Lokalisering av företag i Umeå kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalisering av företag i Umeå kommun"

Transkript

1 Övergripande planering Lokalisering av företag i Umeå kommun - tätt ihop eller nära andra?

2 På rapportens framsida illustreras agglomerationsbildning inom fem branscher i Umeå stad. Utöver stadens centrumhandel lyfts även Västerslätts och Öst-Tegs industriområde, samt Ersboda handelsområde fram. Inom dessa områden finner vi koncentrationer av företag inom flera olika branscher. Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Sammanfattning 6 Handel 8 Byggverksamhet 10 Utbildning 12 Transport och magasinering 14 Tillverkning 16 Avslutande diskussion 17 Index Besök vår hemsida: Kontaktpersoner: Omslagsbild: Marika Jacobsson Daniel Levisson, Övergripande planering, Layout: Pondus tel , Marika Jacobsson, Lantmäteri, tel , 2

3 Inledning Finns det företagsagglomerationer i Umeå? Följande rapport beskriver hur företagen i 5 av totalt 19 branscher är lokaliserade inom Umeå kommun. Materialet är framtaget i samband med ett studentprojekt 1 genomfört under sommaren 2013, där samtliga branscher inom Umeå kommun undersöktes. När flera företag inom en och samma bransch etablerar sig invid varandra brukar det benämnas som klusterbildning eller agglomeration. Kluster Geografiska koncentrationer av relaterade företag och aktörer som präglas av ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra, utan direkta krav på samspel med forskning. Ett kluster utgår från att det finns geografiska koncentrationer av relaterade företag och andra aktörer som både konkurrerar och samverkar. Agglomerationer geografiska koncentrationer av företag men här diskuteras inte om företagen har länkar till varandra t.ex. för affärsutveckling, kunskapsspridning eller via specialiserad arbetskraft och arbetskraftsrörlighet. 2 I den här rapporten används begreppet agglomeration i de geografiska områden där koncentrationen av företag inom respektive branschkategori är som störst, relativt sett. Vidare undersöks skillnader mellan de företag som ligger inom, respektive utanför agglomerationen, med avseende på antal anställda, fördelning av kön och omsättning. Det finns flera anledningar till varför företag generellt sett etablerar sig invid varandra. Ekonomiska fördelar med spill-over-effekter av kunskap, delande av professionella kompetenser och förenklade anställningar lyfts fram som viktiga aspekter till kluster inom både företagsekonomin och nationalekonomin. Gemensamt har dessa teorier att det skall finnas fördelar för företag att etablera sig nära varandra. Begreppet spill-over avser spridningseffekter av kunskap, genom att företag som etableras invid varandra kan dra nytta av att det finns närliggande företag med samma kompetensbehov. Framgångsrika kluster resulterar i snabbare utveckling och förfining av produkter och tjänster, mer prisvärda produkter blir ett resultat av en hälsosam konkurrens företag emellan och kan främja dialog mellan producent och konsument. Mer direkta fördelar kan vara ökad bekvämlighet och tillgänglighet för kunder, då exempelvis företag inom Handel etablerat sig i kluster vilket minskar resor och ökar valmöjligheter. Inom vissa branscher ser företagen fördelar med att etablera sig i närheten av andra företag inom samma sektor. Ett sådant exempel är återförsäljare av personbilar där företag gärna söker sig till Ersboda handelsområde, med motiveringen att det finns ett bilkluster där. För att kommunen ska kunna ha framförhållning i mark för företag inom olika branscher att etablera sig på, är det därför av vikt att veta om vi ska ta hänsyn till agglomeration och kluster. 1 Studentprojektet genomfördes i samarbete med Umeå Universitet och andraårsstudenten Nils Kallerman vid Samhälls- planerarprogrammet. Nils skrev under våren 2014 sin C-uppsats, baserad på resultaten från denna studie. 2 3

4 Sammanfattning Totalt fanns det företag, indelade på 19 branscher, registrerade i Umeå kommun i maj månad Uppgifterna kommer från SCB:s företagsregister och endast de företagen med F-skattsinnehav och registrerade som arbetsgivare vid denna tidpunkt har lyfts ut för vidare bearbetning, se Figur 1. I denna rapport redovisas 5 av dessa 19 branscher och lyfter fram de variationer som finns branscherna emellan. Det mest framträdande mönstret på kommunnivå visar att störst andel företag etablerats i Umeå tätort och är centrerade till stadsdelarna i och omkring centrumfyrkanten. Men utöver etablering i de centrala stadsdelarna återfinns även företagsagglomerationer på Västerslätt, Ersboda och Öst-Teg. I dessa områden återfinns höga koncentrationer av företag inom branschkategorierna Handel, Byggverksamhet och Tillverkning. Företagsagglomerationer som ligger i de yttre stadsdelarna, skiljer sig på många sätt från det centrala stadsklustret. Här är variationen på branschtillhörighet bland företagen mycket mindre, vilket kan bero på att lokalbehoven skiljer sig åt. Större partihandlare behöver t ex rymliga lokaler och bra förutsättningar att ta emot många dagliga leveranser, jämfört med företag i centrum som ofta bara är i behov av en mindre kontorslokal eller butiksyta. I det fullständiga materialet är fem branscher kvinnodominerade; Vård och omsorg, Utbildning, Annan serviceverksamhet, Kultur, nöje och fritid samt Offentlig förvaltning och försvar. Medan endast två branscher har en någorlunda jämn könsfördelning sett till hela branschen; Hotell- och restaurangbranschen samt Finans- och försäkringsbranschen. I övrig är de resterande tolv branscherna mansdominerade, se Figur 2. Figur 1 Antal företag per bransch innan och efter urval Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Byggverksamhet Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Informations- och försäkringsverksamhet Transport och magasinering Annan serviceverksamhet Bransch Tillverkning Hotell- och restaurangverksamhet Fastighetsverksamhet Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster Kultur, nöje och fritid Jordbruk, skogsbruk och fiske Finans- och försäkringsverksamhet Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering Försörjning av el, gas, värme och kyla Utvinning av mineral Antal företag Efter urval Innan urval 4

5 Figur 2 Antal anställda i varje branschkategori uppdelat på män och kvinnor Vård och omsorg; sociala tjänster Utbildning Tillverkning och utvinning Handel Företagstjänster Byggverksamhet Bransch Offentlig förvaltning och försvar Transport och magasinering Kulturella och personliga tjänster m.m. Information och kommunikation Hotell- och restaurangverksamhet Finans- och försäkringsbranschen Jordbruk, skogsbruk och fiske Fastighetsverksamhet Energiförsörjning, miljöverksamhet Antal anställda män kvinnor I Figur 2 redovisas antalet anställda i olika branscher uppdelat på kvinnor och män. Jämförs alla 19 branschkategorier är företagens antal anställda högre och omsättning större om de är lokaliserade inom agglomerationer. Dock är inte dessa variabler de enda indikatorerna på hur det går för ett företag, men det verkar finnas vissa fördelar för företag i Umeå kommun som lokaliserat sig tätt intill andra inom samma bransch. Umeå har en större andel sysselsatta inom Utbildning och Vård & Omsorg vid en jämförelse med våra 9 jämförelsekommuner 3. Detta kan förklaras av Umeå universitet samt Norrlands Universitetssjukhus som är stora arbetsplatser. Vidare har Umeå lägre andelar av den sysselsatta befolkningen inom Handel och Hotell & Restaurang. 3 Uppsala, Linköping, Jönköping, Växjö, Lund, Örebro, Västerås, Sundsvall och Luleå 5

6 Handel Karta 1 Handel, företag inom Umeå centralort Handel är den största branschen med 778 företag, varav 22 procent är etablerade i Umeå stad. Branschen redovisar även den största agglomerationen av samtliga branscher med 172 företag, där företagen är inriktade mot specialiserad butikshandel. Högst koncentration av företag redovisas i centrum, se Karta 1. På Västerslätt, Ersboda och Öst-Tegs industriområde är koncentrationen av företag också hög och här har en större andel partihandlare etablerat sig. Västerslätt har en högre grad företag inriktade på motorfordon medan Öst-Tegs industriområde är inriktad mot byggbranschen. Företag på Ersboda är varierade och alla underkategorier inom branschen är representerade. Detta mönster av handelsområden i centrum och ytterdelarna av staden kan härledas tillbaka till den kommunövergripande översiktsplanen från -98 där stadsdelsövergripande handels- och servicecentra sågs som Figur 3 Handel, företag uppdelade efter könsfördelning en lösning för att möta 90-talets strukturomvandling inom handel. 100% Klockarbäckens handelsområde är ett av tre utpekade externa handelscentra i Umeå. Karta 1 visar att området har en lägre täthet av företag än Strömpilen och Ersboda, som utgör de övriga två. Ambitionen är fortsatt att Klockarbäcken, tillsammans med kommande externa handelsområde på Söderslätt, skall vara ett av fyra handelsområden i Umeå stad. Med färdigställande av ringledens västra länk planeras en rondell med infart till Klockarbäcken vilket stärker attraktiviteten. 50% 0% 21% 10% 12% 16% 40% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Handel (616 st företag) 6

7 Karta 2 Handel, företag i Umeå kommun Figur 4 Handel, variationsvidden på företags anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Figur 3 visar att 40 procent av företagen inom Handel har procent män bland sina anställda. Bland dessa företag sysslar många med handel och reparation av fordon. En annan stor grupp är företag inom partihandel med maskiner och annan utrustning eller virke och andra byggmaterial. Nästan alla företag med procent kvinnor bland sina anställda är specialiserade butikshandlare. Variationen i företagens antal anställda och storlek på omsättning uppdelat på företag, utanför och inom agglomeration, är lika varandra. Det är nästan ingen skillnad vad gäller genomsnittlig omsättning hos företag utanför agglomerationen, jämfört med företag inom. Samma sak gäller genomsnittligt antal anställda. En förklaring till detta kan vara att många anställda och hög omsättning hos företag inom identifierad agglomeration, vägs upp av liknande företag etablerade i stadsdelar som Ersboda, där ingen agglomeration identifierats. Förutom de företag som är lokaliserade i Umeå centralort, har många företag etablerat sig i Holmsund, Hörnefors och Sävar. Det har inte uppstått några ytterligare agglomerationer utanför staden, se Karta 2. Vidare går det inte att urskilja någon speciellt verksamhetsinriktning bland företagen i de tre orterna. Utan sammansättning av företagen vad gäller deras verksamhetsinriktning ser snarlik ut. 7

8 Byggverksamhet Karta 3 Byggverksamhet, företag inom Umeå centralort Byggverksamhet innehåller 429 företag, varav 10 procent är lokaliserade i agglomerationer. Inom agglomerationerna på Västerslätt och Öst-Tegs industriområde är koncentrationen av företag lägre än inom handelsbranschen, se Karta 3. En bidragande förklaring till detta kan tänkas vara att företag inom byggbranschen behöver större lokaler. Det finns även en viss skillnad mellan agglomerationerna på Västerslätt och på Öst-Tegs industriområde vad gäller företagens inriktning. På Västerslätt är de flesta företagen inriktade mot specialiserade bygg- och anläggningsarbeten, såsom elinstallationer, värme- och sanitetsarbeten, samt takarbeten. På Öst-Tegs industriområde finns en högre koncentration av företag inriktade mot byggande av bostadshus och andra byggnader Byggbranschen har haft en gynnsam utveckling i Umeå kommun. Andelen sysselsatta inom branschen har ökat mer än riket i övrigt. Mellan 2008 och 2012 ökade antalet sysselsatta inom byggbranschen i Umeå kommun 12 procent, samtidigt som det totala antalet sysselsatta i Umeå kommun ökade med 5 procent. Figur 5 bekräftar att byggbranschen är mansdominerad. Detta är inget unikt för Umeå kommun, utan det är en genomgående tendens för byggbranschen i hela riket. Figur 5 Byggverksamhet, företag uppdelade efter könsfördelning 100% 50% 0% 1% 2% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % 5% 92% Byggverksamhet (310 st företag) 8

9 Karta 4 Byggverksamhet, företag i Umeå kommun Figur 6 Byggverksamhet, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Byggbranschen har företag spridda över hela kommunen, vilket redovisas i Karta 4. I Holmsund, Hörnefors, Sävar och Överboda redovisas en antydan till agglomerationsbildning, men inte med samma täthet som i Umeå stad. Den högsta företagskoncentrationen i dessa orter, motsvarar samma täthet som den lägsta i Umeå stad. Företag utanför Umeå centralort grupperas mestadels till underkategorierna Byggande av bostadshus och andra byggnader och Mark- och grundarbeten. Inom branschen kan korta avstånd mellan kund och företag vara en fördel, vilket skulle kunna vara en förklaring till det mer utspridda mönstret. Figur 6 visar variationen i antal anställda och storlek på omsättning företag emellan, uppdelat på de utanför och inom agglomerationer. Företag lokaliserade inom de två agglomerationerna på Västerslätt och Öst-Tegs industriområde har både fler anställda och större omsättning, än företag utanför. Byggverksamhet är den branschkategori där företagens genomsnittliga antal anställda och omsättning inom agglomerationer skiljer sig mest, jämfört med företag utanför. I genomsnitt omsätter ett företag, som inte är lokaliserat i något av de två klustren, tkr, medan ett inom omsätter i genomsnitt 5 10 Mkr. Skillnaderna i hur stort antal anställda och vilken storlek på omsättning, företag utanför jämfört med inom klustren är statistiskt signifikanta. 9

10 Utbildning Karta 5 Utbildning, företag inom Umeå centralort Karta 5 visar företagen inom branschkategorin Utbildning som är lokaliserade inom en agglomeration i de centrala delarna av staden. Antalet företag per kvadratkilometer i en agglomeration är relativt litet jämfört med tidigare branscher. Motsvarande tio procent av de 240 företagen, är etablerade inom agglomerationen och de flesta av dem bedriver verksamheter som trafikskoleverksamhet, stödverksamhet för utbildningsväsendet och personalutbildning. Denna agglomeration hör till ett av de minsta, sett till det totala antalet företag, jämfört med de andra branschkategorierna. Umeå Universitet ligger utanför agglomerationen och representeras Figur 7 Utbildning, företag uppdelade efter könsfördelning av endast en prick, trots att universitetet är en stor arbetsplats. I Karta 4 och Karta 5 är de kommunala 100% verksamheterna markerade i grått. Skolor etableras efter behov, snarare än av nyttan att ligga nära 68% liknande verksamheter. Figur 7 beskriver en könsfördelning inom branschen Utbildning. Här återfinns alla kommunala företag inom stapeln med procent kvinnor. Bland företag med procent män sysslar de flesta med personalutbildning. Företag inom förskoleutbildning dominerar gruppen med procent kvinnor bland sina anställda. 50% 9% 11% 5% 6% 0% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Utbildning (199 st företag) 10

11 Karta 6 Utbildning, företag i Umeå kommun Figur 8 Utbildning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Figur 8 visar hur variationen i antal anställda och storlek på omsättning ser ut företagen emellan, uppdelat på företag inom respektive utanför agglomerationen. Till skillnad från många andra branscher har företagen utanför agglomerationen fler anställda och högre omsättning än företagen inom. Universitetet som är en stor arbetsplats utanför agglomerationen skulle kunna tänkas ha en inverkan på resultatet, men analysen visar dock att så inte är fallet. Även om universitetet tas bort i analysen är skillnaderna fortsatt signifikanta. Skillnaderna i antal anställda och storlek på omsättning är båda statistiskt signifikanta. Exkluderar man även alla kommunala skolor redovisas inga signifikanta skillnader mellan företag inom respektive utanför agglomeration. Den enda agglomerationen inom den här branschen finns i de centrala delarna av Umeå. Utanför centralorten återfinns antydan till agglomerationer med en lägre koncentration på 5 10 företag per kvadratkilometer i Holmsund och Täfteå, se Karta 6. Här representeras främst kommunala skolverksamheter. 11

12 Transport och magasinering Karta 7 Transport och magasinering, företag inom Umeå centralort Inom Transport- och magasineringsbranschen finns totalt 195 företag, varav 9 procent är lokaliserade inom branschens två identifierade agglomerationer på Västerslätt och ute vid flygplatsen, se Karta 7. För övrigt är företagen relativt utspridda och stora områden har markerats med den svagaste nyansen av rött, vilket innebär att 2,5 6 företag per kvadratkilometer är etablerade där. De två agglomerationerna har lite olika karaktär vad gäller företagens verksamheter. På Västerslätt domineras företagen av vägtransport/godstrafik och stödtjänster. Medan verksamheterna vid flygfältet är mer blandade, men till största delen består av taxitrafik, vägtransport, lufttransport och stödtjänster. Noterbart är de tio företag som finns etablerade i Röbäck, här är de flesta inriktade mot vägtransport/godstrafik. Figur 9 Transport och magasinering, företag uppdelade efter könsfördelning 100% Figur 9 visar att 69 procent av företagen inom branschkategorin Transport och magasinering har procent män bland sina anställda. De fyra övriga staplarna utgör 31 procent av alla företag och här är företagen till 50 procent inriktade mot stödtjänster för transport, medan företag med samma typ av inriktning i den mest mansdominerade stapeln endast utgör 5 procent. 50% 0% 1% 2% 15% 13% 69% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Transport och magasinering (152 st företag) 12

13 Karta 8 Transport och magasinering, företag i Umeå kommun Figur 10 Transport och magasinering, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Inom Umeå centralort uppgår tätheten av företagens etablering till 2,5 6 företag per kvadratkilometer. Även utanför staden finns det flera orter med samma täthet, dock bildar inte dessa en agglomeration. Cirklarna indikerar var det skulle kunna bildas agglomerationer i framtiden, se Karta 8. Bland företagen som är lokaliserade utanför Umeå centralort är de flesta inriktade mot vägtransport/godstrafik, men även en betydande del bedriver taxiverksamhet. I Holmsund finns även en del företag inriktade mot sjötransport. Figur 10 visar att variationen vad gäller företags antal anställda är större bland företag inom en agglomeration än utanför. Vad gäller företags omsättning är variationen marginellt större bland företag utanför än bland företagen etablerade inom en agglomeration. I genomsnitt har företag som är etablerade inom något av de två agglomerationerna närmare 6 anställda vilket är två fler än bland företag utanför en agglomeration. Den genomsnittliga omsättningen bland företag inom agglomerationen är 14 Mkr och samma siffra utanför är 1 Mkr. Skillnaden i omsättning är statistiskt signifikant, medan skillnaden i antal anställda inte är det. 13

14 Tillverkning Karta 9 Tillverkning, företag etablerade i Umeå centralort Karta 9 visar företagen inom Tillverkning som är lokaliserade i Umeå centralort. Totalt redovisar branschen 190 företag varav 16 procent ligger inom de två agglomerationerna som finns i Umeå centralort. Dessa två agglomerationer återfinns på Öst-Tegs industriområde och i de centrala delarna av staden. Underkategorierna varierar från livsmedelsframställning till tillverkning av fordon. Detta medför olika lokalbehov och kan förklara en del av det utspridda mönstret över staden och den näst intill totala avsaknaden av företag lokaliserade i bostadsområden. Det går inte att urskilja en dominerande inriktning bland företagen etablerade i någon av Figur 11 Tillverkning, företagen uppdelade efter könsfördelning de två agglomerationerna. Man kan anta att många av företagen har sin huvudsakliga verksamhet på 100% annan adress, då det inte sker någon storskalig tillverkning i de centrala delarna av Umeå. Tillverkning är en mansdominerad bransch. Figur 11 beskriver företagens personalsammansättning efter kön. Det går inte att se att företag med en viss inriktning har en könsfördelning bland sina anställda, mer än att branschkategorin i stort är mansdominerad. 50% 0% 3% 3% 9% 19% 66% % 80-60% 60-40% 40-20% 20-0% 0-20% 20-40% 40-60% 60-80% % Tillverkning (152 st företag) 14

15 Karta 10 Tillverkning, företag uppdelade efter könsfördelning Figur 12 Tillverkning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek på omsättning utanför/ inom en agglomeration Karta 10 visar hur företagen inom Tillverkningsbranschen är lokaliserade i hela kommunen. I Sävar finns ett område med en koncentration på 7,5 15 företag per kvadratkilometer, vilket motsvarar den näst högsta koncentrationen inom Umeå centralort. Här finns även ett område med den lägsta koncentrationen av företag. Utöver Sävar redovisas en lägre koncentration i fem andra orter där tillverkningsföretag har etablerat sig. Majoriteten av de 12 företagen etablerade i Sävar är inriktade mot någon form av förädling av trä, eller tillverkning av träprodukter. Bland de övriga områdena går det inte att nämna någon domineraden verksamhet bland företagen. Figur 12 visar att variationen av antal anställda företag emellan, utanför en agglomeration, är större jämfört med variationen bland företag inom. Detsamma gäller företags omsättning. Det genomsnittliga antalet anställda och storlek på omsättning skiljer sig inte åt mellan företag inom respektive utanför en agglomeration. 15

16 Avslutande diskussion Det finns en begreppsförvirring kring kluster och agglomerationer. Som beskrivet i inledningen är ett kluster en hög koncentration av företag med ett ömsesidigt beroende och påverkan på varandra. I den här kortrapporten beskrivs företag inom samma bransch tätt lokaliserade som agglomerationer. Inom ett antal av dessa koncentrationer och även de med lägre koncentration, finns antydan till kluster som skulle vara intressanta att titta vidare på. Exempel är undergrupper inom Byggverksamheten, där skillnader mellan Öst-Teg och Västerslätts industriområde identifierats. Finner man ömsesidiga beroenden och påverkan skulle dessa koncentrationer av företag inom en bransch kunna beskrivas som kluster. En genomgång av Umeås företag indelade efter branscher beskriver högre koncentrationer av företag i de centrala stadsdelarna av Umeå. Här är ett stort antal företag från vitt skilda branscher etablerade. I stadsklustret delar företag på kunskap i form av erfarenhet företag och anställda samlar på sig och delar med sig av, genom att anställda byter arbetsplats, deltar på konferenser och via företagskonkurrens. Men kanske främst delar företagen på kunder och faciliteter. Med kunder avses de som handlar i butiker etablerade i det stora handelsklustret, men även hotells och revisions- och reklambyråers kunder. Med faciliteter avses teknisk infrastruktur som värme, vatten, avlopp, vägar och bredband, samt byggnader i form av gallerior och kontorskomplex. I rapporten beskrivs av praktiska skäl varje bransch med tillhörande kluster var för sig, men i verkligheten är det svårt att urskilja dem från varandra. De interagerar på många olika nivåer och bidrar till varandras tillväxt och framgång i ett sorts ömsesidigt beroende. Centrumfyrkanten med omkringliggande kvarter kan beskrivas som ett urbant kluster där alla delar är lika viktiga. Det är inte endast i centralorten som företag har ekonomisk fördel av att etablera sig tätt, detta visar även de analyser som genomförts i rapporten. Vi problematiserar inte huruvida det är fördelaktigt för nya företag att etablera sig i befintliga agglomerationer. Resultaten visar endast att de företag som ligger lokaliserade i högre koncentrationer inom samma bransch i de flesta fall har både högre omsättning och fler anställda. Inom branschkategorier som byggverksamhet, transport och magasinering, tillverkning samt vissa underkategorier inom handel har dessutom agglomerationer utanför Umeås centrumkärna identifierats. De mervärden som dessa koncentrationer innebär för företagen skiljer sig åt från de som erbjuds i centrum. Likhet finns i att geografisk närhet, företag emellan, även här gör att de delar på teknisk infrastruktur och mer mjuka värden som kunder och kunskap. Skillnaden ligger i att företag inom dessa branscher behöver andra typer av lokaler, ofta större, med en annan tillgänglighet och närhet till företag inom andra branscher. Här kräver inte bara själva kärnverksamheten hos företagen stor yta, utan även varumottagning och avsändning, kundparkering och förvaring av färdiga produkter kräver stora ytor. I dessa agglomerationer kan tillgänglighet att kunna emot lastbilar som ska lämna och hämta varor, erbjuda många parkeringsplatser och närhet till liknande företag vara fördelaktigt. 16

17 Index Kartor Karta 1 Karta 2 Karta 3 Karta 4 Karta 5 Karta 6 Karta 7 Karta 8 Karta 9 Karta 10 Figurer Figur 1 Figur 2 Figur 3 Figur 4 Figur 5 Figur 6 Figur 7 Figur 8 Figur 9 Figur 10 Figur 11 Figur 12 Handel, företag inom Umeå centralort...6 Handel, företag i Umeå kommun...7 Byggverksamhet, företag inom Umeå centralort...8 Byggverksamhet, företag i Umeå kommun...9 Utbildning, företag inom Umeå centralort...10 Utbildning, företag i Umeå kommun...11 Transport och magasinering, företag inom Umeå centralort...12 Transport och magasinering, företag i Umeå kommun...13 Tillverkning, företag etablerade i Umeå centralort...14 Tillverkning, företag uppdelade efter könsfördelning...15 Antal företag per bransch innan och efter urval...4 Antal anställda i varje branschkategori uppdelat på män och kvinnor...5 Handel, företag uppdelade efter könsfördelning...6 Handel, variationsvidden på företags anställda och storlek på...7 omsättning utanför/inom en agglomeration Byggverksamhet, företag uppdelade efter könsfördelning...8 Byggverksamhet, variationsvidden på företags antal anställda och...9 storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Utbildning, företag uppdelade efter könsfördelning...10 Utbildning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek...11 på omsättning utanför/inom en agglomeration Transport och magasinering, företag uppdelade efter könsfördelning...12 Transport och magasinering, variationsvidden på företags antal...13 anställda och storlek på omsättning utanför/inom en agglomeration Tillverkning, företagen uppdelade efter könsfördelning...14 Tillverkning, variationsvidden på företags antal anställda och storlek...15 på omsättning utanför/inom en agglomeration 17

18 Umeå kommun, Övergripande Planering Besöksadress Stadshuset, Skolgatan 31 A Postadress SE Umeå Telefon +46 (0) E-post

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda?

Hur kan företagsstöden bli mer jämställda? Hur kan sstöden bli mer jämställda? Förslag på åtgärder skapar förutsättningar för en mer jämställd resursfördelning vad avser beviljande av sstöd, diarienummer 8541-2012-3064. Avrapportering enligt Regeringsbeslut

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för.

Jeaneth Johansson Professor, biträdande. Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Jeaneth Johansson Professor, biträdande Malin Malmström Univ.Lektor/ Ek Dr. 2012, Priorum Affärsutveckling ek. för. Ansvarig utgivare Priorum Affärsutveckling ek. för. Grafisk produktion Hjälp Reklambyrå

Läs mer

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014

Förutsättningar för turismföretag i Sverige. Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Förutsättningar för turismföretag i Sverige Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Företagandet på landsbygden

Företagandet på landsbygden Företagandet på landsbygden Stad eller land, gör det någon skillnad? I förhållande till stadsområden driver en större andel av landsbygdens befolkning egna företag, de fl esta utan anställda. Antalet företag

Läs mer

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten

Rapport 2012:13. Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige. Näringslivsenheten Rapport 2012:13 Utvärdering av företagsstöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning i Norra Mellansverige Näringslivsenheten Omslagsbild: Företaget Safe xrossing, som har uppfunnit den blinkande övergångsskylten,

Läs mer

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020

Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Socioekonomisk analys Mellersta Norrland Europeiska socialfonden 2014-2020 Reviderad 10 mars, 2014 Innehåll Uppdraget en socioekonomisk analys av Mellersta Norrland... 2 Utvärdering av socialfonden -2007-2013...

Läs mer

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE

RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE Avsedd för Huddinge kommun Dokumenttyp Rapport Datum December 2010 RAPPORT NÄRINGSLIVSUTVECK- LING I HUDDINGE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund till uppdraget 2 1.2 Presentation av Ramböll

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r

kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r kom pe t e n sför s örj n i ng i Dalarnas län fa k ta o c h föru t s ät t n i nga r 1 Innehåll 1 Inledning...4 2 Sammanfattning...5 3 Metod...7 3.1 Statistiken...7 3.2 Intervjustudien...7 3.3 Begrepp...8

Läs mer

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT

MARKNADSANALYS ROSENKRAFT l RAPPORT MARKNADSANALYS ROSENKRAFT 2013-05-29 2013-05-29 Uppdrag: 247838, Undersökningen Rosenkraft Titel på rapport: Marknadsanalys Rosenkraft Status: Slutrapport Datum: 2013-05-29 Medverkande Beställare:

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning

Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Rapport 2012:08 Möjligheter och utmaningar för framtidens kompetensförsörjning Lokal prognos för kommunerna Kumla, Lekeberg och Örebro September 2012 Max Jakobsson Möjligheter och utmaningar för framtidens

Läs mer

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor

Innehållsförteckning. Bilaga 1: Företagsenkät. Bilaga 2: Intervjufrågor Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 NÄRINGSPOLITIK...5 2.1 Stockholmsregionen...5 2.2 Kommunalt näringslivsarbete...6 3 SALEMS KOMMUN...8 3.1 Kommunens profil...9 3.2 Lokalt samarbete...10 3.2.1 Företagarorganisationer...11

Läs mer

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete Brister i kunskap och tillämpning av systematiskt arbetsmiljöarbete -baserad på Arbetsmiljöverkets Nulägesundersökning SAM 2012 Arbetsmiljöverkets analysrapport 2013:1 1 Sammanfattning Denna studie är

Läs mer

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014

Kompetensförsörjning i små och medelstora företag. Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Kompetensförsörjning i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion:

Läs mer

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland

Relationen Sverige Norge och Värmlands roll. Rapport nr 14, Region Värmland Relationen Sverige Norge och Värmlands roll Rapport nr 14, Region Värmland 1 information Utgiven av Region Värmland, 2013. Faktasammanställning: Bo-Josef Eriksson, Region Värmland samt Nordregio och Attityd

Läs mer

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag

IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Rapport 2010:11 IT i landsbygder - IT-användning med fokus på mikroföretag Tillgång till och användning av elektronisk kommunikation är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Väl utbyggd

Läs mer

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun

Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun Handelsområden och detaljhandelns utveckling i Jönköpings kommun STADSKONTORET l NOVEMBER 2013 Stadskontorets utredningsenhet Utredare David Jansson david.jansson@jonkoping.se Omslag och layout Lena Holmberg

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB

Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning. Sweco Eurofutures AB Struktur- och trendanalys av Skellefteås näringsliv och sysselsättning Stockholm 2012-11-15 Sweco Eurofutures AB 1 (108) Sweco Kaplansbacken 10 Box 415, 112 24 Stockholm Telefon 08-613 08 00 Telefax 08-613

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral

Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens inköpscentral Sid 1 (26) Per Eskilsson per.eskilsson@kammarkollegiet.se 08-7000735 2013-09-04 Dnr 96-74-2013 Analys av små och medelstora företags deltagande på statliga ramavtal som upphandlas och förvaltas av Statens

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Svenska klusterkartor

Svenska klusterkartor Svenska klusterkartor En statistisk inventering av kluster i Sverige 2002 Göran Lindqvist Anders Malmberg Örjan Sölvell CIND Centre for Research on Innovation and Industrial Dynamics Uppsala Universitet

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attitydundersökning av det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Kontigo AB 2014-05-28 Petet Bjerkesjö, Pär Lindquist, Kontigo AB Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning... 3 2 Metod... 5 2.1

Läs mer

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011

Metodik konsekvensbedömning. Näringsliv. Tonje Grahn. GÄU - delrapport 23. Linköping 2011 Metodik konsekvensbedömning Näringsliv Tonje Grahn GÄU - delrapport 23 Linköping 2011 GÄU Göta älvutredningen 2009-2011 Foto: SGI STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE Göta älvutredningen

Läs mer

Projekt Stadsutveckling Nordost

Projekt Stadsutveckling Nordost Business Region Göteborg 111216 Projektledare: Pär Abrahamsson Real Consulting Projektledare: Jenny Björckebaum Projekt Stadsutveckling Nordost Kartla ggning Sammanfattning Bakgrund Projektet Stadsutveckling

Läs mer