Miljöutredning för Chalmers Konferens och Restaurang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöutredning för Chalmers Konferens och Restaurang"

Transkript

1 Miljöutredning för Chalmers Konferens och Restaurang Sofie Eckerman Uppsats för avläggande av naturvetenskaplig kandidatexamen i Miljövetenskap 15 hp Institutionen för växt- och miljövetenskaper Göteborgs universitet Januari 2012

2 Sammanfattning Medvetenheten om att vår livsstil påverkar vår miljö är utbredd i dagens samhälle. Konsumenter och företag blir allt mer miljömedvetna och efterfrågan på miljövänliga och etiska produkter ökar. Många branscher och organisationer som väljer att arbeta för att minska sin miljöpåverkan använder sig idag av ett miljöledningssystem. I den inledande fasen att implementera ett miljöledningssystem ingår en miljöutredning där man utreder verksamhetens miljöpåverkan samt identifierar de mest betydande miljöaspekterna så att miljöarbetet kan fokuseras på dessa. Syftet med denna rapport var att göra en miljöutredning för Chalmers konferens och restauranger och att identifiera dess betydande miljöaspekter. Vidare utreddes företagets lagefterlevnad och ett förslag på inköpsrutin och miljöpolicy upprättades. Företaget ämnar miljödiplomera sig enligt Göteborgs stads miljödiplomering och miljöutredningen är ett första steg mot diplomering. Genom besök på anläggningarna, intervjuer med anställda och leverantörer, kontakt med tillsyningsmyndigheten samt granskning av statistik och dokument har företagets miljöpåverkan utretts. Med hjälp av en modell gjordes sedan en bedömning av miljöaspekterna där de mest betydande miljöaspekterna identifierades. Resultatet blev att de mest betydande miljöaspekterna var avfall, inköp, leverantörer och transporter. Dessa aktiviteter är själva kärnan i verksamheten och kommer att prioriteras först när det gäller att sätta mål för miljöarbetet. Miljöutredningen och identifieringen av betydande miljöaspekter har tagit verksamheten en bit på vägen mot miljödiplomering och dokumenten som tagits fram i samband med denna utredning kommer att kunna användas vid diplomering. Summary Our society is well aware of the fact that our lifestyle is affecting our environment. The demand for environmental friendly and fairtrade-produced products is increasing rapidly. Companies are aware of this and need an efficient way to work with their environmental effects to show their costumers that they are taking responsibility for their business and products. One way to do this is to use an environmental management system. When implementing an environmental management system you first need to investigate the company s full environmental effect by doing an environmental review. This includes identifying the environmental aspects within the company and furthermore evaluating which ones are substantial and therefore should be a priority. This report aims to set up a full environmental review of Chalmers konferens och restauranger and identifying its most substantial environmental aspects. It also aims to control legality and to create an environmental policy and a routine for purchases. Chalmers konferens och restauranger s goal is to receive the environmental certification according to the standard of Göteborgs Stad. The environmental review is based on data retrieved from the company, facility inspection, analysing statistics and documents from suppliers and information from the regulatory agency. By using a model for evaluation the most substantial environmental aspects were identified. The result was that the most substantial aspects were waste, purchase, suppliers and transportation. Those aspects will be a priority when the company sets up its goals for reducing its environmental effects. This report has helped Chalmers konferens och restauranger on its way to environmental certification according to the standard of Göteborgs Stad and the documents presented will be used for the certification. 1

3 Förord Jag vill tacka anställda på Chalmers konferens och restauranger för att de låtit mig få en inblick i verksamheten. Ett stort tack till hyresvärdar, leverantörer och entreprenörer som lämnat uppgifter. Ett särskilt tack till min handledare på företaget, Susanna E Larsson som funnits till hands under hela arbetsperioden. Jag vill också tacka min handledare på Göteborgs Universitet, Göran Dave, och även Miljöbron som förmedlat uppdraget. 2

4 Innehållsförteckning Sammanfattning...1 Summary...1 Förord...2 Innehållsförteckning Inledning Miljöledningssystem Syfte Avgränsningar Metodik Identifiering av miljöaspekter Betydande miljöaspekter Resultat Verksamhetsbeskrivning Miljöaspekter Lokalisering Lagefterlevnad Energiförbrukning Vattenförbrukning Utsläpp till vatten Utsläpp till luft Transporter Inköp och leverantörer Kemikalier Avfall Johanneberg Avfall Lindholmen Identifiering av betydande miljöaspekter Johanneberg Lindholmen Diskussion Slutsatser...17 Referenser...18 Bilaga A Förslag till miljöpolicy...20 Bilaga B Förslag till inköpsrutin...21 Bilaga C Lagefterlevnad...23 Bilaga D Kemikalieförteckning Johanneberg...25 Bilaga E Kemikalieförteckning Lindholmen...27 Bilaga F Kemikalieförteckning Chalmers Städ

5 1 Inledning Arbetet med miljöfrågor har förändrats under de senaste åren. Från att tidigare ha styrts enbart av lagstiftning har miljöarbetet kommit att baseras på hållbar utveckling och en miljömedvetenhet från företagen själva. Trycket på ett bättre miljöarbete kommer inte bara ifrån skärpta lagar och regler, utan även från kunder och klienter som ställer krav på sin leverantörs miljöprestanda (Almgren, Brorson, 2003). Inom restaurangbranschen är råvarorna självklart i fokus. Med de bästa råvarorna kan man servera den bästa produkten till hungriga gäster. Dagens kunder är medvetna om miljöaspekten och ställer allt högre etiska och miljömässiga krav på sina produkter. Med ett fungerande miljöledningssystem kan företaget göra medvetna val vid inköp, och med hjälp av en diplomering även kommunicera detta arbete till sina kunder. 1.1 Miljöledningssystem Ett sätt att angripa arbetet med miljöfrågor på ett företag är att anta ett miljöledningssystem. Syftet med miljöledningssystem är att få ett fungerande och ständigt förbättrat arbete med miljöfrågor på företaget som ska resultera i en mindre miljöpåverkan. Miljöledningssystemet beskriver hur miljöarbetet är tänkt att bedrivas. För att utvärdera om verkligheten stämmer överens med visionen kan en miljörevision användas. Det mest välkända miljöledningssystemet baseras på standarden ISO 14001:2000 (Almgren, Brorson, 2003). Standarden innehåller ett grundläggande dokument och rutiner som tillsammans ska underlätta för företaget att ständigt förbättra sitt miljöarbete. Detta kan exempelvis vara minskad avfallsmängd och utsläpp, mer engagerade medarbetare, miljömedvetna val vid inköp, och mycket annat. Det miljöledningssystem som Chalmers konferens och restauranger valt att arbeta mot är en standard baserat på ett system med checklista. Systemet är anpassat efter det nationella systemet Svensk Miljöbas och uppfyller de krav som ställs där (Svensk Miljöbas, 2010). Miljödiplomering enligt Göteborgsmodellen har tagit vara på kärnelementen hos miljöledningssystem som ISO och EMAS (Almgren, Brorson, 2003). Göteborgsmodellen är mer anpassad för små och medelstora företag medan ISO och EMAS passar bättre för större organisationer. Den största skillnaden är att många skriftliga rutiner och dokumentstyrning ersatts av tio obligatoriska punkter och en checklista som ska uppfyllas till minst 75 %. Göteborgsmodellen är mindre kostsam och har miljöutbildning för samtliga anställda som obligatorisk punkt. (Göteborgs Miljöförvaltning, 2011). 4

6 1.2 Syfte Syftet med arbetet var att göra en miljöutredning för Chalmers konferens och restauranger och identifiera betydande miljöaspekter, samt ge förslag till inköpsrutin och miljöpolicy som ett steg mot att erhålla Göteborgs Stads miljödiplomering. 1.3 Avgränsningar På chalmersområdet finns fyra caféer som ej drivs av företaget. Dessa är Hedwalls, Café Linsen, Café Bulten och Café Sigurd. Dessa ingår inte i miljöutredningen. Personalens resor till och från arbetet ingår heller inte i miljöutredningen. Med anledning av att verksamheten hyr sina lokaler har utredningen inte fokuserats på dessa. Chalmerska Husets vatten- och energiförbrukning utesluts. 2 Metodik 2.1 Identifiering av miljöaspekter Miljöaspekter är de delar av verksamheten som kan påverka miljön. Chalmers konferens och restaurangers miljöaspekter har identifierats genom insamlande av faktauppgifter från verksamheten, rundvandringar på de olika anläggningarna, intervjuer och diskussion med anställda och leverantörer samt granskning av inköpsstatistik och kontakt med tillsyningsenheten Göteborgs kommun. 2.2 Betydande miljöaspekter För att kunna bedöma och rangordna de olika miljöaspekterna som uppkommer i miljöutredningen är det fördelaktigt att använda någon typ av modell. Resultatet som modellen genererar åskådliggör vilka de betydande miljöaspekterna är, samt rangordnar dem så att de mest betydande bör vara de som skall åtgärdas först. Det finns i dagsläget ingen generell modell som används utan det är upp till varje enskild verksamhet att konstruera sin egen modell för bedömning av miljöaspekterna (Henricsson, Piper och Ryding, 2000). I detta fall har de betydande miljöaspekterna bedömts utifrån två miljömässiga parametrar, betydenhet och omfattning. För att identifiera de mest betydande miljöaspekterna har en multiplikativ metod använts för att visa miljöaspekternas relativa miljömässiga påverkan. Bedömningen innefattar endast verksamhetens egna miljöaspekter vilket innebär att inga yttre jämförelser räknas in i denna bedömning. Omfattning anger storleken på miljöaspekten, hur mycket som genereras eller hur mycket som förbrukas Betydenhet anger miljöaspektens påverkan, det vill säga hur allvarlig miljöpåverkan som miljöaspekten ger upphov till. För varje miljömässig parameter används en femgradig poängskala där siffran 1 är mycket liten och siffran 5 är mycket stor (se tabell 1). Poängen för de båda miljömässiga parametrarna multipliceras och ger en produkt för miljöaspektens miljöpåverkan. Är produkten 10 eller större bedöms miljöaspekten som betydande. Med hjälp av en ännu en parameter har även företagets möjlighet till påverkan bedömts, denna bedömning finns i kolumnen med rubriken Genomförande. Bedömningen är en rangordning och ingår inte i summan för miljöpåverkan. 5

7 Tabell 1. Poängsystem vid bedömning av betydande miljöaspekter Parameter 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng Mycket liten Liten Medelstor Stor Mycket stor Omfattning omfattning omfattning omfattning omfattning omfattning Betydenhet Mycket liten betydenhet Liten betydenhet Medelstor betydenhet Stor betydenhet Mycket stor betydenhet Genomförande Mycket liten möjlighet till förändring Liten möjlighet till förändring Medelstor möjlighet till förändring Stor möjlighet till förändring Mycket stor möjlighet till förändring 3 Resultat 3.1 Verksamhetsbeskrivning Chalmers Studentkårs Restaurang AB (Johanneberg) och Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB (Lindholmen) är två fristående aktiebolag med uppdrag att utveckla och skapa förutsättningar för möten i Johanneberg och på Lindholmen, samt även i Chalmerska huset som ligger i centrum. Företaget ingår i Chalmers Studentkårs företagsgrupp. Verksamheten omfattar idag ett flertal restaurang- och caféenheter (se figur 1) samt konferensverksamhet i prisbelönta lokaler och arrangemang för upp till 1000 deltagare. Konferens- och restaurangverksamheten är i ständig utveckling och har god tillväxt. Det senaste tillskottet är konferensanläggningen på Lindholmen Science Park som stod klart i oktober Förutom konferensverksamheten driver företaget café och restaurangverksamhet på chalmersområdet i Johanneberg samt på Lindholmen och serverar upp till 1500 luncher per dag. 6

8 Figur 1. Organisationsschema Chalmers konferens och restauranger (Susanna E Larsson, muntligt). Chalmers Studentkårs Restaurang AB Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB Café- & Restaurangverksamhet Konferens Café- & Restaurangverksamhet Konferens Kårrestaurangen Hyllan Café Sigurd* Hedvalls* Bulten R.F Bergs Byssja Xpress take away Gröna väggen Kokboken Bibliotekscafét Café Bulten* Café Linsen* Catering Johanneberg Café C Restaurang R L s kitchen Catering Lindholmen Science Park Chalmerska Huset *Ägs av företaget men drivs separat. 3.2 Befintligt miljöarbete Chalmers konferens och restauranger har vidtagit en del åtgärder för att minska sin miljöpåverkan. De har fokuserat på tre viktiga produkter och valt att köpa in ekologisk mjölk, rättvisemärkt och ekologiskt kaffe samt använda sig av vattentorn, där man kan fylla på sitt glas istället för att köpa in engångsbuteljer. Företaget försöker välja miljövänliga förpackningar och engångsmaterial vid möjlighet köpa ekologiska och/eller närproducerade produkter samt köpa exempelvis frukt och grönt efter säsong. Företaget har som mål att miljödiplomera sig enligt standarden för Göteborg Stads miljödiplomering och har genomgått introduktionskursen. Företaget har format tre miljögrupper, en separat på varje anläggning samt en gemensam för båda bolagen. Miljögrupp Lindholmen Marcus Danielsson (verksamhetschef) sammankallande Johanna Lavefors (reception/konferens) Tobias Josefsson (kök och produktion) GustavVindt(restaurang) 7

9 Miljögrupp Johanneberg Heléne Strauss (produktion) Hanna Jostelius (sälj) Maria Hansson Liljered (konferens/arr) Susanna E Larsson (personal/admin/miljö) sammankallande Jesper Lundberg (vd) Gemensam miljögrupp Marcus Danielsson, Lindholmen Tobias Josefsson, Lindholmen Jesper Lundberg, Johanneberg Susanna E Larsson, Johanneberg sammankallande Miljöutbildning har påbörjats, all fastanställd personal har genomfört en halvdags miljöutbildning under november Miljöutbildningen hölls av Ekocentrum. 3.3 Miljöaspekter Lokalisering Chalmers konferens och restauranger har lokaler på tre olika platser i Göteborg. En i Johanneberg, en på västra hamngatan mitt i centrala staden samt en på Lindholmspiren på Hisingen. Eftersom företaget organiserar event för hundratals personer är möjligheten att ta sig till lokalerna avgörande. Vid samtliga lokaler finns mycket goda kommunikationer med kollektivtrafiken vilket ger goda incitament för att inte köra egen bil till verksamheten och därmed inte medverka till ökad trafikstockning i centrala Göteborg samt på leden ut till Lindholmen Lagefterlevnad Chalmers konferens och restauranger är tillståndspliktiga enligt livsmedelslagen. De har separata tillstånd för verksamheterna under respektive företagsnamn. Chalmers Studentkårs Restaurang AB har tillstånd för Bibliotekscaféet, Kokboken samt Kårrestaurangen (avser all verksamhet i Kårhuset). Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB har separata tillstånd för L s Kitchen (avser all verksamhet i Lindholmen Science Park) samt för Chalmerska Huset (Jesper Lundberg, muntligt). Enligt gällande lagstiftning skall vissa avfallsslag sorteras ut. I dagsläget saknas sortering av två lagstadgade fraktioner. Förpackningar skall sorteras ut och ingår under producentansvaret enligt förordningen för om producentansvar för förpackningar (SFS 2006:1273) Brister finns vid sorteringen gällande förpackningar av mjukplast samt pappersförpackningar. Dessa fraktioner kastas idag i behållaren för brännbart. I övrigt följer verksamheten de bestämmelser som finns för avfall samt de allmänna hänsynsreglerna i Miljöbalkens andra kapitel. En förteckning över lagar och efterlevnad finns i bilaga C Energiförbrukning Lindholmens driftselförbrukning uppgick till kwh under det första året (oktober oktober 2011). Elen levereras av DinEl som erbjuder miljömärkta alternativ, något som inte används i dagsläget på grund av den högre kostnaden (Marcus 8

10 Danielsson, muntligt). Den sammanlagda ytan som hyrs på Lindholmen är 3351m 2 vilket ger en driftselförbrukning på 148kWh/m 2 (Lars Olof Persson, muntligt). Den nya delen av Lindholmen Science Park är certifierat enligt Green Building (Swedish GreenBuilding Council, 2010). För att få certifieringen krävs att huset är 25 % mer energieffektivt än ett norm-hus. Lindholmen Science Park uppfyller kraven med 68 kwh/m² jämfört med normkravet som är 100 kwh/m² (Boverket, 2011). Dessa siffror gäller exklusive driftsel. Alla lysrör på Lindholmen är A-klass, alla maskiner och vitvaror är nya och har A-klass. Johannebergs förbrukning för kårhuset har delats upp mellan restaurangdelen respektive konferensdelen (Matsal- respektive Entré, se tabell 2). Siffrorna baseras på beräkningar framtagna av Margareta Anderson, Chalmersfastigheter. Inga uppgifter har erhållits gällande förbrukning för Chalmerska Huset eftersom andelen hyrda lokaler i huset varierar under året. Elen köps av Umeå Energi och består av 100 % vattenkraft, vilket innebär att den inte bidrar till koldioxidutsläpp. Elen är inte miljömärkt. Tabell 2. Elförbrukning per kvadratmeter för Johanneberg Lokal El (kwh) Värme (kwh) Kyla (kwh) Summa (kwh) Kårhus Matsal (2200kvm) Kårhus Entré (3200 kvm) ,5 263,5 Hyresvärden Chalmersfastigheter slog år 2007 fast att år 2015 skall den totala mängden inköpt energi, per kvadratmeter, ha minskat med 25 % jämfört med år För att säkra resultatet ska Chalmersfastigheter minska energianvändningen med 25 % för minst två hus årligen. Detta skall göras med hjälp av en turordningslista som har tagits fram och grundats på energiinventering och handlingsplan för varje byggnad. Dessutom beslutades det om att byggnader skall märkas med Green Building alternativt visa på användning av max 100 kwh/m 2 vilket är kravet enligt Boverkets Byggregler (Boverket, 2011) Vattenförbrukning Alla enheter är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Restaurangen på Lindholmen har förbrukat 1043 m 3 kallvatten och 579 m 3 varmvatten sammanställt för de senaste 12 månaderna (oktober 2011) Några uppgifter för den nya delen av Lindholmen Science Park finns ännu inte att tillgå (Rune Andersson, muntligt). Kårhuset där restaurangen ingår har en vattenförbrukning på 3 m 3 per kvadratmeter, konferensdelen 0,47 m 3 per kvadratmeter (Margareta Anderson, muntligt) Utsläpp till vatten Chalmers konferens och restauranger ger upphov till smutstvätt och måste därför tvätta arbetskläder och uniformer. Johanneberg har ett tvättrum och tvättar själva t-shirts och handdukar, all annan smutstvätt skickas till Göteborgs tvätt och textilleasing AB (Göteborgs Tvätt). Härifrån hyrs även dukar, detta gäller för både Lindholmen och Johanneberg. Lindholmen skickar all smutstvätt till Göteborgs Tvätt. Leverantören ingår i Sveriges Tvätteriförbund och kontrolleras årligen av förbundet så att kvalité och arbetsmiljö är tillfredställande. Göteborgs Tvätt uppfyller auktorisationskraven för att få 9

11 använda sig av Sveriges tvätteriförbunds symbol, vilket innebär att Göteborgs Tvätt är ett miljövänligt alternativ som endast använder sig av svanenmärkta tvättkemikalier. Både på Lindholmen och på Johanneberg finns fettavskiljare anslutna till kökets avlopp. Johannebergs fettavskiljare töms vid behov. Uppgift om kapacitet saknas (Ulf Redsäter, muntligt). Lindholmens fett lagras i två tankar under byggnaden, en med volymen 5m 3 och med hämtningsfrekvens 6 månader och en med volymen 4m 3 och en hämtningsfrekvens på 4 månader. Tömningen sköts av Kretsloppskontoret Utsläpp till luft Lindholmen har ett centralstyrt kylsystem innehållande 5,5 kg R 404 A. Ämnet är inte av ozonnedbrytande karaktär men har en GWP (Global Warming Potenial) på 3300 jämfört med koldioxid (GWP=1) och skall därför inte släppas ut i naturen. Ämnet är inte klassat som miljöfarligt. Johannebergs kylar- och frysar innehåller också ämnet R 404 A. Uppgift om kapacitet saknas (Ulf Redsäter, muntligt) Transporter Alla transporter ger upphov till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till global uppvärmning. Chalmers konferens och restauranger har ett stort flöde av varor och får leveranser dagligen till restaurangerna. De två tjänstebilarna som används inom verksamheten är inte klassade som miljöfordon, se tabell 3. Bilarna används främst till interna transporter och catering och rör sig därmed främst i centrala delar av Göteborg. Tabell 3. Tjänstefordon Chalmers konferens och restauranger. Biltyp Årsmodell Mätarställning (km per ) Drivmedel Dubbfria vinterdäck Miljöfordon Citroën Berlingo Diesel Ja Nej Volkswagen Caddy Bensin Ja Nej Chalmers konferens och restauranger har organiserat så att några leveranser samkörs och därmed effektiviseras transporterna och mängden utsläpp minskas. Detta gäller för kemtvätt samt linneleverantören Göteborgstvätt. (Marcus Danielsson, muntligt) Huvudleverantören Menigo och Carlsberg levererar två gånger per vecka. Detta gäller både för Lindholmen och Johanneberg. Bägge anläggningarna får dagligen leveranser av bröd och fisk. Verksamheten är beroende av dagliga leveranser och det är därför mycket svårt att minska dessa. Leverantören för bröd ligger i Alingsås, det vill säga nästan 5 mil från respektive anläggning Inköp och leverantörer Alla huvudleverantörer har fått ut en begäran från företaget om att sända in miljödokument. I deras svar ska framgå om de har något miljöarbete, samt vad de kan göra för att deras kund (företaget) skall minska sin miljöpåverkan. Ett exempel på detta är att Menigo använder sig av SRS-backar (Svenska Retursystem AB) istället för engångskartonger. Chalmers konferens och restauranger är i dagsläget inte medlemmar i SRS (Marcus Danielsson, muntligt). 10

12 Verksamhetens största leverantör är Menigo. Härifrån köps främst mat, frukt och grönt. Med anledning av verksamhetens stora flöde av livsmedel är miljöaspekten viktig vid inköp. För produkter där priset för ekologisk produkt är ekonomiskt försvarbart väljs detta alternativ. Detta innebär en avvägning som idag görs löpande av ansvarig inköpare. Vissa basprodukter är alltid ekologiska, närodlade och/eller rättvisemärkta, i dessa fall har verksamheten valt att dra ner på sina marginaler och stå för merkostnaden själva. För att kunna välja en sådan produkt krävs att produkten är leveranssäkrad volymmässigt från leverantören eftersom hela verksamheten är beroende av leveranserna (Henrik Persson, muntligt). Verksamheten använder sig dagligen av engångsförpackningar. Leverantören är Pac- Production Sweden AB. Lindholmens totala inköpskostnad från leverantören är drygt 1/3 av Johannebergs. Den största anledningen till detta är att Johanneberg serverar take-away rätter i större utsträckning. Av de produkter som köps in är få miljömärkta. Bland de miljömärkta produkterna finner vi vissa servetter, bägare, kassarullar, torkpapper, kronljus (stearin) samt kontorspapper. Beräknat på antal artiklar dominerar inköp av servetter, mikrolådor, bestick samt bägare med tillbehör. Produkterna består av olika sorters papper, kartong och flera plastsorter. Vissa artiklar har miljö-/kvalitetsmärkning, se tabell 4 för Johanneberg samt tabell 5 för Lindholmen. I tabellerna har några dominerande produkter valts ut och endast miljömärkning jämförts. Miljömärkningen på engångsförpackningarna är Svanen eller Normpack. Normpack är ett system för kontroll av livsmedelsförpackningar som ser till att material och förpackningar följer regler och lagar inom Sverige och EU (Innventia, 2011). Tabell 4. Inköp av engångsmaterial samt andel miljömärkta engångsförpackningar Johanneberg ( ). Artikel Bägare & plastglas Mikroform Servetter Bestick inkl. lock inkl. lock Summa artiklar Andel miljö- /kvalitetsmärkt*(%) *Svanen eller Normpack Tabell 5. Inköp av engångsmaterial samt andel miljömärkta engångsförpackningar Lindholmen ( ). Artikel Bägare & plastglas Mikroform Servetter Bestick inkl. lock inkl. lock Summa artiklar Andel miljö- /kvalitetsmärkt*(%) *Svanen eller Normpack Kemikalier Johanneberg Kemikalieanvändningen på företaget är begränsad till rengöring samt underhåll av köksmaskiner. Kemikalierna finns i ett diskrum på en särskild hylla där varje produkt har sin plats och står uppradade produkt för produkt. Det saknades i flera fall etikett på hyllkanten och i vissa fall satt en felaktig etikett vid en produkt. På väggen i förrådet finns en guide över hur rengöringen skall gå till, denna är aktuell (Robert Hasselblad, 11

13 muntligt). Rengöring i kök och köksmaskiner sköts av den egna personalen. En del av kemikalierna har miljömärkning, separat lista över kemikalier och kommentarer finns i bilaga D. Lindholmen För varje maskin finns märkning i anslutning till maskinen vilket medel som skall användas vid rengöring. Alla rengöringsmedel finns i ett förråd i anslutning till restaurangköket där varje medel har sin plats. Så långt det är möjligt är alla kemikalier miljömärkta. Ett exempel på undantag från detta är Ugnsrent som är ett alkaliskt rengöringsmedel, anledningen är att garantin för ugnarna endast gäller vid användning av detta rengöringsmedel. Medlet kommer att användas tills garantitiden löpt ut därefter byts det till miljövänligare alternativ (Marcus Danielsson, muntligt). En lista över Lindholmens kemikalier återfinns i bilaga E. Städning av allmänna utrymmen köps av Chalmers. Städbolaget använder sig endast av miljömärkta produkter, en lista över dessa finns i bilaga F. Kemtvätt tillhandahålls av Vic textiltvätt AB som är en underleverantör till Göteborgs tvätt och textilleasing AB. Vic textiltvätt AB använder sig av ett slutet system med kolfilter vid tvätt och destillationsrester hämtas av Stena Recycling AB Avfall Johanneberg Avfallshanteringen skiljer sig åt på anläggningarna på grund av olika förutsättningar. Sortering för komposterbart material har inte visat sig möjligt att genomföra i nuläget på anläggningen (Jesper Lundberg, muntligt). I anslutning till det stora restaurangköket finns ett kylt avfallsrum. I avfallsrummet sorteras avfall och återvinning, se tabell 6 (Robert Hasselblad, muntligt). 12

14 Tabell 6. Avfall och återvinning soprum Sven Hultins gata 4. Avfallsslag Hämtningsfrekvens Antal kärl och volym (liter) Årsvolym* (liter) per vecka Brännbart 4 x Frityrfett varierar Vid påringning - Färgat glas 2x Metall 2x Obrännbart 1x Ofärgat glas 1x Plastförpackningar 1x Wellpapp 4 häckar 2 - *Arbetsår beräknat på 46 veckor Både matavfall och pappersförpackningar kastas i behållaren för brännbart. Frityrfett hämtas av Västsvensk fettåtervinning AB vid påringning, wellpapp hämtas av Han Andersson Recycling. I övrigt hämtas samtliga avfalls- och återvinningsfraktioner av Renova. Tomburkar och returglas hämtas av leverantören (Carlsberg). Företaget kör själva vissa typer av avfall till miljöstation, exempelvis elektronik. Detta har anmälts till kommunen enligt gällande bestämmelser (Susanna E Larsson, muntligt). I konferensavdelningen finns sorteringsstationer uppställda på tre olika ställen. Fraktionerna vid de olika stationerna skiljer sig åt något men sammantaget finns kärl för; hårdplastförpackningar, metall, pappersförpackningar, brännbart, färgat glas, ofärgat glas och kartong. Sorteringsstationerna töms av städföretaget (Chalmers) som sorteras vidare till Chalmers Studentkårs soprum (Sven Hultins gata 2B). I detta soprum finns ytterligare kärl för avfall samt farligt avfall som används av företaget, se tabell 7 (Renova, muntligt). Tabell 7. Ytterligare avfallsfraktioner, soprum Sven Hultins gata 2B. Avfallsfraktioner Volym (liter) Hämtningsfrekvens Årsvolym* Tidningar/trycksaker 6x190 Varannan vecka Pappersförpackningar 190 Varannan vecka 4370 Lysrör varierar Vid påringning - Batterier varierar Vid påringning - Lågenergilampor varierar Vid påringning - Glödlampor varierar vid påringning - *Arbetsår beräknat på 46 veckor Avfall Lindholmen På Lindholmen hämtas avfallet enligt tabell 8. Förpackningar av kartong eller mjukplast sorteras inte ut. Skulle det uppkomma annat avfall än de fraktioner som finns kärl för kontaktas Lars-Olof Persson. 13

15 Tabell 8. Avfallsfraktioner Lindholmen Avfallsslag Volym (liter) Hämtningsfrekvens per vecka Årsvolym (liter)* Blandskrot 190 vid påringning - Brännbart Deponi gång var 4:e vecka 2185 Frityrfett varierar vid påringning - Färgat glas Matavfall 2 st tankar á 5m2 4 resp. 8 veckor - Metallförpackningar Ofärgat glas Papper/tidningar** Plastförpackningar Wellpapp balar Vid påringning - * Arbetsår beräknat på 46 veckor. **Ingen uppgift. Fraktionen sorteras ut men samlas upp centralt (Marcus Danielsson, muntligt). Matavfall mals i tre avfallskvarnar som finns i köket och lagras i två tankar under byggnaden, därefter går avfallet till anläggning för bioenergi. Tömning av matavfallstankar och fettavskiljare sköts av kretsloppskontoret. Returer av PETflaskor/burkar/fat hämtas av leverantören (Carlsberg) (Lars Olof Persson, muntligt). Samtliga övriga avfallsfraktioner hämtas av Ragn-Sells. Fraktioner miljöfarligt avfall (se tabell 9) sorteras i soprummen och hämtas vid påringning av Ragn-Sells. (Ragn-Sells, kundtjänst). På Lindholmen tillhandahålls toner och bläck till skrivare och kopiatorer av Dustin som sköter service och hämtning av förbrukat material. Gamla toners förvaras i anslutning till skrivaren tills den hämtas. (Marcus Danielsson, muntligt). Tabell 9. Fraktioner farligt avfall Lindholmen Farligt avfall Hämtningsfrekvens Batterier Vid påringning Elektronik Vid påringning Glödlampor Vid påringning Lysrör Vid påringning Medicin Vid påringning Toner Enl. avtal med Dustin 3.4 Identifiering av betydande miljöaspekter Eftersom hela verksamheten skall miljödiplomeras gemensamt görs en gemensam bedömning av miljöaspekterna. Allt material som kommer till Chalmerska Huset kommer ifrån de andra anläggningarna. Energi- och vattenförbrukning för Chalmerska Huset har utelämnats i utredningen. Anläggningen på Lindholmen är nybyggd och energisnål vilket gör att anläggningen i sig har mindre miljöpåverkan än Johanneberg 14

16 som är en mer genomsnittlig byggnad. Med anledning av att verksamheten hyr sina lokaler har de liten möjlighet att åtgärda dessa miljöaspekter. De mest betydande miljöaspekterna är de aspekter vars miljöpåverkan har en produkt på över 10 poäng. Dessa aspekter har beräknats med hjälp av en multiplikativ modell (se 2.2 tabell 1). De utgörs av avfall, inköp, leverantörer och transporter (se tabell 10). Dessa miljöaspekter speglar kärnan i verksamheten och är därför relevanta och påverkningsbara. Verksamhetens lagefterlevnad är god med undantag av att alla avfallsslag som är obligatoriska enligt gällande lag ej sorteras ut. Dessa avfallsslag är pappersförpackningar samt förpackningar av mjukplast. Tabell 10. Bedömning av betydande miljöaspekter. Miljöaspekt Omfattning Betydenhet Summa miljöpåverkan Genomförande Avfall Energiförbrukning Inköp Kemikalier Leverantörer Lokalisering Transporter Utsläpp till luft Utsläpp till vatten Vattenförbrukning Eftersom anläggningarna bedömts med en sammanlagd modell fås ett medeltal för vissa miljöaspekter som inte sett likadana ut för anläggningarna var för sig. Detta är det mest effektiva sättet för verksamheten att få en bild av sina gemensamma mest betydande miljöaspekter och det ger en tydlig bild över hur arbetet bör struktureras för hela verksamheten Johanneberg En av de mest betydande aktiviteterna på Johanneberg är de stora mängderna brännbart avfall som genereras. Den främsta anledningen till detta är att allt matavfall idag kastas i dessa behållare. För att klara Renovas gränser på max antal kg per kärl, ur arbetsmiljösynpunkt, måste avfallet delas upp i flera kärl. Detta är en av anledningarna till att volymen som hämtas är såpass stor. Trots dessa omständigheter är avfallet absolut en av de mest betydande miljöaspekterna i och med det faktum att alla avfallsfraktioner som skall sorteras ut enligt lag inte sorteras i dagsläget. Det är svårt att gå in i detalj på anläggningens energieffektivitet eftersom underlaget är baserade på beräkningar som är utförda av hyresvärden. Verksamheten kan minska sin energiförbrukning genom energisparåtgärder, men i dagsläget ingår elkostnaden i hyran för lokalerna. Eftersom anläggningen hyrs så resulterar detta i ett lågt poängvärde i kolumnen med bedömningen för genomförande. 15

17 3.4.2 Lindholmen En positiv miljöaspekt för Lindholmen är att matavfall sorteras ut och lagras i tankar för att sedan gå till anläggning för biogasframställning. Miljöaspekten bedöms ändå som betydande eftersom alla avfallsfraktioner som skall sorteras ut enligt lag inte sorteras ut i dagsläget. Lindholmen har nya lokaler som har mycket goda förutsättningar för att vara en energisnåla. Driftsel betalas separat vilket innebär att energisparåtgärder kommer att få direkta verkningar för företaget och därmed är intressanta ur en ekonomisk synvinkel. 4 Diskussion Den modell som använts för bedömning av betydande miljöaspekter är inte standardiserad. Detta innebär att den inte är jämförbar med andra bedömningar. Resultatet baseras på subjektiva bedömningar och kan därför få ett resultat som är beroende på vem som bedömer aspekterna. Denna miljöutredning omfattar inte företagets hela miljöpåverkan. Exempelvis finns indirekta miljöaspekter för varje enskild produkt som köps in till företaget, med allt ifrån utvinning av material till maskiner som fraktar och förädlar. Med anledning av att arbetet genomförts under en begränsad tid har utredningen fokuserats på de miljöaspekter som kärnverksamheten ger. Att exempelvis transporter blivit en betydande miljöaspekt beror på de många leveranser som verksamheten får varje dag. Själva leveranserna är svåra att minska i sig men eftersom de är så pass många anser jag det viktigt att göra transporterna så miljövänligt som möjligt. Företaget kan ställa krav på sina leverantörer för de externa transporterna för att indirekt minska sin miljöpåverkan. När det gäller interna transporter är dessa enkla att åtgärda genom att exempelvis välja miljöfordon vid nyinköp. Min tanke med miljöutredningen var att kartlägga varje liten detalj av verksamhetens miljöpåverkan och kvantifiera samtliga. Denna ambition har inte helt uppnåtts av flera skäl. Ett av dessa är att eftersom verksamheten hyr samtliga lokaler och att uppgifter rörande dessa varit relativt svåra att erhålla, sammanställa och jämföra. Detta var även en tydlig riktlinje från företagsledningen, att utredningen skulle fokusera på verksamheten och inte på lokalerna. En annan anledning är att verksamheten faktiskt startade sitt arbete mot ett mer strukturerat miljöarbete i och med detta initiativ, vilket innebär att inga tidigare uppgifter fanns att jämföra med. Detta har resulterat i att företaget åtgärdat vissa brister under arbetets gång, vilket innebar att flera uppgifter reviderats under arbetsperioden. Verksamheten har hela tiden haft ett tydligt mål med detta samarbete, och detta mål har varit att erhålla Göteborg Stads miljödiplomering så snart som möjligt. På grund av detta har jag i många fall frångått min ursprungliga planering för miljöutredningen och istället styrt den för att vara i enlighet med de kriterier som finns i Göteborgs stads krav för miljödiplomering. I vissa fall har jag även prioriterat att hjälpa till med åtgärdspunkter i checklistan, vilket gett mig en bättre inblick i hur verksamheten och miljödiplomering fungerar. 16

18 Miljödiplomeringen är enligt min utvärdering inte långt borta. Av de obligatoriska punkterna uppfylls dessa genom mitt arbete och denna rapport till alla delar förutom miljöplanen med kvantifierade miljömål. Av erfarenhet anser jag det vara bra om verksamheten själva sätter dessa, eftersom dess medarbetare ska arbeta för att uppfylla dem. Risken finns att om en utomstående sätter målen kan de bli antingen för ambitiösa eller intetsägande och att de därigenom inte tas på allvar av företaget. 5 Slutsatser Trots att Chalmers konferens och restauranger finns på flera anläggningar skiljer sig de betydande miljöaspekterna inte åt. Bedömningen har gjorts att de betydande miljöaspekterna är inköp, leverantörer, transporter och avfall. När det gäller inköp är det verksamhetens stora flöde av varor, främst livsmedel och engångsmaterial, som gör att inköpen klassas som betydande miljöaspekt. I och med de frekventa leveranser som krävs för verksamheten blir även transporterna betydande. Verksamheten genererar avfall, en miljöaspekt som blir betydande i synnerhet för Johanneberg men även för Lindholmen med anledning av brister i avfallssorteringen. Chalmers konferens och restaurangers anläggningar skiljer sig åt, men eftersom verksamheten hyr sina lokaler kommer fastigheternas egenskaper inte att vara avgörande för diplomeringen. I dagsläget uppfyller Chalmers Studentkårs Restaurang AB 83 % av de praktiska åtgärdspunkterna på checklistan från Göteborgs Stads miljödiplomering. Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB uppfyller i dagsläget 88 %. Miljöpolicy och inköpsrutin har upprättats och antagits av företaget. 17

19 Referenser Almgren, R., Brorson, T Miljörevision Green Business AB. Göteborgs miljöförvaltning Miljödiplomeringspärmen. Boverket, Boverkets Byggregler (Föreskrifter och allmänna råd) BFS 2011:6 - BBR 18 European Comission Agriculture, legislation. Svensk Miljöbas, Kravstandard Kemikalieinspektionen, Riskfraser på svenska och engelska Swedish Green Building Council Om Green Building. Innventia, Normpack for safer food packaging aspx Muntligt Marcus Danielsson, driftschef, Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB. Telefon: Susanna E Larsson, personal/admin/ miljö, Chalmers Studentkårs Restaurang AB Telefon: Margareta Anderson, fastighetsförvaltning, Chalmersfastigheter. Telefon: Renova AB. Kundtjänst, Lars-Olof Persson, fastighetsskötare, Älvstranden Utveckling AB. Telefon: Ragn-Sells. Kundtjänst. Telefon: Robert Hasselblad, inköp, Chalmers Studentkårs Restaurang AB. Telefon: Henrik Pehrson, inköp, Chalmers Studentkårs Restaurang Lindholmen AB. Telefon: Jesper Lundberg, VD, Chalmers Studentkårs Restaurang AB. Telefon:

20 19

21 Bilaga A Förslag till miljöpolicy Miljöpolicy Chalmers konferens och restauranger Chalmers konferens och restauranger ska med mesta möjliga miljöhänsyn driva sin verksamhet genom att: - Vid inköp av råvaror så långt möjligt välja ekologiska, närproducerade, säsongsenliga och rättvisemärkta produkter, idag är en del av våra råvaror alltid ekologiska och rättvisemärkta. - Minimera transporter exempelvis genom samkörning med flera leverantörer vilka i sin tur minimerar engångsemballage vid transport genom att använda SRS backar. - Följa gällande miljölagstiftning. - Göra miljömedvetna val vid upphandling samt välja leverantörer och entreprenörer med god miljöhänsyn. - Ha en fungerande avfallshantering och så långt möjligt återvinna och återanvända avfall som genereras av verksamheten - Sträva efter att ständigt förbättra miljöarbetet genom utbildning och revidering, samt kommunicera detta till våra kunder genom att miljödiplomera verksamheten. Undertecknat verkställande direktör, Jesper Lundberg. Datum och ort Signatur 20

22 Bilaga B Förslag till inköpsrutin Inköpsrutin Chalmers konferens och restauranger Allmänt Verksamheten skall göra miljöanpassade och etiska inköp i den mån det är tekniskt och ekonomiskt möjligt. Övervägningen är upp till respektive inköpare som skall kunna motivera sitt val. Vid problem eller osäkerhet kontaktas VD som bär yttersta ansvaret för samtliga inköp. Vid inköp skall följande frågor tas i beaktande: Är denna vara/tjänst nödvändig? Vad händer när varan är förbrukad? Specifika inköpsregler gäller för följande områden: Livsmedel Huvudansvarig: Robert Hasselblad/Henrik Pehrson (inköp) Särskilt utvalda produkter skall alltid vara ekologiska och rättvisemärkta. Ekologiska och rättvisemärkta alternativ skall väljas i den mån det är ekonomiskt och praktiskt möjligt. Övervägandet görs av inköpare som skall kunna motivera sitt beslut. Vid osäkerhet kontaktas driftschef eller VD. Kontorsmaterial och trycksaker Huvudansvarig: Robert Hasselblad/Henrik Pehrson (inköp) Torkpapper samt skriv- och kopieringspapper skall vara miljömärkt. Vid inköp av övrigt kontorsmaterial skall i första hand miljömärka produkter väljas. Om en produkt ej finns som miljömärkt alternativ ej finns skall leverantören kontaktas angående detta. För beställning av trycksaker skall miljömärkta produkter så länge det är tekniskt och ekonomiskt försvarbart. Leverantörer och entreprenörer Huvudansvarig: Jesper Lundberg (VD) Leverantörer och entreprenörer skall besvara företagets miljödeklaration. Vid val av nya leverantörer och entreprenörer skall ansvarig granska företagen innan beslut fattas. I första hand skall leverantörer och entreprenörer med ett aktivt miljöarbete väljas. Transporter Huvudansvarig: Robert Hasselblad/Henrik Pehrson (inköp) 21

23 Vid inköp skall hänsyn tas till transportsträckan som inköpet innebär. Onödiga transporter skall undvikas exempelvis genom att beställa från så få leverantörer som möjligt så att onödiga leveranser undviks. Vid transporter skall engångsemballage undvikas i största möjliga mån. Kemiska produkter Huvudansvarig: Robert Hasselblad/Henrik Pehrson (inköp) Vid inköp av kemiska produkter skall främst miljövänliga alternativ väljas. Om produkten ej finns som miljömärkt alternativ skall dem minst miljöfarliga produkten väljas. Säkerhetsdatablad skall finnas för alla kemiska produkter och förvaras lättillgängligt i närheten av respektive kemisk produkt. Möbler och utrustning Huvudansvarig: Jesper Lundberg (VD) Respektive enhet som hanterar inköp av möbler och utrustning skall ta hänsyn till hållbarhet och etisk produktion. Vid fall där inköp av möbler och utrustning ej sköts av den egna verksamheten skall dessa önskemål värderingar ha kommunicerats till inköparen, exempelvis till hyresvärden. Elektrisk utrustning Huvidansvarig: Jesper Lundberg (VD) Vid inköp av elektriska produkter skall dessa i största möjliga utsträckning vara miljömärkta och energisnåla. I fall där inköpet ej sköts av den egna verksamheten skall dessa önskemål och värderingar ha kommunicerats till inköparen. Undertecknat verkställande direktör, Jesper Lundberg. Datum och ort Signatur 22

24 Bilaga C Lagefterlevnad Område Allmänna hänsynsregler Avfall Styrkande dokument, faktablad etc Miljöbalken 2 kap Avfallsförordningen 2011:927 Olyckor och tillbud SFS 201:778 Livsmedel Förordningen om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 Förordningen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:9 Förordningen om producentansvar för returpapper SFS1994: Livsmedelslagen, livsmedelsförordningen Kommentar Personalen har relevant kompetens för sina arbetsuppgifter. Företaget tar ansvar för sitt avfall och har rutiner för hanteringen av det. Anmälan har gjorts till länsstyrelsen angående transport av avfall enl 42. Företaget sorterar ej ut alla obligatoriska fraktioner. Företaget sorterar ut fraktionen. Tidningar sorteras ut. Sanna är ansvarig för brandövningar. Verksamheterna har alla tillstånd som krävs och kontrolleras kontinuerligt av tillsyningsmyndighet en. Lagefterlevnad Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 23

25 24

26 Bilaga D Kemikalieförteckning Johanneberg Produktnamn Tillverkare/Leverantör Miljömärkning Användning DeSiSoft DAX Handdesinfektion Användningsfrekvens Års-förbruknking Riskfraser* Hand/hudcreme DAX Soap Tork Svanen Handtvål Spray Soap Cartridge Lotus Proffessional Handtvål DeSiSoft DAX Ögondusch Cederroth Alkogel Cederroth R10 Brandfarligt Aktiv Sur REKAL Avkalkningsmedel R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Kaustiksoda Avloppsrengöring R35 Starkt frätande Grillrent REKAL Rengöring grill och stekbord Hydra REKAL Blötläggning R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador R 22 Farligt vid förtäring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Mira Citrus Svanen Handdiskmedel R36 Irriterande Glasrent REKAL Snabbrent REKAL K-Clean REKAL Svanen Köksrengöring R36 Irriterar ögonen 25

27 Produktnamn Tillverkare/Leverantör Miljömärkning Användning Användningsfrekvens Årsförbruknking Riskfraser* I-VAX PLS Svanen Golvrengöring KEG CLEAN U/CHLOR? R34 Frätande Clean Jet Ugnsrent Rational (REKAL) Ugnsrengöring R34 Frätande Todo Klorinrengöring Todo Rengöring R36Irriterande Alcor (klorin) REKAL Rengöring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador R-ett alumi REKAL Maskindiskmedel R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Reporin REKAL Torkmedel R10 Brandfarlig R-ett power REKAL Maskindiskmedel * Riskfraser enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador 26

28 Bilaga E Kemikalieförteckning Lindholmen Produktnamn Tillverkare/ leverantör Rinse Sp 3,75 L REKAL Miljömärkning Användning Skölj-torkmedel för diskgods & maskiner R-ett Alumi 3,6kg REKAL Maskindiskmedel R-ett Power 412 4kg REKAL Maskindiskmedel Användningsfrekvens Års-förbruknking Riskfraser* R36 Irriterande R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Reporin 3.75 L REKAL Torkmedel R10 Brandfarlig Rekal Extra 10 L REKAL Maskindiskmedel Mira Citrus Handdisk 1 lit Mira Sensitive Handdisk 5 lit R22 Farligt vid förtäring R35 Starkt frätande R36 Irriterar ögonen REKAL Svanen Handdiskmedel R36 Irriterande REKAL Svanen Handdiskmedel Hydra 1 L REKAL Blötläggningsmedel R 22 Farligt vid förtäring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Klorill 1,7kg REKAL Rengöring Köksrent 1 L REKAL Svanen Rengöring K-Clean 5 L REKAL Svanen Köksrengöring R36 Irriterar ögonen Aktiv Sur 5 L REKAL avkalkning *Riskfraser enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 R34 Frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador 27

29 Produktnamn Tillverkare/ Användningsfrekvens förbruknking Års- Miljömärkning Användning leverantör Riskfraser* Orion 5 L REKAL Ugnsrengöring R34 Frätande Lynx 5 L REKAL Ugnsköljsmedel R34 Frätande Rekosept 5 L REKAL Avloppsrent Desisoft Handdesinfekt. 0,6 L REKAL Handdesinfektion Desisoft Ytdesinfektion 0,5 L REKAL Ytdesinfektion Alcor 10 L (klorin) REKAL Rengöring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Rekal Glasrent 0,5 L REKAL Rekal Snabbrent 0,5 L REKAL Svanen Aries 3,75 L REKAL Svanen Ytrengöring Glasrent 3.75 L REKAL Klorrengöring 1,5 liter REKAL Rengöring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Grillrent 0.5L REKAL Grillrengöring R35 Starkt frätande R41 Risk för allvarliga ögonskador Spraytvål Handlotion 800 ml REKAL Svanen *Riskfraser enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 28

30 Bilaga F Kemikalieförteckning Chalmers Städ Produktnamn Tillverkare/Leverantör Miljömärkning Användning Användningsfrekvens Årsförbrukning Riskfraser* STORFIX PLS Allrengöring Irriterande I-VAX PLS Golvrengöring CLEANER PLS Grövre rengöring och grovrengöring *Riskfraser enligt kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 29