Svenska Mässan, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Mässan, Göteborg"

Transkript

1 20 APRIL Svenska Mässan, Göteborg

2 VÄLKOMMEN TILL SWEDISH MARITIME DAY Idag manifesterar vi den svenska maritima näringen. Vårt konferensprogram speglar näringens bredd och många utvecklingsområden. Bland våra talare finns infrastrukturminister Anna Johansson, andra rikspolitiker, nationella näringsföreträdare, representanter från branschorganisationer och myndigheter samt forskare. Swedish Maritime Day vill synliggöra den maritima näringens konkurrenskraft och viktiga utvecklingsfrågor samt visa hur ett starkt samspel mellan företag, akademi och politik kan utveckla den. Ett centralt tema är hur vi stärker konkurrenskraften i befintliga och nya svenska maritima företag samtidigt som vi också värnar och tar vara på den marina naturresursen och havsmiljön. Efter det gemensamma förmiddagsprogrammet kan du själv sy ihop ditt eftermiddagsprogram. Vad är du mest intresserad av? Vill du lyssna på föredrag och diskussioner inom ditt specialområde eller besöka andra programspår och ta del av intressanta ämnen där? Det går lätt att byta programspår i de båda pauserna. Besök också vår utställning och möt representanter från företag, organisationer och myndigheter med olika typer av maritim verksamhet och anknytning. Utställningen är vår stora mötesplats där du kan bygga ditt maritima nätverk. När konferensprogrammet är klart för dagen samlas vi i utställningen för ett gemensamt mingel. Om du anmält dig till middagen avslutas dagen i restaurang Imagine. Där delas också Swedish Maritime Days Innovationspris ut, liksom Sjömatsfrämjandets pris Årets Skarpsill. På plats finns också Nyléns festorkester som underhåller. Vi hoppas du får en trevlig, intressant och givande maritim dag, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen (28 medarrangörer står bakom Swedish Maritime Day du ser vilka på baksidan. I år är Sjöfartsforum huvudarrangör och Västra Götalandsregionen huvudfinansiär.) Du finner deltagarlistan och en presentation av alla SMDs talare på webbplatsen

3 Våra sponsorer 2015 Huvudsponsor: Guld: Silver: Mediapartner:

4

5 DEN MARITIMA NÄRINGEN EN SVENSK BASNÄRING I UTVECKLING Sverige är en kustnation och svensk maritim kompetens är erkänt stark. Våra vattenvägar, möjligheten till kustturism, fiske, marina livsmedel och t ex energi från havet är ovärderliga tillgångar. Svensk maritim teknologi ligger långt framme internationellt och om det fanns sammanställda siffror kring de maritima industriföretagen skulle dessa visa ett tydligt bidrag till en viktig svensk re-industrialisering. Svenska rederiföretag är världsledande inom sina segment och långt framme i den tekniska utvecklingen, inte minst inom miljö- och energieffektivitet. Rederierna fungerar som näringsgeneratorer och ett ombordjobb innebär direkt flera jobb iland. Handelsflottan har dessutom en viktig roll i tider av kris eller ofred. Hamnarna är handelsnoder och infrastrukturtillgångar i transportkedjan. Ett ökat utnyttjande av vattenvägen och hamnarna längs kusten där godset går närmare mottagaren med fartyg innan det omlastas till en landtransport främjar hållbarheten i det svenska transportsystemet. Kustturismen är en nationell och internationell attraktion. Naturen, båtlivet, skärgårdstrafiken, maten, fritidsfisket och övernattningsmöjligheterna ger upplevelser för turisten, och jobb och värden för samhället. Området sjömat går en intressant resurs- och miljöeffektiv utveckling till mötes och svensk kunskap inom offshore, inklusive förnybar energi från havet, är stark. Maritim kompetens och samspelet med akademi och maritim teknologi är avgörande för tillväxten, men även för utvecklingen inom den offentliga sektorn med t ex Sjöfartsverkets, Kustbevakningens och Försvarsmaktens verksamheter. Varven är avgörande för reparation och underhåll av såväl kommersiella som statliga fartyg och här pågår dessutom en spännande utveckling inom ubåtsindustrin. Vår svenska maritima forskning ligger i framkant och akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar i aktiv samverkan. Idag är svensk maritim näring i stark utveckling och de olika verksamhetsområdena knyts alltmer samman. Alla har vattnet gemensamt, vissa som vattenväg, andra som naturresurs. Fartyget/båten/fritidsbåten är redskap i olika typer av trafik eller tjänst och inom alla områden är marin eller maritim kompetens och teknologi centrala. Vi vill stärka den maritima kompetensen och utveckla den svenska maritima basnäringen med fler jobb och nya verksamheter. Då behövs långsiktiga förutsättningar och en aktiv samverkan med politik och myndigheter. Den svenska maritima näringen, offentlig sektor och akademin bidrar till både samhällsnytta och ett viktigt värdeskapande för Sverige.

6 MARITIMA VERKSAMHETER SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA OCH KONKURRENSKRAFT Den maritima näringen, offentlig sektor och akademi bildar tillsammans ett nationellt maritimt kluster. Det består av sju olika delar maritim teknologi, transport, resurser från havet, maritim service, fritid och turism, offentlig sektor samt forskning och utbildning. Definitionen kommer från EU som ser maritim klusterutveckling som viktig för framtiden. Inom det nationella maritima klustret är delarna beroende av varandra och har påverkan på varandra. Vissa delar har starkare kopplingar än andra, men när näringsutvecklingen påverkas gynnsamt sker en utveckling inom alla delar. Maritim teknologi Detta maritima branschområde består av företag som konstruerar, tillverkar, reparerar eller säljer produkter och tjänster till maritima aktörer. Här finns båt- och fartygstillverkning, fritidsbåtsindustrin, teknik- och underleverantörer, systemleverantörer, varv, reparationsvarv och varuägare. Transport Branschområdet täcker olika typer av sjöfart transocean, när- och kustsjöfart och inlandssjöfart och hamn- och terminalverksamhet. Här finns rederiföretag, hamnföretag och terminaloperatörer. Detta branschområde har en speciellt stor påverkan på utvecklingen inom maritim service och t ex maritim teknologi. Resurser från havet I detta område ingår fisket och marina livsmedel, bio- och förnybar energi som vind-, våg-, tidvatten-, och strömkraft, olje- och gasutvinning, offshoreindustrin, och råvaror. Maritim service Maritim service är det område som påverkas mest när verksamheterna i andra områden utvecklas eller går tillbaka. Här finns bank, finans och försäkring, advokatkontor, klassificeringssällskap, besiktningsföretag, skeppsmäklare (köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering), management- och bemanningsbolag, konsultföretag, speditörer, logistikaktörer, bunkerföretag m fl. Fritid och turism Området är stort och täcker färjetrafiken, kryssningsverksamheten, skärgårdstrafiken, kanalturismen, kust- och skärgårdsturismen inkl restaurangbesök och övernattning, fritidsfisket och t ex fritidsbåtssektorn med marinor och småbåtshamnar.

7 Offentlig sektor Inom den offentliga sektorn finns ett stort antal departement och myndigheter med marina och maritima ansvarsområden. Några av dessa är Näringsdepartementet (Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen), Försvarsdepartementet (Försvarsmakten/ Marinen), Justitiedepartementet (Kustbevakningen), Havs- och vattenmyndigheten, Arbetsmarknadsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet. Intresseorganisationer, föreningar, stiftelser, näringslivsorganisationer, fackföreningar m fl ingår också i området. Forskning och utbildning Denna del omfattar utbildning med gymnasie- och universitetsutbildningar (sjöfart och transport, logistik, havsforskning), forskningsinstitutioner, samverkansarenor (Lighthouse), forskningsföretag och konsultverksamhet inom teknik, utbildning, kompetenförsörjning och t ex infrastruktur. Några av de större aktörerna är KTH, Chalmers, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsmiljöinstitutet och World Maritime University (WMU).

8 Havet är en av våra viktigaste naturresurser. Det är en källa till energi, mat och rekreation, och dessutom en viktig infrastrukturtillgång. Ett friskt och levande hav är en förutsättning för att de maritima näringarna ska kunna utvecklas och vara lönsamma. Havsmiljön är grunden för levande kustnäringar. Nyttjandet av havet måste därför ske på ett sådant sätt att en god havsmiljö säkerställs, idag och i framtiden. Olika aspekter av hur vi förvaltar havet finns därför med i alla delar av programmet.

9 EN HELDAG MED FOKUS PÅ HAVSMILJÖ OCH MARITIMA BRANSCHOMRÅDEN Registrering och kaffe Utställningen öppnar Förmiddagsprogrammet gemensamt för alla Förmiddagens moderatorer är Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen. Förmiddagsprogrammet lyfter fram näringspolitiken. Vi diskuterar näringens utvecklingsmöjligheter och de politiska utmaningarna. Inledningstalare Anna Johansson, infrastrukturminister (S) Kommentarer Karin Svensson Smith, ordförande trafikutskottet, riksdagen (MP) Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet, riksdagen (M) Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen (MP) Paneldiskussion Mikael Laurin, vd Laurin Maritime AB, vice ordförande Sveriges Redareförening Åsa Ranung, chef WWFs vattenenhet Bengt Gunnarsson, vd Camparus AB Dan Löfgren, näringslivsutvecklare Norrtälje Kommun, ordförande Stockholm Archipelago Roger Berg, head of technology management, Saab Kockums AB Kerstin Johannesson, professor Göteborgs universitet Future of the ocean economy Barrie Stevens, head of International Future Programme, OECD Lunch i utställningsytan Eftermiddagsprogrammet fyra parallella programspår Detaljprogram för respektive programspår enligt efterföljande sidor. Två kaffepauser à 30 minuter ryms inom programmet Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Prisutdelning Best Poster Awards Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan) Kvällsaktiviteten äger rum i restaurang Imagine, 29:e vån, Gothia Towers tredje torn. Middag med maritima förtecken där Nyléns Festorkester underhåller och överraskar. Kvällens höjdpunkt Swedish Maritime Days Innovationspris och Sjömatsfrämjandets Årets Skarpsill.

10 Programspår 1 SJÖFART ENTREPRENÖRSKAP, ENERGIEFFEKTIVITET OCH NYA AFFÄRER Svenska rederier ligger långt framme i sitt utvecklingsarbete för ökad energieffektivisering. Men hur långt är det mellan drömmarna om den miljöneutrala sjöfarten och den finansiella verkligheten? För att förbättra miljön måste också hela logistik-/värdekedjan ta i frågeställningen. Hur långt är det kvar till samsyn och vill transportköparna vara med på resan? Sjöfarten har betydelse för hela Sverige. Vad har Luleå, Ystad och Mälardalsregionen gemensamt? Kan småskalighet bli en styrka när mer gods på köl efterfrågas? Dröm och verklighet, var finns pengarna? Moderatorer: Irene Fällström, Sveriges Redareförening och Magnus Wikander, SSPA Sweden AB Inledningsanförande om redarens syn på ökande krav på förbättrad miljöprestanda Mikael Laurin, Laurin Maritime AB Vad kostar det att vara först på banan investerarnas syn på miljövänligare sjöfart Stefan Gattberg, Pareto Securities AB Hur ser transportköpare på saken, hur påverkas de och hur påverkar de sina transporter till att bli mer hållbara Ola Möllersten, DHL PAUS Smart sjöfart vem ska sitta vid rodret? Moderator: Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening MonaLisa hamnar även i hamnarna ger ökad konkurrenskraft Ulf Siwe, Sjöfartsverket Vad vinner företagen och vad kostar det att medverka i större EU finanserade forskningsprojekt fördelar, nackdelar och möjligheter! Peter Grundevik, SSPA Sweden AB Aktiv användning av havsplaneringen hur utvecklar havsplanering och sjöfart varandra? Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten / Lilitha Pongolini, Word Maritime University PAUS Mer gods på köl kan vi väcka björnar som sover? Moderatorer: Irene Fällström och Magnus Wikander Gods på köl. Är det att föredra? Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kan hamnarna underlätta för att öka mängden gods på köl? Niklas Nordström, Luleå kommun (S) / Björn Boström, Ystad Hamn Logistik AB / Carola Alzén, Mälarhamnar AB Logistik på vatten inom Sverige Ragnar Johansson, Svenska Orient Linien AB / Eric Hjalmarsson, SUN Line Shipping AB Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

11 Programspår 2 OFFSHORE UTVECKLING OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER Oljeindustrin pressas av sjunkande råoljepriser medan elpriset i Sverige påverkas av ökande mängd vindkraftsel. Hur ser den framtida energisektorn ut och vilka möjligheter innebär det för svensk industri? Vid seminariet ger företrädare för såväl storföretag som små och medelstora företag sin syn på utvecklingen Inledning Moderatorn för eftermiddagens alla programblock, John-Rune Nielsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, inleder Industriell tillväxt Svensk raffinaderiutveckling Petter Holland, Preem AB Vindkraft till sjöss Göran Loman, Vattenfall BA Wind PAUS Hinder och möjligheter Möjligheter för svensk förnybar energi till havs Pierre Ingmarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lättvikt för offshore Acke Dahlman, Bassøe Technology Planering av havet att ge plats för energi och allt annat Tomas Andersson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Svenska erfarenheter Svensk industri för vindkraft offshore Billy Gustafsson, Blekinge Technetwork Offshore supply vessels David Kristensson, Northern Offshore Services Svensk kompetens hett så det smälter i Arktis Jonas Vedsmand, VTS Offshore Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

12 Programspår 3 HÅLLBART FISKE, BIOTEKNIK OCH SMART SJÖMAT Hållbar bioteknik och smart sjömat tar avstamp i de mångfacetterade frågeställningarna kring ett uthålligt fiske. Hur påverkas exempelvis fisket av det kommande utkastförbudet och är selektiva redskap enbart av godo? Hur skapar vi ett värde ur biflöden från fisket och fiskberedningsindustrierna? Och kan vi konsumenter tänka oss att äta mer av icke-traditionella fisk- och skaldjursarter? Arter, som idag är underutnyttjade eller sorteras bort? Spåret innehåller både presentationer och paneldebatt med politiker, fiskeribranschen, myndigheter och forskare på plats Uthålligt fiske vad är det? Moderator: Erland Lundqvist, Samförvaltning Norra Bohuslän Fiskeripolitik: effekter av överlåtbara fiskemöjligheter, utkastförbud och koppling till havsplaneringen Bengt Kåmark, Havs- och vattenmyndigheten Pelagiskt fiske uthålligt och lönsamt Björn Lindblad, Swedish Pelagic Federation Identifikation av beståndstruktur för uthålligt fiske Carl André, Göteborgs universitet Paneldiskussion Talarna och Inger Näslund, WWF, Jan-Olof Larsson, riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet (S) PAUS Blå bioteknik förädlar havets resurser Moderator: Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet Vad menar vi med blå ekonomi? Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Sustainable exploitation of marine biomass in Norway Ragnhild Whitaker, NOFIMA Testanläggning för marin bioteknik möjligheter för utveckling av en ny bransch Mia Dahlström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MareValue en mer lönsam och uthållig svensk fiskbransch genom smartare användning av biprodukter Friederike Ziegler, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PAUS Innovativ sjömat: nya arter, nya produkter Moderator: Karin Fagerståhl, Svensk Fisk Odling av tigerräka i Sverige produktionsteknik, lönsamhet och marknad Matilda Olstorpe, Vegafish AB Sillen en underutnyttjad art Thord Lundqvist, Fisk idag AB Innovativ produktutveckling inom fiskhandeln från säljare till kock Alexander Freiholtz, Fiskhuset Pristagare av Årets Skarpsill Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

13 Programspår 4 KUSTTURISMENS PROFILBÄRARE SKÄRGÅRDEN, MATEN OCH MÄNNISKAN Kustturismens viktigaste tillgångar är skärgården och havet, maten och människan. Med dessa tillgångar kan vi utveckla långsiktigt hållbara produkter och skapa erbjudanden och kommunikation som stärker kustturismen och sätter Sverige på kartan som ett attraktivt besöksmål både för våra egna invånare och för besökare från andra länder. Förutsättningen är dock ett rent och friskt hav, rena kuster, gott värdskap och fungerande spelregler för de aktörer som ska verka i våra kustregioner Havet och skärgården Hur tar vi hand om den miljö som besöksnäringen bjuder in omvärlden att besöka och uppleva? Moderator: Elsie Hellström, Tillväxt Norra Bohuslän Vinnande branscher med ett rent och friskt hav Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Bevara och utveckla en skärgård för alla Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen Paneldiskussion om det offentligas roll för hav och kust Elsie Hellström, Åsa Ranung, Lena Nyberg samt Eva Rosenhall och Johanna Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Maten som maritim upplevelse Har Sverige förutsättningar för matitima matupplevelser och hur kvalitetssäkrar vi leveranserna? Moderator: Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige Maten som internationell reseanledning Ami Hovstadius, Visit Sweden Nya funktionsbaserade föreskrifter för mindre fartyg Daniel Hellström och Jan Borgman, Transportstyrelsen PAUS Människan, den lokala kulturbäraren Människorna på kusten kan levandegöra berättelserna och göra upplevelsen verklig Moderator: Lena Mossberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Guider ger liv åt vår kulturhistoria Cia Säll, SweGuide Guiden har många ansikten och roller Simon Jaktlund, Östersund Kite mm Ny universitetsutbildning för guider startar i höst Johannes Daun, Göteborgs universitet Sammanfattning av dagen Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

14 UTSTÄLLARE Våra UTSTÄLLARE 2015 Högskolecentrum Bohuslän

15 SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION

16 BP Vattenautomat BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP UTSTÄLLARE och MÄSSPLAN Utställare Monter Advokatfirman Lindahl Atlantic Container Line Beijer Electronics Automation AB Blue Peter AB Blå skatt Certex Chalmers Tekniska Högskola... 8 Clean North Sea Shipping Clinton Marine Survey AB DHI Sverige AB Entreprenörsarenan... 2 Fiskarföreningen Norden... 5 Havs- och vattenmyndigheten Högskolecentrum Bohuslän... 6 Kristinehamns Turbin AB Lighthouse... 1 LMIS AB Marinspect Safety & Rigging AB Maritima klustret i Västsverige MCT Brattberg AB Medins Havs och Vattenkonsulter Miko Marine MMT Sweden AB Näringsdepartementet Utställare Monter Phoenix Contact AB... 3 Ramböll Saab TransponderTech AB Scanunit AB... 4 Sjöfartsforum Shipgaz Training Sjöfartsverket SKF Sotenäs kommun SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15 Stena AB Swedish Pelagic Federation PO... 7 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet Transportstyrelsen TTS Marine AB Univar AB Uson Marine AB WAGO Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet... 9 Volvo Penta / Imatec Wärtsilä Garderob Registrering Entré F4+F5 F3 F2 F1 6x3 6x3 6x3 6x F4+F5 F3 F2 F Programspår 1: rum F4+F5 Programspår 2: rum F1 Programspår 3: rum F3 Programspår 4: rum F2

17 BP F4+F5 Posterutställare Cecilia Tullberg, Chalmers Kan fiskolja härskna under matspjälkningen? Jämförelse mellan human- och grisbaserade in vitro modeller Fredrik Ahlgren, Linnéuniversitetet och Francesco Baldi, Chalmers Operational Energy Efficiency a joint venture Jennie Folkunger, World Maritime University Brace for impact - invasive in the arctic Lillie Cavonius, Chalmers Quantification of total fatty acids in microalgae Jenny Veide Vilg, Chalmers Seafarm at Chalmers University of Technology Johannes Palm, Chalmers MooDy: The hp-adaptive mooring solver Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän Planering för maritima näringar, Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi Andreas Hansen, Göteborgs universitet Outdoor recreation in coastal areas monitoring qualities and managing BP conflicts. The case of Kosterhavet National Park Jenny Egardt, Göteborgs universitet Är fritidsbåtar i Kosterhavet en källa till TBT i naturhamnarna? 6x3 Dist. till vägg= 1 m Posterutställare Vattenautomat Garderob Registrering Entré BP

18 Vi omöjliggör omöjligheterna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern. Vi accelererar kunskap och forskning till innovationer, konkurrenskraft och en hållbar maritim tillväxt. Säker och tillförlitlig över hela världen HMI:er för marina applikationer Det kompletta automationssystemet från en enda leverantör från industriell anslutning till styrsystem Trendsättande teknik för säker och effektiv dataöverföring Systemering av styrningen på fartyg förändras väldigt fort i riktningen mot fullt integrerbara automationssystem. Som systempartner inom den marina industrin erbjuder Phoenix Contact ett automationssystem som uppfyller kundens önskemål enkelt, ekonomiskt och tillförlitligt. Produktutbudet från Phoenix Contact omfattar högkvalitativa komponenter, mjukvarubibliotek & mjukvaror, och service som förenklar integrationen. Systemfördelar: Marina godkännanden, Flexibla Redundanta nätverk & styrsystem, industriella protokoll, öppna modulära system, platsbesparande. Hårdvaran baseras på standarder, god diagnostik, Snabb uppstart, Ethernetsäkerhet och en komplett leverantör av systemkomponenterna. För mer information ring eller besök phoenixcontact.se PHOENIX CONTACT 2014

19 WE ARE HIRING! JOIN OUR JETLAG CLUB

20 NUMMER 10, 22 NOVEMBER 2013 PRIS 90 SEK REPORTAGE Med vår jobbtjänst hittar du rätt. Sjöfartstidningens rekryteringstjänst hjälper dig att effektivt nå ut till potentiella medarbetare. Med vår sajt, våra nyhetsbrev och vår tidning får du en sammanlagd räckvidd på sjöfartsproffs, varje vecka. Vill du veta mer? Maila eller ring så förklarar han allt. Titanic återuppstår A Finländsk designbyrå har underlag redo för offertrundan. sidan 14 B C Ett samtal med Maria Sturgis Nyutnämnd skandinavisk marknadschef på Maersk Line. sidan 56 Tom Hanks är Captain Phillips Kapningen av Maersk Alabama i ny amerikansk actionfilm. sidan 60 Framgångskonceptet Idag finns en Promenade på flera stora kryssningsfartyg, men originalet finns på Silja Serenade. SIDAN 34 Annonsera på sjöfartstidningen.se/jobb

21 RoRo equipment Side loading systems Hatch covers Marine cranes Access equipment cruise Deck machinery Global service solutions FRAMTIDEN FÖDS I MÅNGA OLIKA MILJÖER I Västra Götaland har ett gott liv många uttryck. Vår uppgift handlar om både hälso- och sjukvård och hållbar regional utveckling. Men också om att jämna vägen. Idag ligger Västra Götaland på Europatoppen inom kreativitet och forskning. Ambitionerna för framtiden är inte mindre. Därför stödjer vi utbild ning, entreprenörskap, inno vations kraft och forskning. Till exempel inom maritim vetenskap, fordonsindustrin, medicin och miljö teknik. Allt samverkar för att forma det goda livet. Vi arbetar för ökad sjöfart, en stark och väl etablerad maritim basnäring och ett nationellt maritimt kluster i samverkan. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det Maritima Manifestet är måldokumentet för den svenska sjöfartsutvecklingen. Sverige behöver sjöfarten och ett ökat utnyttjande av vattenvägen. Vatten är vägen! Läs, ladda ner eller beställ ett exemplar på Sjöfartsforums webbplats. Sjöfartsforum är en ideell intresseförening med drygt 100 medlemmar stora och små företag, föreningar, branschorganisationer, akademi och myndigheter. Läs mer på: maritimeforum.se

22 EGNA ANTECKNINGAR

23

24 SWEDISH MARITIME DAY 2015 Arrangeras av: SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION S wedocean SWEDISH OCEAN INDUSTRY GROUP

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till?

När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? När- och kustsjöfart räddningen när infrastruktursatsningarna inte räcker till? Den maritima strategiprocessen, Victory Hotel, Stockholm 2012-03-08 Sjöfartsforum Intresseförening för det maritima klustret

Läs mer

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö

INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT. Susanne Lindegarth. Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö INNOVATIONER INOM SJÖMATSOMRÅDET SKAPAR TILLVÄXT I SKAGERRAK OCH KATTEGAT Susanne Lindegarth Institutionen för biologi och miljövetenskap Tjärnö Vem är jag? Forskare och marinbiolog med placering på Lovénccentret

Läs mer

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen

Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Västsverige som klustermotor för den maritima näringen Den svenska maritima sektorns framtida roll och betydelse Västsverige är en maritim region, både i ett europeiskt och globalt perspektiv. Den långa

Läs mer

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår Program 08.00 Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim

Läs mer

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet

17 mars, Stockholm Öppet möte om strategiprocessen, klusterutveckling som tillväxtverktyg och vad som är på gång på Näringsdepartementet Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014

KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM OCH FRILUFTSLIV 13 OKTOBER 2014 KUNSKAPSDAG MARITIM TURISM Vilka intressekonflikter kan uppstå i mötet mellan betalande turister, frilufts människor och vattenbrukare? Får alla

Läs mer

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014

VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 VÄLKOMNA! För ett levande hav & blomstrande kustsamhällen Nu sätter vi igång en gemensam kust- och havsplanering! Göteborg 20 januari 2014 Dagens Program 8.30 9.30 Morgonfika och registrering 9.30 9.45

Läs mer

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA

Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Den maritima näringen i Västra Götaland JOSEFIN BORG CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA 2014 Sammanfattning Denna rapport är en kartläggning av den maritima näringen i Västra Götaland. Eftersom den maritima näringen

Läs mer

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU

Konferens. Vilt & Fisk på SLU. 18-19 september, 2013 Uppsala. Centrum för vilt- och fiskforskning, SLU Konferens Vilt & Fisk på 18-19 september, 2013 Uppsala Centrum för vilt- och fiskforskning, VILT & FISK PÅ Långsiktigt bevarande och hållbart nyttjande av resursen vilt- och fisk! Datum: Den 18-19 september

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka.

SKEPPSMÄKLARNYTT. Senaste tillskottet i kampanjen är det norskägda roro-rederiet Höegh Autoliners, som trafikerar Göteborg varannan vecka. Nr 12 2012 2012-12-21 SKEPPSMÄKLARNYTT Kampanj för renare sjöfart Sjöfartens entreprenörsdag 28 maj Vill ditt företag synas bland dem som idag studerar sjöfart och Logistik? Dags att anmäla sig till vårens

Läs mer

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016

Kommunikationsplan Blå öp och maritim näringslivsstrategi. Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Kommunikationsplan Blå översiktsplan och maritim näringslivsstrategi 2013-2016 Blå öp och maritim näringslivsstrategi Mål - Ansats Målgrupper Kanaler Budskap - essensen

Läs mer

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum

Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum Det femte trafikslaget Inlandssjöfart i Sverige vad händer och vad behövs? Branschträff, Näringsdepartementet 150318 Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum De tekniska föreskrifterna är på plats vad händer

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland

Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Nulägesanalys Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland Mats Granér, Chef Enheten för analys och uppföljning, Västra Götalandsregionen Jonas Norrman, Nätverket GAME (Rebecca Brembeck & Catarina

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten

Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Odette Sweden & Fordons Komponent Gruppen inbjuder till ett nytt seminarium om Bättre styrning av materialflödet påverkar lönsamheten Seminarium om hur bättre samarbete med IT-stöd i förädlingskedjan kan

Läs mer

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram

Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram 1(5) 2012-05-09 Landsbygdsavdelningen Anteckningar från arbetsmöte den 25 april med referensgruppen för nästa fiskeriprogram Inledning Lina Andersson, som är projektledare för att ta fram ett tekniskt

Läs mer

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara

Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Testanläggning för värdehöjande av marin råvara Mia Dahlström Sjögren SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Photo: Lena Holmberg Photo: Photo: Kristina Kristina Sundell Sundell Vi som arbetar med detta

Läs mer

framtida möjligheter och utmaningar

framtida möjligheter och utmaningar ens framtida möjligheter och utmaningar Presentation av Tillväxtanalys uppdrag, Näringsdepartementet, 21 juni 2010 Maria Lindqvist, projektledare Regeringsuppdraget En beskrivning och analys av klustrets

Läs mer

Rapport om Mälarsjöfarten 2013

Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Rapport om Mälarsjöfarten 2013 Sjöfarten är i allmänhet ett billigt och effektivt transportsätt. För vår verksamhet är en fungerande sjöfart helt avgörande Jan Gånge, VD, Cementa 2013 året då många började

Läs mer

Västsvenska Turistrådet AB

Västsvenska Turistrådet AB Anders Svedberg Västsvenska Turistrådet AB Helägt av Västra Götalandsregionen. Uppdrag att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som turistdestination. Västra Götaland ska vara Skandinaviens mest besökta,

Läs mer

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben

Två Sjöfartspubar och en Sjöfartseftermiddag. Infrastrukturministern gästar måndagspuben Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 5, 2011 Innehåll Sjöfart i Almedalen: välkommen till Sjöfartspub, Sjöfartseftermiddag mm Sjöfartsforums miljödiplom nominera dina kandidater före 1 augusti Världssjöfartens

Läs mer

Skånes Energiting 2007

Skånes Energiting 2007 Skånes Energiting 2007 Tid: 19 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Skånes Energiting är en mötesplats för energi- och miljöintresserade med spännande utbyte av idéer och åsikter.

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0

fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 För 7:e året i rad fastighetsbranschens ENERGIDAG 2 0 1 0 Konferens & Utställning 23 september - Stockholm Missa inte boka tidigt-rabatt på 1.000kr! TALARE Agneta Persson, WSP Sverige AB Björn Wellhagen,

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling

Sverige alltid i framkant inom maritim innovation och hållbar utveckling Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

för människor, jobb och miljö

för människor, jobb och miljö Foto Sjöfartsverket En svensk maritim strategi för människor, jobb och miljö SAMMANFATTNING Strategi för utveckling av de maritima näringarna Regeringen har tagit ett helhetsperspektiv för att främja de

Läs mer

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS

INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS INBJUDAN TILL STUDENT DAY FREDAG 22 MARS För att ge studenter en extra möjlighet att lära om branschen anordnar TUR ett speciellt seminarieprogram med intressanta föreläsare från olika delar av branschen.

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL 12-13 november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Stockholm 20 februari 2013

Stockholm 20 februari 2013 Stockholm 20 februari 2013 Den 20e februari 2013 arrangeras för femte året i rad succékonferensen Social Responsibility Day. Bakom konferensen står tidningen Miljöaktuellt och SIS tillsammans med flera

Läs mer

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009

Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling 2007-2009 Kommunerna i norra Bohuslän i samverkan Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum Ann-Carin Andersson www.tillvaxtbohuslan.se Vi är attraktiva

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Program. Årsmöte. 11-12 november, 2014. Elite Park Avenue Hotel, Göteborg Program Årsmöte 11-12 november, 2014 Elite Park Avenue Hotel, Göteborg PROGRAM Tisdagen den 11 november 11.00 Registrering 11.30 Lunch Göteborg Energi bjuder på lunch Moderator Annika Johannesson 13.00

Läs mer

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014

Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 Havs- och vattenkonferensen på Marint centrum 2014 När: Den 4 december 2014, kl. 9.00 18.00 (20.00) Var: Marint centrum, Varvsgatan 4 i Simrishamn, lokal Skeppet. Busshållplats och tågstation finns på

Läs mer

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi

Utmaningsdriven innovation #ViUdi. www.vinnova.se/udi Utmaningsdriven innovation #ViUdi www.vinnova.se/udi Överblick, återblick, framåtblick Vi ger möjligheten att våga testa nytt innan det blir lönsamt 2632 miljoner kronor investerade VINNOVA i svensk FoI

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014

- modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne. Oktober 2013 december 2014 Innovatten! - modell för smartare miljöarbete och innovationsutveckling inom hav och vatten i Skåne Oktober 2013 december 2014 Drunknar Skåne i alla aktörer? Erosionsskadecentrum (Ystad) Havsnätverket

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31

Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Verksamhetsberättelse 2012-01-01 2012-12-31 Innhåll sid. 1. Bakgrund och initiativ 3 2. Vision, syfte & mål 4 3. Medlemmar 4 4. Ledningsgrupp 5 5. Administration 5 6. Möten 6 7. Föredragningar 6 8. Verksamhet/projekt

Läs mer

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358

Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Stockholm 2015-10-13 Dnr 2014/15:3358 Resans syfte Näringsutskottet beslutade den 26 mars 2015 att med en delegation besöka Seoul, Sydkorea den 5 12 september 2015. Med resan ville utskottet närmare studera

Läs mer

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14

Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Dokumentation av konferens 3x3 Inför maritim projektsamverkan Bohusläns Museum 2011-10-14 Bakgrund: Tre projekt i tre grannkommuner avser att skapa långsiktig samverkan för att bilda en attraktiv helhet.

Läs mer

Den Svenska maritima näringen

Den Svenska maritima näringen VINNOVA Analys VA 2013:09 Den Svenska maritima näringen 2007-2011 Andreas Hanning - Chalmers tekniska högskola Titel : Den svenska maritima näringen - 2007-2011 Författare: Andreas Hanning - Lighthouse

Läs mer

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011

Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten. Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Rese- och turistnäringen i Världen, Sverige och Norrbotten Björn Arvidsson, Razormind Toppmötet, Gällivare 24 Nov 2011 Global infrastruktur Global infrastruktur 2,5 miljarder passagerare 920 flygbolag

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Europaforum XIII Norra Sverige

Europaforum XIII Norra Sverige Europaforum XIII Norra Sverige Samtal, föreläsningar, debatter med fokus på sammanhållningspolitik, forskning och utveckling Östersund 12-13 februari 2009 EUROPAFORUM XIII NORRA SVERIGE 12 13 februari

Läs mer

Anmäl dig på vår hemsida WWW.SMD2013.SE

Anmäl dig på vår hemsida WWW.SMD2013.SE SMD 2013 Lindholmen Science Park 9 april HÅLLBAR MARIN KOMPETENS EN SVENSK TILLGÅNG ATT RÄKNA MED Välkommen till Swedish Maritime Day Swedish Maritime Day 9 april 2013 är en sammanslagning av de två etablerade

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Kunskap i havsfrågor 2020

Kunskap i havsfrågor 2020 Miljö- och jordbruksutskottets utlåtande 2012/13:MJU7 Kunskap i havsfrågor 2020 Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om kunskap i havsfrågor 2020 från kartläggning

Läs mer

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas

Möt oss i Almedalen. Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011. Alla våra seminarier teckentolkas Möt oss i Almedalen Västra Götalandsregionens seminarieprogram 2011 Alla våra seminarier teckentolkas Det som händer i Västra Götaland är viktigt för hela Sverige! Västra Götalandsregionen är en av Sveriges

Läs mer

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner

Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby 18-20 maj 2011! Tema: Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varumärkesbyggande i kommuner och regioner Varmt välkommen till SKNT:s konferens i Ronneby den

Läs mer

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA

FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA FÖRETAGEN VILL ATT DERAS INGENJÖRER SKA HA KOMPETENS FÖR ATT ARBETA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING NU OCH I FRAMTIDEN! EXAMENSARBETE VID CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA PRODUKTION Andreas Hanning & Anna Priem Abelsson

Läs mer

Bordsanteckningar från 26 februari 2013

Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Bordsanteckningar från 26 februari 2013 Projektidéer från blädderblocket Kommunikationsflöden kring hamn Infohantering runt anlöp framförhållning Agentrollen tydligare Lotstider flexibilitet (lotsplikt/fjärrlots)

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Fornamn Efternamn Foretag Acke Dahlman Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Nilsson Trelleborgs Hamn AB Agneta Pettersson

Fornamn Efternamn Foretag Acke Dahlman Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Nilsson Trelleborgs Hamn AB Agneta Pettersson Fornamn Efternamn Foretag Acke Dahlman Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Nilsson Trelleborgs Hamn AB Agneta Pettersson Svinesundskommittén Agneta Palmgren SEA-U Marint Kunskapscenter

Läs mer

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04

Seminarium om energieffektivt byggande. Skövde 2008-09-04 Seminarium om energieffektivt byggande Skövde 2008-09-04 Dagens program Inledning Västra Götalandsregionens program för energieffektiva byggnader Passivhuscentrum Smart Energi fokusgruppen för effektiv

Läs mer

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL

VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL VÄSTER VIKS NÄRINGSLIV BJUDER IN TILL ONSDAG 30 MAJ För nionde året i rad! Välkommen att inspireras och engageras på Gränsö Slott kring årets tema INNOVATION och FÖRETAGSUT VECKLING INNOVATION och FÖRETAGSUTVECKLING

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU

Västsvensk EU-konferens Social inkludering i Västsverige och EU Social inkludering i Västsverige och EU Hur arbetar EU och medlemsstaterna med social inkludering? Vad kan vi lära av varandra? Vilka finansieringsmöjligheter finns? Och hur ska vi i Region Halland, Region

Läs mer

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 2015-05- 22 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Tal på Fiskbranschens Riksförbunds Årsstämma Göteborg den 25 maj 2015 Bästa vänner, För det första vill jag tacka för inbjudan att delta på er årsstämma.

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Forskare och praktiker som medverkar i boken

Forskare och praktiker som medverkar i boken Forskare och praktiker som medverkar i boken Kjell Aleklett, professor i fysik, Uppsala Ellen Almers, doktorand i didaktik, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Christian Azar, professor

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3

Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 Resultat av workshop Besöksmål Mariestad #3 20120904 Utifrån Mariestads fem visionsmål 2017 har deltagarna arbetat med att ta fram argument, idéer och förslag på satsningar under respektive rubrik. Men

Läs mer

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015

DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978. Svenska Mässan Göteborg 2015 DISTANSHANDELSDAGEN Etabl.1978 Svenska Mässan Göteborg 2015 Samarbetet mellan Svensk Digital Handel, Svensk Handel och Svenska Mässan skapar fantastiska möjligheter för dig och ditt nätverk. Gothia Towers

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN!

SKEPPSMÄKLARNYTT ÄNTLIGEN EN MOMSKURS SPECIALANPASSAD FÖR SJÖFARTSNÄRINGEN! Nr 6 2012 2012-07-02 SKEPPSMÄKLARNYTT Äntligen en momskurs specialanpassad för sjöfartsnäringen! Inbjudan till work shop: Svensk sjöfart eller sjöfart i Sverige? Sjöfartspub och Maritim Mötesplats i Almedalen

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD

SKEPPSMÄKLARNYTT GÖTEBORG - EUROPAS MARITIMA HUVUDSTAD Nr 4 2012 2012-04-30 SKEPPSMÄKLARNYTT Göteborg Europas maritima huvudstad Tre platser kvar på linjesjöfartskursen Single Window har äntligen fått styrfart Det maritima Almedalsprogrammet tar form 80 anmälda

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige?

Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass FOI-miljö i världsklass. Hur stärker vi forsknings- och innovationsmiljön runt gruv- och mineral i Sverige? Bergforskdagarna 215, FOI-miljö i världsklass 9.3

Läs mer

VI BRINNER FÖR BLEKINGE

VI BRINNER FÖR BLEKINGE VI BRINNER FÖR BLEKINGE KRAFT ATT VILJA. TILLSAMMANS ÄR DET MÖJLIGT. Det är vår uppgift att inspirera, skapa tillfällen att mötas och stärka Blekinge i Sverige och Europa. Vårt uppdrag är att arbeta för

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen

Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen STRÖMSTADS KOMMUN ÄRENDE Sida 4 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-02-27 Kf Ks 13 Au 34 Dnr Ks/ 2013-0474 Ett enat Bohuslän - avsiktsförklaring kring besöksnäringen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne

Marint centrum i Simrishamn. Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Marint centrum i Simrishamn Initiativ för en bättre Östersjömiljö och en tillväxtmotor i sydöstra Skåne Simrishamn ett marint centrum Östersjön är ett av världens känsligaste hav, ett hav som står inför

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson

Compare-lunch 10 april 2015: DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Compare-lunch 10 april 2015: "DigIT Värmland - en kickoff för Digitala Värmland Sven Carlsson Den digitala omställningen påverkar alla och skär rakt igenom samhället. Om 20 år väntas mer än hälften av

Läs mer