt Lina Norberg som studeranderepresentant.

14 X/ (6) 13 Docentansökan i Korrosionsvetenskap inr. abnosiårisk korrosion (Johan Tidblad) Dnr: V Sophia Ho ber anmäler jäv och lämnar över ordförandeklubban till Anders Karlström och lämnar därefter rummet. Johan Tidblad har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i Korrosionsvetenskap inr. atmosfärisk korrosion (Corrosion Science towards atmospheric corrosion). skolchefen vid Skolan för kemivetenskap(che) föreslår i en skrivelse att Gunnar Johansson vid Chalmers utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Minan Hakkarinen som ordförande, professor Klas Engvall som lärarrepresentant samt Moa Ziethen Granlund som studeranderepresentant. 14 AAE - Externa bedörnargruppens rapport om läraranställningar Föredragande: Johan Gerdin Den externa bedörnargruppen i delprojektet om läraranställningar har den 18 augusti 2014 lämnat in deras rapport. Rapporten har sin utgångspunkt i den interna självvärderingen Självvärdering av läraranställningar-ett delprojekt inom AAE och intervjuer med anställda (chefer, fakultetspersoner och handläggare) och sökande. I rapporten föreslås att följande tre frågor prioriteras i utvecklingsarbetet: 1. Stärk insikten om och förtroendet för vad olika roller bidrar med, 2. Öka HR-kompetensen i processen, och 3 Se över möjligheterna till en mer rationell ärendehantering med större enhetlighet skolor och nämnderna emellan. Bedörnargruppen understryker vikten av att tydliggöra och renodla rollfördelningen i processen. KTH föreslås arbeta vidare med att tydliggöra vad rollerna bidrar med och att kommunicera vad varje roll har för uppdrag och mandat, vad de förväntas leverera etc. Vidare tror bedörnargruppen att det är värt att pröva att arbeta i projektform då det kan bidra till att roller och ansvar tydliggörs. KTH föreslås ta in även andra bedömningsgrunder vid lärartillsättningar så som personliga förmågor och kompetenser inklusive ledaregenskaper. Vid bedömning av personliga förmågor och kompetenser är HR-kunniga personer centrala. HR-kompetens i processen kan vara ett värdefullt stöd till rekryterande chefer och nämndordförande genom att t.ex. höja kvaliteten på intervjuteknik eller som stöd vid återkoppling till sökande efter intervju. En HR-kunnig person kan i sitt möte med sökande ha till uppgift att stämma av hur motiverad den sökande är att flytta till Sverige. HR-kompetensen är också viktig ur en kostnadssynpunkt då den bidrar till att hitta rätt person och därmed undviker att anställa fel person. Bedörnargruppen föreslår anställningsflödet delas in två delar: en inrättandedel och en tillsättningsdel Inrättandedelen handlar om motiven för att anställningen ska finnas, hur anställningen passar in i skolans och KTH:s strategiska planering. Beslut om inrättande fattas förslagsvis på rektorsnivå efter beredning på fakultetsnivå, dvs. ungefår som KTH gör idag. Tillsättningsdelen handlar om att attrahera sökande och välja den av dem som bäst svarar mot anställningsprofilen. Den bör innefatta annonsering, aktivt sökarbete, granskning och urval inklusive intervjuer och referenstagning. Beslut om tillsättning fattas förslagsvis av skolchef eller rektor beroende på anställningens nivå. Beredningen av hela tillsättningsdelen skulle med fördel kunna göras i ett och samma organ, tjänsteförslagsnämnden, i syfte att ge denna en helhetsbild. För att avlasta nämnden rekommenderar bedörnargruppen att överväga om vissa frågor, t.ex. att godkänna annonser, kan avgöras enbart av J"''"""' '' """' ~

15 X/ (6) nämndens ordförande, utan att hela nämnden behöver sammankallas och utan att ärendet behöver gå upp till rektor. Vidare rekommenderar bedörnargruppen att tjänsteförslagsnämndens ledamöter blir fasta. Med färre ledamöter blir det enklare att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser och kvaliteten på nämndens arbete kan höjas. Bedörnargruppen har fått intrycket att intresset att ingå i nämnderna är svalt, en förklaring kan vara att det inte anses vara meriterande. Bedörnargruppen rekommenderar att KTH arvoderar ledamöterna och dessutom höjer arvodesnivåerna för sakkunniga. Vidare rekommenderas färre nämnder, men med bredare ämnesområden, som då skulle kunna minska tendensen till närsynthet och öka enhetligen i hanteringen skolor och nämnder emellan. Bedörnargruppen har genom ett frågeformulär fått synpunkter/kommentarer från ett antal sökande. I svaren framkommer att det att informationen till sökande kan förfinas genom statusuppdateringar, tydlig information om att sakkunnigbedömningarna inte delas ut före intervju, var sökande kan äta lunch i samband med intervjudag samt mer utrymme att ställa frågor om anställningen. Bedörnargruppen föreslår att kommunikationen med sökande sker tätare, att de erbjuds lunch vid tillfållen då det behöver förtäras ochfeller att en fadder (från den rekryterande forskargruppen) utses som äter lunch med kandidaten och ger kandidaten möjlighet att ställa frågor om arbetet. Bedörnargruppen föreslår att KTH ser över och säkerställer kvaliteten på det underlag som begärs in från sökande inför en pedagogisk sakkunniggranskning. Det kan vara värt att överväga att systematiskt inkludera en pedagogiskt sakkunnig i nämnderna. 15 Förslag på ändringar i riktlinjerna för antagning som docent Föredragande: Johan Gerdin Det förekommer docentansökningar som avser ämnesområden som inte finns på KTH. I regelverket behöver det framgå vilken anknytning till KTH som docenturens ämnesområde ska ha. Utskottet diskuterar ärendet ingående och beslutar föreslå fakultetsrådet att en docenturs ämnesområde ska finnas inom ett forskarutbildningsprogram. Docenten ska kunna vara huvudhandledare för en av KTH:s doktorander. 16 Förslag på ändringar angående rangordning av sakkunniga Föredragande: Johan Gerdin Varje sakkunnig ska utarbeta ett enskilt skriftligt yttrande om sökandes skicklighet. Yttrandet ingår i nämndens underlag och betraktas som allmän och offentlig handling först när nämndens sammanträdesprotokoll har justerats. Ärenden med två eller fler sökande ska den sakkunnige redogöra för skickligheten hos de sökande som främst bör komma i fråga för anställningen. I tidigare anvisningar har sakkunniga rankat de sökande. I det nya förslaget placerar sakkunniga dem i olika tätgrupper i stället och ansvaret att ranka de sökande samt motivera ställningstagandet överlämnas till KTH:s tjänsteförslagsnämnd. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts.

16 X/ (6) 18 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet,/l~ o~.. Maria Lindenerona Protokollförare Justeringsdatum: /11021 Bo Wahlgren Justeringsperson Justeringsdatum: Justerares signatur:

17 Beslutsorgan Anställningsutskottet (13) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sören Östlund, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz Malin Selleby Svante Linusson Helena Mattsson Karl Meinke studeranderepresentanter Per-Viktor Bryntesson Anna Svensson Närvarande (övriga): Pantus Braunerhjelm 12 Dilek Giir Helena Lundquist Petra Rosenquist Sofia Nilsson Kia Vejdegren Maria Lindencrona, protokollförare Frånvarande: 1 Sammanträdet öppnas Ordföranden hälsar samtliga välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 2 V al av justeringsperson Helena Mattsson utses att jämte ordförande justera protokollet. 3 Godkännande av föredragningslista Föredragningslistan godkänns. 4 Meddelanden och beslut Inga meddelanden och beslut har sänts ut. 5 Föregående protokoll Föregående protokoll är inte justerat...v Justerares signatur: ~O

18 14/ (13) 6 Anställningsprofil för Biträdande lektor i organisk kemi med inriktning mot solbränsle Dnr: K Föredragande: Sofia Nilsson skolchefen vid skolan för kemivetenskap (CHE) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för Biträdande lektor i organisk kemi med inriktning mot solbränsle. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen efter justering, bilaga 1. 7 Anställningsprofil för biträdande lektor i glykovetenskap med inriktning mot kolhydraters biomassa Dnr: K Föredragande: Dilek Giir skolchefen vid skolan för bioteknologi (BIO) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för biträdande lektor i glykovetenskap med inriktning mot kolhydraters biomassa. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen efter justering, bilaga 2. 8 Anställningsprofil för lektor i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomisk styrning Dnr: VL skolchefen vid Skolan för industriell teknik och management (ITM) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för lektor i industriell ekonomi med inriktning mot ekonomisk styrning. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen, bilaga 3. 9 Anställningsprofil för lektor i nanofotonik Dnr: VL Föredragande: Dilek Giir skolchefen vid skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICf) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för lektor i nanofotonik. Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen efter justering, bilaga 4 10 Ansökan om befordran från biträdande lektor tilllektor (Robert Lagerström) Dnr: VL KS-Kod: Föredragande: Petra Rosenquist Robert Lagerström har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor tilllektor i Industriell Justerares signatur: /V 60

19 Protokollnu mmer 14/ (13) informationssystemarkitektur flndustrial Information Systems Architecture. Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 4 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning förlärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 2- behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat (AU-protokoll nr NR-ÅR). skolchefen vid Skolan för elektro- och systemteknik (EES) föreslår att prof. H enderik A. Proper, Radboud University Nijmegen, Nederländerna och assoc. prof Maria Eugenia Iacob, University of Twente, Nederländerna utses till sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar att ansökan ska sakkunniggranskas och fastställer förslaget på sakkunniga. u Ansökan om befordran från biträdande lektor tilllektor (Cristian R. Rojas) Dnr: VL KS-Kod: Föredragande: Petra Rosenquist Cristian R. Rojas har ansökt om att bli befordrad från biträdande lektor till lektor i Reglerteknik med inriktning mot systemidentifiering (Automatic Control with specialization in System Identification). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid bedömning av ansökan gäller 4 kap. 4 högskoleförordningen (1993:100) och anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan (intern föreskrift 2/14) inkl. bilaga 2 -behörighet och bedömningsgrunder för anställning som lektor. Därutöver gäller också särskilda bedömningsgrunder fastställda i anställningsprofilen för den sökandes biträdande lektorat (AU-protokoll nr 20/ 10). skolchefen vid Skolan för elektro- och systemteknik (EES) föreslår att professor Tomas McKelvey Chalmers tekniska högskola och lektor Marion Gilson-Bagrel, Lorraine University, Frankrike, utses till sakkunniga. Anställningsutskottet beslutar att ansökan ska sakkunniggranskas och fastställer förslaget på sakkunniga. 12 Ansökan om befordran från lektor till professor (Johann Packendorff) Dnr: VL KS-Kod: Föredragande: Petra Rosenquist Pontus Braunerhjelm Johann Packendorff har ansökt om att bli befordrad från lektor till professor i industriell ekonomi och organisation (Industrial Economics and Management). Ämnesområdet för befordran ska vara detsamma som för sökandes nuvarande anställning. Vid Anställningsutskottets sammanträde beslutade utskottet att ansökan uppenbarligen är obehövlig att sakkunniggranskas med hänvisning till att kravet på högskolepedagogisk utbildning om Justerares signatur: - Jo rr fvl

20 14/ (13) minst 15 högskolepoäng inte är uppfyllt (se bifogat protokoll nedan). Med anledning av detta har skolchef Jan Wikarrder och prefekt Pontus Braunerhjelm inkommit med begäran om omprövning av beslut gällande Johann Packendorffs befordringsansökan (se bifogat brev nedan). Anställningsutskottet diskuterar ärendet ingående och beslutar att ansökan ska sakkunniggranskas. Anställningsutskottet beslutar vidare att det är gentemot 2014 års behörighetskrav som professorsansökan ska granskas, samt att tre sakkunniga ska utses. Två av dessa ska bedöma den vetenskapliga skickligheten medan den tredje ska göra en särskilt fördjupad bedömning av den pedagogiska meriteringen med fokus på kunskaper i högskolepedagogik Utskottet tar fram förslag och utser de sakkunniga. 13 Docentansökan i elektriska energisystem (Mikael Amelin) Dnr: V Mikael Arnelin har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i elektriska energisystem (Electrical Power Systems). Skolchefen vid Skolan förelektro- och systemteknik (EES) föreslår i en skrivelse att professor Peter Lund vid Aalto University, Finland, utses till sakkunnig. Till docentkommitten för docentintervjun föreslås professor Pontus Johnson som ordförande, lektor Henrik Sandberg som lärarrepresentant samt Henning Jurgensen som studeranderepresentant. 14 Docentansökan i framtidsstudier för hållbar utveckling (Åsa Svenfel t). Dnr: V Åsa Svenfelt har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i framtidsstudier (Future Studies). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Kaper Kok vid W anningen University, Nederländerna, utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Arne Kaijser som ordförande, universitetslektor Maria Håkansson som lärarrepresentant samt Patrick Baard som studeranderepresentant. Anställningsutskottet bordlägger ärendet och uppdrar åt handläggaren att kontakta skolan för att ta reda på vilket forskningsområde docenturen ska knytas till. 15 Docentansökan i intelligenta transportsystem (Xiaoliang Ma) Dnr: V Anders Karlstöm anmäler jäv och lämnar rummet under punkten. Justerares signatur:

21 14/ (13) Xiaoliang Ma har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i intelligenta transportsystem (Intelligent Transport Systems). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Peter Wagner vid German Aerospace Center utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Jonas Eliasson som ordförande, professor Mattias Höjer som lärarrepresentant samt Shiva Habibi som studeranderepresentant. 16 Docentansökan i medieteknik (Johan Stenberg). Dnr: V Johan Stenberg har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i medieteknik (Media Technology). skolchefen vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) föreslår i en skrivelse att Mats Edenius, vid Uppsala universitet utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås lektor Roberto Bresin som ordförande, docent Leif Dahlberg som lärarrepresentant samt Cecilia Teljas som studeranderepresentant. 17 Docentansökan i miljöstrategisk analys med inriktning mot miljösociologi och etnologi (Greger Henriksson). Dnr: V Greger Henriksson har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i miljöstrategisk analys med inriktning mot miljösociologi och etnologi (environmental strategic analyses with special focus on environmental sociology and etnology). skolchefen vid Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) föreslår i en skrivelse att professor Mikael Klintman vid Lunds Universitet utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås professor Ann Lantz som ordförande, professor Pantus Johnsson som lärarrepresentant samt Cecilia Teljas som studeranderepresentant. 18 Docentansökan i människa datorinteraktion (Minna Räsänen). Dnr: V Minna Räsänen har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i människa datorinteraktion (Human computer interaction). skolchefen vid Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC) föreslår i en skrivelse att professor Sara Eriksen vid Blekinge tekniska högskola utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås Johan Boye som ordförande, Eva Lotta Sallnäs som lärarrepresentant studeranderepresentant utses vid ett senare tillfälle. Justerares signatur:

22 14/ (13) 19 Docentansökan i Teoretisk kemi (Arul Murugan). Dnr: V Arul Murugan har ansökt om att bli antagen som oavlönad docent i Teoretisk kemi (Theoretical Chemistcy). skolchefen vid Skolan för bioteknologi (BIO) föreslår i en skrivelse att professor Ulf Ryde vid Lunds universitet utses till sakkunnig. Till kommitten för lärarprov föreslås lektor Torbjörn Gräslund som ordförande, bitr.lekt John Lötblom som lärarrepresentant samt Mikael Åstrand som studeranderepresentant. 20 Anställningsprofil för omvandling av anställning som forskarassistent till anställning som biträdande lektor i tillämpad fysik för Anna Burvall. Dnr: S Föredragande: Kia Vejdegren Skolchefen vid Skolan för teknikvetenskap (SCI) har anhållit om fastställande av anställningsprofil för omvandling av anställning som forskarassistent till anställning som biträdande lektor i tillämpad fysik för Anna BurvalL Anställningsutskottet beslutar att fastslå anställningsprofilen, bilaga 5 21 Övriga frågor Inga övriga frågor har anmälts. 22 Sammanträdet avslutas Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. Vid protokollet Maria Lindenerona Protokollförare Sören Östlund Ordfårande Justeringsdatum: Helena Mattsson Justeringsperson J usteringsdatum: Justerares signatur:

23 14/ {13) Bilaga 1 Anställningsprofil för biträdande lektorat i Organisk kemi med inriktning mot solbränsle (solar fuels). Ämnesområde Organisk kemi med inriktning mot solbränsle (solar fuels). Ämnesbeskrivning Ämnet är inriktat mot design och syntes av molekylära katalysatorer för vattenoxidation och koldioxidreduktion, och mot tillämpning av molekylära katalysatorer i fungerande fotoelektrokemiska celler för tillverkning av solbränslen. Arbetsuppgifter Forskningsinriktningen för anställningen är främst mot organisk kemi och elektrokemi. Den huvudsakliga verksamheten kommer att omfatta design och syntes av metallorganiska katalysatorer för solbränslen. Den sökande förväntas bedriva avancerad forskning inom området organisk kemi och fotoelektrokemi. Utöver forskning, kommer kandidaten att undervisa i relevanta kurser. Den sökande kommer att placeras vid avdelningen för Organisk kemi vid Institutionen för kemi, och kommer att medverka i internationella samarbeten, t ex genom Centre for Molecular Devices (CMD) och KTH-DUT (Dalian University oftechnology) Joint Education and Research Center on Molecular Devices. Den biträdande lektorn ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. Behörighet Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder Sökandes potential på lång sikt är av stor vikt. I bedömningen fåstes stor vikt vid vetenskaplig skicklighet, visad till exempel genom internationell publicering och etablering av samarbeten. Den sökandes förmåga att etablera och utveckla samarbeten inom forskning och utbildning är av stor vikt. En bedömningsgrund är förmågan att kunna ta ansvar för att förändra och förnya sin forskningsverksamhet och etablera en oberoende forskningsverksamhet. Det är meriterande att en person som anställs som biträdande lektor på KTH har erfarenhet från andra forskningsmiljöer än KTH, motsvarande en postdoktorsperiod eller doktorsexamen från annat lärosäte. I tillämpningsnära områden kan edarenhet från industrin vara lika värdefull som en traditionell postdoktorsvistelse vid ett annat universitet. Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen ska förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete tillmätas stor vikt. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Justerares signatur:

24 14/ (13) Särskilda bedömningsgrunder för befordran tilllektor Vid prövning av ansökan om befordran tilllektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter, och sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Särskild vikt kommer även att läggas vid visad skicklighet i undervisning samt handledning. Justerares signatur:

25 14/ (13) Bilaga 2 Anställningsprofil för lektorat i Nanofotonik Ämnesområde Nanofotonik Ämnesbeskrivning Nanofotonik inkluderar plasmonik i nanostrukturer, optiska egenskaper hos halvledarnanostrukturer, närfåltsväxelverkan mellan metaller i nanoskala eller halvledarkomponenter, nanofotoniska komponenter och närfålts-optisk svepmikroscopi (SNOM). Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar att bedriva forskning inom ett eller flera av de forskningsområden som angetts i ämnes beskrivningen; att bygga upp och leda en forskargrupp; att undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt att handleda studenter och doktorander. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 2. visat pedagogisk skicklighet, 3. visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt, och 4 visat förmåga att leda utbildnings- eller forskningsverksamhet. Bedömningsgrunder Vid bedömningen av de sökande är ämneskompetensen av särskild betydelse. Sökandes fleråriga erfarenhet och yrkesskicklighet inom ämnesområdet ska vara väl dokumenterad. Dokumenterad administrativ erfarenhet är också meriterande. Undervisningserfarenheten hos de sökande är av stor betydelse för bedömningen. Bedömningen av pedagogisk skicklighet ska omfatta den sökandes förmåga att etablera och fördjupa samarbeten för att förbättra undervisningen. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska även omfatta den sökandes förutsättningar för egen långsiktig utveckling som lärare. Den sökandes dokumenterade förmåga att samverka med det omgivande samhället ska beaktas. Vidare ska graden av skicklighet hos den sökande vad gäller att utveckla och leda verksamhet och personal tas i beaktande. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Justerares signatur:.so v (1(Vl

26 14/ ~ Bilaga 3 Anställningsprofil rör biträdande lektorat i Glykovetenskap med inriktning mot kolhydraters biomassa Ämnesområde Glykovetenskap med inriktning mot kolhydraters biomassa Ämnesbeskrivning Glykovetenskap, med särskilt fokus pä förståelse av struktur och supramolekylär uppbyggnad av cellväggar frän växt- och mikrobiell biomassa, samt utveckling av relaterade kemiska och biotekniska processer för skapandet av kolhydratbaserade biomaterial och/eller utnyttjandet av kolhydrater för bioenergi. Arbetsuppgifter Anställningen omfattar forskning och undervisning inom området glykovetenskap. Som biträdande lektor förväntas du bidra till pågående kurser och program inom miljöbioteknologi och grön kemi på grund-, avancerad, och forskarnivå. Den sökande måste ha förmåga att erhålla externa forskningsmedel, fungera som handledare för studenter inom ovanstående forsknings-och utbildningsområden samt delta i både aktiviteter som är typiska för avdelningen och bredare aktiviteter inom universitetet. Verksamheten kommer i första hand ske vid Skolan för bioteknologi vid KTH (Avdelningen för glykovetenskap) med ett nära samspel och gemensam forskning med etablerade grupper från Skolan för kemivetenskap vid KTH, inom ramen för arbetet vid Wallenberg Wood Science Center. Den biträdande lektorn kommer att ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och få meriter som kan ge behörighet för en annan läraranställning som det ställs högre krav på behörighet för (se 4 kap. 12 a högskoleförordningen). Den biträdande lektorn ska efter ansökan prövas för en befordran till lektor. Behörighet Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst sju år före ansökningstidens utgång. Bedömningsgrunder Vetenskaplig skicklighet inom glykovetenskap eller ett relaterat område som stöds av högkvalitativa publikationer i välrenommerade internationella tidskrifter är av största vikt. Relaterade områden är ett eller flera av följande: kolhydraters strukturella biokemi, kolhydraters polymerkemi eller kolhydraters bioteknik tillämpat på cellväggspolysackarider från växt- och/eller mikrobiell biomassa. Det är av särskild vikt att den sökande har postdoktoral erfarenhet (helst internationell) med dokumenterad förmåga att självständigt publicera. Som biträdande lektor förväntas den sökande kunna etablera en oberoende forskargrupp inom avdelningen för glykovetenskap. Dessutom är det av stor vikt att kunna samverka med andra grupper på avdelningen för glykovetenskap samt med grupper på Skolan för kemivetenskap vid KTH, t.ex. genom samhandledning av doktorander och postdoktorer. Som bedömningsgrunder vid anställningen ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Därutöver ska gälla graden av administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för det ämnesinnehåll som bestäms för anställningen och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Justerares signatur:

27 14/ ~ Som ytterligare bedömningsgrunder för anställningen gäller förmågan att samverka med det omgivande samhället samt att informera om forskning och utvecklingsarbete. Vidare ska graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal beaktas. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Särskilda bedömningsgrunder för befordran tilllektor Vid prövning av ansökan om befordran tilllektor kommer den sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, publicerad i internationella tidskrifter, och sökandes förmåga att erhålla finansiering av forskningsverksamhet att bedömas. Som särskild bedömningsgrund gäller sökandes förmåga att självständigt etablera nya samarbeten och forskningsinriktningar. Särskild vikt kommer även att läggas vid visad skicklighet i undervisning samt handledning. Justerares signatur:

28 14/ ~ Bilaga 4 Anställningsprofil för lektorat i N anofotonik Ämnesområde Nanofotonik Ämnes beskrivning Nanofotonik inkluderar plasmonik i nanostrukturer, optiska egenskaper hos halvledarnanostrukturer, närfältsväxelverkan mellan metaller i nanoskala eller halvledarkomponenter, nanofotoniska komponenter och närfälts-optisk svepmikroskopi (SNOM). Arbetsuppgifter Arbetsuppgifterna omfattar att bedriva forskning inom ett eller flera av de forskningsområden som angetts i ämnes beskrivningen; att bygga upp och leda en forskargrupp; att undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt att handleda studenter och doktorander. Behörighet Behörig att anställas som lektor är den som har: 1. avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 2. visat pedagogisk skicklighet, 3 visat förmåga att söka, erhålla medel för och driva forskningsprojekt, och 4 visat förmåga att leda utbildnings- eller forskningsverksamhet. Bedömningsgrunder Vid bedömningen av de sökande är ämneskompetensen av särskild betydelse. Sökandes fleråriga erfarenhet och yrkesskicklighet inom ämnesområdet ska vara väl dokumenterad. Dokumenterad administrativ erfarenhet är också meriterande. Undervisningserfarenheten hos de sökande är av stor betydelse för bedömningen. Bedömningen av pedagogisk skicklighet ska omfatta den sökandes förmåga att etablera och fördjupa samarbeten för att förbättra undervisningen. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska även omfatta den sökandes förutsättningar för egen långsiktig utveckling som lärare. Den sökandes dokumenterade förmåga att samverka med det omgivande samhället ska beaktas. Vidare ska graden av skicklighet hos den sökande vad gäller att utveckla och leda verksamhet och personal tas i beaktande. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet. Justerares signatur:

29 14/ ~ Bilaga 5 Anställningsprofil för omvandling av anställning som forskarassistent till biträdande lektor för Anna Burvall Biträdande lektorat i tillämpad fysik Ämnesområde Tillämpad fysik Bedömningsgrunder för befordran tilllektor Vid prövning av ansökan om befordran tilllektor kommer den sökandes vetenskapliga och undervisningsmässiga skicklighet att bedömas. Stor vikt kommer läggas pä sökandes förmåga att självständigt initiera och driva forskning av hög vetenskaplig kvalitet, frekvent publicerad i internationella skrifter, och sökandes förrnäga att självständigt etablera samarbeten och forskningsinriktningar. Lika stor vikt kommer att läggas vid visad skicklighet i och intresse för undervisning på såväl grund- som forskarutbildningsnivä, samt individuell handledning av examensarbeten och doktorander. Justerares signatur:

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (10) Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-08-26 NäiVarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström Kaj Lindecrantz

Läs mer

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare

Studeranderepresentanter Niclas Fuglesang Geuken. Helena Lundquist Petra Rosenquist Kia Vejdegren, protokollförare 15/2016 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-10-04 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 9/2017 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-05-09 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Anna

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 1/2014 1 (8) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2014-01-14 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Kaj Lindecrantz

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2017 1 (5) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-17 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Sören Östlund, professor

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 (16) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Anders Karlström Bo Wahlberg Malin Selleby

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 2/2017 1 (6) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-01-31 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Sören Östlund, vice ordförande Bo

Läs mer

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund

Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby Helena Mattsson Svante Linusson Sören Östlund Beslutsorgan Anställningsutskottet 1612014 1 (5) Anställ n i ng s utskottet Datum för mötet: 2014-10- 21 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Sophia Hober, dekanus, ordförande Ana Rusu Bo Wahlberg

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 2/201 4 1 (5) Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): 2 014-01-28 Lärarrepresentanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Ana Rusu Anders Karlström

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 16/2017 1 (10) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-10-03 Närvarande (beslutande): Närvarande (övriga): Frånvarande Lärarrepresentanter Johan Håstad, professor

Läs mer

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman

Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri Seetharaman PROTOKOLL Rekryteringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-03-31 Protokoll nr 5/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Gustav Amberg Henrik Christensen Eva Malmström Lars-Göran Mattsson Seshadri

Läs mer

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant

Studeranderepresentanter Tobias Bolin, studeranderepresentant Niclas Fuglesang Geuken, studeranderepresentant 11/2017 1 (9) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2017-06-07 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Anna Delin, professor, ICT Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05. Lars Holst, ordförande Lena Häggström PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2005-10-12 Protokoll nr 12/05 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Häggström Studeranderepresentanter Martin Grimheden

Läs mer

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme

J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober J an Wikand er J esper Oppelstrop Göran Stemme Studerandrepresentant Kerstin Holmström Oskar

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Ulf Karlsson Svante Linusson Lars-Ake Brodin J esper Oppelstrnp Doktorandrepresentant May-Britt Öhman Studerandrepresentant

Läs mer

I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

I$S '' ~. Q~ Q/J. if! KTHl. t VETENSKAP fil. 0 & OCH KONST a:4l.t. ~~- _A>Jf!) '~))[-e:n' PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE I$S ""'"""""' ~. Q~ Q/J if! KTHl t VETENSKAP fil 0 & OCH KONST a:4l.t ~~- _A>Jf!) '"~))[-e:n"' Protokoll nr 111)112 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: l..iiran epresenta

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet 17/2016 1 (7) Beslutsorgan Anställningsutskottet Anställningsutskottet Datum för mötet: 2016-11-01 Närvarande (beslutande): Lärarrepresentanter Johan Håstad, ordförande Katja Grillner, vice ordförande,

Läs mer

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid

Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid 1 (7) BESLUT ON/FN 2013-06-10 Rev. 2014-09-16 (del.) SU FV-1.9-2638-14 Carina Nymark Utredare Kriterier för bedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet vid anställning som biträdande lektor och

Läs mer

J esper Oppelstrop Göran Stemme

J esper Oppelstrop Göran Stemme PROTOKOLL Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Sophia Hober Ulf Karlsson J esper Oppelstrop Göran Stemme S tuderandrepresentan t Kerstin Holmström OskarLind

Läs mer

Anställningsutskottet

Anställningsutskottet Beslutsorgan Anställningsutskottet 1 Anställningsutskottet Datum för mötet: Närvarande (beslutande): Lärarr epres entanter Sophia Rober, dekanus, ordförande Anders Karlström ej 8 Karl Meinke Kaj Lindecrantz

Läs mer

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor

Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor RIKTLINJE Gäller från och med 2014-01-01 Karriärplan och halvtidsutvärdering för biträdande lektor Gäller från och med 1 april 2014. Beslutad av fakultetsrådet (protokoll nr 2/2014) I denna riktlinje finns

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning.

Vid bedömningen gäller reglerna i högskoleförordningen (1993:100) och Örebro universitets anställningsordning. ORU 1.2.1-02595/2017 Behörighetskrav och bedömningsgrunder samt anvisningar till sakkunnigutlåtande för professorsanställningar inom ENT-nämndens ansvarsområde vid Örebro universitet Vid bedömningen gäller

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2015-06-11 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll Övergripande bedömningsgrunder... 3 universitetslektor

Läs mer

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Dnr V-2013-0752 Träder i kraft 2014-01-01 Löpnummer 2015:3 INTERN FÖRESKRIFT Beslutad Diarienummer Nr 2-2014 2013-12-10 V-2013-0752 Beslutsorgan Universitetsstyrelsen Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund

Befordringsnämnden Sammanträdesdatum Protokoll nr 4/04. Studeranderepresentant Anna Bäcklund PROTOKOLL Befordringsnämnden Sammanträdesdatum 2004-05-11 Protokoll nr 4/04 Närvarande: Lärarrepresentanter Folke Snickars, ordförande Staffan Henriksson Anders Hult Arne Johnson Tuula Teeri Stefan Östlund

Läs mer

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo

Protokoll nr Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Protokoll nr 1-2003 Rekryteringsnämnden Sammanträdesdag 2003-01-22 Närvarande ledamöter Christina Moberg, prodekanus, ordförande Lärarrepresentanter Gustav Amberg Tomas Egeltoft Lars Kloo Övriga närvarande

Läs mer

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45

sekreterare Beslut/Åtgärd Ad acta. bilaga p 45 . )M Ed Medicinska fakulteten a G,,.,.,A w ALE RS~~ 1(5) Närvarande: Peter Naredi Sven Bergström Leif Carlsson Magdalena Domellöf Kerstin Lagervall (sjukvårdshuvudmannen) Pernilla Lundberg Karin Nylander

Läs mer

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp

Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Ake Brodin Sophia Hober Jan Wikander J esper Oppelstrnp Stnderandreptesentant Kerstin Hohnström Oskar

Läs mer

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH R018/17, Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0060-2017 R018/17, 2017-04-04 Riktlinjer för anställning av lärare och utnämning av docent vid Blekinge Tekniska Högskola Dessa riktlinjer kompletterar Anställningsordning för lärare vid

Läs mer

PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE

PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Anstiillningsutskottet/FR Protokoll nr 13/ 13 PROTOKOLL FRAN ANST ALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Liirarrepresentanter S tuderanderepresentanter Ovtiga ndmarande Sophia H ober, ordforande

Läs mer

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden

2013-10-17. Fakultetens beredningsorgan av anställningsärenden 1 (6) Dnr A 10 S 2013/266 Samh ällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen Anställningsordning och allmänna anvisningar vid anställning av lärare vid samhällsvetenskapliga fakulteten Dessa anvisningar ersätter

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE ~ Protokoll ru~/ 12 PROTOKOLL FRÅN ANSTÄLLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE Närvarande ledamöter: Liirmnpresentanter Studeranderepresmtant Sören Östlund, ordförande Nina Wormbs Ana Rusu Gustaf Forsman Emelie

Läs mer

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor

Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Sid 1 (6) Riktlinjer till sökande och sakkunniga för bedömning av ansökan om befordran till professor Behörighet Behörighet att anställas som professor regleras av Högskoleförordningen (HF 4 kap; utdrag

Läs mer

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund

Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Diarienummer N 2013/94 Naturvetenskapliga fakulteten Riktlinjer för befordran till professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten

GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten GÖTEBORGS UNIVERSITET Naturvetenskapliga fakulteten REGLER 2007-11-27 F1 4874/07 Regler för anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten (Anställningsordning) Denna anställningsordning utgör

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

PROTOKOLL PER CAPSULAM

PROTOKOLL PER CAPSULAM KONSTFACK KU-nämnden PROTOKOLL PER CAPSULAM Datum 2013-03-20 Per capsulam skickat med epost 2013-03-20. Svar har inkommit från ledamöter markerade med X. Lärarrepresentanter X Zandra Ahl X Magnus Bärtås

Läs mer

PM, delprojekt AAE-3 Lärartillsättningar

PM, delprojekt AAE-3 Lärartillsättningar PM, delprojekt AAE-3 Lärartillsättningar Bedömargrupp: Kerstin Dahlbäck, em., Stockholms universitet, Cecilia Hahn Berg (ordf.), Chalmers tekniska högskola, Christine Holander, Lunds universitet, Martin

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se).

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: http://regelverk.liu.se). 2012-12-07 BILAGA Dnr LiU-2012-01933 USP 2012-6.8 1(17) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen

Läs mer

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064).

16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 16 Ett högskolebibliotek ska avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande. Förordning (2010:1064). 3 kap. Har upphävts genom förordning (2010:1064). 4

Läs mer

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp

sekreterare p Fastställande av föredragningslista Föredragningslistan fastställs med tillägg av pp 1(6) Närvarande: Erik Johansson Katrine Åhlström Riklund Sven Bergström Karin Nylander Olov Rolandsson Britt-Inger Saveman Christina Stecksén-Blicks Ragnberth Helleday ledamot, ordförande, pp 86-90, 92-108

Läs mer

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

Dnr: BTH Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Dnr: BTH-1.2.1-0052-2017 Anställningsordning för lärare vid Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14, 18 Gäller från och med 2017-02-14 Ersätter dnr: BTH-1.2.1-0149-2016 Anställningsordning

Läs mer

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme

Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Läratreptesentanter Folke Snickars, ordförande Jörgen Eklund Sophia Hober Göran Stemme Svante Linusson J esper Oppelstrop Anna Wahl Doktorandrepresentant

Läs mer

REGLER ANTAGNING AV DOCENT

REGLER ANTAGNING AV DOCENT 1(6) Anställningsnämnden 2017-03-23 Dnr 2017/543 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst. Att vara docent är en vetenskaplig

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter F o!k e Snickars, ordförande Lars-Åke Brodin Sophia Hober J an Wikand er Ulf Karlsson J esper Oppels trup Studerandrepresentant Oskar

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02217/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID ENT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap Datum: 2016-06-14 1 Bakgrund Rektor har i instruktion

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN

ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN STYRDOKUMENT Dnr V 2012/723 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR ANSTÄLLNING AV LÄRARE VID SAHLGRENSKA AKADEMIN Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion sahlgrenska.gu.se/internt/lararrekrytering Sahlgrenska akademins

Läs mer

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan

Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan LINKOPINGS UNIVERSITET DNR L1U-2016-00361 BESLUT 1(1) Riktlinjer för antagning av docent vid Tekniska högskolan Bakgrund Tekniska högskolans fakultetsstyrelse fastställde senast 2011-10-26 tillämpningsföreskrifter

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan

V (KS-kod 1.2) Gäller från och med Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan FÖRESKRIFT Diarienummer V-2016-0106 (KS-kod 1.2) Gäller från och med 2017-01-01 Anställningsordning för lärare vid Kungl. Tekniska högskolan Innehållsförteckning Inledning... 1 I. Lärare vid KTH... 2 Lärarkategorier...

Läs mer

Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson

Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare Maria Carlander Dilek Giir Jenny Lundström Marie Sahlen Lena Svensson Protokoll Närvarande ledamöter: Sammanträdesdatum Lärarrepresentanter J esper Oppelstmp, ordförande Ka~a Grillner J ör gen Eklund AnnaWahl Doktorandrepresentant Övriga nämrande Maria Lindencrona, sekreterare

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare

ledamot, ordförande ledamot suppleant, pp 1-5, 7-24 ledamot ledamot suppleant tjänstgörande supplenat ledamot ledamot suppleant sekreterare 4 M E.,~ Medicinska fakulteten s C,.,., F' 12, al A, (VERS\ 1(5) Närvarande: Lars Hjalmar Lindholm Sven Bergström Marie Bixo Sven Bergström Birgitta.Bernspäng Leif Carlsson Erik Johansson Kerstin Lagervall

Läs mer

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper

Antagning av excellent lärare vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper Dnr Antagning av excellent lärare vid Fastställd av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskaper 2012-09-28. Senast reviderad 2013-11-14 Utgångspunkter I Pedagogiskt program för Uppsala universitet 1 betonas

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Förslag fastställd av Institutionsstyrelsen 2011-10-28 Reviderad 2012-02-13 Reviderad 2015-03-27 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala

Läs mer

Biträdande. universitetslektor

Biträdande. universitetslektor Doktorand Post doktor Junior universitetslektor Biträdande universitetslektor Universitets- lektor Biträdande professor Professor Universitets- adjunkt Extern rekrytering Kompetensprövning för befordran

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Dnr: ORU 1.2.1-3197/2014 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH- OCH (E)NT-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Fakultetsnämnden för ekonomi-, natur- och teknikvetenskap

Läs mer

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning

Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Rektor Linköpings universitet Juridiska avdelningen Caroline Cruz 2002-02-21 Förfarande vid handläggning av ett ärende om anställning Anmälan N har i en skrivelse till Högskoleverket ifrågasatt Linköpings

Läs mer

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna.

För utbildning och forskning ska det finnas professorer och lektorer anställda som lärare vid högskolorna. 1 (9) ANSTÄLLNINGSORDNING Högskolestyrelsens beslut 2015-06-03 Dnr 2015/642 A21 Anställningsordning för Högskolan Väst Inledning Vid högskolan ska finnas en anställningsordning med de regler som tillämpas

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning

Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Högskolepedagogisk utveckling Fastställd genom beslut i Lärarförslagsnämnden 131218 77.7 Gäller fr om 2014-01-01 Riktlinjer för bedömning av pedagogisk skicklighet vid läraranställning Enligt Högskoleförordningens

Läs mer

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE. Soren Ostlund, ordforande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE. Soren Ostlund, ordforande Ana Rusu Bo Wahlberg Malin Selleby 1(8) ~v.>o Anstallningsutskottet/FR Protokoll nr 7/13 PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Liirampresentanter S tuderanderepresetttanter Ovriga niirvarande Soren Ostlund,

Läs mer

Anvisningar till sakkunniga

Anvisningar till sakkunniga Anvisningar till sakkunniga (utdrag ur Kompletterande riktlinjer Anställningsordning) Inledning Anställningsprofilen innehåller anställningens arbetsuppgifter, ämnesområde, behörighetskrav och bedömningsgrunder

Läs mer

Anställningsordning vid SLU fr.o.m

Anställningsordning vid SLU fr.o.m 1(10) 2013-06-20 Anställningsordning vid SLU fr.o.m. 2013-10-01 SLU, Box 7070, SE-750 07 Uppsala, Sweden tel: +46 (0)18-67 10 00 VAT nr SE202100-281701 info@slu.se www.slu.se Innehåll 1 Allmänt... 3 2

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2017-02-20 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 195-2017 Universitetsstyrelsen 2017-02-20 195-2017 HR-enheten Ersätter US 25-13 2 av 15 Luleå tekniska universitet,

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN

RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN ORU 1.2.1-02219/2016 RIKTLINJER FÖR ANTAGNING SOM OAVLÖNAD DOCENT VID MH-NÄMNDEN Fastställda av: Fakultetsnämnden för medicin och hälsa Datum: 2016-06-17 1 Bakgrund Rektor har i instruktion till fakultetsnämnderna

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/812 Allmän studieplan för doktorsexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18

ANSTÄLLNINGSORDNING. anställning och befordran av lärare. reviderad 2013-02-18 ANSTÄLLNINGSORDNING anställning och befordran av lärare reviderad 2013-02-18 Styrdokument: Beslut US 2013-02-18 Dnr C 2013/295 Ersätter Dnr C 2012/258 Giltighetstid fr o m 2013-02-18 T o m Tillsv. Ansvarig

Läs mer

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU)

Anställningsordning. för anställning som och befordran till lärare. vid Stockholms universitet (AOSU) 1 (23) 2015-05-22 SU FV-2.3.1.2-1370-15 Anställningsordning för anställning som och befordran till lärare vid Stockholms universitet (AOSU) Fastställd av universitetsstyrelsen 2015-05-22. Ersätter tidigare

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Anställningsordning för lärare

Anställningsordning för lärare Diarienummer: Ö 2015/201 Datum: 2015-03-30 Författare: Marie-Louise Schüssler Beslutat av: Högskolestyrelsen Datum: 2015-04-23 Giltighetstid: Tillsvidare 1(15) Personalchef Marie-Louise Schüssler Anställningsordning

Läs mer

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare

PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06. Övriga närvarande Maria Lindencrona, sekreterare PROTOKOLL Anställningsutskottet Sammanträdesdatum 2006-12-20 Protokoll nr 19/06 Närvarande ledamöter: Lärarrepresentanter Lars Holst, ordförande Lena Mårtensson Göran Stemme Studeranderepresentanter Per

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Reviderad 2012-02-13 Arbetsordning när det gäller rekrytering av lärare och forskare vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet Denna arbetsordning syftar till att vara en vägledning för institutionens

Läs mer

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga

Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga TEKNAT 2014/214 Riktlinjer för anställning och befordran av lärare samt för antagning av docent och av excellent lärare vid teknisknaturvetenskapliga vetenskapsområdet Fastställda av teknisk-naturvetenskapliga

Läs mer

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE

PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Anstallningsutskottet/ FR Protokoll nr 16/ 13 PROTOKOLL FRAN ANSTALLNINGSUTSKOTTETS SAMMANTRADE Niirvarande ledamoter: Lili-arrepresentanter Sophia Hober, ordforande Anders Karlstrom Kaj Lindecrantz Svante

Läs mer

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24

Dnr 193/2012-200. Anvisningar. till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet. Giltig från 2012-04-24 Dnr 193/2012-200 Anvisningar till Anställningsordningen för lärare och forskare vid Karolinska Institutet Giltig från 2012-04-24 Fastställd av rektor den 17 januari samt 24 april 2012 INNEHÅLL 1. INLEDNING...

Läs mer

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc

HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o 90:e perc HS 1. Lönestatistik tjänstekategori 10:e o A Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), B Skolan för bioteknologi (BIO), D Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC), E Skolan för elektro-

Läs mer

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr

Beslutsdatum Beslutsfattare Universitetsstyrelsen. Anställningsordning. Dnr Beslutsdatum 2013-06-18 Beslutsfattare Universitetsstyrelsen Anställningsordning Dnr 2552-11 Universitetsstyrelsen 2013-06-18 2552-11 Personal Ersätter US 47-12 2 av 16 ANSTÄLLNINGSORDNING FÖR LTU Innehållsförteckning

Läs mer

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress:

Anställningsordningen finns tillgänglig via universitetets elektroniska lokala regelsamling (webbadress: 2016-11-08 1(20) Anställningsordning Enligt 2 kap 2 9 p högskoleförordningen (HF) ska universitetsstyrelsen besluta om en anställningsordning. Universitetsstyrelsen har tidigare fastställt universitetets

Läs mer

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand MITTUNIVERSITETET 2008-09-10 Fakulteten för humanvetenskap Rådet för utbildning på forskarnivå Handläggningsordning vid ansökan och antagning till utbildning på forskarnivå samt anställning av doktorand

Läs mer

Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap

Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy. Kungliga Tekniska högskolan Skolan för Teknikvetenskap Styrelsemöte 6 2010 Per Capsulam Protokoll Deltagit: Gustav Amberg Anders Szepessy Karin Blom Joakim Westh Mark Pearce John Eriksson Mats Åbom 1. Rekrytering av biträdande lektor i vindkraftteknik [bilaga

Läs mer

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning.

2014-09-19. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet om följande anställningsordning. BESLUT Dnr STYR 2014/676 1 2014-09-19 Universitetsstyrelsen Lunds universitets anställningsordning Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 9 p högskoleförordningen (1993:100) (HF) beslutar Lunds universitet

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet MITTUNIVERSITETET 2011-02-15 Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Mittuniversitetet 1. Vad är en doktorand 1 kap 4 HF: Med student avses i denna förordning den som är antagen till och bedriver

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare

ANVISNING Gäller från och med Diarienummer V Anvisningar till anställningsordning för lärare ANVISNING Gäller från och med Diarienummer 2017-01-01 V-2016-0884 Anvisningar till anställningsordning för lärare Innehållsförteckning Inledning... 1 1. Anställning av professor, lektor och biträdande

Läs mer

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande. anställningsordning. Reviderat beslut. Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden SAMFAK 2012/46 Samhällsvetenskapliga fakultetens kompletterande riktlinjer till universitetets anställningsordning Reviderat beslut 2013-03-07 Innehållsförteckning 1 Beredning av anställnings- och befordringsärenden

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnesdidaktik Inriktningar: biologi, fysik, kemi, datavetenskap, matematik och naturvetenskap. 1. Mål för utbildningen Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer