Lokalisering av företag i Umeå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalisering av företag i Umeå kommun"

Transkript

1 Övergripande planering Lokalisering av företag i Umeå kommun - tätt ihop eller nära andra?

2 På rapportens framsida illustreras agglomerationsbildning inom fem branscher i Umeå stad. Utöver stadens centrumhandel lyfts även Västerslätts och Öst-Tegs industriområde, samt Ersboda handelsområde fram. Inom dessa områden finner vi koncentrationer av företag inom flera olika branscher. Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Sammanfattning 6 Handel 8 Byggverksamhet 10 Utbildning 12 Transport och magasinering 14 Tillverkning 16 Avslutande diskussion 17 Index Besök vår hemsida: Kontaktpersoner: Omslagsbild: Marika Jacobsson Daniel Levisson, Övergripande planering, Layout: Pondus tel , Marika Jacobsson, Lantmäteri, tel , 2

3 Inledning Finns det företagsagglomerationer i Umeå? Följande rapport beskriver hur företagen i 5 av totalt 19 branscher är lokaliserade inom Umeå kommun. Materialet är framtaget i samband med ett studentprojekt 1 genomfört under sommaren 2013, där samtliga branscher inom Umeå kommun undersöktes. När flera företag inom en och samma bransch etablerar sig invid varandra brukar det benämnas som klusterbildning eller agglomeration. Kluster Geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra, utan direkta krav på samspel med forskning. Ett kluster utgår från att det finns geografiska koncentrationer av relaterade företag och andra aktörer som både konkurrerar och samverkar. Agglomerationer geografiska koncentrationer av företag men här diskuteras inte om företagen har länkar till varandra t.ex. för affärsutveckling, kunskapsspridning eller via specialiserad arbetskraft och arbetskraftsrörlighet. 2 I den här rapporten används begreppet agglomeration i de geografiska områden där koncentrationen av företag inom respektive branschkategori är som störst, relativt sett. Vidare undersöks skillnader mellan de företag som ligger inom, respektive utanför agglomerationen, med avseende på antal anställda, fördelning av kön och omsättning. Det finns flera anledningar till varför företag generellt sett etablerar sig invid varandra. Ekonomiska fördelar med spill-over-effekter av kunskap, delande av professionella kompetenser och förenklade anställningar lyfts fram som viktiga aspekter till kluster inom både företagsekonomin och nationalekonomin. Gemensamt har dessa teorier att det skall finnas fördelar för företag att etablera sig nära varandra. Begreppet spill-over avser spridningseffekter av kunskap, genom att företag som etableras invid varandra kan dra nytta av att det finns närliggande företag med samma kompetensbehov. Framgångsrika kluster resulterar i snabbare utveckling och förfining av produkter och tjänster, mer prisvärda produkter blir ett resultat av en hälsosam konkurrens företag emellan och kan främja dialog mellan producent och konsument. Mer direkta fördelar kan vara ökad bekvämlighet och tillgänglighet för kunder, då exempelvis företag inom Handel etablerat sig i kluster vilket minskar resor och ökar valmöjligheter. Inom vissa branscher ser företagen fördelar med att etablera sig i närheten av andra företag inom samma sektor. Ett sådant exempel är återförsäljare av personbilar där företag gärna söker sig till Ersboda handelsområde, med motiveringen att det finns ett bilkluster där. För att kommunen ska kunna ha framförhållning i mark för företag inom olika branscher att etablera sig på, är det därför av vikt att veta om vi ska ta hänsyn till agglomeration och kluster. 1 Studentprojektet genomfördes i samarbete med Umeå Universitet och andraårsstudenten Nils Kallerman vid Samhälls- planerarprogrammet. Nils skrev under våren 2014 sin C-uppsats, baserad på resultaten från denna studie. 2 3

4 Sammanfattning Totalt fanns det företag, indelade på 19 branscher, registrerade i Umeå kommun i maj månad Uppgifterna kommer från SCB:s företagsregister och endast de företagen med F-skattsinnehav och registrerade som arbetsgivare vid denna tidpunkt har lyfts ut för vidare bearbetning, se Figur 1. I denna rapport redovisas 5 av dessa 19 branscher och lyfter fram de variationer som finns branscherna emellan. Det mest framträdande mönstret på kommunnivå visar att störst andel företag etablerats i Umeå tätort och är centrerade till stadsdelarna i och omkring centrumfyrkanten. Men utöver etablering i de centrala stadsdelarna återfinns även företagsagglomerationer på Västerslätt, Ersboda och Öst-Teg. I dessa områden återfinns höga koncentrationer av företag inom branschkategorierna Handel, Byggverksamhet och Tillverkning. Företagsagglomerationer som ligger i de yttre stadsdelarna, skiljer sig på många sätt från det centrala stadsklustret. Här är variationen på branschtillhörighet bland företagen mycket mindre, vilket kan bero på att lokalbehoven skiljer sig åt. Större partihandlare behöver t ex rymliga lokaler och bra förutsättningar att ta emot många dagliga leveranser, jämfört med företag i centrum som ofta bara är i behov av en mindre kontorslokal eller butiksyta. I det fullständiga materialet är fem branscher kvinnodominerade; Vård och omsorg, Utbildning, Annan serviceverksamhet, Kultur, nöje och fritid samt Offentlig förvaltning och försvar. Medan endast två branscher har en någorlunda jämn könsfördelning sett till hela branschen; Hotell- och restaurangbranschen samt Finans- och försäkringsbranschen. I övrig är de resterande tolv branscherna mansdominerade, se Figur 2. Figur 1 Antal företag per bransch innan och efter urval Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Byggverksamhet Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Informations- och försäkringsverksamhet Transport och magasinering Annan serviceverksamhet Bransch Tillverkning Hotell- och restaurangverksamhet Fastighetsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Kultur, nöje och fritid Jordbruk, skogsbruk och fiske Finans- och försäkringsverksamhet Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Utvinning av mineral Antal företag Efter urval Innan urval 4

5 Figur 2 Antal anställda i varje branschkategori uppdelat på män och kvinnor Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Byggverksamhet Bransch Offentlig förvaltning och försvar Transport och magasinering Kulturella och personliga tjänster m.m. Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Finans- och försäkringsbranschen Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsverksamhet Energiförsörjning, miljöverksamhet Antal anställda män kvinnor I Figur 2 redovisas antalet anställda i olika branscher uppdelat på kvinnor och män. Jämförs alla 19 branschkategorier är företagens antal anställda högre och omsättning större om de är lokaliserade inom agglomerationer. Dock är inte dessa variabler de enda indikatorerna på hur det går för ett företag, men det verkar finnas vissa fördelar för företag i Umeå kommun som lokaliserat sig tätt intill andra inom samma bransch. Umeå har en större andel sysselsatta inom Utbildning och Vård & Omsorg vid en jämförelse med våra 9 jämförelsekommuner 3. Detta kan förklaras av Umeå universitet samt Norrlands Universitetssjukhus som är stora arbetsplatser. Vidare har Umeå lägre andelar av den sysselsatta befolkningen inom Handel och Hotell & Restaurang. 3 Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Lund, Örebro, Västerås, Sundsvall och Luleå 5

6 Handel Karta 1 Handel, företag inom Umeå centralort Handel är den största branschen med 778 företag, varav 22 procent är etablerade i Umeå stad. Branschen redovisar även den största agglomerationen av samtliga branscher med 172 företag, där företagen är inriktade mot specialiserad butikshandel. Högst koncentration av företag redovisas i centrum, se Karta 1. På Västerslätt, Ersboda och Öst-Tegs industriområde är koncentrationen av företag också hög och här har en större andel partihandlare etablerat sig. Västerslätt har en högre grad företag inriktade på motorfordon medan Öst-Tegs industriområde är inriktad mot byggbranschen. Företag på Ersboda är varierade och alla underkategorier inom branschen är representerade. Detta mönster av handelsområden i centrum och ytterdelarna av staden kan härledas tillbaka till den kommunövergripande översiktsplanen från -98 där stadsdelsövergripande handels- och servicecentra sågs som Figur 3 Handel, företag uppdelade efter könsfördelning en lösning för att möta 90-talets strukturomvandling inom handel. 100% Klockarbäckens handelsområde är ett av tre utpekade externa handelscentra i Umeå. Karta 1 visar att området har en lägre täthet av företag än Strömpilen och Ersboda, som utgör de övriga två. Ambitionen är fortsatt att Klockarbäcken, tillsammans med kommande externa handelsområde på Söderslätt, skall vara ett av fyra handelsområden i Umeå stad. Med färdigställande av ringledens västra länk planeras en rondell med infart till Klockarbäcken vilket stärker attraktiviteten. 50% 0% 21% 10% 12% 16% 40% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Handel (616 st företag) 6

7 Karta 2 Handel, företag i Umeå kommun Figur 4 Handel, variationsvidden på företags anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Figur 3 visar att 40 procent av företagen inom Handel har procent män bland sina anställda. Bland dessa företag sysslar många med handel och reparation av fordon. En annan stor grupp är företag inom partihandel med maskiner och annan utrustning eller virke och andra byggmaterial. Nästan alla företag med procent kvinnor bland sina anställda är specialiserade butikshandlare. Variationen i företagens antal anställda och storlek på omsättning uppdelat på företag, utanför och inom agglomeration, är lika varandra. Det är nästan ingen skillnad vad gäller genomsnittlig omsättning hos företag utanför agglomerationen, jämfört med företag inom. Samma sak gäller genomsnittligt antal anställda. En förklaring till detta kan vara att många anställda och hög omsättning hos företag inom identifierad agglomeration, vägs upp av liknande företag etablerade i stadsdelar som Ersboda, där ingen agglomeration identifierats. Förutom de företag som är lokaliserade i Umeå centralort, har många företag etablerat sig i Holmsund, Hörnefors och Sävar. Det har inte uppstått några ytterligare agglomerationer utanför staden, se Karta 2. Vidare går det inte att urskilja någon speciellt verksamhetsinriktning bland företagen i de tre orterna. Utan sammansättning av företagen vad gäller deras verksamhetsinriktning ser snarlik ut. 7

8 Byggverksamhet Karta 3 Byggverksamhet, företag inom Umeå centralort Byggverksamhet innehåller 429 företag, varav 10 procent är lokaliserade i agglomerationer. Inom agglomerationerna på Västerslätt och Öst-Tegs industriområde är koncentrationen av företag lägre än inom handelsbranschen, se Karta 3. En bidragande förklaring till detta kan tänkas vara att företag inom byggbranschen behöver större lokaler. Det finns även en viss skillnad mellan agglomerationerna på Västerslätt och på Öst-Tegs industriområde vad gäller företagens inriktning. På Västerslätt är de flesta företagen inriktade mot specialiserade bygg- och anläggningsarbeten, såsom elinstallationer, värme- och sanitetsarbeten, samt takarbeten. På Öst-Tegs industriområde finns en högre koncentration av företag inriktade mot byggande av bostadshus och andra byggnader Byggbranschen har haft en gynnsam utveckling i Umeå kommun. Andelen sysselsatta inom branschen har ökat mer än riket i övrigt. Mellan 2008 och 2012 ökade antalet sysselsatta inom byggbranschen i Umeå kommun 12 procent, samtidigt som det totala antalet sysselsatta i Umeå kommun ökade med 5 procent. Figur 5 bekräftar att byggbranschen är mansdominerad. Detta är inget unikt för Umeå kommun, utan det är en genomgående tendens för byggbranschen i hela riket. Figur 5 Byggverksamhet, företag uppdelade efter könsfördelning 100% 50% 0% 1% 2% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % 5% 92% Byggverksamhet (310 st företag) 8

9 Karta 4 Byggverksamhet, företag i Umeå kommun Figur 6 Byggverksamhet, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Byggbranschen har företag spridda över hela kommunen, vilket redovisas i Karta 4. I Holmsund, Hörnefors, Sävar och Överboda redovisas en antydan till agglomerationsbildning, men inte med samma täthet som i Umeå stad. Den högsta företagskoncentrationen i dessa orter, motsvarar samma täthet som den lägsta i Umeå stad. Företag utanför Umeå centralort grupperas mestadels till underkategorierna Byggande av bostadshus och andra byggnader och Mark- och grundarbeten. Inom branschen kan korta avstånd mellan kund och företag vara en fördel, vilket skulle kunna vara en förklaring till det mer utspridda mönstret. Figur 6 visar variationen i antal anställda och storlek på omsättning företag emellan, uppdelat på de utanför och inom agglomerationer. Företag lokaliserade inom de två agglomerationerna på Västerslätt och Öst-Tegs industriområde har både fler anställda och större omsättning, än företag utanför. Byggverksamhet är den branschkategori där företagens genomsnittliga antal anställda och omsättning inom agglomerationer skiljer sig mest, jämfört med företag utanför. I genomsnitt omsätter ett företag, som inte är lokaliserat i något av de två klustren, tkr, medan ett inom omsätter i genomsnitt 5 10 Mkr. Skillnaderna i hur stort antal anställda och vilken storlek på omsättning, företag utanför jämfört med inom klustren är statistiskt signifikanta. 9

10 Utbildning Karta 5 Utbildning, företag inom Umeå centralort Karta 5 visar företagen inom branschkategorin Utbildning som är lokaliserade inom en agglomeration i de centrala delarna av staden. Antalet företag per kvadratkilometer i en agglomeration är relativt litet jämfört med tidigare branscher. Motsvarande tio procent av de 240 företagen, är etablerade inom agglomerationen och de flesta av dem bedriver verksamheter som trafikskoleverksamhet, stödverksamhet för utbildningsväsendet och personalutbildning. Denna agglomeration hör till ett av de minsta, sett till det totala antalet företag, jämfört med de andra branschkategorierna. Umeå Universitet ligger utanför agglomerationen och representeras Figur 7 Utbildning, företag uppdelade efter könsfördelning av endast en prick, trots att universitetet är en stor arbetsplats. I Karta 4 och Karta 5 är de kommunala 100% verksamheterna markerade i grått. Skolor etableras efter behov, snarare än av nyttan att ligga nära 68% liknande verksamheter. Figur 7 beskriver en könsfördelning inom branschen Utbildning. Här återfinns alla kommunala företag inom stapeln med procent kvinnor. Bland företag med procent män sysslar de flesta med personalutbildning. Företag inom förskoleutbildning dominerar gruppen med procent kvinnor bland sina anställda. 50% 9% 11% 5% 6% 0% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Utbildning (199 st företag) 10

11 Karta 6 Utbildning, företag i Umeå kommun Figur 8 Utbildning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Figur 8 visar hur variationen i antal anställda och storlek på omsättning ser ut företagen emellan, uppdelat på företag inom respektive utanför agglomerationen. Till skillnad från många andra branscher har företagen utanför agglomerationen fler anställda och högre omsättning än företagen inom. Universitetet som är en stor arbetsplats utanför agglomerationen skulle kunna tänkas ha en inverkan på resultatet, men analysen visar dock att så inte är fallet. Även om universitetet tas bort i analysen är skillnaderna fortsatt signifikanta. Skillnaderna i antal anställda och storlek på omsättning är båda statistiskt signifikanta. Exkluderar man även alla kommunala skolor redovisas inga signifikanta skillnader mellan företag inom respektive utanför agglomeration. Den enda agglomerationen inom den här branschen finns i de centrala delarna av Umeå. Utanför centralorten återfinns antydan till agglomerationer med en lägre koncentration på 5 10 företag per kvadratkilometer i Holmsund och Täfteå, se Karta 6. Här representeras främst kommunala skolverksamheter. 11

12 Transport och magasinering Karta 7 Transport och magasinering, företag inom Umeå centralort Inom Transport- och magasineringsbranschen finns totalt 195 företag, varav 9 procent är lokaliserade inom branschens två identifierade agglomerationer på Västerslätt och ute vid flygplatsen, se Karta 7. För övrigt är företagen relativt utspridda och stora områden har markerats med den svagaste nyansen av rött, vilket innebär att 2,5 6 företag per kvadratkilometer är etablerade där. De två agglomerationerna har lite olika karaktär vad gäller företagens verksamheter. På Västerslätt domineras företagen av vägtransport/godstrafik och stödtjänster. Medan verksamheterna vid flygfältet är mer blandade, men till största delen består av taxitrafik, vägtransport, lufttransport och stödtjänster. Noterbart är de tio företag som finns etablerade i Röbäck, här är de flesta inriktade mot vägtransport/godstrafik. Figur 9 Transport och magasinering, företag uppdelade efter könsfördelning 100% Figur 9 visar att 69 procent av företagen inom branschkategorin Transport och magasinering har procent män bland sina anställda. De fyra övriga staplarna utgör 31 procent av alla företag och här är företagen till 50 procent inriktade mot stödtjänster för transport, medan företag med samma typ av inriktning i den mest mansdominerade stapeln endast utgör 5 procent. 50% 0% 1% 2% 15% 13% 69% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Transport och magasinering (152 st företag) 12

13 Karta 8 Transport och magasinering, företag i Umeå kommun Figur 10 Transport och magasinering, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Inom Umeå centralort uppgår tätheten av företagens etablering till 2,5 6 företag per kvadratkilometer. Även utanför staden finns det flera orter med samma täthet, dock bildar inte dessa en agglomeration. Cirklarna indikerar var det skulle kunna bildas agglomerationer i framtiden, se Karta 8. Bland företagen som är lokaliserade utanför Umeå centralort är de flesta inriktade mot vägtransport/godstrafik, men även en betydande del bedriver taxiverksamhet. I Holmsund finns även en del företag inriktade mot sjötransport. Figur 10 visar att variationen vad gäller företags antal anställda är större bland företag inom en agglomeration än utanför. Vad gäller företags omsättning är variationen marginellt större bland företag utanför än bland företagen etablerade inom en agglomeration. I genomsnitt har företag som är etablerade inom något av de två agglomerationerna närmare 6 anställda vilket är två fler än bland företag utanför en agglomeration. Den genomsnittliga omsättningen bland företag inom agglomerationen är 14 Mkr och samma siffra utanför är 1 Mkr. Skillnaden i omsättning är statistiskt signifikant, medan skillnaden i antal anställda inte är det. 13

14 Tillverkning Karta 9 Tillverkning, företag etablerade i Umeå centralort Karta 9 visar företagen inom Tillverkning som är lokaliserade i Umeå centralort. Totalt redovisar branschen 190 företag varav 16 procent ligger inom de två agglomerationerna som finns i Umeå centralort. Dessa två agglomerationer återfinns på Öst-Tegs industriområde och i de centrala delarna av staden. Underkategorierna varierar från livsmedelsframställning till tillverkning av fordon. Detta medför olika lokalbehov och kan förklara en del av det utspridda mönstret över staden och den näst intill totala avsaknaden av företag lokaliserade i bostadsområden. Det går inte att urskilja en dominerande inriktning bland företagen etablerade i någon av Figur 11 Tillverkning, företagen uppdelade efter könsfördelning de två agglomerationerna. Man kan anta att många av företagen har sin huvudsakliga verksamhet på 100% annan adress, då det inte sker någon storskalig tillverkning i de centrala delarna av Umeå. Tillverkning är en mansdominerad bransch. Figur 11 beskriver företagens personalsammansättning efter kön. Det går inte att se att företag med en viss inriktning har en könsfördelning bland sina anställda, mer än att branschkategorin i stort är mansdominerad. 50% 0% 3% 3% 9% 19% 66% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Tillverkning (152 st företag) 14

15 Karta 10 Tillverkning, företag uppdelade efter könsfördelning Figur 12 Tillverkning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Karta 10 visar hur företagen inom Tillverkningsbranschen är lokaliserade i hela kommunen. I Sävar finns ett område med en koncentration på 7,5 15 företag per kvadratkilometer, vilket motsvarar den näst högsta koncentrationen inom Umeå centralort. Här finns även ett område med den lägsta koncentrationen av företag. Utöver Sävar redovisas en lägre koncentration i fem andra orter där tillverkningsföretag har etablerat sig. Majoriteten av de 12 företagen etablerade i Sävar är inriktade mot någon form av förädling av trä, eller tillverkning av träprodukter. Bland de övriga områdena går det inte att nämna någon domineraden verksamhet bland företagen. Figur 12 visar att variationen av antal anställda företag emellan, utanför en agglomeration, är större jämfört med variationen bland företag inom. Detsamma gäller företags omsättning. Det genomsnittliga antalet anställda och storlek på omsättning skiljer sig inte åt mellan företag inom respektive utanför en agglomeration. 15

16 Avslutande diskussion Det finns en begreppsförvirring kring kluster och agglomerationer. Som beskrivet i inledningen är ett kluster en hög koncentration av företag med ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra. I den här kortrapporten beskrivs företag inom samma bransch tätt lokaliserade som agglomerationer. Inom ett antal av dessa koncentrationer och även de med lägre koncentration, finns antydan till kluster som skulle vara intressanta att titta vidare på. Exempel är undergrupper inom Byggverksamheten, där skillnader mellan Öst-Teg och Västerslätts industriområde identifierats. Finner man ömsesidiga beroenden och påverkan skulle dessa koncentrationer av företag inom en bransch kunna beskrivas som kluster. En genomgång av Umeås företag indelade efter branscher beskriver högre koncentrationer av företag i de centrala stadsdelarna av Umeå. Här är ett stort antal företag från vitt skilda branscher etablerade. I stadsklustret delar företag på kunskap i form av erfarenhet företag och anställda samlar på sig och delar med sig av, genom att anställda byter arbetsplats, deltar på konferenser och via företagskonkurrens. Men kanske främst delar företagen på kunder och faciliteter. Med kunder avses de som handlar i butiker etablerade i det stora handelsklustret, men även hotells och revisions- och reklambyråers kunder. Med faciliteter avses teknisk infrastruktur som värme, vatten, avlopp, vägar och bredband, samt byggnader i form av gallerior och kontorskomplex. I rapporten beskrivs av praktiska skäl varje bransch med tillhörande kluster var för sig, men i verkligheten är det svårt att urskilja dem från varandra. De interagerar på många olika nivåer och bidrar till varandras tillväxt och framgång i ett sorts ömsesidigt beroende. Centrumfyrkanten med omkringliggande kvarter kan beskrivas som ett urbant kluster där alla delar är lika viktiga. Det är inte endast i centralorten som företag har ekonomisk fördel av att etablera sig tätt, detta visar även de analyser som genomförts i rapporten. Vi problematiserar inte huruvida det är fördelaktigt för nya företag att etablera sig i befintliga agglomerationer. Resultaten visar endast att de företag som ligger lokaliserade i högre koncentrationer inom samma bransch i de flesta fall har både högre omsättning och fler anställda. Inom branschkategorier som byggverksamhet, transport och magasinering, tillverkning samt vissa underkategorier inom handel har dessutom agglomerationer utanför Umeås centrumkärna identifierats. De mervärden som dessa koncentrationer innebär för företagen skiljer sig åt från de som erbjuds i centrum. Likhet finns i att geografisk närhet, företag emellan, även här gör att de delar på teknisk infrastruktur och mer mjuka värden som kunder och kunskap. Skillnaden ligger i att företag inom dessa branscher behöver andra typer av lokaler, ofta större, med en annan tillgänglighet och närhet till företag inom andra branscher. Här kräver inte bara själva kärnverksamheten hos företagen stor yta, utan även varumottagning och avsändning, kundparkering och förvaring av färdiga produkter kräver stora ytor. I dessa agglomerationer kan tillgänglighet att kunna emot lastbilar som ska lämna och hämta varor, erbjuda många parkeringsplatser och närhet till liknande företag vara fördelaktigt. 16

17 Index Kartor Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4 Karta 5 Karta 6 Karta 7 Karta 8 Karta 9 Karta 10 Figurer Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12 Handel, företag inom Umeå centralort...6 Handel, företag i Umeå kommun...7 Byggverksamhet, företag inom Umeå centralort...8 Byggverksamhet, företag i Umeå kommun...9 Utbildning, företag inom Umeå centralort...10 Utbildning, företag i Umeå kommun...11 Transport och magasinering, företag inom Umeå centralort...12 Transport och magasinering, företag i Umeå kommun...13 Tillverkning, företag etablerade i Umeå centralort...14 Tillverkning, företag uppdelade efter könsfördelning...15 Antal företag per bransch innan och efter urval...4 Antal anställda i varje branschkategori uppdelat på män och kvinnor...5 Handel, företag uppdelade efter könsfördelning...6 Handel, variationsvidden på företags anställda och storlek på...7 omsättning utanför/inom en agglomeration Byggverksamhet, företag uppdelade efter könsfördelning...8 Byggverksamhet, variationsvidden på företags antal anställda och...9 storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Utbildning, företag uppdelade efter könsfördelning...10 Utbildning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek...11 på omsättning utanför/inom en agglomeration Transport och magasinering, företag uppdelade efter könsfördelning...12 Transport och magasinering, variationsvidden på företags antal...13 anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Tillverkning, företagen uppdelade efter könsfördelning...14 Tillverkning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek...15 på omsättning utanför/inom en agglomeration 17

18 Umeå kommun, Övergripande Planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) E-post

VD och styrelser ur ett könsperspektiv

VD och styrelser ur ett könsperspektiv VD och styrelser ur ett könsperspektiv Bakgrund Bakgrund Steg I Steg II Steg III Förstudie VD och styrelser ur ett könsperspektiv Aktuell undersökning Syfte Material Bolagen Del I: Översikt Värmland n=2

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland

VD och styrelser ur ett könsperspektiv. Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland VD och styrelser ur ett könsperspektiv Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland och Almi Företagspartner genom projektet Det företagsamma Värmland Bakgrund Statistiken i den här presentationen är framtagen

Läs mer

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut?

Unionen Gösta Karlsson 2013-08-22 Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Riskkapitalföretagens ägande hur ser det ut? Under senvåren 2013 genomförde Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) och Unionen ett gemensamt arbete med att kartlägga riskkapitalbolagens ägande. Resultatet

Läs mer

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher

Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher Befolkning 2012 Sysselsättning 2010 Näringsgren, arbetsgivarsektor och arbetsplatser Sjuttiotre procent av jobben fanns inom servicebranscher År 2010 var andelen jobb inom servicebranscher 72,9 procent

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun

19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun 212-8-24 FOKUS: STATISTIK Arbetspendling 21 19 procent av de förvärvsarbetande Norrköpingsborna pendlade till arbete i annan kommun Medianinkomsten för en person som arbetspendlade till annan kommun var

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Lund NorthEast i siffror

Lund NorthEast i siffror NorthEast i siffror Området Det kunskapstäta området som sträcker sig från C i sydväst till de kommande forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i nordost går under benämningen NorthEast i vilket kunskapsstråket,

Läs mer

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB

Näringslivsfakta. Laholms kommun 2014. rapport av. auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Näringslivsfakta Laholms kommun 2014 rapport av auktoriserad agentur för UC Marknadsinformation AB Innehållsförteckning Sida 1 Nystartade företag Sida 2 - Branschfördelning Nystartade företag Sida 3 -

Läs mer

Rapport från Soliditet

Rapport från Soliditet Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Januari 21 Rapport från Soliditet Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag januari 21 Rapporten i sammandrag Antalet ej kreditvärdiga

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning tkr 1 Bröderna Brandt Personbilar

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 16 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 11 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor

Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Arbetsmiljö med fokus på kvinnor Aktualitetsdagen 2014-04-03 Christin N. Granberg, Arbetslivssektionen, Avdelningen för arbetsgivarpolitik Upplägg Arbetsmiljöverkets (AV) uppdrag Vad AV sett SKLs ståndpunkter

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 12 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 13 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 10 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet

Stockholms län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Stockholms län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 39765 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days

TIME LIMIT for the agreement of the Presidency and of the European Parliament (in case of codecision acts): 8 days COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 16. October 2008 Interinstitutional Files: 2006/0011 (COD) LEX 743 14342/08 JUR 421 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject: Corrigendum

Läs mer

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet

Gotlands län. Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Gotlands län Statistik om företag där de operativa företagsledarna är kvinnor. Totalt 1085 kvinnor som driver företag i länet Om statistiken Den operativa företagsledaren är den person som sköter företagets

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 FS 2013:8 2013-12-11 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2012 Antalet sysselsatta Norrköpingsbor ökade under år 2012 med 750 personer och uppgick till 60 090 personer. Förvärvsfrekvensen

Läs mer

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014).

Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Näringslivet En presentation av företagen på Tjörn Tjörn är en utpräglad småföretagarkommun med närmare 2 000 registrerade företag (1 948 företag per den 31/12 2014). Företagsformer på Tjörn Andel % Enskild

Läs mer

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna

UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna UC Näringslivsanalys Svaret på hur näringslivet utvecklas i kommunerna En analys levererad av UC Affärsoptimering 2014 - Rapport 2014-10-16 De 17 företagen med högst nettoomsättning 2013 i kommunen Nettoomsättning

Läs mer

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad

Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad Utvecklingsavdelningen Stark återhämtning på Umeås arbetsmarknad 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 2, mars 2012 INNEHÅLL sida Inledning 3 Företagstjänster och byggverksamhet

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013

Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 FS 2014:8 2014-12-08 FOKUS: STATISTIK Arbetsmarknadsstatistik för Norrköping 2013 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2013 med 730 personer till 60 820. Antalet arbetstillfällen i kommunen

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2015 Nya och nedlagda företag Antalet nedlagda företag ökade avsevärt Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 9,1 procent under tredje kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2008

Nationalräkenskapsdata 2008 Jonas Karlsson, Statistiker Tel. 018-25581 Nationalräkenskaper 2010:2 9.9.2010 Nationalräkenskapsdata 2008 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för år

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2008 2009 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2008 2009 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats Antal % Antal

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2012

Nationalräkenskapsdata 2012 Jouko Kinnunen, forskningschef Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2015:1 2.6.2015 Nationalräkenskapsdata 2012 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna för

Läs mer

Nationalräkenskapsdata 2009

Nationalräkenskapsdata 2009 Jouko Kinnunen, Ekonom/statistiker Tel. 018-25494 Nationalräkenskaper 2011:2 2.11.2011 Nationalräkenskapsdata 2009 Det här statistikmeddelandet innehåller uppgifter om de åländska nationalräkenskaperna

Läs mer

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner

Övergripande Planering Många nya jobb i Umeåregionens kommuner Övergripande Planering Många nya jobb i regionens kommuner 1 (15) Utredningar och rapporter från Övergripande Planering, nr 2 214 INNEHÅLL sida 2 25 nya jobb i regionens kommuner under 212 3 s ökning står

Läs mer

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry

Arbetsmarknad och näringsliv. Labour market, trade and industry 52 5:1 Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren 2009 2010 Economically active daytime population by field of activity Näringsgren 2009 2010 (förvärvsarbetande 16-w år med arbetsplats i kommunen,

Läs mer

Nya och nedlagda företag

Nya och nedlagda företag Företag 2014 Nya och nedlagda företag Antalet nya företag fortsätter minska Statistikcentralen minskade antalet nya företag med 6,2 procent under andra kvartalet 2014 jämfört med motsvarande period året

Läs mer

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi

Handelns betydelse för Sveriges ekonomi Handelns betydelse för Sveriges ekonomi 2014 7% 6% 5% En halv miljon människor jobbar inom handeln 11 procent av alla sysselsatta i hela Sveriges ekonomi (privat och offentlig sektor) arbetar inom handeln

Läs mer

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden

Kunskapsöversikt. Kartor och statistik. redovisning av branschförändringar på den svenska arbetsmarknaden Kartor och statistik redovisning av branschförändringar på den svenska en Bilaga till Arbetsmarknad i förändring, 2011:12 Kunskapsöversikt Rapport 2011:12B Kunskapsöversikt Kartor och statistik redovisning

Läs mer

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping

Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Lina Bjerke Internationella handelshögskolan i Jönköping Urbanisering är ett relativt begrepp som ständigt är och ständigt har varit under förändrad betydelse. För 200 år sedan fanns enbart några få procent

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik

Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik pressmeddelande/rapport www.custice.se Här är branscherna som är mest positiva till ny teknik 2014-08-12 1 (3) kontakt Mikael Glännström, informationsansvarig mikael.glannstrom@custice.se tel: 0704-621202

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Rättsväsende 2014 2014, november Antalet konkurser minskade under januari november med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari november 2014 totalt

Läs mer

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan

Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Rättsväsende, september Antalet konkurser minskade under januari september med 6,4 procent från året innan Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari september totalt 2 278 konkurser,

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Uddevalla är centrum

Uddevalla är centrum Uddevalla Fyrbodal Uddevallas historia 1998 firade Uddevalla 500 år som stad. Det har varit 500 dramatiska år. En ansenlig ålder för en stad som både bitit i nederlagets äpple och smakat framgångens sötma,

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Säkerhetskultur i det praktiska arbetsmiljöarbetet Solfrid Nilsen Avdelningen för regelarbete och expertstöd 2013-03-15 1 Presentationens innehåll Kort om Arbetsmiljöverket

Läs mer

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012

Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling 2007-2012 Hur går det för näringslivet i Uppsala län? Kartläggning av aktiebolagens utveckling Introduktion och slutsatser Bakgrund Detta är en kartläggning av hur aktiebolagen i Uppsala län har utvecklats mellan

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2012. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2012 Fakta i fickformat Enköpings kommun FOTO Enköpings kommuns bildarkiv, Getty Images Enköpings kommun Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 6

Läs mer

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6.

StatistikInfo. Arbetspendling till och från Västerås år 2013. Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6. StatistikInfo Statistiskt meddelande från Västerås stad, Konsult och Service 2015:6 Arbetspendling till och från Västerås år 2013 [Skriv text] Konsult och Service, 721 87 Västerås 021-39 00 00, www.vasteras.se

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013

Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden under 2013 Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 5 2015 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Fortsatt god utveckling på arbetsmarknaden

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 2:a kvartalet Under det andra kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under andra kvartalet 2013.

Läs mer

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 December 2011 Jämförelse av andelen kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01 Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga 2010-10-01 och 2011-10-01

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 3:e kvartalet Under det tredje kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under tredje kvartalet 2013.

Läs mer

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009

Sveriges småföretag. Värt att veta om Sveriges småföretag 2009 Värt att veta om 2009 Innehåll 2 Hur många företag finns det i Sverige? 2 Hur många småföretag finns det? 2 Hur många jobbar i småföretag? 2 Småföretagen står för de nya jobben 3 Antal företag - detaljerad

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Regional tillväxtpolitik

Regional tillväxtpolitik Regional tillväxtpolitik Mål: Utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft Prioriterade områden: Innovation och förnyelse Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud

Läs mer

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008

Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:16 Antalet förvärvsarbetande ökade även 2008 Antalet förvärvsarbetande fortsatte att öka i Linköping också under 2008. Lågkonjunkturen hade inte börjat slå igenom

Läs mer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer

Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Jämställt på toppen när och hur? Konferens 4 april 2014 Statistikpresentationer Svenskt näringsliv Carina Lindfelt Andelen kvinnor som är chefer fortsätter att öka i Svenskt Näringslivs medlemsföretag

Läs mer

Undersökning om lediga arbetsplatser

Undersökning om lediga arbetsplatser Arbetsmarknaden 2013 Undersökning om lediga arbetsplatser 2013, 1:a kvartalet Under det första kvartalet lediga arbetsplatser Enligt Statistikcentralen fanns det lediga jobb under första kvartalet 2013.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2015 Producentprisindex för tjänster 2015, 3:e kvartalet Producentpriserna för tjänster var i genomsnitt oförändrade i juli-september jämfört med året innan Enligt Statistikcentralen

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2010

Statistik över arbetskonflikter 2010 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 00 9 arbetskonflikter år 00 Enligt Statistikcentralens statistik över arbetskonflikter förekom det 9 arbetskonflikter i Finland år 00. Antalet arbetskonflikter

Läs mer

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Struktur- och bokslutsstatistik över företag Företag 2014 Struktur- och bokslutsstatistik över företag Vinsterna inom industrin rasade år en inom industrin (näringsgrenarna B och C) uppgick till 136,8 miljarder euro år. Året innan var omsättningen

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 TINGSRYDS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ÄLMHULTS KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN

Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Kommunbeskrivning 2014 ALVESTA KOMMUN Innehållsförteckning Befolkning... 2 Folkmängd... 2 Förändring i folkmängd... 2 Befolkningsstruktur 2013... 2 Flyttningar totalt, inrikes och utrikes i resp. period...

Läs mer

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013

www.pwc.se Regionförbundet Örebro Jämförande analys maj 2013 www.pwc.se Jämförande analys Ni vet redan mycket Mycket är lika Vi gör några nedslag 2 När vi blickar framåt Den möjliga utvecklingen Den önskvärda utvecklingen Den troliga utvecklingen Örebro 2013 Tiden

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun

Kommunen i siffror år 2013. Fakta i fickformat. Enköpings kommun Kommunen i siffror år 2013 Fakta i fickformat Enköpings kommun Enköpings kommun Befolkning 40800 Enköpings kommun är centralt belägen i Mälardalen, 4 mil från Västerås, 5 mil från Uppsala och 8 mil från

Läs mer

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013

Rapport till NNR om regelförenklingar 22 november 2013 -research Rapport till NNR om regelförenklingar SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I oktober/november 2013 intervjuades cirka 600 företagare/ företagsledare

Läs mer

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet

November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag. Rapport från Soliditet November 2010 Kreditvärdigheten bland svenska aktiebolag Rapport från Soliditet 1 Jämförelse av andelen Kreditvärdiga/icke kreditvärdiga bolag per 2009-10-01 och 2010-10-01 I Soliditets expertmodell får

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik

1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll. Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Datum: 14/10-2014 Klimat och hållbar utveckling Miljöstatistik Author Statistics Denmark: Peter Rørmose Author Statistics Sweden: Anders Wadeskog 1. Tidsseriens eller statistikområdets innehåll Namn på

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Statistik över arbetskonflikter 2012

Statistik över arbetskonflikter 2012 Arbetsmarknaden 0 Statistik över arbetskonflikter 0 År 0 förekom det arbetskonflikter Enligt Statistikcentralen förekom det arbetskonflikter i Finland år 0. Antalet arbetskonflikter nästan halverades från

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

VD inkomstökning (%) mellan år 2006 2007 uppdelat på län.

VD inkomstökning (%) mellan år 2006 2007 uppdelat på län. VD:ars inkomster efter län VD inkomst (2007) Stockholm 398 300 437 044 426 652 426 438 419 400 399 347 397 357 392 681 392 195 378 452 377 215 377 149 373 528 371 392 371 187 366 562 358 020 356 429 354

Läs mer

Miljöskatter 2011, efter näringsgren

Miljöskatter 2011, efter näringsgren Miljö och naturresurser 0 Miljöskatter 0, efter näringsgren Hushållen betalar mer än en tredjedel av alla miljöskatter År 0 betalade hushållen nästan, miljarder euro i miljöskatter Industrins miljöskatter

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Producentprisindex för tjänster

Producentprisindex för tjänster Priser och kostnader 2014 Producentprisindex för tjänster 2013, 4:e kvartalet Producentpriserna för tjänster steg med procent i oktober-december Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för tjänster

Läs mer