Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009"

Transkript

1 Socialdemokraternas valplattform inför valet till Europaparlamentet 2009

2 2 (16) Socialdemokraterna V a l p l a t t f o r m E u r o p a p a r l a m e n t e t Innehållsförteckning Framgång kräver rättvisa 3 Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet 4 Europa ska ta täten i klimatarbetet 10 Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen 13 2

3 3 (16) Framgång kräver rättvisa Socialdemokratisk politik handlar alltid om att möjliggöra för människor att forma sitt eget liv. När krisen rullar fram, jobben hotas, välfärden försämras och klyftorna mellan människor ökar så drabbar det oss alla. Människor och utveckling hålls tillbaka, jobb och välfärd går förlorad. Den 7 juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Då avgörs vilka värderingar som ska styra de kommande fem åren. Det handlar om vilket Europa och vilket Sverige vi vill leva i. Därför gäller våra mål om fler jobb, ett hållbart klimat och en solidarisk politik både för Sverige och för Europa. Därför är konflikten mellan oss och de borgerliga partierna densamma här hemma som i Europa. Vi socialdemokrater sätter alltid människan främst. De borgerliga partierna i Europaparlamentet vill flytta makt från människor till marknaden. Det gäller jobben, det gäller klimatet och det gäller rättigheter för löntagare och konsumenter. Valet till Europaparlamentet handlar om en klassisk konflikt mellan höger och vänster. Om olika syn på människan, den omgivning vi lever i och om politikens uppgift. Vi har nu lämnat en högkonjunktur bakom oss och de som sitter på makten har försuttit chansen att rusta Sverige och Europa för framtiden. Istället har jobbtillväxten brutits, arbetslösheten och den ekonomiska otryggheten ökat och välfärden drabbats av nedskärningar för att betala borgerliga skattesänkningar. När världen är osäker är det viktigt med ansvarstagande och samarbete. Inget land kan idag stå ensamt. I kampen mot arbetslöshet, finans- och klimatkris, brottslighet och konflikter blir vi starkare tillsammans än var och en för sig. I en värld som blir alltmer gränslös behöver demokratin bryta igenom för att påverka globalt. Ett väl fungerande EU kan bidra till att Sverige växer sig starkare och tryggare. Det kräver att EU arbetar med rätt saker. Så är det inte alltid idag. Många beslut om vår framtid lämpar sig inte för beslut i Bryssel. EU måste bli spetsigare, öppnare och mer demokratiskt. Politikens makt ska öka i förhållande till juridiken. Företagens frihet på EU:s inre marknad får aldrig ske på bekostnad av principen om ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Dessutom måste EU bättre spegla det faktum att hälften av Europas befolkning består av kvinnor. Sverige och Europa behöver inte mer av borgerlig politik. Ökad orättvisa är inte lösningen på de utmaningar vi står inför. Det handlar om ditt jobb, din lön och dina villkor på arbetsmarknaden. Det handlar om klimatkrisen och global solidaritet. Valet den 7 juni handlar om rättvisa. Till skillnad från högern vet vi att framgång kräver rättvisa. 3

4 4 (16) Fler trygga jobb - inte ökad otrygghet Investeringar för fler och trygga jobb Full sysselsättning är alltid socialdemokratins mål. Vår samhällsmodell bygger på ett gemensamt ansvarstagande. Vi ser arbete som en rättighet och att delta i arbetslivet efter förmåga som en skyldighet. Vår samhällsmodell kräver att alla är med och hjälps åt för att utveckla välfärden. Därför menar vi att arbetslöshet alltid är ett enormt slöseri, både med gemensamma resurser och med enskilda människor. Därför menar vi också att Sveriges och Europas viktigaste utmaning är att uppmuntra utveckling och skapa nya jobb. Höstens varsel inom bl.a. bilindustrin sätter fingret på Sveriges stora beroende av omvärlden. Internationell lågkonjunktur och global finanskris innebär omedelbara konsekvenser för svenska jobb och för svensk ekonomi. Finanskrisen visar tydligt att finansmarknaden är global. Det behövs politiska motkrafter som kan besluta om regler för banker och finansinstitut. Vi socialdemokrater vill skärpa reglerna, kraven och tillsynen på finansmarknaden så att framtida kriser kan hanteras utan att systemen kollapsar, välfärden hotas och enskilda människor drabbas. Europas socialdemokrati arbetar aktivt för bättre kontroll av det finansiella systemet. Utan en aktiv ekonomisk politik och ett väl fungerande internationellt samarbete riskerar vi att förlora både jobb och förmågan att utveckla Sverige. Vi socialdemokrater är övertygade om att arbete bygger välfärd. För att vår industri och andra sektorer ska kunna fortsätta vara en bas för välfärd och tillväxt måste vi gå på offensiven och satsa mer på utbildning och investeringar. Mot den moderatstyrda politiken, baserad på skattesänkningar för dem med de allra högsta inkomsterna, ställer vi investeringar för nya jobb, forskning och utbildning. Öppna gränser i Europa har ökat Sveriges möjligheter till handel och utbyten. Rätt utnyttjat kan samarbetet i Europa bidra till att stärka vår konkurrenskraft. Men det råder idag en osäkerhet om hur den svenska modellen med rättvisa villkor och kollektivavtal ska klara sig i framtiden. Vi har sett exempel på att utländska företag konkurrerat med låga löner, usla villkor och farlig arbetsmiljö. Vi tar strid mot de krafter som vill se Europas löntagare tävla om jobben med lägre löner och sämre arbetsvillkor! Vi vill fortsätta att investera för framtiden. Vi vill att EU:s arbete för jobb och tillväxt ska koncentreras på att göra Europa världsledande inom utbildning, forskning, infrastruktur och klimatsatsningar. Därför vill vi att resurser inom EU fasas ut från direkt jordbruksstöd till gemensam forskning, miljöteknik och utbildning. Som exportberoende nation har vi lärt oss att leva i en omvärld med allt öppnare gränser. Vi vet att trygga människor vågar och att otrygghet hämmar. På många håll i Sverige och Europa breder otryggheten ut sig. Många är oroliga för sina jobb. Många ser behov i välfärden som inte tillgodoses. Många söker en tryggare tillvaro. Om vi ska stå väl rustade i denna oroliga och globaliserade tid måste vår socialdemokratiska modell med trygghet i 4

5 5 (16) förändring, med tydliga broar mellan arbete och utbildning försvaras, utvecklas och spridas i Europa. Sverige och Europa ska vara nyfiket på framtiden och öppet för omvärlden. En gemensam arbetsmarknad i Europa är viktig, men får inte utnyttjas för att pressa villkoren neråt eller hota rätten att teckna kollektivavtal. Europas socialdemokrater kan aldrig acceptera att löntagare diskrimineras och får lön beroende på varifrån man kommer. Lika lön för lika arbete enligt lagar och avtal är en princip som ska gälla i hela Europa. Den borgerliga regeringens passivitet riskerar att slå sönder vår svenska arbetsmarknadsmodell. Vi ser tydligt hur klyftorna i Sverige har ökat mellan människor som ett resultat av den moderata politiken. Inte heller på den europeiska arenan har regeringen visat något intresse för att ta strid för viktiga delar i den svenska modellen. I kölvattnet av det så kallade Lavalfallet kan vi tydligt se hur olika uppfattningar vi har om framtidens Europa. Vi socialdemokrater vill se fler trygga jobb. Vi vill samarbeta över gränserna så att löntagare i hela Europa står väl rustade inför globaliseringens utmaningar. Den svenska borgerliga regeringen och andra borgerliga regeringar i Europa öppnar istället för lönedumpning och sämre arbetsvillkor. Vi står upp för och försvarar kollektivavtalsmodellen både i Sverige och i EU. Den fungerar väl. Vi vill säkra respekten för enskilda EU-länders ordning inom arbetslivets område, såsom kollektivavtal och rätten till fackliga stridsåtgärder. Vi vill förhindra social dumpning. Det arbete för tillväxt och lokal/regional utveckling som sker i våra regioner är viktigt för att mobilisera människor, företag och institutioner för en hållbar tillväxt. Vi socialdemokrater vill arbeta för en sammanhållen europeisk politik för hållbar utveckling, där människor, företag och organisationer är engagerade. EU:s, Sveriges och regionernas politik för hållbar utveckling måste hänga samman. EU:s strukturfonder bör utvecklas för att kunna spela en mer offensiv roll för utsatta regioner inte minst genom regionala kunskaps-, jobb- och klimatsatsningar. När människor flyttar sprids kunskap, nätverk växer och nya möjligheter uppstår. Migrationen kommer att få stor betydelse för EU:s tillväxt och utveckling. För oss socialdemokrater är det grundläggande att löner, anställningsvillkor och övriga arbetsvillkor regleras i kollektivavtal på hela arbetsmarknaden. Annars finns risk att migranter utnyttjas av oseriösa arbetsgivare och att lönerna successivt pressas ner. I Europa lever idag miljontals människor utan uppehållstillstånd, inte sällan under fruktansvärda förhållanden. Papperslösas utsatthet utnyttjas hänsynslöst. Det är inte acceptabelt. Det måste råda en samsyn i Europa så att migranters rättigheter tillvaratas inom hela EU. Vi är också positiva till ökad arbetskraftsinvandring till Europa. Det måste ske på ett ordnat sätt med full respekt för de fackliga rättigheterna. 5

6 6 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta löntagare före marknaden. Vi vill se en bättre balans mellan EU:s ekonomiska och sociala dimension. Den fria förhandlingsrätten, konflikträtten och vår rätt att bibehålla den svenska modellen måste överordnas den fria rörligheten på den inre marknaden. Vi vill att EU inför ett socialt protokoll som bättre skyddar de fackliga rättigheterna. Rätten att vidta fackliga stridsåtgärder över gränserna måste göras till en lagstadgad rättighet i EU. Stärka kollektivavtalen. EU:s lagstiftning måste ändras så att nya Laval-fall omöjliggörs. Utstationeringsdirektivet måste ändras för att säkra möjligheten att med kollektivavtal upprätthålla principen om lika lön för lika arbete. Investera för framtiden i utbildning, forskning och tillväxt. EU:s jordbrukssubventioner måste fasas ut och istället satsas på utbildning och forskning. Framtidssatsningarna inom industrin måste öka kraftfullt. EU:s utbildnings- och forskningssamarbete måste stärkas och forskarflykten till USA vändas tillbaka. Kontrollera finansmarknaderna. Finansmarknaden har stor betydelse för stabiliteten, tillväxten, jobben och välfärden. Finanskrisen visar vikten av tillsyn samt gemensamma strikta globala regler. Europas socialdemokrati arbetar för bättre samordnad kontroll av banker, hedgefonder och andra finansiella institutioner. Samordna minimiskatter på nyckelområden. På viktiga nyckelområden exempelvis alkohol-, miljö- och energiskatter arbetar socialdemokratin för gemensamma minimiskatter som beslutas enhälligt. Investeringar för tryggare medborgare och konsumenter När arbete, varor, kapital och tjänster rör sig fritt mellan våra länder har EU en roll att spela för att stärka medborgares och konsumenters rättigheter. Men många viktiga samhällsfrågor beslutar vi om i Sverige. Vi vill därför vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för EU-nivån. Det är exempelvis orimligt att den borgerliga regeringen i Sverige och vissa företag försöker utnyttja EU för att komma åt vår svenska välfärdsmodell, alkoholpolitiken, bostadspolitiken, kollektivavtalen eller presstödet. Beslut om jakt- och viltvårdsfrågor ska också utgå från närhetsprincipen, d.v.s. fattas nära dem som berörs och på den nivå där kunskapen är störst. Kraven på demokrati och insyn i EU måste skärpas, både via nationella kanaler och direkt. Det ligger ingen motsättning mellan att stärka riksdagens inflytande och de folkvaldas roll i EU. Samarbetet mellan individer, partier, folkrörelser och näringsliv måste stärkas i Europa. Det fortsatta reformarbetet i EU måste inriktas på större öppenhet. En offentlighetsprincip i EU infördes under det socialdemokratiska svenska ordförandeskapet Nu måste unionen få tydligare regler för fri tillgång till dokument och ett öppnare lagstiftningsarbete. 6

7 7 (16) Alla människor oavsett ålder, klass, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller religion har samma rättigheter och måste därför ges samma möjligheter. Tillsammans vill, kan och ska vi skapa ett jämställt Europa, med lika möjligheter och lika lön för likvärdigt arbete. Alla EU:s institutioner ska präglas av jämställdhet och mångfald i såväl politiska organ som administration. Makten måste delas lika mellan kvinnor och män i EU:s olika institutioner. Vi vill förändra EU:s rekryteringsprocess så att fler kvinnor når ledande positioner. Konsumentfrågorna har sedan länge en central plats i EU:s arbete. De berör alla, men det är inte alltid lätt att göra medvetna och hållbara val. Varje år förlorar konsumenter mångmiljonbelopp på grund av problem med varor och tjänster. Konsumenternas möjligheter att ta tillvara de fördelar som den gemensamma marknaden ger och kunna bedöma olika varors och tjänsters kvalitet behöver stärkas, till exempel genom skarpare krav på konsumenträttigheter, konkurrens, prismärkning och innehåll. En aktiv politik behövs för att skydda hälsa och säkerhet. Det krävs exempelvis tuffare lagstiftning mot kemikalier och tillsatser. Märkning av livsmedel ska ske på ett sätt som ger konsumenten tydlig och rättvisande information. Länder som vill ha strängare regler för att skydda miljö och konsumenters rättigheter och hälsa ska få ha det utan att det ska ses som ett handelshinder. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Sätta tydliga gränser för EU:s makt. Områden som exempelvis sjukvård, bostadspolitik, kollektivavtal och presstöd är i grunden nationella. EU ska inte ha en egen beskattningsrätt. Jaktfrågor ska beslutas i enlighet med närhetsprincipen. Vi vill vara tydligare på vilka frågor som inte lämpar sig för beslut i EU. Stärka konsumenternas ställning i EU. Tillsatser som inte bevisligen är ofarliga ska förbjudas i livsmedel, läsk och godis. Stoppa farliga kemikalier i barns leksaker. Förbjud tv-reklam riktad till barn. Stärka arbetet mot diskriminering. Vi vill att EU:s lagstiftning mot diskriminering ska stärkas så att vi effektivt kan bekämpa diskriminering på grund av kön, ursprung, religion, ålder, funktionshinder och sexuell läggning i hela Europa. Ändra EU:s alkoholpolitik. Stoppa lågpriskonkurrens på alkoholvaror, höj minimiskatterna på öl, vin och sprit. Varje medlemsland ska själv få besluta om införselregler av alkohol. Sveriges införselkvoter ska sänkas. Alkoholreklam ska kunna förbjudas. Utveckla förebyggande arbete och information mot alkoholmissbruk i EU, särskilt bland ungdomar. Ge ökat stöd till arbetet för bättre folkhälsa. Öka insynen i EU:s arbete. Vi vill att EU reformeras i riktning mot mer öppenhet och insyn. Det ska vara en lagstadgad skyldighet för alla EU:s institutioner att aktivt kommunicera med medborgarna. Handlingar och dokument ska vara offentliga och lättillgängliga för alla medborgare. 7

8 8 (16) Arbeta för ett jämställt Europa. Vi vill att EU stärker sin jämställdhetslagstiftning. Befattningarna i EU ska delas lika mellan män och kvinnor. Investeringar för tryggare samhällen och människor Den fria rörligheten för inte bara med sig möjligheter. Idag samarbetar kriminella nätverk över gränserna. Människor, vapen och narkotika smugglas in i EU och mellan medlemsländerna. Till de grövsta brotten hör sexslavhandeln med kvinnor och barn. Det europeiska samarbetet i kampen mot terrorismen måste stärkas inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och regler och respekten för den personliga integriteten. Brott ska bekämpas, liksom brottens orsaker. Med gemensamma krafter underlättas kampen mot gränsöverskridande brottslighet som människohandel och penningtvätt. Vi vill därför förstärka samarbetet mellan polis, tull och åklagare i EU. Snabba och gemensamma profilanalyser av narkotika är ett sätt att hindra att nya syntetiska droger får fäste i Europa. Vi vill att EU stärker kampen mot ekonomisk brottslighet och skärper reglerna för skattefusk inom unionen. EU måste sätta hård press för att stoppa nya och redan etablerade skatteparadis. Främlingsfientlighet och rasism frodas fortfarande i Europa. Vi vill öka insatserna för att motverka att människor drabbas av hatbrott på grund av sina åsikter, sin religion, sitt ursprung eller sin sexuella läggning. De främlingsfientliga och populistiska partiernas exploatering av fördomar måste avslöjas och deras framfart stoppas. När de tekniska möjligheterna till övervakning och samordning av information blir större måste den personliga integriteten värnas, både mot myndigheter och mot arbetsgivare. Integritetsskydd och medborgerliga fri- och rättigheter måste vara vägledande i all EUlagstiftning, till exempel skyddet för yttrande- och tryckfrihet och e-postintegritet, även inom ramen för terroristbekämpningen. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka kampen mot organiserad brottslighet. Vi vill öka samarbetet inom EU för att nå en effektivare bekämpning av den organiserade brottsligheten. Förbjuda skatteparadis. EU ska införa strikta regler mot skattedumpning. EU ska samtidigt kraftfullt motverka skatteflykt och ekonomisk brottslighet. Stoppa människohandel och prostitution. Vi accepterar inte att människor utnyttjas genom prostitution. Vi vill sätta press på medlemsländerna att förbjuda sexköp. EU ska agera för att sätta stopp för alla former av människohandel. Stärka arbetet mot främlingsfientlighet och rasism. Vi måste utveckla gemensamt agerande i EU för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Det handlar om att göra upp med segregation på bostadsmarknaden och utestängning från arbetsmarknaden. Det bör ske både genom en aktiv folkbildning och genom tydlig lagstiftning mot hatbrott och spridande av olika former av hatpropaganda. 8

9 9 (16) Stärka den personliga integriteten. EU:s integritetsskydd och de medborgerliga fri- och rättigheterna måste stärkas. Stärka barns och ungas rättigheter inom EU genom aktivt arbete med barnkonventionen. 9

10 10 (16) Europa ska ta täten i klimatarbetet Klimat- och miljöarbetet inom EU är ett av de bästa exemplen på hur vi gemensamt kan möta hot som var och en av oss inte klarar av att lösa ensamma. Här räcker det inte att några gör rätt, alla måste arbeta i riktning mot samma mål en socialt hållbar utveckling. Europa ska gå i täten och leda klimatarbetet. Klimatomställningen är en av vår tids största utmaningar. Vi socialdemokrater är övertygade om att Europa måste leda arbetet, även globalt. EU kommer bara att lyckas om vi investerar gemensamt i en hållbar utveckling. Sveriges och EU:s företag måste bli världsledande på miljöhänsyn och energi- och miljöteknik. Det krävs omfattande investeringsprogram för både industrin och tjänstesektorn. Långsiktig ekonomisk tillväxt kan inte skapas utan att miljön förbättras. Och hållbar utveckling kan inte åstadkommas utan stöd från medborgarna. Klimatomställningen kostar, men att vänta blir ännu dyrare. Framförallt kan den, om vi socialdemokrater får vara med och bestämma, bli en stark och positiv kraft för miljontals nya gröna jobb. Den som är först ur fossilsamhället och kan utveckla den nya miljö- och energitekniken kommer att klara både jobben, den sociala sammanhållningen, klimatet och miljön. Med en rättvis politik grundad på gemensamt ansvar lämnas ingen kvar under omställningsperioden. Vi vill att EU blir en union som sätter hållbar utveckling främst. EU har ett stort ansvar för nästa globala klimatavtal och att de stora utsläppsländerna förmås minska sina utsläpp. EU ska ta på sig ledartröjan i kampen mot klimatförändringen. Medlemsländerna har satt det gemensamma målet att år 2020 ska EU ha minskat växthusgasutsläppen med 20 procent, producera 20 procent förnybar energi och bli 20 procent mer energieffektivt. Vi socialdemokrater vill höja ambitionsnivån. Vi vill driva på för en minskning av EU:s utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Vi stöder förändringarna av handelssystemet med utsläppsrätter och menar att auktionering borde vara regel i alla sektorer. Det är dock viktigt att vägtransporter, sjötransporter och flyg får egna bubblor i handelssystemet, det vill säga att de inte konkurrerar om samma utsläppsrätter som industrin. Risken är annars stor att den konkurrensutsatta industrin förlorar marknadsandelar utan att utsläppen minskar. Medlemsländerna har i dag tillgång till mycket av den forskning och teknik som krävs för att minska utsläppen av växthusgaser. När utvecklingsländerna ska ta nästa steg i sin ekonomiska utveckling är det viktigt att det sker på ett sätt som inte ökar belastningen på klimatet. Därför behövs en överföring av ny miljövänlig teknik från de rikare till de fattigare länderna. EU ska gå i täten och starta en utvecklingsfond för tekniköverföring. Särskilda klimatlån inriktade på investeringar i miljöteknik ska utvecklas. Socialdemokrater på alla nivåer måste arbeta för en långsiktig och sammanhållen klimatpolitik. Denna ska specificera nödvändiga insatser sektor för sektor inom energi, 10

11 11 (16) jordbruk, livsmedel, byggande, infrastruktur och transport och för breda investeringsprogram för industrin. Därför behövs en ny majoritet i Europaparlamentet. När EU beslutar om stöd till nya energisystem ska förnybara energikällor alltid prioriteras framför gas och olja. Den planerade tysk-ryska gasledningen i Östersjön innebär risker. Östersjöns känsliga ekosystem kan skadas. Framtidens energisystem består av flera olika energislag. Vi vill att Europaparlamentet arbetar för gemensamma regler och investeringar i infrastruktur för transport av grön el. På sikt vill vi skapa en gemensam infrastruktur som bereder tillträde till förnybara energikällor även småskaliga på gynnsamma villkor. EU bör införa ett gemensamt certifikatsystem för grön el, som ska stimulera produktion av förnybar energi. EU:s storskaliga jordbrukssubventioner måste avvecklas. Så länge de finns kvar vill vi att de får en tydligare klimatinriktning. Stödet kan i större utsträckning inriktas mot klimatnyttig och ekologisk produktion. Stödet till djurtransporter ska avvecklas. I takt med att jordbruksstödet avvecklas kan delar av det användas till att istället finansiera forskning och utveckling av miljövänlig teknik. Transportsystemen i EU måste förnyas för en långsiktig hållbar utveckling. Tågförbindelserna mellan Europas storstäder måste förbättras. Godstrafiken måste flyttas från väg till järnväg och kustsjöfart. Svenska socialdemokrater har varit ledande i arbetet för en ambitiös miljöpolitik i EU, både i ministerrådet, kommissionen och Europaparlamentet. Resultatet har bland annat blivit världens mest ambitiösa kemikaliepolitik, nya kraftfulla regler för tryggare livsmedel, för renare luft och renare vatten. Nu måste vi gå vidare med kampen för biologisk mångfald och effektiva åtgärder mot klimatförändringarna. Östersjöregionen är speciellt viktig för Sverige. Vi vill att EU stärker sitt arbete för att värna den biologiska mångfalden. Inte minst är det viktigt att förhindra utfiskning. Farliga kemikalier måste fasas ut. Vi vill rädda den känsliga och unika havsmiljön i Östersjön. Därför behövs ytterligare insatser för att minska övergödningen, stoppa utfiskningen och förebygga oljeutsläpp. EU:s samarbete med Ryssland måste stärkas inom miljöområdet för att skydda Östersjön. 11

12 12 (16) RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: Stärka EU:s klimatpolitik. Vi vill att EU genom aktivt globalt agerande, och ambitiösa nationella och gemensamma åtaganden banar väg för en överenskommelse om ett nytt globalt klimatavtal EU ska bli världens främsta region för klimat- och miljöteknik, miljövänliga infrastrukturinvesteringar och gröna jobb. Anta skarpa klimatmål. Vi vill att EU minskar sina utsläpp av växthusgaser med minst 30 procent fram till Investera i ett hållbart jordbruk och fiske. EU:s jordbrukssubventioner ska avvecklas och stödet ska istället satsas på ett kunskapslyft och forskning och utveckling av miljövänlig teknik. EU bör fasa ut nuvarande typ av fiskeavtal och utveckla en hållbar fiskeripolitik. Investera i tågtrafik. EU måste satsa på ett bättre järnvägsnät. EU ska stimulera utbyggnad av person- och godstågsförbindelser mellan Europas storstäder och tillväxtregioner höghastighetståg, effektiva godskorridorer och kombiterminaler. Vi vill att EU tar initiativ för ett gemensamt bokningssystem av tågbiljetter, samt förnyar satsningen på tågluffarkort och biltåg. Vägtransporter och flyg bör ha en egen bubbla i handelssystemet med utsläppsrätter. Minska EU:s egna resor. Vi vill att Europaparlamentet ska sammanträda på ett ställe. Flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg måste få ett slut. Säga nej till nya olja- och gasledningar. Investera i förnybara energikällor. Sverige är Europaledande på etanol och måste nu leda vägen mot den andra generationens hållbara biobränslen. Europa måste investera mer i förnybar energi som exempelvis vind- och solkraft. Socialdemokraterna säger nej till den planerade gasledningen i Östersjön eftersom den innebär allvarliga miljörisker. Rädda Östersjön. Vi vill att EU satsar mer resurser så att Östersjön blir ett renare innanhav. Det finns risk för utfiskning av vissa arter i Östersjön. Vi måste gemensamt möta detta hot med minskade kvoter och hårdare arbete mot tjuvfiske. Samarbetet med Ryssland ska stärkas inom miljöområdet. Miljökrav på sjötransporter. Vi vill att EU tillsammans med internationella orgnan arbetar aktivt för att motverka utarmning av haven och störningar på ekosystemen. Vi vill arbeta för ett upphandlingssystem som tar hänsyn till alla hållbarhetskriterier. 12

13 13 (16) Ett solidariskt Europa ökad orättvisa är inte lösningen Den första maj 2004 skrevs historia när tio nya länder blev medlemmar av EU. Uppdelningen av Europa i öst och väst är äntligen borta. EU:s fortsatta utvidgning har bidragit till att också länder med totalitära styrelseskick omformats till demokratiska nationer med respekt för de mänskliga rättigheterna. Den processen vill vi socialdemokrater fortsätta när fler nationer knackar på dörren till medlemskap. Få hade efter andra världskriget kunnat drömma om att direktvalda parlamentariker från 27 länder i Europa skulle samlas för att fatta gemensamma beslut. Idag har vi den möjligheten. Det vill vi socialdemokrater ta vara på. Det finns fortfarande hot mot säkerheten i Sverige och i Europa. Förekomsten av kärnvapen bidrar till en osäkrare värld. Krisen i Georgien visar på hur viktig EU:s roll är för ökad gemensam säkerhet. Medlemsländernas samarbete i kampen mot terrorismen och den grova organiserade brottsligheten måste öka inom ramen för rättsstatens grundläggande principer och respekten för den personliga integriteten. För världen och för medlemsländerna finns mycket att tjäna på att EU talar med en stark och enig röst i världen. Vi vill att unionen arbetar för global rättvisa. Vi vill att EU ska fortsätta vara en förebild för ett öppet samhälle byggt på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. EU ska inte militariseras. EU är till skillnad från Nato ingen militärallians. En rättvis värld är möjlig. EU kan främja fred och agera konfliktförebyggande genom den gemensamma utrikes-, handels och biståndspolitiken samt genom olika bilaterala avtal. Också för de länder som inte är aktuella för medlemskap kan utbytet med EU vara av stor betydelse. Vi vill främja gemensam säkerhet och efterlevnad av mänskliga rättigheter. Om det förebyggande arbetet misslyckas måste vi vara beredda att även agera för att hindra eller begränsa en krissituation eller konflikt. EU:s medlemsländer bidrar till gemensamma insatsstyrkor för att skapa fred vid kriser i världen. De ska stärkas med civila delar för att tidigt kunna stärka ett samhälles civila grundfunktioner efter en konflikts eller katastrofs akuta fas. För alla fredsbevarande operationer som Sverige deltar i ska det finnas ett tydligt folkrättsligt mandat. Ett mandat givet av FN:s säkerhetsråd ska alltid eftersträvas. Vi vill att EU ska arbeta för att kvinnors rättigheter och deltagande får ett bättre genomslag i arbetet för fred, säkerhet och utveckling. EU måste bli bättre på att stimulera grannländerna att utvecklas i en demokratisk riktning. EU måste bli aktivare att med alla sina politiska verktyg visa att EU är engagerat för att hjälpa länder till ekonomisk utveckling, välfärd och demokrati. Det är lika viktigt att EU tar problemen med bristen på demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland på allvar som att Ryssland inte isoleras. 13

14 14 (16) EU:s utvidgning har varit ett viktigt bidrag till bevarad fred i Europa. Hoppet om ett framtida EU-medlemskap har redan lett till reformer i Turkiet och på västra Balkan. Vi är övertygade om att det europeiska samarbetet har allt att vinna på att få Turkiet och länderna på Balkan och i Östeuropa som medlemmar, på samma sätt som de behöver EU. För att bli medlem måste ansökarländerna uppfylla EU:s krav på demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Kvinnors och minoriteters rättigheter i Turkiet måste stärkas och utvecklingen i demokratisk riktning stärkas. Att stödja kampen för demokrati och fred i Mellanöstern och bekämpa fattigdomen i Afrika handlar om solidaritet men också om egenintresse för Europa. EU är världens största biståndsgivare. Men många länders utveckling hämmas av orättvisa handelsvillkor och osund konkurrens. Vi vill att EU ska vara pådrivande för en mer rättvis världshandel. EU måste samlas kring en fungerande gemensam migrationspolitik där vi gemensamt tar ansvar för att upprätthålla rätten till asyl. Det är inte värdigt att människor förtvivlat riskerar sina liv i rangliga båtar över Medelhavet, från det fattiga Nordafrika till det rika Europa. Vi vill se en gemensam flykting- och invandringspolitik inom EU som värnar rätten till asyl och präglas av humanitet, internationell solidaritet och rättssäkerhet. RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATERNA FÖR ATT: EU och Sverige ska vara en solidarisk röst i världen för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter, demokrati och ökad solidaritet. Stärka EU som en fredsaktör. EU:s möjlighet att påverka utan att använda militära vapen är stor. Vi vill inte att EU likt Nato utvecklas till en militär försvarsallians. Vår inriktning ska vara nedrustning i världen. Fortsätta EU:s utvidgning. Vi vill att de länder som uppfyller EU:s medlemskrav ges möjlighet att förhandla om medlemskap. Skapa en rättvis världshandel. EU:s handelsavtal med tredjeland ska garantera att internationella normer för anständigt arbete följs. EU ska vara en stark röst för rättvis frihandel när internationella frihandelsavtal förhandlas. Satsa på en hållbar global utveckling. På samma sätt som Sverige har en politik för hållbar global utveckling ska EU:s politik för mänskliga rättigheter, bistånd, handel, jordbruk, klimat och ekonomi sammanföras till en politik för rättvis utveckling i världen och Europa. Öka EU:s bistånd. Vi vill att EU:s samlade bistånd stärks och att EU:s medlemsländer följer FN:s rekommendation 0.7 procent av BNP. Vi vill att EU med kraft bidrar till att FN:s alla millenniemål uppnås. 14

15 15 (16) Öka EU:s stöd till demokrati. Vi vill att EU:s samarbete med och stöd till demokrati i Vitryssland, Ukraina, Georgien och Moldavien kraftigt förstärks. Det är lika viktigt att kritiken mot Rysslands utveckling tas på allvar som att Ryssland inte isoleras. 15

16 Socialdemokraterna, Stockholm tel: ,

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009

Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ett tryggt Europa vår väg dit. Valmanifest valet till Europaparlamentet 2009 Ella Bohlin, Toppkandidat Göran Hägglund, Partiledare Vår vision för ett tryggt Europa Vi står för ett tryggt och enat Europa.

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG.

DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. DET ÄR ALLDELES FÖR LÅNGT FRÅN MIN VARDAG. Jag, min kommun och europeiseringen Rutger Lindahl Centrum för Europaforskning (CERGU) Göteborgs universitet INTERNATIONALISERING och GLOBALISERING inte bara

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni

Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014. Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Tid för ansvar. Moderaternas valmanifest inför Europaparlamentets mandatperiod 2009-2014 Rösta i Europavalet 20 maj-7 juni Innehåll Förord 3 Vi tar ansvar för att ta Europa ur krisen 4 Vi tar ansvar för

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Internationellt program

Internationellt program Internationellt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som skapar en globalt hållbar värld

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning

Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning Stockholm 2010-04-20 Socialdemokraternas tolvpunktsprogram för nedrustning En svensk offensiv mot massförstörelsevapen och för nedrustning 1. Minska kärnvapenarsenalerna Sverige måste med politiska och

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (25) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014

Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 Plattform inför valet till Europaparlamentet 2014 2 (23) Innehållsförteckning Jobben först... 3 1. Sätt Europa i arbete... 4 2. Fri handel och fri rörlighet... 6 3. Rättvisa spelregler för trygga jobb...

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt

VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014. För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt VALHANDBOK FÖR EU-VALET 2014 För dig som ska planera, leda eller delta i insatser i EU-valrörelsen lokalt eller regionalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING VAD SKA VI GÖRA?...3 Samtalskampanj...3 Valupptakt...3 Turné...3

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program

Internationelltoch säkerhetspolitiskt program Internationelltoch säkerhetspolitiskt program 2015 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 17 19 april 2015, Linköping. Programmet redogör för Centerstudenters syn på vad som

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun

Motion nr 17. Angående terrorismen hotar Sverige. Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Motion nr 17 Angående terrorismen hotar Sverige Sofia Ridderstad, Nässjö kommun Angående: Terrorismen måste tas på allvar och bekämpas Med dagens säkerhetspolitiska läge måste Sverige agera mot den storskaliga

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST

DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST DEL 7 FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG TILL INTERNATIONELLT PROGRAM FÖR ST 23 1 Kongress 2012 Internationellt program för ST Internationellt program för ST 1. Mål och inriktning Förbundsarbetets grund är solidariteten

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444

Lavaldomen. Betydelse för småföretag? 2013-09-12 handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Lavaldomen Betydelse för småföretag? Bakgrund November 2004. Det lettiska byggbolaget Laval un Partneri i blockad av fackförbundet Byggnads. Laval vill inte teckna svenskt kollektivavtal. Enligt EU:s utstationeringsdirektiv

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Europas förenta krafter

Europas förenta krafter Europas förenta krafter valmanifest till europaparlamentsvalet 2009 Valmanifest Det är modigt att vara optimist. Men med näsan i morgontidningen känns det rimligare att vara pessimist. Svarta rubriker

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Hälsningar från Örebro till Bryssel

Hälsningar från Örebro till Bryssel Örebro Örebro 2009-06-04 Hälsningar från Örebro till Bryssel Så tyckte örebroarna om EU Vad tycker du? Socialdemokraterna vill veta vad örebroarna tycker. Sedan flera år tillbaka har Socialdemokraterna

Läs mer

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet

Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag. Rädda vår planet Samråd om ESP:s manifest inför valet till Europaparlamentet 2009, diskussionsunderlag Rädda vår planet 1. Utmaningen Idag står Europa inför utmaningen att åstadkomma hållbar utveckling: En utveckling som

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag.

EU i din vardag. EU påverkar allas vardag. EU på 10 minuter Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro peiska unionen. Vad sysslar EU med? Hur går sam arbetet

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009

KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 KVINNORNAS EUROPA S-kvinnors mål Europaparlamentsvalet 7 juni 2009 Kvinnornas Europa S-kvinnors mål Den 7 juni går vi till valurnorna för att rösta till Europaparlamentet, det är inget oviktigt val eller

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr

Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr Tra cking: Nästa SR-fråga för näringslivet Business Against Tra cking www.realstars.eu/csr [Fair Sex] is sex on equal terms and with mutual respect in all situations. Sex trafficking is the opposite of

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik.

Socialdemokratin kan redovisa goda resultat av 80-talets regeringspolitik. TILL VÄLJARNA I HÖSTENS VAL VALET GÄLLER RÄTTVISAN Socialdemokratins uppgift inför valet är att skapa klarhet om vår praktiska politik och om de värderingar som styr socialdemokratin. Vi vill skapa förståelse

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund.

Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Förslag Idéprogram Meningen med föreningen Journalistförbundet är både ett yrkesförbund och ett fackförbund. Journalistförbundet ska som fackförbund ta tillvara sina medlemmars fackliga, ekonomiska och

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP))

Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) P7_TA-PROV(2014)0043 EU:s strategi mot hemlöshet Europaparlamentets resolution av den 16 januari 2014 om EU:s strategi mot hemlöshet (2013/2994(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker

EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER. Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker Februari 2013 SVARSGUIDE EU-KOMMISSIONENS KONSULTATION OM FÖRETAGSHEMLIGHETER Amelia Andersdotter, Europaparlamentariker EU-kommissionen har öppnat en en konsultation om företagshemligheter. Konsultationen

Läs mer

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet

Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet Guide: Jämställdhet mellan kvinnor och män i projektet I genomförandet av programmet kommer de tre dimensionerna i hållbar utveckling, den ekonomiska, sociala och miljömässiga, att beaktas i genomförandets

Läs mer

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra?

Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Konferens: Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden vad bör fack och arbetsgivare göra? Datum: 28 okt, kl 9.30 Plats: Symfonin, Unionen, Olof Palmesgata 17 Form: Öppningsanförande, 20 min INTRO ALLAS LIKA

Läs mer

Rättsliga åtgärder mot människohandel

Rättsliga åtgärder mot människohandel Rättsliga åtgärder mot människohandel att skydda offer eller möta hot KARIN ÅSTRÖM -i UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLiOTHEK - iustus Innehåll FÖRORD 11 FÖRKORTNINGSLISTA 13 1 INLEDNING 15 1.1

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer