Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.00. Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet"

Transkript

1 Kallelse Kommunfullmäktige Tid: Onsdagen den 18 juni 2014 kl Obs tiden! Plats: Stora salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande av dagordning 4. Valärende - Avsägelser - Fyllnadsval Dnr 2011/KS Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Föredraganden Lena Palm, kommunchef Lena Palm, kommunchef 7. Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet Dnr 2013/KS Taxor och avgifter 2014 kompletterande beslut Dnr 2013/KS Tertialrapport 1, april 2014, Lilla Edets kommun Dnr 2014/KS Mål- och resursplan 2015 samt flerårsplan Dnr 2014/KS0150 Peter Jimmefors, ekonomichef Peter Jimmefors, ekonomichef 11. Inkommen motion om upphandling av all teknisk verksamhet Dnr 2014/KS0167

2 Kallelse Kommunfullmäktige 12. Delgivning Länsstyrelsens inspektion av överförmyndarverksamheten i Stenungsund Dnr 2014/KS0168 Bert Åkesson (S) Ordförande

3 .~~.~~ W W^.,. LILLA EDETS.rl. T \:~:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade / 21 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kommunens bolag. En översyn har skett med hjälp av konsultstöd. Utgångspunkten har varit att ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsandningen, Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat m m. Kommunen ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta. anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del. Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 2014-OS Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad ~14.e Missiv 2014-OS-12. Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB. Yrkande Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande: 1, Kommunfullmäktige upphäver Ägardirektiv för LEIFAB antaget i fullmäktige / 54, 2. Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för LEIFAB enligt bilagt förslag. Ulf Wetterlund (FP) lämnar följande ändringsyrkande itexten: 2, Syfte med bolagets verksamhet, stycke Bygga, äga och förvalta för det lokala näringslivets behov,... "Bolaget ska sträva efter en kombincztåon av gråsvärd hy~esnivcc

4 .~. _~, W W.R LILLA EDETS \_~=:/ KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll och god servicenivå fös de företag som är hyresgäster75 samt stycke Äga och vårda skogsmark.,.,. "Skogsånnehavetska ses som en resurs som fås avyttras utifi ån helhetsbedörr~~ingar och bolagets ekonomi", Beslutsgång Ordföranden konstaterar först att kommunstyrelsen bifaller Ulf Wetterlunds ändringsyrkande och därefter enlig t ordförandens yrkande, Beslut Kommunstyrelsen gör följande ändringar i texten i ägardirektivet: 2. Syfte med bolagets verksamhet, stycke Bygga, äga och förvalta för det lokala näringslivets behov,. e, e "Bolaget ska sträva efter en kombination av pråsvärd hyresnåvå och god servicenivå för de företag som är hyresgästen" samt stycke Äga och vårda skogsmark. e., ~ "Skogsinnehavet ska ses sofn en resurs sonz fås avyttras utifrån helhetsbedömningar och bolagets ekonomi". Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige upphäver Ägardirektiv för LEIFAB antaget i fullmä~ktig~ / Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för LEIFAB enligt bilagt förslag.

5 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Ägardirektiv för Lilla Edets Industri och fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade / 21 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kommunens bolag. En översyn har skett med hjälp av konsultstöd. Utgångspunkten har varit att ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat m m. Kommunen/ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv Förslag till Ägardirektiv för LEIFAB. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver Ägardirektiv för LEIFAB antaget i fullmäktige / Kommunfullmäktige antar nytt ägardirektiv för LEIFAB enligt bilagt förslag. Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Leifab

6 Lilla Edets kommun Kommunstyrelsen Lilla Edet Nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB Undertecknade har på uppdrag av kommunchefen utarbetat förslag till nya ägardirektiv och reviderad bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB. Utgångspunkten har varit at ta fram nya ägardirektiv som speglar bolagets aktuella uppdrag, ägarens intentioner och sätt att styra samt som är uppdaterade utifrån aktuell lagstiftning och aktuella rekommendationer. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll. Arbetet har bedrivits som en process i dialog med kommunledningen och med avstämningar med bolagets presidium samt VD och revisor. Det ska samtidigt betonas att det är ägaren/kommunen som varit uppdragsgivare och vars intentioner därmed i sista hand har styrt formuleringarna. Skriftligt underlag i arbetet har varit nu gällande styrdokument för bolaget, cirkulär och annat underlag från SKL, material från Konkurrensverket med flera myndigheter samt genomgång av ett antal andra kommuneras aktuella styrdokument och gällande lagstiftning med förarbeten. Ägardirektivens roll är att fördjupa och klarlägga ägarens syfte med bolagets verksamhet utöver vad som formulerats i bolagsordningen. Syftet är även att klarlägga hur ägaren avser att utöva sin styrning och fördjupar hur rapportering ska ske, förväntningar på resultat mm. Ett kommunalt ägt bolag har att utgå från aktiebolagslagens regelverk men styrs även till del av kommunallagen, offentlighetslagstiftning mm som gör bolagets förutsättningar i vissa avseenden mera komplexa än de som gäller för ett privat ägt bolag. Kommunen/ägaren har ett stort ansvar att på ett konsekvent och tydligt sätt utöva sin styrning av bolaget utan att detta tappar de fördelar i korta beslutsvägar mm som ofta anges som motiv för att verka i bolagsform. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en tydlig

7 2 uppsiktsplikt över bolaget och har därmed ett särskilt ansvar att följa dess verksamhet. Inga ägardirektiv kan dock i det löpande arbetet ersätta en god och fortlöpande dialog mellan kommun och bolag. Båda parter delar på ansvaret för att en sådan dialog finns. Föreslagna ägardirektiv har utvecklats utifrån de olika verksamheter som bolaget idag bedriver. Direktiven klarlägger uppdragen och vilka förväntningar på avkastning som ägaren har för varje del. Kraven på avkastning för de externt riktade verksamheterna inom verksamhetslokaler och bostäder är en följd av att bolaget inte får snedvrida konkurrensen. Inom tekniska verksamheter är kommunen den huvudskaliga uppdragsgivaren medan uppdrag för andra parter begränsas relativt starkt av gällande EU lagstiftning. Uppdragen för kommunen i denna del sker inom ramen för de s k Teckal kriterierna; verksamhetskriteriet och kontrollkriteriet. Starkt sammanfattat och något förenklat innebär detta att den del av bolagets verksamhet som omfattas av upphandlingsregler till minst 80 % måste utföras för kommunens räkning och detta kan då även ske utan konkurrensutsättning. Förslagen till ägardirektiv och reviderad bolagsordning överlämnas härmed för beslutsprocess inom kommunen samt vid bolagsstämma med bolaget AHERU strategi, styrning och ledning AB Hedmans Revisionsbyrå AB Stig Fredriksson Claes Göran Johansson

8 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-xx-xx 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag lyder under aktiebolagslagen men bolagets verksamhet begränsas även av samma kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret för bolaget. Bolaget står i sin verksamhet under kommunstyrelsens uppsikt och har att följa av kommunfullmäktige samt av kommunstyrelsen, med stöd av delegation, utfärdade direktiv riktade till bolaget. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom a) Bolagsordning b) Ägardirektiv c) Av kommunfullmäktige antagen mål- och resursplan för Lilla Edet d) Av fullmäktige och kommunstyrelsen utfärdade direktiv enligt ovan e) Förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Kommunen och bolaget ska samarbeta för kommunens utveckling samt för verksamheternas kvalitet och effektivitet. Bolaget ska i sin verksamhet anlägga en helhetssyn som utgår från koncernnytta för hela kommunkoncernen. Samordning av upphandlingar samt av stödfunktioner och system ska ske där detta är möjligt samt fördelaktigt för kommunkoncernen som helhet. Bolaget ska medverka till att skapa ett hållbart samhälle med kretsloppstänkande och miljöfrågor ska ha en särställning i bolagets verksamhet och utvecklingsarbete. 2. Syfte med bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska utgå från kommunens övergripande styrdokument och vision. Bolaget ska årligen upprätta mål för verksamheten knutna till kommunens mål- och resursplan.

9 2 Bolaget ska med iakttagande av kommunallagens lokaliserings- och likställighetsprincip bedriva sin verksamhet inom följande verksamhetsområden: - Bygga, äga och förvalta lokaler för kommunala verksamheters behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar (förvaltningslokaler) Bolaget ska i samförstånd och nära samråd med kommunens kärnverksamheter möjliggöra ett behovsanpassat, effektivt och flexibelt nyttjande av lokaler och anläggningar för de kommunala verksamheternas behov. Bolaget ska särskilt samråda med kommunstyrelsens förvaltning för att vid varje tidpunkt optimera lokalanvändningen. Syftet med att förvalta kommunala verksamhetslokaler och anläggningar i bolagsform är att åstadkomma en effektiv användning och kommunen har inget avkastningskrav för denna del av verksamheten. - Bygga, äga och förvalta verksamhetslokaler för det lokala näringslivets behov av ändamålsenliga lokaler och därmed främja sysselsättning och ekonomisk tillväxt (verksamhetslokaler) Bolaget ska vara en operativt aktiv part i kommunens arbete med främjande av näringslivets utveckling samt kunna agera som kommunens instrument i strategiska fastighetsaffärer. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och god servicenivå för de företag som är hyresgäster. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och bolaget ska tillämpa marknadsmässiga avkastningskrav. Med detta avses affärsmässighet och avkastning vid jämförelse med andra seriösa och långsiktiga aktörer på orten. - Bygga, äga och förvalta bostäder för att därmed främja bostadsförsörjningen i kommunen (bostäder) Bolaget ska vara ett av instrumenten i kommunens bostadsförsörjningsansvar. Bolaget ska agera med ett långsiktigt perspektiv och förvalta fastigheter med hyresrätter samt erbjuda hyresgästerna inflytande. Bolaget ska verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska agera som ett föredöme på den lokala bostadsmarknaden. Bolaget ska erbjuda boenden för personer med särskilda behov. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för de boende. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och bolaget ska tillämpa marknadsmässiga avkastningskrav. Med detta avses affärsmässighet och avkastning vid jämförelse med andra seriösa och långsiktiga aktörer på orten. - Äga och vårda skogsmark (mark och skog) Bolaget ska förvalta sitt innehav av skogsmark som en långsiktig resurs samt vårda, gallra och avverka denna efter miljömässigt högt ställda krav. Skogsinnehavet ska ses som en resurs som får avyttras utifrån

10 3 helhetsbedömningar av bolagets ekonomi. Bolaget får även inneha mark av strategisk betydelse som kommande exploateringsområden. - Bedriva teknisk verksamhet på uppdrag av kommunen (teknisk verksamhet) Bolaget ska utföra tekniska verksamheter på uppdrag av kommunen. 3. Ekonomisk rapportering, mål och riktlinjer Verksamheten i bolaget ska organiseras på ett sådant sätt att kommunen kan följa ekonomi och utveckling för förvaltningslokaler, verksamhetslokaler, bostäder, mark och skog samt teknisk verksamhet var för sig. Dessa områden ska särredovisas inom bolaget med intern resultaträkning och balansräkning (ej fullständig). Bolagets ekonomiska planering och rapportering ska samordnas med kommunens rapporterings- och uppföljningssystem per tertial. Bolaget ska upprätta budget för kommande verksamhetsår samt även en ekonomisk treårsplan och investeringsbudget. Dessa dokument ska delges kommunstyrelsen senast 31 oktober årligen. Bolagets långsiktiga finansiella mål, mätt som ett genomsnitt över en rullande treårsperiod, ska understödja god lönsamhet, finansiell stabilitet och investeringar utan ägartillskott. Följande ekonomiska mål och riktlinjer gäller för respektive verksamhetsområde - Förvaltningslokaler Kommunen har inga avkastningskrav för detta verksamhetsområde. Hyressättningen ska utformas så att hyran täcker kostnader för drift och underhåll/investeringar så att fastigheternas värde långsiktigt säkerställs, anpassningar och åtgärder så att lokalerna och anläggningar är ändamålsenliga för respektive verksamhet samt avskrivningar och räntekostnader. Bolaget ska utveckla relevanta jämförelsetal och mätetal och redovisa en hög effektivitet i förvaltningen av lokaler och anläggningar för kommunens förvaltningar. - Verksamhetslokaler Det definierade målet för verksamhetsområdet är direktavkastning (driftnetto i relation till fastigheternas bedömda marknadsvärde mätt som ett genomsnitt respektive verksamhetsår). Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 5 %. - Bostäder Det definierade målet för verksamhetsområdet är direktavkastning (driftnetto i relation till fastigheternas bedömda marknadsvärde mätt som ett genomsnitt

11 4 respektive verksamhetsår). Bolagets långsiktiga direktavkastning ska vara lägst 5 %. - Mark och skog Förvaltning av skogsmark och annan mark ska ske på ett sådant sätt att värdet långsiktigt bevaras. Kommunen har därutöver inga specificerade årliga avkastningskrav för denna verksamhet. - Teknisk verksamhet Bolaget ska bedriva den tekniska uppdragsverksamheten för kommunen med hög effektivitet och servicegrad samt utveckla indikatorer och mätetal som verifierar detta. Kommunen har därutöver inga avkastningskrav för detta verksamhetsområde. Den begränsade uppdragsverksamhet för externa uppdragsgivare som kan förekomma enligt gällande regelverk ska bedrivas med marknadsmässig prissättning och avkastning. Bolagets verksamhet ska sammantaget bedrivas med ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv så att bolaget kan leverera god service, utveckla sin verksamhet samt minimera bolagets och därmed kommunens risktagande. Soliditeten i bolaget ska långsiktigt uppgå till minst 15 %. Utdelning ska ges då detta är förenligt med aktiebolagslagens försiktighetsprincip, bolagets uppställda mål för soliditet samt uppställda mål i budget och verksamhetsplaner. För upptagande av lån i bolaget, där kommunen tecknar borgen, ska bolaget erlägga borgensavgift till kommunen. Borgensram och borgensavgift beslutas årligen av kommunfullmäktige. Bolagets styrelse ska fastställa regler och riktlinjer för bolagets finansförvaltning. Dessa ska underställas kommunstyrelsen för godkännande. 4. Samråd och rapportering Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över kommunala hel- eller delägda bolag. Bolaget ska hålla kommunstyrelsen väl informerad om sin verksamhet och utveckling. Kommun- och bolagsledningen ska genomföra regelbundna samråd i strategiska frågor. Kallelse till dessa samråd sker genom kommunen. Det åligger bolaget att till kommunstyrelsen snarast översända

12 5 - Protokoll från bolagsstämma - Protokoll från styrelsens sammanträden - Ekonomiska rapporter per tertial - Årsredovisning och revisionsberättelse - Budget och verksamhetsplan Kommunen ska därutöver ges den information och tillställas de handlingar som kommunstyrelsen begär. Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av ägarens syfte med verksamheten. Av denna information ska särskilt framgå hur bolaget verkat för kommunens mål- och resursplan samt i förhållande till fastställda mål för respektive delverksamhet. Samråd ska ske med kommunstyrelsen innan anställning sker av verkställande direktör. Samråd ska även ske innan beslut fattas angående lön och annan ekonomisk ersättning samt övriga anställningsvillkor för verkställande direktör. 5. Underställningsplikt Bolaget ska bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Följande ärenden ska alltid föreläggas kommunfullmäktige - Bildande och förvärv av dotterbolag - Förvärv av aktier i annat företag - Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per affärstillfälle - Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet - Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare 6. Bolagets arbetsformer samt styrelsens verksamhet Till årsstämma/extra bolagsstämma ska kommunfullmäktiges ledamöter inbjudas för gemensam information och diskussion. Styrelsen ska årligen upprätta en arbetsordning för styrelsearbetet. I förekommande fall ska suppleant alltid kallas till styrelsesammanträde. Suppleant har alltid rätt att yttra sig vid sammanträde även om denne inte ersätter ledamot.

13 6 Kommunfullmäktige fastställer grunderna för arvode och andra ersättningar till ordförande, övriga styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer. 7. Fastställande och revidering av ägardirektiv Ägardirektiv för bolaget upprättas av kommunen och beslutas av kommunfullmäktige samt revideras vid behov. Samråd ska ske med bolagets styrelse före beslut. Ägardirektiv delges styrelse och bolagsledning formellt genom att de fastställs på årsstämma/extra bolagsstämma.

14 .r, a.. W^ W ~R~.T.7 \~_:/ LILLA EDETS KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll : Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade / 14 beslut om att genomföra ändringar i LEIFAB bolagsordning med anledning av förändringar i lagstiftingen. Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen ikraft som innebar att bolagsordningar ikommunala aktiebolag skulle innehålla uppgifter om bladet kommunala ändamålet med bolaget, kommunalrättsliga principer och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikte Syftet med lagändringen var att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet. Genom lagändringen infördes också en skyldighet för kommunstyrelsen att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer. I samband med beslutet om ändringar i bolagsordningen gavs ett uppdrag att göra.en översyn av ägardirektiv samt genomföra en fortsatt översyn av bolagsordningen. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 2014-OS Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv Förslag till ny bolagsordning. Yrkande Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande: 1, Kommunfullmäktige upphäver bolagsordning för LEIFAB antagen i fullmäktige / 14e 2. Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för LEIFAB enligt bilagt förslag. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige upphäver bolagsordning för LEIFAB antagen i fullmäktige / 14, 20 Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för LEIFAB enligt bilagt förslag. `~

15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Kommunstyrelsen Bolagsordning för Lilla Edet Industri och Fastighets AB (Leifab) Dnr 2013/KS0044 Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade / 14 beslut om att genomföra ändringar i LEIFAB bolagsordning med anledning av förändringar i lagstiftingen. Den 1 januari 2013 trädde ändringar i kommunallagen ikraft som innebar att bolagsordningar i kommunala aktiebolag skulle innehålla uppgifter om bl a det kommunala ändamålet med bolaget, kommunalrättsliga principer och att bolaget ska se till att fullmäktige får ta ställning innan bolagsstyrelsen fattar beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Syftet med lagändringen var att tydliggöra inom vilka ramar kommunala bolag bedriver sin verksamhet. Genom lagändringen infördes också en skyldighet för kommunstyrelsen att årligen pröva om bolagets verksamhet bedrivs i enlighet med bolagsordningen angivet ändamål och angivna principer. I samband med beslutet om ändringar i bolagsordningen gavs ett uppdrag att göra en översyn av ägardirektiv samt genomföra en fortsatt översyn av bolagsordningen. Föreslagna förändringar i bolagsordningen är i huvudsak en följd av de nya ägardirektivens innehåll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunchefen, daterad Missiv Förslag till ny bolagsordning. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige upphäver bolagsordning för LEIFAB antagen i fullmäktige / Kommunfullmäktige antar ny bolagsordning för LEIFAB enligt bilagt förslag. Lena Palm Kommunchef Beslutet expedieras till Leifab

16 Bolagsordning för Lilla Edets Industri och Fastighets AB 1 Firma Bolagets firma är Lilla Edets Industri och Fastighets Aktiebolag (LEIFAB). 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Lilla Edets kommun, Västra Götalands län. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lilla Edets kommun bygga, äga och förvalta lokaler och anläggningar för kommunala verksamheter, lokaler för näringslivet samt bostäder. Bolaget har även till föremål att äga och vårda skog och annan mark samt att utföra teknisk verksamhet för kommunen. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Ändamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip tillhandahålla lokaler för näringslivets utveckling samt att främja bostadsförsörjningen i Lilla Edets kommun. Uthyrningen av lokaler till näringslivet och uthyrningen av bostäder ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska även, med iakttagande av den kommunala lokaliseringsprincipen och utan vinstsyfte, tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunala verksamheters behov samt utföra teknisk verksamhet på kommunens uppdrag. Bolaget ska sträva efter en kombination av prisvärd hyresnivå och hög servicenivå för lokalhyresgäster samt verka för utveckling av goda och trygga boendemiljöer. Skulle bolaget upplösas skall dess behållna tillgångar respektive skulder tillfalla respektive belasta Lilla Edets kommun att användas till det ändamål för vars ändamål bolaget bildats. 5 Offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen samt offentlighets- och sekretesslagen.

17 6 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. 7 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 8 Antal aktier I bolaget skall finnas lägst aktier och högst aktier. 9 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Styrelsen utses av Kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättas intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 10 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses. Revisorn och i förekommande fall suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet. 11 Lekmannarevisorer För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisorer skall kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun utse två lekmannarevisorer. 12 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med post till aktieägaren tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.

18 13 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman Fullmäktigeledamöter i Lilla Edets kommun har rätt att närvara vid årsstämman. 14 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling: 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport 8. Beslut om a) fastställelse av resultat och balansräkningen b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter 10. Val av revisor. 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 15 Bolagsstämmans kompetens Beslut i följande frågor skall alltid fattas av bolagsstämman: - Bildande och förvärv av dotterbolag - Förvärv av aktier i annat företag - Förvärv eller avyttring av fast egendom överstigande 10 miljoner kronor per affärstillfälle - Investeringsbeslut överstigande 30 miljoner kronor eller med långsiktig väsentlig inverkan på bolagets ekonomi eller verksamhet - Utläggning av betydande verksamhet på utomstående utförare 16 Räkenskapsår Kalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.

19 17 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse minst två personer i förening. 18 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Lilla Edets kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 19 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Lilla Edets kommun.

20 .~,.~~ `~''~' Q~ LILLA EDETS \~% KOMMUN Kommunstyrelsens protokoll Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt viviljande av ansvarsfrihet Dnr 2013/KS0228 Sammanfattning Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har lämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2013, samt begäran om ansvarsfrihet års resultat visar på ekonomiskt underskott på 884 tkr. Budget hade inför verksamhetsåret underbalanserats med tkr. Anledning till att avsatta medel ej förbrukats är sedan tidigare känt och beror främst på ej förbrukade lönemedel samt ej nyttjade resurser för utvärdering samt sociala företag. Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut 2014-OS Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Samordningsförbundets årsberättelse och årsrapport 2013, med bilagor. Yrkande Ingemar Ottosson (S), ordförande, lämnar följande yrkande: Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamheto d~

21 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Dpl /KS Maria Olegård Kommunstyrelsen Årsberättelse och årsredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljande av ansvarsfrihet Dnr 2013/KS0228 Sammanfattning Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har lämnat årsredovisning och årsberättelse för verksamhetsåret 2013, samt begäran om ansvarsfrihet års resultat visar på ekonomiskt underskott på 884 tkr. Budget hade inför verksamhetsåret underbalanserats med tkr. Anledning till att avsatta medel ej förbrukats är sedan tidigare känt och beror främst på ej förbrukade lönemedel samt ej nyttjade resurser för utvärdering samt sociala företag. Samordningsförbundets revisorer har tillstyrkt att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunsekreteraren, daterad Samordningsförbundets årsberättelse och årsrapport 2013, med bilagor. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner årsberättelse och årredovisning 2013 för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2013 års verksamhet. Maria Olegård kommunsekreterare Beslutet expedieras till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

22

23 Innehåll Uppföljning budgetriktlinjer Uppföljning av finansiella mål BILAGOR Uppföljningav insatser UPPFÖLJNING AV MÅL, januari december SAMORDNINGEN, SAMVERKAN OCH SAMARBETET, januari - december INSATSER och AKTIVITETER januari december Hjortmossen arbetslivsin~iktad NehabiliteNing Trampolinen, fön unga åy Psykologunga vuxna SD % Samverkani Lilla Edet Rehabvägledare i G~ästorp...: Göraskillnad! Arbetsmarknadsto~g KRAMI INTERN KONTROLL Uppföljning Utväxdering SamYnanfattning av ~eszcltat föy Pay OFF-utvä~deYing av insatsen TYCrrnpolinen EKONOMI Sammanfattning Bidrag MÅL Sammanfattning... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE januari december SYFTE...4 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari december Aktuella beslut och händelser, januari december

24 Sammanfattning Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps rapporterar här om sin verksamhetoch utfallet av det ekonomiska resultatet för tiden den 1 januayi och till och med den 31 december Sammanlagt har det under perzoden varit öven 520 deltagare som varit aktuella i olika individinriktade insatser som samfinansieras genom föybundet, motsvarande sia 2012 var personer har bedömts eller utretts av psykolog och/eller arbetsterapeuter som finns att tillgå för deltagare i insatserna. Utöver deltagare i olika insatser har handläggare, chefer och politiker medverkat vid olika arrangerraang av mer strukturell karaktär t. ex. deltog 194 personer i kunskap och kompetensutvecklingsinsatser. Under året har samverkan och samarbete diskuterats i olika sammanhang och forum. Ett gemensamt ställningstagande har vayit att veka för att tillsammans stödja insatsey riktade mot unga vuxna. Genom att föra statistik över närvaro i olika samverkande grupper som finns kan ses ett högt deltagande från de lokala aktörerna i det flertalet samverkande gruppersom finns för styrning och ledning Barrat berednings av olika insatser och aktiviteter. Könsfördelning av platsey har under året varitjämnt fördelade, dvs. lika många kvinnor som män has- i genomsnitt deltagit i insatserna. 72 %har varit unga vuxna under 30 år som också är förbundets prioriterade målgrupp. 50 % av deltagarna hade vid start i insatserna försörjningsstöd vilket är en markant ökning från föregående år. Resultatmässigt visar de uppföl vingar som gjorts i myndigheternas gemensamma uppfä j- ningssysten SUS, att av 287 deltagare hittills acnder året så har drygt 42 %börjat arbeta eller studera då de avslutas i insatserna. Målsättning för 2013 har vayit satt till 40 %och motsvarande resultat för samma period 2012 var 28 %. I resultatet ses även att 73 % av de deltagare som avslutas beräknas stå i arbetslinjen (utöver börja arbeta och studera även att vara aktivt arbetssökande) och att 70 % av avslutade deltagare uppger att deras livskvalitet ökat under tiden de varit i insatsen. Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på 884 tkr. Budgeterat underskott för hela 2013 var tkr. Anledningar som ses till detta resultat är främst att förbrukade resurser för lönekostnader ej nyt jas samt att vissa aktiviteter genomförs först una'en kommande året. Överskjutande samverkttnsmedel från 2013 kommer att omsättas under 2014, ff-ämst då i insatser för unga vuxna. Några av de. aktuella händelserna under penioden är: Hemsida har publicerats under mars månad, wtivw.softleg.se KRAMI verksamhet startade i maj Beslut har tagits om att inrikta del av förbundets samverkansmedel för strategisk utveckling av samverkan. Förbundet anslöt sig till Nationella Nätverket för Samordningsförbund, NNS

25 FÖRVALTNINGS~EI~4~TELSE januari dece~rober 2014 Enligt lagen om finansiell samordning möjliggörs en permanent samverkan mellan myndigheterna som är huvudansvariga för samhällets rehabiliteringsinsatser. Genom dessa myndigheter pågår sedan tidigare ett omfattande arbete förde personer som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga arbetet. I Handboken för finansiell samordning från maj 2012 finns beskrivet: "Samordningsförbundet är en gemensam arena med viss struktur, men det är de samverkande parternas ansvar att använda förbundet för att åstadkomma effektiv verksamhet". Samverkan ägs därmed av de lokalt samarbetande myndigheterna där förbundet haren central roll att stödja samverkansarbetet. SYFTE De insatser och aktiviteter som genomförs inom den finansiella samordningen ska syfta till att de individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall uppnå eller förbättrarsin förmåga att utföra arbete. Rehabiliteringen är i detta sammanhang mycket centralt och kan.ses som ett samlingsbegrepp för åtgärder av medicinsk, social, psykologisk och arbetslivsinriktad karaktär. En central föresats är att den finansiella samordningen skall bidra till att samhällets resurser används optimalt samt att samarbetet mellan olika organisationer utvecklas och förstärks. MÅLGRUPPER Exakta målgrupper finns i lagstiftningen inte preciserat då det är upp till varje samordningsförbund att utifrån lokalt behov besluta om vilken målgrupp förbundet skall vända sig. Som stöd finns de nationella riktlinjerna för målgruppen som kan sammanfattas av: Målgruppen identifieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd, även förebyggande åtgärder. Målgruppen utgörs av personer i förvärvsaktie ålder. Vanligen år. Arbetslinjen är mycket tydlig och begreppet arbetsförmåga är viktigt för synen på rehabilitering. De individer som behöver samordnad rehabilitering kan både ha fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov. Den 1 januari 2009 bildades Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Förbundet bygger på en sammanslagning av de två tidigare samordningsförbunden Trollhättan och Grästorp som båda haren lång tradition av finansiell samordning och verksamhetsmässig samverkan. De samverkande myndigheterna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad samt kommunerna Lilla Edet och Grästorp.

26 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i sin verksamhetsplan med tillhörande budget för 2013 beslutat att fokusera på följande lokalt identifierade målgrupper: Unga vuxna med funktionsnedsättning Unga vuxna i behov av särskilt stöd Personer i behov av en samordnad bedömning/prövning/utredning av arbetsförmåga Personer i behov av förberedande insatser och aktiviteter Riktade insatser som stödjer samverkan VERKSAMHET OCH ORGANISATION januari december 2013 Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp leds av en styrelse bestående av representanter från de ingående medlemmarna i förbundet. Ledamöterna har utsetts av kommun- och regionfullmäktige samt av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. Ett kansli med förbundschef och en ekonom finns upprättat i Trollhättans stadshus. Båda har "lånats in" från Trollhättans Stad genom särskilda upprättade avtal. Styrelsen är en egen juridisk person som har det yttersta ansvaret för förbundets verksamhet. Under perioden har styrelsen haft åtta styrelsemöten. I augusti hölls en lunch till lunch - konferens där även beredningsgruppen deltog. Styrelsens ordinarie ledamöter 2073 (4): Försäkringskassan Trollhättans Stad Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Bertil Andersson, ordförande Monica Hanson, vice ordförande Carina Wickström* Nicklas Attefjord * Från mötet den 2 april har Arbetsförmedlingen valt Anders Paulsson till ny styrelseledamot iförbundet Styrelsens ersättare 2073 (5): Försäkringskassan Lilla Edets kommun Grästorps kommun Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Dzenana Poljo Peter Spjuth 1: e ersättare efter Monica Hanson Svante Glasson 2:e ersättare efter Monica Hanson Ulrika Jörkander Ulrik Hammar Till styrelsen finns för beredningsarbetet av insatser och aktiviteter en utsedd beredningsgrupp bestående av lokala chefstjänstemän med beslutsmandat. Dessa har utsetts av respektive medlem av förbundet. Beredningsgruppens uppdrag är bl.a. att organisera samverkan och möjliggöra att samverkan kan utvecklas. Beredningsgruppen ansvarar även för att de uppdrag som styrelsen beslutarom skall bli utförda. Beredningsgruppen eller utsedda delar av denna har dessutom styrgruppsansvar fär insatser och aktiviteter som finansieras genom förbundet. Beredningsgruppen har under året haft sex gemensamma möten. Beredningsgruppens representanter: Försäkringskassa: Eva Fasth och Anna Börjesson Arbetsförmedlingen: Peter Larsson/Johan Ekstedt och Helene Bromander 5

27 Västra Götalandsregionen: Lars-Göran Norberg (vakant plats finns för primärvården) Trollhättans Stad: Karl-Gustav Elf och Christina Vallgren Lilla Edets kommun: Ann-Christine Gustavsson Grästorps kommun: Elisabeth Funck Aktuella beslut och händelser, januari december 2013 Mars 2013: Förbundet fick en egen hemsida. Hemsidan innehåller aktuellt om förbundet, insatserna och aktiviteterna, dokumentation av olika slag samt möjlighet till kontakt med förbundet. En utvecklingspotential finns då hemsidan är utrustad för att i framtiden kunna användas för uppföljning av enkäter och liknande. September 2013: I samband med styrelsemöte hölls det årliga samrådsmötet till vilket samt liga av förbundets ägare inbjudits in till, redovisades en socioekonomisk utvärdering över Trampolinens verksamhet. Utvärderingen som genomförts enligt Nyttosams Pay off-metod visade en pay off tid om 17 månader. November 2013: En rundtur för besök i sociala företag som finns verksamma i Göteborgsområdet genomfördes under en heldag. Medbjudna var politiker, chefstjänstemän, handläggare och även intresserade brukare. Vid ett sista möte för året beslutade styrelsen om verksamhetsplan och budget för MÅL 2013 Övergripande målsättning för samverkan och samarbete inom rehabiliteringsområdet är att samhällets resurser används på ett effektivare sätt och till större nytta för både individ och samhälle. C~ Augusti 2013: Styrelsen och beredningsgruppen möttes för gemensamma överläggningar under en lunch till lunch sammankomst. Huvudtemat för konferensen var fortsatt planering av insatser och verksamhet 2014 och framåt. Man enades om att även fortsättningsvis fokusera samverkansarbetet på unga vuxna i behov av extra resurser samt att ta tillvara Trampolinens arbetssätt och metod som under flera år arbetats fram i Trollhättan så att fler kan få nytta av det framgångsrika konceptet. En skrivelse avseende förbundets erfarenheter och synpunkter kring avsaknaden av vårdcentralernas medverkan isamverkans- och samordningsarbetet i förbundets område beslutades även att översändas till hälso-och sjukvårdsutskottet för regionstyrelsen ivästra Götaland. Juni 2013: I samband med att styrelsen beslutade om inriktning av 2014 års verksamhet och budget beslutades även att utveckla en projektide kring ett strategiövergripande kompetensutvecklingsprojekt där fokus skulle hållas på samverkansfrågor som rörde samhällsaktörer som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. En ansökan om medel för förstudie för strategiprojektet skulle även arbetas fram och översändas till Europeiska socialfonden senast den 17 september April 2013: Vid ett extra styrelsemöte beslutades om resursstöd för start av ett KRAMIprojekt itrollhättan och Vänersborg. KRAMI omfattar en metod och ett arbetssätt som med stor framgång använts för personer som tidigare avtjänat fängelsestraff och som skall ut i arbetslivet. Resursstöd avsattes för tiden maj 2013 tom december Avsikten är att projektet därefter ska vara implementerat i de ordinarie verksamheterna (Arbetsförmedlingen, Kommunen/er och Kriminalvården).

28 Förväntat resultat är därmed ökade möjligheter för enskilda att uppnå egen försörjning, ökad hälsa samt ökad upplevelse av förbättrad livskvalitet samt att samhälleliga vinster uppnås. UPPFÖLJNING AV MÅL, januari december 2013 Sammanfattningsvis visar redovisade resultat från insatserna som genom förbundet och beredningsgruppen samordnats under 2013 att det sammanlagt var 525 deltagare som deltog i de olika individinriktade verksamheterna. Av dessa har 287 deltagare avslutats och följts upp i ett särskilt system som finns för uppföljning av samverkansmedel på nationell nivå, SUS. Ytterligare 46 personer har deltagit i "specialist"-bedömningar genomförda av arbetsterapeuter och/eller psykolog som finns tillgängliga för insatserna som finansieras genom förbundet. 194 personer deltog i strukturövergripande insatser, t.ex. gemensam kompetensutveckling. Inriktningsmå12013 är att de insatser som finansieras av förbundet skall leda till: 1. Minskat behov av offentlig försörjning, förväntat resultat; 40 % i arbete/studier efteravslut Resultatet 2073: Inriktningsmålet har uppnåtts då resultatet visar att drygt 42 %har påbörjat arbete eller studier direkt efter avslutad insats. Motsvarande siffra 2013 var 28 %. Anledning till den höga siffran beror till stor del på att en nystartad insats arbetar med unga vuxna som står närmare arbetsmarknaden än vad som annars varit aktuellt i förbundets insatser. Även rehabvägledarna igrästorp har en hög måluppfyllelse, 75 %. 2. Anställningsbarheten skall öka, förväntat resultat; 80 % av de som avslutas ska få arbete, börja studera, stå till arbetsmarknadens förfogande eller övergå i annan arbetsförberedande aktivitet. Resultat 2013: Andel som uppges stå till arbetsmarknadens förfogande eller deltar i annan arbetsförberedande aktiviteter efter avslutad insats uppnår 73 %. Årets mål var satt till 80 %. Att målet inte nås kan ses bero på att flera av de personer som idag påbörjar en rehabilitering avslutas då de bedöms var för sjuka för fortsatt rehabilitering och istället behöver de medicinsk vård eller så kan de bli aktuellt med bedömning för sjuk eller aktivitetsersättning. 3. Upplevelsen av livskvalitet skall öka, förväntat resultat: 70 %ska uppleva ökad livskvalite. Utöver att enbart se resultat utifrån att deltagaren är i arbetslinjen eller inte så finns flera viktigafaktorer att ta hänsyn till när det gäller resultatet av arbetslivsinriktad rehabilitering. Faktorersom kan antas påverka individers hela livssituation är förbättrad hälsa och den egna upplevelsen av ökad livskvalitet. Under ett antal år har försök gjorts till att mäta upplevelsen av livskvalitet. Mätningen bygger på frivillighet och mätinstrument är VAS-skala (skalat-100) och mätningen genomförs vid två tillfällen, vid start och vid avslut. Resultat 2013: Årets mätning har gett resulterat i 126 fullständiga mätningar, dvs två redovisade VAS-skalor för samma individ. Mätningarna visar att 70 %skattar sin livskvalite högre vid avslutet än vid start och 10 %skattar oförändrad livskvalitet. För varje insats finns redogörelse ibilaga 2 till årsberättelsen. 7

29 4. Fokus skall 9igga på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i rehabiliteringsprocessen Under 2013 har en stor förändring genomförts i och med att tidigare samverkansgrupper som fanns utsedda av organisationerna itrollhättan, Lilla Edet och Grästorp har upphört. Samverkansgrupperna träffades tidigare regelbundet för att diskuterade gemensamma "ärende/deltagare". Inriktning är nu istället att deltagaren ska vara med och planera sin egen rehabilitering istörre omfattning än tidigare. Deltagande i insatser startar därför numer med ett s.k VISA-besök där deltagaren och den/de handläggare som initierat insatsen är med. Därefter görs om insatsen verkar passa, en ansökan som deltagaren skriver på och där även sekretesslättand mellan samverkande myndighetermedges. (ansökan redogörs för vilka parter som är samverkande och även för vilka frågeställningar som ska gälla för tiden i insatsen. Ytterligare har en gemensam adresslists, KONTAKTYTOR SOFTLEG, arbetats fram mellan myndigheterna. Listan omfattar utsedda kontakter för samarbete och samverkan i de olika myndigheterna. Det är beredningsgruppen eller andra chefer som har utsett de kontaktpersoner som är aktuella för att svara på frågor som ställs från samverkande organisationer. (samtliga deltagardiskussioner ska sekretesslättnaden ha medgivits. SAMORDNINGEN, SAMVERKAN OCH SAMARBETET, januari - december 2013 Inför fortsatta utvecklingen av samordningen, samverkan och samarbetet har förbundet inför 2013 formulerat fyra strukturövergripande inriktningsmål vilka alla på ett eller annat sätt arbetats med under året. De fyra målen är utveckling och förstärkning av samverkan mellan samverkande myndigheter, minska utanförskap hos unga vuxna, ge ökad kunskap om social ekonomi och förbereda för sociala företag samt förtydligade ledningsstrukturer för samverkansfrågor. En kritik har ibland funnits från chefer om att det är (för) mycket möten för styrning ledning av olika insatser samt även för beredning av olika förslag. I ett försök att få en rättvisande bild av detta så har statistik förts över alla styrgruppsmöten och beredningsgruppsmöten Denna visar på en mycket hög närvaro vid de olika mötestillfällena. (vissa grupper syns en 100 %närvaro vilket kan antas tyda på gott engagemang och intresse. Inför 2014 kommer beredningsgruppen delvis omformas då det utsetts nya representanter från Arbetsförmedling och Försäkringskassan. Vid en lunch till lunch konferens under augusti där styrelsen och beredningsgruppen överlade beslutades att inriktning av förbundets verksamhet även fortsättningsvis ska riktas mot unga vuxna. Ett gott exempel på hur man kan möta målgruppen unga är den modellen som Samordningen som sker på förbundsnivå kräver att samverkan mellan myndigheterna fungerar bra samt att det finns intresse att deltaidet arbetet. Den som väljs att sitta i olika grupper måste få tydliga mandat och beslutanderätt i samverkansfrågorna från sin organisation vilket inte alltid sker. Regionens medverkan i samverkansarbete har under året belyst och initiativ har tagits från både förbundsstyrelsen och flera av övriga samordningsförbunden i Väst om att överlämna erfarenheter/synpunkter och förbättringsförslag till regionen. Försäkringskassan har under året sett över sitt deltagande i samverkansarbetet och de förekommande roller har förtydligats vilket måste ses som ett gott exempel på hur man från ägarhållet kan stötta samordningsförbunden isitt uppdrag.