VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 )"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsen (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Lars-Göran Ljunggren Justerande Kate Giaever ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 Beslutande 2 Ledamöter:: Lars-Göran Ljunggren (s) ordf Lars G Blomgren (fp)1:e v ordf Bo Carlsson (c) 2:e v ordf Sven G Johansson (s) Anne Sophie Aronsson (s) Bengt Larson (s) ersatt av Dan Nyberg (s) Jenny Karlsson (s) Kate Giaever (s) Ann-Britth Fröjd (c) James Bucci (v) Gunnar Lidell (m) ersatt av Astrid Karlsson Björkman (m) Anders Forsström (m) Orvar Carlsson (kd) ersatt av Marianne Vänerlöv (kd) Anita Karlsson (fv) Bengt Holmkvist (fv)

3 Bilaga 2 3 Närvarande ersättare Lutz Rininsland (v) Lennart Niklasson (s) Madeleine Mosrati (s) Gunilla Cederbom (v) Johan Ekström (fp) Roger Karlsson (fv) Kent Nilsson (mp) Övriga deltagande Kommunchefen Guy Mahlviker Kanslichefen Pär Cederqvist Ekonomichefen Thomas Sannemalm 224 Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson 224 Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell 224 Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm 224 Kommunsekreteraren Maud Rudquist

4 Kommunstyrelsen Ks 224 Information Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson informerade om miljödepartementets remiss av förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (dnr ) Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell informerade om Riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun (dnr ) Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm informerade om program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen i Vargön (dnr ) Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om - Delårsrapport augusti AB Vänersborgsbostäders ansökan att disponera aktieägartillskott för projekt Ripan 1 samt Pionen 8 (dnr ) Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) informerade om exploateringsavtal avseende del av fastigheten Onsjö 2:1 m m (dnr ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

5 Kommunstyrelsen Ks 225 Ordförandeinformation Den 18 september sammanträde med Dalslands Kanal AB Den 19 september ägarmöte med NÄRF Den 24 september deltog i konferensen Öppna slussarna Den 24 september inledningsanförande vid konferens med ESF - Europeiska Sociala Fonden i Västra Götaland Den 24 september träff i Vargön med företagare från Trollhättan och Vänersborg Den 25 september konferens i Göteborg om turism Den 26 september Fyrstads au samt Fyrstadskommittén Den 29 september överläggningar med Vänerparken Property och kyrkan angående högskolan Den 29 september deltog vid visning av Kristdemokraternas nya lokaler Den 30 september uppföljning av Väneröverenskommelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

6 Kommunstyrelsen Ks 226 Miljödepartementet med remiss av förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (dnr ) Miljödepartementet har till Vänersborgs kommun för yttrande överlämnat förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uttalade vid sammanträde , 98, att de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet är angelägna. Nämnden påpekade också att för att Vänersborgs kommun skulle kunna hjälpa till att minska kvävedioxidhalten i Göteborg fordras ett större utnyttjande av tåg i stället för bil vilket kräver ett väl utbyggt järnvägsnät. Nämnden har i sitt beslut inte behandlat frågan om Göteborgs kommuns ansökan om s k KLIMP-medel. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Under överläggningarna meddelade Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson Björkman (m) att de inte deltog i beslutet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uttalar att programmet med föreslagna åtgärder är angelägna. I övrigt hänvisas till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 98. Prot utdrag till Miljödepartementet + miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll , 98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

7 Kommunstyrelsen Ks 227 Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade motioner 2003 (dnr ) Kommunkansliet har givit in en förteckning över till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade motioner. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 228 Yttrande över Riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun (dnr ) Trollhättans kommun har för yttrande överlämnat riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun. Planeringsenheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrat redovisat att de inte har några synpunkter på förslaget. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell informerade om ärendet vid dagens sammanträde och har i skrivelse föreslagit att kommunen inte skulle ha några synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte ha några synpunkter på riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun. Prot utdrag till Trollhättans kommun

9 Kommunstyrelsen Ks 229 Utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid försäljning av mark för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet (dnr 2003:350) Kommunfullmäktige beslöt , 2, att priset på industrimark inom Båbergs industriområde och centralorten Vänersborg skulle vara 66 kr/m 2. I övriga delar av kommunen skulle tidigare fastställda pris om 43 kr/m 2 gälla. Kommunfullmäktige beslöt att det högsta värde som kommunstyrelsen har rätt att förvärva eller försälja en fastighet till, skall vara kr per fastighet. Handel med fastigheter får dock aldrig under ett år överstiga kr. Delegationen har senare förts över till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 103, hänvisat till fastighetsenhetens skrivelse och med stöd i denna föreslagit införande av differentierat pris för industrimark, högsta värdet för förvärv eller försäljning av en fastighet skulle ökas till kr samt att det totala beloppet för handel med fastigheter under ett år skulle slopas. Fastighetsenheten redovisar i skrivelse fördelarna med ett varierat pris för kommunens mark beroende på exempelvis annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet. I skrivelsen redovisas att högsta värde för förvärv eller försäljning av en fastighet borde ökas till kr samt att det totala beloppet för handel med fastigheter under ett år borde slopas. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) med instämmande av Astrid Karlsson Björkman (m) att högsta belopp för förvärv eller försäljning av fastighet skulle vara oförändrat kr samt att sammanlagda beloppet skulle även fortsättningsvis vara kr. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens förslag mot Anders Forsströms (m) och Astrid Karlsson Björkmans (m) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag.

10 Kommunstyrelsen Forts ks 229 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Komunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid försäljning av mark för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet enligt nedan. Priset för industrimark m m inom Trestad Center och centralorten Vänersborg skall vara oförändrat d v s 66 kr/m 2 och i övriga delar av kommunen 43 kr/m 2 men att samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att höja eller sänka markpriset beroende på områdets annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet. Det lägsta priset får dock inte understiga 50 kr/m 2 respektive 30 kr/m 2. Kommunfullmäktige beslutar vidare med ändring av beslut , 15, höja högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja fastighet för, från kr till kr och slopa sammanlagt belopp på kr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att se över budgetansvar och reglemente m m för samhällsbyggnadsnämnden med anledning av den ändrade delegationen. Prot utdrag till Kommunchefen

11 Kommunstyrelsen Ks 230 Yttrande över nytt aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (dnr 2003:223) Enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik skall det i varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Länstrafikansvariga i Västra Götaland är Regionen och kommunerna gemensamt. Länstrafikansvariga skall inneha samtliga aktier i bolaget. Aktieägaravtalet som ingicks 1998 har på uppdrag av samtliga ägare sagts upp i december Avtalet upphör därmed att gälla den 31 december År 2001 gjordes en avtalsöversyn som ägarna lämnat synpunkter på. En politiskt tillsatt arbetsgrupp med representanter för ägarna har, med utgångspunkt från inkomna yttranden, arbetat med frågor rörande bl a fördelningsmodellen. I januari 2003 övertog det regionala ägarrådet den tidigare politiska arbetsgruppens uppdrag och har därefter lagt fram ett förslag till aktieägaravtal, uppdragsavtal, bolagsordning, arbetsordning för ägarrådet samt principer för fördelning av tillskott till kollektivtrafiken i Västra Götaland. I aktieägaravtalet görs en överenskommelse mellan Regionen och de 49 kommunerna om hur kollektivtrafiksystemet skall utvecklas. Vidare regleras bl a hur stort aktiekapitalet skall vara och hur det skall fördelas mellan parterna i bolaget, bolagets uppgifter, bolagsordning, styrelse, bolagsstämma, finansiering samt giltighetstid. Förslag till nytt aktieägaravtal och kostnadsfördelningsmodell har presenterats för ägarna. Det nya avtalet avses undertecknas vid ägarforum den 21 november Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till aktieägaravtal avseende Västtrafik AB. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) att underteckna avtalet.

12 Kommunstyrelsen Ks 231 AB Vänersborgsbostäder med ansökan att disponera aktieägartillskott för projekt Ripan 1 samt Pionen 8 (dnr ) AB Vänersborgsbostäder har i skrivelse redovisat att strukturella åtgärder utöver normal underhållsplan genomförts på fastigheten Ripan 1 och påbörjats i fastigheten Pionen 8. Bolaget anhåller därför om att få disponera aktieägartillskott om 5 Mkr för extra ordinära underhållskostnader. Ekonomistaben har i skrivelse redovisat att överläggningar genomförts mellan kommunstyrelsens presidium och företrädare för bolaget. Av skrivelsen framgår också att i kommunstyrelsens budget för 2003 finns 5 Mkr avsatta till strukturella åtgärder för att långsiktigt stärka bolaget. Ekonomistaben tillstyrker bolagets förslag och föreslår att finansiering sker via för ändamålet avsatta medel i kommunstyrelsens budget för Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att AB Vänersborgsbostäder beviljas ett aktieägartillskott om 5 Mkr. Finansiering sker via för ändamålet avsatta medel i kommunstyrelsens budget för Prot utdrag till AB Vänersborgsbostäder Ekonomistaben

13 Kommunstyrelsen Ks 232 Program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen i Vargön (dnr 2002:438) Nordkroksvägen i Vargön fungerar idag både som genomfartsgata och som en lång villagata utan trottoarer. Boende utmed Nordkroksvägen har krävt att vägen skall göras mer trafiksäker alternativt att en ny sträckning byggs. Som en första åtgärd har hastigheten begränsats till 30 km/tim. Teknik- och trafikenheten har utrett frågan och konstaterat att en ny vägsträckning borde skapas. Planeringsenheten har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen skulle ge planeringsenheten i uppdrag att samråda om förslag till program för detaljplan för nya Nordkroksvägen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt planeringsenheten att samråda om förslag till program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen Prot utdrag till Samhällsbyggnadsnämnden Planeringsenheten

14 Kommunstyrelsen Ks 233 Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Onsjö 2:1 m m (dnr 2003:106) Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde , 90, att uppdra åt planeringsenheten att ta fram ett förslag till detaljplan för utvidgning av kv Krögaren m m. Syftet med planförslaget var att möjliggöra byggandet av ett nytt handelscentrum i det aktuella området. En konsekvensanalys av handel i kv Krögaren har upprättats och kommunicerats med bl a företrädare för Centrumföreningen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) redovisade vid dagens sammanträde kontakter och synpunkter i ärendet. Han redovisade även beredningens förslag att inte godkänna förslaget till exploateringsavtal. Under överläggningarna yrkade Anita Karlsson (fv) att exploateringsavtalet skulle godkännas. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Anita Karlssons (fv) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna förslaget till exploateringsavtal. Vidare beslutar kommunstyrelsen återkalla planuppdrag som beslutades vid sammanträde , 90. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att aktualisera frågan om etablering av handel i arbetet med översiktsplaneringen. Reservation Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverar sig mot beslutet

15 Kommunstyrelsen Prot utdrag till Planeringsenheten Kommunchefen

16 Kommunstyrelsen Ks 234 Antagande av ny byggvattentaxa (dnr ) Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 96, föreslagit ändring av Taxa för Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning under 13 mm 4a. Mom 4 a) För s k byggvatten vid byggnation av bostadsfastighet genom anslutning till servisledning eller annan anslutning som VA-verket godkänner och därtill monterad vattenmätare, skall erläggas brukningsavgift för vattenförsörjning enligt mom 1 a och b. Sker ej mätning av byggvatten, skall erläggas en fast brukningsavgift per lägenhet som byggs enligt beviljat byggnadslov. Byggvattenavgift för en (eller första) lägenheten 300 kr/månad, för varje ytterligare lägenhet erläggs 50 kr/månad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Komunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar ovan redovisade ändringar i 13, mom 4a Taxa för Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

17 Kommunstyrelsen Ks 235 Antagande av barnomsorgstaxa att gälla från (dnr ) Regeringen har beslutat att från höja avgiftstaket för förskolebarn och skolbarn. Detta får till följd att statsbidraget minskar och de införanderegler som funnits 2002 och 2003 upphör att gälla. Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde , 127, mot bakgrund av ovan redovisade ändringar, förslagit ny taxa inom barnomsorgen. I beslutet finns angivet att Avgiften debiteras för innevarande månad 11 mån/år. Denna skrivning skall rätteligen vara Avgiften debiteras för innevarande månad 12 mån/år. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar ny barnomsorgstaxa för Vänersborgs kommun i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut , 127, med ovan redovisad redaktionell ändring.

18 Kommunstyrelsen Ks 236 Kommunchefens rapport Kommunchefen redovisade sitt arbete som länk mellan politisk ledning och tjänstemannaorganisation, som stöd för det politiska arbetet samt arbetet med att stärka och utveckla tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

19 Kommunstyrelsen Ks 237 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av delegationsbeslut för tiden Besluten finns tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet. kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsens förhandlingsutskott kommunchefen kanslichefen ekonomichefen personal- och organisationsstaben markingenjören barn- och ungdomschefen, lönesättningar gymnasiechefen, lönesättning samhällsbyggnadschefen, lönesättningar

20 Kommunstyrelsen Ks 238 Meddelanden Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.

21 Vänersborgs kommun MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Info Ärendemening Hid Besl.inst Datum Notering Handläggare Diarienr Sammtr.dat Kondoleansbrev, Chile KS Räddningstjänst i siffror 2002, Räddningsverket Cirkulär 2003:74 Bristyrkesutbildning för redan anställda, Svenska kommunförbundet Cirkulär 2003:75 Bra barnsäkerhet, Svenska kommunförbundet Trafikförsörjningsplan 2003/2004, Västtrafik Direktionsmöte , Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund Nilserik Egnell Lars Rudström KS KS KS KS KS

22

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-03 1 (14 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anne Sophie Aronsson Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (13 ) Sida Kommunstyrelsen 2004-02-18 1 (13 ) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Sven G Johansson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-03-12 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--1535 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Ann-Britth Fröjd Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Sida Kommunstyrelsen 2004-03-31 1 (16) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 17.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Larsson Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2004-04-14 1 (14) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 15.40 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anita Karlsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19) Sida Kommunstyrelsen 2003-02-26 1 (19) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30--16.35 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bengt Holmkvist Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14)

Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Sida Kommunfullmäktige 2004-04-20 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-19.15 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Jeanette Larsson och Anders

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 )

Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Sida Kommunstyrelsen 2002-09-04 1 (21 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1915 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Rune Lanestrand Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (15)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (15) Sida Kommunstyrelsen 2003-09-17 1 (15) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 15.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Anders Forsström Justeringens

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Sida Kommunstyrelsen 2004-08-18 1 (17) Plats och tid Konferensrum 225, kommunalhuset, Vänersborg, kl 13.30 16.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 )

Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Sida Kommunstyrelsen 2001-04-04 1 (17 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1730 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Marie-Louise Bäckman (KD)

Marie-Louise Bäckman (KD) 2016-10-19 1 (6) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 19 oktober 2016, kl 16.30-18.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen

Marie Dahlin (S) Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2012-05-10 1 (7) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 10 maj 2012, kl 08.30-10.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Kommunstyrelsen (20)

Kommunstyrelsen (20) Sida Kommunstyrelsen 2001-03-07 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1810 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 )

Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-09-16 1 (26 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-21.05 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Gunnar Lidell och Bo Carlsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Sida Kommunstyrelsen 2002-11-20 (23) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--18.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lars G Blomgren Justeringens

Läs mer

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 )

Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-02-18 1 (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera John-Evert Wahlström och Gisela

Läs mer

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv

Kommunfullmäktige (13 ) James Bucci och Marianne Vänerlöv Sida Kommunfullmäktige 2003-01-14 1 (13 ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunalhuset, Vänerborg, kl 18.00-20.25 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera James Bucci och

Läs mer

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2007-12-12 1 (15) Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-12-12 1 (15) Plats Sammanträdesrum Tenggrenstorp, Quality Hotel, Vänersborg Tid Onsdagen den 12 december 2007, kl 08.30-15.30. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunfullmäktige (16 )

Kommunfullmäktige (16 ) Sida Kommunfullmäktige 2002-03-19 1 (16 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 20.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Per Sjödahl och Sonja Westberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1992-01-20 Plats och tid Beslutande Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 januari 1992, kl 18.30-18.52 Samtliga ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige (24 )

Kommunfullmäktige (24 ) Sida Kommunfullmäktige 2003-05-20 1 (24 ) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00-20.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Lennart Niklasson och Anders

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-02-17 1 (7) Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön ANSLAG/BEVIS. Plats 2011-02-17 1 (7) Plats Spiskupan, Bergagården, Hunneberg, Vargön Tid Torsdagen den 17 februari 2011, kl 08,30-16.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Kommunfullmäktige (16)

Kommunfullmäktige (16) Sida Kommunfullmäktige 2002-05-21 1 (16) Plats och tid Kommunalhuset, Sessionssalen, kl 18.00 19.45 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Inga-Lill Olsson och Kristina

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Lars G Blomgren, Annalena Levin, och Kristina Rosell. Justerande... Lars G Blomgren, 1-3 samt 5-15

Lars G Blomgren, Annalena Levin, och Kristina Rosell. Justerande... Lars G Blomgren, 1-3 samt 5-15 2007-02-07 1 (25) Plats Sessionssalen, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 7 februari kl 18.00-20.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2003-12-11 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.45 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Hans-Peter Nielsen Justeringens plats

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10.

Chatarina Gustafsson (m), ersättare Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 10. 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, kl 8.30-9.15 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Ulla-Maj Andersson (s), ordförande Bengt Åberg (s) Thomas Johansson (s), tj ers. Assar Nilsson (s) Mona

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-12-02 1 Plats och tid Norra Station, sal 1, kl 15.00-15.35, information -16.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke

Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Kerstin Andersson-Carlsson Marianne Vänerlöv Ann-Britth Fröjd Christian Mossberg Reidar Eriksson Margareta Francke Socialnämnden 2002-09-26 1 ( 11 ) Plats och tid Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 26 september 2002, klockan 15.00 17.45 Beslutande Michael Johanson, ordförande Ersättare

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Lars G Blomgren. Ordförande... Anne Sophie Aronsson. Justerande... Lars G Blomgren

Lars G Blomgren. Ordförande... Anne Sophie Aronsson. Justerande... Lars G Blomgren 2009-10-07 1 (30) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 7 oktober 2009, kl 08.30-13.40. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2004-12-09 1 (18)

Samhällsbyggnadsnämnden 2004-12-09 1 (18) Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-12-09 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.50 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Folkets hus, Måndagen den 16 december 2013, kl. 09.00 09.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S)

Caroline Depui, kommunchef Margareta Persson, kommunsekreterare Birgitta Kahn (MP) Louise Warnqvist (M) Per Aspengren (S) Kommunstyrelsen 2015-05-18 1(5) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, Skoghall, kl 17:30 18.05 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Gymnasienämnden (7)

Gymnasienämnden (7) Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2001-08-18, kl 15.00-18.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(6) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2017-03-29 - Kommunhuset klockan 16.45-17.05. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Bjarne Daa(S) - tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (34 )

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (34 ) Sida Kommunstyrelsen 2003-08-20 1 (34 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 13.30 16.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Bo Carlsson Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36)

Närvarolista SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2008-06-04 2 (36) 2008-06-04 1 (36) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 juni 2008, kl 08.30 14.20 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15.

Gunila Lundström (c) Börje Peterson (kd) Karin Gustafsson (kd) Inga-Lill Jonsson (m) Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl 15. 1 (5) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 18-18.20 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Inger Israelsson (v), 2:e vice ordförande Ulla-Maj Andersson (s) Gunnar

Läs mer

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2009-03-19 1 (23) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdag 19 mars 2009, kl 08.30-14.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27)

Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27) Sida Kommunstyrelsen 2001-04-18 1 (27) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--19.00 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Birgit Larsson Justeringens

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Kommunstyrelsen VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(8) Plats och tid Folkets Hus, Tisdagen den 26 april 2011, kl. 08.00-08.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed Gunilla

Läs mer

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson.

Rådhuset, kl , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Einar Nilsson. 2009-08-25 1 (7) Plats och tid Rådhuset, kl. 16.00-16.50, 17.05-17.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Kommunstyrelsen 30 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Tisdag den 30 mars 2004 kl 17.00-17.35 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Torsdagen den 2 maj 2013, kl 13.00-16.10 Plats Vänersalen, Vänerparken, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16)

Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Socialnämnden 2003-08-28 1 (16) Plats och tid Beslutande Kommunalhuset, Rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg. Torsdagen den 28 augusti 2003, klockan 15.00 17.25. Lennart Niklasson (s), ordförande Christina

Läs mer

Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Justerande... Joakim Sjöling. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Lars-Göran Ljunggren. Justerande... Joakim Sjöling. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2009-11-04 1 (47) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Onsdagen den 4 november 2009, kl 08.30-15.55. Beslutande Enligt närvarolista, sid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum Räddningsnämndens arbetsutskott. Plats och tid: Stadshuset, 429, kl 08:30-09:00 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-08-21 kl 08:30-09:00 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsen (20)

Kommunstyrelsen (20) Sida Kommunstyrelsen 2001-10-17 1 (20) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1815 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Per Sjödahl Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Bo Henriksson. Acko Ankarberg Johansson. Nils-Erik Davelid ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-08-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl. 09.00 11.10 Beslutande Acko Ankarberg Johansson (KD), ordf. Peter Jutterström (M) Sotiris

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer