E 2016E 2017E E 2016E 2017E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E"

Transkript

1 E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 28 april 2015 Sammanfattning (MYCR.ST) Nytt erbjudande nytt case rapporterade sitt bästa Q1 någonsin och en EBIT-marginal på 8,5 procent trots att inga PG-system såldes (väntat 2,8 %). Skillnaden mellan estimat och utfallet på 304 MSEK (väntat 275) beror på att vi underskattade valutaeffekterna för SMT. På kort tid har caset förändrats mycket i form av högre marknadstillväxt, attraktivt nytt produkterbjudande för båda affärsområdena samt ny ersättningsstrategi, samt förbättrade marginaler. Vi har med anledning av ovanstående höjt våra estimat, och får ett nytt motiverat värde på 61 SEK. Vi har även reviderat vårt värderingsintervall för bear och bull case till SEK och skulle inte bli förvånade om aktien fortsatte upp mot vårt rimligt optimistiska scenario, med tanke på hur bolaget utvecklas. Lista: Mid cap Börsvärde: MSEK Bransch: Information Technology VD: Lena Olving Styrelseordf: Patrik Tigerschiöld OMXS apr 27-jul 25-okt 23-jan 23-apr Redeye Rating (0 10 poäng) Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka Nyckeltal 8,0 poäng 7,0 poäng 8,0 poäng 5,0 poäng 7,5 poäng E 2016E 2017E Omsättning, MSEK Tillväxt -26% 48% 2-1% 12% EBITDA EBITDA-marginal 5% 19% 3 22% 28% EBIT EBIT-marginal 3% 19% 29% 21% 26% Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal 1% 18% 29% 16% 2 Utdelning/Aktie 2,50 4,00 2,63 1,43 2,65 VPA 0,14 2,72 5,26 2,86 4,01 P/E 99,9 9,1 11,2 20,7 14,7 EV/S 0,9 1,2 2,9 2,8 2,4 EV/EBITDA 16,1 6,3 9,6 12,9 8,8 Fakta Aktiekurs (SEK) 59,0 Antal aktier (milj) 97,9 Börsvärde (MSEK) Nettoskuld (MSEK) -869 Free float (%) 62 % Dagl oms. ( 000) 124 Analytiker: Viktor Westman Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeye Rating är att hjälpa investerare att identifiera bolag med en hög kvalitet och attraktiv värdering. Company Qualities Avsikten med Company Qualities är att den ska ge en strukturerad och god bild av ett bolags kvalitet (eller verksamhetsrisk) dess chans att överleva och förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. Vi klassificerar bolagets kvalitet utifrån en tiogradig skala baserad på fem värderingsnycklar; 1 Ledning (Management), 2 Ägarskap (Ownership), 3 Tillväxtutsikter (Growth Outlook), 4 Lönsamhet (Profitability) och 5 Finansiell styrka (Financial Strength). Varje värderingsnyckel utvärderas utifrån ett antal kvantitativa och kvalitativa nyckelfrågor som viktas olika utifrån hur viktiga de anses vara. Varje nyckelfråga tilldelas ett antal poäng utifrån sitt betyg. Det är det sammanlagda antalet poäng från de enskilda frågorna som ligger till grund för bedömningen av varje värderingsnyckel. Betygsskalan sträcker sig från 0 till +10 poäng. Det sammanlagda betyget för varje värderingsnyckel visualiseras genom storleken på dess stapelkropp. Den relativa storleken mellan staplarna beror därmed på betygsfördelningen mellan de olika värderingsnycklarna. Ledning Vår rating av Ledning representerar en bedömning av styrelsens och ledningens förmåga att förvalta bolaget med aktieägarnas bästa för sina ögon. En duktig styrelse och ledning kan göra en medioker affärsidé lönsam, och en dålig kan försätta till och med ett starkt bolag i kris. De faktorer som utgör bedömningen av Ledning är; 1 Exekvering, 2 Kapitalallokering, 3 Kommunikation, 4 Erfarenhet, 5 Ledarskap, och 6 Integritet. Ägarskap Vår rating av Ägarskap representerar en bedömning av utövat ägarskap för ett mer långsiktigt värdeskapande. Ägarengagemang och kompetens är avgörande för bolagets stabilitet och för styrelsens handlingskraft. Bolag som har spridd ägarstruktur utan tydlig huvudägare har historiskt sett gått betydligt sämre än börsens index över tiden. De faktorer som utgör bedömningen av Ägarskap är; 1 Ägarstruktur, 2 Ägarengagemang, 3 Institutionellt ägande, 4 Maktmissbruk, 5 Renommé, och 6 Finansiell uthållighet. Tillväxtutsikter Vår rating av Tillväxtutsikter representerar en bedömning av bolagets förutsättningar att uppnå långsiktigt stabil vinsttillväxt. På lång sikt följer aktiekursen ungefär bolagets resultatutveckling. Ett bolag som inte växer kan vara en god kortsiktig placering, men är det sällan på lång sikt. De faktorer som utgör bedömningen av Tillväxtutsikter är; 1 Strategier och affärsmodell, 2 Försäljningspotential, 3 Marknadstillväxt, 4 Marknadsposition, och 5 Konkurrenskraft. Lönsamhet Vår rating av Lönsamhet representerar en bedömning av hur effektivt bolaget historiskt har utnyttjat sitt kapital för att skapa vinst. Bolag kan inte överleva om de inte är lönsamma. Bedömningen av hur lönsamt ett bolag varit baseras på ett antal nyckeltal och kriterier under en period på upp till fem år tillbaka i tiden; 1 Avkastning på totalt kapital (Return on total assets; ROA), 2 Avkastning på eget kapital (Return on equity; ROE), 3 Nettomarginal (Net profit margin), 4 Fritt kassaflöde, och 5 Rörelseresultat (Operating profit margin, EBIT). Finansiell styrka Vår rating av Finansiell styrka representerar en bedömning av bolagets betalningsförmåga på kort och lång sikt. Basen i ett bolags finansiella styrka är balansräkningen och dess kassaflöden. Om inte balansräkningen klarar av att finansiera tillväxten är inte ens den bästa potentialen till någon nytta. Bedömningen av ett bolags finansiella styrka baseras på ett antal nyckeltal och kriterier; 1 Räntetäckningsgrad (Times-interest-coverage ratio), 2 Skuldsättningsgrad (Debt-to-equity ratio), 3 Kassalikviditet (Quick ratio), 4 Balanslikviditet (Current ratio), 5 Omsättningsstorlek, 6 Kapitalbehov, 7 Konjunkturkänslighet, och 8 Kommande binära händelser. 2

3 Bästa Q1 någonsin och förnyad produktportfölj ger marknaden rätt s starka utveckling, synlig nedan i grafen över omsättning och EBIT-marginal på rullande 12 månader, bara fortsätter. Den rullande rörelsemarginalen ligger nu efter Q1 fortsatt på 20 procent. : EBIT-marginal och omsättning rullande 12 mån Intäkter Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Valutadrivna SMTintäkter gav en EBITmarginal på 8,5 procent s EBIT-marginal för Q1 på 8,5 procent som, märk väl, inte inkluderade någon systemförsäljning på PG-sidan överskuggade våra förväntningar på 2,8 procent. Skillnaden mot utfallet berodde nästan uteslutande på att vi underskattat valutaeffekterna på SMT-försäljningen (se tabellen nedan). Den totala försäljningen växte med 25,5 procent till 304,1 MSEK. Justerat för valutaeffekterna (företrädesvis pga dollarn) på 49 MSEK blev tillväxten dock inte högre än 5,3 procent. - Förväntat vs. Utfall SEKm Q1'14 Q1'15E Utfall Diff Försäljning 242,4 275,0 304,1 11% Ytmontering 166,4 190,0 222,0 17% Maskritare 76,0 85,0 82,2-3% Rörelseresultat 3,0 7,8 25,8 18,0 PTP 3,5 5,2 25,8 20,6 VPA, SEK 0,01 0,04 0,19 0,2 Försäljningstillväxt 7,1% 13,5% 25,5% Bruttomarginal 43,4% 46,8% 47,2% EBIT marginal 1,2% 2,8% 8,5% VPA tillväxt (y/y) n/a n/a 2237% Källa: Redeye Research, Man bör även notera att förra årets EBIT-resultat på 3 MSEK innehåller en betydande aktivering av utvecklingskostnader vilket innebär att skillnaden 3

4 från förra året i verkligheten är 9 MSEK större än 23 MSEK. Bruttomarginalen i linje med väntat Bruttomarginalen på 47,2 procent var i linje med väntat och nästan 4 procentenheter högre än förra året. Effekterna från högre försäljning och valuta motverkades till viss del av strategiska inköp i något som vi ser som naturlig hedging. Vi hade räknat med en fortsatt förhöjd OPEX-nivå grundat i administrationskostnader från förvärvsutvärderandet, om än 8 MSEK mindre än utfallet på totalt 132 MSEK. Vi hade här underskattat den höjda takten i FoU- och försäljningsaktiviteter något. - ett utdelningscase? Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 12,1 MSEK före och 203,7 MSEK efter rörelsekapitalförändringar. Effekterna på rörelsekapitalet beror till 118 MSEK på förskott från kunder och i övrigt i huvudsak inbetalningar rörande kundernas fakturor. Efter investeringar på 6 MSEK stärktes kassan därmed från 661 MSEK till 869 MSEK. 391 MSEK av denna kassa föreslås delas ut i Q2 i form av en ordinarie utdelning på 0,8 SEK per aktie tillsammans med en extrautdelning på 3,2 SEK. kommer därmed efter Q2, allt annat lika, vara i en liknande situation som förra året med en kassa på runt en halv miljard efter utdelningen. Bara de två Prexisionritarna som ska levereras i H2 kommer enligt våra beräkningar ge ett bidrag till bruttovinsten om nästan en halv miljard. Vi räknar med 2,63 SEK i ordinarie utdelning och tror även på extrautdelning Detta väcker frågorna om hur stor utdelningen för 2015 blir och om kan vara ett utdelnings-case på sikt också. Som svar på den första frågan tror vi får mycket svårt att motivera en utebliven extrautdelning även för 2015, oavsett förvärv. Vi räknar med en ordinare utdelning på 2,63 SEK, motsvarande en direktavkastning på 4,4 procent. Den andra frågan är knivigare och hänger enligt oss ihop med bolagets kassaflöde på lång sikt. Som syns i vårt värderingsavsnitt så tror vi på bolaget på sikt. Däremot bör man inte vänta sig liknande utdelningar som 2015 med tanke på att det mest av förlustavdragen lär förbrukas under Bibehållen guidning för 2015 (men höjning att vänta?) bibehöll sin tidigare guidning om att försäljningen för 2015 väntas hamna i intervallet MSEK. Det är enligt oss inte fel att vara konservativ, men med oförändrad SMT-försäljning från förra året och med beaktande av den del av orderboken som väntas levereras i år så ligger bara 3,5 % under minimiintervallet på Att inte skulle nå detta med tanke på hur valutan utvecklats får anses ligga utanför rimlighetens gränser. Vi skulle därmed inte bli förvånade om bolaget behöver revidera upp sin guidning senare i år. 4

5 Stark valutadriven SMT-tillväxt Tvåsiffrig tillväxt inom SMT även justerat för valuta Försäljningen inom ytmontering (SMT) för perioden slutade på 222 MSEK motsvarande en tillväxt på årsbasis om 33 procent. Av tillväxten är det enligt 12 procent som beror på marknadsåterhämtning samt nya produktlanseringar och därmed inte kommer från valutaeffekter. Orderingången växte på årsbasis med 38 procent till 233 MSEK. Som den höga tillväxten för både orderingången och omsättningen skvallrar om så brukar Q1 vara betydligt svagare än denna period, vilken representerar bolagets bästa första kvartal någonsin. På bilden nedan syns siffror över 12 månaders rullande orderingång och omsättning för SMT-området: : orderingång och omsättning R12M Omsättning Orderingång Källa: Redeye Research, Bruttomarginalen för SMT blev, i linje med väntat, 45 procent, drivet av valutaeffekter och höga volymer, men belastades även av kostnader för utveckling av strategiska inköp. Bakgrunden är att tidigare har angett att bolaget vill arbeta mer med naturlig hedging. Betydande investeringar pressar SMT-marginalen Rörelsemarginalen uppgick för perioden till 4 procent att jämföra med 8 procent 2014, vilket måste ses som lågt oavsett hur man mäter. Nivån är dock inte alarmerande sett till att bolaget plöjde ned 16 MSEK mer i utveckling, ökade avskrivningarna och inte aktiverade någon utveckling denna period i jämförelse med aktiveringar på 9 MSEK i Q På grafen på nästa sida syns rörelsemarginalen tillsammans med omsättningen sett till rullande 12 månader, inom SMT. Vad som också syns är att bolaget i princip är tillbaka till 2011 års rekordnivåer på 800 MSEK på rullande 12 månader. 5

6 : Rörelsemarginal och omsättning SMT R12M % 16% 14% 12% 1 8% 6% 4% 2% Omsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, Långsiktigt fördelaktig marknadsutveckling Undersökningsföretaget Prismark bedömer fortfarande att halvledarmarknaden och elektronikmarknaden båda kommer att växa 4 procent årligen på lång sikt 1. Tillväxten på halvledarmarknaden väntas sjunka från 10 procent under 2014 till 5 procent under 2015 efter att priserna på minneskretsar stabiliserats på lägre nivåer. Högre tillväxt inom s traditionella områden Det är samma tillväxtdrivare på elektronikmarknaden som innan: Internet of Things, wearables (elektronik som bärs på kroppen), uppkopplade bilar och LED-belysning. Till skillnad från smartphones under tidigare år så finns det ingen given tillväxtmotor bland de olika segmenten. Klart är emellertid att tillväxten kommer att kräva stort antal nya och avancerade elektronikkomponenter, till lägre kostnader. Komponenterna måste därför monteras mer effektivt och flexibelt, vilket passar och bolagets SMT-utrustning som handen i handsken. En intressant nyhet är dessuotom att tillväxten till större del väntas komma inom industri, medicin, försvar, flyg och fordonsindustrin; segment där traditionellt har varit starka. Tillväxten i snitt inom dessa segment väntas enligt Prismark uppgå till 5,4 procent per år, jämfört med 3,6 procent för elektronikmarknaden som helhet. Asien, som väntas står för 90 procent av värdetillväxten inom montering av kretskort, kommer enligt Prismark att ha en ännu högre tillväxt än 5,4 procent vad gäller de sagda segmenten. Det är därmed viktigt att vara på 1 Som tidigare nämnts så styrs efterfrågan på s ytmonteringsutrustning närmast av halvledarmarknaden och i förlängningen av slutkunderna på elektronikmarknaden. Efterfrågan på s SMT-marknad följer därmed en kedja som här beskrivs i detalj. Det första steget handlar om konsumenters och företags behov av elektronik. Den växande elektronikmarknaden med alltfler elektronikprodukter kräver fler så kallade halvledare som placeras på kretskorten i elektronikapparaterna. Tillvägagångssättet för att sätta fast halvledarna kallas ytmontering. För ytmontering behövs ytmonteringsutrustning, vilket säljer. s marknad följer därför halvledarmarknaden, men med ungefär 2-3 kvartals eftersläpning. 6

7 plats, nära dessa kunder, då utvecklingen kommer innebära en betydande förskjutning från högvolym mot mer mix. Att denna utveckling redan är i full gång syns i s rapporterade regionbaserade Q1-siffror där Asien-regionens totala intäkter växte med 43 procent från Q1 2014, motsvarande 37 MSEK eller 60 procent av den totala tillväxten ( separerar inte Asien-intäkterna för de två affärsområdena men uppskattningsvis förklaras ca 6 MSEK av tillväxten från PG-sidan). Traditionellt har high mix varit förknippat med Europa och Nordamerika men detta håller alltså nu på att ändras. Vit OLED: En intressant möjlighet inom jet printing introducerade även en ny funktionalitet för hantering av stora kretskort, vilket i synnerhet används inom LED-belysning. Kapaciteten beträffande panelstorlek kan med en option utökas med 50 procent på jetprintern MY600. LED-belysning är en tillväxtficka inom SMT med en förväntad årlig snittillväxt på 26 procent mellan enligt en rapport från TechNavio. Vi bedömer att särskilt vit OLED-belysning är intressant för. Vit OLED tillverkas i dagsläget av långsamma dispenserare och kontraktstillverkarna söker därför med ljus och lykta efter mer kostnadseffektiva lösningar. Problemet handlar om att kunna nå en tillfredsställande värmeavledning på kretskorten och dess minskande utrymme. Vi bedömer att lägger delar av sin FoU på att utveckla sin My600 för dessa ändamål och har goda möjligheter att bli en viktig spelare inom vit OLED. 7

8 Nytt erbjudande och förbättrade marginaler inom PG Justerat för valuta sjönk PG-försäljningen, vilken bara innefattade eftermarknadsintäkter, under perioden med 10,5 procent till 68 MSEK. Med det gynnsamma valutaläget inräknat syntes dock en tillväxt på 6 MSEK till 82 MSEK. Orsaken var att VAP-försäljningen var lägre, vilket innebär att prisbilden och serviceåtagandena är stabila. menar även att den låga VAP-försäljningen kan tolkas positivt då den indikerar att kunderna har kört sina system oavbrutet med så hög belastning att de inte haft tid att uppgradera dessa. Orderboken uppgår till hela 791 MSEK Betydligt trevligare blir det om man ser till orderingången på 237,7 MSEK. Orderingången inkluderar två stycken FPS:er som vi uppskattar till 22 MSEK per styck, samt ett ersättningssystem inom ramen för den nya ersättningsstrategin i form av en strippad Prexision. Vi bedömer att denna strippade Prexision (som vi kallar den i brist på namn) säljs för 112 MSEK och kommer att ersätta ett gammalt LRS-system, vilket den också är en mer avancerad motsvarighet till. Lejonparten av orderboken som nu uppgår till totalt 791,4 MSEK består dock av de två tidigare beställda Prexision-ritarna (se vidare vårt estimatavsnitt). Bruttomarginalen för perioden på 53 procent var 3 procentenheter bättre än vi väntade oss, i huvudsak på grund av valuta. EBIT-marginalen uppgick till hela 20 procent vilket, så vitt vi vet, aldrig tidigare har varit i närheten av att prestera med bara eftermarknadsförsäljning. Grafen nedan visar rullande 12-månaders rörelsemarginal och omsättning inom affärsområdet: : Rörelsemarginal och omsättning maskritare R12M E Omsättning Rörelsemarginal Källa: Redeye Research, 8

9 Förklaringen bakom rörelsemarginalen finns i de fasta kostnaderna som är ned 34 procent på årsbasis beroende på att förra året belastades med 13 MSEK kostnader för LDI-projektet. Kostnadsnivåerna för FoU är dock i linje med förra året. Nytt erbjudande inom ersättningsstrategin och mätfunktionalitet till P-80 En lovande total makeover för produktportföljen Även inom PG har det hänt mycket i produktportföljen under senaste tiden. har efter de senaste årens tröga systemförsäljning, bortsett från urladdningen under 2014, en ny ersättningsstrategi som ska göra det möjligt för kunderna att ha råd att ersätta sina gamla system. började under Q1 att segmentera sina avancerade maskritare för bildskärmstillämpningar. Det är nu möjlig för kunderna att köpa strippade Prexision, vilket motsvarar en något mer avancerad LRS; men med skillnaden att dessa kan uppgraderas till en fullskalig P-8; lite samma princip som trimning inom bilindustrin, om än antagligen mer avancerat. Det är dock inte möjligt att uppgradera en strippad Prexision till en P-80 eftersom det är för stora skillnader i hårdvara. har angett att man inte längre har möjlighet att supporta de äldsta LRS systemen då dess helt enkelt börjar bli för gamla. Efter perioden har även introducerat det nya mätsystemet Prexision-MMS. Viktigt är dock att den nya Prexision-MMS:en är flera dimensioner bättre och dyrare än den utökade mätfunktionaliteten som under 2016 ska levereras till P-80:n som beställdes i Q4. En Prexision-MMS kostar mellan MUSD. Det finns i dag inget annat mätsystem på marknaden som klarar av att mäta kvaliteten i en P-80, bortsett från P-80:n själv. Det är dock ett stort slöseri att använda en P-80 till att mäta med istället för att rita. Därmed väntar vi oss att alla P-80 på sikt bör ackompanjeras av ett tillhörande MMS-system. Fotomasktillverkarna har vaknat Vad gäller marknaden för s maskritare så återfinns samma tillväxtdrivare som innan 2. Fotomaskvolymerna väntas av IHS ( f.d. Dispaly Search) väntas nu växa 3,6 procent årligen under jämfört med den tidigare bedömningen på 2,7 procent. Kapacitetsutnyttjandet av befintliga maskritare är därmed enligt fortsatt högt, även om kunderna varit duktiga på att själva trimma maskinerna. Vi har svårt att se att utvecklingen i kapacitetsutnyttjande kan gå åt något annat håll med tanke på att de alltmer avancerade fotomaskerna förlänger snitt-rittiden per fotomask. Att prognosen för fotomaskvolymer höjdes var därför inte särskilt förvånande, först och främst mot bakgrund av att IHS under Q4 höjde sin tillväxtprognos för bildskärmsmarknaden och antalet bildskärmar till 3 respektive 5 procent (tidigare 1 och 3 %). Även de stora investeringarna i kinesiska fabrikerna för bildskärmstillverkning gjorde att 2 s maskritare används för att rita fotomasker, som behövs i framställningen av bildskärmar. På bildskärmsmarknaden drivs efterfrågan av högupplösta mobilskärmar, böjbara bildskärmar, UHD-TV och även i viss mån större bildskärmar. För att tillverka dessa bildskärmar krävs mer komplexa fotomasker, vilka bara kan framställas med hjälp av s avancerace maskritare. 9

10 detta inte var oväntat. Kina driver som sagt bildskärmstillverkningen och bildskärmarna som tillverkar i Kina blir bara mer och mer avancerade, men det finns ännu ingen fotomask-tillverkning i Kina trots höga tullar på fotomasker. Detta bör inte dröja alltför länge med tanke på hur många road maps med 4Kbildskärmar som det finns. Enligt Photronics (en kund till ) planeras 10 stycken nya fabriker i Kina, varav 7 stycken Generation8 och 1 Generation10. Detta kräver förenklat sagt fotomasker motsvarande en P-8 och en P-10, även förhållandet mellan antalet fabriker och maskritare är långt ifrån ett till ett. Vi har även tidigare skrivit om Samsung och LG:s stora investeringar i nya produktionslinor och kriget mellan Samsung och Apple som gynnar. 3 Efter det senaste halvårets orderingång för alla tänkbara produkter i s portfölj; P80, P10, strippade ersättningssystem, MMS och tre stycken FPS, så får man nog säga att fotomasktillverkarna har vaknat på allvar. 3 Se och 10

11 Estimat och prognosförändringar Estimatändringar Vi har ändrat våra estimat enligt tabellen nedan. (se underrubrikerna i det följande för våra antaganden) Förändring estimat SEKm 2015E 2016E Ytmontering Gamla 815,0 912,8 Nya 918,0 957,8 % förändring 13% 5% Mönsterritare Gamla 884,5 708,8 Nya 855,7 802,0 % förändring -3% 13% Omsättning Gamla 1 699, ,6 Nya 1 773, ,8 % förändring 4% 9% EBIT Gamla 496,2 348,7 Nya 513,7 371,0 % förändring 4% 6% Resultat före skatt Gamla 497,9 350,7 Nya 514,9 373,0 % förändring 3% 6% Vinst per aktie Gamla 3,81 2,69 Nya 5,26 2,86 % förändring 38% 6% Källa: Redeye Research Vi reviderar upp SMTförsäljningen i huvudsak på grund av valutan Försäljningsantagaden Det var främst effekterna från dollarförstärkningen som tog oss på sängen, men även justerat för valutan visade SMT-marknaden styrka. Detta tillsammans med s starka positionering mot den växande highmix-delen av marknaden gör att vi reviderar upp försäljningen för Vi bedömer att dollarn kan fortsätta vara stark och därmed även gynna Vi sänker dock risken i våra PG-estimat Vi gör en mindre nedrevidering av PG-försäljningen vad gäller eftermarknaden för Vi har inte med någon ytterligare maskritarorder för 2015 i våra estimat, vilket betyder en mycket begränsad nedsida. För 2016 inkluderar vi utöver dagens orderbok en order på ett Prexision-baserat ersättningssystem, en Prexision-MMS och en FPS. Vi ser därför en potentiellt stor uppsida i framtida estimatändringar om skulle sälja ytterligare en P-80. Resultatantaganden Den högre försäljningen ger en totalt sett högre EBIT även om vi höjt våra kostnadsestimat något då vi väntar oss en fortsatt hög takt i FoU samt att administrationskostnaderna blir kvar på nivån från Q1 under hela Vi prognostiserar dessutom att kan använda hela sina samlade underskottsavdrag under 2015 och därför inte betalar skatt

12 Detaljerade estimat Totalt ser våra detaljerade estimat, efter ovan beskrivna ändringar, ut enligt följande SEKm Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4' Q1'15 Q2'15E Q3'15E Q4'15E 2015E Försäljning 242,4 238,2 338,0 656,5 1475,2 304,1 313,0 559,0 597,5 1773,7 varav Ytmontering 166,4 165,4 180,3 229,8 741,9 222,0 228,0 218,0 250,0 918,0 varav Mönsterritare 76,0 72,8 157,8 426,7 733,3 82,2 85,0 341,0 347,5 855,7 Kostnad sålda varor -137,2-132,1-205,7-288,6-763,6-160,6-163,0-202,6-211,7-737,8 Bruttoresultat 105,2 106,1 132,3 368,0 711,6 143,5 150,0 356,5 385,8 1035,9 Forskning och Utveckling -39,0-48,4-46,5-63,8-197,7-62,6-63,0-65,0-68,0-258,6 Försäljningskostnader -40,3-39,4-38,1-46,2-164,0-45,0-46,0-49,0-55,0-195,0 Administrationskostnader -18,1-17,1-21,5-33,3-90,0-24,6-26,0-25,0-25,5-101,1 Övriga rörelseintäkter/kostnader -4,8 4,4 10,7 6,1 16,4 14,5 10,0 6,0 2,0 32,5 Nedskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 EBIT 3,0 5,6 36,9 230,9 276,5 25,8 25,0 223,5 239,3 513,7 varav Ytmontering 12,9 8,4 14,0 19,1 54,4 9,7 13,0 10,5 25,0 58,2 varav Mönsterritare -8,4-1,2 23,4 212,3 226,1 16,5 12,0 213,0 214,3 455,8 Finansnetto 0,5 0,6 0,2 0,3 1,6 0,0 0,4 0,4 0,4 1,2 Resultat före skatt 3,5 6,2 37,1 231,2 278,1 25,8 25,4 223,9 239,7 514,9 Skatt -2,7-3,5-6,8 1,2-11,8-7,1-6,4-44,8-52,7-111,0 Nettoresultat 0,8 2,7 30,3 232,4 266,3 18,7 19,1 179,1 298,3 515,2 VPA, SEK 0,01 0,03 0,31 2,37 2,72 0,19 0,19 1,83 3,05 5,26 VPA tillväxt -108% -128% n/a 581% 1848% 2237% 606% 491% 28% 93% Försäljningstillväxt y/y -4% 46% 93% 39% 25% 31% 65% -9% 2 varav Ytmontering 13% 15% 3 23% 2 33% 38% 21% 9% 24% varav Mönsterritare -3% -11% 93% 211% 93% 8% 17% 116% -19% 17% Bruttomarginal 43,4% 44,5% 39,1% 56, 48,2% 47,2% 47,9% 63,8% 64,6% 58,4% varav Ytmontering 43,4% 43,7% 43,4% 47, 44,6% 44,9% 46,1% 46,8% 47,4% 46,3% varav Mönsterritare 43,3% 46,6% 34,3% 60,9% 51,9% 53,4% 52,9% 74,6% 76,9% 71,4% EBIT marginal 1,2% 2,4% 10,9% 35,2% 18,7% 8,5% 8, 40, 40,1% 29, varav Ytmontering 7,8% 5,1% 7,8% 8,3% 7,3% 4,4% 5,7% 4,8% 10, 6,3% varav Mönsterritare -11,1% -1,6% 14,8% 49,7% 30,8% 20,1% 14,1% 62,4% 61,7% 53,3% Nettoskuld Ordinarie utdelning (SEK/aktie) 1,2 2,6 Källa: Redeye Research, 12

13 Värdering Sammanfattning: Vad har ändrats? Det är enligt oss många saker på kort tid som gör att s framtid på lång sikt ser betydligt ljusare ut än för några månader sedan: 1. Mycket stora investeringar i bildskärmsfabriker i Kina samt av LG och Samsung 2. En, för kunden, attraktiv ersättningsstrategi där kunder köper strippade Prexision-systerm för MUSD och därefter gradvis väntas uppgradera sina system till P-8 3. Ett nytt MMS mätsystem för P-80 för priset MUSD som kunderna rimligtvis har behov av 4. Väsentligt högre marknadstillväxt inom s traditionella SMTområden 5. Utökad kapacitet och användningsområde för My600, bland annat inom vit OLED Vi har med anledning av ovanstående höjt våra estimat i värderingen och får ett nytt motiverat värde på 61 kronor per aktie (se nedan för våra värderingsantaganden). DCF-värdering I vår värdering av har vi använt oss av diskonterad kassaflödesvärdering (DCF). Till vårt motiverade värde i vårt base case har vi räknat på hur bolaget skulle kunna utvecklas i ett rimligt pessimistiskt scenario (Bear case) respektive ett mer optimistiskt, men ändå sannolikt scenario (Bull case). Vi har i samtliga tre scenarion använt ett avkastningskrav om 9,8 procent, vilken baseras på vår Redeye Rating som betygssätter bolagets kvalité. Vår rating har höjts, till viss del på grund av förändringar i ratingmodellen, men främst på grund av bolagets lyckade exekvering, tillväxtmöjligheter och lönsamhet. Vi har vidare använt oss av en skattesats om 25 procent för samtliga år, med undantag för 2015 som väntas bli i princip skattefritt tack vare förlustavdragen. Base case Vårt grundsccenario (base case) baseras på följande scenarioantaganden för : Maskritare 1. säljer i snitt en avancerad Prexision för MUSD och två strippade Prexision för MUSD per år. Vi räknar även med att kommer sälja en MMS-Prexision till varje P-80 13

14 2. säljer i snitt ett och ett halvt system för elektronisk kapsling per år. Vi räknar med andra ord inte med ett LDI-genombrott. 3. Vi väntar oss en långsam men stabil årlig försäljningstillväxt på i snitt 4 procent för eftermarknaden eftersom de gamla systemen å ena sidan har en lång livslängd men å andra sidan ersätts av betydligt effektivare, färre, nya system. Ytmontering 4. Vi väntar oss att My600 penetrerar nya segments i potentiella miljardmarknader och att intäkterna inom jet printing därför växer 20 procent om året. 5. För pick & placement-utrustning antar vi en CAGR intäktsstillväxt på 9 procent, med en fallande tillväxt i slutet av perioden på grund av prispress. 6. Vad gäller eftermarknaden förväntar vi oss en årlig försäljningstillväxt på i snitt 4 procent, i linje med elektronikmarknaden Resultat 7. Bruttomarginalen antas i snitt bli 57 procent på koncernnivå och 45 procent inom SMT samt 68 procent inom PG. 8. I base case bedömer vi även att kommer att fortsätta hålla en hög FoU-kostnadsnivå, med betydelsen att vi räknar med en OPEX-nivå på kring 30 procent av försäljningen. Bruttomarginalen blir i snitt 45 procent på SMT. Sammanfattning De föregående antagandena översätts till en rörelsemarginal på 26 procent och en CAGR intäktstillväxt på 7,5 procent för Rörelsemarginalen faller därefter successivt till 15 procent i långsiktig maginal (i takt med att ytmonteringsdelen utgör en större del av försäljningen). Försäljningstillväxten antas gå ned till 5 procent i snitt årligen mellan för att på lång sikt uppgå till 3,5 procent. Vår DCF-värdering indikerar då ett motiverat värde om 61 SEK per aktie (57 efter utdelningen). Vi anser att det är 50 procents sannolikhet för detta scenario. Bear case De stora skillnaderna i antagandena för vårt bear case jämfört med base case ser ut som följer: Maskritare 1. I ett pessimistiskt scenario bedömer vi att fortfarande skulle kunna sälja Prexision-system, även om dessa inte skulle innebära P-80 utan istället runt 2 strippade Prexisions per år. Detta skulle få till följd att PGförsäljningen skulle minska gradvis från 2015 års nivåer till 660 MSEK under På dessa nivåer skulle försäljningen därefter stabiliseras tack vare den stadiga eftermarknaden. 14

15 Ytmontering 2. I ett pessimistiskt scenario skulle vi ha överskattat svårigheterna att kapitalisera på möjligheterna inom jet printing. My600 skulle då fortsatt inte uppgå till mer än 15 procent av totala systemförsäljningen. Även om s positionering är fördelaktig så måste ett bear case även ta i beaktande en lägre efterfrågan från en tuffare ekonomisk miljö, vilket historiskt har påverkat bolagets försäljning betydligt. I bear case räknar vi därför med en negativ tillväxt där försäljningen gradvis når en botten på 700 MSEK, återigen tack vare en stabil eftermarknad som mildrar fallet. Resultat 3. Vi antar en sjunkande bruttomarginal på koncernnivå om 51 procent i snitt hänförlig både lägre försäljning och ökad konkurrens. Bruttomarginalen inom SMT förväntas sjunka och bli i snitt 42 procent. Vi räknar med att ändå behöver hålla FoU-kostnaderna uppe, vilket innebär en högre OPEX-nivå om 34 procent av intäkterna. Följden skulle bli en Sammanfattning Intäkterna skulle därmed i princip ha en nolltillväxt mellan , även om åren emellan skulle bli slagiga på grund av det volatila maskritarsegmentet. EBIT-marginalen skulle ändå överstiga bolagets målsättning om 10 procent och bli 17 procent i snitt för perioden. Därefter skulle marginalerna snabbt sjunka mot 10 procent då en Prexision vartannat år mer än väl skulle snitta 10 procent i EBIT-marginal, om än på en väsentligt lägre försäljningsnivå i linje med 2014 års nivåer. Antagandena ovan ger en värdering i bear case på 26 kronor per aktie. Vi bedömer sannolikheten för detta utfall till 25 procent. Bull case Vårt rimligt optimistiska scenario (bull case) har baserats på antaganden enligt nedan: Mönsterritare (om LDI slår igenom börjar vi benämna segmentet mönsterritare istället för maskritare) 1. LDI slår igenom säljer en P-80 och en P-8 eller två strippade Prexision i snitt per år. Bolaget skulle då nå sitt mål om 2 miljarder i försäljning i slutet av perioden för affärsplanen, men då helt utan förvärv. Ytmontering 3. Vi har underskattat potentialen i jet printingen, vilken dubblar sin andel av systemförsäljningen inom SMT till 30 procent till

16 Resultat skulle kunna behålla stabila priser tack vare ny-lanseringar och öka bruttomarginalerna inom SMT till 47 procent tack vare sourcing i lågkostnadsländer. skulle även inte behöva investera lika hårt i FoU för att behålla sin position och OPEX skulle därmed i snitt uppgå till 29 procent av försäljningen och successivt minska denna andel Sammanfattning EBIT-marginalerna blir i snitt 28 procent till och med Marginalerna skulle därefter i och för sig sjunka mot 15 procent i uthållig marginal i och med ökad SMT-försäljning om än betydligt långsammare än i base case. Vi anser att sannolikheten för detta scenario är 25 procent och att det skulle leda till en värdering i bull case på 80 kronor per aktie. 16

17 Sammanfattning Redeye Rating Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2p. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng. Ratingförändringar i denna rapport: Ändringar i ratingen har skett på grund av ökad lönsamhet, tillväxt och lyckad exekvering Ledning 8,0p Ägarskap 7,0p Tillväxtutsikter 8,0p Lönsamhet 5,0p Finansiell styrka 7,5p VD kom 2013 från en annan industri och lär sig fortfarande verksamheten, men har bra hjälp av ett erfaret team. Ledningen har dragit lärdom av de mindre lyckade, stora satsningarna på LDI och Sigma och gör nu i stället fler mindre tekniksprång i närmare samarbete med kunderna. Tack vare satsningar på eftermarknad och kostnadsdisciplin görs nu goda vinster, men innan 2014 har i regel varit ständigt olönsamt. Fortsatt god utveckling under en längre tid kommer höja betyget. Bolagets kapitalallokering med stor kassa känns rätt med tanke på den volatila efterfrågan. Ledningen har vidare konservativa målsättningar och kommunicerar öppet om bolagets marknad. har en stark, aktiv och långsiktig huvudägare i Bure. Inhemska och utländska fonder på topp-10-ägarlistan är även ett bevis på kvaliteten i bolaget. Det är ett gott tecken att VD med flertalet köp ökat innehavet på stigande aktiekurs under under Dock äger hon ännu inte aktier för mycket mer än en årslön, vilket vi anser är på tok för lite. Den andra plumpen i protokollet är ägandet hos styrelsen och andra insynspersoner. Hälften av styrelsen äger endast mellan aktier. är global marknadsledare inom sina båda områden. Elektronikmarknaden väntas bara växa med 4 procent per år, men siktar på att fortsätta ta andelar eftersom marknadens trender spelar i händerna då utvecklingen går mot kortare batcher med mer avancerade kretskort innehållandes fler komponenter, vilket gynnar s maskiner som snabbare ställer om. My600 har potential att adressera en marknad på 6 miljarder USD. Inom PG kräver nya avancerade bildskärmar alltmer komplexa fotomasker som maskerna tar längre tid att rita och kapacitetsutnyttjandet i kundernas åldrade maskinparker är därför växande och på historiskt höga nivåer. Verksamheten har en hög andel återkommande intäkter och stabila marginaler över tid. går nu efter tidigare olönsamhet runt utan systemförsäljning på PG-sidan, tack vare de signifikant lägre kostnaderna efter besparingsprogrammet. Ett sålt PG-system adderar därefter uppemot 5-10 procentenheter till EBIT-resultatet. Bolaget tappar några poäng på att lönsamhetstrenden ännu är något kort. s massiva orderbok och den positiva utvecklingen på bolagets bägge marknader talar dock för högre betyg på sikt. Bolaget är obelånat, vilket innebär en stark räntetäckningsgrad. Kassan uppgår nu till 869 MSEK, trots en genomförd extrautdelning på en kvarts miljard under Följden blir en god likviditet oavsett hur man mäter. Ett minus är beroendet av konjunkturen, vilken påverkar kundernas investeringsmöjligheter. Denna risk uppvägs dock till viss del av en relativt diversifierad försäljning. 17

18 Resultaträkning E 2016E 2017E Omsättning Summa rörelsekostnader EBITDA Avskrivningar materiella tillg Avskrivningar immateriella tillg Goodwill nedskrivningar EBIT Resultatandelar Finansnetto Valutakursdifferenser Resultat före skatt Skatt Nettoresultat Balansräkning E 2016E 2017E Tillgångar Omsättningstillgångr Kassa och bank Kundfordringar Lager Andra fordringar Summa omsättn Anläggningstillgångar Materiella anl.tillg Finansiella anl.tillg Övriga finansiella tillg Goodwill Imm. tillg. vid förväv Övr. immater. tillg Övr. anlägg. tillg Summa anlägg Uppsk. skatteford Summa tillgångar Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder Summa kort. skuld Räntebr. skulder L. icke ränteb.skulder Konvertibler Summa skulder Uppskj. skatteskuld Avsättningar Eget kapital Minoritet Minoritet & E. Kap Summa skulder och E. Kap Fritt kassaflöde E 2016E 2017E Omsättning Sum rörelsekost Avskrivningar EBIT Skatt på EBIT NOPLAT Avskrivningar Bruttokassaflöde Föränd. i rörelsekap Investeringar DCF värdering Kassaflöden, MSEK WACC 8,9 % NPV FCF ( ) 997 NPV FCF ( ) 1782 NPV FCF (2025-) 2565 Rörelsefrämmade tillgångar 661 Räntebärande skulder 0 Motiverat värde MSEK 6005 Antaganden Genomsn. förs. tillv. 5,6 % Motiverat värde per aktie, SEK 61,3 EBIT-marginal 22,3 % Börskurs, SEK 59,0 Lönsamhet E 2016E 2017E ROE 1% 22% 41% 21% 27% ROCE 3% 23% 41% 28% 35% ROIC 4% 39% 94% 46% 68% EBITDA-marginal 5% 19% 3 22% 28% EBIT-marginal 3% 19% 29% 21% 26% Netto-marginal 1% 18% 29% 16% 2 Data per aktie E 2016E 2017E VPA 0,14 2,72 5,26 2,86 4,01 VPA just 0,14 2,72 5,26 2,86 4,01 Utdelning 2,50 4,00 2,63 1,43 2,65 Nettoskuld -4,97-6,75-7,38-7,93-10,40 Antal aktier 97,92 97,92 97,92 97,92 97,92 Värdering E 2016E 2017E Enterprise Value 879, , , , ,8 P/E 99,9 9,1 11,2 20,7 14,7 P/S 1,4 1,6 3,3 3,3 2,9 EV/S 0,9 1,2 2,9 2,8 2,4 EV/EBITDA 16,1 6,3 9,6 12,9 8,8 EV/EBIT 27,2 6,4 9,8 13,5 9,1 P/BV 1,2 2,0 4,3 4,3 3,6 Aktiens utveckling Tillväxt/år 13/15e 1 mån 12,4 % Omsättning 33,4 % 3 mån 100,7 % Rörelseresultat, just 298,69 % 12 mån 227,8 % V/A, just 513,9 % Årets Början 137,9 % EK 6,9 % Aktiestruktur % Röster Kapital Bure Equity AB (Publ) 37,9 % 37,9 % Handelsbanken Fonder AB RE JPMEL 5,9 % 5,9 % Nordea Investment Funds 4,4 % 4,4 % Catella Fondförvaltning 3,5 % 3,5 % Fjärde AP-Fonden 2,1 % 2,1 % Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 1,9 % 1,9 % CBNY-Dfa-Int Sml Cap V 1,8 % 1,8 % NtC Various Fiduciary Capacit 1,4 % 1,4 % Swedbank Robur Fonder 1,1 % 1,1 % JPMorgan Chase N.A. 1,0 % 1,0 % Aktien Reuterskod MYCR.ST Lista Mid cap Kurs, SEK 59,0 Antal aktier, milj 97,9 Börsvärde, MSEK 5777,1 Bolagsledning & styrelse VD CFO IR Ordf Lena Olving Per Ekstedt Anna Ulinder Patrik Tigerschiöld Nästkommande rapportdatum Q2 report July 27, 2015 Q3 report October 21, 2015 Fritt kassaflöde Kapitalstruktur E 2016E 2017E Soliditet 83% 75% 74% 73% 75% Skuldsättningsgrad Nettoskuld Sysselsatt kapital Kapit. oms. hastighet 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9 Tillväxt E 2016E 2017E Försäljningstillväxt -26% 48% 2-1% 12% VPA-tillväxt (just) -131% 1 848% 93% -46% 4 Analytiker Viktor Westman Redeye AB Mäster Samuelsgatan 42, 10tr Stockholm 18

19 Omsättning & Tillväxt (%) EBIT (justerad) & Marginal (%) E 2016E 2017E E 2016E 2017E 35% 3 25% 2 15% 1 5% -5% Omsättning Försäljningstillväxt EBIT just EBIT just-marginal Vinst Per Aktie Soliditet & Skuldsättningsgrad (%) E 2016E 2017E % 82% 8 78% 76% 74% 72% 7 68% E 2016E 2017E VPA VPA (just) Soliditet Skuldsättningsgrad Produktområden Geografiska områden Intressekonflikter Viktor Westman äger aktier i : Ja Redeye utför/har utfört tjänster åt bolaget och erhåller/har erhållit ersättning från bolaget i samband med detta. Verksamhetsbeskrivning är ett högteknologiskt företag som utvecklar och tillverkar laserbaserade mönsterritare för framställning av fotomasker samt avancerad ytmonteringsutrustning för elektronikproduktion. Bolaget grundades av Gerhard Westerberg. I dess nuvarande form har bolaget funnits sedan 1989 och hette ursprungligen Micronic Laser Systems men bytte därefter bolagsnamn till Micronic Mydata (efter Mydataförvärvet) år 2009 och därefter 2014 till. har idag 560 medarbetare. Bolaget har sitt huvudkontor i Täby, Stockholm och har dotterbolag i tio länder. 19

20 DISCLAIMER Viktig information Redeye AB ("Redeye" eller "Bolaget") är en specialiserad finansiell rådgivare inriktad mot små och medelstora tillväxtbolag i Norden. Vi fokuserar på sektorerna Technology och Life Science. Vi tillhandahåller tjänster inom Corporate Broking, Corporate Finance, aktieanalys och investerarrelationer.. Våra styrkor är vår prisbelönta analysavdelning, erfarna rådgivare, ett unikt investerarnätverk samt vår kraftfulla distributionskanal redeye.se. Redeye grundades år 1999 och står under Finansinspektionens tillsyn sedan Redeye har följande tillstånd: mottagande och vidarebefordran av order avseende finansiella instrument, investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument, utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, placering av finansiella instrument utan fast åtagande, råd till företag samt utföra tjänster vid fusion och företagsuppköp, utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument samt bedriva Certified Advisory-verksamhet (sidotillstånd). Ansvarsbegränsning Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen i analysen är baserad på källor som Redeye bedömer som tillförlitliga. Redeye kan dock ej garantera riktigheten i informationen. Den framåtblickande informationen i analysen baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka innehåller en osäkerhet. Redeye kan inte garantera att prognoser och framåtblickande estimat kommer att bli uppfyllda. Varje investeringsbeslut fattas självständigt av investeraren. Denna analys är avsedd att vara ett av flera redskap vid ett investeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Redeye frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analysen. Potentiella intressekonflikter Redeyes analysavdelning regleras av organisatoriska och administrativa regelverk som inrättats i syfte att undvika intressekonflikter och att säkerställa analytikernas objektivitet och oberoende. Bland annat gäller följande: För bolag som är föremål för Redeyes analys gäller bl.a. de regler som Finansinspektionens har uppställt avseende investeringsrekommendationer och hantering av intressekonflikter. Vidare gäller för bolagets anställda handelsstopp i finansiella instrument för bolaget från 30 dagar innan det att det bevakade bolaget kommer med ekonomiska rapporter, såsom delårsrapporter, bokslutskommunikéer eller liknande, till det datum Redeye offentliggör sin analys plus två handelsdagar efter detta datum. En analytiker får inte utan särskilt tillstånd från ledningen medverka i corporate finance verksamhet och får inte erhålla ersättning som är direkt kopplad till sådan verksamhet. Redeye kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, det bolag som belyses i analysen alternativt ett emissionsinstitut i samband M&A, nyemission eller en notering. Läsaren av dessa rapporter kan anta att Redeye har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella rådgivningstjänster från bolaget/bolag nämnt i rapporten. Ersättningen är ett på förhand överenskommet belopp och är inte beroende av innehållet i analysen. Angående Redeyes analysbevakning Redeyes analys präglas av case-baserad analys vilket innebär att frekvensen av analysrapporter kan variera över tiden. Om annat inte uttryckligen anges i analysen uppdateras analysen när Redeys analysavdelning finner att så är påkallat av t.ex. väsentliga förändrade marknadsförutsättningar eller händelser relaterade till analyserad emittent/analyserat finansiellt instrument. Rating/Rekommendationsstruktur Redeye utfärdar ej några investeringsrekommendationer för fundamental analys. Däremot så har Redeye utarbetat en proprietär analys och ratingmodell, Redeye Rating, där det enskilda bolaget analyseras, utvärderas och belyses. Analysen ska ge en oberoende bedömning av bolaget, dess möjligheter, risker mm. Syftet är att ge ett objektivt och professionellt beslutsunderlag för ägare och investerare. Redeye Rating ( ) Rating Ledning Ägarskap Tillväxtutsikter Lönsamhet Finansiell styrka 7,5p - 10,0p ,5p - 7,0p ,0p - 3,0p Antal bolag *För investmentbolag ser parametrarna annorlunda ut. Mångfaldigande och spridning Detta dokument får inte mångfaldigas för annat än personligt bruk. Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Copyright Redeye AB. 20

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 213 214 215E 216E 217E BOLAGSANALYS 3 juni 215 Sammanfattning Allenex Marginalmålet inom räckhåll Försäljningen i Q1 växte med 1 procent med god hjälp av positiva valutaeffekter. Det var något mer än vi

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 23 april 2015 Sammanfattning (SENS.ST) Hög lönsamhet under radarn Sensys Q1-rapport med 54,3 MSEK i intäkter och 31,6 procents EBIT-marginal var i linje med förväntningarna

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 2 april 2015 Sammanfattning (Pled.st) Aktien har mer att ge Den initialt positiva kursreaktionen på utfallet i PLIANT-studien har snabbt raderats ut. Vi bedömer

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 24 februari 2015 Sammanfattning (IVSO.ST) Skalbarheten visar sig i 27 % EBIT EBIT på 17,1 MSEK blev 6 MSEK bättre än vår prognos tack vare en oväntat stark bruttomarginal,

Läs mer

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU

Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU BOLAGSANALYS 26 april 2012 Sammanfattning Moberg Derma (MOB.ST) Meda rullar ut Nalox i EU Rapporten för det första kvartalet var relativt odramatisk. Rapporten föregicks av kvartalets stora nyhet, den

Läs mer

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK

Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN QBNK Uppdragsanalys QBNK TECKNA uppdragsanalys QBNK 2014-06-09 Riktkurs 3 kronor 2 Teknikbolag med stor potential Analytiker: Åse Lindskog QBNK är Sveriges ledande leverantör av tjänster för hantering av bilder,

Läs mer

Sektorfavoriter. Konsument

Sektorfavoriter. Konsument Sektorfavoriter Strategi & Allokering den 28 april 2015 Sektorfavoriter är en rankinglista där vi valt ut de aktier som vi anser vara bäst i varje sektor. Dessutom har vi även med en kandidat som vi tycker

Läs mer

Swedbank Fokusportfölj

Swedbank Fokusportfölj Swedbank Fokusportfölj Strategi & Allokering den 21 april 2015 Swedbank fokusportfölj är en aktieprodukt beståendes av de 4-6 aktier som Swedbank Analys anser ha bäst avkastningspotential under de kommande

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2

Analytiker: Philip Leidefeldt Emil Wasteson Namn 2 Scandinavian Airline Systems har under flera decennier varit en av Sveriges stoltheter i den globala företagskulturen där man erbjuder flygresor till hela världen. De senaste åren har dock SAS kantats

Läs mer

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012

M ID W AY HO LDING ÅrsreDOvIsNING 2012 MIDWAY HOLDING Årsredovisning 2012 Innehåll 4 Året i korthet 5 Midway Holding på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Handelsföretag 10 Teknikföretag 14 Intressebolag 14 Kapitalförvaltning 15 Miljöredovisning 16

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL)

Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) Next Generation of Betting Exchanges Inbjudan till teckning av Units I SPIFFX AB (PUBL) MARS-APRIL 2015 FONDKOMMISSION VIKTIG INFORMATION Definitioner I detta Memorandum gäller följande definitioner om

Läs mer

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7

Bakgrund och Sammanfattning... 3. Förslag till åtgärder... 7. Börsens attraktionskraft... 7 INNEHÅLL Bakgrund och Sammanfattning... 3 Förslag till åtgärder... 7 Börsens attraktionskraft... 7 Utökad forskning och fakta om börsens betydelse för bolagen och samhällsekonomin... 7 Förbättrad information

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet

Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Riksbanksstudier, februari 2015 s v e r i g e s r i k s b a n k Strukturomvandling i det svenska finansiella systemet Produktion: Sveriges riksbank

Läs mer

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET

PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET PÅ VÄG MOT DET UPPKOPPLADE SAMHÄLLET Årsredovisning 2011 När allt blir uppkopplat förändras hela världen. 11 126 7 44 157 Det började med telefonsamtal, som knöt samman platser över hela världen. Människor

Läs mer

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag. Några råd på vägen Att belöna och motivera medarbetare i tillväxtföretag Några råd på vägen 1 I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att

Läs mer

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter

Stiftelsen Finn. en skånsk Nobelstiftelse. Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter Stiftelsen Finn en skånsk Nobelstiftelse Från Sparbanken Finn till Stiftelsen Finn en vision och utmaning med många möjligheter www.stiftelsen-finn.org av Johan Schlasberg Lund copyright, Johan Schlasberg,

Läs mer

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg

8 maj 2014. Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET. Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg 8 maj 2014 Företagsamt ägande 8RAPPORT TILL PROJEKTET FÖRETAGSAMT ÄGANDE Vem ska styra de svenska företagen? Ulf Jakobsson, Daniel Wiberg Företagsamt ägande Denna skrift är en del i projektet Företagsamt

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och är en världsledande rådgivare inom affärsstrategi. Vi samarbetar

Läs mer

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN

AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN AKTIE- OCH FONDHANDBOKEN BJÖRN WILKE Aktie- och fondhandboken Lär dig spara i aktier och fonder för en bättre privatekonomi AKTIESPARARNA KUNSKAP Aktiespararna Kunskap Besöksadress: Rådmansgatan 70A,

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Investment AB Kinnevik

Investment AB Kinnevik DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS Utveckling för de rörelsedrivande bolagen FÖRSTA KVARTALET Kommunikationsbolagen: Millicoms organiska intäktstillväxt i lokala valutor på 10%, Tele2s mobila tjänsteintäkter

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer