Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009"

Transkript

1 Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

2 2 (16) Socialdemokraterna V a l p l a t t f o r m E u r o p a p a r l a m e n t e t Innehållsförteckning Framgång kräver rättvisa 3 Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet 4 Europa ska ta täten i klimatarbetet 10 Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen 13 2

3 3 (16) Framgång kräver rättvisa Socialdemokratisk politik handlar alltid om att möjliggöra för människor att forma sitt eget liv. När krisen rullar fram, jobben hotas, välfärden försämras och klyftorna mellan människor ökar så drabbar det oss alla. Människor och utveckling hålls tillbaka, jobb och välfärd går förlorad. Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Då avgörs vilka värderingar som ska styra de kommande fem åren. Det handlar om vilket Europa och vilket Sverige vi vill leva i. Därför gäller våra mål om fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik både för Sverige och för Europa. Därför är konflikten mellan oss och de borgerliga partierna densamma här hemma som i Europa. Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst. De borgerliga partierna i Europaparlamentet vill flytta makt från människor till marknaden. Det gäller jobben, det gäller klimatet och det gäller rättigheter för löntagare och konsumenter. Valet till Europaparlamentet handlar om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Om olika syn på människan, den omgivning vi lever i och om politikens uppgift. Vi har nu lämnat en högkonjunktur bakom oss och de som sitter på makten har försuttit chansen att rusta Sverige och Europa för framtiden. Istället har jobbtillväxten brutits, arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten ökat och välfärden drabbats av nedskärningar för att betala borgerliga skattesänkningar. När världen är osäker är det viktigt med ansvarstagande och samarbete. Inget land kan idag stå ensamt. I kampen mot arbetslöshet, finans- och klimatkris, brottslighet och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig. I en värld som blir alltmer gränslös behöver demokratin bryta igenom för att påverka globalt. Ett väl fungerande EU kan bidra till att Sverige växer sig starkare och tryggare. Det kräver att EU arbetar med rätt saker. Så är det inte alltid idag. Många beslut om vår framtid lämpar sig inte för beslut i Bryssel. EU måste bli spetsigare, öppnare och mer demokratiskt. Politikens makt ska öka i förhållande till juridiken. Företagens frihet på EU:s inre marknad får aldrig ske på bekostnad av principen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessutom måste EU bättre spegla det faktum att hälften av Europas befolkning består av kvinnor. Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför. Det handlar om ditt jobb, din lön och dina villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om klimatkrisen och global solidaritet. Valet den 7 juni handlar om rättvisa. Till skillnad från högern vet vi att framgång kräver rättvisa. 3

4 4 (16) Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet Investeringar för fler och trygga jobb Full sysselsättning är alltid socialdemokratins mål. Vår samhällsmodell bygger på ett gemensamt ansvarstagande. Vi ser arbete som en rättighet och att delta i arbetslivet efter förmåga som en skyldighet. Vår samhällsmodell kräver att alla är med och hjälps åt för att utveckla välfärden. Därför menar vi att arbetslöshet alltid är ett enormt slöseri, både med gemensamma resurser och med enskilda människor. Därför menar vi också att Sveriges och Europas viktigaste utmaning är att uppmuntra utveckling och skapa nya jobb. Höstens varsel inom bl.a. bilindustrin sätter fingret på Sveriges stora beroende av omvärlden. Internationell lågkonjunktur och global finanskris innebär omedelbara konsekvenser för svenska jobb och för svensk ekonomi. Finanskrisen visar tydligt att finansmarknaden är global. Det behövs politiska motkrafter som kan besluta om regler för banker och finansinstitut. Vi socialdemokrater vill skärpa reglerna, kraven och tillsynen på finansmarknaden så att framtida kriser kan hanteras utan att systemen kollapsar, välfärden hotas och enskilda människor drabbas. Europas socialdemokrati arbetar aktivt för bättre kontroll av det finansiella systemet. Utan en aktiv ekonomisk politik och ett väl fungerande internationellt samarbete riskerar vi att förlora både jobb och förmågan att utveckla Sverige. Vi socialdemokrater är övertygade om att arbete bygger välfärd. För att vår industri och andra sektorer ska kunna fortsätta vara en bas för välfärd och tillväxt måste vi gå på offensiven och satsa mer på utbildning och investeringar. Mot den moderatstyrda politiken, baserad på skattesänkningar för dem med de allra högsta inkomsterna, ställer vi investeringar för nya jobb, forskning och utbildning. Öppna gränser i Europa har ökat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Rätt utnyttjat kan samarbetet i Europa bidra till att stärka vår konkurrenskraft. Men det råder idag en osäkerhet om hur den svenska modellen med rättvisa villkor och kollektivavtal ska klara sig i framtiden. Vi har sett exempel på att utländska företag konkurrerat med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Vi tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor! Vi vill fortsätta att investera för framtiden. Vi vill att EU:s arbete för jobb och tillväxt ska koncentreras på att göra Europa världsledande inom utbildning, forskning, infrastruktur och klimatsatsningar. Därför vill vi att resurser inom EU fasas ut från direkt jordbruksstöd till gemensam forskning, miljöteknik och utbildning. Som exportberoende nation har vi lärt oss att leva i en omvärld med allt öppnare gränser. Vi vet att trygga människor vågar och att otrygghet hämmar. På många håll i Sverige och Europa breder otryggheten ut sig. Många är oroliga för sina jobb. Många ser behov i välfärden som inte tillgodoses. Många söker en tryggare tillvaro. Om vi ska stå väl rustade i denna oroliga och globaliserade tid måste vår socialdemokratiska modell med trygghet i 4

5 5 (16) förändring, med tydliga broar mellan arbete och utbildning försvaras, utvecklas och spridas i Europa. Sverige och Europa ska vara nyfiket på framtiden och öppet för omvärlden. En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig, men får inte utnyttjas för att pressa villkoren neråt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Europas socialdemokrater kan aldrig acceptera att löntagare diskrimineras och får lön beroende på varifrån man kommer. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela Europa. Den borgerliga regeringens passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi ser tydligt hur klyftorna i Sverige har ökat mellan människor som ett resultat av den moderata politiken. Inte heller på den europeiska arenan har regeringen visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen. I kölvattnet av det så kallade Lavalfallet kan vi tydligt se hur olika uppfattningar vi har om framtidens Europa. Vi socialdemokrater vill se fler trygga jobb. Vi vill samarbeta över gränserna så att löntagare i hela Europa står väl rustade inför globaliseringens utmaningar. Den svenska borgerliga regeringen och andra borgerliga regeringar i Europa öppnar istället för lönedumpning och sämre arbetsvillkor. Vi står upp för och försvarar kollektivavtalsmodellen både i Sverige och i EU. Den fungerar väl. Vi vill säkra respekten för enskilda EU-länders ordning inom arbetslivets område, såsom kollektivavtal och rätten till fackliga stridsåtgärder. Vi vill förhindra social dumpning. Det arbete för tillväxt och lokal/regional utveckling som sker i våra regioner är viktigt för att mobilisera människor, företag och institutioner för en hållbar tillväxt. Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen europeisk politik för hållbar utveckling, där människor, företag och organisationer är engagerade. EU:s, Sveriges och regionernas politik för hållbar utveckling måste hänga samman. EU:s strukturfonder bör utvecklas för att kunna spela en mer offensiv roll för utsatta regioner inte minst genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar. När människor flyttar sprids kunskap, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Migrationen kommer att få stor betydelse för EU:s tillväxt och utveckling. För oss socialdemokrater är det grundläggande att löner, anställningsvillkor och övriga arbetsvillkor regleras i kollektivavtal på hela arbetsmarknaden. Annars finns risk att migranter utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att lönerna successivt pressas ner. I Europa lever idag miljontals människor utan uppehållstillstånd, inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Papperslösas utsatthet utnyttjas hänsynslöst. Det är inte acceptabelt. Det måste råda en samsyn i Europa så att migranters rättigheter tillvaratas inom hela EU. Vi är också positiva till ökad arbetskraftsinvandring till Europa. Det måste ske på ett ordnat sätt med full respekt för de fackliga rättigheterna. 5

6 6 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta löntagare före marknaden. Vi vill se en bättre balans mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Vi vill att EU inför ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. Stärka kollektivavtalen. EU:s lagstiftning måste ändras så att nya Laval-fall omöjliggörs. Utstationeringsdirektivet måste ändras för att säkra möjligheten att med kollektivavtal upprätthålla principen om lika lön för lika arbete. Investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt. EU:s jordbrukssubventioner måste fasas ut och istället satsas på utbildning och forskning. Framtidssatsningarna inom industrin måste öka kraftfullt. EU:s utbildnings- och forskningssamarbete måste stärkas och forskarflykten till USA vändas tillbaka. Kontrollera finansmarknaderna. Finansmarknaden har stor betydelse för stabiliteten, tillväxten, jobben och välfärden. Finanskrisen visar vikten av tillsyn samt gemensamma strikta globala regler. Europas socialdemokrati arbetar för bättre samordnad kontroll av banker, hedgefonder och andra finansiella institutioner. Samordna minimiskatter på nyckelområden. På viktiga nyckelområden exempelvis alkohol-, miljö- och energiskatter arbetar socialdemokratin för gemensamma minimiskatter som beslutas enhälligt. Investeringar för tryggare medborgare och konsumenter När arbete, varor, kapital och tjänster rör sig fritt mellan våra länder har EU en roll att spela för att stärka medborgares och konsumenters rättigheter. Men många viktiga samhällsfrågor beslutar vi om i Sverige. Vi vill därför vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för EU-nivån. Det är exempelvis orimligt att den borgerliga regeringen i Sverige och vissa företag försöker utnyttja EU för att komma åt vår svenska välfärdsmodell, alkoholpolitiken, bostadspolitiken, kollektivavtalen eller presstödet. Beslut om jakt- och viltvårdsfrågor ska också utgå från närhetsprincipen, d.v.s. fattas nära dem som berörs och på den nivå där kunskapen är störst. Kraven på demokrati och insyn i EU måste skärpas, både via nationella kanaler och direkt. Det ligger ingen motsättning mellan att stärka riksdagens inflytande och de folkvaldas roll i EU. Samarbetet mellan individer, partier, folkrörelser och näringsliv måste stärkas i Europa. Det fortsatta reformarbetet i EU måste inriktas på större öppenhet. En offentlighetsprincip i EU infördes under det socialdemokratiska svenska ordförandeskapet Nu måste unionen få tydligare regler för fri tillgång till dokument och ett öppnare lagstiftningsarbete. 6

7 7 (16) Alla människor oavsett ålder, klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religion har samma rättigheter och måste därför ges samma möjligheter. Tillsammans vill, kan och ska vi skapa ett jämställt Europa, med lika möjligheter och lika lön för likvärdigt arbete. Alla EU:s institutioner ska präglas av jämställdhet och mångfald i såväl politiska organ som administration. Makten måste delas lika mellan kvinnor och män i EU:s olika institutioner. Vi vill förändra EU:s rekryteringsprocess så att fler kvinnor når ledande positioner. Konsumentfrågorna har sedan länge en central plats i EU:s arbete. De berör alla, men det är inte alltid lätt att göra medvetna och hållbara val. Varje år förlorar konsumenter mångmiljonbelopp på grund av problem med varor och tjänster. Konsumenternas möjligheter att ta tillvara de fördelar som den gemensamma marknaden ger och kunna bedöma olika varors och tjänsters kvalitet behöver stärkas, till exempel genom skarpare krav på konsumenträttigheter, konkurrens, prismärkning och innehåll. En aktiv politik behövs för att skydda hälsa och säkerhet. Det krävs exempelvis tuffare lagstiftning mot kemikalier och tillsatser. Märkning av livsmedel ska ske på ett sätt som ger konsumenten tydlig och rättvisande information. Länder som vill ha strängare regler för att skydda miljö och konsumenters rättigheter och hälsa ska få ha det utan att det ska ses som ett handelshinder. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta tydliga gränser för EU:s makt. Områden som exempelvis sjukvård, bostadspolitik, kollektivavtal och presstöd är i grunden nationella. EU ska inte ha en egen beskattningsrätt. Jaktfrågor ska beslutas i enlighet med närhetsprincipen. Vi vill vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för beslut i EU. Stärka konsumenternas ställning i EU. Tillsatser som inte bevisligen är ofarliga ska förbjudas i livsmedel, läsk och godis. Stoppa farliga kemikalier i barns leksaker. Förbjud tv-reklam riktad till barn. Stärka arbetet mot diskriminering. Vi vill att EU:s lagstiftning mot diskriminering ska stärkas så att vi effektivt kan bekämpa diskriminering på grund av kön, ursprung, religion, ålder, funktionshinder och sexuell läggning i hela Europa. Ändra EU:s alkoholpolitik. Stoppa lågpriskonkurrens på alkoholvaror, höj minimiskatterna på öl, vin och sprit. Varje medlemsland ska själv få besluta om införselregler av alkohol. Sveriges införselkvoter ska sänkas. Alkoholreklam ska kunna förbjudas. Utveckla förebyggande arbete och information mot alkoholmissbruk i EU, särskilt bland ungdomar. Ge ökat stöd till arbetet för bättre folkhälsa. Öka insynen i EU:s arbete. Vi vill att EU reformeras i riktning mot mer öppenhet och insyn. Det ska vara en lagstadgad skyldighet för alla EU:s institutioner att aktivt kommunicera med medborgarna. Handlingar och dokument ska vara offentliga och lättillgängliga för alla medborgare. 7

8 8 (16) Arbeta för ett jämställt Europa. Vi vill att EU stärker sin jämställdhetslagstiftning. Befattningarna i EU ska delas lika mellan män och kvinnor. Investeringar för tryggare samhällen och människor Den fria rörligheten för inte bara med sig möjligheter. Idag samarbetar kriminella nätverk över gränserna. Människor, vapen och narkotika smugglas in i EU och mellan medlemsländerna. Till de grövsta brotten hör sexslavhandeln med kvinnor och barn. Det europeiska samarbetet i kampen mot terrorismen måste stärkas inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och regler och respekten för den personliga integriteten. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Med gemensamma krafter underlättas kampen mot gränsöverskridande brottslighet som människohandel och penningtvätt. Vi vill därför förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Snabba och gemensamma profilanalyser av narkotika är ett sätt att hindra att nya syntetiska droger får fäste i Europa. Vi vill att EU stärker kampen mot ekonomisk brottslighet och skärper reglerna för skattefusk inom unionen. EU måste sätta hård press för att stoppa nya och redan etablerade skatteparadis. Främlingsfientlighet och rasism frodas fortfarande i Europa. Vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. De främlingsfientliga och populistiska partiernas exploatering av fördomar måste avslöjas och deras framfart stoppas. När de tekniska möjligheterna till övervakning och samordning av information blir större måste den personliga integriteten värnas, både mot myndigheter och mot arbetsgivare. Integritetsskydd och medborgerliga fri- och rättigheter måste vara vägledande i all EUlagstiftning, till exempel skyddet för yttrande- och tryckfrihet och e-postintegritet, även inom ramen för terroristbekämpningen. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka kampen mot organiserad brottslighet. Vi vill öka samarbetet inom EU för att nå en effektivare bekämpning av den organiserade brottsligheten. Förbjuda skatteparadis. EU ska införa strikta regler mot skattedumpning. EU ska samtidigt kraftfullt motverka skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Stoppa människohandel och prostitution. Vi accepterar inte att människor utnyttjas genom prostitution. Vi vill sätta press på medlemsländerna att förbjuda sexköp. EU ska agera för att sätta stopp för alla former av människohandel. Stärka arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Vi måste utveckla gemensamt agerande i EU för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att göra upp med segregation på bostadsmarknaden och utestängning från arbetsmarknaden. Det bör ske både genom en aktiv folkbildning och genom tydlig lagstiftning mot hatbrott och spridande av olika former av hatpropaganda. 8

9 9 (16) Stärka den personliga integriteten. EU:s integritetsskydd och de medborgerliga fri- och rättigheterna måste stärkas. Stärka barns och ungas rättigheter inom EU genom aktivt arbete med barnkonventionen. 9

10 10 (16) Europa ska ta täten i klimatarbetet Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som var och en av oss inte klarar av att lösa ensamma. Här räcker det inte att några gör rätt, alla måste arbeta i riktning mot samma mål en socialt hållbar utveckling. Europa ska gå i täten och leda klimatarbetet. Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att Europa måste leda arbetet, även globalt. EU kommer bara att lyckas om vi investerar gemensamt i en hållbar utveckling. Sveriges och EU:s företag måste bli världsledande på miljöhänsyn och energi- och miljöteknik. Det krävs omfattande investeringsprogram för både industrin och tjänstesektorn. Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras. Och hållbar utveckling kan inte åstadkommas utan stöd från medborgarna. Klimatomställningen kostar, men att vänta blir ännu dyrare. Framförallt kan den, om vi socialdemokrater får vara med och bestämma, bli en stark och positiv kraft för miljontals nya gröna jobb. Den som är först ur fossilsamhället och kan utveckla den nya miljö- och energitekniken kommer att klara både jobben, den sociala sammanhållningen, klimatet och miljön. Med en rättvis politik grundad på gemensamt ansvar lämnas ingen kvar under omställningsperioden. Vi vill att EU blir en union som sätter hållbar utveckling främst. EU har ett stort ansvar för nästa globala klimatavtal och att de stora utsläppsländerna förmås minska sina utsläpp. EU ska ta på sig ledartröjan i kampen mot klimatförändringen. Medlemsländerna har satt det gemensamma målet att år 2020 ska EU ha minskat växthusgasutsläppen med 20 procent, producera 20 procent förnybar energi och bli 20 procent mer energieffektivt. Vi socialdemokrater vill höja ambitionsnivån. Vi vill driva på för en minskning av EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Vi stöder förändringarna av handelssystemet med utsläppsrätter och menar att auktionering borde vara regel i alla sektorer. Det är dock viktigt att vägtransporter, sjötransporter och flyg får egna bubblor i handelssystemet, det vill säga att de inte konkurrerar om samma utsläppsrätter som industrin. Risken är annars stor att den konkurrensutsatta industrin förlorar marknadsandelar utan att utsläppen minskar. Medlemsländerna har i dag tillgång till mycket av den forskning och teknik som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. När utvecklingsländerna ska ta nästa steg i sin ekonomiska utveckling är det viktigt att det sker på ett sätt som inte ökar belastningen på klimatet. Därför behövs en överföring av ny miljövänlig teknik från de rikare till de fattigare länderna. EU ska gå i täten och starta en utvecklingsfond för tekniköverföring. Särskilda klimatlån inriktade på investeringar i miljöteknik ska utvecklas. Socialdemokrater på alla nivåer måste arbeta för en långsiktig och sammanhållen klimatpolitik. Denna ska specificera nödvändiga insatser sektor för sektor inom energi, 10

11 11 (16) jordbruk, livsmedel, byggande, infrastruktur och transport och för breda investeringsprogram för industrin. Därför behövs en ny majoritet i Europaparlamentet. När EU beslutar om stöd till nya energisystem ska förnybara energikällor alltid prioriteras framför gas och olja. Den planerade tysk-ryska gasledningen i Östersjön innebär risker. Östersjöns känsliga ekosystem kan skadas. Framtidens energisystem består av flera olika energislag. Vi vill att Europaparlamentet arbetar för gemensamma regler och investeringar i infrastruktur för transport av grön el. På sikt vill vi skapa en gemensam infrastruktur som bereder tillträde till förnybara energikällor även småskaliga på gynnsamma villkor. EU bör införa ett gemensamt certifikatsystem för grön el, som ska stimulera produktion av förnybar energi. EU:s storskaliga jordbrukssubventioner måste avvecklas. Så länge de finns kvar vill vi att de får en tydligare klimatinriktning. Stödet kan i större utsträckning inriktas mot klimatnyttig och ekologisk produktion. Stödet till djurtransporter ska avvecklas. I takt med att jordbruksstödet avvecklas kan delar av det användas till att istället finansiera forskning och utveckling av miljövänlig teknik. Transportsystemen i EU måste förnyas för en långsiktig hållbar utveckling. Tågförbindelserna mellan Europas storstäder måste förbättras. Godstrafiken måste flyttas från väg till järnväg och kustsjöfart. Svenska socialdemokrater har varit ledande i arbetet för en ambitiös miljöpolitik i EU, både i ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet. Resultatet har bland annat blivit världens mest ambitiösa kemikaliepolitik, nya kraftfulla regler för tryggare livsmedel, för renare luft och renare vatten. Nu måste vi gå vidare med kampen för biologisk mångfald och effektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Östersjöregionen är speciellt viktig för Sverige. Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Inte minst är det viktigt att förhindra utfiskning. Farliga kemikalier måste fasas ut. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön. Därför behövs ytterligare insatser för att minska övergödningen, stoppa utfiskningen och förebygga oljeutsläpp. EU:s samarbete med Ryssland måste stärkas inom miljöområdet för att skydda Östersjön. 11

12 12 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka EU:s klimatpolitik. Vi vill att EU genom aktivt globalt agerande, och ambitiösa nationella och gemensamma åtaganden banar väg för en överenskommelse om ett nytt globalt klimatavtal EU ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik, miljövänliga infrastrukturinvesteringar och gröna jobb. Anta skarpa klimatmål. Vi vill att EU minskar sina utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Investera i ett hållbart jordbruk och fiske. EU:s jordbrukssubventioner ska avvecklas och stödet ska istället satsas på ett kunskapslyft och forskning och utveckling av miljövänlig teknik. EU bör fasa ut nuvarande typ av fiskeavtal och utveckla en hållbar fiskeripolitik. Investera i tågtrafik. EU måste satsa på ett bättre järnvägsnät. EU ska stimulera utbyggnad av person- och godstågsförbindelser mellan Europas storstäder och tillväxtregioner höghastighetståg, effektiva godskorridorer och kombiterminaler. Vi vill att EU tar initiativ för ett gemensamt bokningssystem av tågbiljetter, samt förnyar satsningen på tågluffarkort och biltåg. Vägtransporter och flyg bör ha en egen bubbla i handelssystemet med utsläppsrätter. Minska EU:s egna resor. Vi vill att Europaparlamentet ska sammanträda på ett ställe. Flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut. Säga nej till nya olja- och gasledningar. Investera i förnybara energikällor. Sverige är Europaledande på etanol och måste nu leda vägen mot den andra generationens hållbara biobränslen. Europa måste investera mer i förnybar energi som exempelvis vind- och solkraft. Socialdemokraterna säger nej till den planerade gasledningen i Östersjön eftersom den innebär allvarliga miljörisker. Rädda Östersjön. Vi vill att EU satsar mer resurser så att Östersjön blir ett renare innanhav. Det finns risk för utfiskning av vissa arter i Östersjön. Vi måste gemensamt möta detta hot med minskade kvoter och hårdare arbete mot tjuvfiske. Samarbetet med Ryssland ska stärkas inom miljöområdet. Miljökrav på sjötransporter. Vi vill att EU tillsammans med internationella orgnan arbetar aktivt för att motverka utarmning av haven och störningar på ekosystemen. Vi vill arbeta för ett upphandlingssystem som tar hänsyn till alla hållbarhetskriterier. 12

13 13 (16) Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen Den första maj 2004 skrevs historia när tio nya länder blev medlemmar av EU. Uppdelningen av Europa i öst och väst är äntligen borta. EU:s fortsatta utvidgning har bidragit till att också länder med totalitära styrelseskick omformats till demokratiska nationer med respekt för de mänskliga rättigheterna. Den processen vill vi socialdemokrater fortsätta när fler nationer knackar på dörren till medlemskap. Få hade efter andra världskriget kunnat drömma om att direktvalda parlamentariker från 27 länder i Europa skulle samlas för att fatta gemensamma beslut. Idag har vi den möjligheten. Det vill vi socialdemokrater ta vara på. Det finns fortfarande hot mot säkerheten i Sverige och i Europa. Förekomsten av kärnvapen bidrar till en osäkrare värld. Krisen i Georgien visar på hur viktig EU:s roll är för ökad gemensam säkerhet. Medlemsländernas samarbete i kampen mot terrorismen och den grova organiserade brottsligheten måste öka inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och respekten för den personliga integriteten. För världen och för medlemsländerna finns mycket att tjäna på att EU talar med en stark och enig röst i världen. Vi vill att unionen arbetar för global rättvisa. Vi vill att EU ska fortsätta vara en förebild för ett öppet samhälle byggt på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. EU ska inte militariseras. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians. En rättvis värld är möjlig. EU kan främja fred och agera konfliktförebyggande genom den gemensamma utrikes-, handels och biståndspolitiken samt genom olika bilaterala avtal. Också för de länder som inte är aktuella för medlemskap kan utbytet med EU vara av stor betydelse. Vi vill främja gemensam säkerhet och efterlevnad av mänskliga rättigheter. Om det förebyggande arbetet misslyckas måste vi vara beredda att även agera för att hindra eller begränsa en krissituation eller konflikt. EU:s medlemsländer bidrar till gemensamma insatsstyrkor för att skapa fred vid kriser i världen. De ska stärkas med civila delar för att tidigt kunna stärka ett samhälles civila grundfunktioner efter en konflikts eller katastrofs akuta fas. För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt mandat. Ett mandat givet av FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas. Vi vill att EU ska arbeta för att kvinnors rättigheter och deltagande får ett bättre genomslag i arbetet för fred, säkerhet och utveckling. EU måste bli bättre på att stimulera grannländerna att utvecklas i en demokratisk riktning. EU måste bli aktivare att med alla sina politiska verktyg visa att EU är engagerat för att hjälpa länder till ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati. Det är lika viktigt att EU tar problemen med bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland på allvar som att Ryssland inte isoleras. 13

14 14 (16) EU:s utvidgning har varit ett viktigt bidrag till bevarad fred i Europa. Hoppet om ett framtida EU-medlemskap har redan lett till reformer i Turkiet och på västra Balkan. Vi är övertygade om att det europeiska samarbetet har allt att vinna på att få Turkiet och länderna på Balkan och i Östeuropa som medlemmar, på samma sätt som de behöver EU. För att bli medlem måste ansökarländerna uppfylla EU:s krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Kvinnors och minoriteters rättigheter i Turkiet måste stärkas och utvecklingen i demokratisk riktning stärkas. Att stödja kampen för demokrati och fred i Mellanöstern och bekämpa fattigdomen i Afrika handlar om solidaritet men också om egenintresse för Europa. EU är världens största biståndsgivare. Men många länders utveckling hämmas av orättvisa handelsvillkor och osund konkurrens. Vi vill att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis världshandel. EU måste samlas kring en fungerande gemensam migrationspolitik där vi gemensamt tar ansvar för att upprätthålla rätten till asyl. Det är inte värdigt att människor förtvivlat riskerar sina liv i rangliga båtar över Medelhavet, från det fattiga Nordafrika till det rika Europa. Vi vill se en gemensam flykting- och invandringspolitik inom EU som värnar rätten till asyl och präglas av humanitet, internationell solidaritet och rättssäkerhet. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och ökad solidaritet. Stärka EU som en fredsaktör. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. Vi vill inte att EU likt Nato utvecklas till en militär försvarsallians. Vår inriktning ska vara nedrustning i världen. Fortsätta EU:s utvidgning. Vi vill att de länder som uppfyller EU:s medlemskrav ges möjlighet att förhandla om medlemskap. Skapa en rättvis världshandel. EU:s handelsavtal med tredjeland ska garantera att internationella normer för anständigt arbete följs. EU ska vara en stark röst för rättvis frihandel när internationella frihandelsavtal förhandlas. Satsa på en hållbar global utveckling. På samma sätt som Sverige har en politik för hållbar global utveckling ska EU:s politik för mänskliga rättigheter, bistånd, handel, jordbruk, klimat och ekonomi sammanföras till en politik för rättvis utveckling i världen och Europa. Öka EU:s bistånd. Vi vill att EU:s samlade bistånd stärks och att EU:s medlemsländer följer FN:s rekommendation 0.7 procent av BNP. Vi vill att EU med kraft bidrar till att FN:s alla millenniemål uppnås. 14

15 15 (16) Öka EU:s stöd till demokrati. Vi vill att EU:s samarbete med och stöd till demokrati i Vitryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien kraftigt förstärks. Det är lika viktigt att kritiken mot Rysslands utveckling tas på allvar som att Ryssland inte isoleras. 15

16 Socialdemokraterna, Stockholm tel: ,

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13

Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 Ett starkt Europa för Sveriges bästa 2009-02-13 1 Inledning... 4 Ledarskap för Sverige... 5 Ett starkt EU för Sveriges bästa... 6 Vi är bäst på att ge Sverige inflytande... 6 Tuffare miljökrav i Europa...

Läs mer

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program

en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program en rättvis värld är möjlig Socialdemokraternas internationella program, antaget vid den 35e ordinarie kongressen 29 oktober 3 november

Läs mer

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER

MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER MODERATERNAS EUROPAPLATTFORM ANSVAR OCH MÖJLIGHETER INNEHÅLL INLEDNING 3 1. VÄGAR UR EU:S EKONOMISKA KRIS 5 Ansvar för sunda statsfinanser, solida banker och god konkurrenskraft 5 Europa i olika hastigheter

Läs mer

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete

Agenda för global utveckling. - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete Agenda för global utveckling - Fokus på internationellt utvecklingssamarbete 2 (34) Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Globala utmaningar och möjligheter... 4 2 Politik för rättvis och hållbar global

Läs mer

Utveckling och jämlikhet

Utveckling och jämlikhet Socialdemokraternas riktlinjer för Utveckling och jämlikhet Antagna av Kongress år 00, Stockholm den 12 mars. Preliminär version, ej slutjusterad. Innehåll 1. Sverige ett land vi är stolta över men inte

Läs mer

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014

Ett smalare men vassare EU. Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 Ett smalare men vassare EU Centerpartiets valplattform för EU-valet 2014 valplattform eu-valet 2014 ETT SMALARE MEN VASSARE EU Centerpartiet vill se ett långsiktigt hållbart EU. Det kräver att unionen

Läs mer

Programförklaring IF Metall

Programförklaring IF Metall Programförklaring IF Metall 1 2 Innehåll Inledning 5 Sverige i världen 7 Globaliseringen utmaning utan motstycke 7 Offensivt internationellt samarbete 8 Mot hänsynslös exploatering 10 Samarbete möjlighet

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version

Ett program för förändring. Partiprogram beslutad version Ett program för förändring Partiprogram beslutad version Innehållsförteckning ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 DEN DEMOKRATISKA SOCIALISMEN... 5 VÅRA VÄRDERINGAR... 7 Demokrati... 7 Frihet, jämlikhet och

Läs mer

VI BYGGER NORDEN SAMAK

VI BYGGER NORDEN SAMAK NORDISK ARBETARKONGRESS SØRMARKA 11-12 NOVEMBER 2014 SØRMARKA DEKLARATIONEN VI BYGGER NORDEN SAMAK SØRMARKA-DEKLARATIONEN INLEDNING... 3 SOLIDARITET GER FRIHET... 4 POLITISKA UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Centerpartiets Idéprogram mars 2013 i Upplands Väsby. En hållbar framtid Våra idéer gör skillnad

Centerpartiets Idéprogram mars 2013 i Upplands Väsby. En hållbar framtid Våra idéer gör skillnad Centerpartiets Idéprogram mars 2013 i Upplands Väsby En hållbar framtid Våra idéer gör skillnad Innehållsförteckning En hållbar framtid 3 Våra rötter 3 Stora utmaningar nu och i framtiden 4 Hållbara idéer

Läs mer

Partiprogram för Socialdemokraterna

Partiprogram för Socialdemokraterna Socialdemokraterna Partiprogram för Socialdemokraterna Programkommissionens remissförslag 2 (50) Innehållsförteckning Välkommen med dina synpunkter!... 3 FÖRORD: ETT PROGRAM FÖR FÖRÄNDRING... 4 VÅR VISION...

Läs mer

E1 En solidarisk värld

E1 En solidarisk värld 1 E1 En solidarisk värld 5 10 15 20 25 30 35 A l l a m ä n n i s k o r s l i k a v ä r d e ä r utgångspunkten för SSUs internationella politik. Mänskliga rättigheter och politisk, ekonomisk, social och

Läs mer

ETT FUNGERANDE EUROPA

ETT FUNGERANDE EUROPA ETT FUNGERANDE EUROPA År 2014 får vi möjlighet att vara med och påverka Europas framtid i en avgörande tid för vår del av världen. Hur du väljer att rösta i det här valet kan antingen försvaga Europa eller

Läs mer

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten

IF Metalls framtidsdiskussion. Vårt samhälle och solidariteten IF Metalls framtidsdiskussion Vårt samhälle och solidariteten Innehåll InArbe Vårt samhälle och solidariteten 1 Innehåll IF Metalls framtidsdiskussion inför kongressen 2011 Vårt samhälle och solidariteten

Läs mer

Politiska riktli. Öppningsanförande

Politiska riktli. Öppningsanförande En ny start för EU: Mitt program för sysselsättning, tillväxt, rättvisa och demokratisk förändring Politiska riktli för nästa Europeiska kommission Öppningsanförande vid Europaparlamentets plenarsammanträde

Läs mer

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015

Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015. 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 23 mars 2015 Regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet 2015 Europa står inför stora utmaningar. Konflikter pågår runt om i världen.

Läs mer

europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013

europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 europapolitik Slutprotokoll, centerpartiets partistämma 19-22 september 2013 1. EUROPA BYGGS BÄST UNDERIFRÅN Centerpartiets Europapolitik utgår från människan, inte staten eller byråkratin. Europeiska

Läs mer

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström

rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström rapport nr 17/2010 Rödgrön EU-politik Några exempel på initiativ som kan ge synbara resultat till 2014 Av Mats Engström Rapporten Rödgrön EU-politik utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i april 2010

Läs mer

en rättvis värld är möjlig

en rättvis värld är möjlig M en rättvis värld är möjlig Innehållsförteckning EN NY INRIKTNING PÅ SVERIGES UTRIKESPOLITIK... 3 UM1 Utlåtande internationellt utvecklingssamarbete... 3 UM2 Utlåtande globalisering och FN... 7 UM3 Utlåtande

Läs mer

Här är guiden till söndagens EU-val

Här är guiden till söndagens EU-val Här är guiden till söndagens EU-val 8 världen Fredag 23 maj 2014 Världen idag EU-valet. Hur tycker partierna som på söndag tävlar om Sveriges 20 platser i Europaparlamentet att EU ska förhålla sig till

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti!

Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti! Ja till Europa! Folkpartiet är Sveriges mest Europavänliga parti! Vi vill: 1. EU behövs. Det nära samarbetet i Europa, handeln och utbytet på många olika områden gör Sverige rikare, vår omvärld tryggare

Läs mer

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications

Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Den här publikationen och andra kortfattade översikter om EU finns på internet: ec.europa.eu/publications Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för kommunikation Publikationer 1049 Bryssel BELGIEN

Läs mer

TCOS europaprogram 2009

TCOS europaprogram 2009 TCOS europaprogram 2009 2009-05-07 Författare: Lars Bengtsson internationell sekreterare e-post: lars.bengtsson@tco.se tel: 08-782 91 94 Leif Dergel internationell sekreterare e-post: leif.dergel@tco.se

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer