Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009"

Transkript

1 Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

2 2 (16) Socialdemokraterna V a l p l a t t f o r m E u r o p a p a r l a m e n t e t Innehållsförteckning Framgång kräver rättvisa 3 Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet 4 Europa ska ta täten i klimatarbetet 10 Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen 13 2

3 3 (16) Framgång kräver rättvisa Socialdemokratisk politik handlar alltid om att möjliggöra för människor att forma sitt eget liv. När krisen rullar fram, jobben hotas, välfärden försämras och klyftorna mellan människor ökar så drabbar det oss alla. Människor och utveckling hålls tillbaka, jobb och välfärd går förlorad. Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Då avgörs vilka värderingar som ska styra de kommande fem åren. Det handlar om vilket Europa och vilket Sverige vi vill leva i. Därför gäller våra mål om fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik både för Sverige och för Europa. Därför är konflikten mellan oss och de borgerliga partierna densamma här hemma som i Europa. Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst. De borgerliga partierna i Europaparlamentet vill flytta makt från människor till marknaden. Det gäller jobben, det gäller klimatet och det gäller rättigheter för löntagare och konsumenter. Valet till Europaparlamentet handlar om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Om olika syn på människan, den omgivning vi lever i och om politikens uppgift. Vi har nu lämnat en högkonjunktur bakom oss och de som sitter på makten har försuttit chansen att rusta Sverige och Europa för framtiden. Istället har jobbtillväxten brutits, arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten ökat och välfärden drabbats av nedskärningar för att betala borgerliga skattesänkningar. När världen är osäker är det viktigt med ansvarstagande och samarbete. Inget land kan idag stå ensamt. I kampen mot arbetslöshet, finans- och klimatkris, brottslighet och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig. I en värld som blir alltmer gränslös behöver demokratin bryta igenom för att påverka globalt. Ett väl fungerande EU kan bidra till att Sverige växer sig starkare och tryggare. Det kräver att EU arbetar med rätt saker. Så är det inte alltid idag. Många beslut om vår framtid lämpar sig inte för beslut i Bryssel. EU måste bli spetsigare, öppnare och mer demokratiskt. Politikens makt ska öka i förhållande till juridiken. Företagens frihet på EU:s inre marknad får aldrig ske på bekostnad av principen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessutom måste EU bättre spegla det faktum att hälften av Europas befolkning består av kvinnor. Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför. Det handlar om ditt jobb, din lön och dina villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om klimatkrisen och global solidaritet. Valet den 7 juni handlar om rättvisa. Till skillnad från högern vet vi att framgång kräver rättvisa. 3

4 4 (16) Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet Investeringar för fler och trygga jobb Full sysselsättning är alltid socialdemokratins mål. Vår samhällsmodell bygger på ett gemensamt ansvarstagande. Vi ser arbete som en rättighet och att delta i arbetslivet efter förmåga som en skyldighet. Vår samhällsmodell kräver att alla är med och hjälps åt för att utveckla välfärden. Därför menar vi att arbetslöshet alltid är ett enormt slöseri, både med gemensamma resurser och med enskilda människor. Därför menar vi också att Sveriges och Europas viktigaste utmaning är att uppmuntra utveckling och skapa nya jobb. Höstens varsel inom bl.a. bilindustrin sätter fingret på Sveriges stora beroende av omvärlden. Internationell lågkonjunktur och global finanskris innebär omedelbara konsekvenser för svenska jobb och för svensk ekonomi. Finanskrisen visar tydligt att finansmarknaden är global. Det behövs politiska motkrafter som kan besluta om regler för banker och finansinstitut. Vi socialdemokrater vill skärpa reglerna, kraven och tillsynen på finansmarknaden så att framtida kriser kan hanteras utan att systemen kollapsar, välfärden hotas och enskilda människor drabbas. Europas socialdemokrati arbetar aktivt för bättre kontroll av det finansiella systemet. Utan en aktiv ekonomisk politik och ett väl fungerande internationellt samarbete riskerar vi att förlora både jobb och förmågan att utveckla Sverige. Vi socialdemokrater är övertygade om att arbete bygger välfärd. För att vår industri och andra sektorer ska kunna fortsätta vara en bas för välfärd och tillväxt måste vi gå på offensiven och satsa mer på utbildning och investeringar. Mot den moderatstyrda politiken, baserad på skattesänkningar för dem med de allra högsta inkomsterna, ställer vi investeringar för nya jobb, forskning och utbildning. Öppna gränser i Europa har ökat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Rätt utnyttjat kan samarbetet i Europa bidra till att stärka vår konkurrenskraft. Men det råder idag en osäkerhet om hur den svenska modellen med rättvisa villkor och kollektivavtal ska klara sig i framtiden. Vi har sett exempel på att utländska företag konkurrerat med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Vi tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor! Vi vill fortsätta att investera för framtiden. Vi vill att EU:s arbete för jobb och tillväxt ska koncentreras på att göra Europa världsledande inom utbildning, forskning, infrastruktur och klimatsatsningar. Därför vill vi att resurser inom EU fasas ut från direkt jordbruksstöd till gemensam forskning, miljöteknik och utbildning. Som exportberoende nation har vi lärt oss att leva i en omvärld med allt öppnare gränser. Vi vet att trygga människor vågar och att otrygghet hämmar. På många håll i Sverige och Europa breder otryggheten ut sig. Många är oroliga för sina jobb. Många ser behov i välfärden som inte tillgodoses. Många söker en tryggare tillvaro. Om vi ska stå väl rustade i denna oroliga och globaliserade tid måste vår socialdemokratiska modell med trygghet i 4

5 5 (16) förändring, med tydliga broar mellan arbete och utbildning försvaras, utvecklas och spridas i Europa. Sverige och Europa ska vara nyfiket på framtiden och öppet för omvärlden. En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig, men får inte utnyttjas för att pressa villkoren neråt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Europas socialdemokrater kan aldrig acceptera att löntagare diskrimineras och får lön beroende på varifrån man kommer. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela Europa. Den borgerliga regeringens passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi ser tydligt hur klyftorna i Sverige har ökat mellan människor som ett resultat av den moderata politiken. Inte heller på den europeiska arenan har regeringen visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen. I kölvattnet av det så kallade Lavalfallet kan vi tydligt se hur olika uppfattningar vi har om framtidens Europa. Vi socialdemokrater vill se fler trygga jobb. Vi vill samarbeta över gränserna så att löntagare i hela Europa står väl rustade inför globaliseringens utmaningar. Den svenska borgerliga regeringen och andra borgerliga regeringar i Europa öppnar istället för lönedumpning och sämre arbetsvillkor. Vi står upp för och försvarar kollektivavtalsmodellen både i Sverige och i EU. Den fungerar väl. Vi vill säkra respekten för enskilda EU-länders ordning inom arbetslivets område, såsom kollektivavtal och rätten till fackliga stridsåtgärder. Vi vill förhindra social dumpning. Det arbete för tillväxt och lokal/regional utveckling som sker i våra regioner är viktigt för att mobilisera människor, företag och institutioner för en hållbar tillväxt. Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen europeisk politik för hållbar utveckling, där människor, företag och organisationer är engagerade. EU:s, Sveriges och regionernas politik för hållbar utveckling måste hänga samman. EU:s strukturfonder bör utvecklas för att kunna spela en mer offensiv roll för utsatta regioner inte minst genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar. När människor flyttar sprids kunskap, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Migrationen kommer att få stor betydelse för EU:s tillväxt och utveckling. För oss socialdemokrater är det grundläggande att löner, anställningsvillkor och övriga arbetsvillkor regleras i kollektivavtal på hela arbetsmarknaden. Annars finns risk att migranter utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att lönerna successivt pressas ner. I Europa lever idag miljontals människor utan uppehållstillstånd, inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Papperslösas utsatthet utnyttjas hänsynslöst. Det är inte acceptabelt. Det måste råda en samsyn i Europa så att migranters rättigheter tillvaratas inom hela EU. Vi är också positiva till ökad arbetskraftsinvandring till Europa. Det måste ske på ett ordnat sätt med full respekt för de fackliga rättigheterna. 5

6 6 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta löntagare före marknaden. Vi vill se en bättre balans mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Vi vill att EU inför ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. Stärka kollektivavtalen. EU:s lagstiftning måste ändras så att nya Laval-fall omöjliggörs. Utstationeringsdirektivet måste ändras för att säkra möjligheten att med kollektivavtal upprätthålla principen om lika lön för lika arbete. Investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt. EU:s jordbrukssubventioner måste fasas ut och istället satsas på utbildning och forskning. Framtidssatsningarna inom industrin måste öka kraftfullt. EU:s utbildnings- och forskningssamarbete måste stärkas och forskarflykten till USA vändas tillbaka. Kontrollera finansmarknaderna. Finansmarknaden har stor betydelse för stabiliteten, tillväxten, jobben och välfärden. Finanskrisen visar vikten av tillsyn samt gemensamma strikta globala regler. Europas socialdemokrati arbetar för bättre samordnad kontroll av banker, hedgefonder och andra finansiella institutioner. Samordna minimiskatter på nyckelområden. På viktiga nyckelområden exempelvis alkohol-, miljö- och energiskatter arbetar socialdemokratin för gemensamma minimiskatter som beslutas enhälligt. Investeringar för tryggare medborgare och konsumenter När arbete, varor, kapital och tjänster rör sig fritt mellan våra länder har EU en roll att spela för att stärka medborgares och konsumenters rättigheter. Men många viktiga samhällsfrågor beslutar vi om i Sverige. Vi vill därför vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för EU-nivån. Det är exempelvis orimligt att den borgerliga regeringen i Sverige och vissa företag försöker utnyttja EU för att komma åt vår svenska välfärdsmodell, alkoholpolitiken, bostadspolitiken, kollektivavtalen eller presstödet. Beslut om jakt- och viltvårdsfrågor ska också utgå från närhetsprincipen, d.v.s. fattas nära dem som berörs och på den nivå där kunskapen är störst. Kraven på demokrati och insyn i EU måste skärpas, både via nationella kanaler och direkt. Det ligger ingen motsättning mellan att stärka riksdagens inflytande och de folkvaldas roll i EU. Samarbetet mellan individer, partier, folkrörelser och näringsliv måste stärkas i Europa. Det fortsatta reformarbetet i EU måste inriktas på större öppenhet. En offentlighetsprincip i EU infördes under det socialdemokratiska svenska ordförandeskapet Nu måste unionen få tydligare regler för fri tillgång till dokument och ett öppnare lagstiftningsarbete. 6

7 7 (16) Alla människor oavsett ålder, klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religion har samma rättigheter och måste därför ges samma möjligheter. Tillsammans vill, kan och ska vi skapa ett jämställt Europa, med lika möjligheter och lika lön för likvärdigt arbete. Alla EU:s institutioner ska präglas av jämställdhet och mångfald i såväl politiska organ som administration. Makten måste delas lika mellan kvinnor och män i EU:s olika institutioner. Vi vill förändra EU:s rekryteringsprocess så att fler kvinnor når ledande positioner. Konsumentfrågorna har sedan länge en central plats i EU:s arbete. De berör alla, men det är inte alltid lätt att göra medvetna och hållbara val. Varje år förlorar konsumenter mångmiljonbelopp på grund av problem med varor och tjänster. Konsumenternas möjligheter att ta tillvara de fördelar som den gemensamma marknaden ger och kunna bedöma olika varors och tjänsters kvalitet behöver stärkas, till exempel genom skarpare krav på konsumenträttigheter, konkurrens, prismärkning och innehåll. En aktiv politik behövs för att skydda hälsa och säkerhet. Det krävs exempelvis tuffare lagstiftning mot kemikalier och tillsatser. Märkning av livsmedel ska ske på ett sätt som ger konsumenten tydlig och rättvisande information. Länder som vill ha strängare regler för att skydda miljö och konsumenters rättigheter och hälsa ska få ha det utan att det ska ses som ett handelshinder. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta tydliga gränser för EU:s makt. Områden som exempelvis sjukvård, bostadspolitik, kollektivavtal och presstöd är i grunden nationella. EU ska inte ha en egen beskattningsrätt. Jaktfrågor ska beslutas i enlighet med närhetsprincipen. Vi vill vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för beslut i EU. Stärka konsumenternas ställning i EU. Tillsatser som inte bevisligen är ofarliga ska förbjudas i livsmedel, läsk och godis. Stoppa farliga kemikalier i barns leksaker. Förbjud tv-reklam riktad till barn. Stärka arbetet mot diskriminering. Vi vill att EU:s lagstiftning mot diskriminering ska stärkas så att vi effektivt kan bekämpa diskriminering på grund av kön, ursprung, religion, ålder, funktionshinder och sexuell läggning i hela Europa. Ändra EU:s alkoholpolitik. Stoppa lågpriskonkurrens på alkoholvaror, höj minimiskatterna på öl, vin och sprit. Varje medlemsland ska själv få besluta om införselregler av alkohol. Sveriges införselkvoter ska sänkas. Alkoholreklam ska kunna förbjudas. Utveckla förebyggande arbete och information mot alkoholmissbruk i EU, särskilt bland ungdomar. Ge ökat stöd till arbetet för bättre folkhälsa. Öka insynen i EU:s arbete. Vi vill att EU reformeras i riktning mot mer öppenhet och insyn. Det ska vara en lagstadgad skyldighet för alla EU:s institutioner att aktivt kommunicera med medborgarna. Handlingar och dokument ska vara offentliga och lättillgängliga för alla medborgare. 7

8 8 (16) Arbeta för ett jämställt Europa. Vi vill att EU stärker sin jämställdhetslagstiftning. Befattningarna i EU ska delas lika mellan män och kvinnor. Investeringar för tryggare samhällen och människor Den fria rörligheten för inte bara med sig möjligheter. Idag samarbetar kriminella nätverk över gränserna. Människor, vapen och narkotika smugglas in i EU och mellan medlemsländerna. Till de grövsta brotten hör sexslavhandeln med kvinnor och barn. Det europeiska samarbetet i kampen mot terrorismen måste stärkas inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och regler och respekten för den personliga integriteten. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Med gemensamma krafter underlättas kampen mot gränsöverskridande brottslighet som människohandel och penningtvätt. Vi vill därför förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Snabba och gemensamma profilanalyser av narkotika är ett sätt att hindra att nya syntetiska droger får fäste i Europa. Vi vill att EU stärker kampen mot ekonomisk brottslighet och skärper reglerna för skattefusk inom unionen. EU måste sätta hård press för att stoppa nya och redan etablerade skatteparadis. Främlingsfientlighet och rasism frodas fortfarande i Europa. Vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. De främlingsfientliga och populistiska partiernas exploatering av fördomar måste avslöjas och deras framfart stoppas. När de tekniska möjligheterna till övervakning och samordning av information blir större måste den personliga integriteten värnas, både mot myndigheter och mot arbetsgivare. Integritetsskydd och medborgerliga fri- och rättigheter måste vara vägledande i all EUlagstiftning, till exempel skyddet för yttrande- och tryckfrihet och e-postintegritet, även inom ramen för terroristbekämpningen. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka kampen mot organiserad brottslighet. Vi vill öka samarbetet inom EU för att nå en effektivare bekämpning av den organiserade brottsligheten. Förbjuda skatteparadis. EU ska införa strikta regler mot skattedumpning. EU ska samtidigt kraftfullt motverka skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Stoppa människohandel och prostitution. Vi accepterar inte att människor utnyttjas genom prostitution. Vi vill sätta press på medlemsländerna att förbjuda sexköp. EU ska agera för att sätta stopp för alla former av människohandel. Stärka arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Vi måste utveckla gemensamt agerande i EU för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att göra upp med segregation på bostadsmarknaden och utestängning från arbetsmarknaden. Det bör ske både genom en aktiv folkbildning och genom tydlig lagstiftning mot hatbrott och spridande av olika former av hatpropaganda. 8

9 9 (16) Stärka den personliga integriteten. EU:s integritetsskydd och de medborgerliga fri- och rättigheterna måste stärkas. Stärka barns och ungas rättigheter inom EU genom aktivt arbete med barnkonventionen. 9

10 10 (16) Europa ska ta täten i klimatarbetet Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som var och en av oss inte klarar av att lösa ensamma. Här räcker det inte att några gör rätt, alla måste arbeta i riktning mot samma mål en socialt hållbar utveckling. Europa ska gå i täten och leda klimatarbetet. Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att Europa måste leda arbetet, även globalt. EU kommer bara att lyckas om vi investerar gemensamt i en hållbar utveckling. Sveriges och EU:s företag måste bli världsledande på miljöhänsyn och energi- och miljöteknik. Det krävs omfattande investeringsprogram för både industrin och tjänstesektorn. Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras. Och hållbar utveckling kan inte åstadkommas utan stöd från medborgarna. Klimatomställningen kostar, men att vänta blir ännu dyrare. Framförallt kan den, om vi socialdemokrater får vara med och bestämma, bli en stark och positiv kraft för miljontals nya gröna jobb. Den som är först ur fossilsamhället och kan utveckla den nya miljö- och energitekniken kommer att klara både jobben, den sociala sammanhållningen, klimatet och miljön. Med en rättvis politik grundad på gemensamt ansvar lämnas ingen kvar under omställningsperioden. Vi vill att EU blir en union som sätter hållbar utveckling främst. EU har ett stort ansvar för nästa globala klimatavtal och att de stora utsläppsländerna förmås minska sina utsläpp. EU ska ta på sig ledartröjan i kampen mot klimatförändringen. Medlemsländerna har satt det gemensamma målet att år 2020 ska EU ha minskat växthusgasutsläppen med 20 procent, producera 20 procent förnybar energi och bli 20 procent mer energieffektivt. Vi socialdemokrater vill höja ambitionsnivån. Vi vill driva på för en minskning av EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Vi stöder förändringarna av handelssystemet med utsläppsrätter och menar att auktionering borde vara regel i alla sektorer. Det är dock viktigt att vägtransporter, sjötransporter och flyg får egna bubblor i handelssystemet, det vill säga att de inte konkurrerar om samma utsläppsrätter som industrin. Risken är annars stor att den konkurrensutsatta industrin förlorar marknadsandelar utan att utsläppen minskar. Medlemsländerna har i dag tillgång till mycket av den forskning och teknik som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. När utvecklingsländerna ska ta nästa steg i sin ekonomiska utveckling är det viktigt att det sker på ett sätt som inte ökar belastningen på klimatet. Därför behövs en överföring av ny miljövänlig teknik från de rikare till de fattigare länderna. EU ska gå i täten och starta en utvecklingsfond för tekniköverföring. Särskilda klimatlån inriktade på investeringar i miljöteknik ska utvecklas. Socialdemokrater på alla nivåer måste arbeta för en långsiktig och sammanhållen klimatpolitik. Denna ska specificera nödvändiga insatser sektor för sektor inom energi, 10

11 11 (16) jordbruk, livsmedel, byggande, infrastruktur och transport och för breda investeringsprogram för industrin. Därför behövs en ny majoritet i Europaparlamentet. När EU beslutar om stöd till nya energisystem ska förnybara energikällor alltid prioriteras framför gas och olja. Den planerade tysk-ryska gasledningen i Östersjön innebär risker. Östersjöns känsliga ekosystem kan skadas. Framtidens energisystem består av flera olika energislag. Vi vill att Europaparlamentet arbetar för gemensamma regler och investeringar i infrastruktur för transport av grön el. På sikt vill vi skapa en gemensam infrastruktur som bereder tillträde till förnybara energikällor även småskaliga på gynnsamma villkor. EU bör införa ett gemensamt certifikatsystem för grön el, som ska stimulera produktion av förnybar energi. EU:s storskaliga jordbrukssubventioner måste avvecklas. Så länge de finns kvar vill vi att de får en tydligare klimatinriktning. Stödet kan i större utsträckning inriktas mot klimatnyttig och ekologisk produktion. Stödet till djurtransporter ska avvecklas. I takt med att jordbruksstödet avvecklas kan delar av det användas till att istället finansiera forskning och utveckling av miljövänlig teknik. Transportsystemen i EU måste förnyas för en långsiktig hållbar utveckling. Tågförbindelserna mellan Europas storstäder måste förbättras. Godstrafiken måste flyttas från väg till järnväg och kustsjöfart. Svenska socialdemokrater har varit ledande i arbetet för en ambitiös miljöpolitik i EU, både i ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet. Resultatet har bland annat blivit världens mest ambitiösa kemikaliepolitik, nya kraftfulla regler för tryggare livsmedel, för renare luft och renare vatten. Nu måste vi gå vidare med kampen för biologisk mångfald och effektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Östersjöregionen är speciellt viktig för Sverige. Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Inte minst är det viktigt att förhindra utfiskning. Farliga kemikalier måste fasas ut. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön. Därför behövs ytterligare insatser för att minska övergödningen, stoppa utfiskningen och förebygga oljeutsläpp. EU:s samarbete med Ryssland måste stärkas inom miljöområdet för att skydda Östersjön. 11

12 12 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka EU:s klimatpolitik. Vi vill att EU genom aktivt globalt agerande, och ambitiösa nationella och gemensamma åtaganden banar väg för en överenskommelse om ett nytt globalt klimatavtal EU ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik, miljövänliga infrastrukturinvesteringar och gröna jobb. Anta skarpa klimatmål. Vi vill att EU minskar sina utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Investera i ett hållbart jordbruk och fiske. EU:s jordbrukssubventioner ska avvecklas och stödet ska istället satsas på ett kunskapslyft och forskning och utveckling av miljövänlig teknik. EU bör fasa ut nuvarande typ av fiskeavtal och utveckla en hållbar fiskeripolitik. Investera i tågtrafik. EU måste satsa på ett bättre järnvägsnät. EU ska stimulera utbyggnad av person- och godstågsförbindelser mellan Europas storstäder och tillväxtregioner höghastighetståg, effektiva godskorridorer och kombiterminaler. Vi vill att EU tar initiativ för ett gemensamt bokningssystem av tågbiljetter, samt förnyar satsningen på tågluffarkort och biltåg. Vägtransporter och flyg bör ha en egen bubbla i handelssystemet med utsläppsrätter. Minska EU:s egna resor. Vi vill att Europaparlamentet ska sammanträda på ett ställe. Flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut. Säga nej till nya olja- och gasledningar. Investera i förnybara energikällor. Sverige är Europaledande på etanol och måste nu leda vägen mot den andra generationens hållbara biobränslen. Europa måste investera mer i förnybar energi som exempelvis vind- och solkraft. Socialdemokraterna säger nej till den planerade gasledningen i Östersjön eftersom den innebär allvarliga miljörisker. Rädda Östersjön. Vi vill att EU satsar mer resurser så att Östersjön blir ett renare innanhav. Det finns risk för utfiskning av vissa arter i Östersjön. Vi måste gemensamt möta detta hot med minskade kvoter och hårdare arbete mot tjuvfiske. Samarbetet med Ryssland ska stärkas inom miljöområdet. Miljökrav på sjötransporter. Vi vill att EU tillsammans med internationella orgnan arbetar aktivt för att motverka utarmning av haven och störningar på ekosystemen. Vi vill arbeta för ett upphandlingssystem som tar hänsyn till alla hållbarhetskriterier. 12

13 13 (16) Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen Den första maj 2004 skrevs historia när tio nya länder blev medlemmar av EU. Uppdelningen av Europa i öst och väst är äntligen borta. EU:s fortsatta utvidgning har bidragit till att också länder med totalitära styrelseskick omformats till demokratiska nationer med respekt för de mänskliga rättigheterna. Den processen vill vi socialdemokrater fortsätta när fler nationer knackar på dörren till medlemskap. Få hade efter andra världskriget kunnat drömma om att direktvalda parlamentariker från 27 länder i Europa skulle samlas för att fatta gemensamma beslut. Idag har vi den möjligheten. Det vill vi socialdemokrater ta vara på. Det finns fortfarande hot mot säkerheten i Sverige och i Europa. Förekomsten av kärnvapen bidrar till en osäkrare värld. Krisen i Georgien visar på hur viktig EU:s roll är för ökad gemensam säkerhet. Medlemsländernas samarbete i kampen mot terrorismen och den grova organiserade brottsligheten måste öka inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och respekten för den personliga integriteten. För världen och för medlemsländerna finns mycket att tjäna på att EU talar med en stark och enig röst i världen. Vi vill att unionen arbetar för global rättvisa. Vi vill att EU ska fortsätta vara en förebild för ett öppet samhälle byggt på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. EU ska inte militariseras. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians. En rättvis värld är möjlig. EU kan främja fred och agera konfliktförebyggande genom den gemensamma utrikes-, handels och biståndspolitiken samt genom olika bilaterala avtal. Också för de länder som inte är aktuella för medlemskap kan utbytet med EU vara av stor betydelse. Vi vill främja gemensam säkerhet och efterlevnad av mänskliga rättigheter. Om det förebyggande arbetet misslyckas måste vi vara beredda att även agera för att hindra eller begränsa en krissituation eller konflikt. EU:s medlemsländer bidrar till gemensamma insatsstyrkor för att skapa fred vid kriser i världen. De ska stärkas med civila delar för att tidigt kunna stärka ett samhälles civila grundfunktioner efter en konflikts eller katastrofs akuta fas. För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt mandat. Ett mandat givet av FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas. Vi vill att EU ska arbeta för att kvinnors rättigheter och deltagande får ett bättre genomslag i arbetet för fred, säkerhet och utveckling. EU måste bli bättre på att stimulera grannländerna att utvecklas i en demokratisk riktning. EU måste bli aktivare att med alla sina politiska verktyg visa att EU är engagerat för att hjälpa länder till ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati. Det är lika viktigt att EU tar problemen med bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland på allvar som att Ryssland inte isoleras. 13

14 14 (16) EU:s utvidgning har varit ett viktigt bidrag till bevarad fred i Europa. Hoppet om ett framtida EU-medlemskap har redan lett till reformer i Turkiet och på västra Balkan. Vi är övertygade om att det europeiska samarbetet har allt att vinna på att få Turkiet och länderna på Balkan och i Östeuropa som medlemmar, på samma sätt som de behöver EU. För att bli medlem måste ansökarländerna uppfylla EU:s krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Kvinnors och minoriteters rättigheter i Turkiet måste stärkas och utvecklingen i demokratisk riktning stärkas. Att stödja kampen för demokrati och fred i Mellanöstern och bekämpa fattigdomen i Afrika handlar om solidaritet men också om egenintresse för Europa. EU är världens största biståndsgivare. Men många länders utveckling hämmas av orättvisa handelsvillkor och osund konkurrens. Vi vill att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis världshandel. EU måste samlas kring en fungerande gemensam migrationspolitik där vi gemensamt tar ansvar för att upprätthålla rätten till asyl. Det är inte värdigt att människor förtvivlat riskerar sina liv i rangliga båtar över Medelhavet, från det fattiga Nordafrika till det rika Europa. Vi vill se en gemensam flykting- och invandringspolitik inom EU som värnar rätten till asyl och präglas av humanitet, internationell solidaritet och rättssäkerhet. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och ökad solidaritet. Stärka EU som en fredsaktör. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. Vi vill inte att EU likt Nato utvecklas till en militär försvarsallians. Vår inriktning ska vara nedrustning i världen. Fortsätta EU:s utvidgning. Vi vill att de länder som uppfyller EU:s medlemskrav ges möjlighet att förhandla om medlemskap. Skapa en rättvis världshandel. EU:s handelsavtal med tredjeland ska garantera att internationella normer för anständigt arbete följs. EU ska vara en stark röst för rättvis frihandel när internationella frihandelsavtal förhandlas. Satsa på en hållbar global utveckling. På samma sätt som Sverige har en politik för hållbar global utveckling ska EU:s politik för mänskliga rättigheter, bistånd, handel, jordbruk, klimat och ekonomi sammanföras till en politik för rättvis utveckling i världen och Europa. Öka EU:s bistånd. Vi vill att EU:s samlade bistånd stärks och att EU:s medlemsländer följer FN:s rekommendation 0.7 procent av BNP. Vi vill att EU med kraft bidrar till att FN:s alla millenniemål uppnås. 14

15 15 (16) Öka EU:s stöd till demokrati. Vi vill att EU:s samarbete med och stöd till demokrati i Vitryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien kraftigt förstärks. Det är lika viktigt att kritiken mot Rysslands utveckling tas på allvar som att Ryssland inte isoleras. 15

16 Socialdemokraterna, Stockholm tel: ,

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET VID DÖRREN FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor i dag saknar

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

För ett socialdemokratiskt Europa

För ett socialdemokratiskt Europa För ett socialdemokratiskt Europa Foto: Imagine/Peter Berggren Jan Andersson Ledamot för Socialdemokraterna i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Imagine/Jerry Bergman

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE

EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE EU-VALET 2014 SAMTALS- KAMPANJEN SAMTALET MED VÄLJAREN PER TELEFON FÖR DIG SOM VALARBETARE Sid 2 (8) HUVUDBUDSKAP Rättvisa villkor och fler jobb Det är ett historiskt misslyckande att 26 miljoner människor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010

Idéprogram. för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Idéprogram för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen antaget på kongressen 2010 Inledning Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen är en religiöst och partipolitiskt oberoende organisation som arbetar

Läs mer

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson

EU och arbetsrätten. Per-Ola Ohlsson EU och arbetsrätten EU:s regler om arbetstagare m.m. Per-Ola Ohlsson Unionsfördraget Grundläggande och övergripande bestämmelser EUF art. 2 Unionens värden EUF art. 3 Art. 3.2 Fri rörlighet för personer

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Säkerhetspolitik för vem?

Säkerhetspolitik för vem? Säkerhetspolitik för vem? Säkerhet vad är det? Under kalla kriget pågick en militär kapprustning utifrån uppfattningen att ju större militär styrka desto mer säkerhet. Efter Sovjetunionens fall har kapprustningen

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Anna Hedh. vill ha ett EU som sätter människan före marknaden. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet

Anna Hedh. vill ha ett EU som sätter människan före marknaden. Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Anna Hedh vill ha ett EU som sätter människan före marknaden Foto: Europaparlamentet Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp För en välfungerande

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund

EU-kritiker som inte är till salu. Jöran Fagerlund EU-kritiker som inte är till salu Jöran Fagerlund 1989 Blev medlem i KU och VPK Supervalåret 2014 Besegra Reinfeldt två gånger. Få fler medlemmar. Samma politik i Sverige som i EU. Inte till salu. Mobilisera

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

MINDRE EU MER SVERIGE!

MINDRE EU MER SVERIGE! MINDRE EU MER SVERIGE! SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET Utgåva 2 2014-04-05 MINDRE EU MER SVERIGE! - SVERIGEDEMOKRATERNAS VALMANIFEST I EU-VALET De

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011

Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Ansvar för hela Sverige Idéprogram 2011 Kortversion Idéprogrammet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Nytt idéprogram 2011 Nytt idéprogram - diskuterat och antaget av partistämman, Örebro,

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap

3.15 Samhällskunskap. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet samhällskunskap 3.15 Samhällskunskap Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och utvecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möjligheter och problem kopplade

Läs mer

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Europa 2020 en strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Ersätter Lissabonstrategin (2000 2010) Vision genom tre prioriteringar och fem mål Sju flaggskeppsinitiativ Hur hänger det ihop? Europa 2020

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors kandidater Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors kandidater Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Det är ett viktigt val och vår chans

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

Tillsammans för en rättvisare värld

Tillsammans för en rättvisare värld Tillsammans för en rättvisare värld 2 Inledning Den värld vi lever i är inte rättvis. Miljoner människor lider av fattigdom, sjukdomar, krig och konflikter. Mänskliga rättigheter kränks och för många är

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU!

Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU! Framtidens utmaningar kräver ETT BÄTTRE EU! Foto: Imagine/Peter Berggren Göran Färm Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Här samtalar jag om EUs

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt.

MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. INGEN FATTIGDOM MÅL 1: Målet är att få slut på all form av fattigdom överallt. Slut på fattigdomen! Det betyder bland annat: Den extrema fattigdomen ska avskaffas och antalet personer som lever i fattigdom

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Europa Anne Graf

Europa Anne Graf Europa 2020 Anne Graf Fler jobb i ny EU- strategi Utmaningar Ekonomiska krisen Arbetslöshet Fattigdom Högutbildade kvinnor måste välja mellan jobb och familj Lågt barnafödande Ny tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014

Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet EU-valet 2014 Valmanifest för Piratpartiet inför EU-parlamentsvalet 2014 Piratpartiet tror på alla människors lika värde, och lika rätt att utveckla sin särart. Vi ser de enorma

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

15375/16 ck/ab 1 DRI

15375/16 ck/ab 1 DRI Europeiska unionens råd Bryssel den 9 december 2016 (OR. en) 15375/16 NOT från: till: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Ständiga representanternas kommitté (Coreper II) Rådet Föreg. dok. nr: 15145/16

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Hälsningar från Örebro till Bryssel

Hälsningar från Örebro till Bryssel Örebro Örebro 2009-06-04 Hälsningar från Örebro till Bryssel Så tyckte örebroarna om EU Vad tycker du? Socialdemokraterna vill veta vad örebroarna tycker. Sedan flera år tillbaka har Socialdemokraterna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING. GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män JÄMSTÄLLDHET SOLIDARITET HANDLING GUE/NGL:s arbete inom Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Jämställdhet, solidaritet, handling Kampen för kvinnors

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017

Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Intraservice Intro socialarbetare 4 maj 2017 Seroj Ghazarian Så här ser min vardag ut, när ska jag bedriva min verksamhet då? Mänskliga rättigheter Möten Nationella minoriteter Information Förhållningssätt

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3306 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde

Läs mer

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar:

INLEDNING. European Alliance for Freedom skall arbeta för följande fundamentala förändringar: INLEDNING De förestående EU-valen kommer att hållas mellan den och den 5 maj 014 i samtliga medlemsländer i den europeiska unionen. I detta dokument framläggs ett förslag på allmänna politiska principer

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (23) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Albins folkhögskola,

Albins folkhögskola, Idé- och måldokument för Albins folkhögskola, avseende perioden 2013-2017 Uppgift Föreningen Albins folkhögskola har till uppgift att: Ø bedriva folkhögskoleverksamhet i samarbete med medlemsorganisationerna,

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret

Nytt program för upphandling och inköp. Stefan Nordin stadsledningskontoret Nytt program för upphandling och inköp Stefan Nordin stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Nytt program för upphandling och inköp Program ersätter policy i enlighet med staden intention att

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer