VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen (19 )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2003-10-01 1 (19 )"

Transkript

1 Sida Kommunstyrelsen (19 ) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Kate Giaever Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Maud Rudquist Ordförande... Lars-Göran Ljunggren Justerande Kate Giaever ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift...

2 Datum Bilaga 1 Beslutande 2 Ledamöter:: Lars-Göran Ljunggren (s) ordf Lars G Blomgren (fp)1:e v ordf Bo Carlsson (c) 2:e v ordf Sven G Johansson (s) Anne Sophie Aronsson (s) Bengt Larson (s) ersatt av Dan Nyberg (s) Jenny Karlsson (s) Kate Giaever (s) Ann-Britth Fröjd (c) James Bucci (v) Gunnar Lidell (m) ersatt av Astrid Karlsson Björkman (m) Anders Forsström (m) Orvar Carlsson (kd) ersatt av Marianne Vänerlöv (kd) Anita Karlsson (fv) Bengt Holmkvist (fv)

3 Bilaga 2 3 Närvarande ersättare Lutz Rininsland (v) Lennart Niklasson (s) Madeleine Mosrati (s) Gunilla Cederbom (v) Johan Ekström (fp) Roger Karlsson (fv) Kent Nilsson (mp) Övriga deltagande Kommunchefen Guy Mahlviker Kanslichefen Pär Cederqvist Ekonomichefen Thomas Sannemalm 224 Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson 224 Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell 224 Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm 224 Kommunsekreteraren Maud Rudquist

4 Kommunstyrelsen Ks 224 Information Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson informerade om miljödepartementets remiss av förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (dnr ) Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell informerade om Riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun (dnr ) Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm informerade om program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen i Vargön (dnr ) Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om - Delårsrapport augusti AB Vänersborgsbostäders ansökan att disponera aktieägartillskott för projekt Ripan 1 samt Pionen 8 (dnr ) Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) informerade om exploateringsavtal avseende del av fastigheten Onsjö 2:1 m m (dnr ) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

5 Kommunstyrelsen Ks 225 Ordförandeinformation Den 18 september sammanträde med Dalslands Kanal AB Den 19 september ägarmöte med NÄRF Den 24 september deltog i konferensen Öppna slussarna Den 24 september inledningsanförande vid konferens med ESF - Europeiska Sociala Fonden i Västra Götaland Den 24 september träff i Vargön med företagare från Trollhättan och Vänersborg Den 25 september konferens i Göteborg om turism Den 26 september Fyrstads au samt Fyrstadskommittén Den 29 september överläggningar med Vänerparken Property och kyrkan angående högskolan Den 29 september deltog vid visning av Kristdemokraternas nya lokaler Den 30 september uppföljning av Väneröverenskommelsen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

6 Kommunstyrelsen Ks 226 Miljödepartementet med remiss av förslag till åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (dnr ) Miljödepartementet har till Vänersborgs kommun för yttrande överlämnat förslag från Länsstyrelsen i Stockholms län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län till åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormen för kvävedioxid. Miljö- och hälsoskyddsnämnden uttalade vid sammanträde , 98, att de åtgärder som föreslås i åtgärdsprogrammet är angelägna. Nämnden påpekade också att för att Vänersborgs kommun skulle kunna hjälpa till att minska kvävedioxidhalten i Göteborg fordras ett större utnyttjande av tåg i stället för bil vilket kräver ett väl utbyggt järnvägsnät. Nämnden har i sitt beslut inte behandlat frågan om Göteborgs kommuns ansökan om s k KLIMP-medel. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Miljö- och hälsoskyddsinspektören Irén Larsson informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Under överläggningarna meddelade Anders Forsström (m) och Astrid Karlsson Björkman (m) att de inte deltog i beslutet. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uttalar att programmet med föreslagna åtgärder är angelägna. I övrigt hänvisas till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut , 98. Prot utdrag till Miljödepartementet + miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesprotokoll , 98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden

7 Kommunstyrelsen Ks 227 Redovisning av ingivna men ej slutbehandlade motioner 2003 (dnr ) Kommunkansliet har givit in en förteckning över till kommunfullmäktige ingivna men ej slutbehandlade motioner. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige noterar och lägger förteckningen över ingivna men ej slutbehandlade motioner till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Ks 228 Yttrande över Riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun (dnr ) Trollhättans kommun har för yttrande överlämnat riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun. Planeringsenheten och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i yttrat redovisat att de inte har några synpunkter på förslaget. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Säkerhetssamordnaren Nilserik Egnell informerade om ärendet vid dagens sammanträde och har i skrivelse föreslagit att kommunen inte skulle ha några synpunkter på förslaget. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte ha några synpunkter på riskhanteringsplan för farliga ämnen och farligt gods för Trollhättans kommun. Prot utdrag till Trollhättans kommun

9 Kommunstyrelsen Ks 229 Utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid försäljning av mark för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet (dnr 2003:350) Kommunfullmäktige beslöt , 2, att priset på industrimark inom Båbergs industriområde och centralorten Vänersborg skulle vara 66 kr/m 2. I övriga delar av kommunen skulle tidigare fastställda pris om 43 kr/m 2 gälla. Kommunfullmäktige beslöt att det högsta värde som kommunstyrelsen har rätt att förvärva eller försälja en fastighet till, skall vara kr per fastighet. Handel med fastigheter får dock aldrig under ett år överstiga kr. Delegationen har senare förts över till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 103, hänvisat till fastighetsenhetens skrivelse och med stöd i denna föreslagit införande av differentierat pris för industrimark, högsta värdet för förvärv eller försäljning av en fastighet skulle ökas till kr samt att det totala beloppet för handel med fastigheter under ett år skulle slopas. Fastighetsenheten redovisar i skrivelse fördelarna med ett varierat pris för kommunens mark beroende på exempelvis annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet. I skrivelsen redovisas att högsta värde för förvärv eller försäljning av en fastighet borde ökas till kr samt att det totala beloppet för handel med fastigheter under ett år borde slopas. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Under överläggningarna yrkade Anders Forsström (m) med instämmande av Astrid Karlsson Björkman (m) att högsta belopp för förvärv eller försäljning av fastighet skulle vara oförändrat kr samt att sammanlagda beloppet skulle även fortsättningsvis vara kr. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på beredningens förslag mot Anders Forsströms (m) och Astrid Karlsson Björkmans (m) ovan redovisade yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat bifalla beredningens förslag.

10 Kommunstyrelsen Forts ks 229 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Komunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar om utökad delegation för samhällsbyggnadsnämnden vid försäljning av mark för industri m m och vid köp eller försäljning av fastighet enligt nedan. Priset för industrimark m m inom Trestad Center och centralorten Vänersborg skall vara oförändrat d v s 66 kr/m 2 och i övriga delar av kommunen 43 kr/m 2 men att samhällsbyggnadsnämnden ges delegation att höja eller sänka markpriset beroende på områdets annonsläge, användbarhet och/eller tillgänglighet. Det lägsta priset får dock inte understiga 50 kr/m 2 respektive 30 kr/m 2. Kommunfullmäktige beslutar vidare med ändring av beslut , 15, höja högsta belopp som samhällsbyggnadsnämnden har rätt att förvärva eller försälja fastighet för, från kr till kr och slopa sammanlagt belopp på kr. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunchefen att se över budgetansvar och reglemente m m för samhällsbyggnadsnämnden med anledning av den ändrade delegationen. Prot utdrag till Kommunchefen

11 Kommunstyrelsen Ks 230 Yttrande över nytt aktieägaravtal avseende Västtrafik AB (dnr 2003:223) Enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik skall det i varje län finnas länstrafikansvariga som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Länstrafikansvariga i Västra Götaland är Regionen och kommunerna gemensamt. Länstrafikansvariga skall inneha samtliga aktier i bolaget. Aktieägaravtalet som ingicks 1998 har på uppdrag av samtliga ägare sagts upp i december Avtalet upphör därmed att gälla den 31 december År 2001 gjordes en avtalsöversyn som ägarna lämnat synpunkter på. En politiskt tillsatt arbetsgrupp med representanter för ägarna har, med utgångspunkt från inkomna yttranden, arbetat med frågor rörande bl a fördelningsmodellen. I januari 2003 övertog det regionala ägarrådet den tidigare politiska arbetsgruppens uppdrag och har därefter lagt fram ett förslag till aktieägaravtal, uppdragsavtal, bolagsordning, arbetsordning för ägarrådet samt principer för fördelning av tillskott till kollektivtrafiken i Västra Götaland. I aktieägaravtalet görs en överenskommelse mellan Regionen och de 49 kommunerna om hur kollektivtrafiksystemet skall utvecklas. Vidare regleras bl a hur stort aktiekapitalet skall vara och hur det skall fördelas mellan parterna i bolaget, bolagets uppgifter, bolagsordning, styrelse, bolagsstämma, finansiering samt giltighetstid. Förslag till nytt aktieägaravtal och kostnadsfördelningsmodell har presenterats för ägarna. Det nya avtalet avses undertecknas vid ägarforum den 21 november Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planeringssekreteraren Lars Rudström informerade om ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättat förslag till aktieägaravtal avseende Västtrafik AB. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommunstyrelsens ordförande Lars- Göran Ljunggren (s) att underteckna avtalet.

12 Kommunstyrelsen Ks 231 AB Vänersborgsbostäder med ansökan att disponera aktieägartillskott för projekt Ripan 1 samt Pionen 8 (dnr ) AB Vänersborgsbostäder har i skrivelse redovisat att strukturella åtgärder utöver normal underhållsplan genomförts på fastigheten Ripan 1 och påbörjats i fastigheten Pionen 8. Bolaget anhåller därför om att få disponera aktieägartillskott om 5 Mkr för extra ordinära underhållskostnader. Ekonomistaben har i skrivelse redovisat att överläggningar genomförts mellan kommunstyrelsens presidium och företrädare för bolaget. Av skrivelsen framgår också att i kommunstyrelsens budget för 2003 finns 5 Mkr avsatta till strukturella åtgärder för att långsiktigt stärka bolaget. Ekonomistaben tillstyrker bolagets förslag och föreslår att finansiering sker via för ändamålet avsatta medel i kommunstyrelsens budget för Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ekonomichefen Thomas Sannemalm informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att AB Vänersborgsbostäder beviljas ett aktieägartillskott om 5 Mkr. Finansiering sker via för ändamålet avsatta medel i kommunstyrelsens budget för Prot utdrag till AB Vänersborgsbostäder Ekonomistaben

13 Kommunstyrelsen Ks 232 Program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen i Vargön (dnr 2002:438) Nordkroksvägen i Vargön fungerar idag både som genomfartsgata och som en lång villagata utan trottoarer. Boende utmed Nordkroksvägen har krävt att vägen skall göras mer trafiksäker alternativt att en ny sträckning byggs. Som en första åtgärd har hastigheten begränsats till 30 km/tim. Teknik- och trafikenheten har utrett frågan och konstaterat att en ny vägsträckning borde skapas. Planeringsenheten har i skrivelse föreslagit att kommunstyrelsen skulle ge planeringsenheten i uppdrag att samråda om förslag till program för detaljplan för nya Nordkroksvägen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Planingenjören Maj-Britt Andrén Alm informerade om ärendet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt planeringsenheten att samråda om förslag till program för detaljplan för Nya Nordkroksvägen Prot utdrag till Samhällsbyggnadsnämnden Planeringsenheten

14 Kommunstyrelsen Ks 233 Exploateringsavtal avseende del av fastigheten Onsjö 2:1 m m (dnr 2003:106) Kommunstyrelsen beslöt vid sammanträde , 90, att uppdra åt planeringsenheten att ta fram ett förslag till detaljplan för utvidgning av kv Krögaren m m. Syftet med planförslaget var att möjliggöra byggandet av ett nytt handelscentrum i det aktuella området. En konsekvensanalys av handel i kv Krögaren har upprättats och kommunicerats med bl a företrädare för Centrumföreningen. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Ordföranden Lars-Göran Ljunggren (s) redovisade vid dagens sammanträde kontakter och synpunkter i ärendet. Han redovisade även beredningens förslag att inte godkänna förslaget till exploateringsavtal. Under överläggningarna yrkade Anita Karlsson (fv) att exploateringsavtalet skulle godkännas. Sedan överläggningarna avslutats ställde ordföranden proposition på kommunstyrelsens förslag och Anita Karlssons (fv) yrkande och fann att kommunstyrelsen beslutat enligt beredningens förslag. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att inte godkänna förslaget till exploateringsavtal. Vidare beslutar kommunstyrelsen återkalla planuppdrag som beslutades vid sammanträde , 90. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att aktualisera frågan om etablering av handel i arbetet med översiktsplaneringen. Reservation Anita Karlsson (fv) och Bengt Holmkvist (fv) reserverar sig mot beslutet

15 Kommunstyrelsen Prot utdrag till Planeringsenheten Kommunchefen

16 Kommunstyrelsen Ks 234 Antagande av ny byggvattentaxa (dnr ) Samhällsbyggnadsnämnden har vid sammanträde , 96, föreslagit ändring av Taxa för Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning under 13 mm 4a. Mom 4 a) För s k byggvatten vid byggnation av bostadsfastighet genom anslutning till servisledning eller annan anslutning som VA-verket godkänner och därtill monterad vattenmätare, skall erläggas brukningsavgift för vattenförsörjning enligt mom 1 a och b. Sker ej mätning av byggvatten, skall erläggas en fast brukningsavgift per lägenhet som byggs enligt beviljat byggnadslov. Byggvattenavgift för en (eller första) lägenheten 300 kr/månad, för varje ytterligare lägenhet erläggs 50 kr/månad. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Komunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar ovan redovisade ändringar i 13, mom 4a Taxa för Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

17 Kommunstyrelsen Ks 235 Antagande av barnomsorgstaxa att gälla från (dnr ) Regeringen har beslutat att från höja avgiftstaket för förskolebarn och skolbarn. Detta får till följd att statsbidraget minskar och de införanderegler som funnits 2002 och 2003 upphör att gälla. Barn- och ungdomsnämnden har vid sammanträde , 127, mot bakgrund av ovan redovisade ändringar, förslagit ny taxa inom barnomsorgen. I beslutet finns angivet att Avgiften debiteras för innevarande månad 11 mån/år. Denna skrivning skall rätteligen vara Avgiften debiteras för innevarande månad 12 mån/år. Ärendet har beretts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar ny barnomsorgstaxa för Vänersborgs kommun i enlighet med barn- och ungdomsnämndens beslut , 127, med ovan redovisad redaktionell ändring.

18 Kommunstyrelsen Ks 236 Kommunchefens rapport Kommunchefen redovisade sitt arbete som länk mellan politisk ledning och tjänstemannaorganisation, som stöd för det politiska arbetet samt arbetet med att stärka och utveckla tjänstemannaorganisationen. Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen noterar erhållen information

19 Kommunstyrelsen Ks 237 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner nedanstående personers och utskotts redovisning av delegationsbeslut för tiden Besluten finns tillgängliga i protokoll, vilka förvaras hos kommunkansliet. kommunstyrelsens ordförande kommunstyrelsens vice ordförande kommunstyrelsens arbetsutskott kommunstyrelsens förhandlingsutskott kommunchefen kanslichefen ekonomichefen personal- och organisationsstaben markingenjören barn- och ungdomschefen, lönesättningar gymnasiechefen, lönesättning samhällsbyggnadschefen, lönesättningar

20 Kommunstyrelsen Ks 238 Meddelanden Kommunkansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den 1 oktober Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger förteckningen till handlingarna.

21 Vänersborgs kommun MEDDELANDEN (händelser) Kommunstyrelsen Info Ärendemening Hid Besl.inst Datum Notering Handläggare Diarienr Sammtr.dat Kondoleansbrev, Chile KS Räddningstjänst i siffror 2002, Räddningsverket Cirkulär 2003:74 Bristyrkesutbildning för redan anställda, Svenska kommunförbundet Cirkulär 2003:75 Bra barnsäkerhet, Svenska kommunförbundet Trafikförsörjningsplan 2003/2004, Västtrafik Direktionsmöte , Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund Nilserik Egnell Lars Rudström KS KS KS KS KS

22