Svenska Mässan, Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Mässan, Göteborg"

Transkript

1 20 APRIL Svenska Mässan, Göteborg

2 VÄLKOMMEN TILL SWEDISH MARITIME DAY Idag manifesterar vi den svenska maritima näringen. Vårt konferensprogram speglar näringens bredd och många utvecklingsområden. Bland våra talare finns infrastrukturminister Anna Johansson, andra rikspolitiker, nationella näringsföreträdare, representanter från branschorganisationer och myndigheter samt forskare. Swedish Maritime Day vill synliggöra den maritima näringens konkurrenskraft och viktiga utvecklingsfrågor samt visa hur ett starkt samspel mellan företag, akademi och politik kan utveckla den. Ett centralt tema är hur vi stärker konkurrenskraften i befintliga och nya svenska maritima företag samtidigt som vi också värnar och tar vara på den marina naturresursen och havsmiljön. Efter det gemensamma förmiddagsprogrammet kan du själv sy ihop ditt eftermiddagsprogram. Vad är du mest intresserad av? Vill du lyssna på föredrag och diskussioner inom ditt specialområde eller besöka andra programspår och ta del av intressanta ämnen där? Det går lätt att byta programspår i de båda pauserna. Besök också vår utställning och möt representanter från företag, organisationer och myndigheter med olika typer av maritim verksamhet och anknytning. Utställningen är vår stora mötesplats där du kan bygga ditt maritima nätverk. När konferensprogrammet är klart för dagen samlas vi i utställningen för ett gemensamt mingel. Om du anmält dig till middagen avslutas dagen i restaurang Imagine. Där delas också Swedish Maritime Days Innovationspris ut, liksom Sjömatsfrämjandets pris Årets Skarpsill. På plats finns också Nyléns festorkester som underhåller. Vi hoppas du får en trevlig, intressant och givande maritim dag, Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen (28 medarrangörer står bakom Swedish Maritime Day du ser vilka på baksidan. I år är Sjöfartsforum huvudarrangör och Västra Götalandsregionen huvudfinansiär.) Du finner deltagarlistan och en presentation av alla SMDs talare på webbplatsen

3 Våra sponsorer 2015 Huvudsponsor: Guld: Silver: Mediapartner:

4

5 DEN MARITIMA NÄRINGEN EN SVENSK BASNÄRING I UTVECKLING Sverige är en kustnation och svensk maritim kompetens är erkänt stark. Våra vattenvägar, möjligheten till kustturism, fiske, marina livsmedel och t ex energi från havet är ovärderliga tillgångar. Svensk maritim teknologi ligger långt framme internationellt och om det fanns sammanställda siffror kring de maritima industriföretagen skulle dessa visa ett tydligt bidrag till en viktig svensk re-industrialisering. Svenska rederiföretag är världsledande inom sina segment och långt framme i den tekniska utvecklingen, inte minst inom miljö- och energieffektivitet. Rederierna fungerar som näringsgeneratorer och ett ombordjobb innebär direkt flera jobb iland. Handelsflottan har dessutom en viktig roll i tider av kris eller ofred. Hamnarna är handelsnoder och infrastrukturtillgångar i transportkedjan. Ett ökat utnyttjande av vattenvägen och hamnarna längs kusten där godset går närmare mottagaren med fartyg innan det omlastas till en landtransport främjar hållbarheten i det svenska transportsystemet. Kustturismen är en nationell och internationell attraktion. Naturen, båtlivet, skärgårdstrafiken, maten, fritidsfisket och övernattningsmöjligheterna ger upplevelser för turisten, och jobb och värden för samhället. Området sjömat går en intressant resurs- och miljöeffektiv utveckling till mötes och svensk kunskap inom offshore, inklusive förnybar energi från havet, är stark. Maritim kompetens och samspelet med akademi och maritim teknologi är avgörande för tillväxten, men även för utvecklingen inom den offentliga sektorn med t ex Sjöfartsverkets, Kustbevakningens och Försvarsmaktens verksamheter. Varven är avgörande för reparation och underhåll av såväl kommersiella som statliga fartyg och här pågår dessutom en spännande utveckling inom ubåtsindustrin. Vår svenska maritima forskning ligger i framkant och akademi, näringsliv och offentlig sektor arbetar i aktiv samverkan. Idag är svensk maritim näring i stark utveckling och de olika verksamhetsområdena knyts alltmer samman. Alla har vattnet gemensamt, vissa som vattenväg, andra som naturresurs. Fartyget/båten/fritidsbåten är redskap i olika typer av trafik eller tjänst och inom alla områden är marin eller maritim kompetens och teknologi centrala. Vi vill stärka den maritima kompetensen och utveckla den svenska maritima basnäringen med fler jobb och nya verksamheter. Då behövs långsiktiga förutsättningar och en aktiv samverkan med politik och myndigheter. Den svenska maritima näringen, offentlig sektor och akademin bidrar till både samhällsnytta och ett viktigt värdeskapande för Sverige.

6 MARITIMA VERKSAMHETER SKAPAR SAMHÄLLSNYTTA OCH KONKURRENSKRAFT Den maritima näringen, offentlig sektor och akademi bildar tillsammans ett nationellt maritimt kluster. Det består av sju olika delar maritim teknologi, transport, resurser från havet, maritim service, fritid och turism, offentlig sektor samt forskning och utbildning. Definitionen kommer från EU som ser maritim klusterutveckling som viktig för framtiden. Inom det nationella maritima klustret är delarna beroende av varandra och har påverkan på varandra. Vissa delar har starkare kopplingar än andra, men när näringsutvecklingen påverkas gynnsamt sker en utveckling inom alla delar. Maritim teknologi Detta maritima branschområde består av företag som konstruerar, tillverkar, reparerar eller säljer produkter och tjänster till maritima aktörer. Här finns båt- och fartygstillverkning, fritidsbåtsindustrin, teknik- och underleverantörer, systemleverantörer, varv, reparationsvarv och varuägare. Transport Branschområdet täcker olika typer av sjöfart transocean, när- och kustsjöfart och inlandssjöfart och hamn- och terminalverksamhet. Här finns rederiföretag, hamnföretag och terminaloperatörer. Detta branschområde har en speciellt stor påverkan på utvecklingen inom maritim service och t ex maritim teknologi. Resurser från havet I detta område ingår fisket och marina livsmedel, bio- och förnybar energi som vind-, våg-, tidvatten-, och strömkraft, olje- och gasutvinning, offshoreindustrin, och råvaror. Maritim service Maritim service är det område som påverkas mest när verksamheterna i andra områden utvecklas eller går tillbaka. Här finns bank, finans och försäkring, advokatkontor, klassificeringssällskap, besiktningsföretag, skeppsmäklare (köp- och försäljning, befraktning och skeppsklarering), management- och bemanningsbolag, konsultföretag, speditörer, logistikaktörer, bunkerföretag m fl. Fritid och turism Området är stort och täcker färjetrafiken, kryssningsverksamheten, skärgårdstrafiken, kanalturismen, kust- och skärgårdsturismen inkl restaurangbesök och övernattning, fritidsfisket och t ex fritidsbåtssektorn med marinor och småbåtshamnar.

7 Offentlig sektor Inom den offentliga sektorn finns ett stort antal departement och myndigheter med marina och maritima ansvarsområden. Några av dessa är Näringsdepartementet (Sjöfartsverket, Trafikverket, Transportstyrelsen), Försvarsdepartementet (Försvarsmakten/ Marinen), Justitiedepartementet (Kustbevakningen), Havs- och vattenmyndigheten, Arbetsmarknadsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet. Intresseorganisationer, föreningar, stiftelser, näringslivsorganisationer, fackföreningar m fl ingår också i området. Forskning och utbildning Denna del omfattar utbildning med gymnasie- och universitetsutbildningar (sjöfart och transport, logistik, havsforskning), forskningsinstitutioner, samverkansarenor (Lighthouse), forskningsföretag och konsultverksamhet inom teknik, utbildning, kompetenförsörjning och t ex infrastruktur. Några av de större aktörerna är KTH, Chalmers, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsmiljöinstitutet och World Maritime University (WMU).

8 Havet är en av våra viktigaste naturresurser. Det är en källa till energi, mat och rekreation, och dessutom en viktig infrastrukturtillgång. Ett friskt och levande hav är en förutsättning för att de maritima näringarna ska kunna utvecklas och vara lönsamma. Havsmiljön är grunden för levande kustnäringar. Nyttjandet av havet måste därför ske på ett sådant sätt att en god havsmiljö säkerställs, idag och i framtiden. Olika aspekter av hur vi förvaltar havet finns därför med i alla delar av programmet.

9 EN HELDAG MED FOKUS PÅ HAVSMILJÖ OCH MARITIMA BRANSCHOMRÅDEN Registrering och kaffe Utställningen öppnar Förmiddagsprogrammet gemensamt för alla Förmiddagens moderatorer är Anna Risfelt Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen. Förmiddagsprogrammet lyfter fram näringspolitiken. Vi diskuterar näringens utvecklingsmöjligheter och de politiska utmaningarna. Inledningstalare Anna Johansson, infrastrukturminister (S) Kommentarer Karin Svensson Smith, ordförande trafikutskottet, riksdagen (MP) Lars Hjälmered, vice ordförande näringsutskottet, riksdagen (M) Birgitta Losman, regionråd Västra Götalandsregionen (MP) Paneldiskussion Mikael Laurin, vd Laurin Maritime AB, vice ordförande Sveriges Redareförening Åsa Ranung, chef WWFs vattenenhet Bengt Gunnarsson, vd Camparus AB Dan Löfgren, näringslivsutvecklare Norrtälje Kommun, ordförande Stockholm Archipelago Roger Berg, head of technology management, Saab Kockums AB Kerstin Johannesson, professor Göteborgs universitet Future of the ocean economy Barrie Stevens, head of International Future Programme, OECD Lunch i utställningsytan Eftermiddagsprogrammet fyra parallella programspår Detaljprogram för respektive programspår enligt efterföljande sidor. Två kaffepauser à 30 minuter ryms inom programmet Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Prisutdelning Best Poster Awards Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan) Kvällsaktiviteten äger rum i restaurang Imagine, 29:e vån, Gothia Towers tredje torn. Middag med maritima förtecken där Nyléns Festorkester underhåller och överraskar. Kvällens höjdpunkt Swedish Maritime Days Innovationspris och Sjömatsfrämjandets Årets Skarpsill.

10 Programspår 1 SJÖFART ENTREPRENÖRSKAP, ENERGIEFFEKTIVITET OCH NYA AFFÄRER Svenska rederier ligger långt framme i sitt utvecklingsarbete för ökad energieffektivisering. Men hur långt är det mellan drömmarna om den miljöneutrala sjöfarten och den finansiella verkligheten? För att förbättra miljön måste också hela logistik-/värdekedjan ta i frågeställningen. Hur långt är det kvar till samsyn och vill transportköparna vara med på resan? Sjöfarten har betydelse för hela Sverige. Vad har Luleå, Ystad och Mälardalsregionen gemensamt? Kan småskalighet bli en styrka när mer gods på köl efterfrågas? Dröm och verklighet, var finns pengarna? Moderatorer: Irene Fällström, Sveriges Redareförening och Magnus Wikander, SSPA Sweden AB Inledningsanförande om redarens syn på ökande krav på förbättrad miljöprestanda Mikael Laurin, Laurin Maritime AB Vad kostar det att vara först på banan investerarnas syn på miljövänligare sjöfart Stefan Gattberg, Pareto Securities AB Hur ser transportköpare på saken, hur påverkas de och hur påverkar de sina transporter till att bli mer hållbara Ola Möllersten, DHL PAUS Smart sjöfart vem ska sitta vid rodret? Moderator: Tryggve Ahlman, Sveriges Redareförening MonaLisa hamnar även i hamnarna ger ökad konkurrenskraft Ulf Siwe, Sjöfartsverket Vad vinner företagen och vad kostar det att medverka i större EU finanserade forskningsprojekt fördelar, nackdelar och möjligheter! Peter Grundevik, SSPA Sweden AB Aktiv användning av havsplaneringen hur utvecklar havsplanering och sjöfart varandra? Linus Hammar, Havs- och vattenmyndigheten / Lilitha Pongolini, Word Maritime University PAUS Mer gods på köl kan vi väcka björnar som sover? Moderatorer: Irene Fällström och Magnus Wikander Gods på köl. Är det att föredra? Johan Woxenius, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Kan hamnarna underlätta för att öka mängden gods på köl? Niklas Nordström, Luleå kommun (S) / Björn Boström, Ystad Hamn Logistik AB / Carola Alzén, Mälarhamnar AB Logistik på vatten inom Sverige Ragnar Johansson, Svenska Orient Linien AB / Eric Hjalmarsson, SUN Line Shipping AB Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

11 Programspår 2 OFFSHORE UTVECKLING OCH AFFÄRSMÖJLIGHETER Oljeindustrin pressas av sjunkande råoljepriser medan elpriset i Sverige påverkas av ökande mängd vindkraftsel. Hur ser den framtida energisektorn ut och vilka möjligheter innebär det för svensk industri? Vid seminariet ger företrädare för såväl storföretag som små och medelstora företag sin syn på utvecklingen Inledning Moderatorn för eftermiddagens alla programblock, John-Rune Nielsen, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, inleder Industriell tillväxt Svensk raffinaderiutveckling Petter Holland, Preem AB Vindkraft till sjöss Göran Loman, Vattenfall BA Wind PAUS Hinder och möjligheter Möjligheter för svensk förnybar energi till havs Pierre Ingmarsson, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Lättvikt för offshore Acke Dahlman, Bassøe Technology Planering av havet att ge plats för energi och allt annat Tomas Andersson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Svenska erfarenheter Svensk industri för vindkraft offshore Billy Gustafsson, Blekinge Technetwork Offshore supply vessels David Kristensson, Northern Offshore Services Svensk kompetens hett så det smälter i Arktis Jonas Vedsmand, VTS Offshore Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

12 Programspår 3 HÅLLBART FISKE, BIOTEKNIK OCH SMART SJÖMAT Hållbar bioteknik och smart sjömat tar avstamp i de mångfacetterade frågeställningarna kring ett uthålligt fiske. Hur påverkas exempelvis fisket av det kommande utkastförbudet och är selektiva redskap enbart av godo? Hur skapar vi ett värde ur biflöden från fisket och fiskberedningsindustrierna? Och kan vi konsumenter tänka oss att äta mer av icke-traditionella fisk- och skaldjursarter? Arter, som idag är underutnyttjade eller sorteras bort? Spåret innehåller både presentationer och paneldebatt med politiker, fiskeribranschen, myndigheter och forskare på plats Uthålligt fiske vad är det? Moderator: Erland Lundqvist, Samförvaltning Norra Bohuslän Fiskeripolitik: effekter av överlåtbara fiskemöjligheter, utkastförbud och koppling till havsplaneringen Bengt Kåmark, Havs- och vattenmyndigheten Pelagiskt fiske uthålligt och lönsamt Björn Lindblad, Swedish Pelagic Federation Identifikation av beståndstruktur för uthålligt fiske Carl André, Göteborgs universitet Paneldiskussion Talarna och Inger Näslund, WWF, Jan-Olof Larsson, riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet (S) PAUS Blå bioteknik förädlar havets resurser Moderator: Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet Vad menar vi med blå ekonomi? Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Sustainable exploitation of marine biomass in Norway Ragnhild Whitaker, NOFIMA Testanläggning för marin bioteknik möjligheter för utveckling av en ny bransch Mia Dahlström, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut MareValue en mer lönsam och uthållig svensk fiskbransch genom smartare användning av biprodukter Friederike Ziegler, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut PAUS Innovativ sjömat: nya arter, nya produkter Moderator: Karin Fagerståhl, Svensk Fisk Odling av tigerräka i Sverige produktionsteknik, lönsamhet och marknad Matilda Olstorpe, Vegafish AB Sillen en underutnyttjad art Thord Lundqvist, Fisk idag AB Innovativ produktutveckling inom fiskhandeln från säljare till kock Alexander Freiholtz, Fiskhuset Pristagare av Årets Skarpsill Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

13 Programspår 4 KUSTTURISMENS PROFILBÄRARE SKÄRGÅRDEN, MATEN OCH MÄNNISKAN Kustturismens viktigaste tillgångar är skärgården och havet, maten och människan. Med dessa tillgångar kan vi utveckla långsiktigt hållbara produkter och skapa erbjudanden och kommunikation som stärker kustturismen och sätter Sverige på kartan som ett attraktivt besöksmål både för våra egna invånare och för besökare från andra länder. Förutsättningen är dock ett rent och friskt hav, rena kuster, gott värdskap och fungerande spelregler för de aktörer som ska verka i våra kustregioner Havet och skärgården Hur tar vi hand om den miljö som besöksnäringen bjuder in omvärlden att besöka och uppleva? Moderator: Elsie Hellström, Tillväxt Norra Bohuslän Vinnande branscher med ett rent och friskt hav Åsa Ranung, WWFs vattenenhet Bevara och utveckla en skärgård för alla Lena Nyberg, Skärgårdsstiftelsen Paneldiskussion om det offentligas roll för hav och kust Elsie Hellström, Åsa Ranung, Lena Nyberg samt Eva Rosenhall och Johanna Eriksson, Havs- och vattenmyndigheten PAUS Maten som maritim upplevelse Har Sverige förutsättningar för matitima matupplevelser och hur kvalitetssäkrar vi leveranserna? Moderator: Jill Axelsson Pabst, Turistrådet Västsverige Maten som internationell reseanledning Ami Hovstadius, Visit Sweden Nya funktionsbaserade föreskrifter för mindre fartyg Daniel Hellström och Jan Borgman, Transportstyrelsen PAUS Människan, den lokala kulturbäraren Människorna på kusten kan levandegöra berättelserna och göra upplevelsen verklig Moderator: Lena Mossberg, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Guider ger liv åt vår kulturhistoria Cia Säll, SweGuide Guiden har många ansikten och roller Simon Jaktlund, Östersund Kite mm Ny universitetsutbildning för guider startar i höst Johannes Daun, Göteborgs universitet Sammanfattning av dagen Fredrik Lindén, Turistrådet Västsverige Avslutande mingel/förfriskningar i utställningsytan Kvällsaktivitet och middag (enligt särskild anmälan)

14 UTSTÄLLARE Våra UTSTÄLLARE 2015 Högskolecentrum Bohuslän

15 SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION

16 BP Vattenautomat BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP Dist. till vägg= 1 m BP UTSTÄLLARE och MÄSSPLAN Utställare Monter Advokatfirman Lindahl Atlantic Container Line Beijer Electronics Automation AB Blue Peter AB Blå skatt Certex Chalmers Tekniska Högskola... 8 Clean North Sea Shipping Clinton Marine Survey AB DHI Sverige AB Entreprenörsarenan... 2 Fiskarföreningen Norden... 5 Havs- och vattenmyndigheten Högskolecentrum Bohuslän... 6 Kristinehamns Turbin AB Lighthouse... 1 LMIS AB Marinspect Safety & Rigging AB Maritima klustret i Västsverige MCT Brattberg AB Medins Havs och Vattenkonsulter Miko Marine MMT Sweden AB Näringsdepartementet Utställare Monter Phoenix Contact AB... 3 Ramböll Saab TransponderTech AB Scanunit AB... 4 Sjöfartsforum Shipgaz Training Sjöfartsverket SKF Sotenäs kommun SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 15 Stena AB Swedish Pelagic Federation PO... 7 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, Göteborgs universitet Transportstyrelsen TTS Marine AB Univar AB Uson Marine AB WAGO Vattenbrukscentrum Väst, Göteborgs universitet... 9 Volvo Penta / Imatec Wärtsilä Garderob Registrering Entré F4+F5 F3 F2 F1 6x3 6x3 6x3 6x F4+F5 F3 F2 F Programspår 1: rum F4+F5 Programspår 2: rum F1 Programspår 3: rum F3 Programspår 4: rum F2

17 BP F4+F5 Posterutställare Cecilia Tullberg, Chalmers Kan fiskolja härskna under matspjälkningen? Jämförelse mellan human- och grisbaserade in vitro modeller Fredrik Ahlgren, Linnéuniversitetet och Francesco Baldi, Chalmers Operational Energy Efficiency a joint venture Jennie Folkunger, World Maritime University Brace for impact - invasive in the arctic Lillie Cavonius, Chalmers Quantification of total fatty acids in microalgae Jenny Veide Vilg, Chalmers Seafarm at Chalmers University of Technology Johannes Palm, Chalmers MooDy: The hp-adaptive mooring solver Carl Dahlberg, Tillväxt Norra Bohuslän Planering för maritima näringar, Blå ÖP och Maritim näringslivsstrategi Andreas Hansen, Göteborgs universitet Outdoor recreation in coastal areas monitoring qualities and managing BP conflicts. The case of Kosterhavet National Park Jenny Egardt, Göteborgs universitet Är fritidsbåtar i Kosterhavet en källa till TBT i naturhamnarna? 6x3 Dist. till vägg= 1 m Posterutställare Vattenautomat Garderob Registrering Entré BP

18 Vi omöjliggör omöjligheterna. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern. Vi accelererar kunskap och forskning till innovationer, konkurrenskraft och en hållbar maritim tillväxt. Säker och tillförlitlig över hela världen HMI:er för marina applikationer Det kompletta automationssystemet från en enda leverantör från industriell anslutning till styrsystem Trendsättande teknik för säker och effektiv dataöverföring Systemering av styrningen på fartyg förändras väldigt fort i riktningen mot fullt integrerbara automationssystem. Som systempartner inom den marina industrin erbjuder Phoenix Contact ett automationssystem som uppfyller kundens önskemål enkelt, ekonomiskt och tillförlitligt. Produktutbudet från Phoenix Contact omfattar högkvalitativa komponenter, mjukvarubibliotek & mjukvaror, och service som förenklar integrationen. Systemfördelar: Marina godkännanden, Flexibla Redundanta nätverk & styrsystem, industriella protokoll, öppna modulära system, platsbesparande. Hårdvaran baseras på standarder, god diagnostik, Snabb uppstart, Ethernetsäkerhet och en komplett leverantör av systemkomponenterna. För mer information ring eller besök phoenixcontact.se PHOENIX CONTACT 2014

19 WE ARE HIRING! JOIN OUR JETLAG CLUB

20 NUMMER 10, 22 NOVEMBER 2013 PRIS 90 SEK REPORTAGE Med vår jobbtjänst hittar du rätt. Sjöfartstidningens rekryteringstjänst hjälper dig att effektivt nå ut till potentiella medarbetare. Med vår sajt, våra nyhetsbrev och vår tidning får du en sammanlagd räckvidd på sjöfartsproffs, varje vecka. Vill du veta mer? Maila eller ring så förklarar han allt. Titanic återuppstår A Finländsk designbyrå har underlag redo för offertrundan. sidan 14 B C Ett samtal med Maria Sturgis Nyutnämnd skandinavisk marknadschef på Maersk Line. sidan 56 Tom Hanks är Captain Phillips Kapningen av Maersk Alabama i ny amerikansk actionfilm. sidan 60 Framgångskonceptet Idag finns en Promenade på flera stora kryssningsfartyg, men originalet finns på Silja Serenade. SIDAN 34 Annonsera på sjöfartstidningen.se/jobb

21 RoRo equipment Side loading systems Hatch covers Marine cranes Access equipment cruise Deck machinery Global service solutions FRAMTIDEN FÖDS I MÅNGA OLIKA MILJÖER I Västra Götaland har ett gott liv många uttryck. Vår uppgift handlar om både hälso- och sjukvård och hållbar regional utveckling. Men också om att jämna vägen. Idag ligger Västra Götaland på Europatoppen inom kreativitet och forskning. Ambitionerna för framtiden är inte mindre. Därför stödjer vi utbild ning, entreprenörskap, inno vations kraft och forskning. Till exempel inom maritim vetenskap, fordonsindustrin, medicin och miljö teknik. Allt samverkar för att forma det goda livet. Vi arbetar för ökad sjöfart, en stark och väl etablerad maritim basnäring och ett nationellt maritimt kluster i samverkan. Bli medlem och stöd vårt arbete. Det Maritima Manifestet är måldokumentet för den svenska sjöfartsutvecklingen. Sverige behöver sjöfarten och ett ökat utnyttjande av vattenvägen. Vatten är vägen! Läs, ladda ner eller beställ ett exemplar på Sjöfartsforums webbplats. Sjöfartsforum är en ideell intresseförening med drygt 100 medlemmar stora och små företag, föreningar, branschorganisationer, akademi och myndigheter. Läs mer på: maritimeforum.se

22 EGNA ANTECKNINGAR

23

24 SWEDISH MARITIME DAY 2015 Arrangeras av: SPF SWEDISH PELAGIC FEDERATION PRODUCENTORGANISATION S wedocean SWEDISH OCEAN INDUSTRY GROUP

Anmäl dig på vår hemsida WWW.SMD2013.SE

Anmäl dig på vår hemsida WWW.SMD2013.SE SMD 2013 Lindholmen Science Park 9 april HÅLLBAR MARIN KOMPETENS EN SVENSK TILLGÅNG ATT RÄKNA MED Välkommen till Swedish Maritime Day Swedish Maritime Day 9 april 2013 är en sammanslagning av de två etablerade

Läs mer

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013

Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 6, 2013 INNEHÅLL 12-13 november, Sveriges första konferens om kustsjöfart Världssjöfartens Dag 2013 Maritimt mingel med tema IS Ny medlem Greencarrier Sjöfartsforums kansli

Läs mer

jobb Kompetens samhällsnytta

jobb Kompetens samhällsnytta jobb Kompetens samhällsnytta Slutdokument för Sjöfartsforums öppna maritima strategiprocess, 2009-2012. Januari 2013. 2 Foton och illustrationer: Framsidan: Johan Franzén. Sid 5: Petter Järleskog. Sid

Läs mer

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår

Program. Kort introduktion av eftermiddagens sex seminariespår Program 08.00 Registrering öppnar 09:00 Förmiddagskaffet framdukat 10:00 Moderatorerna hälsar Välkommen!! Anna Hammargren, Sjöfartsforum och Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen Nationell maritim

Läs mer

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Nya älvpendeln. i göteborg döpt. Nr 1 HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 1 2015 VOLYM 81 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Nya älvpendeln i göteborg döpt HOTAD UPPSALAVETERAN STYRSÖBOLAGETS MILJÖARBETE UTSIRA Ordföranden har ordet

Läs mer

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda

Svallvåg 2013. Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg 2013 Svensk maritim forsknings- och innovationsagenda Svallvåg är en strategisk innovationsagenda för det maritima klustret i Sverige. Den har tagits fram av klustrets intressenter i samverkan,

Läs mer

En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen

En Maritim Mötesplats ökade fokus på sjöfarten och den maritima näringen Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 8, 2012 I detta nummer: - Stort fokus på sjöfarten och den maritima näringen under årets Almedalsvecka - Fullständigt program för Världssjöfartens Dag 2012, 100 år efter Titanic,

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2008 Sjöfartsforum lägger sitt 13:e verksamhetsår till handlingarna, ett år med många aktiviteter och en verksamhet på stark frammarsch. Föreningen har under året känt

Läs mer

Blå tillväxt Skagerrak 2025

Blå tillväxt Skagerrak 2025 1 Idé och Projektarena Blå tillväxt Skagerrak 2025 - stora utmaningar och stora möjligheter 26-27 NOVEMBER 2014 FREDRIKSTAD Vad blev sagt och gjort? Dokumentation av konferensen Innehåll Förord 3 Välkommen

Läs mer

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009

Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforums verksamhetsberättelse 2009 Sjöfartsforum lägger sitt 14:e verksamhetsår till handlingarna ett år starkt präglat av en tydligt framväxande vilja bland företag och organisationer med maritim

Läs mer

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till

Det maritima klustrets vision och strategidokument överlämnat till Ropstensslingan 11B, 115 42 STOCKHOLM, Tel: 08 410 540 46, Fax: 08 662 78 25, Email: info@maritimeforum.se, www.maritimeforum.se Sjöfartsforum är en intresseförening för det maritima klustret. Föreningen

Läs mer

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson

Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Fornamn Efternamn Foretag Achilles Loce Mande Ekon magasin. Handelshögskolans i Göteborg Acke Dahlman Studentkår Bassoe Technology Adam Johansson Jordbruksverket Agneta Palmgren SEA-U Marint Kunskapscenter

Läs mer

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:-

Skärgårds redaren. Ny färja till Härön. Nr 2 ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SKÄRGÅRDSREDARNA Nr 2 2015 VOLYM 82 ÅRGÅNG 21 PRIS 52:- Skärgårds redaren Ny färja till Härön ÄLVFRIDA DÖPT NORD SYDLINJE I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD BUSSBÅT Vd har ordet I slutet av april

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus FRAMTIDENS MATERIAL & BRÄNSLEN Nr. 2 4STEG SÅ STÄRKER VI SVERIGES KONKURRENSKRAFT

Läs mer

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet

sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet sjöfartsåret 2012 Sveriges Redareförenings verksamhet matton Omni ommodis demped estrunt repedignisit lame natur samet aut im esequi ius audae nitioss equibus necabor ibusciisci a con porum quam, conserem

Läs mer

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03

Sveriges sjöfartssektor. En viktig del i en svensk maritim strategi. Rapport 2010:03 Rapport 2010:03 Sveriges sjöfartssektor En viktig del i en svensk maritim strategi Transporter på vattenvägar spelar en stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Samtidigt sker en kontinuerlig

Läs mer

KuNsKap Och INNOVatION

KuNsKap Och INNOVatION KuNsKap Och INNOVatION - förutsättningar för en hållbar tillväxt Satsning, styrning och samverkan för optimal utväxling N OV E M B E R 2 012 Högt på agendan i Sverige, Europa och i resten av världen står

Läs mer

KONFERENS- PROGRAM. 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to. med aktiviteter under Logistik & Transportmässan

KONFERENS- PROGRAM. 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg. www.logistik.to. med aktiviteter under Logistik & Transportmässan KONFERENS- PROGRAM med aktiviteter under Logistik & Transportmässan 26-28 maj 2009 Svenska Mässan Göteborg - FRAMTIDENS HÅLLBARA LOGISTIK SKAPAS IDAG! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Träffa kollegor

Läs mer

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg

VIND2010. 15-17september. Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar. Svenska Mässan i Göteborg VIND2010 Programtidningen för Sveriges största vindkraftskonferens 15-17september Svenska Mässan i Göteborg Vindkraften är central i utvecklingen mot en hållbar ekonomi sidan 4 Andreas Carlgren och Maud

Läs mer

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020

Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Svenskt vattenbruk en grön näring på blå åkrar Strategi 2012 2020 Arbetet med att ta fram strategin pågick under våren 2012. Ett antal möten genomfördes där bransch, forskare, intresseorganisationer och

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita

Tillväxtmotor för det regionala och lokala näringslivet. ess max iv i regionen tita GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG Tillväxtmotor för det regionala GGGGGGGGGGGGGGG och lokala näringslivet GGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGG

Läs mer

De svenska forskningsinstituten

De svenska forskningsinstituten De svenska forskningsinstituten företagsnytta på internationella kunskapsoch kompetensmarknader Dan Hjalmarsson, Maria Lundberg, SWECO EuroFutures AB KK-stiftelsen, 2008 De värderingar och slutsatser som

Läs mer

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA

NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA NR 1 2013 VOLYM 73 ÅRGÅNG 19 PRIS 52:- OFFICIELLT ORGAN FÖR SWEREF SKÄRGÅRDSREDARNA Flyta på luft Uraniborg invigd Årsmöte med jubileumsfirande Ordförande har ordet! Sveriges Redarförening för mindre passagerarfartyg,

Läs mer

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER

Konferensprogram. www.logistik.to. - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER Konferensprogram 4-6 maj 2010 Svenska Mässan Göteborg - Framtidens hållbara logistik skapas idag! OFFICIELL PARTNER www.logistik.to Ett vasst startfält! Dubbelt så stor dubbelt så bra. Logistik & Transport

Läs mer

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS

Satsa på tillväxten HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS DAG, 26 SEPTEMBER PÅ CHALMERS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) HAMN & LOGISTIK MISSA INTE VÄRLDSSJÖ- FARTENS

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande Sjöfartsforums nyhetsbrev nr 3, 2013 INNEHÅLL Ny ordförande för Sjöfartsforum Premiär för Maritimt Nätverk i riksdagen Maritima evenemang Maritima notiser Ny ordförande för Sjöfartsforum och två vice ordförande

Läs mer

Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens

Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5. 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens Företagande, kapital, miljö och förnybar energi #5 23 juni 2015 på Smögens Hafvsbad Dokumentation från näringslivskonferens Samarbete för utvecklat näringsliv och angelägna miljöfrågor För femte året i

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer